Tandvårdspersonalens tobaksvanor och tobaksförebyggande arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tandvårdspersonalens tobaksvanor och tobaksförebyggande arbete"

Transkript

1 Tandvårdspersonalens tobaksvanor och tobaksförebyggande arbete En enkätundersökning vid Folktandvården Lidköping 2003 Författare: Margaretha Friberg, leg tandhygienist Folktandvården Magasinsgatan, Lidköping Projektredovisning 2004:2 Handledare: Anna-Lena Östberg, leg tandläkare, Odont Dr FoU-centrum Primärvården Skaraborg

2

3 Förord Jag vill framföra ett stort tack till min handledare Anna-Lena Östberg och för sekreterarhjälpen från Birgitta Ahlinder på FoU-centrum Primärvården Skaraborg. Tack! Margaretha

4

5 Innehållsförteckning BAKGRUND... 1 SYFTE... 2 METOD... 2 RESULTAT... 3 EGNA TOBAKSVANOR... 3 TOBAKSPREVENTIVA INSATSER... 4 HINDER... 5 ÖNSKADE AKTIVITETER... 6 HUR EGNA TOBAKSVANOR PÅVERKAR... 6 FRIA KOMMENTARER I ENKÄTFORMULÄREN... 7 DISKUSSION... 7 RÖK- OCH SNUSVANOR... 7 TOBAKSPREVENTIVA INSATSER... 8 HINDER... 8 ÖNSKADE AKTIVITETER... 9 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING... 9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE... 9 BILAGOR 1. Frågeformulär 2. Tabeller

6

7 BAKGRUND Rökning är en av de främsta orsakerna till ohälsa. Många rökare dör i förtid. Studier om tobakens inverkan på hälsan visar att rökning ökar risken för en rad olika sjukdomar och skador, bl a sjukdomar i hjärtats kranskärl, lungcancer och KOL (1). Även andra sjukdomar som magkatarr/magsår, ryggbesvär, benskörhet, grå starr och allergier har konstaterats ha ett samband med rökning (1). Andra former av tobaksbruk, t ex snusning påverkar också hälsan negativt. Jämfört med personer som inte alls använder tobak har snusare en ökad risk för bl a kardiovaskulär morbiditet och mortalitet (1). Nikotinet ger ett starkt kemiskt beroende oavsett i vilken form man använder det (2). Rökstopp förlänger livet för både män och kvinnor. En studie visar att det kan förlänga livet med i genomsnitt 8 år (3). Munhälsan påverkas också vid tobaksanvändning (4). Personer som röker eller snusar får ofta förändringar på tänderna eller tandköttet som följd av sitt tobaksbruk. Tandläkare och tandhygienister ser ofta dessa förändringar vid patienternas regelbundna besök hos sin vårdgivare (5). T ex orsakar rökning ofta missfärgningar på tänder och tunga. Dålig andedräkt och försämrad smak- och luktförmåga är andra vanliga bieffekter av rökning (4). Parodontal sjukdom är vanligare och allvarligare hos rökare, och cancer i munhålan är oftare förekommande hos rökare än hos icke-rökare (5). Många i Sveriges befolkning röker eller snusar. År 2002 var andelen dagligrökare 16% av männen och 19% av kvinnorna i hela befolkningen (6). Debuten sker ofta i de lägre tonåren. Risken att debutera med tobaksbruk senare i livet är liten om man inte börjar röka eller snusa i tonåren (7). Det är därför ett stort problem att många ungdomar snusar och/eller röker. Enligt epidemiologiska registreringar inom tandvården rökte 11% av pojkarna och 7% av flickorna bland åringar i Skaraborg år I Lidköping var motsvarande frekvenser 11% för pojkar och 8% för flickor (8). Tandvårdspersonalens preventiva insatser har visats ha betydelse för patienternas tobaksbruk (9). I en svensk studie var syftet att undersöka tobaksvanor hos ungdomar före och efter tobaksinformation och att ge tobaksinformation vid revisionsundersökningen. Under tre år registrerades tobaksvanor hos samtliga åringar. Tobaksinformation gavs i olika former, exempelvis som väntrumsinformation. År 1 var det 10% som rökte och år 3 var det 7% som rökte (10). Allt färre bland tandvårdspersonal röker enligt enkätundersökningar gjorda 1991 och 1996 (11). Dessa undersökningar visade också att tobakspreventivt arbete inom tandvården försvårades av tidsbrist och otillräcklig utbildning bland tandvårdspersonalen. Tandhygienisterna var överlägsna tandläkarna både i uppgiften att ta upp tobaksanamnes och i att ge personliga råd till patienterna (11). Resultatet från en annan enkätundersökning styrker att det finns ett intresse och en positiv inställning till rökavvänjning bland svenska tandläkare. De har ganska stora kunskaper om rökning och rökrelaterade sjukdomar samt har ett nära samarbete med tandhygienister, som sannolikt har en nyckelroll vid rökavvänjning (9). Folktandvården Skaraborg har av beställarenheten i Västra Götaland ett åläggande att arbeta tobakspreventivt (12). Tandvårdspersonalen har som skyldighet att fråga patienterna om de har rökt eller snusat senaste veckan. Det finns därför ett behov av att kartlägga vilka beteenden och attityder personalen har i dessa frågor, och hur de upplever att de kan och vill arbeta med tobaksprevention. 1

8 SYFTE Syftet med denna studie var att kartlägga tandvårdspersonalens tobaksvanor och inställning till tobaksförebyggande arbete vid folktandvårdsklinikerna i Lidköping METOD Studien genomfördes som en enkätundersökning bland all tandvårdspersonal (15 tandläkare, 5 tandhygienister och 21 tandsköterskor) på folktandvårdsklinikerna vid Rörstrand och Margretelund i Lidköping personer deltog (26-62 år) och det var inget bortfall. Information gavs på båda klinikerna i samband med arbetsplatsgruppmöten samtidigt som enkäten lämnades ut. Enkäten besvarades anonymt. En viss svårighet var att hålla enkäten helt anonym för projektledaren på grund av en risk för igenkännande av informantens handstil. Vid bearbetningen behandlades enkäten konfidentiellt. Enkäten har tidigare använts vid två svenska undersökningar år 1991 och 1996 (11). Dessa undersökte den yrkesverksamma tandvårdspersonalens tobaksvanor och tobaksförebyggande arbete i Sverige. Några frågor om önskad utbildning lades till i den aktuella studien. Enkäten inleddes med några bakgrundsfrågor. Frågeområdena i övrigt berörde personalens rök- och snusvanor, tobaksprevention (9 frågor), upplevda hinder för tobakspreventivt arbete (9 frågor) samt önskade utbildningsinsatser (7 frågor). Tillfälle gavs att komplettera med egna synpunkter (Bilaga 1). Resultatet redovisas deskriptivt med prevalensmått. 2

9 RESULTAT I studien ingick tandvårdspersonal som bestod av tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare. Samtliga hade arbetat lång tid inom tandvård. Av deltagarna var 7 män och 34 kvinnor. Hälften var tandsköterskor, 5 var tandhygienister och en dryg tredjedel var tandläkare (11). En översikt av resultaten i samtliga enkätfrågor återfinns i en tabellbilaga (Bilaga 2). Egna tobaksvanor Andelen vanerökare bland personalen var 10% (4 personer), och 32% (13 personer) var före detta rökare. Femtionio procent (24 personer) hade aldrig varit vanerökare (Figur 1). Några av de som slutat med vanan var dock fortfarande feströkare, 7% (3 personer). Ingen snusade. Fem procent hade tidigare snusat men slutat med denna vana. Figur 1. Egna rökvanor. Fd vanerökare 32% Vanerökare 10% Aldrig varit vanerökare 59% 3

10 Tobakspreventiva insatser Tobaksdata antecknades rutinmässigt eller mestadels av 80% (4 av 5) av tandhygienisterna och 60% (9 av 15) av tandläkarna. Ett fåtal av tandvårdspersonalen arbetade aktivt med tobaksprevention (Tabell 1). Fyra av de fem tandhygienisterna, men bara två av tandläkarna (13%), gav personliga råd till patienterna. Tre av de fem tandhygienisterna och en av tandläkarna angav att de följde upp tidigare råd om vinster med att sluta röka. De som mestadels tillhandhöll antitobaksmaterial på kliniken var tandhygienisterna följt av tandläkarna och tandsköterskorna. Tandhygienisterna var också flitigast med att rekommendera nikotintuggummi, medan endast ett fåtal av tandläkarna gjorde detsamma. Tabell 1. Procentuell andel tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare som angivit att de rutinmässigt eller mestadels använde sig av angivna tobakspreventiva insatser. Insats Tandsköterska Tandhygienist Tandläkare n = 21 n = 5 n = 15 Tobaksdata antecknas i journalen 0% 80% 60% Personliga råd om vinster med att sluta med tobak 0% 80% 13% Uppföljning av tidigare tobaksrådgivning 0% 60% 7% Tillhandahåller antitobaksmaterial på kliniken 10% 20% 13% Rekommendation av nikotintuggummi 0% 60% 13% 4

11 Hinder Både tandläkare och tandsköterskor ansåg att tidsbrist var ett stort hinder för tobakspreventivt arbete (67% av tandläkarna och 33% av tandsköterskorna). Däremot såg inte tandhygienisterna det som något större hinder (Tabell 2). Samtliga personalkategorier upplevde avsaknad av remissinstans och brist på undervisningsmaterial som ett stort hinder. Tveksamhet angående effektiviteten av tobaksprevention sågs som ett stort hinder av tandläkare och tandsköterskor, men inte av tandhygienisterna. Hälften av tandläkarna ansåg att tobaksprevention inte är tandvårdens ansvarsområde och såg ofta brist på lönsamhet som ett problem. Tabell 2. Hinder för tobakspreventivt arbete. Procentuell andel tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare som upplever ganska stort eller stort hinder. Hinder Tandsköterska Tandhygienist Tandläkare n = 21 n = 5 n = 15 Tidsåtgång 33% 0% 67% Avsaknad av remissinstans 24% 60% 53% Tveksamhet angående effektiviteten 24% 0% 47% Ej tandvårdens ansvarsområde 0% 0% 47% Dålig lönsamhet för kliniken 29% 40% 67% Brist på undervisningsmaterial 71% 80% 67% 5

12 Önskade aktiviteter Önskad utbildning och material var t ex broschyrer/trycksaker, faktatidskrift och manual med strategier för tobakssamtal/avvänjning. Det fanns även ett ganska stort intresse för ett halvdagsseminarium om tobaksprevention bland all tandvårdspersonal (Tabell 3). Tabell 3. Önskat material/utbildning för att effektivisera arbetet med tobaksprevention. Procentuell andel av tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare. Material/utbildning Tandsköterska Tandhygienist Tandläkare n = 21 n = 5 n = 15 Trycksaker/broschyrer angående tobakens skadeverkningar 71% 80% 36% Manual med strategier för tobaksavvänjning 48% 80% 47% Periodisk faktatidskrift inom området tobaksprevention Halvdagsseminarium för tandvårdsteamet inom området tobaksprevention 33% 60% 13% 38% 60% 20% Hur egna tobaksvanor påverkar Egna rökvanor hade en betydelse vid arbete med tobaksprevention. Före detta rökare tog oftare upp tobaksanamnes än icke-rökare och vanerökare. Det gällde också personliga råd om rökstopp och information angående tobaksslutaraktiviteter (Tabell 4). Tabell 4. Hur personalens egna rökvanor inverkar på tobakspreventivt arbete. Siffrorna anger om de rutinmässigt eller mestadels arbetade med tobaksprevention. Insats Aldrig varit vanerökare n = 24 Vanerökare n = 4 Fd vanerökare n = 13 n % n % n % Tobaksdata antecknas i journalen 14 (61) 2 (50) 10 (77) Personliga råd om vinster med att sluta med tobak 3 (13) 0 (0) 3 (23) 6

13 Fria kommentarer i enkätformulären 1. Min förhoppning är att tobakspreventivt arbete kan komma in som en naturlig del i tandvårdens sätt att arbeta (tandhygienist). 2. Är det för bättre tandhälsa eller hälsa i allmänhet vi ska jobba tobaksprofylaktiskt? Det skulle kanske vara bra att få veta vad som förväntas av oss och varför vi ska göra det (tandläkare). 3. Mycket information om allt numera, frågan är vad man orkar ta in (tandhygienist). 4. Känsligt ämne för många (tandhygienist). DISKUSSION Denna undersökning visade att ett fåtal av tandvårdspersonalen använde tobak. Få av tandvårdspersonalen arbetade aktivt med tobaksprevention och tobaksdata antecknades inte alltid i journalen. Det var flest tandhygienister som gav personliga råd om tobaksstopp. Samtliga personalkategorier upplevde flera hinder för tobakspreventivt arbete. Majoriteten av personalen önskade dock utbildning inom tobaksprevention och material angående tobakens skadeverkningar. Svenska postenkäter till tandvårdspersonal angående tobaksvanor och tobaksförebyggande arbete gjordes år 1991 och 1996 och ligger till grund för den föreliggande studien (11). Den aktuella studien är liten, och man bör ej dra några generella slutsatser. I studien uppnåddes en hundraprocentig svarsfrekvens genom att enkäten distribuerades i samband med arbetsplatsgruppsmöten. En liknande undersökning vid Folktandvården i Södra Bohuslän var - och webbaserad och hade en svarsfrekvens på 78% (13). Denna design skulle kanske kunna användas om man vill nå större personalgrupper. I den aktuella undersökningen kunde instruktionerna/anvisningarna i enkäten tydliggjorts något. I de avslutande frågorna med flera delsvar kunde någon enstaka missuppfattning av frågorna/svaren urskiljas. Likaså upplevde några tandsköterskor en viss svårighet att fylla i frågorna korrekt på grund av de inte hade direkt patientarbete vid behandlingsstolen. Detta framkom muntligen under enkätens ifyllande. I sin helhet bedöms dock omständigheterna ha fungerat väl vid ifyllandet av enkäterna. Rök- och snusvanor Andelen dagligrökare i den aktuella undersökningen var densamma som i tidigare studier där samma enkät besvarades av tandvårdspersonal (11). Rökvanorna var också ungefär desamma i en liknande undersökning gjord bland tandläkare i EU år 2000 (9). I den bohuslänska undersökningen år 2003 var rökarna 7%; alltså något färre rökare än i vår studie (10%) (13), men i Sverige som helhet är andelen högre (17%) (6). I den aktuella studien var det flest tandsköterskor som rökte, liksom i studierna gjorda 1991 och År 1996 var det 10% av tandhygienisterna som rökte men i vår studie var det ingen av tandhygienisterna som använde tobak. Kan det vara så att tandhygienistens yrke är så preventivt och hälsoinriktat att de som arbetar i yrket väljer att leva hälsosamt? 7

14 Snusanvändningen var däremot betydligt mindre i den aktuella studien än i studierna från 90-talet. En undersökning bland tandläkarstudenter på Karolinska Institutet i Stockholm gav liknande resultat som i den aktuella studien. I den undersökningen fanns fler vanesnusare och tillfällighetssnusare, vilket kan tyda på att snusning är vanligare bland yngre människor idag än tidigare (15). Tobakspreventiva insatser Personalen i folktandvården Skaraborg har sedan några år tillbaka ett åläggande att arbeta tobakspreventivt och därför ska tobaksbruk antecknas i journalen på varje patient. Trots detta tillfrågas inte patienterna alltid om tobaksvanor. Tandvårdspersonalen i den aktuella studien noterade tobaksanamnes i samma omfattning som vid de tidigare undersökningarna med liknande enkätformulär (11). I en ny studie i Södra Bohuslän framkom att tandhygienisterna där, liksom i vår studie, oftare antecknade tobaksdata i journalen jämfört med tandläkare. Det gällde även personliga råd om rökstopp (13). Egna rökvanor hade en betydelse vid arbete med tobaksprevention. Kanske är före detta rökare mer angelägna om att få patienten tobaksfri för de vet vilken lättnad det är att slippa vara tobaksberoende. Rekommendation av nikotinläkemedel som tuggummi och plåster gjordes i mindre omfattning av tandläkare och tandsköterskor i denna studie jämfört med tidigare gjorda undersökningar (11,13). Tandhygienisterna rekommenderade dock oftare än andra personalkategorier nikotinläkemedel. Tandhygienister är vana att be patienten gå till apoteket och köpa munvårdsprodukter. Det kan då kanske vara ganska enkelt och naturligt att rekommendera patienten att också köpa receptfria nikotinläkemedel. Under år 2004 har även tandhygienister fått förskrivningsrätt på nikotinläkemedel, ex plåster, tuggummi och sugtabletter. Det pågår ständigt forskning för att ta fram nya nikotinläkemedel. Exempel på sådana läkemedel är de som ingriper i hjärnans belöningssystem. Man arbetar också på att ta fram ett nikotinvaccin (19). Hinder De mest påtagliga hindren i tidigare gjorda undersökningar var brist på erfarenhet av antitobaksarbete och avsaknad av remissinstans (11). Samma svar framkommer i den aktuella studien, men här märks att dålig lönsamhet för kliniken och brist på undervisningsmaterial också upplevdes som hinder. Hindren som nämndes i resultaten bland EU s medlemsländers tandläkare var även där tidsbrist, låg ersättning och brist på undervisningsmaterial (9). Kraven på intäkter och en kostnadseffektiv verksamhet inom tandvården är idag stor, och därför finns säkert en del restriktioner i utrymmet för förebyggande arbete som tex tobaksprevention. En del betraktar kanske också tobakspreventivt arbete som enbart sjukvårdens ansvarsområde. Det allra största hindret bland tandhygienisterna var avsaknad av remissinstans. Ett samarbete med hälso- och sjukvården i denna fråga vore troligen av stort värde. Troligen skulle det underlätta om man visste vart man skulle hänvisa patienten när det blev aktuellt med rök- eller snusavvänjning. 8

15 Önskade aktiviteter Tandvårdspersonalen önskade mer utbildning och material för att arbeta med tobaksprevention, vilket även var fallet i studien gjord i Södra Bohuslän (13). Flera organisationer i Sverige tillhandahåller både skrivet material och olika program för tobaksavvänjning (7, 17, 18, 19). Problemet är att dessa kanske inte är kända bland tandvårdspersonalen i Skaraborg. Det kan eventuellt tolkas som att tandvårdspersonalen inte är särskilt intresserad av denna information, vilket de fria kommentarerna i vår studie antyder. Avslutande diskussion och sammanfattning Enligt SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) är tobaksrökning det största enskilda förebyggbara och behandlingsbara folkhälsoproblemet. Enkla frågor och bestämda besked om att sluta röka samt råd om nikotinläkemedel är kostnadseffektivt när det sker som rutin. Det är därför viktigt att verksamma inom hälso- och sjukvård och tandvård, såväl personal som beslutsfattare, tar ett verkligt ansvar för rökavvänjning (16). Tobaksprevention kan givetvis se ut och bedrivas på olika sätt. En metod att nå ungdomar kan vara att samarbeta med skolan och med en samlad insats ge ungdomarna förutsättningar för att upprätthålla en god munhälsa. Tobaksfri duo i Västerbotten är ett exempel på detta (14). Där ges tobaksinformation och möjlighet till kontraktsskrivning för att vara tobaksfri under högstadietiden. Samarbete sker även med samhällsmedicin som finns med som en del i ledningsgruppen. Tandhygienister är samordnare och utbildare i detta tobakspreventiva arbete (14). Resultatet stöder hypotesen att tobaksinformation som ges av tandvårdspersonal kan påverka tobaksvanorna bland barn och ungdomar (10). På grundval av den aktuella undersökningen kan man konstatera att fortsatt arbete och rutiner inom tobaksprevention samt material och utbildning för både patienter och personal behövs. Det som behöver prioriteras är att komma förbi en del av hindren och få till stånd någon tobaksutbildning och även ha tillgång till antitobaksmaterial på kliniken. Förslag till fortsatt arbete Hjälp till ett tobaksslut för intresserad personal Debitering av tobakspreventivt arbete; inkludera som åtgärd i tandvårdstaxan Utbildning i tobakspreventivt arbete för tandvårdspersonal Ta fram och introducera antitobaksmaterial bland tandvårdspersonalen i Skaraborg Arbeta fram manual för strategier för tobaksavvänjning Skapa remissinstanser för rökavvänjning. 9

16 REFERENSER 1 Magnusson S, Nordgren P. Om tobak - Bakgrund och kommentarer till tobakslagen. Stockholm: CE Fritzes, Bolinder G. Kunskapsöversikt om hälsoeffekter av rökfri tobak. Läkartidningen 1997;94: Gilljam H. Rökavvänjning - värdens bästa behandling. Läkartidningen 2002;99: Preber H, Åkerberg Ö. Tobak och munsjukdomar. EU Working group on Tobacco and oral health. Tandläkartidningen 2000;92: Preber H, Bergström J Rökning och parodontit. Tandläkartidningen 1992;84; Statistisk årsbok för Sverige. Örebro: Statistiska centralbyrån, SBU. Rökning och ohälsa i munnen. Stockholm: Rapport nr 157, Folktandvården Skaraborg. Epidemiologisk statistik: Tobaksförekomst år Preber H, Åkerberg Ö. Svenska tandläkares kunskaper och attityder till tobak och rökavvänjning. EU Working group on Tobacco and Oral Health. Tandläkartidningen 2000;92: Skjöldebrand J, Gahnberg L. Tobacco preventive measures by dental care staff. An attempt to reduce the use of tobacco adolescents. Swed Dent J 1997;21: Uhrbom E, Halling A, Bjerner B. Tandvårdspersonalens tobaksvanor och tobaksförebyggande arbete. Tandläkartidningen 1997;89: Tobaksvanor och inställning till tobakspreventivt arbete - en enkätstudie bland personalen inom Folktandvården Södra Bohuslän Tobaksprevention- barn och ungdomar Folktandvården Västerbotten Fuierier-Hauge S, Tingstam J. Tobaksvanor och tobaksförebyggande arbete hos studenter på tandvårdsutbildningen vid Karolinska institutet Examensarbete tandläkarhögskolan KI år Metoder för rökavvänjning. SBU-rapport nr 138, Tobak och tänder - en handledning för tandvårdspersonal. Hur få patienter att sluta röka. SBU, Tandvård mot tobak Stockholm Wickholm S. Att snusa - ett omdebatterat tobaksbruk. Rapport nr 5. Stockholm Centrum för tobaksprevention. 19 Post A, Gilljam H. Tackla tobak. Lund: Studentlitteratur,

17 Bilaga 1 FRÅGEFORMULÄR Tobaksvanor, samt attityder till och medverkan i det tobaksförebyggande arbetet bland tandvårdspersonal i Lidköping 1. Jag är: man kvinna 2. Ålder år 3. Yrkestillhörighet: Tandsköterska Tandhygienist Tandläkare 4. Rökvanor Har aldrig varit vanerökare Är vanerökare Har varit vanerökare, men slutat 5. Min nuvarande cigarettkonsumtion/dag Icke-rökare Mindre än 1 cig/dag( feströkare ) 1-10cig/dag 11-20cig/dag Mer än 20 cig/dag Annan röktobak

18 6. Snusvanor Har aldrig varit vanesnusare Är vanesnusare Har varit vanesnusare, men slutat 7. Min nuvarande snuskonsumtion/vecka Icke snusare Mindre än 1 dosa/vecka 1 dosa/vecka 2 dosor/vecka Mer än 2 dosor/vecka Annan rökfri tobak 8. Ringa in det alternativ angående tobaksprevention som gäller just Din yrkesroll (endast ett svar på varje påstående). Arbetar aktivt med tobaksavvänjning Tobaksdata antecknas på journalen Personliga råd om vinster med att sluta med tobak Information angående tobaksslutaraktiviteter Uppföljning av tidigare tobaksrådgivning Tillhandahåller antitobaksmaterial på kliniken Rekommenderar nikotintuggummi Rekommenderar nikotinplåster Rekommenderar nikotinspray rutinmässigt mestadels ibland sällan aldrig

19 9. Upplevda hinder för antitobaksarbete (endast ett svar på varje påstående). inget hinder stort hinder Brist på erfarenhet av tobaksarbete Tveksam att genera patienter Tidsåtgång Tveksamhet angående effektiviteten Motstånd från patienter Avsaknad av remissinstans Ej tandvårdens ansvarsområde Dålig lönsamhet för kliniken Brist på undervisningsmaterial 10. Önskvärt material/utbildning för att effektivisera arbetet med tobaksprevention (endast ett svar på varje påstående) av stort ointressant intresse Trycksaker/broschyrer angående tobakens skadeverkningar Manual med strategier för tobaksavvänjning Periodisk faktatidskrift inom området tobaksprevention Cirkulationsbrev (stencil) inom området tobaksprevention Halvdagsseminarium för tandvårdsteamet inom området tobaksprevention Utbildning på Oasen i Vara Utbildning till tobaksavvänjare 11. Egna synpunkter. Tack för din medverkan

20 Bilaga 2 Tabeller Tabell 1. Yrkestillhörighet tandsköterska tandhygienist tandläkare Total Antal Procent Tabell 2. Rökvanor Har aldrig varit vanerökare Är vanerökare Har varit vanerökare, men slutat Antal Procent Tabell 3. Nuvarande cigarettkonsumtion Icke -rökare Mindre än 1 cig/dag ("feströkare") 1-10 cig/dag Antal Procent Tabell 4. Snusvanor Har aldrig varit vanesnusare Har varit vanesnusare, men slutat Antal Procent

21 Tabell 5. Arbete med tobaksprevention Arbetar aktivt med tobaksavvänjning Tobaksdata antecknas på journalen Personliga råd om vinster med att sluta med tobak Information angående tobaksslutaraktiviteter Uppföljning av tidigare tobaksrådgivning Tillhandahåller antitobaksmaterial på kliniken rutinmässigt mestadels ibland sällan aldrig n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 2 (5%) 5 (12%) 15 (37%) 19 (46%) 15 (38%) 11 (28%) 8 (20%) 2 (5%) 4 (10%) 2 (5%) 4 (10%) 9 (22%) 16 (39%) 10 (24%) 1 (2%) 2 (5%) 4 (10%) 12 (29%) 22 (54%) 2 (5%) 2 (5%) 3 (7%) 12 (29%) 22 (54%) 2 (5%) 3 (7%) 5 (12%) 6 (15%) 25 (61%) Rekommenderar nikotintuggummi 2 (5%) 7 (17%) 12 (29%) 20 (49%) Rekommenderar nikotinplåster 2 (5%) 4 (10%) 12 (29%) 23 (56%) Rekommenderar nikotinspray 1 (2%) 9 (22%) 31 (76%) Tabell 6. Upplevda hinder för antitobaksarbete Brist på erfarenhet av tobaksarbete 1/inget hinder /stort hinder n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 8 (20%) 2 (5%) 18 (44%) 8 (20%) 5 (12) Tveksam att genera patienter 13 (32%) 11 (27%) 13 (32%) 4 (10%) Tidsåtgång 8 (20%) 5 (12%) 11 (27%) 13 (32%) 4 (10%) Tveksamhet angående effektiviteten 7 (17%) 6 (15%) 16 (39%) 12 (29%) Motstånd från patienter 6 (15%) 11 (27%) 14 (34%) 10 (24%) Avsaknad av remissinstans 5 (12%) 4 (10%) 16 (39%) 6 (15%) 10 (24%) Ej tandvårdens ansvarsområde 10 (24%) 7 (17%) 16 (39%) 6 (15%) 2 (5%) Dålig lönsamhet för kliniken 8 (20%) 2 (5%) 12 (29%) 14 (34%) 5 (12%) Brist på undervisningsmaterial 5 (12%) 5 (12%) 13 (32%) 13 (32%) 5 (12%)

22 Tabell 7. Önskvärt material/utbildning för att effektivisera arbetet med tobaksprevention Trycksaker/broschyrer angående tobakens skadeverkningar Manual med strategier för tobaksavvänjning Periodisk faktatidskrift inom området tobaksprevention Cirkulationsbrev (stencil) inom området tobaksprevention Halvdagsseminarium för tandvårdsteamet inom området tobaksprevention 5/av stort 1/ointressant intresse n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 1 (3%) 15 (38%) 11 (28%) 13 (33%) 1 (2%) 2 (5%) 17 (41%) 12 (29%) 9 (22%) 5 (12%) 9 (22%) 15 (37%) 8 (20%) 4 (10%) 4 (10%) 13 (32%) 16 (39%) 5 (12%) 3 (7%) 6 (15%) 6 (15%) 15 (37%) 9 (22%) 5 (12%) Utbildning på Oasen i Vara 8 (20%) 7 (17%) 17 (41%) 3 (7%) 6 (15%) Utbildning till tobaksavvänjare 11 (27%) 8 (20%) 16 (39%) 1 (2%) 5 (12%)

23

24 FoU-centrum Primärvården Skaraborg Storgatan 18, Skövde Tfn: , Fax:

En enkätundersökning om tandvårdens tobakspreventiva arbete Foto: Colorbox

En enkätundersökning om tandvårdens tobakspreventiva arbete Foto: Colorbox En enkätundersökning om tandvårdens tobakspreventiva arbete 2016 Foto: Colorbox Sammanfattning Tandläkare och tandhygienister har en unik möjlighet att bidra till det tobakspreventiva arbetet. Till skillnad

Läs mer

Tobaksavvänjning sparar liv och pengar

Tobaksavvänjning sparar liv och pengar Tobaksavvänjning sparar liv och pengar Tobaksbruket är i dag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i vårt land. Sjutton procent av den vuxna befolkningen röker dagligen och

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Enkla råd/tobak Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

Tandhygienistens roll i arbetet med tobaksavvänjning i Skåne

Tandhygienistens roll i arbetet med tobaksavvänjning i Skåne Tandhygienistens roll i arbetet med tobaksavvänjning i Skåne Fanny Fridman Handledare: Kerstin Stagnér Kandidatuppsats (15 hp) Tandhygienistprogrammet April 2014 Malmö Högskola Odontologiska fakulteten

Läs mer

RAPPORT: TOBAKSFRIHET I SAMBAND MED OPERATION resultat av enka tundersö kning 2014

RAPPORT: TOBAKSFRIHET I SAMBAND MED OPERATION resultat av enka tundersö kning 2014 RAPPORT: TOBAKSFRIHET I SAMBAND MED OPERATION resultat av enka tundersö kning 214 Ett av s mål är att öka antalet medlemmar inom HFS-nätverket som arbetar med tobaksfrihet i samband med operation. År 212

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

2009-11-20. Projekt Tobaksfri ungdom. Västra Götalandsregionen. Folktandvårdens tobakspreventiva arbete. - en del av Hälsoodontologiska enheten

2009-11-20. Projekt Tobaksfri ungdom. Västra Götalandsregionen. Folktandvårdens tobakspreventiva arbete. - en del av Hälsoodontologiska enheten Västra Götalandsregionen Projekt Tobaksfri ungdom Åke Jonson Leg tandläkare Projektledare för Tobaksprojektet Strömstad Tanum Dals-Ed Bengtsfors Åmål Mellerud Färgelanda Töreboda Munkedal Mariestad Karlsborg

Läs mer

Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012

Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012 Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012 Kort rapport om fynden Allmänt om undersökningen Enligt Tandvårdslagen har landstinget ansvar för planering av

Läs mer

Rökfritt liv. - en litteraturlista

Rökfritt liv. - en litteraturlista Rökfritt liv - en litteraturlista Sjukhusbiblioteken i Värmland 2008 Agerberg, Miki Kidnappad hjärna : en bok om missbruk och beroende. 2004 Idag vet forskarna mycket mer än för bara tio-femton år sedan,

Läs mer

Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12

Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12 Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12 Tobaksavvänjning - utbud Samverkan lönar sig SRL finns tillgänglig 51 timmar/vecka Flera aktörer kan stötta på olika vis Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se Tobaksavvänjning inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013 Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland www.lio.se Sammanfattning Bakgrund Tandvården i Östergötland, såväl folktandvård som privattandvård,

Läs mer

Tobaksvanor 2006. Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda

Tobaksvanor 2006. Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda Tobaksvanor 2006 Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT 2006 Namn: Susanna Hammarberg Tobaksvanor 2006 2 Förord Tobak och dess hälsofarliga effekter

Läs mer

Enkät. från Sluta-Röka-Linjen

Enkät. från Sluta-Röka-Linjen Enkät från Sluta-Röka-Linjen Du har varit i kontakt med oss på Sluta-Röka-Linjen. För att kunna ge det bästa stödet till dig och andra som vill förändra sina vanor ber vi dig om hjälp. OBS! Dina svar är

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:112 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:52 av Sonia Lunnergård (kd) om att landstinget bör utlysa en kampanj för att minska snuskonsumtionen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Studiehandledning. Tobaksprevention och Tobaksavvänjning Kurskod 1OD008

Studiehandledning. Tobaksprevention och Tobaksavvänjning Kurskod 1OD008 Tandhygienist programmet Institutionen för odontologi Karolinska Institutet HT2013-VT2014 Studiehandledning Tobaksprevention och Tobaksavvänjning Kurskod 1OD008 Kursansvarig och Examinator: Annsofi Johannsen,

Läs mer

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder?

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Kalmar: Det stora flertalet är i allmänhet nöjda med sina tänder (79%) och sina tänders utseende (76%). En andel på 21% är inte nöjda med

Läs mer

Tobaksavvänjning. Inventering inom Primärvården Västernorrland 2009

Tobaksavvänjning. Inventering inom Primärvården Västernorrland 2009 Tobaksavvänjning Inventering inom Primärvården Västernorrland 2009 Sammanställt av Folkhälsoplanerare Iwona Jacobsson April 2009 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Primärvården Västernorrland

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

Rökningen dödar 10 000 människor om dagen

Rökningen dödar 10 000 människor om dagen Historia Människor har rökt sedan förhistorisk tid. Tobak och en rad hallucinogena droger röktes över hela Amerika så tidigt som 5000 f.kr. som en del av shamanistiska ritualer. Rökning i Amerika hade

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst. Barbro.holm-ivarsson@telia.com Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.jpg Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog

Läs mer

minska de negativa hälsoeffekterna av tobaksrökning genom att halvera andelen tobaksrökare till 5 % fram till 2015,

minska de negativa hälsoeffekterna av tobaksrökning genom att halvera andelen tobaksrökare till 5 % fram till 2015, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Cecilia Lindvall TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, P 27 1 (3) HSN 1509-1090 Svar på skrivelse från (L), (M), (C), (KD),

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Tobak eller hälsa De som fimpar i tid förlänger livet med ca 10 år. En miljon människor röker dagligen i Sverige. Rökningen dödar cirka 6

Läs mer

Vägen till ett tobaksfritt liv...

Vägen till ett tobaksfritt liv... Vägen till ett tobaksfritt liv... Varför ska du sluta röka eller snusa? Tobak skadar din hälsa Allvarliga sjukdomar som lungcancer, sjukdomar i lungor och luftrör, exempelvis KOL samt hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Tobaksprevention inom tandvården

Tobaksprevention inom tandvården Tobaksprevention inom tandvården Lena Sjöberg leg tandläkare -81 ordförande Tandvård mot Tobak -05 Lena Sjöberg www.tandvardmottobak.org Skador i munhålan av tobaksbruk Gingivittandköttsinflammation Parodontit-tandlossning

Läs mer

SLUTA-RÖKA-LINJEN

SLUTA-RÖKA-LINJEN www.slutarokalinjen.se SLUTA-RÖKA-LINJEN ÅRSRAPPORT 2015 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Sluta-Röka-Linjen årsrapport 2015 Stockholm juni 2016 Årsrappporten

Läs mer

Tobaksavvänjning i arbetslivet

Tobaksavvänjning i arbetslivet Tobaksavvänjning i arbetslivet Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog, konsult Ordförande i Psykologer mot Tobak barbro.holm-ivarsson@telia.com www.barbroivarsson.se Annelie Johansson Hälsopedagog, dipl. Tobaksavvänjare

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus

foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus De flesta som röker eller snusar ångrar att de någonsin började. Är du en av dem? Du känner säkert många som redan har slutat och kanske frågar

Läs mer

Tobaksavvänjning i arbetslivet

Tobaksavvänjning i arbetslivet Tobaksavvänjning i arbetslivet Annelie Johansson Hälsoutvecklare, dipl. Tobaksavvänjare Avonova Hälsa företagshälsovård, Sluta-röka linjen Annelie.johansson@avonova.se Varför ska arbetsgivaren bry sig?

Läs mer

Tobaksavvänjning för ungdomar

Tobaksavvänjning för ungdomar Tobaksavvänjning för ungdomar Jesper Hellberg Anette Larsson Tobakspreventiva Enheten, Lungkliniken, USÖ Tobaksavvänjning hos TPE Ta emot patienter för rök/snusslutarstöd pat får tid inom 2-4v eller snabbare

Läs mer

RCC:s handlingsplan för ett rökfritt Sverige

RCC:s handlingsplan för ett rökfritt Sverige RCC:s handlingsplan för ett rökfritt Sverige RCC anser att Sveriges riksdag bör fatta ett beslut om ett årtal då Sverige ska vara rökfritt! Ett av de övergripande målen i den nationella cancerstrategin

Läs mer

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen Tobaksbruk 2,3 miljoner Ca 19 tusen Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut 2011 Dagligrökning 16-84 år nationellt 2 Vilka är det då som röker? Utbildningsnivå,

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

RÖKNING OCH JOBBET EN ATTITYDUNDERSÖKNING GENOMFÖRD AV NOVUS

RÖKNING OCH JOBBET EN ATTITYDUNDERSÖKNING GENOMFÖRD AV NOVUS RÖKNING OCH JOBBET EN ATTITYDUNDERSÖKNING GENOMFÖRD AV NOVUS En rapport för journalister framtagen av Pfizer Kontaktperson: Annelie Barkelund, Informationschef Pfizer, Tel: 08-550 529 75. Mobil: 076-889

Läs mer

Kunskap & kvalitet nr 8. Tobaksprevention

Kunskap & kvalitet nr 8. Tobaksprevention Kunskap & kvalitet nr 8 Tobaksprevention Innehåll Sida Förord 1 1. Tandvårdens unika roll 3 2. Orala risker vid tobaksbruk 4 3. Andra medicinska risker vid tobaksbruk 5 4. Orala effekter av att sluta bruka

Läs mer

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Landstinget Sörmland Hälsofrämjande landsting KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Tobak Innehåll 1. Tobaksfrågans betydelse för hälsan Tobaksvanor Stora vinster med att sluta röka Kostnader för tobaksbruk

Läs mer

Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid

Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid Kommunstyrelsen 2009-09-14 176 455 Arbets- och personalutskottet 2009-08-31 173 377 Dnr 09.524-02 septks15 Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid Ärendebeskrivning Forskning visar att

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Tobaksfritt att motivera och ge råd. Förhållningssättet. Information i dialog tobaksbruk

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Tobaksfritt att motivera och ge råd. Förhållningssättet. Information i dialog tobaksbruk Bild 1 Tobaksfritt att motivera och ge råd 9-10 dec 2014 Psykolog Margareta Pantzar Folkhälsoenheten Hälsa och habilitering Bild 2 Förhållningssättet Motiverande samtal kännetecknas av: Patientens egen

Läs mer

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till föräldrar

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till föräldrar Barn och unga önskar en rökfri skolgård kort information till föräldrar A Ett övergripande syfte med broschyren är att den ska bidra till att uppnå de nationella delmålen (se broschyrens inre baksida)

Läs mer

Är det farligt att snusa? Det är ju så mycket bättre att snusa än att röka. Eller? Exakt hur snus skadar hälsan är omtvistat. Snusning ökar risken

Är det farligt att snusa? Det är ju så mycket bättre att snusa än att röka. Eller? Exakt hur snus skadar hälsan är omtvistat. Snusning ökar risken Sanningen om Farligt begär Är det farligt att snusa? Det är ju så mycket bättre att snusa än att röka. Eller? Exakt hur snus skadar hälsan är omtvistat. Snusning ökar risken för ohälsa och olika sjukdomar.

Läs mer

Bilaga 46 a 2013-03-01 Dnr HSS 2013-0021 Dnr CK 2012-0369 Bodil Aksén 018-611 62 24 Bodil.aksen@lul.se Landstingsstyrelsen Yttrande över motion Ta sjukdomen KOL på allvar Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Tobaksfri i samband med operation En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Projektledare David Chalom Processledare Marie-Louise Norberg Tobakspreventiv enhet

Läs mer

En studie om hälsa och livsvillkor. Tobaksbruk Rapport 1999:3

En studie om hälsa och livsvillkor. Tobaksbruk Rapport 1999:3 Liv och hälsa i Norrland En studie om hälsa och livsvillkor Tobaksbruk Rapport 1999:3 1 Om du behöver mer information För innehållet i denna rapport svarar GÖRAN BOËTHIUS Jämtlands läns landsting Tobaksenheten,

Läs mer

Rådgivning för ungdomar som röker och snusar

Rådgivning för ungdomar som röker och snusar Rådgivning för ungdomar som röker och snusar Margareta Pantzar, psykolog, FFoU-enheten LANDSTINGET I UPPSALA Psykologer mot Tobak Nationella tobaksmål till 2014 Tobaksfri livsstart Halvering av antalet

Läs mer

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet SiS tobakspolicy SiS mål är att vara en rökfri myndighet där varken medarbetare, klienter eller ungdomar röker. Ingen ska behöva utsättas för tobaksrök

Läs mer

Tandvård för barn 0 2 år, riktlinjer

Tandvård för barn 0 2 år, riktlinjer Tandvård för barn 0 2 år, riktlinjer Första kontakten med tandvården Det lilla barnets första kontakt med tandvården är av stor betydelse. Föräldrar och barn med en positiv inställning till tänder och

Läs mer

Ännu bättre cancervård enkätrapport om. Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Ännu bättre cancervård enkätrapport om. Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Ännu bättre cancervård enkätrapport om Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Ledningens roll och koll Tobaksavvänjning i hälsooch sjukvården ledningens roll och koll Resultat från enkätkartläggning

Läs mer

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen Tobaksbruk 2,3 miljoner Ca 19 tusen Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut 2011 Dagligrökning 16-84 år nationellt 2 Vilka är det då som röker? Utbildningsnivå,

Läs mer

Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt?

Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt? Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt? Cecilia Birgersson Utredare Statens folkhälsoinstitut 2012-11-08 Sid 1 Som arbetsgivare kan man göra skillnad! Cirka 18/dag dör av rökning

Läs mer

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till skolan

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till skolan Barn och unga önskar en rökfri skolgård kort information till skolan Ett övergripande syfte med broschyren är att den ska bidra till att uppnå de nationella delmålen (se broschyrens inre baksida) om ett

Läs mer

Tobak och operation. Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus

Tobak och operation. Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus Tobak och operation Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus Tobak påverkar operationsresultatet När du blir opererad är det många faktorer som avgör om resultatet

Läs mer

12-månaders-uppföljning

12-månaders-uppföljning Löpnummer: 12-månaders-uppföljning från Sluta-Röka-Linjen Nu har det gått ungefär ett år sen din första kontakt med Sluta- Röka-Linjen. Vi är tacksamma om du besvarar denna enkät om hur det gått för dig.

Läs mer

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013 Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 213 Folkhälsocentrum Linköping augusti 213 Ann-Charlotte Everskog Katarina Åsberg Maria Elgstrand www.lio.se/fhc Resurser till tobaksavva

Läs mer

Munhälsa hos nittonåringar vid Folktandvården Carlbecksgården enligt ungdomarnas egen bedömning

Munhälsa hos nittonåringar vid Folktandvården Carlbecksgården enligt ungdomarnas egen bedömning Munhälsa hos nittonåringar vid Folktandvården Carlbecksgården enligt ungdomarnas egen bedömning En pilotstudie Författare Lili-Ann Johansson, tandhygienist Folktandvården Bråten, Mariestad Projektredovisning

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

Samtal om tobak i skolan

Samtal om tobak i skolan Samtal om tobak i skolan Margareta Pantzar www.psykologermottobak.org Sotis-manualen Metoden i Samtalet om tobak (SOTIS) i skolan togs fram för att stödja, strukturera och effektivisera dialogen kring

Läs mer

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning Västerbottens läns landsting Preoperativ rökavvänjning Landstingsledningen har beslutat att preoperativ rökavvänjning ska erbjudas alla rökare som ska genomgå planerad operation. Ansvarig för detta uppdrag

Läs mer

Tobakspolicy för Landstinget Blekinge

Tobakspolicy för Landstinget Blekinge Tobakspolicy för Landstinget Blekinge Antagen i Landstingfullmäktige 14 juni 2010 Tobakspolicy för Landstinget Blekinge 1(5) Innehållsförteckning Tobakspolicy för Landstinget Blekinge... Fel! Bokmärket

Läs mer

2 Metodik för sökning och utvärdering av litteraturen

2 Metodik för sökning och utvärdering av litteraturen 2 Metodik för sökning och utvärdering av litteraturen Projektgruppen har gjort en systematisk sökning och genomgång av den vetenskapliga litteraturen om tobaksbrukets inverkan på slemhinna i mun och svalg,

Läs mer

Tandhygienisters arbete med tobaksavvänjning

Tandhygienisters arbete med tobaksavvänjning Nationella tobaksuppdraget 2008-2010 Tandhygienisters arbete med tobaksavvänjning Pia Andersson Universitetslektor, leg tandhygienist, Högskolan Kristianstad Annsofi Johannsen, Universitetslektor, leg

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband?

Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband? Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband? Ungdomars rökvanor Andel ungdomar som börjar röka - Varje år beräknas 16 000 ungdomar börja röka eller - Ca 45 ungdomar börjar röka varje dag varje dag - 30 50%

Läs mer

7 Tobaksavvänjning i tandvården

7 Tobaksavvänjning i tandvården 7 Tobaksavvänjning i tandvården Slutsatser Information av tandvårdspersonal till rökande och snusande patienter i kombination med nikotintuggummi ökar andelen som slutar med tobaksbruk. Inledning SBU:s

Läs mer

Vad har hänt med hälsan i Jämtland under 90-talet?

Vad har hänt med hälsan i Jämtland under 90-talet? Vad har hänt med hälsan i Jämtland under 9-talet? E LANDSTINGETS STUDIER OCH JAMES WINOY Utskottskansliet 1998-2-1 Jämtlands läns landsting Box 62 832 23 FRÖSÖN Hälsan försämras - förebyggande insatser

Läs mer

Rökfria skolgårdar November 2013

Rökfria skolgårdar November 2013 November 2013 stockholm.se November 2013 Dnr:2013-7670 Utgivare: Miljöförvaltningen, Hälsoskyddsavdelningen Kontaktperson: Anna-Lena Albin 3 (13) Förord Idag är det känt att tobaksanvändning är skadligt

Läs mer

Patienters rökvanor, deras motivation till rökavvänjning samt om de har blivit tillfrågade om sina rökvanor av tandvårdspersonal

Patienters rökvanor, deras motivation till rökavvänjning samt om de har blivit tillfrågade om sina rökvanor av tandvårdspersonal Sektionen för hälsa och samhälle Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng OH8361 Examensarbete i Oral hälsa Grundnivå, 15 högskolepoäng Essay in Oral Health, 15 ECTS credit points Patienters rökvanor,

Läs mer

Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Forebygging i helsetjensten Implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-09-01 De nationella riktlinjerna 2014-09-01 2 Varför riktlinjer för

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Introduktion Före gruppträffar

Introduktion Före gruppträffar Arbetsblad Introduktion Före gruppträffar Tobakspreventivt arbete Kristina Bergstrand Margareta Pantzar Monika Schwerin FRÅGEFORMULÄR 1. AKTUELL TOBAKSKONSUMTION a) Hur många cigaretter röker Du per dag?

Läs mer

2011-09-20. Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm

2011-09-20. Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm 2011-09-20 Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm, önskar med denna skrivelse beskriva vår syn på munhälsans betydelse för den allmänna hälsan hos de mest sjuka äldre. Uppdraget att stärka de mest

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

Tobakspolitiskt program för Jönköpings län

Tobakspolitiskt program för Jönköpings län Tobakspolitiskt program för Jönköpings län 2000-08-01 Ulla Lindström Folkhälsoplanerare FÖRORD Här föreligger nu det Tobakspolitiska programmet för Jönköpings län, resultatet av ett samarbete mellan Folkhälsoavdelningen,

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-07 Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer 150054 Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Läs mer

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Rökfri arbetstid Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Policy om rökfri arbetstid Riksdagen har antagit fyra etappmål för den nationella folkhälsopolitiken som innefattar: en tobaksfri livsstart från

Läs mer

FÄRRE RÖKER MEN FLER SNUSAR

FÄRRE RÖKER MEN FLER SNUSAR 28 års uppföljning av svenska läkares tobaksvanor FÄRRE RÖKER MEN FLER SNUSAR De svenska läkarna röker allt mindre. Under en 28-årsperiod har andelen rökare sjunkit från 46 till 6 procent och konsumtionen

Läs mer

2016:1 RÖKNING SMITTAR RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING

2016:1 RÖKNING SMITTAR RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING 206: RÖKNING SMITTAR RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING FAKTA Undersökningen som denna rapport grundar sig på har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att undersöka allmänhetens

Läs mer

Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak, 2011-01-24

Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak, 2011-01-24 Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak, 2011-01-24 Slutrapport Nationella Tobaksuppdraget Nationell utbildningsinsats för att stimulera socialsekreterare att motivera klienter att sluta röka med hjälp

Läs mer

Tobaksfritt landsting

Tobaksfritt landsting Landstingets kansli 2009-04-03 FoU-centrum, Ingrid Edvardsson Tobaksfritt landsting Rapport Uppföljning av policyn Tobaksfritt landsting Rapport_tobaksenkät LANDSTINGET KRONOBERG 2009-04-03 2 (20) TOBAKSFRITT

Läs mer

Birgitta Nydahl Svärd, Tobakssamordnare i VGR Mottagningen för tobaksavvänjning SU

Birgitta Nydahl Svärd, Tobakssamordnare i VGR Mottagningen för tobaksavvänjning SU Birgitta Nydahl Svärd, Tobakssamordnare i VGR Mottagningen för tobaksavvänjning SU Rökning Röksug och abstinenssymtom Dopamin Frisättning av signalsubstanser + Receptorer och nervimpulser anpassas till

Läs mer

Välkommen till Mimers Hus. en tobaksfri gymnasieskola. Riktlinjer mot tobak

Välkommen till Mimers Hus. en tobaksfri gymnasieskola. Riktlinjer mot tobak Välkommen till Mimers Hus en tobaksfri gymnasieskola Riktlinjer mot tobak http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/ http://www.kungalv.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument/alla-styrdokument/

Läs mer

MI i Socialstyrelsens riktlinjer med exempel från tobaksområdet

MI i Socialstyrelsens riktlinjer med exempel från tobaksområdet MI i Socialstyrelsens riktlinjer med exempel från tobaksområdet Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se www.mi-utbildarna.se www.psykologermottobak.org Hemsidor om MI www.fhi.se/mi www.motiverandesamtal.org

Läs mer

Stanna upp en stund!

Stanna upp en stund! Hälsopolitiska enheten Rapport nr 5 Stanna upp en stund! Befolkningsenkäten 1993-94 Östersund 1995-11-27 James Winoy INNEHÅLL Avsikten med undersökningen Enkätens innehåll Hur svarade man Behov av förändrade

Läs mer

Tandhälsodata 2008. Landstinget Gävleborg

Tandhälsodata 2008. Landstinget Gävleborg Tandhälsodata 2008 Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomstandvård Landstinget Gävleborgs Beställarenhet för Tandvård Upphandling och avtal Ledning och Verksamhetsstöd 2 Inledning Via insamlade uppgifter

Läs mer

Insatser för att minska tobaksrökningen

Insatser för att minska tobaksrökningen Insatser för att minska tobaksrökningen Utvecklingsarbete för att stärka ledning och styrning av hälso- och sjukvårdens arbete med rökavvänjning. Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär 1. Löpnr Sign 2. Område : 1 2 3 4 5 6 Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär Om vi skulle behöva nå dig, vilket telefonnummer kan vi då ringa? Telefonnummer Bostad.-. Arbete Mobil.-...-.. 3.

Läs mer

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Bakgrund Överenskommelsen bygger på de förutsättningar som ges i Tandvårdslagen, Tandvårdsförordningen och andra författningar, Folktandvårdens

Läs mer

Förutsättningarna för Stockholms stad att formellt ställa sig bakom initiativet Tobacco Endgame

Förutsättningarna för Stockholms stad att formellt ställa sig bakom initiativet Tobacco Endgame Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Socialförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 3.1.1-576/2017 Sida 1 (6) 2017-10-11 Handläggare Therese Holmkvist Telefon: 08-508 43 028 Till Socialnämnden 2017-11-14

Läs mer

Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323)

Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323) 2011-01-26 Statens Folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323) Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund redovisar här projektet Hjärt- och

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Medicinska vårdadministratören och sekretessen

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Medicinska vårdadministratören och sekretessen YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Medicinska vårdadministratören och sekretessen Examensarbete 35 poäng Författare: Mia Käck Handledare: Doris Karlsson Våren 2015 SAMMANFATTNING

Läs mer

Vad vi vet om snus STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT. www.fhi.se

Vad vi vet om snus STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT. www.fhi.se Vad vi vet om snus STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT www.fhi.se Statens folkhälsoinstitut ISBN: 91-7257-428-3 Redaktörer: Barbro Holm Ivarsson, Statens folkhälsoinstitut och Seppo Wickholm, Centrum för folkhälsa

Läs mer

Linneas tandvårdsbesök!

Linneas tandvårdsbesök! Linneas tandvårdsbesök! Ett förbättringsarbete inom Linnea-6 projektet RoseMarie Hansen Leg. Tandhygienist, sjukhustandvården Växjö Johanna Syrén Leg. Tandhygienist, folktandvården Tingsryd 1. Bakgrund

Läs mer

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena TOBAKSFRI SKOLTID Örebro oktober 2014 Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena Skolan kan göra skillnad Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barnsoch

Läs mer

Apotekets råd om. Sluta röka

Apotekets råd om. Sluta röka Apotekets råd om Sluta röka Det lönar sig alltid att sluta röka även om du har rökt i större delen av ditt liv. Det förbättrar din hälsa och minskar risken för sjukdomar. När du slutar röka påbörjar kroppen

Läs mer

Niklas Odén. Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet. Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit?

Niklas Odén. Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet. Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit? Niklas Odén Rökfria skolgårdar - Hur når vid dit? Fråga 1. Är tobak över huvud taget ett problem? På 1970 - talet Rökte varannan svensk man Rökte varannan 15 åring Unga tjejer går om unga killar Rökfria

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Friskbladet Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Hej! Vi är många i länet som har bestämt oss för att ha koll på hur tänderna mår utan att det ger obehagliga överraskningar

Läs mer