Robert Sandgren (m) Erika Nordell (c) Arne Karlsson (m) Rickard Gutenberg (m) Sven Olof Nilsson (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Robert Sandgren (m) Erika Nordell (c) Arne Karlsson (m) Rickard Gutenberg (m) Sven Olof Nilsson (s)"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden 18 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 18 maj 2004 kl Elwe Nilsson (m) ordförande Ove Ekström (c) vice ordförande Claes Ericsson (m) Lage Jansson (m) Anette Barnå (kd) ersättare för Maj Birgersson (kd) Ragnar Dahl (fp) Ove Larsson (s) Bo Bergström (s) ersättare för Tore Pettersson (s) Ing-Marie Elfström (s) ersättare för Stefan Åhman (s) Robert Sandgren (m) Erika Nordell (c) Arne Karlsson (m) Rickard Gutenberg (m) Sven Olof Nilsson (s) Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Kristina Gewers, chef för Plan- och exploatering Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Katarina Brundell, sekreterare Bo Bergström Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Katarina Brundell Paragrafer Ordförande Elwe Nilsson Justerande Bo Bergström 1 (50)

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 2 (50)

3 Innehållsförteckning: Justerande.1 Köpeavtal för del av Olhamra 1:14 i Okvista arbetsområde...4 Olhamra 1:14, Okvistavägen 30, ansökan om bygglov för industri...5 Bällsta 2:190, Milles väg 10, ansökan om förhandsbesked angående tillbyggnad...7 Garns-Ekskogen 1:281, ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av fritidshus...9 Ormsta 1:215, Vegavägen 12, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus...11 Skälby 1:12, Kristinebergs torp, ansökan om bygglov för ändrad användning...13 Lingsberg 1:23, Svanstigen 6, ansökan om bygglov för tillbyggnad...15 Vreda 1:18, Fridhem Sunnanå 29, ansökan om förhandsbesked om att uppföra ett enbostadshus...17 Frösunda Prästgård 1:1, Frösunda stationsväg, ansökan om förhandsbesked...19 Kragsta 1:87, Oppgården, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på två nya tomtplatser...21 Garns-Gillberga 1:2, Grundvik, ansökan om bygglov för ett enbostadshus...23 Vallentuna-Mörby 1:252, Rosengårdsvägen 55, återtagande av anteckning i fastighetsboken25 Garns-Gillberga 1:12, Grundvik, ansökan om förhandsbesked, nybyggnad av bostadshus...26 Gustavslund, detaljplan, information...28 Rörby 3:1, golfanläggning begäran om planläggning...29 Planskild korsning, Roslagsbanan väg 268, överdäckning...31 Avtal om försäljning av sporthotellets tomt, del av Vallentuna-Åby 1:94 och 1: Nedläggning av Vallentuna kommuns bostadsförmedling...35 Försäljning av kommunens bostadsrättslägenheter...37 Budgetuppföljning nr 1 för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö Månadsuppföljning nr 4 för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö...42 Kommunplan , information...44 Exploateringsplan , information...46 Anmälningar...48 Detaljplan för Bällsta 2:134, underrättelse, enkelt planförfarande...49 Yttrande över inhibitionsfråga Sid 3 (50)

4 Köpeavtal för del av Olhamra 1:14 i Okvista arbetsområde SBN 69 Dnr Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner avtal om försäljning av cirka m 2 av fastigheten Olhamra 1:14 till AB Svensk Bilprovning med tillträde Området ligger intill och öster om den numera täckta Okvistatippen. Ärendet Bifogat avtalsförslag reglerar försäljning av ca m 2 av fastigheten Olhamra 1:14 med tillträde Köpeskillingen utgör kronor, som skall betalas på tillträdesdagen. Enligt avtalet har bolaget dock rätt att disponera området för förberedelser för byggnation omedelbart efter att avtalet växlats mellan parterna. Anläggningsavgift för anslutning till VA-nätet skall betalas enligt vid anslutningstillfället gällande taxa. Kommunen ansöker om och bekostar avstyckning av det överlåtna området. Eventuell avvikelse från den areal som anges i köpeavtalet skall inte föranleda ändring i avtalad köpeskilling. Bolaget åtar sig även att utföra och bekosta en avfartsficka inom kommunens vägområde för infart till området. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden godkänner avtal om försäljning av cirka m 2 av fastigheten Olhamra 1:14 till AB Svensk Bilprovning med tillträde Området ligger intill och öster om den numera täckta Okvistatippen. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 4 maj föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Köpeavtal Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 4 (50)

5 Olhamra 1:14, Okvistavägen 30, ansökan om bygglov för industri SBN 70 Syst f bygglov Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med mindre avvikelse från detaljplanen. Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. Ärendet Sökande IBI Sverige AB, Geometrivägen 3-7, Kungens kurva. Ansökan Inkom: Fastigheten ligger inom detaljplan D Ärendet avser nybyggnad av bilprovningsanläggning. Infart till anläggningen har enligt ansökan föreslagits ske från Okvistavägen på fastighetens nordvästra sida. Enligt detaljplanen är det utfartsförbud på den delen av fastigheten. Sökanden har emellertid förbundigt sig att anlägga en avkörningsfil på Okvistavägen för fordon som kommer från sydväst. Utfart föreslås ske på fastighetens sydöstra sida vilket är planenligt. Yttrande från sakägare Kommunen bedöms vara enda sakägare. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Eftersom trafiksäkerhetshöjande åtgärder vidtas vid infarten till anläggningen anser förvaltningen att avvikelsen från detaljplanens infartsförbud kan accepteras. Avstyckning från stamfastigheten är för närvarande inte klar. Situationsplan baserad på nybyggnadskarta, där anläggningens slutliga utformning är redovisad saknas för närvarande. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med mindre avvikelse från detaljplanen. Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 4 maj föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta. 5 (50)

6 Detta beslut går att överklaga hos länsstyrelsen i Stockholms län. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 6 (50)

7 Bällsta 2:190, Milles väg 10, ansökan om förhandsbesked angående tillbyggnad SBN 71 Syst f bygglov Beslut Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen kapitel 8 34 meddelas att den sökta åtgärden kan tillåtas eftersom den uppfyller kraven i plan- och bygglagen kapitel 2 och 3 med följande villkor: - - Tillbyggnaden får utföras i 1 våningsplan utan inredd vind och med en yta som innebär att byggnadens sammanlagda area blir högst 120 m2. - Bygglov får inte beviljas innan avloppsanläggningen är besiktad och godkänd av myndighetsnämnden för teknik och miljö. Ärendet Sökande Mikael Baecklund, Milles väg 10, Vallentuna Ansökan Inkom Ärendet avser förhandsbesked om eventuell möjlighet att bygga till det befintliga bostadshuset på fastigheten. Den befintliga byggnadens area är cirka 60 m2, en arbetsbod på hjul om cirka 13 m2 uppställd i anslutning till huset. Den sökande önskar bygga till huset med cirka 35 m2 samt ersätta den befintliga arbetsboden med en tillbyggnad med samma area som boden vilket innebär att den totala byggnadsarean blir 108 m2. Sökanden har efter arbetsutskottets sammanträde inkommit med begäran att få bygga 120 m2. Planer med mera Fastigheten ligger inom detaljplan B Enligt planen är området avsett endast för fritidshus med högst 60 m2 byggnadsarea. Inom området får inte uppföras byggnad vars användning påkallar anläggandet av avloppsledning. Både den befintliga byggnaden och tillbyggnaden ligger på mark som enligt planen inte får bebyggas. Den ursprungliga byggnaden uppfördes dock före detaljplanen. Remissyttranden Sökanden har i en utredning redovisat hur avloppsfrågan skall lösas så att Vallentunasjöns vatten inte påverkas av kväve och fosfor. Myndighetsnämnden för teknik och miljö tillstyrker därmed ansökan om förhandsbesked med villkor att bygglov inte får beviljas innan avloppsanläggningen är besiktad och godkänd av nämnden. 7 (50)

8 Yttrande från sakägare Berörda grannar har tillskrivits och givits möjlighet att inlämna yttrande senast Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Den föreslagna åtgärden strider mot detaljplanen på tre sätt - tillåten byggnadsarea överskrids med 48 m2 - byggnadens användning påkallar anläggande av avloppsledning - tillbyggnaden ligger på mark som inte får bebyggas (den befintliga byggnaden är dock äldre än detaljplanen) Enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 11 får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Förvaltningen bedömer att åtgärden inte innebär mindre avvikelse från detaljplanen samt att den inte är förenlig med syftet med planen. Detaljplanen från 1955 är föråldrad och bör förnyas. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Ärendet diskuteras på sammanträdet. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 27 januari beslutat att återremittera ärendet för att undersöka möjligheten till gångvägsreservat och den 4 maj lämnat ärendet till nämnden utan eget ställningstagande Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson yrkar att nämnden beslutar meddela som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen kapitel 8 34 att den sökta åtgärden kan tillåtas eftersom den uppfyller kraven i plan- och bygglagen kapitel 2 och 3 med följande villkor: - Tillbyggnaden får utföras i 1 våningsplan utan inredd vind och med en yta som innebär att byggnadens sammanlagda area blir högst 120 m2. - Bygglov får inte beviljas innan avloppsanläggningen är besiktad och godkänd av myndighetsnämnden för teknik och miljö. Beslutsgång Ordförande Elwe Nilsson ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden beslutar enligt detta. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Situationsplan 3. SBN protokoll Servitutsavtal Detta beslut går att överklaga hos länsstyrelsen i Stockholms län. 8 (50)

9 Garns-Ekskogen 1:281, ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av fritidshus SBN 72 Syst f bygglov Beslut Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 34 att den sökta åtgärden kan tillåtas. Beslutet fattas med hänsyn till att det på fastigheten år 1995 beviljades rivningslov för ett fritidshus på 70 m² och bygglov för uppförande av nytt hus med samma storlek. Bygglovet utnyttjades dock ej inom giltighetstiden 5 år. Sökanden upplyses om att förhandsbeskedet inte är ett bygglov utan att sådant måste sökas i vanlig ordning innan byggnadsarbeten får påbörjas. Förhandsbeskedet är bindande i två år från dagen för beslut. Ärendet Sökande Milanka Slovic, Odengatan 22, Stockholm Ansökan Ärendet inkom och avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med bruttoarean 53 m². Planer med mera Fastigheten ligger inom Älgeby fritidshusområde. I en tidigare detaljplan var byggrätten 80 m² för huvudbyggnad och 40 m² för uthus. Syftet med nu gällande detaljplan D är att, på grund av stora problem med vatten och avlopp inom området, förhindra permanentboende genom begränsad byggrätt. Byggrätten är idag 50 m² bruttoarea för huvudbyggnad och 20 m² för uthus. Vindsvåning är inte tillåten. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande I en tidigare ansökan om förhandsbesked från sökanden för ett fritidshus på 70 m² beslutade samhällsbyggnadsnämnden den 30/ att den sökta åtgärden inte kunde tillåtas. I den nya ansökan har huset minskats till 53 m². I byggnaden ingår även ett loft, som inte är mätvärt då takhöjden är lägre än 1900 mm. På fastigheten fanns tidigare ett fritidshus på 70 m². Det revs år 1995 och ersattes aldrig i tid. Befintlig avloppsanordning är godkänd för fritidshus. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ett fritidshus på 53 m² inte kan ses som en mindre avvikelse från planbestämmelsernas tillåtna 9 (50)

10 50 m². Överskridandet är inte förenligt med planens syfte, som är att begränsa byggrätten för att förhindra permanentboende. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 34 att den sökta åtgärden inte kan tillåtas eftersom den strider mot bestämmelserna i detaljplanen. Beslutet fattas med stöd av kapitel Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 4 maj föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 34 att den sökta åtgärden kan tillåtas. Beslutet fattas med hänsyn till att det på fastigheten år 1995 beviljades rivningslov för ett fritidshus på 70 m² och bygglov för uppförande av nytt hus med samma storlek. Bygglovet utnyttjades dock ej inom giltighetstiden 5 år. Sökanden upplyses om att förhandsbeskedet inte är ett bygglov utan att sådant måste sökas i vanlig ordning innan byggnadsarbeten får påbörjas. Förhandsbeskedet är bindande i två år från dagen för beslut. Handlingar i ärendet: 1. Karta Detta beslut går att överklaga hos länsstyrelsen i Stockholms län. 10 (50)

11 Ormsta 1:215, Vegavägen 12, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus SBN 73 Syst f bygglov Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov med mindre avvikelse från bestämmelserna i detaljplanen. Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. Ärendet Sökande Thorbjörn Hallmans, Blekingevägen 38, Vallentuna Ansökan Ärendet inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage med bruttoarean 195 m² respektive 40 m². Planer med mera Enligt gällande detaljplan D får man bygga ett tvåvånings bostadshus med bruttoarean 180 m². Utöver detta får man uppföra en komplementbyggnad med bruttoarean 40 m². Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Sökanden beviljades bygglov av samhällsbyggnadsnämnden den 15 maj 2003 för ett bostadshus med bruttoarean 220 m². Beslutet motiverades som en avvikelse som blivit etablerad i området. Beslutet överklagades av grannar och länsstyrelsen upphävde det överklagade beslutet med motiveringen att avvikelsens storlek var planstridig och borde föregås av en planändring. Sökanden har återkommit med en ny ansökan och minskat bruttoarean till 195 m². Ärendet har skickats till 8 berörda grannar, varav 3 har inkommit med yttranden: Fastighetsägarna till 1:220 påpekar att del av huset är öppet mellan våningarna och lätt skulle kunna ändras så att ytan ökar ytterligare. Förvaltningens kommentar är att den öppna ytan (cirka 20 m²) inte räknas in i bruttoarean och att en eventuell framtida komplettering med bjälklag kräver nytt bygglov. Fastighetsägarna till 1:1002 är oroliga att bostadshuset skall skugga deras uteplats och vill att angiven sockelhöjd inte överstigs och att huset placeras så långt söderut som möjligt, om möjligt 7 7,8 m från deras tomtgräns. I så fall har man inget att erinra mot storleken på huset. Förvaltningens kommentar är att eftersom husets avstånd till tomtgränsen redan är cirka 6,5 m och planbestämmelserna anger 11 (50)

12 minst 4 m, så är det upp till sökanden om man vill flytta huset ytterligare. Fastighetsägarna till 1:989 anser inte att ansökan följer planbestämmelserna och att det inte ska byggas enligt ansökan. De hänvisar till länsstyrelsens svar i sitt beslut att upphäva det tidigare bygglovet: Om samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det kommit att framstå som en generell brist i detaljplanen att bruttoytan är begränsad till högst 180 m², så bör detta i stället avhjälpas genom en planändring och inte genom en strävan att skapa en planstridig etablerad praxis genom alltför stora planavvikelser. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att bruttoarean 195 m² kan ses som en mindre avvikelse från planbestämmelserna. Det överskrider planbestämmelsernas 180 m² med 8-9%. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov med mindre avvikelse från bestämmelserna i detaljplanen. Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 4 maj föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Karta 2. Protokoll SBN Länsstyrelsens beslut Detta beslut går att överklaga hos länsstyrelsen i Stockholms län. 12 (50)

13 Skälby 1:12, Kristinebergs torp, ansökan om bygglov för ändrad användning SBN 74 Syst f bygglov Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov. Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 12. Ärendet Sökande Jeaneth Loo och Niclas Malmquist, Krietinebergs torp, Brottby Ansökan Inkom: Ärendet avser ändrad användning av en byggnad. Från förråd till gäststuga. Planer med mera Den föreslagna åtgärden är belägen: - Utanför detaljplanerat område. Remissyttranden Myndighetsnämnden tillstyrker ärendet. Yttrande från sakägare Det finns en berörd granne, denne är hyresgäst på en angränsande bostadsfastighet som för närvarande används för fritidsändamål. Grannen har inlämnat en skrivelse. Av skrivelsen framgår att man är negativ till ansökan och skälet till detta är bl.a. att ytterligare bostäder påverkar boendemiljön på ett negativt sätt. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Gäststugan är placerad 6,0 meter från den gemensamma tomtgränsen och cirka 35 meter från angränsande bostadshus. Dessa avstånd bör vara tillräckliga för integriteten. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov. Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 12. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 4 maj föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Grannyttrande 3. Karta. 13 (50)

14 Detta beslut går att överklaga hos länsstyrelsen i Stockholms län. 14 (50)

15 Lingsberg 1:23, Svanstigen 6, ansökan om bygglov för tillbyggnad SBN 75 Syst f bygglov Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov med mindre avvikelse från detaljplanen. Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. Beslut finns att området ska anslutas till det kommunala VA-nätet samt att ny detaljplanen ska upprättas. Fastigheten har godkänd enskild avloppsanläggning. Sökanden har framfört att fastighet kommer att ansluta sig till det kommunala VA-ledningarna så snart det är möjligt. Samhällsbyggnadsnämnden finner därför att bygglov kan beviljas trots avvikelse från detaljplanen. Ärendet Sökande Hans Temrin, Svanstigen 6, Vallentuna. Ansökan Inkom: Ärendet avser tillbyggnad av bostadshuset. Tillbyggnaden är utformad som en sammanbindande länk mellan bostadshuset och en gäststuga. Bostadshusets area är cirka 67 m2, gäststugan 29 och den sammanbindande länken 14. Tillsammans bildas ett bostadshus med cirka 110 m2 area. Planer med mera Fastigheten ligger inom detaljplan B Arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan för området samt ansluta området till det kommunala VA-nätet. Enligt den gällande detaljplanen är byggrätten för huvudbyggnad 45 m2. Yttrande från sakägare Berörda grannar har inga erinringar mot förslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Åtgärden strider mot detaljplanen. Förvaltningen bedömer att åtgärden inte kan anses vara en mindre avvikelse förenlig med syftet med planen. Förutsättningar för bygglov saknas därmed enligt förvaltningens bedömning. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå ansökan om bygglov då den strider mot bestämmelserna i detaljplanen. Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet (50)

16 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 4 maj föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov med mindre avvikelse från detaljplanen. Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. Beslut finns att området ska anslutas till det kommunala VA-nätet samt att ny detaljplanen ska upprättas. Fastigheten har godkänd enskild avloppsanläggning. Sökanden har framfört att fastighet kommer att ansluta sig till det kommunala VA-ledningarna så snart det är möjligt. Samhällsbyggnadsnämnden finner därför att bygglov kan beviljas trots avvikelse från detaljplanen. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Ansökan 3. Situationsplan. Detta beslut går att överklaga hos länsstyrelsen i Stockholms län. 16 (50)

17 Vreda 1:18, Fridhem Sunnanå 29, ansökan om förhandsbesked om att uppföra ett enbostadshus SBN 76 Syst f bygglov Beslut Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen kapitel 8 34 meddelas att den sökta åtgärden inte kan tillåtas eftersom avloppsfrågan för närvarande inte går att lösa på ett godtagbart sätt. Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen kapitel 2. Ärendet Sökande Margith Eriksson, Fridhem Sunnanå 29, Vallentuna. Ansökan Inkom: Ärendet avser ansökan om förhandsbesked om att få uppföra ytterligare ett enbostadshus på fastigheten. Fastigheten kommer troligen att styckas om ansökan bifalls. Planer med mera Den föreslagna åtgärden är belägen: - Utanför detaljplanerat område. - Inom område av riksintresse för kulturminnesvård. - Inom Stockholm-Arlanda flygplats influensområde. - Enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram inom sammanhängande bebyggelse i kulturhistoriskt värdefullt område. Remissyttranden - Myndighetsnämnden framför att avloppsinfiltration ordnats 2002 för det befintliga bostadshuset på fastigheten samt att ytterligare avlppsinfiltration på fastigheten inte går att anlägga. - Luftfartsverket tillstyrker ansökan under förutsättning att området detaljplaneras. Yttrande från sakägare Berörda grannar är inte tillskrivna. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Förvaltningen anser att inom centrala Frösunda bör befintliga fastigheter kunna bebyggas med ett enbostadshus per fastighet, under förutsättning att godtagbart enskilt avlopp kan ordnas. Ytterligare bebyggelse därutöver bör inte medges innan anslutning till den kommunala avlpppsledningen kan ske. 17 (50)

18 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen kapitel 8 34 meddelas att den sökta åtgärden inte kan tillåtas eftersom avloppsfrågan för närvarande inte går att lösa på ett godtagbart sätt. Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen kapitel 2. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 4 maj föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta Detta beslut går att överklaga hos länsstyrelsen i Stockholms län. 18 (50)

19 Frösunda Prästgård 1:1, Frösunda stationsväg, ansökan om förhandsbesked SBN 77 Syst f bygglov Arbetsutskottets förslag Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen kapitel 8 34 meddelas att den sökta åtgärden inte kan tillåtas eftersom avloppsfrågan inte går att lösa på ett godtagbart sätt. Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen kapitel 2. Ärendet Sökande Andreas Jansson, Frösunda stationsväg, Vallentuna. Ansökan Inkom: Ärendet avser förhandsbesked om möjligheten att uppföra ett enbostadshus på ny tomtplats. Planer med mera Den föreslagna åtgärden är belägen: - Utanför detaljplanerat område och berörs inte av några riks- eller kommunintressen beträffande kulturminnesvård, naturvård, friluftsliv. - Inom Stockholm-Arlanda flygplats influensområde. Remissyttranden Luftfartsverket framför i sitt yttrande att platsen ligger inom ett område som med hänsyn till skyddet av flygplatsens framtida utveckling bör fredas från ytterligare bostadsbebyggelse. Frösundaområdet påverkas vid fullt utnyttjande av gällande koncession för flygplatsen (trebanesystemet) av ekvivalet buller understigande riktvärdet för bostadsbebyggelse om FBN 55 dba. Området ligger emellertid inom spridningsområdet för frekventa utflygningsvägar från rullbanorna 19L och 19R, varav avståndet till banände på rullbana 19R något understiger 17 km. Bostadsbebyggelse inom perifera delar av influensområdet kan enligt Luftfartsverkets mening under vissa förhållanden accepteras om bullerpåverkan bedöms vara relativt sett måttlig. Inom samlad bebyggelse eller där sådan bebyggelse kan antas uppkomma bör ny bostadsbebyggelse alltid föregås av detaljplan eller en fördjupad kommunöversikt. Avsteg bör dock kunna göras om det föreligger särskilda skäl. Några särskilda skäl har dock ej anförts i ärendet såvitt framgår av remisshandlingarna. Sammanfattningsvis finner Luftfartsverket att en utbyggnad av bostäder inom Frösundaområdet inte bör komma till stånd med mindre än att området detaljplaneläggs eller att 19 (50)

20 bebyggelseutvecklingen klarläggs genom en fördjupad översiktsplan med områdesbestämmelser. Myndighetsnämndenför teknik och miljö avstyrker förslaget med hänvisning till att Frösunda reningsverk är slitet och i dagsläget inte bedöms kunna ta emot ytterligare avloppsvatten. Yttrande från sakägare Berörda grannar har inte tillskrivits och givits möjlighet att inlämna ytrande. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Förvaltningen anser att ytterligare bostadshus på nya tomtplatser inom centrala Frösunda inte bör tillåtas innan anslutning till det kommunala VA-nätet är möjlig. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen kapitel 8 34 meddelas att den sökta åtgärden inte kan tillåtas eftersom avloppsfrågan inte går att lösa på ett godtagbart sätt. Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen kapitel 2. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 4 maj föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta. Detta beslut går att överklaga hos länsstyrelsen i Stockholms län. 20 (50)

21 Kragsta 1:87, Oppgården, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på två nya tomtplatser SBN 78 Syst f bygglov Beslut Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen kapitel 8 34 meddelas att den sökta åtgärden inte kan tillåtas eftersom den ligger inom strandskyddsområde samt strider mot kraven i plan- och bygglagen kapitel 2 och 3. Sökanden upplyses om att samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på en ny prövning av två enbostadshus på en annan plats och utanför strandskyddsområdet. Ärendet Sökande Stefan Jonsson, Oppgården, Vallentuna. Ansökan Inkom: Ärendet avser förhandsbesked om att bygga två enbostadshus på två nya tomtplatser. Planer med mera Den föreslagna åtgärden är belägen: - Utanför detaljplanerat område. - Inom område av riksintresse för kulturminnesvård - Inom Stockholm-Arlanda flygplats influensområde. - Enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram inom kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö. - Inom strandskyddsområde enligt miljöbalken kapitel 7. Remissyttranden Ärendet är inte utsänt på remiss. Yttrande från sakägare Ärendet är inte utsänt till berörda grannar. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Strandskyddsområdet är normalt 100 meter från strandlinjen vid sjöar och vattendrag. Området får utvidgas till högst 300 meter, om det behövs för att tillgodose något av strandskyddets syften. I det aktuella ärendet är strandskyddet utökat till 300 meter. Enligt miljöbalken gäller att inom strandskyddsområde får bl.a. inte nya byggnader uppföras. Dispens får meddelas om det finns särskilda skäl. Förvaltningen bedömer att särskilda skäl saknas, och att den föreslagna årgärden därför inte bör tillåtas. 21 (50)

22 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen kapitel 8 34 meddelas att den sökta åtgärden inte kan tillåtas eftersom den ligger inom strandskyddsområde samt strider mot kraven i plan- och bygglagen kapitel 2 och 3. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 4 maj föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med tillägget att sökanden upplyses om att samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på en ny prövning av två enbostadshus på en annan plats och utanför strandskyddsområdet. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta. Detta beslut går att överklaga hos länsstyrelsen i Stockholms län. 22 (50)

23 Garns-Gillberga 1:2, Grundvik, ansökan om bygglov för ett enbostadshus SBN 79 Syst f bygglov Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå ansökan om bygglov då åtgärden strider mot kraven i plan- och bygglagen 8 kapitlet 12. Ärendet Sökande Björn Bergqvist och Mia Hultgren, Grundviksvägen 28, Brottby Ansökan Inkom: Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar med bruttoarea om cirka 190 m2. Hemmanet Grundvik styckades i slutet av 40-talet och i början av 50- talet upp i 11 fastigheter avsedda för bostadshus. Kvar mellan avstyckningarna blev fastigheten 1:2 som enligt taxeringsregistret är en obebyggd lantbruksenhet om m2. Tillfartsvägar till de avstyckade fastigheterna passerar över fastigheten. Ägaren, som också äger fastigheten 1:8 har ansökt om bygglov för att på den obebyggda fastigheten 1:2 inom strandskyddsområde mot Stora Harsjön uppföra ett enbostadshus i två våningar med en bruttoarea om cirka 190 m2. Planer med mera Den föreslagna åtgärden är belägen: - Utanför detaljplanerat område. - Inom område av riksintresse för frluftsliv. - Inom strandskyddsområde enligt miljöbalken kapitel 7. I översiktsplan 2001 kapitel 13. Omvandlingsområden står bland annat några områden, idag med främst fritidsbebyggelse, bör med hänsyn till olikasvårigheter som att lösa vatten- och avlopp, avsides belägenhet i förhållande till kollektivtrafik och dåliga tillfartsvägar ej omvandlas till permanentområden. Detta gäller främst Garns-Ekskogen, Älgeby, Grundvik, Långsjön östra delen och Spånlöt. Enligt översiktsplanens riktlinjer för området Grundvik gäller: - inga avstyckningar - byggrätt för fritidshus högst 80 m2 BTA för huvudbyggnad och 20 m2 BTA för uthus - villkor: godtagbar VA-lösning Remissyttranden Ärendet är inte sänt på remiss Yttrande från sakägare 23 (50)

24 Berörda grannar är inte tillskrivna för yttrande. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Samhällsbyggnadsnämnden har efter förfrågan om byggande på de avstyckade småhustomterna i området beslutat att vara positiv till fritidshus om högst 80 m2 BTA och uthus om 40 m2 BTA, under förutsättning att godtagbar VA-lösning kan ordnas. Ansökan avser byggande av ett enbostadshus om cirka 190 m2 på den obebyggda jordbruksmarken, inom strandskyddsområdet och på den del av fastigheten som gör det möjligt för de boende inom området, att komma ned till Stora Harsjön enligt allemansrätten. Förvaltningen anser att avstyckade tomter inom området avsedda för bostadshus, bör få bebyggas enligt de riktlinjer som tidigare beslutats i samhällsbyggnadsnämnden. När det gäller den återstående jordbruksmarken är det tveksamt om denna skall få bebyggas under nuvarande omständigheter. Om bebyggelse skall tillåtas bör den i så fall ske utanför strandskyddsområdet och under förutsättning att VA-frågan kan lösas på ett godtagbart sätt för hela området samt att servitut eller liknande säkerställer övriga fastigheters tillgänglighet till Stora Harsjön för t.ex. småbåtar, bad och så vidare. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå ansökan om bygglov då åtgärden strider mot kraven i plan- och bygglagen 8 kapitlet 12. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 4 maj föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta 3. Situationsplan. Detta beslut går att överklaga hos länsstyrelsen i Stockholms län. 24 (50)

25 Vallentuna-Mörby 1:252, Rosengårdsvägen 55, återtagande av anteckning i fastighetsboken SBN 80 Syst f bygglov Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återta anteckningen i fastighetsboken. Ärendet Rickard Hillar, Rosengårdsvägen 55, Vallentuna. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att förelägga ägaren av fastigheten, att snarast dock senast 1 månad från delgivning av beslutet riva en del av en altan intill ett avstånd av minst 1 meter från grannens fasad samt att ärendet skulle inskrivas i fastighetsboken. Fastighetsägaren har utfört åtgärden. Anteckningen i fastighetsboken kan därmed återtas. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återta anteckningen i fastighetsboken. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 4 maj föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse. 25 (50)

26 Garns-Gillberga 1:12, Grundvik, ansökan om förhandsbesked, nybyggnad av bostadshus SBN 81 Syst f bygglov Beslut Ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt handläggning. Sökanden meddelas att nämnden ser positivt på förslaget om förhandsbesked för 89 kvadratmeter under förutsättning att godtagbar VA-anläggning kan anordnas. Ärendet Sökande Mikael Hellquist, Gunnar Helgesson, Printz väg 26, Trångsund. Ansökan Inkom: Ärendet avser förhandsbesked om möjligheten att uppföra ett bostadshus på fastigheten. Den föreslagna byggnadens area är 89 kvadratmeter och har en fasad av liggande timmer. På fastigheten finns ett äldre fritidshus om cirka 29 kvadratmeter. Planer med mera Den föreslagna åtgärden är belägen: - Utanför detaljplanerat område. - Inom område av riksintresse för frluftsliv. I översiktsplan 2001 kapitel 13. Omvandlingsområden står band annat några områden, idag med främst fritidsbebyggelse, bör med hänsyn till olika svårigheter som att lösa vatten- och avlopp, avsides belägenhet i förhållande till kollektivtrafik och dåliga tillfartsvägar ej omvandlas till permanentområden. Detta gäller främst Garns- Ekskogen, Älgeby, Grundvik, Långsjön östra delen och Spånlöt. Enligt översiktsplanens riktlinjer för området Grundvik gäller: - inga avstyckningar - byggrätt för fritidshus högst 80 m2 BTA för huvudbyggnad och 20 m2 BTA för uthus - villkor: godtagbar VA-lösning Remissyttranden Ärendet är inte sänt på remiss. Yttrande från sakägare Berörda har inte tillskrivits. 26 (50)

27 Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Samhällsbyggnadsnämnden behandlade en ansökan om att få bygga ett fritidshus med 108 m2 byggnadsarea på fastigheten. Nämnden beslöt att avslå ansökan och att upplysa sökanden om att nämnden ser positivt på en prövning av ettenbostadshus för fritidsändamål med max. 80 m2 BTA och uthus med max. 40 m2 i en våning. Fastighetsägarna har hittat ett hus med har 89 m2 byggnadsarea som de gärna vill bygga och återkommer därför med en ny förfrågan. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen kapitel 8 34 meddelas att den sökta åtgärden inte kan tillåtas eftersom den strider mot översiktsplanens riktlinjer och därmed mot kraven i plan- och bygglagen 2 kap. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 4 maj föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt handläggning samt att sökanden meddelas att nämnden ser positivt på förslaget under förutsättning att befintligt fritidshus rivs eller omvandlas till ett uthus. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Husritning. 27 (50)

28 Gustavslund, detaljplan, information SBN 82 Syst f plan Beslut Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. Ärendet Förslag till detaljplan för område Gustavslund vid Lingsbergsvägen har varit ute på samråd under tiden Inkomna synpunkter framgår av bifogad sammanställning av yttranden. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 4 maj föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Sammanställning av yttranden 28 (50)

29 Rörby 3:1, golfanläggning begäran om planläggning SBN 83 Syst f plan Beslut Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnads förvaltningen att upprätta detaljplan för golfbana på fastigheten Rörby 3:1. Ärendet Sökande Täby galopp AB, Lotta Mossberg, Box 29, TÄBY Ansökan gäller förhandsbesked om upprättande av detaljplan för golfanläggning på fastigheten Rörby 3:1 inom delen öster om E18. Golfanläggningen avses omfatta två 18-hålsbanor samt ett klubbhus med kontor, maskinhall, omklädning, butik och restaurang. Handläggning av ärendet ur miljösynpunkt Utredningar och särskilda beslut: 1. Angarnssjöängen som är ett Natura 2000 område kan kräva tillstånd av Länsstyrelsen enl. MB 7 kap 28A (tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som kan påverka miljön i ett naturområde). 2. MB 7 kap 28B innebär att all kringverksamhet måste utredas med alla utsläpp. Vad innebär ex ansökan om utökning av Rörby hästcamp för Angarn tillsammans med golfanläggning. 3. Det är generellt svårt att få bra vatten i området, vilket i sin tur ställer krav på tillstånd enligt miljöbalken ( vattendom ) för yt- och grundvatten. En MKB ska upprättas som innehåller: 1. Utredning om alternativ lokalisering (MB 2:4). Är platsen lämplig för planerad verksamhet med hänsyn till närheten till Angarnssjöängen? 2. Dagvattenfrågan måste utredas då bl.a. gödnings- och bekämpningsmedel används på golfbanor. 3. Avloppfrågan måste även utredas. 4. Naturinventering skall utföras. Handläggning av ärendet ur plansynpunkt I översiktsplan 2001 redovisas området som utredningsområde för framtida bebyggelseutveckling. Större delen av området är redovisat som område av intresse för totalförsvaret. Den södra delen av området omfattas av utvidgat strandskydd 300 meter. Lokaliseringen av golfbanan strider mot översiktsplanen. Enligt plan- och bygglagen (PBL 5:1) krävs det inte detaljplan för att ge bygglov för en golfbana. Det krävs dock att de grundläggande 29 (50)

30 förutsättningarna och kraven i plan- och bygglagen kapitel 2 och 3 ska vara utredda. I detta fall finns det motstående allmänna intressen samtidigt som miljöfrågorna är oklara. Prövning av markens användning som golfbana bör därför ske genom upprättande av detaljplan. Tidigare prövades golfbanor ibland genom framtagande av områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser ska helst ha stöd av översiktsplanen och får inte strida mot denna. Med hänsyn till att golfbanor oftast kräver framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) sker prövningen numera genom upprättande av detaljplan. Kommunstyrelsen har den 15 mars ställt sig positiv till golfanläggning på Rörby 3:1. Slutsats Miljöfrågorna utreds och MKB upprättas parallellt med planarbetet. Miljötillstånd för vattenverksamhet kan krävas för bevattning av golfbanan samt för vatten och avlopp till klubbhuset mm. Enligt samhällsbyggnadsnämndens riktlinjer ska upprättande av detaljplan inklusive tillhörande utredningar ske på fastighetsägares eller intressents bekostnad genom tecknande av s.k. planavtal. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnads förvaltningen att upprätta detaljplan för golfbana på fastigheten Rörby 3:1. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 4 maj föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Ove Larsson (s) har reserverat sig mot beslutet. Handlingar i ärendet 1. Karta 30 (50)

31 Planskild korsning, Roslagsbanan väg 268, överdäckning SBN 84 Dnr Beslut Samhällsbyggandsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att överdäckningsalternativet gäller i den fortsatta planeringen för Vallentuna trafikplats. Ärendet Vägverket Stockholm och Vallentuna kommun har i samråd med AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) framtagit förslag till preliminär Arbetsplan respektive Järnvägsplan avseende Vallentuna Trafikplats i Vallentuna centrum. Förslaget innebär att Roslagsbanan förläggs på järnvägsbro i korsningen med väg 268 vid Vallentuna station, och att en trafikrondell anläggs under den förhöjda järnvägen. Kostnaden för trafikplatsen har beräknats till 150 mkr. I den preliminära arbetsplanen har också som ett alternativ studerats möjligheten att överdäcka ett avsnitt av Väsbyvägen för att få en bättre anslutning mellan kyrkan och centrumområdet. Överdäckningsförslaget innebär avsevärt mindre barriär- och bullereffekter av väg 268 i Vallentuna centrum och vid Vallentuna kyrka, samt större rådighet och möjligheter vid framtida utbyggnad av de centrala delarna av Vallentuna. Alternativet överdäckning innebär en kostnadsökning med ca 15 mkr Detaljplan (programsamråd) för Vallentuna Trafikplats har varit utsänd på remiss under tiden Samrådshandling innefattande planbeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse och genomförandebeskrivning finns upprättad. Länsstyrelsen fastställde Länsplan för regional transport infrastruktur Planskild korsning i Vallentuna centrum ingår i planen med investeringsmedel från 2009 och projekteringsmedel från och med 2006, totalt 100 mkr av 150. Enligt den projektplan som gäller för projektet bedrivs detaljplanearbetet för Vallentuna trafikplats i parallella processer med både arbetsplan och järnvägsplan. I tidplanen gäller att planarbetet nu går in i samrådsskedet med sikte på fastställelse respektive antagande under hösten En förutsättning för att planarbetets samrådsfas ska kunna inledas är ett ställningstagande till en överdäckning av Väsbyvägen. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att överdäckningsalternativet ska gälla i den fortsatta planeringen för Vallentuna trafikplats. 31 (50)

32 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggandsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att överdäckningsalternativet gäller i den fortsatta planeringen för Vallentuna trafikplats. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 4 maj föreslagit att arbetsutskottet lämnar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan eget ställningstagande Ove Larsson (s) har reserverat sig till förmån för förvaltningens förslag. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande Elwe Nilsson ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden beslutar enligt detta. 32 (50)

33 Avtal om försäljning av sporthotellets tomt, del av Vallentuna-Åby 1:94 och 1:117 SBN 85 Dnr Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner avtal om försäljning av cirka m² av Vallentuna-Åby 1.94 och 1:117 till Vallentuna Sporthotell AB med tillträde Området ligger vid Parkvägen intill tennishall och idrottsplats. Ärendet Bifogat avtalsförslag reglerar försäljning av ca m² av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94 och 1:117 med tillträde Köpeskillingen utgör kronor, varav hälften skall betalas på tillträdesdagen och hälften Gällande arrendeavtal mellan parterna upphör att gälla på tillträdesdagen. Enligt avtalet skall bolaget bekosta avstyckning av det försålda området. För en del av området (skrafferat på kartbilagan) gäller förbud mot bebyggelse och markanläggningar. Detta område innehåller gravfält och är skyddat enligt lagen om kulturminnen mm (1988:950). Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden godkänner avtal om försäljning av ca m² av Vallentuna-Åby 1.94 och 1:117 till Vallentuna Sporthotell AB med tillträde Området ligger vid Parkvägen intill tennishall och idrottsplats. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 4 maj föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Ove Larsson (s) har reserverat sig till förmån för sitt yrkande att försäljning sker till en högre köpeskilling. Yrkanden Socialdemokraterna yrkar genom Ove Larsson (s) att försäljning sker till en högre köpeskilling. Beslutsgång Ordförande Elwe Nilsson ställer proposition på arbetsutskottets förslag och socialdemokraternas yrkande och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Votering begärs. Nämnden godkänner att gå till omröstning med jaröst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för socialdemokraternas yrkande. 33 (50)

34 Omröstningsresultat Följande ledamöter röstar ja: Ove Ekström (c), Claes Ericsson (m), Lage Jansson (m), Anette Barnå (kd), Ragnar Dahl (fp), Elwe Nilsson (m) Följande ledamöter röstar nej: Ove Larsson (s), Bo Bergström (s), Ing-Marie Elfström (s) Med 6 röster mot 3 beslutar nämnden enligt arbetsutskottets förslag. Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt yrkande att försäljning sker till en högre köpeskilling. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Köpeavtal 34 (50)

35 Nedläggning av Vallentuna kommuns bostadsförmedling SBN 86 Dnr Beslut Kommunfullmäktige beslutar avveckla Vallentuna kommuns bostadsförmedling från och med 1 september 2004 och ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att träffa avtal med Stockholms Stads Bostadsförmedling AB. Ärendet Kommunfullmäktige har beslutat ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att förbereda inför en nedläggning av kommunens bostadsförmedling. Nedläggning av bostadsförmedlingen ingick som ett av förslagen till besparingar i gällande verksamhetsplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat förslag till nedläggning av bostadsförmedlingen från och med 1 september Förvaltningen har också i uppdrag att visa på hur en avveckling av nuvarande bestånd av bostadsrätter kan genomföras vilket är ett ärende som kopplas till nedläggningen av bostadsförmedlingen. Det antal lägenheter som förmedlas genom bostadsförmedlingen har minskat under senare år och när nu Åby gärde har ombildats till bostadsrätter så har underlaget för bostadsförmedlingen minskat kraftigt. Under 2003 förmedlades endast 49 lägenheter till bostadssökande i kön. För närvarnade står cirka i Vallentunas bostadskö. Nuvarnade fastighetsägare är: Össebyhus AB (156 lägenheter) Riddersvik KB (64 lägenheter) Whilborgs Fastigheter AB (48 lägenheter) JCP Fastigheter KB (29 lägenheter varav 8 studentlägenheter) TunaFastigheter (31 lägenheter) Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit kontaktat med nuvarande värdar och frågat hur man ser på bostadsförmedlingens framtid och eventuellt intresse av att finansiera verksamheten eller ett framtida samarbete med Stockholms Stads Bostadsförmedling AB. Resultatet blev att Stockholms Stads Bostadsförmedling AB kom till Vallentuna och redovisade en modell för samverkan med Vallentuna kommun och aktuella fastighetsägare. Vid mötet framkom ett positivt intresse för att utveckla ett samarbete. Ett förslag till avtal mellan Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, Vallentuna Kommun och berörda fastighetsägaren har upprättats. Se bilaga. Av avtalet framgår att Stockholms Stads Bostadsförmedling AB ska införa en Vallentunakö där de som idag står i Vallentunas bostadskö 35 (50)

36 ges möjlighet att ställa sig. Samtidigt blir de bostadssökande då också medlemmar i Stockholms bostadskö. En köavgift om 325 kronor/år tas ut. Under en övergångstid av två år ska lediga Vallentunalägenheter förmedlas till Vallentunakön, 2/3 första året och 1/3 andra året, för att därefter gå till den gemensamma bostadskön. Stockholms bostadsförmedling finns i tekniska nämndhuset på Fleminggatan 6 i Stockholm som också är deras besöksadress för kunder till bostadsförmedlingen. Det finns ett väl utbyggt datasystem på där det går att söka och boka bostäder. Vid Stockholms medborgarkontor finns hjälp att få med bokningar och annat i datasystemet. Vi har möjlighet att få tjänsten kopplad till våra allmänna datorer i Vallentuna bilbliotek en lösning som man ställer sig positiv till från bibliotekets sida. Ett personligt brev kommer att skickas till alla som står i Vallentunas bostadskö där man får information om att Vallentunas bostadskö upphör och där man informeras om att en Vallentunakö kommer att finnas hos Stockholms Stads bostadsförmedling. Se bilaga. Lägenheter för sociala förturer kan enligt avtalet lämnas till bostadssökande i kommunen efter överenskommelser med aktuella hyresvärdar. Beslut om förturer kommer även fortsättningsvis att hanteras av kommunen. Handläggningen förutsätts ske vid socialförvaltningen med visst stöd av samhällsbyggnadsfövaltningen i frågor som rör hyresjuridik, avtal om förturer med fastighetsägare och förvärv av bostadsrätter. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Kommunfullmäktige beslutar avveckla Vallentuna kommuns bostadsförmedling från och med 1 september 2004 och ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att träffa avtal med Stockholms Stads Bostadsförmedling AB. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 4 maj föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Avtal med hyresvärdar 2. Brev till bostadssökande hos Vallentuna bostadsförmedling 3. Skrivelse från socialförvaltningen, inkommen (50)

37 Försäljning av kommunens bostadsrättslägenheter SBN 87 Dnr Beslut Samhällsbyggandsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att successivt försälja kommunens bostadsinnehav genom att: Vakantblivna lägenheter som inte behövs för aktuella förturer avyttras De nuvarande hyresgäster som så önskar erbjuds att förvärva lägenheten till marknadspris Ärendet Kommunfullmäktige gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att under första halvåret 2001 föreslå kommunfullmäktige en strategi för successiv försäljning av kommunens bostadsrättsinnehav. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att till kommunstyrelsen överlämna ett förslag till genomförande av försäljning av kommunens bostadsrättslägenheter. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för en precisering av relationen försäljning av kommunens bostadsrättslägenheter till behovet av sociala lägenheter samt precisering av vilken typ av lägenheter som ska säljas ut. Kommunens bostadsrättsinnehav Kommunens aktuella innehav av bostadsrättslägenheter uppgår till 239 lägenheter i 22 bostadsrättsföreningar. Lägenheterna hyrs ut via kommunens bostadsförmedling. Under år 2003 förmedlades 12 bostadsrättslägenheter genom bostadsförmedlingen. Hyressättningen justeras löpande genom sedvanliga förhandlingar med Hyresgästföreningen i enlighet med gällande avtal om förhandlingsordning. Nuvarande hyresnivå ger kostnadstäckning för kommunens driftkostnader och kapitaltjänstkostnader för förvärvskostnaden. Lägenheter för förturer och flyktingar Behovet av lägenheter för förturer har minskat under senare år. Under 2003 beviljades 6 sociala/medicinska förturer varav 5 fått bostad. Av dessa har 2 fått bostad i kommunens bostadsrättsinnehav och 3 inom övriga hyresvärdar i kommunen. Inom ramen för kommunens särskilda flyktingkvot har 5 flyktingförturer anvisats lägenhet under 2003 varav 2 inom kommunens bostadsrättslägenheter. Socialförvaltningen förhyr totalt 33 lägenheter som upplåts med korttidskontrakt för sociala bostadsbehov inklusive jourlägenheter. 37 (50)

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 18 maj 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 18 maj 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 18 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 18 maj 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 13 juni 2002 kl 18.00 21.40

Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 13 juni 2002 kl 18.00 21.40 Samhällsbyggnadsnämnden 13 juni 2002 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 13 juni 2002 kl 18.00 21.40 Beslutande Bo Ivgren (m) ordförande Lage

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00-

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- 1 (6) Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- Elwe Nilsson (M), Erika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 25 november 2003

KALLELSE. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 25 november 2003 Samhällsbyggnadsnämnden 25 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 25 november 2003 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 30 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 30 augusti 2005, kl. 19.00 Pernilla Järveroth, kommunantikvarie

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Obs! ändrad tid Tisdagen den 20 december kl 18.00 Borgerliga gruppen börjar kl 17.

Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Obs! ändrad tid Tisdagen den 20 december kl 18.00 Borgerliga gruppen börjar kl 17. Samhällsbyggnadsnämnden 20 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Obs! ändrad tid Tisdagen den 20 december kl 18.00 Borgerliga

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun Denna handling har utarbetats av kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet genom: Gustav Hellund, planeringsarkitekt

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 25 november 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 25 november 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 25 november 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 25 november 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Robert Sandgren (m) Erika Nordell (c) Rickard Gutenberg (m)

Robert Sandgren (m) Erika Nordell (c) Rickard Gutenberg (m) Samhällsbyggnadsnämnden 28 mars 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer