KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 april OBS! Lokalen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 april 2012. OBS! Lokalen!"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 april 2012 OBS! Lokalen! UDDEVALLA KOMMUN

2 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post alt. te!: eller till Annica Åberg, e-post alt. te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till Annika Thorström (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skalllämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skalllämnas på sammanträdet. Allergi och astma Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller liknande. Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Annica Åberg (e-post eller telefon, se ovan)

3 KALLELSE Föredragningslista l (2) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDE Kommunfullmäktige PLATS OCH TID Jaktstugan Rotviksbro, kl. 17:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Ralph Steen Timo Rahkonen ÄRENDE DNR FÖREDRAGANDE l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Allmänhetens frågestund 3. Information om varumärket Uddevalla Ann-Louise Öhrn 4. Besvarande av interpellation från Alf Gillberg KS/2012:171 (S) till kommunstyrelsens ordförande angående varför inte stadens vackra skyltar över våra vänorter återkommer 5. Besvarande av interpellation från Stefan KS/2012:173 Skoglund (S) till socialnämndens ordförande angående svar till Bräcke Diakoni på tidigare inlämnad begäran 6. Besvarande av enkel fråga från Ulf Fagerberg KS/2012: 174 (UP) angående utveckling av fibernät i Uddevalla kommun 7. Motion från Anneli Berggren (S) om att KS/20 Il :300 motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla 8. Öronmärkning av medel för sociala KS/2012:81 investeringar 9. Kommunens årsredovisning 20 Il KS/2012:139 l O. Revisionsberättelse för år 20 Il KS/2012:194

4 KALLELSE Föredragningslista 2 (2) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE ÄRENDE DNR FÖREDRAGANDE 11. Granskning av upphandling, inköp och KS/2012:52 investeringar inom tekniska nämnden (revisionsrapport) 12. Förslag på förändringar av kommunens KS/20 12:161 kravverksamhet 13. Investering för gymnasiesärskolan KS/2012: Sommarjobb för unga arbetslösa KS/2012: Förteckning över motioner som inte avgjorts KS/2012:58 den 29 februari Årsredovisning och förvaltningsberättelse KS/20 12: HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg 17. Bokslut för donationsfonder år 2011 KS/2012: Avtal som reglerar hälso- och KS/2012:146 sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 19. Val av ledamot till stiftelsen Ljungskilehem KS/2012:213 efter Lena Henriksson (MP) 20. Val av revisorer och revisorsersättare till KS/20 11:568 stiftelsen Barnhemmets Vänner 21. Val av ledamot i kommunens revisorer efter KS/2012:84 Anneli Skarp Hjälmen (MP) 22. Val av ledamot till valnämnden efter Lena KS/2012:216 Henriksson (MP) 23 Utse ombud för Uddevalla kommun på KS/2012:218 Destination Uddevallas årsstämma 24. Anmälningsärenden KS/2012: l 25. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor och medborgarförslag Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller del av sammanträdet skall snarast anmäla detta till Anna-Lena Lundin te! eller Annika Thorström tel eller e-post

5 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 68 Interpellation från Alf Gillberg (S) till kommunstyrelsens ordförande angående varför inte stadens vackra skyltar över våra vänorter återkommer? (KS/2012:171) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde. Vid protokollet Timo Rahkonen Justerat Ralph Steen, Elving Andersson, Reine Johansson Justeringen tillkännagiven pä anslagstavlan intygar Tima Rahkonen Expedierat Kommunstyrelsens ordförande Utdragsbestyrkande

6 UDDEVALLA KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret j 3 Interpellation Till kommunstyrelsens ordförande Sture Svennberg Varför återkommer inte stadens vackra skyltar över våra vänorter? Sedan länge saknas den stålbåge utanför Rådhuset som innehåller välgjorda skyltar med namnen på samtliga Uddevallas vänorter. En trevlig och vanlig företeelse vi kan möta i våra vänorter på centrala platser och där Uddevalla förstås finns med. När jag hösten 2009 i kommunstyrelsen ställde en fråga om orsaken till att skyltarna försvunnit, var svaret att man inte visste, men att de självfallet skulle återmonteras. Vi vet att Rådhuset genomgick fasadrenovering då och att det kan ha varit nödvändigt att tillfälligt lyfta bort dem, men.. Mina frågor: Varför har skyltarna ännu inte återmonterats utanför Rådhuset? På vems mandat har beslut tagits av ansvarig förvaltning/tjänstemän att skyltarna inte återmonterats? Uddevalla i mars 2012 Alf Gillberg (S)

7 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 69 Interpellation från Stefan Skoglund (S) till socialnämndens ordförande angående svar till Bräcle Diakoni på tidigare inlämnad begäran (KS/2012:173) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde. Vid protokollet Tima Rahkonen Justerat Ralph Steen, El ving Andersson, Reine Johansson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Tima Rahkonen Expedierat Socialnämndens ordförande Utdragsbestyrkande

8 UDDEVALLA KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Oiruiem oi2: 1 l,~ 0/alieplanb!ltoclmlng Interpellation till Socialnämndens ordförande Elving Andersson (C) Socialtjänsten fick ett brev ifrån Bräcke Diakoni där man önskar ca 2,5 miljoner kronor mer för att driva de särskilda boendena i Ljungskile (bifogas 1). Frågan diskuterades på Socialnämndens presidium och svar togs fram utav förvaltningen. Då majoriteten inte kunnat enas har Bräcke Diakoni inte fått något officiellt svar. Frågan är utav principiell betydelse då vi inte upphandlat denna typ av verksamhet tidigare och vi vill ha svar på: skall inte Bräcke Diakoni få något svar på sin begäran? Är vi inte skyldiga att svara enligt förvaltnings lagen? Avtalet löper ut om inte båda parter vill utnyttja optionen att förlänga i ytterligare två år. Att döma utav Bräcke Diakonis begäran där de går med förlust kan man dra slutsatsen att de inte skulle vilja förläng men vad vill majoriteten? Ut ifrån brevet kan man utläsa att Bräcke anpassat verksamheten till budget (det pris de själv lämnat för att driva boendet) genom att dra ned 6,0 årsarbetare. Att anpassa bemanningen efter budget är kommunen också tvingad att göra. Vad är då skillnaden mellan att kommunen driver verksamheten eller en privat entreprenör? Det gjordes en så kallad Kvalitets upphandling för boendena där man i utvärderingen av anbuden hamnade högre om man lovade uppfylla vissa kvalitetsförbättringar. Anser majoriteten att kvaliten har ökat i och med att den upphandlats? Vad är det som blivigt bättre i jämförelse med de boende kommunen själv driver? Vi Socialdemokrater har egna förslag på hur vi skall öka kvaliten och har tidigare reserverat oss i privatiseringsprocessen t i Il förmån för dessa. Vi har även lagt en egen budget med mer pengar till verksamheterna då vi tycker att de är underfinansierade. De senaste årens underskott har tyvärr gett oss rätt! Då både Bräcke Diakoni och kommunens äldreomsorg går med förlust undrar vi vilka åtgärder ni kommer att vidta? Alla politiker i Uddevalla har rätt till fem dagars praktik inom det område man beslutar över och vi Socialdemokrater utnyttjar denna möjlighet för att få en egen uppfattning om olika verksamheter. Vi bifogar (2) en rapport ifrån praktik på Sofiedal som underlag för interpellationsdebatten. Med vanlig halsning Socialnilmndens 2e vice ordförande Stejan S~g{una (S)

9 Som fritidspolitiker i Uddevallas socialnämnd har man ett stort område attfatta beslut över. Det är en inte helt enkel uppgift med tanke på hur många olika verksamheter som ryms inom socialtjänsten. Varje månad inför nämndens sammanträdefår man hem en tjock lunta med handlingar att läsa igenom. Eftersom de flesta av oss har vårapolitiska uppdrag utöver våra ordinarie arbeten är det extra viktigt att man tar tillvara de dagar som vi fortroendevalda har rätt till att agna oss åt att besöka de verksamheter vi är satta att fatta beslut över. Detta är våra upplevelserfrån en verksamhet. Den 12 apri120l0 "praktiserade" vi, Jessica Petersson (S) och Lars-Erik Ljungberg (S) på Sofiedal i Ljungskile. På Sofiedal gick vi med en normal dag mellan klockan Vi gick med hos brukarna och var behjälpliga på de sätt vi fick lov till. Det som slog oss förutom att personalen givetvis gör ett enormt brajobb är hur mycket arbetsuppgifter de har. Sedan övertagandet finns det inga heltider längre, personalen har fatt gå ner i tjänst samtidigt som några 1jänster har försvunnit. Dessutom har de inte längre någon som sköter städet utan detta läggs på personalens redan många arbetsuppgifter. Med andra ord, fårre får göra mer och springa fortare. Det blev väldigt tydligt att detta har fatt konsekvenser vilket kom fram i samtal med både personal och brukare. Personalen var mer eller mindre slutkörd och oroade sig för hur länge de skulle orka i detta tempo. En brukare berättade att sedan Bräcke tog över har det blivit en försämring i den tid personalen har inne hos brukarna och tiden det tar innan personalen kommer då brukarna larn1ar. Brukaren berättade att det en dag tagit 60 minuter innan någon kom så att brukaren fick möjlighet att gå på toaletten. Dagen ~fter kontrollerade brukaren återigen tiden innan larmet för toalettbesöket besvamdes och då tog det 55 minuter. En annan sak som också fått konsekvenser for personalen är då hjälpmedel inte fungerar. Något som blev väldigt tydligt då en brukares säng ~j gick att fålla ner. Vi besökte Sofiedal en måndag och redan på torsdagen innan hade personalen anmält att sängen krånglade och ej gick att fålla ner utan att någon kom och åtgärdade detta. När det gäller kvalitetstiden (egen tid) på 120 minuter/vecka och brukare som utlovats frågade vi personalen hur detta fungerade. På den frågan svarade de med en motfråga; - Simlie det vara när vi duschar dem då? Det var mer lin tydligt att den tiden inte fanns. Vad som var skrämmande var att de inte kunde se hur de skulle kunna lösa det framöver heller. Det här är ingen vetenskaplig analys utan enbart en beskrivning av våra upplevelser på Sofiedal en vanlig dag. Som vi förstår det var en av anledningama att låta Bräcke Diakoni ta över driften av Sofiedal att kvaliteten skulle höjas för brukarna och att allt skulle bli bättre än det var i kommunens regi. Vi tror varken att allt blir bättre eller att kvaliteten höjs när man drar ner personalens tjänstgöringsgrad och ger dem fler arbetsuppgifter. Det var tydligt innan men det blev ännu tydligare efter vår praktikdag på SofiedaL B räcke Diakoni skriver följande på sin hemsida om Sofiedal och Arödsdal: "För oss innebär livskvalitet att ha inflytande över det dagliga livet och det egna hemmet. Att bli sedd och respekterad är en grundfor trygghet, trivsel och tillit. Här får man ejier sinförmåga leva sitt dagliga liv med sina egna vanor och intressen. De som bor hos oss får hjctlp och stöd i sitt eget hem. " Det låter ju bra, men hur fungerar det i verkligheten? Jessica Petersson (S) Lars-Erik Ljungberg (S) Bilaga 2

10 Socialtjänsten Uddevalla Kommun Bo Lundgren Uddevalla Förfrågan gällande möjlighet till tilläggsavtal till avtal d nr: SN/ Ärendet Förfrågan gäller mö j Iighet till tilläggs~vtaj for det särskilda boendet Sofiedal i Ljungskile, Uddevalla kommun. Bräcke Diakoni och Uddevalla kommun har avtal gällande driftsentreprenad sedan för upphandlingsobjekten Arödsdal och SofiedaL Bakgrund I avtalet beskrivs att Serviceboendet.Sofledalligger i Ljungskile och har 45 servicelägenheter. I Upphandling av driftsentreprenad, Objektbeskrivning Sofiedal, beskrivs att "Vårdbehovet på Sofiedal motsvarar f.n. ett genomsnitt av grupp l :s värdbehov vilket innebär att de boende behöver personlig hjälp i skiftande omfattning, tillsyn och stimulans av olika slag". Vidare beskrivs att "Grupp l är de enheter som tidigare benämndes servicelägenheter och som har det lägsta vårdbehovet". Ersättning enligt avtalet är vid verksamhetsövergången för Sofiedal SEK :. Denna totala summa ger utslaget per plats och dygn 944 SEK (365 dygn/år) För att hålla driftskostnader inom ramen för den totala summan per år effektiviserades verksamheten under 201 O med en neddragning av tjänster motsvarande 6,0 ärsarbetate. Nuläge Efter verksamhetsövergången till B räcke Diakoni och fram till utgången av 20 l O har det flyttat in 18 nya personer. Av dessa 18 personer bedömdes 15 personer tillhöra nivå 4, l person i nivå 3 och 2 personer i nivå 2 vid inflyttningen. Den bedömning som görs av Bräck e Diakoni är att det med anledning av ovanstående skett en klar förändring med ökning av de boendes behov efter verksamhets övergången.

11 Ftk ~t1 de.bqet1de ska J~ $i~~b$h{)y tillgn4~4ae:t~ligt ~":tal så g~. i~~ verksamheten rned. undetskott, dvs Bticket!takonl är medfinanstär.a.\1.. verksamheten. Nuvarande ersättning ger tttslag~ per plats 956 SE.K.l enltgbet t:twti tjej$ rotfrågan teil ett _ti111fgg$avnd sä iit1ns det &än Br~oke Di~(}ui.eft omk:emål-om att. ut9v~rtli.lyat~ulde,~rsätmiug ethrula den ine,uan*ulriadtill_pl'is enhgtavtatdt1r SN12009: t2tj g~hande Skoi}~l)!ckans. älprebäet1de~ Det avtoajet ge-t tbt na.tvm-anue en snrrnua pet plats och dygn.tned 1113 SEl{.. 1vtartill: Årt{låv VDiDiroktnr

12 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 70 Enkel fråga från Ulf Fagerberg (UP) angående utveckling av fibernät i Uddevalla kommun (KS/2012:174) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och besvaras av Christer Hassiebäck (M) vid nästa sammanträde. Vid protokollet Timo Rallkonen Justerat Ralph Steen, El ving Andersson, Reine Johansson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rallkonen Expedierat Christer Hassiebäck (M) Utdragsbestyrkande

13 VUIIJ'Jl.,., w n"'"-"""""',... ".-- _ Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Enkel fråga från UlfFagerberg Uddevallapartiet 13Mars 20ll'lilllienr. l:lll\lieplanll<ltroknlng z o 12: r1l1 Utvecklingen av Fibernät i Sverige, för användning till bredb u1u,, v, 1r- teieiom mm, går fort i vissa delar av landet. Sveriges regering har i ett tidigare stadium sagt att medborgare skall ha en kapacitet av l 00 mbit/s i sin bostad före- Jag tror 2020 om jag kommer ihåg rätt. Ett land som Sydkorea har man som mål l 000 mbit /sek. även benämnt l Gb /sek Detta säger oss att en kommun som önskar att ligga i framkant när det gäller kommunikation mellan företag och människor tar detta med fiberutbyggnad på största all var Jag har över tid följt flera kommuner i landet där man på ett tidigt stadium insåg att detta var en viktig fråga för företagen och medborgarna. Varför är det viktigt att kommunen är med och driver på i frågan? Det kommer framledes att vara lika viktigt eller kanske viktigare än en vanlig väg att kommunens medborgare och företag har tillgång till fibernät All styrning och övervakning kommer att ske denna väg. De kommuner som är framsynta och som har ett öppet synsätt i fiberfrågan skapar grund for lokala entreprenörer att växa inom området. Det är även viktigt att kommunen äger ett så stort eget svartfibernät som möjligt. p o?? ragan... Vad gör Uddevalla kommun for att driva på i frågan,? Vad gör man för att underlätta för lokala fiberföretag och nätaktörer i Uddevalla. Har kommunen egen säjorganisation for att snabba på denna process.? Samarbetar kommunen med intresserade fiberföreningar i kommunen??? Kan kommunens svartfibernät samman-länkas till dessa nya foreningsnät.? l Udd<v~la! ) / ( Ja/J A,; l!jvp/( / c/. )ij;/ll!.l /.. - ~ l j -~~~ -~/ ~

14 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 68 Motion från Anneli Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla (KS/2011 :300) Sammanfattning Annelie Berggren (S) lämnade den 8 juni 20 Il in en motion om att motverka utanf6rskap och öka tillgängligheten f6r barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla. Annelie Berggren f6reslår att kultur och fritidsf6rvaltningen ges i uppdrag att snarast se över hur vi kan hitta former och långsiktiga lösningar f6r att motverka utanf6rskapet så att fler barn och ungdomar får möjlighet att kunna delta i kultur, idrotts och f6reningslivet. Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2011,!56, att remittera motionen till kultur och fritidsnämnden. I kultur- och fritidsf6rvaltningens tjänsteskrivelse framgår hur f6rvaltningen avser arbeta med frågan i Uddevalla. Kultur- och fritidsnämnden beslutade , 19, att anta f6rvaltningens svar på motionen som sitt eget samt att ta med f6rslag på organiserad spontanidrott f6r tjejer i planeringsdialogen Annelie Berggren (S) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämndens protokoll , 19. Kultur- och fritidsf6rvaltningens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll ,!56. Motion från Annelie Berggren (S) Beslut Kommunstyrelsen f6reslår kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Just.erande~ ignatur <(e-:.7. (_.) Utdragsbestyrkande

15 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2011 :300 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDN!NGSKONTORET HANDLÄGGARE Utredare Sofia Reimbert TELEFON Motion från Annelie Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla Sammanfattning Annelie Berggren (S) lämnade den 8 juni 2011 in en motion om att motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla. Annelie Berggren föreslår att kultur och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att snarast se över hur vi kan hitta former och långsiktiga lösningar för att motverka utanförskapet så att fler barn och ungdomar får möjlighet att kunna delta i kultur, idrotts och föreningslivet Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2011, 156, att remittera motionen till kultur och fritidsnämnden. I kultur- och fi itidsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår hur förvaltningen avser arbeta med frågan i Uddevalla. Kultur- och fritidsnämnden beslutade , 19, att anta förvaltningens svar på motionen som sitt eget samt att ta med förslag på organiserad spontanidrott för tjejer i planeringsdialogen Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämndens protokoll , 19 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 156 Motion från Annelie Berggren (S)

16 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/20 Il :300 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. / ) ~;;;::,.~~~ ~~?:'_<--~/'---"--~~ Sofia Reimbert Utredare

17 Utdrag PROTOKOLL l (2) UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND 19 Aterremitterat ärende: Remiss till kultur- och fritidsnämnden gällande motion från Anneli Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur- och idrottslivet i Uddevalla. (KFN/2011 :125) Sammanfattning Kommunfullmäktiga har till Kultur och fritidsnämnden remitterat motion från Annelie Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgänglighet för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla. Motionären vill att det ska vara alla barn och ungdomars rättighet att kunna delta i kultur, idrott och föreningslivet Då personer med försörjningsstöd i Uddevalla kommun ökat i snabb takt är det inte bara vuxna som drabbas utan barn och ungdomar riskerar hamna i utanförskap. Vid Kultur och fritidsnämndens sammanträde beslutades att återremittera ärendet för konkretiseringar om en idrottsskola och en föreningsdag. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Protokoll Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Motion: Motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla ( Annelie Berggren, S) Yrkande Annelie Berggren (S) yrkar bifall till förslaget i handlingarna. Beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens svar på motionen som sitt eget samt att ta med förslag på organiserad spontanidrott för tjejer i planeringsdialogen Vid protokollet Charlotte Gerd Justerat Johan Wiktorsson, Gunvor Lindberg Justeringen tillkännagiven pä anslagstavlan intygar Charlotte Gerd Utdragsbestyrkande

18 Utdrag PROTOKOLL 2 (2) UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNO Expedierat Kommunfullmäktige Utdrags bestyrkande

19 T JÄNSTESKRIVELSE l (4) DNR KFN/2011 :125 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE sektionschef Anna Reinhardt TELEFON Remiss till kultur- och fritidsnämnden gällande motion från Anneli Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur- och idrottsslivet i Uddevalla. Sammanfattning Kommunfullmäktiga har till Kultur och fritidsnämnden remitterat motion från Annelie Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgänglighet för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla. Motionären vill att det ska vara alla barn och ungdomars rättighet att kunna delta i kultur, idrott och föreningslivet Då personer med försörjningsstöd i Uddevalla kommun ökat i snabb takt är det inte bara vuxna som drabbas utan barn och ungdomar riskerar hamna i utanförskap. Vid Kultur och fritidsnämndens sammanträde beslutades att återremittera ärendet för konkretiseringar om en idrottsskola och en föreningsdag. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Protokoll Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Motion: Motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla ( Annelie Berggren, S) Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta att anta förvaltningens svar på motionen som sitt eget samt att ta med förslag på organiserad spontanidrott för tjejer i planeringsdialogen Beredningschecklista l l Om åden att särskilt bevaka l Ja l Nej l Ej al<t

20 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (4) DNRKFN/2011:125 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITID l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen x 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor x 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och trvoo kommun x 4 Påverkar ärendet Miljömål enligt bedömningsmall i miljö- x handboken 5 Påverkar ärendet Översiktolanen x 6 Har diskussion förts med berörda gruijper x 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns mål kopplade till ärendet x Ärendebeskrivning Förvaltningen har sedan tidigare beslut i Kultur och fritidsnämnden , fört en intern dialog om hur en idrottsskoleverksamhet bäst utformas. Förvaltningen har även inhämtat ideer och erfarenheter från andra kommuner som genomfört liknande verksamhet. Utifrån den gjorda omvärldsanalysen kan konstateras att olika målgrupper har skiftande behov när det kommer till det som kallas organiserad spontanidrott Inom den målgrupp som motionären hänvisar till, barn och unga i riskzon för utanförskap, är behoven och kraven på den organiserade spontanidrotten olika. Av denna anledning får konkretisering av denna verksamhets göras mer målgruppsspecifik för att på bästa sätt uppnå det syfte som avses. Framgångsfaktorer som andra kommuner har tagit fram vid genomförandet är bl.a. Målgruppstänk (ålder, flickor/pojkar) Fasta tider- kontinuitet Trygghet och ordning- ledd av fritidsledare Lätt att vara med - inget krav på utrustning För att nå flickor som inte befinner sig i föreningslivet och som kommer från andra kulturer har man noterat vikten av att det inte är en för sen kvällstid, aktiviteten ska bara vara för flickor med kvinnliga ledare och att föräldrar ska kunna komma in och titta. Upplevelsen var också att flickorna ville ha tid att umgås och prata - verksamheten blev på deras villkor både fysisk aktivitet och tid för samtal. Gällande pojkar i målgruppen är framgångsfaktorerna de samma dock är det inte lika viktigt för dem att vara en ren pojkgrupp. Målgruppens ålder är även den en faktor som måste vägas in i planeringen av den organiserade spontanidrotten. I LUPP undersökningen, som genomfördes nov-dec 201 O, kan utläsas att det lägsta föreningsdeltagandet bland unga är i områdena Dalaberg/Hovhult/Helenedal (40%) samt Lane-Ryr (42%). Det står också klart

21 T JÄNSTESKRIVELSE 3 (4) DNR KFN/2011:125 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITID att flickornas föreningsdeltagande sjunker kraftigt från 60% till 39% mellan årskurs 8 och år l på gymnasiet. Detta kan jämföras med de värden som mäts upp i riket och då ligger vi över i årskurs 8 och under i år l. I Uddevalla minskar således föreningsdeltagandet mer än i riket mellan de givna åldersgrupperna. Motsvarande siffror för pojkar i samma åldergrupp i Uddevalla visar också det på en minskning, dock inte av samma omfattning som för flickorna. En nationell undersökning som genomförts under 20 Il (Ulf Blomdahl, forskningsledare Stockholm Stad) där nyttjare av spontanidrottsmiljöer har räknats visar de första siffrorna att fördelningen är 76 %pojkar och 24 % flickor. Denna undersökning kommer i sin helhet att publiceras i mars Förvaltningen anser att den målgrupp som bör vara högst prioriterad för organiserad spontanidrott är flickor som befinner sig i riskzon för utanförskap alternativt redan befinner sig i utanförskap och som är bosatta i område med lågt föreningsdeltagande. Dalabergs fritidsgård bedriver redan nu organiserad spontanidrott i Dalabergsskolans idrottssal på söndagarna med ledare från fritidsgården, denna är uppdelad på mellanstadie- och högstadiegrupp. Grupperna är öppna för både flickor och pojkar men deltagarna är pojkar. Av denna anledning ser förvaltningen behov att komplettera den organiserade spontanidrotten i Dalabergsskolan gymnastiksal på en tid som är attraktiv för prioriterad målgrupp, t. ex. lördagar Verksamheten ska ledas av kvinnlig personal från fritidsgårdarna. Att komplettera befintlig verksamhet med denna riktade verksamhet ä förknippat med ökade kostnader för avdelningen för Unga avseende bl. a hyra och material men framför allt personalkostnader, vilket beräknas till ca l kr (6h/v i 40v). Det är viktigt att den personen som leder spontanidrotten för tjejer även är med på de tjejkvällar som Fritidsgården bedriver på måndagar, för att där skapa både kontakt och förtroende. Parallellt med detta skulle även andra drop in verksamheter i föreningsregi kunna genomföras, dock är Dalabergsskolans idrottshall en väldigt bokat hall, här bedriver bl.a. Uddevalla Basket sin verksamhet och erbjuder drop in verksamhet sedan ett par år tillbaka. I samarbete med SISUIVSIF har diskussioner först om drop in verksamhet i bl. a. Rimnershallen men med ovan beskrivan framgångsfaktorer där närhet till hemmet är en, riskerar vi att inte attrahera den specifika målgrupp som motionären avser med skrivelsen. Aterremissen innehöll även ett uppdrag att konkretisera en föreningsdag i Uddevalla. Redan nu bedrivs en föreningsfestival på Bohusläns museum,

22 T JÄNSTESKRIVELSE 4 (4) DNR KFN/2011:125 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITID en gång per år, till denna festival går inbjudan ut till samtliga föreningar som är med i kommunens föreningsregister. Upplevelsen av denna festival är att den attraherar bl.a. handikapp-, sociala-, pensionärs- och etniska föreningarn, ett litet antal idrottsföreningar finns närvarande men inte alla. Som komplement till detta erbjuds föreningarna i Uddevalla att finnas med i förvaltningens lovprogram, detta ges ut vid höst, sport och sommarlov. Programmen innehåller en hel del prova-på aktiviteter, som är öppna för barn och ungdomar. Slwllovsprogrammen delas ut till samtliga skolor och elever från f6rskoleklass till årskurs 9. Lovprogrammen finns även tillgängliga på kommunens hemsida. F ör att ytterligare erbjuda föreningarna tillfåll e att visa upp sig och sin verksamhet kan frågan lyftas till den grupp som planerar genomförandet av "Upplev Uddevalla". Dock får man i detta återigen fundera på vilken målgrupp man vill nå med verksamheten och hur vi bäst når dem som verkligen är i behov av informationen. Conny Äng Kultur och fritidschef Katarina Hansson Avdelningschef Anna Reinhardt sektionschef Expediera till

23 Utdrag PROTOKOLL I (I ) 20I I UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 156 Motion från Annelie Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla (KS/2011 :300) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kultur och fritidsnämnden. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Ann-Charlotte Gustafsson, Annelie Berggren Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Kultur och fritidsnämnden Utdragsbestyrkande

24 UDDEVALLA KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret o 8 Diarten r 2orr: 3oo Dlarteplanbetecknlno Motion om att: Motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla. Vi har nu sett resultatet av Alliansens politik där klyftorna och utanförskapet i samhället ökar. Personer med försörjningsstöd i Uddevalla ökar i snabb takt, senaste 2 åren har det ökat med 75 %. Många av dem har familjer. Även ensamstående med barn är en ekonomiskt utsatt grupp. Tittar vi på familjer i Uddevalla med en disponibel inkomst under 60% av medianinkomsten, (2008: kr/år) så kan vi se att gruppen ensamstående med barn under 18 år ligger på 39,6% jämfört med 12,9% för gruppen övriga familjer. Det är inte bara de vuxna som drabbas hårt utan även deras barn och ungdomar som i tidig ålder riskerar att hamnar i utanförskap. Gruppen barn och ungdomar som står utanför har ökat och alltför många barn och ungdomar saknar möjligheter till att delta i kultur, idrott och föreningslivet. Läs rädda barnens senaste rapport om barnfattigdom, de visar siffror på att 11,5 %av våra barn i Sverige lever i fattigdom. l Uddevalla ligger siffran på barn i ekonomiskt utsatta hushåll med utländsk bakgrund på 34% jämfört 5,5 %för barn med svensk bakgrund. Den totala siffran är 12,3 %. Det är viktigt att vi snarast ser över om vi kan hitta former, riktlinjer m.m. och långsiktiga lösningar för att motverka utanförskapet. Jag vill att det skall vara alla barn och ungdomars rättighet att kunna delta i kultur, idrott och föreningslivet. Att ge våra barn denna möjlighet är en investering för framtiden och kommer att vara en del i att minska utanförskapet och risk för ett destruktivt beteende. Vi skall ha ett samhälle där våra barn och ungdomar får plats, och känna att de behövs och utvecklas. De skall få uppleva att alla barn har samma rätt och värde. Vi alla tjänar på att våra barn och ungdomar får växa upp till fria och självständiga vuxna, det kan vi göra genom bl. a. ökad tillgänglighet i kultur, idrott och föreningslivet. Förslag till beslut: Att ge Kultur och fritidsförvaltningen i uppdrag att snarast se över hur vi kan hitta former och långsiktiga lösningar för att motverka utanförskapet så att fler barn och ungdomar får möjlighet att kunna delta i kultur, idrotts och föreningslivet. Annelie Berggren (S) ~b e

25 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 48 Öronmärkning av medel för sociala investeringar (KS/2012:81) Sammanfattning Kommunstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för arbetet med sociala investeringar. Som ett led i detta arbete föreslås att en öronmärkning på l O mkr görs i bokslutet för 2011 för kommande arbete inom området. Öronmärkningen görs inom ramen för balanskravsutredningen, dvs den påverkar inte resultat eller balansräkning. Påverkan på budget och resultaträkning kommer i ett senare skede när användningen av pengarna blir aktuellt. slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige när årsredovisningen fastställs i april. Ingemar Samuelsson (S) och Kenneth Engelbrektsson (S) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Skrivelse Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i 2011 års bokslut öronmärka l O mkr för sociala investeringar, samt att öronmärkningen sker inom balanskravsutredningen. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Sture Svennberg, Johan Wiktarsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Utdragsbestyrkande

26 SKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:81 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Öronmärkning av medel för sociala investeringar Sammanfattning Kommunstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för arbetet med sociala investeringar. Kommunledningskontoret ska, på politiskt initiativ i samband med kommunstyrelsens styrkortsarbete, utreda hur/om Uddevalla kommun kan/ska i sitt budgetarbete beakta ett socialt investeringsperspektiv. Som ett led i detta arbete föreslås att en öronmärkning på l O mkr görs i bokslutet för 20 Il för kommande arbete inom området. Öronmärkningen görs inom ramen för balanskravsutredningen, dvs den påverkar inte resultat eller balansräkning. Påverkan på budget och resultaträkning kommer i ett senare skede när användningen av pengarna blir aktuellt. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige när årsredovisningen fastställs i april. Beslutsunderlag Skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i 20 Il års bokslut öronmärka l O mkr för sociala investeringar samt att detta enbart sker inom ramen balanskravsutredningen. Beredningschecklista Områden att särskilt beval<a Ja Nej Ej akt l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventioneq 2 Påverkar ärendet _Männi5Jsgr~Jika villkm: 3 Påverkar ärendet utmärkelsen J::n säker och trv.po ko]nmun 4 Påverkar ärendet MiU2Dl<llenligthedömningsmillLLmlJJ.Q.: h.<:tn91nls.cll 5 Påverkar ärendet Öycxsiktp[~nen 6 Har diskussion förts med berörda grupper 7 Medfår ärendet ekonomiska konsekvenser 8 Finns 1nåJ kopplade till ärendet

27 SKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:81 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade i november 20 Il att tillsätta en styrgrupp för genomförandet av socialt investeringsperspektiv. Kommunledningskontoret ska, på politiskt initiativ i samband med kommunstyrelsens styrkortsarbete, utreda hur/om Uddevalla kommun kan/ska i sitt budgetarbete beakta ett socialt investeringsperspektiv. I framtidens samhälle är vi allt farre som försörjer allt fler. Skattemedel och kommunala resurser måste användas på nya innovativa, mer effektiva sätt för att räcka till. Modeller för ett nytt arbetssätt måste utvecklas och provas. Syftet med ett socialt investeringsperspektiv i den kommunala budgeten är att bespara kommunmedborgare mänskligt lidande genom att använda ekonomiska resurser i förebyggande arbete. Utredningen sak innefatta omvärldsanalys, studiebesök för lärande, förslag till ekonomisk modell för Uddevalla samt förslag rörande implementering, administration och uppföljning/utvärdering. Målet är att definiera vad Uddevalla menar med ett socialt investeringsperspektiv och att till den politiska budgetberedningen 2013 kunna lägga fram ett förslag på hur ett socialt investeringsperspektiv kan införlivas i budgeten. Målgruppen är de medborgare som i någon form identifieras inom ramen, eller i riskzonen, för utanförskap. Bokslut för 20 Il visar ett överskott på preliminärt 59 mkr efter att en uppbokning på l O mkr för inlösen av framtida pensioner gjorts. Utrymme finns därmed att öronmärka medel för ändamålet. Öronmärkning av medel för sociala investeringar kan inte hanteras enligt gällande redovisningsprinciper för investeringar. Inte heller kan pengar avsättas i en fond beroende på att det inte är tillåtet att sätta av pengar för egna framtida åtaganden som tillhör kommunens normala verksamhet. Öronmärkningen måste därför hanteras inom ramen för resp. års budget och resultat. Öronmärkningen av det aktuella beloppet på l O mkr sker därför enbart i balankravsutredningen som är en separat resultatsammanställning kopplat till gällande lagkrav. Framtida åtaganden inom detta område ~~~~~ärejot ske genom via den vanliga budgetprocessen. ) f c..c-: (}.L / --- c es;e~rg \ Ordförande Expediera till

28 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 69 Kommunens årsredovisning 2011 (KS/2012:139) Sammanfattning Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen överlämnar härmed upprättat forslag till årsredovisning for år 20 l J. Bokslut och årsredovisning har varit toremål för revisorernas granskning. Revisionens utkast till revisionsrapport bifogas. Kommunens resultat uppgår till + 59 mkr och kommunkoncernens till + 86 mkr. I kommunens bokslut sker en öronmärkning av JO mkr avs. sociala investeringar. Öronmärkningen sker enbart inom ramen för balankravsutredningen och påverkar därmed i detta skede inte redovisningen. Detta blir däremot fallet när pengarna börjar användas. Som bilaga i ärendet redovisas nämndemas rapportering för 20 Il av de uppdrag som givits i den strategiska planen 20 Il samt uppdrag i innevarande flerårsplan. Beslutsunderlag Förslag till årsredovisning Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Utkast till revisorernas revisionsrapport för 20 Il. Nämndemas inrapportering av uppdrag 201 J. Rättelse till Årsredovisning 2011, Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkärrna redovisningen av nänmdernas inrapportering av uppdrag 2011, samt att fastställa resultat- och balansräkning for kommunen och kommunkoncernen samt i övrigt godkänna årsredovisningen för 20 Il enligt upprättat förslag. Justerandes signa~ ~~. ' ~?5/ Utdragsbestyrkande

29 l (l) DNR: UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNlEONINGSKONTORET HANDLÄGGARE Ekonom Inga-Lill Clausen TELEFON o Rättelse till Arsredovisnng 2011 Nya siffror och ändrad text. sidhänvisning Sid 33, Tabell: Särskilda upplysningar om interna mellanhavanden i kommunkoncernen, mkr Särredovisning av V A- verksamhet, sid 34. Sista stycket längst ner till vänster, första meningen. Barn och utbildningsnämnden. Korta fakta, sid 44 "Förslag till Årsredovisning Ändras till 2011" Kommunen. Långfristiga lån, Kommunen. Långfristiga lån, Givare: l 615. Givare: l 619 Summa. Långfristiga lån, Givare: Summa. Långfristiga lån, Givare: l 615. I 619. Summa. Långfristiga lån, Summa. Långfristiga lån, Mottagare: I 661. Mottagare: l 619. A v föregående års upparbetade A v föregående års upparbetade skuld till VA-kollektivet har 3,3 skuld till VA-kollektivet har 3,9 mkr överförts... mkr överförts... Pedagogisk omsorg, Antal barn Pedagogisk omsorg, Antal barn (totalt 0-12 år), - fristående (1-5 år),- fristående pedagogisk pedagogisk omsorg: inga antal omsorg: 13, 58, 58, 88, 121. angivna. Med vänlig hälsning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kenneth Erlandsson Ekonomichef Ekonomiavdelningen POSTADRESS BESÖKSAORESS TELEFON {vx) FAX UDDEVALLA stadshuset V arvsvägen l E-POST ILV BANKGIRO

30 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:139 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Ekonomichef Kenneth Erlandsson TELEFON Kommunens årsredovisning 2011 Sammanfattning Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen överlämnar härmed upprättat förslag till årsredovisning för år Bokslut och årsredovisning har varit föremål för revisorernas granskning. Revisionens utkast till revisionsrapport bifogas. Kommunens resultat uppgår till + 59 mkr och kommunkoncernens till + 86 mkr. I kommunens boks l ut sker en öronmärkning av l O mkr a vs. sociala investeringar. Öronmärkningen sker enbart inom ramen för balankravsutredningen och påverkar därmed i detta skede inte redovisningen. Detta blir däremot fallet när pengarna börjar användas. Som bilaga i ärendet redovisas nämndernas rapportering för 20 Il av de uppdrag som givits i den strategiska planen samt uppdrag i innevarande flerårsplan. Beslutsunderlag Förslag till årsredovisning 2011 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Utkast till revisorernas revisionsrapport för 20 Il Nämndernas inrapportering av uppdrag 20 Il Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av nämndernas inrapportering av uppdrag 2011 att fastställa resultat- och balansräkning för kommunen och kommunkoncernen samt i övrigt godkänna årsredovisningen för 2011 enligt upprättat förslag.

31 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:139 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Beredningschecklista l Områden att särskilt bevaka Ja Nej Ei akt Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor 3 Påverkar ärendet utmärkelsen Un5~ker oebjrygg_kommun 4 Påverkar ärendet MiljQmhl<~_tlligt QfQQ!]1ningsmall i miljöhandboken 5 ~-~verkar ärendet.öv.~rsiklhli:inm} 6 Har diskussion förts med berörda grupper 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns )_l1åj kopplade till ärendet x / / _,.,... l ///,/) \(.. _/ / (Jl/l}~il~et~-1 / 'usanne Enx9n o Tf förvaltningschef / 1/?f/e;~ ~v---, ~~I:ZI-.-- _.. i~t;;~; " Kennet!YE~landsson Ekonomichef x x x x x x Expediera till

32 RAPPORT l (36) DNR KS/2012: 139 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Nämndernas inrapportering av uppdrag i strategisk plan och flerårsplan, 2011 Rapporten omfattar vad nämnderna inrapporterat under 20 Il kring uppdragen i strategisk plan samt uppdragen fl ån llerårsplan. Den strategiska planen innehåller 66 uppdrag fördelade på olika nämnder. 32 uppdrag var vid årets bö1:jan kvar fi ån tidigare strategisk plan. Vid årsskiftet var 28 genomförda från tidigare strategisk plan och l uppdrag genomhii1 Ii-ån strategisk plan Av uppdragen i strategisk plan är 57 pågående och 8 ej påbö1:jade. Uppdragen redovisas under respektive nämnds avsnitt i årsredovisningen samt i separat rapport. Uppdrag strategisk plan (inklusive de uppdrag som fortfarande är aktuella sedan tidigare strategisk plan) Uppdragen fi ån strategisk plan är numrerade. Kund/Medborgare Uddevalla kommun skall upphandla entreprenader på ett sätt som underlättar för mindre företag Detta uppdrag har ej varit aktuellt för miljö och stads byggnad. Det har rapporterats och godkänts i kommunstyrelsen Socialnämnden har genomfört följande kring uppdraget: Hemvård: Socialnämnden har beslutat att införa ett valfi ihetssystem inom hemtjänst enligt socialtjänstlagen samt ledsagning och avlösning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Avtalmed tre privata hemtjänstutförare har tecknats under våren 20 l O. Vårdtagarna i hemtjänsten kan välja andra utförare än kommunen. Särskild handikappomsorg: Socialnämnden har fattat tilldelningsbeslut vad gäller fyra gruppbostäder LSS. Care ma Orkiden har antagits och driftstarten var 20 l l. Särsldlt boende: Sofiedal och Arödsdal har övergått till annan utförare från och med den 15 oktober Bräcke diakoni driver nu verksamheten på uppdrag av kommunen. skogslyckans äldreboende har fi ån och med l april, 2010 övergått till annan utförare. Även där är det Bräcke diakoni som övertagit driften. Uppdraget slutrapporterades och godkändes i kommunstyrelsen Kommunledningskontoret har slutrapporterat uppdraget i kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden har slutrapporterat i uppdraget i kommunstyrelsen Tekniska nämnden har slutrapporterat uppdraget i kommunstyrelsen

33 RAPPORT 2 (36) DNR KS/2012:139 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Barn- och utbildningsnämnden har slutrapporterat uppdraget i kommunstyrelsen Uppdraget är inte aktuellt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Fristående verksamhet bedrivs normalt med tillstånd, inte på entreprenad. Uddevalla kommun skall använda ny teknik för att ge medborgarna större påverkansmöjligheter Både grundskolan och gymnasieskolan arbetar målmedvetet för att förbättra den digitala kommunikationen mellan skolan och hemmet. Det gäller elevernas individuella utvecklingsplaner/studieplaner, forberedelser för utvecklingssamtal och information om J! ånvaro och resultat. Barn- och utbildningsnämnden har slutrapporterat uppdraget i kommunstyrelsen20 Il-l Uppdraget anser genomfört då ny teknik och nya programvaror introduceras löpande för att förbättra kommunikationen mellan hem och skola. En GIS-ingenjör har tillsatts som ska driva och representera Hlrvaltningen i GIS-J1 ågor. Miljö och stadsbyggnadsnämnden har slutrapporterat uppdraget och kommunstyrelsen har godkänt detta Socialnämnden har genomfört följande kring uppdraget: Ny teknik implementeras kontinuerligt inom socialtjänstens olika verksamhetsområde for att ge medborgarna en ökad möjlighet till påverkan. Hälso- och sjukvård: Särnär, samordnad upphandling skall ske inom området Enteral Nutrition Klara,!T-stöd är en!t-lösning för att på elektronisk väg kunna hantera innehållet i de tidigare pappersbaserade meddelanden som ingår i rutinen för att skapa ett beslutsunderlag som finns tillgängligt i den samordnade vårdplaneringsprocessen. Svevac, är ett informationssystem för vaccinationer som utvecklats av Smittskyddsinstitutet (SM!) i samråd med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och företrädare för barn- och skolhälsovård. Systemet är webbaserat och ägs av SM!. Det kan användas av vårdgivare utan kostnad. Hemvård TES, IT-baserat resursfördelningssystem inom hemtjänsten vilket skall ge egenregi verksamhet och privat verksamhet likartade förutsättningar. Individ och familjeomsorg BBIC (barns behov i centrum), är ett dokumentations- och handläggningssystem för social barnavård och är avsett att användas för utredning, planering och uppföljning av insatser. Socialtjänstens verksamheter Procap i ta, är ett elektroniskt journalhanteringssystem som nyttjas inom socialtjänstens olika verksamhetsområden sedan bö1:jan av 2000, nya moduler köps in vid behov. Från och med hösten 2010 kommer socialtjänsten att nyttja Procapita Plus. Uppdraget slutrapporterades och godkändes i kommunstyrelsen 20 J l-0 l-26. Kultur- och t! itidsnämnden slutrapporterade uppdraget i kommunstyrelsen 20 l J Uppdraget övergår i nytt uppdrag i strategisk plan , "Kommunen ska utveckla formerna för att ge medborgarna större påverkansmöjlighcter". Tekniska nämnden har slutrapporterat ärendet i kommunstyrelsen 20J Tekniska kontoret arbetar med brukarkontakter som ett naturligt led i det dagliga arbetet. Vi har en daglig dialog med våra medborgare om gatu- och parkverksamhet inkluderande trafik och belysningsfi ågor. Samma sak gäller i frågor om tomtkö, bostadsanpassning och fastighetsförvaltning. Inom V A-verksamheten finns idag en informationsansvarig person utsedd. Denna person har mycket direkta kontakter med kommuninvånarna kring lednings och laxefrågor samt deltar i informationsmöten med berörda

34 RAPPORT 3 (36) DNR KS/2012: 139 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET invånare. Dessutom arbetar vi med fokusgrupper i samband med upprättandet av servicedek1arationer. Andra möjligheter för inflytande ges i form av ris och ros anmälningar samt genom de utvärderingar som görs av servicedeklarationer och övriga enkätundersökningar. Dessa mynnar alltid i någon typ av åtgärder. Arbetet ingår som en del i tekniska nämndens ordinarie verksamhet. Uddevalla kommun skall bygga samman sitt VA-nät med åtminstone en annan kommun Den s.k. Kustogruppens (Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust) arbete och utredning pågår med viss försening. Utredningen kommer att presenteras för styrgruppen i januari och därefter kommer den redovisas i respektive kommun. En ihopkopplad ledning mellan Uddevalla och Orust planeras vara klar att tas i bruk tidigt l samverkansprocessen mellan Färgelanda, Munkedal och Uddevalla finns ett underlag ti amtagct för politiskt beslut för att starta en s.k. genomförandeutredning mnan sommaren. Uddevalla kommun skall införa en funktion som äldreombudsman Frågan hanteras och diskuteras i den politiska organisationen. 2. Valkretsindelningen skall inför valet 2014 ändras så att Uddevalla får två valkretsar till kommunfullmäktige Valnämndens presidium har trällats två gånger för att rita om kartan med valkretsindelning. Valnämnden ska lämna förslag till kommunfullmäktige för beslut senast oktober Länsstyrelsen fastställer den nya valkretsindelningen. 3. Säkerställa att samtliga som representerar kommunen bemöter medborgarna med ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt Socialnämndens verksamheter arbetar med att införa lokala värdighetsgarantier vilka bygger vidare på kommunens övergripande värdegrund samt på verksamheternas redan befintliga bemötandepolicys, värdegrunder samt servicedeklarationer. En föreläsning i ämnet genomfördes på hemvårdsavdelningens erfarenhetsdag. Vid revideringen av två servicedeklarationer, Rehabvågen och Rehabenheten, har fokus bl. a. legat på korrekt bemötande och professionellt förhållningssätt. Kultur och fritidsnämndens verksamheter har under året arbetat aktivt med bemötandepolicyn. Bemötande har varit med som en viktig ti'åga på APT, inför olika arrangemang och vid diskussioner angående värde grund. Vid revidering av servicedeklarationerna har detta gjorts utif1 ån värdegrund och bemötandepolicyn. Kultur och fritid har arbetat med fortbildning som ett led i medarbetarnas serviceinriktade och professionella förhållningssätt. Utvärdering av kulturskolans servicedeklaration är gjord under året och rapport kommer till kultur och fritidsnämnden i februari. Utvärdering av servicedeklarationen för Walkesborgsbadet är gjord under Barn- och utbildningsnämndens förskoleverksamhet har gått igenom de tre begreppen i värdegrunden. Öppenhet, respekt och professionalitet. Diskussion har skett om vad detta innebär för förskolan och hur förskolan uppfattas av brukarna i verksamheten. Syftet är att bli bättre i bemötande och ha ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt. Grundskolan integrerar förhållningssättet löpande i det ständigt pågående värdegrundsarbetet på vmje skola. All personal inom gymnasieskolan har gått igenom bemötandepolicyn under året. Arbete har också skett utihån värdegrunden och många av programmen har också lyft kommunens rutiner för klagomålshantering (Säg vad du lycker). Vuxenutbildningen har arbetat med ÖRP -Öppenhet, Respekt, Professionalitet.

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28mars 2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28mars 2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28mars 2012 KALLELSE Föredragningslista l (4) 2012-03-21 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Kommunstyrelsen Bäve, 2012-03-28 kl. Il :00 Sture Svennberg

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-04 1 (5)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-04 1 (5) 1 (5) PLATS OCH TID Stadshuset, Bäve sammanträdesrum, kl. 09.00-11.30 NÄRVARANDE LEDAMÖTER Arne Lindh, PRO Mauritz Eliasson, PRO Lennart Johansson, PRO Stig Axelsson, SPF Viken Sten Sävland, SPRF avd 44

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 28 september 2015 Föredragningslista l (l) Sammanträde Plats och lid Bohusläns museum, kl. 12:30 måndagen den 28 september 2015 Ordförande sekreterare Föredragningslista Föredragande

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 2 december 2015 Föredragningslista l(!) Sammanträde Plats och tid Bohusläns museum, kl. 12:30 onsdagen den 02 december 2015 Ordförande Re becka Nörgaard sekreterare Föredragningslista

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(9) Plats och tid Gymnasieskolan expedition Åmotfors kl 13.00 16.40 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1 Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2015-04-01 Kommunfullmäktige Tid 2015-04-13, kl. 19:00 Plats Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet 1 2.

Läs mer

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige den 12 november 2003, 137 med ändring den 9 mars 2005, 48, med ändring den 13 februari 2008, 36 och med ändring 14 april 2010, 70 Uddevalla

Läs mer

Sammanträdesrum Bäve plan 0, kl.13:00-13:50

Sammanträdesrum Bäve plan 0, kl.13:00-13:50 med funktionsnedsättning Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga med funktionsnedsättning Sammanträdesrum Bäve plan 0, kl.13:00-13:50 Evy Gahnström (V) Mauritz Eliasson, PRO

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034)

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034) KF 17 c:1 KF 17 c:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildningskontoret Dnr BUN/2011:62-034 Administration 2011-04-26 1/2 Handläggare Helena Ekström Tel. 0152-293 69 KF 17 c:3 Motion gällande utökningsmöjligheten av

Läs mer

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Kungörelse / Kallelse 1(5) 2014-04-01 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Plats: Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda Besök: VD Valbohem AB Ärenden: Ärende

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN 2017.038 108 Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11 38 Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd (SN 2017.038)

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-01-17 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-12-03, kl. 09:00-12:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Sammanträde Plats och tid Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 1. Internbudget 2013-2015 KFN/2012:43 041 2 2. Överföring av fältsekreterartjänst till fritidsenheten

Ärende Beteckning Sidnummer. 1. Internbudget 2013-2015 KFN/2012:43 041 2 2. Överföring av fältsekreterartjänst till fritidsenheten Kultur och fritidsnämnden 2013-01-08 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-01-14 kl. 19:00 Kl. 18,00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Beslutsdatum: 2016-05-17, 81 Dokumentansvarig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande:

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande: Tjänsteutlåtande 2012-09-19 Lynn Wärn Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0159 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar om skapande av en Barnmöjlighetsfond Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Rapport om verksamhetsövergång. Hammarby och Danvikstulls dagliga verksamheter.

Rapport om verksamhetsövergång. Hammarby och Danvikstulls dagliga verksamheter. Södermalms stadsdelsförvaltning Sociala avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 298-2014-2.2.2. Sida 1 (6) 2015-03-02 Handläggare Kjell Carlsson Telefon: 08-508 12 413 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-03-26

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve, kl ,

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve, kl , Sammanträde Plats och tid stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.00, 13.00-14.40 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-O l of Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 16 juni 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Datum 2014-01-13. Kontoret framför i upprättat förslag till svar att fördelarna med ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna.

Datum 2014-01-13. Kontoret framför i upprättat förslag till svar att fördelarna med ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna. Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Tomas Odin Datum 2014-01-13 Diarienummer NHO-2013-0099.00 Nämnden för vuxna med funktionshinder Yttrande över motion av Liza Boethius (V)

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 Nr 61 Upphandling av bostad med särskild service - LSS Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 2009-05-25 2007/KS0795 1 (2) Kommunfullmäktige Upphandling av bostad med särskild service - LSS På Kommunfullmäktiges

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C) Sida 1/9 Plats och tid Lokal Strået, kl. 14.15 15.25 (ajournering kl. 14.15 14.30) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Sammanträde Plats och lid Ledamöter Övriga Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Henrik Sundström (M) Ordforande Tage Nolstedt (C) Ralph Steen (FP) Magnus Jacobsson (KO) Cecilia Sandberg

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

2012-03-13. Motion om upprättande av handlingsplan för minskad barnfattigdom. (AU 43) Dnr KS 2011-401

2012-03-13. Motion om upprättande av handlingsplan för minskad barnfattigdom. (AU 43) Dnr KS 2011-401 kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-03-13 53 Motion om upprättande av handlingsplan för minskad barnfattigdom. (AU 43) Dnr KS 2011-401 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets Förslag.

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Utskottet Vård och omsorg 2007-09-13 74

Utskottet Vård och omsorg 2007-09-13 74 Utskottet Vård och omsorg 2007-09-13 74 Plats och tid F.d. Folkets Hus lokal, Garvaren klockan 13.15-17.05 Beslutande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande (s) 13.15-16.00 Margareta

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) Ersätter KFS 2009:33 2016:12 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (socialtjänstlagen,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2014-05-21 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:30 11:30 Ledamöter Gunnel Jonsson (S) ordförande Margareta Johansson (Åkl) vice ordförande Tjänstgörande ersättare Urban Lindström

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Frösundarummet, 10.00-11.00 Beslutande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M) Ersättare Övriga närvarande Gunilla

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 5 maj 2015 Föredragningslista l (l) Sammanträde Plats och tid Bohusläns museum, kl. 12:30 tisdagen den 05 maj 2015 Ordförande Astrid Zachrisson sekreterare Föredragningslista

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan Kommunkontoret, Handlingskraftig

Kommunstyrelsen. Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan Kommunkontoret, Handlingskraftig Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 26 februari 2014 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Församlingshemmet, Hede TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 Avresa med buss fr Medborgarhuset, Sveg kl 08.00 via Vemdalen. ÄRENDE Förslag till budget för 2017 finns på kommunkansliet,

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Taxe- och avgiftsnämnden

Taxe- och avgiftsnämnden Taxe- och avgiftsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-10-13 Taxe- och avgiftsnämnden Tid Plats 13:00 Stora sammanträdesrummet, centrumhuset Hallsberg Beslutande ledamöter Magnus Andersson

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer

Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare /KFN

Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare /KFN TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-02-09 Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se 2015/KFN 0110 71 Kultur- och fritidsnämnden Profilfritids Förslag

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl , ajournering kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl , ajournering kl Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl.17.30-20.00, ajournering kl 18.20-19.15 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist

Läs mer