Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)"

Transkript

1 Socialnämndens arbetsutskott 28 maj 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Måndagen den 28 maj 2007 kl Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s) Anne Saaristo, socialchef Carina Altius, ekonom David Matscheck, utredare Nina Thompson, förvaltningssekreterare Ulf Lundström Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna Sekreterare Nina Thompson Paragrafer Ordförande Gunnel Orselius-Dahl Justerande Ulf Lundström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna Underskrift 1 (28)

2 Innehållsförteckning: Socialnämndens budgetuppföljning efter tertial 1 år Socialnämndens mål Uppföljning av yttrande angående revisionsrapport om missbrukarvård...6 Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL...7 Remissvar: Ensamkommande flyktingbarn...8 Förtur till hyresbostäder...11 Riktlinjer för sociala hyreskontrakt...13 Stimulansbidrag - förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående...14 Föreningsbidrag för år Bidrag till pensionärsföreningar för år Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorg och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen...17 Remissvar på motion (s) omsorg och förebyggande åtgärder för äldre...18 Rutiner för handläggning av lovverksamhet för barn och ungdom samt korttidsverksamhet under sommaren för vuxna med stöd av LSS...19 Yttrande till Länsstyrelsen angående granskning av Socialnämndens riktlinjer för bedömning av LSS-insatser...21 Rutiner för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare och respektive LSS-verksamhet...23 Ansökan om serveringstillstånd enligt 7 akp 5 alkohollagen från Framgång Co HB...26 Ansökan från J & F Food and Beverage HB om tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid Brollsta Golfrestaurang...27 Sid 2 (28)

3 Innehållsförteckning: 1. Justerande:...Error! Bookmark not defined. 2. Socialnämndens budgetuppföljning efter tertial 1 år Socialnämndens mål Uppföljning av yttrande angående revisionsrapport om missbrukarvård Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Remissvar: Ensamkommande flyktingbarn Förtur till hyresbostäder Riktlinjer för sociala hyreskontrakt Stimulansbidrag - förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Föreningsbidrag för år Bidrag till pensionärsföreningar för år Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorg och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen Remissvar på motion (s) omsorg och förebyggande åtgärder för äldre Rutiner för handläggning av lovverksamhet för barn och ungdom samt korttidsverksamhet under sommaren för vuxna med stöd av LSS Yttrande till Länsstyrelsen angående granskning av Socialnämndens riktlinjer för bedömning av LSS-insatser Rutiner för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare och respektive LSSverksamhet Ansökan om serveringstillstånd enligt 7 akp 5 alkohollagen från Framgång Co HB Ansökan från J & F Food and Beverage HB om tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid Brollsta Golfrestaurang Anmälningsärenden...Error! Bookmark not defined. Sid 3 (28)

4 Socialnämndens budgetuppföljning efter tertial 1 år 2007 AU 26 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden godkänner socialnämndens fördjupade analys uppföljning av tertial 1 med årsprognos. Den ekonomiska redovisningen - VaSaRu-rapport 1:a tertialet överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet Socialförvaltningen har tagit fram en ekonomisk uppföljning efter första tertialet 2007 med årsprognos. En fördjupad analys av tertialuppföljningen föreligger. Handlingar i ärendet VaSaRu-rapport Fördupad analys VaSaRu (28)

5 Socialnämndens mål AU 27 Arbetsutskottets förslag Socialnämnden beslutar att anta vision och nya mål för perioden och uppdra åt socialförvaltningen att arbeta vidare med att bryta ner dessa till mål för varje enhet. Socialnämndens vision Socialtjänsten i Vallentuna ska förknippas med trygghet, tillgänglighet och valfrihet Socialnämndens mål Människor som ringer eller besöker socialförvaltningen ska känna sig välkomna i en trevlig miljö och genom ett vänligt bemötande. - Socialförvaltningens personal ska ge tydlig information om olika möjligheter till stöd och bistånd samt underlätta för ensamma människor att få del av social gemenskap. - Allmänhetens kännedom om socialförvaltningens klagomålshantering ska öka. - Kommuninvånarnas valfrihet ska öka genom samverkan med andra kommuner samt privata aktörer och organisationer. - Möjlighet till samverkan med landstinget i ett Äldres hus ska utredas under planperioden. - Uppsökande verksamhet till alla över 75 år ska fortsätta även efter pågående projekts slut. - Möjlighet till förenklad biståndsbedömning när det gäller serviceinsatser inom hemtjänsten ska utredas. - När socialförvaltningen får en signal om missbruk hos ungdom ska familjen kontaktas första vardagen efter anmälan. 5 (28)

6 Uppföljning av yttrande angående revisionsrapport om missbrukarvård AU 28 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden beslutar att anta denna tjänsteskrivelse såsom sin uppföljning till yttrandet daterat till revisorerna i Vallentuna kommun. Ärendet Bakgrund Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers lämnade i januari 2006 på uppdrag av kommunens revisorer en granskning av missbruksvården. Syftet med granskningen var att belysa nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Komrev bedömde övergripande att socialförvaltningens handläggning och formella hantering uppfyllde de krav som det nationella regelverket och lokala riktlinjer samt delegation anger. Samtidigt bedömde Komrev att det fanns behov av att utveckla och stärka nämndens styrning, uppföljning och kontroll, huvudsakligen gällande handläggningsprocessen, användning av arbets- och behandlingsplaner samt formerna för uppföljning och utvärdering av vårdinsatser. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse daterad (28)

7 Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL AU 29 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden lämnar som sin rapport till kommunfullmäktig enligt 16 kap 6 h socialtjänstlagen förvaltningens rapport daterad Ärende Kommunerna har från 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Rapporteringen till Länsstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. En sådan rapport har lämnats av enhetschefen till Länsstyrelsen i Stockholms län gällande kvartalet januari t.o.m. mars Enligt kap 16 kap 6 h samma lag ska socialnämnden lämna en statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till länsstyrelsen till kommunfullmäktige. Handlingar i ärendet Statistikrapport till kommunfullmäktige daterad (28)

8 Remissvar: Ensamkommande flyktingbarn AU 30 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden antar denna tjänsteskrivelse såsom sitt svar på remiss från Kommunstyrelsen gällande ensamkommande flyktingbarn. Ärendet Kommunstyrelsen har begärt svar på remiss gällande Motion (s) Ensamma flyktingbarn. I motionen föreslås att utreda möjligheterna att ta emot ensamkommande flyktingbarn och, om förutsättningar finns, att kommunen tecknar avtal med Migrationsverket för att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Socialnämnden tillstyrker förslaget. Socialförvaltningen har redan under det senaste halvåret preliminärutrett frågan. Utredningar av bl.a. Socialstyrelsen visar att de ensamkommande flyktingbarnen oftast är i åldrarna år. De är ofta svårbelastade av t.ex. krigstrauman och har i många fall blivit ivägskickade av föräldrarna mot sin egen vilja, vilket innebär bristande grundtrygghet och separationsproblematik. Kommuner som tecknar avtal med Migrationsverket får statlig ersättning för mottagande av asylsökande barn. Kommunerna får även statlig ersättning efter att barnen fått uppehållstillstånd. Syftet med ersättningen är att undvika att barnen får vistas längre tider på flyktingförläggningar sedan de sökt asyl och att kommunerna fortsätter att ta ansvar för barnen även efter det att de fått uppehållstillstånd. Det handlar alltså oftast om tonårsbarn med stora behov. De kan tas om hand antingen i familjehem, i grupphem eller vid särskilda behov i HVB-hem. Enligt Migrationsverket är familjehem generellt att föredra, även om en prövning måste göras för varje individ för att avgöra vilket boende som bästa kan tillgodose de individuella behoven. I vilket fall kan alla dessa barn förväntas ha stora behov av stöd under en tid framöver. De har även behov av undervisning i det svenska språket och mer eller mindre omfattande kunskapsluckor, vilket innebär behov av stöd i skolan. Enligt Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn, ska Överförmyndaren så snart som möjligt förordna en god man som ansvarar för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter i ställe av vårdnadshavare. Det kan finnas behov av samarbete med landstinget angående medicinska och psykiatriska behov. För närvarande utgår från Migrationsverket bland annat en årlig fast ersättning om kr, faktiska kostnader för placering i 8 (28)

9 Forts 30 familjehem, schablonersättning för barnets skolgång och faktiska kostnader för god man. Ersättningen upphör när barnet fyller 18 år. Endast ett fåtal kommuner har träffat överenskommelser med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn, medan ett stort antal barn är kvar i tillfälliga boenden i väntan på en angiven plats. Utifrån den bakgrunden har Regeringen den 16 april lämnat en proposition till Riksdagen om förändrade villkor för ersättning till kommuner. Bl.a. föreslås att ersättning kan utgå tills barnet fyller 21 år (givetvis ska personen ha tagits emot innan hon/han fyllt 18 år). Detta kommer att bli en viktig förbättring av villkoren, eftersom barn med denna typ av bakgrund oftast behöver stöd längre än till 18-årsdagen. En annan förändring är att de ursprungliga ersättningsnivåerna kommer att fortsätta gälla även efter att barnet fått uppehållstillstånd. Idag tar andra ersättningsnivåer över. Om kommunen tecknar avtal att ta emot minst fem asylsökande barn, föreslås att den fasta ersättningen höjs till 1 miljon kr. Detta kommer att gälla endast under De föreslagna förändringarna skulle innebära klart förbättrade ekonomiska förutsättningar för Vallentuna kommun att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Boenden och frågan som hör till det personliga stödet torde höra till socialnämndens ansvarsområde. Socialnämnden har inte idag ekonomiska resurser för att ta hand om ett flertal ensamkommande barn och det saknas utrymme för socialsekreterarna att handlägga dessa ärenden. För att socialnämnden ska kunna genomföra ett sådant uppdrag är det därför nödvändigt att den fasta ersättningen tilldelas socialnämnden. Socialförvaltningen skulle då få möjlighet att anställa en person med uppgift att samordna de områden som förvaltningen ansvarar för och även samarbeta med bl.a. skolan och gode män. Till den projektanställdes arbetsuppgifter skulle höra att rekrytera familjehem till dessa barn. Här är det viktigt att ansträngningar görs för att hitta bra och lämpliga familjehem inom Vallentuna kommun, eftersom samarbetet inte minst med skolan skulle försvåras om familjehemmen ligger i en annan kommun. Även frågan om ersättning till skolan skulle kompliceras, eftersom den förutsätter att även den andra kommunen tecknar avtal med Migrationsverket. För att socialförvaltningen ska kunna lyckas med att hitta bra familjehem kommer att krävas samarbete med och stöd från andra aktörer i kommunen. För socialnämndens ställningstagande är det mycket viktigt att ersättning får utgå tills personen har fyllt 21 år och att ersättningsnivåerna behålls efter att barnet fått uppehållstillstånd. Sammantaget är socialnämnden positivt inställd till att ta emot fem ensamkommande flyktingbarn under hösten 2007, under 9 (28)

10 Forts 30 förutsättningen att Regeringens proposition om förändrade villkor för ersättning till kommunerna beslutas av Riksdagen och att behövliga resurser tilldelas socialnämnden. Handlingar i ärendet Remiss från Kommunstyrelsen Motion (s) Ensamma flyktingbarn 10 (28)

11 Förtur till hyresbostäder AU 31 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att träffa avtal med Stockholms stads Bostadsförmedling om hantering av medicinska och sociala förturer till hyresbostäder. Ärendet Tidigare hantering av förtur i Vallentuna kommun Den 21 juni 2004 togs beslut i Kommunfullmäktige i två ärenden som båda berörde bostäder i kommun. Det ena beslutet,, gällde nedläggning av bostadsförmedlingen, Dnr Fram till dess hade bostadsförmedlingen handlagt ansökningar om förtur. I beslutet ingick att samhällsbyggnadsnämnden skulle träffa avtal med Stockholms Stads Bostadsförmedling AB. Detta har också gjorts och Stockholms Stads Bostadsförmedling har idag en vallentunakö för hyreslägenheter i Vallentuna. Förslag om avtal med Stockholms stads Bostadsförmedling om hantering av förtur Stockholms stads bostadsförmedling handlägger ansökningar om förtur inom Stockholms stad enligt fastställda kriterier. Enligt dessa kan förtur beviljas den som har starka sociala eller medicinska behov av en viss bostad, eller som av ytterst trängande omständigheter är i akut behov av ändrade bostadsförhållanden och som saknar möjlighet att tillgodose detta behov på annat sätt. Ansökan görs på en särskild blankett. Skälen till förtur måste styrkas med intyg från någon som i sin yrkesverksamhet har en stödjande eller behandlande kontakt, t.ex. läkare eller socialsekreterare. Förtursförmedling är avgiftsfri och den som vistas i Stockholms stad har alltid rätt att få en ansökan prövad. Socialchefen har under våren 2007 varit i kontakt med Stockholms Stads Bostadsförmedling angående möjligheten att träffa ett avtal om hantering av förtur. Stockholms Stads Bostadsförmedling är intresserad av att träffa ett sådant avtal med Vallentuna kommun. Stockholms Stads Bostadsförmedling har sedan nedläggningen av Vallentuna kommuns bostadsförmedling en särskild Vallentunakö för lediga hyreslägenheter i Vallentuna och har därför överblick över vilka lägenheter som skulle kunna erbjudas enligt förtur. Då förtur inte är ett bistånd utan handläggs t.ex. i Stockholm helt hållit av det kommunala bostadsförmedlingsaktiebolaget, torde det inte finnas hinder för att genom avtal överlåta handläggning och beslut om förtur till samma bolag. Socialsekreterare eller behandlare inom den sociala omsorgen kan när det finns skäl lämna intyg som den sökande kan bifoga sin ansökan till bostadsförmedlingen. 11 (28)

12 Forts 31 Om ett avtal skulle träffas förutsetts de kriterier och handläggningsrutiner för förtur som gäller Stockholms stads Bostadsförmedling i övrigt även gälla för ansökningar om förtur till hyreslägenhet i Vallentuna. Personer som inte är folkbokförda i Vallentuna kommun måste ha mycket starka sociala eller medicinska skäl för att bosätta sig i Vallentuna och inte kunna bo kvar i hemkommunen eller flytta till annan kommun för att kunna beviljas förtur till lägenhet i Vallentuna kommun. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse daterad (28)

13 Riktlinjer för sociala hyreskontrakt AU 32 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden beslutar att avsnitt nr 16 i Riktlinjer för försörjningsstöd, daterade , gällande sociala hyreskontrakt upphör att gälla och ersätts av Riktlinjer för sociala hyreskontrakt daterade Ärendet Socialförvaltningen har utarbetat nya riktlinjer för sociala hyreskontrakt. De nu gällande riktlinjerna ingår i riktlinjerna för försörjningsstöd som beslutades Behovet av särskilda riktlinjer för sociala hyreskontrakt framkom i samband med genomgång och uppdatering av förvaltningens rutiner för handläggning av sociala kontrakt. Riktlinjer behövs också för att klargöra skillnaden mellan sociala hyreskontrakt, som är en form av bistånd genom socialnämnden, och förtur till hyresbostad som är en form av hjälp som kan handläggas av en bostadsförmedling. Handlingar i ärendet Riktlinjer för handläggning av sociala hyreskontrakt Rutiner för handläggning av sociala hyreskontrakt (28)

14 Stimulansbidrag - förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående AU 33 Arbetsutskottets beslut Ärendet hänskjuts till socialnämndens sammanträde 12 juni i avvaktan på kompletterande handlingar 14 (28)

15 Föreningsbidrag för år 2007 AU 34 Dnr Arbetsutskottets förslag 1. Socialnämnden beslutar bevilja föreningsbidrag för år 2007 enligt följande: Kvinnojouren i Vallentuna Anhörigföreningen IFS-Vallentuna Väntjänsten i Vallentuna Södra Roslagens Brottsofferjour BRIS Föräldraföreningen mot narkotika i Täby HOPP RSMH XIST kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor 2. Socialnämnden beslutar avslå ansökan från Upplands familjehem med motiveringen att Upplands familjehems tjänster inte anlitas. Ärendet Ansökningar om föreningsbidrag för år 2007 har inkommit från följande föreningar: Förening Erhållit bidrag 2006 Sökt bidrag 2007 Kvinnojouren i Vallentuna Anhörigföreningen IFS-Vallentuna Ej angivit summa Väntjänsten i Vallentuna Södra Roslagens brottsofferjour BRIS Barnens rätt i samhället Föräldraföreningen mot narkotika i Täby Hopp, Föreningen för sexuellt utnyttjade män/kvinnor RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Ej angivit summa Upplands familjehem XIST,verksamhet för unga föräldrar Ej sökt (28)

16 Bidrag till pensionärsföreningar för år 2007 AU 35 Dnr Arbetsutskottets förslag Bidrag för 2007 års verksamhet beviljas enligt följande. Attunda SPF kronor SPF/KOM kronor Kårsta PRO kronor Vallentuna PRO kronor Össeby PRO kronor Vallentuna RPG-grupp kronor Ärendet Ansökningar om bidrag för år 2007 har inkommit från följande föreningar Föreningens namn Antal medlemmar Förslag till bidrag Attunda SPF kr SPF/KOM kr Kårsta PRO kr Vallentuna PRO kr Össeby PRO kr Vallentuna RPG-gr kr Enligt socialnämndens beslut (SN 4) utbetalas bidrag med 55 kronor per registrerad medlem. Ersättningen skall även täcka kostnader för lokaler. Ansökningshandlingarna i dess helhet finns tillgängliga vid arbetsutskottets och socialnämndens sammanträden. 16 (28)

17 Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorg och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen AU 36 Dnr Beslut Arbetsutskottet återremitterar ärendet till socialförvaltningen. Socialförvaltningens förslag Socialnämnden beslutar att anta förslag till riktlinjer för biståndsbeslut inom äldre och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen. Riktlinjerna skall gälla omedelbart efter att de godkänts av socialnämnden. Ärendet Socialförvaltningen har utarbetat reviderade riktlinjer som stöd för handläggning och beslut inom äldre- och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen. Riktlinjerna har utarbetats av biståndsbedömare i samarbete med specialist/utredare inom äldreomsorg och de har godkänts av enhetschef och socialchef. En inriktning i revideringsarbetet har varit att i första hand prioritera och förstärka insatser som underlättar för den enskilde att bo kvar i det egna hemmet. Riktlinjerna innebär ingen ändring av gällande delegationsordning. Handlingar i ärendet Riktlinjer daterade (28)

18 Remissvar på motion (s) omsorg och förebyggande åtgärder för äldre AU 37 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad som sitt svar på motion (s) Omsorg och förebyggande åtgärder för äldre från Hans Strandin och Mauritz Lindroth. Socialnämnden överlämnar svaret till kommunstyrelsen. Ärendet Kommunstyrelsen överlämnade till socialnämnden att svara på motion från (s) angående omsorg och förebyggande åtgärder för äldre. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse daterad (28)

19 Rutiner för handläggning av lovverksamhet för barn och ungdom samt korttidsverksamhet under sommaren för vuxna med stöd av LSS AU 38 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden föreslås anta rutiner enligt tjänsteskrivelse Tidigare riktlinjer enligt beslut från socialnämnden upphör att gälla. Ärendet Omarbetade rutiner för handläggning av insatser för lovverksamhet för barn och ungdom respektive för korttidsverksamhet för vuxna under sommaren enligt 9 6 och 9 7, LSS. Lagstadgade insatser Korttidsvistelse utanför det egna hemmet beviljas enligt 9 6 p, LSS, för barn, ungdomar och vuxna. Sommarläger och kortkurser utgör en form av korttidsvistelse. Syftet med korttidsvistelse är dels att den funktionshindrade personen ska erbjudas miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga kan beredas avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse kan bedrivas i stödfamilj eller i korttidshem alternativt under lov i läger. För unga vuxna som bor kvar i föräldrahemmet är syftet, förutom avlösning av anhörigas omvårdnadsarbete och rekreation för den enskilde, ett led i unga vuxnas frigörelse från föräldrar. Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år före och efter skoldagens slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov som sommarlov kan beviljas enligt 9 7p, LSS. Denna verksamhet omfattar inte övernattning utan utgör tillsyn under dagtid. Paragrafen avser ungdomar som på grund av sitt funktionshinder inte kan vara utan tillsyn efter 12 års ålder när kommunens ansvar för eftermiddags och lovverksamhet upphör för övriga ungdomar. Utgångspunkt för handläggning av ansökningar om lov- eller semestervistelse enligt 9 6 eller 9 7, LSS. I varje ärende ska göras en individuell prövning med utgångspunkt från en helhetsbedömning av den enskildes situation. Hänsyn ska tas till i vilken mån funktionshindret medför ett behov av insatsen och om insatsen bedöms medföra goda levnadsvillkor för personens ålder i jämförelse med andra jämnåriga med liknande levnadsvillkor. 19 (28)

20 Val av lovverksamhet Lovverksamhet sker huvudsakligen inom ramen för kommunens egen verksamhet, eller i lovverksamhet som anordnas i samverkan mellan nordostkommunerna. Lovverksamhet kan även ske inom ramen för upphandlad korttidsverksamhet. För barn, ungdomar och vuxna som har behov av regelbundet återkommande korttidsvistelser under året Efter behov beviljas funktionshindrade regelbundet återkommande korttidsvistelser - exempelvis en helg per månad eller en vecka per månad. För dem är det vanligt att det ordinarie korttidshemmet ansvara för att erbjuda en sammanhållen vistelse en vecka under sommarlovet - lägervecka. Denna vistelse bör om möjligt utformas så att den ger rekreation och stimulans utöver den som förekommer under övriga delen av året. Ungdomar som har korttidstillsyn 9 7 För ungdomar som har beviljats korttidstillsyn för barn över 12 år pågår verksamheten heltid dagtid under loven för att tillförsäkra att föräldrar kan förvärvsarbeta. Någon vecka under sommaren ordnas dagläger utanför den ordinarie lokalen. Dagläger kan utgöra en ersättning för annan lovverksamhet om det inte finns specifika skäl till att åka iväg på läger med övernattning. Ungdomar och vuxna i bostad med särskild service. För ungdomar och vuxna som bor i bostad med särskild service ordnas semester och rekreationsvistelser i enlighet med Rutiner för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare och respektive LSSenhet (se tjänsteskrivelse ). Kostnader för den enskilde Den enskildes kostnader i samband med korttidsvistelser utgörs av omkostnader för mat, logi, resor, kostnader för inträden m m. Avgift tas inte ut för omvårdnads- eller serviceinsatser. 20 (28)

21 Yttrande till Länsstyrelsen angående granskning av Socialnämndens riktlinjer för bedömning av LSS-insatser AU 39 Dnr Socialförvaltningens förslag Socialnämnden föreslås anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till Länsstyrelsen i Stockholms län. Tidigare Riktlinjer för handläggning av lovverksamhet för barn och ungdom samt korttidsverksamhet under sommaren för vuxna med stöd av LSS, antagna av socialnämnden samt Riktlinjer för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare för aktuell LSSenhet, antagna av socialnämnden , upphör att gälla i och med socialnämndens beslut Ärendet Länsstyrelsen har granskat riktlinjer antagna i januari 2004 av Socialnämnden. Riktlinjerna avser lovverksamhet som anordnas inom ramen för insatserna korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS. En likartad granskning har genomförts i samtliga län i landet enligt en granskningsmall som särskilt beaktat om riktlinjerna kan begränsa enskilda personers rättigheter. I beslut riktar Länsstyrelsen kritik mot Socialnämnden då riktlinjerna i vissa avseenden bedömts begränsa enskilda personers rättigheter. Länsstyrelsen har uppmanat Socialnämnden att se över sina riktlinjer och har sammanfattat sin kritik i följande punkter: - det saknas i lagen utrymme att göra generella tidsbegränsningar av insatser som angivits i riktlinjerna t ex avseende korttidsvistelse utanför hemmet. - insatser kan inte begränsas till vissa bestämda verksamheter - korttidsvistelse för yngre barn får inte anges att i första hand avse kontaktfamilj, då insatserna är frivilligt valda och vårdnadshavaren ska ha inflytande över hur insatsen utformas. Rutiner för handläggning av ärenden avseende lovverksamhet för barn och ungdom samt korttidsverksamhet under sommaren för./. vuxna med stöd av 9 6 p LSS har utarbetats (se bilaga 1). Dessa rutiner är avsedda som ett stöd för handläggarna vid bedömning och handläggning. I rutinerna betonas att det i varje ärende ska göras en individuell prövning med utgångspunkt från en helhetsbedömning av den enskildes situation. Hänsyn ska tas till i vilken mån funktionshindret medför ett behov av insatsen och om insatsen bedöms medföra goda levnadsvillkor för personens ålder i jämförelse med andra jämnåriga med liknande levnadsvillkor. Som 21 (28)

22 forts. 39 framgår av bilagan saknas det i rutinerna begränsningar avseende typ av insats eller tid. Länsstyrelsen har även kommenterat en bilaga till Riktlinjer för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare och budget för aktuell LSS-enhet. Enligt kommentaren ska: - praktisk hjälp i bostäder enligt LSS inte begränsas till vad som gäller för hemtjänst enligt socialtjänstlagen. - den enskilde inte betala för personalens omkostnader i samband med insatsens genomförande../. Dessa riktlinjer har omarbetats (se bilaga 2) och ovanstående påpekanden har beaktats i avvaktan på att rutiner för hur kostnader ska fördelas mellan boende/deltagare och respektive verksamhet kommer tas fram i samråd med berörda verksamhetschefer. Länsstyrelsernas rapport Riktlinjer till hjälp eller stjälp? kommer i samband med genomgång av de nya rutinerna för handläggning av lovvistelse för barn och ungdom samt av korttidsvistelse under sommaren för vuxna att diskuteras i handläggargruppen. Handlingar i ärendet Beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län, beteckning Inkommen till Vallentuna kommun , diarienummer (28)

23 Rutiner för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare och respektive LSSverksamhet AU 40 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden föreslås anta rutiner för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare och respektive LSS-verksamhet i enlighet med tjänsteskrivelse Tidigare riktlinjer enligt beslut från socialnämnden upphör att gälla. Ärendet Rutiner för hur kostnader ska fördelas mellan den enskilde boende och aktuell boendeenhet har tagits fram i enlighet med de förutsättningar LSS-området ger. Inom LSS-området är det inte tillåtet att ta ut avgift för stöd, service och vård. Den enskilde betalar sina egna kostnader enligt de rutiner som föreslås nedan. Förslaget till rutiner är i överensstämmelse med gällande praxis och har tagits fram i samarbete med kommunens verksamhetschefer för LSS-enheterna. Service I insatsen bostad med särskild service enligt 9 8 och 9 9, LSS ingår service i form av städning, tvätt och inköp m. m. som den enskilde har behov av antingen i form av att personalen utför arbetet eller finns med som handledare. I gruppbostäder utför personalen i huvudsak alla serviceuppgifter. I servicebostäder enligt LSS och boendestöd är personalen i hög grad handledare med målet att den enskilde alltmer tar över uppgiften själv. I LSS-bostäder kan uppdraget variera. Städning av den boendes lägenhet sker utifrån den enskildes egen förmåga. Personalen kan handleda den enskilde, eller hjälpa till att anlita städfirma efter överenskommelse med god man. Flyttstädning och storstädning betalas av den enskilde i servicebostäder och vid boendestöd. Saneringsstädning kan förekomma vid boendestöd då insatsen påbörjas eller om den enskilde under perioder inte släpper in personal. Denna typ av städning betalas i princip av den enskilde. Särskild prövning om ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen, Sol, kan i vissa fall bli aktuellt. 23 (28)

24 Forts 40 Matkostnad Den enskilde svarar för sina matkostnader. I servicebostäder och boendestöd görs individuella inköp med stöd av personal som handledare. I gruppbostäder väljer man oftast att ha en gemensam hushållskassa och gemensam matlagning för alla boende. Verksamhetschef och gode män kommer överens om lämplig storlek på månatlig inbetalning till gemensam hushållskassa. Det sker enligt Regler och rutiner för självhushåll i gruppbostäder som togs fram av landstingets Omsorgsnämnd innan kommunaliseringen av LSS-verksamheten. Vardagliga förbrukningsartiklar I gruppbostäder betalar den enskilde alla förbrukningsartiklar som ska användas i den privata bostaden t.ex.: rengöringsmedel, soppåsar, toalett- och hushållspapper, diskborste, toalettborste, privata hygienartiklar (förutom inkontinenshjälpmedel) Inköp av förbrukningsartiklar sker antingen individuellt tillsammans med den enskilde (alltid i Gullvivans servicebostäder) eller kollektivt för hela enheten. Kostnaden delas mellan de boende t.ex. storpack av hushålls- och toalettpapper (ofta i sammanhållna gruppbostäder som t.ex. Uthamra och Västanberga). Vardagliga förbrukningsartiklar som används i gemensamhets- och personalutrymmen bekostas av enhetens budget. Förbrukningsartiklar kopplade till arbetsmiljö Förbrukningsartiklar kopplade till arbetsmiljön bekostas av enhetens budget. Exempel: arbetshandskar för disk och städ, skyddsförkläden, engångshandskar för vård, handkräm, handsprit, m.m. Sjukvård Sjukbesök och medicin betalar den enskilde upp till landstingets högkostnadsskydd. Tandvård kan inrymmas i landstingets högkostnadsskydd för läkarvård efter särskilt intyg för den som bor i bostad med särskild service enligt LSS. Verksamhetschefen för boendeenheten utfärdar intyget. Fritid Den enskilde bekostar sina fritidsaktiviteter men svarar inte för medföljande personals kostnad. 24 (28)

25 Forts. 40 Personalens omkostnader kan som norm få uppgå till det belopp som respektive verksamhetschef beslutat för att delta i en boendes fritidsaktiviteter. Semester Om semestervistelse för en grupp anordnas inom en bostad med särskild service i form av s k utflyttad verksamhet som en boendeenhet initierar svarar den enskilde för sina kostnader. Medföljande personal och enhetens budget svarar för sina respektive kostnader utifrån vad som gäller i ordinarie verksamhet. Huvudsakligen sker utflyttad verksamhet i form av stugsemester för flera boende samtidigt. Den enskilde betalar sin andel och enheten betalar personalens andel av stughyran. Var och en betalar själv sin mat (även personalen). Egna aktiviteter betalar den enskilde. Personalen ersätts inom ramen för den budget/nivå för omkostnader som verksamhetschefen beslutat kan utgå för omkostnader som följeslagare vid fritidsaktiviteter. Kostnaden för en planerad semestervistelse måste alltid godkännas i förväg av gode män och verksamhetschef. Verksamhetschef avgör hur lång tid en personal kan få ha sitt arbete förlagt utanför enheten. Resor Med undantag för turbundna resor mellan bostaden och den dagliga verksamheten bekostar den enskilde själv sina resor. I första hand anlitas allmänna kommunikationer eller färdtjänst om den enskilde är beviljad sådan. Tidsvinst eller smidighet kan innebära att personal vid vissa tillfällen skjutsar boende i en enhets handikappbuss eller i privat bil. Den enskilde betalar vid denna typ av resor en skälig självkostnad som slås fast i överenskommelse mellan respektive enhet och gode män. För resor i privat bil är den skattefria delen av reseersättningen en rimlig summa. Daglig verksamhet Habiliteringsersättning utgår per närvarotimma i daglig verksamhet. Den enskilde betalar för lunch och mellanmål i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda måltidskostnaden i daglig verksamhet. Mat och kaffe i samband med utflykter och för godsaker betalar den enskilde utöver den ordinarie matkostnaden. 25 (28)

26 Ansökan om serveringstillstånd enligt 7 kap 5 AL från Framgång Co HB AU 41 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden beviljar med stöd av 7 kap 5 alkohollagen Handelsbolaget Framgång Co, organisationsnummer , serveringstillstånd med prövotid 1 år för all slags alkoholdrycker till allmänheten och slutna sällskap vid Restauranglokalen på Tuna Torg 10 med uteservering, Vallentuna 1:7, måndag torsdag samt söndag kl 11:00 01:00 och fredag lördag kl 11:00 02:00. På uteplatsen skall servering avslutas senast kl 22:00. Ärendet Framgång Co Handelsbolag har till socialnämnden i Vallentuna inkommit med ansökan att erhålla serveringstillstånd i restauranglokalen vid Tuna Torg 10, Vallentuna. Ansökan avser alla slags alkoholdrycker till allmänheten och till slutna sällskap i restauranglokalen och på uteserveringen, måndag torsdag samt söndag kl 11:00 01:00 och fredag lördag kl 11:00 02:00. På uteplatsen skall servering avslutas senast kl 22:00. Ansökan inkom den 23 januari Ansökan har remitterats i vederbörlig ordning. Handlingar i ärendet Utredning daterad (28)

27 Ansökan från J & F Food and Beverage HB om tillstånd enligt 7 kap 5 AL för servering av alkoholdrycker vid Brollsta Golfrestaurang AU 42 Dnr Arbetsutskottets förslag Med stöd av 7 kap 5 alkohollagen, beviljar socialnämnden permanent serveringstillstånd till J & F Food and Beverage HB för all slags alkoholdrycker till allmänheten vid Brollsta Golfrestaurang. Servering medges alla dagar kl under perioden apriloktober. Socialnämnden återkallar samtidigt det tidigare tillfälliga serveringstillståndet, enligt 7 kap 19 1 p, för J & F Food and Beverage HB, org.nr , samt meddelar folkhälsoinstitutet, länsstyrelsen och polismyndigheten. Ärendet J & F Food and Beverage HB har inkommit med ansökan daterad till socialnämnden om att erhålla serveringstillstånd vid Brollsta Golfrestaurang. Ansökan avser alla slag av alkoholdrycker dagligen kl , i serveringslokal samt uteservering, årligen under perioden april oktober. Ansökan har remitterats i vederbörlig ordning. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse (28)

28 Anmälningsärenden AU 43 1.Detaljplan för Tegelbruket 2. Program för detaljplan för Rosendals handelsområde 3. Program för detaljplan för bostäder i Tingvallaområdet 4. Program för detaljplan samt samråd inför tillståndsprövning för Vallentuna Våtmarkspark 5. Länsstyrelsens beslut om upphörande av tillstånd för verksamheten vid Villa Fridhem 28 (28)

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 12 juni 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 12 juni 2007, kl 17.30-20.05 Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 4 juni 2008 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna onsdagen den 4 juni 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna, den 28 maj 2010. Gunnel Orselius-Dahl (FP) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna, den 28 maj 2010. Gunnel Orselius-Dahl (FP) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-05-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 25 maj 2010 kl. 18.30 20.20 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat.

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat. Socialnämnden 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30 OBS! Arbetsutskottets

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl Socialnämndens arbetsutskott 27 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-05-17

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-05-17 Socialnämnden 2010-05-17 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 25 maj 2010, kl. 18.30. Genomgång av handlingar kl. 17.30.

Läs mer

KALLELSE. Socialnämnden 2004-02-03. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18.

KALLELSE. Socialnämnden 2004-02-03. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18. Socialnämnden 2004-02-03 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18.30, Genomgång av handlingar kl 17.30 Kallade tjänstemän

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Justeringens plats och tid Socialkontoret senast 2010-06-30 Paragraf 24-38/10. Justerande..

Justeringens plats och tid Socialkontoret senast 2010-06-30 Paragraf 24-38/10. Justerande.. 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 16 juni 2010, kl 14.00 16.45 ande Övriga Deltagande Utses att justera Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-28 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-12-16 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 13.30 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-01-26 Anslags nedtagande: 2012-02-16

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-01-26 Anslags nedtagande: 2012-02-16 Socialnämnden 2012-01-19 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-01-19, kl. 10.10-12.15, 13.15-15.00 Gruppsammanträde: 8.00-9.30 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Siw Nordin (M)

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones Eriksson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2007-08-16 Vård- och omsorgsförvaltningen insatser 2007-08-16 2(10) BAKGRUND 3 LSS LAGSTIFTNINGENS INTENTIONER

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20februari 2007 kl 14.00-15.30.

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Riktlinje för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinje för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr Omsorgsnämnden 2008-12-18 Kommunfullmäktige 2009-02-23 UllaBritt Söderström 2008-12-08 AO 2008/00155 008 1 (7) Riktlinje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:00 Lennart

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-10 Plats och tid Lokal Nissan, Danska vägen Gislaved, kl. 9.00-15.50 Beslutande Övriga deltagande Lis Melin (M), förste vice ordförande Ann-Britt Larsson (C) ersätter

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-01-15 kl 13.00 17.15. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-01-15 kl 13.00 17.15. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.15 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer