Regionfullmäktige har 81 ledamöter och är det högsta beslutande organet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionfullmäktige har 81 ledamöter och är det högsta beslutande organet."

Transkript

1 Valprogram för Nya Moderaterna i Region Jönköping Nya Moderaterna i Jönköpings län söker ett fortsatt stöd för att leda en majoritet för perioden Vi söker detta mandat för att fortsätta vårt framgångsrika arbete sedan 2006 med att ta ansvar för ekonomin, utveckla hälso- och sjukvården samt att skapa en hållbar tillväxt i vår region. Jönköpings län utgör fortsatt en sammanhållen region och bildar 1 januari 2015 Region Jönköpings län Från och med januari 2015 har Landstinget i Jönköpings län en ny politisk organisation. Den 14 september väljer invånarna i Jönköpings län ledamöter till ett nytt regionfullmäktige med utökat ansvar. Inom Region Jönköpings län kommer det att finnas en Regionstyrelse och tre nämnder. Regionstyrelsen är Region Jönköpings läns högsta verkställande och beredande organ och har det övergripande politiska ansvaret för regionens utveckling. Detta innebär att leda och samordna folkhälsa och sjukvård och de övergripande regionala utvecklingsfrågorna samt att ansvara för övergripande strategisk planering som främjar en långsiktigt hållbar utveckling för Region Jönköpings län och att följa upp verksamheten. Region Jönköpings läns tre nämnder ansvarar för områdena:. Arbetsmarknad-näringsliv-attraktivitet - ANA. Folkhälsa-sjukvård - FS. Trafik och infrastruktur - TI Regionfullmäktige har 81 ledamöter och är det högsta beslutande organet. Ekonomi och verksamhetsstyrning En god hushållning med våra gemensamma skattemedel är grunden för att skapa en hållbar tillväxt för vår gemensamma välfärd. Skatten bör hållas oförändrad under mandatperioden för att inte skapa negativ verkan på hushållsekonomin och bromsa en god utveckling i samhället som helhet. Därför är det viktigt att ha en bra planeringsförutsättningar, god budgetdisciplin och att egenfinansiera investeringarna så att inte nästa generation får bära ett ansvar för var den tidigare gjort. En sund konkurrens mellan olika aktörer inom olika sektorer skapar både verksamhetsutveckling samt bidrar till en högre kvalitet. Lagen om valfrihetssystem, LOV, möjliggör detta i en större utsträckning än tillfälliga upphandlingar och bör användas där detta är möjligt. Ersättning ska ske efter vårdtyngd. Rena privatiseringar ställer vi oss tveksamma till utan vi hyllar den svenska modellen att betala skatt efter förmåga och fördela efter behov.

2 Hälso- och sjukvård Primärvård Sedan 2010 har Jönköpings län landsting haft vårdval inom primärvården. Denna reform har medfört att vi idag har de mest nöjda medborgarna och bland den högsta tillgängligheten i Sverige. Vi vill fortsätta att utveckla vår primärvård så att 80 % av besöken till hälso- och sjukvården sker i öppen regi. Då det är viktigt för medborgarna att få träffa samma läkare, vill vi stärka detta samband genom att återupprätta begreppet Fast Vårdkontakt, vilket betyder snabbare, säkrare och tryggare vård för de som är i behov av det. En fortsatt satsning på AT- och ST-läkare lägger grund till en bättre personalförsörjning och skapar ett mindre beroende av vikarier och bemanningsföretag. Vi stöder ytterligare utvecklingen av utbildning för specialisering av sjuksköterskor, vilket gör att vårdteamen utvecklas och varje personalresurs kan nyttjas bättre. Verksamheten ska präglas av hög kompetens, gott bemötande och hög tillgänglighet. Ingen ska behöva vänta mer än fem dagar innan man får träffa en läkare i primärvården och för en första kontakt ska denna etableras samma dag som man söker. För att sänka trycket på länets akutmottagningar vill vi intensifiera arbetet med rätt vård på rätt nivå. Sortering på rätt vårdnivå innebär främst förstärkningar inom primärvården i syfte att ge den enskilde patienten ett snabbare omhändertagande och ett bättre utnyttjande av sjukvårdens resurser. Vi kommer också att verka för att införa direktinskrivning till sjukvårdsavdelningar för barn och äldre patienter som söker akutvård. Detta för att underlätta för dessa patientgrupper. Då det är viktigt att patienter söker på rätt vårdnivå, bör det eftersträvas tydlighet kring begreppen primärvård, jourcentral och akuten. Somatisk och psykiatrisk vård Vår ambition är att även inom sjukhusvården ska patienten har rätt till en Fast Vårdkontakt då det underlättar flödet genom vården, minskar otryggheten och ger en säkrare vård. Vården ska vara jämlik i hela länet och våra tre sjukhus ska kunna ta emot akuta besök. Tillgängligheten ska vara hög liksom vårdkvalitén och därför ska den planerande vården ges där den utförs bäst, vilket betyder att allt inte kommer finnas på alla ställen i länet. Vi vill fortsätta utveckla vårdval inom den specialiserade vården där vi bedömer att den ger den bästa nyttan för våra medborgare. Vi tycker att valfriheten inte behöver begränsas till det egna landstinget eller dess sjukvårdsregion utan gälla för hela Sverige. Vi vill bejaka flera delar av Patientmaktutredningen som ökar interaktionen mellan vården och patienterna. Vi tror genom detta att vårdprocessen blir bättre och snabbare när patienten blir mer delaktig. Vi vill fortsätta att satsa på psykiatrin och då kanske mest på unga vuxna med neuropsykiatriska besvär där väntetiderna är alldeles för långa, vilket skapar onödig väntan och lidande för drabbade och dess anhöriga. En fortsatt satsning på våra äldre är viktigt, både de friska och på de som drabbats av ohälsa. Det ska vara en självklarhet att få leva ett gott liv hela sitt liv i Region Jönköping. För att bryta mönstret med skadliga beroenden vill vi satsa på en särskild beroendeenhet i Jönköping där vården och kommunen samverkar. Principen ska vara En dörr in för alla beroendediagnoser och symptom då kunskapen visar att flera risk- och missbruk ofta hör samman. Till denna enhet ska kunskap om de neuropsykiatriska sjukdomarna kopplas. Här finns flera modeller i Sverige som varit framgångsrika som det går att ta lärdom av och som kan införas.

3 Cancervården Cancervården ska utvecklas och samordnas. Genom ökade satsningar på vår onkologiska verksamhet med nya linjäracceleratorer på Länssjukhuset Ryhov och på cancersjukdomar ska vi nå de löften som ställts ut inom området. Vi tycker att cancervård som är mycket ovanlig och komplicerad ska koncentreras till ett fåtal ställen i Sverige. Detta främjar utveckling, samlad spetskompetens och kvalitet. Detta möjliggörs genom arbetet som sker inom Regionalt Cancercentrum, RCC, i den Sydöstra Sjukvårdsregionen som vi tillhör. Folkhälsa En god folkhälsa skapar ett bättre liv för den enskilde och frigör resurser inom sjukvården. Tidiga insatser mot barn och ungdomar bör ges prioritet och där är inte minst arbetet mot att minska barnfetman viktig. Primärvården ska fortsätta utveckla sin modell för Hälsosamtal för 40, 50 och 60-åringar med särskilt fokus på livsstilsfrågor. Den enskilde kan idag med all större kunskap ta ett större ansvar för sin egen hälsosituation och därför bör arbetet med Fysisk aktivitet på recept, FAR, utvecklas ytterligare. Därför är det viktigt att Kraftsamlingen inom verksamheten fortsätter, på så sätt kan såväl folkhälsan höjas och vårdkostnaderna minska. Tandvård Tandhälsa är en hälsofaktor och betyder mycket för medborgarens livskvalitet. Den fria barnoch ungdomstandvården är framgångsrik och ger i grunden en god tandhälsa. Tandhälsan i Sverige har blivit allt bättre, men det finns fortfarande skillnader avseende tandhälsan i befolkningen. Ett steg på vägen mot en god tandvård för alla är abonnemangstandvård där den enskilde erbjuds räntefri delbetalning i abonnemangsform och därmed har kontroll över sina månatliga kostnader och inte behöver riskera att prioritera bort lagning av tänderna på grund av höga kostnader. Rehabilitering Rehabilitering ska vara patientfokuserad, välplanerad och målinriktad. Det är viktigt att metodutveckling inom rehabilitering utvecklas i professionella team till förmån för kvalitet och effektivitet så att patienten uppnår maximal självständighet. En framgångsrik rehabilitering bygger på att patienten får en klar diagnos, ett gott och stödjande bemötande, en individuell vårdplan samt att rehabilitering erbjuds inom vårdgarantins tidsramar. Hjälpmedel Många människors liv underlättas av olika former av hjälpmedel, för vissa utgör de en förutsättning för att klara vardagen. En tillgänglig miljö och god tillgång till väl fungerande hjälpmedel är således grundläggande förutsättningar för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt och vara delaktiga i samhället. Vår utgångspunkt är ett samhälle för alla. Vi vill att utbud, pris och

4 egenavgifter för hjälpmedel bestäms på nationell nivå. Prehospital vård/ambulanssjukvård Vår ambulans- och akutverksamhet ska hålla hög klass och präglas av snabba och säkra transporter Den tekniska och medicinska kunskapsutvecklingen skapar kontinuerligt nya tidskritiska vårdmetoder. Behovet av snabb bedömning av skador, sortering och fördelning av svårt skadade patienter till rätt vårdnivå redan på skadeplatsen är viktigt. Vissa allvarliga tillstånd t.ex. svårt sjuka barn, trauma, svåra skallskador, hjärtinfarkt, stroke och svår sepsis kommer att kräva ökad centralisering av omhändertagandet. Därmed ökar kraven på snabba transporter med hög medicinsk kompetens, såväl direkt på olyckplats som vid transporter mellan sjukhus. Patientföreningarna fyller en viktig funktion liksom stödet från anhöriga när man drabbas av ohälsa. Det kan innebära såväl trygghet som snabbare vårdprocesser när det finns ett stöd utanför den reguljära sjukvården. I en tid där patienten får ett allt större inflytande över sin sjukvård är det nödvändigt med transparanta informationssystem. Här är Landstingets kontaktcenter, 1177, en viktig informationskanal som bör utvecklas under perioden för att underlätta för den som söker kunskap. Kultur För att utveckla kulturlivet i Region Jönköping är en fördjupad samverkan med kommunerna nödvändig. Den mångfald av ideella och lokala kulturutövare som finns representerade i region Jönköping skapar en stor bredd av kulturuttryck och aktiviteter. Den verksamhet som bedrivs av bland annat idrottsföreningar, bildningsförbund, pensionärsföreningar, föreningar för olika funktionsnedsättningar, kulturföreningar, hembygdsföreningar och ungdomsföreningar är viktiga beståndsdelar i civilsamhället. Dessa föreningars verksamhet skall underlättas med regionala stödinsatser. Kulturen är en gemensam angelägenhet för alla invånare i region Jönköping. Förutsättningar för att alla skall kunna delta är en god tillgänglighet i vid bemärkelse. Vår kulturpolitik styrs av tre övergripande prioriteringar: Barns och ungas rätt till kultur, ett levande kulturarv och goda villkor för kulturskapare. Alla barn och unga ska ha rätt att skapa, samt möjlighet att ta del av professionell och kvalitativ kultur, i skolan och i vardagen. På så sätt ökar viljan att lära och förmågan att förstå sin omvärld. Kulturarvet är våra gemensamma minnesnycklar som vi tillsammans har ett ansvar att bevara, utveckla och bruka så att framtida generationer också kan ta del av det. Genom att skapa goda villkor för kulturskapare främjar vi kvalitet och konstnärlig förnyelse.

5 Utbildning De utbildningar som bedrivs vid Landstingets folkhögskolor och naturbruksgymnasier ska vara av hög kvalité och bidra till regionens utveckling. Våra skolor skall vara en del i det livslånga lärandet och medverka till att underlätta omställning i arbetslivet och arbetsmarknadens behov av ny kompetens. Det är viktigt för Region Jönköping fortsätter att stötta Högskolan i Jönköping i sin vision om bildandet av ett internationellt universitet Trafik, resande och infrastruktur Vi moderater vill att det skall vara så enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken att det kan bli ett förstahandsalternativ för fler än idag. Hög turtäthet, rena och bekväma fordon och ett enkelt och enhetligt prissystem är viktiga faktorer för att lyckas. Fysisk anpassning för personer med funktionsnedsättning är också något vi strävar efter, för att fler ska kunna resa kollektivt. Götalandsbanan och Europakorridoren kommer att få stor betydelse för regional tillväxt och utveckling där Jönköping blir den nya nationella järnvägsnoden. Moderaterna i Region Jönköping kommer kraftfullt att verka för att hela Götalandsbanan kommer till stånd och leder idag arbetet för de ingående kommunerna. Det innebär att vi kommer att verka för att även mellersta delen Borås-Jönköping-Linköping byggs. Vi moderater vill att den sammanbindande länken Borås-Jönköping-Linköping skall finnas med i den nationella åtgärdsplanen som Trafikverket nu ska ta fram. Vidare vill Moderaterna i region Jönköping få till stånd ytterligare ett antal infrastrukturåtgärder varav de främsta innefattar vägsträckan Göteborg-Jönköping- Stockholm och den andra innefattar tågsträckan Nässjö Jönköping Värnamo Helsingborg Malmö Köpenhamn. Hela sträckan Göteborg-Jönköping-Stockholm (47 mil) har motorväg förutom ca 5,5 mil mellan Borås och Jönköping. Denna sträcka bör snarast upprustas till motorvägsstatus för att underlätta resandet mellan Sveriges två största städer via Jönköping. Den andra åtgärden innefattar järnvägsy:et Värnamo- Jönköping Nässjö. Järnvägen mellan dessa orter bör rustas upp så att tågen kan köra i den hastighet som de är ämnade för. Banan bör dessutom elektrifieras. En upprustning, hastighetsökning och elektrifiering av banan skulle inte bara underlätta resandet inom länet utan även underlätta resandet till Helsingborg Malmö Köpenhamn. Goda resmöjligheter både på väg och järnväg innebär att förutsättningarna för att integrera arbetsmarknader ökar. I och med detta ökar även tillväxten, både i länet och landet som helhet. Regional utveckling Hela regionen ska växa

6 Moderaternas regionpolitik präglas av en helhetssyn på samhällsutvecklingen där en god ekonomisk, social och kulturell utveckling kan förenas med hänsyn till ekologiska förutsättningar och likvärdiga förutsättningar för kvinnor och män. Fler företag skapar fler arbetstillfällen och ett ökat välstånd i samhället. Region Jönköpings län varken kan eller ska starta några företag, men regionen kan bidra till att skapa ett företagsklimat som gynnar såväl befintliga som framväxten av nya livskraftiga företag. Det behövs tillgång till riskkapital med kunskap om lokala förhållanden. Turismen är en viktig näring i region Jönköping. Här har regionen ett särskilt ansvar för att utveckla och marknadsföra region Jönköping i synnerhet och Småland i allmänhet. Målet skall vara att göra region Jönköping och Småland till norra Europas mest besökta turistregion. Landsbygden är beroende av goda villkor för företagande och att det ska vara enkelt att anställa. Arbetslinjen är central för en levande landsbygd, men även infrastruktur och transporter är av stor betydelse. Skatter, regler och offentlig service ska utformas så att det är möjligt att leva i hela Sverige. Det är därför viktigt att säga nej till skatter och avgifter som skulle drabba landsbygden hårt, till exempel kilometerskatt, miljöskatter eller andra skattehöjningar på jobb och företagande. Miljö och klimat Både lokalt, nationellt och globalt står vi just nu inför en rad olika miljöutmaningar så som övergödning, försurning, förlust av biologisk mångfald och inte minst, den globala uppvärmningen. Vi moderater arbetar såväl lokalt, nationell och internationellt för höga miljökrav och anser att den som påverkar miljön negativt också ska betala för det. Den som bryter mot miljöskyddsregler ska drabbas av skarpa konsekvenser. Genom att koppla en prislapp till föroreningen stimuleras smarta och miljövänliga lösningar. Vi ser ett tydligt behov av breda, tydliga och långsiktiga spelregler i miljöfrågan. I Jönköping bör arbetet gå vidare med att byta kyl- och uppvärmningssystem på Ryhovsområdet genom satsning på ekvifertekniken som berggrunden medger. Genom detta projekt kan vi skapa Sveriges miljövänligaste sjukhus. En del av miljöutmaningarna kan lösas lokalt. Men många av de viktigaste miljöfrågorna är dock globala. Världens länder behöver samarbeta för att minska övergödningen, förlusten av arter, luftkvaliteten, spridning av farliga kemikalier och minska klimatutsläppen. Arbetsgivare - medarbetare Varje medarbetares kompetens ska tillvaratas och utvecklas. Region Jönköping ska som arbetsgivare verka för såväl trygghet i anställningen såsom vara en spännande och attraktiv arbetsplats med möjlighet att låta varje individ växa med sin uppgift eller få växla mellan olika uppdrag inom organisationen. Vi tror på att utbildning ska löna sig och att erfarenhet ska belönas. Därför bör regionen fortsatt arbeta med lönekartläggning och individuell lönesättning mellan medarbetare och chef på en decentraliserad nivå. Arbetsmiljön ska präglas av ständiga förbättringar som ny forskning och en förändrad samhällsutveckling

7 möjliggör. En fortsatt satsning på AT- och ST-läkare samt specialisering inom andra grupper är en nödvändighet för att möta framtiden och få medarbetare att vilja stanna inom vår region. Här är arbetet inom Futurum viktigt när det gäller läkarutbildningens senare delar som förläggs ut till Jönköping från Hälsouniversitetet i Linköping.

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD Landstingsbudget 2012 med flerårsplaner 2013-14 Investeringsbudget 2012-2016 Tilläggsbudget 2011 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 1 Innehåll Mer tillväxt Bättre vård 4 Sammanfattning 6 Strategikarta 8 Bilder av Kronobergs län 9 Sammanfattning av

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 1. Inledning...3 2. Ett tryggt Skåne att leva i...4 Trygg och tillgänglig vård... 4 Helhetssyn på hälso- och sjukvården i

Läs mer

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018 Miljöpartiet de gröna Västmanland Om Programmet Det här programmet lyfter fram våra politiska idéer och

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Innehåll. Förslag till beslut... 4. Sammanfattning... 5. Patienten i centrum... 7. 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9

Innehåll. Förslag till beslut... 4. Sammanfattning... 5. Patienten i centrum... 7. 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9 Innehåll Förslag till beslut... 4 Sammanfattning... 5 Patienten i centrum... 7 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9 1.2. Lägg rätt patient i rätt säng i rätt tid...10 1.3. Kortare väntetider på akutmottagningarna...10

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018 Vår ideologiska värdegrund Socialdemokratins målsättning är att förändra samhället, med demokratiska medel och med alla människors

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland

Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland Moderaterna i Landstinget Västmanland har en politik som omfattar hela länet och landstingets alla uppgifter. Vi är redo att styra landstinget

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Moderaternas vision för NU-sjukvården

Moderaternas vision för NU-sjukvården Moderaternas vision för NU-sjukvården juni 2010 En vision för framtiden 3 Framtidens utmaningar 3 Moderaterna och NU-sjukvården 5 1. En starkt utbyggd ambulanssjukvård. 6 2. Utvecklade och bättre akutmottagningar

Läs mer

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Landstingsfullmäktige 22 23 november 2011 Grundläggande värderingar Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa

Läs mer