Regionfullmäktige har 81 ledamöter och är det högsta beslutande organet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionfullmäktige har 81 ledamöter och är det högsta beslutande organet."

Transkript

1 Valprogram för Nya Moderaterna i Region Jönköping Nya Moderaterna i Jönköpings län söker ett fortsatt stöd för att leda en majoritet för perioden Vi söker detta mandat för att fortsätta vårt framgångsrika arbete sedan 2006 med att ta ansvar för ekonomin, utveckla hälso- och sjukvården samt att skapa en hållbar tillväxt i vår region. Jönköpings län utgör fortsatt en sammanhållen region och bildar 1 januari 2015 Region Jönköpings län Från och med januari 2015 har Landstinget i Jönköpings län en ny politisk organisation. Den 14 september väljer invånarna i Jönköpings län ledamöter till ett nytt regionfullmäktige med utökat ansvar. Inom Region Jönköpings län kommer det att finnas en Regionstyrelse och tre nämnder. Regionstyrelsen är Region Jönköpings läns högsta verkställande och beredande organ och har det övergripande politiska ansvaret för regionens utveckling. Detta innebär att leda och samordna folkhälsa och sjukvård och de övergripande regionala utvecklingsfrågorna samt att ansvara för övergripande strategisk planering som främjar en långsiktigt hållbar utveckling för Region Jönköpings län och att följa upp verksamheten. Region Jönköpings läns tre nämnder ansvarar för områdena:. Arbetsmarknad-näringsliv-attraktivitet - ANA. Folkhälsa-sjukvård - FS. Trafik och infrastruktur - TI Regionfullmäktige har 81 ledamöter och är det högsta beslutande organet. Ekonomi och verksamhetsstyrning En god hushållning med våra gemensamma skattemedel är grunden för att skapa en hållbar tillväxt för vår gemensamma välfärd. Skatten bör hållas oförändrad under mandatperioden för att inte skapa negativ verkan på hushållsekonomin och bromsa en god utveckling i samhället som helhet. Därför är det viktigt att ha en bra planeringsförutsättningar, god budgetdisciplin och att egenfinansiera investeringarna så att inte nästa generation får bära ett ansvar för var den tidigare gjort. En sund konkurrens mellan olika aktörer inom olika sektorer skapar både verksamhetsutveckling samt bidrar till en högre kvalitet. Lagen om valfrihetssystem, LOV, möjliggör detta i en större utsträckning än tillfälliga upphandlingar och bör användas där detta är möjligt. Ersättning ska ske efter vårdtyngd. Rena privatiseringar ställer vi oss tveksamma till utan vi hyllar den svenska modellen att betala skatt efter förmåga och fördela efter behov.

2 Hälso- och sjukvård Primärvård Sedan 2010 har Jönköpings län landsting haft vårdval inom primärvården. Denna reform har medfört att vi idag har de mest nöjda medborgarna och bland den högsta tillgängligheten i Sverige. Vi vill fortsätta att utveckla vår primärvård så att 80 % av besöken till hälso- och sjukvården sker i öppen regi. Då det är viktigt för medborgarna att få träffa samma läkare, vill vi stärka detta samband genom att återupprätta begreppet Fast Vårdkontakt, vilket betyder snabbare, säkrare och tryggare vård för de som är i behov av det. En fortsatt satsning på AT- och ST-läkare lägger grund till en bättre personalförsörjning och skapar ett mindre beroende av vikarier och bemanningsföretag. Vi stöder ytterligare utvecklingen av utbildning för specialisering av sjuksköterskor, vilket gör att vårdteamen utvecklas och varje personalresurs kan nyttjas bättre. Verksamheten ska präglas av hög kompetens, gott bemötande och hög tillgänglighet. Ingen ska behöva vänta mer än fem dagar innan man får träffa en läkare i primärvården och för en första kontakt ska denna etableras samma dag som man söker. För att sänka trycket på länets akutmottagningar vill vi intensifiera arbetet med rätt vård på rätt nivå. Sortering på rätt vårdnivå innebär främst förstärkningar inom primärvården i syfte att ge den enskilde patienten ett snabbare omhändertagande och ett bättre utnyttjande av sjukvårdens resurser. Vi kommer också att verka för att införa direktinskrivning till sjukvårdsavdelningar för barn och äldre patienter som söker akutvård. Detta för att underlätta för dessa patientgrupper. Då det är viktigt att patienter söker på rätt vårdnivå, bör det eftersträvas tydlighet kring begreppen primärvård, jourcentral och akuten. Somatisk och psykiatrisk vård Vår ambition är att även inom sjukhusvården ska patienten har rätt till en Fast Vårdkontakt då det underlättar flödet genom vården, minskar otryggheten och ger en säkrare vård. Vården ska vara jämlik i hela länet och våra tre sjukhus ska kunna ta emot akuta besök. Tillgängligheten ska vara hög liksom vårdkvalitén och därför ska den planerande vården ges där den utförs bäst, vilket betyder att allt inte kommer finnas på alla ställen i länet. Vi vill fortsätta utveckla vårdval inom den specialiserade vården där vi bedömer att den ger den bästa nyttan för våra medborgare. Vi tycker att valfriheten inte behöver begränsas till det egna landstinget eller dess sjukvårdsregion utan gälla för hela Sverige. Vi vill bejaka flera delar av Patientmaktutredningen som ökar interaktionen mellan vården och patienterna. Vi tror genom detta att vårdprocessen blir bättre och snabbare när patienten blir mer delaktig. Vi vill fortsätta att satsa på psykiatrin och då kanske mest på unga vuxna med neuropsykiatriska besvär där väntetiderna är alldeles för långa, vilket skapar onödig väntan och lidande för drabbade och dess anhöriga. En fortsatt satsning på våra äldre är viktigt, både de friska och på de som drabbats av ohälsa. Det ska vara en självklarhet att få leva ett gott liv hela sitt liv i Region Jönköping. För att bryta mönstret med skadliga beroenden vill vi satsa på en särskild beroendeenhet i Jönköping där vården och kommunen samverkar. Principen ska vara En dörr in för alla beroendediagnoser och symptom då kunskapen visar att flera risk- och missbruk ofta hör samman. Till denna enhet ska kunskap om de neuropsykiatriska sjukdomarna kopplas. Här finns flera modeller i Sverige som varit framgångsrika som det går att ta lärdom av och som kan införas.

3 Cancervården Cancervården ska utvecklas och samordnas. Genom ökade satsningar på vår onkologiska verksamhet med nya linjäracceleratorer på Länssjukhuset Ryhov och på cancersjukdomar ska vi nå de löften som ställts ut inom området. Vi tycker att cancervård som är mycket ovanlig och komplicerad ska koncentreras till ett fåtal ställen i Sverige. Detta främjar utveckling, samlad spetskompetens och kvalitet. Detta möjliggörs genom arbetet som sker inom Regionalt Cancercentrum, RCC, i den Sydöstra Sjukvårdsregionen som vi tillhör. Folkhälsa En god folkhälsa skapar ett bättre liv för den enskilde och frigör resurser inom sjukvården. Tidiga insatser mot barn och ungdomar bör ges prioritet och där är inte minst arbetet mot att minska barnfetman viktig. Primärvården ska fortsätta utveckla sin modell för Hälsosamtal för 40, 50 och 60-åringar med särskilt fokus på livsstilsfrågor. Den enskilde kan idag med all större kunskap ta ett större ansvar för sin egen hälsosituation och därför bör arbetet med Fysisk aktivitet på recept, FAR, utvecklas ytterligare. Därför är det viktigt att Kraftsamlingen inom verksamheten fortsätter, på så sätt kan såväl folkhälsan höjas och vårdkostnaderna minska. Tandvård Tandhälsa är en hälsofaktor och betyder mycket för medborgarens livskvalitet. Den fria barnoch ungdomstandvården är framgångsrik och ger i grunden en god tandhälsa. Tandhälsan i Sverige har blivit allt bättre, men det finns fortfarande skillnader avseende tandhälsan i befolkningen. Ett steg på vägen mot en god tandvård för alla är abonnemangstandvård där den enskilde erbjuds räntefri delbetalning i abonnemangsform och därmed har kontroll över sina månatliga kostnader och inte behöver riskera att prioritera bort lagning av tänderna på grund av höga kostnader. Rehabilitering Rehabilitering ska vara patientfokuserad, välplanerad och målinriktad. Det är viktigt att metodutveckling inom rehabilitering utvecklas i professionella team till förmån för kvalitet och effektivitet så att patienten uppnår maximal självständighet. En framgångsrik rehabilitering bygger på att patienten får en klar diagnos, ett gott och stödjande bemötande, en individuell vårdplan samt att rehabilitering erbjuds inom vårdgarantins tidsramar. Hjälpmedel Många människors liv underlättas av olika former av hjälpmedel, för vissa utgör de en förutsättning för att klara vardagen. En tillgänglig miljö och god tillgång till väl fungerande hjälpmedel är således grundläggande förutsättningar för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt och vara delaktiga i samhället. Vår utgångspunkt är ett samhälle för alla. Vi vill att utbud, pris och

4 egenavgifter för hjälpmedel bestäms på nationell nivå. Prehospital vård/ambulanssjukvård Vår ambulans- och akutverksamhet ska hålla hög klass och präglas av snabba och säkra transporter Den tekniska och medicinska kunskapsutvecklingen skapar kontinuerligt nya tidskritiska vårdmetoder. Behovet av snabb bedömning av skador, sortering och fördelning av svårt skadade patienter till rätt vårdnivå redan på skadeplatsen är viktigt. Vissa allvarliga tillstånd t.ex. svårt sjuka barn, trauma, svåra skallskador, hjärtinfarkt, stroke och svår sepsis kommer att kräva ökad centralisering av omhändertagandet. Därmed ökar kraven på snabba transporter med hög medicinsk kompetens, såväl direkt på olyckplats som vid transporter mellan sjukhus. Patientföreningarna fyller en viktig funktion liksom stödet från anhöriga när man drabbas av ohälsa. Det kan innebära såväl trygghet som snabbare vårdprocesser när det finns ett stöd utanför den reguljära sjukvården. I en tid där patienten får ett allt större inflytande över sin sjukvård är det nödvändigt med transparanta informationssystem. Här är Landstingets kontaktcenter, 1177, en viktig informationskanal som bör utvecklas under perioden för att underlätta för den som söker kunskap. Kultur För att utveckla kulturlivet i Region Jönköping är en fördjupad samverkan med kommunerna nödvändig. Den mångfald av ideella och lokala kulturutövare som finns representerade i region Jönköping skapar en stor bredd av kulturuttryck och aktiviteter. Den verksamhet som bedrivs av bland annat idrottsföreningar, bildningsförbund, pensionärsföreningar, föreningar för olika funktionsnedsättningar, kulturföreningar, hembygdsföreningar och ungdomsföreningar är viktiga beståndsdelar i civilsamhället. Dessa föreningars verksamhet skall underlättas med regionala stödinsatser. Kulturen är en gemensam angelägenhet för alla invånare i region Jönköping. Förutsättningar för att alla skall kunna delta är en god tillgänglighet i vid bemärkelse. Vår kulturpolitik styrs av tre övergripande prioriteringar: Barns och ungas rätt till kultur, ett levande kulturarv och goda villkor för kulturskapare. Alla barn och unga ska ha rätt att skapa, samt möjlighet att ta del av professionell och kvalitativ kultur, i skolan och i vardagen. På så sätt ökar viljan att lära och förmågan att förstå sin omvärld. Kulturarvet är våra gemensamma minnesnycklar som vi tillsammans har ett ansvar att bevara, utveckla och bruka så att framtida generationer också kan ta del av det. Genom att skapa goda villkor för kulturskapare främjar vi kvalitet och konstnärlig förnyelse.

5 Utbildning De utbildningar som bedrivs vid Landstingets folkhögskolor och naturbruksgymnasier ska vara av hög kvalité och bidra till regionens utveckling. Våra skolor skall vara en del i det livslånga lärandet och medverka till att underlätta omställning i arbetslivet och arbetsmarknadens behov av ny kompetens. Det är viktigt för Region Jönköping fortsätter att stötta Högskolan i Jönköping i sin vision om bildandet av ett internationellt universitet Trafik, resande och infrastruktur Vi moderater vill att det skall vara så enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken att det kan bli ett förstahandsalternativ för fler än idag. Hög turtäthet, rena och bekväma fordon och ett enkelt och enhetligt prissystem är viktiga faktorer för att lyckas. Fysisk anpassning för personer med funktionsnedsättning är också något vi strävar efter, för att fler ska kunna resa kollektivt. Götalandsbanan och Europakorridoren kommer att få stor betydelse för regional tillväxt och utveckling där Jönköping blir den nya nationella järnvägsnoden. Moderaterna i Region Jönköping kommer kraftfullt att verka för att hela Götalandsbanan kommer till stånd och leder idag arbetet för de ingående kommunerna. Det innebär att vi kommer att verka för att även mellersta delen Borås-Jönköping-Linköping byggs. Vi moderater vill att den sammanbindande länken Borås-Jönköping-Linköping skall finnas med i den nationella åtgärdsplanen som Trafikverket nu ska ta fram. Vidare vill Moderaterna i region Jönköping få till stånd ytterligare ett antal infrastrukturåtgärder varav de främsta innefattar vägsträckan Göteborg-Jönköping- Stockholm och den andra innefattar tågsträckan Nässjö Jönköping Värnamo Helsingborg Malmö Köpenhamn. Hela sträckan Göteborg-Jönköping-Stockholm (47 mil) har motorväg förutom ca 5,5 mil mellan Borås och Jönköping. Denna sträcka bör snarast upprustas till motorvägsstatus för att underlätta resandet mellan Sveriges två största städer via Jönköping. Den andra åtgärden innefattar järnvägsy:et Värnamo- Jönköping Nässjö. Järnvägen mellan dessa orter bör rustas upp så att tågen kan köra i den hastighet som de är ämnade för. Banan bör dessutom elektrifieras. En upprustning, hastighetsökning och elektrifiering av banan skulle inte bara underlätta resandet inom länet utan även underlätta resandet till Helsingborg Malmö Köpenhamn. Goda resmöjligheter både på väg och järnväg innebär att förutsättningarna för att integrera arbetsmarknader ökar. I och med detta ökar även tillväxten, både i länet och landet som helhet. Regional utveckling Hela regionen ska växa

6 Moderaternas regionpolitik präglas av en helhetssyn på samhällsutvecklingen där en god ekonomisk, social och kulturell utveckling kan förenas med hänsyn till ekologiska förutsättningar och likvärdiga förutsättningar för kvinnor och män. Fler företag skapar fler arbetstillfällen och ett ökat välstånd i samhället. Region Jönköpings län varken kan eller ska starta några företag, men regionen kan bidra till att skapa ett företagsklimat som gynnar såväl befintliga som framväxten av nya livskraftiga företag. Det behövs tillgång till riskkapital med kunskap om lokala förhållanden. Turismen är en viktig näring i region Jönköping. Här har regionen ett särskilt ansvar för att utveckla och marknadsföra region Jönköping i synnerhet och Småland i allmänhet. Målet skall vara att göra region Jönköping och Småland till norra Europas mest besökta turistregion. Landsbygden är beroende av goda villkor för företagande och att det ska vara enkelt att anställa. Arbetslinjen är central för en levande landsbygd, men även infrastruktur och transporter är av stor betydelse. Skatter, regler och offentlig service ska utformas så att det är möjligt att leva i hela Sverige. Det är därför viktigt att säga nej till skatter och avgifter som skulle drabba landsbygden hårt, till exempel kilometerskatt, miljöskatter eller andra skattehöjningar på jobb och företagande. Miljö och klimat Både lokalt, nationellt och globalt står vi just nu inför en rad olika miljöutmaningar så som övergödning, försurning, förlust av biologisk mångfald och inte minst, den globala uppvärmningen. Vi moderater arbetar såväl lokalt, nationell och internationellt för höga miljökrav och anser att den som påverkar miljön negativt också ska betala för det. Den som bryter mot miljöskyddsregler ska drabbas av skarpa konsekvenser. Genom att koppla en prislapp till föroreningen stimuleras smarta och miljövänliga lösningar. Vi ser ett tydligt behov av breda, tydliga och långsiktiga spelregler i miljöfrågan. I Jönköping bör arbetet gå vidare med att byta kyl- och uppvärmningssystem på Ryhovsområdet genom satsning på ekvifertekniken som berggrunden medger. Genom detta projekt kan vi skapa Sveriges miljövänligaste sjukhus. En del av miljöutmaningarna kan lösas lokalt. Men många av de viktigaste miljöfrågorna är dock globala. Världens länder behöver samarbeta för att minska övergödningen, förlusten av arter, luftkvaliteten, spridning av farliga kemikalier och minska klimatutsläppen. Arbetsgivare - medarbetare Varje medarbetares kompetens ska tillvaratas och utvecklas. Region Jönköping ska som arbetsgivare verka för såväl trygghet i anställningen såsom vara en spännande och attraktiv arbetsplats med möjlighet att låta varje individ växa med sin uppgift eller få växla mellan olika uppdrag inom organisationen. Vi tror på att utbildning ska löna sig och att erfarenhet ska belönas. Därför bör regionen fortsatt arbeta med lönekartläggning och individuell lönesättning mellan medarbetare och chef på en decentraliserad nivå. Arbetsmiljön ska präglas av ständiga förbättringar som ny forskning och en förändrad samhällsutveckling

7 möjliggör. En fortsatt satsning på AT- och ST-läkare samt specialisering inom andra grupper är en nödvändighet för att möta framtiden och få medarbetare att vilja stanna inom vår region. Här är arbetet inom Futurum viktigt när det gäller läkarutbildningens senare delar som förläggs ut till Jönköping från Hälsouniversitetet i Linköping.

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Planeringsförutsättningar 2016

Planeringsförutsättningar 2016 1 Planeringsförutsättningar 2016 10 utmaningar för Landstinget Blekinge Helene Kratz Anna Lindeberg Planeringsavdelningen 2 Vad är Planeringsförutsättningar 2016? Kartläggning av omvärldsfaktorer som påverkar

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14.

Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14. Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14. Hälsa är en mänsklig rättighet ingen handelsvara. Den svenska modellen för välfärd i

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen

Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Framtiden börjar med barnen... 3 Hälsa

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vår dröm om ett grönt Småland

Vår dröm om ett grönt Småland Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt program för 2015 2018 kronoberg Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt

Läs mer

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025-

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- BOKSLUT -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- Majoriteten i Landstinget Sörmland 2010-2014 Inledning Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025 6 479 anställda som årligen utför 535 000 läkarbesök,

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 s valprogram 2006 2010 Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens. Låt oss

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Regionprogram 2011-2014. Halland - bästa livsplatsen

Regionprogram 2011-2014. Halland - bästa livsplatsen Regionprogram 2011-2014 Halland - bästa livsplatsen 1 Halland utgör fortsatt en sammanhållen region och bildar 1 januari 2011 Region Halland Från och med januari 2011 har Halland en ny politisk organisation.

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

En flexibel medicinsk

En flexibel medicinsk Jämlik vård Läkarförbundet arbetar för ökad tillgänglighet, säkerhet och kvalitet i vården. Oavsett vem du är och var du bor i landet ska du ha samma rätt till sjukvård. Att skapa en jämlik vård är en

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm Helsingborg Kristianstad

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Gotland vill och kan

Gotland vill och kan Gotlandsmoderaterna valprogram 2014 Meishuan Wong Samarbete ger bästa vården Stefan Wramner Återinför utmaningsrätten Anna Hrdlicka Bygg fler hyreslägenheter Inger Harlevi Rädda Östersjön Simon Härenstam

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri MOTION 2010-08-23 Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri I Sverige gör vi i allmänhet stor skillnad mellan psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Kort om landstingsplanen

Kort om landstingsplanen Kort om landstingsplanen 2008 2010 Med fokus på folkhälsa god vård regional utveckling effektivitet attraktiva arbetsplatser ekonomi INNEHÅLL SID God hälsa och positiv livsmiljö 4 Nya, människonära mål

Läs mer

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Vi moderater vill låta alla goda krafter bidra för att skapa högre kvalité och bättre tillgänglighet i vården. Efter 14 års socialdemokratiskt styre

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND.

EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND. EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND. Till dig som bor på Öland och vill veta mer om landstingsvalet den 14 september. FRAMTIDSPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA I KALMAR LÄN "EN NÄRA SJUKVÅRD ATT VARA STOLT ÖVER"

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer