Holmen s paper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Holmen s paper 2 2009"

Transkript

1 Holmen s paper

2 Böcker har i sekler engagerat och bidragit till att samhällen förändrats. Samtidigt som de vidgat vyer och engagerat, har de också bjudit på underhållning och upplevelser. Så kommer det med stor sannolikhet att förbli också under den digitala eran. För vad ger ögat en vilsam läsning? Vad bär fram det tryckta ordet bäst på en ren och jämn yta? Vad förmedlar en känsla av närhet och kvalitet? Papperet. Håkan Falck Vice VD, Holmen Paper Central Europe GmbH 2

3 Klara papper om Carbon Footprint Sidan 4 5 Visst finns det plats för båda! Nyfiken på en skön, sensuell upplevelse? Sidan 6-9 Första maskinen köptes per korrespondens Sidan 10 SWOT-analysen är välkänd. Gör den i en digital tid för papperet och det trycka ordet. Visst finns hoten och svagheterna när teknik, distributionsformer och läsarnas mediavanor förändras i snabb takt. Men möjligheterna och styrkorna ska absolut inte underskattas. Pappersboken är lättillgänglig, läsvänlig och priset på en pocketbok är överkomlig för de flesta. Och glöm inte bort de mjuka värdena som pappersboken står för. Eller som Wolfgang-Michael Hanke, produktionsdirektören på Verlagsgruppe Random House i München uttrycker saken: Att läsa en bok är en sensuell totalupplevelse. Så visst finns det plats för både pappers- och e-bok i det informationssamhälle vi alla är en del av. Sida 6 9 Blå båtar står för för gröna transporter Sidan Lättare val ger ökad tyngd Sidan TEXT: Strateg Marknadsföring och Anders Thorén FOTO: Andreas Hylthén och Hans Jonsson GRAFISK FORM: Strateg Marknadsföring TRYCK: Norrköpings tryckeri PAPPER: Holmen Ideal Volym 100 g Holmen s paper ges ut av Holmen Paper och produceras i samarbete med Strateg Marknadsföring. ANSVARIG UTGIVARE: Henrik Sjölund Holmen Paper AB Norrköping Tel: Webb: 3

4 Klara papper Carbon Footprint för alla produktgrupper 4 Holmen Paper kan nu redovisa produkternas Carbon Footprint för sina kunder. Med hänsyn till klimatfrågans stora betydelse och kundernas ökande intresse för Carbon Footprint känns det mycket bra att kunna göra detta, säger Anders Lindström, teknisk direktör på Holmen Paper. Carbon Footprint är ett mått på de direkta och indirekta utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som tillverkningen av en produkt ger upphov till, se nedan. Beräkningarna har gjorts för Holmen Papers samtliga produktgrupper. Resultaten är ett intressant komplement till den miljöinformation som kunderna redan får i Paper Profile och koncernens hållbarhetsredovisning Holmen och omvärlden. Intresset för Carbon Footprint har ökat markant, särskilt bland brittiska detaljhandelskedjor men också i andra länder och branscher. Olika typer av Carbon Footprint-märkningar dyker nu upp i butikerna på allt fler varor, till exempel på hemelektronik, hygienartiklar, drycker och andra livsmedel. Carbon Footprint har alltså blivit ett konkurrensmedel och även skogsindustrins produkter berörs. Till exempel jämförs kartong med andra förpackningsmaterial som plast, plåt, glas och aluminium. Olika leverantörers kartongkvaliteter jämförs också sinsemellan. En liknande utveckling är på väg även på tryckpappersområdet. Till exempel har brittiska The Times beräknat tidningens Carbon Footprint, vilket sannolikt blir allt vanligare såväl för tidningar, tidskrifter som reklamtrycksaker. För att göra jämförelserna rättvisande arbetar olika organisationer med att ta fram standardiserade metoder för hur Carbon Footprint ska beräknas. Hösten 2007 presenterade den europeiska pappersindustrins branschförening CEPI riktlinjer för beräkning av Carbon Footprint för papper. Därefter har Cepiprint tillsammans med Cepifine tagit fram en beräkningsmanual för skriv- och tryckpapper och det är den som Holmen Paper nu använt. Holmen Papers produkter från Hallsta och Braviken har generellt sett låga Carbon Footprint-värden. I Sverige har Holmen egen skog och egen vattenkraft och vi kan basera vår produktion på förnybara råvaror och ener gi som ger låg klimatpåverkan, säger Anders Lindström. Holmen Paper Madrid är liksom andra kontinentala bruk mer beroende av fossila bränslen, som ger klart högre Carbon Footprint-värden. I Madrid baseras energiförsörjningen emellertid till stor del på naturgas, vilket ger klimatfördelar i jämförelse med andra fossila bränslen. Att tillverkningen till hundra procent är baserad på returpapper är också positivt eftersom produkternas elförbrukning blir mycket låg. Anders Lindström framhåller att klimatarbetet är koncernövergripande och att goda resultat har nåtts inom samtliga affärsområden. För Holmen-koncernens svenska enheter har oljeförbrukningen sedan 2005 minskat med 25 procent och målet är att på sikt helt fasa ut oljan. Att öka tillväxten i de egna skogarna och producera mer biobränslen är andra viktiga klimatmål, liksom att öka koncernens egen produktion av fossilfri elkraft. Detta kommer att leda till att produkternas Carbon Footprint sänks ytterligare. Att beräkna och följa upp Carbon Footprint för våra produkter, är en viktig del i koncernens övergripande arbete med hållbarhetsoch klimatfrågorna, säger Anders Lindström. Ordförklaringar: Cepiprint är en intresseorganisation för producenter av trähaltigt tryckpapper. Cepifine är en intresseorganisation för producenter av träfritt papper. Paper Profile är en miljödeklaration som används vid inköp av papper.

5 Klimat- och energifrågorna är centrala för Holmen Paper. Genom Carbon Footprint- beräkningarna vill Holmen och Holmen Paper ge kunderna en öppen redovisning av produkternas klimatpåverkan, säger Anders Lindström. Två sorters koldioxid Koldioxid är koldioxid men då det gäller klimatet finns det all anledning att göra skillnad på var den kommer ifrån. Biogen koldioxid som frigörs då träd förmultnar eller då man eldar med bränsle från skogen ingår redan i atmosfärens kolkretslopp. Sådana biobränslen är alltså klimatneutrala och förstärker inte växthuseffekten. Fossil koldioxid frigörs då olja eller andra fossila bränslen förbränns och då tillförs atmosfären nya mängder koldioxid. Oljan har ju legat i jordskorpan i miljontals år. Det är den fossila koldioxiden som är boven i klimatdramat. Källa Holmen och omvärlden Holmens skogar är bra för klimatet I Holmens skogar är den årliga tillväxten cirka fyra miljoner kubikmeter, varav cirka 80 procent avverkas. För varje träd som sågas ned planteras minst tre nya plantor. Skogen växer alltså mer än den förbrukas, vilket gör att virkesförrådet hela tiden byggs upp och att allt större mängder koldioxid tas upp och lagras i träden. Holmen har de senaste åren genomfört studier av koncernens roll för klimatet. Resultatet av dessa, samt från forskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogforsk och forskningsprogrammet LUSTRA visar bl a att Holmens skogar årligen undandrar ton koldioxid från atmosfären. Det motsvarar cirka 200 kg per ton papper, kartong eller trävaror som produceras inom Holmen-koncernen. Analysen finns beskriven i Holmens hållbarhetsredovisning Holmen och omvärlden 2008 (www.holmen.com) Denna positiva klimateffekt kan vi tyvärr inte tillgodoräkna oss enligt manualen för Carbon Footprint. I anslutning till den redovisning av våra produkters Carbon Footprint som våra kunder får kommer vi dock att informera om Holmens skogars positiva klimateffekt. Så egentligen är våra produkters klimatpåverkan ännu mindre än vad som framgår av de värden som nu redovisas, säger Anders Lindström. De tio tårna så beräknas Carbon Footprint Carbon Footprint är ett mått på de utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som tillverkningen av en produkt ger upphov till. Holmen Paper har använt den beräkningsmanual, som Cepiprint tillsammans med Cepifine tagit fram som standard för skriv- och tryckpapper. Den omfattar hela kedjan från skogen respektive insamlingen av returpapper till att produkterna är tillverkade och skall skickas till kunderna. Manualen bygger på CEPI:s riktlinjer och dess tio punkter eller tår : 1. Nettolagring av kol i skogen. 2. Lagring av kol i produkten. 3. Utsläpp av växthusgaser vid massa- och papperstillverkning. 4. Utsläpp av växthusgaser förknippade med produktion av fiber. 5. Utsläpp av växthusgaser förknippade med produktion av andra råmaterial. 6. Utsläpp av växthusgaser förknippade med köpt eller såld elektricitet eller ånga. 7. Transportrelaterade utsläpp av växthusgaser. 8. Utsläpp av växthusgaser förknippade med användningen av produkterna (t ex tryckning). 9. Utsläpp av växthusgaser förknippade med kvittblivningen av produkterna. 10. Utsläpp som förhindrats. För varje sådan punkt beräknas ett värde för utsläpp av växthusgaser per ton produkt (omräknat till koldioxid ekvivalenter). Summan av detta blir produktens Carbon Footprint uttryckt som kg koldioxidekvivalenter (CO 2 eq) per ton papper. 5

6 Fakta om Random House Med över nyutgåvor och 500 miljoner sålda böcker per år är Random House världens största bokförlagsgrupp. Koncernen har 120 bokförlag i 19 länder, däribland Doubleday och Alfred A. Knopf (USA), Ebury och Transworld (Storbritannien), Plaza & Janés (Spanien), Sudamericana (Argentina) och Goldmann (Tyskland). Random House är också globalt ledande på e-böcker. Random House omsatte 2008 cirka 1,7 miljarder euro och har cirka anställda. Den tyska verksamheten, Verlagsgruppe Random House, omfattar 40 bokförlag som ger ut cirka 60 miljoner böcker per år. Huvudkontoret ligger i München. En del av Bertelsmann Random House ingår i den internationella mediekoncernen Bertelsmann, med verksamhet inom TV, radio, böcker, tidskrifter, onlinetjänster, internetförsäljning med mera. I Bertelsmannkoncernen finns bland annat också Europas största tidskriftsförlag Grüner+Jahr samt medie- och kommunikationstjänstleverantören Arvato, som är en av Europas största leverantörer, och Random Houses i särklass största leverantör av tryckeritjänster. Bertelsmannkoncernen omsatte 2008 omkring 16 miljarder euro och har cirka anställda. 6

7 Den tryckta boken har speciella värden som jag hoppas och tror att även kommande generationer ska uppskatta, säger Wolfgang-Michael Hanke, produktionsdirektör på Verlagsgruppe Random House i München. Boken är svårslagen Trots den ekonomiska krisen och anstormningen av nya media står boken pall. Att läsa böcker är en totalupplevelse som är svår att ersätta, menar Wolfgang-Michael Hanke på Random House i München. Försiktigt optimistisk med betoningen på försiktigt. Så beskriver Wolfgang-Michael Hanke sin syn på den tyska bokmarknaden just nu. Hanke, som har mer än 20 års erfarenhet från förlagsbranschen, är produktionsdirektör för den tyska verksamheten inom Random House, ett av världens största bokförlag. Märkte inte krisen Bakom sig har det tyska dotterbolaget, Verlagsgruppe Random House, ett verksamhetsår med en god tillväxt och stabila marknadspositioner. Inte ens under slutet av 2008 märkte vi av den kris som alla talade om. Årsomsättningen steg som en följd av att vi under året förvärvade förlagshusen Prestel och Hugendubel. Men även om man rensar siffrorna från de affärerna kunde vi ändå notera en tillväxt, säger Wolfgang-Michael Hanke. För Verlagsgruppe Random House var 2008 alltså ett bra år. På andra sidan Atlanten, var bilden dystrare. Även i Storbritannien var marknaden tämligen skakig. Och från andra sidan alperna kom det oroande signaler om fortsatt vikande bokförsäljning. Väl inrotade läsvanor Någon enkel förklaring till att Verlagsgruppe Random House gick emot trenden är svår att hitta, men att Tyskland är en konservativ marknad var säkert en bidragande orsak. En stor del av de tyska bokläsarna är 50 plus, har god ekonomisk ställning och väl inrotade läsvanor. Deras bokkonsumtion påverkas inte särskilt mycket av sämre tider. Dessutom hade Random House under 2008 ett stort antal succétitlar, som drog upp våra siffror här i Tyskland rejält, till exempel Helmut Schmidts memoarer; Elizabeth Georges, Charlotte Links och Stieg Larssons populära romaner; samt det tredje bandet i Christopher Paolinis Eragon, och den överraskande framgången med Richard David Prechts Vem är jag och i så fall, hur många?. Fyrtio förlag I nuläget omfattar Verlagsgruppe Random House 40 bokförlag, som ger ut allt från skönlitteratur, barn- och ungdomslitteratur och facklitteratur, till teologi, självhjälpsböcker, ljudböcker och e-böcker. Den stora bredden bidrar förstås till stabiliteten. Av de cirka 60 miljoner böcker som Random House säljer i Tyskland är cirka två tredjedelar pocketböcker. Det är på detta viktiga marknadssegment som Holmen Paper är en samarbetspartner genom leveranser av bokpapperet Holmen Book från Hallstavik. Trots hård konkurrens och pressade marginaler är kvalitetskraven på pocketbokpapper höga i Tyskland. Att papperet är läsvänligt och tillräckligt tjockt för att boken ska vara stadig är viktigt, samt att det har en angenäm yta. Dessutom ställs det krav på att papperet Att stimulera läsintresset hos barn är en hjärtefråga. I samband med Unescos Världsboksdag den 23 april sponsrade Verlagsgruppe Random House, tillsammans med Holmen Paper GmbH och flera andra företag, den här boken som med en upplaga på över 1,2 miljoner distribuerades gratis till bokhandlar i hela Tyskland. 7

8 Bokläsandet är en sensuell totalupplevelse. Sådant är svårt att kopiera digitalt. ska vara miljöcertifierat. Vi har som policy att köpa FSC-certifierat papper eftersom det är den internationellt mest erkända certifieringen. Genom FSC får vi en garanti för att råvaran kommer från hållbart brukade skogar. Stora förändringar Man skulle kunna tro att den tyska bokmarknaden är ganska idyllisk, en stabil marknad där kvalitets- och miljöaspekterna väger tungt och där de etablerade aktörerna kan räkna med en tämligen trygg tillvaro. Men en sådan slutsats vore både fel och farlig, menar herr Hanke. Verkligheten är att tekniken, distributionsformerna och inte minst konsumenternas medievanor snabbt förändras. Och världens största bokförlag är förstås i full färd med att inte bara anpassa sig utan även försöka styra utvecklingen. Framförallt handlar omvälvningen om internet och om e-böcker. I USA flerfaldigade Random House sin försäljning av e-böcker under Samtidigt har internet och den digitala tekniken i grunden förändrat försäljnings- och distributionskanalerna för pappersböckerna. Den här utvecklingen är visserligen inte lika stark i Tyskland, men mönstret är detsamma och den digitala litteraturen är definitivt på frammarsch även i Goethes och Schillers hemland. Nya affärsmöjligheter En invändning kan vara att betydelsefulla konsumentgrupper i Tyskland inte lever i en konstant uppkopplad värld utan föredrar att köpa sina böcker i den traditionella bokhandeln, även om Amazon och andra internetbutiker sedan ett antal år tillbaka har fått allt större betydelse. Wolfgang-Michael Hanke räknar sig själv till denna kategori. Han köper fortfarande en övervägande del av sina böcker i sin favoritbokhandel, och uppskattar utbytet med en bokhandlare som han känner. Liksom många andra från de äldre generationerna och mellangenerationerna, som vuxit upp med riktiga böcker, tror han att det skulle vara svårt att vänja sig vid mobiltelefoner eller läsplattor, särskilt om man vill läsa en längre roman. Men som förlagsman har han en helt annan inställning... Den digitala tekniken öppnar spännande affärsmöjligheter och det är strategiskt viktigt för Random House att leda den utvecklingen. Koncernen är världsledande på e-böcker och vår inställning är att vi ska erbjuda våra läsare bra böcker i den form som de föredrar. Det gäller inte minst ungdomarna. Boken överlever Men vad händer då med pappersboken? Parallellen till dagstidningarnas inte så framgångsrika kamp mot digitala media är ju slående. Men Wolfgang-Michael Hanke tror att boken kommer att klara sig betydligt bättre. Framförallt är bokläsandet en sensuell totalupplevelse, med långa traditioner och många dimensioner. Sådant är svårt att kopiera digitalt. Dessutom är samlandet av böcker starkt identitetsbildande och präglar den kulturella miljö vi rör oss i. Nedladdade böcker kanske raderas när man har läst dem och förlorar därmed sin beständighet. Slutligen har det även en viss betydelse om jag kan tänka mig att ligga på en badstrand och njuta av en god bok i min mobiltelefon eller Kindle (e-bokläsare). I sådana sammanhang, och många fler, tycker jag fortfarande att boken är oslagbar. Utvecklingen på marknaden för e-böcker kommer dock att fortsätta i snabb takt under de närmaste åren. Liksom då ljudböckerna introducerades för ett antal år sedan utgår jag ifrån att vi kommer att tilltala ytterligare en ny målgrupp med e-böckerna, tillägger Wolfgang-Michael Hanke. 8 Miljömärkningen FSC är viktig på den tyska bokmarknaden. Att papperet är läsvänligt lätt cremefärgat med en ren och jämn yta är också ett krav från många kunder. Papperet bör dessutom vara tillräckligt tjockt, ha en hög bulk, för att boken ska kännas stadig. Under 2008 steg försäljningen av bokpapperet Holmen Book i Tyskland med mer än 20 procent.

9 E-böcker: Plus 400 procent Med en försäljning på mer än en halv miljard böcker per år är Random House ett av världens allra största förlag för tryckta böcker. Men Random House har också en tätposition på marknaden för e-böcker. I USA, som ligger först i spåret, ökade Random House sin försäljning av e-böcker med nästan 400 procent under 2008, må vara från en låg nivå. Mer än e-boktitlar erbjuds nu till företagets kunder i USA och fler ska det bli. Då nya tryckta böcker lanseras, börjar det bli rutin att samtidigt producera en e-boksversion om förutsättningarna finns. I Storbritannien fick e-boken sitt genombrott under julhelgen 2008, sedan läsplattor från Sony hamnat högt upp på önskelistorna. Under jul- och nyårshelgen laddade britterna dagligen ner e-böcker från Random House s utbud. Även i Tyskland är e-boken på väg att skaffa sig ett fotfäste och Verlagsgruppe Random House går i bräschen. Mer än titlar erbjuds nu i e-boksversion på den tyska marknaden och antalet växer snabbt. På koncernens hemsidor kan man provläsa ett 50-tal sidor i alla aktuella e-böcker ett marknadsföringsknep som konsumenterna uppskattat. Detta har även haft positiv effekt på försäljningen av de tryckta böckerna. Att e-bokskonsumenten inte längre är bunden vid sin PC har öppnat nya affärsmöjligheter och skapat nya allianser. I USA, Storbritannien och Tyskland erbjuds till exempel allt fler titlar i format som passar iphone och ipod touch. Nya läsplattor har lanserats och gett e-bokmarknaden en vitamininjektion. Under våren har Sony Reader hårdlanserats i Tyskland under devisen Das Buch der Bücher Böckernas bok. Det är ännu svårt att avgöra hur stort genomslag kampanjen fått, men klart är att flera tunga aktörer är beredda att satsa stort och långsiktigt på den digitala bokmarknaden. Dagens versioner av hårdvara och e-böcker är kanske inte så imponerande, men tekniken har stor potential. Nästa generation av läsplattor ska fungera trådlöst mot internet, integreras med , bloggmöjligheter med mera. E-böckerna blir då mer interaktiva och kan uppgraderas med film, spel, musik och så vidare. När detta genomförs fullt ut kommer e-boken att göra ett betydligt djupare avtryck på marknaden även om den nog aldrig blir Böckernas bok... Nätet och matbutiken är utmanarna Den traditionella bokhandeln har fortfarande en starkare ställning i Tyskand än i många andra länder. Men man pressas allt hårdare av konkurrensen, dels från internethandeln, dels från annan detaljhandel som stormarknader, kvartersbutiker och kiosker. Ännu är det emellertid en bra bit kvar till den brittiska och svenska situationen, där pocketböcker finns att köpa på snart sagt alla platser där många människor är i rörelse. Sony Reader RPS-505 9

10 Trozelli, Swartz, Donkin och kapten Krook (!) såg till att Holmen fick sin första pappersmaskin Den 10 augusti 1836 kom 155 kollin till Norrköpings hamn. På handlingarna stod det Pappersberedningsmaskineri. Ett drygt halvår senare togs maskinen i bruk. Holmen hade definitivt lämnat epoken som handpappersbruk bakom sig. Investeringen för framtiden uppgick till riksdaler banco dåtidens svenska valuta. Idag må vi le åt maskinen som var åtta meter lång och hade en pappersbana som var 135 cm bred. Men då var den något av ett tekniskt underverk. Efter att ha varit i drift i tre år, hade produktionen jämfört med handpappersbrukets sista år femdubblats! Swartz banade väg Maskinen köpte Holmen per korrespondens från Bryan Donkin & Co i England. Att köpet blev ett faktum förklaras av att Lars Magnus Trozelli, som då ägde Holmen, förstod att det gällde att hänga med i den tekniska utvecklingen inom papperstillverkningen, som tog rejäl fart under 1820-talet. Att det tog såpass lång tid från insikt till handling, förklaras bl a av att Trozelli inte kunde engelska eller hade några affärskontakter med England. Det hade däremot en annan norrköpingsbo Johan Swartz. Han gjorde affärer med kolonialvarufirman T W Smith & Co i London och såg till att dialogen med Donkin kom igång. Den skedde per korrespondens och efter en del brevväxling fick Donkin och hans medarbetare de uppgifter som krävdes för att gå vidare. Men prislappen de presenterade för den tänkta leveransen fick Trozelli att fundera. Kompanjonskap löste problemet Lösningen fanns dock på nära håll. Han och Swartz blev kompanjoner. Så den 6 maj 1835 kunde man göra den formella beställningen av maskinen. I väntan på ankomsten byggdes det hus på Valsverksholmen i Strömmen som senare skulle härbärgera det tekniska underverket. Leveransen från London skedde med skeppet Arfprinsen af Gefle med kapten Krook (!) som befälhavare. Den 10 augusti 1836 anlöpte hon Norrköpings hamn. En månad senare kom en mekaniker och pappersmästare från Bryan Donkin till Norrköping. Allt hade nu fallits på plats och i början av 1837 kunde produktionen starta på Holmens första pappersmaskin. Fotnot Artikeln är baserad på Lars Klingströms jubileumsbok Holmen en resa i fyra sekel. Den går att beställa på I början av 1837 startade produktionen på Holmens första pappersmaskin. Dåtidens tekniska underverk var åtta meter lång och hade en pappersbana som var 135 cm bred. Maskinen köptes per korrespondens från Bryan Donkin & Co i England. 10

11 Tre generationer Petterson har fraktat papper åt Holmen Paper Klockan kommer beskedet; Lastningen är klar! Mats Petterson, befälhavare på Baltic Bright, gör de nödvändiga funktionskontrollerna, får klartecken från maskin och ger order om att koppla in motorerna. Drygt tio minuter senare stävar hon ut på den spegelblanka Bråviken. Mats och hans besättning har påbörjat ännu en veckoresa. Den ska ta dem från Bravikens Pappersbruk utanför Norrköping via bruket i Hallstavik till Gdansk och Lübeck. Mats och hans besättning har genom åren transporterat åtskilliga ton papper från Holmen till terminaler och kunder ute i Europa. Både Östersjön och Nordsjön har de korsat med sin last ombord åtskilliga gånger. Baltic Bright har kapacitet att transportera ton papper. Skulle du rulla ut det, lär det räcka runt mer än halva ekvatorn. Tredje generationen Hur många ton Mats och familjeföretaget Charterfrakt fraktat genom åren har han inte ens funderat på. Redan 1966 fick företaget sin första charter av Holmen och i 30 år har man haft kontrakt med s k Ro-Ro båtar. Jag är uppvuxen med att transportera papper åt Holmen, säger Mats som redan som liten grabb uträttade olika ärenden åt bl a stuveriet i Norrköpings hamn. Det var naturligt att följa med ut under sommarloven. Om det ska bli en fjärde generation som fraktar papper över haven, återstår att se. Mats barn är ännu bara åtta och fem. Men visst har sjöfarten påverkat dem. Eller vad sägs om den här episoden. Pojken hade fått ont i ett öra. Det blev besök på vårdcentralen. När doktorn frågade vilket öra han hade ont i, kom svaret blixtsnabb; Det är styrbord Nära sjön och varandra För Mats del har han seglat jungman, gått gymnasiet med sjöfartsinriktning och varit matros under ett år i familjeföretaget. Sedan väntade tre år på Sjöbefälsutbildningen i Göteborg. Därefter har vägen till befälhavare eller kapten som det hette förr gått via 2:e styrman och överstyrman. Befälhavare har Mats varit i 16 år. Men tiden i rederiet står sig slätt mot flera andra i besättningen. Kocken John Berglund har varit på rederiet sedan Ännu längre sedan 1968 har motormannen Stig Bjurgaard varit Charterfrakt troget. Vi har lojala och duktiga med- 11

12 arbetare. Vi trivs tillsammans med den närhet som familjeföretaget står för. Totalt består besättningen av åtta man befälhavare, överstyrman, 2:e styrman, två matroser, en kock samt en teknisk chef och 1:e maskiningenjör. Elev är just nu Emil Kanefur, 18, som går på Sjöfartsgymnasiet i Skärhamn. Vistelsen ombord är en del av den praktik på 32 veckor som ingår i utbildningen. Tyvärr är det svårt att rekrytera unga till branschen, trots att de är garanterade jobb efter sin högskoleutbildning, säger Mats Petterson. Högteknologi Vid midnatt tar överstyrman Jan Gauffin över efter Mats. Han kollar radar, det elektroniska sjökortet och alla andra högteknologiska instrument som hjälper honom att ta Baltic Bright dit hon ska. Framför Jan ligger ett pass på fyra timmar innan det är dags för vila under åtta. Och den tiden kan vara nog så aktiv. På Baltic Bright finns både gym och bastu. Den som vill löpa kan också ta sig några varv på däck. Ett par kilometer kommer man snabbt upp i! Morgonpromenad på däck När natten faller på stävar Baltic Bright vidare, passerar genom skärgården utanför Stockholm och når Roslagen i gryningen. Då har John Berglund hunnit förbereda en frukost som är fullt i klass med vad som bjuds på ett bättre hotell. Maten är viktig, säger John och Holger Petterson, som jobbar i maskin, instämmer. Holger har f ö hunnit promenera några varv på däck innan morgonmålet. Skönt med frisk luft är hans korta och koncisa kommentar. I maskin arbetar han tillsammans med Anders Lindquist. Han är teknisk chef, gick ut Sjöbefälsskolan i Kalmar 1978 och har varit på Charterfrakt sedan Det blir 19 år så man trivs väl, säger Anders som har barn och blomma i land. Några problem med att jobba en månad för att sedan vara hemma en månad ser inte Anders. En sjömanshustru måste kunna fatta och stå för sina beslut. Sedan har vi ju numera tillgång till mail och mobiltelefon. Så idag är det inga problem att hålla kontakt med familj och vänner. Havsörn i sikte En knapp timmes gång innan Hallstavik dyker en havsörn upp. Majestätiskt glidflyger den över vattnen vid Galtgrynnan. Jag har faktiskt sett 20 stycken under en enda resa, säger Mats som snart får annat att tänka på än djur och natur. Det är dags att lägga till vid pappersbruket i Hallsta. Sakta och säkert ser Mats till att Baltic Bright kommer i hamn och kan förtöjas så att en ny lastning kan påbörjas. När den är klar väntar en längre resa över Östersjön till Gdansk och sedan Lübeck. Då är papperet levererat och som returfrakt tar Baltic Bright Mercedes-bilar till Sverige och Södertälje. I princip alla Mercedes som tas in till Sverige går den här vägen, säger Mats när han och besättningen får några timmar över i land, efter att John frestat med en vällagad lunch. 12

13 Kort om Baltic Bright Baltic Bright byggdes av Karlskronavarvet Fartyget är det senaste troligen det sista som byggts i den här storleksklassen i Sverige för svenska ägare och för svensk charter. Fartyget är 134,40 m långt, 20 m brett och 5,70 m högt. Huvudmotorer är 2 stycken MAK 6M32 dieslar à kw. Dessutom finns tre hjälpmotorer Volvo Penta TAMD 162C à 390 kw. Motorerna drivs med HFO 180 (tjockolja). När båda huvudmotorerna är i full drift drar de 0,9 m 3 /h alltså knappt 22 m 3 på ett dygn. Utsläppen från huvudmotorerna ligger på NOX 11,1 g/kwh och 10,63 g/kwh från hjälpmotorerna, vilket är under gällande gränsvärden. Kvartett gör Europa rundare Holmen Paper har för tillfället fyra fartyg som fraktar papper. Förutom Baltic Bright är det Baltic News, Baltic Excellent och Lehmann Paper. Baltic News går som Baltic Bright på veckotrafik. Turen går från Hallsta till Braviken och Amsterdam. Baltic Excellent går 34 resor om året på Terneuzen i Holland och Chatham i England. Baltic Excellent tar returpapper som returfrakt till Braviken. Hennes kapacitet är ton fördelade på två lastutrymmen. Också Lehmann Paper går 34 resor om året på Terneuzen och Chatham. Även i hennes fall består returfrakten av returpapper. Kapaciteten är ton. Vi har tidigare haft fem fartyg, men kommer i år och 2010 att använda fyra. Inom de närmsta åren ska flottan bytas ut och då kommer vi bara att använda oss av Ro-Ro fartyg, säger Ronny Björklund, logistikkoordinator på Holmen Paper. Sjövägen är bästa miljövalet Att papperet transporteras med båt förklaras både av praktiska skäl och av miljöhänsyn. Genom att välja sjövägen istället för land, undviker man åtskilliga ton utsläpp från långtradare. Såväl Hallsta som Braviken ligger dessutom vid vattnet och har hamnar. Det skulle inte heller fungera att föra ut det antal ton som bruken producerar med lastbil eller järnväg. Lagringsutrymmena på våra bruk skulle inte räcka till. De måste bli av med stora mängder papper vid ett och samma tillfälle, säger Ronny Björklund. 13

14 Unik studie av pappersval Tänk nytt så kan du nå ut effektivt och bearbeta din marknad oftare! Visst har papperet betydelse för vilken genomslagskraft DR har! Gör du dessutom ett smart pappersval kan du bearbeta marknaden oftare öka frekvensen utan att öka din papperskostnad och nå ut effektivt med ett omtyckt papper. Det visar en unik studie som Holmen Paper låtit undersökningsföretaget Icebreak göra. Det företaget granskat, är hur effektivt två olika papper kommunicerar Holmen XLNT och ett träfritt papper. 14 Holmen XLNT har samma goda kapacitet att bära fram rationella budskap hårda fakta som det träfria papperet, säger Tommy Wiksand, ansvarig för Holmen Papers affärsgrupp Retailers, Publishers and Printers. Ett annat intressant resultat är att de som fått utskicket tryckt på Holmen XLNT tycker om papperet i större omfattning än de som fått motsvarande utskick tryckt på träfritt papper. Skillnaden i pappers-preferens är statistiskt säkerställd. Mer omtyckt av mottagarna Studien är gjord i anslutning till en av Viking Lines kampanjer under våren I den inledande studien har 200 mottagare i två mellansvenska städer fått samma kampanj, men tryckt på olika papper. I den ena staden har man använt ett obestruket, träfritt 100 gr papper och i den andra Holmen XLNT 75 med en ytvikt på 55 gr. När man jämförde svaren från de två städerna, kunde man konstatera att det inte fanns någon skillnad i erinran hur väl mottagarna kom ihåg att man fått utskicket. Inte heller kunde man se att det fanns någon skillnad mellan papperen när det gäller att bära fram rationella argument fakta om erbjudandet. Mycket intressant är också att de som fick Holmen XLNT svarade att papperet var helt OK och att man tyckte om det. Deras betyg var signifikant högre än vad mottagarna angav i den andra staden där man fick utskicket med träfritt papper. DR når fram Det träfria papperet hade dock en större förmåga att skapa känslor, vilket framgick av de frågor som fångade in emotionella faktorer. Samtidigt kan man se att i båda städerna har DR pekats ut som den främsta informationskällan när man bett respondenterna spontant erinra sig varifrån man fått vetskap om Viking Lines erbjudande. DR slår TV, annonser och Internet som också funnits med i den mediamix Viking Line använt i anslutning till den kampanj vi undersökt, säger Tommy Wiksand. Dubbelt upp Slutsatser? Ja, det lönar sig ur många aspekter att tänka till i samband med pappersvalet. Slentrian kostar! Väljer man Holmen XLNT får man i vårt fall ut nära nog dubbelt så många kvadratmeter papper att använda till DR-produkter, säger Tommy Wiksand. Fokuserar man bara på papperskostnaden är det här en illustration som talar sitt tydliga språk. Skickar du ut DR på 100 gr träfritt papper tolv gånger om året och har en upplaga på 3 miljoner ex, kan du för samma papperskostnad göra 15 ytterligare utskick om du väljer Holmen XLNT 75 med 55 gr ytvikt! Marknaden kan alltså bearbetas med betydligt högre frekvens. Chanserna till kommersiell framgång ökar. Att våga välja ett obestruket papper är ett mycket kostnadseffektivt sätt att agera speciellt när man kommunicerar informativa budskap, säger Tommy Wiksand.

15 Att våga välja ett obestruket papper är ett mycket kostnadseffektivt sätt att agera speciellt när man kommunicerar informativa budskap, säger Tommy Wiksand. Slutsatsen baseras på den undersökning Holmen Paper låtit Icebreak göra om hur effektivt två olika papper Holmen XLNT och ett träfritt papper kommunicerar. 15

16 Swedish Holmen Bravo i dubbel upplaga Holmen Bravo 80 där har ni det senaste tillskottet i Holmen Paper s produktpalett. I jämförelse med etablerade Holmen Bravo 75 har man höjt såväl ljushet som tryckglans. Med introduktionen av Holmen Bravo 80 tillgodoses önskemål från kunder om att få tillgång till ett returfiberbaserat papper som på ett ännu starkare sätt kombinerar bra tryckglans med bra läsbarhet. De här egenskaperna gör att papperet passar utmärkt till exempelvis magasin av standardtyp. Dessutom har det en bra körbarhet, säger Andreas Boo, Commercial Sales Manager, RPP. Såväl Holmen Bravo 75 som Holmen Bravo 80 finns i ytvikterna 54, 57, 60, 65 och 70 g/m 2. Holmen Bravo 80 finns dessutom i 80 g/m 2. Också det är ett önskemål från marknaden. Vi ger den tillgång till ett papper med en ytvikt som gör Holmen Bravo gr till intressant alternativ till låt oss kalla det traditionella pappersval i det här produktsegmentet, säger Andreas Boo. Med introduktionen av Holmen Bravo 80 kommer också fler att få tillgång till Bravo som produceras vid Holmen Paper s anläggning i Spanien. Från att ha varit en produkt som i huvudsak marknadsförts i södra Europa, står Nederländerna, Belgien och Tyskland i tur för att kunna köpa och säga Bravo. Nu blir kundernas synpunkter konkreta utvecklingsprojekt För cirka ett år sedan presenterades den senaste kundundersökningen som Holmen Paper låtit Opticom International Research göra. Nu pågår arbetet för fullt med att ytterligare utveckla leveransservice, produktkvalitet och tekniskt support. Samtliga bruk och även medarbetare centralt är engagerade i en rad olika projekt. En stor del av förbättringsarbetet drivs i form av kvalitetsprojekt ute på våra bruk, säger Fredrik Holgersson som är projektledare för Prefered supplier. Målet med förbättringsarbetet är att Holmen Paper ska bli just kundernas förstaval. För att fånga upp deras synpunkter mera i detalj har representanter från bruken genomfört ett antal kundbesök. I tur står också möten mellan säljkontor och pappersbruk. Representanter från t ex bruket i Spanien ska träffa medarbetare från säljkontoren i Spanien, Frankrike och Italien. Avsikten är att också på det här sättet fånga upp förbättringsförslag och initiera projekt som gynnar kunderna. När vi gör nästa mätning ska kunderna kunna konstatera att vi tagit fasta på deras synpunkter och att de vägt tungt i vårt utvecklingsarbete, säger Fredrik Holgersson. Basen för förbättringsarbetet är Holmen Paper s fyra värdeord; kundfokus, professionalism, mod och engagemang. DHL tog hem priset som Direct Marketer of the Year Det prestigefyllda priset FEDMA & Holmen Paper Direct Marketer of the Year hamnade i år i Tyskland. Valet föll på Dr Diane Rinas från DHL Global Mail. Utmärkelsen fick hon ta emot i samband med Next Marketing Conference i Madrid i början på maj. Prisutdelare var Gilberto Mokbel, Sales Manager från Holmen Paper i Spanien. Rinas, som är specialist på internationell direktreklam, får utmärkelsen för den höga, professionella nivå hon ständigt håller när det gäller att planera och genomföra internationella kampanjer. Pristagaren själv tackade med att se priset från FEDMA och Holmen Paper som ett stort erkännande för DHL Global Mail s tjänster och företagets strategiska satsning på DM.

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Complete Story 2015 #1

Complete Story 2015 #1 omplete tory 2015 #1 Dela vår passion! Holmen Paper driver utvecklingen mot allt mer specialiserade papperskvaliteter. Med unika produkter utmanar vi etablerade synsätt på pappersval och kostnadseffektiviserar

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Holmen s paper 3 2009

Holmen s paper 3 2009 Holmen s paper 3 2009 En katalog är ett kommunikationsverktyg som används under lång tid. Den är enkel att ta fram och använda, och den hjälper kunderna med deras inköpsbeslut under hela året. Den har

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

För lite eller för mycket olja?

För lite eller för mycket olja? För lite eller för mycket olja? De fossila bränslena är till stor del boven i dramat om växthuseffekten och hotet mot vårt klimat. Vi har under några hundra år släppt ut kol (CO 2 ) som det tagit naturen

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

MediaCard är presentkortet som erbjuder marknadens överlägset största utbud av mediaprodukter, med fler än 10.000 mediaprodukter att välja på.

MediaCard är presentkortet som erbjuder marknadens överlägset största utbud av mediaprodukter, med fler än 10.000 mediaprodukter att välja på. MediaCard är presentkortet som erbjuder marknadens överlägset största utbud av mediaprodukter, med fler än 10.000 mediaprodukter att välja på. Mer än 10.000 mediaprodukter att välja på MediaCard är presentkortet

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Holmen XLNT, ett excellent val

Holmen XLNT, ett excellent val Ett XLNT val Holmen XLNT, ett excellent val Holmen XLNT har under många år varit direktreklamens förstahandsval, mycket på grund av papperets förmåga att signalera och bidra med rätt image för produkter

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Expertpositionering. Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder

Expertpositionering. Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder Expertpositionering Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder inom b2b Vi är beroende av ett fåtal personer för att försäljningen och nykundsanskaffning ska fungera. Vi har ingen

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare,

Herr ordförande, ärade aktieägare, Herr ordförande, ärade aktieägare, Ett år går fort. Det är idag nästan exakt ett år sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för Holmen. Det har varit ett spännande och intensivt år, där jag fått möjligheten

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BUTIKS CHEFS INDEX POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BCI #2 2015 Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; Butikscheferna förväntar sig att vårens försäljningsframgångar

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

BRA FÖRSÄLJNING OCH FRAMTIDSTRO

BRA FÖRSÄLJNING OCH FRAMTIDSTRO BUTIKS CHEFS INDEX BRA FÖRSÄLJNING OCH FRAMTIDSTRO BCI #4 2014 Årets fjärde undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; butikscheferna tror att årets hårda julklapp blir

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Holmen s paper 1 2010

Holmen s paper 1 2010 Holmen s paper 1 2010 Visst har digitala media breddat möjligheterna att nå ut med kommersiella budskap. Samtidigt kan vi se att papperet är och kommer att vara en stark budbärare också i framtiden. Det

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

FORTSÄTTER ATT DOMINERA

FORTSÄTTER ATT DOMINERA BUTIKS CHEFS INDEX SURFPLATTAN ÅRETS HÅRDA JULKLAPP: FORTSÄTTER ATT DOMINERA BCI #1 2013 Den första undersökningen bland elektronikhandlarnas butikschefer visar att: Butikscheferna ser ljust på försäljningen

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Systemperspektiv på fordon och drivmedel Hur långt räcker det?

Systemperspektiv på fordon och drivmedel Hur långt räcker det? Systemperspektiv på fordon och drivmedel Hur långt räcker det? (Klimatforum 2013) Jonas Åkerman Avdelningen för miljöstrategisk analys fms /KTH E-post: jonas.akerman@abe.kth.se Utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Repro och tryck. Vi skapar säljdrivande förpackningslösningar

Repro och tryck. Vi skapar säljdrivande förpackningslösningar Repro och tryck Vi skapar säljdrivande förpackningslösningar Repro och tryck Egna bolag Distributörer FINLAND NORGE SVERIGE Oslo Mellerud Ulricehamn DANMARK Helsingfors Tallinn ESTLAND Växjö Lagan Plast

Läs mer

Tidskrifter säljer produkter!

Tidskrifter säljer produkter! säljer produkter! engagerar! är det medium man generellt värdesätter högst. Dessutom sysslar man sällan med annat samtidigt som man läser. Konsumenterna i Ball States undersökning ägnade sitt främsta intresse

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Översiktlig bedömning av klimatpåverkan från trycksaker. Studie utförd på uppdrag av Sörmlands Grafiska

Översiktlig bedömning av klimatpåverkan från trycksaker. Studie utförd på uppdrag av Sörmlands Grafiska Översiktlig bedömning av klimatpåverkan från trycksaker Studie utförd på uppdrag av Sörmlands Grafiska Maria Enroth MSG Management System Group AB Februari 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1

Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1 Pressrelease Fredag, 16:e maj, 2014 Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1 16:e maj 2014 Daniel Grass T +46 455 36 57 daniel.grass@gfk.com Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det första kvartalet 2014

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Smartare affärskommunikation

Smartare affärskommunikation EFFEKTIVT, RATIONELLT OCH ENKELT MED TJÄNSTER FRÅN STRÅLFORS Smartare affärskommunikation Upptäck möjligheterna med ebrev 2 Upptäck möjligheterna att skapa smartare affärskommunikation. Du kan bygga starkare

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Pass 4 av 7 Kundrelationer mm. Du behöver: Anteckningsmaterial Din manual. Utskrift av bilderna till detta pass. wctele1av6 2013-05-21

Pass 4 av 7 Kundrelationer mm. Du behöver: Anteckningsmaterial Din manual. Utskrift av bilderna till detta pass. wctele1av6 2013-05-21 Välkommen! Ta fram papper och penna, stäng dörrar, TV och annat som kan störa, det blir mycket information på kort tid. -18år i Sverige - 33 år i världen och detta är bara början! 1 Utbildningen är fördelad

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23 . Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv Hos oss är allt och alla som besökaren möter: Vad vill vi förbättra? Vi vet att vi behöver nå fler internationella gäster för att

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer