Förslag till budget med verksamhetsplan för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till budget 2012 - med verksamhetsplan för 2013-2014"

Transkript

1 Förslag till budget med verksamhetsplan för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet socialdemokraterna.se vvaxjo.se 1

2 Växjö kommuns budget 2012 Kommunfullmäktiges budget är Växjö kommuns främsta styrdokument och syftar till att leda utvecklingen av kommunen. Budgetens roll är att ange de ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges viktigaste inriktningar och prioriteringar. Budgeten vänder sig i första hand till Växjö kommuns nämnder och styrelser, vilket innebär att de inriktningar och mål som finns i denna budget ska efterlevas, konkretiseras och omsättas i praktiken av nämnderna och styrelserna. Den riktar sig även till såväl medborgare som personal och ledning i Växjö kommun. 2

3 Barnen först utgångspunkter Sätt barnen först! Alla verkar vara överens om att det är viktigt att satsa på barnen. Mot bakgrund av bland annat en ökad barnfattigdom går vi nu från ord till handling. Vi är stolta över att i vårt förslag kunna göra denna investering i framtiden, som en satsning på barnen är. Förskolan och grundskolan ges ett stort resurstillskott för att bland annat kunna minska barngruppernas storlek. Det är viktigt för att skapa trygghet och goda resultat i lek- och studiemiljön Vi vill också förstärka fritidshemmen och ge möjlighet till läxläsning i skolan. Ingen ska behöva gå till skolan med en klump i magen av oro eller rädsla för att man inte har klarat av att göra läxorna eller för att bli mobbad. Sommarskola ska erbjudas även på gymnasienivå. Det är bara några exempel på att vi sätter barnen i främsta rummet i vår budget. Nytt komplett försäkringsskydd och fler fältassistenter är andra satsningar vi vill göra i ett rött Växjö. Klimatet är både nutid och framtid Klimat och miljö är frågor som vi måste arbeta med i både nutid och framtid. Vi ska satsa på både bredd och spets, på kort och lång sikt. Vi ser alla nämnder som miljönämnder vilka tillsammans ska sätta miljö- och klimatfrågorna i centrum. Växjö kommun ska leva upp till att vara Europas grönaste stad och måste höja ambitionsnivån på många olika områden. Det ska vara enkelt att välja att åka kollektivt och att cykla i Växjö. Därför måste ytterligare satsningar göras på kollektivtrafiken. Det handlar både om att satsa mer resurser på den, men också om att underlätta för bussarna att ta sig fram. En ordentlig informationsinsats kommer att krävas! Cykelvägplanen ska genomföras fullt ut under mandatperioden. Det gröna Växjö började med restaureringen av Trummen. Nu är hög tid att fullfölja sjörestaureringarna. Vi avsätter 100 mkr för att betala denna gamla miljöskuld. Ambitionen kring kommunens inköp av ekologisk mat ska vara tydlig och hög. Vi föreslår 30 procent ekologiskt 2012 som mål i eco-budgeten med siktet inställt på minst 50%. Sätt Växjö i arbete Grunden för vår välfärd är att människor arbetar och betalar skatt. Arbetslösheten - och främst ungdomsarbetslösheten - i Växjö är hög och aktiva insatser måste göras för att få fler i arbete. Det handlar om människors värde, att ge alla chansen att stå på egna ben och därmed få ett ökat självförtroende. Vi vill jobba brett med projektanställningar, praktikplatser, utbildningsinsatser, sociala företag, anställningar inom föreningslivet med mera. Vuxenutbildning och fortbildning är nödvändigt och ska ha hög beredskap att ta emot för kompetenshöjning. Vi ska vara en öppen och underlättande kommun. Vi klarar inte av att lösa arbetslösheten själva utan vill genomföra rådslag med näringslivet och andra viktiga aktörer i hur vi får folk i arbete på ett långsiktigt hållbart sätt. Vårt arbete med aktiv planering, investeringar och bostadsbyggande är också viktigt för att skapa nya jobb. 3

4 God ekonomi en förutsättning För att kunna bedriva en bra verksamhet måste vi ha en god ekonomi. Vi vill föra en hållbar politik och föreslår därför en budget med långsiktighet. De goda åren som varit gör att vi har resurser att nyttja. Erfarenheten visar att det brukar gå bättre än vi budgeterar och vi minskar därför något på försiktighetsprinciperna vi tidigare hållit oss till. De goda åren bakåt gör att det räcker med cirka 25 miljoner på sista raden vilket möjliggör nödvändiga satsningar i ett växande Växjö. Trots god ekonomi har vi inte obegränsat med resurser att fördela och det innebär att vi måste prioritera bland de saker vi gör och de verksamheter vi har. Vi vill få våra nämnder och styrelser att se över på vilket sätt vi gör saker. Att bara göra som vi alltid har gjort gynnar knappast dem vi är till för; medborgarna. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger med det här budgetförslaget grunden för en ansvarsfull och samtidigt utvecklande politik för Växjö de kommande åren. Det är Växjö kommuns medborgare värda! 4

5 Arbete och företagande Övergripande mål Växjö ska vara en internationellt attraktiv mötesplats med världsledande miljöarbete, varierat boende, kreativt näringsliv och stolta invånare. Växjö kommun ska aktivt medverka i och målmedvetet satsa på projekt som ökar attraktionskraften i Växjö. Vi ska stödja det befintliga näringslivet och medverka till utveckling och tillväxt, attrahera nyetableringar samt stimulera och underlätta nyföretagande. Vi ska fortsätta satsningen på kvinnors företagande. Alla nämnder och styrelser ska tillhandahålla praktikplatser motsvarande minst 5 procent av de anställda inom respektive förvaltning och bolag. Växjö kommun ska arbeta för miljöteknik, gröna företag och fullföljande av klimatcentrum. Resultatmål Ingen ungdom ska gå arbetslös mer än 30 dagar. Antal FoU-företag i Videum Science Park ska vara minst 25 senast Prioriteringar Sysselsättningsgraden i kommunen ska öka. Kommunens arbetsmarknadspolitik ska prioritera ungdomar och nya svenskar för att undanröja biståndsberoende och underlätta etablering och återinträde på arbetsmarknaden. Kommunkoncernen ska gemensamt stötta detta genom att bereda plats för praktikanter och projektanställningar. Vi ska varje år erbjuda sommarjobb med målet att alla ungdomar som så önskar får ett sommarjobb. Ingen ungdom ska gå arbetslös mer än 30 dagar. Även utbildning och kompetensutveckling är viktiga delar i att bekämpa arbetslösheten och de kommunala aktörerna ska aktivt medverka till att utbilda för framtiden. Ett aktivt arbete krävs när det gäller kommunens insatser i samband med varsel och omstruktureringar. Särskilda insatser ska göras kopplade till kompetenshöjning, kompetensväxling samt kvinnors företagande. Inkubatorn i Videum science park har ett särskilt ansvar för att beakta jämställdhet. Kraftfulla åtgärder för att underlätta nyanlända svenskars och ungas inträde på arbetsmarknaden ska göras. Att öka sysselsättningen och minska behovet av ekonomiskt bistånd är ett kommungemensamt ansvar. Tillsammans ska vi vidta åtgärder för att öka sysselsättningen och minska medborgarnas beroende av bistånd. Ett aktivt arbete nationellt och internationellt ska genomföras i samverkan med Videum i syfte att locka nya företag till regionen. Riktade företagsbearbetningar prioriteras inom områdena FoU, logistik/lager, it och miljöteknik. 5

6 Växjö kommun ska främja ett socialt entreprenörskap. Alla kommuninvånare ska ges möjlighet att försörja sig själva och vara delaktiga i samhällsgemenskapen. Det sociala entreprenörskapet ska vara en naturlig samarbetspartner när det gäller att finna vägar till arbete och sysselsättning för personer som under lång tid befunnit sig utanför den reguljära arbetsmarknaden. Växjö ska ligga i framkant när det gäller samverkan och partnerskap mellan den ideella sektorn och kommunen. Samtliga bolag och förvaltningar har ett ansvar för att förbättra företagsklimatet. Policyn Att möta företagare omfattar alla anställda. Företag som är etablerade i Växjö eller som vill etablera sig ska uppleva att de får tydlig och relevant information och ett gott stöd av kommunen. Särskilda insatser ska göras för att skapa fler mötesplatser, stödja fortsatt bredbandsutbyggnad samt säkra servicen och uppmuntra lokala initiativ på landsbygden. Kommunen ska långsiktigt säkra tillgången på ny industri- och verksamhetsmark. För att underlätta nyföretagandet ska kommunen tillhandahålla företagshotell för att kunna erbjuda nystartade företag lokaler till en rimlig hyra. Smaland Airport fyller en viktig funktion för näringslivet i regionen. Växjö kommun ska fortsätta att vara en aktiv ägare till flygplatsen. Ett framtida Komhall är till för dem som är längst ifrån arbetsmarknaden; långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och dem som är beroende av bidrag. Jobbet på Komhall ska vara en trygg arbetsplats där de anställda kan rehabiliteras och utvecklas. Denna verksamhet och nystartsjobb är exempel på insatser för arbete istället för bidrag. Fler och träffsäkrare insatser ska utvecklas. Sociala företag ser vi som en mycket viktig del av näringslivet. UF-företagen är ett exempel på hur entreprenörskap kan stimuleras redan i grund- och gymnasieskolan. 6

7 Barn, ungdom och utbildning Övergripande mål Alla barn, elever och studerande i Växjös skolor ska vara trygga, få gedigna kunskaper och förmåga till kritiskt tänkande. Arbetsmiljön ska vara god och utformas så att den stimulerar till kunskap samt ger ordning och arbetsro. Den psykosociala miljön ska vara god och präglas av ett demokratiskt förhållningssätt och elevdemokrati. Vi ska på alla sätt motverka mobbning, rasism och annan kränkande särbehandling. Utbildning är en viktig del av samhället och vi ska arbeta för utökat samarbete med olika aktörer, allt från föräldrar till universitet och näringsliv. Samarbetet mellan grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska utvecklas. Internationella kontakter och studier i främmande språk ska stimuleras i utbildningen. Resultatmål Max väntetid till SFI ska kortas från nuvarande tre månader till en månad Småbarnsgrupperna (1-3 år) ska ha max 16 barn Övriga förskolegrupper ska ha max 20 barn Alla barn och ungdomar försäkras även mot sjukdom senast 2014 Det påbörjade en-till-en-projektet, dvs alla barn och ungdomar har en dator, ska fullföljas i både grund- och gymnasieskolan Prioriteringar Inga barn ska behöva gå till skolan med en klump i magen. Tryggheten för barn och ungdomar ska prioriteras i Växjö kommun. Barnens måltidssituation ska särskilt uppmärksammas. Den är en viktig del i skoldagens helhet. Personaltätheten inom skolan och barnomsorgen ska öka och vi vill göra extra satsningar på fritidshemmen och fritidsgårdarna. En särskild fritidshemsutvecklare ska anställas. Fler speciallärare och satsningar för att stärka elevhälsan är något som ska prioriteras i vår kommun. Vi vill ha mindre barngrupper för att skapa lägre ljudnivå och ett bättre klimat för lärande. Ingen avdelning i förskolan ska ha fler än 20 barn, ingen småbarnsgrupp (1-3 år) ska ha mer än 16 barn. Vi vill ha fler vuxna i skolan, en utmärkt resurs är att behålla städning på dagtid. Funktionsnedsättning, oavsett form, ska inte vara ett hinder för att genomföra sina studier i en skola i Växjö kommun. För att ytterligare stärka individens trygghet utökar vi samtliga barn och ungdomars försäkringsskydd med en sjukförsäkring. Den nya försäkringen ska tecknas senast Förskoleverksamheten är en viktig pedagogisk verksamhet till för barnen. Vårdnadsbidraget tas bort och vi vill istället utreda och titta på möjligheten att stärka barnens chans till gemenskap och motarbeta utanförskapet. Ett exempel kan vara att utöka tiden för de så kallade 15-timmarsbarnen. 7

8 Barnomsorg ska kunna erbjudas på andra tider än vanliga kontorstider. En satsning på barnomsorg på obekväm tid ska göras. Barn till föräldrar som jobbar natt ska ha rätt till kommunal barnomsorg på det sättet ökar vi tryggheten för både föräldrar och barn. Vi vill skapa incitament för skol- och barnomsorgsnämnden att se till att alla elever blir godkända. Vi kommer att satsa vidare på sommarskola för de som inte nått målen inom både grund- och gymnasieskola. Vi gör detta för att öka andelen godkända elever. Som ytterligare hjälp på traven inför vi möjlighet till läxhjälp i skolan för barn och ungdomar. Vi har ingen acceptans för och tänker stoppa avgifter inom förskola och skola. Det måste bli ett slut på insamlingar till klassernas kassor. Istället förstärker vi elevpengen med 100 kronor per barn och år. Kultur är en viktig del av ett barns utveckling. Vi vill att kulturskolan ska vara till för alla oavsett inkomst. En maxtaxa för kulturskolan eller införande av en kulturpeng kan bli aktuellt. Avgiften till kulturskolan ska kunna fås som ekonomiskt bistånd. Vi vill ge möjligheter att välja fler språk och vi vill utmana de traditionella språken i skolan. Via regionförbundet vill vi ta upp frågan om skolskjutsar och möjligheten till fria resor inom hela länet för barn och ungdomar. En sådan satsning skulle underlätta för ungdomarna att ta del av utbudet av både skolor och fritid i hela länet. Vi skapar också en tidig koppling till bussen som ett vardagligt sätt att transportera sig. Det är en viktig del i byggandet av Europas grönaste stad finns medel avsatta till detta. Vuxenutbildningen ska bygga på trygghet för både elever och lärare. Vi vill därför fastställa en hög nivå i kommunal regi förlagd till den erkänt goda SFI-undervisningen (svenska för invandrare) på Komvux. Undervisningen inom SFI ska individualiseras och vi accepterar ingen kö till SFI-undervisningen. Alla ska få plats inom en månad. Utbildning och kompetensutveckling är en viktig faktor för att bekämpa arbetslösheten och de kommunala aktörerna ska aktivt medverka till att utbilda för framtiden. Körkortsundervisning ska erbjudas som kurs på samtliga gymnasieutbildningar. Det påbörjade en till en-datorprojektet inom skolan ska utökas till att omfatta alla även i den kommunala gymnasieskolan. Samarbetet mellan skolan och näringslivet ska stärkas. Konceptet med UF-företag (Ung Företagsamhet) ska stöttas och antalet startade företag inom den kommunala gymnasieskolan ska öka. Särskilda insatser bör här göras på de yrkesförberedande programmen. Sex- och samlevnadsundervisningen ska utvecklas. Samarbete med externa parter så som RFSU, RFSL, Kvinnojour, Mansjour och Brottsofferjour ska vara möjligt. Samarbete med Linnéuniversitetet ska utvecklas. Ungdomsboendet på Kampen ska byggas ut. 8

9 Bygga och bo Övergripande mål Växjö kommun ska befinna sig i framkant inom hållbar stads- och landsbygdsutveckling och tanken om Europas Grönaste stad ska genomsyra kommunens fysiska utveckling. Växjö stad ska upplevas som ett attraktivt och lättillgängligt regionalt centrum med rika möjligheter till möten, upplevelser och delaktighet. En hållbar utveckling ställer stora krav på den strategiska planeringen och på att det finns långsiktiga markreserver för bostäder, näringsliv, offentlig service, infrastruktur och rekreation. Behovet av mark ska säkras genom framsynta och strategiska förvärv i hela kommunen. Växjö kommun ska erbjuda en god tillgång på varierande och attraktiva bostäder. Utbudet ska omfatta blandade upplåtelseformer och vara anpassat till olika åldrar. Resultatmål De kommunala bostadsbolagen ska ges befogenheter att också bygga ägarlägenheter, bostadsrätter och egnahem De kommunala bostadsbolagen ska ha en beredskap för att bygga cirka 400 bostäder per år Planberedskap för 800 nya bostäder per år ska gälla Prioriteringar Vi vill se en kommun där man bygger med blandade upplåtelseformer; egnahem, bostadsrätter, ägarlägenheter och hyresrätter byggs i en varierad blandning i varje bostadsområde. Mångfalden ska också gälla verksamheten; boende, service, kontor och handel ska kunna samsas i samma område. Nya områden ska byggas så att möjlighet till lek och spontanidrott finns. Vi vill öppna för samtal med barn och unga om Växjös utveckling. Likt Göteborg vill vi inrätta en ny arkitekttjänst som bara fokuserar på dialogen med unga när det kommer till Växjös utveckling. För att hålla en fortsatt hög standard i både nya och befintliga bostadsområden ska kvalitetsprogram som garanterar en viss kvalitetsnivå tas fram och följas. I takt med att staden förtätas vill vi inventera bortglömda grönområden och göra dem attraktiva för rekreation och motion. De kommunala villatomterna är eftertraktade och kön till dessa ska kortas. Men väntetiden till en hyreslägenhet i Växjö är avsevärt längre och att korta den kön ska prioriteras. Vi vill att tillgång och efterfrågan på lägenheter gås igenom. Om stora lägenheter efterfrågas så behöver vi skapa sådana. Ett sätt att göra det kan vara att slå samman två mindre lägenheter i de redan befintliga bestånden. Kommunens planberedskap ska vara väl framme för att stödja kommunens expansion. För att kunna minska bostadsköerna och möta inflyttningen till kommunen ska kommunen ha beredskap och detaljplaner framme för att i genomsnitt kunna bygga 800 bostäder per år. De 9

10 kommunala bolagen ska i sin tur ha beredskap att bygga 400 av dessa bostäder varje år. Markköp för att klara detta måste prioriteras och ska behandlas inom exploateringsbudgeten. Nybyggnation är dyrt. För att skapa nya fräscha hyresrätter med en rimlig hyra vill vi se över möjligheterna att pressa ner kostnaderna för nyproduktion. Möjliga vägar kan vara att se över de kommunala markpriserna, borgensavgifterna för de kommunala bolagen samt översyn av de kalkylmodeller som används i de kommunala bostadsföretagen. De kommunala bolagen ska beredas möjlighet att bygga andra upplåtelseformer än hyresrätter. Ägarlägenheter och bostadsrätter ska kunna uppföras av de kommunala bolagen och de ska ges rätt att bygga grupphus för försäljning som en del i en ny egnahemsrörelse. För att ytterligare stötta mångfalden inom bostadsproduktionen ska kommunen också stötta en ny egnahemsrörelse där den boende genom en egen arbetsinsats kan hålla ner bygg- och boendekostnaden. Kommunal borgen vid ombildande av hyresrätter till bostadsrätter och erbjudande om att först hyra och senare köpa loss sin bostad till ett på förhand bestämt pris, kan också bli aktuellt. Utvecklingen av en attraktiv stadskärna ska fortsätta. Samarbetet i Växjö Citysamverkan ska fortsätta. Hela Växjö kommun ska vara attraktiv som bostadsort och för att kunna vidareutveckla de mindre tätorterna måste den kommunala servicen på landsbygden säkras. Attraktionen ska öka genom förädling och tillvaratagande av varje orts unika kvaliteter. En växande kommun ställer också ökade krav på kommunens planeringsverksamhet. Vi vill se fler innovativa sätt att ta hand om dagvatten och luftföroreningspartiklar. En ökad användning av gröna tak är en åtgärd vi förespråkar. 10

11 Demokrati och mångfald Övergripande mål Alla nämnder och styrelser ska utveckla de demokratiska processerna för att öka medborgarnas inflytande på och insyn i verksamheten. Alla nämnder och styrelser ska som ett led i kvalitetsarbetet undersöka och anpassa verksamheten till medborgarnas behov och önskemål. Mångfald ska ingå som en del i hela kommunens verksamhet, i budget-, planerings- och utvecklingsarbete. (Bilaga 1 mål för mångfalden) Vi ska inte sluta några samverkansavtal med diktaturer. Samarbetsprojekt kring miljö och demokrati är dock möjligt. Resultatmål Alla nämnder ska tillämpa öppna nämndssammanträden Direktmötena ska samla minst 700 deltagare per år Varje år ska minst 400 medarbetare få kunskaper i HBT (homo-, bi- och transsexualitet), sexuell läggning och könsöverskridande identitet och uttryck Prioriteringar I Växjö kommun ska medborgarna ha möjlighet till insyn och inflytande i den demokratiska beslutsprocessen och arbetet i kommunen. Vi ska erbjuda service och tjänster som är lika tillgängliga, av lika hög kvalitet och lika väl anpassade för alla oavsett kön, etnicitet, funktionsmöjligheter eller sexuell läggning. All kommunal information ska vara tillgänglig och lätt att förstå. Det ska vara lätt att ta del av förslag och beslut i den kommunala beslutsprocessen. Handlingar till kommunfullmäktige, nämnder och styrelsers sammanträden ska publiceras på Växjö kommuns webbplats för att öka tillgängligheten till den politiska beslutsprocessen. Kommunens webbplats, såväl som annan information, ska vara tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar. Det betyder till exempel tillgänglig på lättläst språk och användning av talsyntes. Möjligheterna att möta ansvariga politiker och tjänstemän ska vara god. E-postadresser och telefonnummer till ledamöter och tjänstemän ska publiceras på kommunens webbplats. Utvärderingar och resultat från brukarundersökningar ska göras tillgängliga på kommunens hemsida för att medborgarna själva ska kunna skaffa sig en uppfattning om verksamhetens kvalitet. Växjö kommun ska införa ett gemensamt kontaktcenter dit medborgarna kan vända sig för att få personlig service och hjälp med alla typer av ärenden, information och vägledning. Nuvarande huvudreception ska byggas om för att öka tillgängligheten och för att fysiskt hysa det nya kontaktcentret. Alla nämnder och styrelser ska ta fram e-tjänster för att öka servicen till medborgarna och 11

12 förbättra tillgängligheten till enklare tjänster. Detta arbete ska samordnas av it- och informationsenheten. Kommunens nämnder och styrelser ska ha medborgaren i centrum och ett gemensamt sätt att se på service och bemötande. Innehållet i de framtagna riktlinjerna för service och bemötande ska följas. I Växjö finns en stor andel invånare med rötter i andra länder. Växjö kommun ska arbeta för ökad integration, minskat bidragsberoende och skapa fler arbetstillfällen. Alla verksamheter ska därför bidra till att skapa praktikplatser för personer som av arbetsmarknads- eller språkskäl behöver hjälp att få tillträde till arbetsmarknaden. Växjö kommun ska anstränga sig särskilt för att informera nyanlända invandrare om den svenska demokratin och det svenska valsystemet så att de kan göra sina röster hörda. Nyanlända flyktingar ska erbjudas deltagande i ett faddersystem. Växjö kommun ska utveckla kontakten och dialogen med sockenråd, byalag, samhällsföreningar och övrigt föreningsliv för att åstadkomma utveckling i hela kommunen. Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det av fullmäktige antagna mångfaldsprogrammet är utgångspunkten för en handlingsplan, som hålls aktuell, är relevant för respektive nämnd och styrelse och har mål som leder till att Växjö kommun och dess invånare är föredömen i mångfalds- och antidiskrimineringsarbete. Målet är att varje invånare har kunskap om vikten av mångfald och känner stolthet över framstegen. 12

13 Miljö, energi och trafik Övergripande mål Växjö ska fortsätta vara en ledande miljökommun. Målet är att verkligen vara Europas grönaste stad. Alla delar av vår verksamhet ska drivas och utvecklas med stor hänsyn till de förutsättningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger. Vårt samhällsbyggande ska utgå ifrån att marken, vattnet och den fysiska miljön används på ett resurssnålt och ekologiskt uthålligt sätt. Vi är goda föredömen och vid beslut där intressekonflikt föreligger agerar vi långsiktigt hållbart genom att ta särskild hänsyn till miljöoch naturresursfrågorna. I Växjö ska vi sluta använda fossila bränslen och vi ska använda energi effektivt. EcoBudget ska vara fortsatt vara vårt miljöledningssystem. Resultatmål En fond för sjörening med 100 miljoner ska skapas Busstaxan ska halveras under lågtrafiktid Fria resor i hela länet för barn och ungdomar 30 procent ekologiska livsmedel 2012 som mål i eco-budgeten Prioriteringar Vi avser att driva frågan om kollektivtrafikens utveckling hårt. Vi vill se över taxorna för bussarna och utreda införandet av lågtrafiktaxa. Kollektivtrafiken ska ges företräde i stadstrafiken. De gator som trafikeras av kollektivtrafiken ska var huvudleder. Vi vill låta linje 1 bli en testlinje med bussfil som får företräde i korsningar och, om möjligt, i rondeller. Det ska vara enkelt, snabbt och prisvärt att åka kollektivt! En satsning på fria resor i hela länet för barn och ungdomar prioriteras. Vi vill också se en halvering av busstaxan lågtrafiktid. Cykelvägplanen ska genomföras fullt ut under mandatperioden. Nya spetsprojekt i Europas grönaste stad är nödvändiga för att bibehålla trovärdigheten. VEAB:s förgasningsprojekt ska stöttas och genomföras snarast. En del av utvecklingen av kollektivtrafiken är införandet av den miljöriktiga biogasen för alla stadsbussar. Biogasprojektet pågår och grannkommunerna ska erbjudas att lämna sina organiska sopor till Växjös biogasprojekt. Som en följd av ökad kollektivtrafik vill vi se över bilsituationen i staden. Vi tar ett helhetsgrepp över innerstadens trafiksituation. Teatertorget och halva Stortorget ska bli bilfritt. Vi vill se ett centrum som myllrar av människor i kulturella och kommersiella möten. På sikt ser vi en bilfri stadskärna. Vi vill förändra Teatertorget till en park, en grön oas mitt i centrum, med lekplats, fontän, bänkar och uteserveringar. Det ska vara en mötesplats, där en trubadur kan klinka på sin gitarr om kvällarna och förälskade par hålla handen i månens sken. Prunkande och väldoftande rosor i vackra planteringar finns där och plats för bord med schackrutor och backgammon- 13

14 trianglar. Man ska kunna slå sig ner på en bänk, möta andra och uppleva något annorlunda. Vi har inte alla idéer och ser gärna en idétävling, där såväl enskilda medborgare som arkitekter kan delta. Vi har en vision om att Växjö ska ha Europas bästa vatten. Ny dricksvattentäkt är tagen i drift och nästa steg blir att ta hand om sjöar och vattendrag. Norra Bergundsjön ska restaureras snarast. Vi har en gammal miljöskuld som ska betalas tillbaka. Satsningen ska därför plockas ur det egna kapitalet. Därför skapar vi en miljöfond med 100 miljoner kronor där pengarna tas när det blir dags. Dagens påverkan betalas med dagens pengar. Gårdagens försyndelser betalas med gårdagens pengar. Växjö kommuns negativa påverkan på Östersjön ska upphöra. Samtliga enskilda avlopp som inte uppfyller dagens krav ska åtgärdas. De sämsta avloppen ska vara åtgärdade innan mandatperiodens slut. Utrymme finns i miljö- och hälsoskyddsnämndens egna kapital. En övergripande VA-plan ska tas fram där vi ser över möjligheten att utöka kommunens VAområde samt uppmuntra byggandet av gemensamhetsanläggningar. Investeringar i VA-nätet måste göras. Det gröna i Europas grönaste stad ska uppmärksammas. Grönstrukturprogrammet, som planeringsunderlag och idébank, ska användas i stadsplaneringen och i förvaltningen av stadens grönytor. I varje enskilt planeringsprojekt som berör stadens utemiljö ska grönstrukturens värden vägas samman med övriga intressen. Vi vill införa ett trafikledningssystem för att öka framkomligheten och minska onödiga koldioxidutsläpp som uppstår när bilisterna cirklar runt och letar parkeringsplatser. För att stärka kommunens varumärke och öka kännedomen om detsamma lokalt vill vi genomföra en rejäl informationsinsats om vad Europas grönaste stad är och står för. Vi vill att kommunmedborgarna ska känna stolthet. Växjö ska delta i och jobbar efter riktlinjerna i projektet Håll Sverige Rent. 14

15 Stöd och omsorg Övergripande mål Kommunens insatser ska leda till att alla medborgare utifrån sina förutsättningar ska kunna leva ett så rikt liv som möjligt och att ålder och funktionsnedsättning inte ska leda till försämrad livskvalitet. Kommunen ska ha en nolltolerans mot illegala droger och verka för att bruket av legala droger, som alkohol och tobak, minskar. En strategi för nya boendeformer för äldre ska tas fram. Resultatmål Normal handläggningstid för att få färdtjänst ska vara två dagar Nattfastan på särskilda boenden får högst uppgå till 11 timmar Växjö kommun ska ha nolltolerans mot trycksår Gå igenom och minska medicineringen Prioriteringar Omsorg är ingen marknad utan ett ansvar. Och omsorgstagarna är inga kunder utan brukare. Vi vill att omsorgstagarens frihet ska öka. Brukaren själv ska få bestämma vad som ska göras, hur det ska göras, när det ska göras och vem som ska göra det. Förenklad biståndsbedömning ska införas. Detta innebär i korthet att en person som uppnått en viss ålder själv avgör när han eller hon är i behov av hemtjänstinsatser i form av enklare servicetjänster eller trivselinsatser. Vi vet att varje person bäst känner sina behov och vet vilken hjälp man behöver. Vi vet att många äldre är ensamma och i behov av mer socialt umgänge. Även om man får hjälp med tvätt eller städning så hjälper inte det den som känner sig ensam, men då kan kanske en promenad med en ledsagare ett par timmar hjälpa. Ett införande av förenklad biståndsbedömning kommer att ge brukaren rätt till 8 timmars insats per månad när denna fyllt 80 och rätt till särskilt boende när denna fyllt 90. På sikt vill vi sänka åldersgränsen för rätten till 8 timmars insats. Införandet i sin helhet ska utvärderas innan mandatperiodens slut. Vid 80 års ålder ska man också ha rätt till färdtjänst utan särskild prövning. Vi sätter stopp för privatiseringshysterin utan att för den skull minska på valfriheten. Vi vill avveckla entreprenaderna men stimulera entreprenörsandan inom omsorgsverksamheten. Vi ställer oss positiva till intraprenader och kooperativ och vi vill fortsätta att utveckla alternativ inom ramen för lagen om valfrihetssystemet. De brukare som idag bor i vårdboenden drivna på entreprenad får själva bestämma om boendet ska drivas privat eller om verksamheten ska gå tillbaka till kommunen. Vi vill förbättra livskvalitén för de äldre. Ett litet men viktigt steg är att skapa äldreboenden där husdjur är välkomna. En fortsatt satsning på vårdhundar är viktigt. Samtidigt ställer det krav på att vi kan erbjuda allergiboenden eller att allergiavdelningar införs. 15

16 Maten är en viktig kvalitetsfaktor och inköp av ekologisk och närproducerad mat ska prioriteras. Matkvaliteten i stort ska öka och för det krävs att nya kök byggs och att hanteringen blir bättre. Valfriheten bland måltiderna som erbjuds ska bli större och vi avser att bygga ett nytt kylmatkök och anställa en dietist. Arbetet med medicingenomgångar ska fortsätta. Det är fortfarande för mycket och för många mediciner bland äldre och att gå igenom samtliga medicineringar kommer att minska mängden och därmed också biverkningarna. Det är en självklarhet att alla äldre par ska ha rätt att bo tillsammans. Men bara om båda vill. Även alla äldre ska ha rätt att tala och bli förstådda på sitt modersmål. Redan idag klarar vi att hantera över 40 språk men för att säkerställa kvaliteten på ytterligare språk krävs tillgång till tolkar. Dagens tolkverksamhet ska därför behållas i offentlig regi men gärna överföras till regionförbundet för att utöka nyttjandegraden av denna tjänst. Vi vill att alla springvikarier fastanställs inom 12 månader. Det är varken rimligt eller värdigt en arbetsgivare som Växjö kommun att man ska vara vikarie i tre år innan man får fast anställning. Kommunens arbete med ekonomiskt bistånd, missbruksvård samt området barn och familj ska prioriteras. För att hålla kostnaderna nere men ändå garantera hög kvalitet ska hemmaplanslösningar eftersträvas. Samarbetet med landstinget kring psykiatrin ska prioriteras. Medel ska avsättas för att utveckla samarbetet och minska risken för att enskilda faller igenom skyddsnätet. Detta kräver insatser även från landstingets sida. Vi vill utöka vad som ska ingå i det ekonomiska biståndet. För att en enskild medborgare ska kunna söka arbeten ställs höga krav på att denna är tillgänglig och aktiv. Ett viktigt arbetsredskap för att söka arbete är datorn och sökningar på Internet. Kostnader för dator och internetuppkoppling ska ingå i det ekonomiska biståndet. Även kostnad för cellprov och mammografi ska ingå i det ekonomiska biståndet, liksom kostnader för PSA-prov. Det är en jämlikhetsfråga! 16

17 Trygghet, säkerhet och folkhälsa Övergripande mål Växjö kommun ska vara trygg och säker. Växjö kommun ska bedriva ett aktivt risk- och sårbarhetsarbete. Växjö kommun ska medverka i brottsförebyggande arbete i samverkan med andra aktörer. Växjö kommun ska ha ett relevant försäkringsskydd. Resultatmål Alla elever ska känna sig trygga i skolan (100%) Trygghetsvandringar ska genomföras på samtliga skolor Ny räddningstjänststation i södra delen av staden ska planeras Prioriteringar Vi ska utöka försäkringsskyddet med en sjukförsäkring för våra barn och ungdomar upp till 19 år. Fler fältassistenter ska rekryteras. Dessa ska jobba förebyggande med socialt arbete och mot droger. Tiden bakom skrivbordet ska minimeras. Växjö kommun ska ha en nolltolerans mot illegala droger, men också verka för att minska bruket av legala droger, som alkohol och tobak. Växjö kommuns förvaltningar och bolag ska aktivt medverka i det systematiska säkerhetsarbetet. Antalet skador och incidenter ska minska och andelen medborgare som känner sig trygga i Växjö kommun ska öka. För att skapa rätt förutsättningar för det praktiska säkerhetsarbetet ska mark för en räddningstjänstlokal i södra delen av staden avsättas. Vidare ska det avsättas pengar för investeringar i nödvändiga fordon och annan teknisk utrustning. Bekämpningen av användandet av illegala droger ska prioriteras. 17

18 Uppleva och göra Övergripande mål Vi vill ha en kulturell allemansrätt kulturen ska vara tillgänglig för alla! Föreningslivet i Växjö kommun ska stimuleras för att skapa verksamhet som ger kommuninnevånarna ökade förutsättningar för en högre livskvalité. Miljöperspektivet ska råda med målet om att ha Sveriges grönaste föreningsliv till år Både bredd- och elitidrott ska få plats i Växjö kommun. Elitidrott ökar Växjö kommuns attraktionskraft för företagsetableringar och befolkningsinflyttning. Breddidrotten ger alla medborgare möjlighet att engagera sig. Alla oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning eller etnisk tillhörighet ska ges samma möjligheter till idrotts- och fritidsutövande. Kultur ska vara en naturlig och viktig aspekt vid utvecklande av stadsmiljö och parker samt vid nybyggnation. Vi ska satsa på Växjö som en kreativ och kulturell växtplats och därigenom främja kulturturismen. Vi ska stödja och samverka med föreningar och kulturinstitutioner som förvaltar och utvecklar vårt kulturarv. Kultur som utövas av barn och ungdomar ska prioriteras. Resultatmål Alla barn ska ha möjlighet att gå i kulturskola Ny idrottshall i Braås är klar 2013 Hälsoarena Fylleryd ska förverkligas Prioriteringar Vi är positiva till de tankar som finns om ett kulturstråk från biblioteket via Teatertorget till Ringsberg. Förslaget i sin helhet ska genomföras under mandatperioden samtidigt som det kulturpolitiska programmet ska förverkligas. Biblioteken är viktiga och vi ser gärna att biblioteksverksamheten återfinns på fler offentliga platser och i nya former. Ett förslag är att återinföra bokbussen. Ett annat sätt är att skapa fler digitala bibliotek. Samtliga bibliotek ska vara tillgängliga. Vi säger nej till försämringar av biblioteken men ja till förändringar och förbättringar. Växjö kommun har infört ett stipendium i Pär Lagerkvists namn som delas ut till författare som inte kan utöva sitt yrke i frihet. Växjö ska bli känt som en fristad att skriva i, och ska 2012 ta emot sin första fristadsförfattare. Nyttjandegraden av våra kommunala idrottsytor ska öka. Vid omläggningar av fotbollsplaner ska konstgräsbeläggningar prioriteras för att maximera nyttjandegraden. Som ett led i folkhälsoarbetet och för att få fler ungdomar att idrotta ska byggandet av spontan- eller näridrottsplatser prioriteras liksom bostadsnära spår och leder. 18

19 Föreningsbidragen ska ses över och förändras ur ett klass- och genusperspektiv för att främja mångfalden. Nuvarande system stimulerar inte till förändring utan fungerar som ett stöd för att bibehålla dagens patriarkala strukturer. Extra pengar till föreningsbidrag kan bli aktuellt först när en genomlysning av nuvarande system är genomförd. Föreningslivet har signalerat att det råder brist på bra lokaler till en rimlig hyra. Vi kommer att verka för att tillskapa ett föreningarnas och kulturens hus. Vi vill också fortsätta att utveckla en attraktiv stadskärna som kan konkurrera med andra stadskärnor. Samarbetet i Växjö Citysamverkan ska utvecklas. Utnämnandet av Växjö till Årets stadskärna ställer krav på fortsatt arbete med stadens attraktivitet. Bland annat kan detta ske med hjälp av omvandlandet av Teatertorget från parkeringsplats till en mötesplats och att göra en gårdsgata av korsningen Storgatan Västra Esplanaden. Utvecklingen att göra Spetsamossen till en mötesplats för alla ska fortsätta. Vi vill också se över möjligheten att bygga en utomhuspool vid simhallen samt ett kallbadhus i Växjösjön. Pengar för en bygga en ny idrottshall i Braås och en konstgräsplan i Gemla ska avsättas. Pengar avsätts också till Hälsoarena Fylleryd. Vi vill se över möjligheten att införa Växjökort för förenings- och kulturlivet. Vi vill ge möjlighet för föreningar att utnyttja kommunens bilpool för resor med ungdomslag kvällar och helger. Detta ska utredas skyndsamt. UEFA Womens Euro 2013 spelas i Sverige och Växjö är en av de arrangerade städerna. Den naturliga parten att driva detta projekt anser vi vara Växjö & C/O. Det är rimligt att bolaget därför ges budget och andra förutsättningar för att klara att driva detta och liknande projekt utan extra bidrag från kommunen. Vi vill ta bort entréavgifterna för Smålands muséum, Emigrantinstitutet och Kronobergs slottsruin. 19

20 Växjö kommun som arbetsgivare Övergripande mål Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kompetensförsörjningen ska säkras. Andelen nöjda medarbetare ska öka. Långtidssjukfrånvaron ska minska Resultatmål Rätt till heltid Rätt till anställning efter 12 månaders vikariat Prioriteringar Vi tycker om personal. De anställda är en förutsättning och en tillgång för att verksamheten ska kunna utvecklas. Växjö kommun ska fortsätta att aktivt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär fortsatta satsningar på kompetensutveckling, möjlighet till arbetstidsförkortning och samordning. En ökad samordning och effektivisering av olika verksamhetsområden skapar helhetssyn och ett bättre resursutnyttjande. Växjö kommun som arbetsgivare ska ses ur ett koncernperspektiv. Den fortsatta positiva utvecklingen av sjukfrånvaron ska bibehållas och hälso- och friskvårdsaktiviteter fortsätta. Kommunhälsan ska ha en tidig roll i rehabiliteringsärenden och genomföra arbetsförmågebedömningar inom 45 sjukdagar. Mångfald bland våra arbetstagare ska prioriteras. Vid rekryteringar ska båda könen vara representerade när det kallas till de sista intervjuerna. Det gäller både de som kallas och de som kallar. Med en aktiv personalpolitik ska vi sörja för att få in fler kvinnor och invandrare på ledande positioner. Medarbetarenkäten ska genomföras kontinuerligt och omfatta alla förvaltningar och bolag. Kompetensutveckling och utbildning för de anställda är ett led i vår strävan att vara en attraktiv arbetsgivare och ska vara en naturlig del för den som är anställd i Växjö kommun. En ny chefsutbildning ska tas fram som blir obligatorisk för förvaltningar och bolag. Växjö kommun ska satsa på rätt till heltid. Omsorgsförvaltningen har gjort en heltidssatsning och det goda exemplet ska nu anammas av alla förvaltningar. Ett bra exempel är också kombinationstjänster städ/kök inom skola-barnomsorg. Därför ska dessa tjänster ej läggas ut på entreprenad. Främjande arbetsmetoder ska ses som redskap för förbättrad arbetsmiljö och ökad delaktighet i linje med samverkansavtal. Vi vill verka för att arbetstidsförkortning i stället för löneökning ska vara möjlig för alla anställda. Vi vill också begränsa tiden för hur länge man tvingas gå på vikariat innan man blir fastanställd till 12 mån. För de stora yrkesgrupperna bör denna tid kunna vara kortare. 20

21 Växjö kommuns ekonomi Växjö kommuns ekonomi ska präglas av god ekonomisk hushållning. Varje generation ska ta ansvar för sina kostnader. Kommunens ekonomi är starkt beroende av konjunkturen vilket medför att vi måste ha stora överskott i goda tider för att kunna möta de sämre tiderna utan att behöva göra dramatiska åtgärder i verksamhet eller skatteuttag. Övergripande mål Målet för god ekonomisk hushållning är att inflationssäkra det egna kapitalet över en konjunkturcykel. Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning Alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasieskolans nationella program. Detta ska vara fullt uppnått Delmålet är att andelen ska öka från 89,3 % 2010 till 94 % Långsiktigt ska alla elever som lämnar gymnasieskolan klara det med slutbetyg inom planerad tid, det vill säga tre eller fyra år. Delmålet är att andelen ska öka från 82,6% 2010 till 85 % Trycksåren ska halveras jämfört med 2010 på sikt gäller nolltolerans. Reinvesteringarna i VA-nätet ska öka med 5 % årligen till dess att en långsiktigt hållbar nivå har nåtts. SFI (svenska för invandrare) ska erbjudas alla nyanlända senast inom en månad. Andelen kvinnor på ledande befattning, chefsnivå 1 och 2, i kommunkoncernen ska öka till dess att målet om jämställdhet (60/40) har uppnåtts. Av dem som uppbär helt ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd ska samtliga erbjudas planering för sysselsättning inom en vecka. Ekonomisk redogörelse Budget år 2012 med plan för Finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning Kommunens eget kapital ska inflationssäkras över en konjunkturcykel (7 år). I högkonjunktur bör resultatet ligga ännu högre för att kunna möta sämre resultat i en lågkonjunktur. Den globala konjunkturnedgången och finanskrisen innebär avsevärt sämre resultat för kommunsektorn de kommande åren. Det är inte önskvärt att kommuner och landsting tvingas till alltför omfattande besparingar i en lågkonjunktur och därmed förstärker konjunktursvängningarna. Vid avstämning enligt lagen om god ekonomisk hushållning måste fullmäktige därför medvetet och tydligt öronmärka överskott för att i lågkonjunktur kunna möta eventuella tillfälliga kostnadsökningar och/eller intäktsminskningar. Kostnader för vatten, avlopp och avfallshantering ska, sett över tiden, till 100 procent täckas genom avgifter 21

22 Sjuårscykeln fram t.o.m beräknas inflationen till 12,7 procent. Det innebär att det egna kapitalet 2012 ska uppgå till mkr. Det egna kapitalet 2012 beräknas uppgå till mkr, en ökning med 33 procent. Skatteintäkter, utjämning, stadsbidrag mm. Skatteintäkter åren Utdebiteringen för Växjö kommun uppgår 2012 till 20:76. För åren beräknas oförändrad utdebitering. Skatteunderlagsprognosen bygger på följande förutsättningar: Årlig procentuell förändring Timlöner 2,4 2,7 3,1 3,5 3,8 Arbetade timmar 2,0 1,8 0,7 0,6 0,5 Arbetslöshet 8,4 7,8 7,5 7,1 6,6 Sysselsatta 1,5 1,4 0,6 0,5 0,4 BNP 5,3 4,3 3,3 3,3 3,2 KPI 1,3 2,3 2,2 2,6 2,3 Skatteunderlag 2.6 1,7 4,8 4,4 4,1 Kommunalekonomisk utjämning Statligt utjämningsbidrag Från och med 2005 har det tidigare generella statsbidraget och inkomstutjämningen ersatts av ett statligt utjämningsbidrag vilket garanterar kommunerna 115 procent av medelskattekraften (mot tidigare 100 procent). Räcker inte anslagets nivå att finansiera den garanterade nivån justeras detta genom att kommunerna själva får betala en regleringsavgift. Överstiger anslagets nivå den garanterade nivån betalar staten ut ett regleringsbidrag Beräkningen av bidraget för åren bygger på en befolkningsökning med 700 personer/år och att Växjös skatteunderlag ökar lika med riket. Kostnadsutjämning Kostnadsutjämningen baseras på mätbara och för kommunen opåverkbara faktorer som mäter strukturella kostnadsskillnader. Kostnadsutjämningen skall inte kompensera för skillnader i servicenivå, kvalitet, avgiftssättning eller effektivitet. Växjö har, jämfört med riket, gynsamma strukturella förhållanden i de flesta delmodeller vilket innebär att kommunen betalar en avgift. Avgiften beräknas uppgå till 100 mkr Erfarenhetsmässigt har budgeterats en ökning av avgiften med 4 mkr/år LSS-utjämning Utjämningssystemet är mycket känsligt för förändringar i den underliggande verksamhetsstatistiken vilket kan leda till att bidraget förändras kraftigt mellan åren. Beloppen för 2012 och framåt är budgeterade enligt den prognos som SKL redovisat i maj

23 Kommunal fastighetsavgift 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder med en kommunal fastighetsavgift. Införandet 2008 var neutralt, såväl för varje enskild kommun som för staten. Kommande år ska den årliga intäktsförändringen från fastighetsavgiften tillföras respektive kommun och adderas till det ursprungliga beloppet Ovan redovisade förutsättningar ger följande intäkter/kostnader (mkr): Allm. kommunalskatt Statligt utj.bidrag Regl. bidrag/avgift Kostnadsutjämning Kom. fastighetsavgift LSS-utjämning Summa Finansnetto Finansnettot har beräknats med hänsyn till den befintliga utlåningen till våra kommunala bolag, förskottering och medfinansiering av infrastruktursatsningar, förväntat ränteläge, resultatförsämringar och likviditetsminskning. En procentenhets ränteförändring innebär ca 5 mkr i förändrat räntenetto. Det slår igenom fullt ut först på några års sikt. I beräkningen ingår också att kommunen har lån på 277 mkr. Åren är aktieägartillskottet till VKAB tillfälligt sänkt med 6 resp. 5 mkr. Utfall Prognos Budget Plan Plan Finansnetto Borgensavgifter TOTALT Kommunens nämnder och styrelser debiteras intern ränta för kapital som investeras i anläggningar, inventarier m.m. Internräntesatsen är 4 % fr.o.m Verksamhetens nettokostnader år 2012 Som grund för den nämndsvisa planeringen framställs vissa gemensamma planeringsförutsättningar, såsom befolkningsutveckling, bostadsbyggande, lönerevision, lokala planer m m. Utgångspunkt för budgeten år 2012 är innevarande års budget, justerad med ev. under året beslutade verksamhetsförändringar. Hänsyn tas till hur riksdagsbeslut och det samhällsekonomiska läget i övrigt påverkar ekonomin. Dessutom tas hänsyn till de slutsatser som kan dras av bokslutet 2010 och de utfallsprognoser som föreligger innevarande år. Personal- och kostnadsutveckling Personalkostnaderna, som för 2012 beräknas uppgå till 2,6 mdr, utgör den tyngsta utgiftsposten i kommunens samlade budget och svarar för ca 68 % av nettokostnaden. På den kommunala arbetsmarknaden löper vissa löne- och kollektivavtal tillsvidare, medan merparten löper fram till april Beräkningarna för bygger på årliga avtalsenliga löneökningar i kommunen med maximalt 2,5 procent per år. Totalt har 78 mkr per år avsatts till löneökningar m.m. Någon generell uppräkning av nämnders och styrelsers budgetanslag har inte gjorts med hänsyn till inflation. Nämnderna ska bedöma kostnadsutvecklingen för olika typer av varor och tjänster och beakta i sina internbudgetar. 23

24 Förändringar år 2012 jämfört med 2011 Nämnder och styrelser tillförs ca 80 mkr för demografi, ökade lokalkostnader och ny verksamhet utöver kompensation för ökade lönekostnader. Förändring jmf med 2011, tkr Byggnadsnämnd Fritidsnämnd Resurstillskott Innebandy hall Idrottshall Braås Hälsoarena Fylleryd Gymnasienämnd Resurstillskott, fler ej Godkända fr..grundskolan Demografi GY Förebyggande mot droger Särskolan från SoBN Datorer till alla elever Ombyggnad lokaler Kommunfullmäktige Sister city cup till FN Kommunstyrelse Kollektivtrafiksatsningar Resurstillskott Klimatcentrum Arenastaden Värends räddningstjänst Kulturnämnd Ingen besparing på biblioteken Fri entré muséet Satsning på filmcentrum Miljö- och hälsoskyddsnämnd Nämnd för arbete och välfärd Satsningar på arbete Omsorgsnämnd Demografi

25 Skol- och barnomsorgsnämnd Minskade barngr läxläsning OB-tid SBO Demografi Särskolan till GN Barnförsäkring Avskaffat vårdnadsbidrag Skollokaler Destinerade statsbidrag Inga avgifter Teknisk nämnd Minskat anslag Valnämnd Val Överförmyndarnämnd Demografi etc ,25% förändringstryck Nämnder och styrelser får full kompensation för den löneökning som parterna kommer överens om. Investeringar Det är nämndernas utrymme i driftbudgeten som styr investeringsnivån. Det är således respektive nämnd som har att besluta om vilka investeringar som skall genomföras. Investeringar på minst 10 mkr som görs i verksamhetslokaler och investeringar som görs av kommunen på minst 5 mkr ska beslutas av KF. Investeringar i nya exploateringsområden ska på sikt finansieras med försäljningsinkomster. De ökade driftkostnaderna till följd av investeringar i VA-verksamhet och avfallshantering täcks med avgifter. Övriga investeringar finansieras till största delen med skattemedel. Finansiell analys För att beskriva Växjö kommuns förmåga att upprätthålla en god ekonomisk hushållning används analysmodellen RK. RK-modellen bygger på fyra olika perspektiv; Resultat, Kapacitet, Risk och Kontroll. Analysen inom varje perspektiv grundas på olika finansiella nyckeltal, vilka har till uppgift att belysa ställning och utveckling av kommunens ekonomi. Resultat och kapacitet Årets resultat Bokslut Prognos Budget Mkr Årets resultat Växjö kommun budgeterar år 2012 ett resultat på 25 mkr. Kommunen har 592 mkr avseende överskott från åren att möta tillfälliga intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar. Den procentuella ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningssystemet har under många år överstigit nettokostnaderna, vilket har berott på stora slutavräkningar på 25

barnen först! det röd-gröna förslaget till Budget för Växjö kommun med verksamhetsplan för 2012-2013

barnen först! det röd-gröna förslaget till Budget för Växjö kommun med verksamhetsplan för 2012-2013 barnen först! det röd-gröna förslaget till Budget för Växjö kommun med verksamhetsplan för 2012-2013 2011 Växjö kommuns budget 2011 Kommunfullmäktiges budget är Växjö kommuns främsta styrdokument och syftar

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Strategisk inriktning 2011-2014

Strategisk inriktning 2011-2014 Strategisk inriktning 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige KF 41/2011-06-20 Strategisk plan för Degerfors kommun 2011-2014 Kommunfullmäktiges prioritering Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015 Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

En hållbar budget. Särskilt stor satsning på skolan. Förslag till budget för Växjö kommun 2015 och verksamhetsplan för 2016 2017

En hållbar budget. Särskilt stor satsning på skolan. Förslag till budget för Växjö kommun 2015 och verksamhetsplan för 2016 2017 En hållbar budget Särskilt stor satsning på skolan Förslag till budget för Växjö kommun 2015 och verksamhetsplan för 2016 2017 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet BUDGET 2015 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Stimulans för Stockholm

Stimulans för Stockholm SIDAN 1 Stimulans för Stockholm Finansborgarrådets förslag 14/10-09 Stockholm ska vara attraktivt för alla, en stad där det är möjligt att förverkliga sina drömmar. Sammanhållningen mellan olika grupper

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer