Holmen s paper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Holmen s paper 2 2009"

Transkript

1 Holmen s paper

2 Böcker har i sekler engagerat och bidragit till att samhällen förändrats. Samtidigt som de vidgat vyer och engagerat, har de också bjudit på underhållning och upplevelser. Så kommer det med stor sannolikhet att förbli också under den digitala eran. För vad ger ögat en vilsam läsning? Vad bär fram det tryckta ordet bäst på en ren och jämn yta? Vad förmedlar en känsla av närhet och kvalitet? Papperet. Håkan Falck Vice VD, Holmen Paper Central Europe GmbH 2

3 Klara papper om Carbon Footprint Sidan 4 5 Visst finns det plats för båda! Nyfiken på en skön, sensuell upplevelse? Sidan 6-9 Första maskinen köptes per korrespondens Sidan 10 SWOT-analysen är välkänd. Gör den i en digital tid för papperet och det trycka ordet. Visst finns hoten och svagheterna när teknik, distributionsformer och läsarnas mediavanor förändras i snabb takt. Men möjligheterna och styrkorna ska absolut inte underskattas. Pappersboken är lättillgänglig, läsvänlig och priset på en pocketbok är överkomlig för de flesta. Och glöm inte bort de mjuka värdena som pappersboken står för. Eller som Wolfgang-Michael Hanke, produktionsdirektören på Verlagsgruppe Random House i München uttrycker saken: Att läsa en bok är en sensuell totalupplevelse. Så visst finns det plats för både pappers- och e-bok i det informationssamhälle vi alla är en del av. Sida 6 9 Blå båtar står för för gröna transporter Sidan Lättare val ger ökad tyngd Sidan TEXT: Strateg Marknadsföring och Anders Thorén FOTO: Andreas Hylthén och Hans Jonsson GRAFISK FORM: Strateg Marknadsföring TRYCK: Norrköpings tryckeri PAPPER: Holmen Ideal Volym 100 g Holmen s paper ges ut av Holmen Paper och produceras i samarbete med Strateg Marknadsföring. ANSVARIG UTGIVARE: Henrik Sjölund Holmen Paper AB Norrköping Tel: Webb: 3

4 Klara papper Carbon Footprint för alla produktgrupper 4 Holmen Paper kan nu redovisa produkternas Carbon Footprint för sina kunder. Med hänsyn till klimatfrågans stora betydelse och kundernas ökande intresse för Carbon Footprint känns det mycket bra att kunna göra detta, säger Anders Lindström, teknisk direktör på Holmen Paper. Carbon Footprint är ett mått på de direkta och indirekta utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som tillverkningen av en produkt ger upphov till, se nedan. Beräkningarna har gjorts för Holmen Papers samtliga produktgrupper. Resultaten är ett intressant komplement till den miljöinformation som kunderna redan får i Paper Profile och koncernens hållbarhetsredovisning Holmen och omvärlden. Intresset för Carbon Footprint har ökat markant, särskilt bland brittiska detaljhandelskedjor men också i andra länder och branscher. Olika typer av Carbon Footprint-märkningar dyker nu upp i butikerna på allt fler varor, till exempel på hemelektronik, hygienartiklar, drycker och andra livsmedel. Carbon Footprint har alltså blivit ett konkurrensmedel och även skogsindustrins produkter berörs. Till exempel jämförs kartong med andra förpackningsmaterial som plast, plåt, glas och aluminium. Olika leverantörers kartongkvaliteter jämförs också sinsemellan. En liknande utveckling är på väg även på tryckpappersområdet. Till exempel har brittiska The Times beräknat tidningens Carbon Footprint, vilket sannolikt blir allt vanligare såväl för tidningar, tidskrifter som reklamtrycksaker. För att göra jämförelserna rättvisande arbetar olika organisationer med att ta fram standardiserade metoder för hur Carbon Footprint ska beräknas. Hösten 2007 presenterade den europeiska pappersindustrins branschförening CEPI riktlinjer för beräkning av Carbon Footprint för papper. Därefter har Cepiprint tillsammans med Cepifine tagit fram en beräkningsmanual för skriv- och tryckpapper och det är den som Holmen Paper nu använt. Holmen Papers produkter från Hallsta och Braviken har generellt sett låga Carbon Footprint-värden. I Sverige har Holmen egen skog och egen vattenkraft och vi kan basera vår produktion på förnybara råvaror och ener gi som ger låg klimatpåverkan, säger Anders Lindström. Holmen Paper Madrid är liksom andra kontinentala bruk mer beroende av fossila bränslen, som ger klart högre Carbon Footprint-värden. I Madrid baseras energiförsörjningen emellertid till stor del på naturgas, vilket ger klimatfördelar i jämförelse med andra fossila bränslen. Att tillverkningen till hundra procent är baserad på returpapper är också positivt eftersom produkternas elförbrukning blir mycket låg. Anders Lindström framhåller att klimatarbetet är koncernövergripande och att goda resultat har nåtts inom samtliga affärsområden. För Holmen-koncernens svenska enheter har oljeförbrukningen sedan 2005 minskat med 25 procent och målet är att på sikt helt fasa ut oljan. Att öka tillväxten i de egna skogarna och producera mer biobränslen är andra viktiga klimatmål, liksom att öka koncernens egen produktion av fossilfri elkraft. Detta kommer att leda till att produkternas Carbon Footprint sänks ytterligare. Att beräkna och följa upp Carbon Footprint för våra produkter, är en viktig del i koncernens övergripande arbete med hållbarhetsoch klimatfrågorna, säger Anders Lindström. Ordförklaringar: Cepiprint är en intresseorganisation för producenter av trähaltigt tryckpapper. Cepifine är en intresseorganisation för producenter av träfritt papper. Paper Profile är en miljödeklaration som används vid inköp av papper.

5 Klimat- och energifrågorna är centrala för Holmen Paper. Genom Carbon Footprint- beräkningarna vill Holmen och Holmen Paper ge kunderna en öppen redovisning av produkternas klimatpåverkan, säger Anders Lindström. Två sorters koldioxid Koldioxid är koldioxid men då det gäller klimatet finns det all anledning att göra skillnad på var den kommer ifrån. Biogen koldioxid som frigörs då träd förmultnar eller då man eldar med bränsle från skogen ingår redan i atmosfärens kolkretslopp. Sådana biobränslen är alltså klimatneutrala och förstärker inte växthuseffekten. Fossil koldioxid frigörs då olja eller andra fossila bränslen förbränns och då tillförs atmosfären nya mängder koldioxid. Oljan har ju legat i jordskorpan i miljontals år. Det är den fossila koldioxiden som är boven i klimatdramat. Källa Holmen och omvärlden Holmens skogar är bra för klimatet I Holmens skogar är den årliga tillväxten cirka fyra miljoner kubikmeter, varav cirka 80 procent avverkas. För varje träd som sågas ned planteras minst tre nya plantor. Skogen växer alltså mer än den förbrukas, vilket gör att virkesförrådet hela tiden byggs upp och att allt större mängder koldioxid tas upp och lagras i träden. Holmen har de senaste åren genomfört studier av koncernens roll för klimatet. Resultatet av dessa, samt från forskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogforsk och forskningsprogrammet LUSTRA visar bl a att Holmens skogar årligen undandrar ton koldioxid från atmosfären. Det motsvarar cirka 200 kg per ton papper, kartong eller trävaror som produceras inom Holmen-koncernen. Analysen finns beskriven i Holmens hållbarhetsredovisning Holmen och omvärlden 2008 (www.holmen.com) Denna positiva klimateffekt kan vi tyvärr inte tillgodoräkna oss enligt manualen för Carbon Footprint. I anslutning till den redovisning av våra produkters Carbon Footprint som våra kunder får kommer vi dock att informera om Holmens skogars positiva klimateffekt. Så egentligen är våra produkters klimatpåverkan ännu mindre än vad som framgår av de värden som nu redovisas, säger Anders Lindström. De tio tårna så beräknas Carbon Footprint Carbon Footprint är ett mått på de utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som tillverkningen av en produkt ger upphov till. Holmen Paper har använt den beräkningsmanual, som Cepiprint tillsammans med Cepifine tagit fram som standard för skriv- och tryckpapper. Den omfattar hela kedjan från skogen respektive insamlingen av returpapper till att produkterna är tillverkade och skall skickas till kunderna. Manualen bygger på CEPI:s riktlinjer och dess tio punkter eller tår : 1. Nettolagring av kol i skogen. 2. Lagring av kol i produkten. 3. Utsläpp av växthusgaser vid massa- och papperstillverkning. 4. Utsläpp av växthusgaser förknippade med produktion av fiber. 5. Utsläpp av växthusgaser förknippade med produktion av andra råmaterial. 6. Utsläpp av växthusgaser förknippade med köpt eller såld elektricitet eller ånga. 7. Transportrelaterade utsläpp av växthusgaser. 8. Utsläpp av växthusgaser förknippade med användningen av produkterna (t ex tryckning). 9. Utsläpp av växthusgaser förknippade med kvittblivningen av produkterna. 10. Utsläpp som förhindrats. För varje sådan punkt beräknas ett värde för utsläpp av växthusgaser per ton produkt (omräknat till koldioxid ekvivalenter). Summan av detta blir produktens Carbon Footprint uttryckt som kg koldioxidekvivalenter (CO 2 eq) per ton papper. 5

6 Fakta om Random House Med över nyutgåvor och 500 miljoner sålda böcker per år är Random House världens största bokförlagsgrupp. Koncernen har 120 bokförlag i 19 länder, däribland Doubleday och Alfred A. Knopf (USA), Ebury och Transworld (Storbritannien), Plaza & Janés (Spanien), Sudamericana (Argentina) och Goldmann (Tyskland). Random House är också globalt ledande på e-böcker. Random House omsatte 2008 cirka 1,7 miljarder euro och har cirka anställda. Den tyska verksamheten, Verlagsgruppe Random House, omfattar 40 bokförlag som ger ut cirka 60 miljoner böcker per år. Huvudkontoret ligger i München. En del av Bertelsmann Random House ingår i den internationella mediekoncernen Bertelsmann, med verksamhet inom TV, radio, böcker, tidskrifter, onlinetjänster, internetförsäljning med mera. I Bertelsmannkoncernen finns bland annat också Europas största tidskriftsförlag Grüner+Jahr samt medie- och kommunikationstjänstleverantören Arvato, som är en av Europas största leverantörer, och Random Houses i särklass största leverantör av tryckeritjänster. Bertelsmannkoncernen omsatte 2008 omkring 16 miljarder euro och har cirka anställda. 6

7 Den tryckta boken har speciella värden som jag hoppas och tror att även kommande generationer ska uppskatta, säger Wolfgang-Michael Hanke, produktionsdirektör på Verlagsgruppe Random House i München. Boken är svårslagen Trots den ekonomiska krisen och anstormningen av nya media står boken pall. Att läsa böcker är en totalupplevelse som är svår att ersätta, menar Wolfgang-Michael Hanke på Random House i München. Försiktigt optimistisk med betoningen på försiktigt. Så beskriver Wolfgang-Michael Hanke sin syn på den tyska bokmarknaden just nu. Hanke, som har mer än 20 års erfarenhet från förlagsbranschen, är produktionsdirektör för den tyska verksamheten inom Random House, ett av världens största bokförlag. Märkte inte krisen Bakom sig har det tyska dotterbolaget, Verlagsgruppe Random House, ett verksamhetsår med en god tillväxt och stabila marknadspositioner. Inte ens under slutet av 2008 märkte vi av den kris som alla talade om. Årsomsättningen steg som en följd av att vi under året förvärvade förlagshusen Prestel och Hugendubel. Men även om man rensar siffrorna från de affärerna kunde vi ändå notera en tillväxt, säger Wolfgang-Michael Hanke. För Verlagsgruppe Random House var 2008 alltså ett bra år. På andra sidan Atlanten, var bilden dystrare. Även i Storbritannien var marknaden tämligen skakig. Och från andra sidan alperna kom det oroande signaler om fortsatt vikande bokförsäljning. Väl inrotade läsvanor Någon enkel förklaring till att Verlagsgruppe Random House gick emot trenden är svår att hitta, men att Tyskland är en konservativ marknad var säkert en bidragande orsak. En stor del av de tyska bokläsarna är 50 plus, har god ekonomisk ställning och väl inrotade läsvanor. Deras bokkonsumtion påverkas inte särskilt mycket av sämre tider. Dessutom hade Random House under 2008 ett stort antal succétitlar, som drog upp våra siffror här i Tyskland rejält, till exempel Helmut Schmidts memoarer; Elizabeth Georges, Charlotte Links och Stieg Larssons populära romaner; samt det tredje bandet i Christopher Paolinis Eragon, och den överraskande framgången med Richard David Prechts Vem är jag och i så fall, hur många?. Fyrtio förlag I nuläget omfattar Verlagsgruppe Random House 40 bokförlag, som ger ut allt från skönlitteratur, barn- och ungdomslitteratur och facklitteratur, till teologi, självhjälpsböcker, ljudböcker och e-böcker. Den stora bredden bidrar förstås till stabiliteten. Av de cirka 60 miljoner böcker som Random House säljer i Tyskland är cirka två tredjedelar pocketböcker. Det är på detta viktiga marknadssegment som Holmen Paper är en samarbetspartner genom leveranser av bokpapperet Holmen Book från Hallstavik. Trots hård konkurrens och pressade marginaler är kvalitetskraven på pocketbokpapper höga i Tyskland. Att papperet är läsvänligt och tillräckligt tjockt för att boken ska vara stadig är viktigt, samt att det har en angenäm yta. Dessutom ställs det krav på att papperet Att stimulera läsintresset hos barn är en hjärtefråga. I samband med Unescos Världsboksdag den 23 april sponsrade Verlagsgruppe Random House, tillsammans med Holmen Paper GmbH och flera andra företag, den här boken som med en upplaga på över 1,2 miljoner distribuerades gratis till bokhandlar i hela Tyskland. 7

8 Bokläsandet är en sensuell totalupplevelse. Sådant är svårt att kopiera digitalt. ska vara miljöcertifierat. Vi har som policy att köpa FSC-certifierat papper eftersom det är den internationellt mest erkända certifieringen. Genom FSC får vi en garanti för att råvaran kommer från hållbart brukade skogar. Stora förändringar Man skulle kunna tro att den tyska bokmarknaden är ganska idyllisk, en stabil marknad där kvalitets- och miljöaspekterna väger tungt och där de etablerade aktörerna kan räkna med en tämligen trygg tillvaro. Men en sådan slutsats vore både fel och farlig, menar herr Hanke. Verkligheten är att tekniken, distributionsformerna och inte minst konsumenternas medievanor snabbt förändras. Och världens största bokförlag är förstås i full färd med att inte bara anpassa sig utan även försöka styra utvecklingen. Framförallt handlar omvälvningen om internet och om e-böcker. I USA flerfaldigade Random House sin försäljning av e-böcker under Samtidigt har internet och den digitala tekniken i grunden förändrat försäljnings- och distributionskanalerna för pappersböckerna. Den här utvecklingen är visserligen inte lika stark i Tyskland, men mönstret är detsamma och den digitala litteraturen är definitivt på frammarsch även i Goethes och Schillers hemland. Nya affärsmöjligheter En invändning kan vara att betydelsefulla konsumentgrupper i Tyskland inte lever i en konstant uppkopplad värld utan föredrar att köpa sina böcker i den traditionella bokhandeln, även om Amazon och andra internetbutiker sedan ett antal år tillbaka har fått allt större betydelse. Wolfgang-Michael Hanke räknar sig själv till denna kategori. Han köper fortfarande en övervägande del av sina böcker i sin favoritbokhandel, och uppskattar utbytet med en bokhandlare som han känner. Liksom många andra från de äldre generationerna och mellangenerationerna, som vuxit upp med riktiga böcker, tror han att det skulle vara svårt att vänja sig vid mobiltelefoner eller läsplattor, särskilt om man vill läsa en längre roman. Men som förlagsman har han en helt annan inställning... Den digitala tekniken öppnar spännande affärsmöjligheter och det är strategiskt viktigt för Random House att leda den utvecklingen. Koncernen är världsledande på e-böcker och vår inställning är att vi ska erbjuda våra läsare bra böcker i den form som de föredrar. Det gäller inte minst ungdomarna. Boken överlever Men vad händer då med pappersboken? Parallellen till dagstidningarnas inte så framgångsrika kamp mot digitala media är ju slående. Men Wolfgang-Michael Hanke tror att boken kommer att klara sig betydligt bättre. Framförallt är bokläsandet en sensuell totalupplevelse, med långa traditioner och många dimensioner. Sådant är svårt att kopiera digitalt. Dessutom är samlandet av böcker starkt identitetsbildande och präglar den kulturella miljö vi rör oss i. Nedladdade böcker kanske raderas när man har läst dem och förlorar därmed sin beständighet. Slutligen har det även en viss betydelse om jag kan tänka mig att ligga på en badstrand och njuta av en god bok i min mobiltelefon eller Kindle (e-bokläsare). I sådana sammanhang, och många fler, tycker jag fortfarande att boken är oslagbar. Utvecklingen på marknaden för e-böcker kommer dock att fortsätta i snabb takt under de närmaste åren. Liksom då ljudböckerna introducerades för ett antal år sedan utgår jag ifrån att vi kommer att tilltala ytterligare en ny målgrupp med e-böckerna, tillägger Wolfgang-Michael Hanke. 8 Miljömärkningen FSC är viktig på den tyska bokmarknaden. Att papperet är läsvänligt lätt cremefärgat med en ren och jämn yta är också ett krav från många kunder. Papperet bör dessutom vara tillräckligt tjockt, ha en hög bulk, för att boken ska kännas stadig. Under 2008 steg försäljningen av bokpapperet Holmen Book i Tyskland med mer än 20 procent.

9 E-böcker: Plus 400 procent Med en försäljning på mer än en halv miljard böcker per år är Random House ett av världens allra största förlag för tryckta böcker. Men Random House har också en tätposition på marknaden för e-böcker. I USA, som ligger först i spåret, ökade Random House sin försäljning av e-böcker med nästan 400 procent under 2008, må vara från en låg nivå. Mer än e-boktitlar erbjuds nu till företagets kunder i USA och fler ska det bli. Då nya tryckta böcker lanseras, börjar det bli rutin att samtidigt producera en e-boksversion om förutsättningarna finns. I Storbritannien fick e-boken sitt genombrott under julhelgen 2008, sedan läsplattor från Sony hamnat högt upp på önskelistorna. Under jul- och nyårshelgen laddade britterna dagligen ner e-böcker från Random House s utbud. Även i Tyskland är e-boken på väg att skaffa sig ett fotfäste och Verlagsgruppe Random House går i bräschen. Mer än titlar erbjuds nu i e-boksversion på den tyska marknaden och antalet växer snabbt. På koncernens hemsidor kan man provläsa ett 50-tal sidor i alla aktuella e-böcker ett marknadsföringsknep som konsumenterna uppskattat. Detta har även haft positiv effekt på försäljningen av de tryckta böckerna. Att e-bokskonsumenten inte längre är bunden vid sin PC har öppnat nya affärsmöjligheter och skapat nya allianser. I USA, Storbritannien och Tyskland erbjuds till exempel allt fler titlar i format som passar iphone och ipod touch. Nya läsplattor har lanserats och gett e-bokmarknaden en vitamininjektion. Under våren har Sony Reader hårdlanserats i Tyskland under devisen Das Buch der Bücher Böckernas bok. Det är ännu svårt att avgöra hur stort genomslag kampanjen fått, men klart är att flera tunga aktörer är beredda att satsa stort och långsiktigt på den digitala bokmarknaden. Dagens versioner av hårdvara och e-böcker är kanske inte så imponerande, men tekniken har stor potential. Nästa generation av läsplattor ska fungera trådlöst mot internet, integreras med , bloggmöjligheter med mera. E-böckerna blir då mer interaktiva och kan uppgraderas med film, spel, musik och så vidare. När detta genomförs fullt ut kommer e-boken att göra ett betydligt djupare avtryck på marknaden även om den nog aldrig blir Böckernas bok... Nätet och matbutiken är utmanarna Den traditionella bokhandeln har fortfarande en starkare ställning i Tyskand än i många andra länder. Men man pressas allt hårdare av konkurrensen, dels från internethandeln, dels från annan detaljhandel som stormarknader, kvartersbutiker och kiosker. Ännu är det emellertid en bra bit kvar till den brittiska och svenska situationen, där pocketböcker finns att köpa på snart sagt alla platser där många människor är i rörelse. Sony Reader RPS-505 9

10 Trozelli, Swartz, Donkin och kapten Krook (!) såg till att Holmen fick sin första pappersmaskin Den 10 augusti 1836 kom 155 kollin till Norrköpings hamn. På handlingarna stod det Pappersberedningsmaskineri. Ett drygt halvår senare togs maskinen i bruk. Holmen hade definitivt lämnat epoken som handpappersbruk bakom sig. Investeringen för framtiden uppgick till riksdaler banco dåtidens svenska valuta. Idag må vi le åt maskinen som var åtta meter lång och hade en pappersbana som var 135 cm bred. Men då var den något av ett tekniskt underverk. Efter att ha varit i drift i tre år, hade produktionen jämfört med handpappersbrukets sista år femdubblats! Swartz banade väg Maskinen köpte Holmen per korrespondens från Bryan Donkin & Co i England. Att köpet blev ett faktum förklaras av att Lars Magnus Trozelli, som då ägde Holmen, förstod att det gällde att hänga med i den tekniska utvecklingen inom papperstillverkningen, som tog rejäl fart under 1820-talet. Att det tog såpass lång tid från insikt till handling, förklaras bl a av att Trozelli inte kunde engelska eller hade några affärskontakter med England. Det hade däremot en annan norrköpingsbo Johan Swartz. Han gjorde affärer med kolonialvarufirman T W Smith & Co i London och såg till att dialogen med Donkin kom igång. Den skedde per korrespondens och efter en del brevväxling fick Donkin och hans medarbetare de uppgifter som krävdes för att gå vidare. Men prislappen de presenterade för den tänkta leveransen fick Trozelli att fundera. Kompanjonskap löste problemet Lösningen fanns dock på nära håll. Han och Swartz blev kompanjoner. Så den 6 maj 1835 kunde man göra den formella beställningen av maskinen. I väntan på ankomsten byggdes det hus på Valsverksholmen i Strömmen som senare skulle härbärgera det tekniska underverket. Leveransen från London skedde med skeppet Arfprinsen af Gefle med kapten Krook (!) som befälhavare. Den 10 augusti 1836 anlöpte hon Norrköpings hamn. En månad senare kom en mekaniker och pappersmästare från Bryan Donkin till Norrköping. Allt hade nu fallits på plats och i början av 1837 kunde produktionen starta på Holmens första pappersmaskin. Fotnot Artikeln är baserad på Lars Klingströms jubileumsbok Holmen en resa i fyra sekel. Den går att beställa på I början av 1837 startade produktionen på Holmens första pappersmaskin. Dåtidens tekniska underverk var åtta meter lång och hade en pappersbana som var 135 cm bred. Maskinen köptes per korrespondens från Bryan Donkin & Co i England. 10

11 Tre generationer Petterson har fraktat papper åt Holmen Paper Klockan kommer beskedet; Lastningen är klar! Mats Petterson, befälhavare på Baltic Bright, gör de nödvändiga funktionskontrollerna, får klartecken från maskin och ger order om att koppla in motorerna. Drygt tio minuter senare stävar hon ut på den spegelblanka Bråviken. Mats och hans besättning har påbörjat ännu en veckoresa. Den ska ta dem från Bravikens Pappersbruk utanför Norrköping via bruket i Hallstavik till Gdansk och Lübeck. Mats och hans besättning har genom åren transporterat åtskilliga ton papper från Holmen till terminaler och kunder ute i Europa. Både Östersjön och Nordsjön har de korsat med sin last ombord åtskilliga gånger. Baltic Bright har kapacitet att transportera ton papper. Skulle du rulla ut det, lär det räcka runt mer än halva ekvatorn. Tredje generationen Hur många ton Mats och familjeföretaget Charterfrakt fraktat genom åren har han inte ens funderat på. Redan 1966 fick företaget sin första charter av Holmen och i 30 år har man haft kontrakt med s k Ro-Ro båtar. Jag är uppvuxen med att transportera papper åt Holmen, säger Mats som redan som liten grabb uträttade olika ärenden åt bl a stuveriet i Norrköpings hamn. Det var naturligt att följa med ut under sommarloven. Om det ska bli en fjärde generation som fraktar papper över haven, återstår att se. Mats barn är ännu bara åtta och fem. Men visst har sjöfarten påverkat dem. Eller vad sägs om den här episoden. Pojken hade fått ont i ett öra. Det blev besök på vårdcentralen. När doktorn frågade vilket öra han hade ont i, kom svaret blixtsnabb; Det är styrbord Nära sjön och varandra För Mats del har han seglat jungman, gått gymnasiet med sjöfartsinriktning och varit matros under ett år i familjeföretaget. Sedan väntade tre år på Sjöbefälsutbildningen i Göteborg. Därefter har vägen till befälhavare eller kapten som det hette förr gått via 2:e styrman och överstyrman. Befälhavare har Mats varit i 16 år. Men tiden i rederiet står sig slätt mot flera andra i besättningen. Kocken John Berglund har varit på rederiet sedan Ännu längre sedan 1968 har motormannen Stig Bjurgaard varit Charterfrakt troget. Vi har lojala och duktiga med- 11

12 arbetare. Vi trivs tillsammans med den närhet som familjeföretaget står för. Totalt består besättningen av åtta man befälhavare, överstyrman, 2:e styrman, två matroser, en kock samt en teknisk chef och 1:e maskiningenjör. Elev är just nu Emil Kanefur, 18, som går på Sjöfartsgymnasiet i Skärhamn. Vistelsen ombord är en del av den praktik på 32 veckor som ingår i utbildningen. Tyvärr är det svårt att rekrytera unga till branschen, trots att de är garanterade jobb efter sin högskoleutbildning, säger Mats Petterson. Högteknologi Vid midnatt tar överstyrman Jan Gauffin över efter Mats. Han kollar radar, det elektroniska sjökortet och alla andra högteknologiska instrument som hjälper honom att ta Baltic Bright dit hon ska. Framför Jan ligger ett pass på fyra timmar innan det är dags för vila under åtta. Och den tiden kan vara nog så aktiv. På Baltic Bright finns både gym och bastu. Den som vill löpa kan också ta sig några varv på däck. Ett par kilometer kommer man snabbt upp i! Morgonpromenad på däck När natten faller på stävar Baltic Bright vidare, passerar genom skärgården utanför Stockholm och når Roslagen i gryningen. Då har John Berglund hunnit förbereda en frukost som är fullt i klass med vad som bjuds på ett bättre hotell. Maten är viktig, säger John och Holger Petterson, som jobbar i maskin, instämmer. Holger har f ö hunnit promenera några varv på däck innan morgonmålet. Skönt med frisk luft är hans korta och koncisa kommentar. I maskin arbetar han tillsammans med Anders Lindquist. Han är teknisk chef, gick ut Sjöbefälsskolan i Kalmar 1978 och har varit på Charterfrakt sedan Det blir 19 år så man trivs väl, säger Anders som har barn och blomma i land. Några problem med att jobba en månad för att sedan vara hemma en månad ser inte Anders. En sjömanshustru måste kunna fatta och stå för sina beslut. Sedan har vi ju numera tillgång till mail och mobiltelefon. Så idag är det inga problem att hålla kontakt med familj och vänner. Havsörn i sikte En knapp timmes gång innan Hallstavik dyker en havsörn upp. Majestätiskt glidflyger den över vattnen vid Galtgrynnan. Jag har faktiskt sett 20 stycken under en enda resa, säger Mats som snart får annat att tänka på än djur och natur. Det är dags att lägga till vid pappersbruket i Hallsta. Sakta och säkert ser Mats till att Baltic Bright kommer i hamn och kan förtöjas så att en ny lastning kan påbörjas. När den är klar väntar en längre resa över Östersjön till Gdansk och sedan Lübeck. Då är papperet levererat och som returfrakt tar Baltic Bright Mercedes-bilar till Sverige och Södertälje. I princip alla Mercedes som tas in till Sverige går den här vägen, säger Mats när han och besättningen får några timmar över i land, efter att John frestat med en vällagad lunch. 12

13 Kort om Baltic Bright Baltic Bright byggdes av Karlskronavarvet Fartyget är det senaste troligen det sista som byggts i den här storleksklassen i Sverige för svenska ägare och för svensk charter. Fartyget är 134,40 m långt, 20 m brett och 5,70 m högt. Huvudmotorer är 2 stycken MAK 6M32 dieslar à kw. Dessutom finns tre hjälpmotorer Volvo Penta TAMD 162C à 390 kw. Motorerna drivs med HFO 180 (tjockolja). När båda huvudmotorerna är i full drift drar de 0,9 m 3 /h alltså knappt 22 m 3 på ett dygn. Utsläppen från huvudmotorerna ligger på NOX 11,1 g/kwh och 10,63 g/kwh från hjälpmotorerna, vilket är under gällande gränsvärden. Kvartett gör Europa rundare Holmen Paper har för tillfället fyra fartyg som fraktar papper. Förutom Baltic Bright är det Baltic News, Baltic Excellent och Lehmann Paper. Baltic News går som Baltic Bright på veckotrafik. Turen går från Hallsta till Braviken och Amsterdam. Baltic Excellent går 34 resor om året på Terneuzen i Holland och Chatham i England. Baltic Excellent tar returpapper som returfrakt till Braviken. Hennes kapacitet är ton fördelade på två lastutrymmen. Också Lehmann Paper går 34 resor om året på Terneuzen och Chatham. Även i hennes fall består returfrakten av returpapper. Kapaciteten är ton. Vi har tidigare haft fem fartyg, men kommer i år och 2010 att använda fyra. Inom de närmsta åren ska flottan bytas ut och då kommer vi bara att använda oss av Ro-Ro fartyg, säger Ronny Björklund, logistikkoordinator på Holmen Paper. Sjövägen är bästa miljövalet Att papperet transporteras med båt förklaras både av praktiska skäl och av miljöhänsyn. Genom att välja sjövägen istället för land, undviker man åtskilliga ton utsläpp från långtradare. Såväl Hallsta som Braviken ligger dessutom vid vattnet och har hamnar. Det skulle inte heller fungera att föra ut det antal ton som bruken producerar med lastbil eller järnväg. Lagringsutrymmena på våra bruk skulle inte räcka till. De måste bli av med stora mängder papper vid ett och samma tillfälle, säger Ronny Björklund. 13

14 Unik studie av pappersval Tänk nytt så kan du nå ut effektivt och bearbeta din marknad oftare! Visst har papperet betydelse för vilken genomslagskraft DR har! Gör du dessutom ett smart pappersval kan du bearbeta marknaden oftare öka frekvensen utan att öka din papperskostnad och nå ut effektivt med ett omtyckt papper. Det visar en unik studie som Holmen Paper låtit undersökningsföretaget Icebreak göra. Det företaget granskat, är hur effektivt två olika papper kommunicerar Holmen XLNT och ett träfritt papper. 14 Holmen XLNT har samma goda kapacitet att bära fram rationella budskap hårda fakta som det träfria papperet, säger Tommy Wiksand, ansvarig för Holmen Papers affärsgrupp Retailers, Publishers and Printers. Ett annat intressant resultat är att de som fått utskicket tryckt på Holmen XLNT tycker om papperet i större omfattning än de som fått motsvarande utskick tryckt på träfritt papper. Skillnaden i pappers-preferens är statistiskt säkerställd. Mer omtyckt av mottagarna Studien är gjord i anslutning till en av Viking Lines kampanjer under våren I den inledande studien har 200 mottagare i två mellansvenska städer fått samma kampanj, men tryckt på olika papper. I den ena staden har man använt ett obestruket, träfritt 100 gr papper och i den andra Holmen XLNT 75 med en ytvikt på 55 gr. När man jämförde svaren från de två städerna, kunde man konstatera att det inte fanns någon skillnad i erinran hur väl mottagarna kom ihåg att man fått utskicket. Inte heller kunde man se att det fanns någon skillnad mellan papperen när det gäller att bära fram rationella argument fakta om erbjudandet. Mycket intressant är också att de som fick Holmen XLNT svarade att papperet var helt OK och att man tyckte om det. Deras betyg var signifikant högre än vad mottagarna angav i den andra staden där man fick utskicket med träfritt papper. DR når fram Det träfria papperet hade dock en större förmåga att skapa känslor, vilket framgick av de frågor som fångade in emotionella faktorer. Samtidigt kan man se att i båda städerna har DR pekats ut som den främsta informationskällan när man bett respondenterna spontant erinra sig varifrån man fått vetskap om Viking Lines erbjudande. DR slår TV, annonser och Internet som också funnits med i den mediamix Viking Line använt i anslutning till den kampanj vi undersökt, säger Tommy Wiksand. Dubbelt upp Slutsatser? Ja, det lönar sig ur många aspekter att tänka till i samband med pappersvalet. Slentrian kostar! Väljer man Holmen XLNT får man i vårt fall ut nära nog dubbelt så många kvadratmeter papper att använda till DR-produkter, säger Tommy Wiksand. Fokuserar man bara på papperskostnaden är det här en illustration som talar sitt tydliga språk. Skickar du ut DR på 100 gr träfritt papper tolv gånger om året och har en upplaga på 3 miljoner ex, kan du för samma papperskostnad göra 15 ytterligare utskick om du väljer Holmen XLNT 75 med 55 gr ytvikt! Marknaden kan alltså bearbetas med betydligt högre frekvens. Chanserna till kommersiell framgång ökar. Att våga välja ett obestruket papper är ett mycket kostnadseffektivt sätt att agera speciellt när man kommunicerar informativa budskap, säger Tommy Wiksand.

15 Att våga välja ett obestruket papper är ett mycket kostnadseffektivt sätt att agera speciellt när man kommunicerar informativa budskap, säger Tommy Wiksand. Slutsatsen baseras på den undersökning Holmen Paper låtit Icebreak göra om hur effektivt två olika papper Holmen XLNT och ett träfritt papper kommunicerar. 15

16 Swedish Holmen Bravo i dubbel upplaga Holmen Bravo 80 där har ni det senaste tillskottet i Holmen Paper s produktpalett. I jämförelse med etablerade Holmen Bravo 75 har man höjt såväl ljushet som tryckglans. Med introduktionen av Holmen Bravo 80 tillgodoses önskemål från kunder om att få tillgång till ett returfiberbaserat papper som på ett ännu starkare sätt kombinerar bra tryckglans med bra läsbarhet. De här egenskaperna gör att papperet passar utmärkt till exempelvis magasin av standardtyp. Dessutom har det en bra körbarhet, säger Andreas Boo, Commercial Sales Manager, RPP. Såväl Holmen Bravo 75 som Holmen Bravo 80 finns i ytvikterna 54, 57, 60, 65 och 70 g/m 2. Holmen Bravo 80 finns dessutom i 80 g/m 2. Också det är ett önskemål från marknaden. Vi ger den tillgång till ett papper med en ytvikt som gör Holmen Bravo gr till intressant alternativ till låt oss kalla det traditionella pappersval i det här produktsegmentet, säger Andreas Boo. Med introduktionen av Holmen Bravo 80 kommer också fler att få tillgång till Bravo som produceras vid Holmen Paper s anläggning i Spanien. Från att ha varit en produkt som i huvudsak marknadsförts i södra Europa, står Nederländerna, Belgien och Tyskland i tur för att kunna köpa och säga Bravo. Nu blir kundernas synpunkter konkreta utvecklingsprojekt För cirka ett år sedan presenterades den senaste kundundersökningen som Holmen Paper låtit Opticom International Research göra. Nu pågår arbetet för fullt med att ytterligare utveckla leveransservice, produktkvalitet och tekniskt support. Samtliga bruk och även medarbetare centralt är engagerade i en rad olika projekt. En stor del av förbättringsarbetet drivs i form av kvalitetsprojekt ute på våra bruk, säger Fredrik Holgersson som är projektledare för Prefered supplier. Målet med förbättringsarbetet är att Holmen Paper ska bli just kundernas förstaval. För att fånga upp deras synpunkter mera i detalj har representanter från bruken genomfört ett antal kundbesök. I tur står också möten mellan säljkontor och pappersbruk. Representanter från t ex bruket i Spanien ska träffa medarbetare från säljkontoren i Spanien, Frankrike och Italien. Avsikten är att också på det här sättet fånga upp förbättringsförslag och initiera projekt som gynnar kunderna. När vi gör nästa mätning ska kunderna kunna konstatera att vi tagit fasta på deras synpunkter och att de vägt tungt i vårt utvecklingsarbete, säger Fredrik Holgersson. Basen för förbättringsarbetet är Holmen Paper s fyra värdeord; kundfokus, professionalism, mod och engagemang. DHL tog hem priset som Direct Marketer of the Year Det prestigefyllda priset FEDMA & Holmen Paper Direct Marketer of the Year hamnade i år i Tyskland. Valet föll på Dr Diane Rinas från DHL Global Mail. Utmärkelsen fick hon ta emot i samband med Next Marketing Conference i Madrid i början på maj. Prisutdelare var Gilberto Mokbel, Sales Manager från Holmen Paper i Spanien. Rinas, som är specialist på internationell direktreklam, får utmärkelsen för den höga, professionella nivå hon ständigt håller när det gäller att planera och genomföra internationella kampanjer. Pristagaren själv tackade med att se priset från FEDMA och Holmen Paper som ett stort erkännande för DHL Global Mail s tjänster och företagets strategiska satsning på DM.

Holmen s paper#2 2014

Holmen s paper#2 2014 Holmen s paper#2 2014 Serietidningsförlaget bekämpar sjunkande upplagor med nya hjältar Europa Apotheek sparar både pengar och miljö med Holmen VIEW Ny studie: Det finns ett stort behov av papper Trevlig

Läs mer

Holmen s paper#1 2015

Holmen s paper#1 2015 Holmen s paper#1 2015 Modesajt bjuder på exklusiv inspiration på papper förstås Årets nyhet! Holmen UNIQ utmanar SC-segmentet Print Power Deutschland kämpar mot missuppfattningar om papper Forskaranalys:

Läs mer

Holmen s paper#3 2012

Holmen s paper#3 2012 Holmen s paper#3 2012 Nya Holmen VIEW Google tror på papper Framtidens kataloger Skogsskolan från återväxt till slutavverkning TEXT: Strateg Marknadsföring, Anders Thorén FOTO: Tony Yoh Jansson (3, 4 7),

Läs mer

Torsten Stjernschantz Managing Director, Holmen Paper Ltd UK

Torsten Stjernschantz Managing Director, Holmen Paper Ltd UK #2 2010 Vi är många som tycker om den känsla och överblick som papperstidningen förmedlar. Med ett smart pappersval kan man dessutom få tidningen att sticka ut ytterligare och kommunicera en modern image.

Läs mer

Holmen s paper#3 2011

Holmen s paper#3 2011 Holmen s paper#3 2011 Visst går det att skapa Haute Couture av papper! Vem är tre millimeter lång blond, slank och vacker? Tryckta media och UpCode ökar papperets slagkraft Excellent säger Sture om XLNT

Läs mer

Holmen s paper#2 2011

Holmen s paper#2 2011 Holmen s paper#2 2011 What a wonderful VIEW Tidningar måste tänka om Raffinerade nyheter Chi Chi inspirerade TEXT: Strateg Marknadsföring, Anders Thorén FOTO: Ulla-Carin Ekblom (sidan 3, 5, 8 11, 19),

Läs mer

Holmen s paper 2 2008

Holmen s paper 2 2008 Holmen s paper 2 2008 En produkt som är välgjord, tillgodoser ett behov och kan konsumeras när du själv har tid och möjlighet. Låter intressant eller hur? Är den dessutom gratis låter det nästan för bra

Läs mer

Boken. lätt att göra, svår att sälja. Sus Andersson. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

Boken. lätt att göra, svår att sälja. Sus Andersson. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF E- Boken lätt att göra, svår att sälja Sus Andersson Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF E-boken lätt att göra, svår att sälja Sus Andersson Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Rapporten

Läs mer

svenska tjänster innehålls i den digitala ekonomin Fokus: den digitala boken Rapport från Netopia och Svenska Förläggareföreningen, SvF

svenska tjänster innehålls i den digitala ekonomin Fokus: den digitala boken Rapport från Netopia och Svenska Förläggareföreningen, SvF svenska innehålls tjänster i den digitala ekonomin Fokus: den digitala boken Rapport från Netopia och Svenska Förläggareföreningen, SvF Svenska innehållstjänster i den digitala ekonomin Fokus: den digitala

Läs mer

Skogen i ryggen Entreprenörer / Ann-Christin och Johan Bergstedt driver skogsbruk och företag med samma glöd PLUS: Tema / Papperskartan ritas om

Skogen i ryggen Entreprenörer / Ann-Christin och Johan Bergstedt driver skogsbruk och företag med samma glöd PLUS: Tema / Papperskartan ritas om AFFÄRER OCH SKOG FRÅN HOLMEN-KONCERNEN NUMMER 2 2011 TJEJER & TEKNIK SAMLAR FRAMTIDENS INGENJÖRER Skogen i ryggen Entreprenörer / Ann-Christin och Johan Bergstedt driver skogsbruk och företag med samma

Läs mer

vår största tillgång FJÄLLRÄVENS kärnvärden ÄR lilla gula

vår största tillgång FJÄLLRÄVENS kärnvärden ÄR lilla gula örnsköldsviks skönaste kundtidning nummer 1 Våren 2013 ett kundmagasin från ågrenshuset och lilla gula om Värdet av att synas. hur kreativ kommunikation kan föra Fram ditt budskap. FJÄLLRÄVENS kärnvärden

Läs mer

Äta lavar? PLUS: Matväxter/ Skogen levererar råvaror när en ny generation svenska stjärnkockar sätter trender i Europa

Äta lavar? PLUS: Matväxter/ Skogen levererar råvaror när en ny generation svenska stjärnkockar sätter trender i Europa NUMMER 3 2015 AFFÄRER OCH SKOG FRÅN HOLMEN-KONCERNEN ANALYS Vi granskar förutsättningarna i avtalsrörelsen Äta lavar? Matväxter/ Skogen levererar råvaror när en ny generation svenska stjärnkockar sätter

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke

Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2006 Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke Bobutiken med försmak av framtidens boende Ökat trädgårdsintresse

Läs mer

5/2012. Dags förena fackhandeln Temasidor foto&video Intervjuer med chefdesigners. Christer Palmgren AudioVideo:

5/2012. Dags förena fackhandeln Temasidor foto&video Intervjuer med chefdesigners. Christer Palmgren AudioVideo: 5/2012 Branschtidning för hemelektronik & vitvaror Årgång 70 Christer Palmgren AudioVideo: Dags förena fackhandeln Temasidor foto&video Intervjuer med chefdesigners gränslös UNDERHÅLLNINg. Under hösten

Läs mer

allt troligare Nyheter från Photokina-mässan Lyckad omorganisation för Cylinda

allt troligare Nyheter från Photokina-mässan Lyckad omorganisation för Cylinda Fackhandelssamarbete allt troligare Nyheter från Photokina-mässan Lyckad omorganisation för Cylinda 20128 AHLSTRAND & WÅLLGREN PhiliPs TV når nya höjder. Tack för förtroendet. En nyligen genomförd undersökning

Läs mer

preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision.

preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision. preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision. Preemraff Lysekil, Sverige. Flygfoto över produkthamnen på raffinaderi Preemraff Lysekil. Innehåll. Start...4 VD har ordet...

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

Rethink LEDARSKAP. Stora Enso 2011 VOLYM 2 INNOVATION & LEDARSKAP

Rethink LEDARSKAP. Stora Enso 2011 VOLYM 2 INNOVATION & LEDARSKAP Rethink LEDARSKAP Stora Enso 2011 VOLYM 2 INNOVATION & LEDARSKAP Bortom fantasins gränser Den här papperskonsten bär man på huvudet. En framtid byggd i trä Trä har en avgörande roll i nya stadsmiljöer

Läs mer

Telia Trendspaning 2006

Telia Trendspaning 2006 Telia Trendspaning 2006 Både privatpersoner och företag tror att modern kommunikation kommer att förändra deras vardag under 2006. Hur ser det ut för dig? Innehåll Denna trendspaning ger en bild av hur

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

Dynamik ger ökade vinster

Dynamik ger ökade vinster En tidning om effektivt företagande Maj 2012 storbritannien: europas enklaste plats för företag Dynamik ger ökade vinster Kvinnor i ledningen en bra affär enligt Annie Lööf stiga sätter eskilstuna på världskartan

Läs mer

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd Vårt företag, våra val Årsredovisning 2007 Christiane Yoshinaga anställd Robert Dobkowski anställd Jouko Karvinen CEO Hannu Honkanen anställd José Videgain anställd Lisa McCartney konsument Ingrid Engström

Läs mer

WIKIPEDIAS GRUNDARE. Visar hur nätet kan användas effektivare. Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör.

WIKIPEDIAS GRUNDARE. Visar hur nätet kan användas effektivare. Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör. ISMAgazine Nr 2/2010 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör Förutse din vinst Lägre kostnader, större professionalism WIKIPEDIAS GRUNDARE Visar hur

Läs mer

Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR. DR-monitorn 2014

Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR. DR-monitorn 2014 Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR DR-monitorn 2014 DR-monitorn 2014 - PostNord Innehåll Om rapporten...02 Fysiska fördelar i digitala tider...03 Sammanfattning...04 Direktreklam i

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer