Innehåll. 36 Hållbarhetsredovisning. Förvaltningsberättelse 56 Verksamheten 60 Risker 63 Bolagsstyrningsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 36 Hållbarhetsredovisning. Förvaltningsberättelse 56 Verksamheten 60 Risker 63 Bolagsstyrningsrapport"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 2013 in br Innehåll Meda i korthet i korthet 2 VD har ordet 4 Marknad 12 Strategi och affärsmodell 16 Marknadsföring och försäljning 19 Produktportfölj 28 Produktutveckling 30 Produktion och tillverkning 32 Medarbetare 34 Investment story 36 Hållbarhetsredovisning Förvaltningsberättelse 56 Verksamheten 60 Risker 63 Bolagsstyrningsrapport Finansiella rapporter 68 Räkningar koncernen 74 Noter koncernen 97 Räkningar moderbolaget 102 Noter moderbolaget 108 Styrelsens undertecknande 109 Revisionsberättelse 110 Femårsöversikt 112 Meda-aktien 114 Styrelse 116 Ledande befattningshavare 118 Definitioner 119 Ordlista 120 Information till aktieägarna

3 Koncernens omsättning nådde miljoner SEK EBITDA uppgick till miljoner SEK Vid utgången av 2013 hade Meda medarbetare varav inom marknadsföring och försäljning 120 Våra läkemedel säljs i över 120 länder 60 Våra försäljningsorganisationer finns i närmare 60 länder

4 Meda i korthet Meda är ett ledande internationellt specialty pharma-företag med en bred produktportfölj och egen försäljningsorganisation i närmare 60 länder. Inräknat de marknader där distributörer sköter försäljningen säljs Medas produkter i mer än 120 länder. Meda når därmed mer än 80% av den globala läkemedelsmarknaden. Mätt i försäljning är Meda det 48:e största läkemedelsbolaget och det 15:e största specialty pharma-företaget i världen. Vid utgången av 2013 hade Meda (2 900) anställda, varav verksamma inom marknadsföring och försäljning. De senaste åren har Medas närvaro på tillväxtmarknader ökat. Marknadsorganisationen på dessa marknader omfattar 680 personer. Meda AB är moderbolag i koncernen och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Specialty pharma som begrepp Det finns olika definitioner av specialty pharma. För Meda betyder det: Företaget har en specialiserad roll i värdekedjan: Fokus på marknadsföring och försäljning Ingen egen riskfylld läkemedelsforskning i tidig klinisk fas Företaget har specialistkompetens inom avgränsade terapiområden: Astma/allergi och Dermatologi, samt Receptfria läkemedel (OTC) Företaget erbjuder nischade produkter som svarar mot särskilda medicinska behov: Heltäckande produktportfölj inom valda terapiområden Tydliga synergier inom marknadsföring och försäljning

5 Viktiga händelser under 2013 Geografisk expansion av OTC-portföljen Ökat terapeutiskt fokus Lansering av nya produkter Starkt positivt bidrag från Emerging markets Förvärv av Acton Pharmaceuticals med Aerospan och EB24 Produktlanseringar på nya marknader Astma/allergi och Dermatologi Dymista (USA och Europa) och Zyclara (Europa) God avkastning på gjorda marknadsinvesteringar Aerospan enda godkända inhalatorn med inbyggd inhallationskammare Året i siffror Koncernens omsättning uppgick till (12 991) miljoner kronor Organisk tillväxt om 4% Fritt kassaflöde uppgick till (2 672) miljoner kronor Ökat fokus på terapiområdena Astma/allergi, samt OTC-portföljen Rörelseresultatet uppgick till (1 801) miljoner kronor Resultatet efter skatt uppgick till 805 (1 175) miljoner kronor Resultatet per aktie blev 2,67 (3,98) kronor EBITDA uppgick till (3 945) miljoner kronor, motsvarande en marginal på 28,5 (30,4) %. Utdelningen per aktie föreslås bli 2,50 (2,25) kronor omsättning MSEK EbitDA MSEK fritt kassaflöde MSEK Meda årsredovisning

6 VD har ordet Vi går in i nästa fas Först av allt vill jag ta tillfället i akt att tacka Anders Lönner för hans fantastiska arbete på Meda. Han har varit till stor inspiration för mig i mitt arbete och jag ser fram emot att fortsätta bygga och positionera Meda som ett av de ledande specialty pharma-företagen. Framsteg på många fronter 2013 var ett viktigt år för Meda. Det var ett år med fokuserade investeringar och förnyad organisk tillväxt. Samtidigt som vi fortsatte att investera i våra prioriterade terapiområden, Astma/allergi och Dermatologi, tillväxtmarknader och OTC-portföljen, ökade vår organiska tillväxt. Med draghjälp från Emerging markets, vår produkt Dymista och vår internationella strategi för OTC-portföljen lyfte Medas organiska tillväxt under andra halvan av 2013 för att nå 4% för helåret. Det är betydligt starkare än under tidigare perioder. Tillväxt som drivs av produktlanseringar Inom Astma/allergi fick Dymista ett gott mottagande i USA och rankades som det näst största varumärket inom astma- och allergiområdet vid årets slut. Inom Dermatologi har Elidel ökat starkt till följd av en stabil efterfrågan på flera marknader. Vidare har OTC-portföljen gynnats av lanseringen av utvalda produkter på nya marknader. och Emerging markets Geografiskt sett såg vi en stark utveckling på Emerging markets under året. Omsättningen steg med 6%, och Kina och Commonwealth of Independent States (CIS) bidrog mest till denna ökning. Den positiva utvecklingen avspeglar både våra ambitiösa marknadsinvesteringar och vår konkurrenskraftiga produktportfölj.

7 VD har ordet Vår organiska tillväxt lyfte under andra halvan av 2013 för att nå 4% för helåret. Det är betydligt starkare än under tidigare perioder. Synergieffekter att vänta inom Astma/allergi I oktober slutförde Meda förvärvet av Aerospan en patenterad produkt för behandling av astma. Förvärvet innebär att Meda får tillgång till unik inhalationskammarteknik och ligger även i linje med Medas strategi att öka sitt fokus inom astma- och allergiområdet. Aerospan, som är ett viktigt komplement till Dymista, förväntas generera marknadsföringssynergier med Dymista när den lanseras under Ett tillförlitligt Meda Meda har en tydlig målsättning att skapa värde för sina olika intressenter. Vi uttrycker vårt fortsatta stöd för FN:s Global Compact och förnyar vårt åtagande att följa detta initiativ och dess principer. För oss är det lika viktigt att vara en ansvarsfull aktör på den globala läkemedelsmarknaden som det är att vara en pålitlig och tillförlitlig partner lokalt. Under året introducerade vi ett nytt system för leverantörsuppföljning, och vi har vidareutvecklat våra antikorruptionsprocesser. Ett hållbart Meda Det har skett stora framsteg på hälsovårdsområdet men behoven är långt ifrån tillgodosedda. En växande befolkning, en allt högre medellivslängd och livsstilsförändringar ökar behoven av vård på olika sätt. Medas viktigaste uppdrag är att tillhandahålla effektiva och säkra läkemedel för patienter och kunder. Patientsäkerhet är därför av största vikt. Hög kvalitet i tillverkningsledet är en förutsättning för patientsäkerhet och vi strävar hela tiden efter att förbättra våra leverantörsprocesser och öka vår marknadskännedom. CSR-risker relaterade till leverantörer och partners blir allt viktigare att hantera, särskilt när vi går in i nya marknader och möter lokala regleringar och affärsmetoder. Dessa risker måste vi dessutom ta hänsyn till när vi överväger förvärv av företag och produkter. Vår kompetens lägger grunden för framtida framgångar Medas framtida framgångar är helt beroende av medarbetarnas kompetens. Vi har alltid lagt stor vikt vid att rekrytera personer med höga ambitioner. I dag har vi utmärkt bredd, djup och kvalitet hos både personal och ledning. I Meda Way beskriver vi vår vision och sammanfattar de viktigaste beståndsdelarna i vår företagskultur som präglas av korta beslutsvägar, kontinuerligt lärande och kundorientering. Vid årets slut hade Meda anställda och kontraktsanställda. För att hålla tempot och behålla vår flexibilitet samtidigt som företaget växer erbjuder Meda kontinuerligt ledar- och specialistutbildning. Kassaflödes- och kostnadsdisciplin Det är också viktigt att lyfta fram vår strikta kassa flödes- och kostnadsdisciplin. Vårt kassaflöde är starkt och upprätthålls genom fortlöpande implementering av effektiviseringsåtgärder inom hela företaget, vilka syftar till att bevara vår ekonomiska flexibilitet. För oss är ekonomisk flexibilitet en strategisk tillgång som ger oss möjlighet att finansiera såväl egna tillväxtinvesteringar som åtgärder för att höja aktieägarvärdet på sikt. För 2013 uppgick det fria kassaflödet till miljoner SEK, vilket motsvarar 20,5% av omsättningen. En stark marknadsposition Sammanfattningsvis har vi alltså den strategi och den grundläggande kapacitet som krävs för att stärka vår position inom branschen. Företaget har en väldefinierad position och en stark marknadsorganisation, men också den storlek och effektivitet som behövs för att dra fördel av vår produktportfölj internationellt. Med ökat fokus på snabbväxande områden, både vad gäller produkter och geografiska regioner, är prognosen för Medas organiska tillväxt positiv. Genom riktade förvärv inom prioriterade terapiområden kan vi uppnå en högre tillväxttakt. Åtgärder för att förbättra vår operativa effektivitet, särskilt i vår leverantörs- och tillverkningskedja, väntas också förbättra lönsamheten och kassaflödet framöver. Stor tillit inför framtiden Med stöd från alla kompetenta och begåvade medarbetare på Meda och vårt nya team med erfarna och drivande högre chefer, känner jag stor tillit inför framtiden. Tillsammans kommer vi få Meda att växa avsevärt under de kommande åren. Mot bakgrund av allt som vi tillsammans har åstadkommit vill jag tacka alla medarbetare för ert hårda arbete, ert bidrag och ert engagemang under Dr. Jörg-Thomas Dierks Verkställande direktör Meda årsredovisning

8 Marknad God tillväxt på den globala läkemedelsmarknaden Under 2012 såldes läkemedel för totalt 965 miljarder USD i världen, enligt IMS Consulting Group. Den globala marknaden för läkemedel väntas under 2014 för första gången vara värd mer än miljarder USD, för att år 2017 omsätta miljarder USD, en ökning med cirka 24% från % Den globala läkemedelsmarknaden väntas växa med ungefär 24% till Högre tillväxt för receptfria läkemedel Marknaden för receptfria läkemedel (OTC) växer snabbare än för receptbelagda läke medel omfattade den globala marknaden för OTC cirka 115 miljarder USD, vilket motsvarar ungefär 12% av den totala marknaden för läkemedel. Andelen OTC-försäljning är markant högre på tillväxtmarknaderna än i Europa, Nordamerika och Japan. Fortsatt tillväxt för branded drugs i utvecklade länder 2012 var andelen generika (synonyma läkemedel till dyrare original där patentet gått ut) 27% av den totala försäljningen av läkemedel i världen. Den andelen väntas öka till cirka 36% Andelen generiska läkemedel är störst i tillväxtmarknaderna, där ungefär 63% av läkemedelsförskrivningen beräknas vara generika En viktig drivkraft bakom den ökande generika-användningen är att många stora originalläkemedel förlorar sina patent under de närmaste åren. Även om andelen generika har ökat markant, förväntas specialty pharma fortsätta att driva tillväxt för varumärkesskyddade läkemedel, så kallade branded drugs. På utvecklade marknader står branded drugs fortfarande för mer än 67% av läkemedelsmarknaden. Med Emerging markets menar vi vårt geografiska affärssegment. Med tillväxtmarknader menar vi länder där läkemedelsindustrins tillväxt är större än det globala genomsnittet. global läkemedelsmarknad, 2012 och ) Utvecklade länder omfattar Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Spanien, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Värde i USD mdr ) Utvecklingsländer omfattar Algeriet, Argentina, Brasilien, Colombia, Egypten, Indien, Indonesien, Kina, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Polen, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika, Thailand, Turkiet, Ukraina, Venezuela och Vietnam Utvecklade länder 1) Utvecklingsländer 2) Resten av världen Globalt Source: IMS Consulting Group 2012 utfall 2017 estimat 4 Meda årsredovisning 2013

9 Marknad Drivkrafter för tillväxt Efterfrågan på den globala läkemedelsmarknaden drivs främst av tre faktorer; demografisk utveckling, ekonomisk utveckling samt utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar. Demografisk utveckling Jordens befolkning växer. Åldrande befolkning i främst Europa, Nordamerika och Japan driver efterfrågan på läkemedel för åldersrelaterade och kroniska sjukdomar. Ökande läkemedelsanvändning per patient och ett växande antal nya patienter driver tillsammans läkemedelsmarknadens volymtillväxt i antal recept och läkemedelsdoser. Ekonomisk utveckling I takt med att invånarnas inkomster i tillväxtländerna stiger och hälsobudgetar utökas får dessa länders medborgare allt bättre tillgång till modern sjukvård och moderna läkemedel. Stark kostnadskontroll på många mogna marknader, främst i Europa, till följd av statsfinansiella problem samt ökad användning av generika, bromsar samtidigt utvecklingen på dessa marknader. Tillväxten förväntas däremot öka i takt med att ekonomin återhämtar sig. Ett ökande intresse hos männi skor på mogna marknader för förebyggande vård och höjd livskvalitet driver efterfrågan på receptfria läkemedel. Förändrade matvanor påverkar efterfrågan på läkemedel genom sjukdomar som exempelvis diabetes. Utveckling av nya läkemedel Allt fler diagnoser, inte minst livsstilssjukdomar, kan behandlas med läkemedel samtidigt som specialläkemedel förväntas öka i läkemedelsmarknadens utveckling Källa: IMS Consulting Group Andel av världsmarknaden 2012, % betydelse, vilket stödjer marknadstillväxten. Nya, avancerade läkemedel kan behandla allt svårare sjukdomstillstånd även inom mycket små patientgrupper. Dessa läkemedel får ökad betydelse i Motsvarande i miljarder USD 2012 Förväntad ökning per år , % Nordamerika Västeuropa Tillväxtmarknader Bilden av läkemedelsmarknadens utveckling är splittrad. Medan de mogna marknaderna i Europa och USA växer mycket måttligt drar försäljningsökningen på tillväxtmarknaderna iväg med tvåsiffriga tal. utvecklade länder. Samtidigt ökar förskrivningen av generika och tillväxten på läkemedelsmarknaden i utvecklade länder förväntas därför bli lägre än under de senaste fem åren. Tillväxt global läkemedelsmarknad, Tillväxt, % 15 15,0 13, , ,9 1,0 4,0 4,7 2,0 5,0 5,4 3,0 6,0 0 Utvecklade länder 1) Utvecklingsländer 2) Resten av världen Globalt utfall lågt estimat högt estimat Source: IMS Consulting Group Meda årsredovisning

10 Marknad Läkemedelsindustrin omvandlas Den globala läkemedelsindustrin förändras i rask takt, vilket ställer företagen inför stora utmaningar. Utvecklingen innebär också stora möjligheter för specialiserade bolag som Meda att konkurrera inom väl avgränsade områden. Dyrare forskning men inte fler läkemedel De stora globala läkemedelsföretagen Big Pharma ser i ökande takt patenten gå ut för storsäljande läkemedel mot breda sjukdomar (så kallade blockbusters). Kostnaderna för att forska fram nya läkemedel har skjutit i höjden. Samtidigt finns allt färre storsäljare i pipeline. Enligt Food and Drug Administration (FDA) ökade utgifterna för forskning och utveckling (FoU) hos de 500 största läkemedelsbolagen från 59 till 132 miljarder USD mellan 2001 och Samtidigt minskade antalet New Molecular Entity (NME) som godkänts av FDA från 29 till 26 per år. I stället försöker dessa företag investera i mer diversifierade forskningsportföljer med avancerade produkter riktade mot specifika terapeutiska områden. Befintliga patenterade produkter som inte passar in i den nya strategin kan exempelvis säljas till specialty pharma-bolag. Koncentration och konsolidering De allt högre kostnaderna för forskning och utveckling i kombination med färre storsäljande nya läkemedel driver på konsolideringen av läkemedelsindustrin. Branschen struktureras om i jakt på skalfördelar. Många bolag har också sjösatt omfattande effektiviseringsprogram för att sänka kostnaderna inom forskning, tillverkning samt försäljning och marknadsföring. Värdekedjan bryts upp Paradoxalt nog leder konsolideringen på marknaden till att värdekedjan bryts upp. I takt med att konkurrensen ökar blir det allt svårare att upprätthålla högsta kompetens inom alla delar, och bolagen tvingas specialisera sig på en eller några få länkar i kedjan. Denna utveckling visar inga tecken på att avta. Tvärtom driver utvecklingen mot läkemedel för allt mer specifika diagnoser med mindre patientgrupper och i förlängningen lösningar snarare än produkter också på bolagen att specialisera sig ytter ligare. FoU har mer än fördubblats under det senaste decenniet, men mängden godkända New Molecular Entity har sjunkit godkända FDA NME (29 per år) Miljarder USD , godkända FDA NME (26 per år) ,0 Globala utgifter för FoU från världens 500 största läkemedelsbolag (miljarder USD) Antal företag som bedriver FoU av läkemedel Antal (företag) Källa: ATKearney 6 Meda årsredovisning 2013

11 Marknad Elidel säljs för närvarande globalt i 90 länder via partners och Medas organisation. Meda årsredovisning

12 Marknad Q&A med våra Executive Vice Presidents Q Kan du ge en kort översikt över konkurrenssituationen i din region? Hur ser förväntningarna på tillväxt ut för de kommande åren? Vilka är de starkaste terapiområdena? Vilka är Medas viktigaste prioriteringar för 2014 i din region? A Maria Carell: Executive Vice President, North America/Australia I USA ökar antalet patienter på grund av en åldrande befolkning, längre livslängd och Obamacarereformen som kommer att ge försäkringsskydd för upp till 30 miljoner invånare som tidigare varit oförsäkrade. Samtidigt har stigande offentliga utgifter och den ekonomiska nedgången sedan 2008 lett till ökad prispress. Våra huvudsegment i USA, allergisk rinit och astma och vår OTC-produktportfölj, har växt. Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) fortsätter antalet astmafall öka och rinitförskrivningarna ökar stadigt. Marknaden för receptfria läkemedel i USA ökar också, delvis till följd av statliga åtgärder. I USA prioriterar Meda att optimera pro duktport följen och öka penetrationen på marknaden för allergi- och astma läkemedel genom att utnyttja de stora synergieffekterna i vårt produktutbud. Detta inbegriper att fortsätta öka marknadsandelen för Dymista och dra fördel av de allergi - och astmaexperter vi redan har kontakt med för att effektivt lansera Aerospan och utnyttja den ökade täckningen på rinitmarknaden. Omsättning per region MSEK USA MSEK VÄSTEUROPA MSEK EMERGING MARKETS Meda årsredovisning 2013

13 Marknad Ton van t Hullenaar: Executive Vice President, Europe/Latin America A Konkurrenssituationen varierar mellan de olika länderna som jag är ansvarig för. Meda är marknadsledande i vissa terapiområden och det huvudsakliga målet är att fortsätta växa och säkerställa att patienter har tillgänglighet till våra produkter. Det förekommer prispress på vissa receptbelagda läkemedel och utmaningen för oss är att kompensera detta genom att öka försäljningen av nylanserade och befintliga produkter. Tillväxten i OTC-segmentet har gynnats av en ökad kännedom om våra produkter, i synnerhet SB12. Vi räknar med att den fortsatta introduktionen av Dymista inom Astma/allergi, och Zyclara och Acnatac inom Dermatologi kommer generera tillväxt, precis som vår OTC-portfölj. Dessa lanseringar fortsätter att vara våra viktigaste prioriteringar Esfandiar Faghfouri: Executive Vice President, Europe/Asia/Africa A På de etablerade marknaderna inom EU har regeringar och läkemedelsverk de senaste åren främst fokuserat på att sänka kostnaderna för sjukvård. Vi förväntar oss att dessa marknader stabiliseras och visar tillväxt de kommande åren. Meda har en stark position speciellt i de växande terapiområdena Astma/allergi och Dermatologi. Vårt receptfria produktsortiment har en fortsatt god tillväxt i EU-länderna, och vi förväntar oss att framför allt relativt nylanserade SB12 drar nytta av detta positiva momentum. När det gäller Emerging markets förväntar vi oss en fortsatt god tillväxt i de flesta av dessa länder till följd av att en majoritet av länderna introducerar nya offentliga sjukförsäkringssystem vilket speglar en förbättrad ekonomisk utveckling och en växande allmän efterfrågan. Medas främsta prioriteringar under 2014 i Emerging markets är att stärka penetrationen på marknaderna inom Astma/allergi och Dermatologi, och att säkerställa försäljningstillväxten genom att addera nya innovativa produkter till vårt erbjudande och fortsätta med lansering och marknadsföring av Dymista, Zyclara, Elidel och Acnatac. Omsättning per land USA, 18% Sverige, 10% Tyskland, 10% Frankrike, 10% Italien, 6% Storbritannien, 6% Spanien, 4% Belgien, 3% Nederländerna, 3% Övriga, 30% Meda årsredovisning

14 Meda vore ingenting utan sina anställda. Sedan starten har Meda fokuserat på att skapa en kultur av entreprenörskap. Målet har alltid varit att locka människor med en stark vilja att åstadkomma förändring. 10 Meda årsredovisning 2013

15 Meda årsredovisning

16 Strategi och affärsmodell Tydlig position i värdekedjan Tydlig affärsidé, tydligt affärskoncept Marknadsföring och försäljning i fokus Medas affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiva och medicinskt välmotiverade produkter. Företagets mål är att bli ett världsledande specialty pharma-företag. Medlen är organisk tillväxt genom mark nadsanpassad produktutveckling och en aktiv förvärvsstrategi. Med utgångspunkt i en bred produktportfölj och ett starkt kassaflöde är Medas affärskoncept att identifiera, säkra tillgång till, integrera och kommersialisera läkemedelsprodukter inom valda terapiområden (framför allt Astma/allergi, Dermatologi) och segmentet OTC. Meda har en tydlig position i värdekedjan. Bolagets fokus är främst marknadsföring och försäljning. En av Medas starkaste förmågor är att snabbt och effektivt kunna integrera förvärvade verksamheter och kommersialisera nya produkter globalt. Nyckelaktiviteter är framför allt marknadsföring och försäljning, vidareutveckling av befintliga produkter, tillverkning, distribution och rådgivning. Medas position i läkemedelskedjan Nya produkter säkras genom förvärv Medas roll i läkemedelskedjan Molekylär forskning Läkemedelsutveckling Tillverkning och inköp Marknadsföring och Rådgivning försäljning Marknadsanpassad produktutveckling i sen klinisk fas, vanligen fas III Meda har en tydlig position i värdekedjan. Bolaget gör ingen egen riskfylld läkemedelsutveckling. I stället fokuserar Meda på marknadsanpassad produktutveckling inom nyckelterapiområden och på marknadsföring och försäljning. Läs mer på sidan Meda årsredovisning 2013

17 Strategi och affärsmodell Produkter förvärvas och vidareutvecklas Tillväxtstrategi på två ben Ökat fokus på organisk tillväxt Meda bedriver ingen egen tidig läkemedelsutveckling. Nya produkter tillförs bolaget framför allt genom förvärv av bolag, produkträttigheter och samarbeten med andra läkemedelsföretag. Meda arbetar dock med att förbättra egenskaperna hos befintliga läkemedel på olika sätt: Genom effektivare former för administrering av läkemedel (Astepro och Zyclara) Genom nya produktkombinationer (Dymista och Acnatac) Genom internationalisering av läkemedel (Elidel och Dymista) Medas utvecklingsarbete kan bäst beskrivas som marknadsanpassad produktutveckling i sen klinisk fas med målet att till exempel kunna förlänga ett läkemedels livslängd, eller få ett läkemedel godkänt på nya marknader för att sedan kunna lansera det på dessa marknader. Medas strategi för tillväxt vilar på en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Förvärv har historiskt varit den starkaste drivkraften bakom företagets expansion, och förvärven har löpande stöttats av företagets egna investeringar i organisk produkt- och marknadsutveckling. Det samlade resultatet är en betydande produktportfölj inom Astma/allergi, Dermatologi och OTC. Mellan åren 2000 och 2013 gjorde Meda mer än 30 större förvärv av företag och produkträttigheter och 2008 genomfördes flera strategiska förvärv, bland dem den tyska läkemedelskoncernen Viatris, 3M:s europeiska läkemedelsdivision, det amerikanska specialty pharma företaget MedPointe samt den europeiska läkemedelsverksamheten inom Valeant. Under 2010 förvärvades det amerikanska specialty pharmaföretaget Alaven och 2011 införlivades det Nordiska OTC-bolaget Antula. Sedan 2012 har Meda utöver OTC-portföljen och tillväxtmarknader fokuserat på ett antal utvalda terapiområden, framför allt Astma/allergi och Dermatologi. Av detta följer också ett ökat fokus på organisk tillväxt. Under 2012 och 2013 lanserades nya produkter inom dessa terapeutiska fokusområden, till exempel Dymista och Zyclara, med gott resultat. Flera produkter i den nordiska OTC-portföljen lanserades på nya marknader under Meda ökade också sina marknadsinvesteringar i flera tillväxtländer under året. Kombinationen av nya lanseringar och en ökad exponering mot länder med en högre tillväxt lyfte Medas organiska tillväxt under Det är ett mönster som förväntas bestå de kommande åren. Meda årsredovisning

18 Strategi och affärsmodell Under 2013 förstärktes produktportföljen inom Astma/allergi genom förvärvet av det amerikanska läkemedelsföretaget Acton Pharmaceuticals Inc., som säkrade rättigheterna till Aerospan, en patentskyddad produkt med inbyggd inhalator för behandling av astma. 14 Meda årsredovisning 2013

19 Strategi och affärsmodell Väsentliga förvärv Viktiga förvärv och avtal , försäljning per år 2013 Acton (Aerospan), Zpearpoint (EB24) Jazz (produkter för kvinnosjukdomar), Midnite (produktförvärv) McNeil AB/Cilag GmbH International (Treo), Antula (OTC), Novartis (Elidel) Graceway (Zyclara), Alaven (OTC USA) Cipla (utökade rättigheter till Dymista) Valeant (Europeiska verksamhet, Expansion Östeuropa inklusive Ryssland) MedPointe (USA), Recip M (Europeisk verksamhet) Viatris (Paneuropeiskt bolag) Viatris (Pan-Europeiskt bolag) Förvärvet av Viatris var av stor betydelse av flera skäl. Det transformerade Meda till ett pan-europeiskt specialty pharma företag, stärkte produktportföljen samt ledde till avsevärda synergier. Förvärvet av 3Ms europeiska verksamhet stärkte Medas Europeiska produktportfölj. MedPointeförvärvet etablerade Meda i USA och gav tillgång till en allergiportfölj med de marknadsledande produkterna Astelin och Astepro samt till utvecklingsprojektet Dymista som vid den tidpunkten var i klinisk utvecklingsfas. Genom förvärvet av Valeants Europeiska verksamhet etablerade sig Meda i Östeuropa. Meda utökade rättigheterna till Dymista till ytterligare marknader inklusive Europa och andra större marknader. Meda förvärvade de globala produkträttigheterna till Elidel från Novartis. Elidel är en Medas viktigare produkter inom Dermatologi. Nyligen pub licerades en ny studie som ger stöd för utökad användning av Elidel för behandling av atopisk dermatit. Antula, ett nordiskt bolag inom OTC-området, för värvades i början av SB12 var ett av de framgångsrika varumärkena i Antulas produktportfölj. I produktportföljen ingick även andra välkända varumärken som Zyx och Nalox. Meda förvärvade Acton med den patenterade produkten Aerospan och utökade därmed Medas produktportfölj inom Astma/allergi som är ett fokusområde. Genom förvärvet av Zpearpoint fick Meda ett viktigt tillskott till OTC-portföljen och ett kom plement till SB12. Meda årsredovisning

20 Marknadsföring och Försäljning Ökad närvaro på tillväxtmarknader 60 Våra försäljningsorganisationer finns i närmare 60 länder. Geografisk fördelning Expansion på tillväxtmarknader Medas marknads- och försäljningsorganisation kännetecknas av en effektiv struktur där medarbetarna generellt har en hög utbildningsnivå. Företaget har anställda inom marknadsföring och försäljning i närmare 60 länder. Medas marknadsnärvaro är av historiska skäl starkast i Europa och USA, där företaget har 843 respektive 345 anställda inom marknadsföring och försäljning. Medas närvaro på tillväxtmarknader ökar dock snabbt. Meda har under de senaste åren investerat kraftigt i sin marknads- och försäljningsorganisation på dessa marknader. Vid utgången av 2013 svarade Emerging markets för 15% av Medas totala försäljning jämfört med 14% Strategi för expansion Marknadsföring och försäljning alltid i fokus Medas expansion har skett både organiskt och genom förvärv. Marknadsföring och försäljning är centrala processer vid integration av ett förvärv, eftersom en förutsättning för framgång är att förvärvade företag och produkter snabbt kan integreras och kommersialiseras enligt Meda-modellen. Meda-modellen speglar flera grundläggande värderingar i bolaget: Obyråkratiskt, effektivt och affärsdrivet Hög verkningsgrad i marknadsföring och personlig försäljning Alltid tillvarata den bästa kompetensen i de förvärvade verksamheterna. omsättning Omsättning per region MSEK MSEK Västeuropa Emerging markets USA Övrig försäljning 16 Meda årsredovisning 2013

21 Marknadsföring och Försäljning Marknadsföring Differentierad bearbetning av marknader Kvalitet och kunskap är hörnstenar i Medas marknadsföring. Det finns även en stark drivkraft för anpassning till lokala förhållanden, vilket betyder att arbetet skiljer sig åt mellan olika marknader och produkter eftersom man måste ta hänsyn till lokala lagar samt vilket godkännande en produkt har. Det är stor skillnad på marknadsföring av receptbelagda och receptfria (OTC) läkemedel. För receptbelagda läkemedel sker i huvudsak marknadsföringen genom personlig försäljning kombinerat med utbildningsinsatser och seminarier, ofta i samarbete med kliniker. När det gäller receptförskrivna läkemedel i tidig lanseringsfas är expertutlåtanden viktiga. Goda relationer till experter är därför en avgörande framgångsfaktor. Receptfria läkemedel marknadsförs i huvudsak mot allmänheten via ett flertal olika mediekanaler. Här handlar det mer om att utveckla och positionera varumärken i en detaljhandelsmiljö. Att enskilda patienter söker mer information om olika läkemedel blir allt vanligare, vilket ger en ökad kunskap och delaktighet i beslut om behandling. Det gäller både receptbelagda och receptfria läkemedel. En mycket viktig kanal för information är internet. Ytterligare en kanal som förmedlar relevant information är patientorganisationer. Digital marknadsföring Under senare år har Meda byggt upp egen expertis för marknadsföring i digitala kanaler. Kunskap om digitala kanaler är viktigt vid försäljning och marknadsföring av OTC-produkter, där framför allt internet är en snabbt växande kanal för distribution av produktinformation för konsumentmarknaden. Internet är en viktig del i bolagets marknadsföringskampanjer och ett stöd i Medas arbete med att bygga starkare varumärken internationellt. Internet har också ökat i betydelse vid försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Meda erbjuder yrkesverksamma i läkemedelsbranschen tillgång till Meda Connects, ett egenutvecklat system där information om Medas receptbelagda läkemedel finns samlad. Meda Connects är en plattform där professionella aktörer kan söka information och utbyta information och erfarenheter om Medas produkter. Att utveckla digitala kanaler till starka komplement i marknadsföringsarbetet är en central del av Medas strategi. International Trade Business Verksamhet mot ett 70-tal länder I länder där Meda saknar en egen försäljningsorganisation ansvarar affärsenheten International Trade Business (ITB) för de produkter som marknadsförs och distribueras av Medas samarbetspartners. ITB verkar i ett 70-tal länder och genererar såväl en betydande försäljning som vinst för Meda. ITB:s partnerprocess är en systematisk metod för att introducera och marknadsföra Medas produkter på nya marknader. Det är ett beprövat koncept där Meda anpassar befintliga produkter till lokala förhållanden. Ett övergripande mål för ITB är också att skapa förutsättningar för Meda när tillfället är rätt att ta steget och etablera egna försäljningsorganisationer på dessa marknader. Marketing center Stödfunktion för internationella affärer Medas Marketing Center är marknadsföringsorganisationer inom bolaget, utan geografisk anknytning. Deras uppgift är att fungera som stödfunktion för en grupp produkter inom ett visst terapiområde och att definiera strategin för nylansering och produktutveckling. Innan lansering är ett nära samarbete med Medas övriga avdelningar, som Market Access, Clinical Research och Drug Regulatory Affairs, av största vikt. Medas Marketing Center är ansvariga för så kallad medical marketing, vilket omfattar att upprätthålla relationer med ledande globala opinionsbildare och internationella organisationer inom terapiområdena. Marketing Centerna driver även life cycle management i nära samarbete med övriga avdelningar. Andra viktiga uppgifter är att utgöra ett kvalificerat affärsstöd till de lokala försäljningsorganisationerna genom att bistå med kunskap, idéer och erfarenheter från såväl det egna terapiområdet som koncernen som helhet. I det arbetet ligger också ett ansvar för flödet av information om Medas samtliga produkter. Förvärv är en viktig del av Medas tillväxt, och via Marketing Centers får Meda tillgång till djupare kunskap om marknader och konkurrensfördelarna hos planerade förvärv. Meda årsredovisning

22 Marknadsföring och Försäljning Intervju med Hans-Jürgen Tritschler: Executive Vice President, Marketing RX Vilka är de viktigaste punkterna på agendan för marknadsförings- och försäljningsorganisationen? Medas mål är att bli ett av de ledande specialty pharma-företagen i världen. Med Dymista, Aerospan, Elidel, Zyclara, Acnatac och inlicensierade EpiPen har Meda en stark och konkurrenskraftig produktportfölj inom Astma/allergi och Dermatologi. Vårt arbete med att förbättra behandlingsalternativen inom astma- och allergiområdet har redan uppmärksammats internationellt. Bland annat har Dymista utsetts till förstahandsval för behandling av allergisk rinit av ledande experter och av redaktören för den mest prestigefyllda vetenskapliga tidskriften inom allergiområdet. Därtill har Meda fått klartecken att utvidga indikationen för adrenalinpennan EpiPen. Vi förbereder nu lanseringen av Aerospan under Aerospan är ett viktigt tillskott i vårt utbud av allergi- och astmaprodukter i USA. Vi ser att det finns goda samordningsvinster med Dymista när det gäller marknadsföringen och dessa måste vi ta till vara fullt ut. Vårt utbud av dermatologiprodukter kommer också att stärkas av den kommande lanseringen av två andra preparat. Zyclara förväntas förbättra prognosen för patienter med aktinisk keratos, som är den vanligaste formen av hudcancer. Det är den enda produkten som kan upptäcka och behandla subkliniska (osynliga) och kliniskt synliga aktiniska keratoser på hudområden som varit exponerade för sol, till exempel ansiktet. Det är viktigt att både synliga och osynliga keratoser upptäcks och behandlas för att förhindra att dessa utvecklas till invasiv cancer. Acnatac förväntas förenkla behandlingen av akne. Ett stort kliniskt utvecklingsprogram med mer än patienter har visat att produkten är säker och effektiv. Vår största utmaning blir att se till att vi utnyttjar produktlanseringarna och produkternas potential maximalt. Meda fokuserar mer på organisk tillväxt i sin strategi. Vilken roll spelar marknadsföringen i denna strategi? För mig är det marknadsföringen som driver Meda framåt mot vårt mål. Effektivt arbete med marknadsföring och försäljning är en nyckelfaktor i att utforska och utveckla våra möjligheter till organisk tillväxt. Mer specifikt har vårt strategiska arbete tre fokusområden, nämligen: Skapa en konkurrenskraftig produktportfölj för Meda Se till att vårdgivare och patienter förstår produkternas värde Bygga upp en bra marknadsföringsplattform för Meda inom Dermatologi och Astma/allergi, vilket underlättar fortsatt expansion genom inlicensiering, förvärv och egen produktutveckling. marknadsföringsorganisationens Geografiska fördelning av anställda USA, 18% Tyskland, 11% Frankrike, 8% Turkiet, 8% Ryssland, 7% Kina, 4% Italien, 4% Spanien, 4% Storbritannien, 3% Sverige, 3% Mexiko, 3% Övriga, 27% 18 Meda årsredovisning 2013

23 Produktportfölj Fokus på utvalda terapiområden Meda erbjuder sina kunder lösningar i form av en bred portfölj med produkter och kunskap inom utvalda terapiområden. Receptbelagda läkemedel står för cirka 73% av försäljningen, medan 24% utgörs av receptfria läkemedel. De tio största produkterna står för cirka en tredjedel av omsättningen. Medas 10 största produkter TAMBOCOR BETADINE DYMISTA ELIDEL ALDARA/ZYCLARA EPIPEN ASTEPRO SB12 MINITRAN SOLCO Receptbelagda läkemedel två starka terapiområden Meda fokuserar primärt på två terapiområden Astma/allergi och Dermatologi. Produkterna tillgodoser ett växande behov hos patienter och sjukvården. Behovet drivs bland annat av den tilltagande utbredningen av allergier, främst i Västeuropa och Nordamerika, men även på tillväxtmarknaderna. Dermatologi innefattar sjukdomar som hudcancer, acne och dermatitis, alla vanliga sjukdomar med ökande förekomst. Detta är delvis till följd av miljöbetingade faktorer som till exempel solexponering. På mer mogna marknader i främst Nordamerika och Europa är astma och allergi det femte största terapiområdet på läkemedelsmarknaden, och dermatologi det tionde största. För tillväxtmarknaderna är dermatologi det sjunde största och astma och allergi det tionde största. OTC-produkter Meda har de senaste åren byggt upp en omfattande verksamhet inom OTC-området. Vid utgången av 2013 utgjorde OTC-segmentet 24% av den totala försäljningen. Allt fler marknader erbjuder ett allt större utbud av receptfria läkemedel. Receptfria produkter är ett viktigt komplement till receptbelagda läkemedel, då de ofta sparar tid och pengar for patienten och samtidigt minskar belastningen på hälso- och sjukvården. Efterfrågan drivs också av att intresset för förebyggande hälsovård ökat under de senaste åren. Försäljningen för de tio största produkterna inom OTC-området uppgick 2013 till cirka miljoner SEK, vilket motsvarar 14% av Medas totala försäljning. Meda har en ambition att fortsätta växa inom OTC-området och har successivt ökat marknadsinvesteringarna. omsättning, produktområde omsättning, terapiområde 2009 omsättning, terapiområde 2013 Specialty Products, 63% OTC, 24% Branded Generics, 10% Övriga, 3% Meda har en bred produktportfölj som är representerad i flera terapiområden. Fokus är dock Astma/allergi och Dermatologi. Astma/allergi, 23% Kardiologi, 20% Dermatologi, 17% Smärta och inflammation, 12% CNS 1), 9% Gastroentereologi, 5% Metabolism/ vitaminer, 4% Övriga, 10% Dermatologi, 25% Astma/allergi, 17% Kardiologi, 15% Smärta och inflammation, 11% CNS 1), 9% Gastroentereologi 9% Övriga, 9% Metabolism/ vitaminer, 5% 1) Central Nerv System 1) Central Nerv System Meda årsredovisning

24 Produktportfölj 17% av omsättningen astma/allergi, omsättning per land USA, 35% Tyskland, 26% Storbritannien, 8% Sverige, 7% Frankrike, 4% Spanien, 2% Kina, 2% Övriga, 16% Astma och allergi globala folksjukdomar Förekomsten av allergier ökar: år 2015 förväntas 50% av världens befolkning ha någon form av allergi, och allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi) har mångdubblats under det senaste decenniet. Allergisk rinit är en allergiform som anses vara en global epidemi. Den påverkar ca 500 miljoner människor världen över, varav omkring 180 miljoner människor i Västeuropa, USA och Japan. Allergisk rinit är förenat med höga socioekonomiska kostnader. Utan korrekt behandling kan allergisk rinit utvecklas till astma. Astma är en kronisk sjukdom som drabbar luftvägarna. Det är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn. Astma påverkar omkring 300 miljoner individer världen över. Hörnstenen i astmaterapi är att behandla den underliggande kroniska inflammationen med inhalerad kortikosteroider och minimering av systemisk exponering. Optimal läkemedelsfördelning till lungorna är därför av största betydelse och kan underlättas med hjälp av inhalationskammare. US astma guidelines har rekommenderat användandet av inhalationskammare vid behandling med inhalerad kortiko steroid. PRODUKTER INOM ASTMA/ALLERGI Dymista Allergisk rinit har blivit svårare att behandla på senare år. Mer än två tredjedelar av patienterna har måttlig till allvarlig allergisk rinit. De visar oftare än tidigare känslighet mot fler allergener och omkring 20% av dessa visar ökad resistens mot behandling. Det finns ett icke tillgodosett medicinskt behov för mer effektiv behandling, särskilt då studier har visat att många patienter har fortsatta besvär även under och efter behandling med existerande behandlingar. Dymista är en ny nässpray som innehåller de aktiva substanserna azelastin och flutikason. Beredningen och sprayflaskan bidrar också till produktprofilen. Den är godkänd för behandling av säsongsbunden allergisk rinit på den amerikanska marknaden samt säsongs bunden och icke-säsongsbunden allergisk rinit i Europa. Dymista har förutsättningar att förändra behandlingen av allergisk rinit och har på kort tid vunnit starkt stöd hos viktiga intressentgrupper. Dymistas effekt och säkerhet har dokumenterats i studier med över patienter. Läkemedlet är snabbare och effektivare än standardbehandling (azelastin hydroklorid och flutikason propionat) för patienter med medelsvår till svår säsongsbunden allergisk rinit. Den kan sålunda ge patienter med medel svår till svår allergisk rinit betydande eller fullständig symptomlindring. I USA är Dymista nu det näst mest sålda läkemedlet i sin produktkategori. Dymista lanserades i Europa under 2013 och nådde på kort tid betydande marknadsandelar i Tyskland, Italien, Österrike, Irland och Finland. Dymista har godkänts och/eller är under slutgranskning för godkännande på flera nya marknader, som till exempel Australien, Kanada, Mexiko, Kina, Turkiet, Sydafrika samt i Mellanöstern. 20 Meda årsredovisning 2013

25 Produktportfölj Dymista har potential att förändra behandlingen av allergisk rinit, och har på kort tid fått ett starkt stöd från viktiga intressentgrupper. Meda årsredovisning

26 Produktportfölj Azep är en av produkterna bakom den goda tillväxten i Kina. Aerospan En central del i astmaterapi är att effektivt behandla den underliggande kroniska inflammationen med inhalerade kortikosteroider samtidigt som systemexponeringen begränsas. Optimal administration av den verksamma substansen till lungan är avgörande och kan möjliggöras av en speciell inhalationskammare. Förvärvet av Aerospan gör det möjligt för Meda att marknadsföra den enda inhalerade kortikosteroiden med en integrerad inhalationskammare, som säkerställer en konsekvent och effektiv administration vid astmabehandling. Externa inhalationskammare är vanligt förekommande i klinisk miljö och rekommenderas tillsammans med sprayinhalatorer i USA och i internationella riktlinjer för astmabehandling. Aerospan är en inhalerad kortikosteroid för underhållsmedicinering av astmapatienter med allergiprofylaktisk effekt för patienter som är sex år eller äldre, samt för astmapatienter med behov av oral kortikosteroid behandling. Aerospans inhalationsmedicinering kan minska eller helt eliminera behovet av orala kortikosteroider. Kliniska tester på vuxna och barn av Aerospan, tillsammans med den integrerade inhalationskammaren, har bekräftat läkemedlets effektivitet. Därutöver har de kliniska testerna visat att de bieffekter som är associerade med inhalerade kortikosteroider, som till exempel infektioner i munnen och röstförändringar, är jämförbara med placebo. Kontrollerade kliniska studier har visat att inhalerade kortikosteroider, som grupp, kan bidra till avtagande pediatrisk tillväxt. Aerospan har därför testats i en 52-veckors, slumpmässig, placebokontrollerad studie på barn. I studien var den genomsnittliga tillväxtminskningen mycket liten och jämförbar med placebo. Lanseringen av Aerospan i USA är planerad till det andra kvartalet 2014, vilket skapar möjligheter till ytterligare tillväxt inom astmaoch allergiområdet med produkter för både övre och nedre luftvägarna. EpiPen Anafylaxi (anafylaktisk chock) uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar på ett ämne, t.ex. ett livsmedel. Det är ett oförutsägbart tillstånd som kan vara livshotande. EpiPen är en autoinjektor med adrenalin som används för akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergen, som insektsgift eller livsmedel. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Organisation (EAACI) rekommenderar att den som löper risk att drabbas av en anafylaktisk chock alltid ska bära med sig adrenalinsprutor. AZEP Azep är en nässpray för behandling av allergisk och icke-allergisk rinit. Den innehåller den aktiva substansen azelastin som är ett antihistamin. Azep är ett snabbt växande varu märke inom allergisk rinit i Kina, där Meda nyligen öppnat ett dotterbolag. I Europa marknadsförs Azep under varumärkena Allergodil och Rhinolast. I USA har Azelastin-varumärket Astelin till större delen ersatts av den patentskyddade life cycle-produkten Astepro. Astepro Astepro är en nässpray för behandling av allergisk och icke-allergisk rinit. Den innehåller den aktiva substansen azelastin, som är ett antihistamin. Astepro är en ny och förbättrad formulering av Azelastine (Azep, Astelin, Allergodil, och Rhinolast) som tolereras bättre och är effektivare. Astepro once-daily är det första nasala antihistaminet som godkänts som en-dos för patienter med säsongsbetingad allergi. Lanseringen av Astepro once-daily i USA inleddes under Registreringsarbete pågår på andra viktiga marknader. Astepro 0,15% är det ledande varumärket för antihistamin i USA. 22 Meda årsredovisning 2013

27 Produktportfölj 25% av omsättningen dermatologi, omsättning per land Zyclara godkändes i Europa 2012 och lansering initierades under Frankrike, 17% Tyskland, 9% Italien, 7% Storbritannien, 7% Spanien, 6% Ryssland, 5% Mellanöstern, 5% Sverige, 5% Belgien, 5% Övriga, 34% Dermatologi Huden är människokroppens största organ och har många livsviktiga funktioner, som bland annat skydd mot mikrober. Hudsjukdomar är vanliga i alla åldersgrupper och i alla delar av världen. Några av de vanligaste hudsjukdomarna är eksem, psoriasis, akne och hudcancer. PRODUKTER INOM DERMATOLOGI Elidel Atopiskt eksem är en kronisk återkommande inflammatorisk hudsjukdom, vars förekomst ökar. Man beräknar att mer än 20% av alla barn, och 2 10% av den vuxna befolkningen, lider av atopiskt eksem. Förekomsten har tredubblats på 30 år. Elidel är ett patentskyddat läkemedel baserat på substansen pimekrolimus för behandling av atopiskt eksem. Det är den första topikala beredningen som inte innehåller kortikosteroid för behandling av atopiskt eksem, och har därmed färre biverkningar. Elidel har dokumenterats i studier med fler än patienter. Elidel säljs i dagsläget på fler än 90 marknader globalt, dels genom den egna marknadsorganisationen, dels genom partners. I Nordamerika, Kanada och Mexiko har Elidel utlicensierats till Valeant. Elidel rekommenderas i de europeiska riktlinjerna som förstahandsbehandling på känsliga hudområden. Under 2012 avslutades en studie på barn (2 400 patienter med fem års behandling) med mild till moderat atopiskt eksem som visade att Elidel har samma effektivitet som topikala steroider men inte samma biverkningar vid långvarig användning. Studien ger stöd för ökad användning av Elidel. Zyclara Aktinisk keratos är en vanligt förekommande cancertyp som drabbar en ökande andel av befolkningen, framför allt på det norra halvklotet. Zyclara är för närvarande det enda topikala läkemedlet (används lokalt på huden) som kan upptäcka och eliminera subkliniska (osynliga) och kliniska (synliga) skador på större hudpartier. Den aktiva substansen i Zyclara är imiquimod (kräm) 3,75%, en formulering som kan an vändas på ett väsentligt större behandlingsområde än andra preparat. Zyclara godkändes i Europa 2012 och lansering initierades under Aldara Aldara är ett immunomodulerande medel för behandling av aktinisk keratos, ytligt basaliom och genitala vårtor. Acnatac Akne är en form av kronisk inflammation som drabbar mer än 80% av alla ungdomar. Acnatac för behandling av inflammatorisk och icke-inflammatorisk akne befinner sig i lanseringsfas. Kombinationen av klindamycin (antibakteriell) och tretinoin (topikal retoniod) är effektivare för behandling av inflammatorisk och icke-inflammatorisk akne än substanserna var för sig, så kallad monoterapi. Acnatac har en ny vattenbaserad formel som är säkrare än befintliga retinoidbaserade läkemedelssammansättningar. Acnatac har testats kliniskt på mer än patienter. Betadine Betadine är ett antiseptikum baserad på jod för behandling och förebyggande mot infektioner i hud och slemhinnor. Andra produkter inom Dermatologi Aldara (Imiquimod 5%) Efudix (5-Fluoruracil) Dermatix Kamillosan Solcoseryl Nalox Vårtfri Meda årsredovisning

28 Produktportfölj SB12, som internationellt heter CB12, är ett munvårdande medel som neutraliserar de ämnen som ger dålig andedräkt. 24 Meda årsredovisning 2013

29 Produktportfölj 24% av omsättningen otc, omsättning per land Sverige, 19% Frankrike, 15% USA, 9% Tyskland, 7% Italien, 6% Nederländerna, 6% Belgien, 5% Storbritannien, 4% Spanien, 4% Övriga, 25% Receptfria läkemedel (OTC) Marknaden för receptfria läkemedel blir allt intressantare för Meda. Den växer snabbare än marknaden för receptbelagda läkemedel, och står i dag för cirka 12% av den globala läkemedelsmarknaden. I motsats till receptbelagda läkemedel är prissättningen fri och marknadsföringen sker direkt mot konsumenterna. Andelen receptfria läkemedel är högre i tillväxtmarknaderna än på mogna marknader, ofta beroende på att konsumenterna där har sämre tillgång till kvalificerad sjukvård. Receptfria läkemedel kan då ersätta receptbelagda. I de industrialiserade länderna drivs efterfrågan för receptfria läkemedel av det ökande intresset för egenvård, friskvård och ökad livskvalitet. I dag står de receptfria produkterna för 24% av Medas totala försäljning. Ambitionen är att de på sikt ska utgöra en tredjedel av företagets omsättning. PRODUKTER INOM OTC SB12 Dålig andedräkt (halitosis) bildas av bakterier som finns i munhålan, mellan tänderna och på tungans bakre del. När dessa bakterier bryter ned matrester med mera bildas illaluktande svavelgaser som orsakar dålig andedräkt. SB12 är ett munvårdande medel som neutraliserar de ämnen som ger dålig andedräkt. Ger effekt i 12 timmar vilket är möjligt genom att produkten binder vävnader i munhålan. vårtfri En vårta är en utväxt på huden som orsakas av virus, humant papillomvirus (HPV). Vårtor smittar och kan lätt överföras till andra personer och till andra delar av kroppen. Vårtfri är en effektiv utvärtes lösning för behandling av vårtor på händer, fötter och kroppsvårtor. Lösningen absorberas direkt in i vårtan och lämnar inga ärr. Vårtfri finns i dagsläget tillgängligt på ett antal marknader i Europa. NaloX Nagelbesvär är vanligt och den vanligaste orsaken är nagelsvamp. Fula och missfärgade naglar kan också bero på psoriasis, torra naglar eller yttre skada. Nalox är en topikal behandling (på nageln) och används för behandling av nagelsvamp och nagelpsoriasis. Intervju med Dirk Groen: Executive Vice President, Marketing OTC Vilka är de största skillnaderna mellan den receptfria och den receptbelagda läkemedelsverksamheten? De receptfria produkterna säljs direkt till konsumenter via kanaler som apoteks- och livsmedelskedjor. Detta är jämförbart med andra konsumtionsvaror som marknadsförs brett via många olika kanaler. På marknaden för receptfria läkemedel ligger värdet i varumärkena. Inom hälso- och sjukvårdssegmentet är konsumenterna mycket lojala mot välkända märken som de vet löser deras hälsoproblem. Rekommendationer och renommé är mycket viktiga på denna marknad och det krävs tid och marknadsföringsinsatser för att bygga upp starka varumärken. Medas ambition är att växa receptfria läkemedel till att stå för en tredjedel av företagets totala försäljning i framtiden. Hur ska ni uppnå detta mål? Vi håller på att öka penetrationen på OTC-marknaden med premiumprodukter inom utvalda marknadssegment, där vi försöker nå en ställning som ett av de tre största företagen genom stark och fokuserad marknadsföring. Våra unika styrkor som läkemedels bolag är att vi är kända för att ha bra produkter, och att vi har erfarenhet av marknadsföring som riktar sig till den personal som rekommenderar våra produkter till slutkunderna. Vilka är de tre mest lovande produkterna? Våra tre internationella varumärken, SB12, Vårtfri och Nalox, är våra mest lovande produkter. Vi har också ett ganska brett sortiment av lokala produkter med starka varumärken och stabila marknadspositioner. Meda årsredovisning

MED A ÅRSREDO Årsredovisning 2015 VISNING 2015

MED A ÅRSREDO Årsredovisning 2015 VISNING 2015 Årsredovisning 2015 Meda Produkterna 2 Året i korthet 3 Viktiga händelser efter 2015 4 VD-ord 6 Strategi och affärsmodell 10 Investment story 12 Marknad 16 Marknadsföring och försäljning 20 Produktportfölj

Läs mer

MED A ÅRSREDO Årsredovisning 2014 VISNING 2014

MED A ÅRSREDO Årsredovisning 2014 VISNING 2014 Årsredovisning 2014 Meda Produkterna 1 2014 i korthet 2 VD-ord 4 Strategi och affärsmodell 10 Investment story 12 Medarbetare 14 Marknad 21 Marknadsföring och försäljning 24 Produktportfölj 28 Astma/allergi

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2012 Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2013 Delårsrapport januari mars 7 maj Delårsrapport januari juni 2 augusti Delårsrapport januari september 8 november Årsstämma

Läs mer

MEDA Innehåll. Innehåll

MEDA Innehåll. Innehåll Årsredovisning 2011 MEDA Innehåll Innehåll 1 Milstolpar under året 2 Vd har ordet 4 Verksamheten 2011 i siffror 5 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma 10 Medas strategi och utveckling 12 Förvärv, avtal,

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Moberg Derma etablerar egen marknadsnärvaro i USA förvärvar Alterna

Moberg Derma etablerar egen marknadsnärvaro i USA förvärvar Alterna 1 Moberg Derma etablerar egen marknadsnärvaro i USA förvärvar Alterna Stockholm, 25 oktober 2012. Styrelsen för Moberg Derma AB ( Moberg Derma, Bolaget eller Koncernen ) har beslutat att förvärva sin amerikanska

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

MEDA Innehåll. Innehåll

MEDA Innehåll. Innehåll Årsredovisning 2010 MEDA Innehåll Innehåll 1 Milstolpar under året 2 VD har ordet 4 Verksamheten 2010 i siffror 5 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma 12 Medas strategi och utveckling 14 Avtal, samarbeten

Läs mer

www.global-reports.com

www.global-reports.com Årsredovisning 2008 www.global-reports.com Innehåll Årsredovisning 2008 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2008 i siffror 4 VD har ordet 6 Omvärldsbeskrivning och specialty pharma 10 Medas

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS)

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS) Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Stockholm 1 september 2015 Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS) Socialdepartementet

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2007 Meda Information till aktieägarna Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2008 Delårsrapport januari mars 6 maj Delårsrapport januari juni 8 augusti Delårsrapport januari

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2007 Meda Information till aktieägarna Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2008 Delårsrapport januari mars 6 maj Delårsrapport januari juni 8 augusti Delårsrapport januari

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet var -1,1, (-5,7) MSEK. För hela perioden,

Läs mer

Kennet Rooth Verkställande direktör

Kennet Rooth Verkställande direktör Kennet Rooth Verkställande direktör Förvärvet av Swedish Orphan klart i januari 2010 Biovitrum -Forskning & utveckling -Utvecklingsportfölj - Affärsutveckling -Tillverkning Swedish Orphan -Internationell

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april 2013 20/06/2013 Blodcellräkning världens vanligaste diagnostiska laboratorietest Blodcellräkning (CBC) det vanligaste diagnostiska laboratorietestet

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra kvartalet

Läs mer

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 1 Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av två justeringspersoner

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen 2011 Nettoomsättning 106 miljarder SEK 44 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder Världens tredje största hygienföretag TEN och Tork är ledande

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari september 2012

Meda AB (publ) Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport 2012-11-09 Meda AB (publ) Delårsrapport januari september 2012 Koncernens nettoomsättning ökade till 9 796 (9 400) MSEK. I fasta valutakurser ökade omsättningen med 5%. EBITDA uppgick till

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Innehåll Årsredovisning 2009. Innehåll

Innehåll Årsredovisning 2009. Innehåll Årsredovisning 2009 Innehåll Årsredovisning 2009 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2009 i siffror 4 VD har ordet 7 Omvärldsbeskrivning & specialty pharma 12 Medas strategi och utveckling

Läs mer

VD presentation. Ingemar Lagerlöf. Stockholm 10 maj 2011

VD presentation. Ingemar Lagerlöf. Stockholm 10 maj 2011 Årsstämman 2011 Årsstämma 2011 VD presentation Ingemar Lagerlöf Stockholm 10 maj 2011 Rapporten för första kvartalet flyttas fram LinkMed är fortfarande involverat i flera olika förhandlingar och diskussioner

Läs mer

To become the champion of fashion underwear

To become the champion of fashion underwear Björn Borg Q3 2009 To become the champion of fashion underwear Kvartalet i sammandrag Fortsatt utmanande marknad Positiv valutaeffekter och lägre kostnader Nya finansiella mål Nästa steg för USA Portugal

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Årsstämma. 22 maj 2017

Årsstämma. 22 maj 2017 Årsstämma 22 maj 2017 KSEK %, Bruttomarginal Omsättningen i Ellen har haft en årlig genomsnittlig tillväxttakt på 24 procent Utveckling 2006-2015 Intäkter, EBITDA och Bruttomarginal 25 000 20 000 15 000

Läs mer

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens Regelverk och bakgrund Reglerna för generiskt utbyte har vidareutvecklats Generiskt utbyte sedan 2002 Uppdaterade regler 2009 med anledning av att den svenska

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases

Bolagsstämma 2012. Maris Hartmanis, vd. A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases A research based specialty pharmaceutical company focused on infectious diseases Bolagsstämma 2012 Maris Hartmanis, vd Corporate presentation, [ ] 2011 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2009

Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2009 Bokslutsrapport 2010-02-16 Meda AB (publ) Bokslutsrapport 2009 Koncernens nettoomsättning uppgick till 13 178 (10 675) MSEK, en ökning med 23% jämfört med föregående år. EBITDA ökade med 28% till 4 387

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

104 Förslag till vinstdisposition. 105 Revisionsberättelse. 106 Finansiell översikt. 108 Bolagsstyrningsrapport. 111 Definitioner.

104 Förslag till vinstdisposition. 105 Revisionsberättelse. 106 Finansiell översikt. 108 Bolagsstyrningsrapport. 111 Definitioner. Årsredovisning 2008 Innehåll Årsredovisning 2008 Innehåll 2 Milstolpar under året 3 Verksamheten 2008 i siffror 4 VD har ordet 6 Omvärldsbeskrivning och specialty pharma 10 Medas strategi och utveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 Bolaget saknar nettoomsättning för perioden. Resultat efter finansnetto för perioden jan juni är -5,3 (-1,4) MSEK varav andra kvartalet -3,9 (-0,7) MSEK.

Läs mer

Swedbank Stora Fonddagen

Swedbank Stora Fonddagen Swedbank Stora Fonddagen 2007-02-08 Dr. Jan-Olof Brüer, VD och Koncernchef Sectra AB Världsledande produkter som effektiviserar sjukvården och skyddar information. Sid 1 Vad är Sectra? i i i Verksamt inom

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 Snabb expansion sedan starten 2004 2006 NSP bildas i juli 2004 i och med förvärvet av 21 Burger King-restauranger. NSP övertar driften från 2005 och omsättningen ökar med

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör Aktiespararna Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör 1 Det här är SCA 2 SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 110 miljarder SEK 52 000 anställda och försäljning i 90 länder TEN och

Läs mer

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) In-vivo studier, både inhalerat och intravenöst, på djur har visat att Respiratorius substanser

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer