Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)"

Transkript

1 Socialnämndens arbetsutskott 28 maj 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Måndagen den 28 maj 2007 kl Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s) Anne Saaristo, socialchef Carina Altius, ekonom David Matscheck, utredare Nina Thompson, förvaltningssekreterare Ulf Lundström Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna Sekreterare Nina Thompson Paragrafer Ordförande Gunnel Orselius-Dahl Justerande Ulf Lundström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna Underskrift 1 (28)

2 Innehållsförteckning: Socialnämndens budgetuppföljning efter tertial 1 år Socialnämndens mål Uppföljning av yttrande angående revisionsrapport om missbrukarvård...6 Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL...7 Remissvar: Ensamkommande flyktingbarn...8 Förtur till hyresbostäder...11 Riktlinjer för sociala hyreskontrakt...13 Stimulansbidrag - förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående...14 Föreningsbidrag för år Bidrag till pensionärsföreningar för år Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorg och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen...17 Remissvar på motion (s) omsorg och förebyggande åtgärder för äldre...18 Rutiner för handläggning av lovverksamhet för barn och ungdom samt korttidsverksamhet under sommaren för vuxna med stöd av LSS...19 Yttrande till Länsstyrelsen angående granskning av Socialnämndens riktlinjer för bedömning av LSS-insatser...21 Rutiner för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare och respektive LSS-verksamhet...23 Ansökan om serveringstillstånd enligt 7 akp 5 alkohollagen från Framgång Co HB...26 Ansökan från J & F Food and Beverage HB om tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid Brollsta Golfrestaurang...27 Sid 2 (28)

3 Innehållsförteckning: 1. Justerande:...Error! Bookmark not defined. 2. Socialnämndens budgetuppföljning efter tertial 1 år Socialnämndens mål Uppföljning av yttrande angående revisionsrapport om missbrukarvård Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Remissvar: Ensamkommande flyktingbarn Förtur till hyresbostäder Riktlinjer för sociala hyreskontrakt Stimulansbidrag - förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Föreningsbidrag för år Bidrag till pensionärsföreningar för år Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorg och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen Remissvar på motion (s) omsorg och förebyggande åtgärder för äldre Rutiner för handläggning av lovverksamhet för barn och ungdom samt korttidsverksamhet under sommaren för vuxna med stöd av LSS Yttrande till Länsstyrelsen angående granskning av Socialnämndens riktlinjer för bedömning av LSS-insatser Rutiner för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare och respektive LSSverksamhet Ansökan om serveringstillstånd enligt 7 akp 5 alkohollagen från Framgång Co HB Ansökan från J & F Food and Beverage HB om tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid Brollsta Golfrestaurang Anmälningsärenden...Error! Bookmark not defined. Sid 3 (28)

4 Socialnämndens budgetuppföljning efter tertial 1 år 2007 AU 26 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden godkänner socialnämndens fördjupade analys uppföljning av tertial 1 med årsprognos. Den ekonomiska redovisningen - VaSaRu-rapport 1:a tertialet överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet Socialförvaltningen har tagit fram en ekonomisk uppföljning efter första tertialet 2007 med årsprognos. En fördjupad analys av tertialuppföljningen föreligger. Handlingar i ärendet VaSaRu-rapport Fördupad analys VaSaRu (28)

5 Socialnämndens mål AU 27 Arbetsutskottets förslag Socialnämnden beslutar att anta vision och nya mål för perioden och uppdra åt socialförvaltningen att arbeta vidare med att bryta ner dessa till mål för varje enhet. Socialnämndens vision Socialtjänsten i Vallentuna ska förknippas med trygghet, tillgänglighet och valfrihet Socialnämndens mål Människor som ringer eller besöker socialförvaltningen ska känna sig välkomna i en trevlig miljö och genom ett vänligt bemötande. - Socialförvaltningens personal ska ge tydlig information om olika möjligheter till stöd och bistånd samt underlätta för ensamma människor att få del av social gemenskap. - Allmänhetens kännedom om socialförvaltningens klagomålshantering ska öka. - Kommuninvånarnas valfrihet ska öka genom samverkan med andra kommuner samt privata aktörer och organisationer. - Möjlighet till samverkan med landstinget i ett Äldres hus ska utredas under planperioden. - Uppsökande verksamhet till alla över 75 år ska fortsätta även efter pågående projekts slut. - Möjlighet till förenklad biståndsbedömning när det gäller serviceinsatser inom hemtjänsten ska utredas. - När socialförvaltningen får en signal om missbruk hos ungdom ska familjen kontaktas första vardagen efter anmälan. 5 (28)

6 Uppföljning av yttrande angående revisionsrapport om missbrukarvård AU 28 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden beslutar att anta denna tjänsteskrivelse såsom sin uppföljning till yttrandet daterat till revisorerna i Vallentuna kommun. Ärendet Bakgrund Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers lämnade i januari 2006 på uppdrag av kommunens revisorer en granskning av missbruksvården. Syftet med granskningen var att belysa nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Komrev bedömde övergripande att socialförvaltningens handläggning och formella hantering uppfyllde de krav som det nationella regelverket och lokala riktlinjer samt delegation anger. Samtidigt bedömde Komrev att det fanns behov av att utveckla och stärka nämndens styrning, uppföljning och kontroll, huvudsakligen gällande handläggningsprocessen, användning av arbets- och behandlingsplaner samt formerna för uppföljning och utvärdering av vårdinsatser. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse daterad (28)

7 Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL AU 29 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden lämnar som sin rapport till kommunfullmäktig enligt 16 kap 6 h socialtjänstlagen förvaltningens rapport daterad Ärende Kommunerna har från 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Rapporteringen till Länsstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. En sådan rapport har lämnats av enhetschefen till Länsstyrelsen i Stockholms län gällande kvartalet januari t.o.m. mars Enligt kap 16 kap 6 h samma lag ska socialnämnden lämna en statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till länsstyrelsen till kommunfullmäktige. Handlingar i ärendet Statistikrapport till kommunfullmäktige daterad (28)

8 Remissvar: Ensamkommande flyktingbarn AU 30 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden antar denna tjänsteskrivelse såsom sitt svar på remiss från Kommunstyrelsen gällande ensamkommande flyktingbarn. Ärendet Kommunstyrelsen har begärt svar på remiss gällande Motion (s) Ensamma flyktingbarn. I motionen föreslås att utreda möjligheterna att ta emot ensamkommande flyktingbarn och, om förutsättningar finns, att kommunen tecknar avtal med Migrationsverket för att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Socialnämnden tillstyrker förslaget. Socialförvaltningen har redan under det senaste halvåret preliminärutrett frågan. Utredningar av bl.a. Socialstyrelsen visar att de ensamkommande flyktingbarnen oftast är i åldrarna år. De är ofta svårbelastade av t.ex. krigstrauman och har i många fall blivit ivägskickade av föräldrarna mot sin egen vilja, vilket innebär bristande grundtrygghet och separationsproblematik. Kommuner som tecknar avtal med Migrationsverket får statlig ersättning för mottagande av asylsökande barn. Kommunerna får även statlig ersättning efter att barnen fått uppehållstillstånd. Syftet med ersättningen är att undvika att barnen får vistas längre tider på flyktingförläggningar sedan de sökt asyl och att kommunerna fortsätter att ta ansvar för barnen även efter det att de fått uppehållstillstånd. Det handlar alltså oftast om tonårsbarn med stora behov. De kan tas om hand antingen i familjehem, i grupphem eller vid särskilda behov i HVB-hem. Enligt Migrationsverket är familjehem generellt att föredra, även om en prövning måste göras för varje individ för att avgöra vilket boende som bästa kan tillgodose de individuella behoven. I vilket fall kan alla dessa barn förväntas ha stora behov av stöd under en tid framöver. De har även behov av undervisning i det svenska språket och mer eller mindre omfattande kunskapsluckor, vilket innebär behov av stöd i skolan. Enligt Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn, ska Överförmyndaren så snart som möjligt förordna en god man som ansvarar för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter i ställe av vårdnadshavare. Det kan finnas behov av samarbete med landstinget angående medicinska och psykiatriska behov. För närvarande utgår från Migrationsverket bland annat en årlig fast ersättning om kr, faktiska kostnader för placering i 8 (28)

9 Forts 30 familjehem, schablonersättning för barnets skolgång och faktiska kostnader för god man. Ersättningen upphör när barnet fyller 18 år. Endast ett fåtal kommuner har träffat överenskommelser med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn, medan ett stort antal barn är kvar i tillfälliga boenden i väntan på en angiven plats. Utifrån den bakgrunden har Regeringen den 16 april lämnat en proposition till Riksdagen om förändrade villkor för ersättning till kommuner. Bl.a. föreslås att ersättning kan utgå tills barnet fyller 21 år (givetvis ska personen ha tagits emot innan hon/han fyllt 18 år). Detta kommer att bli en viktig förbättring av villkoren, eftersom barn med denna typ av bakgrund oftast behöver stöd längre än till 18-årsdagen. En annan förändring är att de ursprungliga ersättningsnivåerna kommer att fortsätta gälla även efter att barnet fått uppehållstillstånd. Idag tar andra ersättningsnivåer över. Om kommunen tecknar avtal att ta emot minst fem asylsökande barn, föreslås att den fasta ersättningen höjs till 1 miljon kr. Detta kommer att gälla endast under De föreslagna förändringarna skulle innebära klart förbättrade ekonomiska förutsättningar för Vallentuna kommun att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Boenden och frågan som hör till det personliga stödet torde höra till socialnämndens ansvarsområde. Socialnämnden har inte idag ekonomiska resurser för att ta hand om ett flertal ensamkommande barn och det saknas utrymme för socialsekreterarna att handlägga dessa ärenden. För att socialnämnden ska kunna genomföra ett sådant uppdrag är det därför nödvändigt att den fasta ersättningen tilldelas socialnämnden. Socialförvaltningen skulle då få möjlighet att anställa en person med uppgift att samordna de områden som förvaltningen ansvarar för och även samarbeta med bl.a. skolan och gode män. Till den projektanställdes arbetsuppgifter skulle höra att rekrytera familjehem till dessa barn. Här är det viktigt att ansträngningar görs för att hitta bra och lämpliga familjehem inom Vallentuna kommun, eftersom samarbetet inte minst med skolan skulle försvåras om familjehemmen ligger i en annan kommun. Även frågan om ersättning till skolan skulle kompliceras, eftersom den förutsätter att även den andra kommunen tecknar avtal med Migrationsverket. För att socialförvaltningen ska kunna lyckas med att hitta bra familjehem kommer att krävas samarbete med och stöd från andra aktörer i kommunen. För socialnämndens ställningstagande är det mycket viktigt att ersättning får utgå tills personen har fyllt 21 år och att ersättningsnivåerna behålls efter att barnet fått uppehållstillstånd. Sammantaget är socialnämnden positivt inställd till att ta emot fem ensamkommande flyktingbarn under hösten 2007, under 9 (28)

10 Forts 30 förutsättningen att Regeringens proposition om förändrade villkor för ersättning till kommunerna beslutas av Riksdagen och att behövliga resurser tilldelas socialnämnden. Handlingar i ärendet Remiss från Kommunstyrelsen Motion (s) Ensamma flyktingbarn 10 (28)

11 Förtur till hyresbostäder AU 31 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att träffa avtal med Stockholms stads Bostadsförmedling om hantering av medicinska och sociala förturer till hyresbostäder. Ärendet Tidigare hantering av förtur i Vallentuna kommun Den 21 juni 2004 togs beslut i Kommunfullmäktige i två ärenden som båda berörde bostäder i kommun. Det ena beslutet,, gällde nedläggning av bostadsförmedlingen, Dnr Fram till dess hade bostadsförmedlingen handlagt ansökningar om förtur. I beslutet ingick att samhällsbyggnadsnämnden skulle träffa avtal med Stockholms Stads Bostadsförmedling AB. Detta har också gjorts och Stockholms Stads Bostadsförmedling har idag en vallentunakö för hyreslägenheter i Vallentuna. Förslag om avtal med Stockholms stads Bostadsförmedling om hantering av förtur Stockholms stads bostadsförmedling handlägger ansökningar om förtur inom Stockholms stad enligt fastställda kriterier. Enligt dessa kan förtur beviljas den som har starka sociala eller medicinska behov av en viss bostad, eller som av ytterst trängande omständigheter är i akut behov av ändrade bostadsförhållanden och som saknar möjlighet att tillgodose detta behov på annat sätt. Ansökan görs på en särskild blankett. Skälen till förtur måste styrkas med intyg från någon som i sin yrkesverksamhet har en stödjande eller behandlande kontakt, t.ex. läkare eller socialsekreterare. Förtursförmedling är avgiftsfri och den som vistas i Stockholms stad har alltid rätt att få en ansökan prövad. Socialchefen har under våren 2007 varit i kontakt med Stockholms Stads Bostadsförmedling angående möjligheten att träffa ett avtal om hantering av förtur. Stockholms Stads Bostadsförmedling är intresserad av att träffa ett sådant avtal med Vallentuna kommun. Stockholms Stads Bostadsförmedling har sedan nedläggningen av Vallentuna kommuns bostadsförmedling en särskild Vallentunakö för lediga hyreslägenheter i Vallentuna och har därför överblick över vilka lägenheter som skulle kunna erbjudas enligt förtur. Då förtur inte är ett bistånd utan handläggs t.ex. i Stockholm helt hållit av det kommunala bostadsförmedlingsaktiebolaget, torde det inte finnas hinder för att genom avtal överlåta handläggning och beslut om förtur till samma bolag. Socialsekreterare eller behandlare inom den sociala omsorgen kan när det finns skäl lämna intyg som den sökande kan bifoga sin ansökan till bostadsförmedlingen. 11 (28)

12 Forts 31 Om ett avtal skulle träffas förutsetts de kriterier och handläggningsrutiner för förtur som gäller Stockholms stads Bostadsförmedling i övrigt även gälla för ansökningar om förtur till hyreslägenhet i Vallentuna. Personer som inte är folkbokförda i Vallentuna kommun måste ha mycket starka sociala eller medicinska skäl för att bosätta sig i Vallentuna och inte kunna bo kvar i hemkommunen eller flytta till annan kommun för att kunna beviljas förtur till lägenhet i Vallentuna kommun. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse daterad (28)

13 Riktlinjer för sociala hyreskontrakt AU 32 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden beslutar att avsnitt nr 16 i Riktlinjer för försörjningsstöd, daterade , gällande sociala hyreskontrakt upphör att gälla och ersätts av Riktlinjer för sociala hyreskontrakt daterade Ärendet Socialförvaltningen har utarbetat nya riktlinjer för sociala hyreskontrakt. De nu gällande riktlinjerna ingår i riktlinjerna för försörjningsstöd som beslutades Behovet av särskilda riktlinjer för sociala hyreskontrakt framkom i samband med genomgång och uppdatering av förvaltningens rutiner för handläggning av sociala kontrakt. Riktlinjer behövs också för att klargöra skillnaden mellan sociala hyreskontrakt, som är en form av bistånd genom socialnämnden, och förtur till hyresbostad som är en form av hjälp som kan handläggas av en bostadsförmedling. Handlingar i ärendet Riktlinjer för handläggning av sociala hyreskontrakt Rutiner för handläggning av sociala hyreskontrakt (28)

14 Stimulansbidrag - förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående AU 33 Arbetsutskottets beslut Ärendet hänskjuts till socialnämndens sammanträde 12 juni i avvaktan på kompletterande handlingar 14 (28)

15 Föreningsbidrag för år 2007 AU 34 Dnr Arbetsutskottets förslag 1. Socialnämnden beslutar bevilja föreningsbidrag för år 2007 enligt följande: Kvinnojouren i Vallentuna Anhörigföreningen IFS-Vallentuna Väntjänsten i Vallentuna Södra Roslagens Brottsofferjour BRIS Föräldraföreningen mot narkotika i Täby HOPP RSMH XIST kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor 2. Socialnämnden beslutar avslå ansökan från Upplands familjehem med motiveringen att Upplands familjehems tjänster inte anlitas. Ärendet Ansökningar om föreningsbidrag för år 2007 har inkommit från följande föreningar: Förening Erhållit bidrag 2006 Sökt bidrag 2007 Kvinnojouren i Vallentuna Anhörigföreningen IFS-Vallentuna Ej angivit summa Väntjänsten i Vallentuna Södra Roslagens brottsofferjour BRIS Barnens rätt i samhället Föräldraföreningen mot narkotika i Täby Hopp, Föreningen för sexuellt utnyttjade män/kvinnor RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Ej angivit summa Upplands familjehem XIST,verksamhet för unga föräldrar Ej sökt (28)

16 Bidrag till pensionärsföreningar för år 2007 AU 35 Dnr Arbetsutskottets förslag Bidrag för 2007 års verksamhet beviljas enligt följande. Attunda SPF kronor SPF/KOM kronor Kårsta PRO kronor Vallentuna PRO kronor Össeby PRO kronor Vallentuna RPG-grupp kronor Ärendet Ansökningar om bidrag för år 2007 har inkommit från följande föreningar Föreningens namn Antal medlemmar Förslag till bidrag Attunda SPF kr SPF/KOM kr Kårsta PRO kr Vallentuna PRO kr Össeby PRO kr Vallentuna RPG-gr kr Enligt socialnämndens beslut (SN 4) utbetalas bidrag med 55 kronor per registrerad medlem. Ersättningen skall även täcka kostnader för lokaler. Ansökningshandlingarna i dess helhet finns tillgängliga vid arbetsutskottets och socialnämndens sammanträden. 16 (28)

17 Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorg och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen AU 36 Dnr Beslut Arbetsutskottet återremitterar ärendet till socialförvaltningen. Socialförvaltningens förslag Socialnämnden beslutar att anta förslag till riktlinjer för biståndsbeslut inom äldre och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen. Riktlinjerna skall gälla omedelbart efter att de godkänts av socialnämnden. Ärendet Socialförvaltningen har utarbetat reviderade riktlinjer som stöd för handläggning och beslut inom äldre- och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen. Riktlinjerna har utarbetats av biståndsbedömare i samarbete med specialist/utredare inom äldreomsorg och de har godkänts av enhetschef och socialchef. En inriktning i revideringsarbetet har varit att i första hand prioritera och förstärka insatser som underlättar för den enskilde att bo kvar i det egna hemmet. Riktlinjerna innebär ingen ändring av gällande delegationsordning. Handlingar i ärendet Riktlinjer daterade (28)

18 Remissvar på motion (s) omsorg och förebyggande åtgärder för äldre AU 37 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad som sitt svar på motion (s) Omsorg och förebyggande åtgärder för äldre från Hans Strandin och Mauritz Lindroth. Socialnämnden överlämnar svaret till kommunstyrelsen. Ärendet Kommunstyrelsen överlämnade till socialnämnden att svara på motion från (s) angående omsorg och förebyggande åtgärder för äldre. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse daterad (28)

19 Rutiner för handläggning av lovverksamhet för barn och ungdom samt korttidsverksamhet under sommaren för vuxna med stöd av LSS AU 38 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden föreslås anta rutiner enligt tjänsteskrivelse Tidigare riktlinjer enligt beslut från socialnämnden upphör att gälla. Ärendet Omarbetade rutiner för handläggning av insatser för lovverksamhet för barn och ungdom respektive för korttidsverksamhet för vuxna under sommaren enligt 9 6 och 9 7, LSS. Lagstadgade insatser Korttidsvistelse utanför det egna hemmet beviljas enligt 9 6 p, LSS, för barn, ungdomar och vuxna. Sommarläger och kortkurser utgör en form av korttidsvistelse. Syftet med korttidsvistelse är dels att den funktionshindrade personen ska erbjudas miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga kan beredas avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse kan bedrivas i stödfamilj eller i korttidshem alternativt under lov i läger. För unga vuxna som bor kvar i föräldrahemmet är syftet, förutom avlösning av anhörigas omvårdnadsarbete och rekreation för den enskilde, ett led i unga vuxnas frigörelse från föräldrar. Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år före och efter skoldagens slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov som sommarlov kan beviljas enligt 9 7p, LSS. Denna verksamhet omfattar inte övernattning utan utgör tillsyn under dagtid. Paragrafen avser ungdomar som på grund av sitt funktionshinder inte kan vara utan tillsyn efter 12 års ålder när kommunens ansvar för eftermiddags och lovverksamhet upphör för övriga ungdomar. Utgångspunkt för handläggning av ansökningar om lov- eller semestervistelse enligt 9 6 eller 9 7, LSS. I varje ärende ska göras en individuell prövning med utgångspunkt från en helhetsbedömning av den enskildes situation. Hänsyn ska tas till i vilken mån funktionshindret medför ett behov av insatsen och om insatsen bedöms medföra goda levnadsvillkor för personens ålder i jämförelse med andra jämnåriga med liknande levnadsvillkor. 19 (28)

20 Val av lovverksamhet Lovverksamhet sker huvudsakligen inom ramen för kommunens egen verksamhet, eller i lovverksamhet som anordnas i samverkan mellan nordostkommunerna. Lovverksamhet kan även ske inom ramen för upphandlad korttidsverksamhet. För barn, ungdomar och vuxna som har behov av regelbundet återkommande korttidsvistelser under året Efter behov beviljas funktionshindrade regelbundet återkommande korttidsvistelser - exempelvis en helg per månad eller en vecka per månad. För dem är det vanligt att det ordinarie korttidshemmet ansvara för att erbjuda en sammanhållen vistelse en vecka under sommarlovet - lägervecka. Denna vistelse bör om möjligt utformas så att den ger rekreation och stimulans utöver den som förekommer under övriga delen av året. Ungdomar som har korttidstillsyn 9 7 För ungdomar som har beviljats korttidstillsyn för barn över 12 år pågår verksamheten heltid dagtid under loven för att tillförsäkra att föräldrar kan förvärvsarbeta. Någon vecka under sommaren ordnas dagläger utanför den ordinarie lokalen. Dagläger kan utgöra en ersättning för annan lovverksamhet om det inte finns specifika skäl till att åka iväg på läger med övernattning. Ungdomar och vuxna i bostad med särskild service. För ungdomar och vuxna som bor i bostad med särskild service ordnas semester och rekreationsvistelser i enlighet med Rutiner för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare och respektive LSSenhet (se tjänsteskrivelse ). Kostnader för den enskilde Den enskildes kostnader i samband med korttidsvistelser utgörs av omkostnader för mat, logi, resor, kostnader för inträden m m. Avgift tas inte ut för omvårdnads- eller serviceinsatser. 20 (28)

21 Yttrande till Länsstyrelsen angående granskning av Socialnämndens riktlinjer för bedömning av LSS-insatser AU 39 Dnr Socialförvaltningens förslag Socialnämnden föreslås anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till Länsstyrelsen i Stockholms län. Tidigare Riktlinjer för handläggning av lovverksamhet för barn och ungdom samt korttidsverksamhet under sommaren för vuxna med stöd av LSS, antagna av socialnämnden samt Riktlinjer för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare för aktuell LSSenhet, antagna av socialnämnden , upphör att gälla i och med socialnämndens beslut Ärendet Länsstyrelsen har granskat riktlinjer antagna i januari 2004 av Socialnämnden. Riktlinjerna avser lovverksamhet som anordnas inom ramen för insatserna korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS. En likartad granskning har genomförts i samtliga län i landet enligt en granskningsmall som särskilt beaktat om riktlinjerna kan begränsa enskilda personers rättigheter. I beslut riktar Länsstyrelsen kritik mot Socialnämnden då riktlinjerna i vissa avseenden bedömts begränsa enskilda personers rättigheter. Länsstyrelsen har uppmanat Socialnämnden att se över sina riktlinjer och har sammanfattat sin kritik i följande punkter: - det saknas i lagen utrymme att göra generella tidsbegränsningar av insatser som angivits i riktlinjerna t ex avseende korttidsvistelse utanför hemmet. - insatser kan inte begränsas till vissa bestämda verksamheter - korttidsvistelse för yngre barn får inte anges att i första hand avse kontaktfamilj, då insatserna är frivilligt valda och vårdnadshavaren ska ha inflytande över hur insatsen utformas. Rutiner för handläggning av ärenden avseende lovverksamhet för barn och ungdom samt korttidsverksamhet under sommaren för./. vuxna med stöd av 9 6 p LSS har utarbetats (se bilaga 1). Dessa rutiner är avsedda som ett stöd för handläggarna vid bedömning och handläggning. I rutinerna betonas att det i varje ärende ska göras en individuell prövning med utgångspunkt från en helhetsbedömning av den enskildes situation. Hänsyn ska tas till i vilken mån funktionshindret medför ett behov av insatsen och om insatsen bedöms medföra goda levnadsvillkor för personens ålder i jämförelse med andra jämnåriga med liknande levnadsvillkor. Som 21 (28)

22 forts. 39 framgår av bilagan saknas det i rutinerna begränsningar avseende typ av insats eller tid. Länsstyrelsen har även kommenterat en bilaga till Riktlinjer för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare och budget för aktuell LSS-enhet. Enligt kommentaren ska: - praktisk hjälp i bostäder enligt LSS inte begränsas till vad som gäller för hemtjänst enligt socialtjänstlagen. - den enskilde inte betala för personalens omkostnader i samband med insatsens genomförande../. Dessa riktlinjer har omarbetats (se bilaga 2) och ovanstående påpekanden har beaktats i avvaktan på att rutiner för hur kostnader ska fördelas mellan boende/deltagare och respektive verksamhet kommer tas fram i samråd med berörda verksamhetschefer. Länsstyrelsernas rapport Riktlinjer till hjälp eller stjälp? kommer i samband med genomgång av de nya rutinerna för handläggning av lovvistelse för barn och ungdom samt av korttidsvistelse under sommaren för vuxna att diskuteras i handläggargruppen. Handlingar i ärendet Beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län, beteckning Inkommen till Vallentuna kommun , diarienummer (28)

23 Rutiner för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare och respektive LSSverksamhet AU 40 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden föreslås anta rutiner för kostnadsfördelning mellan boende/deltagare och respektive LSS-verksamhet i enlighet med tjänsteskrivelse Tidigare riktlinjer enligt beslut från socialnämnden upphör att gälla. Ärendet Rutiner för hur kostnader ska fördelas mellan den enskilde boende och aktuell boendeenhet har tagits fram i enlighet med de förutsättningar LSS-området ger. Inom LSS-området är det inte tillåtet att ta ut avgift för stöd, service och vård. Den enskilde betalar sina egna kostnader enligt de rutiner som föreslås nedan. Förslaget till rutiner är i överensstämmelse med gällande praxis och har tagits fram i samarbete med kommunens verksamhetschefer för LSS-enheterna. Service I insatsen bostad med särskild service enligt 9 8 och 9 9, LSS ingår service i form av städning, tvätt och inköp m. m. som den enskilde har behov av antingen i form av att personalen utför arbetet eller finns med som handledare. I gruppbostäder utför personalen i huvudsak alla serviceuppgifter. I servicebostäder enligt LSS och boendestöd är personalen i hög grad handledare med målet att den enskilde alltmer tar över uppgiften själv. I LSS-bostäder kan uppdraget variera. Städning av den boendes lägenhet sker utifrån den enskildes egen förmåga. Personalen kan handleda den enskilde, eller hjälpa till att anlita städfirma efter överenskommelse med god man. Flyttstädning och storstädning betalas av den enskilde i servicebostäder och vid boendestöd. Saneringsstädning kan förekomma vid boendestöd då insatsen påbörjas eller om den enskilde under perioder inte släpper in personal. Denna typ av städning betalas i princip av den enskilde. Särskild prövning om ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen, Sol, kan i vissa fall bli aktuellt. 23 (28)

24 Forts 40 Matkostnad Den enskilde svarar för sina matkostnader. I servicebostäder och boendestöd görs individuella inköp med stöd av personal som handledare. I gruppbostäder väljer man oftast att ha en gemensam hushållskassa och gemensam matlagning för alla boende. Verksamhetschef och gode män kommer överens om lämplig storlek på månatlig inbetalning till gemensam hushållskassa. Det sker enligt Regler och rutiner för självhushåll i gruppbostäder som togs fram av landstingets Omsorgsnämnd innan kommunaliseringen av LSS-verksamheten. Vardagliga förbrukningsartiklar I gruppbostäder betalar den enskilde alla förbrukningsartiklar som ska användas i den privata bostaden t.ex.: rengöringsmedel, soppåsar, toalett- och hushållspapper, diskborste, toalettborste, privata hygienartiklar (förutom inkontinenshjälpmedel) Inköp av förbrukningsartiklar sker antingen individuellt tillsammans med den enskilde (alltid i Gullvivans servicebostäder) eller kollektivt för hela enheten. Kostnaden delas mellan de boende t.ex. storpack av hushålls- och toalettpapper (ofta i sammanhållna gruppbostäder som t.ex. Uthamra och Västanberga). Vardagliga förbrukningsartiklar som används i gemensamhets- och personalutrymmen bekostas av enhetens budget. Förbrukningsartiklar kopplade till arbetsmiljö Förbrukningsartiklar kopplade till arbetsmiljön bekostas av enhetens budget. Exempel: arbetshandskar för disk och städ, skyddsförkläden, engångshandskar för vård, handkräm, handsprit, m.m. Sjukvård Sjukbesök och medicin betalar den enskilde upp till landstingets högkostnadsskydd. Tandvård kan inrymmas i landstingets högkostnadsskydd för läkarvård efter särskilt intyg för den som bor i bostad med särskild service enligt LSS. Verksamhetschefen för boendeenheten utfärdar intyget. Fritid Den enskilde bekostar sina fritidsaktiviteter men svarar inte för medföljande personals kostnad. 24 (28)

25 Forts. 40 Personalens omkostnader kan som norm få uppgå till det belopp som respektive verksamhetschef beslutat för att delta i en boendes fritidsaktiviteter. Semester Om semestervistelse för en grupp anordnas inom en bostad med särskild service i form av s k utflyttad verksamhet som en boendeenhet initierar svarar den enskilde för sina kostnader. Medföljande personal och enhetens budget svarar för sina respektive kostnader utifrån vad som gäller i ordinarie verksamhet. Huvudsakligen sker utflyttad verksamhet i form av stugsemester för flera boende samtidigt. Den enskilde betalar sin andel och enheten betalar personalens andel av stughyran. Var och en betalar själv sin mat (även personalen). Egna aktiviteter betalar den enskilde. Personalen ersätts inom ramen för den budget/nivå för omkostnader som verksamhetschefen beslutat kan utgå för omkostnader som följeslagare vid fritidsaktiviteter. Kostnaden för en planerad semestervistelse måste alltid godkännas i förväg av gode män och verksamhetschef. Verksamhetschef avgör hur lång tid en personal kan få ha sitt arbete förlagt utanför enheten. Resor Med undantag för turbundna resor mellan bostaden och den dagliga verksamheten bekostar den enskilde själv sina resor. I första hand anlitas allmänna kommunikationer eller färdtjänst om den enskilde är beviljad sådan. Tidsvinst eller smidighet kan innebära att personal vid vissa tillfällen skjutsar boende i en enhets handikappbuss eller i privat bil. Den enskilde betalar vid denna typ av resor en skälig självkostnad som slås fast i överenskommelse mellan respektive enhet och gode män. För resor i privat bil är den skattefria delen av reseersättningen en rimlig summa. Daglig verksamhet Habiliteringsersättning utgår per närvarotimma i daglig verksamhet. Den enskilde betalar för lunch och mellanmål i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda måltidskostnaden i daglig verksamhet. Mat och kaffe i samband med utflykter och för godsaker betalar den enskilde utöver den ordinarie matkostnaden. 25 (28)

26 Ansökan om serveringstillstånd enligt 7 kap 5 AL från Framgång Co HB AU 41 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden beviljar med stöd av 7 kap 5 alkohollagen Handelsbolaget Framgång Co, organisationsnummer , serveringstillstånd med prövotid 1 år för all slags alkoholdrycker till allmänheten och slutna sällskap vid Restauranglokalen på Tuna Torg 10 med uteservering, Vallentuna 1:7, måndag torsdag samt söndag kl 11:00 01:00 och fredag lördag kl 11:00 02:00. På uteplatsen skall servering avslutas senast kl 22:00. Ärendet Framgång Co Handelsbolag har till socialnämnden i Vallentuna inkommit med ansökan att erhålla serveringstillstånd i restauranglokalen vid Tuna Torg 10, Vallentuna. Ansökan avser alla slags alkoholdrycker till allmänheten och till slutna sällskap i restauranglokalen och på uteserveringen, måndag torsdag samt söndag kl 11:00 01:00 och fredag lördag kl 11:00 02:00. På uteplatsen skall servering avslutas senast kl 22:00. Ansökan inkom den 23 januari Ansökan har remitterats i vederbörlig ordning. Handlingar i ärendet Utredning daterad (28)

27 Ansökan från J & F Food and Beverage HB om tillstånd enligt 7 kap 5 AL för servering av alkoholdrycker vid Brollsta Golfrestaurang AU 42 Dnr Arbetsutskottets förslag Med stöd av 7 kap 5 alkohollagen, beviljar socialnämnden permanent serveringstillstånd till J & F Food and Beverage HB för all slags alkoholdrycker till allmänheten vid Brollsta Golfrestaurang. Servering medges alla dagar kl under perioden apriloktober. Socialnämnden återkallar samtidigt det tidigare tillfälliga serveringstillståndet, enligt 7 kap 19 1 p, för J & F Food and Beverage HB, org.nr , samt meddelar folkhälsoinstitutet, länsstyrelsen och polismyndigheten. Ärendet J & F Food and Beverage HB har inkommit med ansökan daterad till socialnämnden om att erhålla serveringstillstånd vid Brollsta Golfrestaurang. Ansökan avser alla slag av alkoholdrycker dagligen kl , i serveringslokal samt uteservering, årligen under perioden april oktober. Ansökan har remitterats i vederbörlig ordning. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse (28)

28 Anmälningsärenden AU 43 1.Detaljplan för Tegelbruket 2. Program för detaljplan för Rosendals handelsområde 3. Program för detaljplan för bostäder i Tingvallaområdet 4. Program för detaljplan samt samråd inför tillståndsprövning för Vallentuna Våtmarkspark 5. Länsstyrelsens beslut om upphörande av tillstånd för verksamheten vid Villa Fridhem 28 (28)

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen

Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och. Meddelande 2007:8. handikappomsorgen Riktlinjer LSS Hallands län Trygghetslarm inom äldre- och Meddelande 2007:8 handikappomsorgen Länsstyrelsen Halland Meddelande 2007:8 ISSN 1101 1084 ISRN LSTY-N-M-2007/8-SE Tryckt på Länsstyrelsens Tryckeri,

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Riktlinjer för handläggning. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Riktlinjer för handläggning. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Riktlinjer för handläggning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Håbokommun Socialnämnden 2007 tisdag den 17 april 2007 2 C HABo KOMMUN Dnr SN 2007/76 nr 2007.884 Socialförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Fastställd av socialnämnden 2008-09-17 Reviderad

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder 2007-04-16 Dnr SÄN 2007/149 Riktlinjer Insatser till personer med funktionshinder Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...3 SAMVERKAN...4

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vård- och omsorgsförvaltningen Sparad 2011-11-10 Vård- och omsorgsförvaltningen 2 (28) Innehållsförteckning 1 Vägledande bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer