KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 april OBS! Lokalen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 april 2012. OBS! Lokalen!"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 april 2012 OBS! Lokalen! UDDEVALLA KOMMUN

2 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post alt. te!: eller till Annica Åberg, e-post alt. te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till Annika Thorström (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skalllämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skalllämnas på sammanträdet. Allergi och astma Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller liknande. Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Annica Åberg (e-post eller telefon, se ovan)

3 KALLELSE Föredragningslista l (2) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDE Kommunfullmäktige PLATS OCH TID Jaktstugan Rotviksbro, kl. 17:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Ralph Steen Timo Rahkonen ÄRENDE DNR FÖREDRAGANDE l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Allmänhetens frågestund 3. Information om varumärket Uddevalla Ann-Louise Öhrn 4. Besvarande av interpellation från Alf Gillberg KS/2012:171 (S) till kommunstyrelsens ordförande angående varför inte stadens vackra skyltar över våra vänorter återkommer 5. Besvarande av interpellation från Stefan KS/2012:173 Skoglund (S) till socialnämndens ordförande angående svar till Bräcke Diakoni på tidigare inlämnad begäran 6. Besvarande av enkel fråga från Ulf Fagerberg KS/2012: 174 (UP) angående utveckling av fibernät i Uddevalla kommun 7. Motion från Anneli Berggren (S) om att KS/20 Il :300 motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla 8. Öronmärkning av medel för sociala KS/2012:81 investeringar 9. Kommunens årsredovisning 20 Il KS/2012:139 l O. Revisionsberättelse för år 20 Il KS/2012:194

4 KALLELSE Föredragningslista 2 (2) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE ÄRENDE DNR FÖREDRAGANDE 11. Granskning av upphandling, inköp och KS/2012:52 investeringar inom tekniska nämnden (revisionsrapport) 12. Förslag på förändringar av kommunens KS/20 12:161 kravverksamhet 13. Investering för gymnasiesärskolan KS/2012: Sommarjobb för unga arbetslösa KS/2012: Förteckning över motioner som inte avgjorts KS/2012:58 den 29 februari Årsredovisning och förvaltningsberättelse KS/20 12: HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg 17. Bokslut för donationsfonder år 2011 KS/2012: Avtal som reglerar hälso- och KS/2012:146 sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 19. Val av ledamot till stiftelsen Ljungskilehem KS/2012:213 efter Lena Henriksson (MP) 20. Val av revisorer och revisorsersättare till KS/20 11:568 stiftelsen Barnhemmets Vänner 21. Val av ledamot i kommunens revisorer efter KS/2012:84 Anneli Skarp Hjälmen (MP) 22. Val av ledamot till valnämnden efter Lena KS/2012:216 Henriksson (MP) 23 Utse ombud för Uddevalla kommun på KS/2012:218 Destination Uddevallas årsstämma 24. Anmälningsärenden KS/2012: l 25. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor och medborgarförslag Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller del av sammanträdet skall snarast anmäla detta till Anna-Lena Lundin te! eller Annika Thorström tel eller e-post

5 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 68 Interpellation från Alf Gillberg (S) till kommunstyrelsens ordförande angående varför inte stadens vackra skyltar över våra vänorter återkommer? (KS/2012:171) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde. Vid protokollet Timo Rahkonen Justerat Ralph Steen, Elving Andersson, Reine Johansson Justeringen tillkännagiven pä anslagstavlan intygar Tima Rahkonen Expedierat Kommunstyrelsens ordförande Utdragsbestyrkande

6 UDDEVALLA KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret j 3 Interpellation Till kommunstyrelsens ordförande Sture Svennberg Varför återkommer inte stadens vackra skyltar över våra vänorter? Sedan länge saknas den stålbåge utanför Rådhuset som innehåller välgjorda skyltar med namnen på samtliga Uddevallas vänorter. En trevlig och vanlig företeelse vi kan möta i våra vänorter på centrala platser och där Uddevalla förstås finns med. När jag hösten 2009 i kommunstyrelsen ställde en fråga om orsaken till att skyltarna försvunnit, var svaret att man inte visste, men att de självfallet skulle återmonteras. Vi vet att Rådhuset genomgick fasadrenovering då och att det kan ha varit nödvändigt att tillfälligt lyfta bort dem, men.. Mina frågor: Varför har skyltarna ännu inte återmonterats utanför Rådhuset? På vems mandat har beslut tagits av ansvarig förvaltning/tjänstemän att skyltarna inte återmonterats? Uddevalla i mars 2012 Alf Gillberg (S)

7 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 69 Interpellation från Stefan Skoglund (S) till socialnämndens ordförande angående svar till Bräcle Diakoni på tidigare inlämnad begäran (KS/2012:173) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde. Vid protokollet Tima Rahkonen Justerat Ralph Steen, El ving Andersson, Reine Johansson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Tima Rahkonen Expedierat Socialnämndens ordförande Utdragsbestyrkande

8 UDDEVALLA KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Oiruiem oi2: 1 l,~ 0/alieplanb!ltoclmlng Interpellation till Socialnämndens ordförande Elving Andersson (C) Socialtjänsten fick ett brev ifrån Bräcke Diakoni där man önskar ca 2,5 miljoner kronor mer för att driva de särskilda boendena i Ljungskile (bifogas 1). Frågan diskuterades på Socialnämndens presidium och svar togs fram utav förvaltningen. Då majoriteten inte kunnat enas har Bräcke Diakoni inte fått något officiellt svar. Frågan är utav principiell betydelse då vi inte upphandlat denna typ av verksamhet tidigare och vi vill ha svar på: skall inte Bräcke Diakoni få något svar på sin begäran? Är vi inte skyldiga att svara enligt förvaltnings lagen? Avtalet löper ut om inte båda parter vill utnyttja optionen att förlänga i ytterligare två år. Att döma utav Bräcke Diakonis begäran där de går med förlust kan man dra slutsatsen att de inte skulle vilja förläng men vad vill majoriteten? Ut ifrån brevet kan man utläsa att Bräcke anpassat verksamheten till budget (det pris de själv lämnat för att driva boendet) genom att dra ned 6,0 årsarbetare. Att anpassa bemanningen efter budget är kommunen också tvingad att göra. Vad är då skillnaden mellan att kommunen driver verksamheten eller en privat entreprenör? Det gjordes en så kallad Kvalitets upphandling för boendena där man i utvärderingen av anbuden hamnade högre om man lovade uppfylla vissa kvalitetsförbättringar. Anser majoriteten att kvaliten har ökat i och med att den upphandlats? Vad är det som blivigt bättre i jämförelse med de boende kommunen själv driver? Vi Socialdemokrater har egna förslag på hur vi skall öka kvaliten och har tidigare reserverat oss i privatiseringsprocessen t i Il förmån för dessa. Vi har även lagt en egen budget med mer pengar till verksamheterna då vi tycker att de är underfinansierade. De senaste årens underskott har tyvärr gett oss rätt! Då både Bräcke Diakoni och kommunens äldreomsorg går med förlust undrar vi vilka åtgärder ni kommer att vidta? Alla politiker i Uddevalla har rätt till fem dagars praktik inom det område man beslutar över och vi Socialdemokrater utnyttjar denna möjlighet för att få en egen uppfattning om olika verksamheter. Vi bifogar (2) en rapport ifrån praktik på Sofiedal som underlag för interpellationsdebatten. Med vanlig halsning Socialnilmndens 2e vice ordförande Stejan S~g{una (S)

9 Som fritidspolitiker i Uddevallas socialnämnd har man ett stort område attfatta beslut över. Det är en inte helt enkel uppgift med tanke på hur många olika verksamheter som ryms inom socialtjänsten. Varje månad inför nämndens sammanträdefår man hem en tjock lunta med handlingar att läsa igenom. Eftersom de flesta av oss har vårapolitiska uppdrag utöver våra ordinarie arbeten är det extra viktigt att man tar tillvara de dagar som vi fortroendevalda har rätt till att agna oss åt att besöka de verksamheter vi är satta att fatta beslut över. Detta är våra upplevelserfrån en verksamhet. Den 12 apri120l0 "praktiserade" vi, Jessica Petersson (S) och Lars-Erik Ljungberg (S) på Sofiedal i Ljungskile. På Sofiedal gick vi med en normal dag mellan klockan Vi gick med hos brukarna och var behjälpliga på de sätt vi fick lov till. Det som slog oss förutom att personalen givetvis gör ett enormt brajobb är hur mycket arbetsuppgifter de har. Sedan övertagandet finns det inga heltider längre, personalen har fatt gå ner i tjänst samtidigt som några 1jänster har försvunnit. Dessutom har de inte längre någon som sköter städet utan detta läggs på personalens redan många arbetsuppgifter. Med andra ord, fårre får göra mer och springa fortare. Det blev väldigt tydligt att detta har fatt konsekvenser vilket kom fram i samtal med både personal och brukare. Personalen var mer eller mindre slutkörd och oroade sig för hur länge de skulle orka i detta tempo. En brukare berättade att sedan Bräcke tog över har det blivit en försämring i den tid personalen har inne hos brukarna och tiden det tar innan personalen kommer då brukarna larn1ar. Brukaren berättade att det en dag tagit 60 minuter innan någon kom så att brukaren fick möjlighet att gå på toaletten. Dagen ~fter kontrollerade brukaren återigen tiden innan larmet för toalettbesöket besvamdes och då tog det 55 minuter. En annan sak som också fått konsekvenser for personalen är då hjälpmedel inte fungerar. Något som blev väldigt tydligt då en brukares säng ~j gick att fålla ner. Vi besökte Sofiedal en måndag och redan på torsdagen innan hade personalen anmält att sängen krånglade och ej gick att fålla ner utan att någon kom och åtgärdade detta. När det gäller kvalitetstiden (egen tid) på 120 minuter/vecka och brukare som utlovats frågade vi personalen hur detta fungerade. På den frågan svarade de med en motfråga; - Simlie det vara när vi duschar dem då? Det var mer lin tydligt att den tiden inte fanns. Vad som var skrämmande var att de inte kunde se hur de skulle kunna lösa det framöver heller. Det här är ingen vetenskaplig analys utan enbart en beskrivning av våra upplevelser på Sofiedal en vanlig dag. Som vi förstår det var en av anledningama att låta Bräcke Diakoni ta över driften av Sofiedal att kvaliteten skulle höjas för brukarna och att allt skulle bli bättre än det var i kommunens regi. Vi tror varken att allt blir bättre eller att kvaliteten höjs när man drar ner personalens tjänstgöringsgrad och ger dem fler arbetsuppgifter. Det var tydligt innan men det blev ännu tydligare efter vår praktikdag på SofiedaL B räcke Diakoni skriver följande på sin hemsida om Sofiedal och Arödsdal: "För oss innebär livskvalitet att ha inflytande över det dagliga livet och det egna hemmet. Att bli sedd och respekterad är en grundfor trygghet, trivsel och tillit. Här får man ejier sinförmåga leva sitt dagliga liv med sina egna vanor och intressen. De som bor hos oss får hjctlp och stöd i sitt eget hem. " Det låter ju bra, men hur fungerar det i verkligheten? Jessica Petersson (S) Lars-Erik Ljungberg (S) Bilaga 2

10 Socialtjänsten Uddevalla Kommun Bo Lundgren Uddevalla Förfrågan gällande möjlighet till tilläggsavtal till avtal d nr: SN/ Ärendet Förfrågan gäller mö j Iighet till tilläggs~vtaj for det särskilda boendet Sofiedal i Ljungskile, Uddevalla kommun. Bräcke Diakoni och Uddevalla kommun har avtal gällande driftsentreprenad sedan för upphandlingsobjekten Arödsdal och SofiedaL Bakgrund I avtalet beskrivs att Serviceboendet.Sofledalligger i Ljungskile och har 45 servicelägenheter. I Upphandling av driftsentreprenad, Objektbeskrivning Sofiedal, beskrivs att "Vårdbehovet på Sofiedal motsvarar f.n. ett genomsnitt av grupp l :s värdbehov vilket innebär att de boende behöver personlig hjälp i skiftande omfattning, tillsyn och stimulans av olika slag". Vidare beskrivs att "Grupp l är de enheter som tidigare benämndes servicelägenheter och som har det lägsta vårdbehovet". Ersättning enligt avtalet är vid verksamhetsövergången för Sofiedal SEK :. Denna totala summa ger utslaget per plats och dygn 944 SEK (365 dygn/år) För att hålla driftskostnader inom ramen för den totala summan per år effektiviserades verksamheten under 201 O med en neddragning av tjänster motsvarande 6,0 ärsarbetate. Nuläge Efter verksamhetsövergången till B räcke Diakoni och fram till utgången av 20 l O har det flyttat in 18 nya personer. Av dessa 18 personer bedömdes 15 personer tillhöra nivå 4, l person i nivå 3 och 2 personer i nivå 2 vid inflyttningen. Den bedömning som görs av Bräck e Diakoni är att det med anledning av ovanstående skett en klar förändring med ökning av de boendes behov efter verksamhets övergången.

11 Ftk ~t1 de.bqet1de ska J~ $i~~b$h{)y tillgn4~4ae:t~ligt ~":tal så g~. i~~ verksamheten rned. undetskott, dvs Bticket!takonl är medfinanstär.a.\1.. verksamheten. Nuvarande ersättning ger tttslag~ per plats 956 SE.K.l enltgbet t:twti tjej$ rotfrågan teil ett _ti111fgg$avnd sä iit1ns det &än Br~oke Di~(}ui.eft omk:emål-om att. ut9v~rtli.lyat~ulde,~rsätmiug ethrula den ine,uan*ulriadtill_pl'is enhgtavtatdt1r SN12009: t2tj g~hande Skoi}~l)!ckans. älprebäet1de~ Det avtoajet ge-t tbt na.tvm-anue en snrrnua pet plats och dygn.tned 1113 SEl{.. 1vtartill: Årt{låv VDiDiroktnr

12 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 70 Enkel fråga från Ulf Fagerberg (UP) angående utveckling av fibernät i Uddevalla kommun (KS/2012:174) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och besvaras av Christer Hassiebäck (M) vid nästa sammanträde. Vid protokollet Timo Rallkonen Justerat Ralph Steen, El ving Andersson, Reine Johansson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rallkonen Expedierat Christer Hassiebäck (M) Utdragsbestyrkande

13 VUIIJ'Jl.,., w n"'"-"""""',... ".-- _ Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Enkel fråga från UlfFagerberg Uddevallapartiet 13Mars 20ll'lilllienr. l:lll\lieplanll<ltroknlng z o 12: r1l1 Utvecklingen av Fibernät i Sverige, för användning till bredb u1u,, v, 1r- teieiom mm, går fort i vissa delar av landet. Sveriges regering har i ett tidigare stadium sagt att medborgare skall ha en kapacitet av l 00 mbit/s i sin bostad före- Jag tror 2020 om jag kommer ihåg rätt. Ett land som Sydkorea har man som mål l 000 mbit /sek. även benämnt l Gb /sek Detta säger oss att en kommun som önskar att ligga i framkant när det gäller kommunikation mellan företag och människor tar detta med fiberutbyggnad på största all var Jag har över tid följt flera kommuner i landet där man på ett tidigt stadium insåg att detta var en viktig fråga för företagen och medborgarna. Varför är det viktigt att kommunen är med och driver på i frågan? Det kommer framledes att vara lika viktigt eller kanske viktigare än en vanlig väg att kommunens medborgare och företag har tillgång till fibernät All styrning och övervakning kommer att ske denna väg. De kommuner som är framsynta och som har ett öppet synsätt i fiberfrågan skapar grund for lokala entreprenörer att växa inom området. Det är även viktigt att kommunen äger ett så stort eget svartfibernät som möjligt. p o?? ragan... Vad gör Uddevalla kommun for att driva på i frågan,? Vad gör man för att underlätta för lokala fiberföretag och nätaktörer i Uddevalla. Har kommunen egen säjorganisation for att snabba på denna process.? Samarbetar kommunen med intresserade fiberföreningar i kommunen??? Kan kommunens svartfibernät samman-länkas till dessa nya foreningsnät.? l Udd<v~la! ) / ( Ja/J A,; l!jvp/( / c/. )ij;/ll!.l /.. - ~ l j -~~~ -~/ ~

14 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 68 Motion från Anneli Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla (KS/2011 :300) Sammanfattning Annelie Berggren (S) lämnade den 8 juni 20 Il in en motion om att motverka utanf6rskap och öka tillgängligheten f6r barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla. Annelie Berggren f6reslår att kultur och fritidsf6rvaltningen ges i uppdrag att snarast se över hur vi kan hitta former och långsiktiga lösningar f6r att motverka utanf6rskapet så att fler barn och ungdomar får möjlighet att kunna delta i kultur, idrotts och f6reningslivet. Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2011,!56, att remittera motionen till kultur och fritidsnämnden. I kultur- och fritidsf6rvaltningens tjänsteskrivelse framgår hur f6rvaltningen avser arbeta med frågan i Uddevalla. Kultur- och fritidsnämnden beslutade , 19, att anta f6rvaltningens svar på motionen som sitt eget samt att ta med f6rslag på organiserad spontanidrott f6r tjejer i planeringsdialogen Annelie Berggren (S) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämndens protokoll , 19. Kultur- och fritidsf6rvaltningens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll ,!56. Motion från Annelie Berggren (S) Beslut Kommunstyrelsen f6reslår kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Just.erande~ ignatur <(e-:.7. (_.) Utdragsbestyrkande

15 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2011 :300 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDN!NGSKONTORET HANDLÄGGARE Utredare Sofia Reimbert TELEFON Motion från Annelie Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla Sammanfattning Annelie Berggren (S) lämnade den 8 juni 2011 in en motion om att motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla. Annelie Berggren föreslår att kultur och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att snarast se över hur vi kan hitta former och långsiktiga lösningar för att motverka utanförskapet så att fler barn och ungdomar får möjlighet att kunna delta i kultur, idrotts och föreningslivet Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2011, 156, att remittera motionen till kultur och fritidsnämnden. I kultur- och fi itidsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår hur förvaltningen avser arbeta med frågan i Uddevalla. Kultur- och fritidsnämnden beslutade , 19, att anta förvaltningens svar på motionen som sitt eget samt att ta med förslag på organiserad spontanidrott för tjejer i planeringsdialogen Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämndens protokoll , 19 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 156 Motion från Annelie Berggren (S)

16 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/20 Il :300 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. / ) ~;;;::,.~~~ ~~?:'_<--~/'---"--~~ Sofia Reimbert Utredare

17 Utdrag PROTOKOLL l (2) UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND 19 Aterremitterat ärende: Remiss till kultur- och fritidsnämnden gällande motion från Anneli Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur- och idrottslivet i Uddevalla. (KFN/2011 :125) Sammanfattning Kommunfullmäktiga har till Kultur och fritidsnämnden remitterat motion från Annelie Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgänglighet för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla. Motionären vill att det ska vara alla barn och ungdomars rättighet att kunna delta i kultur, idrott och föreningslivet Då personer med försörjningsstöd i Uddevalla kommun ökat i snabb takt är det inte bara vuxna som drabbas utan barn och ungdomar riskerar hamna i utanförskap. Vid Kultur och fritidsnämndens sammanträde beslutades att återremittera ärendet för konkretiseringar om en idrottsskola och en föreningsdag. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Protokoll Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Motion: Motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla ( Annelie Berggren, S) Yrkande Annelie Berggren (S) yrkar bifall till förslaget i handlingarna. Beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens svar på motionen som sitt eget samt att ta med förslag på organiserad spontanidrott för tjejer i planeringsdialogen Vid protokollet Charlotte Gerd Justerat Johan Wiktorsson, Gunvor Lindberg Justeringen tillkännagiven pä anslagstavlan intygar Charlotte Gerd Utdragsbestyrkande

18 Utdrag PROTOKOLL 2 (2) UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNO Expedierat Kommunfullmäktige Utdrags bestyrkande

19 T JÄNSTESKRIVELSE l (4) DNR KFN/2011 :125 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE sektionschef Anna Reinhardt TELEFON Remiss till kultur- och fritidsnämnden gällande motion från Anneli Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur- och idrottsslivet i Uddevalla. Sammanfattning Kommunfullmäktiga har till Kultur och fritidsnämnden remitterat motion från Annelie Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgänglighet för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla. Motionären vill att det ska vara alla barn och ungdomars rättighet att kunna delta i kultur, idrott och föreningslivet Då personer med försörjningsstöd i Uddevalla kommun ökat i snabb takt är det inte bara vuxna som drabbas utan barn och ungdomar riskerar hamna i utanförskap. Vid Kultur och fritidsnämndens sammanträde beslutades att återremittera ärendet för konkretiseringar om en idrottsskola och en föreningsdag. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Protokoll Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Motion: Motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla ( Annelie Berggren, S) Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta att anta förvaltningens svar på motionen som sitt eget samt att ta med förslag på organiserad spontanidrott för tjejer i planeringsdialogen Beredningschecklista l l Om åden att särskilt bevaka l Ja l Nej l Ej al<t

20 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (4) DNRKFN/2011:125 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITID l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen x 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor x 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trvoo kommun x 4 Påverkar ärendet Miljömål enligt bedömningsmall i miljö- x handboken 5 Påverkar ärendet Översiktolanen x 6 Har diskussion förts med berörda gruijper x 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns mål kopplade till ärendet x Ärendebeskrivning Förvaltningen har sedan tidigare beslut i Kultur och fritidsnämnden , fört en intern dialog om hur en idrottsskoleverksamhet bäst utformas. Förvaltningen har även inhämtat ideer och erfarenheter från andra kommuner som genomfört liknande verksamhet. Utifrån den gjorda omvärldsanalysen kan konstateras att olika målgrupper har skiftande behov när det kommer till det som kallas organiserad spontanidrott Inom den målgrupp som motionären hänvisar till, barn och unga i riskzon för utanförskap, är behoven och kraven på den organiserade spontanidrotten olika. Av denna anledning får konkretisering av denna verksamhets göras mer målgruppsspecifik för att på bästa sätt uppnå det syfte som avses. Framgångsfaktorer som andra kommuner har tagit fram vid genomförandet är bl.a. Målgruppstänk (ålder, flickor/pojkar) Fasta tider- kontinuitet Trygghet och ordning- ledd av fritidsledare Lätt att vara med - inget krav på utrustning För att nå flickor som inte befinner sig i föreningslivet och som kommer från andra kulturer har man noterat vikten av att det inte är en för sen kvällstid, aktiviteten ska bara vara för flickor med kvinnliga ledare och att föräldrar ska kunna komma in och titta. Upplevelsen var också att flickorna ville ha tid att umgås och prata - verksamheten blev på deras villkor både fysisk aktivitet och tid för samtal. Gällande pojkar i målgruppen är framgångsfaktorerna de samma dock är det inte lika viktigt för dem att vara en ren pojkgrupp. Målgruppens ålder är även den en faktor som måste vägas in i planeringen av den organiserade spontanidrotten. I LUPP undersökningen, som genomfördes nov-dec 201 O, kan utläsas att det lägsta föreningsdeltagandet bland unga är i områdena Dalaberg/Hovhult/Helenedal (40%) samt Lane-Ryr (42%). Det står också klart

21 T JÄNSTESKRIVELSE 3 (4) DNR KFN/2011:125 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITID att flickornas föreningsdeltagande sjunker kraftigt från 60% till 39% mellan årskurs 8 och år l på gymnasiet. Detta kan jämföras med de värden som mäts upp i riket och då ligger vi över i årskurs 8 och under i år l. I Uddevalla minskar således föreningsdeltagandet mer än i riket mellan de givna åldersgrupperna. Motsvarande siffror för pojkar i samma åldergrupp i Uddevalla visar också det på en minskning, dock inte av samma omfattning som för flickorna. En nationell undersökning som genomförts under 20 Il (Ulf Blomdahl, forskningsledare Stockholm Stad) där nyttjare av spontanidrottsmiljöer har räknats visar de första siffrorna att fördelningen är 76 %pojkar och 24 % flickor. Denna undersökning kommer i sin helhet att publiceras i mars Förvaltningen anser att den målgrupp som bör vara högst prioriterad för organiserad spontanidrott är flickor som befinner sig i riskzon för utanförskap alternativt redan befinner sig i utanförskap och som är bosatta i område med lågt föreningsdeltagande. Dalabergs fritidsgård bedriver redan nu organiserad spontanidrott i Dalabergsskolans idrottssal på söndagarna med ledare från fritidsgården, denna är uppdelad på mellanstadie- och högstadiegrupp. Grupperna är öppna för både flickor och pojkar men deltagarna är pojkar. Av denna anledning ser förvaltningen behov att komplettera den organiserade spontanidrotten i Dalabergsskolan gymnastiksal på en tid som är attraktiv för prioriterad målgrupp, t. ex. lördagar Verksamheten ska ledas av kvinnlig personal från fritidsgårdarna. Att komplettera befintlig verksamhet med denna riktade verksamhet ä förknippat med ökade kostnader för avdelningen för Unga avseende bl. a hyra och material men framför allt personalkostnader, vilket beräknas till ca l kr (6h/v i 40v). Det är viktigt att den personen som leder spontanidrotten för tjejer även är med på de tjejkvällar som Fritidsgården bedriver på måndagar, för att där skapa både kontakt och förtroende. Parallellt med detta skulle även andra drop in verksamheter i föreningsregi kunna genomföras, dock är Dalabergsskolans idrottshall en väldigt bokat hall, här bedriver bl.a. Uddevalla Basket sin verksamhet och erbjuder drop in verksamhet sedan ett par år tillbaka. I samarbete med SISUIVSIF har diskussioner först om drop in verksamhet i bl. a. Rimnershallen men med ovan beskrivan framgångsfaktorer där närhet till hemmet är en, riskerar vi att inte attrahera den specifika målgrupp som motionären avser med skrivelsen. Aterremissen innehöll även ett uppdrag att konkretisera en föreningsdag i Uddevalla. Redan nu bedrivs en föreningsfestival på Bohusläns museum,

22 T JÄNSTESKRIVELSE 4 (4) DNR KFN/2011:125 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITID en gång per år, till denna festival går inbjudan ut till samtliga föreningar som är med i kommunens föreningsregister. Upplevelsen av denna festival är att den attraherar bl.a. handikapp-, sociala-, pensionärs- och etniska föreningarn, ett litet antal idrottsföreningar finns närvarande men inte alla. Som komplement till detta erbjuds föreningarna i Uddevalla att finnas med i förvaltningens lovprogram, detta ges ut vid höst, sport och sommarlov. Programmen innehåller en hel del prova-på aktiviteter, som är öppna för barn och ungdomar. Slwllovsprogrammen delas ut till samtliga skolor och elever från f6rskoleklass till årskurs 9. Lovprogrammen finns även tillgängliga på kommunens hemsida. F ör att ytterligare erbjuda föreningarna tillfåll e att visa upp sig och sin verksamhet kan frågan lyftas till den grupp som planerar genomförandet av "Upplev Uddevalla". Dock får man i detta återigen fundera på vilken målgrupp man vill nå med verksamheten och hur vi bäst når dem som verkligen är i behov av informationen. Conny Äng Kultur och fritidschef Katarina Hansson Avdelningschef Anna Reinhardt sektionschef Expediera till

23 Utdrag PROTOKOLL I (I ) 20I I UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 156 Motion från Annelie Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla (KS/2011 :300) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kultur och fritidsnämnden. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Ann-Charlotte Gustafsson, Annelie Berggren Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Kultur och fritidsnämnden Utdragsbestyrkande

24 UDDEVALLA KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret o 8 Diarten r 2orr: 3oo Dlarteplanbetecknlno Motion om att: Motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla. Vi har nu sett resultatet av Alliansens politik där klyftorna och utanförskapet i samhället ökar. Personer med försörjningsstöd i Uddevalla ökar i snabb takt, senaste 2 åren har det ökat med 75 %. Många av dem har familjer. Även ensamstående med barn är en ekonomiskt utsatt grupp. Tittar vi på familjer i Uddevalla med en disponibel inkomst under 60% av medianinkomsten, (2008: kr/år) så kan vi se att gruppen ensamstående med barn under 18 år ligger på 39,6% jämfört med 12,9% för gruppen övriga familjer. Det är inte bara de vuxna som drabbas hårt utan även deras barn och ungdomar som i tidig ålder riskerar att hamnar i utanförskap. Gruppen barn och ungdomar som står utanför har ökat och alltför många barn och ungdomar saknar möjligheter till att delta i kultur, idrott och föreningslivet. Läs rädda barnens senaste rapport om barnfattigdom, de visar siffror på att 11,5 %av våra barn i Sverige lever i fattigdom. l Uddevalla ligger siffran på barn i ekonomiskt utsatta hushåll med utländsk bakgrund på 34% jämfört 5,5 %för barn med svensk bakgrund. Den totala siffran är 12,3 %. Det är viktigt att vi snarast ser över om vi kan hitta former, riktlinjer m.m. och långsiktiga lösningar för att motverka utanförskapet. Jag vill att det skall vara alla barn och ungdomars rättighet att kunna delta i kultur, idrott och föreningslivet. Att ge våra barn denna möjlighet är en investering för framtiden och kommer att vara en del i att minska utanförskapet och risk för ett destruktivt beteende. Vi skall ha ett samhälle där våra barn och ungdomar får plats, och känna att de behövs och utvecklas. De skall få uppleva att alla barn har samma rätt och värde. Vi alla tjänar på att våra barn och ungdomar får växa upp till fria och självständiga vuxna, det kan vi göra genom bl. a. ökad tillgänglighet i kultur, idrott och föreningslivet. Förslag till beslut: Att ge Kultur och fritidsförvaltningen i uppdrag att snarast se över hur vi kan hitta former och långsiktiga lösningar för att motverka utanförskapet så att fler barn och ungdomar får möjlighet att kunna delta i kultur, idrotts och föreningslivet. Annelie Berggren (S) ~b e

25 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 48 Öronmärkning av medel för sociala investeringar (KS/2012:81) Sammanfattning Kommunstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för arbetet med sociala investeringar. Som ett led i detta arbete föreslås att en öronmärkning på l O mkr görs i bokslutet för 2011 för kommande arbete inom området. Öronmärkningen görs inom ramen för balanskravsutredningen, dvs den påverkar inte resultat eller balansräkning. Påverkan på budget och resultaträkning kommer i ett senare skede när användningen av pengarna blir aktuellt. slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige när årsredovisningen fastställs i april. Ingemar Samuelsson (S) och Kenneth Engelbrektsson (S) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Skrivelse Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i 2011 års bokslut öronmärka l O mkr för sociala investeringar, samt att öronmärkningen sker inom balanskravsutredningen. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Sture Svennberg, Johan Wiktarsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Utdragsbestyrkande

26 SKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:81 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Öronmärkning av medel för sociala investeringar Sammanfattning Kommunstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för arbetet med sociala investeringar. Kommunledningskontoret ska, på politiskt initiativ i samband med kommunstyrelsens styrkortsarbete, utreda hur/om Uddevalla kommun kan/ska i sitt budgetarbete beakta ett socialt investeringsperspektiv. Som ett led i detta arbete föreslås att en öronmärkning på l O mkr görs i bokslutet för 20 Il för kommande arbete inom området. Öronmärkningen görs inom ramen för balanskravsutredningen, dvs den påverkar inte resultat eller balansräkning. Påverkan på budget och resultaträkning kommer i ett senare skede när användningen av pengarna blir aktuellt. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige när årsredovisningen fastställs i april. Beslutsunderlag Skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i 20 Il års bokslut öronmärka l O mkr för sociala investeringar samt att detta enbart sker inom ramen balanskravsutredningen. Beredningschecklista Områden att särskilt beval<a Ja Nej Ej akt l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventioneq 2 Påverkar ärendet _Männi5Jsgr~Jika villkm: 3 Påverkar ärendet utmärkelsen J::n säker och trv.po ko]nmun 4 Påverkar ärendet MiU2Dl<llenligthedömningsmillLLmlJJ.Q.: h.<:tn91nls.cll 5 Påverkar ärendet Öycxsiktp[~nen 6 Har diskussion förts med berörda grupper 7 Medfår ärendet ekonomiska konsekvenser 8 Finns 1nåJ kopplade till ärendet

27 SKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:81 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade i november 20 Il att tillsätta en styrgrupp för genomförandet av socialt investeringsperspektiv. Kommunledningskontoret ska, på politiskt initiativ i samband med kommunstyrelsens styrkortsarbete, utreda hur/om Uddevalla kommun kan/ska i sitt budgetarbete beakta ett socialt investeringsperspektiv. I framtidens samhälle är vi allt farre som försörjer allt fler. Skattemedel och kommunala resurser måste användas på nya innovativa, mer effektiva sätt för att räcka till. Modeller för ett nytt arbetssätt måste utvecklas och provas. Syftet med ett socialt investeringsperspektiv i den kommunala budgeten är att bespara kommunmedborgare mänskligt lidande genom att använda ekonomiska resurser i förebyggande arbete. Utredningen sak innefatta omvärldsanalys, studiebesök för lärande, förslag till ekonomisk modell för Uddevalla samt förslag rörande implementering, administration och uppföljning/utvärdering. Målet är att definiera vad Uddevalla menar med ett socialt investeringsperspektiv och att till den politiska budgetberedningen 2013 kunna lägga fram ett förslag på hur ett socialt investeringsperspektiv kan införlivas i budgeten. Målgruppen är de medborgare som i någon form identifieras inom ramen, eller i riskzonen, för utanförskap. Bokslut för 20 Il visar ett överskott på preliminärt 59 mkr efter att en uppbokning på l O mkr för inlösen av framtida pensioner gjorts. Utrymme finns därmed att öronmärka medel för ändamålet. Öronmärkning av medel för sociala investeringar kan inte hanteras enligt gällande redovisningsprinciper för investeringar. Inte heller kan pengar avsättas i en fond beroende på att det inte är tillåtet att sätta av pengar för egna framtida åtaganden som tillhör kommunens normala verksamhet. Öronmärkningen måste därför hanteras inom ramen för resp. års budget och resultat. Öronmärkningen av det aktuella beloppet på l O mkr sker därför enbart i balankravsutredningen som är en separat resultatsammanställning kopplat till gällande lagkrav. Framtida åtaganden inom detta område ~~~~~ärejot ske genom via den vanliga budgetprocessen. ) f c..c-: (}.L / --- c es;e~rg \ Ordförande Expediera till

28 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 69 Kommunens årsredovisning 2011 (KS/2012:139) Sammanfattning Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen överlämnar härmed upprättat forslag till årsredovisning for år 20 l J. Bokslut och årsredovisning har varit toremål för revisorernas granskning. Revisionens utkast till revisionsrapport bifogas. Kommunens resultat uppgår till + 59 mkr och kommunkoncernens till + 86 mkr. I kommunens bokslut sker en öronmärkning av JO mkr avs. sociala investeringar. Öronmärkningen sker enbart inom ramen för balankravsutredningen och påverkar därmed i detta skede inte redovisningen. Detta blir däremot fallet när pengarna börjar användas. Som bilaga i ärendet redovisas nämndemas rapportering för 20 Il av de uppdrag som givits i den strategiska planen 20 Il samt uppdrag i innevarande flerårsplan. Beslutsunderlag Förslag till årsredovisning Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Utkast till revisorernas revisionsrapport för 20 Il. Nämndemas inrapportering av uppdrag 201 J. Rättelse till Årsredovisning 2011, Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkärrna redovisningen av nänmdernas inrapportering av uppdrag 2011, samt att fastställa resultat- och balansräkning for kommunen och kommunkoncernen samt i övrigt godkänna årsredovisningen för 20 Il enligt upprättat förslag. Justerandes signa~ ~~. ' ~?5/ Utdragsbestyrkande

29 l (l) DNR: UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNlEONINGSKONTORET HANDLÄGGARE Ekonom Inga-Lill Clausen TELEFON o Rättelse till Arsredovisnng 2011 Nya siffror och ändrad text. sidhänvisning Sid 33, Tabell: Särskilda upplysningar om interna mellanhavanden i kommunkoncernen, mkr Särredovisning av V A- verksamhet, sid 34. Sista stycket längst ner till vänster, första meningen. Barn och utbildningsnämnden. Korta fakta, sid 44 "Förslag till Årsredovisning Ändras till 2011" Kommunen. Långfristiga lån, Kommunen. Långfristiga lån, Givare: l 615. Givare: l 619 Summa. Långfristiga lån, Givare: Summa. Långfristiga lån, Givare: l 615. I 619. Summa. Långfristiga lån, Summa. Långfristiga lån, Mottagare: I 661. Mottagare: l 619. A v föregående års upparbetade A v föregående års upparbetade skuld till VA-kollektivet har 3,3 skuld till VA-kollektivet har 3,9 mkr överförts... mkr överförts... Pedagogisk omsorg, Antal barn Pedagogisk omsorg, Antal barn (totalt 0-12 år), - fristående (1-5 år),- fristående pedagogisk pedagogisk omsorg: inga antal omsorg: 13, 58, 58, 88, 121. angivna. Med vänlig hälsning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kenneth Erlandsson Ekonomichef Ekonomiavdelningen POSTADRESS BESÖKSAORESS TELEFON {vx) FAX UDDEVALLA stadshuset V arvsvägen l E-POST ILV BANKGIRO

30 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:139 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Ekonomichef Kenneth Erlandsson TELEFON Kommunens årsredovisning 2011 Sammanfattning Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen överlämnar härmed upprättat förslag till årsredovisning för år Bokslut och årsredovisning har varit föremål för revisorernas granskning. Revisionens utkast till revisionsrapport bifogas. Kommunens resultat uppgår till + 59 mkr och kommunkoncernens till + 86 mkr. I kommunens boks l ut sker en öronmärkning av l O mkr a vs. sociala investeringar. Öronmärkningen sker enbart inom ramen för balankravsutredningen och påverkar därmed i detta skede inte redovisningen. Detta blir däremot fallet när pengarna börjar användas. Som bilaga i ärendet redovisas nämndernas rapportering för 20 Il av de uppdrag som givits i den strategiska planen samt uppdrag i innevarande flerårsplan. Beslutsunderlag Förslag till årsredovisning 2011 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Utkast till revisorernas revisionsrapport för 20 Il Nämndernas inrapportering av uppdrag 20 Il Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av nämndernas inrapportering av uppdrag 2011 att fastställa resultat- och balansräkning för kommunen och kommunkoncernen samt i övrigt godkänna årsredovisningen för 2011 enligt upprättat förslag.

31 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:139 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Beredningschecklista l Områden att särskilt bevaka Ja Nej Ei akt Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor 3 Påverkar ärendet utmärkelsen Un5~ker oebjrygg_kommun 4 Påverkar ärendet MiljQmhl<~_tlligt QfQQ!]1ningsmall i miljöhandboken 5 ~-~verkar ärendet.öv.~rsiklhli:inm} 6 Har diskussion förts med berörda grupper 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns )_l1åj kopplade till ärendet x / / _,.,... l ///,/) \(.. _/ / (Jl/l}~il~et~-1 / 'usanne Enx9n o Tf förvaltningschef / 1/?f/e;~ ~v---, ~~I:ZI-.-- _.. i~t;;~; " Kennet!YE~landsson Ekonomichef x x x x x x Expediera till

32 RAPPORT l (36) DNR KS/2012: 139 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Nämndernas inrapportering av uppdrag i strategisk plan och flerårsplan, 2011 Rapporten omfattar vad nämnderna inrapporterat under 20 Il kring uppdragen i strategisk plan samt uppdragen fl ån llerårsplan. Den strategiska planen innehåller 66 uppdrag fördelade på olika nämnder. 32 uppdrag var vid årets bö1:jan kvar fi ån tidigare strategisk plan. Vid årsskiftet var 28 genomförda från tidigare strategisk plan och l uppdrag genomhii1 Ii-ån strategisk plan Av uppdragen i strategisk plan är 57 pågående och 8 ej påbö1:jade. Uppdragen redovisas under respektive nämnds avsnitt i årsredovisningen samt i separat rapport. Uppdrag strategisk plan (inklusive de uppdrag som fortfarande är aktuella sedan tidigare strategisk plan) Uppdragen fi ån strategisk plan är numrerade. Kund/Medborgare Uddevalla kommun skall upphandla entreprenader på ett sätt som underlättar för mindre företag Detta uppdrag har ej varit aktuellt för miljö och stads byggnad. Det har rapporterats och godkänts i kommunstyrelsen Socialnämnden har genomfört följande kring uppdraget: Hemvård: Socialnämnden har beslutat att införa ett valfi ihetssystem inom hemtjänst enligt socialtjänstlagen samt ledsagning och avlösning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Avtalmed tre privata hemtjänstutförare har tecknats under våren 20 l O. Vårdtagarna i hemtjänsten kan välja andra utförare än kommunen. Särskild handikappomsorg: Socialnämnden har fattat tilldelningsbeslut vad gäller fyra gruppbostäder LSS. Care ma Orkiden har antagits och driftstarten var 20 l l. Särsldlt boende: Sofiedal och Arödsdal har övergått till annan utförare från och med den 15 oktober Bräcke diakoni driver nu verksamheten på uppdrag av kommunen. skogslyckans äldreboende har fi ån och med l april, 2010 övergått till annan utförare. Även där är det Bräcke diakoni som övertagit driften. Uppdraget slutrapporterades och godkändes i kommunstyrelsen Kommunledningskontoret har slutrapporterat uppdraget i kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden har slutrapporterat i uppdraget i kommunstyrelsen Tekniska nämnden har slutrapporterat uppdraget i kommunstyrelsen

33 RAPPORT 2 (36) DNR KS/2012:139 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Barn- och utbildningsnämnden har slutrapporterat uppdraget i kommunstyrelsen Uppdraget är inte aktuellt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Fristående verksamhet bedrivs normalt med tillstånd, inte på entreprenad. Uddevalla kommun skall använda ny teknik för att ge medborgarna större påverkansmöjligheter Både grundskolan och gymnasieskolan arbetar målmedvetet för att förbättra den digitala kommunikationen mellan skolan och hemmet. Det gäller elevernas individuella utvecklingsplaner/studieplaner, forberedelser för utvecklingssamtal och information om J! ånvaro och resultat. Barn- och utbildningsnämnden har slutrapporterat uppdraget i kommunstyrelsen20 Il-l Uppdraget anser genomfört då ny teknik och nya programvaror introduceras löpande för att förbättra kommunikationen mellan hem och skola. En GIS-ingenjör har tillsatts som ska driva och representera Hlrvaltningen i GIS-J1 ågor. Miljö och stadsbyggnadsnämnden har slutrapporterat uppdraget och kommunstyrelsen har godkänt detta Socialnämnden har genomfört följande kring uppdraget: Ny teknik implementeras kontinuerligt inom socialtjänstens olika verksamhetsområde for att ge medborgarna en ökad möjlighet till påverkan. Hälso- och sjukvård: Särnär, samordnad upphandling skall ske inom området Enteral Nutrition Klara,!T-stöd är en!t-lösning för att på elektronisk väg kunna hantera innehållet i de tidigare pappersbaserade meddelanden som ingår i rutinen för att skapa ett beslutsunderlag som finns tillgängligt i den samordnade vårdplaneringsprocessen. Svevac, är ett informationssystem för vaccinationer som utvecklats av Smittskyddsinstitutet (SM!) i samråd med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och företrädare för barn- och skolhälsovård. Systemet är webbaserat och ägs av SM!. Det kan användas av vårdgivare utan kostnad. Hemvård TES, IT-baserat resursfördelningssystem inom hemtjänsten vilket skall ge egenregi verksamhet och privat verksamhet likartade förutsättningar. Individ och familjeomsorg BBIC (barns behov i centrum), är ett dokumentations- och handläggningssystem för social barnavård och är avsett att användas för utredning, planering och uppföljning av insatser. Socialtjänstens verksamheter Procap i ta, är ett elektroniskt journalhanteringssystem som nyttjas inom socialtjänstens olika verksamhetsområden sedan bö1:jan av 2000, nya moduler köps in vid behov. Från och med hösten 2010 kommer socialtjänsten att nyttja Procapita Plus. Uppdraget slutrapporterades och godkändes i kommunstyrelsen 20 J l-0 l-26. Kultur- och t! itidsnämnden slutrapporterade uppdraget i kommunstyrelsen 20 l J Uppdraget övergår i nytt uppdrag i strategisk plan , "Kommunen ska utveckla formerna för att ge medborgarna större påverkansmöjlighcter". Tekniska nämnden har slutrapporterat ärendet i kommunstyrelsen 20J Tekniska kontoret arbetar med brukarkontakter som ett naturligt led i det dagliga arbetet. Vi har en daglig dialog med våra medborgare om gatu- och parkverksamhet inkluderande trafik och belysningsfi ågor. Samma sak gäller i frågor om tomtkö, bostadsanpassning och fastighetsförvaltning. Inom V A-verksamheten finns idag en informationsansvarig person utsedd. Denna person har mycket direkta kontakter med kommuninvånarna kring lednings och laxefrågor samt deltar i informationsmöten med berörda

34 RAPPORT 3 (36) DNR KS/2012: 139 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET invånare. Dessutom arbetar vi med fokusgrupper i samband med upprättandet av servicedek1arationer. Andra möjligheter för inflytande ges i form av ris och ros anmälningar samt genom de utvärderingar som görs av servicedeklarationer och övriga enkätundersökningar. Dessa mynnar alltid i någon typ av åtgärder. Arbetet ingår som en del i tekniska nämndens ordinarie verksamhet. Uddevalla kommun skall bygga samman sitt VA-nät med åtminstone en annan kommun Den s.k. Kustogruppens (Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust) arbete och utredning pågår med viss försening. Utredningen kommer att presenteras för styrgruppen i januari och därefter kommer den redovisas i respektive kommun. En ihopkopplad ledning mellan Uddevalla och Orust planeras vara klar att tas i bruk tidigt l samverkansprocessen mellan Färgelanda, Munkedal och Uddevalla finns ett underlag ti amtagct för politiskt beslut för att starta en s.k. genomförandeutredning mnan sommaren. Uddevalla kommun skall införa en funktion som äldreombudsman Frågan hanteras och diskuteras i den politiska organisationen. 2. Valkretsindelningen skall inför valet 2014 ändras så att Uddevalla får två valkretsar till kommunfullmäktige Valnämndens presidium har trällats två gånger för att rita om kartan med valkretsindelning. Valnämnden ska lämna förslag till kommunfullmäktige för beslut senast oktober Länsstyrelsen fastställer den nya valkretsindelningen. 3. Säkerställa att samtliga som representerar kommunen bemöter medborgarna med ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt Socialnämndens verksamheter arbetar med att införa lokala värdighetsgarantier vilka bygger vidare på kommunens övergripande värdegrund samt på verksamheternas redan befintliga bemötandepolicys, värdegrunder samt servicedeklarationer. En föreläsning i ämnet genomfördes på hemvårdsavdelningens erfarenhetsdag. Vid revideringen av två servicedeklarationer, Rehabvågen och Rehabenheten, har fokus bl. a. legat på korrekt bemötande och professionellt förhållningssätt. Kultur och fritidsnämndens verksamheter har under året arbetat aktivt med bemötandepolicyn. Bemötande har varit med som en viktig ti'åga på APT, inför olika arrangemang och vid diskussioner angående värde grund. Vid revidering av servicedeklarationerna har detta gjorts utif1 ån värdegrund och bemötandepolicyn. Kultur och fritid har arbetat med fortbildning som ett led i medarbetarnas serviceinriktade och professionella förhållningssätt. Utvärdering av kulturskolans servicedeklaration är gjord under året och rapport kommer till kultur och fritidsnämnden i februari. Utvärdering av servicedeklarationen för Walkesborgsbadet är gjord under Barn- och utbildningsnämndens förskoleverksamhet har gått igenom de tre begreppen i värdegrunden. Öppenhet, respekt och professionalitet. Diskussion har skett om vad detta innebär för förskolan och hur förskolan uppfattas av brukarna i verksamheten. Syftet är att bli bättre i bemötande och ha ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt. Grundskolan integrerar förhållningssättet löpande i det ständigt pågående värdegrundsarbetet på vmje skola. All personal inom gymnasieskolan har gått igenom bemötandepolicyn under året. Arbete har också skett utihån värdegrunden och många av programmen har också lyft kommunens rutiner för klagomålshantering (Säg vad du lycker). Vuxenutbildningen har arbetat med ÖRP -Öppenhet, Respekt, Professionalitet.

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28mars 2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28mars 2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28mars 2012 KALLELSE Föredragningslista l (4) 2012-03-21 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Kommunstyrelsen Bäve, 2012-03-28 kl. Il :00 Sture Svennberg

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 31 oktober 2012 KALLELSE Föredragningslista l (3) 2012-10-23 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen PLATS OCH TID Bäve, 2012-10-31 kl. Il :00 ORDFÖRANDE sekreterare Henrik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Kungörelse / Kallelse 1(5) 2014-04-01 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Plats: Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda Besök: VD Valbohem AB Ärenden: Ärende

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-05-18 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, måndagen den 18 maj 2009, kl. 14.00-18.10 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s) Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Datum 2014-01-13. Kontoret framför i upprättat förslag till svar att fördelarna med ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna.

Datum 2014-01-13. Kontoret framför i upprättat förslag till svar att fördelarna med ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna. Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Tomas Odin Datum 2014-01-13 Diarienummer NHO-2013-0099.00 Nämnden för vuxna med funktionshinder Yttrande över motion av Liza Boethius (V)

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 2010-04-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 april 2010, kl 13.00 på Skärhamns skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll Kommunala Pensionärsrådet Tid och plats Onsdagen den 6 mars 2013, kl. 8.30 11.10 i Debatten, Kommunhuset Närvarande Cecilia Norlin (M) Inger Andersen (S) Anne Lindberg (MP) Göran Tode, SPF Monica Persson,

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP)

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14 209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) Förslag till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer