Innehåll. 36 Hållbarhetsredovisning. Förvaltningsberättelse 56 Verksamheten 60 Risker 63 Bolagsstyrningsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 36 Hållbarhetsredovisning. Förvaltningsberättelse 56 Verksamheten 60 Risker 63 Bolagsstyrningsrapport"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 2013 in br Innehåll Meda i korthet i korthet 2 VD har ordet 4 Marknad 12 Strategi och affärsmodell 16 Marknadsföring och försäljning 19 Produktportfölj 28 Produktutveckling 30 Produktion och tillverkning 32 Medarbetare 34 Investment story 36 Hållbarhetsredovisning Förvaltningsberättelse 56 Verksamheten 60 Risker 63 Bolagsstyrningsrapport Finansiella rapporter 68 Räkningar koncernen 74 Noter koncernen 97 Räkningar moderbolaget 102 Noter moderbolaget 108 Styrelsens undertecknande 109 Revisionsberättelse 110 Femårsöversikt 112 Meda-aktien 114 Styrelse 116 Ledande befattningshavare 118 Definitioner 119 Ordlista 120 Information till aktieägarna

3 Koncernens omsättning nådde miljoner SEK EBITDA uppgick till miljoner SEK Vid utgången av 2013 hade Meda medarbetare varav inom marknadsföring och försäljning 120 Våra läkemedel säljs i över 120 länder 60 Våra försäljningsorganisationer finns i närmare 60 länder

4 Meda i korthet Meda är ett ledande internationellt specialty pharma-företag med en bred produktportfölj och egen försäljningsorganisation i närmare 60 länder. Inräknat de marknader där distributörer sköter försäljningen säljs Medas produkter i mer än 120 länder. Meda når därmed mer än 80% av den globala läkemedelsmarknaden. Mätt i försäljning är Meda det 48:e största läkemedelsbolaget och det 15:e största specialty pharma-företaget i världen. Vid utgången av 2013 hade Meda (2 900) anställda, varav verksamma inom marknadsföring och försäljning. De senaste åren har Medas närvaro på tillväxtmarknader ökat. Marknadsorganisationen på dessa marknader omfattar 680 personer. Meda AB är moderbolag i koncernen och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Specialty pharma som begrepp Det finns olika definitioner av specialty pharma. För Meda betyder det: Företaget har en specialiserad roll i värdekedjan: Fokus på marknadsföring och försäljning Ingen egen riskfylld läkemedelsforskning i tidig klinisk fas Företaget har specialistkompetens inom avgränsade terapiområden: Astma/allergi och Dermatologi, samt Receptfria läkemedel (OTC) Företaget erbjuder nischade produkter som svarar mot särskilda medicinska behov: Heltäckande produktportfölj inom valda terapiområden Tydliga synergier inom marknadsföring och försäljning

5 Viktiga händelser under 2013 Geografisk expansion av OTC-portföljen Ökat terapeutiskt fokus Lansering av nya produkter Starkt positivt bidrag från Emerging markets Förvärv av Acton Pharmaceuticals med Aerospan och EB24 Produktlanseringar på nya marknader Astma/allergi och Dermatologi Dymista (USA och Europa) och Zyclara (Europa) God avkastning på gjorda marknadsinvesteringar Aerospan enda godkända inhalatorn med inbyggd inhallationskammare Året i siffror Koncernens omsättning uppgick till (12 991) miljoner kronor Organisk tillväxt om 4% Fritt kassaflöde uppgick till (2 672) miljoner kronor Ökat fokus på terapiområdena Astma/allergi, samt OTC-portföljen Rörelseresultatet uppgick till (1 801) miljoner kronor Resultatet efter skatt uppgick till 805 (1 175) miljoner kronor Resultatet per aktie blev 2,67 (3,98) kronor EBITDA uppgick till (3 945) miljoner kronor, motsvarande en marginal på 28,5 (30,4) %. Utdelningen per aktie föreslås bli 2,50 (2,25) kronor omsättning MSEK EbitDA MSEK fritt kassaflöde MSEK Meda årsredovisning

6 VD har ordet Vi går in i nästa fas Först av allt vill jag ta tillfället i akt att tacka Anders Lönner för hans fantastiska arbete på Meda. Han har varit till stor inspiration för mig i mitt arbete och jag ser fram emot att fortsätta bygga och positionera Meda som ett av de ledande specialty pharma-företagen. Framsteg på många fronter 2013 var ett viktigt år för Meda. Det var ett år med fokuserade investeringar och förnyad organisk tillväxt. Samtidigt som vi fortsatte att investera i våra prioriterade terapiområden, Astma/allergi och Dermatologi, tillväxtmarknader och OTC-portföljen, ökade vår organiska tillväxt. Med draghjälp från Emerging markets, vår produkt Dymista och vår internationella strategi för OTC-portföljen lyfte Medas organiska tillväxt under andra halvan av 2013 för att nå 4% för helåret. Det är betydligt starkare än under tidigare perioder. Tillväxt som drivs av produktlanseringar Inom Astma/allergi fick Dymista ett gott mottagande i USA och rankades som det näst största varumärket inom astma- och allergiområdet vid årets slut. Inom Dermatologi har Elidel ökat starkt till följd av en stabil efterfrågan på flera marknader. Vidare har OTC-portföljen gynnats av lanseringen av utvalda produkter på nya marknader. och Emerging markets Geografiskt sett såg vi en stark utveckling på Emerging markets under året. Omsättningen steg med 6%, och Kina och Commonwealth of Independent States (CIS) bidrog mest till denna ökning. Den positiva utvecklingen avspeglar både våra ambitiösa marknadsinvesteringar och vår konkurrenskraftiga produktportfölj.

7 VD har ordet Vår organiska tillväxt lyfte under andra halvan av 2013 för att nå 4% för helåret. Det är betydligt starkare än under tidigare perioder. Synergieffekter att vänta inom Astma/allergi I oktober slutförde Meda förvärvet av Aerospan en patenterad produkt för behandling av astma. Förvärvet innebär att Meda får tillgång till unik inhalationskammarteknik och ligger även i linje med Medas strategi att öka sitt fokus inom astma- och allergiområdet. Aerospan, som är ett viktigt komplement till Dymista, förväntas generera marknadsföringssynergier med Dymista när den lanseras under Ett tillförlitligt Meda Meda har en tydlig målsättning att skapa värde för sina olika intressenter. Vi uttrycker vårt fortsatta stöd för FN:s Global Compact och förnyar vårt åtagande att följa detta initiativ och dess principer. För oss är det lika viktigt att vara en ansvarsfull aktör på den globala läkemedelsmarknaden som det är att vara en pålitlig och tillförlitlig partner lokalt. Under året introducerade vi ett nytt system för leverantörsuppföljning, och vi har vidareutvecklat våra antikorruptionsprocesser. Ett hållbart Meda Det har skett stora framsteg på hälsovårdsområdet men behoven är långt ifrån tillgodosedda. En växande befolkning, en allt högre medellivslängd och livsstilsförändringar ökar behoven av vård på olika sätt. Medas viktigaste uppdrag är att tillhandahålla effektiva och säkra läkemedel för patienter och kunder. Patientsäkerhet är därför av största vikt. Hög kvalitet i tillverkningsledet är en förutsättning för patientsäkerhet och vi strävar hela tiden efter att förbättra våra leverantörsprocesser och öka vår marknadskännedom. CSR-risker relaterade till leverantörer och partners blir allt viktigare att hantera, särskilt när vi går in i nya marknader och möter lokala regleringar och affärsmetoder. Dessa risker måste vi dessutom ta hänsyn till när vi överväger förvärv av företag och produkter. Vår kompetens lägger grunden för framtida framgångar Medas framtida framgångar är helt beroende av medarbetarnas kompetens. Vi har alltid lagt stor vikt vid att rekrytera personer med höga ambitioner. I dag har vi utmärkt bredd, djup och kvalitet hos både personal och ledning. I Meda Way beskriver vi vår vision och sammanfattar de viktigaste beståndsdelarna i vår företagskultur som präglas av korta beslutsvägar, kontinuerligt lärande och kundorientering. Vid årets slut hade Meda anställda och kontraktsanställda. För att hålla tempot och behålla vår flexibilitet samtidigt som företaget växer erbjuder Meda kontinuerligt ledar- och specialistutbildning. Kassaflödes- och kostnadsdisciplin Det är också viktigt att lyfta fram vår strikta kassa flödes- och kostnadsdisciplin. Vårt kassaflöde är starkt och upprätthålls genom fortlöpande implementering av effektiviseringsåtgärder inom hela företaget, vilka syftar till att bevara vår ekonomiska flexibilitet. För oss är ekonomisk flexibilitet en strategisk tillgång som ger oss möjlighet att finansiera såväl egna tillväxtinvesteringar som åtgärder för att höja aktieägarvärdet på sikt. För 2013 uppgick det fria kassaflödet till miljoner SEK, vilket motsvarar 20,5% av omsättningen. En stark marknadsposition Sammanfattningsvis har vi alltså den strategi och den grundläggande kapacitet som krävs för att stärka vår position inom branschen. Företaget har en väldefinierad position och en stark marknadsorganisation, men också den storlek och effektivitet som behövs för att dra fördel av vår produktportfölj internationellt. Med ökat fokus på snabbväxande områden, både vad gäller produkter och geografiska regioner, är prognosen för Medas organiska tillväxt positiv. Genom riktade förvärv inom prioriterade terapiområden kan vi uppnå en högre tillväxttakt. Åtgärder för att förbättra vår operativa effektivitet, särskilt i vår leverantörs- och tillverkningskedja, väntas också förbättra lönsamheten och kassaflödet framöver. Stor tillit inför framtiden Med stöd från alla kompetenta och begåvade medarbetare på Meda och vårt nya team med erfarna och drivande högre chefer, känner jag stor tillit inför framtiden. Tillsammans kommer vi få Meda att växa avsevärt under de kommande åren. Mot bakgrund av allt som vi tillsammans har åstadkommit vill jag tacka alla medarbetare för ert hårda arbete, ert bidrag och ert engagemang under Dr. Jörg-Thomas Dierks Verkställande direktör Meda årsredovisning

8 Marknad God tillväxt på den globala läkemedelsmarknaden Under 2012 såldes läkemedel för totalt 965 miljarder USD i världen, enligt IMS Consulting Group. Den globala marknaden för läkemedel väntas under 2014 för första gången vara värd mer än miljarder USD, för att år 2017 omsätta miljarder USD, en ökning med cirka 24% från % Den globala läkemedelsmarknaden väntas växa med ungefär 24% till Högre tillväxt för receptfria läkemedel Marknaden för receptfria läkemedel (OTC) växer snabbare än för receptbelagda läke medel omfattade den globala marknaden för OTC cirka 115 miljarder USD, vilket motsvarar ungefär 12% av den totala marknaden för läkemedel. Andelen OTC-försäljning är markant högre på tillväxtmarknaderna än i Europa, Nordamerika och Japan. Fortsatt tillväxt för branded drugs i utvecklade länder 2012 var andelen generika (synonyma läkemedel till dyrare original där patentet gått ut) 27% av den totala försäljningen av läkemedel i världen. Den andelen väntas öka till cirka 36% Andelen generiska läkemedel är störst i tillväxtmarknaderna, där ungefär 63% av läkemedelsförskrivningen beräknas vara generika En viktig drivkraft bakom den ökande generika-användningen är att många stora originalläkemedel förlorar sina patent under de närmaste åren. Även om andelen generika har ökat markant, förväntas specialty pharma fortsätta att driva tillväxt för varumärkesskyddade läkemedel, så kallade branded drugs. På utvecklade marknader står branded drugs fortfarande för mer än 67% av läkemedelsmarknaden. Med Emerging markets menar vi vårt geografiska affärssegment. Med tillväxtmarknader menar vi länder där läkemedelsindustrins tillväxt är större än det globala genomsnittet. global läkemedelsmarknad, 2012 och ) Utvecklade länder omfattar Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Spanien, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Värde i USD mdr ) Utvecklingsländer omfattar Algeriet, Argentina, Brasilien, Colombia, Egypten, Indien, Indonesien, Kina, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Polen, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika, Thailand, Turkiet, Ukraina, Venezuela och Vietnam Utvecklade länder 1) Utvecklingsländer 2) Resten av världen Globalt Source: IMS Consulting Group 2012 utfall 2017 estimat 4 Meda årsredovisning 2013

9 Marknad Drivkrafter för tillväxt Efterfrågan på den globala läkemedelsmarknaden drivs främst av tre faktorer; demografisk utveckling, ekonomisk utveckling samt utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar. Demografisk utveckling Jordens befolkning växer. Åldrande befolkning i främst Europa, Nordamerika och Japan driver efterfrågan på läkemedel för åldersrelaterade och kroniska sjukdomar. Ökande läkemedelsanvändning per patient och ett växande antal nya patienter driver tillsammans läkemedelsmarknadens volymtillväxt i antal recept och läkemedelsdoser. Ekonomisk utveckling I takt med att invånarnas inkomster i tillväxtländerna stiger och hälsobudgetar utökas får dessa länders medborgare allt bättre tillgång till modern sjukvård och moderna läkemedel. Stark kostnadskontroll på många mogna marknader, främst i Europa, till följd av statsfinansiella problem samt ökad användning av generika, bromsar samtidigt utvecklingen på dessa marknader. Tillväxten förväntas däremot öka i takt med att ekonomin återhämtar sig. Ett ökande intresse hos männi skor på mogna marknader för förebyggande vård och höjd livskvalitet driver efterfrågan på receptfria läkemedel. Förändrade matvanor påverkar efterfrågan på läkemedel genom sjukdomar som exempelvis diabetes. Utveckling av nya läkemedel Allt fler diagnoser, inte minst livsstilssjukdomar, kan behandlas med läkemedel samtidigt som specialläkemedel förväntas öka i läkemedelsmarknadens utveckling Källa: IMS Consulting Group Andel av världsmarknaden 2012, % betydelse, vilket stödjer marknadstillväxten. Nya, avancerade läkemedel kan behandla allt svårare sjukdomstillstånd även inom mycket små patientgrupper. Dessa läkemedel får ökad betydelse i Motsvarande i miljarder USD 2012 Förväntad ökning per år , % Nordamerika Västeuropa Tillväxtmarknader Bilden av läkemedelsmarknadens utveckling är splittrad. Medan de mogna marknaderna i Europa och USA växer mycket måttligt drar försäljningsökningen på tillväxtmarknaderna iväg med tvåsiffriga tal. utvecklade länder. Samtidigt ökar förskrivningen av generika och tillväxten på läkemedelsmarknaden i utvecklade länder förväntas därför bli lägre än under de senaste fem åren. Tillväxt global läkemedelsmarknad, Tillväxt, % 15 15,0 13, , ,9 1,0 4,0 4,7 2,0 5,0 5,4 3,0 6,0 0 Utvecklade länder 1) Utvecklingsländer 2) Resten av världen Globalt utfall lågt estimat högt estimat Source: IMS Consulting Group Meda årsredovisning

10 Marknad Läkemedelsindustrin omvandlas Den globala läkemedelsindustrin förändras i rask takt, vilket ställer företagen inför stora utmaningar. Utvecklingen innebär också stora möjligheter för specialiserade bolag som Meda att konkurrera inom väl avgränsade områden. Dyrare forskning men inte fler läkemedel De stora globala läkemedelsföretagen Big Pharma ser i ökande takt patenten gå ut för storsäljande läkemedel mot breda sjukdomar (så kallade blockbusters). Kostnaderna för att forska fram nya läkemedel har skjutit i höjden. Samtidigt finns allt färre storsäljare i pipeline. Enligt Food and Drug Administration (FDA) ökade utgifterna för forskning och utveckling (FoU) hos de 500 största läkemedelsbolagen från 59 till 132 miljarder USD mellan 2001 och Samtidigt minskade antalet New Molecular Entity (NME) som godkänts av FDA från 29 till 26 per år. I stället försöker dessa företag investera i mer diversifierade forskningsportföljer med avancerade produkter riktade mot specifika terapeutiska områden. Befintliga patenterade produkter som inte passar in i den nya strategin kan exempelvis säljas till specialty pharma-bolag. Koncentration och konsolidering De allt högre kostnaderna för forskning och utveckling i kombination med färre storsäljande nya läkemedel driver på konsolideringen av läkemedelsindustrin. Branschen struktureras om i jakt på skalfördelar. Många bolag har också sjösatt omfattande effektiviseringsprogram för att sänka kostnaderna inom forskning, tillverkning samt försäljning och marknadsföring. Värdekedjan bryts upp Paradoxalt nog leder konsolideringen på marknaden till att värdekedjan bryts upp. I takt med att konkurrensen ökar blir det allt svårare att upprätthålla högsta kompetens inom alla delar, och bolagen tvingas specialisera sig på en eller några få länkar i kedjan. Denna utveckling visar inga tecken på att avta. Tvärtom driver utvecklingen mot läkemedel för allt mer specifika diagnoser med mindre patientgrupper och i förlängningen lösningar snarare än produkter också på bolagen att specialisera sig ytter ligare. FoU har mer än fördubblats under det senaste decenniet, men mängden godkända New Molecular Entity har sjunkit godkända FDA NME (29 per år) Miljarder USD , godkända FDA NME (26 per år) ,0 Globala utgifter för FoU från världens 500 största läkemedelsbolag (miljarder USD) Antal företag som bedriver FoU av läkemedel Antal (företag) Källa: ATKearney 6 Meda årsredovisning 2013

11 Marknad Elidel säljs för närvarande globalt i 90 länder via partners och Medas organisation. Meda årsredovisning

12 Marknad Q&A med våra Executive Vice Presidents Q Kan du ge en kort översikt över konkurrenssituationen i din region? Hur ser förväntningarna på tillväxt ut för de kommande åren? Vilka är de starkaste terapiområdena? Vilka är Medas viktigaste prioriteringar för 2014 i din region? A Maria Carell: Executive Vice President, North America/Australia I USA ökar antalet patienter på grund av en åldrande befolkning, längre livslängd och Obamacarereformen som kommer att ge försäkringsskydd för upp till 30 miljoner invånare som tidigare varit oförsäkrade. Samtidigt har stigande offentliga utgifter och den ekonomiska nedgången sedan 2008 lett till ökad prispress. Våra huvudsegment i USA, allergisk rinit och astma och vår OTC-produktportfölj, har växt. Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) fortsätter antalet astmafall öka och rinitförskrivningarna ökar stadigt. Marknaden för receptfria läkemedel i USA ökar också, delvis till följd av statliga åtgärder. I USA prioriterar Meda att optimera pro duktport följen och öka penetrationen på marknaden för allergi- och astma läkemedel genom att utnyttja de stora synergieffekterna i vårt produktutbud. Detta inbegriper att fortsätta öka marknadsandelen för Dymista och dra fördel av de allergi - och astmaexperter vi redan har kontakt med för att effektivt lansera Aerospan och utnyttja den ökade täckningen på rinitmarknaden. Omsättning per region MSEK USA MSEK VÄSTEUROPA MSEK EMERGING MARKETS Meda årsredovisning 2013

13 Marknad Ton van t Hullenaar: Executive Vice President, Europe/Latin America A Konkurrenssituationen varierar mellan de olika länderna som jag är ansvarig för. Meda är marknadsledande i vissa terapiområden och det huvudsakliga målet är att fortsätta växa och säkerställa att patienter har tillgänglighet till våra produkter. Det förekommer prispress på vissa receptbelagda läkemedel och utmaningen för oss är att kompensera detta genom att öka försäljningen av nylanserade och befintliga produkter. Tillväxten i OTC-segmentet har gynnats av en ökad kännedom om våra produkter, i synnerhet SB12. Vi räknar med att den fortsatta introduktionen av Dymista inom Astma/allergi, och Zyclara och Acnatac inom Dermatologi kommer generera tillväxt, precis som vår OTC-portfölj. Dessa lanseringar fortsätter att vara våra viktigaste prioriteringar Esfandiar Faghfouri: Executive Vice President, Europe/Asia/Africa A På de etablerade marknaderna inom EU har regeringar och läkemedelsverk de senaste åren främst fokuserat på att sänka kostnaderna för sjukvård. Vi förväntar oss att dessa marknader stabiliseras och visar tillväxt de kommande åren. Meda har en stark position speciellt i de växande terapiområdena Astma/allergi och Dermatologi. Vårt receptfria produktsortiment har en fortsatt god tillväxt i EU-länderna, och vi förväntar oss att framför allt relativt nylanserade SB12 drar nytta av detta positiva momentum. När det gäller Emerging markets förväntar vi oss en fortsatt god tillväxt i de flesta av dessa länder till följd av att en majoritet av länderna introducerar nya offentliga sjukförsäkringssystem vilket speglar en förbättrad ekonomisk utveckling och en växande allmän efterfrågan. Medas främsta prioriteringar under 2014 i Emerging markets är att stärka penetrationen på marknaderna inom Astma/allergi och Dermatologi, och att säkerställa försäljningstillväxten genom att addera nya innovativa produkter till vårt erbjudande och fortsätta med lansering och marknadsföring av Dymista, Zyclara, Elidel och Acnatac. Omsättning per land USA, 18% Sverige, 10% Tyskland, 10% Frankrike, 10% Italien, 6% Storbritannien, 6% Spanien, 4% Belgien, 3% Nederländerna, 3% Övriga, 30% Meda årsredovisning

14 Meda vore ingenting utan sina anställda. Sedan starten har Meda fokuserat på att skapa en kultur av entreprenörskap. Målet har alltid varit att locka människor med en stark vilja att åstadkomma förändring. 10 Meda årsredovisning 2013

15 Meda årsredovisning

16 Strategi och affärsmodell Tydlig position i värdekedjan Tydlig affärsidé, tydligt affärskoncept Marknadsföring och försäljning i fokus Medas affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiva och medicinskt välmotiverade produkter. Företagets mål är att bli ett världsledande specialty pharma-företag. Medlen är organisk tillväxt genom mark nadsanpassad produktutveckling och en aktiv förvärvsstrategi. Med utgångspunkt i en bred produktportfölj och ett starkt kassaflöde är Medas affärskoncept att identifiera, säkra tillgång till, integrera och kommersialisera läkemedelsprodukter inom valda terapiområden (framför allt Astma/allergi, Dermatologi) och segmentet OTC. Meda har en tydlig position i värdekedjan. Bolagets fokus är främst marknadsföring och försäljning. En av Medas starkaste förmågor är att snabbt och effektivt kunna integrera förvärvade verksamheter och kommersialisera nya produkter globalt. Nyckelaktiviteter är framför allt marknadsföring och försäljning, vidareutveckling av befintliga produkter, tillverkning, distribution och rådgivning. Medas position i läkemedelskedjan Nya produkter säkras genom förvärv Medas roll i läkemedelskedjan Molekylär forskning Läkemedelsutveckling Tillverkning och inköp Marknadsföring och Rådgivning försäljning Marknadsanpassad produktutveckling i sen klinisk fas, vanligen fas III Meda har en tydlig position i värdekedjan. Bolaget gör ingen egen riskfylld läkemedelsutveckling. I stället fokuserar Meda på marknadsanpassad produktutveckling inom nyckelterapiområden och på marknadsföring och försäljning. Läs mer på sidan Meda årsredovisning 2013

17 Strategi och affärsmodell Produkter förvärvas och vidareutvecklas Tillväxtstrategi på två ben Ökat fokus på organisk tillväxt Meda bedriver ingen egen tidig läkemedelsutveckling. Nya produkter tillförs bolaget framför allt genom förvärv av bolag, produkträttigheter och samarbeten med andra läkemedelsföretag. Meda arbetar dock med att förbättra egenskaperna hos befintliga läkemedel på olika sätt: Genom effektivare former för administrering av läkemedel (Astepro och Zyclara) Genom nya produktkombinationer (Dymista och Acnatac) Genom internationalisering av läkemedel (Elidel och Dymista) Medas utvecklingsarbete kan bäst beskrivas som marknadsanpassad produktutveckling i sen klinisk fas med målet att till exempel kunna förlänga ett läkemedels livslängd, eller få ett läkemedel godkänt på nya marknader för att sedan kunna lansera det på dessa marknader. Medas strategi för tillväxt vilar på en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Förvärv har historiskt varit den starkaste drivkraften bakom företagets expansion, och förvärven har löpande stöttats av företagets egna investeringar i organisk produkt- och marknadsutveckling. Det samlade resultatet är en betydande produktportfölj inom Astma/allergi, Dermatologi och OTC. Mellan åren 2000 och 2013 gjorde Meda mer än 30 större förvärv av företag och produkträttigheter och 2008 genomfördes flera strategiska förvärv, bland dem den tyska läkemedelskoncernen Viatris, 3M:s europeiska läkemedelsdivision, det amerikanska specialty pharma företaget MedPointe samt den europeiska läkemedelsverksamheten inom Valeant. Under 2010 förvärvades det amerikanska specialty pharmaföretaget Alaven och 2011 införlivades det Nordiska OTC-bolaget Antula. Sedan 2012 har Meda utöver OTC-portföljen och tillväxtmarknader fokuserat på ett antal utvalda terapiområden, framför allt Astma/allergi och Dermatologi. Av detta följer också ett ökat fokus på organisk tillväxt. Under 2012 och 2013 lanserades nya produkter inom dessa terapeutiska fokusområden, till exempel Dymista och Zyclara, med gott resultat. Flera produkter i den nordiska OTC-portföljen lanserades på nya marknader under Meda ökade också sina marknadsinvesteringar i flera tillväxtländer under året. Kombinationen av nya lanseringar och en ökad exponering mot länder med en högre tillväxt lyfte Medas organiska tillväxt under Det är ett mönster som förväntas bestå de kommande åren. Meda årsredovisning

18 Strategi och affärsmodell Under 2013 förstärktes produktportföljen inom Astma/allergi genom förvärvet av det amerikanska läkemedelsföretaget Acton Pharmaceuticals Inc., som säkrade rättigheterna till Aerospan, en patentskyddad produkt med inbyggd inhalator för behandling av astma. 14 Meda årsredovisning 2013

19 Strategi och affärsmodell Väsentliga förvärv Viktiga förvärv och avtal , försäljning per år 2013 Acton (Aerospan), Zpearpoint (EB24) Jazz (produkter för kvinnosjukdomar), Midnite (produktförvärv) McNeil AB/Cilag GmbH International (Treo), Antula (OTC), Novartis (Elidel) Graceway (Zyclara), Alaven (OTC USA) Cipla (utökade rättigheter till Dymista) Valeant (Europeiska verksamhet, Expansion Östeuropa inklusive Ryssland) MedPointe (USA), Recip M (Europeisk verksamhet) Viatris (Paneuropeiskt bolag) Viatris (Pan-Europeiskt bolag) Förvärvet av Viatris var av stor betydelse av flera skäl. Det transformerade Meda till ett pan-europeiskt specialty pharma företag, stärkte produktportföljen samt ledde till avsevärda synergier. Förvärvet av 3Ms europeiska verksamhet stärkte Medas Europeiska produktportfölj. MedPointeförvärvet etablerade Meda i USA och gav tillgång till en allergiportfölj med de marknadsledande produkterna Astelin och Astepro samt till utvecklingsprojektet Dymista som vid den tidpunkten var i klinisk utvecklingsfas. Genom förvärvet av Valeants Europeiska verksamhet etablerade sig Meda i Östeuropa. Meda utökade rättigheterna till Dymista till ytterligare marknader inklusive Europa och andra större marknader. Meda förvärvade de globala produkträttigheterna till Elidel från Novartis. Elidel är en Medas viktigare produkter inom Dermatologi. Nyligen pub licerades en ny studie som ger stöd för utökad användning av Elidel för behandling av atopisk dermatit. Antula, ett nordiskt bolag inom OTC-området, för värvades i början av SB12 var ett av de framgångsrika varumärkena i Antulas produktportfölj. I produktportföljen ingick även andra välkända varumärken som Zyx och Nalox. Meda förvärvade Acton med den patenterade produkten Aerospan och utökade därmed Medas produktportfölj inom Astma/allergi som är ett fokusområde. Genom förvärvet av Zpearpoint fick Meda ett viktigt tillskott till OTC-portföljen och ett kom plement till SB12. Meda årsredovisning

20 Marknadsföring och Försäljning Ökad närvaro på tillväxtmarknader 60 Våra försäljningsorganisationer finns i närmare 60 länder. Geografisk fördelning Expansion på tillväxtmarknader Medas marknads- och försäljningsorganisation kännetecknas av en effektiv struktur där medarbetarna generellt har en hög utbildningsnivå. Företaget har anställda inom marknadsföring och försäljning i närmare 60 länder. Medas marknadsnärvaro är av historiska skäl starkast i Europa och USA, där företaget har 843 respektive 345 anställda inom marknadsföring och försäljning. Medas närvaro på tillväxtmarknader ökar dock snabbt. Meda har under de senaste åren investerat kraftigt i sin marknads- och försäljningsorganisation på dessa marknader. Vid utgången av 2013 svarade Emerging markets för 15% av Medas totala försäljning jämfört med 14% Strategi för expansion Marknadsföring och försäljning alltid i fokus Medas expansion har skett både organiskt och genom förvärv. Marknadsföring och försäljning är centrala processer vid integration av ett förvärv, eftersom en förutsättning för framgång är att förvärvade företag och produkter snabbt kan integreras och kommersialiseras enligt Meda-modellen. Meda-modellen speglar flera grundläggande värderingar i bolaget: Obyråkratiskt, effektivt och affärsdrivet Hög verkningsgrad i marknadsföring och personlig försäljning Alltid tillvarata den bästa kompetensen i de förvärvade verksamheterna. omsättning Omsättning per region MSEK MSEK Västeuropa Emerging markets USA Övrig försäljning 16 Meda årsredovisning 2013

21 Marknadsföring och Försäljning Marknadsföring Differentierad bearbetning av marknader Kvalitet och kunskap är hörnstenar i Medas marknadsföring. Det finns även en stark drivkraft för anpassning till lokala förhållanden, vilket betyder att arbetet skiljer sig åt mellan olika marknader och produkter eftersom man måste ta hänsyn till lokala lagar samt vilket godkännande en produkt har. Det är stor skillnad på marknadsföring av receptbelagda och receptfria (OTC) läkemedel. För receptbelagda läkemedel sker i huvudsak marknadsföringen genom personlig försäljning kombinerat med utbildningsinsatser och seminarier, ofta i samarbete med kliniker. När det gäller receptförskrivna läkemedel i tidig lanseringsfas är expertutlåtanden viktiga. Goda relationer till experter är därför en avgörande framgångsfaktor. Receptfria läkemedel marknadsförs i huvudsak mot allmänheten via ett flertal olika mediekanaler. Här handlar det mer om att utveckla och positionera varumärken i en detaljhandelsmiljö. Att enskilda patienter söker mer information om olika läkemedel blir allt vanligare, vilket ger en ökad kunskap och delaktighet i beslut om behandling. Det gäller både receptbelagda och receptfria läkemedel. En mycket viktig kanal för information är internet. Ytterligare en kanal som förmedlar relevant information är patientorganisationer. Digital marknadsföring Under senare år har Meda byggt upp egen expertis för marknadsföring i digitala kanaler. Kunskap om digitala kanaler är viktigt vid försäljning och marknadsföring av OTC-produkter, där framför allt internet är en snabbt växande kanal för distribution av produktinformation för konsumentmarknaden. Internet är en viktig del i bolagets marknadsföringskampanjer och ett stöd i Medas arbete med att bygga starkare varumärken internationellt. Internet har också ökat i betydelse vid försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Meda erbjuder yrkesverksamma i läkemedelsbranschen tillgång till Meda Connects, ett egenutvecklat system där information om Medas receptbelagda läkemedel finns samlad. Meda Connects är en plattform där professionella aktörer kan söka information och utbyta information och erfarenheter om Medas produkter. Att utveckla digitala kanaler till starka komplement i marknadsföringsarbetet är en central del av Medas strategi. International Trade Business Verksamhet mot ett 70-tal länder I länder där Meda saknar en egen försäljningsorganisation ansvarar affärsenheten International Trade Business (ITB) för de produkter som marknadsförs och distribueras av Medas samarbetspartners. ITB verkar i ett 70-tal länder och genererar såväl en betydande försäljning som vinst för Meda. ITB:s partnerprocess är en systematisk metod för att introducera och marknadsföra Medas produkter på nya marknader. Det är ett beprövat koncept där Meda anpassar befintliga produkter till lokala förhållanden. Ett övergripande mål för ITB är också att skapa förutsättningar för Meda när tillfället är rätt att ta steget och etablera egna försäljningsorganisationer på dessa marknader. Marketing center Stödfunktion för internationella affärer Medas Marketing Center är marknadsföringsorganisationer inom bolaget, utan geografisk anknytning. Deras uppgift är att fungera som stödfunktion för en grupp produkter inom ett visst terapiområde och att definiera strategin för nylansering och produktutveckling. Innan lansering är ett nära samarbete med Medas övriga avdelningar, som Market Access, Clinical Research och Drug Regulatory Affairs, av största vikt. Medas Marketing Center är ansvariga för så kallad medical marketing, vilket omfattar att upprätthålla relationer med ledande globala opinionsbildare och internationella organisationer inom terapiområdena. Marketing Centerna driver även life cycle management i nära samarbete med övriga avdelningar. Andra viktiga uppgifter är att utgöra ett kvalificerat affärsstöd till de lokala försäljningsorganisationerna genom att bistå med kunskap, idéer och erfarenheter från såväl det egna terapiområdet som koncernen som helhet. I det arbetet ligger också ett ansvar för flödet av information om Medas samtliga produkter. Förvärv är en viktig del av Medas tillväxt, och via Marketing Centers får Meda tillgång till djupare kunskap om marknader och konkurrensfördelarna hos planerade förvärv. Meda årsredovisning

22 Marknadsföring och Försäljning Intervju med Hans-Jürgen Tritschler: Executive Vice President, Marketing RX Vilka är de viktigaste punkterna på agendan för marknadsförings- och försäljningsorganisationen? Medas mål är att bli ett av de ledande specialty pharma-företagen i världen. Med Dymista, Aerospan, Elidel, Zyclara, Acnatac och inlicensierade EpiPen har Meda en stark och konkurrenskraftig produktportfölj inom Astma/allergi och Dermatologi. Vårt arbete med att förbättra behandlingsalternativen inom astma- och allergiområdet har redan uppmärksammats internationellt. Bland annat har Dymista utsetts till förstahandsval för behandling av allergisk rinit av ledande experter och av redaktören för den mest prestigefyllda vetenskapliga tidskriften inom allergiområdet. Därtill har Meda fått klartecken att utvidga indikationen för adrenalinpennan EpiPen. Vi förbereder nu lanseringen av Aerospan under Aerospan är ett viktigt tillskott i vårt utbud av allergi- och astmaprodukter i USA. Vi ser att det finns goda samordningsvinster med Dymista när det gäller marknadsföringen och dessa måste vi ta till vara fullt ut. Vårt utbud av dermatologiprodukter kommer också att stärkas av den kommande lanseringen av två andra preparat. Zyclara förväntas förbättra prognosen för patienter med aktinisk keratos, som är den vanligaste formen av hudcancer. Det är den enda produkten som kan upptäcka och behandla subkliniska (osynliga) och kliniskt synliga aktiniska keratoser på hudområden som varit exponerade för sol, till exempel ansiktet. Det är viktigt att både synliga och osynliga keratoser upptäcks och behandlas för att förhindra att dessa utvecklas till invasiv cancer. Acnatac förväntas förenkla behandlingen av akne. Ett stort kliniskt utvecklingsprogram med mer än patienter har visat att produkten är säker och effektiv. Vår största utmaning blir att se till att vi utnyttjar produktlanseringarna och produkternas potential maximalt. Meda fokuserar mer på organisk tillväxt i sin strategi. Vilken roll spelar marknadsföringen i denna strategi? För mig är det marknadsföringen som driver Meda framåt mot vårt mål. Effektivt arbete med marknadsföring och försäljning är en nyckelfaktor i att utforska och utveckla våra möjligheter till organisk tillväxt. Mer specifikt har vårt strategiska arbete tre fokusområden, nämligen: Skapa en konkurrenskraftig produktportfölj för Meda Se till att vårdgivare och patienter förstår produkternas värde Bygga upp en bra marknadsföringsplattform för Meda inom Dermatologi och Astma/allergi, vilket underlättar fortsatt expansion genom inlicensiering, förvärv och egen produktutveckling. marknadsföringsorganisationens Geografiska fördelning av anställda USA, 18% Tyskland, 11% Frankrike, 8% Turkiet, 8% Ryssland, 7% Kina, 4% Italien, 4% Spanien, 4% Storbritannien, 3% Sverige, 3% Mexiko, 3% Övriga, 27% 18 Meda årsredovisning 2013

23 Produktportfölj Fokus på utvalda terapiområden Meda erbjuder sina kunder lösningar i form av en bred portfölj med produkter och kunskap inom utvalda terapiområden. Receptbelagda läkemedel står för cirka 73% av försäljningen, medan 24% utgörs av receptfria läkemedel. De tio största produkterna står för cirka en tredjedel av omsättningen. Medas 10 största produkter TAMBOCOR BETADINE DYMISTA ELIDEL ALDARA/ZYCLARA EPIPEN ASTEPRO SB12 MINITRAN SOLCO Receptbelagda läkemedel två starka terapiområden Meda fokuserar primärt på två terapiområden Astma/allergi och Dermatologi. Produkterna tillgodoser ett växande behov hos patienter och sjukvården. Behovet drivs bland annat av den tilltagande utbredningen av allergier, främst i Västeuropa och Nordamerika, men även på tillväxtmarknaderna. Dermatologi innefattar sjukdomar som hudcancer, acne och dermatitis, alla vanliga sjukdomar med ökande förekomst. Detta är delvis till följd av miljöbetingade faktorer som till exempel solexponering. På mer mogna marknader i främst Nordamerika och Europa är astma och allergi det femte största terapiområdet på läkemedelsmarknaden, och dermatologi det tionde största. För tillväxtmarknaderna är dermatologi det sjunde största och astma och allergi det tionde största. OTC-produkter Meda har de senaste åren byggt upp en omfattande verksamhet inom OTC-området. Vid utgången av 2013 utgjorde OTC-segmentet 24% av den totala försäljningen. Allt fler marknader erbjuder ett allt större utbud av receptfria läkemedel. Receptfria produkter är ett viktigt komplement till receptbelagda läkemedel, då de ofta sparar tid och pengar for patienten och samtidigt minskar belastningen på hälso- och sjukvården. Efterfrågan drivs också av att intresset för förebyggande hälsovård ökat under de senaste åren. Försäljningen för de tio största produkterna inom OTC-området uppgick 2013 till cirka miljoner SEK, vilket motsvarar 14% av Medas totala försäljning. Meda har en ambition att fortsätta växa inom OTC-området och har successivt ökat marknadsinvesteringarna. omsättning, produktområde omsättning, terapiområde 2009 omsättning, terapiområde 2013 Specialty Products, 63% OTC, 24% Branded Generics, 10% Övriga, 3% Meda har en bred produktportfölj som är representerad i flera terapiområden. Fokus är dock Astma/allergi och Dermatologi. Astma/allergi, 23% Kardiologi, 20% Dermatologi, 17% Smärta och inflammation, 12% CNS 1), 9% Gastroentereologi, 5% Metabolism/ vitaminer, 4% Övriga, 10% Dermatologi, 25% Astma/allergi, 17% Kardiologi, 15% Smärta och inflammation, 11% CNS 1), 9% Gastroentereologi 9% Övriga, 9% Metabolism/ vitaminer, 5% 1) Central Nerv System 1) Central Nerv System Meda årsredovisning

24 Produktportfölj 17% av omsättningen astma/allergi, omsättning per land USA, 35% Tyskland, 26% Storbritannien, 8% Sverige, 7% Frankrike, 4% Spanien, 2% Kina, 2% Övriga, 16% Astma och allergi globala folksjukdomar Förekomsten av allergier ökar: år 2015 förväntas 50% av världens befolkning ha någon form av allergi, och allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi) har mångdubblats under det senaste decenniet. Allergisk rinit är en allergiform som anses vara en global epidemi. Den påverkar ca 500 miljoner människor världen över, varav omkring 180 miljoner människor i Västeuropa, USA och Japan. Allergisk rinit är förenat med höga socioekonomiska kostnader. Utan korrekt behandling kan allergisk rinit utvecklas till astma. Astma är en kronisk sjukdom som drabbar luftvägarna. Det är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn. Astma påverkar omkring 300 miljoner individer världen över. Hörnstenen i astmaterapi är att behandla den underliggande kroniska inflammationen med inhalerad kortikosteroider och minimering av systemisk exponering. Optimal läkemedelsfördelning till lungorna är därför av största betydelse och kan underlättas med hjälp av inhalationskammare. US astma guidelines har rekommenderat användandet av inhalationskammare vid behandling med inhalerad kortiko steroid. PRODUKTER INOM ASTMA/ALLERGI Dymista Allergisk rinit har blivit svårare att behandla på senare år. Mer än två tredjedelar av patienterna har måttlig till allvarlig allergisk rinit. De visar oftare än tidigare känslighet mot fler allergener och omkring 20% av dessa visar ökad resistens mot behandling. Det finns ett icke tillgodosett medicinskt behov för mer effektiv behandling, särskilt då studier har visat att många patienter har fortsatta besvär även under och efter behandling med existerande behandlingar. Dymista är en ny nässpray som innehåller de aktiva substanserna azelastin och flutikason. Beredningen och sprayflaskan bidrar också till produktprofilen. Den är godkänd för behandling av säsongsbunden allergisk rinit på den amerikanska marknaden samt säsongs bunden och icke-säsongsbunden allergisk rinit i Europa. Dymista har förutsättningar att förändra behandlingen av allergisk rinit och har på kort tid vunnit starkt stöd hos viktiga intressentgrupper. Dymistas effekt och säkerhet har dokumenterats i studier med över patienter. Läkemedlet är snabbare och effektivare än standardbehandling (azelastin hydroklorid och flutikason propionat) för patienter med medelsvår till svår säsongsbunden allergisk rinit. Den kan sålunda ge patienter med medel svår till svår allergisk rinit betydande eller fullständig symptomlindring. I USA är Dymista nu det näst mest sålda läkemedlet i sin produktkategori. Dymista lanserades i Europa under 2013 och nådde på kort tid betydande marknadsandelar i Tyskland, Italien, Österrike, Irland och Finland. Dymista har godkänts och/eller är under slutgranskning för godkännande på flera nya marknader, som till exempel Australien, Kanada, Mexiko, Kina, Turkiet, Sydafrika samt i Mellanöstern. 20 Meda årsredovisning 2013

25 Produktportfölj Dymista har potential att förändra behandlingen av allergisk rinit, och har på kort tid fått ett starkt stöd från viktiga intressentgrupper. Meda årsredovisning

26 Produktportfölj Azep är en av produkterna bakom den goda tillväxten i Kina. Aerospan En central del i astmaterapi är att effektivt behandla den underliggande kroniska inflammationen med inhalerade kortikosteroider samtidigt som systemexponeringen begränsas. Optimal administration av den verksamma substansen till lungan är avgörande och kan möjliggöras av en speciell inhalationskammare. Förvärvet av Aerospan gör det möjligt för Meda att marknadsföra den enda inhalerade kortikosteroiden med en integrerad inhalationskammare, som säkerställer en konsekvent och effektiv administration vid astmabehandling. Externa inhalationskammare är vanligt förekommande i klinisk miljö och rekommenderas tillsammans med sprayinhalatorer i USA och i internationella riktlinjer för astmabehandling. Aerospan är en inhalerad kortikosteroid för underhållsmedicinering av astmapatienter med allergiprofylaktisk effekt för patienter som är sex år eller äldre, samt för astmapatienter med behov av oral kortikosteroid behandling. Aerospans inhalationsmedicinering kan minska eller helt eliminera behovet av orala kortikosteroider. Kliniska tester på vuxna och barn av Aerospan, tillsammans med den integrerade inhalationskammaren, har bekräftat läkemedlets effektivitet. Därutöver har de kliniska testerna visat att de bieffekter som är associerade med inhalerade kortikosteroider, som till exempel infektioner i munnen och röstförändringar, är jämförbara med placebo. Kontrollerade kliniska studier har visat att inhalerade kortikosteroider, som grupp, kan bidra till avtagande pediatrisk tillväxt. Aerospan har därför testats i en 52-veckors, slumpmässig, placebokontrollerad studie på barn. I studien var den genomsnittliga tillväxtminskningen mycket liten och jämförbar med placebo. Lanseringen av Aerospan i USA är planerad till det andra kvartalet 2014, vilket skapar möjligheter till ytterligare tillväxt inom astmaoch allergiområdet med produkter för både övre och nedre luftvägarna. EpiPen Anafylaxi (anafylaktisk chock) uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar på ett ämne, t.ex. ett livsmedel. Det är ett oförutsägbart tillstånd som kan vara livshotande. EpiPen är en autoinjektor med adrenalin som används för akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergen, som insektsgift eller livsmedel. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Organisation (EAACI) rekommenderar att den som löper risk att drabbas av en anafylaktisk chock alltid ska bära med sig adrenalinsprutor. AZEP Azep är en nässpray för behandling av allergisk och icke-allergisk rinit. Den innehåller den aktiva substansen azelastin som är ett antihistamin. Azep är ett snabbt växande varu märke inom allergisk rinit i Kina, där Meda nyligen öppnat ett dotterbolag. I Europa marknadsförs Azep under varumärkena Allergodil och Rhinolast. I USA har Azelastin-varumärket Astelin till större delen ersatts av den patentskyddade life cycle-produkten Astepro. Astepro Astepro är en nässpray för behandling av allergisk och icke-allergisk rinit. Den innehåller den aktiva substansen azelastin, som är ett antihistamin. Astepro är en ny och förbättrad formulering av Azelastine (Azep, Astelin, Allergodil, och Rhinolast) som tolereras bättre och är effektivare. Astepro once-daily är det första nasala antihistaminet som godkänts som en-dos för patienter med säsongsbetingad allergi. Lanseringen av Astepro once-daily i USA inleddes under Registreringsarbete pågår på andra viktiga marknader. Astepro 0,15% är det ledande varumärket för antihistamin i USA. 22 Meda årsredovisning 2013

27 Produktportfölj 25% av omsättningen dermatologi, omsättning per land Zyclara godkändes i Europa 2012 och lansering initierades under Frankrike, 17% Tyskland, 9% Italien, 7% Storbritannien, 7% Spanien, 6% Ryssland, 5% Mellanöstern, 5% Sverige, 5% Belgien, 5% Övriga, 34% Dermatologi Huden är människokroppens största organ och har många livsviktiga funktioner, som bland annat skydd mot mikrober. Hudsjukdomar är vanliga i alla åldersgrupper och i alla delar av världen. Några av de vanligaste hudsjukdomarna är eksem, psoriasis, akne och hudcancer. PRODUKTER INOM DERMATOLOGI Elidel Atopiskt eksem är en kronisk återkommande inflammatorisk hudsjukdom, vars förekomst ökar. Man beräknar att mer än 20% av alla barn, och 2 10% av den vuxna befolkningen, lider av atopiskt eksem. Förekomsten har tredubblats på 30 år. Elidel är ett patentskyddat läkemedel baserat på substansen pimekrolimus för behandling av atopiskt eksem. Det är den första topikala beredningen som inte innehåller kortikosteroid för behandling av atopiskt eksem, och har därmed färre biverkningar. Elidel har dokumenterats i studier med fler än patienter. Elidel säljs i dagsläget på fler än 90 marknader globalt, dels genom den egna marknadsorganisationen, dels genom partners. I Nordamerika, Kanada och Mexiko har Elidel utlicensierats till Valeant. Elidel rekommenderas i de europeiska riktlinjerna som förstahandsbehandling på känsliga hudområden. Under 2012 avslutades en studie på barn (2 400 patienter med fem års behandling) med mild till moderat atopiskt eksem som visade att Elidel har samma effektivitet som topikala steroider men inte samma biverkningar vid långvarig användning. Studien ger stöd för ökad användning av Elidel. Zyclara Aktinisk keratos är en vanligt förekommande cancertyp som drabbar en ökande andel av befolkningen, framför allt på det norra halvklotet. Zyclara är för närvarande det enda topikala läkemedlet (används lokalt på huden) som kan upptäcka och eliminera subkliniska (osynliga) och kliniska (synliga) skador på större hudpartier. Den aktiva substansen i Zyclara är imiquimod (kräm) 3,75%, en formulering som kan an vändas på ett väsentligt större behandlingsområde än andra preparat. Zyclara godkändes i Europa 2012 och lansering initierades under Aldara Aldara är ett immunomodulerande medel för behandling av aktinisk keratos, ytligt basaliom och genitala vårtor. Acnatac Akne är en form av kronisk inflammation som drabbar mer än 80% av alla ungdomar. Acnatac för behandling av inflammatorisk och icke-inflammatorisk akne befinner sig i lanseringsfas. Kombinationen av klindamycin (antibakteriell) och tretinoin (topikal retoniod) är effektivare för behandling av inflammatorisk och icke-inflammatorisk akne än substanserna var för sig, så kallad monoterapi. Acnatac har en ny vattenbaserad formel som är säkrare än befintliga retinoidbaserade läkemedelssammansättningar. Acnatac har testats kliniskt på mer än patienter. Betadine Betadine är ett antiseptikum baserad på jod för behandling och förebyggande mot infektioner i hud och slemhinnor. Andra produkter inom Dermatologi Aldara (Imiquimod 5%) Efudix (5-Fluoruracil) Dermatix Kamillosan Solcoseryl Nalox Vårtfri Meda årsredovisning

28 Produktportfölj SB12, som internationellt heter CB12, är ett munvårdande medel som neutraliserar de ämnen som ger dålig andedräkt. 24 Meda årsredovisning 2013

29 Produktportfölj 24% av omsättningen otc, omsättning per land Sverige, 19% Frankrike, 15% USA, 9% Tyskland, 7% Italien, 6% Nederländerna, 6% Belgien, 5% Storbritannien, 4% Spanien, 4% Övriga, 25% Receptfria läkemedel (OTC) Marknaden för receptfria läkemedel blir allt intressantare för Meda. Den växer snabbare än marknaden för receptbelagda läkemedel, och står i dag för cirka 12% av den globala läkemedelsmarknaden. I motsats till receptbelagda läkemedel är prissättningen fri och marknadsföringen sker direkt mot konsumenterna. Andelen receptfria läkemedel är högre i tillväxtmarknaderna än på mogna marknader, ofta beroende på att konsumenterna där har sämre tillgång till kvalificerad sjukvård. Receptfria läkemedel kan då ersätta receptbelagda. I de industrialiserade länderna drivs efterfrågan för receptfria läkemedel av det ökande intresset för egenvård, friskvård och ökad livskvalitet. I dag står de receptfria produkterna för 24% av Medas totala försäljning. Ambitionen är att de på sikt ska utgöra en tredjedel av företagets omsättning. PRODUKTER INOM OTC SB12 Dålig andedräkt (halitosis) bildas av bakterier som finns i munhålan, mellan tänderna och på tungans bakre del. När dessa bakterier bryter ned matrester med mera bildas illaluktande svavelgaser som orsakar dålig andedräkt. SB12 är ett munvårdande medel som neutraliserar de ämnen som ger dålig andedräkt. Ger effekt i 12 timmar vilket är möjligt genom att produkten binder vävnader i munhålan. vårtfri En vårta är en utväxt på huden som orsakas av virus, humant papillomvirus (HPV). Vårtor smittar och kan lätt överföras till andra personer och till andra delar av kroppen. Vårtfri är en effektiv utvärtes lösning för behandling av vårtor på händer, fötter och kroppsvårtor. Lösningen absorberas direkt in i vårtan och lämnar inga ärr. Vårtfri finns i dagsläget tillgängligt på ett antal marknader i Europa. NaloX Nagelbesvär är vanligt och den vanligaste orsaken är nagelsvamp. Fula och missfärgade naglar kan också bero på psoriasis, torra naglar eller yttre skada. Nalox är en topikal behandling (på nageln) och används för behandling av nagelsvamp och nagelpsoriasis. Intervju med Dirk Groen: Executive Vice President, Marketing OTC Vilka är de största skillnaderna mellan den receptfria och den receptbelagda läkemedelsverksamheten? De receptfria produkterna säljs direkt till konsumenter via kanaler som apoteks- och livsmedelskedjor. Detta är jämförbart med andra konsumtionsvaror som marknadsförs brett via många olika kanaler. På marknaden för receptfria läkemedel ligger värdet i varumärkena. Inom hälso- och sjukvårdssegmentet är konsumenterna mycket lojala mot välkända märken som de vet löser deras hälsoproblem. Rekommendationer och renommé är mycket viktiga på denna marknad och det krävs tid och marknadsföringsinsatser för att bygga upp starka varumärken. Medas ambition är att växa receptfria läkemedel till att stå för en tredjedel av företagets totala försäljning i framtiden. Hur ska ni uppnå detta mål? Vi håller på att öka penetrationen på OTC-marknaden med premiumprodukter inom utvalda marknadssegment, där vi försöker nå en ställning som ett av de tre största företagen genom stark och fokuserad marknadsföring. Våra unika styrkor som läkemedels bolag är att vi är kända för att ha bra produkter, och att vi har erfarenhet av marknadsföring som riktar sig till den personal som rekommenderar våra produkter till slutkunderna. Vilka är de tre mest lovande produkterna? Våra tre internationella varumärken, SB12, Vårtfri och Nalox, är våra mest lovande produkter. Vi har också ett ganska brett sortiment av lokala produkter med starka varumärken och stabila marknadspositioner. Meda årsredovisning

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2012 Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2013 Delårsrapport januari mars 7 maj Delårsrapport januari juni 2 augusti Delårsrapport januari september 8 november Årsstämma

Läs mer

Innehåll Årsredovisning 2009. Innehåll

Innehåll Årsredovisning 2009. Innehåll Årsredovisning 2009 Innehåll Årsredovisning 2009 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2009 i siffror 4 VD har ordet 7 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma 12 Medas strategi och utveckling

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2007 Meda Information till aktieägarna Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2008 Delårsrapport januari mars 6 maj Delårsrapport januari juni 8 augusti Delårsrapport januari

Läs mer

104 Förslag till vinstdisposition. 105 Revisionsberättelse. 106 Finansiell översikt. 108 Bolagsstyrningsrapport. 111 Definitioner.

104 Förslag till vinstdisposition. 105 Revisionsberättelse. 106 Finansiell översikt. 108 Bolagsstyrningsrapport. 111 Definitioner. Årsredovisning 2008 Innehåll Årsredovisning 2008 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2008 i siffror 4 VD har ordet 6 Omvärldsbeskrivning och specialty pharma 10 Medas strategi och utveckling

Läs mer

INNEHÅLL. Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11. Organisation och medarbetare 16

INNEHÅLL. Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11. Organisation och medarbetare 16 LÖNSAM TILLVÄXT årsredovisning 2014 moberg pharma INNEHÅLL Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11 Innovationsmotorn 13 Organisation och medarbetare

Läs mer

februari En klinisk studie för Nalox genomfördes med 75 mars Fulltecknad företrädesemission tillförde bolaget 12,0 MSEK.

februari En klinisk studie för Nalox genomfördes med 75 mars Fulltecknad företrädesemission tillförde bolaget 12,0 MSEK. Årsredovisning 2011 moberg de r ma innehåll verksamhetsbeskrivning Introduktion 3 VD:s kommentar 4 Verksamhetsbeskrivning och affärsmodell 8 Marknad och trender 12 Marknadsföring och försäljning 14 Försäljningsutveckling

Läs mer

Innehåll. Året i korthet 1. koncernen 36. för koncernen 33. moderbolaget 38. moderbolaget 41. Ledningsgrupp 65

Innehåll. Året i korthet 1. koncernen 36. för koncernen 33. moderbolaget 38. moderbolaget 41. Ledningsgrupp 65 ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Året i korthet 1 VD-ORD 2 vision, affärsidé, mål och strategier 5 affärsmodell 6 Tillväxt och förvärv 8 MARKNAD 11 kundcase 14 kunder 15 TJÄNSTER 17 hållbarhet 22 organisation

Läs mer

Karessa Pharma Holding AB (publ)

Karessa Pharma Holding AB (publ) Karessa Pharma Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North Februari 2015 Innehåll Viktig information 3 Bakgrund och motiv 4 VD har ordet 5 Marknadsöversikt 6 Karessas

Läs mer

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011 hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F Utvecklingen i sammandrag 33,6 miljarder USD Försäljningen minskade med 2 i fasta valutakurser till 33 591 (: 33 269 ) 13,2 miljarder USD

Läs mer

NYCKELTAL. Innehåll. vitrolife i korthet

NYCKELTAL. Innehåll. vitrolife i korthet Årsredovisning 2011 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Ordförande har ordet 4 VD har ordet 4 Affärsmodell, mål och strategier 7 Organisation, medarbetare och värderingar 13 Ny branding Fertilitet 16 Fertilitet

Läs mer

Skapa mervärde genom innovation

Skapa mervärde genom innovation AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2012 Skapa mervärde genom innovation Overview Innovation ligger till grunden för allt vi gör inom AstraZeneca från vår forskning kring effektiva

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North ENZYMATICA AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår

Läs mer

Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT

Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT INNEHÅLL 2005 i korthet 1 Ordföranden har ordet 2 Koncernchefens översikt 3 Utvecklingen i sammandrag 5 Verksamhetsöversikt

Läs mer

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008 Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv Årsredovisning 2008 02 VD har ordet ett år av spännande förändringar 04 Detta är Biovitrum 05 Sammanfattning av verksamhetsåret

Läs mer

Innehåll 14 15 16 25 26 34 50

Innehåll 14 15 16 25 26 34 50 Årsredovisning 2014 Innehåll 04 Året i korthet 05 VD-ord 06 Verksamhetsbeskrivning Marknad och försäljning 09 Bactiguards innovatör Billy Södervall 10 Verksamhetsbeskrivning Historik och teknologi 12 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) Årsredovisning 2014

ENZYMATICA AB (PUBL) Årsredovisning 2014 ENZYMATICA AB (PUBL) Årsredovisning 2014 1 ENZYMATICA ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Innehållsförteckning 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Enzymatica på två minuter 5 Marknadsöversikt 6 Trender och potential

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Geografiska regioner Produktområden Företagspresentation 1 2013/14 i korthet 2 Elekta i världen 4 Vd har ordet 6 Mission, vision, affärsmodell och värdegrund 8 Strategi 11 Finansiella

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner.

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG Group Årsredovisning 2014 Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG GROUP ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Innehåll Året i korthet 1 Detta är VBG Group 2 Vision 4 Ekonomisk utveckling 6

Läs mer

Elekta Årsredovisning 2012/13

Elekta Årsredovisning 2012/13 Elekta Årsredovisning 2012/13 Human Care Makes the Future Possible 32 ELEKTA ONCOLOGY 38 ELEKTA BRACHYTHERAPY 44 ELEKTA SOFTWARE 26 ELEKTA NEUROSCIENCE 50 ELEKTA SERVICES BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT Geografiska

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Probi is here! Probi AB Ideon Gamma 1 Sölvegatan 41 223 70 Lund Tel 046-286 89 20 Fax 046-286 89 28 E-post probi@probi.se Hemsida www.probi.

Probi is here! Probi AB Ideon Gamma 1 Sölvegatan 41 223 70 Lund Tel 046-286 89 20 Fax 046-286 89 28 E-post probi@probi.se Hemsida www.probi. CitigateStockholm.com Tryck: Ljungbergs Tryckeri Foto: Johnér, Ola torkelsson och edlingphoto.com Probi Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 2 Vad är probiotika? 4 Vd-ord 6 Verksamheten 7 Functional

Läs mer

ASTRAZENECA I KORTHET

ASTRAZENECA I KORTHET OCH BOKSLUT I SAMMANDRAG ÅRSÖVERSIKT 2006 AKTIEN I KORTHET UTDELNING OCH UTBETALNINGSDAGAR UTDELNING FÖR 2006 USD GBP SEK UTBETALNINGSDAG Utdelning, första halvåret 0,49 0,266 3,60 18 september 2006 Utdelning,

Läs mer

INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA

INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering, Credit Management Services (CMS). Vårt erbjudande spänner över

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 212 Innehåll Koncernen Året i korthet ii Koncernöversikt iii Koncernchefen kommenterar 2 Strategisk inriktning 4 Getinges och kunderna 8 Affärsområde Medical Systems 1 Affärsområde

Läs mer

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer.

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer. Årsredovisning 2014 2 Doro i korthet Innehåll Ledande telekomlösningar för seniorer 2 Doro i korthet 4 Året i korthet 6 Vd har ordet 8 Strategi 10 Marknad 12 Doro-aktien 15 En hållbar verksamhet 18 Verksamheten

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta ÅRSREDOVISNING 2014 Vi har något att berätta 1 Räkenskapsåret i korthet 2 Sobis intäkter 4 Viktiga händelser 2014 6 Vd-ord 8 Detta är Sobi 10 Vem vi arbetar för 16 Var vi finns 22 Vad vi gör 24 Affärsområde

Läs mer

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord Aerocrines vision är att förbättra behandlingen av inflammatoriska luftvägssjukdomar och därmed också livskvaliteten för behandlade patienter över hela världen. k n ow l e d g e in e v e ry bre at h Årsredovisning

Läs mer

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar Årsredovisning 2014 Innehåll KONCERNEN Året i korthet.... 1 Detta är Getinge.... 2 Koncernchefen kommenterar.... 4 Drivkrafter.... 6

Läs mer