Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)"

Transkript

1 Socialnämndens arbetsutskott 28 maj 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Måndagen den 28 maj 2007 kl Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s) Anne Saaristo, socialchef Carina Altius, ekonom David Matscheck, utredare Nina Thompson, förvaltningssekreterare Ulf Lundström Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna Sekreterare Nina Thompson Paragrafer Ordförande Gunnel Orselius-Dahl Justerande Ulf Lundström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna Underskrift 1 (28)

2 Innehållsförteckning: Socialnämndens budgetuppföljning efter tertial 1 år Socialnämndens mål Uppföljning av yttrande angående revisionsrapport om missbrukarvård...6 Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL...7 Remissvar: Ensamkommande flyktingbarn...8 Förtur till hyresbostäder...11 Riktlinjer för sociala hyreskontrakt...13 Stimulansbidrag - förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående...14 Föreningsbidrag för år Bidrag till pensionärsföreningar för år Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorg och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen...17 Remissvar på motion (s) omsorg och förebyggande åtgärder för äldre...18 Rutiner för handläggning av lovverksamhet för barn och ungdom samt korttidsverksamhet under sommaren för vuxna med stöd av LSS...19 Yttrande till Länsstyrelsen angående granskning av Socialnämndens riktlinjer för bedömning av LSS-insatser...21 Rutiner för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare och respektive LSS-verksamhet...23 Ansökan om serveringstillstånd enligt 7 akp 5 alkohollagen från Framgång Co HB...26 Ansökan från J & F Food and Beverage HB om tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid Brollsta Golfrestaurang...27 Sid 2 (28)

3 Innehållsförteckning: 1. Justerande:...Error! Bookmark not defined. 2. Socialnämndens budgetuppföljning efter tertial 1 år Socialnämndens mål Uppföljning av yttrande angående revisionsrapport om missbrukarvård Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Remissvar: Ensamkommande flyktingbarn Förtur till hyresbostäder Riktlinjer för sociala hyreskontrakt Stimulansbidrag - förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Föreningsbidrag för år Bidrag till pensionärsföreningar för år Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorg och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen Remissvar på motion (s) omsorg och förebyggande åtgärder för äldre Rutiner för handläggning av lovverksamhet för barn och ungdom samt korttidsverksamhet under sommaren för vuxna med stöd av LSS Yttrande till Länsstyrelsen angående granskning av Socialnämndens riktlinjer för bedömning av LSS-insatser Rutiner för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare och respektive LSSverksamhet Ansökan om serveringstillstånd enligt 7 akp 5 alkohollagen från Framgång Co HB Ansökan från J & F Food and Beverage HB om tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid Brollsta Golfrestaurang Anmälningsärenden...Error! Bookmark not defined. Sid 3 (28)

4 Socialnämndens budgetuppföljning efter tertial 1 år 2007 AU 26 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden godkänner socialnämndens fördjupade analys uppföljning av tertial 1 med årsprognos. Den ekonomiska redovisningen - VaSaRu-rapport 1:a tertialet överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet Socialförvaltningen har tagit fram en ekonomisk uppföljning efter första tertialet 2007 med årsprognos. En fördjupad analys av tertialuppföljningen föreligger. Handlingar i ärendet VaSaRu-rapport Fördupad analys VaSaRu (28)

5 Socialnämndens mål AU 27 Arbetsutskottets förslag Socialnämnden beslutar att anta vision och nya mål för perioden och uppdra åt socialförvaltningen att arbeta vidare med att bryta ner dessa till mål för varje enhet. Socialnämndens vision Socialtjänsten i Vallentuna ska förknippas med trygghet, tillgänglighet och valfrihet Socialnämndens mål Människor som ringer eller besöker socialförvaltningen ska känna sig välkomna i en trevlig miljö och genom ett vänligt bemötande. - Socialförvaltningens personal ska ge tydlig information om olika möjligheter till stöd och bistånd samt underlätta för ensamma människor att få del av social gemenskap. - Allmänhetens kännedom om socialförvaltningens klagomålshantering ska öka. - Kommuninvånarnas valfrihet ska öka genom samverkan med andra kommuner samt privata aktörer och organisationer. - Möjlighet till samverkan med landstinget i ett Äldres hus ska utredas under planperioden. - Uppsökande verksamhet till alla över 75 år ska fortsätta även efter pågående projekts slut. - Möjlighet till förenklad biståndsbedömning när det gäller serviceinsatser inom hemtjänsten ska utredas. - När socialförvaltningen får en signal om missbruk hos ungdom ska familjen kontaktas första vardagen efter anmälan. 5 (28)

6 Uppföljning av yttrande angående revisionsrapport om missbrukarvård AU 28 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden beslutar att anta denna tjänsteskrivelse såsom sin uppföljning till yttrandet daterat till revisorerna i Vallentuna kommun. Ärendet Bakgrund Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers lämnade i januari 2006 på uppdrag av kommunens revisorer en granskning av missbruksvården. Syftet med granskningen var att belysa nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Komrev bedömde övergripande att socialförvaltningens handläggning och formella hantering uppfyllde de krav som det nationella regelverket och lokala riktlinjer samt delegation anger. Samtidigt bedömde Komrev att det fanns behov av att utveckla och stärka nämndens styrning, uppföljning och kontroll, huvudsakligen gällande handläggningsprocessen, användning av arbets- och behandlingsplaner samt formerna för uppföljning och utvärdering av vårdinsatser. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse daterad (28)

7 Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL AU 29 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden lämnar som sin rapport till kommunfullmäktig enligt 16 kap 6 h socialtjänstlagen förvaltningens rapport daterad Ärende Kommunerna har från 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Rapporteringen till Länsstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. En sådan rapport har lämnats av enhetschefen till Länsstyrelsen i Stockholms län gällande kvartalet januari t.o.m. mars Enligt kap 16 kap 6 h samma lag ska socialnämnden lämna en statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till länsstyrelsen till kommunfullmäktige. Handlingar i ärendet Statistikrapport till kommunfullmäktige daterad (28)

8 Remissvar: Ensamkommande flyktingbarn AU 30 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden antar denna tjänsteskrivelse såsom sitt svar på remiss från Kommunstyrelsen gällande ensamkommande flyktingbarn. Ärendet Kommunstyrelsen har begärt svar på remiss gällande Motion (s) Ensamma flyktingbarn. I motionen föreslås att utreda möjligheterna att ta emot ensamkommande flyktingbarn och, om förutsättningar finns, att kommunen tecknar avtal med Migrationsverket för att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Socialnämnden tillstyrker förslaget. Socialförvaltningen har redan under det senaste halvåret preliminärutrett frågan. Utredningar av bl.a. Socialstyrelsen visar att de ensamkommande flyktingbarnen oftast är i åldrarna år. De är ofta svårbelastade av t.ex. krigstrauman och har i många fall blivit ivägskickade av föräldrarna mot sin egen vilja, vilket innebär bristande grundtrygghet och separationsproblematik. Kommuner som tecknar avtal med Migrationsverket får statlig ersättning för mottagande av asylsökande barn. Kommunerna får även statlig ersättning efter att barnen fått uppehållstillstånd. Syftet med ersättningen är att undvika att barnen får vistas längre tider på flyktingförläggningar sedan de sökt asyl och att kommunerna fortsätter att ta ansvar för barnen även efter det att de fått uppehållstillstånd. Det handlar alltså oftast om tonårsbarn med stora behov. De kan tas om hand antingen i familjehem, i grupphem eller vid särskilda behov i HVB-hem. Enligt Migrationsverket är familjehem generellt att föredra, även om en prövning måste göras för varje individ för att avgöra vilket boende som bästa kan tillgodose de individuella behoven. I vilket fall kan alla dessa barn förväntas ha stora behov av stöd under en tid framöver. De har även behov av undervisning i det svenska språket och mer eller mindre omfattande kunskapsluckor, vilket innebär behov av stöd i skolan. Enligt Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn, ska Överförmyndaren så snart som möjligt förordna en god man som ansvarar för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter i ställe av vårdnadshavare. Det kan finnas behov av samarbete med landstinget angående medicinska och psykiatriska behov. För närvarande utgår från Migrationsverket bland annat en årlig fast ersättning om kr, faktiska kostnader för placering i 8 (28)

9 Forts 30 familjehem, schablonersättning för barnets skolgång och faktiska kostnader för god man. Ersättningen upphör när barnet fyller 18 år. Endast ett fåtal kommuner har träffat överenskommelser med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn, medan ett stort antal barn är kvar i tillfälliga boenden i väntan på en angiven plats. Utifrån den bakgrunden har Regeringen den 16 april lämnat en proposition till Riksdagen om förändrade villkor för ersättning till kommuner. Bl.a. föreslås att ersättning kan utgå tills barnet fyller 21 år (givetvis ska personen ha tagits emot innan hon/han fyllt 18 år). Detta kommer att bli en viktig förbättring av villkoren, eftersom barn med denna typ av bakgrund oftast behöver stöd längre än till 18-årsdagen. En annan förändring är att de ursprungliga ersättningsnivåerna kommer att fortsätta gälla även efter att barnet fått uppehållstillstånd. Idag tar andra ersättningsnivåer över. Om kommunen tecknar avtal att ta emot minst fem asylsökande barn, föreslås att den fasta ersättningen höjs till 1 miljon kr. Detta kommer att gälla endast under De föreslagna förändringarna skulle innebära klart förbättrade ekonomiska förutsättningar för Vallentuna kommun att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Boenden och frågan som hör till det personliga stödet torde höra till socialnämndens ansvarsområde. Socialnämnden har inte idag ekonomiska resurser för att ta hand om ett flertal ensamkommande barn och det saknas utrymme för socialsekreterarna att handlägga dessa ärenden. För att socialnämnden ska kunna genomföra ett sådant uppdrag är det därför nödvändigt att den fasta ersättningen tilldelas socialnämnden. Socialförvaltningen skulle då få möjlighet att anställa en person med uppgift att samordna de områden som förvaltningen ansvarar för och även samarbeta med bl.a. skolan och gode män. Till den projektanställdes arbetsuppgifter skulle höra att rekrytera familjehem till dessa barn. Här är det viktigt att ansträngningar görs för att hitta bra och lämpliga familjehem inom Vallentuna kommun, eftersom samarbetet inte minst med skolan skulle försvåras om familjehemmen ligger i en annan kommun. Även frågan om ersättning till skolan skulle kompliceras, eftersom den förutsätter att även den andra kommunen tecknar avtal med Migrationsverket. För att socialförvaltningen ska kunna lyckas med att hitta bra familjehem kommer att krävas samarbete med och stöd från andra aktörer i kommunen. För socialnämndens ställningstagande är det mycket viktigt att ersättning får utgå tills personen har fyllt 21 år och att ersättningsnivåerna behålls efter att barnet fått uppehållstillstånd. Sammantaget är socialnämnden positivt inställd till att ta emot fem ensamkommande flyktingbarn under hösten 2007, under 9 (28)

10 Forts 30 förutsättningen att Regeringens proposition om förändrade villkor för ersättning till kommunerna beslutas av Riksdagen och att behövliga resurser tilldelas socialnämnden. Handlingar i ärendet Remiss från Kommunstyrelsen Motion (s) Ensamma flyktingbarn 10 (28)

11 Förtur till hyresbostäder AU 31 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att träffa avtal med Stockholms stads Bostadsförmedling om hantering av medicinska och sociala förturer till hyresbostäder. Ärendet Tidigare hantering av förtur i Vallentuna kommun Den 21 juni 2004 togs beslut i Kommunfullmäktige i två ärenden som båda berörde bostäder i kommun. Det ena beslutet,, gällde nedläggning av bostadsförmedlingen, Dnr Fram till dess hade bostadsförmedlingen handlagt ansökningar om förtur. I beslutet ingick att samhällsbyggnadsnämnden skulle träffa avtal med Stockholms Stads Bostadsförmedling AB. Detta har också gjorts och Stockholms Stads Bostadsförmedling har idag en vallentunakö för hyreslägenheter i Vallentuna. Förslag om avtal med Stockholms stads Bostadsförmedling om hantering av förtur Stockholms stads bostadsförmedling handlägger ansökningar om förtur inom Stockholms stad enligt fastställda kriterier. Enligt dessa kan förtur beviljas den som har starka sociala eller medicinska behov av en viss bostad, eller som av ytterst trängande omständigheter är i akut behov av ändrade bostadsförhållanden och som saknar möjlighet att tillgodose detta behov på annat sätt. Ansökan görs på en särskild blankett. Skälen till förtur måste styrkas med intyg från någon som i sin yrkesverksamhet har en stödjande eller behandlande kontakt, t.ex. läkare eller socialsekreterare. Förtursförmedling är avgiftsfri och den som vistas i Stockholms stad har alltid rätt att få en ansökan prövad. Socialchefen har under våren 2007 varit i kontakt med Stockholms Stads Bostadsförmedling angående möjligheten att träffa ett avtal om hantering av förtur. Stockholms Stads Bostadsförmedling är intresserad av att träffa ett sådant avtal med Vallentuna kommun. Stockholms Stads Bostadsförmedling har sedan nedläggningen av Vallentuna kommuns bostadsförmedling en särskild Vallentunakö för lediga hyreslägenheter i Vallentuna och har därför överblick över vilka lägenheter som skulle kunna erbjudas enligt förtur. Då förtur inte är ett bistånd utan handläggs t.ex. i Stockholm helt hållit av det kommunala bostadsförmedlingsaktiebolaget, torde det inte finnas hinder för att genom avtal överlåta handläggning och beslut om förtur till samma bolag. Socialsekreterare eller behandlare inom den sociala omsorgen kan när det finns skäl lämna intyg som den sökande kan bifoga sin ansökan till bostadsförmedlingen. 11 (28)

12 Forts 31 Om ett avtal skulle träffas förutsetts de kriterier och handläggningsrutiner för förtur som gäller Stockholms stads Bostadsförmedling i övrigt även gälla för ansökningar om förtur till hyreslägenhet i Vallentuna. Personer som inte är folkbokförda i Vallentuna kommun måste ha mycket starka sociala eller medicinska skäl för att bosätta sig i Vallentuna och inte kunna bo kvar i hemkommunen eller flytta till annan kommun för att kunna beviljas förtur till lägenhet i Vallentuna kommun. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse daterad (28)

13 Riktlinjer för sociala hyreskontrakt AU 32 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden beslutar att avsnitt nr 16 i Riktlinjer för försörjningsstöd, daterade , gällande sociala hyreskontrakt upphör att gälla och ersätts av Riktlinjer för sociala hyreskontrakt daterade Ärendet Socialförvaltningen har utarbetat nya riktlinjer för sociala hyreskontrakt. De nu gällande riktlinjerna ingår i riktlinjerna för försörjningsstöd som beslutades Behovet av särskilda riktlinjer för sociala hyreskontrakt framkom i samband med genomgång och uppdatering av förvaltningens rutiner för handläggning av sociala kontrakt. Riktlinjer behövs också för att klargöra skillnaden mellan sociala hyreskontrakt, som är en form av bistånd genom socialnämnden, och förtur till hyresbostad som är en form av hjälp som kan handläggas av en bostadsförmedling. Handlingar i ärendet Riktlinjer för handläggning av sociala hyreskontrakt Rutiner för handläggning av sociala hyreskontrakt (28)

14 Stimulansbidrag - förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående AU 33 Arbetsutskottets beslut Ärendet hänskjuts till socialnämndens sammanträde 12 juni i avvaktan på kompletterande handlingar 14 (28)

15 Föreningsbidrag för år 2007 AU 34 Dnr Arbetsutskottets förslag 1. Socialnämnden beslutar bevilja föreningsbidrag för år 2007 enligt följande: Kvinnojouren i Vallentuna Anhörigföreningen IFS-Vallentuna Väntjänsten i Vallentuna Södra Roslagens Brottsofferjour BRIS Föräldraföreningen mot narkotika i Täby HOPP RSMH XIST kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor 2. Socialnämnden beslutar avslå ansökan från Upplands familjehem med motiveringen att Upplands familjehems tjänster inte anlitas. Ärendet Ansökningar om föreningsbidrag för år 2007 har inkommit från följande föreningar: Förening Erhållit bidrag 2006 Sökt bidrag 2007 Kvinnojouren i Vallentuna Anhörigföreningen IFS-Vallentuna Ej angivit summa Väntjänsten i Vallentuna Södra Roslagens brottsofferjour BRIS Barnens rätt i samhället Föräldraföreningen mot narkotika i Täby Hopp, Föreningen för sexuellt utnyttjade män/kvinnor RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Ej angivit summa Upplands familjehem XIST,verksamhet för unga föräldrar Ej sökt (28)

16 Bidrag till pensionärsföreningar för år 2007 AU 35 Dnr Arbetsutskottets förslag Bidrag för 2007 års verksamhet beviljas enligt följande. Attunda SPF kronor SPF/KOM kronor Kårsta PRO kronor Vallentuna PRO kronor Össeby PRO kronor Vallentuna RPG-grupp kronor Ärendet Ansökningar om bidrag för år 2007 har inkommit från följande föreningar Föreningens namn Antal medlemmar Förslag till bidrag Attunda SPF kr SPF/KOM kr Kårsta PRO kr Vallentuna PRO kr Össeby PRO kr Vallentuna RPG-gr kr Enligt socialnämndens beslut (SN 4) utbetalas bidrag med 55 kronor per registrerad medlem. Ersättningen skall även täcka kostnader för lokaler. Ansökningshandlingarna i dess helhet finns tillgängliga vid arbetsutskottets och socialnämndens sammanträden. 16 (28)

17 Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorg och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen AU 36 Dnr Beslut Arbetsutskottet återremitterar ärendet till socialförvaltningen. Socialförvaltningens förslag Socialnämnden beslutar att anta förslag till riktlinjer för biståndsbeslut inom äldre och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen. Riktlinjerna skall gälla omedelbart efter att de godkänts av socialnämnden. Ärendet Socialförvaltningen har utarbetat reviderade riktlinjer som stöd för handläggning och beslut inom äldre- och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen. Riktlinjerna har utarbetats av biståndsbedömare i samarbete med specialist/utredare inom äldreomsorg och de har godkänts av enhetschef och socialchef. En inriktning i revideringsarbetet har varit att i första hand prioritera och förstärka insatser som underlättar för den enskilde att bo kvar i det egna hemmet. Riktlinjerna innebär ingen ändring av gällande delegationsordning. Handlingar i ärendet Riktlinjer daterade (28)

18 Remissvar på motion (s) omsorg och förebyggande åtgärder för äldre AU 37 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad som sitt svar på motion (s) Omsorg och förebyggande åtgärder för äldre från Hans Strandin och Mauritz Lindroth. Socialnämnden överlämnar svaret till kommunstyrelsen. Ärendet Kommunstyrelsen överlämnade till socialnämnden att svara på motion från (s) angående omsorg och förebyggande åtgärder för äldre. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse daterad (28)

19 Rutiner för handläggning av lovverksamhet för barn och ungdom samt korttidsverksamhet under sommaren för vuxna med stöd av LSS AU 38 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden föreslås anta rutiner enligt tjänsteskrivelse Tidigare riktlinjer enligt beslut från socialnämnden upphör att gälla. Ärendet Omarbetade rutiner för handläggning av insatser för lovverksamhet för barn och ungdom respektive för korttidsverksamhet för vuxna under sommaren enligt 9 6 och 9 7, LSS. Lagstadgade insatser Korttidsvistelse utanför det egna hemmet beviljas enligt 9 6 p, LSS, för barn, ungdomar och vuxna. Sommarläger och kortkurser utgör en form av korttidsvistelse. Syftet med korttidsvistelse är dels att den funktionshindrade personen ska erbjudas miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga kan beredas avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse kan bedrivas i stödfamilj eller i korttidshem alternativt under lov i läger. För unga vuxna som bor kvar i föräldrahemmet är syftet, förutom avlösning av anhörigas omvårdnadsarbete och rekreation för den enskilde, ett led i unga vuxnas frigörelse från föräldrar. Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år före och efter skoldagens slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov som sommarlov kan beviljas enligt 9 7p, LSS. Denna verksamhet omfattar inte övernattning utan utgör tillsyn under dagtid. Paragrafen avser ungdomar som på grund av sitt funktionshinder inte kan vara utan tillsyn efter 12 års ålder när kommunens ansvar för eftermiddags och lovverksamhet upphör för övriga ungdomar. Utgångspunkt för handläggning av ansökningar om lov- eller semestervistelse enligt 9 6 eller 9 7, LSS. I varje ärende ska göras en individuell prövning med utgångspunkt från en helhetsbedömning av den enskildes situation. Hänsyn ska tas till i vilken mån funktionshindret medför ett behov av insatsen och om insatsen bedöms medföra goda levnadsvillkor för personens ålder i jämförelse med andra jämnåriga med liknande levnadsvillkor. 19 (28)

20 Val av lovverksamhet Lovverksamhet sker huvudsakligen inom ramen för kommunens egen verksamhet, eller i lovverksamhet som anordnas i samverkan mellan nordostkommunerna. Lovverksamhet kan även ske inom ramen för upphandlad korttidsverksamhet. För barn, ungdomar och vuxna som har behov av regelbundet återkommande korttidsvistelser under året Efter behov beviljas funktionshindrade regelbundet återkommande korttidsvistelser - exempelvis en helg per månad eller en vecka per månad. För dem är det vanligt att det ordinarie korttidshemmet ansvara för att erbjuda en sammanhållen vistelse en vecka under sommarlovet - lägervecka. Denna vistelse bör om möjligt utformas så att den ger rekreation och stimulans utöver den som förekommer under övriga delen av året. Ungdomar som har korttidstillsyn 9 7 För ungdomar som har beviljats korttidstillsyn för barn över 12 år pågår verksamheten heltid dagtid under loven för att tillförsäkra att föräldrar kan förvärvsarbeta. Någon vecka under sommaren ordnas dagläger utanför den ordinarie lokalen. Dagläger kan utgöra en ersättning för annan lovverksamhet om det inte finns specifika skäl till att åka iväg på läger med övernattning. Ungdomar och vuxna i bostad med särskild service. För ungdomar och vuxna som bor i bostad med särskild service ordnas semester och rekreationsvistelser i enlighet med Rutiner för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare och respektive LSSenhet (se tjänsteskrivelse ). Kostnader för den enskilde Den enskildes kostnader i samband med korttidsvistelser utgörs av omkostnader för mat, logi, resor, kostnader för inträden m m. Avgift tas inte ut för omvårdnads- eller serviceinsatser. 20 (28)

21 Yttrande till Länsstyrelsen angående granskning av Socialnämndens riktlinjer för bedömning av LSS-insatser AU 39 Dnr Socialförvaltningens förslag Socialnämnden föreslås anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till Länsstyrelsen i Stockholms län. Tidigare Riktlinjer för handläggning av lovverksamhet för barn och ungdom samt korttidsverksamhet under sommaren för vuxna med stöd av LSS, antagna av socialnämnden samt Riktlinjer för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare för aktuell LSSenhet, antagna av socialnämnden , upphör att gälla i och med socialnämndens beslut Ärendet Länsstyrelsen har granskat riktlinjer antagna i januari 2004 av Socialnämnden. Riktlinjerna avser lovverksamhet som anordnas inom ramen för insatserna korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS. En likartad granskning har genomförts i samtliga län i landet enligt en granskningsmall som särskilt beaktat om riktlinjerna kan begränsa enskilda personers rättigheter. I beslut riktar Länsstyrelsen kritik mot Socialnämnden då riktlinjerna i vissa avseenden bedömts begränsa enskilda personers rättigheter. Länsstyrelsen har uppmanat Socialnämnden att se över sina riktlinjer och har sammanfattat sin kritik i följande punkter: - det saknas i lagen utrymme att göra generella tidsbegränsningar av insatser som angivits i riktlinjerna t ex avseende korttidsvistelse utanför hemmet. - insatser kan inte begränsas till vissa bestämda verksamheter - korttidsvistelse för yngre barn får inte anges att i första hand avse kontaktfamilj, då insatserna är frivilligt valda och vårdnadshavaren ska ha inflytande över hur insatsen utformas. Rutiner för handläggning av ärenden avseende lovverksamhet för barn och ungdom samt korttidsverksamhet under sommaren för./. vuxna med stöd av 9 6 p LSS har utarbetats (se bilaga 1). Dessa rutiner är avsedda som ett stöd för handläggarna vid bedömning och handläggning. I rutinerna betonas att det i varje ärende ska göras en individuell prövning med utgångspunkt från en helhetsbedömning av den enskildes situation. Hänsyn ska tas till i vilken mån funktionshindret medför ett behov av insatsen och om insatsen bedöms medföra goda levnadsvillkor för personens ålder i jämförelse med andra jämnåriga med liknande levnadsvillkor. Som 21 (28)

22 forts. 39 framgår av bilagan saknas det i rutinerna begränsningar avseende typ av insats eller tid. Länsstyrelsen har även kommenterat en bilaga till Riktlinjer för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare och budget för aktuell LSS-enhet. Enligt kommentaren ska: - praktisk hjälp i bostäder enligt LSS inte begränsas till vad som gäller för hemtjänst enligt socialtjänstlagen. - den enskilde inte betala för personalens omkostnader i samband med insatsens genomförande../. Dessa riktlinjer har omarbetats (se bilaga 2) och ovanstående påpekanden har beaktats i avvaktan på att rutiner för hur kostnader ska fördelas mellan boende/deltagare och respektive verksamhet kommer tas fram i samråd med berörda verksamhetschefer. Länsstyrelsernas rapport Riktlinjer till hjälp eller stjälp? kommer i samband med genomgång av de nya rutinerna för handläggning av lovvistelse för barn och ungdom samt av korttidsvistelse under sommaren för vuxna att diskuteras i handläggargruppen. Handlingar i ärendet Beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län, beteckning Inkommen till Vallentuna kommun , diarienummer (28)

23 Rutiner för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare och respektive LSSverksamhet AU 40 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden föreslås anta rutiner för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare och respektive LSS-verksamhet i enlighet med tjänsteskrivelse Tidigare riktlinjer enligt beslut från socialnämnden upphör att gälla. Ärendet Rutiner för hur kostnader ska fördelas mellan den enskilde boende och aktuell boendeenhet har tagits fram i enlighet med de förutsättningar LSS-området ger. Inom LSS-området är det inte tillåtet att ta ut avgift för stöd, service och vård. Den enskilde betalar sina egna kostnader enligt de rutiner som föreslås nedan. Förslaget till rutiner är i överensstämmelse med gällande praxis och har tagits fram i samarbete med kommunens verksamhetschefer för LSS-enheterna. Service I insatsen bostad med särskild service enligt 9 8 och 9 9, LSS ingår service i form av städning, tvätt och inköp m. m. som den enskilde har behov av antingen i form av att personalen utför arbetet eller finns med som handledare. I gruppbostäder utför personalen i huvudsak alla serviceuppgifter. I servicebostäder enligt LSS och boendestöd är personalen i hög grad handledare med målet att den enskilde alltmer tar över uppgiften själv. I LSS-bostäder kan uppdraget variera. Städning av den boendes lägenhet sker utifrån den enskildes egen förmåga. Personalen kan handleda den enskilde, eller hjälpa till att anlita städfirma efter överenskommelse med god man. Flyttstädning och storstädning betalas av den enskilde i servicebostäder och vid boendestöd. Saneringsstädning kan förekomma vid boendestöd då insatsen påbörjas eller om den enskilde under perioder inte släpper in personal. Denna typ av städning betalas i princip av den enskilde. Särskild prövning om ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen, Sol, kan i vissa fall bli aktuellt. 23 (28)

24 Forts 40 Matkostnad Den enskilde svarar för sina matkostnader. I servicebostäder och boendestöd görs individuella inköp med stöd av personal som handledare. I gruppbostäder väljer man oftast att ha en gemensam hushållskassa och gemensam matlagning för alla boende. Verksamhetschef och gode män kommer överens om lämplig storlek på månatlig inbetalning till gemensam hushållskassa. Det sker enligt Regler och rutiner för självhushåll i gruppbostäder som togs fram av landstingets Omsorgsnämnd innan kommunaliseringen av LSS-verksamheten. Vardagliga förbrukningsartiklar I gruppbostäder betalar den enskilde alla förbrukningsartiklar som ska användas i den privata bostaden t.ex.: rengöringsmedel, soppåsar, toalett- och hushållspapper, diskborste, toalettborste, privata hygienartiklar (förutom inkontinenshjälpmedel) Inköp av förbrukningsartiklar sker antingen individuellt tillsammans med den enskilde (alltid i Gullvivans servicebostäder) eller kollektivt för hela enheten. Kostnaden delas mellan de boende t.ex. storpack av hushålls- och toalettpapper (ofta i sammanhållna gruppbostäder som t.ex. Uthamra och Västanberga). Vardagliga förbrukningsartiklar som används i gemensamhets- och personalutrymmen bekostas av enhetens budget. Förbrukningsartiklar kopplade till arbetsmiljö Förbrukningsartiklar kopplade till arbetsmiljön bekostas av enhetens budget. Exempel: arbetshandskar för disk och städ, skyddsförkläden, engångshandskar för vård, handkräm, handsprit, m.m. Sjukvård Sjukbesök och medicin betalar den enskilde upp till landstingets högkostnadsskydd. Tandvård kan inrymmas i landstingets högkostnadsskydd för läkarvård efter särskilt intyg för den som bor i bostad med särskild service enligt LSS. Verksamhetschefen för boendeenheten utfärdar intyget. Fritid Den enskilde bekostar sina fritidsaktiviteter men svarar inte för medföljande personals kostnad. 24 (28)

25 Forts. 40 Personalens omkostnader kan som norm få uppgå till det belopp som respektive verksamhetschef beslutat för att delta i en boendes fritidsaktiviteter. Semester Om semestervistelse för en grupp anordnas inom en bostad med särskild service i form av s k utflyttad verksamhet som en boendeenhet initierar svarar den enskilde för sina kostnader. Medföljande personal och enhetens budget svarar för sina respektive kostnader utifrån vad som gäller i ordinarie verksamhet. Huvudsakligen sker utflyttad verksamhet i form av stugsemester för flera boende samtidigt. Den enskilde betalar sin andel och enheten betalar personalens andel av stughyran. Var och en betalar själv sin mat (även personalen). Egna aktiviteter betalar den enskilde. Personalen ersätts inom ramen för den budget/nivå för omkostnader som verksamhetschefen beslutat kan utgå för omkostnader som följeslagare vid fritidsaktiviteter. Kostnaden för en planerad semestervistelse måste alltid godkännas i förväg av gode män och verksamhetschef. Verksamhetschef avgör hur lång tid en personal kan få ha sitt arbete förlagt utanför enheten. Resor Med undantag för turbundna resor mellan bostaden och den dagliga verksamheten bekostar den enskilde själv sina resor. I första hand anlitas allmänna kommunikationer eller färdtjänst om den enskilde är beviljad sådan. Tidsvinst eller smidighet kan innebära att personal vid vissa tillfällen skjutsar boende i en enhets handikappbuss eller i privat bil. Den enskilde betalar vid denna typ av resor en skälig självkostnad som slås fast i överenskommelse mellan respektive enhet och gode män. För resor i privat bil är den skattefria delen av reseersättningen en rimlig summa. Daglig verksamhet Habiliteringsersättning utgår per närvarotimma i daglig verksamhet. Den enskilde betalar för lunch och mellanmål i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda måltidskostnaden i daglig verksamhet. Mat och kaffe i samband med utflykter och för godsaker betalar den enskilde utöver den ordinarie matkostnaden. 25 (28)

26 Ansökan om serveringstillstånd enligt 7 kap 5 AL från Framgång Co HB AU 41 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden beviljar med stöd av 7 kap 5 alkohollagen Handelsbolaget Framgång Co, organisationsnummer , serveringstillstånd med prövotid 1 år för all slags alkoholdrycker till allmänheten och slutna sällskap vid Restauranglokalen på Tuna Torg 10 med uteservering, Vallentuna 1:7, måndag torsdag samt söndag kl 11:00 01:00 och fredag lördag kl 11:00 02:00. På uteplatsen skall servering avslutas senast kl 22:00. Ärendet Framgång Co Handelsbolag har till socialnämnden i Vallentuna inkommit med ansökan att erhålla serveringstillstånd i restauranglokalen vid Tuna Torg 10, Vallentuna. Ansökan avser alla slags alkoholdrycker till allmänheten och till slutna sällskap i restauranglokalen och på uteserveringen, måndag torsdag samt söndag kl 11:00 01:00 och fredag lördag kl 11:00 02:00. På uteplatsen skall servering avslutas senast kl 22:00. Ansökan inkom den 23 januari Ansökan har remitterats i vederbörlig ordning. Handlingar i ärendet Utredning daterad (28)

27 Ansökan från J & F Food and Beverage HB om tillstånd enligt 7 kap 5 AL för servering av alkoholdrycker vid Brollsta Golfrestaurang AU 42 Dnr Arbetsutskottets förslag Med stöd av 7 kap 5 alkohollagen, beviljar socialnämnden permanent serveringstillstånd till J & F Food and Beverage HB för all slags alkoholdrycker till allmänheten vid Brollsta Golfrestaurang. Servering medges alla dagar kl under perioden apriloktober. Socialnämnden återkallar samtidigt det tidigare tillfälliga serveringstillståndet, enligt 7 kap 19 1 p, för J & F Food and Beverage HB, org.nr , samt meddelar folkhälsoinstitutet, länsstyrelsen och polismyndigheten. Ärendet J & F Food and Beverage HB har inkommit med ansökan daterad till socialnämnden om att erhålla serveringstillstånd vid Brollsta Golfrestaurang. Ansökan avser alla slag av alkoholdrycker dagligen kl , i serveringslokal samt uteservering, årligen under perioden april oktober. Ansökan har remitterats i vederbörlig ordning. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse (28)

28 Anmälningsärenden AU 43 1.Detaljplan för Tegelbruket 2. Program för detaljplan för Rosendals handelsområde 3. Program för detaljplan för bostäder i Tingvallaområdet 4. Program för detaljplan samt samråd inför tillståndsprövning för Vallentuna Våtmarkspark 5. Länsstyrelsens beslut om upphörande av tillstånd för verksamheten vid Villa Fridhem 28 (28)

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 12 juni 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 12 juni 2007, kl 17.30-20.05 Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 4 juni 2008 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna onsdagen den 4 juni 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Lilian Glav (fp), ersättare Birgitta Karlsson (kd), ersättare. Anne Saaristo, socialchef Nina Thompson, förvaltningssekreterare

Lilian Glav (fp), ersättare Birgitta Karlsson (kd), ersättare. Anne Saaristo, socialchef Nina Thompson, förvaltningssekreterare Socialnämnden 2007-04-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna torsdagen

Läs mer

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare Socialnämnden 2009-11-17 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 17 november 2009, kl 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

Bo Weiåker, socialchef Susanne Lindström, drogsamordnare Carina Altius, ekonom Lilian Bylund, MAS Nina Thompson, förvaltningssekreterare

Bo Weiåker, socialchef Susanne Lindström, drogsamordnare Carina Altius, ekonom Lilian Bylund, MAS Nina Thompson, förvaltningssekreterare Socialnämnden 2005-04-05 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 5 april 2005 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 3 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 oktober 2006 kl 18.30-19.20 Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, Fredagen den 26 november kl. 09.00-09.30 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 8 november kl. 16.00-17.25

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna, den 28 maj 2010. Gunnel Orselius-Dahl (FP) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna, den 28 maj 2010. Gunnel Orselius-Dahl (FP) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-05-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 25 maj 2010 kl. 18.30 20.20 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 13 juni 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 13 juni 2006 kl 18.30-19.30 Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat.

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat. Socialnämnden 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30 OBS! Arbetsutskottets

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 17 juni 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 17 juni 2008 Socialnämnden 17 juni 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 17 juni 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 11 januari 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 11 januari 2004 Socialnämnden 11 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 11 januari 2005 kl 18.30 Genomgång av handlingar kl 17.30. Kallade

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s) 23 januari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 23 januari 2007 kl 13.00-14.45 Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

Justerande:... KALLELSE Socialnämnden 11 juni 2002

Justerande:... KALLELSE Socialnämnden 11 juni 2002 Socialnämnden 11 juni 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdagen den 11 juni 2002 kl 18 30. Genomgång av handlingar kl

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden Socialnämnden 2000-12-05 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården, Allévägen, Vallentuna Tisdagen den 5 december 2000 kl 18.30-19.15

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 januari 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 24 januari 2006. Gunnel

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2009-11-17. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november 2009 kl 18.30 20.

PROTOKOLL. Socialnämnden 2009-11-17. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november 2009 kl 18.30 20. Socialnämnden 2009-11-17 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-05-17

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-05-17 Socialnämnden 2010-05-17 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 25 maj 2010, kl. 18.30. Genomgång av handlingar kl. 17.30.

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2009-08-18

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2009-08-18 Socialnämnden 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 18 augusti 2009 18.30 Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 16 september 2008 kl 18.30 20.05 Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Huido Mesilane

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-10-02 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 oktober

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl Socialnämndens arbetsutskott 27 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Anita Frost (C) Parvin Amjadi (S) Birgitta Forsberg (S) Gunnel Orselius-Dahl (FP) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anita Frost (C) Parvin Amjadi (S) Birgitta Forsberg (S) Gunnel Orselius-Dahl (FP) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-11-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 23 november 2010 kl. 18.30 19.30 Gunnel Orselius-Dahl (FP),

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Agneta Heine-Ivgren (m) Ulf Lundström (s) Bo Weiåker, socialchef. Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Agneta Heine-Ivgren (m) Ulf Lundström (s) Bo Weiåker, socialchef. Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna Socialnämndens arbetsutskott 20 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 20 september 2004 Gunnel

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 11 januari 2005 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef. Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef. Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-02-10 1(15) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag den 10 februari 1998

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Mauritz Lindroth Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mauritz Lindroth Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 6 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

KALLELSE. Socialnämnden 2004-02-03. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18.

KALLELSE. Socialnämnden 2004-02-03. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18. Socialnämnden 2004-02-03 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18.30, Genomgång av handlingar kl 17.30 Kallade tjänstemän

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-01 Blad 13 Ksau 32 Dnr 263/2015-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år 2015 Från socialnämndens

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-11-23

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-11-23 Socialnämnden 2010-11-23 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 23 november 2010, kl. 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15. Pernilla Bäckman, ekonom 91, 92, 93 Anne-Charlotte Schuber 94

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15. Pernilla Bäckman, ekonom 91, 92, 93 Anne-Charlotte Schuber 94 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15 Beslutande Övriga Deltagande Utses att justera Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-15.10 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13.30-15.30 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare för Janet Kling (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), tjänstgörande ersättare

Pehr Magnusson (M), ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), tjänstgörande ersättare 1 (5) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 15.40 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson (M), ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13.00 16:00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

Karin Peters, vik förvaltningschef Lilian Bylund, medicinskt ansvarig sjuksköterska David Matscheck, specialist Terhi Berlin, specialist

Karin Peters, vik förvaltningschef Lilian Bylund, medicinskt ansvarig sjuksköterska David Matscheck, specialist Terhi Berlin, specialist Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 22 januari 2008 kl 18.30. Kallade tjänstemän Karin Peters, vik förvaltningschef Lilian Bylund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-11-24 2 SN 145 Dnr 21.10 700 Ekonomisk uppföljning Ekonom Karin Johansson redovisar ekonomisk uppföljning för oktober månad. Ekonomisk uppföljning daterad 2010-11-08 Arbetsutskottets

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2013-06-18 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) Kommunkontoret, Ödeshög

Socialnämndens arbetsutskott 2013-06-18 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) Kommunkontoret, Ödeshög 2013-06-18 1 Plats och tid Socialkontoret, Ödeshög, tisdagen 18 juni 2013, kl 08:00-10:50 Beslutande Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne Holm, vård och

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2008-11-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-11-13 kl 08.00-12.30 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordförande Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer