VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING 1 Anvisningar för UOF ungdomsverksamhet Policy för deltagande i Upplands Orienteringsförbunds aktiviteter Checklista för UOF:s ungdomsaktiviteter Upplandströjan UNT-cupen i orientering UOF aktiviteter Anvisningar för UOF tävlingsarrangörer av orienteringslöpning Tävlingsansökan 2015/ Tävlingsarrangemang Särskilda anvisningar för arrangörer avseende ungdomsverksamheten Anvisningar för UOF tävlingsarrangörer av skidorientering Anmälningsavgifter Anvisningar för UOF tävlingsarrangörer av mountainbikeorientering Anmälningsavgifter Anvisningar för Distriktsmästerskap Distriktsmästerskap i orienteringslöpning Distriktsmästerskap i precisionsorientering (PreO-DM) Distriktsmästerskap i skidorientering (Skid-O) Distriktsmästerskap i mountainbikeorientering (MTBO) Långsiktsplan för DM i orienteringslöpning Långsiktsplan för DM i Preo Långsiktsplan för DM i skidorientering Långsiktsplan för DM-arrangemang i mountainbikeorientering Bestämmelser för utmärkelser och medaljer Utmärkelsetecken Distriktsmästerskapstecken Vandringspriser Gratifikationer Uppmärksammande av framstående SM prestationer Kartkontroll SUPPLEMENT Policy för att motverka ätstörningar inom uppländsk orientering Förtydliganden till Policy för att motverka ätstörningar Riktlinjer för agerande inom orienteringsklubben Tobakspolicy för Upplands Orienteringsförbund VPB2014 Fastställd på årsmöte 1 (22)

2 1 Anvisningar för UOF ungdomsverksamhet 1.1 Policy för deltagande i Upplands Orienteringsförbunds aktiviteter All form av alkohol eller andra droger är förbjudna och får ej innehas eller användas av vare sig aktiva eller ledare. Ingen form av rasism eller annan form av diskriminering får förekomma. Orienteringens regler skall följas. I övrigt förväntas ett korrekt uppförande vid representation av distriktet och deltagande i distriktets arrangemang, kamratligt uppträdande, stävjande av fusk samt att regler vid de olika aktiviteterna efterföljs. Vid brott mot dessa regler kontaktas föräldrar/anhöriga och aktiviteten för vederbörande avbryts. Ansvarig ledare kontaktar UOF:s styrelse och klubbordförande samt underrättar ungdomsledaren. Vidare kan förseelse leda till avstängning från deltagande i förbundets aktiviteter. 1.2 Checklista för UOF:s ungdomsaktiviteter Inbjudan innehållande bl a tid, plats och kostnad skickas i god tid till UL plus till hemsidesansvariga för såväl föreningar som UOF. Efter genomförd aktivitet: Deltagarlista skickas till sammankallande i Ungdomskommittén för vidarebefordran till UOF:s Ekonomiledare. Ange om övernattning skett. Kassören behöver listan för att söka lägerbidrag från Upplands Idrottsförbund. Ett villkor för att få bidrag är att man tagit upp frågor om eller informerat om ANT och eller kost på något vis (ANT=alkohol, narkotika och tobak). I programmet för lägret ska framgå vilket av dessa ämnen som tagits upp, samt vem som hållit i aktiviteten. Deltagarlista och program skall skickas senast 10 dagar efter aktiviteten. Fakturor skickas direkt till sammankallande i UOF:s ungdomskommitté som meddelar kostnader till arrangerade klubb. Fakturorna betalas av UOF. Ekonomisk sammanställning för aktiviteten görs. Alla kostnader fördelas på deltagande klubbar. Ingen kostnad tas ut för ledare. Som riktlinje för hur många ledare som kan bekostas av att utgifterna slås ut på deltagande ungdomar kan användas en ledare per 10 ungdomar. I de aktiviteter där Unga Ledare deltar slås deras kostnad ut på alla lägerdeltagare. Ibland kan det finnas pengar till vissa kostnader i Ungdomskommitténs budget. Detta stämmes av med UL under planeringsfasen. För USM och distriktsmatch betalar UOF anmälningsavgift för stafettlagen. Sammanställningen skickas till sammankallande i Ungdomskommittén för vidarebefordran till ungdomsledaren och till UOF:s Ekonomiledaren som debiterar klubbarna. Kort rapport, med bl.a. tips till nästa arrangör, samt en ekonomisk sammanställning sänds till UL Hemsidan. Resultat och reportage kan gärna publiceras på hemsidan. 1.3 Upplandströjan Syfte VPB2014 Fastställd på årsmöte 2 (22)

3 I en satsning på Upplands orienteringsungdomar genomför ungdomskommittén en ungdomscup under namnet Upplandströjan. Omfattning Tävlingen omfattar klasserna D14, H14, D16 och H16, alla ungdomar som representerar en uppländsk klubb och springer i sin "ordinarie klass" deltar. Poängberäkning En separat resultatlista upprättas endast med ungdomar tävlande för klubbar, ingående i Upplands Orienteringsförbund. Poäng fördelas efter resultatlistan enligt 25, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 och 3 för alla som fullföljer tävlingen. Vid lika tid får löparna lika många poäng. Ex. delad 3:e plats ger 20 poäng till båda löparna, 5:an får då 18 poäng. Sista tävlingen räknas obligatoriskt för alla, och ger 50% mer poäng, ex 37,5 poäng för seger. Vid lika totalpoäng över hela säsongen avgör placeringen i finalen. Cupens omfattning och ingående tävlingar för varje år diskuteras på Tinget och fastställs av ungdomskommittén. Priser Den som är i ledningen av tävlingen i respektive klass skall bära en ledartröja. Priser utdelas till cirka hälften av deltagarna i varje klass. Prisutdelning sker vid finalen. 1.4 UNT-cupen i orientering Bakgrund UNT-cuperna är avsedda att möjliggöra deltagande för Upplands ungdomar i tävlingar som har en elitmässig inramning men där tyngdpunkten ligger just på deltagande. Vi når detta syfte på två sätt. Det första är att samarbeta med en förening som delar vår syn på breddidrott och som finner en glädje i att ta hand om ungdomar på samma sätt som vore de etablerade världsstjärnor. Det andra är att inbjuda till, göra reklam för, bevaka och rapportera på samma höga nivå. UNT-cupen i orientering skall motivera och underlätta för ungdomar att komma till start på våra nationella tävlingar. Cupen skall stimulera bredd och kvantitet. Kvalitén belönas genom att ungdomarna får framgång på den enskilda tävlingen och uppmärksamhet och arrangörens priser för detta. Det skall vara lätt att delta. Genom att ingå i ett lag som anmäls till en serie så behöver: - Ungdomarna inte anmäla sig till varje enskilt tillfälle. Detta hanteras av respektive klubb som anmäler ungdomarna till tävlingarna. - Din närvaro skall vara viktig för dina kompisar. Regler Lagtävling för lag bestående av max 7 löpare. I tävlingen ingår klasserna DH10 till DH16 samt HD12- K till HD16K och U1-U2. I lagen får även ingå icke rankade löpare i DH18. Det är fri sammansättning av lagen vad gäller ålder och kön. Observera att även lag med färre än 7 deltagare får delta. Alla skall få vara med i ett lag. Byte av lag Efter det att första deltävlingen startat får löpare enbart byta lag efter dispens från ungdomskommittén. Dispenskäl skall vara i enlighet med syftet ovan, dvs. möjliggöra deltagande, inte för att påverka resultatet. 1.5 UOF aktiviteter Vid distriktsmatch och på distriktsstafetten i samband med USM ska Upplands OF:s tävlingsblus bäras av löparna. Deltagande vid aktiviteterna kräver att man följer de regler som gäller annars kan löpare/ledare avstängas från UOF:s arrangemang. VPB2014 Fastställd på årsmöte 3 (22)

4 2 Anvisningar för UOF tävlingsarrangörer av orienteringslöpning 2.1 Tävlingsansökan 2015/2016 Tävlingsansökan görs i Eventor senast 31:a mars året innan, dvs. tävlingsansökan för 2015 ska ske senast , och 2015 senast för att samordning med granndistrikten ska kunna ske. Ansökningsstopp är 30:e juni året innan. 2.2 Tävlingsarrangemang Välordnade och bra tävlingar inom distriktet är ett viktigt led i att nå UOFs mål. Den bästa och helt nödvändiga informationen om arrangerandet av en orienteringstävling lämnar SOFT:s tävlingsregler och anvisningar Handbok för OL-arrangörer (1997) Nya Banläggarboken (2007). Anvisningarna i detta dokument (Upplands Orienteringsförbund Verksamhetsplan Del B) skall ses som ett komplement till övriga dokument och innehåller tolkningar och förtydliganden tillämpliga för arragemang inom Upplands OF Begrepp Tävlingsledare Person med det övergripande ansvaret för alla åtaganden i ett arrangemang. Tävlingskontrollant En person som har till uppgift att utföra såväl teoretisk som praktisk bevakning av att arrangemanget planeras och genomförs enligt tävlingsreglerna. Bankontrollant En eller flera personer som har till uppgift att utföra såväl teoretisk som praktisk bevakning av att banorna utformas i enlighet med tävlingsreglerna Ansökan Innan ansökan bör samråd med Markägare och Jaktlag genomföras. Bankontrollant (BK) samt förslag på Tävlingskontrollant (TK) (lämpligen från närliggande klubb) ska meddelas UOF tekniska ledare (se UOF hemsida) vid tid för ansökan. UOF beslutar om såväl TK som BK Tävlingsområde Tävlingsområdet skall väljas med stor omsorg så att det passar de olika tävlingsklasserna. VPB2014 Fastställd på årsmöte 4 (22)

5 2.2.4 Arena Arenan bör väljas så att avståndet parkering - arenan minimeras med hänsyn till småbamsföräldrar, handikappade och äldre. Arenan bör om möjligt formas och byggas så att det blir komfortabelt och naturskönt för deltagare, supporters, press och publik. Stor vikt skall läggas vid det hygieniska t.ex. varmt vatten i duschen, avstånd, toalett i damduschen. Det bör vara fler dusch- och toalettplatser per anmälda för damer än herrar och "hög standard på toaletterna" Startplatsen Startplatsen bör förläggas på så kort avstånd som möjligt från TC. För de yngsta klasserna bör starten om möjligt ligga direkt i anslutning till TC Inbjudan Se SOFT Tävlingsregler 4.8 samt tillämpliga delar i de nya anvisningarna. Alla avgifter som kommer att tas ut samt om annan startmetod än lottad startlista används skall anges i inbjudan.. Fullständig inbjudan skall godkännas av tävlingskontrollanten. Inbjudan publiceras i Eventor Klassindelning mm Klassindelningen finns beskriven i SOFT Tävlingsregler 3.3 och 4.6 samt anvisning TA301. Inskolningsklass: Skall alltid finnas då huvudklasser, normal anordnas. Anordnas enligt föregående år med glada och ledsna gubbar gärna i eget tävlingsområde. Observera ingen tidtagning. Anmälan skall kunna göras tävlingsdagen Utvecklingsklasser: Ul och U2 är ej åldersrelaterade klasser. Alla har tidtagning och skuggning får förekomma, samt tillåter löpare t.o.m. 16 år. Man klassas efter förmåga och inte efter ålder. Öppna klasser: Arrangören avgör om föranmälan skall förekomma. Ingen efteranmälningsavgift uttas. For alla ovanstående klasser gäller att anmälan skall kunna göras tävlingsdagen. Stafetter: Spridningsmetod godkänd av SOFT skall användas vid mästerskapstävling i klasserna DH18,20 och 21. Vid övriga klasser kan annan eller ingen spridningsmetod användas Terrängbeskrivning Terrängbeskrivning skall ingå i inbjudan. Anvisningar utgivna av SOFT skall följas Banläggning Arrangörsklubben ansvarar för att banläggaren har nödvändig utbildning och kvalifikationer (banläggarkort eller motsvarande kompetens), se SOFT Tävlingsregler Banläggaren skall till bankontrollanten sända banor och kontrollbeskrivningar senast två månader före tävlingsdagen. Kan detta ej följas skall bankontrollanten kontaktas för information av läget. Bankontrollant skall ha kompetens att kunna granska ungdomsbanorna. Särskild bankontrollant for ungdomsbanorna kan utses. VPB2014 Fastställd på årsmöte 5 (22)

6 Vid behov kan hjälp erhållas av UOF:s ungdomskommitté. Exempel på klasser som kan använda samma bana visas i bilaga 2. Mer om banläggning se SOFT anvisning TA302 samt Nya Banläggarboken (2007) Kartan Tävlingskartan måste för nationell tävling vara godkänd av distriktets kartkonsulent och ha SOFT:s godkännandemärke. Den sanktionerade kartan skall användas. Avsteg från kartnorm och andra avvikelser skall anges i PM liksom rekognoserings- och framställningsår. Kartskala 1: skall om möjligt användas i klasser t.o.m. DH14 samt klasser fr.o.m. DH35. Vid långdistans och ultralång ska vid mästerskap och nationella tävlingar kartskalan vara 1:15000 för klasserna DH16, 18, 20, och 21. Särskild dispens fordras för avvikelse från kartskalan i detta fall. I stafett och individuell nattävling får dock kartskalan vara 1: Detta ska framgå av inbjudan Räddningstjänst För att underlätta för utryckningsfordon vid eventuell olycka bör det underrättas om nar och var man har sin tävling (TC). Kontakta lokala Räddningstjänsten Anmälan Anmälan till tävling skall ske i huvudsak via Eventor Anmälningstider Sista anmälningsdag bör läggas så nära tävlingsdagen som möjligt och endast i undantagsfall mer än 12 dagar före. Inskolnings, Utvecklingsklasser, och DH10-klasser skall kunna anmäla sig tävlingsdagen Anmälningsavgifter Tävlingsavgifterna bestäms av TA403, PDF. Förslag på nya anmälningsavgifter finns för Förbundsmötet Inför 2014 gäller dock fölajande: Ordinarie anmälan Mästerskap, nationell tävling Elit Vuxna Ungdom kr kr kr En högre avgift än minimiavgiften (50, 90 respektive 130 kr) bör ha sin grund i kvalitetshöjande arrangörsinsatser som ska beskrivas i tävlingsinbjudan. Distriktstävling Vuxna Högst 90 kr VPB2014 Fastställd på årsmöte 6 (22)

7 Ungdom Högst 50 kr Närtävling (Ingen tävlingsavgift eller SOFT avgift) Vuxna Högst 50 kr Ungdom Högst 25 kr Efteranmälan (tilläggsavgift) Efteranmälan: Efteranmälan på tävlingsdagen UOF rekommendation: Tas ej ut i ungdomsklasserna 50 % av ordinarie avgift Elit och vuxna max. 100% av ordinarie avgift Ungdom max. 50 % av ordinarie avgift UOF rekommenderar att tilläggsavgift ej uttages i ungdomsklasser Startlista Startlista och PM publiceras i Eventor. Komplett startlista anslås tävlingsdagen vid TC Snitselfärger Från till färg(er) Start Startpunkt Röd/vit Parkering TC Vit TC start 1 Orange/vit TC start 2 Orange/blå TC start 3 Orange/grön Efter banan - dag Orange/vit Efter banan natt Vit Förbud/varning Gul/ blå eller Gul/svart Vätskekontroller Vätskekontroller skall finnas i klasser som beräknas få en segrartid som överstiger 50 min. Vid varm väderlek bör vätska finnas även vid eller på väg till start Startmellanrum och spärrade klasser Klasser (särskilt äldre) med få deltagare skall ha lämpligt startintervall större än 1 minut. Det totala startdjupet för ungdomsklasser bör minimeras (med bibehållet minsta startintervall). Fri starttid ska tillämpas i inskolnings, U- och öppna klasser. I öppna klasser får flera tävlande starta samtidigt. Från och med 2011 är fri starttid med intervallstart tillåten för alla klasser som inte är rankingmeriterande, se SOFT Tävlingsregler 5.8. Om annan startordning än lottad startlista tillämpas ska detta anges i Inbjudan Parkering och avgifter Avgift upptas först då fordonet har parkerat. Avgiften är 20 kronor per fordon Avgiften skall vara anpassad till de utgifter som man har för parkeringen. VPB2014 Fastställd på årsmöte 7 (22)

8 Datorstöd Programvara för tävlingsadministration finns på SOFT: s hemsida Kom ihåg att ha ett reservsystem vid målet och i sekretariatet om t.ex. strömmen skulle gå. Frågor kring datasystemen ställs till: Jonas Eriksson, Rånäs OK Prisutdelning Tiden för prisutdelningen/-utdelningarna skall anges i PM. Dessa tider bör sedan hållas. Ungdomsklasserna bör särskilt uppmärksammas. Högtalare skall användas. Använd gärna prispall för de tre bästa vid DM Priser Arrangören bestämmer själv vad och till vem priser skall utdelas. UOF rekommenderar dock att prioritera tävlingens ungdoms- och huvudklasser. För DH12 och yngre samt U1 och U2 rekommenderas priser till alla, för övriga ungdomsklasser liksom övriga U-klasser till 1/3 av antalet startande Press och radio Utse pressansvarig som i god tid före tävlingen förser press (lokal och distrikts-) och radio (lokal- och när-) med förhandsinformation. Pressansvarig är värd för eventuellt närvarande press och radiorepresentanter under tävlingen. Pressansvang ger omedelbart efter tävlingens slut ovannämnda massmediarepresentanter resultat och annan information enligt på förhand uppgjort sätt. Har ingen överenskommelse kunnat göras i förväg, skriv själv referat. Skriv referat med dubbelt radavstånd. Resultatlistan skrivs med vanligt radavstånd. Ange med fördel att referat kan införas senare än dagen efter tävlingen. Använd tillgängliga hjälpmedel som e-post, telefax etc Resultatlista Resultatlista skall i varje klass innehålla information om banlängd, löparens namn, eventuellt rankingnummer, förening samt placering och tid. Tävlande som brutit, felstämplat, diskvalificerats eller ej startat skall tas med sist i resultatlistan. Uppgifter om gränser för tävlingsmärket skall anges. Obs att rätt tävlingstyp användes. Komplett resultatlista skall snarast lägga ut på Eventor samt sändas ut till deltagande föreningar som begärt och betalt for denna. För rankingmeriterande tävlingar skall resultatlistor sändas enligt anvisningar från SOFT Tävlingsrapport Tävlingsrapport skall upprättas i Eventor senast 10 dagar efter tävlingen Tävlingsregler och PM SOFT:s gällande tävlingsregler samt detta PM för tävlingsarrangörer skall finnas tillgängliga på tävlingsplatsen Tävlingsjury Tävlingsjury skall finnas vid mästerskapstävlingar och övriga nationella tävlingar, se SOFT Tävlingsregler VPB2014 Fastställd på årsmöte 8 (22)

9 Tävlingsjury föreslås av arrangören för godkännande av UOFs tekniska kommitté. Tävlingsjuryns sammansättning anges i PM. Ledamöterna skall ha god kännedom om regelverket och ha erfarenhet av tävlingsarrangemang. Observera att bägge könen skall vara representerade och minst två föreningar representerade (medlemmar i arrangörsföreningen får ej deltaga i tävlingsjuryn). Tävlingsjuryns uppgift finns beskriven i SOFT Tävlingsanvisning TA 801. Att beakta vid stafetter - ingen uteslutning av lag får ske utan att tävlingsjury och drabbad klubb (lagledning) först kontaktats. 2.3 Särskilda anvisningar för arrangörer avseende ungdomsverksamheten Vakansplatser Fem vakansplatser lottas in i varje ungdomsklass. Anmälan till dessa sker endast samma dag på TC fram till en timme före första start (platserna skall ej besättas av efteranmälda). Ingen efteranmälningsavgift tas ut utöver den ordinarie anmälningsavgiften Efteranmälningsavgift Ingen efteranmälningsavgift tas ut i ungdomsklasserna Stafetter En sträcka i ungdomsklasserna skall inte vara gafflad och kunna löpas av högst tre löpare. Den löpare som kommer först i mål för kaveln vidare. Alla löpare som deltagit i laget skall ha pris. Detta bör även gälla vid DM-plakett. DH10 och DH12 bör ha egen starttid Ungdomsbanor För varje arrangemang skall det finnas en namngiven ansvarig bankontrollant för ungdomsbanorna. Ungdomar tom DH16 ska kunna delta i den egna klubbens arrangemang/tävlingar. DM-tävlingarna ska inte på ungdomssidan hålla en högre nivå än vid andra nationella tävlingar Startdjup Startdjupet i ungdomsklasser skall minimeras. Det innebära att vid stora ungdomsklasser så krävs olika banor för t.ex. H12 och D Inskolningsklass och U-klasser Glada och sura gubbar ska finnas längs hela banan för inskolningsklass. Föranmälan skall vara möjlig i dessa klasser, det skall även gå att direktanmäla på tävlingsdagen. För att underlätta skuggning och enkelt möjliggöra patrull löpning så skall fri starttid tillämpas. Ledsagare, skuggare Vid starten till ungdomsklasserna och inskolningsklassen ska det finnas blanka kartor som en eventuell följeslagare kan få. Följeslagare är enligt SOFT tillåten i inskolningsklass, öppen klass och U-klasser. Starthjälp VPB2014 Fastställd på årsmöte 9 (22)

10 Starthjälp bör finnas vid instoppning av kontrollkort/nollning av elektroniskt stämpelsystem, kartan, fasthäftning och vid startpunkt. Starthjälpspersonalen bör bära reflexväst Priser Snabb prisutdelning i ungdomsklasserna ska alltid eftersträvas. För DH10, DH12, Inskolning, U1 och U2 rekommenderas priser till alla, för övriga ungdomsklasser liksom övriga U-klasser till 1/3 av antalet startande. Dessa rekommendationer gäller även för DM tävlingar och för stafett Upplandströjan Upplandströjan är en ungdomscup som ordnas för att uppmärksamma och inspirera våra ungdomar till fortsatt orienterande. Cupen sker i klasserna DH14 och DH16. Minst en åldersklass (herrar och damer) per tävling ska uppmärksammas med resultat och presentation i speakern. De tävlande ska bära nummerlapp. Det ska stå i tävlingsinbjudan att tävlingen ingår i Upplandströjan. 3 Anvisningar för UOF tävlingsarrangörer av skidorientering. Vid arrangerande av skidorienteringstävlingar gäller SOFT tävlingsregler för skidorientering, gällande från Anmälningsavgifter Ordinarie anmälan Anm Avgifterna gäller även öppna klasser Nationell tävling Distriktstävling Närtävling (maxbelopp) Vuxna 125 kr 100 kr Ungdom 75 kr 60 kr Efteranmälan (tilläggsavgift 50 % av ordinarie avgift. Under tävlingsdagen 100 % av ordinarie avgift. Avgifter vid inställd eller flyttad tävling tävling Arrangören har rätt att fakturera del av startavgiften (max 50 %) vid inställd tävling. Vi flytt av tävling till reservarrangör har arrangören rätt att ta ut förhöjd avgift med 50 % 4 Anvisningar för UOF tävlingsarrangörer av mountainbikeorientering Vid arrangerande av mountainbikeorienteringar gäller SOFT tävlingsregler för mountainbikeorientering. VPB2014 Fastställd på årsmöte 10 (22)

11 4.1 Anmälningsavgifter Ordinarie anmälan Anm Avgifterna gäller Nationell tävling även öppna klasser Distriktstävling Vuxna Ungdom Anm: Kompletteras senare Närtävling (maxbelopp) Efteranmälan (tilläggsavgift 50 % av ordinarie avgift. Under tävlingsdagen 100 % av ordinarie avgift. 5 Anvisningar för Distriktsmästerskap För distriktsmästerskap gäller de grundläggande reglerna i SOFT Tävlingsregler och anvisningar med följande tillägg. 5.1 Distriktsmästerskap i orienteringslöpning Långdistans (Lång-DM) Se SOFT Tävlingsregler Medeldistans (Medel-DM) Se SOFT Tävlingsregler Sprintdistans (Sprint-DM) Se SOFT Tävlingsregler Natt (Natt-DM) Se SOFT Tävlingsregler Stafett (Stafett-DM) Se SOFT Tävlingsregler med följande tillägg: Klasser: DH12, DH14, DH16, DH20, DH21, DH120, DH150, DH180, DH200 I klasser DH120-DH200 får sammanlagda åldern på löparna ingående i laget ej understiga åldersklassen. I klasserna ungdomsklasserna DH12, DH14, DH16 skall andra sträckan vara rak och denna sträcka får löpas av upp till tre löpare parallellt. Växling sker genom första löparen i laget på sträckan. Banlängder och svårigheter: Svårighet och ungefärliga banlängder för sträckorna ges av tabellen nedan. Principen är att i ungdomsklasserna är andra sträckan en nivå lättare och kortare än klassen (som exempel är andra sträckan i D14 av D12 karaktär medan sträcka ett och tre är av D14 karaktär). VPB2014 Fastställd på årsmöte 11 (22)

12 I övriga klasser är banlängderna ungefär 85 % av ordinarie banlängd för långdistans med andra sträckan motsvarande en åldersklass 10 år äldre än stäcka 1 och 3 (som exempel är sträckorna i H150 baserade på 85 % av banlängderna för H45, H55, H45). Klass Svårighet Längd Övrigt D12 Gul Vit Gul 3,0 2,5 3,5 2 sträckan rak, upp till 3 löpare på sträcka 2 D14 Orange Gul Orange 3,5 3,0 3,5 2 sträckan rak, upp till 3 löpare på sträcka 2 D16 Violett Orange Violett 4,0 3,5 4,0 2 sträckan rak, upp till 3 löpare på sträcka 2 D20 Svart Svart Svart 4,7 4,0 4,7 D21 Svart Svart Svart 6,0 6,0 6,0 D120 Svart Svart Svart 3,8 3,3 3,8 D150 Svart Blå Svart 3,3 3,0 3,3 D180 Blå Blå Blå 3,0 2,5 3,0 D200 Blå Blå Blå 2,5 2,0 2,5 H12 Gul Vit Gul 3,0 2,5 3,5 2 sträckan rak, upp till 3 löpare på sträcka 2 H14 Orange Gul Orange 4,0 3,0 4,0 2 sträckan rak, upp till 3 löpare på sträcka 2 H16 Violett Orange Violett 4,5 4,0 4,5 2 sträckan rak, upp till 3 löpare på sträcka 2 H20 Svart Svart Svart 6,3 4,5 6,3 H21 Svart Svart Svart 9,0 9,0 9,0 H120 Svart Svart Svart 6,3 4,5 6,3 H150 Svart Svart Svart 5,3 4,3 5,3 H180 Svart Blå Svart 4,3 3,5 4,3 H200 Blå Blå Blå 3,5 2,5 3,5 5.2 Distriktsmästerskap i precisionsorientering (PreO-DM) Se SOFT tävlingsregler Tävlingsformer Precisionsorientering dag Precisionsorientering natt Precisionsorientering TempO (från och med 2013) 5.3 Distriktsmästerskap i skidorientering (Skid-O) Se SOFT tävlingsregler för skidorientering. 5.4 Distriktsmästerskap i mountainbikeorientering (MTBO) Se SOFT tävlingsregler för mountainbikeorientering. VPB2014 Fastställd på årsmöte 12 (22)

13 5.5 Långsiktsplan för DM i orienteringslöpning Björklinge SOK Enköpings AIF Forsmarks IF Heby AIF Häverödals SK IFK Dannemora/Österby IF OLGY Uppsala IF Thor (Natt) Medel IK Fyris Långhundra IF Länna IF OK Borgen OK Enen OK Linné (Sprin)t Lång Stafett Stafett OK Rodhen (Stafett) Sprint OK Roslagen OK Sänkan OK Triangeln Rasbo IK Rimbo SOK Medel Natt Rånäs OK Medel Lång Sigtuna OK SOK Joar Viking Tierps SOK Upsala IF Upsala Studenters IF Vallentuna/Össeby OL Lång Sprint (Natt) Gästrikland Sprint Natt? Stockholm Natt+Stafett Västmanland 5.6 Långsiktsplan för DM i Preo Björklinge SOK TempO Natt Dag Häverödals SK Länna IF Dag TempO OK Linné TempO Natt Natt OK Rodhen Dag TempO OK Roslagen Dag TempO Natt Sigtuna OK Natt Dag VPB2014 Fastställd på årsmöte 13 (22)

14 5.7 Långsiktsplan för DM i skidorientering Ansvaret för att arrangera DM cirkulerar mellan nedan angivna föreningar. Strävan skall vara att under respektive år arrangera en av DM-distanserna medel (i 1.hand), lång eller sprint. Val av distans bestäms av arrangören m h t de lokala förutsättningarna och efter samråd med UOF s skidorienteringsledare. Gemensamma arrangemang med Stockholsdistriktet eftersträvas. Under bra vintrar kan tävlingsprogrammet, med kort varsel, komma att kompletteras med ytterligare en distans. Vid inställd tävling kan denna eventuellt komma att flyttas till påföljande år (förskjutning av planen) DM-plan SkidO för Uppland (kompletteras senare) Häverödals SK IF Thor (?) Långhundra IF (?) OK Rodhen OK Roslagen Sigtuna OK 5.8 Långsiktsplan för DM-arrangemang i mountainbikeorientering DM-plan MTBO för Uppland (kompletteras senare) Klubb VPB2014 Fastställd på årsmöte 14 (22)

15 6 Bestämmelser för utmärkelser och medaljer Utmärkelser, mästerskapstecken, vandringspris och gratifikationer utdelas vi årsmötet. Mästerskapstecken vid distriktsmästerskap utdelas direkt efter avgjord tävling. Styrelsen kan besluta om utdelning vid annat tillfälle om särskilda skäl finns. 6.1 Utmärkelsetecken Upplands Orienteringsförbund utdelar följande instiftade utmärkelsetecken såsom erkänsla till personer och föreningar. Det finns utmärkelsetecken från UOF och från SOFT Upplands Orienteringsförbunds (UOF) utmärkelsetecken. Upplands orienteringsförbunds diplom Kan av UOF styrelse användas för att uppmärksamma enskilda personer och föreningar som utfört ett gagnande arbete för uppländsk orientering. Förtjänstplakett i brons: a. Enskild person, som inom förbundsstyrelsen minst tre år utfört ett förtjänstfullt styrelsearbete. b. Enskild person, som varit verksam som orienteringsledare inom distriktet under, som i regel, minst 8 år och härunder utfört en gagnande verksamhet för uppländsk orientering. c. Förening, som varit ansluten till förbundet under minst 15 år och härunder utfört en gagnande verksamhet för uppländsk orientering. Förtjänstplakett i silver: a. Enskild person, vilken inom förbundsstyrelsen, som i regel, under minst 5 år utfört ett synnerligen förtjänstfullt styrelsearbete. b. Enskild person, vilken varit verksam som orienteringsledare inom distriktet under, som i regel, minst 15 år och därunder utfört ett förtjänstfullt arbete för uppländsk orientering c. Förening som varit ansluten till förbundet under minst 25 år och härunder utfört ett förtjänstfullt arbete. Förtjänstplakett i guld: a. Enskild person, som på ledande post i förbundsstyrelsen utfört ett utomordentligt förtjänstfullt arbete under, som i regel, minst 10 år. b. Enskild person, som varit verksam som orienteringsledare inom distriktet under minst 25 år och härunder utfört ett förtjänstfullt arbete för uppländsk orientering. c. Förening som varit ansluten till förbundet minst 40 år och utfört ett förtjänstfullt arbete för uppländsk orientering. Hedersplakett Utdelas till enskilda och organisationer för värdefullt stöd vid tävlingar och annan verksamhet VPB2014 Fastställd på årsmöte 15 (22)

16 inom orienteringsidrotten. Plaketten kan även utdelas som hedersgåva till framstående idrottsmän, idrottsledare och idrottsorganisationer. Upplands Orienteringsförbunds Standar Kan utdelas till: enskild person, företag eller förening som under längre tid utfört ett aktivt och förtjänstfullt arbete till stöd för Upplands Orienteringsförbunds verksamhet Svenska Orienteringsförbundets (SOFT) utmärkelsetecken. Förtjänstdiplom 7 års SF-, OF- eller föreningsarbete Förtjänstplakett: Förtjänstmedalj i silver: Hedersplakett i brons: Hedersplakett i silver: 12 års SF-, OF- eller föreningsarbete 15 års SF- eller OF-arbete. (utdelas i regel endast vid SOFT:s årsmöten) För värdefullt stöd vid tävlingar eller annan verksamhet inom orienteringsidrotten (bekostas av sökande) För mångårigt gagnande stöd åt orienteringsidrotten. (bekostas av sökande) Föreningsarbete inom OF kan som regel erhålla SOFT:s utmärkelser vid följande jubiléer: Förtjänstdiplom: 10-årsjubileum. Bronsplakett: 25-årsjubileum. Silverplakett: 50-årsjubileum Tillämpning Inom UOF är praxis att man tidigare skall ha fått utmärkelse av lägre valör för att kunna få en högre valör. Vidare utdelas oftast endast en utmärkelse vid varje tillfälle. Det innebär att man först får SOFT:s förtjänstdiplom. Nästa gång kan man ansöka om UOF:s bronsplakett. Därnäst blir det SOFT:s förtjänstplakett osv. Ansökan görs på särskilda formulär som rekvireras från Nils Ekström, Torsgatan 8A, Uppsala. Telefon Samtliga ifyllda formulär återsänds till samma adress senast en månad före utdelningstillfället. Efter behandling i UOF:s sekreta utskott sänds ansökningar om SOFT:s utmärkelser vidare till SOFT. Ansökan skall således inte gå direkt till SOFT. Inom Upplands orientering utdelade utmärkelser bokförs av informationsledaren. 6.2 Distriktsmästerskapstecken Upplands orienteringsförbund utdelar årligen mästerskaptecken för distriktsmästerskap till orienterare i Uppland vilket placerar sig främst vid offentliggjorda distriktsmästerskap enligt den årliga verksamhetsplanen (VP) Tävlingsformer Långdistansorientering Medeldistansorientering Nattorientering Stafettorientering VPB2014 Fastställd på årsmöte 16 (22)

17 Sprintorientering Precisionsorientering dag Precisionsorientering natt Klassindelning Klassindelningen följer SOFT tävlingsregler. UOF kan bestämma avvikande klassindelning i varje särskilt fall. Avvikande klassindelning framgår av bestämmelser för varje DM-disciplin enligt VPB Medaljer och plaketter Till segrare i individuell DM-tävling samt till segrande lag i budkavle-dm utdelas SOFT:s ungdomsmästarplakett i tävlingsklasserna DH16 och yngre RF:s mästerskapstecken i tävlingsklasserna DH20 och DH21 SOFT:s mästerskapsplakett i övriga klasser Mästerskapstecken/plakett får endast utdelas då minst två tävlande/två kompletta lag i budkavle har startat. Till deltagarna i segrande budkavlelag delas respektive mästerskapstecken i miniatyr ut (ej ungdomsklasserna). UOF:s medalj utdelas vid DM-tävlingar till ungdomar och till vuxna lag t.o.m. DH21 för andraplats (silver) och tredjeplats (brons). För DH20 och DH21 utdelas andraplats (silver) då minst fyra kompletta lag startat och tredjeplats (brons) då minst sex kompletta lag startat. För ungdom utdelas andraplats (silver) då minst två lag startat och tredjeplats (brons) då minst tre lag startat. För ungdom delas medaljer och plaketter även ut till parallel-löpare på sträcka 2. Gravering av medaljer och plaketter. Gravering på medaljer och plaketter skall utföras enligt tabellen nedan: Segrare/klass Plakett/medalj Gravyr DH21, DH20 RF:s mästerskapstecken Orientering Uppland Tävlingsform Årtal DH35 och uppåt SOFT:s mästerskapsplakett Uppland Tävlingsform Tävlingsklass DH18 SOFT:s mästerskapsplakett Uppland Tävlingsform Tävlingsklass Årtal DH16 och yngre SOFT:s ungdomsmästarplakett Uppland Tävlingsform Tävlingsklass Årtal VPB2014 Fastställd på årsmöte 17 (22)

18 Vid DM i budkavle erhåller segrande lag DM-tecken enligt ovan. Lagmedlemmarna får miniatyrer av RF:s respektive SOFT:s plaketter fr.o.m. DH18 och uppåt. Om så behövs förkortas orden vid gravyr. För DH16 och yngre finns inga miniatyrer. Således utdelas de stora plaketterna såväl till klubb och lagmedlemmar. Andra/tredje plats Medalj Gravyr Ungdomsklasser samt klasser upp t.o.m. DH21 UOF:s silver/bronsmedalj DM Tävlingsform Tävlingsklass Årtalet appliceras på medaljen med en lämplig och hållbar klisterlapp. Beställning. DM-arrangerande förening erhåller medaljer genom kontakt med Nils Ekström Torsgatan 8A, Uppsala. Telefon: Ej utdelade medaljer eller plaketter återlämnas efter arrangemanget. 6.3 Vandringspriser För närvarande finns inga vandringspriser uppsatta inom uppländsk orientering. 6.4 Gratifikationer Styrelsen i Upplands orienteringsförbund får besluta om gratifikationer om särskilda skäl finns. 6.5 Uppmärksammande av framstående SM prestationer Styrelsen i Upplands orienteringsförbund får besluta om gratifikationer till framstående SM prestationer. 7 Kartkontroll [Detta stycke kommer att formuleras under 2013 baserat på SOFTs riktlinjer om kvalitetssäkring och kontroll av kartor. Frågor besvaras av distriktets kartansvarige Johan Ohlström eler teknikledare Ander Eriksson] VPB2014 Fastställd på årsmöte 18 (22)

19 8 SUPPLEMENT 8.1 Policy för att motverka ätstörningar inom uppländsk orientering. Vi i Upplands orienteringsklubbar ska sträva efter en miljö som minimerar risker för uppkomst av ätstörningar. Detta gör vi genom att bygga upp en öppen miljö med individerna i fokus. Alla individer ska uppmärksammas och uppskattas oavsett prestation. Att äta efter träning och tävling ska vara en självklarhet i vår verksamhet. Vi ska sträva efter en miljö där ungdomarna och de aktiva accepterar varandra. Som ledare är det viktigt att vara lyhörd för stämningar och hur snacket går i gruppen och direkt försöka handla om man märker att något är fel. Vi i Upplands orienteringsklubbar ska vara ett stöd för dem som eventuellt ändå drabbas av ätstörning. Detta ska ske genom att: Direkt prata med den aktive vid misstanke om att den aktive börjar utveckla ätstörning. Prata med den aktive och hans/hennes anhöriga vid stark misstanke om ätstörning. Vid stark misstanke om ätstörning, bör klubben anpassa den aktives träning och tävlande om inte läkarutlåtande finns om att det är OK. Klubbens beslut kring detta bör tas i samråd med den aktive och dennes familj. Uppmuntra den drabbade att vara med på klubbens aktiviteter även om träning och tävling begränsas. Det är viktigt att den drabbade ska kunna behålla sina sociala kontakter, finnas kvar i orienteringsverksamheten och förhoppningsvis kunna återuppta sitt idrottande igen när hon/han tillfrisknar. 8.2 Förtydliganden till Policy för att motverka ätstörningar. Ätstörningar är inte ovanliga, och de finns ibland oss Vi bryr oss om de som drabbas De som drabbas av ätstörningar är givetvis välkomna att vara kvar i verksamheten och i kompisgänget, även om man inte kan delta fullt ut i tränings- och tävlingsverksamheten. Det är styrelsens ansvar att tränings och tävlingsverksamheten anpassas Bakgrund och syfte Anorexia är ett sjukdomstillstånd som i några fall förekommit inom orientering. Policyn syftar till att vi tar ett gemensamt ställningstagande för att motverka och förebygga ätstörningar inom Uppländsk orientering. Policyn ger även riktlinjer för hur klubbarna inom distriktet bör agera i olika situationer. Policyn ska även minimera risken för att kringgå begränsningar genom exempelvis övergång mellan klubbar i Uppland. Fakta Expertis liksom forskning inom kost och näringslära har visat att elitidrottare ofta äter för lite. Allsidigt sammansatt mat i riklig mängd omedelbart efter hårda träningspass ger bästa förutsättningen för att kontinuerligt kunna öka kroppens prestationsförmåga. Ätstörning finns i ett tidigt stadium mest i den drabbades tankar. I detta skede kan den drabbade känna en viss ökad prestationsförmåga som relativt snart får motsatt effekt. Efterhand kommer den drabbade in i en sjukdomssituation som han/hon inte själv kan påverka. I detta skede krävs professionell vård. Rätt åtgärder i ett tidigt skede leder till snabbt tillfrisknande. Tillfrisknande ur ett sent skede tar oftast många år. VPB2014 Fastställd på årsmöte 19 (22)

20 Upptäckt Tecken på att någon drabbats av ätstörning: Symptom på anorexi - kraftig viktnedgång, som man själv inte känns vid - undviker matsituationer, Jag har redan ätit är en vanlig kommentar - mindre portioner och kalorifattig mat - maten flyttas runt på tallriken och skärs i små bitar - börjar plötsligt vara i köket oftare, läser gärna recept - lagar gärna mat åt andra, men äter inte själv - börjar motionera tvångsmässigt i timmar, det ökar mer och mer - mår alltid jättebra när man frågar - drar sig undan från familj och vänner - tvångsmässiga ritualer kring allt från hygien till umgänge och mat - trötthet, irritation och sömnproblem Symtom på svält: - nedsatt kondition - nedsatt muskelkraft - magerlagdhet och tunn underhud - låg kroppstemperatur som ger frusenhet samt kalla händer och fötter - torr hy, sköra naglar och risigt hår - fosterbehåring, dvs. utvecklar päls - lågt blodtryck som medför yrsel - behov av att kissa mycket - muntorrhet - förstoppning och buksmärtor - blödande tandkött - påverkat psyke som kan medföra trötthet, dålig koncentrationsförmåga, irritabilitet och dålig sömn Symptom på bulimi: - svårt att se på vikten, de går inte alltid ned i vikt - äter som vanligt tillsammans med folk, men kräks sedan och tuggar tuggummi för att få bättre andedräkt - deprimerad - sår på händerna (efter att ha försökt framkalla kräkningar) - torr om munnen - isolerar sig och svarar inte i telefonen - motionerar tvångsmässigt - dåliga tänder av allt kräkande - ofta tomt kylskåp av rädsla för att annars äta upp allt - slarvig 8.3 Riktlinjer för agerande inom orienteringsklubben Se och bry er om varandra, och visa att ni gör det! Det är bättre att fråga och ha fel om en sådan här sak än att misstänka och inte fråga! - kombinera gärna klubbens träningspass med gemensam måltid efteråt - var ärlig, säg vad ni ser i beteende och magerhet - konfrontera matvanorna och peka på obalansen mellan mat och motion VPB2014 Fastställd på årsmöte 20 (22)

21 - anordna gärna föreläsningar om matvanor och kost för orienterare - bekräfta personen som den är och slit för att behålla er sociala kontakt trots att du kanske blir bortstött - våga stå kvar och ge inte upp! - ta på allvar och var uppmärksam på förändringar - underrätta din klubbs styrelse så fort du upptäcker att något verkar fel - det åligger styrelsen att påverka tränings- och förhindra tävlingsutövande inom klubben av den som utvecklar eller utvecklat anorexi eller bulimi. Vid tveksamhet bör styrelsen begära in ett läkarintyg på hur fortsatt träning och tävling kan ske. Styrelsens beslut bör tas i samråd med den drabbade och dennes anhöriga. För föräldrar och anhöriga är det extra viktigt att inte skuldbelägga sig själva, det är viktigare att visa att man är beredd att hjälpa till att komma till rätta med sjukdomen. Hänvisning På Uppsala akademiska sjukhus, Huddinge sjukhus, Stockholms Centrum för Ätstörningar ((08) ), Anorexicentrum ( ) finns professionell hjälp att tillgå. Vidare kan råd fås vid Stödföreningen Anorexi/bulimi Kontakt ( ) VPB2014 Fastställd på årsmöte 21 (22)

22 8.4 Tobakspolicy för Upplands Orienteringsförbund. Antagen av styrelsen för UOF den 25 oktober Som idrottsorganisation ligger det på vårt ansvar att agera som goda förebilder gentemot våra föreningar och mot idrottsaktiva ungdomar i distriktet. Vi har valt att anta denna tobakspolicy för att tydligt visa vad vi anser om idrott och tobaksbruk. Med tobak avses både röktobak och snus. Tillsammans är vi ansvariga för att policydokumentet blir känt för samtliga medlemmarsamt att policyn hålls levande i förbundet. Riktlinjer för utåtriktade verksamheten. Vi ska, i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer, verka för: Att påverka människorna inom idrottsrörelsen i Uppland att göra aktiva val för ett hälsosamt liv och vara medveten om tobakens risker. Att förenings- och förbundsarbete bedrivs i rökfria miljöer, och utöver vad tobakslagen föreskriver skapa helt rökfria idrottsmiljöer inomhus och rökfria zoner utomhus så att ofrivillig inandning av tobaksrök kan undvikas. Att ledare och aktiva ser sin betydelse som viktiga förebilder och inte brukar tobak i sin roll som idrottsledare. Att idrottsföreingar uppmärksammar gällande lagstiftning avseende marknadsföring av tobak. Riktlinjer för den interna verksamheten vid förbundet. Förtroendevalda och personal ska vid alla typer av förenings- och förbundskontakter samt vid övriga tillfällen då man representerar idrotten avstå från att bruka tobak. Förbundet skall verka för att våra kontorslokaler, möteslokaler och andra lokaler som vi nyttjar för arrangemang av seminarier, konferenser, utbildningar och sammanträden ska vara rökfria. Personal som vill vara tobaksfria ska erbjudas stöd. Vid personalrekrytering skall det klart framgå i annonser och vid intervjuer att förbundet är en tobaksfri organisation. VPB2014 Fastställd på årsmöte 22 (22)

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015 Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015 November 2014 Arrangemangskommittén i Södermanlands orienteringsförbund Tävlingsansökan Ansökan via Eventor senast 31 mars för nästkommande år.(ex,

Läs mer

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs.

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs. PM för tävlingsarrangörer ALLMÄNT Denna PM skall ses som en lathund för arrangemanget. Det är SOFT:s Tävlingsregler och anvisningar som gäller. Hänvisning till Tävlingsregler (TR) eller Tävlingsanvisningar

Läs mer

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland GÄLLANDE FRÅN OCH MED ÅR 2015 UTGIVARE: GOTLANDS OF's TÄVLINGS KOMMITTÉ Detta PM finns på GOF:s hemsida tävlingsverksamhet Ändringsdatum 2015-02-01

Läs mer

SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND 1 SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND PM FÖR ORIENTERINGSARRANGÖRER GÄLLANDE FÖR SÄSONGEN 2015 Ansökan om tävling 2016 skall göras via Eventor senast 31 Mars 2015. UTGIVARE: SMÅLANDS OF:s TÄVLINGS KOMMITTÉ 2014-12-12

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM)

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) 1 RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) (senast uppdaterad 2010-07-18) Sid 1. ALLMÄNT 2 2. SPRINT (60 m - 400 m) 4 3. MEDELDISTANS (800 m - 1500 m) 4 4. LÅNGDISTANS (3000 m - 10000 m) 5 5. STAFETT

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

TA 403 Tävlingsadministration

TA 403 Tävlingsadministration TÄVLINGSANVISNING TA 403 Tävlingsadministration VERSION 2013-11-26 (UTKAST!) BESLUTAD AV SOFT den 9 december 2013 TRÄDER I KRAFT 1 januari 2014 ERSÄTTER Tidigare anvisning (20120701) Bild: Mikael Fritzon

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014 Välkomna Arrangemangs- konferens 2014 Agenda Utvärdering årets arrangemang Nyheter 2015 Saknad stämpling Rapport Regionkonferensen Rapport SOFT Tävlingskonferens Tävlingsprogram Blekinge 2015 Avgifter

Läs mer

1 Kvalitetssäkring. Det är vad vi tror vi redan vet som hindrar oss från att lära oss nytt

1 Kvalitetssäkring. Det är vad vi tror vi redan vet som hindrar oss från att lära oss nytt TÄVLINGSANVISNING TA 401 Allmänna villkor och teknisk anvisning för tävling VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare version (v. 2015-01-01,

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008 Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL VERKSAMHETSPLAN 2008 VALLENTUNA-ÖSSEBY OL GRUNDER Vallentuna-Össeby orienteringslöpare (VÖOL) är en orienteringsklubb som verkar främst inom Vallentuna kommun och som skall ta tillvara svensk orienterings

Läs mer

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass PM SM MTB 2007 IK Hakarpspojkarna och Svenska Cykelförbundet Hälsar alla välkomna till SM, JSM, USM och VSM i Mountainbike i grenarna Down Hill (DH), Four Cross (4#) XC, Tempo, Lag, Stafett Tävlingsregler:

Läs mer

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november)

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Niklas Wrane, 2013 Lärgruppsplaner Tävl.admin Banläggning Start Arena

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Tävlingsdag Torsdagen den 31 december 2010. Starttider Första start klockan 12.00 Start 1 Startnummer: 2201-2500 12.00 - Lilla Sylvesterloppet, 3km Start 2 12.05 - Sylvesterloppet,

Läs mer

Policydokument Tullinge SK

Policydokument Tullinge SK Policydokument Tullinge SK Policyns varaktighet Policyn utvärderas årligen av klubbens styrelse och nödvändiga revideringar görs i samband med denna utvärdering. Denna version är antagen på styrelsemöte

Läs mer

OLorganisationen. OK Alehof

OLorganisationen. OK Alehof OLorganisationen OK Alehof Innehåll Innehåll... 2 Orienteringssektionen... 3 Övergripande (ordförande)... 3 Ekonomi (kassör)... 3 Utrustning:... 4 Träffar och Utmärkelser:... 5 Utbildning-Ledare... 5 Egna

Läs mer

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram Fredag 7 juni 17.00 Logi öppnar Deltagarkuvert med nummerlappar, PMmm finns vid entrén till Fässbergsgymnasiet 17.00-20.00 Träningskontroller med Sportident

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Information och tävlings-pm

Information och tävlings-pm Information och tävlings-pm Upplysningar Snättringe SK kansli 08-711 78 47 ( även fax/ telefonsvarare ) Ej kontinuerlig passning. Inger Schwartz 08-771 76 54 Press Bo Juhlin Tel: 08 771 30 81 eller bo.juhlin@traintech.se

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER HUVUDANSVARIG FÖR CUPEN: DELTAGARE: Anders Billred, Vetlanda RRC. Tävlingarna är öppna för alla förare med för 2015 giltig SBF-licens Nationell, D- eller utbildningsintyg.

Läs mer

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015 Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Utgångspunkter Utgångspunkter för verksamhetsplanen är dels ÖOF:s dokument Verksamhetsmål och ansvarsområden antaget

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014 MALERYD 22 JUNI 2014 Du är välkommen till Maleryd Varberg Triathlon. Tävlingen arrangeras av Varbergs Sim där Maleryd Varberg Triathlon inleder Simmarveckan. TÄVLINGS-PM Du är välkommen till Maleryd Varberg

Läs mer

NoM-reglemente 2005. Bilorientering

NoM-reglemente 2005. Bilorientering KannonKiertäjät ry NoM-reglemente 2005 Bilorientering KA BILSPORTFÖRBUNDET Utgåva April 2005 2002 SVENS NoMregler2005 17 april.doc Utgåva sept 2002 Sidan 1 av 6 REGLEMENTE FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP I BILORIENTERING

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

Orientering för nybörjare

Orientering för nybörjare Orientering för nybörjare En orienteringsbana består av kontrollpunkter, som man måste passera i rätt ordning. Kontrollpunkten kan vara en t.ex. sten eller en stigkorsning och markeras i naturen med en

Läs mer

Gäller för alla: Du måste ha löst medlemsavgift och betalt in tävlingsavgiften senast före första tävlingen du skall deltaga i.

Gäller för alla: Du måste ha löst medlemsavgift och betalt in tävlingsavgiften senast före första tävlingen du skall deltaga i. ORIENTERING 2014 På följande sidor får du reda på vad som gäller angående anm.avgifter, reskostnader, lägeravgifter m.m. Är du osäker kontakta gärna ol-sektionen. ANMÄLNINGSFÖRFARANDE: Gäller för alla:

Läs mer

Översikt Norrlandsregionens mästerskap 2015-2016

Översikt Norrlandsregionens mästerskap 2015-2016 Översikt Norrlandsregionens mästerskap 2015-2016 Regionmästerskap 13-14 år och Norrlandsmästerskap 15-17 år och ev. 19/senior är regionmästerskap och mästerskapstävlingar för aktuella åldrar inom Norrlandsregionen.

Läs mer

Checklista för tävlingsarrangemang 2012-10-27 Checklista för tävlingsarrangemang

Checklista för tävlingsarrangemang 2012-10-27 Checklista för tävlingsarrangemang Checklista för tävlingsarrangemang Denna checklista skall vara ett stöd och en kom ihåg-lista vid arrangerandet av klättertävlingar. Checklistan ska underlätta för arrangören att få kontroll över vad som

Läs mer

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR:

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: STOCKHOLMSCUPEN 2011 ARRANGÖR & KONTAKTPERSONER Datum Arrangörsklubb 29:e maj MHF Skarpnäck Kontaktman: Peter Glas Telefon:

Läs mer

Orientering om Orientering

Orientering om Orientering Orientering om Orientering Mest ideellt men ganska professionellt? Orientering är: Självvald väg i okänd mark tankens skärpa vid kroppslig möda snabba beslut under spännande tävling 4 grenar Orienteringslöpning,

Läs mer

Startguide, stafettävling

Startguide, stafettävling Startguide, stafettävling Baserad på OLA 5.0.0-26 Dokumentversion: 20120131 Författare: Redigering och layout: Oskar Berg, Halmstad Henrik Bengtsson, SOFT Niklas Wrane, SOFT Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (9)

Läs mer

Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser

Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser Sida 1 av 6 Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser MÅLSÄTTNING Fisketävlingar utgör en viktig del i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds verksamhet. Förbundets målsättning med denna verksamhet är att

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2007 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år och som till största delen fokuserats på ungdoms- och elitverksamheten.

Läs mer

SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2013 MARATHON 50 KM. 27 januari 2013 Falun Runn Sveriges bästa sjöisbanor

SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2013 MARATHON 50 KM. 27 januari 2013 Falun Runn Sveriges bästa sjöisbanor PM SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2013 MARATHON 50 KM 27 januari 2013 Falun Runn Sveriges bästa sjöisbanor SM-tävlingarna arrangeras enligt Svenska Skridskoförbundets regelverk. http://iof3.idrottonline.se/imagevaultfiles/id_40616/cf_104/reglermente_f-r_marathon_s

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV IVSM och VSM ARENA (2015-02-28)

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV IVSM och VSM ARENA (2015-02-28) RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV IVSM och VSM ARENA (2015-02-28) 1. ALLMÄNT 2 2. SPRINT (60 m - 400 m) 4 3. MEDELDISTANS (800 m - 1500 m) 4 4. LÅNGDISTANS (3000 m - 10000 m) 5 5. STAFETT 6 6. LAGSAMMANSÄTTNINGAR

Läs mer

Tävlings-PM 25manna 2014

Tävlings-PM 25manna 2014 Tävlings-PM 25manna 2014 Lördagen den 11 oktober vid Rudan, Haninge Upplysningar Hemsida: Förfrågningar: På arenan: www.25manna.nu info@25manna.nu Vid infotältet Särskilda PM för trafik/parkering och logi

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Finlands Svenska Gymnastikförbund Redskapssektionen TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Dessa bestämmelser gäller för alla tävlingar som Finlands Svenska Gymnastikförbund ordnar och

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Inbjudan. SM i skidskytte. Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till

Inbjudan. SM i skidskytte. Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till Inbjudan SM i skidskytte Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till SM / JSM / USM Sprint SM / JSM Jaktstart, USM Distans SM / USM Stafett Sveriges nationalarena för skidskytte

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

Nytt utegym vid klubbstugan!

Nytt utegym vid klubbstugan! Nr. 1 2015 Nytt utegym vid klubbstugan! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE

Läs mer

Tränings- och Tävlingspolicy... 3. Lägerpolicy 4. DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5. Trafikpolicy... 6

Tränings- och Tävlingspolicy... 3. Lägerpolicy 4. DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5. Trafikpolicy... 6 Innehållsförteckning Klicka på rubriken för länk till texten Sid Tränings- och Tävlingspolicy... 3 Lägerpolicy 4 DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5 Trafikpolicy... 6 Allmänna normer och

Läs mer

Kungsbacka Simsällskap. har nöjet att inbjuda Er till. Kungsbacka TYR Open. 3 4 oktober 2015 i Kungsbacka, Kungsbacka Simhall (25m, 8 banor)

Kungsbacka Simsällskap. har nöjet att inbjuda Er till. Kungsbacka TYR Open. 3 4 oktober 2015 i Kungsbacka, Kungsbacka Simhall (25m, 8 banor) har nöjet att inbjuda Er till Kungsbacka TYR Open 3 4 oktober 2015 i Kungsbacka, Kungsbacka Simhall (25m, 8 banor) PLATS: TIDTAGNING: Kungsbacka Simhall, 25m 8 banor. Elektroniskt, Livetiming ÅLDERSKLASSER:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1 (5) + 3 bilagor Utgåva 7 RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1. ÅLIGGANDE MOT STYRELSEN Äskande av medel Varje sektion ska i samband med uppgörelse av årets budget äska anslag för respektive aktivitet.

Läs mer

ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING

ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Enkla arrangemang 3 PLANERING Tävlingsområde 4 Tävlingscentrum 4 Organisation 5 Kartan 5 FÖRBEREDELSER

Läs mer

Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015

Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015 Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015 Välkomna till Långa Lugnet, ett MTB-långlopp för elit och motionärer i klassisk Faluterräng. Tävlingscentrum är Lugnet Arena i Falun. Tävlingen arrangeras under

Läs mer

Först: Tack till OK Kolmården som ordnade lokal och fika till ledarsamlingen!

Först: Tack till OK Kolmården som ordnade lokal och fika till ledarsamlingen! Östergötlands orienteringsförbund Ungdomskommittén Anteckningar från möte med ungdomsledare i Östergötland Uttersbergsskolan, Krokek, 2008-11-22 Närvarande: Jan-Erik Carlsson Mjölby OK Anita Wehlin Skogspojkarnas

Läs mer

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Distans 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Fredagen den 5 juni 17.00-19.30 Uthämtning av startkuvert vid växlingsområdet på Dalabadet. Ta

Läs mer

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift Att anordna freestyle och/eller Planera i god tid Oavsett om ni ska ha en inofficiell eller officiell tävling så försök komma igång med planeringen i så god tid som möjligt. Ofta när det gäller freestyle/heelwork

Läs mer

Arena Götgatan Arenan med start och mål är belägen mitt på Götgatan mellan korsande vägarna Åsögatan och Blekingegatan.

Arena Götgatan Arenan med start och mål är belägen mitt på Götgatan mellan korsande vägarna Åsögatan och Blekingegatan. PM/Deltagarinfo Anmälan Anmälan sker via www.stockholmchallenge.se, fram till den 20 juni. Därefter går det att efteranmäla sig till motionsklasserna påarenan från 10.00 påtävlingsdagen. Efteranmälan stänger

Läs mer

Policyprogram 2012-2014

Policyprogram 2012-2014 Policyprogram 2012-2014 Doping Alkohol Narkotika Tobak Trafiksäkerhet Innehåll Omfattning... 2 Definitioner... 3 Bakgrund... 3 Doping, alkohol, narkotika och tobak... 4 Trafiksäkerhet... 6 Omfattning Visby

Läs mer

TÄVLINGS PM Siljan Snowshoe Race i Rättvik Lördag 26 januari 2013

TÄVLINGS PM Siljan Snowshoe Race i Rättvik Lördag 26 januari 2013 TÄVLINGS PM Siljan Snowshoe Race i Rättvik Lördag 26 januari 2013 Sveriges största tävlingsarrangemang på snöskor för motion, ungdom och tävlingsklass. Tävlingsregler se sid 5 Vi ingår i: Läs mer på www.snowshoetour.se

Läs mer

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Bakgrund WSSK:s styrelse har under 2014 sett över gällande regelverk för våra KM och utställningar. Dessa regelverk har

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna Sundbybergs IK orientering Info till Föräldrar/nya vuxna Innehåll SIK Orienterings mål Aktiviteter, Tävlingar och Läger Infokanaler Ledare och sektionens organisation Kläder och utrustning Begrepp och

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Skåne 2009. Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009

Skåne 2009. Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009 Skåne 2009 Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009 Flygbild over TC för 10MILA 2009. Bilden tagen den 7 maj 2008 På uppdrag av 10milaföreningen hälsar Föreningen 10MILA Skåne 2009 orienterare och publik

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FRÅGESTÄLLNINGAR VISIONSKONFERENS 23 NOVEMBER. A Hur når vi nya målgrupper?

SAMMANSTÄLLNING FRÅGESTÄLLNINGAR VISIONSKONFERENS 23 NOVEMBER. A Hur når vi nya målgrupper? SAMMANSTÄLLNING FRÅGESTÄLLNINGAR VISIONSKONFERENS 23 NOVEMBER A Hur når vi nya målgrupper? Gemensamt koncept kring skolorientering Nybörjarorientering för alla åldrar fortsättning för vuxna (violett) Rätt

Läs mer

Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 tumgrepp universalgrepp rakt diagonalt Drop, stop, lyft och clear poängräkningen singel och dubbel

Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 tumgrepp universalgrepp rakt diagonalt Drop, stop, lyft och clear poängräkningen singel och dubbel Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 Träningar: Jag uppträder alltid sportsligt och kamratligt såväl på badmintonbanan som utanför. - Inga fula ord varken på eller bredvid banan. - Inte sparka/kasta

Läs mer

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011 Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011 ÖOF 2011 2011-02-10 (Budgeterade kostnader inom parentes) Verksamhetsplan 2011 Styrelsen 6-8 ordinarie Styrelsemöten

Läs mer

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

Version 2013-2014:1 Datum 2013-06-03

Version 2013-2014:1 Datum 2013-06-03 Till Arrangerande förening Gymnastikförbundet Sydosts trupptävlingskommitté tackar Er, för att ni accepterat att arrangera följande tävling:.... Med detta brev vill vi hjälpa till, att räta ut några av

Läs mer

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås Incheckning Incheckning sker på respektive förläggning från lördag kl. 13.00. Förteckning över förläggningar och vägvisning till dessa läggs ut på hemsidan före tävlingen. Uthämtning av klubbkuvert sker

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt

Läs mer

Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars

Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars Till alla föreningar anslutna till Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund (VIF) DEFINITIV INBJUDAN SKID-VM 2009. Nu är dags att anmäla sig till

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7.

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. + 2013-06-09 1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. Simdräkt och våtdräkt... 4 8. Säkerhet... 5 9. Administration

Läs mer

Sprinttävling för Trissjolle arrangeras 31 juli (separat inbjudan publiceras på www.trissjolle.se)

Sprinttävling för Trissjolle arrangeras 31 juli (separat inbjudan publiceras på www.trissjolle.se) Tävling: Svenskt mästerskap för Trissjolle 2015 Klassmästerskap Juniorer för Trissjolle 2015 i samarrangemang med Arköregattan Sprinttävling för Trissjolle arrangeras 31 juli (separat inbjudan publiceras

Läs mer

Västerås 26 augusti 2010

Västerås 26 augusti 2010 Umeå 20 maj Hudiksvall 24 maj Malmö 25 maj Karlskrona 26 maj Linköping 27 maj Uppsala 1 juni Göteborg 2 juni Borlänge 3 juni Luleå 8 juni Stockholm 9 juni Jönköping 18 augusti Örebro 19 augusti Visby 25

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS Mästerskap Individuella Uppgjord Rev Rev Rev Rev Rev TB 01 Banskytte, gevär, liggande 83.03 99.01 00.06 01.01 11.03 12.12 TB 02 - ställn. seniorer 83.03 87.02

Läs mer

RS DM 2013 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-02-14

RS DM 2013 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-02-14 RS DM 2013 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER 2. TÄVLINGAR 3. DELTAGARE 4. KLASSINDELNING 5. ANMÄLAN och GALLRING 6. POÄNGBERÄKNING 7. PRISER och PRISUTDELNING

Läs mer

Norrbottens Orienteringsförbunds styrelses verksamhetsberättelse

Norrbottens Orienteringsförbunds styrelses verksamhetsberättelse Norrbottens Orienteringsförbunds styrelses verksamhetsberättelse Silva League hade sin final i Luleå. Sprintdistansen kördes i Luleå centrum med chans för alla att utmana eliten genom att springa någon

Läs mer

2009-05-26 Version 1 1(5)

2009-05-26 Version 1 1(5) 1(5) Boende Sörsjöns Friluftsanläggning, 011-61250, Vandrarhem och Camping Lillsjöstugan, kontakta Tore Bränneby, 011-66644. Sörsjöns eller Norrköping Vandrarhem, läs mer på STF:s hemsida Tävlingscentrum

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 5-2013 Tid: Plats: Närvarande: Frånvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 Skidstugan, Vänersborg Agneta Berlin

Läs mer

Tävlings-PM. Koordinater dit är: WGS84: 56.869923, 14.816265 SWEREF99TM: 6302922, 488800. De viktigaste sakerna att tänka på:

Tävlings-PM. Koordinater dit är: WGS84: 56.869923, 14.816265 SWEREF99TM: 6302922, 488800. De viktigaste sakerna att tänka på: Tävlings-PM Tävlingscentrum Tävlingscentrum ligger på Kampa-ängen, utmed Kampastigen i Växjö. För navigering med GPS kan adressen Kampastigen 5, Växjö användas. I tävlingscentrum hittar du sekretariatet

Läs mer

TÄVLINGSFAKTA. Tävlingsregler. Kartor. Lokala tecken. Kontrollbeskrivningar. Reservtillsättning i elitklasser. Klasser med fri starttid

TÄVLINGSFAKTA. Tävlingsregler. Kartor. Lokala tecken. Kontrollbeskrivningar. Reservtillsättning i elitklasser. Klasser med fri starttid TÄVLINGSFAKTA Tävlingsregler Internationella Orienteringsförbundets (IOF) och Svenska Orienteringsförbundets (SOFT) senaste regler gäller tillsammans med dessa tävlingsfakta, som även utgör tävlings-pm.

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN Alkoholpolitiska riktlinjer Vi vill inom idrottsrörelsen bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och

Läs mer

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna.

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna. Sverigeduvan 2011 Sverigeduvan 2011... 1 Inledning... 2 Arrangörsförmåner... 2 Tävling... 3 Skillnader mot Engelsk Sporting... 3 Tävlingsdagar... 3 Tävlingsgenomförande... 4 Banor/layouter... 4 Arrangör...

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015-09-01 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

Tilläggsregler för SKCC 2015

Tilläggsregler för SKCC 2015 Tilläggsregler för SKCC 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 2 1.1 SKCC ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 2 1.2 KONTAKTPERSONER KLUBBAR... 2 1.3 SKCC TÄVLINGSORGANISATION... 2 1.4 KALENDER... 3

Läs mer

Arrangör FMCK Borås. Tävlingsklasser Cadetti, Micro, Mini, Junior 60, Formel Yamaha och Sport 2000

Arrangör FMCK Borås. Tävlingsklasser Cadetti, Micro, Mini, Junior 60, Formel Yamaha och Sport 2000 Inbjudan och tilläggsregler Kart Cup Väst 5 27 September 2014 FMCK Borås Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser Arrangör FMCK Borås Organisationskommitte

Läs mer

Stockholm INBJUDAN. Arrangeras i samarbete med:

Stockholm INBJUDAN. Arrangeras i samarbete med: Stockholm 2015 INBJUDAN Arrangeras i samarbete med: SM-Tävlingar individuellt i åldersklasser Kvalspel: 3 april - 31 maj 2015 Finalspel: 5-7 juni 2015 Spelsätt I det individuella kvalet spelas 8 serier

Läs mer

Inbjudan till 2010 års upplaga av Sim á Lund GUL Challenge

Inbjudan till 2010 års upplaga av Sim á Lund GUL Challenge Inbjudan till 2010 års upplaga av Sim á Lund GUL Challenge SK Poseidon inbjuder härmed till årets upplaga Detta är ett bra och välkommet komplement till SM & SUM SIM Vi erbjuder alla 100 meters distanser

Läs mer