VISIONSRAPPORT. Fördjupad konsekvensbeskrivning. Styrgruppen för kulturhus i Karlskrona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISIONSRAPPORT. Fördjupad konsekvensbeskrivning. Styrgruppen för kulturhus i Karlskrona"

Transkript

1 2013 VISIONSRAPPORT Fördjupad konsekvensbeskrivning Arkitektförslag till utveckling av Pottholmen, White Arkitekter Styrgruppen för kulturhus i Karlskrona

2 Innehåll Karlskronaen stad som vågar? 3 Sammanfattning 4 Kulturhus Karlskrona 4 Vision Inledning 6 Styrgruppens arbete hittills 7 Förslag till möjlig tidsplan 10 Platsen och dess omgivning 10 Igångsättning 11 Arkitekttävling 11 Innehåll och funktion 13 Allmänna utrymmmen 15 Kulturreception 15 Offentliga arbetsrum 16 Bibliotek 16 Kulturskola 19 Konsthall 20 Black box 21 Medborgarservice 22 Café och restaurang 23 Preliminär ytberäkning 24 Preliminär Ekonomi 25 Kalkyl 25 Nästa steg och beslutsgång 26 Styrgruppen för kulturhus i Karlskrona Jan Lennartsson (M) Patrik Hansson (S) Birgitta Möller (S) Ivar Wenster (S) Ulf Svahn (MP) Ulf Lundh (C) Thomas Brindefalk Kuntsson (KD) Ulf Hansson (V) Alf Stålborg (SD) Annika Eklund, kulturchef Anders Jaryd, teknisk chef Eva Wernersson, bibliotekschef Peter O Ekberg, kulturskolans chef Fredrik Sjölin, utvecklingschef IT Bengt Lingman, kommunledningsförvaltningen Hans Juhlin, stadsarkitekt Anders Larsson, konsulterande arkitekt Karin Sågerås, utvecklingsledare (skribent)

3 Karlskrona - en stad som vågar? Karlskronas satsning på en visionsplan för de kommande 17 åren är en grund för planering, beslut och bejakande av förändring. Staden bör vara lyhörd för sina invånares önskemål och anpassa verksamheter och nytänkande efter människorna, deras livskvalité och nya behov som uppkommer i samhället. Visionen om ett kulturhus i Karlskrona är stark i styrgruppen och vi är överens om att tänka långsiktigt och bygga för framtiden. Det är därför av största vikt att se de funktioner och den samhällsnytta som ett kulturhus för olika aktiviteter och lärande kan skapa. Barn- och ungdomsperspektivet ska vara tydligt och det ska finnas en plats för alla målgrupper i det offentliga rummet. Ett kulturhus på Kungsplan uppfyller detta och stärker Karlskrona som en attraktiv och kreativ stad i framkant. Jan Lennartsson (M) Ordförande styrgruppen, kulturhus i Karlskrona 3

4 Sammanfattning Visionsrapport 2013 är en del i det uppdrag stygruppen för kulturhus i Karlskrona fått av kommunstyrelsen (se 168 den 9 augusti 2011). Rapporten tar upp visionsarbetet, styrgruppens arbete hittills, förslag på tidsperspektiv och igångsättning. Rapporten ger också en mer utförlig beskrivning av kulturhusets som offentligt rum, dess innehåll och funktion. Genomgången ska ligga till grund för såväl kommande beslutsunderlag i Karlskrona kommunfullmäktige som inför stundande medborgardialog. I dagsläget ligger styrgruppens fokus på kulturhusets strategiska läge i samband med Pottholmsprojektet, medborgardialog, beslutsgång och kommande arkitekttävling. Kulturhus Karlskrona Karlskrona ska sjuda av aktivtetet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med internationell atmosfär. Vi har utbildningsmiljöer som stimulerar kreativitetet och nyskapande. Med hög kvalité och gott värdskap kan vi locka besökare året om och göra besöksnäringen till en ny basnäring i Karlskrona. Kulturhuset är bestämt i kommunfullmäktige att ligga på Kungsplan. Platsen blir ett naturligt nav och offentligt rum mellan Pottholmen och centrum. Nya mål i det offentliga rummet och rörelsestråk i staden är nödvändiga för stadsutvecklingen. Kulturhuset är fyllt med kultur, information, kunskap, kreativitet, möten och inspiration. En tillgänglig offentlig mötesplats med generösa öppettider som på så sätt blir en lockande plats även för stadens turister. Här finns stadsbibliotek, kulturskola, konsthall, café och restaurang, medborgarsservice, grupp- och konferensrum, black box och flera spontanscener. Det finns utrymme för studenter, allmänna kontorsplatser och föreningsliv. Genom de olika verksamheterna i huset bildas en stark synergieffekt bland medarbetare, områden och programverksamhet. Ytberäkningen är i dagsläget m 2. Den preliminära investeringskostnaden för uppförande av byggnaden är kr. Nästa steg i styrgruppens arbete är att genomföra en medborgardialog, utlysa en arkitekttävling och hålla projektet igång enligt föreslagen tidsplan med invigning år

5 Vision Karlskrona 2030 För att Karlskrona ska växa och få fler invånare, arbetstillfällen och besökare behövs en tydlig framtidsbild och en utstakad väg för att nå dit. Därför har Karlskrona kommun tagit fram en vision som ska ligga till grund för det strategiska arbetet de kommande mandatperioderna. Med sitt unika läge är Karlskrona ett nav i en växande region. Här finns det goda livet och det bästa förutsättningarna för ett expansivt näringsliv. De närmaste fem åren prioritetar vi fem utvecklingsområden. Attraktiv livsmiljö Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med en internationell atmosfär. Utbildning och kunskap Vi har utbildningsmiljöer som stimulerar kreativitet och nyskapande. Upplevelsernas Karlskrona Med hög kvalitet och gott värdskap kan vi locka besökare året om och göra besöksnäringen till en ny basnäring i Karlskrona. Citat ur Karlskrona

6 Inledning Bilden av det framtida Karlskrona finns i visions- Karlskrona 2013 planen Karlskrona Här finns tydliga budskap om vikten av en framtidsbild och utstakad väg för att få staden att växa genom fler invånare, arbetstillfällen och besökare. Visionsplanen ligger också till grund för kommunens strategiska arbete under de kommande mandatperioderna. De fem utvecklingsområden Karlskrona kommun tagit fram att arbeta med de närmaste åren är: Attraktiv livsmiljö, Snabba kommunikationer, Utbildning och kunskap, Upplevelsernas Karlskrona och Näringslivets Karlskrona. Styrgruppen för kulturhus i Karlskronas uppdrag ligger i linje med tre av dessa. Denna visionsrapport är den andra delen av styrgruppens uppdrag, d.v.s. att fördjupa konsekvensbeskrivningen såväl ekonomiskt (inkl. investeringsbehov) som personellt. 6

7 Styrgruppens arbete hittills Nedanstående text beskriver styrgruppens uppdrag och arbete från 2006 till våren Planeringen för ett nytt stadsbibliotek i Karlskrona började redan i maj 2006 då en första styrgrupp utsågs av kommunstyrelsen. Denna avlöstes av en ny som tillsattes året därefter. I 2007 års styrgrupp fanns alla politiska partier representerade och målet var att nå konsensus i beslut och förslag års styrgrupper arbetade i sin planeringsprocess fram visioner gällande vad ett nytt stadsbibliotek skulle innehålla och framför allt var det skulle vara placerat i stadsmiljön. Det genomfördes flera förstudier av dess lokalisering och det fanns en kontinuerlig dialog mellan styrgruppen, samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen, vilket resulterade i en omfattande resultatredovisning. Utöver detta gjordes en omfattande medborgardialog med offentliga samtal och utställningar vilka gav stor uppmärksamhet i lokalpress. Frågan om ett nytt stadsbibliotek väckte således ett stort engagemang hos medborgarna och många blev involverade i frågan I februari 2009 fick styrgruppen förnyat uppdrag av kommunstyrelsen med utgångspunkterna: att fördjupa det redovisade lokalprogrammet att studera förutsättningar för samverkan mellan andra intressenter Morten Ravnbo Design 7

8 Mellan 2009 och 2010 genomfördes sju protokollförda styrgruppsmöten och det gjordes en arbets- och studieresa till Gotland. Fem personer från stadsbiblioteket fick parallellt med styrgruppens arbete, att som lokalgrupp, ta fram synpunkter till bibliotekets innehåll, logistik och flöde. Förslagen presenterades inför styrgruppen och man förde gemen-samma diskussioner och samtal kring lokalgruppens projekteringsförslag. På kommunstyrelsens sammanträde togs frågan åter upp om fortsatt arbete med nytt stadsbibliotek. På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslogs att en ny styrgrupp skulle inrättas under kommunstyrelsen i syfte att bibehålla den kompetens den tidigare visat och fortsätta att driva frågan framåt. Styrgruppen fick i uppdrag under tiden att arbeta med de nuvarande uppdrag man arbetar efter, dvs: att precisera och förtydliga förslag till innehålls- och lokalplan att fördjupa konsekvensbeskrivningen såväl ekonomiskt (inklusive investeringsbehov) som personellt att utreda förutsättningarna för att under mandatperioden genomföra parallella uppdrag alternativt utlysande av arkitekttävling För att kunna arbeta framåt i processen beviljades styrgruppen kr från kommunstyrelsens projektbudget för Den dominerande frågan under styrgruppens planeringsprocess kretsade kring nybyggnationens funktion och innehåll samt samverkan med andra parter, såväl kommunala som kommersiella. Andra huvudområden som diskuterades var ekonomi och hur frågan om ett nytt stadsbibliotek, tillika kulturhus, skulle bli aktuell hos såväl politiker som medborgare. White arkitektbyrå 8

9 Under 2012 träffades styrgruppen sex gånger. Vid ett tillfälle besökte styrgruppen kulturhuset Spira i Jönköping vilket gav stor inspiration för det fortsatta arbetet. Den tydliga inriktningen blev vikten av att arbeta för ett kulturhus innehållande nytt stadsbibliotek, kulturskola, black box, grupp- och konferensrum, scener, utställningshall, café/restaurang och ett medborgarservicekontor. Byggnaden skulle bl. a. ha genomgående flexibla ytor, ett tydligt hållbarhetstänk och flera spontanscener. I och med styrgruppens inriktning mot ett kulturhus önskade styrgruppen ändra namn från Styrgruppen för nytt stadsbibliotek till Styrgruppen för Kulturhus i Karlskrona. I dagsläget ligger fokus på kulturhusets strategiska läge i samband med Pottholmsprojektet, medborgardialog, beslutsgång och kommande arkitekttävling. Under 2013 har styrgruppen hittills arbetat med att ta fram ett komplett beslutsunderlag utifrån kommunstyrelsens uppdrag så att frågan om förverkligande av ett kulturhus kan behandlas i FAKTA Kultur för hjärta och hjärna Kulturupplevelser av olika slag är bra för vår hälsa. Och tänk dig själv, hur vore livet utan sång, dans och musik? Landstinget i Jönköpings län har i uppdrag att erbjuda kulturupplevelser, på samma sätt som man ansvarar för vården. Både svensk och internationell forskning visar att vi mår bra av kultur. Visionen är att skapa förutsättningar för ett bra liv i ett attraktivt län, och här har Smålands Musik och Teater och Kulturhuset Spira viktiga roller. Historik Spira I juni 2006 beslutar landstingsfullmäktige att bygga nya gemensamma lokaler för teater, musik och dans. I mars 2007 offentliggörs att förslaget Spira från Wingårdh Arkitektkontor är juryns (och allmänhetens) val. Arkitekterna arbetar om sitt förslag i samarbete med byggets styrgrupp. I januari 2009 beslutar landstingets tekniska delegation att ge Peab uppdraget att bygga det nya huset. Den 27 februari 2009 slås första pålen till huset ned av landstingsstyrelsens dåvarande ordförande Per-Anders Johansson (M). I april 2010 hålls en namntävling där länets medborgare inbjuds att föreslå namn. I juni 2010 presenteras det vinnande namnförslaget. Huset ska heta Kulturhuset Spira. I oktober 2010 hålls taklagsfest i husets foajé. I september 2011 börjar inflyttningen. Invigningsfesten hålls den november och därefter startar Smålands Musik och Teater upp sin verksamhet. Läs mer om programverksamheten i kulturhuset Spira på Läs mer om byggnadens bakgrund, vision och beslutsgång på 9

10 Förslag till möjlig tidsplan Styrgruppen ser nedanstående modell som tidplan för ett kulturhus i Karlskrona: Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Presentation & medborgardialog Tid för politisk beredning Stadsbibliotekets Presentation lokaler sägs av upp (3år) arkitektförslag Konsthallens lokaler sägs upp (2 år) Kulturskolans lokaler sägs upp (1 år) Preliminär invigning kulturhus Styrgruppens uppdrag t om Detaljplanarbete Kungsplan, upphandling projektering Byggstart kulturhus Platsen och dess omgivning Platsen för kulturhuset är enligt kommunfullmäktiges beslut lokaliserad till Kungsplan. En nybyggnation skapar inramningen av hela området kring Pottholmen och Hoglands park och blir en central del i det flöde som bildas kring Trossös norra del. Att blanda bostäder, kommersiella verksamheter med offentlig service är en viktig del för att skapa levande stadsdelar. Marinmuséets betydelse för Stumholmens utveckling är ett tydligt exempel på detta. Läs mer på: karlskrona.se FAKTA Pottholmen Pottholmen ligger i ett mycket strategiskt läge vid infarten till Karlskona stad och innehåller idag Karlskrona Central, brandstation, verksamheter och handel mm. Området domineras av stora trafikanläggningar så som Infartsleden och Karlskrona bangård. En förädling av Pottholmen möjliggör utveckling av en ny stadsdel med bostäder, verksamheter och service i ett attraktivt läge nära vatten, Karlskrona centrum och med närhet till kommunikationer inom och utanför staden. Programförslaget grundar sig på de parallella arkitektuppdrag som Karlskrona kommun tillsammans med Kärnhem AB genomfört för Pottholmen under En utveckling av Pottholmen ska minska den starka trafikprägeln för området till förmån för gång- och cykeltrafik och skapa en känsla av att man kommer in i staden 10 Karlskrona när man anländer till Pottholmen från Infartsleden. Den befintliga järnvägsstationen föreslås förbättras och samordnas med en ny busstation vid Blekingegatan. Bebyggelsen föreslås i huvudsak i 4-5 våningar för att förstärka områdets topografi och inte konkurrera med Trossö eller Pantarholmens bebyggelse. Utmed Infartsleden föreslås 5-6 våningar för att förstärka rumsligheten mot den nya stadsgatan. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planprogrammet godkändes av Kommunstyrelsen den 2 oktober Arbetet med detaljplanen kommer att påbörjas Planerad byggstart av den första etappen är 2015.

11 På grund av kommunens ekonomiska läge har byggstarten på Pottholmen Etapp 1 skjutits upp och en eventuell byggnation väntas bli klar först 2015, vilket i sin tur påverkar byggstarten av ett kulturhus. Beaktat att beslutet om placeringen av kulturhus är taget kan det finnas strategiska motiv till att finna alternativa placeringar. Igångsättandet av Pottholmsprojektet har redan inneburit förändringar av tidigare förslag. Som exempel har järnväg och parkeringsplatser flyttats och World Trade Center har bytt plats på kommunens tomtkarta. Den sistnämnda förändringen har medfört kommunen en besparing om 50 miljoner kronor. Igångsättning Kulturhusets tänkta placering på Kungsplan kan fungera som en hävstång för att få igång exploateringen av hela Pottholms-området. Byggprojekt där Karlskrona kommun är byggherre bör stå som goda exempel och förebilder på god arkitektur, stadsbyggnad, högkvalitativ gestaltning, hållbarhet och klok upphandling. Karlskrona kommun kan också inspirera andra kommuner till samma ambitionsnivå. Att ytterligare utveckla stadens levande stadsrum genom ett kulturhus borde fortsätta vara en framgångsfaktor för Karlskrona. Arkitekttävling Enligt det tredje uppdraget är nästa steg att utreda förutsättningarna för en arkitekttävling under Tävlingens resultat är tänkt att användas som en förankring i kommande medborgardialog och i målet att få fram ett önskvärt förslag att arbeta vidare med. Som sakkunnig i frågan om arkitekttävling har konsulterande arkitekt tillfrågats vilka fördelar och nackdelar som finns mellan Öppen arkitekttävling, Inbjuden arkitekttävling och Parallella uppdrag. Skillnaden mellan de tre olika alternativen är i all korthet: Nya målpunkter och rörelsestråk i staden genom nya offentliga byggnader är nödvändiga för stadsutvecklingen. En nybyggnation för kultur ger en plats för kultur i bred bemärkelse; en plats för evenemang, konst, kunskap, installationer, ljus och ljud. Öppen arkitekttävling Ett tävlingsprogram tas fram och en jury utses. Tävlingen annonseras ut. Antalet deltagare i tävlingen är okänt beroende på om uppdraget är spännande samt om det pågår flera andra tävlingar. 11

12 Deltagarna får ingen ersättning och de lämnar in sina förslag anonymt. Vinnaren i tävlingen får förtroendet att fortsätta uppdraget samt en prissumma. Även andra- och tredjepristagare utses. Ett stort antal deltagare ger mycket bedömningsarbete. Deltagarnas kunskap och kapacitet är helt okänd då förslagen lämnas in anonymt. fem deltagare. Alla deltagare får en ersättning, siffran varierar beroende på uppdraget. Förslagen lämnas in anonymt och vinnaren i tävlingen får fortsatt uppdrag. Då det är få deltagare som på förhand är utvalda ger det ett fåtal, men förhoppningsvis professionella förslag som ska ställas mot varandra. Ofta deltar inte stora etablerade kontor i öppna tävlingar. Slutligen väljs ett förslag för genomförande. Parallella uppdrag Parallella uppdrag betyder att en beställare ger ett projektuppdrag till flera olika Inbjuden arkitekttävling Ett tävlingsprogram tas fram och en jury utses. Antalet deltagare i tävlingen bestämmer jurygruppen själva, typiskt är dock mellan tre till FAKTA Under ett tak, Karlshamn 2013 arkitektbyråer samtidigt. Man har en öppen dialog med beställaren, som följer och styr arkitekternas arbete under uppdragets gång. Parallella uppdrag kan användas för att ta fram t.ex. underlag och illustrationer som används som marknadsföringsmaterial. Det vinnande förslaget är framtaget av Schmidt Hammer Lassen Architects i samarbete med SLA och Buro Happold. Juryns motivering till det vinnande förslaget är: Under ett tak har en anslående gestaltning som kommer att utmärka sig både på långt håll och när man befinner sig nära. Byggnaden har en rikt varierad yttre form, som under det samlande taket upplevs som en enhet med stark identitet. Fasaderna och takets utformning är moderna, med en grafisk tydlighet, som samtidigt ansluter till den lätta skirhet som utmärker Karlshamns äldre bebyggelse. Planlösningen hanterar det komplexa programmet på ett skickligt sätt. Den skapar rumslig öppenhet, samtidigt som de olika funktionerna får sin givna plats. Våningsplanen kommer att befolkas, och miljön kommer att uppfattas på ett rikt och integrerande sätt. Byggnaden ger möjlighet till såväl möten och avskildhet som utsikt och insikt. Flexibiliteten i planen medger att byggnaden kan möta nya funktioner i framtiden. Byggnadens form, placering av entréer samt markgestaltningen samverkar för att skapa användbara exteriöra rum. Platsen, där stad möter hav, kommer att få nya och viktiga kvaliteter som det exceptionella läget förtjänar. Läs mer på: 12

13 Ett tydligt skriftligt program tas alltid fram innan. Syftet med de parallella uppdragen kan vara att pröva och utvärdera olika programförutsättningar. Enligt Sveriges Arkitekter är parallella uppdrag ett populärt och smidigt sätt av upphandlare att snabbt få fram goda idéer från många arkitekter. Men vartannat parallellt uppdrag är olagligt enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och bör därför inte användas inom offentlig sektor. Istället för parallella uppdrag rekommenderar Sveriges Arkiteketer en projekttävling där flera arkitektförslag kan lämna in sina förslag. Därefter kan man ge vinnaren direkt uppdrag att utveckla och realisera projektet. Någon ytterligare upphandling behövs således inte och själva konkurrensmomentet är avklarat i och med tävlingen. Innehåll och funktion Kulturhuset i Karlskrona ska finnas där människor rör sig, det är en plats där något sker och det ska sticka ut ur mängden. Det ska vara ett hus fyllt med kultur, information, kunskap, kreativitet, möten och inspiration. Kulturhuset ska också ge våra medborgare det goda i livet genom att finnas på en tillgänglig plats nära till hands. Med generösa öppettider erbjuder vi service, händelser och olika evenemang under större delen av dygnet. Stadens nya landmärke präglas av nytänkande, nyfikenhet Arkitektförslag, Centrumbiblioteket 2017, Helsingfors Läs mer på: www. keskustakirjasto.fi/sv och kreativitet och står som ett gott exempel på en stads som vågar satsa på långsiktiga, mjuka värden. Kulturhuset ska också upplevas som en trevlig och lockande mötesplats för stadens turister och blir således en angelägenhet även för kommunens turistekonomiska del. Det finns en stark synergieffekt i kombinationen mellan olika verksamheter i huset. Här ska de centrala naven som bibliotek, kulturskola och konsthall berika varandras aktiviteter på ett mycket mer naturligt sätt än som görs idag. Gemensamma program formas i gemensamma personalytor, nya idéer skapas och samarbeten uppstår över gränserna. Likaså ska Karlskronas föreningsliv ha en plats Wingårdh Arkitektkontor, Spira, Jönköping 2011 i kulturhuset. 13

14 Nedan är ett exempel på hur ett veckoprogram kan se ut i kulturhuset. Evenemangen ska tilltala flera målgrupper och spegla såväl interna som externa aktörer i kulturhuset. Huset ska vara levande, tillgängligt och det ska finnas något för alla. 14

15 Allmänna utrymmen I anslutning till de båda entréerna finns uppehållsytor för besökarna och information om vad som händer i kulturhuset. Miljön är välkomnande och inbjudande med mycket aktivitet och rörelse. Det finns plats att sätta sig ned för att vila, vänta eller bara vara en stund. Förvaring för kläder och väskor finns, toaletter, vaktmästeri liksom en enklare yta för t.e.x. allmän information, utställningar och föreningsverksamhet, men också större digitala skärmar där information och rörliga bilder lätt kan ändras. Här finns också utrymme för kulturhusets externa aktörer, såsom café, restaurang och medborgarservicekontor. Spontanscener med inbyggt ljud, och annan teknikfunktion, finns där människor rör sig och samlas. Här ska pulsen finnas mellan de båda entréerna. Interiörsförslag, kulturhuset Dokk1, Urban Media Space, Aarhus, Danmark. Läs mer på: Kulturreception På Kulturhusets entréplan möts besökaren av en större kulturreception. Den ska vara välkomnande och vara knutpunkten för olika kulturverksamheter i huset. Här får man hjälp med information om vad som finns i huset, biljettförsäljning till aktuella arrangemang, erbjudanden, program, guidning etc. Här finns också självservicelösningar. Receptionen är för en till två personer och ska fungera som informationspunkt även då den är stängd. 15

16 Offentliga arbetsrum Kulturhuset erbjuder mötesplatser i det offentliga stadsrummet. Det finns lokaler som fungerar som allmän och öppen kontorsarbetsplats; ett alternativ till t.ex. hemmajobbaren eller för de som vill se och möta andra. En mobil och kreativ plats ska finnas där olika tankar, idéer, yrken och kunskap kan mötas utan krav eller förpliktelser då arbete idag inte endast sker på fasta arbetsplatser, utan är mer rörlig. Ett allmänt kontor kan vara ett led i såväl näringslivs som stadsutveckling. Allmäna kontoret, Arkitektmuséet, Stockholm. Läs mer på: allmannakontoret.se Bibliotek Stadsbiblioteket i Karlskrona ska utvecklas så att det kan anpassas efter medborgarnas behov, vilket det i dagsläget inte gör. I Karlskrona kommuns biblioteksplan står att biblioteketet ska vara en naturlig plats för upplevelser, möten och kunskap, en plats byggd för kreativitet, lärande och fantasi. Vidare står att det ska vara rustat för att leva upp till nya behov från medborgare, ny teknik och mötesplatser. Biblioteket ska vara en institution i det offentliga stadsrummet som lever upp till medborgarnas nya förväntningar. Bibliotek Multimedia, Caen, France. 16

17 Det ska råda en balans mellan avskildhet och möjlighet till insyn. Rum, möblering och belysning ska i största mån vara flexibla vilket möjliggör ommöblering. I biblioteket finns olika ljudzoner; både tysta och livliga områden. Flera sittgrupper finns utplacerade för såväl enskilda studier, möten som i grupparbete. Läs- och surfplattor ska finnas för att tillgodose besökarna med ny teknik och nya användningsområden. På alla plan finns servicepunkter, självbetjäningsstationer för ut- och inlån, kopierings- och scanningsmöjlighet samt grupprum. Ett öppet magasin ska finnas på något av planen med ett mer kompakt hyllsystem. I det öppna magasinet finns media som t ex inte längre finns att köpa i bokhandeln. Det bör bli mer tillgängligt för besökaren än nuvarande magasin. Vad det gäller interiören ska biblioteksrummet vara tillgänglighetsanpassat, lätt att överblicka och orientera sig i. Såväl digitala som analoga skyltningssystem ska finnas. Media, i olika format och utformning, ska förvaras och exponeras på ett tillgängligt och attraktivt sätt. Miljön ska vara luftig med mobila exponeringsmöbler. För längre öppettider krävs en trygg och överskådlig miljö där återvändsgränder och slutna rum undviks. Lägre hyllor ger en tryggare överblick i rummet. FAKTA Kulturväven, Umeå 2014 Gränsöverskridande kulturmöten vid älven Kulturväven är ett stort projekt drivet av Umeå kommun och lokala fastighetsföretaget Balticgruppen, som går ut på att skapa en helt ny mötesplats för gränsöverskridande kultur i centrala Umeå. Kulturväven ska innehålla verksamhet som erbjuder och lockar medborgarna till att skapa, utforska och uppleva kultur och handel vid stadens bästa läge intill älven. Läs mer om Kulturväven på: 17

18 Biblioteket har en skönlitteratur- och en facklitteraturavdelning för vuxna. Här ska bekväma sittgrupper finnas som ger en harmonisk och trygg miljö. Här kan också en spontanscen finnas för mindre föreläsningar, information mm. Vid avdelningen för facklitteratur bör enskilda platser och grupprum ligga för såväl föreningar som studenter. Interiörsförslag, Kulturväven, Umeå En separat tonårsavdelning tillika unga vuxna ligger i närheten av caféet. Här finns musik, tidskrifter, filmer, spel och böcker avsedda för målgruppen. Ny teknik finns tillgänglig. Här ligger också grupprum för kreativt skrivande, bokklubbar och spelaftnar samt en spontanscen för t ex. poetry slam. Barnavdelningen får en lättillgänglig plats för såväl barn som föräldrar. Här ska också ett sagorum finnas samt ett VIP-rum (Very Important Parents) för blöjbyte, amning, värma välling mm. En barnvagnsparkering är nödvändig i anslutning till VIP-rummet. Sagorummet används av både biblioteket och av kulturskolans elever. Interiörsförslag, Kulturväven, Umeå 18

19 Kulturskola Kulturskolan har en omfattande förändring tillika modernisering på gång och kommer att både breddas och växa. Skolan behöver således nya lokaler och välkomnar varmt en fysisk integrering tillsammans med övrig kommunal kulturverksamhet. En genomgripande vision är att kulturskolan, tillsammans med biblioteket, blir det centrala navet i kulturhuset då skolan inte endast erbjuder barn och unga kurser utan även lockar in föräldrar, släktingar, vänner och bekanta till uppträdande mm. Det blir också en naturlig synergieffekt till alla kulturhusets områden såsom bibliotek och konsthall. I dagsläget förbättrar kulturskolan sin samtidssyn och erbjuder ett modernare utbud av kurser. Det krävs andra typer av lokaler än de nuvarande. I programverksamheten kommer musik, körer, musikalutbildning, moderna ensembler inom genrer som techno, house, hip hop, rap, latin, etno, rock och pop att ingå. Vidare kommer tre teaterinriktningar att erbjudas. Bildverksamheten kommer att kunna leverera måleri, skulptur, film och animation samt glas- och textilkurser. Detta även för vuxna och pensionärer. I Kulturskolan behövs scenmöjligheter av både större och mindre format, enskilda övningslokaler, inspelningsrum, moderna tekniska faciliteter samt möjlighet till snabbare kommunikation mellan personalen. 19

20 Konsthallen I konsthallen arrangeras konstutställningar i olika former med ett tiotal planerade utställningar varje år av erkända konstnärer. Det finns en större utställningshall för arrangerade utställningar, men också mindre rum för exempelvis kulturskolans elever och/ eller amatörers alster. Ett mindre mörklagt filmrum samt Langemarks-donationen som ligger i anslutning till stora hallen. Stora konsthallen har mobila väggar så att man enkelt kan forma utställningar efter hand. Den bör ligga i marknivå av fler anledningar; det ska vara lätt att slinka in på en konstutställning, delar av konsten ska synas utifrån genom större glaspartier och det ska vara enkelt att ta emot utställningsmaterial. Målningar som är 3-4 m breda och 4 m höga måste ha en rejäl och fungerande inlastningsplats. Hallen ligger nära café- och restaurangverksamhet för att servera mat och dryck under vernissage, konstkvällar, föredrag etc. Arbetsrum med öppna dörrar finns i närheten av utställningshallen så konsthallen alltid synes vara befolkad. Där finns också kunnig personal tillgänglig att svara på besökarens frågor om pågående utställningar. För att bemöta olika konstnärers gestaltning är utställningshallen teknikanpassad med en audioguide som tillhör konsten. En stor pedagogisk verkstad ligger i anslutning till stora konsthallen där barn, ungdomar och kulturskolans elever kan arbeta med aktuell utställnings tema. Lokalen rymmer en klass om elever. Det finns garderober, kapprum och skåp att hänga av sig kläder och väskor. I anslutning till den stora hallen ligger också emballage- och packrum, verkstad och inre snickeri. Ett fungerande konstförråd för konstsamlingar, kommunkonst, och arkiv är nödvändigt samt ett bra hyllsystem som ska vara överskådligt för såväl besökare som personal. Konsthallen Artipelag, Värmdö, 20

21 Black box En black box är ett kvadratiskt odekorerat scenrum för flexibelt nyttjande. Användningsområden är t.ex. teater, stand-up, konserter, konferenser, föreläsningar, dans- och filmvisningar och större sittningar. Då inte salen används av publika evenemang används den dagligdags internt av kulturskolans elever för t. ex. teater, dans- och musikrepetitioner. Black boxen används också för bibliotekets verksamhet, kulturevent som UKM (Ung Kultur Möts), talangtävlingar och föreningslivets arrangemang. Givetvis nyttjas den också för kommunens interna möten, program och föreläsningar. Black boxen ska kunna möbleras och iordningställas för flera olika scenarier och verksamheter. En utdragbar teleskopläktare kan rymma upp till 350 sittande gäster och extra stolar kan placeras på golvet vid behov. Då utrymmet ska användas för flera olika funktioner ska golvet inte vara stumt, väggarna målas svarta och vara akustikdämpande. 21

22 Medborgarservice Dagens medborgare ställer samma krav på kommunen som på privata företag när det gäller service, bemötande och snabbhet. Medborgarna bryr sig inte om hur kommunen är organiserad utan förväntar sig professionell service oavsett vad frågan gäller. [ ] För att möta de nya kraven och förväntningarna måste kommunen ställa om och trimma de interna processerna. Det handlar om att byta fokus från verksamhetsperspektiv till kundperspektiv. Utdrag ur Utredning - Införande av kontaktcenter/medborgarservice En viktig fråga som samtliga kommuner fört fram är också lokalernas utformning och placering. Ett kontaktcentra måste vara tillgängligt och där medborgarna finns! [ ] På sikt kan ett nybyggt bibliotek/kulturhus i Karlskrona inrymma kontaktcentret som då också blir en naturlig mötesplats för både medborgare och besökare. Flera kommuner i Sverige använder just bibliotek eller kulturhus till att även inrymma ett medborgarservicekontor. Kommuner som erbjuder denna service har tänkt på medborgarnyttan, tillgänglighet, utökad kundtjänst och längre öppettider. Enligt utredningen Införande av kontaktcenter/ medborgarservice fick en arbetsgrupp på kommunstyrelsen i uppgift av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 att ge förslag på en modell för kontaktcenter/medborgarservice där kunder kan få hjälp med olika typer av ärenden, information och vägledning av kommunen då servicen enligt en undersökning radikalt behövde förbättras. Då uppdraget även låg i att förbättra tillgängligheten för våra medborgare fann styrgruppen under sitt arbete det som en naturlig följd att låta ett Att besöka ett medborgarservicekontor ska vara okomplicerat och välkomnande och det är ett sätt att möta allmänhetens krav. Nya tider kräver nya sätt. Kommuner som redan idag utvecklat medborgarservicekontor på bibliotek och kulturhus är t.ex. Malmö, Västervik, Halmstad, Trollhättan, Göteborg och Södertälje. I den danska staden Aarhus nya stora kulturhus Urban Media Space, eller Dokk1 som det nyligen blivit döpt till, har ett tillgängligt och modernt medborgarservicekontor sin självklara plats i byggnadens entréhall där även ett café finns. kontaktcentra få en naturlig plats i det blivande kulturhuset. I utredningen står följande: Medborgarservice, Dokk 1, Aarhus, Danmark 22

23 Café och restaurang En eller två mataktörer ska finnas i kulturhuset. Som förslag nämns lokala entreprenörer som bedriver café- och/eller restaurangverksamhet med lokalproducerad, god och ekologisk inriktning. Dessa bör ligga öppet och centralt i byggnaden i närheten av såväl bibliotek som konsthall samt ha ett utbud som passar olika målgrupper. På kulturhusets översta våning ligger en Bibliobar med servering och konferensrum. Från Bibliobaren finns en stor takterass med utsikt mot Pottholmen och havet. en nybyggnation där Karlskrona kommun är den upphandlande myndigheten med specifika krav som entreprenören kan motsvara. Det är viktigt att verksamheten kan säkerställas kvalitativt och långsiktigt och att kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt. Andra förutsättningar som måste klaras ut innan man söker en eller flera entreprenörer är ägandefrågan av kulturhuset, lokalens yta, hyreskostnad per m 2, förväntad öppettid, hyrestid, inventariekostnad, utserveringsmöjlighet, beställarens ansvarsområden samt en välorganiserad tidplan för upphandlings- och beslutsprocess. Enligt vedertaget anbudsförfarande ska anbud tas in enligt affärsmodellen tjänstekoncession i fråga om att driva café- och/eller restaurang i Bilden är från Spis & Deli, Halmstad 23

24 Preliminär ytberäkning Vidare fick styrgruppens tjänstemän i uppdrag att överskådligt räkna på ytan i det tänkta kulturhuset. Nedanstående tabell är en kalkyl som kan komma att justeras beroende på byggnadens utformning och innehåll. Den ger emellertid en god insikt om de ytor som är nödvändiga för att rymma styrgruppens olika förslag. Stadsbiblioteket Arbetsytor, 20 pers 200 m 2 Personal- och mötesrum 200 m 2 Magasin 300 m 2 Publika ytor m 2 Konsthallen Publika ytor 300 m 2 Övriga ytor 200 m 2 Kulturskolan Sammanlagd yta m 2 Black box Flexibel yta för teater, konferens mm 300 m 2 Kompletterande externa aktörer Café, restaurang, medborgarservice 800 m 2 Övrigt 200 m 2 Summa ytor m 2 Till varje ytområde samt under rubriken Övrigt ingår utrymmen för kommunikations- och verksamhetsbehov. Att redan på ett tidigt stadium tänka in fungerande behov för teknik- och förrådsutrymme är av största vikt. Inför en kommande gestaltning ska bästa hänsyn tas till ljud, ljus och övrig teknik. 24

25 Preliminär ekonomi Beslut om ett kulturhus i Karlskrona är i dagsläget en fråga om politiska prioriteringar och ekonomiska kompromisser. Den långsiktiga nyttan för samhället bör lyftas; ett kulturhus blir ett offentligt rum, en mötesplats och ett landmärke i staden. Och, inte minst, av kultur mår man bra! Likväl som att ställa frågan Vad kostar det? bör man ställa frågan Vad kostar det att inte genomföra olika investeringar eller arbeta mot ett visst mål? Stadsbiblioteket har stora underhållsoch renoveringsbehov, behov av att möta förändring och leva upp till förväntningar på en modern mötes- och arbetsplats. Vidare får kulturskolan fler elever, kontrakt löper ut och konsthallens ytor är långt ifrån optimala. Kalkyl Styrgruppens nuvarande bedömning av hur en schablonartad finansiering kan se ut för uppförande av kulturhus är enligt nedan: Investering Uppförande av byggnad inkl. infrastrukturåtgärder enl. nedan kr Vad det gäller marken under Kungsplan är det svårt att förutse exakta kostnader för iordningställande av tomten för byggfärdigt läge. Se på nästa sida övergripande kalkyl C Infrastrukturåtgärder öster om Blekingegatan. Kostnadsberäkningen är preliminär och framtagen av tekniska förvaltningen Platsen för kulturhus, Kungsplan 25

26 Hyreskostnaden för kulturhus på Kungsplan låg 2011 på kr/m 2. Enligt nuvarande beräkningar kommer om- och nybyggnaden av infrastrukturen på Pottholmen inkl. Kungsplan att belasta varje m 2 producerad våningsyta inom område C med 1550 kr per m 2. Denna kostnad kommer att ingå i produktionskostnaden för byggnaden. Utslaget som hyreskostnad kommer detta att bli ca 150 kronor per m 2. Kostnadsberäkning Antagen hyreskostnad inkl. infrastrukturåtgärder och inventarier kr m 2 Total hyreskostnad Ökade personalkostnader Summa kostnader kr kr kr Finanisering Nuvarande hyror: stadsbibliotek, kulturskola, konsthall, Sparresal Uthyrning av externa lokaler Summa finansiering kr kr kr Total kostnadsökning kr Nästa steg och beslutsgång Nästa steg i styrgruppens arbete är enligt uppdrag utlysande av arkitekttävling samt hur och när en medborgardialog ska äga rum. Exakt tidpunkt för detta är i dagsläget inte satt. Medborgardialogen som genomfördes under början av 2007 handlade om var det nya stadsbibliotektet skulle ligga, vad det skulle innehålla och hur det skulle se ut. Totalt genomfördes tre planerade öppna möten om biblioteksbygget och intresset för att göra sin röst hörd i debatten var stor. 26

27 Styrgruppens ambition är att under Skärgårdsfesten 2013 genomföra en första medborgardialog där man berättar om Hur:et, dvs. hur man tänkt sig innehållet i ett kulturhus och ställa frågan Hur det kan bli kreativt? För att höja intresset inför kommande medborgardialog och signalera om kulturhusets plats önskar styrgruppen också använda skylten HÄR? som togs fram under debatten Frågetecknet ska emellertid bytas ut mot ett utropstecken till HÄR! Andra kanaler att använda är;u övrigt marknadsföringsmaterial, pressinbjudan samt en webbplats på kommunens hemsida där man kan ställa frågor om kulturhuset och få svar. År 2007 hade såväl styrgrupp som medborgare ett vitt papper att utgå ifrån. Idag, 2013, är styrgruppen tillbaka med ett mer färdigt resultat; ett kreativt och lustfyllt kulturhus innehållande flera olika centrala nav och verksamheter med sikte på att bli ett av Karlskronas landmärken i det offentliga stadsrummet. Välkommen in 2017! Styrgruppen kulturhus i Karlskrona maj

28

tesplats Kultur Kreativitet Barn och Unga Centralt Evenemang Offentligt rum Lärande Nav Nytänkande Gemenskap Öppenhet Information Inspiration

tesplats Kultur Kreativitet Barn och Unga Centralt Evenemang Offentligt rum Lärande Nav Nytänkande Gemenskap Öppenhet Information Inspiration tesplats Kultur Kreativitet Barn och Unga Centralt Evenemang Offentligt rum Lärande Nav Nytänkande Gemenskap Öppenhet Information Inspiration Visionen Kulturhuset i Karlskrona finns där människor rör sig.

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni Informationskväll Kulturväven 7 juni Kulturväven Agenda Kulturväven Tomas Wennström (S) Kulturnämndens ordförande Bakgrund till beslut, politisk vision Fredrik Lindegren Kulturchef Visionen för Kulturväv

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN STUDIERESA 20 SEPTEMBER Politisk styrgrupp fastighetsfrågor

ÄNGELHOLMS KOMMUN STUDIERESA 20 SEPTEMBER Politisk styrgrupp fastighetsfrågor ÄNGELHOLMS KOMMUN STUDIERESA 20 SEPTEMBER 2017 Politisk styrgrupp fastighetsfrågor INNEHÅLL BAKGRUND 4 ÄNGELHOLMS STADSBIBLIOTEK 5 VARBERGS STADSBIBLIOTEK/KULTURHUS KOMEDIANTEN 7 HALMSTADS STADSBIBLIOTEK/KONSTHALL

Läs mer

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Scenkonstens hus Dynamiskt kulturhus mitt i staden Ombyggnation av gamla miloverkstaden (nuvarande Överskottsbolaget)

Scenkonstens hus Dynamiskt kulturhus mitt i staden Ombyggnation av gamla miloverkstaden (nuvarande Överskottsbolaget) Ombyggnation av gamla miloverkstaden (nuvarande Överskottsbolaget) Miljö och Ekonomi -Billigare och resurssnålare att bygga om än att bygga nytt -Minskar transporter mellan verksamheter -Samutnyttja lokaler

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab)

Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) INTRESSEANMÄLAN Konstnärligt gestaltningsuppdrag Angereds bad- och isanläggning, Göteborg DEL 1 2011-11-07 Intresseanmälan - konstnärligt gestaltningsuppdrag

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Lokaler KONSERT & KONGRESS I LINKÖPING

Lokaler KONSERT & KONGRESS I LINKÖPING Lokaler KONSERT & KONGRESS I LINKÖPING AB Box 1397 Konferens och lokalbokning: Fax: 013-190 00 90 E-post: www.arenabolaget.se Crusellhallen Stor och ståtlig med härlig akustik och karaktär. Upplev känslan

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR

MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR Övergripande vision Flexibla lärmiljöer som optimerar lärandet, anpassade för framtiden i ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv Lärmiljö - definition

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Klipporna nya utsikter i Hyllie

Klipporna nya utsikter i Hyllie Klipporna nya utsikter i Hyllie Hyllie där Malmö möter kontinenten Klipporna i Hyllie Se film om Hyllie Hyllie i händelsernas centrum Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel Ekologiskt, socialt och

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

STOCKHOLM ON THE MOVE

STOCKHOLM ON THE MOVE STOCKHOLM ON THE MOVE UtställninG, debatter, seminarier och workshops om StockholmreGionens framtida utveckling 22 november 2012 24 mars 2013 på FärGfabriken STOCKHOLM O N T H E M O V E InnehållsförteckninG

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-05-28 Vår referens Katarina Carlsson Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Läs mer

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV Sida: 1 (5) PROJEKTDIREKTIV UTREDNING/FÖRSTUDIE AV ALTERNATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NYTT EVENTUELLT KULTURHUS 1 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 dels att godkänna rapport 2012-11-23

Läs mer

AKTIVITETSYTA PÅ TJEJERS VILLKOR Av: Hållbart Malmö

AKTIVITETSYTA PÅ TJEJERS VILLKOR Av: Hållbart Malmö AKTIVITETSYTA PÅ TJEJERS VILLKOR 2012-11-16 Av: Hållbart Malmö I Malmö pågår ett omfattande arbete med satsningar på hållbar stadsomvandling. Det långsiktiga och övergripande målet är att skapa en sammanhållen

Läs mer

Vi gör så att Gävle växer

Vi gör så att Gävle växer Gävle kommun 801 84 Gävle www.gavle.se Vi gör så att Gävle växer Jobba med oss! satsar för framtiden och erbjuder varje år praktikplatser, examensjobb och traineeplatser. Praktik Vi söker engagerade universitets-

Läs mer

Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad

Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad 2014-10-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/540-201 Kommunstyrelsen Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan

Stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan Utlåtande 2006: RI (Dnr 310-3407/2006) Stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Under förutsättning av regeringens

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

ALLA KÄNSLOR UNDER ETT TAK

ALLA KÄNSLOR UNDER ETT TAK ALLA KÄNSLOR UNDER ETT TAK Illustration: White Arkitekter AB Musik och konst sedan 1932 Örebro Konserthus har stått på stadig mark sedan 1932 och utvecklas ständigt. Örebro kommun firar nu sitt 750-årsjubileum

Läs mer

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Sundbybergs stad planerar att bygga en visningslokal för film i Allaktivitetshuset i Sundbyberg. Med denna inbjudan vill staden få in intresseanmälningar

Läs mer

Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum

Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Sörås Staflin Pia 2016-10-27 KTN-2016-0347 Werkmäster Daniel Rev 2016-11-15 Kulturnämnden Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Bebyggelse av bostäder för äldre vid Kronetorps Gård i Burlövs kommun Mona Svensson Kommunstyrelsen, planeringsavdelningen Innehåll Förord...3 Sammanfattning/resultat...3

Läs mer

Långsiktig utveckling av Kulturhuset

Långsiktig utveckling av Kulturhuset Ekerö kommun PM Nämndkontor kultur och fritid 2015-11-04 Elisabet Lunde Långsiktig utveckling av Kulturhuset Bakgrund och uppdrag I Ekerö centrum beräknas drygt 500 bostäder tillkomma fram till 2025 vilket

Läs mer

Kulturhus Skellefteå Workshop kring innehållet

Kulturhus Skellefteå Workshop kring innehållet 2013-06-01 Kulturhus Skellefteå Workshop kring innehållet SKELLEFTEÅ KOMMUN Malin Pers Strömbäck Sammanställning av workshop om kulturhuset 1 juni 2013 Deltagare: 25 personer, producenter, kulturföretagare,

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag "Pelarsal vid Södertälje hamn".

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje hamn. 1 (3) 2013-10-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje

Läs mer

Skola i Trönninge 2015-04-07

Skola i Trönninge 2015-04-07 Trönninge Skola utformas som ett Kunskapscentrum, med privata hemvister och gemensamma lokaler som skall vara tillgängliga och avgränsningsbara efter skoltid. Skolan skall erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö,

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum

Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum 2017-01- 20 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2017/14 Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar om inriktning av Älta kultur- och fritidskvarter enligt

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNING

INBJUDAN TILL MARKANVISNING INBJUDAN TILL MARKANVISNING för byggnation på kommunal mark del av Kurveröd 1:2 Inbjudan till markanvisning för del av Kurveröd 1:2, Uddevalla kommun Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka

Läs mer

Messingen i Väsby. Bakgrund

Messingen i Väsby. Bakgrund Messingen i Väsby Välkommen till Messingen. Ett multifunktionellt hus med oändliga möjligheter. Huset Messingen är precis som den legering av koppar och zink som tidigare givit platsen sitt namn. Enkel

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Möjlighet till eget, nybyggt hus om ca 5 000 kvm modernt kontor med egen stor terrass invid Sickla och Hammarby

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden 2012-02-23 Tid: Torsdagen den 1 mars 2012 Nämndens ledamöter och ersättare samlas: Kl. 14.30 Kaffe Måldiskussion Smörgås Kl. 19.00 Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 A s t e r n 3 Roger Albrecht Ägare Astern 3 & 7 Andra verksamheter: Kvalitetshem Sommarhus Andreas Gahne Ägare Astern 3 & 7 Andra

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Musikens Hus. Göteborgs nya MUSIKHUS -om och tillbyggnad av Konserthuset Arkitektur - I tid och rum AAHF2015 vår 2014

Musikens Hus. Göteborgs nya MUSIKHUS -om och tillbyggnad av Konserthuset Arkitektur - I tid och rum AAHF2015 vår 2014 Göteborgs nya MUSIKHUS -om och tillbyggnad av Konserthuset Arkitektur - I tid och rum AAHF2015 vår 2014 Lärarteam Professor Dorte Mandrup arkitekt NAL Einar Jarmund arkitekt MSA Alex van de Bled arkitekt

Läs mer

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning Bakgrund Göteborg växer och många vill flytta hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, framför allt på platser där det redan finns kollektivtrafik, vägar, affärer, förskolor och parker. Selma Lagerlöfs

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Nya kommunlokaler i Mörby centrum

Nya kommunlokaler i Mörby centrum 1(6) Kommunstyrelsen Nya kommunlokaler i Mörby centrum Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2016 60 att fastställa projektdirektiv för den fortsatta arbets- och beslutsprocessen gällande nya kommunlokaler

Läs mer

Sociala och ekonomiska konsekvenser som berör projekt och planer inom Stadsmiljöavdelningens ansvarsområden

Sociala och ekonomiska konsekvenser som berör projekt och planer inom Stadsmiljöavdelningens ansvarsområden Checklista Hållbar utveckling vad gäller sociala och ekonomiska aspekter. De ekologiska aspekterna tas upp i Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Sociala

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med unik takhöjd, i flera fall med fantastiska takterrasser

Läs mer

Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats

Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats 9 dec 2013 Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats Anna lägger till samma bild som i inbjudan. Om undersökningen 2 Undersökning i två delar Online

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder

Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder 2016-02-17 Handläggare Jenny Lönngren Jenny Danielsson Kultur- och fritidsavdelningen 15KOFN/043 Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder Förslag till beslut 1. Kommunikations-, inflytande-

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster Atelier Botkyrka Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster som formats runt Subtopia och Cirkus

Läs mer

Ditt nästa kontor? Torggatan 4

Ditt nästa kontor? Torggatan 4 Ditt nästa kontor? Torggatan 4 340 kvm, Centrum Torggatan 4 Centrum Ledig yta: 340 m 2 Typ: Kontor Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Enligt överenskommelse Utsikt Garage Miljöcertifierad byggnad

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer