VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING 1 Anvisningar för UOF ungdomsverksamhet Policy för deltagande i Upplands Orienteringsförbunds aktiviteter Checklista för UOF:s ungdomsaktiviteter Upplandströjan UNT-cupen i orientering UOF aktiviteter Anvisningar för UOF tävlingsarrangörer av orienteringslöpning Tävlingsansökan 2015/ Tävlingsarrangemang Särskilda anvisningar för arrangörer avseende ungdomsverksamheten Anvisningar för UOF tävlingsarrangörer av skidorientering Anmälningsavgifter Anvisningar för UOF tävlingsarrangörer av mountainbikeorientering Anmälningsavgifter Anvisningar för Distriktsmästerskap Distriktsmästerskap i orienteringslöpning Distriktsmästerskap i precisionsorientering (PreO-DM) Distriktsmästerskap i skidorientering (Skid-O) Distriktsmästerskap i mountainbikeorientering (MTBO) Långsiktsplan för DM i orienteringslöpning Långsiktsplan för DM i Preo Långsiktsplan för DM i skidorientering Långsiktsplan för DM-arrangemang i mountainbikeorientering Bestämmelser för utmärkelser och medaljer Utmärkelsetecken Distriktsmästerskapstecken Vandringspriser Gratifikationer Uppmärksammande av framstående SM prestationer Kartkontroll SUPPLEMENT Policy för att motverka ätstörningar inom uppländsk orientering Förtydliganden till Policy för att motverka ätstörningar Riktlinjer för agerande inom orienteringsklubben Tobakspolicy för Upplands Orienteringsförbund VPB2014 Fastställd på årsmöte 1 (22)

2 1 Anvisningar för UOF ungdomsverksamhet 1.1 Policy för deltagande i Upplands Orienteringsförbunds aktiviteter All form av alkohol eller andra droger är förbjudna och får ej innehas eller användas av vare sig aktiva eller ledare. Ingen form av rasism eller annan form av diskriminering får förekomma. Orienteringens regler skall följas. I övrigt förväntas ett korrekt uppförande vid representation av distriktet och deltagande i distriktets arrangemang, kamratligt uppträdande, stävjande av fusk samt att regler vid de olika aktiviteterna efterföljs. Vid brott mot dessa regler kontaktas föräldrar/anhöriga och aktiviteten för vederbörande avbryts. Ansvarig ledare kontaktar UOF:s styrelse och klubbordförande samt underrättar ungdomsledaren. Vidare kan förseelse leda till avstängning från deltagande i förbundets aktiviteter. 1.2 Checklista för UOF:s ungdomsaktiviteter Inbjudan innehållande bl a tid, plats och kostnad skickas i god tid till UL plus till hemsidesansvariga för såväl föreningar som UOF. Efter genomförd aktivitet: Deltagarlista skickas till sammankallande i Ungdomskommittén för vidarebefordran till UOF:s Ekonomiledare. Ange om övernattning skett. Kassören behöver listan för att söka lägerbidrag från Upplands Idrottsförbund. Ett villkor för att få bidrag är att man tagit upp frågor om eller informerat om ANT och eller kost på något vis (ANT=alkohol, narkotika och tobak). I programmet för lägret ska framgå vilket av dessa ämnen som tagits upp, samt vem som hållit i aktiviteten. Deltagarlista och program skall skickas senast 10 dagar efter aktiviteten. Fakturor skickas direkt till sammankallande i UOF:s ungdomskommitté som meddelar kostnader till arrangerade klubb. Fakturorna betalas av UOF. Ekonomisk sammanställning för aktiviteten görs. Alla kostnader fördelas på deltagande klubbar. Ingen kostnad tas ut för ledare. Som riktlinje för hur många ledare som kan bekostas av att utgifterna slås ut på deltagande ungdomar kan användas en ledare per 10 ungdomar. I de aktiviteter där Unga Ledare deltar slås deras kostnad ut på alla lägerdeltagare. Ibland kan det finnas pengar till vissa kostnader i Ungdomskommitténs budget. Detta stämmes av med UL under planeringsfasen. För USM och distriktsmatch betalar UOF anmälningsavgift för stafettlagen. Sammanställningen skickas till sammankallande i Ungdomskommittén för vidarebefordran till ungdomsledaren och till UOF:s Ekonomiledaren som debiterar klubbarna. Kort rapport, med bl.a. tips till nästa arrangör, samt en ekonomisk sammanställning sänds till UL Hemsidan. Resultat och reportage kan gärna publiceras på hemsidan. 1.3 Upplandströjan Syfte VPB2014 Fastställd på årsmöte 2 (22)

3 I en satsning på Upplands orienteringsungdomar genomför ungdomskommittén en ungdomscup under namnet Upplandströjan. Omfattning Tävlingen omfattar klasserna D14, H14, D16 och H16, alla ungdomar som representerar en uppländsk klubb och springer i sin "ordinarie klass" deltar. Poängberäkning En separat resultatlista upprättas endast med ungdomar tävlande för klubbar, ingående i Upplands Orienteringsförbund. Poäng fördelas efter resultatlistan enligt 25, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 och 3 för alla som fullföljer tävlingen. Vid lika tid får löparna lika många poäng. Ex. delad 3:e plats ger 20 poäng till båda löparna, 5:an får då 18 poäng. Sista tävlingen räknas obligatoriskt för alla, och ger 50% mer poäng, ex 37,5 poäng för seger. Vid lika totalpoäng över hela säsongen avgör placeringen i finalen. Cupens omfattning och ingående tävlingar för varje år diskuteras på Tinget och fastställs av ungdomskommittén. Priser Den som är i ledningen av tävlingen i respektive klass skall bära en ledartröja. Priser utdelas till cirka hälften av deltagarna i varje klass. Prisutdelning sker vid finalen. 1.4 UNT-cupen i orientering Bakgrund UNT-cuperna är avsedda att möjliggöra deltagande för Upplands ungdomar i tävlingar som har en elitmässig inramning men där tyngdpunkten ligger just på deltagande. Vi når detta syfte på två sätt. Det första är att samarbeta med en förening som delar vår syn på breddidrott och som finner en glädje i att ta hand om ungdomar på samma sätt som vore de etablerade världsstjärnor. Det andra är att inbjuda till, göra reklam för, bevaka och rapportera på samma höga nivå. UNT-cupen i orientering skall motivera och underlätta för ungdomar att komma till start på våra nationella tävlingar. Cupen skall stimulera bredd och kvantitet. Kvalitén belönas genom att ungdomarna får framgång på den enskilda tävlingen och uppmärksamhet och arrangörens priser för detta. Det skall vara lätt att delta. Genom att ingå i ett lag som anmäls till en serie så behöver: - Ungdomarna inte anmäla sig till varje enskilt tillfälle. Detta hanteras av respektive klubb som anmäler ungdomarna till tävlingarna. - Din närvaro skall vara viktig för dina kompisar. Regler Lagtävling för lag bestående av max 7 löpare. I tävlingen ingår klasserna DH10 till DH16 samt HD12- K till HD16K och U1-U2. I lagen får även ingå icke rankade löpare i DH18. Det är fri sammansättning av lagen vad gäller ålder och kön. Observera att även lag med färre än 7 deltagare får delta. Alla skall få vara med i ett lag. Byte av lag Efter det att första deltävlingen startat får löpare enbart byta lag efter dispens från ungdomskommittén. Dispenskäl skall vara i enlighet med syftet ovan, dvs. möjliggöra deltagande, inte för att påverka resultatet. 1.5 UOF aktiviteter Vid distriktsmatch och på distriktsstafetten i samband med USM ska Upplands OF:s tävlingsblus bäras av löparna. Deltagande vid aktiviteterna kräver att man följer de regler som gäller annars kan löpare/ledare avstängas från UOF:s arrangemang. VPB2014 Fastställd på årsmöte 3 (22)

4 2 Anvisningar för UOF tävlingsarrangörer av orienteringslöpning 2.1 Tävlingsansökan 2015/2016 Tävlingsansökan görs i Eventor senast 31:a mars året innan, dvs. tävlingsansökan för 2015 ska ske senast , och 2015 senast för att samordning med granndistrikten ska kunna ske. Ansökningsstopp är 30:e juni året innan. 2.2 Tävlingsarrangemang Välordnade och bra tävlingar inom distriktet är ett viktigt led i att nå UOFs mål. Den bästa och helt nödvändiga informationen om arrangerandet av en orienteringstävling lämnar SOFT:s tävlingsregler och anvisningar Handbok för OL-arrangörer (1997) Nya Banläggarboken (2007). Anvisningarna i detta dokument (Upplands Orienteringsförbund Verksamhetsplan Del B) skall ses som ett komplement till övriga dokument och innehåller tolkningar och förtydliganden tillämpliga för arragemang inom Upplands OF Begrepp Tävlingsledare Person med det övergripande ansvaret för alla åtaganden i ett arrangemang. Tävlingskontrollant En person som har till uppgift att utföra såväl teoretisk som praktisk bevakning av att arrangemanget planeras och genomförs enligt tävlingsreglerna. Bankontrollant En eller flera personer som har till uppgift att utföra såväl teoretisk som praktisk bevakning av att banorna utformas i enlighet med tävlingsreglerna Ansökan Innan ansökan bör samråd med Markägare och Jaktlag genomföras. Bankontrollant (BK) samt förslag på Tävlingskontrollant (TK) (lämpligen från närliggande klubb) ska meddelas UOF tekniska ledare (se UOF hemsida) vid tid för ansökan. UOF beslutar om såväl TK som BK Tävlingsområde Tävlingsområdet skall väljas med stor omsorg så att det passar de olika tävlingsklasserna. VPB2014 Fastställd på årsmöte 4 (22)

5 2.2.4 Arena Arenan bör väljas så att avståndet parkering - arenan minimeras med hänsyn till småbamsföräldrar, handikappade och äldre. Arenan bör om möjligt formas och byggas så att det blir komfortabelt och naturskönt för deltagare, supporters, press och publik. Stor vikt skall läggas vid det hygieniska t.ex. varmt vatten i duschen, avstånd, toalett i damduschen. Det bör vara fler dusch- och toalettplatser per anmälda för damer än herrar och "hög standard på toaletterna" Startplatsen Startplatsen bör förläggas på så kort avstånd som möjligt från TC. För de yngsta klasserna bör starten om möjligt ligga direkt i anslutning till TC Inbjudan Se SOFT Tävlingsregler 4.8 samt tillämpliga delar i de nya anvisningarna. Alla avgifter som kommer att tas ut samt om annan startmetod än lottad startlista används skall anges i inbjudan.. Fullständig inbjudan skall godkännas av tävlingskontrollanten. Inbjudan publiceras i Eventor Klassindelning mm Klassindelningen finns beskriven i SOFT Tävlingsregler 3.3 och 4.6 samt anvisning TA301. Inskolningsklass: Skall alltid finnas då huvudklasser, normal anordnas. Anordnas enligt föregående år med glada och ledsna gubbar gärna i eget tävlingsområde. Observera ingen tidtagning. Anmälan skall kunna göras tävlingsdagen Utvecklingsklasser: Ul och U2 är ej åldersrelaterade klasser. Alla har tidtagning och skuggning får förekomma, samt tillåter löpare t.o.m. 16 år. Man klassas efter förmåga och inte efter ålder. Öppna klasser: Arrangören avgör om föranmälan skall förekomma. Ingen efteranmälningsavgift uttas. For alla ovanstående klasser gäller att anmälan skall kunna göras tävlingsdagen. Stafetter: Spridningsmetod godkänd av SOFT skall användas vid mästerskapstävling i klasserna DH18,20 och 21. Vid övriga klasser kan annan eller ingen spridningsmetod användas Terrängbeskrivning Terrängbeskrivning skall ingå i inbjudan. Anvisningar utgivna av SOFT skall följas Banläggning Arrangörsklubben ansvarar för att banläggaren har nödvändig utbildning och kvalifikationer (banläggarkort eller motsvarande kompetens), se SOFT Tävlingsregler Banläggaren skall till bankontrollanten sända banor och kontrollbeskrivningar senast två månader före tävlingsdagen. Kan detta ej följas skall bankontrollanten kontaktas för information av läget. Bankontrollant skall ha kompetens att kunna granska ungdomsbanorna. Särskild bankontrollant for ungdomsbanorna kan utses. VPB2014 Fastställd på årsmöte 5 (22)

6 Vid behov kan hjälp erhållas av UOF:s ungdomskommitté. Exempel på klasser som kan använda samma bana visas i bilaga 2. Mer om banläggning se SOFT anvisning TA302 samt Nya Banläggarboken (2007) Kartan Tävlingskartan måste för nationell tävling vara godkänd av distriktets kartkonsulent och ha SOFT:s godkännandemärke. Den sanktionerade kartan skall användas. Avsteg från kartnorm och andra avvikelser skall anges i PM liksom rekognoserings- och framställningsår. Kartskala 1: skall om möjligt användas i klasser t.o.m. DH14 samt klasser fr.o.m. DH35. Vid långdistans och ultralång ska vid mästerskap och nationella tävlingar kartskalan vara 1:15000 för klasserna DH16, 18, 20, och 21. Särskild dispens fordras för avvikelse från kartskalan i detta fall. I stafett och individuell nattävling får dock kartskalan vara 1: Detta ska framgå av inbjudan Räddningstjänst För att underlätta för utryckningsfordon vid eventuell olycka bör det underrättas om nar och var man har sin tävling (TC). Kontakta lokala Räddningstjänsten Anmälan Anmälan till tävling skall ske i huvudsak via Eventor Anmälningstider Sista anmälningsdag bör läggas så nära tävlingsdagen som möjligt och endast i undantagsfall mer än 12 dagar före. Inskolnings, Utvecklingsklasser, och DH10-klasser skall kunna anmäla sig tävlingsdagen Anmälningsavgifter Tävlingsavgifterna bestäms av TA403, PDF. Förslag på nya anmälningsavgifter finns för Förbundsmötet Inför 2014 gäller dock fölajande: Ordinarie anmälan Mästerskap, nationell tävling Elit Vuxna Ungdom kr kr kr En högre avgift än minimiavgiften (50, 90 respektive 130 kr) bör ha sin grund i kvalitetshöjande arrangörsinsatser som ska beskrivas i tävlingsinbjudan. Distriktstävling Vuxna Högst 90 kr VPB2014 Fastställd på årsmöte 6 (22)

7 Ungdom Högst 50 kr Närtävling (Ingen tävlingsavgift eller SOFT avgift) Vuxna Högst 50 kr Ungdom Högst 25 kr Efteranmälan (tilläggsavgift) Efteranmälan: Efteranmälan på tävlingsdagen UOF rekommendation: Tas ej ut i ungdomsklasserna 50 % av ordinarie avgift Elit och vuxna max. 100% av ordinarie avgift Ungdom max. 50 % av ordinarie avgift UOF rekommenderar att tilläggsavgift ej uttages i ungdomsklasser Startlista Startlista och PM publiceras i Eventor. Komplett startlista anslås tävlingsdagen vid TC Snitselfärger Från till färg(er) Start Startpunkt Röd/vit Parkering TC Vit TC start 1 Orange/vit TC start 2 Orange/blå TC start 3 Orange/grön Efter banan - dag Orange/vit Efter banan natt Vit Förbud/varning Gul/ blå eller Gul/svart Vätskekontroller Vätskekontroller skall finnas i klasser som beräknas få en segrartid som överstiger 50 min. Vid varm väderlek bör vätska finnas även vid eller på väg till start Startmellanrum och spärrade klasser Klasser (särskilt äldre) med få deltagare skall ha lämpligt startintervall större än 1 minut. Det totala startdjupet för ungdomsklasser bör minimeras (med bibehållet minsta startintervall). Fri starttid ska tillämpas i inskolnings, U- och öppna klasser. I öppna klasser får flera tävlande starta samtidigt. Från och med 2011 är fri starttid med intervallstart tillåten för alla klasser som inte är rankingmeriterande, se SOFT Tävlingsregler 5.8. Om annan startordning än lottad startlista tillämpas ska detta anges i Inbjudan Parkering och avgifter Avgift upptas först då fordonet har parkerat. Avgiften är 20 kronor per fordon Avgiften skall vara anpassad till de utgifter som man har för parkeringen. VPB2014 Fastställd på årsmöte 7 (22)

8 Datorstöd Programvara för tävlingsadministration finns på SOFT: s hemsida Kom ihåg att ha ett reservsystem vid målet och i sekretariatet om t.ex. strömmen skulle gå. Frågor kring datasystemen ställs till: Jonas Eriksson, Rånäs OK Prisutdelning Tiden för prisutdelningen/-utdelningarna skall anges i PM. Dessa tider bör sedan hållas. Ungdomsklasserna bör särskilt uppmärksammas. Högtalare skall användas. Använd gärna prispall för de tre bästa vid DM Priser Arrangören bestämmer själv vad och till vem priser skall utdelas. UOF rekommenderar dock att prioritera tävlingens ungdoms- och huvudklasser. För DH12 och yngre samt U1 och U2 rekommenderas priser till alla, för övriga ungdomsklasser liksom övriga U-klasser till 1/3 av antalet startande Press och radio Utse pressansvarig som i god tid före tävlingen förser press (lokal och distrikts-) och radio (lokal- och när-) med förhandsinformation. Pressansvarig är värd för eventuellt närvarande press och radiorepresentanter under tävlingen. Pressansvang ger omedelbart efter tävlingens slut ovannämnda massmediarepresentanter resultat och annan information enligt på förhand uppgjort sätt. Har ingen överenskommelse kunnat göras i förväg, skriv själv referat. Skriv referat med dubbelt radavstånd. Resultatlistan skrivs med vanligt radavstånd. Ange med fördel att referat kan införas senare än dagen efter tävlingen. Använd tillgängliga hjälpmedel som e-post, telefax etc Resultatlista Resultatlista skall i varje klass innehålla information om banlängd, löparens namn, eventuellt rankingnummer, förening samt placering och tid. Tävlande som brutit, felstämplat, diskvalificerats eller ej startat skall tas med sist i resultatlistan. Uppgifter om gränser för tävlingsmärket skall anges. Obs att rätt tävlingstyp användes. Komplett resultatlista skall snarast lägga ut på Eventor samt sändas ut till deltagande föreningar som begärt och betalt for denna. För rankingmeriterande tävlingar skall resultatlistor sändas enligt anvisningar från SOFT Tävlingsrapport Tävlingsrapport skall upprättas i Eventor senast 10 dagar efter tävlingen Tävlingsregler och PM SOFT:s gällande tävlingsregler samt detta PM för tävlingsarrangörer skall finnas tillgängliga på tävlingsplatsen Tävlingsjury Tävlingsjury skall finnas vid mästerskapstävlingar och övriga nationella tävlingar, se SOFT Tävlingsregler VPB2014 Fastställd på årsmöte 8 (22)

9 Tävlingsjury föreslås av arrangören för godkännande av UOFs tekniska kommitté. Tävlingsjuryns sammansättning anges i PM. Ledamöterna skall ha god kännedom om regelverket och ha erfarenhet av tävlingsarrangemang. Observera att bägge könen skall vara representerade och minst två föreningar representerade (medlemmar i arrangörsföreningen får ej deltaga i tävlingsjuryn). Tävlingsjuryns uppgift finns beskriven i SOFT Tävlingsanvisning TA 801. Att beakta vid stafetter - ingen uteslutning av lag får ske utan att tävlingsjury och drabbad klubb (lagledning) först kontaktats. 2.3 Särskilda anvisningar för arrangörer avseende ungdomsverksamheten Vakansplatser Fem vakansplatser lottas in i varje ungdomsklass. Anmälan till dessa sker endast samma dag på TC fram till en timme före första start (platserna skall ej besättas av efteranmälda). Ingen efteranmälningsavgift tas ut utöver den ordinarie anmälningsavgiften Efteranmälningsavgift Ingen efteranmälningsavgift tas ut i ungdomsklasserna Stafetter En sträcka i ungdomsklasserna skall inte vara gafflad och kunna löpas av högst tre löpare. Den löpare som kommer först i mål för kaveln vidare. Alla löpare som deltagit i laget skall ha pris. Detta bör även gälla vid DM-plakett. DH10 och DH12 bör ha egen starttid Ungdomsbanor För varje arrangemang skall det finnas en namngiven ansvarig bankontrollant för ungdomsbanorna. Ungdomar tom DH16 ska kunna delta i den egna klubbens arrangemang/tävlingar. DM-tävlingarna ska inte på ungdomssidan hålla en högre nivå än vid andra nationella tävlingar Startdjup Startdjupet i ungdomsklasser skall minimeras. Det innebära att vid stora ungdomsklasser så krävs olika banor för t.ex. H12 och D Inskolningsklass och U-klasser Glada och sura gubbar ska finnas längs hela banan för inskolningsklass. Föranmälan skall vara möjlig i dessa klasser, det skall även gå att direktanmäla på tävlingsdagen. För att underlätta skuggning och enkelt möjliggöra patrull löpning så skall fri starttid tillämpas. Ledsagare, skuggare Vid starten till ungdomsklasserna och inskolningsklassen ska det finnas blanka kartor som en eventuell följeslagare kan få. Följeslagare är enligt SOFT tillåten i inskolningsklass, öppen klass och U-klasser. Starthjälp VPB2014 Fastställd på årsmöte 9 (22)

10 Starthjälp bör finnas vid instoppning av kontrollkort/nollning av elektroniskt stämpelsystem, kartan, fasthäftning och vid startpunkt. Starthjälpspersonalen bör bära reflexväst Priser Snabb prisutdelning i ungdomsklasserna ska alltid eftersträvas. För DH10, DH12, Inskolning, U1 och U2 rekommenderas priser till alla, för övriga ungdomsklasser liksom övriga U-klasser till 1/3 av antalet startande. Dessa rekommendationer gäller även för DM tävlingar och för stafett Upplandströjan Upplandströjan är en ungdomscup som ordnas för att uppmärksamma och inspirera våra ungdomar till fortsatt orienterande. Cupen sker i klasserna DH14 och DH16. Minst en åldersklass (herrar och damer) per tävling ska uppmärksammas med resultat och presentation i speakern. De tävlande ska bära nummerlapp. Det ska stå i tävlingsinbjudan att tävlingen ingår i Upplandströjan. 3 Anvisningar för UOF tävlingsarrangörer av skidorientering. Vid arrangerande av skidorienteringstävlingar gäller SOFT tävlingsregler för skidorientering, gällande från Anmälningsavgifter Ordinarie anmälan Anm Avgifterna gäller även öppna klasser Nationell tävling Distriktstävling Närtävling (maxbelopp) Vuxna 125 kr 100 kr Ungdom 75 kr 60 kr Efteranmälan (tilläggsavgift 50 % av ordinarie avgift. Under tävlingsdagen 100 % av ordinarie avgift. Avgifter vid inställd eller flyttad tävling tävling Arrangören har rätt att fakturera del av startavgiften (max 50 %) vid inställd tävling. Vi flytt av tävling till reservarrangör har arrangören rätt att ta ut förhöjd avgift med 50 % 4 Anvisningar för UOF tävlingsarrangörer av mountainbikeorientering Vid arrangerande av mountainbikeorienteringar gäller SOFT tävlingsregler för mountainbikeorientering. VPB2014 Fastställd på årsmöte 10 (22)

11 4.1 Anmälningsavgifter Ordinarie anmälan Anm Avgifterna gäller Nationell tävling även öppna klasser Distriktstävling Vuxna Ungdom Anm: Kompletteras senare Närtävling (maxbelopp) Efteranmälan (tilläggsavgift 50 % av ordinarie avgift. Under tävlingsdagen 100 % av ordinarie avgift. 5 Anvisningar för Distriktsmästerskap För distriktsmästerskap gäller de grundläggande reglerna i SOFT Tävlingsregler och anvisningar med följande tillägg. 5.1 Distriktsmästerskap i orienteringslöpning Långdistans (Lång-DM) Se SOFT Tävlingsregler Medeldistans (Medel-DM) Se SOFT Tävlingsregler Sprintdistans (Sprint-DM) Se SOFT Tävlingsregler Natt (Natt-DM) Se SOFT Tävlingsregler Stafett (Stafett-DM) Se SOFT Tävlingsregler med följande tillägg: Klasser: DH12, DH14, DH16, DH20, DH21, DH120, DH150, DH180, DH200 I klasser DH120-DH200 får sammanlagda åldern på löparna ingående i laget ej understiga åldersklassen. I klasserna ungdomsklasserna DH12, DH14, DH16 skall andra sträckan vara rak och denna sträcka får löpas av upp till tre löpare parallellt. Växling sker genom första löparen i laget på sträckan. Banlängder och svårigheter: Svårighet och ungefärliga banlängder för sträckorna ges av tabellen nedan. Principen är att i ungdomsklasserna är andra sträckan en nivå lättare och kortare än klassen (som exempel är andra sträckan i D14 av D12 karaktär medan sträcka ett och tre är av D14 karaktär). VPB2014 Fastställd på årsmöte 11 (22)

12 I övriga klasser är banlängderna ungefär 85 % av ordinarie banlängd för långdistans med andra sträckan motsvarande en åldersklass 10 år äldre än stäcka 1 och 3 (som exempel är sträckorna i H150 baserade på 85 % av banlängderna för H45, H55, H45). Klass Svårighet Längd Övrigt D12 Gul Vit Gul 3,0 2,5 3,5 2 sträckan rak, upp till 3 löpare på sträcka 2 D14 Orange Gul Orange 3,5 3,0 3,5 2 sträckan rak, upp till 3 löpare på sträcka 2 D16 Violett Orange Violett 4,0 3,5 4,0 2 sträckan rak, upp till 3 löpare på sträcka 2 D20 Svart Svart Svart 4,7 4,0 4,7 D21 Svart Svart Svart 6,0 6,0 6,0 D120 Svart Svart Svart 3,8 3,3 3,8 D150 Svart Blå Svart 3,3 3,0 3,3 D180 Blå Blå Blå 3,0 2,5 3,0 D200 Blå Blå Blå 2,5 2,0 2,5 H12 Gul Vit Gul 3,0 2,5 3,5 2 sträckan rak, upp till 3 löpare på sträcka 2 H14 Orange Gul Orange 4,0 3,0 4,0 2 sträckan rak, upp till 3 löpare på sträcka 2 H16 Violett Orange Violett 4,5 4,0 4,5 2 sträckan rak, upp till 3 löpare på sträcka 2 H20 Svart Svart Svart 6,3 4,5 6,3 H21 Svart Svart Svart 9,0 9,0 9,0 H120 Svart Svart Svart 6,3 4,5 6,3 H150 Svart Svart Svart 5,3 4,3 5,3 H180 Svart Blå Svart 4,3 3,5 4,3 H200 Blå Blå Blå 3,5 2,5 3,5 5.2 Distriktsmästerskap i precisionsorientering (PreO-DM) Se SOFT tävlingsregler Tävlingsformer Precisionsorientering dag Precisionsorientering natt Precisionsorientering TempO (från och med 2013) 5.3 Distriktsmästerskap i skidorientering (Skid-O) Se SOFT tävlingsregler för skidorientering. 5.4 Distriktsmästerskap i mountainbikeorientering (MTBO) Se SOFT tävlingsregler för mountainbikeorientering. VPB2014 Fastställd på årsmöte 12 (22)

13 5.5 Långsiktsplan för DM i orienteringslöpning Björklinge SOK Enköpings AIF Forsmarks IF Heby AIF Häverödals SK IFK Dannemora/Österby IF OLGY Uppsala IF Thor (Natt) Medel IK Fyris Långhundra IF Länna IF OK Borgen OK Enen OK Linné (Sprin)t Lång Stafett Stafett OK Rodhen (Stafett) Sprint OK Roslagen OK Sänkan OK Triangeln Rasbo IK Rimbo SOK Medel Natt Rånäs OK Medel Lång Sigtuna OK SOK Joar Viking Tierps SOK Upsala IF Upsala Studenters IF Vallentuna/Össeby OL Lång Sprint (Natt) Gästrikland Sprint Natt? Stockholm Natt+Stafett Västmanland 5.6 Långsiktsplan för DM i Preo Björklinge SOK TempO Natt Dag Häverödals SK Länna IF Dag TempO OK Linné TempO Natt Natt OK Rodhen Dag TempO OK Roslagen Dag TempO Natt Sigtuna OK Natt Dag VPB2014 Fastställd på årsmöte 13 (22)

14 5.7 Långsiktsplan för DM i skidorientering Ansvaret för att arrangera DM cirkulerar mellan nedan angivna föreningar. Strävan skall vara att under respektive år arrangera en av DM-distanserna medel (i 1.hand), lång eller sprint. Val av distans bestäms av arrangören m h t de lokala förutsättningarna och efter samråd med UOF s skidorienteringsledare. Gemensamma arrangemang med Stockholsdistriktet eftersträvas. Under bra vintrar kan tävlingsprogrammet, med kort varsel, komma att kompletteras med ytterligare en distans. Vid inställd tävling kan denna eventuellt komma att flyttas till påföljande år (förskjutning av planen) DM-plan SkidO för Uppland (kompletteras senare) Häverödals SK IF Thor (?) Långhundra IF (?) OK Rodhen OK Roslagen Sigtuna OK 5.8 Långsiktsplan för DM-arrangemang i mountainbikeorientering DM-plan MTBO för Uppland (kompletteras senare) Klubb VPB2014 Fastställd på årsmöte 14 (22)

15 6 Bestämmelser för utmärkelser och medaljer Utmärkelser, mästerskapstecken, vandringspris och gratifikationer utdelas vi årsmötet. Mästerskapstecken vid distriktsmästerskap utdelas direkt efter avgjord tävling. Styrelsen kan besluta om utdelning vid annat tillfälle om särskilda skäl finns. 6.1 Utmärkelsetecken Upplands Orienteringsförbund utdelar följande instiftade utmärkelsetecken såsom erkänsla till personer och föreningar. Det finns utmärkelsetecken från UOF och från SOFT Upplands Orienteringsförbunds (UOF) utmärkelsetecken. Upplands orienteringsförbunds diplom Kan av UOF styrelse användas för att uppmärksamma enskilda personer och föreningar som utfört ett gagnande arbete för uppländsk orientering. Förtjänstplakett i brons: a. Enskild person, som inom förbundsstyrelsen minst tre år utfört ett förtjänstfullt styrelsearbete. b. Enskild person, som varit verksam som orienteringsledare inom distriktet under, som i regel, minst 8 år och härunder utfört en gagnande verksamhet för uppländsk orientering. c. Förening, som varit ansluten till förbundet under minst 15 år och härunder utfört en gagnande verksamhet för uppländsk orientering. Förtjänstplakett i silver: a. Enskild person, vilken inom förbundsstyrelsen, som i regel, under minst 5 år utfört ett synnerligen förtjänstfullt styrelsearbete. b. Enskild person, vilken varit verksam som orienteringsledare inom distriktet under, som i regel, minst 15 år och därunder utfört ett förtjänstfullt arbete för uppländsk orientering c. Förening som varit ansluten till förbundet under minst 25 år och härunder utfört ett förtjänstfullt arbete. Förtjänstplakett i guld: a. Enskild person, som på ledande post i förbundsstyrelsen utfört ett utomordentligt förtjänstfullt arbete under, som i regel, minst 10 år. b. Enskild person, som varit verksam som orienteringsledare inom distriktet under minst 25 år och härunder utfört ett förtjänstfullt arbete för uppländsk orientering. c. Förening som varit ansluten till förbundet minst 40 år och utfört ett förtjänstfullt arbete för uppländsk orientering. Hedersplakett Utdelas till enskilda och organisationer för värdefullt stöd vid tävlingar och annan verksamhet VPB2014 Fastställd på årsmöte 15 (22)

16 inom orienteringsidrotten. Plaketten kan även utdelas som hedersgåva till framstående idrottsmän, idrottsledare och idrottsorganisationer. Upplands Orienteringsförbunds Standar Kan utdelas till: enskild person, företag eller förening som under längre tid utfört ett aktivt och förtjänstfullt arbete till stöd för Upplands Orienteringsförbunds verksamhet Svenska Orienteringsförbundets (SOFT) utmärkelsetecken. Förtjänstdiplom 7 års SF-, OF- eller föreningsarbete Förtjänstplakett: Förtjänstmedalj i silver: Hedersplakett i brons: Hedersplakett i silver: 12 års SF-, OF- eller föreningsarbete 15 års SF- eller OF-arbete. (utdelas i regel endast vid SOFT:s årsmöten) För värdefullt stöd vid tävlingar eller annan verksamhet inom orienteringsidrotten (bekostas av sökande) För mångårigt gagnande stöd åt orienteringsidrotten. (bekostas av sökande) Föreningsarbete inom OF kan som regel erhålla SOFT:s utmärkelser vid följande jubiléer: Förtjänstdiplom: 10-årsjubileum. Bronsplakett: 25-årsjubileum. Silverplakett: 50-årsjubileum Tillämpning Inom UOF är praxis att man tidigare skall ha fått utmärkelse av lägre valör för att kunna få en högre valör. Vidare utdelas oftast endast en utmärkelse vid varje tillfälle. Det innebär att man först får SOFT:s förtjänstdiplom. Nästa gång kan man ansöka om UOF:s bronsplakett. Därnäst blir det SOFT:s förtjänstplakett osv. Ansökan görs på särskilda formulär som rekvireras från Nils Ekström, Torsgatan 8A, Uppsala. Telefon Samtliga ifyllda formulär återsänds till samma adress senast en månad före utdelningstillfället. Efter behandling i UOF:s sekreta utskott sänds ansökningar om SOFT:s utmärkelser vidare till SOFT. Ansökan skall således inte gå direkt till SOFT. Inom Upplands orientering utdelade utmärkelser bokförs av informationsledaren. 6.2 Distriktsmästerskapstecken Upplands orienteringsförbund utdelar årligen mästerskaptecken för distriktsmästerskap till orienterare i Uppland vilket placerar sig främst vid offentliggjorda distriktsmästerskap enligt den årliga verksamhetsplanen (VP) Tävlingsformer Långdistansorientering Medeldistansorientering Nattorientering Stafettorientering VPB2014 Fastställd på årsmöte 16 (22)

17 Sprintorientering Precisionsorientering dag Precisionsorientering natt Klassindelning Klassindelningen följer SOFT tävlingsregler. UOF kan bestämma avvikande klassindelning i varje särskilt fall. Avvikande klassindelning framgår av bestämmelser för varje DM-disciplin enligt VPB Medaljer och plaketter Till segrare i individuell DM-tävling samt till segrande lag i budkavle-dm utdelas SOFT:s ungdomsmästarplakett i tävlingsklasserna DH16 och yngre RF:s mästerskapstecken i tävlingsklasserna DH20 och DH21 SOFT:s mästerskapsplakett i övriga klasser Mästerskapstecken/plakett får endast utdelas då minst två tävlande/två kompletta lag i budkavle har startat. Till deltagarna i segrande budkavlelag delas respektive mästerskapstecken i miniatyr ut (ej ungdomsklasserna). UOF:s medalj utdelas vid DM-tävlingar till ungdomar och till vuxna lag t.o.m. DH21 för andraplats (silver) och tredjeplats (brons). För DH20 och DH21 utdelas andraplats (silver) då minst fyra kompletta lag startat och tredjeplats (brons) då minst sex kompletta lag startat. För ungdom utdelas andraplats (silver) då minst två lag startat och tredjeplats (brons) då minst tre lag startat. För ungdom delas medaljer och plaketter även ut till parallel-löpare på sträcka 2. Gravering av medaljer och plaketter. Gravering på medaljer och plaketter skall utföras enligt tabellen nedan: Segrare/klass Plakett/medalj Gravyr DH21, DH20 RF:s mästerskapstecken Orientering Uppland Tävlingsform Årtal DH35 och uppåt SOFT:s mästerskapsplakett Uppland Tävlingsform Tävlingsklass DH18 SOFT:s mästerskapsplakett Uppland Tävlingsform Tävlingsklass Årtal DH16 och yngre SOFT:s ungdomsmästarplakett Uppland Tävlingsform Tävlingsklass Årtal VPB2014 Fastställd på årsmöte 17 (22)

18 Vid DM i budkavle erhåller segrande lag DM-tecken enligt ovan. Lagmedlemmarna får miniatyrer av RF:s respektive SOFT:s plaketter fr.o.m. DH18 och uppåt. Om så behövs förkortas orden vid gravyr. För DH16 och yngre finns inga miniatyrer. Således utdelas de stora plaketterna såväl till klubb och lagmedlemmar. Andra/tredje plats Medalj Gravyr Ungdomsklasser samt klasser upp t.o.m. DH21 UOF:s silver/bronsmedalj DM Tävlingsform Tävlingsklass Årtalet appliceras på medaljen med en lämplig och hållbar klisterlapp. Beställning. DM-arrangerande förening erhåller medaljer genom kontakt med Nils Ekström Torsgatan 8A, Uppsala. Telefon: Ej utdelade medaljer eller plaketter återlämnas efter arrangemanget. 6.3 Vandringspriser För närvarande finns inga vandringspriser uppsatta inom uppländsk orientering. 6.4 Gratifikationer Styrelsen i Upplands orienteringsförbund får besluta om gratifikationer om särskilda skäl finns. 6.5 Uppmärksammande av framstående SM prestationer Styrelsen i Upplands orienteringsförbund får besluta om gratifikationer till framstående SM prestationer. 7 Kartkontroll [Detta stycke kommer att formuleras under 2013 baserat på SOFTs riktlinjer om kvalitetssäkring och kontroll av kartor. Frågor besvaras av distriktets kartansvarige Johan Ohlström eler teknikledare Ander Eriksson] VPB2014 Fastställd på årsmöte 18 (22)

19 8 SUPPLEMENT 8.1 Policy för att motverka ätstörningar inom uppländsk orientering. Vi i Upplands orienteringsklubbar ska sträva efter en miljö som minimerar risker för uppkomst av ätstörningar. Detta gör vi genom att bygga upp en öppen miljö med individerna i fokus. Alla individer ska uppmärksammas och uppskattas oavsett prestation. Att äta efter träning och tävling ska vara en självklarhet i vår verksamhet. Vi ska sträva efter en miljö där ungdomarna och de aktiva accepterar varandra. Som ledare är det viktigt att vara lyhörd för stämningar och hur snacket går i gruppen och direkt försöka handla om man märker att något är fel. Vi i Upplands orienteringsklubbar ska vara ett stöd för dem som eventuellt ändå drabbas av ätstörning. Detta ska ske genom att: Direkt prata med den aktive vid misstanke om att den aktive börjar utveckla ätstörning. Prata med den aktive och hans/hennes anhöriga vid stark misstanke om ätstörning. Vid stark misstanke om ätstörning, bör klubben anpassa den aktives träning och tävlande om inte läkarutlåtande finns om att det är OK. Klubbens beslut kring detta bör tas i samråd med den aktive och dennes familj. Uppmuntra den drabbade att vara med på klubbens aktiviteter även om träning och tävling begränsas. Det är viktigt att den drabbade ska kunna behålla sina sociala kontakter, finnas kvar i orienteringsverksamheten och förhoppningsvis kunna återuppta sitt idrottande igen när hon/han tillfrisknar. 8.2 Förtydliganden till Policy för att motverka ätstörningar. Ätstörningar är inte ovanliga, och de finns ibland oss Vi bryr oss om de som drabbas De som drabbas av ätstörningar är givetvis välkomna att vara kvar i verksamheten och i kompisgänget, även om man inte kan delta fullt ut i tränings- och tävlingsverksamheten. Det är styrelsens ansvar att tränings och tävlingsverksamheten anpassas Bakgrund och syfte Anorexia är ett sjukdomstillstånd som i några fall förekommit inom orientering. Policyn syftar till att vi tar ett gemensamt ställningstagande för att motverka och förebygga ätstörningar inom Uppländsk orientering. Policyn ger även riktlinjer för hur klubbarna inom distriktet bör agera i olika situationer. Policyn ska även minimera risken för att kringgå begränsningar genom exempelvis övergång mellan klubbar i Uppland. Fakta Expertis liksom forskning inom kost och näringslära har visat att elitidrottare ofta äter för lite. Allsidigt sammansatt mat i riklig mängd omedelbart efter hårda träningspass ger bästa förutsättningen för att kontinuerligt kunna öka kroppens prestationsförmåga. Ätstörning finns i ett tidigt stadium mest i den drabbades tankar. I detta skede kan den drabbade känna en viss ökad prestationsförmåga som relativt snart får motsatt effekt. Efterhand kommer den drabbade in i en sjukdomssituation som han/hon inte själv kan påverka. I detta skede krävs professionell vård. Rätt åtgärder i ett tidigt skede leder till snabbt tillfrisknande. Tillfrisknande ur ett sent skede tar oftast många år. VPB2014 Fastställd på årsmöte 19 (22)

20 Upptäckt Tecken på att någon drabbats av ätstörning: Symptom på anorexi - kraftig viktnedgång, som man själv inte känns vid - undviker matsituationer, Jag har redan ätit är en vanlig kommentar - mindre portioner och kalorifattig mat - maten flyttas runt på tallriken och skärs i små bitar - börjar plötsligt vara i köket oftare, läser gärna recept - lagar gärna mat åt andra, men äter inte själv - börjar motionera tvångsmässigt i timmar, det ökar mer och mer - mår alltid jättebra när man frågar - drar sig undan från familj och vänner - tvångsmässiga ritualer kring allt från hygien till umgänge och mat - trötthet, irritation och sömnproblem Symtom på svält: - nedsatt kondition - nedsatt muskelkraft - magerlagdhet och tunn underhud - låg kroppstemperatur som ger frusenhet samt kalla händer och fötter - torr hy, sköra naglar och risigt hår - fosterbehåring, dvs. utvecklar päls - lågt blodtryck som medför yrsel - behov av att kissa mycket - muntorrhet - förstoppning och buksmärtor - blödande tandkött - påverkat psyke som kan medföra trötthet, dålig koncentrationsförmåga, irritabilitet och dålig sömn Symptom på bulimi: - svårt att se på vikten, de går inte alltid ned i vikt - äter som vanligt tillsammans med folk, men kräks sedan och tuggar tuggummi för att få bättre andedräkt - deprimerad - sår på händerna (efter att ha försökt framkalla kräkningar) - torr om munnen - isolerar sig och svarar inte i telefonen - motionerar tvångsmässigt - dåliga tänder av allt kräkande - ofta tomt kylskåp av rädsla för att annars äta upp allt - slarvig 8.3 Riktlinjer för agerande inom orienteringsklubben Se och bry er om varandra, och visa att ni gör det! Det är bättre att fråga och ha fel om en sådan här sak än att misstänka och inte fråga! - kombinera gärna klubbens träningspass med gemensam måltid efteråt - var ärlig, säg vad ni ser i beteende och magerhet - konfrontera matvanorna och peka på obalansen mellan mat och motion VPB2014 Fastställd på årsmöte 20 (22)

21 - anordna gärna föreläsningar om matvanor och kost för orienterare - bekräfta personen som den är och slit för att behålla er sociala kontakt trots att du kanske blir bortstött - våga stå kvar och ge inte upp! - ta på allvar och var uppmärksam på förändringar - underrätta din klubbs styrelse så fort du upptäcker att något verkar fel - det åligger styrelsen att påverka tränings- och förhindra tävlingsutövande inom klubben av den som utvecklar eller utvecklat anorexi eller bulimi. Vid tveksamhet bör styrelsen begära in ett läkarintyg på hur fortsatt träning och tävling kan ske. Styrelsens beslut bör tas i samråd med den drabbade och dennes anhöriga. För föräldrar och anhöriga är det extra viktigt att inte skuldbelägga sig själva, det är viktigare att visa att man är beredd att hjälpa till att komma till rätta med sjukdomen. Hänvisning På Uppsala akademiska sjukhus, Huddinge sjukhus, Stockholms Centrum för Ätstörningar ((08) ), Anorexicentrum ( ) finns professionell hjälp att tillgå. Vidare kan råd fås vid Stödföreningen Anorexi/bulimi Kontakt ( ) VPB2014 Fastställd på årsmöte 21 (22)

22 8.4 Tobakspolicy för Upplands Orienteringsförbund. Antagen av styrelsen för UOF den 25 oktober Som idrottsorganisation ligger det på vårt ansvar att agera som goda förebilder gentemot våra föreningar och mot idrottsaktiva ungdomar i distriktet. Vi har valt att anta denna tobakspolicy för att tydligt visa vad vi anser om idrott och tobaksbruk. Med tobak avses både röktobak och snus. Tillsammans är vi ansvariga för att policydokumentet blir känt för samtliga medlemmarsamt att policyn hålls levande i förbundet. Riktlinjer för utåtriktade verksamheten. Vi ska, i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer, verka för: Att påverka människorna inom idrottsrörelsen i Uppland att göra aktiva val för ett hälsosamt liv och vara medveten om tobakens risker. Att förenings- och förbundsarbete bedrivs i rökfria miljöer, och utöver vad tobakslagen föreskriver skapa helt rökfria idrottsmiljöer inomhus och rökfria zoner utomhus så att ofrivillig inandning av tobaksrök kan undvikas. Att ledare och aktiva ser sin betydelse som viktiga förebilder och inte brukar tobak i sin roll som idrottsledare. Att idrottsföreingar uppmärksammar gällande lagstiftning avseende marknadsföring av tobak. Riktlinjer för den interna verksamheten vid förbundet. Förtroendevalda och personal ska vid alla typer av förenings- och förbundskontakter samt vid övriga tillfällen då man representerar idrotten avstå från att bruka tobak. Förbundet skall verka för att våra kontorslokaler, möteslokaler och andra lokaler som vi nyttjar för arrangemang av seminarier, konferenser, utbildningar och sammanträden ska vara rökfria. Personal som vill vara tobaksfria ska erbjudas stöd. Vid personalrekrytering skall det klart framgå i annonser och vid intervjuer att förbundet är en tobaksfri organisation. VPB2014 Fastställd på årsmöte 22 (22)

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland GÄLLANDE FRÅN OCH MED ÅR 2015 UTGIVARE: GOTLANDS OF's TÄVLINGS KOMMITTÉ Detta PM finns på GOF:s hemsida tävlingsverksamhet Ändringsdatum 2015-02-01

Läs mer

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Östergötlands Orienteringsförbund Handlingar till ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Tid: Torsdagen 4 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Scandic Ryd, Linköping i S er @(o(oocencd-nco$ @cr)@(osn$n

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

Inledning. Medlemskap. Tävlingsavgift. Träningsavgift för ungdomar. Orienteringsklubb. Regelsammanfattning

Inledning. Medlemskap. Tävlingsavgift. Träningsavgift för ungdomar. Orienteringsklubb. Regelsammanfattning 2012-02-18 sid 1 (10) Inledning Det finns många regler och beslut som tagits under årens lopp och dessa kan vara svåra att finna utan att gå igenom en mängd styrelse-, klubb-, höst- och årsmötesprotokoll.

Läs mer

TA 502 Karta och banläggning

TA 502 Karta och banläggning TÄVLINGSANVISNING TA 502 Karta och banläggning VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT Den 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare anvisning (v. 2015-01-01, redaktionella ändringar

Läs mer

Ett 10MILA med kunglig touch.

Ett 10MILA med kunglig touch. 10MILA 2008 - SLUTRAPPORT Ett 10MILA med kunglig touch. Sammanfattning Upplands Orienteringsförbund fick uppdraget att arrangera 10MILA 2008 från Föreningen Tiomilakavlen. Detta efter att ha redovisat

Läs mer

GRUND UTBILDNING LEDARE

GRUND UTBILDNING LEDARE GRUND UTBILDNING LEDARE I BROTTNING SÅ FÅR VI FLER LEDARE! KLARHET I VAD VI VILL OCH HUR DET FUNGERAR! Bakgrund Inom svensk brottning har det länge varit brist på tillräckligt antal aktiva ledare i resp.

Läs mer

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande.

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande. POLICYDOKUMENT FÖR AKTIVA SYNSKADADE Inledning Policydokumentet beskriver beslutade riktlinjer för föreningens aktiviteter och funktionärsorganisation. Syftet är att öka tydligheten avseende förutsättningar

Läs mer

Handbok för kappseglingsfunktionärer

Handbok för kappseglingsfunktionärer Handbok för kappseglingsfunktionärer 2005 Utgiven mars 2005 Svenska Seglarförbundet Arrangörskommittén 1 Tom sida 2 Innehållsförteckning Förord... 8 Inledning... 10 1. Klubbens roll vid en kappsegling...

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Bra att veta för tävlingsarrangörer

Bra att veta för tävlingsarrangörer Bra att veta för tävlingsarrangörer Detta behövs för att arrangera en tävling; Klubb ansluten till Svenska Ridsportsförbundet tillgång till tävlingsbanor och tävlingsmaterial ansökan om tävling i rätt

Läs mer

Längdåkningsregler Utgåva 2014-10-01. Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning

Längdåkningsregler Utgåva 2014-10-01. Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Årgång 2014 2 Falun 2014-10-01 Härmed utges tävlingsregler för längdskidåkning med datum 2014-10-01. Regelboken är i likhet med föregående utgåva en direktöversättning

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans Gäller fr o m 1 januari 2012 CODE OF CONDUCT 1. Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt. 2. Hästens välbefinnande

Läs mer

SKYTTEKORT grundutbildning

SKYTTEKORT grundutbildning SKYTTEKORT grundutbildning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Upplägg del 1...3 Ledare - instruktör...3 Kompletterande material...3 1. Var befinner jag mig?...6 Organisationer...6 Din förening...8 2. Hur jag bör uppträda...9

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Ledarhandbok Storvreta IK

Ledarhandbok Storvreta IK 1 Ledarhandbok Storvreta IK Denna ledarhandbok utgör ett stöd för dig som ledare i Storvreta IK fotboll, i fortsättningen SIK. Vi har valt att upprätta innehållsförteckning i alfabetisk ordning för att

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning

Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Foto: Bildbyrån Årgång 2013 2 Falun 2013-11-01 Härmed utges tävlingsregler för längdskidåkning med datum 2013-11-01. Regelboken är i likhet med föregående

Läs mer

Måldokument för Simklubben S71 2014-2016

Måldokument för Simklubben S71 2014-2016 Måldokument för Simklubben S71 2014-2016 Rev 2014-05-13 Per Stenebo Våga vara vinnare med S71 2 Inledning Välkommen till en stunds underhållande och förhoppningsvis spännande läsning. Detta dokument är

Läs mer

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Sida 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Klubbens övergripande målsättning... 2 3. Organisation... 2 4. Respektera alla... 3 5. Ungdomsverksamhetens

Läs mer

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER foto: Nicklas Blom INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER A. GEMENSAMMA REGLER FÖR SSF:s TÄVLINGSGRENAR 5 100 Definition av tävlings- och motionsevenemang på skidor/snowboard/rullskidor 5 101 Tävlingsgrenar

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Skärmfullt. -en guide för ungdomsverksamhet. Textbok

Skärmfullt. -en guide för ungdomsverksamhet. Textbok -en guide för ungdomsverksamhet Textbok Hej orienteringförening! Kul att ni tagit er an Skärmfullt och är redo att satsa på ungdomsverksamheten i er förening. Det kommer bli en spännande resa och med er

Läs mer

SHIF/SPK SIMREGLER 2010

SHIF/SPK SIMREGLER 2010 SHIF SIMREGLER SIMKOMMITTÈN Juni 2010 SHIF/SPK SIMREGLER 2010 SVENSKA HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUNDET/SPKs SIMREGLER BASERADE PÅ IPC SWIMMING RULES FEBRUARY 2010 FINA REGLER 2009-2013 SVENSKA SIMFÖRBUNDETS STADGAR

Läs mer

WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN

WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN LATHUND HJÄLP FÖR DIG SOM SKA ARRANGERA TÄVLINGAR LATHUNDEN september 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING INFÖR TÄVLINGAR... 4 TÄVLINGSLEDARENS UPPGIFTER... 5

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2012. FUNKTIONÄRER Styrelse Adjungerad Revisorer Valberedning Ungdomskommitté

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Vi har ställt samman en enkät med ett antal inledande frågor som samtliga distriktsstyrelser bör besvara.

Vi har ställt samman en enkät med ett antal inledande frågor som samtliga distriktsstyrelser bör besvara. 1 ENKÄT Svenska Orienteringsförbundet har fått i uppdrag av förbundsmötet 2012 att bl a utreda frågan om hur man kan förbättra och effektivisera arbetet med distrikt och regioner. (motion nr 21 till förbundsmötet

Läs mer