VISIONSRAPPORT. Fördjupad konsekvensbeskrivning. Styrgruppen för kulturhus i Karlskrona

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISIONSRAPPORT. Fördjupad konsekvensbeskrivning. Styrgruppen för kulturhus i Karlskrona"

Transkript

1 2013 VISIONSRAPPORT Fördjupad konsekvensbeskrivning Arkitektförslag till utveckling av Pottholmen, White Arkitekter Styrgruppen för kulturhus i Karlskrona

2 Innehåll Karlskronaen stad som vågar? 3 Sammanfattning 4 Kulturhus Karlskrona 4 Vision Inledning 6 Styrgruppens arbete hittills 7 Förslag till möjlig tidsplan 10 Platsen och dess omgivning 10 Igångsättning 11 Arkitekttävling 11 Innehåll och funktion 13 Allmänna utrymmmen 15 Kulturreception 15 Offentliga arbetsrum 16 Bibliotek 16 Kulturskola 19 Konsthall 20 Black box 21 Medborgarservice 22 Café och restaurang 23 Preliminär ytberäkning 24 Preliminär Ekonomi 25 Kalkyl 25 Nästa steg och beslutsgång 26 Styrgruppen för kulturhus i Karlskrona Jan Lennartsson (M) Patrik Hansson (S) Birgitta Möller (S) Ivar Wenster (S) Ulf Svahn (MP) Ulf Lundh (C) Thomas Brindefalk Kuntsson (KD) Ulf Hansson (V) Alf Stålborg (SD) Annika Eklund, kulturchef Anders Jaryd, teknisk chef Eva Wernersson, bibliotekschef Peter O Ekberg, kulturskolans chef Fredrik Sjölin, utvecklingschef IT Bengt Lingman, kommunledningsförvaltningen Hans Juhlin, stadsarkitekt Anders Larsson, konsulterande arkitekt Karin Sågerås, utvecklingsledare (skribent)

3 Karlskrona - en stad som vågar? Karlskronas satsning på en visionsplan för de kommande 17 åren är en grund för planering, beslut och bejakande av förändring. Staden bör vara lyhörd för sina invånares önskemål och anpassa verksamheter och nytänkande efter människorna, deras livskvalité och nya behov som uppkommer i samhället. Visionen om ett kulturhus i Karlskrona är stark i styrgruppen och vi är överens om att tänka långsiktigt och bygga för framtiden. Det är därför av största vikt att se de funktioner och den samhällsnytta som ett kulturhus för olika aktiviteter och lärande kan skapa. Barn- och ungdomsperspektivet ska vara tydligt och det ska finnas en plats för alla målgrupper i det offentliga rummet. Ett kulturhus på Kungsplan uppfyller detta och stärker Karlskrona som en attraktiv och kreativ stad i framkant. Jan Lennartsson (M) Ordförande styrgruppen, kulturhus i Karlskrona 3

4 Sammanfattning Visionsrapport 2013 är en del i det uppdrag stygruppen för kulturhus i Karlskrona fått av kommunstyrelsen (se 168 den 9 augusti 2011). Rapporten tar upp visionsarbetet, styrgruppens arbete hittills, förslag på tidsperspektiv och igångsättning. Rapporten ger också en mer utförlig beskrivning av kulturhusets som offentligt rum, dess innehåll och funktion. Genomgången ska ligga till grund för såväl kommande beslutsunderlag i Karlskrona kommunfullmäktige som inför stundande medborgardialog. I dagsläget ligger styrgruppens fokus på kulturhusets strategiska läge i samband med Pottholmsprojektet, medborgardialog, beslutsgång och kommande arkitekttävling. Kulturhus Karlskrona Karlskrona ska sjuda av aktivtetet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med internationell atmosfär. Vi har utbildningsmiljöer som stimulerar kreativitetet och nyskapande. Med hög kvalité och gott värdskap kan vi locka besökare året om och göra besöksnäringen till en ny basnäring i Karlskrona. Kulturhuset är bestämt i kommunfullmäktige att ligga på Kungsplan. Platsen blir ett naturligt nav och offentligt rum mellan Pottholmen och centrum. Nya mål i det offentliga rummet och rörelsestråk i staden är nödvändiga för stadsutvecklingen. Kulturhuset är fyllt med kultur, information, kunskap, kreativitet, möten och inspiration. En tillgänglig offentlig mötesplats med generösa öppettider som på så sätt blir en lockande plats även för stadens turister. Här finns stadsbibliotek, kulturskola, konsthall, café och restaurang, medborgarsservice, grupp- och konferensrum, black box och flera spontanscener. Det finns utrymme för studenter, allmänna kontorsplatser och föreningsliv. Genom de olika verksamheterna i huset bildas en stark synergieffekt bland medarbetare, områden och programverksamhet. Ytberäkningen är i dagsläget m 2. Den preliminära investeringskostnaden för uppförande av byggnaden är kr. Nästa steg i styrgruppens arbete är att genomföra en medborgardialog, utlysa en arkitekttävling och hålla projektet igång enligt föreslagen tidsplan med invigning år

5 Vision Karlskrona 2030 För att Karlskrona ska växa och få fler invånare, arbetstillfällen och besökare behövs en tydlig framtidsbild och en utstakad väg för att nå dit. Därför har Karlskrona kommun tagit fram en vision som ska ligga till grund för det strategiska arbetet de kommande mandatperioderna. Med sitt unika läge är Karlskrona ett nav i en växande region. Här finns det goda livet och det bästa förutsättningarna för ett expansivt näringsliv. De närmaste fem åren prioritetar vi fem utvecklingsområden. Attraktiv livsmiljö Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med en internationell atmosfär. Utbildning och kunskap Vi har utbildningsmiljöer som stimulerar kreativitet och nyskapande. Upplevelsernas Karlskrona Med hög kvalitet och gott värdskap kan vi locka besökare året om och göra besöksnäringen till en ny basnäring i Karlskrona. Citat ur Karlskrona

6 Inledning Bilden av det framtida Karlskrona finns i visions- Karlskrona 2013 planen Karlskrona Här finns tydliga budskap om vikten av en framtidsbild och utstakad väg för att få staden att växa genom fler invånare, arbetstillfällen och besökare. Visionsplanen ligger också till grund för kommunens strategiska arbete under de kommande mandatperioderna. De fem utvecklingsområden Karlskrona kommun tagit fram att arbeta med de närmaste åren är: Attraktiv livsmiljö, Snabba kommunikationer, Utbildning och kunskap, Upplevelsernas Karlskrona och Näringslivets Karlskrona. Styrgruppen för kulturhus i Karlskronas uppdrag ligger i linje med tre av dessa. Denna visionsrapport är den andra delen av styrgruppens uppdrag, d.v.s. att fördjupa konsekvensbeskrivningen såväl ekonomiskt (inkl. investeringsbehov) som personellt. 6

7 Styrgruppens arbete hittills Nedanstående text beskriver styrgruppens uppdrag och arbete från 2006 till våren Planeringen för ett nytt stadsbibliotek i Karlskrona började redan i maj 2006 då en första styrgrupp utsågs av kommunstyrelsen. Denna avlöstes av en ny som tillsattes året därefter. I 2007 års styrgrupp fanns alla politiska partier representerade och målet var att nå konsensus i beslut och förslag års styrgrupper arbetade i sin planeringsprocess fram visioner gällande vad ett nytt stadsbibliotek skulle innehålla och framför allt var det skulle vara placerat i stadsmiljön. Det genomfördes flera förstudier av dess lokalisering och det fanns en kontinuerlig dialog mellan styrgruppen, samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen, vilket resulterade i en omfattande resultatredovisning. Utöver detta gjordes en omfattande medborgardialog med offentliga samtal och utställningar vilka gav stor uppmärksamhet i lokalpress. Frågan om ett nytt stadsbibliotek väckte således ett stort engagemang hos medborgarna och många blev involverade i frågan I februari 2009 fick styrgruppen förnyat uppdrag av kommunstyrelsen med utgångspunkterna: att fördjupa det redovisade lokalprogrammet att studera förutsättningar för samverkan mellan andra intressenter Morten Ravnbo Design 7

8 Mellan 2009 och 2010 genomfördes sju protokollförda styrgruppsmöten och det gjordes en arbets- och studieresa till Gotland. Fem personer från stadsbiblioteket fick parallellt med styrgruppens arbete, att som lokalgrupp, ta fram synpunkter till bibliotekets innehåll, logistik och flöde. Förslagen presenterades inför styrgruppen och man förde gemen-samma diskussioner och samtal kring lokalgruppens projekteringsförslag. På kommunstyrelsens sammanträde togs frågan åter upp om fortsatt arbete med nytt stadsbibliotek. På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslogs att en ny styrgrupp skulle inrättas under kommunstyrelsen i syfte att bibehålla den kompetens den tidigare visat och fortsätta att driva frågan framåt. Styrgruppen fick i uppdrag under tiden att arbeta med de nuvarande uppdrag man arbetar efter, dvs: att precisera och förtydliga förslag till innehålls- och lokalplan att fördjupa konsekvensbeskrivningen såväl ekonomiskt (inklusive investeringsbehov) som personellt att utreda förutsättningarna för att under mandatperioden genomföra parallella uppdrag alternativt utlysande av arkitekttävling För att kunna arbeta framåt i processen beviljades styrgruppen kr från kommunstyrelsens projektbudget för Den dominerande frågan under styrgruppens planeringsprocess kretsade kring nybyggnationens funktion och innehåll samt samverkan med andra parter, såväl kommunala som kommersiella. Andra huvudområden som diskuterades var ekonomi och hur frågan om ett nytt stadsbibliotek, tillika kulturhus, skulle bli aktuell hos såväl politiker som medborgare. White arkitektbyrå 8

9 Under 2012 träffades styrgruppen sex gånger. Vid ett tillfälle besökte styrgruppen kulturhuset Spira i Jönköping vilket gav stor inspiration för det fortsatta arbetet. Den tydliga inriktningen blev vikten av att arbeta för ett kulturhus innehållande nytt stadsbibliotek, kulturskola, black box, grupp- och konferensrum, scener, utställningshall, café/restaurang och ett medborgarservicekontor. Byggnaden skulle bl. a. ha genomgående flexibla ytor, ett tydligt hållbarhetstänk och flera spontanscener. I och med styrgruppens inriktning mot ett kulturhus önskade styrgruppen ändra namn från Styrgruppen för nytt stadsbibliotek till Styrgruppen för Kulturhus i Karlskrona. I dagsläget ligger fokus på kulturhusets strategiska läge i samband med Pottholmsprojektet, medborgardialog, beslutsgång och kommande arkitekttävling. Under 2013 har styrgruppen hittills arbetat med att ta fram ett komplett beslutsunderlag utifrån kommunstyrelsens uppdrag så att frågan om förverkligande av ett kulturhus kan behandlas i FAKTA Kultur för hjärta och hjärna Kulturupplevelser av olika slag är bra för vår hälsa. Och tänk dig själv, hur vore livet utan sång, dans och musik? Landstinget i Jönköpings län har i uppdrag att erbjuda kulturupplevelser, på samma sätt som man ansvarar för vården. Både svensk och internationell forskning visar att vi mår bra av kultur. Visionen är att skapa förutsättningar för ett bra liv i ett attraktivt län, och här har Smålands Musik och Teater och Kulturhuset Spira viktiga roller. Historik Spira I juni 2006 beslutar landstingsfullmäktige att bygga nya gemensamma lokaler för teater, musik och dans. I mars 2007 offentliggörs att förslaget Spira från Wingårdh Arkitektkontor är juryns (och allmänhetens) val. Arkitekterna arbetar om sitt förslag i samarbete med byggets styrgrupp. I januari 2009 beslutar landstingets tekniska delegation att ge Peab uppdraget att bygga det nya huset. Den 27 februari 2009 slås första pålen till huset ned av landstingsstyrelsens dåvarande ordförande Per-Anders Johansson (M). I april 2010 hålls en namntävling där länets medborgare inbjuds att föreslå namn. I juni 2010 presenteras det vinnande namnförslaget. Huset ska heta Kulturhuset Spira. I oktober 2010 hålls taklagsfest i husets foajé. I september 2011 börjar inflyttningen. Invigningsfesten hålls den november och därefter startar Smålands Musik och Teater upp sin verksamhet. Läs mer om programverksamheten i kulturhuset Spira på Läs mer om byggnadens bakgrund, vision och beslutsgång på 9

10 Förslag till möjlig tidsplan Styrgruppen ser nedanstående modell som tidplan för ett kulturhus i Karlskrona: Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst Presentation & medborgardialog Tid för politisk beredning Stadsbibliotekets Presentation lokaler sägs av upp (3år) arkitektförslag Konsthallens lokaler sägs upp (2 år) Kulturskolans lokaler sägs upp (1 år) Preliminär invigning kulturhus Styrgruppens uppdrag t om Detaljplanarbete Kungsplan, upphandling projektering Byggstart kulturhus Platsen och dess omgivning Platsen för kulturhuset är enligt kommunfullmäktiges beslut lokaliserad till Kungsplan. En nybyggnation skapar inramningen av hela området kring Pottholmen och Hoglands park och blir en central del i det flöde som bildas kring Trossös norra del. Att blanda bostäder, kommersiella verksamheter med offentlig service är en viktig del för att skapa levande stadsdelar. Marinmuséets betydelse för Stumholmens utveckling är ett tydligt exempel på detta. Läs mer på: karlskrona.se FAKTA Pottholmen Pottholmen ligger i ett mycket strategiskt läge vid infarten till Karlskona stad och innehåller idag Karlskrona Central, brandstation, verksamheter och handel mm. Området domineras av stora trafikanläggningar så som Infartsleden och Karlskrona bangård. En förädling av Pottholmen möjliggör utveckling av en ny stadsdel med bostäder, verksamheter och service i ett attraktivt läge nära vatten, Karlskrona centrum och med närhet till kommunikationer inom och utanför staden. Programförslaget grundar sig på de parallella arkitektuppdrag som Karlskrona kommun tillsammans med Kärnhem AB genomfört för Pottholmen under En utveckling av Pottholmen ska minska den starka trafikprägeln för området till förmån för gång- och cykeltrafik och skapa en känsla av att man kommer in i staden 10 Karlskrona när man anländer till Pottholmen från Infartsleden. Den befintliga järnvägsstationen föreslås förbättras och samordnas med en ny busstation vid Blekingegatan. Bebyggelsen föreslås i huvudsak i 4-5 våningar för att förstärka områdets topografi och inte konkurrera med Trossö eller Pantarholmens bebyggelse. Utmed Infartsleden föreslås 5-6 våningar för att förstärka rumsligheten mot den nya stadsgatan. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planprogrammet godkändes av Kommunstyrelsen den 2 oktober Arbetet med detaljplanen kommer att påbörjas Planerad byggstart av den första etappen är 2015.

11 På grund av kommunens ekonomiska läge har byggstarten på Pottholmen Etapp 1 skjutits upp och en eventuell byggnation väntas bli klar först 2015, vilket i sin tur påverkar byggstarten av ett kulturhus. Beaktat att beslutet om placeringen av kulturhus är taget kan det finnas strategiska motiv till att finna alternativa placeringar. Igångsättandet av Pottholmsprojektet har redan inneburit förändringar av tidigare förslag. Som exempel har järnväg och parkeringsplatser flyttats och World Trade Center har bytt plats på kommunens tomtkarta. Den sistnämnda förändringen har medfört kommunen en besparing om 50 miljoner kronor. Igångsättning Kulturhusets tänkta placering på Kungsplan kan fungera som en hävstång för att få igång exploateringen av hela Pottholms-området. Byggprojekt där Karlskrona kommun är byggherre bör stå som goda exempel och förebilder på god arkitektur, stadsbyggnad, högkvalitativ gestaltning, hållbarhet och klok upphandling. Karlskrona kommun kan också inspirera andra kommuner till samma ambitionsnivå. Att ytterligare utveckla stadens levande stadsrum genom ett kulturhus borde fortsätta vara en framgångsfaktor för Karlskrona. Arkitekttävling Enligt det tredje uppdraget är nästa steg att utreda förutsättningarna för en arkitekttävling under Tävlingens resultat är tänkt att användas som en förankring i kommande medborgardialog och i målet att få fram ett önskvärt förslag att arbeta vidare med. Som sakkunnig i frågan om arkitekttävling har konsulterande arkitekt tillfrågats vilka fördelar och nackdelar som finns mellan Öppen arkitekttävling, Inbjuden arkitekttävling och Parallella uppdrag. Skillnaden mellan de tre olika alternativen är i all korthet: Nya målpunkter och rörelsestråk i staden genom nya offentliga byggnader är nödvändiga för stadsutvecklingen. En nybyggnation för kultur ger en plats för kultur i bred bemärkelse; en plats för evenemang, konst, kunskap, installationer, ljus och ljud. Öppen arkitekttävling Ett tävlingsprogram tas fram och en jury utses. Tävlingen annonseras ut. Antalet deltagare i tävlingen är okänt beroende på om uppdraget är spännande samt om det pågår flera andra tävlingar. 11

12 Deltagarna får ingen ersättning och de lämnar in sina förslag anonymt. Vinnaren i tävlingen får förtroendet att fortsätta uppdraget samt en prissumma. Även andra- och tredjepristagare utses. Ett stort antal deltagare ger mycket bedömningsarbete. Deltagarnas kunskap och kapacitet är helt okänd då förslagen lämnas in anonymt. fem deltagare. Alla deltagare får en ersättning, siffran varierar beroende på uppdraget. Förslagen lämnas in anonymt och vinnaren i tävlingen får fortsatt uppdrag. Då det är få deltagare som på förhand är utvalda ger det ett fåtal, men förhoppningsvis professionella förslag som ska ställas mot varandra. Ofta deltar inte stora etablerade kontor i öppna tävlingar. Slutligen väljs ett förslag för genomförande. Parallella uppdrag Parallella uppdrag betyder att en beställare ger ett projektuppdrag till flera olika Inbjuden arkitekttävling Ett tävlingsprogram tas fram och en jury utses. Antalet deltagare i tävlingen bestämmer jurygruppen själva, typiskt är dock mellan tre till FAKTA Under ett tak, Karlshamn 2013 arkitektbyråer samtidigt. Man har en öppen dialog med beställaren, som följer och styr arkitekternas arbete under uppdragets gång. Parallella uppdrag kan användas för att ta fram t.ex. underlag och illustrationer som används som marknadsföringsmaterial. Det vinnande förslaget är framtaget av Schmidt Hammer Lassen Architects i samarbete med SLA och Buro Happold. Juryns motivering till det vinnande förslaget är: Under ett tak har en anslående gestaltning som kommer att utmärka sig både på långt håll och när man befinner sig nära. Byggnaden har en rikt varierad yttre form, som under det samlande taket upplevs som en enhet med stark identitet. Fasaderna och takets utformning är moderna, med en grafisk tydlighet, som samtidigt ansluter till den lätta skirhet som utmärker Karlshamns äldre bebyggelse. Planlösningen hanterar det komplexa programmet på ett skickligt sätt. Den skapar rumslig öppenhet, samtidigt som de olika funktionerna får sin givna plats. Våningsplanen kommer att befolkas, och miljön kommer att uppfattas på ett rikt och integrerande sätt. Byggnaden ger möjlighet till såväl möten och avskildhet som utsikt och insikt. Flexibiliteten i planen medger att byggnaden kan möta nya funktioner i framtiden. Byggnadens form, placering av entréer samt markgestaltningen samverkar för att skapa användbara exteriöra rum. Platsen, där stad möter hav, kommer att få nya och viktiga kvaliteter som det exceptionella läget förtjänar. Läs mer på: 12

13 Ett tydligt skriftligt program tas alltid fram innan. Syftet med de parallella uppdragen kan vara att pröva och utvärdera olika programförutsättningar. Enligt Sveriges Arkitekter är parallella uppdrag ett populärt och smidigt sätt av upphandlare att snabbt få fram goda idéer från många arkitekter. Men vartannat parallellt uppdrag är olagligt enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och bör därför inte användas inom offentlig sektor. Istället för parallella uppdrag rekommenderar Sveriges Arkiteketer en projekttävling där flera arkitektförslag kan lämna in sina förslag. Därefter kan man ge vinnaren direkt uppdrag att utveckla och realisera projektet. Någon ytterligare upphandling behövs således inte och själva konkurrensmomentet är avklarat i och med tävlingen. Innehåll och funktion Kulturhuset i Karlskrona ska finnas där människor rör sig, det är en plats där något sker och det ska sticka ut ur mängden. Det ska vara ett hus fyllt med kultur, information, kunskap, kreativitet, möten och inspiration. Kulturhuset ska också ge våra medborgare det goda i livet genom att finnas på en tillgänglig plats nära till hands. Med generösa öppettider erbjuder vi service, händelser och olika evenemang under större delen av dygnet. Stadens nya landmärke präglas av nytänkande, nyfikenhet Arkitektförslag, Centrumbiblioteket 2017, Helsingfors Läs mer på: www. keskustakirjasto.fi/sv och kreativitet och står som ett gott exempel på en stads som vågar satsa på långsiktiga, mjuka värden. Kulturhuset ska också upplevas som en trevlig och lockande mötesplats för stadens turister och blir således en angelägenhet även för kommunens turistekonomiska del. Det finns en stark synergieffekt i kombinationen mellan olika verksamheter i huset. Här ska de centrala naven som bibliotek, kulturskola och konsthall berika varandras aktiviteter på ett mycket mer naturligt sätt än som görs idag. Gemensamma program formas i gemensamma personalytor, nya idéer skapas och samarbeten uppstår över gränserna. Likaså ska Karlskronas föreningsliv ha en plats Wingårdh Arkitektkontor, Spira, Jönköping 2011 i kulturhuset. 13

14 Nedan är ett exempel på hur ett veckoprogram kan se ut i kulturhuset. Evenemangen ska tilltala flera målgrupper och spegla såväl interna som externa aktörer i kulturhuset. Huset ska vara levande, tillgängligt och det ska finnas något för alla. 14

15 Allmänna utrymmen I anslutning till de båda entréerna finns uppehållsytor för besökarna och information om vad som händer i kulturhuset. Miljön är välkomnande och inbjudande med mycket aktivitet och rörelse. Det finns plats att sätta sig ned för att vila, vänta eller bara vara en stund. Förvaring för kläder och väskor finns, toaletter, vaktmästeri liksom en enklare yta för t.e.x. allmän information, utställningar och föreningsverksamhet, men också större digitala skärmar där information och rörliga bilder lätt kan ändras. Här finns också utrymme för kulturhusets externa aktörer, såsom café, restaurang och medborgarservicekontor. Spontanscener med inbyggt ljud, och annan teknikfunktion, finns där människor rör sig och samlas. Här ska pulsen finnas mellan de båda entréerna. Interiörsförslag, kulturhuset Dokk1, Urban Media Space, Aarhus, Danmark. Läs mer på: Kulturreception På Kulturhusets entréplan möts besökaren av en större kulturreception. Den ska vara välkomnande och vara knutpunkten för olika kulturverksamheter i huset. Här får man hjälp med information om vad som finns i huset, biljettförsäljning till aktuella arrangemang, erbjudanden, program, guidning etc. Här finns också självservicelösningar. Receptionen är för en till två personer och ska fungera som informationspunkt även då den är stängd. 15

16 Offentliga arbetsrum Kulturhuset erbjuder mötesplatser i det offentliga stadsrummet. Det finns lokaler som fungerar som allmän och öppen kontorsarbetsplats; ett alternativ till t.ex. hemmajobbaren eller för de som vill se och möta andra. En mobil och kreativ plats ska finnas där olika tankar, idéer, yrken och kunskap kan mötas utan krav eller förpliktelser då arbete idag inte endast sker på fasta arbetsplatser, utan är mer rörlig. Ett allmänt kontor kan vara ett led i såväl näringslivs som stadsutveckling. Allmäna kontoret, Arkitektmuséet, Stockholm. Läs mer på: allmannakontoret.se Bibliotek Stadsbiblioteket i Karlskrona ska utvecklas så att det kan anpassas efter medborgarnas behov, vilket det i dagsläget inte gör. I Karlskrona kommuns biblioteksplan står att biblioteketet ska vara en naturlig plats för upplevelser, möten och kunskap, en plats byggd för kreativitet, lärande och fantasi. Vidare står att det ska vara rustat för att leva upp till nya behov från medborgare, ny teknik och mötesplatser. Biblioteket ska vara en institution i det offentliga stadsrummet som lever upp till medborgarnas nya förväntningar. Bibliotek Multimedia, Caen, France. 16

17 Det ska råda en balans mellan avskildhet och möjlighet till insyn. Rum, möblering och belysning ska i största mån vara flexibla vilket möjliggör ommöblering. I biblioteket finns olika ljudzoner; både tysta och livliga områden. Flera sittgrupper finns utplacerade för såväl enskilda studier, möten som i grupparbete. Läs- och surfplattor ska finnas för att tillgodose besökarna med ny teknik och nya användningsområden. På alla plan finns servicepunkter, självbetjäningsstationer för ut- och inlån, kopierings- och scanningsmöjlighet samt grupprum. Ett öppet magasin ska finnas på något av planen med ett mer kompakt hyllsystem. I det öppna magasinet finns media som t ex inte längre finns att köpa i bokhandeln. Det bör bli mer tillgängligt för besökaren än nuvarande magasin. Vad det gäller interiören ska biblioteksrummet vara tillgänglighetsanpassat, lätt att överblicka och orientera sig i. Såväl digitala som analoga skyltningssystem ska finnas. Media, i olika format och utformning, ska förvaras och exponeras på ett tillgängligt och attraktivt sätt. Miljön ska vara luftig med mobila exponeringsmöbler. För längre öppettider krävs en trygg och överskådlig miljö där återvändsgränder och slutna rum undviks. Lägre hyllor ger en tryggare överblick i rummet. FAKTA Kulturväven, Umeå 2014 Gränsöverskridande kulturmöten vid älven Kulturväven är ett stort projekt drivet av Umeå kommun och lokala fastighetsföretaget Balticgruppen, som går ut på att skapa en helt ny mötesplats för gränsöverskridande kultur i centrala Umeå. Kulturväven ska innehålla verksamhet som erbjuder och lockar medborgarna till att skapa, utforska och uppleva kultur och handel vid stadens bästa läge intill älven. Läs mer om Kulturväven på: 17

18 Biblioteket har en skönlitteratur- och en facklitteraturavdelning för vuxna. Här ska bekväma sittgrupper finnas som ger en harmonisk och trygg miljö. Här kan också en spontanscen finnas för mindre föreläsningar, information mm. Vid avdelningen för facklitteratur bör enskilda platser och grupprum ligga för såväl föreningar som studenter. Interiörsförslag, Kulturväven, Umeå En separat tonårsavdelning tillika unga vuxna ligger i närheten av caféet. Här finns musik, tidskrifter, filmer, spel och böcker avsedda för målgruppen. Ny teknik finns tillgänglig. Här ligger också grupprum för kreativt skrivande, bokklubbar och spelaftnar samt en spontanscen för t ex. poetry slam. Barnavdelningen får en lättillgänglig plats för såväl barn som föräldrar. Här ska också ett sagorum finnas samt ett VIP-rum (Very Important Parents) för blöjbyte, amning, värma välling mm. En barnvagnsparkering är nödvändig i anslutning till VIP-rummet. Sagorummet används av både biblioteket och av kulturskolans elever. Interiörsförslag, Kulturväven, Umeå 18

19 Kulturskola Kulturskolan har en omfattande förändring tillika modernisering på gång och kommer att både breddas och växa. Skolan behöver således nya lokaler och välkomnar varmt en fysisk integrering tillsammans med övrig kommunal kulturverksamhet. En genomgripande vision är att kulturskolan, tillsammans med biblioteket, blir det centrala navet i kulturhuset då skolan inte endast erbjuder barn och unga kurser utan även lockar in föräldrar, släktingar, vänner och bekanta till uppträdande mm. Det blir också en naturlig synergieffekt till alla kulturhusets områden såsom bibliotek och konsthall. I dagsläget förbättrar kulturskolan sin samtidssyn och erbjuder ett modernare utbud av kurser. Det krävs andra typer av lokaler än de nuvarande. I programverksamheten kommer musik, körer, musikalutbildning, moderna ensembler inom genrer som techno, house, hip hop, rap, latin, etno, rock och pop att ingå. Vidare kommer tre teaterinriktningar att erbjudas. Bildverksamheten kommer att kunna leverera måleri, skulptur, film och animation samt glas- och textilkurser. Detta även för vuxna och pensionärer. I Kulturskolan behövs scenmöjligheter av både större och mindre format, enskilda övningslokaler, inspelningsrum, moderna tekniska faciliteter samt möjlighet till snabbare kommunikation mellan personalen. 19

20 Konsthallen I konsthallen arrangeras konstutställningar i olika former med ett tiotal planerade utställningar varje år av erkända konstnärer. Det finns en större utställningshall för arrangerade utställningar, men också mindre rum för exempelvis kulturskolans elever och/ eller amatörers alster. Ett mindre mörklagt filmrum samt Langemarks-donationen som ligger i anslutning till stora hallen. Stora konsthallen har mobila väggar så att man enkelt kan forma utställningar efter hand. Den bör ligga i marknivå av fler anledningar; det ska vara lätt att slinka in på en konstutställning, delar av konsten ska synas utifrån genom större glaspartier och det ska vara enkelt att ta emot utställningsmaterial. Målningar som är 3-4 m breda och 4 m höga måste ha en rejäl och fungerande inlastningsplats. Hallen ligger nära café- och restaurangverksamhet för att servera mat och dryck under vernissage, konstkvällar, föredrag etc. Arbetsrum med öppna dörrar finns i närheten av utställningshallen så konsthallen alltid synes vara befolkad. Där finns också kunnig personal tillgänglig att svara på besökarens frågor om pågående utställningar. För att bemöta olika konstnärers gestaltning är utställningshallen teknikanpassad med en audioguide som tillhör konsten. En stor pedagogisk verkstad ligger i anslutning till stora konsthallen där barn, ungdomar och kulturskolans elever kan arbeta med aktuell utställnings tema. Lokalen rymmer en klass om elever. Det finns garderober, kapprum och skåp att hänga av sig kläder och väskor. I anslutning till den stora hallen ligger också emballage- och packrum, verkstad och inre snickeri. Ett fungerande konstförråd för konstsamlingar, kommunkonst, och arkiv är nödvändigt samt ett bra hyllsystem som ska vara överskådligt för såväl besökare som personal. Konsthallen Artipelag, Värmdö, 20

21 Black box En black box är ett kvadratiskt odekorerat scenrum för flexibelt nyttjande. Användningsområden är t.ex. teater, stand-up, konserter, konferenser, föreläsningar, dans- och filmvisningar och större sittningar. Då inte salen används av publika evenemang används den dagligdags internt av kulturskolans elever för t. ex. teater, dans- och musikrepetitioner. Black boxen används också för bibliotekets verksamhet, kulturevent som UKM (Ung Kultur Möts), talangtävlingar och föreningslivets arrangemang. Givetvis nyttjas den också för kommunens interna möten, program och föreläsningar. Black boxen ska kunna möbleras och iordningställas för flera olika scenarier och verksamheter. En utdragbar teleskopläktare kan rymma upp till 350 sittande gäster och extra stolar kan placeras på golvet vid behov. Då utrymmet ska användas för flera olika funktioner ska golvet inte vara stumt, väggarna målas svarta och vara akustikdämpande. 21

22 Medborgarservice Dagens medborgare ställer samma krav på kommunen som på privata företag när det gäller service, bemötande och snabbhet. Medborgarna bryr sig inte om hur kommunen är organiserad utan förväntar sig professionell service oavsett vad frågan gäller. [ ] För att möta de nya kraven och förväntningarna måste kommunen ställa om och trimma de interna processerna. Det handlar om att byta fokus från verksamhetsperspektiv till kundperspektiv. Utdrag ur Utredning - Införande av kontaktcenter/medborgarservice En viktig fråga som samtliga kommuner fört fram är också lokalernas utformning och placering. Ett kontaktcentra måste vara tillgängligt och där medborgarna finns! [ ] På sikt kan ett nybyggt bibliotek/kulturhus i Karlskrona inrymma kontaktcentret som då också blir en naturlig mötesplats för både medborgare och besökare. Flera kommuner i Sverige använder just bibliotek eller kulturhus till att även inrymma ett medborgarservicekontor. Kommuner som erbjuder denna service har tänkt på medborgarnyttan, tillgänglighet, utökad kundtjänst och längre öppettider. Enligt utredningen Införande av kontaktcenter/ medborgarservice fick en arbetsgrupp på kommunstyrelsen i uppgift av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 att ge förslag på en modell för kontaktcenter/medborgarservice där kunder kan få hjälp med olika typer av ärenden, information och vägledning av kommunen då servicen enligt en undersökning radikalt behövde förbättras. Då uppdraget även låg i att förbättra tillgängligheten för våra medborgare fann styrgruppen under sitt arbete det som en naturlig följd att låta ett Att besöka ett medborgarservicekontor ska vara okomplicerat och välkomnande och det är ett sätt att möta allmänhetens krav. Nya tider kräver nya sätt. Kommuner som redan idag utvecklat medborgarservicekontor på bibliotek och kulturhus är t.ex. Malmö, Västervik, Halmstad, Trollhättan, Göteborg och Södertälje. I den danska staden Aarhus nya stora kulturhus Urban Media Space, eller Dokk1 som det nyligen blivit döpt till, har ett tillgängligt och modernt medborgarservicekontor sin självklara plats i byggnadens entréhall där även ett café finns. kontaktcentra få en naturlig plats i det blivande kulturhuset. I utredningen står följande: Medborgarservice, Dokk 1, Aarhus, Danmark 22

23 Café och restaurang En eller två mataktörer ska finnas i kulturhuset. Som förslag nämns lokala entreprenörer som bedriver café- och/eller restaurangverksamhet med lokalproducerad, god och ekologisk inriktning. Dessa bör ligga öppet och centralt i byggnaden i närheten av såväl bibliotek som konsthall samt ha ett utbud som passar olika målgrupper. På kulturhusets översta våning ligger en Bibliobar med servering och konferensrum. Från Bibliobaren finns en stor takterass med utsikt mot Pottholmen och havet. en nybyggnation där Karlskrona kommun är den upphandlande myndigheten med specifika krav som entreprenören kan motsvara. Det är viktigt att verksamheten kan säkerställas kvalitativt och långsiktigt och att kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt. Andra förutsättningar som måste klaras ut innan man söker en eller flera entreprenörer är ägandefrågan av kulturhuset, lokalens yta, hyreskostnad per m 2, förväntad öppettid, hyrestid, inventariekostnad, utserveringsmöjlighet, beställarens ansvarsområden samt en välorganiserad tidplan för upphandlings- och beslutsprocess. Enligt vedertaget anbudsförfarande ska anbud tas in enligt affärsmodellen tjänstekoncession i fråga om att driva café- och/eller restaurang i Bilden är från Spis & Deli, Halmstad 23

24 Preliminär ytberäkning Vidare fick styrgruppens tjänstemän i uppdrag att överskådligt räkna på ytan i det tänkta kulturhuset. Nedanstående tabell är en kalkyl som kan komma att justeras beroende på byggnadens utformning och innehåll. Den ger emellertid en god insikt om de ytor som är nödvändiga för att rymma styrgruppens olika förslag. Stadsbiblioteket Arbetsytor, 20 pers 200 m 2 Personal- och mötesrum 200 m 2 Magasin 300 m 2 Publika ytor m 2 Konsthallen Publika ytor 300 m 2 Övriga ytor 200 m 2 Kulturskolan Sammanlagd yta m 2 Black box Flexibel yta för teater, konferens mm 300 m 2 Kompletterande externa aktörer Café, restaurang, medborgarservice 800 m 2 Övrigt 200 m 2 Summa ytor m 2 Till varje ytområde samt under rubriken Övrigt ingår utrymmen för kommunikations- och verksamhetsbehov. Att redan på ett tidigt stadium tänka in fungerande behov för teknik- och förrådsutrymme är av största vikt. Inför en kommande gestaltning ska bästa hänsyn tas till ljud, ljus och övrig teknik. 24

25 Preliminär ekonomi Beslut om ett kulturhus i Karlskrona är i dagsläget en fråga om politiska prioriteringar och ekonomiska kompromisser. Den långsiktiga nyttan för samhället bör lyftas; ett kulturhus blir ett offentligt rum, en mötesplats och ett landmärke i staden. Och, inte minst, av kultur mår man bra! Likväl som att ställa frågan Vad kostar det? bör man ställa frågan Vad kostar det att inte genomföra olika investeringar eller arbeta mot ett visst mål? Stadsbiblioteket har stora underhållsoch renoveringsbehov, behov av att möta förändring och leva upp till förväntningar på en modern mötes- och arbetsplats. Vidare får kulturskolan fler elever, kontrakt löper ut och konsthallens ytor är långt ifrån optimala. Kalkyl Styrgruppens nuvarande bedömning av hur en schablonartad finansiering kan se ut för uppförande av kulturhus är enligt nedan: Investering Uppförande av byggnad inkl. infrastrukturåtgärder enl. nedan kr Vad det gäller marken under Kungsplan är det svårt att förutse exakta kostnader för iordningställande av tomten för byggfärdigt läge. Se på nästa sida övergripande kalkyl C Infrastrukturåtgärder öster om Blekingegatan. Kostnadsberäkningen är preliminär och framtagen av tekniska förvaltningen Platsen för kulturhus, Kungsplan 25

26 Hyreskostnaden för kulturhus på Kungsplan låg 2011 på kr/m 2. Enligt nuvarande beräkningar kommer om- och nybyggnaden av infrastrukturen på Pottholmen inkl. Kungsplan att belasta varje m 2 producerad våningsyta inom område C med 1550 kr per m 2. Denna kostnad kommer att ingå i produktionskostnaden för byggnaden. Utslaget som hyreskostnad kommer detta att bli ca 150 kronor per m 2. Kostnadsberäkning Antagen hyreskostnad inkl. infrastrukturåtgärder och inventarier kr m 2 Total hyreskostnad Ökade personalkostnader Summa kostnader kr kr kr Finanisering Nuvarande hyror: stadsbibliotek, kulturskola, konsthall, Sparresal Uthyrning av externa lokaler Summa finansiering kr kr kr Total kostnadsökning kr Nästa steg och beslutsgång Nästa steg i styrgruppens arbete är enligt uppdrag utlysande av arkitekttävling samt hur och när en medborgardialog ska äga rum. Exakt tidpunkt för detta är i dagsläget inte satt. Medborgardialogen som genomfördes under början av 2007 handlade om var det nya stadsbibliotektet skulle ligga, vad det skulle innehålla och hur det skulle se ut. Totalt genomfördes tre planerade öppna möten om biblioteksbygget och intresset för att göra sin röst hörd i debatten var stor. 26

27 Styrgruppens ambition är att under Skärgårdsfesten 2013 genomföra en första medborgardialog där man berättar om Hur:et, dvs. hur man tänkt sig innehållet i ett kulturhus och ställa frågan Hur det kan bli kreativt? För att höja intresset inför kommande medborgardialog och signalera om kulturhusets plats önskar styrgruppen också använda skylten HÄR? som togs fram under debatten Frågetecknet ska emellertid bytas ut mot ett utropstecken till HÄR! Andra kanaler att använda är;u övrigt marknadsföringsmaterial, pressinbjudan samt en webbplats på kommunens hemsida där man kan ställa frågor om kulturhuset och få svar. År 2007 hade såväl styrgrupp som medborgare ett vitt papper att utgå ifrån. Idag, 2013, är styrgruppen tillbaka med ett mer färdigt resultat; ett kreativt och lustfyllt kulturhus innehållande flera olika centrala nav och verksamheter med sikte på att bli ett av Karlskronas landmärken i det offentliga stadsrummet. Välkommen in 2017! Styrgruppen kulturhus i Karlskrona maj

28

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni Informationskväll Kulturväven 7 juni Kulturväven Agenda Kulturväven Tomas Wennström (S) Kulturnämndens ordförande Bakgrund till beslut, politisk vision Fredrik Lindegren Kulturchef Visionen för Kulturväv

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Bebyggelse av bostäder för äldre vid Kronetorps Gård i Burlövs kommun Mona Svensson Kommunstyrelsen, planeringsavdelningen Innehåll Förord...3 Sammanfattning/resultat...3

Läs mer

Halmstads Nya Bibliotek

Halmstads Nya Bibliotek Halmstads Nya Bibliotek En resa från tanke till färdig byggnad Fastighetskontoret Christer Knutsson Rikard Ahlgren www.huvudbiblioteket.nu Foto tagna av: Sven-Ingvar Petersson Thure Gunnarsson Ny kajpromenad

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Sundbybergs stad planerar att bygga en visningslokal för film i Allaktivitetshuset i Sundbyberg. Med denna inbjudan vill staden få in intresseanmälningar

Läs mer

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum sektion genom förskole ovan kapprum EN PLATS FÖR ALLA en skola för mig Vår uppgift är främst att utforma en skola för stora som för små med en flexibilitet som skall kunna följa med stadens behov och skiftningar

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

MER ÄN EN SKOLA VÄNDA TRENDER

MER ÄN EN SKOLA VÄNDA TRENDER KVARTERET MESSINGEN MESSINGEN MER ÄN EN SKOLA Messingen är ett multifunktionellt hus med utrymme för varje behov. Mitt i centrum har ett kreativt kunskapscentrum vuxit fram med Väsby Nya Gymnasium i spetsen.

Läs mer

PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal

PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal artikel ur: Nordisk Interiör projekt 2-06 text: Kristian Palm foto: Åke E:son Lindman PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal Mänskligt och varmt var ledorden när Pfizer byggde nytt huvudkontor

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Möjlighet till eget, nybyggt hus om ca 5 000 kvm modernt kontor med egen stor terrass invid Sickla och Hammarby

Läs mer

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 A s t e r n 3 Roger Albrecht Ägare Astern 3 & 7 Andra verksamheter: Kvalitetshem Sommarhus Andreas Gahne Ägare Astern 3 & 7 Andra

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster Atelier Botkyrka Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster som formats runt Subtopia och Cirkus

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS ALLT FÖR ETT BRA MÖTE VÄLJ TRÄCENTRUM Många företag och organisationer väljer Träcentrum som mötesplats. Träcentrum

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

din självklara mötesplats

din självklara mötesplats din självklara mötesplats WTC SKEPPSGATAN 040-627 83 80 WTC JUNGMANSGATAN 040-627 11 00 www.wtcmalmo.se WTC JUNGMANSGATAN: TOKYO TOKYO är vår största konferenslokal som lämpar sig väl för konferenser,

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

din självklara mötesplats

din självklara mötesplats din självklara mötesplats WTC Skeppsgatan 040-627 83 80 WTC jungmansgatan 040-627 11 00 www.wtcmalmo.se WTC jungmansgatan: tokyo Tokyo är vår största konferenslokal som lämpar sig väl för konferenser,

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

BOX OFFICE BOX OFFICE / INFORMATION BOX OFFICE / SITUATIONSPLAN BOX OFFICE Ett modernt koncept för kontorshus, med lika höga krav på estetik och design hand i hand med samma miljötänk som vi använder

Läs mer

Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp

Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp Projekt: Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp Tid: 21 okt kl 10 12 Plats: Bruunska 16, Esplanaden 5 Delprojektledare Niklas Ammert,

Läs mer

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Sida 2 av 2 Inbjuden projekttävling om bostadshus i park TÄVLINGEN AB Stockholmshem inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Malmö 2014-12-12 Bibliotek och IT AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Om Bibliotek och IT Biblioteks- och IT-verksamheterna vid Malmö högskola är samorganiserade i ett

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Kommunfullmäktige 2013-10-28 31 11 Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Ärendebeskrivning

Läs mer

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan.

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. K U LT U R KO N FE R E N S M ÖT E N S P O RT Alla vägar (och tågspår) bär till Alingsås. Oavsett om du tar bilen eller tåget har du inte långt

Läs mer

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan.

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. K U LT U R KO N FE R E N S M ÖT E N S P O RT Alla vägar (och tågspår) bär till Alingsås. Oavsett om du tar bilen eller tåget har du inte långt

Läs mer

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN 3 Malmö Arena Hotell Öresundsbron SKANDINAVIENS MEST LÄTTILLGÄNGLIGA MÖTESANLÄGGNING! Hotell Quality View Tågstation Malmö Arena Emporia Köpcentrum Endast fantasin

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN GA SKOL HOUSE IN / UT TRSPORTER i n u n i v e r s e T GA LFS AR DO ER K VA STA N TV MILJÖHUS R VÄ AT R SÖD arkitekter FRAMTIDA STUDENTHEM GU HA PARKERING. GUSTAV ADOLFS FÖRSAMLINGSHEM: PARKERING - BYGGNAD

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan.

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. K U LT U R KO N FE R E N S M ÖT E N S P O RT Om ni är tre eller tretusen spelar ingen roll. Alla är lika välkomna. Estrad Alingsås är den nya samlingsplatsen

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG

UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG South Helsingborg In Progress SHIP är en mötesplats och samtidigt ett spännande fram tidsprojekt.

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Sveavägen 44 under utveckling Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Nu och då Diligentia genomför för närvarande en genomgripande nybyggnation av Sveavägen 44. Ett modernt kontorshus växer fram. Granne

Läs mer

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 1700 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

Projekt Synliggör Biblioteket

Projekt Synliggör Biblioteket Projekt Synliggör Biblioteket Projektet drivs av Region Halland 2009-2010. Kulturrådet har beviljat medel. Projektbibliotek: Hylte, Laholm, Onsala och Vallås Syfte: göra biblioteken och biblioteksverksamheterna

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

KREATIVA MÖTEN VID HAVET

KREATIVA MÖTEN VID HAVET KREATIVA MÖTEN VID HAVET STORA OCH SMÅ KONFERENSER PÅ SCANDIC I KARLSKRONA VÄLKOMMEN TILL SCANDIC KARLSKRONA HOTELLET VID VATTNET De som inte kommer från Blekinge tror inte att det är sant när dom ser

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-04-01 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppdrag och organisation för Malmö Live STK-2013-1125 Sammanfattning

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag 1 (2) 2013-05-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Åtgärder med anledning av medborgarförslaget

Läs mer

Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Ove Köhler

Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Ove Köhler Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Alla skapa Dina personliga Kreativa Ove Köhler LKAB möten När människor möts händer något. Nya idéer

Läs mer

Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut.

Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut. Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut. Bakgrund Under 2005 startade Unggruppen i Växa ett arbete för att finna lokaler till gemensamma aktiviteter för unga människor som inte

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Lilla Edet 2015-06-02 En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Med anledning av majoritetens förslag till biblioteksflytt till Folkets Hus vill oppositionen lämna följande yttrande. Barn och ungdomsverksamhet

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

Standardmodeller för administrativa lokaler

Standardmodeller för administrativa lokaler Standardmodeller för administrativa lokaler UPPRÄTTAT AV FASTIGHET Innehåll Sida Inledning - Adminstrativa lokaler vid VLL - Adminstrativa lokaler sett ur ett förvaltningsperspektiv - Allmänt om kontorslokaler

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer