Plats Studiebesök på Sjöbo vattenverk, Vattenverksgatan, kl Sammanträde i Tekniska nämndens sessionssal, Kungsgatan 57, Borås

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-08-13. Plats Studiebesök på Sjöbo vattenverk, Vattenverksgatan, kl. 15.00. Sammanträde i Tekniska nämndens sessionssal, Kungsgatan 57, Borås"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (4) Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid OBS! Onsdagen den 21 augusti 2013, kl Plats Studiebesök på Sjöbo vattenverk, Vattenverksgatan, kl Sammanträde i Tekniska nämndens sessionssal, Kungsgatan 57, Borås Kallas Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson (S) Eva Aspman (S) Gabriel Sandberg (S) Mona Hallberg (M) Katrine Andersson (M) Karl-Eric Nilsson (C) Cristina Nichta (S) Johan Dahlberg (S) Cecilia Kochan (S) Sofia Andersson (V) Magnus Almström (MP) Per Månsson (M) Inga-Britt Olsson (M) Marcus Nilsen (FP) Vakant (KD) Miljöchef Leif Schöndell Johan Linderstad-Sara Norberg (Naturvetarna) Roger Johansson (Vision) Heiti Ernits (MP) Ordförande Siw Parhagen Sekreterare 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering 2. Fastställande av föredragningslista Information 3. Mångfaldsutvecklare Bukurie Haxhimehmedi informerar om integrationsarbete i Borås Stad

2 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA (4) 4. Konsument Borås informerar om sin verksamhet Handläggare: Sonja Carlsson och Karin Runge 5. Miljökommunikation informerar om Kretsloppsveckan Handläggre: Johanna Thorén Administration 6. Budgetuppföljning till och med juli Handläggare: Niclas Björkström 7. Förslag till Budget 2014 Redovisning till Kommunstyrelsen Justeras omedelbart Handläggare: Leif Schöndell-Niclas Björkström 8. Inför traineeprogram i Borås Stad - motion av Joakim Malmberg (FP) Yttrande till Kommunstyrelsen Handläggare: Leif Schöndell 9. Miljöpris 2013 för verksamheter inom Borås Stad Förslag delas ut vid sammanträdet Handläggare: Leif Schöndell 10. Naturvårdspris 2013 Förslag delas ut vid sammanträdet Handläggare: Leif Schöndell Livsmedelskontroll Miljötillsyn 11. Ansökan om tillstånd till bergtäkt på fastigheten Ljushults-Backa 1:1 synpunkter på yttranden till Miljöprövningsdelegationen Yttrande till Länsstyrelsen Justeras omedelbart Handläggare: Linda Björnberg Miljökommunikation 12. Fria eller Fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer - remiss från Trafikverket m.fl. Yttrande till Kommunstyrelsen Justeras omedelbart Handläggare: Jenny Pleym

3 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA (4) 13. Vem äger rätten till naturen? motion av Morgan Hjalmarsson (FP) Yttrande till Kommunstyrelsen Handläggare: Jenny Pleym 14. När vågar Borås spola WC:n? - motion av Annette Carlson (M) Yttrande till Kommunstyrelsen Handläggare: Monica Hellström 15. Dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Ryda 4:29 Yttrande till Kommunstyrelsen Handläggare: Jenny Pleym 16. Dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Sävshult 1:12 Yttrande till Kommunstyrelsen Handläggare: Jenny Pleym 17. Ansökan om bidrag ur Borås Stads Naturvårdsfond för naturvårdsåtgärder på fastigheten Lövåsen 1:1 Handläggare: Jenny Pleym 18. Ansökan om bidrag ur Borås Stads Naturvårdsfond för naturvårdsåtgärder på fastigheten Tämta-Näs 1:3 Handläggare: Jenny Pleym Konsument Borås Kurser och konferenser 19. FAH i Örebro den oktober - deltagande 20. Fairtrade City en möjlighet för din kommun, seminarium i Vänersborg den 10 oktober deltagande 21. Klimatkommunerna, inbjudan till nätverksträff i Stockholm den september 2013 Skrivelser och meddelanden 22. Länsstyrelsen, beslut om tillsyn enligt tobakslagen i Borås Stad 23. Länsstyrelsen, beslut att avskriva ärende om tillstånd för fem vindkraftverk på fastigheterna Borgstena 8:1 m.fl. då Borås Energi och Miljö AB återkallat sin ansökan 24. Kommunfullmäktige, beslut att fastställa rapporten Borås Stads åtgärder för buller Kommunfullmäktige, beslut om Delårsrapport januari april 2013

4 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA (4) 26. Kommunfullmäktige, beslut om Personalekonomisk redovisning för Kommunfullmäktige, beslut att entlediga Frida Edberg (KD) från uppdraget som ersättare i Miljö- och konsumentnämnden 28. Kommunstyrelsen, skrivelse till Koucky & Partners AB om åtgärdsplan för hållbar mobilitet i Borås QUEST 29. Kommunstyrelsen, beslut att utse representant för Borås Stad i Borås Flygplatsförenings styrelse 30. Kommunstyrelsen, beslut att avslå begäran om strandskyddsdispens på fastigheten Hunghult 1:6 31. Kommunstyrelsen, beslut att avslå begäran om strandskyddsdispens på fastigheten Kinnarumma 5:5 32. Kommunstyrelsen, beslut att avslå begäran om strandskyddsdispens på fastigheten Stora Årydet 1:2 33. Lokalförsörjningsnämnden, Lokalresursplan för skolor och förskolor Miljökontoret i Örebro, meddelande om att Föreningen för miljönämnderna i de större kommunerna, MISK, upphört 35. Borås Naturskyddsförening, skrivelse med synpunkter på Borås Stads Miljömål och svarsskrivelse 36. Delegationsbeslut under tiden 1 juni 31 juli Information från förvaltningen - Personalärenden - Övrig information från förvaltningen 38. Övrigt X Markerar omfattande remissmaterial skickas ej ut!

5 18 Miljö- och konsumentnämnden INTÄKTER Budget Utfall juli Avgifter och bidrag Miljötillsyn Miljöfarlig verksamhet, årsavgifter Köldmedia, årsavgifter Miljöfarlig verksamhet, timdebitering Vattenskyddsområde, timdebitering 12 3 Verksamheter som orsakar miljöskador 53 7 Enskilda avlopp Värmepumpar Hälsoskydd, årsavgifter Hälsoskydd, timdebitering Avgifter, anmälan hälsoskydd och avfall 6 8 Inventering avlopp Strålskydd Driftbidrag från AMS 0 26 Livsmedel Årsavgifter Registrering Timdebitering Driftbidrag från AMS 77 Miljöövervakning Driftbidrag från Staten Driftbidrag från AMS 0 48 Konsument Borås Försäljn av verksamh och entrepr till andra kommuner Försäljn av verks o entrepr t stat myndigh o inst Förs av verks och entr t företag, org o ensk pers Driftbidrag från Staten mfl Övriga intäkter (inkl 3031) KOSTNADER 4 Personal Lönekostnader Personalutveckling och personalvård Material Inköp av inventarier Anläggn.- o underhållsmaterial Livsmedel Kontorsmaterial, böcker m.m Engångsartiklar av papper, plast o dyl Läkemedel, provtagningsmaterial m.m Övrig materiel Tjänster Tele, post, tv o datakom Resor, kurs o konferens förtroendev mfl Annonser, reklam o information Kontorsarb, tryck, bindning Byggn-, anläggn- o underh.tjänster Konsultationer Driftentreprenader, köp av verksamhet, databehandling Transporter, fordons- och maskinhyror m.m Lokal- och markhyror, fastighetsomkostnader Avgifter och övriga tjänster Bidrag, transfereringar m.m Övriga bidrag Summa kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat

6 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida 1(2) Leif Schöndell, Niclas Björkström, Miljö- och konsumentnämnden Förslag till budget 2014 Sammanfattning Nämndernas budgetförslag för 2014 ska lämnas till Kommunstyrelsen senast den 23 augusti. Miljöförvaltningen har utarbetat ett budgetförslag enligt givna förutsättningar och den ekonomiska ramen på tkr. Därutöver lämnas förslag på ny verksamhet som innebär en ökning av kommunbidraget med tkr samt ett anslag på tkr i investeringsbudgeten Förslag till beslut Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens förslag till budget 2014 och överlämnar detta till Kommunstyrelsen. Miljö- och konsumentnämnden hemställer om utökat kommunbidrag med tkr i budget 2014 för verksamhet i Orangeriet samt mobilitetsarbete i enlighet med förvaltningens budgetskrivelse. Miljö- och konsumentnämnden hemställer om tkr i investeringsbudgeten 2014 avseende inventarier och utrustning till Orangeriet i Stadsparken. Ärendet Kommunstyrelsen fastställde den 17 juni 2013 förutsättningar och ekonomiska ramar för kommunens budget Nämndernas budgetförslag ska lämnas till Kommunstyrelsen senast den 23 augusti. Budgetförslagen ska vara utformade enligt en för alla nämnder gemensam mall. Miljöförvaltningens synpunkter Budgetförslaget är utarbetat enligt de givna förutsättningarna och är anpassat till den fastställda ekonomiska ramen på tkr. Verksamhetens kostnader enligt förslaget uppgår till tkr och intäkterna till tkr. Budgeten omfattar utöver ekonomin också en beskrivning av nämndens uppdrag, omvärldsanalys, Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens prioriteringar inom visionens målområden, nämndens förbättrings- och förändringsområden samt en övergripande beskrivning av verksamhetens inriktning Miljöförvaltningen POSTADRESS Borås BESÖKSADRESS Sturegatan 42 WEBBPLATS boras.se E-POST TELEFON FAX

7 Datum Dnr Sida 2(2) I avsnittet om nämndens förbättrings- och förändringsområden finns några förslag som innebär en ökning av kommunbidraget utöver den givna ramen. Det gäller Orangeri med Rådrum i Stadsparken, hyra och verksamhet Tjänst som mobilitetssamordnare Summa tkr 600 tkr tkr För inventarier och utrustning till Orangeriet behövs ett anslag i investeringsbudgeten 2014 på tkr. Det handlar om växter, inredning inom- och utomhus samt teknisk utrustning. Som bilaga till budgetskrivelsen finns en verksamhetsplan för Orangeriet. Leif Schöndell Miljöchef Niclas Björkström Planeringsledare Bilaga Förslag till budget 2014 Beslut skickas till Kommunstyrelsen

8 Budget facknämnder 2014 Miljö- och konsumentnämnden

9 Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder (26)

10 Innehållsförteckning 1 Inledning Omvärldsanalys Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer Människor möts i Borås Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Företagandet växer genom samverkan Livskraftig stadskärna Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Nämndens förbättrings- och förändringsområden Nämndens verksamhet Ekonomiskt sammandrag Nämndens uppgift Ekonomiska förutsättningar Verksamhet Verksamhetsmått Miljöförvaltningen gemensamt Livsmedelskontroll Miljötillsyn Konsument Borås...26 Bilagor Bilaga 1: Verksamhetsplan Orangeriet Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder (26)

11 Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder (26)

12 1 Inledning Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbetet för att Borås ska vara en ledande miljökommun att vi når stadens miljömål och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Genom tillsyn och prövning, övervakning av miljösituationen samt kommunikation och samverkan stödjer nämnden det hållbarhetsarbete som sker hos företag, organisationer och enskilda. De övergripande målen för nämndens verksamhet är: Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter. Värdefulla natur- och kulturmiljöer samt den biologiska mångfalden ska skyddas och bevaras. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. Återanvändning och återvinning av och annan hushållning med material och råvaror ska främjas så att ett kretslopp uppnås. Hushållning med energi samt minskad användning av fossila bränslen ska främjas. Konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel av hög kvalitet och kunna lita på märkningen av matvaror. Konsumentintressena ska stödjas genom konsumenträttslig och ekonomisk rådgivning. Borås Stad ska leva upp till de kriterier som gäller för etisk upphandling och Fairtradediplomering. Budgetförslaget för 2014 är framtaget utifrån de av Kommunstyrelsen i juni fastställda förutsättningarna och ekonomiska ramarna. Förslaget utgår från nuvarande verksamhet. I avsnittet Nämndens förbättrings- och förändringsområden redovisas ett antal förslag till ytterligare satsningar för att utveckla Borås som en hållbar stad. Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder (26)

13 2 Omvärldsanalys Borås som ledande miljökommun Borås har sedan länge varit i framkant i delar av miljöarbetet, t.ex. när det gäller kretsloppstänkande och avveckling av fossila bränslen. Men fortfarande återstår mycket att göra innan vi kan kalla oss ledande i ett bredare miljöperspektiv, även om vi tagit många kliv framåt. Något som vi fått ett kvitto på i några av de "rankinglistor" över kommunernas miljöarbete som publicerats under året. Vi har en bra grund att stå på. Borås 2025 Vision och strategi som bygger på tanken om hållbar utveckling är beslutad. Nya miljömål för åren är fastställda liksom en ny avfallsplan. Arbete pågår med en ny energi- och klimatplan och en transportstrategi. Orangeriet i Stadsparken kommer att bli ett forum för dialog, information och rådgivning kring en hållbar livsstil. En verksamhet som har förutsättningar att bli helt unik i landet. Miljö- och konsumentnämnden har en viktig roll som samordnare, pådrivare och inspiratör för att utveckla miljöarbetet. Men om Borås ska ta ytterligare steg mot att tydligt bli en av de ledande miljökommunerna i Sverige krävs att intentionerna i vision och miljömål verkligen genomsyrar hela organisationen. Det handlar om det interna miljöarbetet i kommunen - att Borås Stads verksamheter är förebilder i hur man arbetar med t.ex. miljöledningssystem, transporter, energieffektivisering samt miljö- och etiska krav i upphandling. Men också om hur staden planeras och hur vi för dialogen med invånare, företag och organisationer kring vad en långsiktigt hållbar utveckling innebär. En växande stad Borås växer och det finns en ambition att utveckla stadskärnan med både verksamheter och fler bostäder. På många sätt positivt ur miljösynpunkt - befintlig infrastruktur kan utnyttjas bättre, underlaget för en effektiv kollektivtrafik ökar och bilberoendet kan minska. Men det finns också problemområden som måste hanteras. Buller är ett sådant när det gäller förtätning med nya bostäder i befintlig stadsmiljö. Ett annat är förorenad mark. Exploatering sker idag oftast på mark som tidigare använts för andra ändamål, i centrala Borås ofta för industri eller annan miljöpåverkande verksamhet. Både när det gäller buller och markföroreningar finns oftast lösningar på problemen om de uppmärksammas tidigt i plan- och byggprocesserna och samverkan sker mellan berörda aktörer. Även om fler bostäder och verksamheter i centrum skapar ett bättre underlag för kollektivtrafik så kommer mer biltrafik att genereras. För att öka andelen hållbara resor behövs ett kontinuerligt, samlat och tydligt arbete med mobilitet och påverkansåtgärder. I en rapport från EU-projektet QUEST, som Borås Stad deltagit i, föreslås att en mobilitetssamordnare anställs för att driva ett strukturerat och samordnat mobilitetsarbete. Minskad förekomst av skadliga ämnen Giftfri miljö är ett av de nationella miljömål som Riksdagen har fattat beslut om. Ämnen i miljön som skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Idag sprids kemiska ämnen vid råvaruutvinning, tillverkning och förädling av produkter, vid användningen av många varor, liksom i avfallsströmmar och vid olyckor. Den årliga kemikalieanvändningen i världen har ökat från 10 miljoner ton till drygt 400 miljoner ton de senaste 50 åren. Ämnen som är långlivade sprids över stora geografiska områden och tas upp i organismer. Giftiga, allergiframkallande eller på annat sätt miljö- eller hälsofarliga kemikalier förekommer snart sagt överallt. Människor och andra organismer exponeras fortlöpande för en i allt väsentligt okänd cocktail av tusentals ämnen. Situationen är mycket komplex och kunskaperna ringa. Tyvärr visar dock historien att många ämnen medfört stor skada på miljö, hälsa och samhällsekonomi. För att undvika ytterligare skador och hindra spridningen av kemikalier i kretsloppen måste vi alla, på alla nivåer, arbeta med att minska förekomsten av skadliga kemikalier. Kemikaliefrågan kommer därför att vara prioriterad i nämndens verksamhet 2014, både i tillsynen och i det miljöstrategiska arbetet. Bl.a. Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder (26)

14 så finns i förslaget till nya miljömål en åtgärd som handlar om att nämnden ska bistå Tekniska nämnden med att utarbeta kemikaliekrav vid upphandling. Påverkansarbete för en hållbar konsumtion är en annan insats där kemikalieförekomsten i produkter kommer att uppmärksammas. God vattenstatus Som ett led i genomförandet av EG:s ramdirektiv för vatten och den nya svenska vattenförvaltningen fastställde Vattenmyndigheten för Västerhavet i december 2009 för första gången åtgärdsplan, miljökvalitetsnormer samt förvaltningsplan för vattenförekomsterna i västra Sverige. Syftet är att nå god status för ett antal utpekade områden. Besluten grundar sig på en kartläggning av vattenförekomsternas nuvarande status. Vattenfrågorna har hög prioritet på nationell nivå. Ett uttryck för detta är bildandet av den nya Havs- och vattenmyndigheten som startade sin verksamhet den 1 juli 2011 med uppdrag att genomföra en sammanhållen svensk politik för hav och vatten. En bärande tanke i vattenförvaltningen är att den ska involvera alla som berörs av vattenfrågor. Kommuner, näringsliv, markägare och intresseorganisationer är några av aktörerna. En kommun har många roller, bl.a. ska man tillhandahålla rekreationsmiljöer och bra dricksvatten samtidigt som man är utförare av vattentjänster med vattenuttag och förorenande utsläpp. Vidare har kommunen ett planerings- och tillsynsansvar för vattenresurserna. Kommunen är alltså en viktig part i vattenförvaltningen. I Borås Stad är det Miljö- och konsumentnämnden som har tillsynsansvaret när det gäller miljöfarliga verksamheter och deras utsläpp till och påverkan på vatten. Vattenmyndighetens åtgärdsplan och kunskapen om vattenförekomsternas status kommer de kommande åren att utgöra en viktig grund för nämndens prioriteringar när det gäller miljötillsyn, enskilda avlopp och andra insatser som rör vattenkvalitet. Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder (26)

15 3 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer 3.1 Människor möts i Borås Målbild Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan. Medborgardialog Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Målvärde 2013 Utfall T Målvärde 2014 Antal genomförda medborgardialoger 4 Med medborgardialog avses när förtroendevalda tagit initiativ till och medverkar vid en dialog med medborgare som sker enligt handboken för medborgardialog. Antal genomförda medborgardialoger Så når nämnden målet för indikatorn Miljö- och konsumentnämnden har hittills inte arbetat med medborgardialog i den form som indikatorn avser. Däremot är kommunikation med medborgare, företag och organisationer i många olika former ett självklart inslag i förvaltningens arbete. Under 2014 kommer initiativ tas till medborgardialog med medverkan av förtroendevalda. Vidare kommer Orangeriet med Rådrummet att bli en ny arena som samtliga verksamheter inom Borås Stad kan använda sig av för medborgardialoger. Nämndens prioriteringar inom målområdet Orangeriet med Rådrummet Orangeriet i Stadsparken kommer att bli ett forum för dialog, information och rådgivning kring en hållbar livsstil. En verksamhet som med tillräckliga resurser har förutsättningar att bli helt unik i landet. Övergripande syften är att Orangeriet ska bidra till att skapa en trygg och levande stadspark vara en spännande och attraktiv mötesplats inspirera och engagera till samtal och diskussioner om stadsutveckling och hållbar utveckling vara en arena för medborgardialog. Kretsloppsveckan och andra publika aktiviteter Kretsloppsveckan kommer även 2014 att genomföras under vecka 37, vilket kräver stort engagemang både för planering och arbete under själva veckan. Förutom kommunikation avseende hållbar livsstil - hur vi reser, vår energianvändning och vår konsumtion ur ett ekologiskt och etiskt perspektiv, ger aktiviteterna under såväl Kretsloppsveckan som övriga arrangemang möjligheter till nya och berikande möten mellan människor. Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder (26)

16 Miljödiplomerade event Miljödiplomering är ett enkelt och effektivt miljöledningssystem anpassat för små och medelstora verksamheter. Ledningsystemet följer en nationell kravstandard som Svensk Miljöbas tagit fram och diplomet är ett officiellt erkännande på att verksamheten är på rätt väg i miljöarbetet. Inom mötesindustrin är möjligheten att erbjuda hållbara arrangemang idag en konkurrensfördel. Som ett led i att profilera Borås som en attraktiv plats för möten och event kommer Miljöförvaltningen därför att tillsammans med berörda aktörer att vidareutveckla miljödiplomering av event. Det första miljödiplomerade mötet i Borås var Sveriges Ekokommuners årsmöte i april Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Nämndens prioriteringar inom målområdet Barn- och ungdomsperspektiv i förebyggande arbete och kommunikation Barn- och ungdomsperspektivet kommer att lyftas fram ytterligare i förebyggande arbete och kommunikation av hållbarhetsfrågor. Det handlar om såväl konsumenträtt och ekonomisk rådgivning som miljöarbete. Inom Fairtrade City-arbetet är barns och ungas levnadsvillkor i ett globalt perspektiv en viktig ledstjärna. Stöd till skolornas hållbarhetsarbete Mål 2 i Borås Stads miljömål handlar om att barn och ungdomar ska få en grund för miljöengagemang genom att hållbar utveckling integreras i undervisningen så att elevernas förståelse för sin egen påverkan på miljön ökar. Miljöförvaltningen kommer tillsammans med stadsdelsnämnderna att driva arbetet med att ta fram ett årskursstyrt aktivitetsschema för förskolor och skolor som stöd för att öka elevernas kunskapsbas. Förvaltningen kommer även att delta i arbetet med att öka andelen skolor med Grön Flagg. Också Mål 3, Borås är en matsmart kommun, har en tydlig inriktning mot barn och unga med etappmål om ekologiska livsmedel, klimatanpassade menyer och minskat matsvinn i de offentliga köken. Miljöförvaltningen deltar i arbetet tillsammans med Tekniska förvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och Utbildningsförvaltningen. Tillsyn på förskolor och skolor Tillsynen enligt miljöbalken på förskolor och skolor kommer att fortsätta med sedan tidigare fastställda intervall som innebär besök vart tredje år. Fokus ligger på inomhusmiljön, t.ex. buller, men kemikaliefrågorna kommer att lyftas fram i kommande tillsyn. I Borås Stads miljömål finns ett etappmål om att en handlingsplan för begränsning av buller i förskolor ska tas fram. Miljöförvaltningen kommer att delta i arbetet med att ta fram denna plan. 3.3 Företagandet växer genom samverkan Nämndens prioriteringar inom målområdet Tillsyn - en resurs för företagen Utgångspunkten för den tillsyn och kontroll som Miljö- och konsumentnämnden bedriver inom miljöoch livsmedelsområdena är att verksamhetsutövarnas egen förmåga att följa lagstiftningen och att arbeta utifrån dess syften ska stärkas. Tillsynen ska vara effektiv och riskbaserad, dvs. att förvaltningens processer ska vara optimerade och de insatser som gör störst nytta ska väljas. Inom ramen för kommunens arbete med SKL:s utbildning "Förenkla helt enkelt" har ett arbete skett för att tydliggöra de olika förvaltningarnas roller inom organisationen. I projektet "Tillsynsutveckling i Väst" (TUV), som drivs av kommunerna och länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland har en omfattande utbildningsinsats skett, bl.a. när det gäller kommunikation och bemötande. Vidare har en Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder (26)

17 brukarenkät genomförts med några andra större kommuner. Inom TUV genomförs under 2013 ett projekt tillsammans med Högskolan i Halmstad kring brukarenkäter och hur dessa bäst ska användas. För att följa upp förvaltningens egna brukarenkäter och synpunktshantering kommer vi under 2014 att genomföra fokusgrupper med företag i några olika branscher för att få deras bild av tillsynen och hur den kan utvecklas. Miljödiplomering av företag Borås Stad arbetar genom Miljöförvaltningen med miljödiplomering av verksamheter. Miljödiplomering är ett enkelt och effektivt miljöledningssystem anpassat för små och medelstora verksamheter. Ledningssystemet följer en nationell kravstandard som Svensk Miljöbas tagit fram och diplomet är ett officiellt erkännande av att en verksamhet är på rätt väg i miljöarbetet samt ett prisvärt och lättillgängligt alternativ till ISO och EMAS. Den stora skillnaden från ISO och EMAS är dels att miljödiplomeringen inte är lika resurskrävande, vilket gör den lättare att genomföra för mindre verksamheter, samt att verksamheten har uppfyllt en miniminivå på miljöarbetet genom checklistan. Miljödiplomeringen är även det miljöledningssystem som i Borås Stads miljömål rekommenderas för kommunens egna verksamheter. Miljöarbetet kan stärka ett företags varumärke, underlätta marknadsföring och bidra till ett förbättrat konkurrensläge. Ledningssystemet kan hjälpa företaget att spara energi och pengar. Med ett miljödiplom kan verksamhetens miljöarbete marknadsföras i hela Sverige. Energi- och klimatrådgivning I uppdraget för förvaltningens energi- och klimatrådgivning ingår inte bara rådgivning till privatpersoner, utan även företag är en målgrupp. Under 2013 har ett arbete påbörjats gentemot företag och detta kommer att intensifieras under Vidare kommer samverkan här att ske med miljötillsynen och livsmedelskontrollen. 3.4 Livskraftig stadskärna Nämndens prioriteringar inom målområdet Hållbar förtätning - kunskap Borås växer och det finns en ambition att utveckla stadskärnan med både verksamheter och fler bostäder. På många sätt positivt ur miljösynpunkt - befintlig infrastruktur kan utnyttjas bättre, underlaget för en effektiv kollektivtrafik ökar och bilberoendet kan minska. Men det finns också problemområden som måste hanteras. Buller är ett sådant när det gäller förtätning med nya bostäder i befintlig stadsmiljö. Ett annat är förorenad mark. Exploatering sker idag oftast på mark som tidigare använts för andra ändamål, i centrala Borås ofta industri eller annan miljöpåverkande verksamhet. Vidare kan en förtätning av staden innebära ökat resande och fler transporter, vilket kan påverka luftkvaliteten negativt. För att motverka detta är det viktigt att bedriva ett aktivt arbete med hållbar mobilitet. Miljöförvaltningen deltar i plan- och byggprocesserna i kommunen och bidrar med kunskap om dessa frågor. Vidare planeras ett seminarium om hållbar förtätning för att öka den gemensamma kunskapen i kommunen. Hållbarhetscertifiering av stadsdelar Borås Stad har beslutat att delta i Sweden Green Building Councils arbete med att utveckla en nationellt anpassad manual för hållbarhetscertifiering av stadsdelar och Miljöförvaltningen samordnar stadens del i detta. Manualen kommer under 2013 att testas för stadsdelen Norrby och arbetet kommer att fortsätta och utvärderas under Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder (26)

18 Åtgärdsprogram för omgivningsbuller Borås Stad har i juni 2013 lämnat en rapport om åtgärder mot buller till Naturvårdsverket enligt Förordning (SFS 2004:675) om omgivningsbuller. Kravet på åtgärdsprogram är en följd av ett EU-direktiv om omgivningsbuller och gäller för kommuner med mer än invånare. För Miljöförvaltningens del handlar åtgärderna om revidering av bullersaneringsplanen och kartläggning av bullersituationen vid lokaler för brukare som själva inte har möjlighet att välja var de vill vistas, t.ex. förskolor, skolor och äldreboenden. Vidare kommer en kartläggning av tysta områden, dvs. områden som är relativt opåverkade av störande omgivningsbuller, att slutföras. Stadsodling Som ett led i arbetet med att kommunicera frågor om hållbar utveckling kommer Miljöförvaltningen att ta initiativ för att få igång stadsodlingsprojekt i Borås. 3.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande Nämndens prioriteringar inom målområdet Kulturlandskap Borås Projektet Kulturlandskap Borås syftar till att i samverkan med andra aktörer genomföra åtgärder och skapa nätverk som förbättrar möjligheterna att bevara och utveckla förutsättningarna för det småskaliga odlingslandskapet så att arter och naturvärden kan bestå. En stor del av naturvärdena i kommunen är knutna till odlingslandskapet, men detta måste skötas för att värdena ska bestå. En tanke är också att projektet ska ge incitament till ökad samverkan och att främja näringsverksamhet på landsbygden. Projektet startade i juni 2012 och kommer att fortsätta under 2014 under förutsättning att finansiering kan ordnas. På längre sikt bedöms det finnas goda möjligheter att finna extern finansiering, t.ex. genom EU-projektmedel, men hittills har kommunen bekostat projektet förutom vissa bidrag från WWF:s Florafond och Leader Sjuhärad. Naturvårdsfonden Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för Borås Stads naturvårdsfond där företag, föreningar och enskilda kan söka bidrag för naturvårdande åtgärder utifrån vissa fastställda kriterier. Fonden kan även användas för projekt som initieras av kommunen. Bl.a. genom bymöten och andra informationsinsatser inom projektet Kulturlandskap Borås har kännedomen om naturvårdsfonden ökat och under 2013 har antalet ansökningar ökat, men det kan ändå finnas skäl att se över inriktningen av fonden under Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Nämndens prioriteringar inom målområdet Mobilitetsarbete (samordnare) Trafiken har stora miljöeffekter, det handlar om såväl lokala effekter i form av buller och försämrad luftkvalitet som utsläpp av klimatgaser som har en global påvekan. För att öka andelen hållbara resor och transporter i Borås krävs att staden bedriver ett kontinuerligt, samlat och tydligt arbete med mobilitet och påverkansåtgärder. Ett sätt att åstadkomma detta är att, i likhet med många städer som arbetar effektivt med att minska trafikens miljöpåverkan, inrätta en tjänst som mobilitetssamordnare. En sådan funktion skulle kunna verka som samlande kraft för kommunens mobilitetsarbete och driva ett strukturerat arbete för att påverka resvanor och transportmönster. Funktionen skulle med fördel kunna kopplas till Orangeriet och dess Rådrum. Kostnaden för en sådan tjänst uppgår till 600 tkr per år. Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder (26)

19 Fler bilpooler Miljö- och konsumentnämnden har tillsammans med Tekniska nämnden i uppdrag att verka för att fler bilpooler kommer till stånd i Borås, främst har fokus legat på möjligheterna att öppna upp kommunens bilpool för allmänheten avser nämnden att med en bredare ansats verka för fler bilpooler i Borås, bl.a. genom påverkansarbete gentemot andra organisationer som bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och större arbetsgivare. 3.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Målbild En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö. Fairtrade City Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Målvärde 2013 Utfall T Målvärde 2014 Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Det innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av Fairtrade-produkter i butiker, på kaféer, restauranger och arbetsplatser. Samtliga politiska partier i kommunen är överens om att Borås skall vara en Fairtrade City. För att vi ska kunna fortsätta vara en Fairtrade City krävs ett gemensamt engagemang mellan komun och näringsliv så att utbudet av Fairtrade-märkta produkter ökar varje år. Ytterligare kriterier innebär bland annat att: Fler aktörer inom näringslivet erbjuder Fairtrade-märkta produkter Fler arbetsplatser i Borås väljer Fairtrade till fikat Det lokala informationsarbetet fortgår genom att höja kunskapen och medvetenheten kring etisk konsumtion bland kommunens invånare. Antalet arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter Så når nämnden målet för indikatorn Arbetet med Fairtrade City ligger sedan 2008 på Konsument Borås. Stor vikt läggs vid att informera om vad Fairtrade står för till såväl allmänhet som anställda och förtroendevalda i Borås Stad genom att under året arrangera ett antal aktiviteter. För att utveckla konceptet och nå ut på bredare front krävs dock utökade resurser. Förvaltningen kommer bl.a. av detta skäl att inför 2014 se över de samlade resurserna för kommunikation av hållbarhetsfrågor och vilka samordningsmöjligheter som finns. En ökning av antalet arbetsplatser som serverar Fairtrade-märkta produkter har dock successivt skett. Utfallet för 2012 var 158 arbetsplatser och första tertialet 2013 hade siffran ökat till 165. Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder (26)

20 Nämndens prioriteringar inom målområdet Energi- och klimatplan Arbetet med en ny energi- och klimatplan för Borås Stad har påbörjats under 2013 och kommer att slutföras under första halvåret Planen kommer att omfatta åtgärder där ansvaret för genomförande kommer att ligga på flera olika verksamheter inom kommunens organisation. Arbetet med energi- och klimaplanen samordnas med pågående revidering av kommunens översiktsplan. Miljöförvaltningens roll blir att driva på, samordna och följa upp åtgärderna. Hållbar konsumtion - ekonomiskt, miljömässigt och etiskt Vår konsumtion av varor och tjänster, hur vi använder energi och hur vi reser är starkt kopplat till vår miljöpåverkan. Vilka val vi gör som konsumenter är avgörande för om vi ska gå i en hållbar riktning eller inte, även i ett ekonomiskt perspektiv. Våra val har även en global påverkan på arbetevillkor och levnadsförhållanden i andra länder. Att kommunicera hållbar utveckling och öka kunskapen och förståelsen hos boråsarna om hur vår livsstil påverkar möjligheterna att gå i denna riktning är en viktig fråga för Miljö- och konsumentnämnden. Orangeriet med Rådrummet kommer att bli ett nytt forum för dialog, information och rådgivning kring en hållbar livsstil. Inför 2014 får förvaltningen i uppdrag att ta fram en samlad kommunikationsplan för hållbarhetsfrågorna. I denna ska ingå en analys av hur förvaltningens samlade resurser inom miljö-, fairtrade och konsumentområdena kan användas. Sanering av förorenade sediment Viskan Borås Stad har ställt sig positiv till att under vissa förutsättningar vara huvudman för en sanering av de förorenade sedimenten i Viskan nedströms Borås. Miljöförvaltningen kommer att i nära samverkan med Stadskansliet och Länsstyrelen fortsätta det under 2013 påbörjade arbetet med en statsbidragsansökan. Vatten som tema i miljötillsynen Som ett led i genomförandet av EG:s ramdirektiv för vatten och den nya svenska vattenförvaltningen fastställde Vattenmyndigheten för Västerhavet i december 2009 för första gången åtgärdsplan, miljökvalitetsnormer samt förvaltningsplan för vattenförekomsterna i västra Sverige. I Borås Stad är det Miljö- och konsumentnämnden som har tillsynsansvaret när det gäller miljöfarliga verksamheter och deras utsläpp till och påverkan på vatten. Vattenmyndighetens åtgärdsplan och kunskapen om vattenförekomsternas status kommer de kommande åren att utgöra en viktig grund för nämndens prioriteringar när det gäller miljötillsyn, enskilda avlopp och andra insatser som rör vattenkvalitet. Vid tillsynen av miljöfarliga verksamheter kommer de som är belägna inom vattenskyddsområden och då särskilt den primära zonen för Öresjö vattenskyddsområde att prioriteras under Utgångspunkten är säkerheten för dricksvattentäkter och tanken är att arbeta områdesvis med alla typer av verksamheter, allt från bilverkstäder till lantbruk. Utöver detta ska tillsyn också ske i de områden där vi inventerar enskilda avlopp. Det intensifierade arbetet med inventering och åtgärder avseende enskilda avlopp som inte uppfyller gällande krav ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt kommer att fortsätta under Inventeringen syftar till att gå igenom ur miljösynpunkt känsliga områden med enskilda avlopp och med resultaten som grund ställa krav på åtgärder. Under 2014 kommer vidare åtgärdskraven från de tidigare inventeringarna att följas upp. Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder (26)

21 3.8 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Målvärde 2013 Utfall T Målvärde 2014 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 5% 2% 5,4% 2% Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 0, Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro 50% Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Så når nämnden målet för indikatorn Jämfört med 2012 så har den totala sjukfrånvaron ökat något. Första tertialet 2013 var den 5,4% och t.o.m. juni ,5 % för den senaste tolvmånadersperioden (jämfört med 5,5 respektive 5,8 % för Borås Stad totalt). Orsaken är några få långa sjukfall som får stort genomslag i statistiken för en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen. Målet är satt utifrån ambitionen att vi bara ska ha "normal" korttidsfrånvaro utan några längre sjukskrivningar. Detta är dock något som förvaltningen inte har full rådighet över, långt ifrån all sjukfrånvaro är arbetsrelaterad. För att förebygga sjukfrånvaro bedriver vi ett medvetet arbete för en god arbetsmiljö. I de fall det är relevant arbetar vi också aktivt med rehabiliteringsåtgärder. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Så når nämnden målet för indikatorn Miljöförvaltningen använder timanställningar endast i undantagsfall och om det finns särskilda skäl. Exempel kan vara arrangemang av olika slag, t.ex. konferensen Fair Trade Forum hösten Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro Så når nämnden målet för indikatorn Indikatorn avser antal anställda utan sjukfrånvaro i relation till totalt antal anställda under den senaste 12-månadsperioden. Utfallet för 2012 var 33% och för första tertialet %. Målet för 2014 sätts till 50%. Förvaltningen bedriver ett medvetet arbete för en god arbetsmiljö inkl. hälsofrämjande insatser. Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder (26)

22 4 Nämndens förbättrings- och förändringsområden Orangeri med Rådrum i Stadsparken Orangeriet i Stadsparken kommer att bli ett forum för dialog, information och rådgivning kring en hållbar livsstil. En verksamhet som med tillräckliga resurser har förutsättningar att bli helt unik i landet. Övergripande syften är att Orangeriet ska bidra till att skapa en trygg och levande stadspark vara en spännande och attraktiv mötesplats inspirera och engagera till samtal och diskussioner om stadsutveckling och hållbar utveckling vara en arena för medborgardialog. Projekteringen av byggnaden har slutförts i maj 2013 och underlag för upphandling av byggnationen lämnas ut i augusti. Färdigställande av byggnaden och driftstart av verksamheten planeras till hösten Miljöförvaltningen kommer att ha den samordnande funktionen för verksamheten i Orangeriet, men samtliga förvaltningar och bolag inom Borås Stad förväntas medverka till innehållet. Samverkan ska också ske med olika externa aktörer. Allt med hållbar utveckling som bärande tema. En verksamhetsplan för Orangeriet finns i bilaga till budgetförslaget. Till en del kommer resurserna att utgöras av befintlig personal från Miljöförvaltningen inom energioch klimatrådgivning, konsumenträtt och miljö samt den projektledare som redan finns på plats. Inför 2014 krävs en utökning av kommunbidraget avseende lokalhyra, utökning av personalen med en tjänst som kommunikatör/lots fr.o.m. andra halvåret 2014 samt medel för verksamhet och kommunikation. Därutöver krävs medel av engångskaraktär för anskaffning av utrustning och inventarier som inte ingår i byggnationen. Beloppen framgår nedan. Utökad driftram Hyra inkl. värme, el och VA Personal; kommunikatör 600 tkr tkr 300 tkr 600 tkr Verksamhetsmedel 300 tkr 300 tkr Kommunikation 200 tkr 200 tkr Summa tkr tkr Inventarier och utrustning Växter Inredning; inomoch utomhus Teknisk utrustning; ljud och ljus Summa tkr 600 tkr tkr tkr Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder (26)

23 Mobilitetssamordnare Trafiken har stora miljöeffekter, det handlar om såväl lokala effekter i form av buller och försämrad luftkvalitet som utsläpp av klimatgaser som har en global påverkan. För att öka andelen hållbara resor och transporter i Borås krävs att staden bedriver ett kontinuerligt, samlat och tydligt arbete med mobilitet och påverkansåtgärder. Ett sätt att åstadkomma detta är att, i likhet med många städer som arbetar effektivt med att minska trafikens miljöpåverkan, inrätta en tjänst som mobilitetssamordnare. En sådan funktion skulle kunna verka som samlande kraft för kommunens mobilitetsarbete och driva ett strukturerat arbete för att påverka resvanor och transportmönster. Funktionen skulle med fördel kunna kopplas till Orangeriet och dess Rådrum. Kostnaden för en sådan tjänst uppgår till 600 tkr per år. Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder (26)

24 5 Nämndens verksamhet 5.1 Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Intäkter Kostnader Buffert Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Ackumulerat resultat Nettoinvesteringar Nämndens uppgift Nämndens verksamhet bedrivs i tre huvudprocesser: Tillsyn och prövning, miljöövervakning samt kommunikation och samverkan vilka beskrivs närmare nedan. Organisatoriskt är budgeten indelad i ansvaren Miljö- och konsumentnämnden, Miljöförvaltningen gemensamt, Livsmedelskontroll, Miljötillsyn, Miljökommunikation samt Konsument Borås. Tillsyn och prövning Nämnden är lokal tillsynsmyndighet med uppgift att kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken samt livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Att bedriva tillsyn innebär att säkerställa lagstiftningens syfte. Utgångspunkten för tillsynen är att stärka verksamhetsutövarens egen förmåga att följa lagstiftningen. Tillsynen omfattar såväl direkt kontroll av att lagar och regler efterlevs som förebyggande åtgärder för att undvika lagöverträdelser. Ofta sker tillsynen på plats hos verksamhetsutövaren, men en allt större del av arbetet genomförs idag via muntliga och skriftliga kontakter. Miljöövervakning Kunskap om miljösituationen i staden är en förutsättning för hållbara beslut och prioriteringar inom olika samhällssektorer. Olika typer av gröna nyckeltal och indikatorer är nödvändiga verktyg för att vi ska kunna se om utvecklingen går åt rätt håll när det gäller stadens miljömål. Miljö- och konsumentnämnden har genom sitt tillsynsarbete en god överblick över miljön i staden, men svarar också för kunskapsuppbyggnad genom provtagningar, inventeringar samt mätningar och beräkningar. Den kontinuerliga övervakningen av luftkvaliteten, kartläggningen av trafikbuller, miljörapporten för Borås samt naturdatabasen är några exempel på nämndens uppgifter inom miljöövervakningen. Kommunikation och samverkan Miljö- och konsumentnämnden arbetar med att utifrån sitt ansvarsområde bidra till en levande dialog om en hållbar samhällsutveckling. Kunskap och medvetenhet om miljö- och energifrågor är en förutsättning för att såväl företag och organisationer som enskilda boråsare ska kunna fatta miljöriktiga beslut i sin vardag. Kommunikation, nätverksbyggande och samverkan är därför viktiga verktyg i hållbarhetsarbetet. Oavsett om det handlar om att se till att lagarna följs eller att inspirera till och stödja frivilliga insatser är nyckeln till framgång att skapa förståelse och insikt hos dem vi möter. Ansvaret för Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder (26)

25 att informera framgår i lagstiftningen, men finns också formulerat i uppdrag från centrala myndigheter och från kommunledningen. Deltagandet i stadens samhällsplanering, samordningen av stadens miljöstrategiska arbete och miljömålsarbetet, Fairtrade City, olika former av remissarbete samt konsumenträttslig och ekonomisk rådgivning är andra exempel på kommunikations- och samverkansinsatser för att nå en hållbar samhällsutveckling. I den ekonomiska rådgivningen ingår även en skyldighet för kommunen att enligt 2 skuldsaneringslagen lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. 5.3 Ekonomiska förutsättningar Budgetförslaget är anpassat till den givna ramen på tkr. Verksamhetens kostnader uppgår till tkr och intäkterna till tkr. I avsnittet Nämndens förbättrings- och förändringsområden redovisas förslag till nya satsningar avseende Orangeriet i Stadsparken samt en tjänst som mobilitetssamordnare. Dessa ingår inte i det redovisade siffermaterialet. Vad avser Orangeriet handlar det dels om delårsdrift av verksamheten fr.o.m. hösten 2014, dels om engångsbelopp för investering i inventarier och utrustning till lokalerna. En verksamhetsplan för Orangeriet finns i bilaga till budgetförslaget. Kommunstyrelsen har uppmanat nämnderna att i sina budgetar avsätta ca 1 % av kommunbidraget som en buffert för oplanerade verksamhetskostnader. En sådan post på 180 tkr finns med i budgetförslaget. Kompensation för löne- och prisökningar, 2,5 respektive 1,3%, sker enbart på nämndens nettokostnad (kommunbidraget). Då nämnden har en relativt sett stor andel övriga intäkter måste även dessa öka i takt med löne- och prisökningarna om inte ett underskott ska uppkomma i befintlig verksamhet. P.g.a. detta finns sedan 2013 en bestämmelse om årlig indexuppräkning av beloppen i nämndens taxor så att avgiftsintäkterna kommer att följa löne- och kostnadsutvecklingen. Vid en avstämning av intäkter och kostnader för befintlig verksamhet uppkommer likväl en mindre differens, ca 300 tkr, mot den givna ramen, vilken förvaltningen kommer att hantera i arbetet med nämndbudgeten för Det handlar om såväl effektiviseringar som att se över möjligheterna att öka intäkterna ytterligare. Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder (26)

26 5.4 Verksamhet 2014 Tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Miljö- och konsumentnämnden Intäkter Kostnader Resultat Miljöförvaltningen gemensamt Intäkter Kostnader Resultat Livsmedelskontroll Intäkter Kostnader Resultat Miljötillsyn Intäkter Kostnader Resultat Miljökommunikation Intäkter Kostnader Resultat Konsument Borås Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder (26)

27 5.4.1 Miljö- och konsumentnämnden I budgeten för Miljö- och konsumentnämnden ingår arvoden och utbildningskostnader för ledamöterna samt 40 procent av nämndsekreterarens tjänst Miljöförvaltningen gemensamt I budgeten ingår intäkter och kostnader som avser hela förvaltningens verksamhet och som det inte bedömts meningsfullt att fördela per verksamhetsområde. Det handlar om kostnader för förvaltningschef och administration, inventarier, kontorsmaterial och kopiering, telefon, porto, IT-drift, lokalhyra m.m. Här finns också 180 tkr avseende den "buffert" för oförutsedda kostnader som nämnderna uppmanas att budgetera Livsmedelskontroll Miljö- och konsumentnämnden har kontrollansvar för drygt 700 livsmedelsverksamheter i staden. Alla livsmedelsverksamheter ska vara registrerade hos nämnden. Fr.o.m har vi en EU-gemensam livsmedelslagstiftning där EG-förordningar om livsmedelshygien och offentlig kontroll gäller för såväl livsmedelsföretagare som kontrollmyndigheter. Syftet är att ta ett helhetsgrepp på hela livsmedelskedjan från jord till bord för att ge konsumenterna säkra livsmedel. Det är verksamhetsutövarna som har huvudansvaret för livsmedelssäkerheten. Den offentliga kontrollen ska bygga på systemtillsyn, vilket innebär att det är kontrollmyndighetens uppgift att följa upp och bedöma om livsmedelsföretagarnas system för egenkontroll samt kunskapsnivå säkerställer att kraven i lagstiftningen uppfylls. En annan grundläggande princip är att den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad, dvs. att kontrollerna ska inriktas på de verksamheter som är förknippade med de största riskerna ur hygienisk synvinkel. I Sverige har EU-lagstiftningen kompletterats med bestämmelser om att kontrollmyndigheterna även har ansvar för allmän rådgivning och information. Kontrollverksamheten bygger på att en årlig kontrolltid fastställs för varje livsmedelsverksamhet beroende på omfattning och risk. Kontrollerna genomförs i form av såväl revisioner som inspektioner och provtagningar. Revision innebär en fullständig genomgång av verksamheten enligt Livsmedelsverkets handböcker, medan en inspektion endast omfattar vissa moment. För 2014 är inriktningen att bedriva en planerad kontrollverksamhet med de fastställda kontrolltiderna som utgångspunkt. För de verksamheter som har ett lågt antal kontrolltimmar sker inte inspektioner varje år. Vidare är ambitionen att utveckla formerna för information och rådgivning. Det är ett faktum att många verksamhetsutövare har bristande kunskaper om livsmedelshantering och vilka krav som gäller, vilket gör att många ärenden kräver avsevärt mer tid än förvaltningens planering. Vidare är det inte ovanligt med tidskrävande information i ärenden som senare inte resulterar i att någon verksamhet etableras Miljötillsyn Miljö- och konsumentnämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken omfattar miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, kemiska produkter, avfall samt hälsoskydd. Nämnden har tillsynsansvar för i princip samtliga miljöfarliga verksamheter i staden. Länsstyrelsen ansvarar för Ryaverket samt ett fåtal objekt inom textilindustrin. Det finns för närvarande ca 180 tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter samt omkring övriga verksamheter som på något sätt kan medföra risker för människors hälsa eller miljön. Prövning och tillsyn av enskilda avloppsanläggningar samt handläggning av anmälningar om bl.a. värmepumpar och cisterner är Miljö- och konsumentnämnden, Budget facknämnder (26)

2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-01-20 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014, kl. 17.00 20.00 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 180-197

Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014, kl. 17.00 20.00 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 180-197 2014-11-25 1 (12) Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014, kl. 17.00 20.00 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 180-197 Beslutande Heiti Ernits (MP) Per Månsson (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

PROTOKOLL 2014-09-24 1 (13)

PROTOKOLL 2014-09-24 1 (13) 2014-09-24 1 (13) Tid och plats Onsdagen den 24 september 2014, kl. 17.00 19.45 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 138-155 Beslutande Heiti Ernits (MP) Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Johan

Läs mer

Verksamheten i Orangeri/Rådrum i Stadsparken

Verksamheten i Orangeri/Rådrum i Stadsparken INFORMATION Datum 1(8) Leif Schöndell, 033-35 30 03 leif.schondell@boras.se Kommunfullmäktige Verksamheten i Orangeri/Rådrum i Stadsparken I samband med Kommunstyrelsens behandling av Lokalförsörjningsnämndens

Läs mer

PROTOKOLL 2015-09-22 1 (19)

PROTOKOLL 2015-09-22 1 (19) 2015-09-22 1 (19) Tid och plats Tisdagen den 22 september 2015, kl. 17.00 20.25 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 116-135 Beslutande Anita Persson (V) Karl-Eric Nilsson (C) Cecilia Kochan (S) Katrine

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

PROTOKOLL (15)

PROTOKOLL (15) 2015-02-24 1 (15) Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2015, kl. 17.15 19.30 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 21-39 Beslutande Anita Persson (V) Karl-Eric Nilsson (C) Lasse Jutemar MP) Katrine

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

PROTOKOLL (14)

PROTOKOLL (14) 2014-02-25 1 (14) Tid och plats Tisdagen den 25 februari 2014, kl. 17.00-19.55 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 26-43 Beslutande Heiti Ernits (MP) Per Månsson (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8.

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8. 1(13) Plats och tid Måndagen den 16 februari, klockan 15.00-16.10 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Jonas Ahlgren (S) Jonas Ahlgren (S) Niklas Isfeldt (S)

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-05-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 4 juni 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Miljörapport Tertial 2 2015. Servicenämnden

Miljörapport Tertial 2 2015. Servicenämnden Miljörapport Tertial 2 Servicenämnden Inledning I denna Miljörapport redovisas Servicenämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål 2013-2016 som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige. Borås Stad har

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 ( 6) 2012-10-12 OBS! dagen och tiden Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, onsdagen den 24 oktober 2012 kl 09.30.

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Tillsynsplan för miljönämnden 2017

Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Tjänsteutlåtande Miljöchef 2016-11-15 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr: anna.von.axelson@upplandsvasby.se MN/2016:81 10052 Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Förslag till beslut Miljönämnden Miljönämnden

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 174/2014 Miljönämnden Datum: 2015-09-15 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Ordförande Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne

Läs mer

Ersättare Cecilia Kochan (S) Sofia Andersson (V) Magnus Almström (MP) Per Månsson (M) Marcus Nilsen (FP) Jan Hallquist (KD) Fr.o.m. kl. 17.

Ersättare Cecilia Kochan (S) Sofia Andersson (V) Magnus Almström (MP) Per Månsson (M) Marcus Nilsen (FP) Jan Hallquist (KD) Fr.o.m. kl. 17. 2014-05-13 1 (15) Tid och plats Tisdagen den 13 maj 2014, kl. 17.00 19.15 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 77-91 Beslutande Heiti Ernits (MP) Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN KFS 101 revision 00 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: Allmänt 1 Bygg- och miljönämnden

Läs mer

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01 Diarienummer: Ks2016/0054.150 Verksamhetsplan för arbetet som Fairtrade City Gäller från: 2016-05-01 Gäller för: Kommunkoncernen Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Fairtrade City styrgrupp Revideras

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag Totalt, inklusive projekt med extern finansiering Avgifter o taxor konto 31 12 526 12 853 13 140 Driftbidrag konto 37 585 634 1 476 Övr intäkter knt

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag 2017-01-13 Avgiftsintäkterna ökar med ca 300 tkr jämfört med 2016 års budget. Det är huvudsakligen inom Livsmedelskontroll. Totalt, inklusive projekt

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet Öckerö 2015-03-30, rev. 2015-04-10 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Skrapste, Lisette Larsson, Susanne Härenstam Ärende: Samråd åtgärdsplaner 2015-2021, vattendirektivet Diarienummer:

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Isabelle Vramsten (M)

Isabelle Vramsten (M) Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus, rum 214, klockan 17.30 19.30. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Lars Möglebust (S) Jennie Rodin (MP) tjänstgörande för My Blomgren (MP), 76-86,

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

2014-11-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering

2014-11-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2014-11-18 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade region

Talarmanus för presentation om Fairtrade region Talarmanus för presentation om Fairtrade region Detta talarmanus är framtaget som stöd när du håller en presentation om Fairtrade region. Det innehåller också kort information om vad Fairtrade City är.

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 1 (6) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 1 Nämndens behörighet och uppgifter Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt miljöbalken och lagen med särskilda

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl Mötet ajournerades mellan Liyanage (S), Heléne Groth (M) Magnus Edman (M)

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl Mötet ajournerades mellan Liyanage (S), Heléne Groth (M) Magnus Edman (M) 1 (6) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 20 januari 2015 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14.30-16.35 Mötet ajournerades mellan 15.55-16.10 Närvarande ledamöter Marléne

Läs mer

Goda exempel på samverkan med stockholmare och företag för hållbar utveckling i Stockholm

Goda exempel på samverkan med stockholmare och företag för hållbar utveckling i Stockholm Avdelning: Miljöövervakningen Handläggare: Henrik Spovin Telefon: 08-508 28 890 Fax: 08-508 28 808 E-post: henrik.spovin@miljo.stockholm.se TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2006-007515-205 2006-11-27 MHN 2006-12-12

Läs mer

Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Magnusson, miljöinspektör 12. Harriet Cajfeldt-Carlsson Paragrafer: 12-16

Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Magnusson, miljöinspektör 12. Harriet Cajfeldt-Carlsson Paragrafer: 12-16 13 Plats och tid: Beslutande: Vänstra kammaren i kommunhuset, Habo, torsdagen den 17 februari 2011 klockan 15.00-17.20 Erik Johansson(M), ordförande Nina Zacho (MP) tjg ersättare för Bertil Engström (MP)

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(5) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har Yttrande till Kommunstyrelsen ( 2014/KS0184)

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige Årsredovisning facknämnder 2014 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås...

Läs mer

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Jönköping är en Fairtrade City PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Antaget av kommunstyrelsen 2015- Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

SP4. Miljörapport 2015 Kommunstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Rapporten läggs till handlingarna. 2016-01-26 Tom Andersson

SP4. Miljörapport 2015 Kommunstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Rapporten läggs till handlingarna. 2016-01-26 Tom Andersson SP4 BESLUTSFÖRSLAG Miljörapport 2015 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås besluta: Rapporten läggs till handlingarna. 2016-01-26 Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag 2016-01-27

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen Meddelande 1(1) Datum Vårt dnr 2015-2362 Ingela Danielsson 0346-88 50 41 ingela.danielsson@falkenberg.se Kommunstyrelsen Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ANMÄLAN 1 (6) Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 Miljöprövningsförordningen Allmänna uppgifter (A) VAR GOD TEXTA Anläggningens namn Organisations-/personnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN 106-0501/ 2007 SID 1 (5) Handläggare: Sture Svedjedal Telefon: 08/ 508 25 072 Till Socialtjänstnämnden Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn Thomas Rydström Miljöenheten Miljöbalkens mål är Hållbar Utveckling 1 kap. Miljöbalkens mål 1 är att främja en hållbar utveckling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Svensk vattenförvaltning

Svensk vattenförvaltning Svensk vattenförvaltning Peder Eriksson Länsstyrelsen i Örebro län Föredraget - Innehåll 1. Vattenförvaltningen - kort introduktion 2. Kartläggning och analys av vatten - VISS Vatten-Informations-System-Sverige

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag orebro.se I den här broschyren kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag,

Läs mer

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Strategi- och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Lena Skott Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-02-03 SDN 2006-02-16 Dnr 310-023/2006 FÖRSLAG TILL STRATEGI FÖR AGENDA

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

2014-09-16. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2014-09-16. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2014-09-16 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid OBS!

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4 Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 18.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Emil Forsberg (S) tjänstgör för Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2014. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (13) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Karin Vistmyr (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer