SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 21 juni 2011, kl :15 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson, (M) Åsa Larsson (S) Kerstin Lindström (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) t o m 108 Rikard Åkesson (KD) Mats Olsson (S), dock ej 117 Lars Carlsson (S), dock ej 127 Per Olof Jansson (EP) Lennart Ohlsson (M) ersätter Kjell Erion (MP) Eva Salevid (FP) ersätter Sven Aidemark fr o m 109 Torgny Bergström (S) ersätter Mats Olsson (S) under 117 och Lars Carlsson (S) under 127 Utses att justera: Christer Jönsson och Åsa Larsson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Inger Johansson Carl-Gustaf Gudmundsson Justerare Christer Jönsson Åsa Larsson ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Stadsarkitektkontoret Underskrift: Inger Johansson

2 2 Deltagarförteckning forts Övriga närvarande: Alf Carlsson (M) Eva Olsson (M) Peter Hansson (C) Sven Sollenbring (KD) Ann-Britt Arvidsson (S) Sven Dahlberg (S) Stadsarkitekt Pontus Swahn Planarkitekt Annika Cronsioe Bygglovarkitekt Åsa Öhrman Engvall Byggnadsinspektör Ari Ketola, 103 Byggnadsinspektör Anna Nilsson, 104 Byggnadsinspektör Lars Stanley, Byggnadsantikvarie Katja Berg, 109 och 127 Planarkitekt Ralph Blomqvist, 110 Planarkitekt Maria Brink, 111 Bygglovassistent/handläggare Veronica Kippner, 123 Sekreterare Inger Johansson

3 3 Innehållsförteckning 100 Föredragningslistan 101 Information 102 Delegationsärenden 103 Vejby 10: Vejby 15: Rädisan Påskliljan Samskolan Aggarp 1: Strövelstorp 4:12, 5:6 110 Klitterbyn Ängelholm 6:1 112 Vägnamn inom Margretetorp 21:47, 21,2 113 Gatunamn inom Ängelholm 3:1, 3:5, 3:2 114 Kvartersnamn inom Ängelholm 3:1, 3:5, 3:2 115 Kvartersnamn Råsunda i Skälderviken 116 Vägnamn Tvärbanan 117 Tegelbruket Varalövs verksamhetsområde, etapp II 119 Vejby 214:2 120 Karlslund Stationsområdet 122 Mars Mångfaldsplan 124 Kundtjänst 125 Personuppgiftsombud 126 Ärenden för kännedom 127 Ängelholm 5: Havsanemonen 2

4 4 BN 100 Föredragningslistan Till dagens ärendelista läggs till: - Ängelholm 5:16 - Havsanemonen 2 Från dagens ärendelista stryks: - Skyltprogram

5 5 BN 101 Information - Styrmodellen Ratten Annika Cronsioe informerar om arbetet med genomgång av kvalitetsdeklarationer. B l a har framkommit ett nytt mål att kvm mark skall planläggas varje år som ett nytt mål.

6 6 BN 102 Delegerade ärenden Följande beslut som handlagts genom delegation anmäls, Bilaga 102 A. beslutar lägga delegationslistan till handlingarna.

7 7 BN 103 Dnr Vejby 10:13, ansökan om bygglov för uppförande av ett vindkraftverk Ärendebeskrivning Bygglovsansökan gällande uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Vejby 10:13. Verkets fackverksmast är 25,5 meter, rotordiametern är 15 meter och totalhöjden blir 33,0 meter. Förutsättningar Remisser har skickats till ÄngelholmHelsingborg Airport och försvaret. Någon erinran har inte inkommit. Berörda grannar har gett möjlighet att yttra sig över ärendet. En erinran har inkommit, en granne anser att vindkraftverk förfular omgivningen och kan orsaka vindljud och solskuggor. Fastigheten ligger utanför detaljplan och utanför samlad bebyggelse. Detaljplanläggning av fastigheten Norra Varalöv 16:17 pågår och i denna detaljplan tillåter man gårdskraftverk med en maimal navhöjd på 20 m. Enligt översiktsplanen från 2004 är marken klassad som åkermark klass 8 samt riksintresse för friluftsliv. Enligt det tematiska vindkraftstillägget till översiktsplanen från 2010 är aktuell fastighet ett olämpligt område för vindkraftsetablering, dock gäller följande för verk mellan 20 och 50 meters navhöjd: 1. Mindre verk skall placeras i anslutning till den egna verksamheten eller fastigheten. 2. Verk skall i första hand placeras i bra vindläge. Skäligt skyddsavstånd till bostadsbebyggelse skall dock hållas. 3. Vid lokalisering inom område med restriktioner enligt annan lagstiftning, ska ärendet först prövas i dessa avseenden. 4. Prövning av lämpligheten skall ske med hänsyn till de lokala förutsättningarna och verkets samlade på verkan på omgivningen(grannar, boendemiljöer och landskapsbild). 5. Verket bör inte ha en högre totalhöjd än avståndet till tomt- /fastighetsgräns. 6. Bygglovsprövning skall ske med hänsyn till övriga ställningstaganden och utpekade intressen- eempelvis riksintressen, tysta områden och områden med utpekade natur- och kulturvärden. 7. Skyddsavstånd till natur- och kulturmiljöer avgörs från fall till fall. 8. Verkens höjd ska prövas med hänsyn till befintliga förhållanden på platsen. 9. Rotorbladen skall vara antireflebehandlade.

8 8 forts 103, Vejby 10: Färgsättning och andra estetiska faktorer, samt påverkan på landskapsbilden, avgörs från fall till fall i samband med bygglovsprövningen. Det tematiska vindkraftstillägget är en övergripande avvägning mot andra intressen. Den grundläggande inställningen är att det är önskvärt med en viss, om än begränsad vindkraftsutbyggnad. Turism, naturvård och flyg är aspekter som har företräde framför vindkraft. Viss hänsyn har tagits till att stora oeploaterade områden bevaras. Det tematiska vindkraftstillägget är en ingående inventering och bedömning av landskapsbilden, i vilken mån olika landskapsavsnitt i kommunen lämpar sig för vindkraftsutbyggnad. Det tematiska vindkraftstillägget är även en samlad bedömning av hur vindkraftsutbyggnad i Ängelholms kommun skall ske för att värna om boendekvalitén och inte medföra betydande olägenheter för omgivningen, genom buller- eller skuggverkan. Avståndet mellan bostadsbebyggelse och vindkraftverk bör inte underskrida 500 meter. I det tematiska vindkraftstillägget har möjliga platser värderats närmare och en helhetsbedömning, en avvägning med allmänna och enskilda intressen, gjorts av vad som är lämplig total utbyggnad i kommunen. Ställningstagande Enligt 8 kap 12 PBL skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan beviljas under förutsättning att åtgärden bl.a. uppfyller kraven i 2 kap och 3 kap 1, 2 och PBL samt inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 PBL. I 2 kap 1 PBL sägs att markområden skall användas för det eller de ändamål för vilka de är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Vad gäller detta krav kan sägas, att det i första hand är en uppgift för kommunen att besluta om markanvändning och byggande. Vid denna prövning skall kommunen ta hänsyn till såväl allmänna som enskilda intressen. Enligt 2 kap 2 PBL skall planläggning, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och med energi och råvaror skall främjas. En god ekonomisk tillvät och en effektiv konkurrens skall främjas.

9 9 forts 103, Vejby 10:13 Enligt 3 kap 1 PBL skall byggnader och anläggningar placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Enligt 2 skall byggnader och anläggningar skall placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Då den aktuella fastigheten enligt kommunens tematiska vindkraftstillägg till översiktsplanen är ett olämpligt område för vindkraftsetablering och att verk av denna storlek utgör ett betydande visuellt ingrepp i denna relativt tätbefolkade landsbygdsmiljö så är det omöjligt att bevilja ett bygglov. Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden besluta att: Avslå ansökan om bygglov, förutsättningar saknas att ge lov enligt 8 kap 12, då det med stöd av de bedömningar som gjorts i kommunens tematiska vindkraftstillägg till översiktsplanen visat sig att kraven i 2 kap och i 3 kap 1 och 2 inte är uppfyllda. Yrkande Christer Jönsson (M) yrkar på bifall till ansökan. Åsa Larsson (S) samt Per Olof Jansson (EP) yrkar på avslag på ansökan enligt kontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt Christer Jönssons yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för Christer Jönssons yrkande Nej-röst för Åsa Larssons och Per Olof Janssons yrkande

10 10 forts 103, Vejby 10:13 Omröstningsresultat Med 7 ja-röster för Christer Jönssons yrkande mot 4 nej-röster för Åsa Larssons och Per Olof Janssons yrkande beslutar byggnadsnämnden i enlighet med Christer Jönssons yrkande. Ledamot/tjänstgörande Ja-röst Nej-röst ersättare Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Åsa Larsson (S) Kerstin Lindström (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Rikard Åkesson (KD) Lennart Ohlsson (M) Mats Olsson (S) Lars Carlsson (S) Per Olof Jansson (EP) Summa 7 4 Beslut beslutar att bevilja bygglov för vindkraftverk enligt inlämnad ansökan med stöd av 8 kap 12 planoch bygglagen. Reservationer Åsa Larsson (S), Mats Olsson (S), Lars Carlsson (S) samt Per Olof Jansson (EP) reserverar sig mot beslutet. Besvärshänvisning Ägaren till fastigheten Vejby 254:1 ges besvärshänvisning över detta beslut.

11 11 BN 104 Dnr Vejby 15:59, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus/uterum Ärendebeskrivning Ansökan avser bygglov för en tillbyggnad, uterum, av ett enbostadshus om 25kvm. Uterummet består av platta på mark, vitmålad träfasad med bruna skjutbara glaspartier, samt kopparbeklätt tak. Förutsättningar Tillåten byggnadsarea enligt områdesplan B 569 är 200 kvm. Befintlig byggnadsarea är 326 kvm. Med tillbyggnad enligt ovan om 25 kvm överskrids tillåten byggnadsarea med 151 kvm. Sökanden har själv inhämtat grannemedgivande. Sökanden har erbjudit sig att riva delar av befintlig byggnad till en storlek som motsvarar den del som nu önskas bebyggas. Ställningstagande Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 11 kan inte bygglov lämnas, då åtgärden strider mot gällande detaljplan. Föreslagen byggnation överskrids med en sådan yta att åtgärden ej kan betraktas som en mindre avvikelse mot gällande detaljplan. Beslutsunderlag Ansökan om bygglov, situationsplan, planritning, samt fasadritningar, Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret överlämnar ärendet till byggnadsnämnden utan förslag till beslut. Yrkande Per Olof Jansson (EP) yrkar på avslag för föreslagen ansökan, p g a onödig förtätning i kulturmiljö. Mats Olsson (S) yrkar på avslag för föreslagen ansökan. Christer Jönsson (M), Sven Aidemark (FP) samt Carl-Gustaf Gudmundsson (C) yrkar på att stadsarkitekten skall lämna bygglov för en tillbyggnad av ett uterum när motsvarande kvadratmeter av befintlig byggnad har rivits. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt Jönsson, Aidemark samt Gudmundssons yrkande.

12 12 forts 104, Vejby 15:59 Omröstning begärs. godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för Jönsson, Aidemark och Gudmundssons yrkande Nej-röst för Janssons och Olssons yrkande Omröstningsresultat Med 7 ja-röster för Jönsson, Aidemark och Gudmundssons yrkande mot 4 nej-röster för Janssons och Olssons yrkande beslutar byggnadsnämnden i enlighet med Jönsson, Aidemark och Gudmundssons yrkande. Ledamot/tjänstgörande Ja-röst Nej-röst ersättare Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Åsa Larsson (S) Kerstin Lindström (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Rikard Åkesson (KD) Lennart Ohlsson (M) Mats Olsson (S) Lars Carlsson (S) Per Olof Jansson (EP) Summa 7 4 Beslut beslutar att delegera till stadsarkitekten att lämna bygglov enligt ansökan när motsvarande kvadratmeter av befintlig byggnad har rivits. Det påpekas att ansökan om rivningslov skall inlämnas för godkännande före det att rivning påbörjas. Reservationer Åsa Larsson (S), Mats Olsson (S), Lars Carlsson (S) samt Per Olof Jansson (EP) reserverar sig mot beslutet. Besvärshänvisning Sökanden ges besvärshänvisning över detta beslut

13 13 BN 105 Dnr Uppställning av husvagn på fastigheten Rädisan 10 Ärendebeskrivning: Redan på sommaren 2010 påpekades att uppställningen av husvagn på fastigheten stör grannen på fastigheten Rädisan 9, då den på grund av sin storlek skymmer deras fönster i köket. Grannen framhåller att det fönstret är viktigt då det är kontakten med gatan. Ljuset blir också påverkat i huset. Förutsättningar: Under 2009 och 2010 stod denna campingvagn uppställd utanför garaget nära tomtgränsen mot grannen på fastigheten Rädisan 9. Längs Nils Holgerssonsgata finns enligt detaljplan 295 ett prickområde (område som inte får bebyggas) på 6m framför husen. Under 2010 stod vagnen uppställd ca.81 dygn mellan april och oktober månad. Uppgiften om tiderna för uppställningen är bekräftad av fastighetsägaren på fastigheten Rädisan 10. Ställningstagande: Tidsperioden för vagnens uppställning, som är omkring 12 veckor, ca.3månader, på årets ljusa tid, måste därför ses som fast uppställd och kan därför inte accepteras. Fastighetsägaren på Rädisan 10 har i en skrivelse förklarat att han har parkerat vagnen med hänsyn till grannen med draget mot gatan eftersom fronten sluttar och tar på det vis mindre plats. Den har också parkerats närmast huset så lång från tomtgränsen det går. Den har enligt ägaren stått så sedan maj Fastighetsägaren Rädisan 9 har också lagt fram ärendet enligt hans syn Han hävdar att husvagnsuppställningen blockerar all sikt från köksfönstret och att vagnen redan under 2011 varit uppställd i 32 dygn. Beslutsunderlag: Enligt PBL (Plan och Bygglagen) 8 kap.9 stycke 4 skall tomt ordnas så att det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering av fordon. Enligt prais i Nordstedts laghandböcker, Plan och Bygglagen 8 kap 1 står att en byggnad inte har något krav på att den skall vara förenad med marken. Lätt flyttbara konstruktioner. Eempel på detta är husvagnar. Då denna står placerad på samma ställe under längre tid än normal campingsemester, några veckor, medför detta en klassificering som byggnad. Enligt detaljplan 295 finns ett område på 6m längs Selma Lagerlöfs gata som inte får bebyggas.

14 14 forts 105, Rädisan 10 Beslut: beslutar: att husvagnen inte får stå uppställd på infarten mer än korta perioder och endast sporadiskt i samband med lastning och rengöring på fastighet Rädisan 10. Kort tid är ca.6 veckor per år. att vagnen är permanent uppställd strider mot i beslutsunderlaget angivna regler. att den nya ordningen med husvagnen skall påbörjas senast den 1 augusti. Enligt PBL (Plan och bygglagen) 11 kap 53, 54 skall en byggsanktioneringsavgift tas ut om inte rättelse sker. Besvärshänvisning Ägarna till fastigheten Rädisan 10 ges besvärshänvisning över detta beslut.

15 15 BN 106 Dnr Påskliljan 3, Ansökan om lov för tillbyggnad av uterum. Ärendebeskrivning: På Lökgatan 21, lägenhet 114 är ett skärmtak byggt över lägenhetens uteplats. Detta sträcker sig 1,5m utanför ovanliggande balkong. Taket utgörs av ett plast tak. Ansökan innebär att byggherren vill glasa in uteplatsen. Förutsättningar Enligt BBR 5:634. Risken för spridning av brand och brandgaser mellan brandceller får inte öka vid inglasning av balkonger, loftgångar och uterum. Utgör inglasningen ett klimatskydd är det rimligt att räkna med en ökad användning. Vid inglasning ska avskiljning från intill- och ovanliggande sådana utrymmen utföras i brandteknisk klass E 30. Ställningstagande: Taket som redan är byggt har inte bygglov och är utfört av material som inte begränsar brand. Grannen i samma plan har ett sovrum intill det tänkta uterummet. Vid inglasning av uterummet kommer fönstret på sovrummet får ett läge som gör att risk för brandspridning ökar. Stadsarkitektkontoret har skrivet ett brev till Brf. Ängelholms hus 16 att tänka efter hur man vill att utbyggnader av uterum och skärmtak skall utformas. Att skapa en gemensam policy för hur liknande ärende skall handläggas i framtiden. En gemensam policy gör att området får ett bättre utseende och att alla vet vad som gäller. Beslutsunderlag: Ansökan lämnad den 31 mars Beslut beslutar: att avslå ansökan om inglasning av uteplatsen då denna utgör en ökad brandbelastning enligt Boverkets Byggregler 5:634 att riva uppfört skärmtak på 7,95m² före den 30 september 2011, då detta inte har en brandteknisk klass E 30 utan ökar brandrisken för ovanliggande utrymme. att uppmana bostadsrättsföreningen att skapa en gemensam policy för inglasning av uterum. Besvärshänvisning Sökanden ges besvärshänvisning över detta beslut.

16 16 BN 107 Dnr Samskolan 5 - Ansökan om bygglov för skolverksamhet årskurs 0-5 Ärendebeskrivning Ansökan avser bygglov för skolverksamhet som omfattar årskurserna 0-5, d.v.s. förskoleklass samt lägre årskurser. har beviljat bygglov för skolverksamhet i fastighetens byggnader. Verksamheten avsåg inte förskoleverksamhet och lågstadieverksamhet, då fastigheten saknade adekvat utemiljö. Fastigheten om 5684 kvm har en byggnad i gult tegel, ursprungligen uppförd i slutet av 1950-talet. En större tillbyggnad genomfördes i början av sjuttiotalet. Byggnaden har används som post- och telebyggnad. För närvarande används bottenvåningen och en mindre del av andra våningen i nordöst som skola. Andra våningen mot Lärkgatan används som hotellanne och andra våningen mot Östergatan utgör kontor. Total byggnadsarea är 2350 kvm, vilket utgör 41 % av tomten. Parkering och bilramper utgör c:a 1800 kvm, föreslagen skolgård är c:a 750 kvm. Antal elever i åk 0-5 inför höstterminen är enligt verksamhetsbeskrivningen barn, men i fullt utbyggd verksamhet kalkylerar man med 80 barn. Lokalerna i ansökan är 440 kvm och utgörs av kapprum, tre toaletter och studierum av olika storlek. Särskild matsal saknas och gymnastiksal hyrs på annat håll. Våningen över den aktuella lokalen innehåller rum för estetiska ämnen, kapprum med tre wc och pentry, litet omklädningsrum samt ett rullstolswc. Utrymmet är främst till för de äldre eleverna men även de yngre kan disponeras dessa lokaler. Då entréplanet saknar rullstolswc är man hänvisad till andra våningen. Planet kan nås via hiss. De mindre eleverna ska ha sin ingång från lekgården. Den delas med kontorslokalernas etra ingång/utrymningsväg. Utrymningsvägen ska även fungera som utrymningsväg från estetlokalerna på andra våningen. Lekgården utrustas med lekredskap för att främja barns rörelsebehov. Förutsättningar Ärendet är inkommet efter 2 maj 2011 och omfattas av Nya plan- och bygglagen (PBL)2010. Fastigheten omfattas av detaljplan B 308, utan återstående genomförandetid. Planen är betecknad CII, centrumbebyggelse, två våningar. Byggnaden innehåller skyddsrum. Samråd/grannyttrande Berörda grannar, sakägare och myndigheter har hörts. Svar förväntas inkomma till sammanträdet.

17 17 forts 107, Samskolan 5 Ställningstagande Frågan om skolverksamhet på fastigheten är prövad sedan tidigare och då skall bygglov beviljas enligt PBL 9 kap 31. Men även lämpligheten för ändamålet ska prövas i bygglov enligt 8 kap 1. Enligt PBL 10 skall det som gäller för obebyggd tomt enligt PBL 9 första stycket 4 och andra stycket även tillämpas för bebyggd tomt. Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller. förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen att anordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta. Fastighetens behov av parkeringar är c:a 40 platser och redovisade är 62 platser. 22 platser motsvarar c:a 500 kvm, en yta som skulle kunna tillfalla skolgården. Ängelholms kommun har antagit att barnperspektivet ska genomsyra dess verksamhet. Skolan omfattas av arbetsmiljöverkets normer och de anser att skolgårdar inte är en arbetsmiljöfråga. Det finns inga riktlinjer för planering av skolgårdar, men för förskolan räknar man att det behövs kvm per barn.(se bilagor) För de tjugo barn som är inskrivna nu skulle ansökt skolgård räcka, men för de planerade 80 barnen fordras ytterligare yta. Lokalerna i ansökan är 440 kvm vilket enligt verksamhetsbeskrivningen skulle motsvara knappt 15 kvm per barn, men vid fullt utbyggd verksamhet skulle ytan bli drygt 5 kvm per barn. Som jämförelse kan nämnas att man vid planering av kontorslokaler kalkylerar med kvm per anställd. Enligt lagstiftningen fordras en toalett per 15 anställd/barn. Förslaget redovisas tre toaletter. Utifrån inlämnade handlingar kan stadsarkitektkontoret inte se att gällande rekommendationer och lagstiftning är tillgodosedda. Stadsarkitektkontoret överlämnar ärendet till byggnadsnämnden utan förslag till beslut. Beslutsunderlag 1. Översiktskarta 2. Ansökan 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Situationsplan med utemiljö 5. Planritning 6. Utdrag ur riktlinjer för Malmös förskolor

18 18 forts 107, Samskolan 5 Yrkande Åsa Larsson (S) yrkar på avslag på ansökan Christer Jönsson (M) yrkar på bygglov för ma 30 barn Per Olof Jansson (EP) yrkar på avslag på ansökan Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt Christer Jönssons yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för Christer Jönssons yrkande Nej-röst för Åsa Larssons och Per Olof Janssons yrkande Omröstningsresultat Med 6 ja-röster för Christer Jönssons yrkande mot 4 nej-röster för Åsa Larssons och Per Olof Janssons yrkande samt en som avstår från att rösta, så beslutar byggnadsnämnden i enlighet med Christer Jönssons yrkande. Ledamot/tjänstgörande Ja-röst Nej-röst Avstår ersättare Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Åsa Larsson (S) Kerstin Lindström (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Rikard Åkesson (KD) Lennart Ohlsson (M) Mats Olsson (S) Lars Carlsson (S) Per Olof Jansson (EP) Summa Beslut beslutar att bevilja bygglov för skolverksamhet för årskurs 0-5 med förskoleklass med ma 30 barn enligt stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen.

19 19 forts 107, Samskolan 5 Reservationer Åsa Larsson (S), Mats Olsson (S), Lars Carlsson (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet samt Per Olof Jansson (EP) reserverar sig mot beslutet. Besvärshänvisning Sökanden ges besvärshänvisning över detta beslut.

20 20 BN 108 Dnr Aggarp 1:28 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av väthus Ärendebeskrivning Ansökan avser bygglov för nybyggnad av två väthus (benämnda A resp. B) om c:a 2400 kvm vardera. Fastigheten om kvm utgör en bebyggd jordbruksfastighet. Väthusen grundläggs på betongplintar med stomme av stål och beklädnad av glas respektive plast. Fastigheten har direkt utfart till Klippanvägen, väg 13. Historik Sökanden har på 1990-talet låtit uppföra ett antal mindre väthus på fastigheten, väster om den ursprungliga gården. År 2006 uppfördes ett större öster om, ut mot vägen. Bygglov har inte sökts då sökanden trott att byggnaderna kunde klassas som bygglovsbefriade ekonomibyggnader för jordbrukets behov. I samband med nybyggnad av ytterligare ett väthus har sökanden velat rätta till misstaget. Stadsarkitektkontoret prövar därför möjligheten att bevilja bygglov även för det väthus( B) som uppförts år Förutsättningar Ärendet inkom innan 2 maj 2011 och omfattas av Plan- och bygglagen (PBL)1987:10. Den tilltänkta fastigheten/platsen ligger; Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Inom område för länets kulturmiljöprogram Skillinge - Össjö. Åkermark klass 6 Omfattas av fornlämning Samråd/grannyttrande Berörda grannar, sakägare och myndigheter har hörts. Svar förväntas inkomma innan sammanträdet. Ställningstagande Sökanden har utan lov utfört en åtgärd som kräver bygglov och enligt PBL 10 kap 4 skall en byggnadsavgift tas ut. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar av fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om lov hade getts till samma åtgärd. Bygglovsavgiften skulle i detta fall bli kronor. Enligt PBL 10 kap 7 skall en tilläggsavgift tas ut om åtgärden innebär att en byggnad uppförs. Då sökanden själv tagit initiativ till rättelse föreslår stadsarkitektkontoret att detta kan betraktas som ett särskilt skäl till att avgiften efterges, enligt PBL 10 kap 7, sista stycket.

21 21 forts 108, Aggarp 1:28 Fastigheten ligger i det öppna odlingslandskapet längs vägen mellan Munka Ljungby och Össjö. Stadsarkitektkontoret bedömer att fastigheten kan bebyggas med ansökta väthus, vilka utgör ett naturligt inslag i miljön. Aktuell ansökan bedöms uppfylla kraven i 2 kap Plan- och bygglagen, kan anses förenlig med Ängelholms kommuns översiktsplan och uppfylla 3 kap i Plan- och bygglagen, 1-2. Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden besluta: att bevilja nybyggnad av väthus enligt Plan- och bygglagen 8 kap 12. att påföra sökanden en byggnadsavgift kronor = kronor. att bevilja bygglov i efterhand enligt Plan- och bygglagen 8 kap 12 för uppfört väthus. Yrkande Christer Jönsson (M) yrkar enligt kontorets förslag Lars Carlsson (S) yrkar enligt kontorets förslag, men med det undantaget att byggnadsavgift skall påföras med kronor. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt Christer Jönssons yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Christer Jönssons yrkande Nej-röst för bifall till Lars Carlssons yrkande Omröstningsresultat Med 7 ja-röster för Christer Jönssons yrkande mot 3 nej-röster för Lars Carlssons yrkande samt en som avstår från att rösta så beslutar byggnadsnämnden i enlighet med Christer Jönssons yrkande.

22 22 forts 108, Aggarp 1:28 Ledamot/tjänstgörande Ja-röst Nej-röst Avstår ersättare Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Åsa Larsson (S) Kerstin Lindström (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Rikard Åkesson (KD) Lennart Ohlsson (M) Mats Olsson (S) Lars Carlsson (S) Per Olof Jansson (EP) Summa Beslut beslutar: att bevilja nybyggnad av väthus enligt Plan- och bygglagen 8 kap 12. att påföra sökanden en byggnadsavgift kronor = kronor. att bevilja bygglov i efterhand enligt Plan- och bygglagen 8 kap 12 för uppfört väthus. Beslutsunderlag 1. Översiktskarta 2. Ansökan 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Situationsplan 5. Plan- och fasadritning Reservationer Åsa Larsson (S), Mats Olsson (S), Lars Carlsson (S) reserverar sig mot beslutet. Besvärshänvisning Sökanden ges besvärshänvisning över detta beslut.

23 23 BN 109 Strövelstorp 4:12, Strövelstorp 5:6, Klockaregården - ansökan om upprättande av detaljplan Ärendebeskrivning Det finns önskemål om upprättande av en ny detaljplan för bostadsbebyggelse vid Klockaregården i Strövelstorp. AB Munkaljungbybyggen som äger fastigheten Strövelstorp 4:12 vill uppföra ca hyreslägenheter i 1-3 våningar, uppdelat i två etapper och Ängelholms kommun som äger fastigheten Strövelstorp 5:6 vill skapa villatomter i storleksordning ca kvadratmeter. Något konkret förslag gällande utformning av bebyggelsen eller området finns inte i dagsläget. Stadsarkitektkontoret kommer att göra ett skissförslag efter planuppdragsbeslutet och presentera detta för Munkaljungbybyggen och kommunledningskontoret enligt överenskommelse vid möte Något planavtal kommer inte att skrivas. Ängelholms kommun är beställare av detaljplanen. Samtliga kostnader för planarbetet debiteras Ängelholms kommun, via Lars-Gunnar Ludvigsson, som sedan reglerar kostnaderna i ett eploateringsavtal med AB Munkaljungbybyggen. Förutsättningar Planområdet ligger utanför detaljplanelagt område. I översiktsplanen är området redovisat som område för planerad blandad bebyggelse för bostäder, service och arbetsplatser. Ställningstagande Stadsarkitektkontoret gör bedömningen att det är möjligt och lämpligt att pröva önskad bebyggelse genom upprättande av detaljplan med normalt förfarande, då markanvändningen överensstämmer med kommunens översiktsplan. Frågan gällande buller från väg E6 samt grund-/dagvattenfrågan bör utredas i ett tidigt skede av planarbetet. Beslutsunderlag Översiktskartor. Minnesanteckning från möte Beslut beslutar: att uppdra åt stadsarkitektkontoret att pröva möjligheten att bygga bostadsbebyggelse, på fastigheterna Strövelstorp 4:12 och Strövelstorp 5:6, genom upprättande av detaljplan.

24 24 BN 110 Dnr Detaljplan för kvarteret Klitterbyn 1 mm. Ängelholms kommun Ärendebeskrivning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en uppdelning av kvarteret och därmed skilja ut konferensanläggningen från stugbyn. Vidare att uppdatera området vad gäller tillåten byggyta, en viss tillbyggnad kommer att tillåtas både inom konferensanläggningen och inom stugbyn. Anläggningens tillfart konfirmeras i sitt nuvarande läge och kvarterets gräns mot Råbockavägen justeras så att den innefattar alla parkeringsytor och dikessystem. Förutsättningar Kvarteret Klitterbyn är i princip fullt utbyggt och dess användning och verksamhet etablerad. Detaljplanen ger dock vissa utvecklingsmöjligheter, som utbyggnad av konferensdelen om behov uppstår, samt för stugdelen, där möjlighet ges till att uppföra mindre förråd och inglasade uteplatser anpassade till Klitterbyns egenart. Ställningstagande Antagandehandlingar bedöms föreligga i det skick och i den omfattningen att detaljplanen för kvarteret Klitterbyn 1 mm kan antas. Beslutsunderlag Planbeskrivning med illustrationer, genomförandebeskrivning, plankarta med bestämmelser samt särskilt utlåtande. Beslut beslutar: att anta detaljplanen för kvarteret Klitterbyn 1 mm i Ängelholms kommun.

25 25 BN 111 Dnr Planbesked Del av Ängelholm 6:1, Gåsahalsens koloniområde Ärendebeskrivning Gåsahalsens koloniförening inkom den 21 mars 2011 med en ansökan om upprättande av ny detaljplan för Gåsahalsens koloniområde. Föreningens önskemål är att detaljplanen ska medge: 30 m 2 byggrätt per kolonilott för huvudbyggnad, 7,5 m 2 byggrätt per kolonilott för redskapsbod och inglasning av gemensamhetslokal. Gåsahalsens koloniområde har ett översvämningsdrabbat läge i nära anslutning till Rönneå. Vid upprättandet av ny detaljplan förnyar kommunen sitt ställningstagande om att markanvändningen är lämplig. På grund av områdets översvämningsproblematik kan kommunen bli skadeståndsskyldig genom en ny detaljplan. Förutsättningar Gällande detaljplan för området antogs 1987 och anger endast en byggnad per tomtplats, 20 m 2 byggrätt per tomtplats och högsta byggnadshöjd 2,5 meter. År 1989 utfärdades ett generellt bygglov ( ). Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från dag för beslut om lov. (Alltså gäller det inte längre). Det generella bygglovet lyder: 20 m 2 byggrätt per kolonilott, 9 m 2 uteplats i anslutning till kolonistuga, högsta byggnadshöjd: 2,5 meter och byggnad får ej placeras närmare tomtgräns än 2,0 m. Enligt arrendeavtalet gäller: 20 m 2 byggrätt per kolonilott, takfotshöjd 2,5 meter och 9 m 2 överbyggd uteplats. SMHI har utfört en scenarioanalys (2008), vilken anger beräknad vattennivå vid 100- årsflöde, 100-års vattenstånd samt etrem vind: meter (RH 70), vilket innebär att hela det bebyggda koloniområdet hamnar under vatten (se beslutsunderlag). Ärendet behandlades i tjänstemännens stadsbyggnadsmöte den 11 maj 2011 med utgången Gruppen anser att man inte bör bygga nytt där med den kunskap vi nu har gällande översvämning (utdrag ur protokollet). Därefter har kommunens olika förvaltningar remitterats ärendet för tjänstemannautlåtanden. Kommunledningskontoret bedömer att det inte är lämpligt att ta fram en ny detaljplan för att utöka byggrätter för kolonilotterna, för huvudbyggnad, för redskapsbod och för inglasning av gemensamhetslokal. Anledningen är översvämningsrisken och kommunens eventuella skadeståndsansvar.

26 26 forts 111, Ängelholm 6:1, Gåsahalsen Miljökontoret gör bedömningen att det är mindre lämpligt att genom detaljplan medge ökad byggrätt inom området givet de förutsättningar vi har idag med kännedom om risken för höga framtida vattenstånd i Rönneå. Miljökontoret skriver vidare i sitt yttrande att om en sådan detaljplan trots detta tas fram bör under framtagandet utföras en noggrann utredning och åtgärdsförslag för att motverka framtida översvämningar inom området. Räddningstjänsten och Säkerhet och beredskap skriver att det bör med hänsyn tagen till översvämningsrisken ej byggas ytterligare i området, såvida inte möjliga lösningar för att undkomma översvämningar utreds och redovisas. Barn- och utbildningsförvaltningen instämmer i tjänstemännens stadsbyggnadsmötes ställningstagande att man inte bör bygga nytt där med den kunskap vi nu har gällande översvämning. Kultur- och fritidsnämnden instämmer i tjänstemännens stadsbyggnadsmötes ställningstagande att man inte bör bygga nytt där med den kunskap vi nu har gällande översvämning. Ställningstagande Stadsarkitektkontoret gör bedömningen att det är olämpligt att upprätta en ny detaljplan för området som medger utökad byggrätt, med tanke på de utredningar om översvämningsrisker som är gjorda och med tanke på kommunens eventuella skadeståndsansvar. Beslutsunderlag Utdrag ur SMHI:s scenarioanalys (2008) Beslut beslutar: att inte upprätta en ny detaljplan för Gåsahalsens koloniområde, på grund av områdets översvämningsdrabbade läge i nära anslutning till Rönneå,

27 27 BN 112 Dnr Fastställande av vägnamn inom detaljplan för Margretetorp 21:47, 21:2 m fl Ärendebeskrivning godkände , 209, det föreslagna vägnamnet Bengtas väg inom rubricerad detaljplan. Därefter har namnförslaget varit hos räddningstjänsten och kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Båda godkänner det föreslagna vägnamnet. Beslutsunderlag Karta Beslut beslutar: att fastställa vägnamnet Bengtas väg.

28 28 BN 113 Dnr Fastställande av gatunamn inom detaljplaner för Ängelholm 3:1, 3:5 och Ängelholm 3:2, 3:5 Ärendebeskrivning godkände , 158, de föreslagna gatunamnen inom rubricerade detaljplaner. Därefter har namnförslagen varit på remiss hos räddningstjänsten och kultur- och fritidsnämnden. Båda godkänner de föreslagna gatunamnen. Beslutsunderlag Karta. Beslut beslutar: att fastställa gatunamnen Norra Kvickvägen, Södra Kvickvägen, Majavägen, Thorvaldsvägen, Fribadenvägen, Linfärjevägen, Annavägen och Strandbadenvägen. Anteckning Per Olof Jansson (EP) deltar ej i detta beslut och vill föra in som anteckning i protokollet att orsaken är att Engelholmspartiet har varit negativ till planläggning av detta område.

29 29 BN 114 Dnr Fastställande av kvartersnamn inom detaljplaner för Ängelholm 3:1, 3:5 och Ängelholm 3:2, 3:5 Ärendebeskrivning godkände , 157, tjugo föreslagna kvartersnamn inom rubricerade detaljplaner. Detaljplanerna har därefter omarbetats så att de numera endast innehåller tretton kvarter. Sju namn har därmed utgått från de av byggnadsnämnden godkända namnen. Namnförslagen har varit på remiss hos Lantmäterimyndigheten i Kristianstad. Lantmäterimyndigheten har ingen erinran mot de föreslagna kvartersnamnen. Beslutsunderlag Karta. Beslut beslutar: att fastställa kvartersnamnen Kurvan, Vektorn, Cylindern, Romben, Kvadraten, Rektangeln, Konen, Globen, Parallelltrapetsen, Pyramiden, Vinkeln, Cirkeln och Ellipsen. Anteckning Per Olof Jansson (EP) deltar ej i detta beslut och vill föra in som anteckning i protokollet att orsaken är att Engelholmspartiet har varit negativ till planläggning av detta område.

30 30 BN 115 Dnr Fastställande av kvartersnamn inom detaljplan för del av Skälderviken 175:118 Ärendebeskrivning Det av byggnadsnämnden godkända kvartersnamnet Råsunda, inom rubricerad detaljplan, har varit hos Lantmäteriet i Ängelholm för yttrande. Lantmäteriet har ingen erinran mot det föreslagna kvartersnamnet. Beslutsunderlag Karta Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden besluta: att fastställa kvartersnamnet Råsunda. Yrkande Per Olof Jansson (EP) yrkar avslag och tycker att det första förslaget till namn skulle passa bättre än detta förslag som för tankarna till annan plats i Sverige. Åsa Larsson (S) yrkar på bifall till kontorets förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt Åsa Larssons yrkande. Beslut beslutar: att fastställa kvartersnamnet Råsunda.

31 31 BN 116 Dnr Förslag till vägnamn inom detaljplan för del av Barkåkra 50:3 m fl, tvärbanan Ärendebeskrivning Namnberedningen föreslår att den väg som bildas inom rubricerad detaljplan får namnet Tvärbanevägen. Namnet lokaliserar direkt vägen till området och står inte i konflikt med något liknande namn i kommunen. PEAB AB har godkänt det föreslagna vägnamnet. Stadsarkitektkontoret ber härmed byggnadsnämnden godkänna det föreslagna vägnamnet Tvärbanevägen. Beslutsunderlag Karta Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden besluta: att godkänna det föreslagna vägnamnet samt att remittera ärendet till Räddningstjänsten och Kultur- och Fritidsnämnden för yttrande. Beslut beslutar: att återremittera ärendet till stadsarkitektkontoret för att fundera vidare på ytterligare förslag på namn.

32 32 BN 117 Dnr Detaljplan för Tegelbruket 11, Centrum - utställningsförslag Mats Olsson lämnar sammanträdet under denna punkt p g a jäv. Torgny Bergström går in istället. Ärendebeskrivning Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av två punkthus med tillhörande underjordiskt garage samt pröva förutsättningarna för skol, bostads- och vårdändamål inom den återstående delen av kvarteret. JM Seniorgården planerar att uppföra ett 55+ boende på del av fastigheten Tegelbruket 11. Husen placeras enligt konceptet hus i park, med grönytor runt byggnaderna. Samtidigt ändras gällande detaljplan från A-ändamål (allmänt ändamål) till skola, bostads- och vårdändamål inom resterande delar. Gällande tomtindelning för kvarteret upphävs i samband med planarbetet för att ge en större framtida fleibilitet vad avser fastighetsregleringar inom kvarteret. Tillhörande utredningar har sammanfattats i planbeskrivningen och finns tillgängliga i sin helhet på stadsarkitektkontoret. Förutsättningar I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2004, är området utpekat som befintlig blandad bebyggelse för bostäder, service och arbetsplatser. Inga riksintressen eller regionala kultur- och naturmiljöområden är direkt berörda av planarbetet. Det aktuella området ligger inom flygets hinderfria ytor för start och landning. Planområdet är planlagt sedan tidigare, B 144, utan kvarvarande genomförandetid och med allmänt ändamål, som angiven markanvändning. beslutade den 16 november 2010, att skicka ut förslaget på samråd. Detta samråd beskrivs i en samrådsredogörelse. Ställningstagande Planförslaget har justerats och kompletterats med anledning av inkomna yttranden. Planhandlingar bedöms därefter föreligga i den omfattning och i det skick som krävs för att detaljplanen skall kunna ställas ut. Beslutsunderlag Plankarta med bestämmelser, illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse.

33 33 forts 117, Tegelbruket 11 Beslut beslutar: att godkänna upprättade utställningshandlingar (plankarta med bestämmelser, illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse) samt att uppdra åt kontoret att ställa ut detaljplaneförslaget

34 34 BN 118 Dnr Varalövs verksamhetsområde, etapp II. Begäran om detaljplaneläggning Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslöt 11 maj 2011, 130, att ge byggnadsnämnden i uppdrag, att upprätta ny detaljplan för rubricerat område Förutsättningar Etapp II av Varalövs verksamhetsområde redovisas i Ängelholms översiktsplan, ÖP 2004, som utredningsområde. Planarbete för området har pågått i två omgångar. Först har ett planprogram, med inriktning på ett ordinärt verksamhetsområde, varit föremål för samråd. Senare har även ett detaljplaneförslag, för att möjliggöra ett höglager för Biltema, samrådsbehandlats. Detta arbete avbröts sommaren För området omedelbart söder om väg 112, Åstorpsvägen, gäller detaljplan 822,som vann laga kraft 25 juli En detaljplan för Norra Varalöv 16:17 har antagits av kommunfullmäktige, men har ännu inte vunnit laga kraft. Ställningstagande Stadsarkitektkontoret bedömer att en detaljplan för området mellan DP 822 och detaljplanen för Norra Varalöv 16:17, har hög prioritet och att arbetet bör kunna påbörjas omgående. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 11 maj 2011, 130 samt kartunderlag Beslut beslutar: att uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja arbetet med en detaljplan för det område som redovisas på kartunderlag.

35 35 BN 119 Dnr Vejby 214:2 förfrågan om detaljplanering Ärendebeskrivning Vejbybadet har varit utbjudet till försäljning. Det anbud, som inkommit har framfört önskemål om att få möjlighet. att komplettera det befintliga badet med urhyrningsstugor m m, ungefär enligt bifogad situationsplan. Kommunledningskontoret, eploateringsavdelningen, har översänt förslaget för byggnadsnämndens bedömning Förutsättningar För området gäller riksintresse för kustzonen, riksintresse för det rörliga friluftslivet samt strandskydd. Stadsarkitektkontoret har inhämtat miljökontorets bedömning av möjligheterna till dispens från strandskyddet, för en utbyggnad enligt förslaget. Enligt miljökontorets bedömning finns inga särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna i föreliggande fall. Ställningstagande Stadsarkitektkontoret gör, i likhet med miljökontoret, bedömningen att särskilda skäl som motiverar avsteg från strandskydd och andra riksintressen, inte föreligger för en utbyggnad enligt föreliggande förslag. Beslutsunderlag Skrivelse från eploateringsavdelningen, skissförslag till utbyggnad, karta över strandskydd, miljökontorets skrivelse Beslut beslutar: att meddela kommunledningskontoret, eploteringsavdelningen, att man bedömer att föreliggande förslag till utbyggnad inte bedöms kunna ligga till grund för detaljplanearbete.

36 36 BN 120 Dnr Karlslund 1 m m - begäran om ändring av detaljplan Ärendebeskrivning En ansökan om ändring av en del av detaljplanen för fastigheten Ängelholm 2:54 och Karlslund 1 m fl. Ansökan avser området med tillåten verksamhet HK, handel och kontor. Önskemålet är en utvidgning av användningsbestämmelsen till att även omfatta BD, bostad och vård. Förutsättningar För området gäller detaljplan, som vann laga kraft 16 maj Genomförandetiden är satt till fem år. Ställningstagande Den önskade ändringen bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för planområdets utnyttjande. Stadsarkitektkontoret bedömer att den önskade detaljplaneändringen kan genomföras genom enkelt planförfarande. Beslutsunderlag Ansökan samt kopia av gällande detaljplan Beslut beslutar: att uppdra åt stadsarkitektkontoret att pröva den önskade förändringen i detaljplan.

37 37 BN 121 Dnr Stationsområdet - begäran om detaljplanering Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslöt 5 april 2011, 142, att godkänna arbetsgången för arbetet med stationsområdet enligt projektplanen, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att inleda projektet, att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för stationsområdet samt att det i projektplanen skall tillses att den politiska representationen tillgodoses. Förutsättningar Projektplanen för stationsområdet anger som målrubriker: Stadsutveckling, Stråk, Trafikutveckling, Grönstruktur, Gestaltning och Parkeringsplatser Syftet är att projektplanen ska underlätta en gemensam grund förarbetet med stationsområdet. Den ska ligga som grund för hur de enskilda frågorna inom uppdraget ska fogas samman. Arbetet med stationsområdet kommer att innebära en mängd olika dialogtillfållen; både internt inom de kommunala förvaltningarna och eternt med medborgare, företag och myndigheter. Projektet är upplagt att bedrivas i fyra steg, där framtagning av planer och program. Organisation föreslås bestå av kommunstyrelsen som beställare, en politisk styrgrupp, en styrgrupp med chefstjänstemän, en projektgrupp med handläggande tjänstemän och en referensgrupp med fastighetsägare, medborgare och Ängelholms näringsliv. Stadsarkitekten föreslås ingå i styrgruppen och en planhandläggare från STARK föreslås delta i projektgruppens arbete. Ställningstagande Stadsarkitektkontoret konstaterar att området är i stort behov av utveckling och kommer med glädje att delta i arbetet för att göra denna förändring möjlig. Detaljplanearbete bör förberedas genom att arbetet i arbetsgrupperna följs noga och även diskuteras internt på kontoret och med byggnadsnämnden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Projektplan stationsområdet Ängelholm

38 38 forts 121, Stationsområdet Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden besluta att uppdra åt stadsarkitektkontoret att delta i projektgruppernas arbete, att uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja arbetet med detaljplanering av området, när tillräckligt underlag föreligger samt att regelbundet återrapportera till byggnadsnämnden Yrkande Åsa Larssons (S) yrkar på att återrapporteringen till byggnadsnämnden skall ske vid varje sammanträde. Beslut beslutar: att uppdra åt stadsarkitektkontoret att delta i projektgruppernas arbete, att uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja arbetet med detaljplanering av området, när tillräckligt underlag föreligger samt att varje sammanträde återrapportera till byggnadsnämnden.

39 39 BN 122 Dnr Mars 1 m m begäran om ändring av detaljplan Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslöt 11 maj 2011, 181, att ge byggnadsnämnden i uppdrag, att upprätta ny detaljplan för rubricerat område, Trygghetsboende i Rebbelberga. En skiss, som visar de områden som bedömts bli berörda har bifogats. Avsikten är, att en anbudstävling skall anordnas när samrådsförfarandet för detaljplaneförslaget avslutats. Förutsättningar För området gäller detaljplanerna 198, fastställd 10 januari 1973, och 297, som vann laga kraft 7 juli Den mark, som skulle tas i anspråk, utgörs av parkmark. Inom angränsande kvarter förekommer bostäder, förskola och vård. Tillfart föreslås ske från öster, norr om den befintliga förskolan. Ställningstagande Stadsarkitektkontoret bedömer, att det kan vara möjligt att anordna ett antal bostäder, med inriktning på trygghetsboende inom de redovisade ytorna. Omfattning och utformning bör klargöras i detaljplanearbetet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen beslut 11 maj 2011, 181 Förslagsskiss Beslut beslutar: att uppdra åt stadsarkitektkontoret att pröva den föreslagna verksamheten i detaljplan samt att återrapportera till kommunstyrelsen när samrådsförfarandet har avslutats

40 40 BN 123 Dnr Stadsarkitektkontorets halvårsuppföljning av mångfaldsplan Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 18 april 2011 mångfaldsplan Mångfaldsplanen utgår från de sju diskrimineringsgrunderna i lagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, seuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och ålder. Planen består av tre inriktningar: medvetenhet, tillgänglighet och arbetsliv. Inom varje inriktning finns fokusområden samt uppföljningspunkter som årligen ska utvärderas av respektive nämnd. Eftersom planen antogs i april blir första uppföljning i form av en nulägesanalys. I augusti ska även en kortare avstämningsrapport om nämndernas mångfaldsarbete lämnas till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret den 14 juni 2011, Medarbetarenkät (SKOP S14okt10) och mångfaldsplan Nuläge Medvetenhet Förhållningssätt och värderingar påverkar kvalitén på kommunens service. Genom att öka medvetenheten kring mångfaldsfrågor försäkrar sig kommunen om att medborgare och medarbetare ges samma service, möjligheter och rättigheter. Stadsarkitekten tillsammans med representant från mångfaldsgruppen har informerat och fört diskussion kring vilka de sju diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen är och vad de innebär för vår verksamhet och i vårt dagliga arbete. Har mångfaldsperspektivet inkluderats i policyer, beslutsunderlag och riktlinjer? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? Stadsarkitektkontoret är i startgroparna för att ta fram nya rutiner och policys som ska verka på kontoret men även ut mot brukare. Ett skyltprogram, policy för uteserveringar, kartor och sammanhållenbebyggelse är eempel på dokument som redan har arbetats fram. Ledstjärnan har varit att informationen ska vara enkel och lätt att förstå. Alla handläggare på kontoret är kallade till en halvdagskurs i oktober 2011för att lära sig skriva lättläst.

41 41 forts 123, Mångfaldsplan Hur många tillfällen på arbetsplatsträffar har mångfaldsfrågor diskuterats det senaste verksamhetsåret? Stadsarkitekten tillsammans med kontorets representant från mångfaldsgruppen har vid minst två tillfällen pratat om mångfaldsfrågor. Alla medarbetare har fått informationen om de sju diskrimineringsgrunderna. Stadsarkitektkontoret är ett litet kontor och har fördelen att kunna sitta tillsammans varje måndag där man enkelt kan informera varandra och lyfta vardagliga frågor. Det planeras också in för ett större möte med kommunens EU- och mångfaldssamordnare. Medarbetarsamtalen har också varit chefens tillfälle att lyfta mångfaldsfrågor. En medarbetare på kontoret har nu också utsetts till kontorets diskrimineringsansvarig dit man kan vända sig om man inte vill prata direkt med chefen. Analys av kommunens medarbetarenkät för området medvetenhet. Förvaltningarna har till uppgift att utifrån kommunens medarbetarenkät ta fram åtgärder för deras respektive ansvarsområde. Vilka åtgärder planerar nämnden genomföra utifrån enkätens resultat? Enligt medarbetarenkäten 2010 anser nästan 90% av de svarande att deras arbete känns meningsfullt. Man anser sig också ha ett omvälande och stimulerat arbete. 100% av enkätsvaren visade på att den anställde har ett stort förtroende för sin chef. Samverkan och delaktighet är två områden som enkätsvaren visade på lite lägre procentsats än övriga kommunanställda. Man upplever att ansvaret man har i förhållande med tillräckliga befogenheter är för liten och nästan 25% har svarat att man inte är tillräckligt informerad om det som rör sin arbetsplats. Vi behöver också lägga mer fokus på diskriminering och kränkande behandling då stadsarkitektkontorets enkätsvar visade på ett högre snitt än i övriga kommunen. Enkätsvaren gällande jämställdhet, mångfald och diskriminering visar på att man upplever att ens arbetsplats stöder mammor och pappor som behöver vara lediga på grund av barnen var ett ganska omvälvande år på stadsarkitektkontoret med tanke på utmaningen av planavdelningen. Vi kan därför utläsa av enkätsvaren gällande arbetsmiljö att nästan 60 % kände oro för omorganisationer och förändrade arbetsuppgifter. Omkring hälften av svaren visade också på att de trodde att de hade bytt arbetsgivare inom ett år. Stadsarkitektkontoret har för avsikt att ta fram tydliga mål som är mätbara. Tillgänglighet Med tillgänglighet menar Ängelholms kommun hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för olika människor och grupper. Genom att planera verksamheter och den fysiska miljön på ett genomtänkt sätt skapas trygghet och möjlighet till delaktighet.

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19.15 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid kl 09:30, Stadshuset Ovalen ande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Stig Rönnbäck (S) Carola Sundqvist (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

89 Remissinstans: Vattenförvaltningen, yttrande på remiss. som svar till Vattenmyndigheten Södra Östersjön lämna nedanstående yttrande.

89 Remissinstans: Vattenförvaltningen, yttrande på remiss. som svar till Vattenmyndigheten Södra Östersjön lämna nedanstående yttrande. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (33) 89 Remissinstans: Länsstyrelsen i Kalmar län Vattenmyndigheten Södra Östersjön Dnr. 2012-001369 (dnr 537-7689-12, 537-7691-12) Vattenförvaltningen, yttrande på remiss som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 Protokoll 1 (47) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S), ej 46 pga jäv Rickard Johansson (C) för Johnny Nilsson 46 pga jäv

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-08-21 Ärendelista 84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 85 Yttrande över rapport Effektivare

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer