SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 21 juni 2011, kl :15 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson, (M) Åsa Larsson (S) Kerstin Lindström (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) t o m 108 Rikard Åkesson (KD) Mats Olsson (S), dock ej 117 Lars Carlsson (S), dock ej 127 Per Olof Jansson (EP) Lennart Ohlsson (M) ersätter Kjell Erion (MP) Eva Salevid (FP) ersätter Sven Aidemark fr o m 109 Torgny Bergström (S) ersätter Mats Olsson (S) under 117 och Lars Carlsson (S) under 127 Utses att justera: Christer Jönsson och Åsa Larsson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Inger Johansson Carl-Gustaf Gudmundsson Justerare Christer Jönsson Åsa Larsson ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Stadsarkitektkontoret Underskrift: Inger Johansson

2 2 Deltagarförteckning forts Övriga närvarande: Alf Carlsson (M) Eva Olsson (M) Peter Hansson (C) Sven Sollenbring (KD) Ann-Britt Arvidsson (S) Sven Dahlberg (S) Stadsarkitekt Pontus Swahn Planarkitekt Annika Cronsioe Bygglovarkitekt Åsa Öhrman Engvall Byggnadsinspektör Ari Ketola, 103 Byggnadsinspektör Anna Nilsson, 104 Byggnadsinspektör Lars Stanley, Byggnadsantikvarie Katja Berg, 109 och 127 Planarkitekt Ralph Blomqvist, 110 Planarkitekt Maria Brink, 111 Bygglovassistent/handläggare Veronica Kippner, 123 Sekreterare Inger Johansson

3 3 Innehållsförteckning 100 Föredragningslistan 101 Information 102 Delegationsärenden 103 Vejby 10: Vejby 15: Rädisan Påskliljan Samskolan Aggarp 1: Strövelstorp 4:12, 5:6 110 Klitterbyn Ängelholm 6:1 112 Vägnamn inom Margretetorp 21:47, 21,2 113 Gatunamn inom Ängelholm 3:1, 3:5, 3:2 114 Kvartersnamn inom Ängelholm 3:1, 3:5, 3:2 115 Kvartersnamn Råsunda i Skälderviken 116 Vägnamn Tvärbanan 117 Tegelbruket Varalövs verksamhetsområde, etapp II 119 Vejby 214:2 120 Karlslund Stationsområdet 122 Mars Mångfaldsplan 124 Kundtjänst 125 Personuppgiftsombud 126 Ärenden för kännedom 127 Ängelholm 5: Havsanemonen 2

4 4 BN 100 Föredragningslistan Till dagens ärendelista läggs till: - Ängelholm 5:16 - Havsanemonen 2 Från dagens ärendelista stryks: - Skyltprogram

5 5 BN 101 Information - Styrmodellen Ratten Annika Cronsioe informerar om arbetet med genomgång av kvalitetsdeklarationer. B l a har framkommit ett nytt mål att kvm mark skall planläggas varje år som ett nytt mål.

6 6 BN 102 Delegerade ärenden Följande beslut som handlagts genom delegation anmäls, Bilaga 102 A. beslutar lägga delegationslistan till handlingarna.

7 7 BN 103 Dnr Vejby 10:13, ansökan om bygglov för uppförande av ett vindkraftverk Ärendebeskrivning Bygglovsansökan gällande uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Vejby 10:13. Verkets fackverksmast är 25,5 meter, rotordiametern är 15 meter och totalhöjden blir 33,0 meter. Förutsättningar Remisser har skickats till ÄngelholmHelsingborg Airport och försvaret. Någon erinran har inte inkommit. Berörda grannar har gett möjlighet att yttra sig över ärendet. En erinran har inkommit, en granne anser att vindkraftverk förfular omgivningen och kan orsaka vindljud och solskuggor. Fastigheten ligger utanför detaljplan och utanför samlad bebyggelse. Detaljplanläggning av fastigheten Norra Varalöv 16:17 pågår och i denna detaljplan tillåter man gårdskraftverk med en maimal navhöjd på 20 m. Enligt översiktsplanen från 2004 är marken klassad som åkermark klass 8 samt riksintresse för friluftsliv. Enligt det tematiska vindkraftstillägget till översiktsplanen från 2010 är aktuell fastighet ett olämpligt område för vindkraftsetablering, dock gäller följande för verk mellan 20 och 50 meters navhöjd: 1. Mindre verk skall placeras i anslutning till den egna verksamheten eller fastigheten. 2. Verk skall i första hand placeras i bra vindläge. Skäligt skyddsavstånd till bostadsbebyggelse skall dock hållas. 3. Vid lokalisering inom område med restriktioner enligt annan lagstiftning, ska ärendet först prövas i dessa avseenden. 4. Prövning av lämpligheten skall ske med hänsyn till de lokala förutsättningarna och verkets samlade på verkan på omgivningen(grannar, boendemiljöer och landskapsbild). 5. Verket bör inte ha en högre totalhöjd än avståndet till tomt- /fastighetsgräns. 6. Bygglovsprövning skall ske med hänsyn till övriga ställningstaganden och utpekade intressen- eempelvis riksintressen, tysta områden och områden med utpekade natur- och kulturvärden. 7. Skyddsavstånd till natur- och kulturmiljöer avgörs från fall till fall. 8. Verkens höjd ska prövas med hänsyn till befintliga förhållanden på platsen. 9. Rotorbladen skall vara antireflebehandlade.

8 8 forts 103, Vejby 10: Färgsättning och andra estetiska faktorer, samt påverkan på landskapsbilden, avgörs från fall till fall i samband med bygglovsprövningen. Det tematiska vindkraftstillägget är en övergripande avvägning mot andra intressen. Den grundläggande inställningen är att det är önskvärt med en viss, om än begränsad vindkraftsutbyggnad. Turism, naturvård och flyg är aspekter som har företräde framför vindkraft. Viss hänsyn har tagits till att stora oeploaterade områden bevaras. Det tematiska vindkraftstillägget är en ingående inventering och bedömning av landskapsbilden, i vilken mån olika landskapsavsnitt i kommunen lämpar sig för vindkraftsutbyggnad. Det tematiska vindkraftstillägget är även en samlad bedömning av hur vindkraftsutbyggnad i Ängelholms kommun skall ske för att värna om boendekvalitén och inte medföra betydande olägenheter för omgivningen, genom buller- eller skuggverkan. Avståndet mellan bostadsbebyggelse och vindkraftverk bör inte underskrida 500 meter. I det tematiska vindkraftstillägget har möjliga platser värderats närmare och en helhetsbedömning, en avvägning med allmänna och enskilda intressen, gjorts av vad som är lämplig total utbyggnad i kommunen. Ställningstagande Enligt 8 kap 12 PBL skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan beviljas under förutsättning att åtgärden bl.a. uppfyller kraven i 2 kap och 3 kap 1, 2 och PBL samt inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 PBL. I 2 kap 1 PBL sägs att markområden skall användas för det eller de ändamål för vilka de är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Vad gäller detta krav kan sägas, att det i första hand är en uppgift för kommunen att besluta om markanvändning och byggande. Vid denna prövning skall kommunen ta hänsyn till såväl allmänna som enskilda intressen. Enligt 2 kap 2 PBL skall planläggning, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och med energi och råvaror skall främjas. En god ekonomisk tillvät och en effektiv konkurrens skall främjas.

9 9 forts 103, Vejby 10:13 Enligt 3 kap 1 PBL skall byggnader och anläggningar placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Enligt 2 skall byggnader och anläggningar skall placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Då den aktuella fastigheten enligt kommunens tematiska vindkraftstillägg till översiktsplanen är ett olämpligt område för vindkraftsetablering och att verk av denna storlek utgör ett betydande visuellt ingrepp i denna relativt tätbefolkade landsbygdsmiljö så är det omöjligt att bevilja ett bygglov. Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden besluta att: Avslå ansökan om bygglov, förutsättningar saknas att ge lov enligt 8 kap 12, då det med stöd av de bedömningar som gjorts i kommunens tematiska vindkraftstillägg till översiktsplanen visat sig att kraven i 2 kap och i 3 kap 1 och 2 inte är uppfyllda. Yrkande Christer Jönsson (M) yrkar på bifall till ansökan. Åsa Larsson (S) samt Per Olof Jansson (EP) yrkar på avslag på ansökan enligt kontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt Christer Jönssons yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för Christer Jönssons yrkande Nej-röst för Åsa Larssons och Per Olof Janssons yrkande

10 10 forts 103, Vejby 10:13 Omröstningsresultat Med 7 ja-röster för Christer Jönssons yrkande mot 4 nej-röster för Åsa Larssons och Per Olof Janssons yrkande beslutar byggnadsnämnden i enlighet med Christer Jönssons yrkande. Ledamot/tjänstgörande Ja-röst Nej-röst ersättare Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Åsa Larsson (S) Kerstin Lindström (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Rikard Åkesson (KD) Lennart Ohlsson (M) Mats Olsson (S) Lars Carlsson (S) Per Olof Jansson (EP) Summa 7 4 Beslut beslutar att bevilja bygglov för vindkraftverk enligt inlämnad ansökan med stöd av 8 kap 12 planoch bygglagen. Reservationer Åsa Larsson (S), Mats Olsson (S), Lars Carlsson (S) samt Per Olof Jansson (EP) reserverar sig mot beslutet. Besvärshänvisning Ägaren till fastigheten Vejby 254:1 ges besvärshänvisning över detta beslut.

11 11 BN 104 Dnr Vejby 15:59, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus/uterum Ärendebeskrivning Ansökan avser bygglov för en tillbyggnad, uterum, av ett enbostadshus om 25kvm. Uterummet består av platta på mark, vitmålad träfasad med bruna skjutbara glaspartier, samt kopparbeklätt tak. Förutsättningar Tillåten byggnadsarea enligt områdesplan B 569 är 200 kvm. Befintlig byggnadsarea är 326 kvm. Med tillbyggnad enligt ovan om 25 kvm överskrids tillåten byggnadsarea med 151 kvm. Sökanden har själv inhämtat grannemedgivande. Sökanden har erbjudit sig att riva delar av befintlig byggnad till en storlek som motsvarar den del som nu önskas bebyggas. Ställningstagande Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 11 kan inte bygglov lämnas, då åtgärden strider mot gällande detaljplan. Föreslagen byggnation överskrids med en sådan yta att åtgärden ej kan betraktas som en mindre avvikelse mot gällande detaljplan. Beslutsunderlag Ansökan om bygglov, situationsplan, planritning, samt fasadritningar, Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret överlämnar ärendet till byggnadsnämnden utan förslag till beslut. Yrkande Per Olof Jansson (EP) yrkar på avslag för föreslagen ansökan, p g a onödig förtätning i kulturmiljö. Mats Olsson (S) yrkar på avslag för föreslagen ansökan. Christer Jönsson (M), Sven Aidemark (FP) samt Carl-Gustaf Gudmundsson (C) yrkar på att stadsarkitekten skall lämna bygglov för en tillbyggnad av ett uterum när motsvarande kvadratmeter av befintlig byggnad har rivits. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt Jönsson, Aidemark samt Gudmundssons yrkande.

12 12 forts 104, Vejby 15:59 Omröstning begärs. godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för Jönsson, Aidemark och Gudmundssons yrkande Nej-röst för Janssons och Olssons yrkande Omröstningsresultat Med 7 ja-röster för Jönsson, Aidemark och Gudmundssons yrkande mot 4 nej-röster för Janssons och Olssons yrkande beslutar byggnadsnämnden i enlighet med Jönsson, Aidemark och Gudmundssons yrkande. Ledamot/tjänstgörande Ja-röst Nej-röst ersättare Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Åsa Larsson (S) Kerstin Lindström (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Rikard Åkesson (KD) Lennart Ohlsson (M) Mats Olsson (S) Lars Carlsson (S) Per Olof Jansson (EP) Summa 7 4 Beslut beslutar att delegera till stadsarkitekten att lämna bygglov enligt ansökan när motsvarande kvadratmeter av befintlig byggnad har rivits. Det påpekas att ansökan om rivningslov skall inlämnas för godkännande före det att rivning påbörjas. Reservationer Åsa Larsson (S), Mats Olsson (S), Lars Carlsson (S) samt Per Olof Jansson (EP) reserverar sig mot beslutet. Besvärshänvisning Sökanden ges besvärshänvisning över detta beslut

13 13 BN 105 Dnr Uppställning av husvagn på fastigheten Rädisan 10 Ärendebeskrivning: Redan på sommaren 2010 påpekades att uppställningen av husvagn på fastigheten stör grannen på fastigheten Rädisan 9, då den på grund av sin storlek skymmer deras fönster i köket. Grannen framhåller att det fönstret är viktigt då det är kontakten med gatan. Ljuset blir också påverkat i huset. Förutsättningar: Under 2009 och 2010 stod denna campingvagn uppställd utanför garaget nära tomtgränsen mot grannen på fastigheten Rädisan 9. Längs Nils Holgerssonsgata finns enligt detaljplan 295 ett prickområde (område som inte får bebyggas) på 6m framför husen. Under 2010 stod vagnen uppställd ca.81 dygn mellan april och oktober månad. Uppgiften om tiderna för uppställningen är bekräftad av fastighetsägaren på fastigheten Rädisan 10. Ställningstagande: Tidsperioden för vagnens uppställning, som är omkring 12 veckor, ca.3månader, på årets ljusa tid, måste därför ses som fast uppställd och kan därför inte accepteras. Fastighetsägaren på Rädisan 10 har i en skrivelse förklarat att han har parkerat vagnen med hänsyn till grannen med draget mot gatan eftersom fronten sluttar och tar på det vis mindre plats. Den har också parkerats närmast huset så lång från tomtgränsen det går. Den har enligt ägaren stått så sedan maj Fastighetsägaren Rädisan 9 har också lagt fram ärendet enligt hans syn Han hävdar att husvagnsuppställningen blockerar all sikt från köksfönstret och att vagnen redan under 2011 varit uppställd i 32 dygn. Beslutsunderlag: Enligt PBL (Plan och Bygglagen) 8 kap.9 stycke 4 skall tomt ordnas så att det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering av fordon. Enligt prais i Nordstedts laghandböcker, Plan och Bygglagen 8 kap 1 står att en byggnad inte har något krav på att den skall vara förenad med marken. Lätt flyttbara konstruktioner. Eempel på detta är husvagnar. Då denna står placerad på samma ställe under längre tid än normal campingsemester, några veckor, medför detta en klassificering som byggnad. Enligt detaljplan 295 finns ett område på 6m längs Selma Lagerlöfs gata som inte får bebyggas.

14 14 forts 105, Rädisan 10 Beslut: beslutar: att husvagnen inte får stå uppställd på infarten mer än korta perioder och endast sporadiskt i samband med lastning och rengöring på fastighet Rädisan 10. Kort tid är ca.6 veckor per år. att vagnen är permanent uppställd strider mot i beslutsunderlaget angivna regler. att den nya ordningen med husvagnen skall påbörjas senast den 1 augusti. Enligt PBL (Plan och bygglagen) 11 kap 53, 54 skall en byggsanktioneringsavgift tas ut om inte rättelse sker. Besvärshänvisning Ägarna till fastigheten Rädisan 10 ges besvärshänvisning över detta beslut.

15 15 BN 106 Dnr Påskliljan 3, Ansökan om lov för tillbyggnad av uterum. Ärendebeskrivning: På Lökgatan 21, lägenhet 114 är ett skärmtak byggt över lägenhetens uteplats. Detta sträcker sig 1,5m utanför ovanliggande balkong. Taket utgörs av ett plast tak. Ansökan innebär att byggherren vill glasa in uteplatsen. Förutsättningar Enligt BBR 5:634. Risken för spridning av brand och brandgaser mellan brandceller får inte öka vid inglasning av balkonger, loftgångar och uterum. Utgör inglasningen ett klimatskydd är det rimligt att räkna med en ökad användning. Vid inglasning ska avskiljning från intill- och ovanliggande sådana utrymmen utföras i brandteknisk klass E 30. Ställningstagande: Taket som redan är byggt har inte bygglov och är utfört av material som inte begränsar brand. Grannen i samma plan har ett sovrum intill det tänkta uterummet. Vid inglasning av uterummet kommer fönstret på sovrummet får ett läge som gör att risk för brandspridning ökar. Stadsarkitektkontoret har skrivet ett brev till Brf. Ängelholms hus 16 att tänka efter hur man vill att utbyggnader av uterum och skärmtak skall utformas. Att skapa en gemensam policy för hur liknande ärende skall handläggas i framtiden. En gemensam policy gör att området får ett bättre utseende och att alla vet vad som gäller. Beslutsunderlag: Ansökan lämnad den 31 mars Beslut beslutar: att avslå ansökan om inglasning av uteplatsen då denna utgör en ökad brandbelastning enligt Boverkets Byggregler 5:634 att riva uppfört skärmtak på 7,95m² före den 30 september 2011, då detta inte har en brandteknisk klass E 30 utan ökar brandrisken för ovanliggande utrymme. att uppmana bostadsrättsföreningen att skapa en gemensam policy för inglasning av uterum. Besvärshänvisning Sökanden ges besvärshänvisning över detta beslut.

16 16 BN 107 Dnr Samskolan 5 - Ansökan om bygglov för skolverksamhet årskurs 0-5 Ärendebeskrivning Ansökan avser bygglov för skolverksamhet som omfattar årskurserna 0-5, d.v.s. förskoleklass samt lägre årskurser. har beviljat bygglov för skolverksamhet i fastighetens byggnader. Verksamheten avsåg inte förskoleverksamhet och lågstadieverksamhet, då fastigheten saknade adekvat utemiljö. Fastigheten om 5684 kvm har en byggnad i gult tegel, ursprungligen uppförd i slutet av 1950-talet. En större tillbyggnad genomfördes i början av sjuttiotalet. Byggnaden har används som post- och telebyggnad. För närvarande används bottenvåningen och en mindre del av andra våningen i nordöst som skola. Andra våningen mot Lärkgatan används som hotellanne och andra våningen mot Östergatan utgör kontor. Total byggnadsarea är 2350 kvm, vilket utgör 41 % av tomten. Parkering och bilramper utgör c:a 1800 kvm, föreslagen skolgård är c:a 750 kvm. Antal elever i åk 0-5 inför höstterminen är enligt verksamhetsbeskrivningen barn, men i fullt utbyggd verksamhet kalkylerar man med 80 barn. Lokalerna i ansökan är 440 kvm och utgörs av kapprum, tre toaletter och studierum av olika storlek. Särskild matsal saknas och gymnastiksal hyrs på annat håll. Våningen över den aktuella lokalen innehåller rum för estetiska ämnen, kapprum med tre wc och pentry, litet omklädningsrum samt ett rullstolswc. Utrymmet är främst till för de äldre eleverna men även de yngre kan disponeras dessa lokaler. Då entréplanet saknar rullstolswc är man hänvisad till andra våningen. Planet kan nås via hiss. De mindre eleverna ska ha sin ingång från lekgården. Den delas med kontorslokalernas etra ingång/utrymningsväg. Utrymningsvägen ska även fungera som utrymningsväg från estetlokalerna på andra våningen. Lekgården utrustas med lekredskap för att främja barns rörelsebehov. Förutsättningar Ärendet är inkommet efter 2 maj 2011 och omfattas av Nya plan- och bygglagen (PBL)2010. Fastigheten omfattas av detaljplan B 308, utan återstående genomförandetid. Planen är betecknad CII, centrumbebyggelse, två våningar. Byggnaden innehåller skyddsrum. Samråd/grannyttrande Berörda grannar, sakägare och myndigheter har hörts. Svar förväntas inkomma till sammanträdet.

17 17 forts 107, Samskolan 5 Ställningstagande Frågan om skolverksamhet på fastigheten är prövad sedan tidigare och då skall bygglov beviljas enligt PBL 9 kap 31. Men även lämpligheten för ändamålet ska prövas i bygglov enligt 8 kap 1. Enligt PBL 10 skall det som gäller för obebyggd tomt enligt PBL 9 första stycket 4 och andra stycket även tillämpas för bebyggd tomt. Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller. förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen att anordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta. Fastighetens behov av parkeringar är c:a 40 platser och redovisade är 62 platser. 22 platser motsvarar c:a 500 kvm, en yta som skulle kunna tillfalla skolgården. Ängelholms kommun har antagit att barnperspektivet ska genomsyra dess verksamhet. Skolan omfattas av arbetsmiljöverkets normer och de anser att skolgårdar inte är en arbetsmiljöfråga. Det finns inga riktlinjer för planering av skolgårdar, men för förskolan räknar man att det behövs kvm per barn.(se bilagor) För de tjugo barn som är inskrivna nu skulle ansökt skolgård räcka, men för de planerade 80 barnen fordras ytterligare yta. Lokalerna i ansökan är 440 kvm vilket enligt verksamhetsbeskrivningen skulle motsvara knappt 15 kvm per barn, men vid fullt utbyggd verksamhet skulle ytan bli drygt 5 kvm per barn. Som jämförelse kan nämnas att man vid planering av kontorslokaler kalkylerar med kvm per anställd. Enligt lagstiftningen fordras en toalett per 15 anställd/barn. Förslaget redovisas tre toaletter. Utifrån inlämnade handlingar kan stadsarkitektkontoret inte se att gällande rekommendationer och lagstiftning är tillgodosedda. Stadsarkitektkontoret överlämnar ärendet till byggnadsnämnden utan förslag till beslut. Beslutsunderlag 1. Översiktskarta 2. Ansökan 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Situationsplan med utemiljö 5. Planritning 6. Utdrag ur riktlinjer för Malmös förskolor

18 18 forts 107, Samskolan 5 Yrkande Åsa Larsson (S) yrkar på avslag på ansökan Christer Jönsson (M) yrkar på bygglov för ma 30 barn Per Olof Jansson (EP) yrkar på avslag på ansökan Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt Christer Jönssons yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för Christer Jönssons yrkande Nej-röst för Åsa Larssons och Per Olof Janssons yrkande Omröstningsresultat Med 6 ja-röster för Christer Jönssons yrkande mot 4 nej-röster för Åsa Larssons och Per Olof Janssons yrkande samt en som avstår från att rösta, så beslutar byggnadsnämnden i enlighet med Christer Jönssons yrkande. Ledamot/tjänstgörande Ja-röst Nej-röst Avstår ersättare Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Åsa Larsson (S) Kerstin Lindström (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Rikard Åkesson (KD) Lennart Ohlsson (M) Mats Olsson (S) Lars Carlsson (S) Per Olof Jansson (EP) Summa Beslut beslutar att bevilja bygglov för skolverksamhet för årskurs 0-5 med förskoleklass med ma 30 barn enligt stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen.

19 19 forts 107, Samskolan 5 Reservationer Åsa Larsson (S), Mats Olsson (S), Lars Carlsson (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet samt Per Olof Jansson (EP) reserverar sig mot beslutet. Besvärshänvisning Sökanden ges besvärshänvisning över detta beslut.

20 20 BN 108 Dnr Aggarp 1:28 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av väthus Ärendebeskrivning Ansökan avser bygglov för nybyggnad av två väthus (benämnda A resp. B) om c:a 2400 kvm vardera. Fastigheten om kvm utgör en bebyggd jordbruksfastighet. Väthusen grundläggs på betongplintar med stomme av stål och beklädnad av glas respektive plast. Fastigheten har direkt utfart till Klippanvägen, väg 13. Historik Sökanden har på 1990-talet låtit uppföra ett antal mindre väthus på fastigheten, väster om den ursprungliga gården. År 2006 uppfördes ett större öster om, ut mot vägen. Bygglov har inte sökts då sökanden trott att byggnaderna kunde klassas som bygglovsbefriade ekonomibyggnader för jordbrukets behov. I samband med nybyggnad av ytterligare ett väthus har sökanden velat rätta till misstaget. Stadsarkitektkontoret prövar därför möjligheten att bevilja bygglov även för det väthus( B) som uppförts år Förutsättningar Ärendet inkom innan 2 maj 2011 och omfattas av Plan- och bygglagen (PBL)1987:10. Den tilltänkta fastigheten/platsen ligger; Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Inom område för länets kulturmiljöprogram Skillinge - Össjö. Åkermark klass 6 Omfattas av fornlämning Samråd/grannyttrande Berörda grannar, sakägare och myndigheter har hörts. Svar förväntas inkomma innan sammanträdet. Ställningstagande Sökanden har utan lov utfört en åtgärd som kräver bygglov och enligt PBL 10 kap 4 skall en byggnadsavgift tas ut. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar av fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om lov hade getts till samma åtgärd. Bygglovsavgiften skulle i detta fall bli kronor. Enligt PBL 10 kap 7 skall en tilläggsavgift tas ut om åtgärden innebär att en byggnad uppförs. Då sökanden själv tagit initiativ till rättelse föreslår stadsarkitektkontoret att detta kan betraktas som ett särskilt skäl till att avgiften efterges, enligt PBL 10 kap 7, sista stycket.

21 21 forts 108, Aggarp 1:28 Fastigheten ligger i det öppna odlingslandskapet längs vägen mellan Munka Ljungby och Össjö. Stadsarkitektkontoret bedömer att fastigheten kan bebyggas med ansökta väthus, vilka utgör ett naturligt inslag i miljön. Aktuell ansökan bedöms uppfylla kraven i 2 kap Plan- och bygglagen, kan anses förenlig med Ängelholms kommuns översiktsplan och uppfylla 3 kap i Plan- och bygglagen, 1-2. Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden besluta: att bevilja nybyggnad av väthus enligt Plan- och bygglagen 8 kap 12. att påföra sökanden en byggnadsavgift kronor = kronor. att bevilja bygglov i efterhand enligt Plan- och bygglagen 8 kap 12 för uppfört väthus. Yrkande Christer Jönsson (M) yrkar enligt kontorets förslag Lars Carlsson (S) yrkar enligt kontorets förslag, men med det undantaget att byggnadsavgift skall påföras med kronor. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt Christer Jönssons yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Christer Jönssons yrkande Nej-röst för bifall till Lars Carlssons yrkande Omröstningsresultat Med 7 ja-röster för Christer Jönssons yrkande mot 3 nej-röster för Lars Carlssons yrkande samt en som avstår från att rösta så beslutar byggnadsnämnden i enlighet med Christer Jönssons yrkande.

22 22 forts 108, Aggarp 1:28 Ledamot/tjänstgörande Ja-röst Nej-röst Avstår ersättare Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Åsa Larsson (S) Kerstin Lindström (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Rikard Åkesson (KD) Lennart Ohlsson (M) Mats Olsson (S) Lars Carlsson (S) Per Olof Jansson (EP) Summa Beslut beslutar: att bevilja nybyggnad av väthus enligt Plan- och bygglagen 8 kap 12. att påföra sökanden en byggnadsavgift kronor = kronor. att bevilja bygglov i efterhand enligt Plan- och bygglagen 8 kap 12 för uppfört väthus. Beslutsunderlag 1. Översiktskarta 2. Ansökan 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Situationsplan 5. Plan- och fasadritning Reservationer Åsa Larsson (S), Mats Olsson (S), Lars Carlsson (S) reserverar sig mot beslutet. Besvärshänvisning Sökanden ges besvärshänvisning över detta beslut.

23 23 BN 109 Strövelstorp 4:12, Strövelstorp 5:6, Klockaregården - ansökan om upprättande av detaljplan Ärendebeskrivning Det finns önskemål om upprättande av en ny detaljplan för bostadsbebyggelse vid Klockaregården i Strövelstorp. AB Munkaljungbybyggen som äger fastigheten Strövelstorp 4:12 vill uppföra ca hyreslägenheter i 1-3 våningar, uppdelat i två etapper och Ängelholms kommun som äger fastigheten Strövelstorp 5:6 vill skapa villatomter i storleksordning ca kvadratmeter. Något konkret förslag gällande utformning av bebyggelsen eller området finns inte i dagsläget. Stadsarkitektkontoret kommer att göra ett skissförslag efter planuppdragsbeslutet och presentera detta för Munkaljungbybyggen och kommunledningskontoret enligt överenskommelse vid möte Något planavtal kommer inte att skrivas. Ängelholms kommun är beställare av detaljplanen. Samtliga kostnader för planarbetet debiteras Ängelholms kommun, via Lars-Gunnar Ludvigsson, som sedan reglerar kostnaderna i ett eploateringsavtal med AB Munkaljungbybyggen. Förutsättningar Planområdet ligger utanför detaljplanelagt område. I översiktsplanen är området redovisat som område för planerad blandad bebyggelse för bostäder, service och arbetsplatser. Ställningstagande Stadsarkitektkontoret gör bedömningen att det är möjligt och lämpligt att pröva önskad bebyggelse genom upprättande av detaljplan med normalt förfarande, då markanvändningen överensstämmer med kommunens översiktsplan. Frågan gällande buller från väg E6 samt grund-/dagvattenfrågan bör utredas i ett tidigt skede av planarbetet. Beslutsunderlag Översiktskartor. Minnesanteckning från möte Beslut beslutar: att uppdra åt stadsarkitektkontoret att pröva möjligheten att bygga bostadsbebyggelse, på fastigheterna Strövelstorp 4:12 och Strövelstorp 5:6, genom upprättande av detaljplan.

24 24 BN 110 Dnr Detaljplan för kvarteret Klitterbyn 1 mm. Ängelholms kommun Ärendebeskrivning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en uppdelning av kvarteret och därmed skilja ut konferensanläggningen från stugbyn. Vidare att uppdatera området vad gäller tillåten byggyta, en viss tillbyggnad kommer att tillåtas både inom konferensanläggningen och inom stugbyn. Anläggningens tillfart konfirmeras i sitt nuvarande läge och kvarterets gräns mot Råbockavägen justeras så att den innefattar alla parkeringsytor och dikessystem. Förutsättningar Kvarteret Klitterbyn är i princip fullt utbyggt och dess användning och verksamhet etablerad. Detaljplanen ger dock vissa utvecklingsmöjligheter, som utbyggnad av konferensdelen om behov uppstår, samt för stugdelen, där möjlighet ges till att uppföra mindre förråd och inglasade uteplatser anpassade till Klitterbyns egenart. Ställningstagande Antagandehandlingar bedöms föreligga i det skick och i den omfattningen att detaljplanen för kvarteret Klitterbyn 1 mm kan antas. Beslutsunderlag Planbeskrivning med illustrationer, genomförandebeskrivning, plankarta med bestämmelser samt särskilt utlåtande. Beslut beslutar: att anta detaljplanen för kvarteret Klitterbyn 1 mm i Ängelholms kommun.

25 25 BN 111 Dnr Planbesked Del av Ängelholm 6:1, Gåsahalsens koloniområde Ärendebeskrivning Gåsahalsens koloniförening inkom den 21 mars 2011 med en ansökan om upprättande av ny detaljplan för Gåsahalsens koloniområde. Föreningens önskemål är att detaljplanen ska medge: 30 m 2 byggrätt per kolonilott för huvudbyggnad, 7,5 m 2 byggrätt per kolonilott för redskapsbod och inglasning av gemensamhetslokal. Gåsahalsens koloniområde har ett översvämningsdrabbat läge i nära anslutning till Rönneå. Vid upprättandet av ny detaljplan förnyar kommunen sitt ställningstagande om att markanvändningen är lämplig. På grund av områdets översvämningsproblematik kan kommunen bli skadeståndsskyldig genom en ny detaljplan. Förutsättningar Gällande detaljplan för området antogs 1987 och anger endast en byggnad per tomtplats, 20 m 2 byggrätt per tomtplats och högsta byggnadshöjd 2,5 meter. År 1989 utfärdades ett generellt bygglov ( ). Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från dag för beslut om lov. (Alltså gäller det inte längre). Det generella bygglovet lyder: 20 m 2 byggrätt per kolonilott, 9 m 2 uteplats i anslutning till kolonistuga, högsta byggnadshöjd: 2,5 meter och byggnad får ej placeras närmare tomtgräns än 2,0 m. Enligt arrendeavtalet gäller: 20 m 2 byggrätt per kolonilott, takfotshöjd 2,5 meter och 9 m 2 överbyggd uteplats. SMHI har utfört en scenarioanalys (2008), vilken anger beräknad vattennivå vid 100- årsflöde, 100-års vattenstånd samt etrem vind: meter (RH 70), vilket innebär att hela det bebyggda koloniområdet hamnar under vatten (se beslutsunderlag). Ärendet behandlades i tjänstemännens stadsbyggnadsmöte den 11 maj 2011 med utgången Gruppen anser att man inte bör bygga nytt där med den kunskap vi nu har gällande översvämning (utdrag ur protokollet). Därefter har kommunens olika förvaltningar remitterats ärendet för tjänstemannautlåtanden. Kommunledningskontoret bedömer att det inte är lämpligt att ta fram en ny detaljplan för att utöka byggrätter för kolonilotterna, för huvudbyggnad, för redskapsbod och för inglasning av gemensamhetslokal. Anledningen är översvämningsrisken och kommunens eventuella skadeståndsansvar.

26 26 forts 111, Ängelholm 6:1, Gåsahalsen Miljökontoret gör bedömningen att det är mindre lämpligt att genom detaljplan medge ökad byggrätt inom området givet de förutsättningar vi har idag med kännedom om risken för höga framtida vattenstånd i Rönneå. Miljökontoret skriver vidare i sitt yttrande att om en sådan detaljplan trots detta tas fram bör under framtagandet utföras en noggrann utredning och åtgärdsförslag för att motverka framtida översvämningar inom området. Räddningstjänsten och Säkerhet och beredskap skriver att det bör med hänsyn tagen till översvämningsrisken ej byggas ytterligare i området, såvida inte möjliga lösningar för att undkomma översvämningar utreds och redovisas. Barn- och utbildningsförvaltningen instämmer i tjänstemännens stadsbyggnadsmötes ställningstagande att man inte bör bygga nytt där med den kunskap vi nu har gällande översvämning. Kultur- och fritidsnämnden instämmer i tjänstemännens stadsbyggnadsmötes ställningstagande att man inte bör bygga nytt där med den kunskap vi nu har gällande översvämning. Ställningstagande Stadsarkitektkontoret gör bedömningen att det är olämpligt att upprätta en ny detaljplan för området som medger utökad byggrätt, med tanke på de utredningar om översvämningsrisker som är gjorda och med tanke på kommunens eventuella skadeståndsansvar. Beslutsunderlag Utdrag ur SMHI:s scenarioanalys (2008) Beslut beslutar: att inte upprätta en ny detaljplan för Gåsahalsens koloniområde, på grund av områdets översvämningsdrabbade läge i nära anslutning till Rönneå,

27 27 BN 112 Dnr Fastställande av vägnamn inom detaljplan för Margretetorp 21:47, 21:2 m fl Ärendebeskrivning godkände , 209, det föreslagna vägnamnet Bengtas väg inom rubricerad detaljplan. Därefter har namnförslaget varit hos räddningstjänsten och kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Båda godkänner det föreslagna vägnamnet. Beslutsunderlag Karta Beslut beslutar: att fastställa vägnamnet Bengtas väg.

28 28 BN 113 Dnr Fastställande av gatunamn inom detaljplaner för Ängelholm 3:1, 3:5 och Ängelholm 3:2, 3:5 Ärendebeskrivning godkände , 158, de föreslagna gatunamnen inom rubricerade detaljplaner. Därefter har namnförslagen varit på remiss hos räddningstjänsten och kultur- och fritidsnämnden. Båda godkänner de föreslagna gatunamnen. Beslutsunderlag Karta. Beslut beslutar: att fastställa gatunamnen Norra Kvickvägen, Södra Kvickvägen, Majavägen, Thorvaldsvägen, Fribadenvägen, Linfärjevägen, Annavägen och Strandbadenvägen. Anteckning Per Olof Jansson (EP) deltar ej i detta beslut och vill föra in som anteckning i protokollet att orsaken är att Engelholmspartiet har varit negativ till planläggning av detta område.

29 29 BN 114 Dnr Fastställande av kvartersnamn inom detaljplaner för Ängelholm 3:1, 3:5 och Ängelholm 3:2, 3:5 Ärendebeskrivning godkände , 157, tjugo föreslagna kvartersnamn inom rubricerade detaljplaner. Detaljplanerna har därefter omarbetats så att de numera endast innehåller tretton kvarter. Sju namn har därmed utgått från de av byggnadsnämnden godkända namnen. Namnförslagen har varit på remiss hos Lantmäterimyndigheten i Kristianstad. Lantmäterimyndigheten har ingen erinran mot de föreslagna kvartersnamnen. Beslutsunderlag Karta. Beslut beslutar: att fastställa kvartersnamnen Kurvan, Vektorn, Cylindern, Romben, Kvadraten, Rektangeln, Konen, Globen, Parallelltrapetsen, Pyramiden, Vinkeln, Cirkeln och Ellipsen. Anteckning Per Olof Jansson (EP) deltar ej i detta beslut och vill föra in som anteckning i protokollet att orsaken är att Engelholmspartiet har varit negativ till planläggning av detta område.

30 30 BN 115 Dnr Fastställande av kvartersnamn inom detaljplan för del av Skälderviken 175:118 Ärendebeskrivning Det av byggnadsnämnden godkända kvartersnamnet Råsunda, inom rubricerad detaljplan, har varit hos Lantmäteriet i Ängelholm för yttrande. Lantmäteriet har ingen erinran mot det föreslagna kvartersnamnet. Beslutsunderlag Karta Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden besluta: att fastställa kvartersnamnet Råsunda. Yrkande Per Olof Jansson (EP) yrkar avslag och tycker att det första förslaget till namn skulle passa bättre än detta förslag som för tankarna till annan plats i Sverige. Åsa Larsson (S) yrkar på bifall till kontorets förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt Åsa Larssons yrkande. Beslut beslutar: att fastställa kvartersnamnet Råsunda.

31 31 BN 116 Dnr Förslag till vägnamn inom detaljplan för del av Barkåkra 50:3 m fl, tvärbanan Ärendebeskrivning Namnberedningen föreslår att den väg som bildas inom rubricerad detaljplan får namnet Tvärbanevägen. Namnet lokaliserar direkt vägen till området och står inte i konflikt med något liknande namn i kommunen. PEAB AB har godkänt det föreslagna vägnamnet. Stadsarkitektkontoret ber härmed byggnadsnämnden godkänna det föreslagna vägnamnet Tvärbanevägen. Beslutsunderlag Karta Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden besluta: att godkänna det föreslagna vägnamnet samt att remittera ärendet till Räddningstjänsten och Kultur- och Fritidsnämnden för yttrande. Beslut beslutar: att återremittera ärendet till stadsarkitektkontoret för att fundera vidare på ytterligare förslag på namn.

32 32 BN 117 Dnr Detaljplan för Tegelbruket 11, Centrum - utställningsförslag Mats Olsson lämnar sammanträdet under denna punkt p g a jäv. Torgny Bergström går in istället. Ärendebeskrivning Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av två punkthus med tillhörande underjordiskt garage samt pröva förutsättningarna för skol, bostads- och vårdändamål inom den återstående delen av kvarteret. JM Seniorgården planerar att uppföra ett 55+ boende på del av fastigheten Tegelbruket 11. Husen placeras enligt konceptet hus i park, med grönytor runt byggnaderna. Samtidigt ändras gällande detaljplan från A-ändamål (allmänt ändamål) till skola, bostads- och vårdändamål inom resterande delar. Gällande tomtindelning för kvarteret upphävs i samband med planarbetet för att ge en större framtida fleibilitet vad avser fastighetsregleringar inom kvarteret. Tillhörande utredningar har sammanfattats i planbeskrivningen och finns tillgängliga i sin helhet på stadsarkitektkontoret. Förutsättningar I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2004, är området utpekat som befintlig blandad bebyggelse för bostäder, service och arbetsplatser. Inga riksintressen eller regionala kultur- och naturmiljöområden är direkt berörda av planarbetet. Det aktuella området ligger inom flygets hinderfria ytor för start och landning. Planområdet är planlagt sedan tidigare, B 144, utan kvarvarande genomförandetid och med allmänt ändamål, som angiven markanvändning. beslutade den 16 november 2010, att skicka ut förslaget på samråd. Detta samråd beskrivs i en samrådsredogörelse. Ställningstagande Planförslaget har justerats och kompletterats med anledning av inkomna yttranden. Planhandlingar bedöms därefter föreligga i den omfattning och i det skick som krävs för att detaljplanen skall kunna ställas ut. Beslutsunderlag Plankarta med bestämmelser, illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse.

33 33 forts 117, Tegelbruket 11 Beslut beslutar: att godkänna upprättade utställningshandlingar (plankarta med bestämmelser, illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse) samt att uppdra åt kontoret att ställa ut detaljplaneförslaget

34 34 BN 118 Dnr Varalövs verksamhetsområde, etapp II. Begäran om detaljplaneläggning Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslöt 11 maj 2011, 130, att ge byggnadsnämnden i uppdrag, att upprätta ny detaljplan för rubricerat område Förutsättningar Etapp II av Varalövs verksamhetsområde redovisas i Ängelholms översiktsplan, ÖP 2004, som utredningsområde. Planarbete för området har pågått i två omgångar. Först har ett planprogram, med inriktning på ett ordinärt verksamhetsområde, varit föremål för samråd. Senare har även ett detaljplaneförslag, för att möjliggöra ett höglager för Biltema, samrådsbehandlats. Detta arbete avbröts sommaren För området omedelbart söder om väg 112, Åstorpsvägen, gäller detaljplan 822,som vann laga kraft 25 juli En detaljplan för Norra Varalöv 16:17 har antagits av kommunfullmäktige, men har ännu inte vunnit laga kraft. Ställningstagande Stadsarkitektkontoret bedömer att en detaljplan för området mellan DP 822 och detaljplanen för Norra Varalöv 16:17, har hög prioritet och att arbetet bör kunna påbörjas omgående. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 11 maj 2011, 130 samt kartunderlag Beslut beslutar: att uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja arbetet med en detaljplan för det område som redovisas på kartunderlag.

35 35 BN 119 Dnr Vejby 214:2 förfrågan om detaljplanering Ärendebeskrivning Vejbybadet har varit utbjudet till försäljning. Det anbud, som inkommit har framfört önskemål om att få möjlighet. att komplettera det befintliga badet med urhyrningsstugor m m, ungefär enligt bifogad situationsplan. Kommunledningskontoret, eploateringsavdelningen, har översänt förslaget för byggnadsnämndens bedömning Förutsättningar För området gäller riksintresse för kustzonen, riksintresse för det rörliga friluftslivet samt strandskydd. Stadsarkitektkontoret har inhämtat miljökontorets bedömning av möjligheterna till dispens från strandskyddet, för en utbyggnad enligt förslaget. Enligt miljökontorets bedömning finns inga särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna i föreliggande fall. Ställningstagande Stadsarkitektkontoret gör, i likhet med miljökontoret, bedömningen att särskilda skäl som motiverar avsteg från strandskydd och andra riksintressen, inte föreligger för en utbyggnad enligt föreliggande förslag. Beslutsunderlag Skrivelse från eploateringsavdelningen, skissförslag till utbyggnad, karta över strandskydd, miljökontorets skrivelse Beslut beslutar: att meddela kommunledningskontoret, eploteringsavdelningen, att man bedömer att föreliggande förslag till utbyggnad inte bedöms kunna ligga till grund för detaljplanearbete.

36 36 BN 120 Dnr Karlslund 1 m m - begäran om ändring av detaljplan Ärendebeskrivning En ansökan om ändring av en del av detaljplanen för fastigheten Ängelholm 2:54 och Karlslund 1 m fl. Ansökan avser området med tillåten verksamhet HK, handel och kontor. Önskemålet är en utvidgning av användningsbestämmelsen till att även omfatta BD, bostad och vård. Förutsättningar För området gäller detaljplan, som vann laga kraft 16 maj Genomförandetiden är satt till fem år. Ställningstagande Den önskade ändringen bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för planområdets utnyttjande. Stadsarkitektkontoret bedömer att den önskade detaljplaneändringen kan genomföras genom enkelt planförfarande. Beslutsunderlag Ansökan samt kopia av gällande detaljplan Beslut beslutar: att uppdra åt stadsarkitektkontoret att pröva den önskade förändringen i detaljplan.

37 37 BN 121 Dnr Stationsområdet - begäran om detaljplanering Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslöt 5 april 2011, 142, att godkänna arbetsgången för arbetet med stationsområdet enligt projektplanen, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att inleda projektet, att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för stationsområdet samt att det i projektplanen skall tillses att den politiska representationen tillgodoses. Förutsättningar Projektplanen för stationsområdet anger som målrubriker: Stadsutveckling, Stråk, Trafikutveckling, Grönstruktur, Gestaltning och Parkeringsplatser Syftet är att projektplanen ska underlätta en gemensam grund förarbetet med stationsområdet. Den ska ligga som grund för hur de enskilda frågorna inom uppdraget ska fogas samman. Arbetet med stationsområdet kommer att innebära en mängd olika dialogtillfållen; både internt inom de kommunala förvaltningarna och eternt med medborgare, företag och myndigheter. Projektet är upplagt att bedrivas i fyra steg, där framtagning av planer och program. Organisation föreslås bestå av kommunstyrelsen som beställare, en politisk styrgrupp, en styrgrupp med chefstjänstemän, en projektgrupp med handläggande tjänstemän och en referensgrupp med fastighetsägare, medborgare och Ängelholms näringsliv. Stadsarkitekten föreslås ingå i styrgruppen och en planhandläggare från STARK föreslås delta i projektgruppens arbete. Ställningstagande Stadsarkitektkontoret konstaterar att området är i stort behov av utveckling och kommer med glädje att delta i arbetet för att göra denna förändring möjlig. Detaljplanearbete bör förberedas genom att arbetet i arbetsgrupperna följs noga och även diskuteras internt på kontoret och med byggnadsnämnden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Projektplan stationsområdet Ängelholm

38 38 forts 121, Stationsområdet Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden besluta att uppdra åt stadsarkitektkontoret att delta i projektgruppernas arbete, att uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja arbetet med detaljplanering av området, när tillräckligt underlag föreligger samt att regelbundet återrapportera till byggnadsnämnden Yrkande Åsa Larssons (S) yrkar på att återrapporteringen till byggnadsnämnden skall ske vid varje sammanträde. Beslut beslutar: att uppdra åt stadsarkitektkontoret att delta i projektgruppernas arbete, att uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja arbetet med detaljplanering av området, när tillräckligt underlag föreligger samt att varje sammanträde återrapportera till byggnadsnämnden.

39 39 BN 122 Dnr Mars 1 m m begäran om ändring av detaljplan Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslöt 11 maj 2011, 181, att ge byggnadsnämnden i uppdrag, att upprätta ny detaljplan för rubricerat område, Trygghetsboende i Rebbelberga. En skiss, som visar de områden som bedömts bli berörda har bifogats. Avsikten är, att en anbudstävling skall anordnas när samrådsförfarandet för detaljplaneförslaget avslutats. Förutsättningar För området gäller detaljplanerna 198, fastställd 10 januari 1973, och 297, som vann laga kraft 7 juli Den mark, som skulle tas i anspråk, utgörs av parkmark. Inom angränsande kvarter förekommer bostäder, förskola och vård. Tillfart föreslås ske från öster, norr om den befintliga förskolan. Ställningstagande Stadsarkitektkontoret bedömer, att det kan vara möjligt att anordna ett antal bostäder, med inriktning på trygghetsboende inom de redovisade ytorna. Omfattning och utformning bör klargöras i detaljplanearbetet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen beslut 11 maj 2011, 181 Förslagsskiss Beslut beslutar: att uppdra åt stadsarkitektkontoret att pröva den föreslagna verksamheten i detaljplan samt att återrapportera till kommunstyrelsen när samrådsförfarandet har avslutats

40 40 BN 123 Dnr Stadsarkitektkontorets halvårsuppföljning av mångfaldsplan Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 18 april 2011 mångfaldsplan Mångfaldsplanen utgår från de sju diskrimineringsgrunderna i lagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, seuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och ålder. Planen består av tre inriktningar: medvetenhet, tillgänglighet och arbetsliv. Inom varje inriktning finns fokusområden samt uppföljningspunkter som årligen ska utvärderas av respektive nämnd. Eftersom planen antogs i april blir första uppföljning i form av en nulägesanalys. I augusti ska även en kortare avstämningsrapport om nämndernas mångfaldsarbete lämnas till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret den 14 juni 2011, Medarbetarenkät (SKOP S14okt10) och mångfaldsplan Nuläge Medvetenhet Förhållningssätt och värderingar påverkar kvalitén på kommunens service. Genom att öka medvetenheten kring mångfaldsfrågor försäkrar sig kommunen om att medborgare och medarbetare ges samma service, möjligheter och rättigheter. Stadsarkitekten tillsammans med representant från mångfaldsgruppen har informerat och fört diskussion kring vilka de sju diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen är och vad de innebär för vår verksamhet och i vårt dagliga arbete. Har mångfaldsperspektivet inkluderats i policyer, beslutsunderlag och riktlinjer? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? Stadsarkitektkontoret är i startgroparna för att ta fram nya rutiner och policys som ska verka på kontoret men även ut mot brukare. Ett skyltprogram, policy för uteserveringar, kartor och sammanhållenbebyggelse är eempel på dokument som redan har arbetats fram. Ledstjärnan har varit att informationen ska vara enkel och lätt att förstå. Alla handläggare på kontoret är kallade till en halvdagskurs i oktober 2011för att lära sig skriva lättläst.

41 41 forts 123, Mångfaldsplan Hur många tillfällen på arbetsplatsträffar har mångfaldsfrågor diskuterats det senaste verksamhetsåret? Stadsarkitekten tillsammans med kontorets representant från mångfaldsgruppen har vid minst två tillfällen pratat om mångfaldsfrågor. Alla medarbetare har fått informationen om de sju diskrimineringsgrunderna. Stadsarkitektkontoret är ett litet kontor och har fördelen att kunna sitta tillsammans varje måndag där man enkelt kan informera varandra och lyfta vardagliga frågor. Det planeras också in för ett större möte med kommunens EU- och mångfaldssamordnare. Medarbetarsamtalen har också varit chefens tillfälle att lyfta mångfaldsfrågor. En medarbetare på kontoret har nu också utsetts till kontorets diskrimineringsansvarig dit man kan vända sig om man inte vill prata direkt med chefen. Analys av kommunens medarbetarenkät för området medvetenhet. Förvaltningarna har till uppgift att utifrån kommunens medarbetarenkät ta fram åtgärder för deras respektive ansvarsområde. Vilka åtgärder planerar nämnden genomföra utifrån enkätens resultat? Enligt medarbetarenkäten 2010 anser nästan 90% av de svarande att deras arbete känns meningsfullt. Man anser sig också ha ett omvälande och stimulerat arbete. 100% av enkätsvaren visade på att den anställde har ett stort förtroende för sin chef. Samverkan och delaktighet är två områden som enkätsvaren visade på lite lägre procentsats än övriga kommunanställda. Man upplever att ansvaret man har i förhållande med tillräckliga befogenheter är för liten och nästan 25% har svarat att man inte är tillräckligt informerad om det som rör sin arbetsplats. Vi behöver också lägga mer fokus på diskriminering och kränkande behandling då stadsarkitektkontorets enkätsvar visade på ett högre snitt än i övriga kommunen. Enkätsvaren gällande jämställdhet, mångfald och diskriminering visar på att man upplever att ens arbetsplats stöder mammor och pappor som behöver vara lediga på grund av barnen var ett ganska omvälvande år på stadsarkitektkontoret med tanke på utmaningen av planavdelningen. Vi kan därför utläsa av enkätsvaren gällande arbetsmiljö att nästan 60 % kände oro för omorganisationer och förändrade arbetsuppgifter. Omkring hälften av svaren visade också på att de trodde att de hade bytt arbetsgivare inom ett år. Stadsarkitektkontoret har för avsikt att ta fram tydliga mål som är mätbara. Tillgänglighet Med tillgänglighet menar Ängelholms kommun hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för olika människor och grupper. Genom att planera verksamheter och den fysiska miljön på ett genomtänkt sätt skapas trygghet och möjlighet till delaktighet.

Byggnadsnämnden. Utses att justera: Christer Jönsson och Lars Carlsson Paragrafer: 61-77. Sekreterare. Ordförande. Carl-Gustaf Gudmundsson.

Byggnadsnämnden. Utses att justera: Christer Jönsson och Lars Carlsson Paragrafer: 61-77. Sekreterare. Ordförande. Carl-Gustaf Gudmundsson. 1 Plats och tid: Rum 429 i Stadshuset, 2013-04-23 kl 13:15-16:45 ande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Sven Sollenbring (KD) Kjell Erixon (MP) Lars Carlsson

Läs mer

Byggnadsnämnden. Christer Jönsson, (M) Kerstin Lindström (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark

Byggnadsnämnden. Christer Jönsson, (M) Kerstin Lindström (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark 1 Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2012-09-25 Kl 13:15 16:30 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson, (M) Åsa Larsson (S) Kerstin Lindström (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Kjell

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

1 (3) Protokoll BN 2013-01-22

1 (3) Protokoll BN 2013-01-22 1 (3) Protokoll BN 2013-01-22 1 Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2013-01-22 kl 13:15 15:30 ande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Åsa Larsson (S) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Kjell

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

BN protokoll 2014-01-28

BN protokoll 2014-01-28 BN protokoll 2014-01-28 Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2014-01-28, kl. 13:15 16.15 ande: Ersättare: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Per Skantz (M)

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset,, tisdagen den 24 januari 2012 i sammanträdesrum 429, kl 13.15 17.15 ande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson, (M) Åsa Larsson (S) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP)

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Byggnadsnämnden. Åsa Larsson (S) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Kjell Erixon (MP) Mats Olsson

Byggnadsnämnden. Åsa Larsson (S) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Kjell Erixon (MP) Mats Olsson 1 Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2013-02-26 kl 13:15 15:35 ande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Kjell Erixon (MP) Mats Olsson (S) Lars Carlsson (S) Per

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09:00 10:00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 62-66

Sammanträdesprotokoll 62-66 1 (5) Sammanträdesprotokoll 62-66 Sammanträdesdatum 16 augusti 2016 Plats och tid A 402, kl. 08:30 11:40 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Adjungerande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2013-03-26, kl 13:15 15:35

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2013-03-26, kl 13:15 15:35 1 Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2013-03-26, kl 13:15 15:35 ande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Åsa Larsson (S) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Sven Sollenbring (KD) Kjell Erixon

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-07-08 kl 09.00-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Syfte Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Holland 3 och Holland 6 för att möjliggöra en ny fastighetsreglering.

Syfte Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Holland 3 och Holland 6 för att möjliggöra en ny fastighetsreglering. 2014-10-14 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/611 Upprättad: 2014-06-24 Laga Kraft: 2014-10-13 Ändring av detaljplan för HOLLAND 3 och 6 i Sölvesborgs stad, Sölvesborgs kommun

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 18 maj 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 18 maj 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 18 maj 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Xx, xx, Djursholm Olovlig verksamhet och uppställning av lastbilar samt ansökan om marklov för parkering

Xx, xx, Djursholm Olovlig verksamhet och uppställning av lastbilar samt ansökan om marklov för parkering Stadsbyggnadskontoret Birgitta Engstrand Norén bygglovarkitekt 08-5689 12 47 Birgitta.EngstrandNoren@danderyd.se Tjänsteutlåtande 2009-02-18 Dnr 2004-BN0941 Xx, xx, Djursholm Olovlig verksamhet och uppställning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 2016-11-15 Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 99-105 Sammanträdesdatum 15 november 2016 Plats och tid Tjänstgörande ledamöter Stadshuset A587, kl:08:30-12:00

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Detaljplan 4 Vad är en detaljplan? 5 Hur används en detaljplan? 6 Intervju med Lennart Bohlin 7 Vad är syftet med en detaljplan? 8 Vad är nyttan med

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-01-15, kl 13:15-15:30 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 13: Christer Jönsson, (M) Åsa Larsson (S) Per Skantz (M)

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 13: Christer Jönsson, (M) Åsa Larsson (S) Per Skantz (M) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-04-24 kl 13:15 16.50 ande: Övriga närvarande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson, (M) Åsa Larsson (S) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg, Sekreterare.

Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg, Sekreterare. 2016-02-18 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, B-salen, kl. 09:30 10:50 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer