Årsredovisning 2013 Regionservice. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(44)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 Regionservice. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(44)"

Transkript

1 Sida 1(44) Årsredovisning 2013 Regionservice 1. Sammanfattning och slutsats Servicenämnden har ett samlat ansvar för samordning, produktion och leverans av serviceverksamhet inom Västra Götalandsregionen. Huvuduppdraget är att skapa förutsättningar för att frigöra resurser till kärnverksamheten och att säkerställa kvalitet och sänkta kostnader. Det prioriterade målet var för 2013 att frigöra resurser genom att genomföra nya uppdrag i enlighet med framtagna servicekoncept. Arbetet med att ta fram en ny styrmodell påbörjades under 2013 i ett särskilt ägaruppdrag. Kundperspektivet Regionservice kundarbete har i all väsentlighet bedrivits enligt plan. Planerade kundmöten på strategisk nivå och med fokus på tjänsteutveckling - främst materialförsörjning i vården (MiV), Måltidsprocess och Städkvalitet - har genomförts. Resultatet från den förvaltningsgemensamma nöjd kund index (NKI-undersökningen) i slutet av 2013 visar att kundnöjdheten ökat och att måltalet på 4,0 (80 %) i huvudsak uppnåddes. Under hösten genomfördes förändringar avseende kundansvarsrollen. För sjukhusförvaltningarna innebär detta att cheferna för respektive servicedistrikt nu har det övergripande kundansvaret. Förändringen har som syfte att förenkla och förbättra samarbetet mellan Regionservice och kunderna. Verksamhetsperspektivet Det prioriterade målet för 2013 var att frigöra medel genom att införa servicekoncept inom Servicepaket, Materialförsörjning, Kundnära servicetjänster och Måltider. Det strategiska initiativet var att skapa förutsättningar för lyckade implementationer av framtagna och definierade koncept. Servicepaket Målet för 2013 var att frigöra tid för vårdpersonalen genom att införa servicepaket. Servicepaket är en standardisering av servicetjänster innebärande att tjänsterna utförs på ett likartat sett överallt. Tjänsterna i servicepaketet levereras av serviceteam bestående av personer med flera olika kompetenser, främst inom lokalvård, materialförsörjning och måltidshantering. Resultatet av det standardiserade arbetssättet visade att det finns potential att frigöra tid för vård. Materialförsörjning MiV är ett koncept framtaget i syfte att standardisera och effektivisera materialförsörjningsprocessen på vårdavdelningar och mottagningar vid regionens sjukhus. I samverkan med vården har konceptet utvecklats utifrån analyser av dagens verksamhet. Det har framgått att det finns stora brister avseende effektivitet, följsamhet avseende hygien och brandsäkerhet i regionens materialhantering. Lösningsmodeller har tagits fram. Lösningarna

2 Sida 2(44) har testats och vidareutvecklats i pilotstudier i Uddevalla, Borås och Lidköping, och därefter införts i full skala på vårdavdelningarna inom SkaS Skövde och SkaS Lidköping. MiV-konceptet har utvärderats i ovan nämnda piloter och mätningar har genomförts, där det konstateras att införandet haft positiva effekter på: Ekonomi minskat sortimentsbredd, genom halverade processtider, halverad kapitalbindning och halverat behov av yta för materialhantering Patientsäkerhet och effektivitet i vårdprocessen via förbättrad vårdhygien genom att smutsigt emballage inte når vårdenheten, ökad brandsäkerhet genom efterlevnad av befintliga bestämmelser, bättre tillgänglighet på material och förbättrad ergonomi Måltider Regionfullmäktige fattade 26 november beslut om genomförande enligt föreslagen målbild och införandeplan gällande måltidsprocessen vid regionens sjukhus. I den framtida målbilden för måltidsprocessen som Regionservice, på uppdrag av servicenämnden, har arbetat fram ska leveransen av måltider anpassas efter patientens och vårdens behov. Målbilden möjliggör lösningar som är anpassade till sjukhusens olika förutsättningar, både idag och i framtiden. Ett av ledorden i utvecklingsarbetet har varit flexibilitet. För att kunna erbjuda ett större antal rätter under en större del av dygnet behövs multifunktionella kök, det vill säga kök som möjliggör flera olika produktionssätt och leveranser. Det första köket som utvecklas med utgångspunkt från den beslutade inriktningen är köket på Sahlgrenska sjukhuset som byggs om till ett multifunktionellt kök, som kan tillgodose krav och behov gällande flexibilitet. Konsekvenser av fattade beslut I februari 2013 redovisade servicenämnden resultat och ställningstagande gällande servicepaket inklusive MiV till regionstyrelsen. Regionstyrelsen beslutade 26 februari 2013 ge servicenämnden i uppdrag att ta fram en regional införandeplan för MiV, men att avveckla servicepaketet. Den regionala införandeplanen för MiV arbetades fram under våren Servicenämnden beslutade 20 juni 2013, att godkänna den föreslagna införandeplanen och rekommenderade regionstyrelsen att fatta beslut om ett regionalt införande i enlighet med denna plan, samt att också fatta beslut om hur det regionala införandet ska finansieras. Som en konsekvens av regionstyrelsens beslut i detaljbudgeten för 2014, att inte finansiera införandet av MiV, beslutade servicenämnden 20 december 2013 att ett regionalt införande av MiV inte kommer att genomföras. Servicedirektören fick i uppdrag att ta fram och redovisa en omställningsplan för de resurser som var avsedda för det regionala införandet av materialförsörjning i vården samt att uppta förhandlingar beträffande eventuellt fortsatt införande och drift av lokalt anpassad materialförsörjningslösning vid Skaraborgs Sjukhus. Regionkansliet anser att en fortsatt utveckling och ett införande av servicepaket, MiV, måltidsprocess måste ske i nära samarbete med sjukhus och Regionservice. Utgångspunkten bör därvid vara att anpassningar måste ske efter lokala förutsättningar och inte genom

3 Sida 3(44) regionalt standardiserat breddinförande. Medarbetarperspektivet Nedanstående åtgärder har genomförts under 2013: - säkra tillgång till och utveckling av kompetenta och engagerade medarbetare och chefer - fortsätta skapa en gemensam och tydlig servicekultur och värdegrund - skapa en hälsosam arbetsplats och sänka sjuktalen - arbeta aktivt med kompetensförsörjning och omställning. Vidare har Regionservice genomfört ett omfattande omställningsarbete för att anpassa bemanningen till givna ekonomiska förutsättningar. Omställningen har skett både inom Regionservice verksamhet och inom administration. Bemanningen inom ledningskansliet har minskat med över 50 procent. Under året har den regionala medarbetarenkäten genomförts som visar på förbättringsmöjligheter. Framtagande av handlingsplaner, med anledning av resultatet i medarbetarenkäten, har påbörjats. Ekonomiperspektivet Resultatet för 2013 är -22,7 mnkr. Detta är 12,3 mnkr bättre än beslutad budget på -35 mnkr. Sammanfattningsvis uppgår besparingskraven, som Regionservice förväntas bära inom ramen för sin driftverksamhet under året, till 160 mnkr. Beslut har fattats att godkänna användande av eget kapital motsvarande 35 mnkr. Återstår ett besparingskrav under 2013 på 125 mnkr. Regionservice har historiskt gjort årliga effektiviseringar motsvarande 50 mnkr per år. Åtgärder som har genomförts under 2013 är beräknade till 115 mnkr. Dessa åtgärder är bland annat: effektiviseringar inom kundnära serviceprocesser effektiviseringar av måltidsprocessen effektiviseringar inom tvätt och depåer strikt anställningsprövning vid nyanställningar minskning av administrativ personal höjning av priser inom restaurangverksamheten 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Regionservice uppdrag är att återföra medel till kärnverksamheten samt att öka kvalitet och koncernnytta i serviceverksamheterna. I fullmäktiges budget 2013 betonas att den centrala uppgiften för servicenämnden är att med hög kvalitet och god effektivitet stödja Västra Götalandsregionens verksamheter. Vidare betonas vikten av att serviceförvaltningen genomför korrekta och bra upphandlingar samt tecknar inköpsavtal som syftar till att verksamheterna ska betala rätt priser och enkelt och

4 Sida 4(44) bekvämt få tillgång till de leveranser som behövs. Strategisk karta inklusive vision Regionservice förvaltningsstrategi framgår nedan. Regionservice vision och uppdrag/strategiskt mål: Vision: Som Sveriges ledande serviceleverantör bidrar vi till det goda livet. Uppdrag/Strategiskt mål: Regionservice uppdrag/strategiskt mål är att återföra medel till kärnverksamheten samt öka kvalitet och koncernnytta i serviceverksamheterna. Grundpelarna för att nå vision och strategiskt mål är (strategiska teman): - Öka förtroendet från våra ägare, partners och nyttjare av tjänster - Säkerställa sänkta kostnader relaterat till service inom Västra Götalandsregionen - Stärka servicekulturen inom Regionservice Till varje strategiskt tema har ett antal strategier formulerats för att ange vilka åtgärder på

5 Sida 5(44) förvaltningsnivå som behöver vidtas för att nå ovanstående strategiska teman. Strategierna har ytterligare konkretiserats genom ett prioriterat mål och strategiska initiativ som beskriver vilka aktiviteter som föreslås bedrivas inom respektive strategiskt tema. Prioriterat mål för 2013 är att frigöra resurser genom att införa servicekoncept. Strategiska initiativ: - Verka för rätt delaktighet från berörda sjukhus och ägare - Skapa förutsättningar för lyckade implementationer - Skapa förutsättningar för kvalitativa team Aktiviteter kopplade till strategier och strategiska initiativ redovisas under respektive perspektiv. Planering och uppföljning Målstyrning används som strategiskt ledningsinstrument. Målstyrning är en metod som omvandlar strategi till handlingsplaner och verkställighet. Utgångspunkten för målstyrningen är Regionservice förvaltningsstrategi. Målstyrningen syftar till att: - skapa förutsättningar för att strukturerat arbeta med planering och uppföljning - öka inflytandet och delaktigheten på verksamhetsnivå - tydliggöra styrningen för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet utifrån Regionservice förvaltningsstrategi - skapa verksamhetsutveckling och stärka processarbetet på verksamhetsnivå Strukturen för målstyrning följer linjeorganisationen. Detta innebär att vision och strategiska mål sätts av ledningen och är gemensamma för alla verksamheter inom Regionservice. Ett övergripande styr- och kontrollkort har tagits fram. Vision och strategiska mål omsätts i verksamheterna genom egna styr- och kontrollkort. Organisation: Regionservice ändrar sin organisation från och med Organisationen framgår av bilden nedan:

6 Sida 6(44) Regionservice leds av Servicedirektören dels genom delegation från Servicenämnden och dels från Regiondirektören. Förvaltningen är organiserad i åtta områden/servicedistrikt. Varje område/servicedistrikt omfattar flera verksamheter. Områdes- respektive distriktschef är direkt underställda och rapporterar till servicedirektören. Områdes- och distriktschef är ansvarig för verksamhet, ekonomi och personal inom respektive område och servicedistrikt. Regionservice gemensamma resurser är samlade i ett ledningskansli, vilket består av sex enheter; kansli, kommunikation, ekonomi, HR, verksamhets- och tjänsteutveckling och Partnerrelation. I ledningskansliet finns även en stabschefsfunktion, som leder och samordnar stabens arbete. Kommunikation Under året har en ny medarbetarwebb lanserats, Källan. Medarbetarwebben ska vara en snabb och korrekt informationskälla, underlätta för medarbetaren att självständigt söka information och stödja medarbetaren i operativa och administrativa processer. Befintligt innehåll har reviderats och en ny interaktionsdesign har tagits fram. Uppföljningen visar att fler medarbetare än tidigare använder webben som en informationskälla. Vi kan också konstatera att medarbetarna tycker det är lättare att hitta och att man är mycket nöjd med Källan. Utbildningar/workshops inom kommunikationsområdet har genomförts för chefer inom Telefoniservice och teamledare inom Arbetsplatsservice. En översyn av hur våra kunder länkar från sina egna webbplatser till Regionservice tjänster har genomförts. Från Västra Götalandsregionens centrala webbplats kan man nu nå samtliga Regionservice tjänster från en av huvudsidorna. Planering av kommunikationen kring den nya måltidslösningen inom SU har påbörjats.

7 Sida 7(44) 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Regionservice övergripande målsättning ur ett kundperspektiv, är att ha nöjda kunder som upplever att de erhåller de tjänster som efterfrågas med rätt kvalitet och till rätt pris. Inriktningen under 2013 har varit att fortsätta utveckla kundfokus; i förvaltningens verksamhetsutveckling, styrning och kundkommunikation. Under 2013 har förvaltningen haft särskilt fokus på följande inom respektive partnerprocess: Processerna för kundbehovsdriven tjänsteutveckling - att verka för en stark delaktighet från berörda kunder vid planering, införande och kundanpassning av serviceinitiativ. Under året har fokus legat på utveckling av ny måltidsprocess och tillsammans med SU/Sahlgrenska har en analys av vårdavdelningarnas behov avseende måltidstjänster genomförts. Processen för att hantera överenskommelser - att ytterligare höja kvaliteten på uppföljningen av överenskommelser och den effektiva hanteringen av gemensamma fokusområden och eventuella avvikelser i volymer och/eller servicenivåer. Processen för ramöverenskommelserna försköts tidsmässigt i avvaktan på ny styrmodell. Ett förbättringsarbete avseende Regionservice kundrapportering har påbörjats. Nivåerna i ramöverenskommelserna avseende volymer och ersättningar 2013 har i all väsentlighet uppnåtts. Processerna för att följa upp och utveckla kundrelationerna - att vidareutveckla NKI och NBI-mätningarna, så att de blir en naturlig del i den operativa styrningen och verksamhetsutvecklingen. Under november genomfördes den årliga gemensamma NKImätningen. De tjänster som ingick i undersökningen var; lokalvård, lokalvård underleverantör, interna transporter, patientmåltider, depå (Sisjön), kundservice (Inköp), tvätteriet, tryckeriservice, arbetsplatsservice, patientfakturering, fakturaservice, redovisning, löneservice, telefoniservice och tjänste-id. Tjänste-ID, Arbetsplatsservice och lokalvård underleverantörer fanns inte med i föregående års NKI. Resultatet blev sammantaget: Rätt tjänst - 3,9 vilket är en förbättring med 2,6 procent jämfört med föregående år (3,8). I rätt tid - 3,8 vilket motsvarar värdet från föregående år. Med rätt kvalitet - 3,9 vilket är en förbättring med 2,6 procent jämfört med föregående år (3,8). Medelvärdet för samtliga tjänster och kunder - 3,9 vilket är strax under målvärdet på 4,0 Medelvärden per kund - NU och SÄS når måltalet på 4,0. SkaS och SU ligger strax under måltalet med 3,9. Förbättring >5 procent - Fyra tjänster av tolv, patientfakturering, fakturaservice, redovisning och telefoniservice, når målet. Den största förbättringen står patientfakturering, fakturaservice och redovisning för. De stora utmaningarna baserat på denna undersökning ligger inom kundservice (Inköp), lokalvård

8 Sida 8(44) underleverantörer samt tjänste-id. De operativa NKI-undersökningarna som initierades i början av året indikerar en övervägande hög kundnöjdhet med våra dagliga leveranser med undantag för lokalvården som utförs av underleverantörer hos Närhälsan och Folktandvården. Regionservice målsättning är att ha en öppen och nära dialog med våra kunder. Den förändring avseende kundansvarsrollen som genomförts innebär att distriktschefen för respektive servicedistrikt har det övergripande kundansvaret för de sjukhusförvaltningar som ingår i servicedistriktet. Distriktschefen samordnar och genomför kundmöten enligt plan och fungerar även som dubbelriktat språkrör mellan kunden och övriga verksamheter inom Regionservice.

9 Sida 9(44) 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Strategiskt tema: Öka förtroendet från våra ägare, partners och nyttjare av tjänster. Regionservice strategier Verka för rätt delaktighet från berörda sjukhus och ägare inför/ i genomförande av servicekoncept Utveckla och leverera ändamålsenliga servicelösningar med överenskommen kvalitetsnivå Aktiviteter för genomförande De viktigaste aktiviteterna under året har varit framarbetandet av beslutsunderlagen för våra servicekoncept, vilka i all väsentlighet involverat våra kunder på ett bra sätt. NKI resultat från november 2013 visar att kundnöjdheten ökat något, men att vi inte riktigt når måltalet 4,0. De operativa NKI-undersökningarna som initierades i början av året indikerar en övervägande hög nöjdhet med våra dagliga leveranser med undantag för lokalvården som utförs av underleverantörer hos Närhälsan och Folktandvården. Styrtal Utfall Måltal Nöjd-kund-index Per kund Förbättring per tjänst mot föregående år Avvikelse ÖK jämfört med utfall NU och SÄS 4,0 SKAS och SU 3,9 Fyra av tolv tjänster +0,75 % 4,0 i snitt >5% <0,5% Genomförda planerade strategiska och taktiska kundmöten för valda kunder 100% 100% 3.2 Insatser för kommunikation Se punkt Rättighetsfrågor Hållbar upphandling av varor och tjänster

10 Sida 10(44) Miljö Västra Götalandsregionens miljöpolitiska program är ett viktigt underlag för kravställande vid upphandling av varor och tjänster. För de upphandlingar som har stor betydelse för att målen i miljöprogrammet ska kunna nås, är miljökompetensen i projektgrupperna säkerställd och ska verka för att tydliga miljökrav ska ställas och att dessa följs upp under avtalstiden. Corporate Social Responsibility (CSR) År 2006 startades ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen i syfte att utveckla arbetet kring socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Under 2010 utvidgades detta till ett nationellt samarbete för landsting och regioner i Sverige kallat "Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling". Detta arbete grundar sig i de mänskliga rättigheterna. Inom ramen för detta samarbete har pågått ett arbetet under 2013 med att fastställa en nationell uppförandekod, vilket innebär att varor och tjänster som levereras till Sveriges regioner och landsting ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)ILO[1]:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 32det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandetden arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandetfn:s konvention mot korruption Det nationella samarbetet har även arbetat med att ta fram ett webbaserat uppföljningsverktyg i form av en leverantörsdatabas, gemensamma leverantörsrevisioner samt kompetensutveckling. Mänskliga rättigheter En grupp bestående av representanter från område Inköp, Regionservice och rättighetskommitténs kansli, Tillväxt och utveckling arbetar sedan 2012 för att Västra Götalandsregionens upphandlingar främjar de mänskliga rättigheterna genom att: ömsesidigt utbyta kunskap mellan område Inköp och rättighetskommitténs kansli öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna bland personalen på område Inköp samt berörda styrgrupperutveckla metoder för hur man kan arbeta rättighetsbaseratidentifiera och föreslå regiongemensamma utvecklingsområden för mänskliga rättigheter och CSR inom upphandling vara rådgivande till inköpsrådet avseende att identifiera de upphandlingsområden som är prioriterade ur perspektivet mänskliga rättighetervara rådgivande till inköpsrådet om regiongemensamma krav för dessa upphandlingarvara rådgivande till inköpsrådet om informationsinsatser av nyttan med avtalade produkter och tjänster En handlingsplan[2] för detta arbete har fastställts av servicenämnden och följs löpande upp i

11 Sida 11(44) presidiemöten mellan servicenämnden och kommittén för rättighetsfrågor. Enheterna Hjälpmedelscentralerna och Centrum för Läkemedelsnära Produkter har inte medborgarna som direkt kund, utan levererar tjänster och artiklar till hälso- och sjukvårdsverksamheter som har det direkta brukar-/medborgaransvaret. Enheternas jämtegreringsarbete har därför inriktats på att dels skapa förutsättningar för kunderna att beakta och dels bearbeta jämtegreringsfrågorna inom serviceområdet hjälpmedel. Följande aktiviteter har löpande skett i verksamheten. - Kunderna erhåller redovisning/statistik enligt krav i upphandlingen där bland annat. män och kvinnors hjälpmedelsförskrivningar kan utläsas och analyseras - Sortimentsarbetet utgår från att sortimentet är anpassat till både kvinnor och män, barn och äldre - Bemötandefrågor diskuteras för att ske på lika villkor mot män och kvinnor Regionservice webbplatser följer vedertagna nationella och internationella riktlinjer för tillgänglighet. Alla medarbetare som arbetar med webb erbjuds kontinuerligt utbildning kring dessa riktlinjer. [1] International Labour Organization [2] SN Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling , VGR Verksamhets-/Processperspektivet Den grundläggande tanken med Regionservice är att utnyttja de skalfördelar som finns i hanteringen av gemensamma standardiserade serviceprocesser i Västra Götalandsregionen. Detta görs genom standardisering och professionalisering av tjänsterna för att säkerställa sänkta kostnader relaterat till service inom Västra Götalandsregionen, vilket är det strategiska temat för verksamhetsperspektivet. Det prioriterade målet för 2013 är att frigöra medel genom att införa servicekoncept inom materialförsörjning, kundnära servicetjänster och måltider. Det strategiska initiativet är att skapa förutsättningar för lyckade implementationer av framtagna och definierade koncept. Materialförsörjning I november 2009 fick servicedirektören i uppdrag av regiondirektören att utreda konsekvenserna av att Regionservice tar över ansvaret för Västra Götalandsregionens materialförsörjningsprocess och dess kapitalbindning. I uppdraget ingick att ta fram en nulägesanalys inklusive utvecklingsområden, målbild, ekonomiska potentialer och förslag till förändringsplan för materialförsörjningen. Servicenämnden och regionstyrelsen har vid återkommande tillfällen beslutat om fortsatta

12 Sida 12(44) uppdrag för planering, förankring, analys och detaljerad design av materialförsörjningsprocessen samt beslut kring fortsatt finansiering av det pågående utvecklingsarbetet. Modell gällande materialförsörjningsprocessen avseende vårdavdelningar har utvecklats och testats. Hittills har modellen införts på 34 vårdenheter vid Skaraborgs sjukhus i Skövde och Lidköping. Koncept för operationsavdelningar har delvis tagits fram och testats i pilotform på Mölndals sjukhus. Arbete med att utveckla IS/IT-stöd samt framtagande av förvaltningsmodell för vidareutveckling och förvaltning av process, standard och tjänst har pågått under året. Logistiska förutsättningar på Sahlgrenska Sjukhuset och Östra sjukhuset har utretts för att säkerställa en fungerande infrastruktur och nödvändiga materialhanteringspunkter. Kundnära servicetjänster I samverkan med respektive sjukhusförvaltning har granskningar av städkvalitén genomförts vid regionens sjukhus. Granskningarna har visat stor potential till förbättringar. Satsning på utbildning och resursförstärkningar har lett till vissa förbättringar under senare delen av året. För de verksamheter som städas med extern leverantör har mycket arbete lagts ner på uppföljning av resultat och kundnöjdhet. Finansiering beträffande utökade nationella krav för vårdnära tjänster gällande städning behöver särskilt beaktas i det regionövergripande arbetet. Samordning av regionens bilar är genomförd i enlighet med Regionstyrelsens beslut. Arbete pågår med analys och framtagning av förslag till ny leveransmodell. Kostnadsuppföljning och fakturahantering har centraliserats och ett gemensamt system som möjliggör kostnadsuppföljning för varje enskilt fordon har införts. Under året har både nya tjänster och en ökad omfattning av serviceleveranser efterfrågats från flera förvaltningar. Arbete med uppgradering av verksamhetssystem för lokalvård och servicetjänster har under året skett i samarbete med Västfastigheter. Nytt städ- och serviceavtal för administrativa kunder har tecknats och förberedelser har genomförts inför uppstart. Utveckling av Västra Götalandsregionens måltidsprocess Måltidsprojektet Tre olika lösningar beträffande Västra Götalandsregionens framtida måltidsprocess har testats och utvärderats. Servicenämnden har fattat beslut gällande produktionslösning för

13 Sida 13(44) Göteborgsområdet vilket innebär att i första hand ska köket på Sahlgrenska sjukhuset renoveras till att bli ett multifunktionellt kök som kan tillgodose krav och behov gällande flexibilitet. Arbetssätt är föreslaget vilket innebär analys av krav och behov utifrån beslutad målbild som utgår från sjukhusförvaltningarna. Projektarbetet för att etablera ett multifunktionellt kök har etablerats på Sahlgrenska sjukhuset och framtagande av systemhandlingar har påbörjats. Restaurangutveckling En restaurangtjänst med tydliga koncept skall tas fram som kan möta förutsättningar och krav från Regionservice, kunder och gäster. Projekt har genomförts på restaurangen på Sahlgrenska sjukhuset. Resultatet visar att, med de förändringar som testades i piloten, den nedåtgående trenden med minskad försäljning och minskade gästbesök är möjlig att vända. Handlingsplaner kommer tas fram för respektive restaurang och förändringar kommer att genomföras successivt Administrativa processer Under året har etableringen av ett shared service center med standardisering och konsolidering inom ekonomi- och personalprocesserna fortsatt. Arbetet med att överföra fler serviceverksamheter till Regionservice har fortskridit och regionkansliets ekonomiavdelning har uttryckt önskemål om att även tjänsten redovisning ska föras över till regionservice. Inom Telefoni har under 2013 det pågått fortsatt konsolidering av verksamheten. Projekt har under 2013 startat för att föra över hyreshantering till Västfastigheter och framtagande av nytt gränssnitt för arbetsplatstjänsten. Inköp Regionservice ansvarar för upphandling och avtalstecknande samt en sammanhållen kundservice och support till beställare av varor inom Västra Götalandsregionen. Från och med 2013 har Regionservice det samlade ansvaret för driften av E-handelslösningen. Gemensam Produktion Sammanslagningen av Sisjö- och Skövdedepåns verksamheter är genomförd. Verksamheten är nu samlad på Sisjödepån. Projektet för hemdistribution av läkemedelsnära produkter till patienter som är i behov av stomi- och diabetesprodukter är genomförd och distributionen sker nu via Skövdedepån. Projektet har slagit väl ut och fortgått enligt plan med gott resultat. Skövdedepån levererar idag 100 procent av förväntad volym gällande stomisortimentet och cirka 70 procent av den förväntade volymen inom diabetessortimentet. Från och med 2013 är de sju största köken organiserade inom område Gemensam produktion Servicedistrikt Från och med 2013 är samtliga restauranger och caféer samt mindre kök organiserade inom

14 Sida 14(44) servicedistrikten. Projekt gällande interndistribution har genomförts under året med syfte att hitta förbättringspotential i flöden och arbetssätt. Möjliga förbättringar är identifierade och de kommer att arbetas vidare med dessa under 2014.

15 Sida 15(44) 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Strategiskt tema: Säkerställa sänkta kostnader relaterat till service inom VGR Prioriterat mål: Vi ska frigöra resurser genom att införa servicekoncept Strategiskt initiativ: Skapa förutsättningar för lyckade implementationer Regionservice strategier Aktiviteter för Utfall 2013 genomförande Ta fram och införa Förslag framtaget. Renodla, standardisera och öka produktiviteten i serviceprocesserna och i samverkan med våra partners. metoder och verktyg för systematiskt förbättringsarbete. Arbeta fram och fastställa process för avvikelsehantering Fortsatt arbete med avvikelsehanterings-processen Påbörjat. Fortsatt arbete under Arbetet med uppgradering av verksamhetssystem för lokalvård och servicetjänster vilket kan komma att förbättra avvikelsehanteringsprocessen. Mätning och uppföljning av Under 2013 våra tjänster (benchmarking, har faktainsamling rapporterats för de best-practice och nyckeltal, processer som är med i det nationella prestationsmått etc) benchmarkingprogrammet via Best Service; lokalvård, kostförsörjning och materialförsörjning. Arbete med att ta fram standardbeskrivningar för respektive tjänst inom kundnära servicetjänster pågår. Konsolidera och ta hem synergier Fortsatt konsolidering av ekonomi- och personalprocesserna Aktivt delta i införandet av E-handelsprocesserna Säkerställa I samverkan med respektive sjukhusförvaltning har granskningar av städkvalitén genomförts. Granskningarna har visat stor potential till förbättringar. Arbetet med att överföra fler serviceverksamheter till Regionservice har fortskridit och Regionkansliets ekonomiavdelning har uttryckt önskemål om att även tjänsten redovisning ska föras över till regionservice. En införandeplan följs och prioriteras efter det ekonomiska utrymme som avsatts för Under 2013 har upphandlingar till ett

16 Sida 16(44) Synliggöra den totala kostnaden för service inom VGR upphandlingseffekter Beskriva och kalkylera tjänster inom kundnära service, materialförsörjning och måltider enligt struktur som tagits fram i arbetet med servicepaket samt integrera dessa i ledningssystemet. Bedriva konceptutveckling, pilotprojekt och införanden av materialförsörjning, kundnära servicetjänster och måltidstjänster. avtalsvärde på c:a 2,7 mdkr slutförts och möjliggjort en årlig prissänkning på ca 200 mnkr. Avtal motsvarande 8 mdkr tillhandahålls. Arbetet pågår för respektive tjänst. Arbete pågår med att uppdatera ledningshandboken samt integrera tjänstebeskrivningar och rutiner i denna. Fortsatt arbete under 2014 Som en konsekvens av regionstyrelsens beslut 10 december 2013, att fastställa detaljbudgeten för 2014, beslutade servicenämnden 20 december 2013 att ett regionalt införande av materialförsörjning i vården inte kommer att genomföras. Beslut fattat gällande måltidslösning för Göteborgsområdet. Projektarbetet för att etablera ett multifunktionellt kök har etablerats Styrtal Måltal Utfall Antal förflyttningar enligt Ej aktuellt på grund av att inget plan. beslut är fattat. Samtliga tjänster ska vara definierade och kalkylerade Frigöra resurser genom samt finnas beskrivna i att införa servicekoncept 4.4 Prestationer Område Administravt Centrum Regionservice tjänstekatalog Effekthemtagning enligt plan Arbete pågår Inom Lön & Ekonomiservice har överlag antalet prestationer ökat. Ej aktuellt på grund av att inget beslut är fattat. Inom Patientfaktura har antalet patientfakturor ökat, detta beror till stor del av att kunderna har tagit bort patientkassor. Sektion Faktura har ett ökat fakturaflöde som till viss del beror på att det inte skickas några samlingsfakturor. Löneservice har något ökat antal

17 Sida 17(44) lönespecifikationer. För Telefonservice har samtalen in i växeln har ökat mot föregående år trots att SU har startat flera kontaktcenter inkom ca 4,8 milj. samtal via växlarna. Område Gemensam Produktion Ligger över uppsatta mål inom de flesta produktionsområdena. Mätetal Utfall Mål 2013 Leveranssäkerhet (HMC) 98,13% 98 % Leveranssäkerhet (Tvätteriet) 96,13% 97 % Leverans av trycksaker Antal osorterade sändningar Område Inköp Mätetal Utfall Mål 2013 Upphandlingsplan värde 8 Mdkr 11,3 Mdkr Aktiva avtal i databas 1066 Leverantörstrohet 68 % 80 % Tilldelningsbeslut antal/värde 75 st./ 2700 Mnkr Möjliggjord prissänkning (upphandlingseffekt) 182 Mnkr/ 2,3 % 240 Mnkr/ 3 % Analyslänkar Prestationer /../userfiles/1/documents/1948_2559_E0BC1.xlsx 4.5 Miljömål Mål VGR: De läkemedel VGR upphandlar ska vara producerade på ett miljömässigt säkert sätt. Mål Regionservice 2013: Inköpsenheten säkerställer att miljöprioriterade produkter såsom läkemedel upphandlas enligt de riktlinjer som finns för att säkerställa att de tas fram på ett miljömässigt säkert sätt. Utfall 2013: Ansvarig gällande miljöprioriterade inköp inom område Inköp bevakar frågan att miljöhänsyn tas vid inköp enligt de rutiner som finns inom Västra Götalandsregionen Mål VGR: Hanteringen av kemikalier ska vara säkrare i enlighet med kemikaliestrategin. Regionservice mål: Hanteringen av kemikalier ska vara säker inom samtliga av Regionservice områden och kemikalierna som hanteras ska vara registrerade i Klararegistret.

18 Sida 18(44) Aktivitet: Utbildningar sker för att ständigt öka avtalstroheten samt verka för rätt dosering och hantering. Utfall 2013: Målet anses i huvudsak vara uppfyllt. Utbildningar sker löpande. Upphandling av kemikalier för städ och kök slutfördes och kommunicerades under Kommentar: Bronopolanvändningen i moppkonserveringsmedel följs ständigt upp för att på sikt fasas ut genom alternativa metoder. Avvikelser har skett under 2013 där doserutrusning inte fungerat och rutiner inte fångat upp detta. Avtalstroheten kring kem anses vara god framförallt där det rör sig om stora kvantiteter. Dock dyker små mängder utfasningsämnen upp i verksamheterna då speciella artiklar inhandlas. Mål VGR: 2013 ska andelen ekologiska livsmedel uppgå till minst 35 procent av den totala livsmedelsbudgeten. Regionservice mål 2013: Andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 25 procent för produktionsköken. Andelen ekologiska livsmedel uppgår till 25 procent från restaurangerna när man räknar bort godis, glass och läsk som inte uppfattas som livsmedel. Aktivitet Regionservice 2013: Få in fler eko-livsmedel i den gemensamma varukorgen. Få in mer miljötänk i den gemensamma menyn samt utbilda 200 personer från område Måltider kring vikten av miljösmart mat. Utfall 2013: Utfall Q4 var 25% vilket innebär att målet är nått. Ackumulerat över året: 22%. Produktionsköken: Utfall 23 procent ackumulerat över året. Höjde sig tio procentenheter vilket gör att de överträffade målet rejält för Q4 där utfallet är 28%. Restaurangerna: Köper måltider och livsmedel via köken och räknar då inte in ekolivsmedlen igen. Övrigt sortiment drar ner deras snitt. Utgör ca 20% av helheten. Kommentar: Godis och glass mm. medräknat då de har liten påverkan på helheten men ändå drar ner restaurangernas/caféernas snitt. Framgångsfaktorer: Styrd gemensam eko-varukorg för alla kök, ny upphandling samt utbildning kring ekolivsmedel för all personal (265 st. deltog). Tydligt ställda mål och uppföljning på styrkort. Miljöutbildning av ledning inför genomförandefasen (okt 2012). Mål VGR: År 2013 ska det källsorterade avfallet vara minst 50 procent. Regionservice mål 2013: Minst 50 procent av allt avfall är källsorterat i Regionservice egna lokaler, (Regionens hus, depå, hjälpmedel, tvätteri, kök och restauranger). På sjukhusen ska bra skyltning finnas på 90 procent av miljöstationerna och återvinningsrummen för att kvalitetssäkra kedjan. Bättre resurshantering med minskning av avfall och ökning av återanvändning går dock före.

19 Sida 19(44) Aktivitet: Bra skyltning ska tillgodoses i samtliga egna lokaler och antalet fraktioner ska utökas där möjligheter finns. Därutöver ska återanvändningen utökas genom att skänka mer till bistånd mm. Inventering och skyltning av återvinningsrum och miljöstationer på sjukhusen. Framtagande av rutiner kring lokal avfallshantering. En utredning kring hantering av matavfall i de olika sjukhusköken ska göras inklusive utredning kring hantering av kaffesump på Regionens hus. Utfall 2013: Övergripande VGR-mål gäller Regionens egna fastigheter (Västfastigheter). Inom Regionservice har Tvätteriet Alingsås en mycket god källsortering och resursanvändning och biståndsfraktion av god kvalitet. HMC har under året fått till stånd ett bra samarbete med Human Bridge för att skänka sådant som annars skulle kastas och därmed beräknas avfallsmängden på sikt minska. HMC har antagit en rutin gällande avfallshantering och satt upp bra skyltning för källsortering. Under har all personal fått miljöutbildning. Fokus under 2013 har varit att få kontroll på avfallet i våra kök/restauranger med speciellt fokus på måltidssvinn och kompostfraktion för biogasinsamling. Miljösekretariatet startade en kartläggning och måltidssvinnmätning med hjälp av Statens Provningsanstalt under hösten. Målet är att halvera mängden måltidssvinn till Handlingsplan tas fram. Utbildning av Regionservice personal på Regionens hus har ökat kvalitén på återvinningen i husen. Dock följs denna inte upp löpande. Mall och data finns att tillgå. Dock saknas personalresurs för tillfället. Utbildning av städ och vaktmästeri på SU Östra genomfördes under hösten och planering gällande ombyggnad av lastbryggan i Mölndal pågår. Mål VGR: 2013 ska användningen av el per ytenhet ha minskat jämfört med 2009 års nivå. Mål Regionservice 2013: Regionservice ska verka för att personal ständigt tänker på att köpa in energisnåla produkter och agerar i övrigt för att minska energiförbrukningen. Aktivitet: Utbildning kring frågan, energironder och ständig påminnelse. Utfall 2013: Då Regionservice inte kan mäta egen elanvändningen inom sjukhusens verksamhet finns inget att utläsa. Energianvändning endast betydande för Tvätteriet i Alingsås. De arbetar med frågan. Mål VGR: 2013 ska utsläppen av fossila bränslen från sjukresor ha minskat med 5 procent jämfört med Måltal: Minska utsläppen av fossila bränslen från sjukresor med 5 procent jämfört med Mätt utifrån antalet körda mil. Aktivitet: Kommunikation och utbildning i frågan för att hitta bra lösningar. Utfall 2013: I princip oförändrat jämfört med Fler körda transporter. Positivt med ny

20 Sida 20(44) upphandling med miljöanpassade bränslen. VGR mål: 2013 ska den totala energianvändningen i egna fastigheter inte överskrida 180 kwh/m2 BRA per år. Regionservice mål 2013: Tvätteriet i Alingsås har mål för att sänka sin energiförbrukning kwh/kg tvättgods och jobbar hela tiden strukturerat med frågan. De är sedan många år miljöcertifierade enligt ISO Utfall 2013: Minskad energiförbrukning med ca kwh under Energianvändning/m2 ej relevant då de är en produktionsenhet. VGR Måltal: 2020 ska Västra Götalandsregionens person- och varutransporter vara oberoende av fossil energi. Regionservice Mål: 2013 ska Regionservice minska användningen av fossila bränslen vid logistik med 10 procent jämfört med ska Regionservice minskat fossilförbrukningen för våra bilpoolsbilar med 10 procent jämfört med Utifrån körda mil. Mängden biogasbilar ökas enligt regionstyrelsens beslut. Aktivitet: Arbeta med effektivare logistiklösningar där Regionservice samarbetar mellan områdena. Arbeta med upphandlingen av logistiktjänster för att hitta alternativ med lägre utsläpp. Verka för att köpa in fler snåla biogasfordon till bilpoolerna. Utfall 2013: Andelen biogasfordon ökar för lätta lastbilar och personfordon vilket borde minska utsläppen i förhållande till servicenivå. Dataunderlaget för uppföljning behöver förbättras. Upphandling av tunga transporter med långsiktig klimathänsyn pågår. VGR Måltal: 2013 ska antalet resta mil med bil och flyg i tjänsten per årsarbetare ha minskat med 10% jämfört med 2009 Regionservice mål 2013: Minska med 10 procent jämfört med Aktiviteter: Arbeta med att göra resepolicyn samt riktlinjer för reseersättning kommunicerad. Information för att använda alternativa/resfria mötesformer när det är möjligt. Arbeta för att öka andelen samåkningar samt information hur man löser biljett eller bokar resor med kollektivtrafik. Utfall 2013: Svårighet att analysera siffrorna då de varit bristfälliga i många år. Resandet med privat bil verkar minskat radikalt under Den uppskattade minskningen beror troligen på fler resfria möten samt resa med tåg istället för bil till möten. Målet är svårarbetat då ökad servicegrad kan innebära ökade transporter hos t.ex. servicedistrikt och hjälpmedelscentraler.

21 Sida 21(44) 5. Medarbetarperspektivet För att lyckas med Regionservice vision och uppdrag har nedanstående strategiska initiativ prioriterats under säkra tillgång till och utveckling av kompetenta och engagerade medarbetare och chefer - fortsätta skapa en gemensam och tydlig servicekultur och värdegrund - skapa en hälsosam arbetsplats och sänka sjuktalen - arbeta aktivt med kompetensförsörjning och omställning. Säkra tillgång till, och utveckling av, kompetenta och engagerade medarbetare och ledare Eftersom ledarskapet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna har stort fokus lagts inom detta område. Åtgärderna syftade till att skapa förutsättningar för chefer genom rimligt antal medarbetare i arbetslagen, tillhandahålla bra stöd, verktyg och processer samt ha en understruktur som möjliggör närvarande och kommunikativt ledarskap. En annan viktig del är åtgärder för att förbättra ledarskapet. Utbildningarna har syftat till att säkra att cheferna har rätt grundkompetens för att utföra sitt chefsuppdrag samt att skapa ett förvaltningsgemensamt förhållningssätt. Under första kvartalet 2013 har 139 chefer och teamledare utbildats i SML (Ständiga förbättringar, Medarbetarskap, Ledarskap), vilket motsvarar drygt 90 % av målgruppen. Utbildningen är en del i uppföljning av serviceutbildningen där tanken är att samtalen kring god service och värdegrund ska fortsätta i respektive arbetslag och bidra i arbetet med ett mer effektivt teamarbete och bättre bemötande gentemot kunder och kolleger. Hälsosam arbetsplats och sänkta sjuktal För att skapa en hälsosam arbetsplats har fokus lagts på arbetsmiljöfrågor och aktivt arbete med att sänka sjuktal. Höga sjuktal skapar en svårhanterlig situation för både chefer och medarbetare och bidrar till höga kostnader. Åtgärder har vidtagits på flera nivåer i verksamheten. Åtgärderna syftar till förändringar inom struktur och kultur samt också genom ett aktivt arbete med rehabilitering, kompetensförsörjning och ledarskap. En minskning av sjukfrånvaron främst inom långtidsfrånvaro kan ses inom flertalet verksamheter. Den nyinrättade arbetsmiljökommittén har fortsatt sitt arbete i syfte att säkerställa kvalitet och helhetssyn när det gäller arbetsmiljöfrågor. I kommittén ingår representant från företagshälsovården. Mångfalds- och jämställdhetsarbetet är ett av uppdragen för arbetsmiljökommittén som utgår från Västra Götalandsregionens policy. Regionens mål är att olikheter ses som en tillgång i alla delar av verksamheten. Att varje chef är en förebild när det gäller jämställdhet och

22 Sida 22(44) mångfald. Det är en självklar strävan i förvaltningens fortsatta arbete att samtliga medarbetare respekterar, värdesätter och tar vara på varandras förmågor och olikheter. En jämställdhetsgrupp har bildats för att arbeta fram en handlingsplan.

23 Sida 23(44) 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Styr- och kontrollkort Strategiskt initiativ Styrtal Aktiviteter Skapa förutsättningar för kvalitativa team Antal team som har förutsättningar på plats enligt checklista: Arbetet sker lokalt Att vi har en hälsosam arbetsplats Att vi har motiverade medarbetare Dessa aktiviteter var kopplade till både servicepaketet såväl som MiV projektet. Eftersom beslut finns att det inte blir i den omfattningen som planerades kommer teamarbetet att utvecklas utifrån respektive verksamhets förutsättningar istället för ett gemensamt koncept. Korttidssjukfrånvaro dag 1-14: Bättre än utfallet för Ack utfall tom är 2,97 %. Utfall ack 2013 är 2,89 %. Vilket är en liten minskning mot föregående år. Antal långtidssjukskrivna över 60 dagar: 10% bättre än utfallet för Eftersom måttet antal inte kan följas upp på ett rimligt arbetssätt så ersätts antal med procent. Utfall 2012 var 3,81 %. Utfallet för 2013 hamnade på 3,41 % vilket är 10 % minskning och måltalet är uppfyllt. Att vi uppnår indexvärde inom HME, Hållbart medarbetarengagemang vid mätning 4 ggr/år Tidiga insatser och aktivt arbete med rehabilitering Ändra riktlinjerna för rehabilitering Årlig personalvårdsrond Arbete med kulturen Utreda behov av ytterligare hälsoinsatser och förebyggande arbete Centralisera kostnader för trygghetsanställningar och lönebidrag Införa teambaserat arbetssätt Skapa förutsättningar för närvarande chefskap Medarbetarenkät som gäller för hela VGR har genomförts. Eftersom enkäten blev Utbildning av chefer för att arbeta med arbetsplatsmöten

24 Sida 24(44) Att vi har ledarskapsutveckling enligt plan Att vi har en effektiv kompetensförsörjning försenad har arbetet med att ta fram handlingsplaner precis påbörjats. Ytterligare mätningar har inte genomförts. Genomförda aktiviteter enligt utbildningsplan Aktiviter främst under våren kring kommunikativt ledarskap. Ledarskapsutvecklingen som planerats för hösten ställdes in i och med att omorganisationer genomfördes. Kompetensgapindex Samtliga chefer har tagit fram en personalförsörjningsplan. Denna plan har varit navet i det omställningsarbete som påbörjades under hösten. Hittills har ingen behövs sägas upp på grund av arbetsbrist utan de flesta har fått permanent eller tillfällig placering på andra befattningar. Under 2013 särskilt fokus på kommunikativt chefskap. Ta fram definitioner för att kunna mäta kompetensgapet. 5.3 Personalstruktur Med utgångspunkt i 2013 års kompetensutvecklingsplan i Cognos Planning har det inte varit några problem att bemanna verksamheten med rätt kompetens under året. Under hösten påbörjades ett stort omställnigsarbete inom främst lokalvård och vaktmästeri samt administration. Riktlinje för omställningsarbetet arbetades fram och anställningsstopp infördes. Omställningsgrupp tillskapades för att hålla ihop omställningsarbetet. Samtliga chefer har tagit fram en personalförsörjningsplan som underlag för omställningsarbetet. Hittills har ingen tillsvidareanställd behövts sägas upp på grund av arbetsbrist utan placeringar har kunnat ske på antingen permanenta eller tillfälliga arbeten. 5.4 Personalvolym Anställda per personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskor, barnmorskor

25 Sida 25(44) Undersköterskor m.fl Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid Teknik, hantverkare Kök, städ, tvätt Administration Summa Det totala antalet anställda är detsamma jämfört med december månad föregående år. Noteras kan att de månadsanställda har blivit några fler i förhållande till timavlönade jämförelse med föregående år. Antalet nettoårsarbetare har ökat med 17 vilket motsvarar 0,6 procent. Under året har verksamhet (leverantörsfakturering) överförts från SU där ingen personal medföljde och från NU-sjukvården där en personal medföljde. Verksamheten fördes över i stort sett utan personal, vilket medfört att viss rekrytering har erfordrats. Regionservice har under året överlämnat två medarbetare till Regionkansliet. Hjälpmedel har insourcat verksamhet avseende buffertförråd och transporter motsvarande 15 personer. Skövdedepån har anställt 23 personer för att leverera stomi- och diabetesprodukter till patienter som vårdas hemma. Effektiviseringar i verksamheten har medfört att det totala antalet anställda inte har ökat mellan åren. En genomlysning av schemaeffektiviteten kopplat till lokalvårdsuppdrag har genomförts. Detta har resulterat i nya scheman, städområden och kollegor. Ökad service till kunderna har inneburit att fler medarbetare har börjat arbeta helg samt kvällar. Gruppen teknik, hantverkare har minskat med en procentandel och istället har gruppen administration ökat med en procentandel. Andelen kvinnor är 68 % vilket är en ökning med två procentandelar från föregående år. Medelåldern har ökat från 46 till 48 år. Antalet med deltidsanställning har minskat med 38 personer från föregående år. Även de timavlönade har minskat med 27 personer. Detta innebär att antalet med heltidsanställning har ökat med 65 personer. Andelen tillfälligt anställda har minskat med 0,5 procentenheter och är nu 15,5 % av totala anställda. Personalomsättningen har under året varit 6,7 % vilket motsvarar en minskning från föregående år med 0,8 procentenheter. Exkluderas de som gått i pension, fått sjukersättning och avlidet blir personalomsättningen 3,2 %. Högst personalomsättning har det varit bland personalgrupperna "kök,städ,tvätt" och "administration".

26 Sida 26(44) 5.5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskor, barnmorskor 1,6 1,6 Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande 3,2 5,2 3,4 Sjukhustekniker/labpersonal 1,9 4,1 3,8 Utbildning, kultur och fritid 2,0 2,0 Teknik, hantverkare 8,8 6,5 6,9 Kök, städ, tvätt 9,3 7,4 8,8 Administration 5,8 2,8 5,1 Summa 7,8 5,9 7,17 Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 7,8 8,5 Män 5,9 5,2 Totalt 7,2 7,4 Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) Kvinnor 51,1 52,9 Män 38,6 30,6 Totalt 47,6 47,7 Sjukfrånvaron har minskat med 0,2 procentenheter från föregående år. Början av året var sjukfrånvaron hög då influensan slog till och var riktigt långvarig. Så trots detta har ändå sjukfrånvaron glädjande nog kunnat minskat. Det är kvinnorna som minskat sin sjukfrånvaro och då främst den långa sjukfrånvaron över 60 dagar som minskat mest. Männen har istället ökat sin sjukfrånvaro med 0,7 procentenheter. Denna ökning har skett mest inom den långa sjukfrånvaron över 60 dagar. Totalt har andelen långstidssjukskrivna minskat med 0,1 procentenheter. Under året har flertalet aktiviteter genomförts med mål att minska

27 Sida 27(44) sjukskrivningen. Aktiviteterna har varit ett led i verksamheternas styr- och kontrollkort och uppföljning har skett månadsvis. 5.6 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Utfall 2013 Utfall 2012 Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt Regionservice har inte anlitat några bemanningsföretag under Jämställdhet och mångfald Regionservice har en jämställdhetsplan upprättad enligt de lagföreskrifter som finns inom området. Under året tillsattes en partsgemensam jämställdhetsgrupp som har till ansvar att arbeta fram en handlingsplan till de mål som anges i planen. Vid en chefdag så fick samtliga chefer en föreläsning om jämställdhet som input till fortsatta genusutbildning. Samtliga chefer har fått tillgång till den av VGR länk kring genusutbildning. Finns framtagit riktlinjer med konkreta åtgärder kring trakasserier. Inför varje löneöversyn sker en lönekartläggning av både lika och likvärdiga arbeten samt en analys för att kunna förhindra osakliga löneskillnader som beror på kön. Årets JÄMIX ligger Regionservice på 117 poäng, vilket är en ökning med 7 poäng från föregående år. Förändringar har skett genom att kvinnors långa sjukfrånvaro minskat och männens långa sjukfrånvaro har ökat något, löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat något, andelen kvinnor som har heltid har ökat samt att män har ökat sin andel av uttag av föräldraledighet. 6. Övrigt Öka förtroendet från våra ägare, partners och nyttjare av tjänster Strategier Strategiska Mål 2013 Aktiviteter Utfall 2013 VAD ska vi göra för att initiativ HUR ska vi uppnå VAD ska vi göra för HUR ska vi göra att uppnå strategiska för att uppnå uppnå det strategiska temat strategier initiativ satta mål Utveckla Arbeta systematiskt Arbeta fram Det finns

Delårsrapport mars 2015 Regionservice

Delårsrapport mars 2015 Regionservice Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser,

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet

1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet Sida 1(34) Årsredovisning 2011 Regionservice 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS En av de grundläggande tankarna i bildandet av Regionservice är att utnyttja skalfördelar som finns i hanteringen av gemensamma

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10 Så kan VGR bli en Fairtrade-region Ägarutskottet 2015-03-10 Rättvis handel Minimilön Facklig organisationsrätt Icke-diskriminering och inget barnarbete Demokratiutveckling Minimipris* Fair Trade-premie*

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Regionservice Anders Forsell FM-chef 040-675 35 80 anders.forsell@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-13 1 (5) Investeringsmedel för anpassning mottagningskök/ avdelningskök

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland 1(9) Tjänsteutlåtande Folktandvården Datum 2014-11-05 Handläggare: Kjell Einarsson Diarienummer FTV 30-2014 Telefon 0707-95 33 51 E-post: kjell.einarsson@vgregion.se Till Tandvårdsstyrelsen Resultatdelning

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 24 september 2012, 151 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Förhållningssätt... 3 2. Samordnad upphandling... 4 3. Standardisering...

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi

Handlingsplan Miljöstrategi Styrande dokument Måldokument Handlingsplan Sida 1 (5) Handlingsplan Miljöstrategi 2016 2018 Styrande förutsättningar Landstingets miljöpolicy, landstingets miljöstrategi 2014 2020. Syfte Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2 från - Nulägesbild - Analys - Förslag till fortsatt arbete Åsa Lindskog Tyréns AB Beställare: Region Skåne Uppdragsnummer: 921051, 221213B från Inledning och sammanfattning Utvecklingsprojektet är ett

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 P 12 1 (6) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Patrik Hansson Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden Ärendebeskrivning I ärendet föreslås

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret Nytt program för upphandling och inköp Stefan Nordin stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Nytt program för upphandling och inköp Program ersätter policy i enlighet med staden intention att

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1 Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, 2005 1 Kriterier för ledningsstödsystemet Innehåll vision och verksamhetsidé strategiska mål och styrtal aktiviteter för att nå strategiska mål tydlig uppföljningsprocess

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Anderson Tomas Holmgren Ulla Datum 2016-08-30 Diarienummer KSN-2015-2455 Kommunstyrelsen Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Datum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - sjukvårdsnämnd Kryh. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - sjukvårdsnämnd Kryh. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Sjukvårdsnämnd Kryh Katarina Jonasson Förvaltningsstabchef 046-77 08 93 katarina.jonasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-18 Dnr 1601578 1 (5) Sjukvårdsnämnd Kryh Åtgärder med anledning av det ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(29) Regionservice

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(29) Regionservice Sida 1(29) Årsredovisning 2010 Regionservice 1. SAMMANFATTNING De senaste åren har Regionservice fokuserat på samordning och konsolidering av serviceverksamheterna i Västra Götalandsregionen, i och med

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009 Sammanfattning GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen Januari 2009 Inledning Närservice är en del av Regionservice inom Västra Götalandsregionen. Närservice levererar tjänster inom städ och

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Innehåll Sammanfattning...2 Inledning... Intervjuer med sjukhusen...5 Regionstyrelsen...12 Tio steg i processen...13

Innehåll Sammanfattning...2 Inledning... Intervjuer med sjukhusen...5 Regionstyrelsen...12 Tio steg i processen...13 Granskning av intern kontroll Dnr: Rev 32-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Vilhelm Rundquist Thomas Vilhelmsson Behandlad av Revisorskollegiet den 12 september 2012 Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer