Henrik Jörgensen Fredrik Johansson Martina Larsson Erik Löfgren Emma Ramde 10/28/2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Henrik Jörgensen Fredrik Johansson Martina Larsson Erik Löfgren Emma Ramde 10/28/2008"

Transkript

1 Konsultrapport Grupp 4 Henrik Jörgensen Fredrik Johansson Martina Larsson Erik Löfgren Emma Ramde 10/28/2008 Lämplig lokalisering för nybyggnation i elva skånska kommuner.

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Grovgallring... 4 Bostadsrätt... 4 Småhus... 5 Handel... 5 Billiga småhus... 6 Slutgallring... 6 Kommun analys... 6 Kristianstad kommun... 7 Simrishamn kommun... 8 Jämförelse och slutsats... 8 Dyrt Småhus... 9 Slutgallring... 9 Kommunanalys... 9 Höganäs kommun... 9 Simrishamns kommun... 9 Kristianstads kommun Jämförelse och slutsats Resultat Bostadsrätt Slutgallring Läge och infrastruktur Efterfrågan Utbud och pris Slutsats Föreslaget exploateringsområde Handel Slutgallring Läge och infrastruktur Efterfrågan Priser Slutsats Föreslaget exploateringsområde Livsmedelsbutik Föreslaget exploateringsområde Byggvaruhandel

3 Inledning Detta är en rapport som ska ge underlag till en framtida investering i följande typer av nybyggnationer: 1. Billigt småhus 2. Dyrt småhus 3. Bostadsrättshus i 5-8 våningar (framförallt treor och fyror) 4. Handelslokal för livsmedel(4000 kvadratmeter) 5. Handelslokal för bygghandel(4000 kvadratmeter) Det som har används för att lokalisera de mest lämpliga områdena har bl.a. varit Tobins Q, skattesatser, demografi och pendlingstal i följande kommuner: 1. Burlöv 2. Hässleholm 3. Höganäs 4. Höör 5. Klippan 6. Kristianstad 7. Kävlinge 8. Landskrona 9. Simrishamn 10. Åstorp 11. Ängelholm Underlaget till rapporten har mestadels varit statistik från SCB, Ljungquist ortsprismetod och underlagsrapporter för de olika kommunerna gjorda av lantmäteristudenter på Lunds tekniska Högskola. Först samlades statistik för respektive kommun in och en grövre gallring gjordes. Därefter studerades kvarvarande kommuner noggrannare, för att slutligen komma fram till var en exploatering är mest lönsam för varje bebyggelsetyp. Sammanfattning Följande kommuner har valts ut för de olika bebyggelsetyperna: 1. Billigt småhus: Landskrona 2. Dyrt småhus: Kristianstad 3. Bostadsrättshus i 5-8 våningar: Kävlinge 4. Handelslokal för livsmedel(4000 kvadratmeter): Landskrona 5. Handelslokal för bygghandel(4000 kvadratmeter): Kristianstad 3

4 Grovgallring Med underlagsrapporterna som grund skapades en tabell som innehöll kortfattad information om de olika kommunerna. Tabellens kategorier valdes efter vad som kan tänkas påverka en lönsam exploatering. Tobins Kommun Q Nettopendling Befolkning Kommunalskatt Arbetslöshet Inkomst Höör 0, ,97% 3% Höganäs 1, ,12% 3% Kristianstad ,25% 3,10% Klippan 0, ,40% 4% Kävlinge 1, ,90% 3% Burlöv 1, ,48% 3% Hässleholm 0, % 2,70% Landskrona 1, ,63% 4% Simrishamn 1, ,43% 2,90% Åstorp 0, ,90% 4% Ängelholm 1, ,68% 3,10% Tabell 1: Grundläggande information om kommunerna.(scb 2008 och Bygga Hus 2008) I tabell 2 beskrivs varje kommuns tillgång till exploaterbar mark. Kommun Mark till Bostadsrätt Mark till bygghandel Mark till mathandel Mark till Småhus Höör Nej Ja Nej Ja Höganäs Nej Nej Ja Ja Kristianstad Nej Ja Ja Ja Klippan Nej Ja Ja Ja Kävlinge Ja Ja Ja Ja Burlöv Ja Ja Ja Nej Hässleholm Nej Ja Ja Ja Landskrona Ja Ja Ja Ja Simrishamn Ja Ja Nej Ja Åstorp Ja Ja Ja Ja Ängelholm Ja Ja Nej Ja Tabell 2: Tillgång till exploaterbar mark.(underlagsrapporter 2008) En grov gallring gjordes därefter med mestadels tabellerna som underlag. Vid alla utsorteringar togs de kommuner bort som saknade exploaterbar mark. Bostadsrätt I kommunerna undersöktes städernas storlek, eftersom det oftast är större konkurrens där och mer attraktivt med en bostadsrätt. I de fall där städerna var små undersöktes även pendlingsmöjligheter till andra större städer. Simrishamn, Åstorp och Ängelholm kunde 4

5 gallras bort då dessa ligger långt ifrån andra stora städer och även om dessa är stora i sig gör orternas bostadskarriär att bostadsrätter inte är så aktuellt i orterna. För Kävlinge, Burlöv och Landskrona granskades översiktsplanerna och Landskrona förkastades då inget område ansågs lika attraktivt som i Burlöv och Kävlinge. Kvar var således Burlöv och Kävlinge som studerades noggrannare. Småhus Eftersom de flesta kommunerna har planer på att bygga småhus kunde enbart Burlöv gallras bort och istället granskades kommunernas Tobins Q, som visar om det är lönsamt att bygga nytt eller inte. Ett Tobins Q över 1 anger att det är lönsamt att bygga och därmed sorterades de kommuner som hade under 1 bort. Det lades också stor vikt på vilka områden i kommunerna som var planerade för exploatering, för att se var dyra respektive billiga småhus hade kunnat byggas. För dyra småhus sorterades Landskrona bort, då läget i kommunen inte ansågs lika attraktivt som i de övriga kommunerna. Ängelholm sorterades bort pågrund av begränsade exploateringsplaner. Kvar var Höganäs, Simrishamn och Kristianstad. För billiga småhus spelade både läget och markpriset stor roll, de kommuner som uppfyllde dessa krav bäst var Landskrona, Kristianstad och Simrishamn. Handel Då byggvaror inte ingår i konsumenters vardagliga inköp, spelar läget och konkurrensen i omgivningen roll för att välja ut de bäst lönsamma kommunerna. Höganäs gallrades bort i brist på mark. Närhet till stora städer medför att konsumenter åker dit och handlar istället och avsaknad av större genomfartsvägar gör att få lägger märke till affären. Därmed kunde Höör, Höganäs, Klippan, Hässleholm, Simrishamn, Åstorp och Ängelholm med sitt något sämre läge förkastas. Burlöv gallrades bort till följd av konkurrensen ifrån Burlöv Center, som antas vara så väl etablerat att man handlar byggvaror där. För livsmedelshandeln studerades framförallt närhet till bostadsområden och även kommunikationsmöjligheter till affären samt konkurrens på orten. Klippan, Höganäs och Åstorps sorterades bort direkt med sitt ogynnsamma läge. Burlöv togs bort då exploateringsområdet ansågs vara för litet. Området som var exploaterbart i Kävlinge låg för nära Center Syd som antas konkurrera ut en nyetablerad mataffär med sämre läge. Återstående kommuner var Kristianstad och Landskrona. 5

6 Billiga småhus Slutgallring Analysen började med elva kommuner, efter första gallringen kom vi fram till att de var främst tre stycken som gör sig bra till småhus som är av den billigare varianten. De som lämpar sig bäst och där det finns mark att tillgå är Landskrona, Kristianstad och Simrishamns kommun. Kommun analys Landskrona kommun Landskrona kommun har ett bra läge mellan Helsingborg och Lund. E6 går genom kommunen och en del större vägar som väg 17 och 110. Även Västkustbanan går genom kommunen. Det bor ca invånare där med en nettopendling på minus Det är lönsamt att bygga villor enligt Tobins Q som ligger på 1,12. Pristrenden för friliggande villor är bra, det senaste halvåret har den ökat med ca 8000 kronor per månad. Aktuella områden till småhus är Glumslöv och Häljarp. Glumslöv som till stor del ligger utmed havet blir lite för dyrt. Häljarp ligger söder om Landskrona och har nära till havet och en golfbana. Västkustbanan har en station precis utanför byn. Det finns gott om tomter som är avsedda för småhus. De två som är utmärkta på kartan lämpar sig för billigare småhus. Figur 1: Karta över Landskronas omgivning Figur 2: Exploateringsområde i Häljarp 6

7 Kristianstad kommun I Kristianstads kommun bor det ca invånare samt en positiv nettopendling på E22 samt en del andra större vägar går genom kommunen och goda tågförbindelser finns. Även flygplats finns. Tobins Q visar med 1,0 att det inte blir en förlust med nybygge i kommunen. Åhus som ligger i Kristianstads kommun lämpar sig bra för utbyggnad, dock lite mer exklusiva hus då det ligger nära kusten. Småhus av den billigare sorten finns det möjlighet att bygga i utkanten av Kristianstad. Figur 3: Karta över Kristianstads omgivning Figur 4: Exploateringsområde i Kristianstad De orangea områdena på kartan ovan visar platser för nya bostadsområden. De som är mest aktuella för billiga småhus är de som ligger i utkanten. 7

8 Simrishamn kommun Simrishamns kommun ligger vid havet och har ett högt Tobins Q på 1,40. Det finns inte någon större efterfrågan på billigare hus i Simrishamn då de gärna håller sig till lite exklusivare hus längs kusten. Det bor ca invånare med en negativ nettopendling på Figur 5: Karta över Simrishamns omgivning Jämförelse och slutsats Kommun Tobins Nettopendling Befolkning Kommunalskatt Arbetslöshet Inkomst Q Kristianstad ,25% 3,10% Landskrona 1, ,63% 4% Simrishamn 1, ,43% 2,90% Tabell 3: Jämförelsetabell mellan kommunerna Efter att ha analyserat kommunerna kom vi fram till att det mest lämpar sig att bygga billiga småhus i Landskrona. Landskrona har något högre Tobins Q än Kristinstad och lämpar sig därför lite bättre för nybyggnad. Simrishamn lämpar sig mest till lite dyrare hus vid havet då det inte finns någon efterfrågan på de billigare tomterna som ligger inåt landet. Simrishamn har dessutom en negativ befolkningstillväxt. 8

9 Dyrt Småhus Slutgallring De platser som ger förväntad bäst avkastning vid försäljning av de elva kommuner vi analyserat är Kristianstad-, Höganäs- och Simrishamn kommun. De andra kommunerna har antingen varit bättre för billigt småhusbebyggelse eller har de inte haft den efterfrågan som krävs för nybyggnation. Kommunanalys Höganäs kommun Höganäs kommun består av en halvö med långa kustområden. Det finns en väldigt hög population i närkommunerna Helsingborg och Ängelholm. Detta gör att Höganäs kommun blir särskilt attraktivt och det kan finnas områden med högre Tobins Q än kommunens generella på 1,47(Bygga Hus 2008). Det bor ca invånare i kommunen och det är en nettopendling på drygt minus 3300 (SCB 2008). Det finns inga större vägar som går igenom kommunen dock finns E6:an precis till öster. Höganäs kommun är nästan färdigexpanderad längs kusten och de detaljplaner som finns nu är lite längre bort från kusten vilket kan ge lite lägre Tobins Q än vad kommunen har i genomsnitt. Figur 6: Karta över Höganäs, området längst till norr och sydöst lämpar sig för småhusbebyggelse. (Underlagsrapport 2008) Simrishamns kommun Simrishamns kommun har ett Tobins Q på 1,40 vilket är väldigt högt och tyder på att det finns områden i kommunen med väldigt höga vinstmöjligheter för entreprenören (Bygga Hus 2008). Kuststräckan är antagligen det som gör att kommunen har så högt Tobins Q. Simrishamns kommun har invånare och det är långt till större städer som Malmö och Helsingborg (SCB 2008). Efterfrågan på nybyggda hus en bit från havet är dessutom inte särskilt stor. Simrishamn har i nuläget inga detaljplaner nära havet vilket gör att det kan bli svårt att sälja nybyggda hus. 9

10 Kristianstads kommun Kristianstads kommun är den största kommunen i Skåne till ytan vilket gör att det finns områden med väldigt olika förutsättningar. Detta gör att viss fakta blir missvisande som t.ex. Tobins Q som i kommunen är 1,0 (Bygga Hus 2008). Det bor ca människor i kommunen och nettopendlingen är runt personer per dag (SCB 2008). E22 och väg 21 är de största vägarna i kommunen. Det finns inga större samhällen runt Kristianstad vilket har gjort att staden har blivit som en mittpunkt för handel för mer än bara kommuninvånarna. Ser man på regressionsanalysen visar det en tydlig uppåtgående trend med särskilt många köp senaste åren med högt K/T-värde. Figur 7: Regressionsanalys över Kristianstad kommun från 1996 till 2008 (Ljungquist 2008) Åhus i Kristianstads kommun är en kustnära by med ca invånare. Det finns väldigt mycket sommarstugor i byn även om området nu börjar befolkas av pendlare som jobbar i Kristianstad. Figur 8: Åhus med Vanneberga-området inringat Det finns en väldigt hög efterfrågan på villor i Åhus och detta har skapat ett stort tryck på nybyggnationer. Det har byggts en hel del villor i norra Åhus och Vanneberga-området är det senaste området som är planerat för bebyggelse. Enligt detaljplanen för området får det byggas ca 220 villor i 1- till 1½ plan. Området ligger nära kusten och då det handlar om en nybyggnation av ett helt område kan entreprenören bestämma väldigt mycket i själva utformningen av kvarteret och även prisläget på husen. (Underlagsrapport 2008) 10

11 Man ser ganska stora skillnader om man jämför regressionsanalyser på Kristianstad kommun och Åhus, kommunen har ett K/T-värde på ca 1,8 medan Åhus har ett K/T-värde på ca 2,1 vilket visar på en ganska stor skillnad på hur marknaden ser ut i kommunen (Ljungquist 2008). Figur 9: Regressionsanalys över Åhus år 2008 Jämförelse och slutsats Efter att ha analyserat de intressanta kommunerna är slutsatsen att en lönsam bebyggelse kan ske framförallt i Höganäs och Åhus. Båda Höganäs kommun och Åhus domineras av småhusbebyggelse och har lite mer exklusiva områden nära havet, vilket lämpar sig bra för dyrt småhus. Kommun Skatt Invånare Medelinkomst Nettopendling Tobins Q Höganäs Kristianstad Tabell 4: Jämförelsestatistik för Höganäs och Kristianstad. (SCB 2008, Bygga Hus 2008) Höganäs har med sina stora grannkommuner Helsingborg och Ängelholm en väldigt stor population som efterfrågar villor i kommunen medan Åhus endast har Kristianstad som större stad i närområdet. Då efterfrågan och populationen i närområdet är stor i båda jämförelseområdena kan man anta att läget är tillräckligt bra för båda. Den stora skillnaden mellan Kristianstads- och Höganäs kommun är Tobins Q. Då Åhus bevisligen har ett mycket högre Tobins Q än genomsnittet i kommunen kan man anta att Åhus har ett liknande Tobins Q som genomsnittlig mark i Höganäs kommun. 11

12 Resultat Efterfrågan på nybyggnationer är väldigt hög i båda jämförelseobjekten och det är läget på området som i det här fallet anses avgöra var bästa nybyggnation kan ge bäst avkastning. Efter att ha analyserat detaljplanen för de områdena i Åhus och Höganäs som lämpar sig för småhusbebyggelse är slutsatsen att bästa platsen för nybyggnation är i Vanneberga-området i Åhus. Detta kustnära område anses ha större potential till bra avkastning än de områden som finns i utkanterna av Höganäs. Kustnära tomter har väldigt höga värden på grund av läget vilket man kan se i kommuner som Simrishamn där kustnära tomter har dragit upp Tobins Q för hela kommunen. Bostadsrätt Slutgallring Sedan första gallringen återstod kommunerna Burlöv och Kävlinge. De aktuella områdena för exploatering var Arlöv och Kävlinge, varpå dessa specifika områden jämfördes i de fall det fanns material för det. I övriga fall jämfördes kommunerna. Läge och infrastruktur Både Kävlinge och Burlöv är pendlingskommuner där infrastrukturen och närhet till större städer bidrar till kommunernas attraktivitet. Nettopendlingen till Burlöv är i och för sig positiv, men drygt 70% av invånarna pendlar ut från kommunen. Kävlinge har en negativ nettopendling och 65 % pendlar till arbete utanför kommunen (Underlagsrapport 2008). Båda orterna ligger gynnsamt till, Arlöv gränsar till Malmö och med bil tar det en kvart till Lund. Utanför Arlöv ligger E6:an samt ett antal större vägar. Man har också en järnvägsstation i Burlöv och tåg passerar genom Arlöv var 10:e minut. Bullernivån är dock hög och man har problem med luftföroreningar. Att köra bil mellan Kävlinge och Lund tar en kvart, och det tar runt en halvtimme från Kävlinge till centrala Malmö. Avståndet till Landskrona och Helsingborg är närmre än från Arlöv. Från Kävlinge tar det 25 respektive 45 minuter med bil. Kävlinge har liksom Burlöv en järnvägsstation, men där passerar inte tåg lika ofta. Från Kävlinge går den större vägen 104/108 mot Lund, annars ligger E6:an 10 minuter bort i Löddeköpinge. 12

13 Man kan konstatera att kommunerna har ganska lika förutsättningar då det gäller närhet till större städer. Arlöv har visserligen anslutning till bättre vägar, samt att närheten till Malmö kan rankas något högre än Kävlinges läge i förhållande till Landskrona och Helsingborg. Arlövs tillgång till bra vägnät behöver inte vara något en köpare vill betala extra för. Kävlinges tillgänglighet bör vara tillräckligt. Då Arlöv dessutom har nackdelar i form av buller och luftföroreningar kan man räkna Kävlinge som något mer attraktivt. (Underlagsrapport 2008). Efterfrågan Tabellen nedan visar åldern på befolkningen i Burlöv respektive Kävlinge. Kommun Totalt antal inv 0-6 år 7-17år år år år år Burlöv Andel av total 0,096 0,139 0,087 0,265 0,256 0,124 0,040 Kävlinge Andel av total 0,106 0,143 0,069 0,286 0,253 0,105 0,039 Tabell 5: Demografi för Burlöv och Kävlinge (SCB 2008). 80+ Av tabellen kan utläsas att det bor en något högre andel unga människor i åldern år i Burlöv och något fler i åldern år i Kävlinge. I övriga åldersgrupper ser fördelningen rätt så lika ut. Befolkningen i åldersgruppen år antas vara en av intressentgrupperna på bostadsrätter. Det är i den åldern man arbetar och bildar familj och ett småhus eller en bostadsrätt blir ett efterfrågat boende. Även i åldersgruppen år är en bostadsrätt ett attraktivt boende eftersom man fortfarande är i arbetsför ålder. I övriga åldersgrupper är man antingen för ung för att köpa bostad eller förväntas föredra hyresrätter då det är billigare. Sett på demografin har Kävlinge idag en något högre andel som kan antas vilja bo i bostadsrätt, men då en exploatering tar tid är det inte säkert att demografin ser likadan ut om några år. Det beror istället på befolkningstillväxten och i vilka åldersgrupper tillväxten sker. I resonemanget nedan baseras tillväxten på dagens demografi och det antas att åldersgrupperna ökar så att förhållandet mellan åldersgrupperna bibehålls. Under dessa förutsättningar har Kävlinge 53,9% eventuella intressenter och Burlöv 52,9%. Det antas också att bostadskarriären på orterna är densamma, det vill säga att man har samma intresse av att bo i en bostadsrätt på båda orterna, så att endast andelen och antalet intressenter avgör 13

14 efterfrågan. Annars hade siffrorna inte kunnat jämföras, då man hade varit tvungen att spekulera i hur många av dessa som kommer att köpa småhus eller bo i hyresrätt. I Burlövs kommun bor det invånare, varav 9900 i Arlöv. Hela kommunen hade en befolkningsökning med 238 personer mellan år 2006 och 2007 (SCB 2008). Det är okänt hur många av dessa som bor i Arlöv. Efterfrågan för kommunen ökar alltså som helhet och behovet av bostäder likaså. Det saknas statisktik för hur befolkningsprognosen ser ut, men genom att anta att befolkningen kommer fortsätta att öka med 238 personer per år ger detta en befolkningsökning med drygt 2100 invånare till år 2017, vilket är en ökning på 13,4 %. Detta ger ett maximalt behov av knappt 1100 lägenheter. I Kävlinge kommun bor det människor, varav 8600 i Kävlinge. Befolkningen i Kävlinge kommun har ökat med 13 % de senaste sju åren och utvecklingen förväntas öka med 15 % till år Efterfrågan på bostäder ökar således hela tiden och det behövs en konstant utbyggnad av bostäder för att täcka dessa behov. Fram till år 2017 antas befolkningen i kommunen ha ökat med 4000 invånare, och med 53,9% ger detta ett maximalt behov av knappt 2200 bostadsrätter. Jämförelsen ovan visar att efterfrågan på bostäder torde vara något högre i Kävlinge än i Burlöv år 2017, och med samma konstanta befolkningstillväxt även åren fram till dess. Eftersom befolkningsprognosen för Kävlinge är skapad av kommunen borde denna vara något bättre säkerhetsställd än prognosen som skapades för Burlöv. Enligt statistik från SCB har dock befolkningstillväxten för Burlöv åren före 2007 varit stabil runt noll, vilket tyder på att vår uppskattning av Burlövs befolkningsökning är satt för högt och antagandet att Kävlinge har än bättre marknad kan antas vara rimligt. Utbud och pris Trots att det enligt beräkningarna ovan finns fler spekulanter på bostadsrätter i Kävlinge, kostar marken i genomsnitt mer i Burlöv. Det saknas underlag för att bedöma medelvärde på hyreshusmark och industrimark i kommunerna, så man får nöja sig med en jämförelse av småhusmark. Utvecklingen av K/T-värdet gick upp med regressionskoefficient 0,05 i Kävlinge kommun år För Burlöv var skillnaderna från fall till fall så olika att 14

15 ingen slutsats kunde dras, och därmed kunde ingen jämförelse göras. För åren 2007 och 2008 var medelvärdet för tomtmark i Burlövs kommun 2400 kronor per kvadratmeter. För Kävlinge kommun var medelvärdet 1700 kronor per kvadratmeter. (Ljungquist 2008) Anledningen till prisskillnaden kan förklaras med Burlövs brist på exploateringsområden. Kommunen är en av Sveriges minsta, och med begränsade utbyggningsmöjligheter stiger värdet på den mark som finns. För tillfället finns det ett antal områden att bygga bostadsrätter på och efterfrågan på dessa områden bör därmed bli extra stort då det finns begränsade möjligheter att bygga ut i framtiden. Därmed finns inget ökat utbud i takt med att mer folk vill flytta till kommunen. Kävlinge har för närvarande också brist på exploateringsområden för bostäder, men en ny detaljplan träder i kraft år 2010 som ger utrymme för fler bostäder. (Underlagsrapport 2008) Kommunen har större yta och kan därmed ändra i detaljplaner och utöka bostadsbeståndet mer. Det som är intressant är dock inte enbart var priserna ligger idag, utan hur utvecklingen av priset kommer att se ut. Medelinkomsten i Burlöv var kronor år 2007 och skattesatsen 30,48 %. I Kävlinge var samma siffror kronor och 28,90% i skatt. (SCB 2008) Generellt sett kan invånarna i Kävlinge antas ha större möjlighet att låna pengar till bostadsköp samt ha en högre andel sparade pengar än i Burlöv. I Kävlinge borde man därför ha en högre benägenhet att betala mer för sitt boende. Detta visar på att utvecklingen för markpriser i Kävlinge har större svängrum än i Burlöv. Man kan tänka sig att priset i Burlöv är på väg att avstanna i och med att det redan är så högt, medan man klarar av ett ökat pris på marken i Kävlinge. Kävlinge borde alltså vara den kommun där invånarna är mer mottagliga för ett ökat pris. Slutsats Med bakgrund av en väl fungerande infrastruktur i båda orterna, en högre procentuell efterfrågan på bostadsrätter samt en större befolkningstillväxt och ett högre löneläge i Kävlinge antas Kävlinge vara mest lönsamt att exploatera och sälja en bostadsrätt i. 15

16 Föreslaget exploateringsområde I östra delen av Kävlinge centrum finns ett 30 Ha stort område som planeras som ny stadsdel, se figur 5. Området ansluter till järnvägsstationen i väster och väg 104/108 i norr. Området består för närvarande av industrimark och en stor del av marken är uppköpt av bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget Midoc. (Kävlinge Kommun 2008) Figur 10: Rött område visar den planerade nya stadsdelen Detaljplanen för området träder i kraft år 2010 och är planerat för en blandad typ av bostadsbebyggelse (Underlagsrapport 2008). Då flervåningshus ligger runt området, längs Kvarngatan och på andra sidan järnvägen kan man anta att inget skulle strida mot flervåningshus i det nya området. En önskad exploatering av flervåningshus med 5-8 våningar skulle därför inte vara något problem. Området har bra läge i Kävlinge och närmsta större mataffär ligger 500 meter bort och till grundskola är det knappt en kilometer. Precis söder om området finns apotek, bibliotek, vårdcentral, tandläkare och kommunhus. Det saknas idag uppgifter på vad marken kommer att kosta. Sedan år 2000 har 8 tomtmarker sålts för hyreshus med ett medelvärdepris på 582 kronor per kvadratmeter. (Ljungquist 2008) Antalet försäljningar är för få för att kunna dra någon slutsats om genomsnittspriset är ett representativt medelvärde eller inte. Man kan heller inte se någon trend i om priserna för marken har gått upp eller inte. Enligt tidigare resonemang borde priset dock gå upp. 16

17 Handel Slutgallring De kommuner som blev kvar efter första gallringen för handel var Landskrona och Kristianstad. För att bestämma var det är mest lönsamt att bygga har kommunerna jämförts samt de områden som är tillgängliga för exploatering. Området i Landskrona ligger söder om stadsdelen Säbyholm och i Kristianstad finns det områden norr om Hammerslund. Läge och infrastruktur Kristianstad och Landskrona är belägna i olika delar av Skåne. Kristianstad finns på östkusten och Landskrona på västkusten mellan Helsingborg och Lund. Detta har också påverkan på kommunernas pendling där Landskrona har mer utpendling medan inpendlingen är större i Kristianstad. In- och utpendlingssiffrorna för de två kommunerna är personer för Landskrona och och för Kristianstad. (SCB 2008) Landskrona har ett mer fördelaktigt läge jämfört med Kristianstad. Bland annat på grund av att kommunen ligger i närheten av stora städer som Malmö, Lund och Helsingborg. Koncentrationen av Skånes befolkning på västkusten gör också att trafikströmmarna är större här. En fördel för Kristianstads handel är att det är den största staden i sitt marknadsområde och att det är förhållandevis långt till regionala konkurrenter t ex Malmö, Helsingborg, Karlskrona och Växjö. Enligt kommunen själv är upptagningsområdet för Kristianstads handel nordöstra Skåne samt Småland och västra Blekinge. Ett av kommunens mål är också att göra kommunen till ett nav för närliggande orter, delvis genom att utveckla handelsmöjligheterna. (Underlagsrapport 2008) Båda kommunerna har tillgång till varsin motorväg, Landskrona som ligger vid E6 och genom Kristianstad går E22. Båda kommunerna har goda buss- och tågförbindelser. 17

18 Figur 11: Karta över Landskrona Figur 12: Karta över Kristianstad Efterfrågan Tabellen nedan visar åldersfördelningen i Landskrona och Kristianstad. Kommunerna har befolkningar på i Landskrona och i Kristianstad. Kommun Kristianstad 8% 13% 9% 25% 26% 13% 6% Landskrona 8% 10% 5% 6% 26% 26% 13% 6% Tabell 6: Demografi för Kristianstad och Landskrona. (SCB 2008) 18

19 Det man kan se i tabellerna är att åldersfördelningen i de båda kommunerna är ungefär den samma. Den åldersgrupp som framförallt gynnar handeln är 25-64, eftersom det är under den yrkesverksamma delen av sitt liv man har som störst inkomst. Man ska också tänka på att det är barnfamiljer som troligtvis konsumerar mest mat. Tabellen nedanför visar medelinkomsten i kommunerna. Medelinkomst Kommun Kvinnor Män Totalt Kristianstad Landskrona Tabell 7: Inkomst i Kristianstad och Landskrona. (SCB 2008) I tabellen kan man se att i Kristianstad är medelinkomsten högre än i Landskrona. Denna jämförelse är intressant eftersom man konsumerar mer ju större inkomsten är. En invånare i Kristianstad borde därför enligt statistiken konsumera mer. Med detta resonemang tar man dock inte hänsyn till konkurrensen i närområdet. I Kristianstad utgör stadskärnan det större handelscentrumet på Skånes östkust, det finns också 1600 livsmedelsföretag i närområdet (Underlagsrapport 2008). Detta kan göra att marknaden redan är mättad och att det inte kanske finns så fina utsikter för att starta en ny matbutik. I Landskrona finns det ett gott företagsklimat och kommunen satsar på att locka dit nya företag. Priser Genomsnittspriset för industrimark baserat på gjorda försäljningar under 2007 och 2008 ligger på kr/kvadratmeter i Landskrona och kr/kvadratmeter i Kristianstad. K/T-värdena är mycket varierande i Kristianstad och Landskrona varför pristrender i K/T-värde inte ger mycket information. Det genomsnittliga K/T-värdet i Kristianstad ligger på 1,58 och 1,67 i Landskrona. (Ljungquist 2008) Slutsats I enlighet med de bakgrundsfakta som har redovisats är Landskrona den kommun som är mest lönsam att bygga en mataffär i. Detta på grund av de marknadsförutsättningarna som finns i Landskrona och det stora antalet livsmedelsföretag som redan finns i Kristianstad. Vad gäller 19

20 en byggvaruhandel så är den lämpligaste placeringen i Kristianstad eftersom östkusten utgör något av en egen region som har ett visst avstånd från de skånska storstädernas konkurrens. Föreslaget exploateringsområde Livsmedelsbutik Området som är förslaget är det som ligger vid Säbyholm, det vill säga område 1 på bilden. På område 2 finns redan en av de större mataffärerna i Landskrona. Område 1 har också fördelen att invånare som arbetar i Helsingborg kör in till Landskrona på infarten som går bredvid området. Figur 13: Lämpligt område för livsmedelslokal. Föreslaget exploateringsområde Byggvaruhandel Det planlagda område som lämpar sig bäst för en byggvaruhandel i Kristianstad är Härlöv. Översiktsplanen för detta område är gjord för handel av mer skrymmande varor som kräver distribution av bil, som t ex byggmaterial, till skillnad från planlagd mark inne i stadskärnan. Totalt 80 hektar verksamhetsyta planeras i Härlövs handelsområde. (Kristianstad kommun 2008) Väg 19 Väg 21 E22 E22 Figur 14: Lämpligt område för byggvaruhandel. 20

21 Kommunen har delat in det planlagda området i tre zoner, varav en där bilisternas framkomlighet lyfts fram som det viktiga. Dessutom ställs mindre krav på grönytor och trivselytor samt måttliga krav på utformning. Denna zon, kallad zon 3, är röd- och lilamarkerad i figuren nedan. Området är åtkomligt för bilar och lastbilstransporter via E22, väg 19 och 21. Zon 1, Stadsrummet ska innebära: - Stora krav på utformningen - Lättillgängligt för alla - Mycket grönska och trivselyta - Tydlig kvarterstruktur Zon 2, Blandrummet ska innebära: - Vissa krav på utformning, mest vid exponerade ytor - Lättillgängligt för alla men bilister prioriteras - Viss grönska och trivselyta - Blandad struktur Zon 3, Trafikrummet ska innebära: - Måttliga krav på utformning - Lättillgängligt för bilister - Lite grönska och trivselyta - Tilltalande struktur för bilister Figur15: De tre zonerna i Härlöv. Bra skyltningsmöjligheter finns i och med de större vägarna som går förbi området. Vad det gäller de vinstdrivande faktorerna kan det också nämnas att en marknad för liknande varor finns i Kristianstad, varav Bygnetto och Cheapy lågprisbygg ligger i närheten. Andra företag som också finns i Kristianstad är Woodys Bygghandel och BYGGmax. (Gula sidorna 2008) 21

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Konsultrapport. - Rekommendationer för exploatering i Skåne. Grupp 6 Patrik Andersson Ulrika Bengtsson Patrik Carlsson Nina Johansson

Konsultrapport. - Rekommendationer för exploatering i Skåne. Grupp 6 Patrik Andersson Ulrika Bengtsson Patrik Carlsson Nina Johansson Konsultrapport - Rekommendationer för exploatering i Skåne Grupp 6 Patrik Andersson Ulrika Bengtsson Patrik Carlsson Nina Johansson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Uppdraget...

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Exploateringsmöjligheter i Ängelholms kommun

Exploateringsmöjligheter i Ängelholms kommun VFT045 Fastighetsekonomi - Lunds Tekniska Högskola Exploateringsmöjligheter i Ängelholms kommun Lund 2008-10-03 Grupp 9: Viktor Bjelvenfeldt Richard Edenhofer Klang Maria Karlsson Cornelia Lindberg Hans

Läs mer

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02 Kommunanalys Del 2 Höganäs Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte och bakgrund... 3 Metod... 3 Analys av kommunval...

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunanalysen 2009-10-02. Författare: Emma Bernvill Charlotte Gustafsson Niklas Lidström Linus Lundin

Kommunanalysen 2009-10-02. Författare: Emma Bernvill Charlotte Gustafsson Niklas Lidström Linus Lundin 2009-10-02 Kommunanalysen Författare: Emma Bernvill Charlotte Gustafsson Niklas Lidström Linus Lundin VFTF01 National- och företagsekonomi Fasighetsvetenskapliga institutionen Lunds Tekniska Högskola Handledare:

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Verksamhetsmark. landskrona.se

Verksamhetsmark. landskrona.se Verksamhetsmark Strategiskt läge Landskrona är en medelstor stad med 43 000 invånare, strategiskt belägen i den växande Öresundsregionen. Inom en timmes restid når du ett område med hela 3,7 miljoner invånare.

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Så här vill vi bo. En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt. Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure

Så här vill vi bo. En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt. Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure Så här vill vi bo En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure 2(7) I en fristående villa och gärna bygga i egen regi.

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Syftet med detta projekt har varit att belysa effekterna på miljön av externa affärsetableringar

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Att leva, arbeta och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med både hjärta och puls. Mötesplatsen Båstad erbjuder ett levande kultur- och nöjesliv och en

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Läge 4 Infrastruktur och Kommunikationer 5 Fastigheten 6 Flygfoto 7 Byggrätter 8-9 Fakta Huddinge Kommun 10-11 Kontakt 12 BILAGOR

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2013

Skanskas bostadsrapport 2013 Skanskas bostadsrapport 2013 Förord Metodik Sammanfattning 3 4-5 6-9 Inställning till och prisutveckling för nya bostadsrätter: Stockholm Göteborg Malmö Om Skanska Nya Hem 10-13 14-17 18-21 22 Förord Det

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2013 1

Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2013 1 Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2013 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under maj månad 2013. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under de senaste

Läs mer

INVESTERA I DALARNA MORA BORLÄNGE FALUN

INVESTERA I DALARNA MORA BORLÄNGE FALUN INVESTERA I DALARNA MORA BORLÄNGE FALUN DALARNA DALARNA sträcker sig från fjällen kring Grövelsjön i norr ner till Dalälvslandskapet och den bördiga jorden i söder. Från vildmark och skidorter i väster

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Hur påverkas de skånska tätorternas servicebredd och servicegrad av externa köpcentrum?

Hur påverkas de skånska tätorternas servicebredd och servicegrad av externa köpcentrum? Hur påverkas de skånska tätorternas servicebredd och servicegrad av externa köpcentrum? En statistisk analys av sambandet mellan servicebredd och servicegrad i skånska centralorter, och avståndet till

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

11/10/2013 HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING. Fler VARFÖR KÖPCENTRA?

11/10/2013 HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING. Fler VARFÖR KÖPCENTRA? HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? Caroline Ljungberg SKL s Trafik- och gatudagar 2013 INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING HUR MAN RESER FÖR ATT HANDLA - ANTAL RESOR PER PERSON

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Vad händer i Ängelholm under 2013

Vad händer i Ängelholm under 2013 Vad händer i Ängelholm under 2013 Åter har ett år gått och det är dags för den årliga tomtinformationen. Ängelholm Ett nytt område är under detaljplaneplanering i Skörpinge utmed Rönnebodavägen. Det är

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12 Butikscenter > Det handlar om att handla HELSINGBORG KV. ORKANEN 12 17 09 2008 Ett butikscenter på rätt plats vid rätt tidpunkt Östersund INNEHÅLL Innehåll 2 Orientering 3 Visualisering 4 Butiksarealer

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med januari månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform:

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Ranking av företagsklimatet 2015 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vår definition av företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder,

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek

Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek Boendet i centrum! Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek och karaktär. I Perstorps Bostäders

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Förslag om nya vårdcentraler och vårdcentralsfilialer på tio orter och bostadsområden i Skåne

Förslag om nya vårdcentraler och vårdcentralsfilialer på tio orter och bostadsområden i Skåne Förslag om nya vårdcentraler och vårdcentralsfilialer på tio orter och bostadsområden i Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne 2014-03-26 Inledning Socialdemokraterna vill bygga ut den offentliga primärvården

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

Inledning. Brainstorming TULLKAMMARKAJEN. Vattennära bebyggelse. Förnyelse

Inledning. Brainstorming TULLKAMMARKAJEN. Vattennära bebyggelse. Förnyelse Inledning U ppsatsen delas in i två större avsnitt, analys och förslag. I det första kommer Tullkammarkajens roll i staden samt dess karaktär, kvaliteter och brister att behandlas. Som en bakgrund till

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer