VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS- BERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och de heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Matteus 28:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHET SIDA Inledning 3 Barnverksamhet 11 Bibelstudium 18 Brunnby kyrkliga syförening 25 Byggnadsutskottet 20 Diakoni 18 Leva vidare Nyhamnsgården Uppvaktningar Församlingskåren 23 Informationsutskottet 22 Internationella gruppen 19 Konfirmander vinter 14 Kyrkluncher Brunnby 27 Kyrkluncher Mölle 28 Kyrkvaktmästare, Kyrkogården 16 Kyrkogårdsutskottet 17 Miljöutskottet 20 Musikverksamhet 5 Mölle kapellförening 25 Skolkontakt Nyhamnsskolan 15 Vägkyrkan 21 2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Församlingens verksamhet under 2012 kom i ganska stor utsträckning präglas av att vi firade jubelår. På olika sätt under hela året genomfördes en mängd arrangemang där vi uppmärksammade att det var hundra år sedan kyrkan återinvigdes efter en omfattande restaurering och tillbyggnad. Vid renoveringen 1912 införskaffade församlingen en ny orgel till kyrkan, korsarmarna i norr och söder byggdes ut mot öster, altaret fick ny plats, det tidigare koret blev sakristia och predikstolen flyttades och fick tillbaka sina ursprungsfärger. Men det största som skedde vid 1912-års omfattande renovering var framtagandet av kyrkans medeltida kalkmålningar, som varit dolda under den vita putsen sedan 1500-talet. Detta ville vi fira hundra år senare, och vi ville göra det under ett tema som vi formulerade på följande vis: Musikens, ordets och bildens plats i kyrka och gudstjänst nu och i framtiden. Under årets första månader genomgick den hundraåriga Setterquistorgeln en omfattande renovering under ledning av orgelbyggare Knut Kalif. I samband med det nymålades orgelvalvet och dess väggar. Utvändigt pågick under hela våren och en bit in på sommaren målning och putsning av hela kyrkan. I juli månad var arbetet avslutat och vi kunde alla glädja oss över en skinande vit kyrka sommarsolen. Under perioden mars pågick en konstutställning i kyrkan. Konstnären Kerstin Jakobsson visade Mariamålningar. På utställningens sista dag arrangerade vi en konsert med Mariamusik av Anders Öhrwall. Efter konserten berättade Kerstin om sin utställning. God respons bland de närvarande uppstod. I mars månad gästades vi av kyrkoherden och forskaren Fredrik Modéus, som under en församlingskväll föreläste över ämnet: Vad händer i en församling där det händer? Det handlade om utmaningen att bygga livskraftiga gudstjänstfirande församlingar och om mod att vara kyrka. Musik/Konserter Under året genomfördes flera konserter och musikevenemang i Brunnby kyrka, som var relaterade till jubelåret. Se vidare i Agnetas verksamhetsberättelse. Miljö Som framgick av målskrivningen inför 2012 var det vår intention att församlingens miljöarbete under året skulle leda fram till miljödiplomeringens fas 2. Församlingen erhöll detta diplom vid miljögudstjänsten 26 augusti. Representanter från församlingens miljöutskott samt delar ur personalen tog emot utmärkelsen och markerade också i det sammanhanget en tydlig vilja att fortsätta miljöarbetet i församlingens alla verksamhetsformer. Den 30 augusti höll Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet, en föreläsning över helgonmålningarnas betydelse i kyrkans liv. Föreläsningen lockade gott om intresserade och följdes av en intressant frågestund. Församlingens båda präster deltog i Världens fest, Svenska kyrkans arrangemang gällande det internationella arbetet, som gick av stapeln i Malmö 7-9 september. Psalmförfattaren och prästen Per Harling gästade församlingen under en eftermiddag i oktober. Med utblick i den världsvida kyrkan och med lång erfarenhet av ny psalm och sång, inspirerade och uppmanade han oss att frimodigt upptäcka nya sånger och psalmer från världens alla hörn. Och med denna inspiration i färskt minne samlades vi till mässa i irländsk folkton (Guds andedräkt) tillsammans med kör och instrumentalister på Alla helgons dag. 3

4 Många intresserade hade sökt sig till Brunnby kyrka den 10 november för att ta del av ett samtal om Kyrkans musik och musiken i Kyrkan där tonsättaren Sven-David Sandström, körledaren Ingemar Månsson och undertecknad deltog. Efter samtalet följde en konsert med Lunds vokalensemble under ledning av I. Månsson. På programmet stod ny och äldre kyrkomusik. Ett av inslagen i konserten utgjordes av orgelstycke, komponerat Otto Olsson och framfört av vår kyrkomusiker Agneta. Otto Olsson var en ledande kraft i tillkomsten av den nya orgeln år 1912 och han var dessutom själv med och spelade vid invigningsgudstjänsten den 4 advent samma år. Ett mycket uppskattat programinslag under jubelåret stod vår livaktiga församlingskår för. Under rubriken Brunnby församling år 1912 inbjöd församlingskåren till en helkväll i församlingshemmet. Många hade kommit för att lyssna till flera intressanta föredrag med bildvisning om hur livet tedde sig för folk i Brunnby församling för hundra år sedan. Vi fick besök av flera skolklasser under året. Ett stimulerande projekt blev vårt samarbete med årskurs 6 i Nyhamnskolan. Elevernas arbete mynnade ut i en utställning om Helgon i vår tid. Vid en välbesökt kväll i kyrkan presenterade eleverna sina tankar och funderingar kring ämnet och sin utställning, som därefter fanns på plats i kyrkan under större delen av hösten. Jubelåret avrundades söndagen 3 advent med en välbesökt festhögmässa där biskopen i vårt stift, Antje Jackelén, predikade och celebrerade. Ny församlingspedagog Under augusti månad tillträdde Linda Sjöstrand som församlingspedagog på en 75% tjänst. Det är mycket glädjande att få en ny personalresurs till vårt viktiga barn- och familjearbete. Linda har snabb engagerat sig i sitt arbete, bildat grupper för barn i olika åldrar och etablerat kontakt med förskola och skola. ( Se hennes egen verksamhetsberättelse.) Gudstjänster och kyrkliga förrättningar, lite statistik, övrigt Sammantaget har antalet gudstjänstdeltagare minskat något, men i stort ligger vi i jämnhöjd med förra årets antal deltagare. Här följer några exempel (förra årets siffror inom parentes) högmässor 2838 (3117), gudstjänster med stora och små 315 (233), temagudstjänster 388 (341),temamässor 146 (17) musikgudstjänster 2021 (1775). Deltagare vid dopgudstjänster 1799 (2057), vigselgudstjänster 3222 (3633) samt vid begravningsgudstjänster 2007 (1559). När det gäller det som i statistiken kallas för öppen gemenskapsverksamhet ligger siffrorna ganska så fast 782 (778). Insamlade medel till församlingens internationella arbete: kr. Aktiva inträden och utträden i församlingen under året: inträden 2 (9), utträden 11 (22). Avslutning Läget i vårt barnarbete är betydligt bättre nu än vid denna tid för ett år sedan. Utöver barnverksamhet, så kommer vår nuvarande pedagog också arbeta med inriktning mot skolungdom och konfirmander, en verksamhet som vi hoppas bär frukt under kommande år. Under året 2012 har, liksom under många tidigare år, många viktiga arbetsinsatser gjorts av frivilliga krafter och förtroendevalda. Det handlar t. ex om församlingskårens omfattande och rika programutbud, om kyrkluncher i Mölle stationshus, om konserter, helgmålsböner, om snillrika grå pantrar, bullbak, pilgrimsvandringar, om vägkyrkan och kyrkvisningar, växtbytardagar, läs och studiecirklar och mängder av andra viktiga insatser. Stort tack till er alla! Brunnby Michael Hoff, kyrkoherde. 4

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MUSIKVERKSAMHETEN INRIKTNINGSMÅL: Att möta Gud i kyrkans musik/ i glädje, delaktighet, igenkännande, beröring, värdighet, kvalitet. MUSIKGUDSTJÄNSTER VERKSAMHETSMÅL Musik från olika stil- och tidsepoker, med andligt innehåll efter kyrkoårstiden. Högsta möjliga kvalité, efter de medverkandes förutsättningar (amatörer- professionella). Framförhållning: Engagemang, repetition, information. Konserter utan körmedverkan (församlingens körer) Kyrka/kapell Antal Förväntat antal Faktiskt antal konserter åhörare åhörare Mölle *, 51*, 55*, 13/5, 50, 59, 76, 55, 156, 138* 81*, 32* Brunnby 12 70/100 85, 47, 48, 107, 363,170*, 90*, 97,51, 153, 52, 20/10? Konserter med entré * Konserter i samarr. med Mölle Kapellförening/ Musik i Kullabygden(MiK) Konserter med körmedverkan (församlingens körer) Brunnby kyrka/ Antal Förväntat antal Faktiskt antal Mölle kapell konserter åhörare åhörare Vårkonsert , 105, 55 Höstkonsert(sommar) , 115, 3/11? Julens sånger 1 80/ Körerna har medverkat vid konserter i Brunnby kyrka/mölle kapell i omfattningen: Pax: 1st, Kyrkokören: 4 st, Ad Libitum: 2 st Körkonserter i och utanför församlingen (omfattas ej av församlingsstatistiken): Körerna har medverkat vid 6 st konserter (Kyrkokören 3 st, Pax 2 st, AdLib 1 st)). Vi har sammanlagt i församlingen haft 34 konserttillfällen av större eller mindre omfattning Körerna har medverkat i gtj/högmässa: Ad Libitum: 2st, Kyrkokören: 8 st, Pax, Amicitia: 6 st 5

6 MUSIK VID HÖGMÄSSA/GUDSTJÄNST(utom församlingens körer) Medverkan av någon/några sångare och/eller instrumentalister. 1/4 Torsten Palm, solosång 8/4 Trumpetmusik från tornet i Mölle Kapell, Jan Petersson, och i Påskdagens högmässa i Brunnby Jan Petersson, trumpet och Ingemar Fridell, orgel 22/4 Charlotte Gustafsson, solosång. 27/5 Carl Kortegaard, klarinett 2/9 Duo Pannakotta; Anna Thorstensson och Charlotta Weber Widerström, cello och sång. 30/9 Raus Vokalensemble under ledn. av Åsa Arvidsson 4/11 Annika Fransson, solosång 2/12 Jan Petersson, trumpet och Ingemar Fridell, orgel 16/12 Joakim Andersson trumpet, Johan Bridger slagverk och Olof Tholander, orgel. 24/12 Vid julbönerna i Arild och Brunnby medverkade Andreas Itzigehl med solosång BARNKÖREN PAX (fred, frid) Verksamhetsmål Att få barn mellan 6 8 år intresserade av körsång och tillsammans med sin familj få upptäcka kyrkan. Visa på kyrkan som en naturlig mötesplats för alla åldrar. Rekrytering till äldre barnkör. Föräldraoch skolkontakt. Innehåll: Lära känna sin röst och sången som uttrycksmedel. Gehörsträning. Kristna sånger och dess användning i gudstjänsten. Sångarglädje och kördisciplin. Max 20 deltagare. Utvärdering Antalet medlemmar har varit drygt 20 barn. Linda Sjöstrand från barnverksamheten är behjälplig med skjuts och mellanmål till barnen från Brunnbyskolan. Nyhamnsbarnen upplever det stressigt att skynda sig från sitt mellanmål till körövningen. Klassrummet på Nyhamnsskolan som ställts till förfogande är inte optimalt att bedriva körsång i. Pianot måste flyttas till salen varje gång och befintliga stolar och bänkar är ingen tillgång. Bra kontakt med Fritids gör att närvaron på övningarna är ganska bra. Närvaron vid uppsjungningar i kyrkan har blivit lite bättre, kanske tack vare mer engagerade föräldrar. Kören har deltagit i 5 gudstjänster och 2 konserter BARNKÖREN AMICITIA (Vänskap) Verksamhetsmål Att få barn 9-13 år intresserade av körsång. Visa på kyrkan som en naturlig mötesplats för alla åldrar. Rekrytering till ungdomskören. Föräldrakontakt. Innehåll: Körsångens grunder, elementär röstskolning, not- och gehörslära, liturgi (körens roll i kyrkans gudstjänst). Ca 20 deltagare. Körläger. Föräldramöte 1 g/termin. Utvärdering 7 flickor från Pax-kören har flyttas upp till denna kör. Stressigt att hämta barnen uppe i Brunnby och hinna sjunga en tyvärr alltför kort stund, innan fler aktiviteter väntar för några. UNGDOMSKÖREN CARITAS Verksamhetsmål Att stimulera till kyrkans ungdomsarbete, vara ett målsnöre för barnkörerna. Inspirera till fortsatt sjungande i vuxen ålder. Pojkar och flickor år. Gemenskap i kristen anda. Innehåll: Utveckla röstskolning, gehör och musikalitet. Utvärdering. Kören är vilande 6

7 KYRKOKÖREN Verksamhetsmål Samla sångintresserade vuxna i alla åldrar till gemenskap i kristen anda. Leda och inspirera församlingssången. Vara del av den gudstjänstfirande församlingen. Framföra kvalitetsmusik i olika stilarter och från skilda tidsepoker vid gudstjänster och konserter. Delmål God framförhållning i repetitionsarbetet. Stämövning. Rekrytering efter givna kvalitetskriterier. Två möten per termin med körstyrelsen. Årsmöte i början av vårterminen. Nyttiga körläger och trevliga förlustelser ev i samband med resor. Utvärdering Deltagarantalet har varit stabilt med 36 aktiva sångare. Repertoaren har varit varierad. Väldigt god stämning och flera körmedlemmar som även är aktiva i kyrkans andra sammanhang. Nyrekrytering på manssidan - både tenorer och basar. Stort engagemang i tenorstämman med extra hemmaövning i veckan. Kören har deltagit vid 8 gudstjänster och 7 konserter. AD LIBITUM (Efter behag) Verksamhetsmål Prova på- kör, för den som kanske; aldrig sjungit, sjungit lite för länge sen, nyfiken på sången i det kyrkliga sammanhanget. Delmål Lätt, glad, tillgänglig repertoar. Psalm och visa. Enkel stämsång. Elementär sångteknik, allmän musiklära. Gemenskap i kristen anda. Lära känna kyrkan. Medverkan i högmässan och vid särskilda sånggudstjänster. Utvärdering Ca 14 positiva människor sluter förväntansfullt upp varje onsdagskväll i Brunnby församlingshem. Körledaren försöker hålla svårighetsgraden på en nivå som alla kan trivas med. Deltagarna vill gärna sjunga i stämmor och har blivit mycket säkrare och fått större självförtroende. Flera har fått en trevlig, ny upplevelse och inblick i kyrkans liv. Kören har medverkat vid 6 sånggudstjänster. KOMMENTERAT KALENDARIUM ÖVER MUSIKGUDS- TJÄNSTER OCH ÖVRIGA AKTIVITETER, UTÖVER HUVUDGUDSTJÄNSTERNA 6 januari Vid Trettondagens ljusgudstjänst medverkade Anna Rynefors, Erik Ask- Upmark och Aino Lavoipierre på harpa, nyckelharpa, fiol, säckpipa och sång med gamla julpsalmer. 28 januari Höganäs Musikkår höll konsert i Brunnby Kyrka 26 februari Konsertpianisten/organisten Ingemar Fridell höll pianorecital i Mölle kapell 10 mars Aftonsång med A. Dvoraks bibliska sånger i Brunnby: Magnus Alm, sång, Agneta W-S Piano, Michael H recitation 24 mars Maria i bild och ton var rubriken på den första i av Jubelår Brunnby 2012 konserter. Konstnärinnan Kerstin Jakobsson berättade om sin utställning av Mariabilder och kvällen avslutades med att Brunnby Kyrkokör tillsammans 7

8 med Johan Skeppstedt Andersson och Kristin Ormstad flöjt, Christian Sundewall cello, Lena Rönnér kontrabas, Petter Hedbom slagverk, Michael Hoff, recitation och Agneta W S dirigent. Framförde - nyligen bortgångne - kompositören, arrangören, körledaren mm Anders Öhrwalls Mariamusik. 31 mars Jubelår i Brunnby 2012 För att celebrera Brunnbys nyrenoverade, 100-åriga Setterquistorgel framförde organisterna Leif Ahlberg och Agneta W S musik för orgel och piano och orgel fyra- händer av bl a C.Franck och F.Behrwald. 6 april Jubelår i Brunnby 2012 Vackraste passionsmusiken i form av arior och duetter av J.S.Bach, G.F. Händel och G.B. Pergolesi framfördes i Brunnby kyrka denna Långfredag av Kyrkokörens damer och solisten vid operan i Kph Elisabeth Jansson, Andreas Landin och en ensemble bestående av Tomas Ebrelius soloviolin, Tove Wadenius violin, Johanna Skoglund viola, Mattias Rodrick cello, Agneta W-S orgel. 26 maj Brunnby kyrka gästades av Betelkören från Örebro med Gunnel och Fred Sjöberg i spetsen. 27 juni Vid den första av sommarens musikandakter i Mölle kapell framförde Brunnby Kyrkokör Adolf Fredrik Lindblads sångcykel Drömmarne, för blandad kör och piano. Ingemar Fridell var pianist. Eva Öhrström gjorde en kort introduktion om kompositören Lindblad. Sommarens första Badpredikant var Gunlög Axelsson-Öhlund 4 juli Musikandakt i Mölle: Soundtrack till ett liv ; Lisa Westberg, sång och Daniel Dalhlqvist, piano 10 juli På dyra och välklingande instrument spelade stråkkvartetten Stradivari Quartett från Schweitz i Brunnby kyrka. Samarr. med MiK 11 juli Musikandakt i Mölle: Vägar till ett liv med Duo Amabile; Lena Petersson, sång och Göran Söderqvist, piano, gitarr och flöjt 13 juli Musik Av P. Tjajkovskij och J. Ullén stod på programmet i Brunnby. Johan Ullén själv var pianist och spelade med sina vänner Priya Mitchell, violin och Mattew Sharp, violoncell. 18 juli Musikandakt i Mölle: Den lovande, unge operasångaren Jens Persson tillsammans med den likaledes unge, lovande Helsingborgsfödde pianisten Stefan Mårtenson framförde ett fint program. Andra periodens Badpredikant var Kjell Kallenberg 25 juli Musikandakt i Mölle: Tro, pop och kärlek med Duon Du; Marcus Uddling och Samuel Dencker 1 augusti Musikandakt i Mölle: I hjärtats namn med Elisabeth Mellander, sång Christian Mjörndal, piano och Mike Hamilton, saxofon. 25 augusti Aftonsång med Gubbröra i Brunnby kyrka. Dessa 8 mogna körsångaresprungna ur Lunds studentsångförening leddes av Sverker Zadig. 8

9 22 september Inom ramen för Jubelår i Brunnby 2012 framfördes en konsert kallad Musik med Romantik ref. till vår 100- åriga Setterqvistorgels klangbild. Organisten i Malmö S:t Andreas och orgelkonsulten Anders Johnsson framförde för orgeln lämplig musik av bl a Otto Olsson- dåtidens svenska orgelgigant- tillsammans med sopranen Kristina Hellgren och 1:a konsertmästaren i MSO Marika Fältskog. 13 oktober Nästa konsert inom ramen för Jubelår i Brunnby 2012 hade rubriken Gloria Dei ; musik av A.Vivaldi (Gloria) och J.S.Bach framfördes av Brunnby Kyrkokör, Ann-Margreth Nyberg sopran, Karolina Törlind alt, Maria Bolton oboe, Oscar Fransson trumpet, Fredrik Burstedt och Jonas Dahlman violiner, Anneke Reimersma viola, Charlotta Weber Widerström violoncell, Lena Rönér kontrabas, Olle Cervin orgel, Agneta WS dirigent. 20 oktober Jubelår i Brunnby Prästen, psalm- och sångdiktaren och musikern Per Harling talade om musiken i den världsvida kyrkan med utgångspunkt från sina egna sånger, vilka därefter användes i den mässa som följde och där även Collegium Musicum i Luggude kontrakt medverkade, tillsammans med Suzanne Ingvaldson på flöjt och Lars Löfgren bas. 3 november Musikmässan Guds Andedräkt i Irländsk folkton framfördes i Allhelgonatid av Brunnby Kyrkokör med solister och folkmusikerna Anna Cederqvist blockflöjt, sång, Andreas Rudenå fiol, gitarr och Jens Ulfsand mandola/bouzoki och flöjt. Ad Libitum- kören medverkade, stödjande församlingssången. Michael Hoff var sjungande liturg. 10 november Jubelår i Brunnby Kyrkans klingande sakrament ; Öppet samtal i Brunnby kyrka kring kyrkomusikens betydelse i vår gudstjänst- nu och i framtiden- med tonsättaren Sven-David Sandström och körledaren Ingemar Månsson. Samtalsledare var Michael Hoff. Efter bensträckare och förfriskningar vidtog konsert med Lunds Vokalensemble som framförde verk av O.Olsson, J.S.Bach och S-D Sandström. Agneta W S bidrog med orgelmusikmusik: Alma Redemptoris Mater av O.Olsson 1 december Pax och Amicitia sjöng som vanligt sånger om advent och ljus vid Brunnby byalags grantändningsbasar på torget framför pastorsexpeditionen. Marianne Kronholm höll litet adventstal. 8 december Kyrkokören framträdde vid Adventskonsert i Höganäs kyrka tillsammans med kören där; Gaudium och Kullabygdens Symfoniorkester under ledning av Magnus Nilsson och A W S 9 december Brunnby kyrkokörs traditionella adventskonserter i Krapperups konsthall, lockade inte mycket folk, kanske p g a snöstorm! Solist i år var Magnus Alm. 13 december Luciadagen bestod i år av endast ett framträdande: Pax och Amicitia framförde sina Luciasånger för pensionärerna på Nyhamnsgården på eftermiddagen. Lucia var Lotta Schneider. 9

10 16 december Jubelår i Brunnby 2012 avslutades med festhögmässa i Brunnby med Biskop Antje Jacklén predikan, Michael Hoff liturg, Olof Tholander organist, Brunnby Kyrkokör, Pax och Amicitia, Joakim Andersson trumpet och Johan Bridger slagverk. 24 december Vid gudstjänst vid krubban i Mölle kapell medverkade Pax och Amicitia. Änglar, Herdar och Lamm hämtades från församlingsskaran; vissa med någon motvilja, andra med stor entusiasm Vid julbönerna i Arild och Brunnby fick vi lyssna till Andreas Itzigehls tenor och vid midnattsmässan i Mölle medverkade Ingemar Fridell som organist. 26 december Julens sånger och psalmer med lite musical-jazz-ton framfördes trevligt av Lisa Westberg, sång och Daniel Dahlqvist piano, sång. Och Ad Libitumkören. 31 december Vid nyårsbön med musik i Brunnby medverkade Richard Bråhed med orgel och piano musik Så var detta året till ända Ett tack till alla som medverkat, vill jag sända Agneta Weber Sjöholm 10

11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE BARNVERKSAMHETEN Verksamhet/grupper Björkens förskola, Kyrkis, Miniorer, Barncafé, Kockar, barnkörerna Pax och Amicitia. Samarbetet med Björken började i september. Barncafét blev en naturlig fortsättning på sommarbus som startats innan jag börjat min tjänst. Kyrkis, Miniorer och Kockarna startade V.45. Tider: Björken Måndagar Kyrkis Tisdagar Miniorer Tisdagar Barncafé Onsdagar Kockar Torsdagar Pax, Amicitia Onsdagar eftermiddagar Där har jag stöttat upp Agneta under körtiden och transporterat barnen från Brunnby ner till Nyhamnsläge. Deltagare Kockarna: 5 flickor, Miniorerna: 9 deltagare (6 flickor 3 pojkar). Barncafé Datum Vuxna Barn 29/ / / / / / / / / Höstlov föräldrar barn eget café Ingen uppgift på antal deltagare 7/ / / / / / / Kyrkis Datum Antal deltagare 6/ / / /11 5 4/ / /12 5 Björken Datum Antal barn+vuxna 10/ / / / / / / / / / /

12 Aktiviter 14/10 Dopträdsgudstjänst, utdelning av barnpsalmbok till 6-åringarna. 23/10 Allhelgonavandring åk3 i Brunnby kyrka. Tre grupper. 8/11 Helgon i vår tid Utställning, redovisning av åk6 Nyhamnsskolan. 11/12 Visning av julkrubba i Mölle kapell förskolebarn, 2 grupper från Nyhamn och Brunnby. 12/12 Visning av julkrubba i Mölle kapell för förskoleklass, Nyhamnsskolan och Brunnby skola. 24/12 Jul vid krubban i Mölle kapell. Teman/ämnen Under hösten har vi i grupperna arbetat med Allhelgonahelgen, advent, jul, uppförande, att vara en bra kamrat, matematik-tänk, likheter, skillnader, vett och etikett och vad vi är tacksamma för. Måluppfyllelse: Mitt uppdrag under hösten har varit att få igång barn och ungdomsverksamheten i Brunnby. Under augusti till december har arbetet legat till största del på att skapa barngrupper. Ett gott samarbete med förskolan Björken har kommit till stånd. En pedagog tillsammans med ca 9 barn kommer hit till oss. Vi ägnar tiden till: Sagor med följande diskussioner om olika värderingar, t ex hur vi bör vara mot varandra, uppförande och vad som är rätt och fel. Matematik-tänk med hjälp av lek. Motorisk träning genom t ex pyssel, klippa, lägga pärlor och liknande. Fri lek, viktigt för social utveckling och det är KUL. Kyrkis har 4-5 deltagare. I åldern 3-5 år. Verksamheten innehåller: Sagor med diskussioner. Vi har läst om Farbror Kvisten och han katt som hamnar i olika situationer som vi sedan pratat om. Farbror Kvisten har koppling till olika bibelberättelser. Sångstund Motorik, genom t ex pyssel, måla och lägga pärlor Fri lek för att främja den sociala utvecklingen. Miniorerna, en grupp med 9 deltagare i åldern 6-9 år. I gruppen har vi ägnat oss åt: Berättelser och efterföljande reflektion. Samtal om etik och moral. Kreativitet, genom eget skapande. Julen och då också tittat på julkrubban i Brunnby. Barncafét har besökts av som minst 2 föräldrar med barn upp till 9 föräldrar med 11 barn. Det är en öppen verksamhet med främsta syfte att skapa en mötesplats för föräldrar/barn där erfarenheter kring föräldraskap utbyts. Varje tillfälle innehåller en huvudaktivitet t ex sago-stund, massage-saga, gipsavgjutningar av händer/fötter, pepparkaksbak, pyssel etc. Kockarna, en grupp med 5 deltagare. Fem flickor från Nyhamnsläge som är 10 år. Gruppen lagar mat tillsammans. Vi äter maten som lagats med vett och viss etikett. Vi städar köket efter oss. Hela stunden genomsyras av samtal kring aktuella ämnen som kamratskap, finns Gud? Vad är vi tacksamma för? Etc. Kockarna bakade bullar till barnen som besökte krubbvisningen i Mölle kapell. Jag är nöjd över de grupper som har bildats. Grupperna är i dagsläget stabila och välbesökta. 12

13 Budget Visst material har köpts in som jag har ansett nödvändigt. Det finns mycket material sedan tidigare som jag avser använda i första hand innan nytt inhandlas. Eftersom jag är ensam vuxen i en del grupper har jag inte satsat på studiebesök eller utflykter. Kommentarer/reflektioner Samarbetet med Björkens förskola är ett positivt samarbete där barnen blir medvetna om att verksamheten hos oss finns. Det är minst en pedagog med från Björkens personal när vi träffas, vilket är en resurs för mig. Barnen blir sedda och får del av en vuxens uppmärksamhet. Detta samarbete är en viktig inkörsport för mig i min fortsatta verksamhet. Jag har möjlighet att skapa goda relationer till de mindre barnen och deras föräldrar. Kyrkis är en liten härlig grupp där saga och fria leken står i centrum. Gruppen har inte kunnat vara större då jag varit ensam vuxen och barnen är så små. Miniorena, en grupp med bladning av flickor och pojkar. En av flickorna kommer från Nyhamnsläge, resten kommer från Brunnby. Tiden har delats i en styrd del och en fri del. Den styrda delen håller jag och utgår då från materialet Skatten - på äventyr med Gud i min planering. Den fria delen får barnen välja aktivitet, oftast blir det pyssel av olika slag. Tiden upplevs som lite kort. Barncafét har haft många besökare. Lugnet uppskattas. Besökarna kommer från Brunnby, Arild, Nyhamnsläge och även Höganäs. Kockarna är en pigg grupp flickor som känner varandra väl då de går i samma klass på Nyhamnsskolan. Vi startar kl eftersom det har visat sig vara möjligt för flickorna att ta skolbussen till Brunnby. Eftersom jag är ensam vuxen har antalet barn känts lagom, med tanke på deras ålder. Samarbete skola/kyrka, Helgon i vår tid, var ett roligt samarbete med årskurs 6 på Nyhamnsskolan, som jag fick vara med och avsluta. Utställningen visades upp i form av figurer i modellera och texter som ungdomarna skrivit. Utställningen fanns i Brunnby kyrka under ca en månads tid. Några elever fick t o m medverka i radio där deras projekt blivit uppmärksammat. Möjligheter/problem Problem är främst att fånga de större ungdomarna. Verksamhet i egen lokal nere i Nyhamnsläge hade ökat tillgängligheten och förhoppningsvis lett till att fler barn och ungdomar hade haft möjlighet att delta i vår verksamhet. Brunnby mars 2013 Linda Sjöstrand Församlingspedagog 13

14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KONFIRMANDER Vi har i Brunnby församling två grupper: en vintergrupp som läser september-maj och en sommargrupp som läser tre veckor direkt efter skolavslutningen. Vintergruppen kom igång först i slutet av oktober. Det såg först ut som om det inte skulle bli någon vintergrupp. Till sist blev det fyra pojkar, som ville gå och läsa, men en av dem ville inte konfirmeras, endast gå på undervisningen. Av de andra tre pojkarna bodde en utanför församlingen. Konfirmation i Brunnby kyrka 13 maj Präst; Marianne Kronholm Sommargruppen 2012 bestod av sju ungdomar; två flickor och fem pojkar. Konfirmation i Brunnby kyrka 6 juli Präst; Michael Hoff. Noterbart är att av samtliga ungdomar som konfirmerades 2012 i vår församling gick ingen på Brunnbyskolan. Vintergruppen Plats: Brunnby församlingshem/stallet Tid: Onsdagar Verksamhetsmål: Missionsbefallningen Gå ut och gör alla folk till lärjungar och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er Delmål: undervisa om den kristna tron. Utvärdering Förutom 17 träffar hemmavid * har vi gjort en utflykt till kulturen och domkyrkan i Lund med guidad visning och ungdomsmässa. Vi reste dit med kommunala medel. * Kontraktskonfirmanddagen i Höganäs /kyrkan och folkets park. Mycket bra program. Jonas Helgesson berättade om sitt liv som CP-skadad. Gospel magic (mycket pedagogiskt med evangeliet i centrum) med Johan Reftel. Lekar och utmaningar med David Jönsson. Mina fyra konfirmandpojkar tyckte dagen gick mycket fort. (Lekarna var roligast!!) * Rundvandring på kyrkogården. * Lägerdagar på Nissaströms Konferens och Kursgård i Halland tillsammans med sommargruppen. Konfirmationsläsning är ett bra sätt att lära känna den kristna tron och församlingslivet, då betyder gudstjänstbesöken väldigt mycket. Vi vill att konfirmanderna ska göra gudstjänstbesök under sin lästid. Somliga klarar det utan problem för andra är det kämpigt att komma iväg till kyrkan. I snitt blev det 13 gudstjänster för pojkarna. Ett föräldramöte och det inför konfirmationen. Redovisning av konfirmationsläsningen i kyrkan den 3 maj handlade om tre av Jesu lärjungar. Varje konfirmand fick varsin apostel; Petrus, Tomas tvivlaren och Andreas, som gett namn åt vår kyrka. Redovisningen skedde från predikstolen. Ingen uppföljning, förutom att jag träffar pojkarna naturligt i skolan på tisdagarna. 14

15 SKOLKONTAKT NYHAMNSSKOLAN Plats: Nyhamnsskolan Tid: Tisdagar Verksamhetsmål: vara extra vuxen bland eleverna. Ansvara för tjejgruppen i årk.7 tillsammans med skolvärdinnan Ulla Hamnäs. Vara församlingens representant i krisgruppen. Utvärdering Tisdagarna på skolan har gått sin gilla gång. Inget nytt att rapportera. Tjejgruppen har träffats sex gånger under vårterminen-12. Vi har talat om hur fel det kan bli att bedöma människor bara utifrån utseendet, om alkohol och droger. Vi har gjort värderingsövningar och målat påskägg. Inför varje ny termin och dess avslutning har vi åkt till Kakboden i Höganäs och fikat med tjejerna. Från och med hösterminen-12 har skolkuratorn övertagit ansvaret för tjejgruppen och undertecknad är inte längre med i den gruppen. Vt.-12 * Klass 5 har varit i kyrkan och tittat på målningarna. * Församlingen skänker 500 kronor per elev till Auschwitzresan. Undertecknad förmedlade kontakten mellan skolan och församlingen. * Förmiddag med etik- och moral. Teater Arken kom till skolan och spelade Döda dockor dansar inte. * Påskvandring för årskurs 4 Nyhamnsskolan och Brunnbyskolan. * Klass 6 kom till kyrkan och tittade på målningarna. Se vidare Linda Sjöstrands verksamhetsberättelse. Ht.-12 * Klass 5 kom till kyrkan. Undertecknad berättade om medeltiden. Krisgruppen hade inget möte under Marianne Kronholm 15

16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KYRKVAKTMÄSTARE (Innetjänst i Brunnby kyrka, Arild och Mölle kapell) ingår heltidstjänsten i verksamhetsberättelsen för kyrkogården. Efter mätningen av kyrkogården blev det en omorganisation och tjänsten blev en innetjänst i Brunnby kyrka samt kapellen i Mölle och Arild. Tjänsten omfattar också utemiljön vid Arilds kapell (fr o m 2013 även i Mölle). I innetjänsten ingår tjänstgöring 3 av 4 helger vid alla förrättningar såsom högmässa, dop, vigsel m m i kyrka och kapell, begravningsverksamhet, fortlöpande arbete med städning, polering m m enligt arbetsbeskrivning. Under året har utöver det ordinarie arbetet gjorts följande: Arilds kapell: Mölle kapell: Brunnby kyrka: Utöver tjänsten : Röjt i slänten upp mot Strand hotell Största delen av källaren målad. Ett relä har kopplats in för att styra elpatron och värmepump bättre. Textilskåpen har byggts om. Även här har textilskåpet byggts om och nya rutiner vid hanteringen av textilier införts. Brandskyddsansvarig - gör årlig brandskyddsrond och upprättar checklista över sba avseende samtliga byggnader. Ansvarar för brand- och inbrottslarm angående service och underhåll. Rycker även ut vid larm ca 2-4 ggr/år. Skyddsombud. Deltar i skyddsrond med Kommunal. Kontrollerar värme och ventilation. Ansvarar för klockservice i Brunnby, Mölle och Arild. Som ett led i miljöarbetet har belysning bytts ut till halogenlampor. Använder miljövänligt städmaterial och det finns sopsortering i kyrka och kapell. Brunnby februari 2013 Anders Andersson VERKSAMHETSBERÄTTELSE BRUNNBY KYRKOGÅRD Kyrkogården skall vara en vacker plats där det går att finna ro och frid och att möta människor i olika sinnesstämning. Personalen som har arbetat på kyrkogården: Två heltidsanställda och tre säsonganställda. Dessutom har tre vikarier arbetat under semestertiden. Från och med mitten av augusti har en heltidsanställd gått över till innetjänst. Tidsmätningen av kyrkogården blev klar under våren. Dränering av terrass V och VI gjordes under vårvintern. På terrass VII började sedan förberedelserna för anläggning av äng. Detta arbete har till största delen gjorts av Kyrkogårdsutskottet. Inga buxbomshäckar blev klippta under våren p g a oro för buxbomssjukan. Under hösten klipptes häckar på terrasserna och kvarter 8. 16

17 Kyrkogårdsutskottet har med hjälp av personal satt upp tre informationstavlor; en vid Arildsgrinden, en vid Nyhamnsgrinden och en ovanför minneslunden. Plantering av idegran vid två sopstationer gjordes under hösten. Under året har vi haft en elev från trädgårdsutbildningen i Båstad, som har gjort sin praktik på kyrkogården. Verksamheten har under året utöver ovanstående varit det fortlöpande arbetet med gravskötsel och att hålla utemiljön på kyrkogården, pastorsexpeditionen och församlingshemmet i fint skick Brunnby den 12 februari 2013 Lars-Erik Hansson Ann-Sofi Hansson VERKSAMHETSBERÄTTELSE KYRKOGÅRDSUTSKOTTET Kyrkogården är de dödas viloplats och en miljö med starka kulturella och historiska värden som vi har ansvar för att vårda och hålla vacker. Utöver kontinuerliga åtgärder enligt åtgärdsplan har under året särskilt uppmärksammats. - Kulturhistoriska och antikvariska intressen beaktas genomgående i arbetet. - Beslutade kulturgravar har börjat åtgärdas. - Dubbning av återlämnade gravar har fortsatt enligt plan och slutförs under Dränering av terrass V och VI genomfördes under våren varefter etablerig av äng på terrass VII påbörjades och fortsätter under 2013 och Buxbomshäckarna klipptes inte under våren på grund av oro för buxbomssjuka. Klippningen återupptogs på hösten på terrasserna och kvarter 8. Buxbomssjuka har inte återkommit. - Informationstavlor, 3 st, med bl a karta över kyrkogårdens kvarter har satts upp. - Översyn har skett av grunderna för skötselavtal. - Arbetet med utvärdering och förberedelser för framtida gravskick har påbörjats och fortsätter under Brunnby Nils-Gunnar Jarring 17

18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE BIBELSTUDIEGRUPPEN Plats: Brunnby församlingshem Tid: Måndagar ojämn vecka Uppehåll under sommaren. Verksamhetsmål: Läsa Bibeln tillsammans med andra och berika sitt eget läsande. Göra Bibelordet känt och stimulera till samtal och tankar. Öppen grupp för alla intresserade. Utvärdering Gruppen består av 9 personer. Vi har studerat Jakobsbrevet och Första Petrusbrevet. Vi har uppfyllt verksamhetsmålen. Gemenskapen har varit god och samtalen givande. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DIAKONI LEVA VIDARE GRUPPEN Församlingen inbjöd till samtalsgrupp för efterlevande, men då det endast var en person som hörsammade inbjuden startade vi ingen grupp under NYHAMNSGÅRDEN Plats: Nyhamnsgården, dagrummet Tid: andra tisdagen i månaden hela året. Verksamhetsmål: hålla andakt, samt erbjuda sång- och musikunderhållning. Utvärdering Verksamhetsmålet har uppfyllts förutom musikunderhållningen som fick ställas in på grund av sjukdom. I snitt har 17 personer kommit till våra andaktstunder. Förutom våra andakter har vi även haft: Mässa skärtorsdagen. Sång av Karolina Weber Ekdahl den10 juli. Luciatåg den 13 december med 78 personer närvarande. Julbön med solosång av Richard Bråhed. UPPVAKTNINGAR När de gamla fyller 85-, 90-, 95- och åren däröver får de en blomsteruppvaktning av församlingen. 80-åringarna får en vykortshälsning. Enskilda hembesök hos de gamla. Marianne Kronholm

19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SVENSKA KYRKAN I UTLANDET Ombuden för Svenska kyrkans internationella arbete Actalliance - och Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) arbetar gemensamt för att samla in medel som stöder kristna projekt och verksamheter i olika delar av världen. Vi vill också öka förståelsen för kyrkans uppdrag att arbeta gränsöverskridande över nationsgränser, klassgränser, generationsgränser och rasgränser. I samband med de olika insamlingsperioderna har vi delat ut tidningar, foldrar och insamlingsmaterial och satt upp affischer som visar på olika insamlingsprojekt. Gratis information från organisationerna finns bl a adresshäfte över var Svenska kyrkan finns i utlandet. De frivilliga gåvorna vid kyrkkaffet i kyrkan samt gåvorna från ljusbäraren i Brunnby kyrka har liksom tidigare delats mellan de olika organisationerna. Gåvor från ljusbäraren i Mölle kapell har gått till Svenska kyrkans internationella arbete. Intäkterna till Svenska kyrkans internationella arbete har gått till projektet P 89 En ko förändrar familjens liv i Tanzania. Ett anslag på 5.000:- lämnas varje år var till organisationerna. Totalt har :- samlats in till Svenska kyrkans internationella och Svenska kyrkan i utlandet under Brunnby februari 2013 Lars Fröberg Ombud för Svenska kyrkans internationella arbete Gunnel Paulsson Ombud för Svenska kyrkan i utlandet 19

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MILJÖUTSKOTTET Målet för miljöarbetet 2012 var att bli miljödiplomerade till steg 2. I arbetet inför detta har vi bl.a strukturerat upp sopsorteringen på kyrkogården, odlat egna blommor till altaret, fått ett bättre miljötänk bland personal och förtroendevalda, fortlöpande utbyte av glödlampor till lågenergioch LED-lampor, sanerat bland kemikalierna till miljömärkta. Vi blev miljödiplomerade till steg 2 26 augusti. Lunds stifts miljönätverks träffar har varit i Raus församling (Elinebergskyrkan) Hbg, utflykt till Ven och i Filborna församling, Hbg. Agneta H, miljöutskottet, Eva W, husmor och Anette L, kyrkogårdsarbetare var på heldagskurs i Kvistofta församling, Ett solidariskt altarbord. Brunnby februari 2013 Agneta Hansson Gunnel Paulsson Christina Leteus Nils-Gunnar Jarring VERKSAMHETSBERÄTTELSE BYGGNADSUTSKOTTET Fastigheterna, särskilt kyrkorummen, är en miljö med starka kulturella och historiska värden samt stora skönhetsvärden, som vi har ansvar för att vårda och underhålla. Detta gäller även inventarierna, särskilt de med stora skönhetsvärden. Utöver kontinuerliga åtgärder enligt åtgärdsplan har vi under 2012 särskilt verkat för följande: - Kulturhistoriska och antikvariska synpunkter beaktas genomgående i arbetet. - Fasadrenovering av Brunnby kyrka har genomförts av extern entreprenör och under ledning av extern konsult som också upprättat upphandlingsunderlag för arbetet samt under medverkan av antikvarisk expertis. - Textilförvaring i Brunnby och Mölle har setts över och förbättrats. Vissa smärre åtgärder återstår att utföras under Två mässhakar (med särskilt högt antikvariskt värde) har sänts för renovering (bidrag från kyrkoantikvarisk ersättning, KAE). Plan för fortsatt textilunderhåll är under upprättande. - Larm har installerats i verkstaden, tillsammans med förbättrat inbrottsskydd. - Del av tiondeladan med intilliggande murar har vittats (delad kostnad med Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen). - Omläggning av 1 fack på norra parkeringen har genomförts och kommer att utvärderas för eventuell fortsättning med övrig del av parkeringen. Brunnby mars 2013 Klas Leire Ordf byggnadsutskottet 20

21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄGKYRKAN Vägkyrkan i Brunnby 2012 varade från den 16 juli till 5 augusti. Öppettider var måndag fredag kl 10 17, söndag kl Visning av tornet, söndag kl 13. Som ansvariga för Vägkyrkan 2012 kvarstod sedan föregående år Anne Cronström, Jan Hjelmstedt, Marianne af Ugglas. Under året har möte kyrkoherden inbjudit till möte med guider först den 4 juli och sedan utvärderande och avtackande den 6 september. De ansvariga har haft tre arbetsmöten, den 16 april, 14 maj och 25 juni. Sammanlagt har 22 personer varit engagerade och medverkat i sommarens Vägkyrka i Brunnby. Antalet besökare har uppgått till 809 (bussar = 0) varav 17% varit utländska besökare. Endast 9 personer har besökt tornet. Andakt har hållits kl 13.30, varvid sammanlagt 61 personer deltagit. Temat för året har varit Kyrkliga textilier i Brunnby kyrka, en skärmutställning med fotografier av utvalda textilier såsom mässhakar, antependium, kollektbössor samt kalkkläde. Utförlig beskrivning följde varje bild. Brunnby orgel, 100 år, uppmärksammades också med en tydligt uppsatt skylt om orgelns tillkomst och kvaliteter. Nyuppsatta kvartersskyltar på kyrkogården har varit en god vägledning för långväga besökare till anhörigs gravar. Strandbaden den 20 oktober 2012 Marianne af Ugglas 21

22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE INFORMATIONS- UTSKOTTET Informationsutskottet har under året bestått av Michael Hoff, Gunnel Paulsson, Torsten Palm och Anne Cronström Informationen till församlingsborna har under året bestått av: Annonser Görs i samarbete med de tre övriga församlingarna en gång i veckan. I predikoturerna införs arrangemang och gudstjänster som sker i kyrka och kapell. Hemsida Har under året fått förstärkta resurser i form av nytt program. Ansvarig för hemsidan är Torsten Palm som även under året förnyade utseendet. Ansvarigt webbhotell är FSD Internet Tjänster AB. Amos i Kullabygden Ges ut sex ggr per år med särskild del för Svenska kyrkan i Kullabygden (Brunnby, Höganäs, Väsby-Viken). Brunnby har egen sida samt har haft några Brunnbypräglade artiklar. Gunnel Paulsson och Anne Cronström ingår i redaktionskommittén, Informationsskrift Information finns om kyrka och kapell på respektive bokbord. Informationen har under året bearbetats till modernare språk och uppdaterats, samt bearbetas f n av översättare till engelska och tyska. Beräknas tryckning till sommaren Affischer Affischer på aktiviteter och olika begivenheter i församlingen, som produceras av Gunnel Paulsson sätts upp på anslagstavlor, i kyrka och kapell. Vägkyrkan Vägkyrka pågick under tre veckor i Brunnby kyrka och omfattade en informativ utställning om kyrkans textilier i medverkan av informationsutskottet. Sevärdhetskyrka Mölle kapell hade under två veckor öppet för visning av kapellet. Övrigt I samband med nystart av barnverksamheten gjordes direktutskick till särskilda åldersgrupper. Torsten Palm Anne Cronström Michael Hoff Gunnel Paulsson 22

23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE BRUNNBY FÖRSAMLINGS- KÅR Församlingskåren har under 2012 haft 35 medlemmar. Styrelsen har bestått av Lena Jarring, ordf, Elisabet Swedmark, v. ordf, Anders Bäck, sekr., Jan Hjelmstedt; kassör, och Marianne af Ugglas. Suppleanter: Birgit Agardh och Thomas Behrens. Församlingskåren har haft 7 protokollförda sammanträden. Vid stiftskonventet i Karlshamn i maj deltog två ombud och en person deltog i inspirationsdagen i Ängelholm i oktober. När Lekmannakåren i Kropp firade 60 år i september deltog tre representanter från vår kår och överlämnade en gåva i form av ett bidrag till IM. Vi inledde året med en knutsfest i form av knytkalas. Bertil Unger spelade dragspel och ledde sången. Alma och Judith Cavallin spelade fiol. 30 personer. Årsmöte avhölls i slutet av januari 17 personer deltog. Agneta Weber Sjöholm och Ad Libitum underhöll med önskepsalmer. Fem församlingsaftnar har erbjudits: Februari: Gunnar Alling spelade, sjöng och berättade om Lina Sandell. 16 personer. Mars: Gunnel Andersson föreläste under rubriken Från Mirjam till Lydia bibliska kvinnor med betydelse för andra. 20 personer April: Ulla-Britt och Tord Holmstedt berättade i ord och bild om Kyrkorna i Kullabygden 27 personer. Oktober: Bo Agardh berättade och visade bilder från en resa i Indien. Bo hoppade in och räddade kvällen när kvällens föreläsare uteblev. 25 personer November: Styrelsen förstärkt med Gunilla Behrens och Bernhard Agardh gestaltade i ord och bild hur livet tedde sig i Brunnby församling Detta beroende på att den genomgripande renoveringen av Brunnby kyrka ägde rum detta år. 32 personer Vår satsning på pilgrimsvandringar har fortsatt och i början av juni genomförde 17 pilgrimer en vandring från Arild till Bökebäck och tillbaka. Vi vandrade med den 23:e psalmen i Psaltaren. Michael Hoff delade nattvarden vid himmelska klippan Bökebäck. Det var en ljuvlig dag. I september var det 22 personer som vandrade i mycket stark blåst Örestrand-Mölle-Himmelstorp- Arild-Brunnby. Vi brukar vandra till en kalkmålning i kyrkan för att ha ett tema och i år blev det Sankta Gertrud. Vår pilgrimspräst var Lars Dahlström och vi firade nattvard i Mölle kapell. Under maj på Kristi Himmelsfärdsdag firade vi gökotta i Avrösningen med ackompanjemang av både gök och näktergal. 24 deltagare Utfärden också den i maj gick till Halland. Glada församlingsbor fyllde bussen och fick en dag fylld med upplevelser, studiebesök på Vapnö, Ringsegården, orkidéodling i Falkenberg och i Eftra kyrka där Tommy och Gun Svensson mötte upp. God lunch intog vi på Laxbutiken. En alltigenom lyckad dag som Bernhard Agardh arrangerat i samarbete med Sven-Gunnar på Exodusresor. Öppen bokcirkel, som startade 2011 har fortsatt med fyra böcker: Carl-Henning Wijkmark: STUNDANDE NATTEN Albert Camus: FRÄMLINGEN Delphine de Vigan: UNDER JORDISKA TIMMAR Gunilla Linn Persson: ESKIL-RIDDAREN AV SYRÉNBERSÅN 23

24 Studieverksamheten har varit intensiv under året. Bibelstudiegruppen Vägen väntar har träffats 15 gånger och antalet deltagare har i snitt varit 8 personer. Studiebesöken i kyrkorna i Luggude kontrakt har fortsatt och antalet deltagare har i snitt varit 22. Kyrkogårdscirkeln har fortsatt att arbeta varannan måndag. Växtbytardagen i september till förmån för Barn och Framtid inbringade c:a kr. Brunnby Lena Jarring, ordf. 24

25 VERKSAMHETSBERÄTTELSE BRUNNBY KYRKLIGA SYFÖRENING Årsmöte i samband med syföreningsmöte. Auktion november månad. Öppet hus i samband med Svenska kyrkans internationella arbetes fasteinsamling. Under året har vi haft ett styrelsemöte samt 10 st syföreningsmöten. Smyckat kyrkan på tacksägelsedagen. Nyhamnsläge april 2013 Ulla Andersson Sekreterare VERKSAMHETSBERÄTTELSE MÖLLE KAPELLFÖRENING Styrelse Lise Håkansson, ordförande Halvard Dunberg, kassör Gunilla Klang, sekreterare Ledamöter: Gunn Manzin Blom, Anne Cronström, Christina Dunberg, Solveig Johansson, Håkan Lind, Britt-Marie Petersson Revisor Sigbritt Karlsson Birgit Holmbeck Tufvesson Valberedning Krister Kullenberg Lena Strandmark, sammankallande Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden 16/1, 4/3, 13/3, 22/3, 24/4, 11/6, 29/8, 4/10, 1/11. Mölle kapellförening har nu 375 medlemmar. Torsdagsmöten på stationshuset Öppet hus Kapellföreningen träffas varannan torsdag kl under vår och höst på stationshuset för en stunds trivsam samvaro. Det har varit sex träffar under respektive vår och höst. Soppluncher med underhållning Under året har det ordnats sex soppluncher med olika föredragshållare tre på våren och tre på hösten i Hans-Eric Anderssons regi, med bistånd av medlemmar i kapellföreningen. Grand Hotel har även i år skänkt soppan. Lunchen är första onsdagen i månaden kl på stationshuset. Den sista lunchen för året var en jullunch onsdagen den 5 december, som Kapellföreningens damer anordnade. 25

26 Luncherna har gett ett överskott som skänkts till föreningen på kronor. Vid lunchen den 7/3 berättade Monica Bengtsson om situationen för utsatta barn i Uganda. Med detta i åtanke beslöt styrelsen att föreningen ska stödja en tonårsflicka där under tre år, för att ge henne möjlighet till en yrkesutbildning. Föreningens övriga aktiviteter under året Årsmöte hölls söndagen den 4 mars kl på stationshuset, föreningen bjöd på kaffe med goda hembakade kakor. Hillevi och Helga Rasmusson Klingberg samt Alma Cavallin underhöll med att spela fiol och cello. Kapellföreningen deltog i årets torghandel i hamnen med brödförsäljning, vilket inbringade kr Under två veckor i juli, 16/7-29/7, var kapellet öppet för besökare som s.k. vägkyrka alla dagar utom lördagar. Några av föreningens medlemmar fanns till hands som guider för besökarna. Besökarantalet gick ner jämfört med föregående år och stannade på 245 stycken. Sommarens musikandakter i kapellet började onsdagen den 27/6 och höll på under sex veckor. Föreningen deltog i Mölle byförenings julmarknad söndagen den 8/12 i stationshuset med brödförsäljning, vilket inbringade 6813 kr. Under året ordnade kapellföreningen 7 egna konserter i kapellet med början söndagen den 26 februari. Då var det en klassisk pianoafton med Ingemar Fridell. Den 25 mars sjöng Johan Sandberg och gitarristen Klas Wounsch spelade visor av Taube, Adolphsson och Forsell. Giovannikvartetten besökte kapellet den 29 april och spelade barockmusik med stråkar och cembalo. Söndagen den 13 maj kom Ängelholmskören Vox Femina och sjöng Mendelssohn, Rossini och lite nordiskt. Den 5 augusti var det ett Gitarrfyrverkeri med gitarrvirtuoserna Carlos Barbosa-Lima och Celia Linde. Sara Termén och David Åkesson bjöd på Musikalpärlor den 9 september. Den 28 oktober framförde essens:1, Ian Peaston och Per Johansson, musik på ett alldeles eget sätt med elektrisk violin, elektrisk klarinett och sina laptops. Inventarier till kapellet Under året har föreningen inköpt två kollekthåvar med korta handtag. Gåvor Föreningen har under året fått en del stora gåvor. Bland bidragsgivarna finns Stiernstedt Kockenhus kulturförening med 5 000:-. Kapellföreningen har också mottagit gåvor i samband med begravningar. Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året och för det arbete från många som lagts ner för att stärka föreningen. Mölle den 20 februari 2013 Gunilla Klang 26

27 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KYRKLUNCHERNA I BRUNNBY Plats: Brunnby församlingshem Tid: Tredje onsdagen i månaden Verksamhetsmål: Gemenskap under trevliga former. God lunch med föredrag. Utvärdering Varje lunch har börjat med inledande andakt av undertecknad och sjungen bordsbön. 22 februari Indien, ett annorlunda land. Bo Agardh, Brunnby. 21 mars Baggers böcker. Bibliotekarie Karin Bagger, Arild. Ansvarig för skönlitteraturen på Höganäs bibliotek. 18 april Axplock från ett prästliv. Kyrkoherde em Tommy Svensson, Falkenberg. 19 september Strandbaden idyller. Pianostycken och visor. Birgitta och Lars Tilling, Strandbaden. 17 oktober Människan är större. Cecilia Bruhn, Skånestadsmission Malmö. Verksamhetschef insamling och kommunikation. 14 november Lite Bellman, lite Taube och några till med Old Singers. Leif Ahlberg, Viken. Marianne Kronholm 27

Nya vänner i Estland 6. Anne Westin slutar 7 Vårens program 12 14

Nya vänner i Estland 6. Anne Westin slutar 7 Vårens program 12 14 SAMHÄLLSINFORMATION Nya vänner i Estland 6 Anne Westin slutar 7 Vårens program 12 14 Kropp Björka Mörarp Hässlunda Välluv Frillestad Påarp nr Om vårens själ LEDAREN Kyrkoherde Markus von Martens hoppas

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2009

Verksamhetsredovisning 2009 Verksamhetsredovisning 2009 för Lindbergs, Torpa, Valinge och Stamnareds församlingar -1 Inledning 2009 var ett år då mycket i samfälligheten var statt i förändring. En ny kyrkoherde och komminister var

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2014

Verksamhetsuppföljning 2014 Verksamhetsuppföljning 2014 Svenska kyrkan i Huddinge Församlingar och begravningsverksamhet Foto: Ikon Här är gudagott att vara! Jag blir glad när jag ser all den aktivitet som sker i Huddinge pastorats

Läs mer

Församlingsgården och Missionshuset i Hallstavik, Edebogården, Klockargården,

Församlingsgården och Missionshuset i Hallstavik, Edebogården, Klockargården, Verksamhetsuppföljning 2011 Fastigheter Kyrkoordningen 2 kap 1 säger att Församlingen skall anskaffa och underhålla den egendom som behövs för församlingens uppgifter. Det innebär att vi som församling

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Svenska kyrkan, Lidingö församling

Verksamhetsberättelse 2012 Svenska kyrkan, Lidingö församling KONFIRMANDER I LIDINGÖ FÖRSAMLING Verksamhetsberättelse 2012 Svenska kyrkan, Lidingö församling 1 GOSPELKÖREN I BREVIKS KYRKA 2 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning Välkommen till Guds församling! Vi tar

Läs mer

Adolf Fredriks församling

Adolf Fredriks församling 0 Adolf Fredriks församling Förvaltningsberättelse för år 2011 1 Kyrkorådets förvaltningsberättelse Adolf Fredriks församlings verksamhet under 2011 Adolf Fredriks församlings församlingsinstruktion tydliggör

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling

Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling Grävning för installation av kylanläggnig vid Häverö gravkapell sommaren 2012 1 Inledning av Kyrkoherde Ulf Engström 2 Som kyrkoherde i Häverö-Edebo-Singö

Läs mer

Tema: Sång och musik i kyrkan. Hösten 2008 Lidköpings församling nummer 3

Tema: Sång och musik i kyrkan. Hösten 2008 Lidköpings församling nummer 3 Tema: Sång och musik i kyrkan FÖRSAMLINGSBLADET Hösten 2008 Lidköpings församling nummer 3 En symfoni av ljus och ljud och färger Många tycker om att sjunga och ännu fler älskar att lyssna till sång och

Läs mer

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas

Läs mer

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA December 2012 - Januari 2013 Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se

Läs mer

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM GUD STHLM Årsberättelse 2013 FILADELFIA Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Filadelfia Ännu ett år har gått och det är dags att summera vad som hänt. Det vi söker är inte våra egna insatser och beslut,

Läs mer

Våren 2009 Lidköpings församling nummer 1

Våren 2009 Lidköpings församling nummer 1 FÖRSAMLINGSBLADET Våren 2009 Lidköpings församling nummer 1 Gemenskap över tid och rum Vad är det för apparat på framsidan av församlingsbladet? Jo, en tidsmaskin från musikalen Den stora båten. Maskinen

Läs mer

Tema: Lycka. Fest i Val i församlingshemmen Café och Musik. Nr 9 hösten 2009. F ö r s a m l i n g a rnas hälsning till

Tema: Lycka. Fest i Val i församlingshemmen Café och Musik. Nr 9 hösten 2009. F ö r s a m l i n g a rnas hälsning till Nr 9 hösten 2009 F ö r s a m l i n g a rnas hälsning till a l l a b o e n d e i rinkabyholmso c h s m e d b y o mr å d et Tema: Lycka innehåll 2 herdens hörna 2 Kontaktrutan 3 Terminstart 3 Vi finns här

Läs mer

katarina kyrkan tema Evensong & Afternoon Tea Katarinaträffen Katarina Ungdom mitt i byn Nr 1/13 Din tidning från Katarina församling

katarina kyrkan tema Evensong & Afternoon Tea Katarinaträffen Katarina Ungdom mitt i byn Nr 1/13 Din tidning från Katarina församling katarina Nr 1/13 Din tidning från Katarina församling tema kyrkan mitt i byn Evensong & Afternoon Tea Katarinaträffen Katarina Ungdom 1 ledaren katarina Café Foajé är en nystartad café- och lunchrestaurang

Läs mer

I DANDERYDS FÖRSAMLING

I DANDERYDS FÖRSAMLING I DANDERYDS FÖRSAMLING Livet i Danderyds församling nr 3/2013 utgiven av Svenska kyrkan, Danderyds församling LIVET I DANDERYD NR 3 2013 Ibland har jag har funderat på vad som skulle hända om kyrkan skulle

Läs mer

Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012

Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012 Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012 Innehållsförteckning Huskvarna församling - centrum Musik sid 3 Barn- och ungdomsverksamhet sid 5 Vuxenverksamhet sid 11 Diakoni sid 14 Huskvarna

Läs mer

Liv & Längtan. Hela mitt hjärta

Liv & Längtan. Hela mitt hjärta Liv & Längtan nr 2 2011 februari / mars Helhjärtat vill jag göra allt som jag nånsin gör Helhjärtat vill jag leva Helhjärtat tills jag dör Med hela hjärtat hela tiden Överallt och jämt Med hela hjärtat

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA November 2013 Solidaritetsbön sidan 7 Intervju med Laila Andersson sidan 15 Välkommen till höstmarknad i Lötenkyrkan sidan 28 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se EFS i Lötenkyrkan

Läs mer

Tre glada killar på vårens konfirmanddag. Nr 2 2012 Juni - Augusti Årg. 49. Vinslöv. Nävlinge. Sörby. Gumlösa. Ansvarig utgivare: Christer Frostensson

Tre glada killar på vårens konfirmanddag. Nr 2 2012 Juni - Augusti Årg. 49. Vinslöv. Nävlinge. Sörby. Gumlösa. Ansvarig utgivare: Christer Frostensson Nr 2 2012 Juni - Augusti Årg. 49 Ansvarig utgivare: Christer Frostensson Nävlinge Sörby Foto Jonna Nilsson Gumlösa Tre glada killar på vårens konfirmanddag Vad är dopet? Vi ska börja med en ny serie av

Läs mer

BULLETINEN. Sommaren som gått. Lyckad gala. September november 2012 Information från Oskarshamns församling. Sid 7. Sid 6

BULLETINEN. Sommaren som gått. Lyckad gala. September november 2012 Information från Oskarshamns församling. Sid 7. Sid 6 BULLETINEN September november 2012 Information från Oskarshamns församling Sommaren som gått Sid 7 Lyckad gala Sid 6 BULLETINEN 2 Rum för liv Oskarshamns kyrka är ett kulturarv från gången tid som öppnar

Läs mer

Kyrknytt. Nya. Tema: Musik. Läs om våra körer! PREP Friskvård för parrelationen Sid 8. Alpha Grundkurs i kristen tro

Kyrknytt. Nya. Tema: Musik. Läs om våra körer! PREP Friskvård för parrelationen Sid 8. Alpha Grundkurs i kristen tro Nya Kyrknytt Nr 7 september 2012 För Bäckebo, Hälleberga, Kristvalla, Kråksmåla, Madesjö, Nybro - S:t Sigfrid, Oskar och Örsjö församlingar Läs om våra körer! PREP Friskvård för parrelationen Sid 8 Alpha

Läs mer

Tillsammans formar vi framtidens kyrka

Tillsammans formar vi framtidens kyrka Tillsammans formar vi framtidens kyrka Församlingsinstruktion för Aneby pastorats fem församlingar Haurida Vireda Lommaryd Frinnaryd Askeryd Aneby Innehållsförteckning Öppning 3 Omvärldsanalys fakta och

Läs mer

Österhaninge församling nr 3/11

Österhaninge församling nr 3/11 Österhaninge församling nr 3/11 Här trivs barnen Sidan 10-11 Maria Küchen Jag tyckte mig se en skymt Sidan 14-15 Att döpas som vuxen Sidan 9 NR 03 Sidan Sommarkvällsmusik 13 Dopet Guds kärleksförklaring

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

Kyrknytt. På väg. Tema: Pastoratsresa. Gravrättsinnehavare

Kyrknytt. På väg. Tema: Pastoratsresa. Gravrättsinnehavare Kyrknytt Nr 4 maj 2014 För Bäckebo, Hälleberga, Kristvalla, Kråksmåla, Madesjö, Nybro - S:t Sigfrid, Oskar och Örsjö församlingar Pastoratsresa Se baksidan Gravrättsinnehavare sökes Se sid 15 Tema: På

Läs mer

KAPELLBLADET. I det här numret:

KAPELLBLADET. I det här numret: KAPELLBLADET Å r g å n g 5 N u m m e r N o v / D e c 2 I det här numret: s. 2-3 Ordförande har ordet s. 8-9 Konfirmationen 2011 s. 4 Kyrkokommittén s. 10-11 Bröllop då & nu s. 5 Eric Rasmusson ur tiden

Läs mer

Illustration: Cathrin Hesselstrand

Illustration: Cathrin Hesselstrand Illustration: Cathrin Hesselstrand Vadstena och Dals församlingsblad Nr 1/2013 Pastoralbrev och fågelholkar Jag har satt upp fågelholkar. Varje dag gick jag och spanade för att se tecken på att någon bosatt

Läs mer

Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se. Hö s t. program. OBS! Verksamhetsprogrammet innehåller valinformation.

Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se. Hö s t. program. OBS! Verksamhetsprogrammet innehåller valinformation. Adolf Fredriks kyrka www.adolffredrik.se Hö s t program OBS! Verksamhetsprogrammet innehåller valinformation. Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa Det är nästan alltid körsång och vissa söndagar

Läs mer

Samhällsinformation. Att vänta barn 6. God jul! Östersjöns pärla 8. Julens musik 14

Samhällsinformation. Att vänta barn 6. God jul! Östersjöns pärla 8. Julens musik 14 Samhällsinformation Att vänta barn 6 God jul! Östersjöns pärla 8 Julens musik 14 Kropp Björka Mörarp Hässlunda Välluv Frillestad Påarp nr Träsniderier i Notre Dame i Paris. LEDAREN Foto: Olof Tholander

Läs mer