Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning"

Transkript

1 28 Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning

2

3 Innehåll VD:s kommentar... 4 Noter till de finansiella rapporterna Länsförsäkringsgruppen... 6 Revisionsberättelse Förvaltningsberättelse... 8 Bolagsstyrningsrapport årsöversikt Styrelse och revisorer Resultaträkning Medarbetare Balansräkning Fullmäktige Resultatanalys Ordlista Kassaflödesanalys Miljöredovisning... 4 Bolagsstämman äger rum torsdagen den 16 april 29 kl. 17. på First Hotel Statt, Karlskrona

4 VD:s kommentar Att vi satsar mitt i finanskrisen visar vår styrka 28 var ett väldigt speciellt år med tanke på den globala finanskrisen, som påverkade Länsförsäkringar Blekinges kapitalförvaltning på ett negativt sätt. Samtidigt har vår kärnverksamhet, d v s sakförsäkringar, ett positivt rörelseresultat. Länsförsäkringar Blekinge har en i grunden mycket stabil ekonomi, som kunderna kan känna sig trygga med. Ett tecken på vår trovärdighet är att vår bank fick ett rejält uppsving med nya kunder mitt i bankkrisen. Vi går lite mot strömmen och satsar på nya kontor, för att ytter ligare öka vår lokala närvaro och styrka. Sedan jag tillträdde som VD i mitten av oktober har jag fått ett varmt och hjärtligt mottagande. Det finns ett stort engagemang bland medarbetarna och en positiv anda som genomsyrar Länsförsäkringar Blekinge och sprider sig till kunderna. Jag är stolt över uppdraget och har ambitionen att utveckla bolaget mot nya mål och höjder. Med mig i bagaget har jag erfarenhet från både bank och försäkring och senast kapitalförvaltning. Finanskrisen har framför allt påverkat Länsförsäk ringar Blekinge genom värdeminskningar i aktieportföljen. Bolagets kapitalförvaltning har dock klarat sig relativt bra tack vare en balanserad mix av aktier, räntebärande tillgångar och fastigheter. Vår finansportfölj har samman taget gått ner med måttliga tolv procent. Under ett turbulent och oroligt finansår som 28 känns det extra bra med ett tryggt och stabilt varumärke som Länsförsäkringar. Vi har mycket hög trovärdighet hos våra kunder. Vår lokala närvaro är vår styrka. Kunderna kan enkelt träffa oss personligen, för att exempelvis disku tera sitt sparande. Marknadsframgångar Länsförsäkringar är en vinnare på bankmarknaden. Nya bankkunder strömmade till oss då bankoron var som störst i höstas. Vi har också satsat målmedvetet på att lyfta bank verksamheten och nyanställt medarbetare, vilket gett re sultat. Affärsvolymen, d v s summan av in- och utlåning, har ökat med 3 procent och passerat två miljarder kronor. Med nystartat hypoteksbolag för lantbrukskrediter i egen regi kan vi numera erbjuda fullservice till länets skogs- o lantbrukare. 4 årsredovisning 28 Vi har även utvecklat och stärkt vår position på mark naden för livförsäkringar. Försäljningen av liv- och pen sionsförsäkringar har gått riktigt bra under 28. Försälj ningsvolymen är rentav den högsta i bolagets historia. Trots ökad konkurrens är vi fortsatt klart marknadsle dande och stabila på sakförsäkringsmarknaden i Blekinge. Premievolymen har totalt sett ökat något. Vi har gått star kast på företagssidan, medan vi har det något tuffare på privat- och lantbruksmarknaden. Skademässigt har vi haft ett förhållandevis bra år, dock med fler villabränder än normalt under andra halvåret. Växer med nya kontor Länsförsäkringar Blekinge har fortsatt att stärka den lokala utvecklingen och marknadsnärvaron. Under 28 har vi etablerat ett nytt fullsortimentskontor för bank och försäkring i Sölvesborg. Året dessförinnan öppnade vi nytt kontor i Ronneby en lyckad etablering på den lokala marknaden. Vår marknad är Blekinge och som lokalt bolag kan vi lägga all kraft på att lära känna just våra kunders behov och villkor. Att vi har möjlighet att satsa mitt i finanskrisen visar också på styrkan och framtidstron i Länsförsäkringar Blekinge. En spännande nyhet är att vi så sent som i november etablerade Länshem Fastighetsförmedling i Karlshamn och Sölvesborg i samma lokaler som vi har bank och försäkring. I och med starten av fastighetsförmedling kan vi erbjuda våra kunder hjälp med försäljning och köp av boende, vilket ger ännu en dimension till vårt breda utbud och ytterligare ett skäl till fördjupade kundrelationer. Med denna satsning får vi både sakförsäkring, livförsäkring, bank och fastighetsförmedling samlat under samma varu märke, vilket gör oss unika. Under 29 planerar vi att även etablera Länshem i Karlskrona och Ronneby. Vi kommer därmed att kunna erbjuda fastighetsförmedling på alla våra kontor i länet. Nya utmärkelser Som kundägt bolag är vi extra glada över att våra kunder uppskattar våra produkter och tjänster, vilket bekräftas av att vi fått fina kundbetyg även under året som gått. Det är något som våra medarbetare kan vara stolta över. För sjätte året i rad tog Länsförsäkringar hem titeln

5 Årets sakförsäkringsbolag. Och för fjärde gången utsågs vi till Årets livförsäkringsbolag, enligt en oberoende under sökning från tidningen Affärsvärlden. Dessutom har vi för fjärde gången de mest nöjda bankkunderna på privat marknaden och likaså de mest nöjda bolånekunderna, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Ny internetsajt säljer Även vår nya internetsajt har belönats med pris. är bästa bank- och försäkrings sajt, enligt tidningen Internetworld. Under våren 28 lanserade hela Länsförsäkrings gruppen nya konkurrenskraftiga internetsidor och ett nytt unikt kundmöte för alla inloggade kunder. I det inloggade kundmötet får kunderna en överblick över hela sitt enga gemang inom både bank och försäkring och har dessutom möjlighet att anmäla sin skada direkt via internet och köpa produkter och tjänster. Särskilt under sista kvartalet skedde en markant ökning av Internettrafiken: Framför allt när det gäller att teckna bilförsäkring, men även boendeförsäkring. företagen minskar vårt kundunderlag. I det läget gäller det att vi är än mer proaktiva gentemot våra kunder, såväl företagare som privatpersoner. Under våren lanserar vi det nya Förmånskundkonceptet med rabatter upp till 2 procent och andra förmåner för kunder som samlar sin boendeförsäkring, lönekonto samt pensionssparande hos Länsförsäkringar Blekinge. Vi vill på ett tydligt sätt premiera trogna kunder som väljer att ha ett brett engagemang hos oss. Ansvar för Blekinge Vi tar vårt ansvar för den lokala utvecklingen och trygg heten i länet. I samarbete med Räddningstjänsten genom för vi brandsäkerhetsutbildningar för kunder, både privatpersoner och företagare. Och tillsammans med skor stensfejarmästarna i länets kommuner besiktigar vi bo stadshus med fastbränsleanläggning på landsbygden. Kan vi förhindra brand genom förebyggande insatser tjänar vi snabbt in kostnaden. Men framför allt ökar vi tryggheten. Vi bryr oss om de unga genom att tillsammans med NTF föreläsa på alla gymnasieskolor i länet om trafiksä kerhet och droger. Vårt lokala engagemang tar sig också uttryck i form av riktad sponsring till ungdomsidrott och kulturföreningar. Lågkonjunkturen påverkar Vår kärnverksamhet drabbades inte av finanskrisen 28. Vi måste däremot vara observanta på att den försämrade konjunkturen kommer att påverka oss under 29. Blekinge har drabbats hårt av varsel. Volvo är en stor arbetsgivare i västra länsdelen och har dessutom många serviceföretag som underleverantörer. Går det sämre för LEIF NAURIN Verkställande direktör årsredovisning 28 5

6 Länsförsäkringsgruppen Samverkan som stärker Länsförsäkringar Blekinge Länsförsäkringar Blekinge äger tillsammans med de övriga 23 länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar inom olika områden och länsförsäkringsbolagen har tillsammans valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar Blekinge har alltid kundkontakterna här i länet, men i Länsförsäkringar AB bedrivs affärsverksamhet, serviceoch utvecklingsarbete inom liv- och fondförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring och djurförsäkring. Länsförsäkringar AB:s uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Faktaruta 1 Länsförsäkringar Blekinge äger 1,4 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Under 28 offentliggjordes åtgärder för att ytterligare öka konkurrenskraften inom länsförsäkringsgruppen och efter ett omfattande effektiviseringsarbete inom Länsförsäkringar AB delas sedan 1 januari 29 service- och administrationsresurser mellan bland annat dotterbolagen Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Bank. Detta effektiviseringsarbete leder till att driftskostnaderna inom Länsförsäkringar AB för 29 sänks med cirka 2 procent. Länsförsäkringar har länge legat i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sina banker och försäkringsbolag. 28 års mätning visade att Länsförsäkringar hade Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden och bolånekunder och inom samtliga kategorier som mättes placerade sig Länsförsäkringar bland de tre främsta. Livförsäkring Livförsäkringsbolaget har tack vare bra riskarbete bevarat kapitalet och den finansiella styrkan, trots finanskrisen. Under ett år då världens börser har backat mellan 3 och 5 procent har kunderna fått en genomsnittlig återbärings ränta på 3,5 procent före skatt och avgifter. Det är bäst bland jämförbara bolag. Totalavkastningen uppgick till -,6 (6,7) procent och konsolideringen till 15 (114) procent vid årets slut. Den sammanlagda premieinkomsten uppgick till (1 794) Mkr, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet uppgick till (11 361) Mkr. Länsförsäkringar utsågs till Årets Livförsäkringsbolag i tidningen Affärsvärldens årliga undersökning, samt till Sveriges bästa pensionsförvaltare av den europeiska branschtidningen Investment & Pension Europe. Länsförsäkringar Liv, Mkr Premieinkomst, netto Konsolidering % Faktaruta 2 Solvens Balansomslutning Länsförsäkringars gemensamma varumärke är mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. Den varumärkesmätning som genomförs av SIFO Research International bland privatpersoner och före tagare i Sverige visar att Länsförsäkringar har branschens starkaste varumärke både på privat- och företagsmarknaden. På privatmarknaden ligger Swedbank nära, men på företagsmarknaden är det ett stort gap till tvåan som också där är Swedbank. Länsförsäkringars varumärke har av KPMG värderats till 8 miljarder kronor. Den röd/blåa fyrkanten kändes igen av 89 procent av svenskarna vid en undersökning av GFK Sverige AB. 6 årsredovisning 28 Genomsnittlig återbäringsränta ,2 Ombildningen av Länsförsäkringar Liv Kunderna i Länsförsäkringar Liv röstade under hösten 28 ja till förslaget att ombilda bolaget till ett vinstutde lande livförsäkringsaktiebolag. Styrelsen för Länsförsäk ringar Liv skickade under december 28 in ansökan till Finansinspektionen om att få ombilda till vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag, vilket tidigast kan ske 1 januari 21.

7 Ett vinstutdelande bolag är bra för kunderna eftersom det leder till ökad trygghet i sparandet och möjlighet till högre avkastning. Efter ombildningen skjuter ägaren till kapital som saknas på en försäkrings garanterade värde. Idag delas denna kostnad av alla pensionstagare. I ett om bildat livförsäkringsbolag införs tak för kapitalavgift, fast avgift och premieavgift. Avkastningen kan öka i och med att en högre andel kan placeras i aktier. Ett vinstutdelande bolag är också bra för ägaren och för länsförsäkringsbo lagen. Livförsäkringsbolaget blir mer konkurrenskraftigt och länsförsäkringsbolagen får fler incitament att satsa mer. Det vinstutdelade kapitalet kommer alltid kunder i länsförsäkringsbolagen till del och inte någon extern part. Bankverksamhet uppgick under 28 till Mkr och det tekniska resul tatet uppgick till 82,9. Till detta kommer en omstrukture ringskostnad på 28,3 Mkr. Mäklad försäljning Genom Länsförsäkringar Mäklarservice når Länsförsäk ringar de kunder som väljer att företrädas av mäklare när de köper försäkring. För länsförsäkringsbolagens räkning förvaltade Mäklarservice vid utgången av 28 en sakför säkringspremie om (1 141) Mkr. Den mäklade försälj ningen av liv- och pensionsprodukter uppgick till (9 226) Mkr i försäljningsvärde. Mäklarkanalen står nu för en tredjedel av försäkringspremien inom både liv- och sak försäkringsaffären. Länsförsäkringar befäste under året sin position som banken med de mest nöjda kunderna på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex och ökade avståndet till övriga svenska banker, särskilt avseende kundlojalitet. Undersök ningen visar generellt att helkunder är mer nöjda än andra kunder. Det allra viktigaste är produktsortimentet och att kunderna kan utföra sina bankärenden tryggt och säkert men även servicekvaliteten har fått större inverkan på kund nöjdheten, främst bankernas personliga service och råd. Utlåning till allmänheten ökade med 17 procent till 79 (67) mdr och inlåning från allmänheten ökade med 18 procent till 35 (3) mdr. Bostadsutlåningen ökade med 13 procent till 54 (48) mdr. Bankverksamheten har överlag en låg riskprofil som inte nämnvärt har förändrats under den finansiella krisen. För lantbrukskrediter har Länsförsäkringar under flera år haft ett samarbete med Landshypotek. Samarbetet upp hörde den 1 februari 28 och sedan dess erbjuder Läns försäkringar bottenlån för lantbruks- och skogsbruks fastigheter till kunderna. Bottenlån för lantbruks- och skogsbruksfastigheter har växt kraftigt och uppgick vid årets slut till () Mkr. Mäklad livförsäkring Länsförsäkringars mäklade livförsäkringsaffär utvecklades mycket positivt under 28. Försäljningsvärdet via försäk ringsförmedlare uppgick under året till rekordhöga (9 226) Mkr vilket är en ökning med 15 procent jämfört med 27. Den mäklade livförsäkringsmarknaden känne tecknas av fortsatt konsolidering. Allt fler mindre mäklar bolag söker sig till de större mäklarhusen och kedjorna. En stark drivkraft bakom denna trend är möjligheterna att få tillgång till stöd för bland annat analys, compliance och teknisk utveckling. Undersökningar visar att svenska livförsäkringsmäklare har en mycket positiv attityd till Länsförsäkringar. Under året utnämndes Länsförsäkringar bland annat för andra året i rad till Årets Bästa Mäklardisk av branschorganet SFM (Svenska förmedlares förening). Utnämningarna är en konsekvens av att Länsförsäkringar erbjuder bra support och administration till förmedlarna samt att Länsförsäkringar är duktiga på att skapa funge rande relationer till oberoende försäkringsförmedlare. Vidare är det totala produkterbjudandet, i form av bland annat sortiment och avkastning, attraktivt för försäkrings mäklarnas kunder. Länsförsäkringar Bank Mäklad sakförsäkring Länsförsäkringars mäklade sakförsäkringsaffär ökade något under 28, jämfört med 27. Sakförsäkringsmark naden kvarhöll i stort en god lönsamhetsnivå och det gav fortsatt stöd till trenden med fler nya aktörer på den svenska marknaden. Nya konkurrenter i sakförsäkringsmarknaden ökade samtidigt konkurrensen runt varje offert. Länsför säkringars förmåga att trots allt inte förlora mark under 28 består bland annat i lokal skadereglering, pålitlig ad ministration samt tryggheten i den ekonomiska styrkan. Likaså är varumärket starkt. Rörelseresultat, Mkr Räntenetto, Mkr Balansomslutning, mdr Antal kunder * * Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader. Till följd av omorganisationen i Länsförsäkringar AB-koncernen har omstruktureringskostnader om 27 Mkr belastat resultatet. Rörelseresultatet inklusive omstruktureringskostnader ökade till 245 (238) Mkr. Djur- och grödaförsäkring Agria Djurförsäkring är marknadsledande inom djur- och grödaförsäkring i Sverige. Premieintäkten för egen räkning årsredovisning 28 7

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Blekinge avger härmed årsredovisning för 28, bolagets 165:e verksamhetsår. Verksamhet Länsförsäkringar Blekinge har sitt verksamhetsområde i Blekinge län. Bolaget erbjuder företag, skogs- och lantbruk samt privatpersoner ett fullsortiment av sak- och livförsäk ringar. För lantbrukare, skogsbrukare och privatpersoner erbjuds också banktjänster. Vi är marknadsledande på ett flertal områden. Vi är även delaktiga i olika gemensamma återförsäkringsaffärer inom länsförsäkringsgruppen. Förutom verksamhet där Länsförsäkringar Blekinge har egen koncession erbjuder bolaget försäkring inom såväl sak- som livförsäkringsområdet samt bank- och fondtjänster genom avtal med Länsförsäkringar AB och dess helägda dotterbolag. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för kundrelationerna. Total affärsvolym Den totala volymen för bolagets affärer fördelar sig enligt nedan, Mkr: Sakförsäkring Direkt försäkring: Premieinkomst 249 Mottagen återförsäkring: Premieinkomst 23 Förmedlad försäkring: Premieinkomst 16 Livförsäkring Premieinkomst 16 Förvaltat kapital 1859 Finansiella tjänster Bank, inlåning 632 Bank, utlåning 1475 Fond (marknadsvärde) 33 Marknadsandelar i procent direkt försäkring Marknadsandelar i % Direkt försäkring Hem Villa Villahem Fritidshus Företag Lantbruk Motorfordon Organisation och struktur Länsförsäkringar Blekinge ingår som ett av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag i länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger gruppen Länsförsäkringar AB med dot terbolag. Bolaget är självständigt och bolagsformen är ömsesi dig, vilket betyder att ägarna utgörs av bolagets försäk ringstagare. Dessa har inflytande över verksamheten och väljer 54 fullmäktigeledamöter som ska företräda dem på bolagsstämman. Bolagsstämman utser bolagets styrelse som består av sex ledamöter. Därutöver ingår VD och två personalrepresentanter i styrelsen. 8 årsredovisning 28

9 Väsentliga händelser under året 2 kunder fick Översikten i Blekinge 2 kunder fick i januari sin Översikt. Översikten är en gemensam sammanhållen engagemangsöversikt för privat kunder i Länsförsäkringar som omfattar Bank & Försäkring. Sammanlagt skickade länsförsäkringsbolagen 1,1 miljoner Översikter. Samtliga länsförsäkringsbolag deltog i aktiviteten. Vi har branschens starkaste varumärke För första gången gjordes en mätning av hur starkt Läns försäkringars varumärke är i relation till samtliga konkur renter inom den samlade branschen för bank, försäkring och pension. SIFO:s mätning visade att Länsförsäkringar har branschens starkaste varumärke både inom privat- och företagsmarknaden. På privatmarknaden ligger Swedbank nära men på företagsmarknaden är det ett stort gap till tvåan Handelsbanken. Håkan Danielsson blev ny VD för LFAB Styrelsen i dotterbolaget LFAB utsåg chefen för division Liv, Håkan Danielsson, till verkställande direktör i LFAB. Han tillträdde sin tjänst i samband med årsstämman den 23 maj 28 och efterträdde då Tommy Persson som varit verkställande direktör i LFAB sedan Invigningar i Riga och Vilnius Länsförsäkringsgruppens två nya försäkringsverksamheter i Lettland och Litauen, under varumärket Nordicia, invigdes med klippning av band i närvaro av Exportråd och ambas sadörer. Regeringen föreslog att flyttstoppet för pensionsförsäkringar tas bort Regeringen lämnade en proposition till riksdagen där de föreslog att ta bort flyttstoppet för pensionsförsäkringar som infördes i februari 27. Propositionen följde lagråds remissen vilket innebar att flyttstoppet hävdes den 1 maj 28. Största produktionssättningen någonsin, nya Internetbutiken Produktionssättningen av nya Internetbutiken var den största produktionssättningen i länsförsäkringsgruppens historia. Målet är att kunderna ska uppskatta den nya de signen med korta svarstider och god tillgänglighet. Återbäring för tredje året i rad För tredje året i rad kunde LF Blekinge dela ut återbäring och samtidigt behålla konkurrenskraftiga försäkrings premier och bra erbjudanden i övrigt. Våra sakförsäkrings kunder fick dela på 22 Mkr. VD Jörgen Svensson lämnade LF Blekinge och blev ny VD för Länsförsäkringar Liv Styrelsen i Länsförsäkringar Liv AB utsåg Jörgen Svensson till verkställande direktör i Länsförsäkringar Liv. Han tillträdde befattningen den 23 maj 28 och efterträdde Håkan Danielsson, som i samband med årsstämman i Länsförsäkringar AB blev VD för Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar tog hem utmärkelsen Årets Mäklardisk Liv För andra året i rad placerades länsförsäkringsgruppen på första plats när mäklarbranschen utsåg Bästa Mäklardisk Liv i Sverige. I klassen Bästa Mäklardisk Sak blev läns försäkringsgruppen näst bäst. Dubbelt upp igen: Årets liv- och sakbolag Länsförsäkringsgruppen befäster sin position som företags kundernas absoluta favorit. VD:ar, ekonomi- och finans direktörer i Sverige gav länsförsäkringsgruppen högsta betyg i branschen, både när det gäller livförsäkring och sakförsäkring. Det visade Finansbarometern, en oberoende och årlig undersökning från tidningen Affärsvärlden. Ny VD för Länsförsäkringar Blekinge Ny VD för Länsförsäkringar Blekinge blev Leif Naurin, 48 år, som närmast kom från Acta Kapitalförvaltning i Göteborg. Leif Naurin tillträdde tjänsten som VD 15 oktober. Ökad konkurrenskraft till lägre kostnad LFAB mot ny organisation LFAB:s VD Håkan Danielsson presenterade en handlings plan för att stärka konkurrenskraften och sänka kostna derna för att stå upp mot den marginalpress som finns i branschen i dag. Åtgärderna ska stärka erbjudandet till kund för att snabbare realisera våra tillväxtstrategier. Invigning av Sölvesborgskontoret Den 7 november öppnade Länsförsäkringar Blekinge sitt fjärde kontor. På lite drygt ett år har vi därmed gått från två kontor till fyra kontor. Länsförsäkringar Blekinge gjorde en rejäl satsning i Sölvesborg och de nya medarbetare som anställdes är både försäkrings- och bankpersonal. årsredovisning 28 9

10 Länshem Fastighetsförmedling i Blekinge! Samtidigt med invigningen i Sölvesborg startade vi Länshem Fastighetsförmedling på Karlshamns- och Sölvesborgs kontoren. Våren 29 planeras uppstart i Karlskrona och Ronneby. Ombildningen av livbolaget kunderna sa ja Kunderna i Länsförsäkringar Liv sa ja till förslaget att ombilda bolaget till ett vinstutdelande livförsäkringsaktie bolag. Av de kunder som deltog i omröstningen röstade 8 procent ja till en ombildning och 2 procent röstade nej. Internetbutiken utsågs till bästa bank och försäkringssajt Länsförsäkringar fick utmärkelsen Sveriges bästa sajt inom bank- & försäkring och ligger på 24:e plats i den totala listan över Sveriges hundra bästa sajter enligt tidningen Internet world. 1 årsredovisning 28 Sveriges bästa pensionsförvaltare för fjärde gången Länsförsäkringar utnämndes för fjärde gången till bästa svenska pensionsförvaltare av den ledande bransch tidningen Investment & Pensions Europe (IPE). Bemanningen färdig i det nya LFAB Arbetet med att skapa det nya LFAB inleddes i slutet av maj. Ledstjärnan för LFAB:s nya organisation och be manning har under hela processen utgått från de tre upp drag LFAB har från länsförsäkringsbolagen, Utveckling, Service och Affär. Syftet har varit att både öka konkur renskraften och sänka kostnaderna.

11 Placeringstillgångar Marknadsvärde Mkr % Netto- placering Mkr Värde- förändring Mkr Marknadsvärde Mkr % Direkt- avkastning Mkr % Räntebärande 43,3 44,2 15,7 5,9 424,9 53,4 15, Aktier 481,1 52,6 -,1-14,2 34,8 42,9 varav Svenska 115,3 12,6 4,3-45,8 73,8 9,3 Total avkastning Mkr % 3,6 2,8 5,1 1,3 2,1-129,9-27, 4,3 3,7-41,5-35,3 varav Utländska 174,8 19,1-29,4-57,9 87,5 11, 2,2 1,3-55,8-34,8 varav Länsförsäkringar 144,1 15,8, -41,4 12,7 12,9 3,8 2,7-37,5-26,1 varav övriga 46,9 5,1 25, 4,9 76,8 9,7,, 4,9 8,2 Placeringsfastigheter 29,4 3,2,1 -,1 29,4 3,7 -,8-2,8-1, -3,3 913,8 1, 15,7-134,4 795,1 1, 24,5 2,7-11,1-11,9 Summa Resultat och ekonomisk ställning Resultatutveckling samt ekonomisk ställning framgår av femårsöversikten längre fram i årsredovisningen. Kapitalförvaltning Marknadsvärdet på koncernens placeringstillgångar (exkl depåer hos återförsäkrare) uppgick vid verksamhetsårets slut till 795,1 (913,8) Mkr enligt ovanstående modell. Resultat Årets resultat före skatt uppgick till -11,4 (32,4) Mkr och efter skatt till -66,2 (23,1) Mkr. Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 28,5 (13,7) Mkr. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför Försäkringsrisker Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms vara väl balanse rad. Den genomsnittliga skadeprocenten f.e.r. 65,3 procent under senaste 5-årsperiod återspeglar försäkringsrisken. Skadeprocenten f.e.r har under den senaste 5-årsperioden varierat mellan 58-7 procent och har 28 samma skade procent som 24, d v s 7, procent. Den mottagna affären innehåller huvudsakligen svensk affär. Premieinkomsten uppgick under verksamhetsåret till 23,5 Mkr eller 9,4 procent av premieinkomsten i direkt försäkring. Största risk i mottagen affär bedöms vara den i affären ingående atompoolen. Maximal ansvarighet per skadehändelse i atompoolen uppgår för bolagets del till 8,9 Mkr. Avgiven återförsäkring skyddar direkt försäkring för enskild stora skadehändelser samt ogynnsamt totalt skade utfall för skadeårgång. För varje enskild skadehändelse uppgår bolagets normala självbehåll till 3,5 milj kr eller lägre. För årgångens totala skadeutfall har tecknats en stop loss återförsäkring. Finansiella risker Bolaget finansiella risker består av kursrisker, valutarisker och ränterisker. Totalavkastningstabellen ovan visar över siktligt hur placeringstillgångarna fördelar sig på olika till gångsslag samt deras avkastning. I not 2 lämnas en mer ingående redogörelse över bola gets risker och riskhantering. Dotterbolag Länsförsäkringar Blekinge äger aktier via sitt helägda dotterbolag BLF Fastighet AB enligt not 13. Koncernen Koncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Blekinge ( ) samt det helägda dotterbolaget BLF Fastighet AB ( ). Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvs metoden. Koncernens fria kapital inklusive årets resultat uppgår till 193,8 (274,7) Mkr. Förslag till behandling av vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolags stämman besluta att årets förlust, kronor jämte balanserad vinst, kronor totalt kronor överföres i ny räkning. årsredovisning 28 11

12 5-årsöversikt (Mkr) Koncernen ,4 24,8 236,8 233,7 27,6 Resultat Premieintäkter f.e.r. Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r. Återbäring Driftskostnader f.e.r. Övriga tekniska intäkter och kostnader Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen Finansrörelsens resultat Övriga intäkter och kostnader Resultat före dispositioner och skatt Årets resultat 14,2 11, 6,6 4,6 4,9-166,9-158,1-149,1-134,8-145,3, -19, -23,3-24,9, -57,3-54,4-5,7-52,5-4,5 -, -6,5,,, 28,5 13,7 2,4 26,1 26,7-125,4 2,6 55,1 88,8 35,9-4,6-1,8-4,2-2,2-3,3-11,4 32,4 71,3 112,7 59,3-66,2 23,1 52,8 87,1 9,8 Ekonomisk ställning Placeringstillgångar, verkligt värde 765,2 885,8 84,2 75,4 581,4 Premieinkomst f.e.r. 24,2 244, 24,7 235,9 235,4 Försäkringstekniska avsättningar f.e.r. 338,9 327,4 38,9 275,3 23,3 45,2 48,3 43, 27,7 38, 491,5 598, 574,3 58,2 395,6 44,1 47,3 447,2 394,4 37,4 87,4 127,7 127,1 113,8 88,2 491,5 598, 574,3 58,2 395, Erforderlig solvensmarginal Kapitalbas Konsolideringskapital Beskattat eget kapital Uppskjuten skatt Konsolideringskapital Konsolideringsgrad % Nyckeltal Försäkringsrörelsen Skadeprocent f.e.r 7% 66% 63% 58% 7% Driftskostnadsprocent f.e.r. 24% 23% 21% 22% 2% Totalkostnadsprocent f.e.r. 94% 89% 84% 8% 9% Direkt försäkring Skadeprocent brutto 69% 62% 55% 77% 71% Driftskostnadsprocent brutto 23% 22% 21% 22% 19% Totalkostnadsprocent brutto 92% 84% 76% 99% 9% 2,7% 2,3% 2,8% 2,1% 3,2% -11,9% 3,7% 8,% 11,3% 7,7% Kapitalförvaltning Direktavkastning % Totalavkastning % Länsförsäkringar Blekinge tillämpar sedan den 1 januari 27 Finansinspektionens allmänna råd FFFS 26:17, s k lagbegränsad IFRS i såväl moderbolagets redovisning som i koncernredovisningen. Samtliga uppgifter avseende 26 har analyserats i syfte att finna avvikelser mot 27 års nya redovisningsregler. För 26 har inga avvikelser som påverkar bolagets resultat eller ställning identifierats. 12 årsredovisning 28

13 Resultaträkning (Tkr) Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse Not Koncernen 28 Moderbolaget Premieintäkter för egen räkning (f.e.r.) Premieinkomst 4 Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar (f.e.r.) Utbetalda försäkringsersättningar 6 Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador f.e.r. Återbäring och rabatter f.e.r Driftskostnader f.e.r Övriga tekniska intäkter & kostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke Teknisk redovisning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgånga Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 5 Övriga intäkter & kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Förändring av säkerhetsreserv Förändring av periodiseringsfond -5-9 Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat årsredovisning 28 13

14 Balansräkning (Tkr) Koncernen Tillgångar Moderbolaget Not Placeringstillgångar Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag Aktier och andelar i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende återförsäkring Fordringar avseende direkt försäkring Fordran dotterbolag Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar 16 Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar årsredovisning 28

15 Eget kapital, avsättningar och skulder Koncernen Moderbolaget Reservfond Uppskrivningsfond Eget kapital Not Bundet eget kapital Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust Årets resultat Obeskattade reserver Utjämningsfond Säkerhetsreserv Periodiseringsfond Försäkringstekniska avsättningar (före avgivenåterförsäkring) Ej intjänade premier & kvardröjande risker Oreglerade skador Avsättning för återbäring Avsättning för andra risker och kostnader Pensioner och liknande förpliktelser Skatter aktuell & uppskjuten Övriga avsättningar Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsbetalda premier Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ställda säkerheter årsredovisning 28 15

16 Resultatanalys (Tkr) Totalt Direkt försäkring av svenska risker 28 Sjuk och Hem och Företag, Trafik Motor- S:a direkt olycksfall villa fastighet fordon försäkring Mottagen återförsäkring Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Premieintäkter f.e.r. not 1 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r. not Återbäring Driftskostnader Övr tekn intäkter & kostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat brutto Återförsäkrares andel Avvecklingsresultat f.e.r Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Avsättning för återbäring Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador Noter till Resultatanalys Not 1 Premieintäkter f.e.r Premieinkomst (före avg. åf) Premier för avgiven återförsäkring premier och kvardröjande risker Not 2 Försäkringsersättningar f.e.r Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för ej intjänade Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador f.e.r. 16 årsredovisning

17 Kassaflödesanalys (direkt metod) Tkr Kassaflödesanalys (direkt metod) Tkr Koncernen Moderbolaget Not Premieinbetalningar Löpande verksamhet Premieutbetalningar till återförsäkrare Skadeutbetalningar Skadeinbetalningar från återförsäkrare Driftsutgifter Utbetalningar av återbäring Betald skatt Övriga in- och utbetalningar Kassaflöde från den löpande verksamheten byggnad & mark Investeringsverksamheten Direktavkasting Nettoinvesteringar i: aktier & andelar koncernföretag finansiella placeringstillgångar Nettoinvesteringar i materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut årsredovisning 28 17

18 Noter till de finansiella rapporterna (Tkr) Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna förutsättningar Överensstämmelse med normgivning och lag Bilagda årsredovisningshandlingar har upprättats enligt lagen om årsredovisning i försäkringsbolag (ÅRFL) samt i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredo visning i försäkringsföretag (FFFS 28:26). Resultatredovisning Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat samt ytterligare ett icke-tekniskt resultat som omfattar den del av kapitalavkastningen som återstår efter över förd avkastning till försäkringsrörelsen. Kapitalavkastningen in kluderar orealiserade värdeförändringar. Konsolideringsprinciper Dotterföretag Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Intäkter för förmedling av bank- och fondtjänster Bolaget förmedlar ett brett utbud av försäkring inom livområdet samt bank- och fondtjänster genom avtal med Länsförsäkringar AB och dess helägda dotterbolag. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för kundrelationerna och erhåller ersättning för detta. Intäkterna redovisas i det icke-tekniska resultatet under Övriga intäkter och kostnader. Placeringstillgångar Klassificering av finansiella instrument Finansiella tillgångar värderas till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över resultaträkningen. Länsförsäkringar Blekinge förvaltar och utvärderar alltid resultatet av samtliga placerings tillgångar (aktier, obligationer och fastigheter) på basis av verkligt värde förutom när verkligt värde inte kan fastställas på ett till förlitligt sätt. I uppföljningen av kapitalförvaltningens resultat är fokus främst riktat på nyckeltalet totalavkastning. I detta mått in kluderas såväl realiserade som orealiserade resultat (förutom i de fåtal fall när verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt). Detta innebär att även placeringar i onoterade aktier såsom t ex Länsförsäkringar AB ingår i denna utvärdering. Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över resultaträkningen. De utgörs i balansräkningen av aktier i andra företag än koncernföretag samt obligationer. Aktier och andelar i koncernföretag värderas i moderbolagets balansräkning till anskaffningsvärdet. Eventuellt nedskrivnings behov prövas regelbundet. I koncernens balansräkning värderas tillgångar i dotterbolag till verkligt värde. Värderingsprinciper Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras mellan kunniga parter som är obe roende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. Verkligt värde på finansiella tillgångar, som är note rade på en aktiv marknad, motsvaras av tillgångens noterade köp kurs på balansdagen utan avdrag för framtida transaktionskost nader. Sådana instrument återfinns på balansposterna Aktier och 18 årsredovisning 28 andelar, Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom att använda värderingstekniker, t ex nyligen genomföra transaktioner, pris på liknande instrument och diskonterade kassaflöden. Bolagets innehav av aktier i Länsförsäkringar AB har värde rats till verkligt värde på basis av aktiernas substansvärde. Efter som aktierna innehas med hembudsförbehåll, enligt vilket aktierna i första hand måsta erbjudas de övriga ägarna till ett pris som motsvarar substansvärdet, så utgör substansvärdet i de flesta fall aktierna verkliga värde. I det fall aktiernas verkliga värde, beräknat enligt en kassaflödesmetod, uppgår till ett lägre belopp än sub stansvärdet, så redovisas aktierna till detta värde. Den samlade resultateffekten från finansiella tillgångar och skulder, värderade med hjälp av värderingstekniker uppgick i kon cernen till -36,5 (16,2) Mkr. Byggnad och mark Fastigheterna som i huvudsak används i den egna rörelsen redo visas i balansräkningen till verkligt värde. Det verkliga värdet baseras på värderingar. Redovisning i resultaträkningen av realiserade och orealiserade värdeförändringar För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde över resultaträkningen redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i den icke-tekniska redovisningen som kapital avkastning. Redovisning av försäkringsavtal Premieinkomst Som premieinkomst redovisas samtliga premier för vilka ansvarighet inträtt, d v s när försäkringsperioden börjat löpa eller premien förfallit till betalning. Premieintäkt Som premieintäkt redovisas den del av premieinkomsten som är hänförlig till redovisningsperioden. Den del av premieinkomsten från försäkringskontrakt som avser tidsperioder efter balansdagen avsätts till Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker i balansräkningen. Beräkning av avsättning sker i normal fallet genom att premieinkomsten periodiseras strikt utifrån det underliggande försäkringskontraktets löptid. Försäkringsersättningar Försäkringsersättningar utgörs av redovisningsperiodens kostnader för inträffade skador vare sig de är anmälda till bolaget eller ej. I de totala försäkringsersättningarna ingår under perioden utbe talda försäkringsersättningar och förändringar i avsättningar för oreglerade skador. Försäkringstekniska avsättningar Försäkringstekniska avsättningar utgörs av avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker samt avsättning för oreglerade skador och motsvarar förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal.

19 Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på ingångna försäkringskontrakt. Avsätt ningen beräknas normalt strikt tidsproportionellt. Om premie nivån bedöms vara otillräcklig för at täcka de förväntade skadeoch driftskostnaderna för skadereglering, förstärks de med ett tillägg för kvardröjande risker. Avsättning för oreglerade skador Avsättning för oreglerade skador ska täcka de förväntade framtida utbetalningarna för samtliga inträffade skador, inkl de skador som ännu inte rapporterats till bolaget, s k IBNR-avsättning. Avsättning inkluderar även kostnader för skadereglering. Uppskattning av av sättningsbehovet görs för flera skadearter med statistiska metoder. Det mest väsentliga antagandet som ligger till grund för dessa me toder är att historiska utfall kan användas för beräkning av fram tida skadekostnader. För de större skadorna och för skador med komplicerade ansvarsförhållanden görs individuell bedömning. Avsättning för oreglerade skador är väsentlig för bedömning av bolagets redovisade resultat och ställning, eftersom avvikelse mot faktiska framtida utbetalningar resulterar i avvecklingsresultat som redovisas kommande år. En redogörelse för bolagets avveck lingsresultat återfinns i resultatanalysen. Diskontering av oreglerade skador sker i trafikaffären, se not 21. Återförsäkring Kostnader för återförsäkring redovisas i resultaträkningen under kostnadsposten Premier för avgiven återförsäkring. Den del av risken för vilken återförsäkring tecknats redovisas i balansräk ningen som Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsätt ningar. Kontroller för att fastställa eventuellt nedskrivningsbehov avseende denna post genomförs löpande och per balansdagen. Nedskrivningsbehov föreligger när det bedöms som sannolikt att återförsäkraren inte kommer att infria sina åtaganden enligt åter försäkringsavtal. Driftskostnader Driftskostnader i försäkringsrörelsen redovisas funktionsuppdelade som anskaffningskostnader, administrationskostnader samt skade regleringskostnader. Driftskostnader för skadereglering redovisas som en del av resultaträkningens försäkringsersättningar. Drifts kostnader för kapitalavkastning redovisas under icke tekniskt resultat som Kapitalavkastning kostnader. Under Icke tekniskt resultat redovisas även driftskostnader för förmedlad affär som Övriga intäkter och kostnader. Förutbetalda anskaffningskostnader Försäljningskostnader som har ett klart samband med tecknande av försäkringsavtal och som bedöms generera en marginal som minst täcker anskaffningskostnaderna aktiveras. Anskaffnings kostnader innefattar driftskostnader som direkt eller indirekt kan hänföras till tecknandet eller förnyandet av försäkringsavtal såsom provisioner, marknadsföringskostnader samt löner och omkost nader för säljpersonal. Anskaffningskostnader avskrivs på 12 månader. Återbäring & Rabatter Styrelsen kan besluta om återbäring till försäkringstagarna då rörelseresultatet är positivt. Efter styrelsens beslut fastställs vilka kriterier som ska ligga till grund för utbetalning. Länsbonus får de kunder som har flera privatförsäkringar hos Länsförsäkringar Blekinge samt minst en privat försäkring eller en tjänst i Länsför säkringar Bank AB och Länsförsäkringar Liv AB. Skatter Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. In komstskatter redovisas i resultaträkningen, såvida inte den under liggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital då även den tillhörande skatteeffekten redovisas mot eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i prak tiken beslutade per balansdagen. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas på orealiserade vinster i placerings tillgångar samt skillnaden mellan redovisade och skattemässiga värden på fastigheter. I koncernen tillkommer uppskjuten skatt på obeskattade reserver. Ersättning till anställda Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer för ersättningar efter avslutad anställning redovisas som kostnad i resultaträkningen när de uppstår. Förmånsbestämda planer för er sättningar efter avslutad anställning redovisas på samma sätt som avgiftsbestämda. Kostnader för ersättningar i samband med att personal slutar före den normala tidpunkten redovisas när kostnaden uppstår. När ersättningar erbjuds för att uppmuntra frivillig avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att accepteras och antalet anställda som kommer att acceptera er bjudandet tillförlitligt kan uppskattas. Avsättning för förväntade kostnader för personalbonus redo visas när denna förpliktelse kan beräknas tillförlitligt. Moderbolagets redovisningsprinciper Dotterbolag Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaff ningsvärdesmetoden. Som intäkt redovisas endast erhållna utdel ningar under förutsättning att dessa härrör från vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Skatter I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inkl uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Not 2 Risker och riskhantering Inledning Bolagets resultat beror dels av försäkringsverksamheten och de försäkringsrisker som hanteras där, dels av placeringsverksamheten och finansiella risker. Risk och riskhantering är därför en central del av verksamheten i Länsförsäkringar Blekinge. Denna not om fattar en beskrivning av försäkringsföretagets riskhanteringsorga årsredovisning 28 19

20 nisation samt kvantitativa och kvalitativa upplysningar om försäk ringsrisker och finansiella risker. med kraftiga rörelser på de finansiella marknaderna. Bolaget upp fyller med god marginal de krav som ställts av myndigheterna. Mål, principer och metoder för bolagets riskhantering Syftet med försäkringsföretagets riskhanteringsorganisation är att identifiera, mäta och styra samliga risker som företaget är expo nerat för, både försäkringsrisker och finansiella risker. Ett viktigt syfte är också att tillse att försäkringsföretaget har en betryggande solvens i förhållande till de risker företaget är exponerade för. Bolagets sätt att hantera risktagandet bygger på tydligt defi nierade ansvarsområden och väl fungerande processer och kan beskrivas på följande sätt. Risker i försäkringsverksamheten Skadeförsäkringsrisker består av premierisk, reservrisk och kata strofrisk. Innebörden i dessa begrepp och bolagets generella meto der för att hantera dessa typer av risker beskrivs nedan. Ansvaret för Länsförsäkringar Blekinges riskarbete ligger hos styrelsen som årligen beslutar om bolagets övergripande styr dokument, exempelvis affärsplan, policy och riktlinjer för kapital förvaltning (inkl normalportfölj, d v s hur bolagets tillgångar skall vara allokerade mellan olika tillgångsslag) och skuldtäcknings policy. Styrelsen får löpande rapportering av hur bolagets risker utvecklas via olika rapporter. Styrelsen har även en internrevisionsfunktion till sitt förfogande. Internrevisorerna skall medverka till att kontrollera att verksam heten inom bolaget bedrivs mot fastställda mål och i enlighet med styrelsens intentioner och riktlinjer genom att undersöka och ut värdera den interna styrningen. I bolagets operativa riskorganisation finns förutom VD, en riskkontroll- och compliancefunktion. Bolagets riskkontroller ansvarar för att identifiera och beskriva bolagets olika riskområden. I detta ansvar ligger även att tillsammans med företagsledningen, andra ansvariga chefer och compliancefunktionen, ta fram styr dokument som beskriver hur de olika riskerna skall hanteras. Riskkontrollern har även till uppgif att rapportera om den löpande riskhanteringen till styrelsen. Rapportering av risk Bolaget har en intern beräkningsmodell för att mäta totalrisk. Metoden är ett led i anpassningen till de s k riskbaserade solvens reglerna som förväntas komma att införas. I beräkningen ingår att mäta risk för följande risktyper : skadeförsäkringsrisk, marknads risk, affärsrisk, operativ risk och motpartsrisk. Det totala riskbe loppet ställs sedan i relation till bolagets kapital (konsoliderings kapital). Bolagets styrelse ska minst årligen få en riskrapport där det framgår hur de olika riskerna utvecklats över tiden, samt hur relationen mellan totalrisk och kapital har utvecklats. Bolaget styrs av ett flertal legala krav. I Sverige är Finansin spektionen tillsynsmyndighet för de finansiella bolagen. Varje kvartal rapporterar bolaget in uppgifter om bl a kapitalbas och solvens. Fr o m 27 rapporterar även bolaget in uppgifter enligt det s k trafikljussystemet. Trafikljussystemet är ett stresstest som görs för att kontrollera att bolaget klarar av sina åtaganden även i perioder 2 årsredovisning 28 Premierisk Premierisk är risken att skade- och driftkostnader för ännu ej inträffade skador inte täcks av premieintäkten. Premierisken inne håller dels en genuin osäkerhet om det faktiska utfallet av varje enskilt försäkringsavtal, dels osäkerhet om den ingående totala avsättningen för ännu ej inträffade skador på redan ingångna försäkringsavtal, tillsammans med den under nästa år intjänade premien på årets försäljning, kommer att visa sig vara tillräcklig för att täcka skade- och driftkostnader som kommer att belöpa på nästa räkenskapsår. Reservrisk Reservrisk är risken för att avsättning för oreglerade skador inte räcker för att reglera inträffade skador. Den hanteras främst genom utvecklade aktuariella metoder och en noggrann kontinuerlig upp följning av anmälda skador. Bolaget redovisar diskonterade avsättningar för oreglerade skador i trafikförsäkringen. Detta innebär att bolaget även har en ränterisk inbyggd i de försäkringstekniska avsättningarna. Totalt uppgår de diskonterade avsättningarna för oreglerade skador (netto) i trafikaffären till 12,2 (83,4) Mkr. Den ack diskonterings effekten, d v s skillnaden mellan diskonterade och odiskonterade reserver uppgår till 24,9 (18,8) Mkr. Division SAK inom Länsför säkringar AB ger tillsammans med ansvarig aktuarie och Länsför säkringar AB:s finanschef grundläggande bedömningar för beslut om diskonteringsräntesats för trafikreserven. Den rekommende rade räntesatsen uppgår f n till 2,5 (2,5) %. Katastrofrisk Bolagets verksamhetsområde är i första hand begränsat till Blekinge län, vilket innebär att de risker bolaget tecknat är kon centrerade till en förhållandevis liten region. Detta medför en re lativt stor risk att flera enskilda försäkringar blir skadedrabbade vid en störra skada som exempelvis en brand- eller stormskada. Främst är det olika typer av egendomsförsäkring (exempelvis fastighets-, lantbruk/skogs- och villaförsäkring) som är särskilt känslig för denna geografiska koncentration. Genom det i nästa avsnitt beskrivna interna riskutbytet är bolaget också exponerat för katastrofskador som inträffar i de övriga länsbolagen. Åtagandet är bolagets enskilt största risk och utgör ett belopp som motsvarar 15 % av koncernens konsolide ringskapital vid årets ingång. Det inträder då gruppens externa katastrofskydd är uttömt. Riskhantering i skadeförsäkringsrörelsen Bolaget tecknar såväl direkt skadeförsäkring som mottagen skade återförsäkring inom områdena sjukdom och olycksfallsförsäkring, egendom, ansvar, motorfordon och trafikförsäkring samt mottagen livåterförsäkring. För att begränsa riskerna i försäkringsrörelsen deltar bolaget i ett riskutbyte, återförsäkring, tillsammans med de 23 övriga

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg UTGÅVA 2 Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar gävleborg För andra banker och försäkringsbolag är Gävleborg inte hela världen. Det är det för oss. Vår idé är att skapa ekonomisk trygghet för människor och

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2 länsförsäkringar stockholm årsredovisning 2009 Innehåll 2 Vd-ord 4 Förvaltningsberättelse 7 Femårsöversikt 8 Resultatanalys 9 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Gävleborg

Årsredovisning. Länsförsäkringar Gävleborg Årsredovisning Länsförsäkringar Gävleborg innehåll VD-kommentar 4 Vårt miljöarbete 7 Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport avseende förändringar i bolagets

Läs mer

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2 Plats för en sidfot Innehåll Kort om Länsförsäkringar Västerbotten Västerbottens läns brandstodsbolag grundades 1855 av landshövdingen G A Montgomery.

Läs mer

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 3 Vd-kommentar Verksamheten 6 Väsentliga händelser under året som gått 8 Våra kunder är också våra ägare 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 Femårsöversikt

Läs mer

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet.

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Länsförsäkringar Kalmar län är ett av de 23 lokala, kundägda och självständiga länsförsäkringsbolag som samverkar under

Läs mer

Länsförsäkringar Södermanland

Länsförsäkringar Södermanland 2010 Länsförsäkringar Södermanland Å R S R E D O V I S N I N G Innehåll VD-kommentar3 2010 Skadornas år 4-5 Förvaltningsberättelse 6-8 Femårsöversikt9 Rapport över koncernens totalresultat10 Resultaträkning

Läs mer

Länsförsäkringar Bergslagen Årsredovisning

Länsförsäkringar Bergslagen Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Bergslagen Årsredovisning Innehåll Inledning 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Privatmarknaden 8 Företagsmarknaden 12 Lantbruksmarknaden 16 Skador 18 Bolagets miljöarbete 21 Medarbetare

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen.

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Årsredovisning 2013 Innehåll 3 Vd-kommentar 6 samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget kapital 17 Kassaflödesanalys 19 Noter

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

2011 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning 211 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Innehåll 3 Vd-kommentar 6 Samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget

Läs mer

innehåll året i korthet Bolagsstämman äger rum torsdagen den 3 april kl. 15.00 på Teleborgs slott, Växjö.

innehåll året i korthet Bolagsstämman äger rum torsdagen den 3 april kl. 15.00 på Teleborgs slott, Växjö. årsredovisning innehåll året i korthet Vd-kommentar 4 Förvaltningsberättelse 2013 7 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys för moderbolaget 13 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 2 Noterat om 2013 4 Vd-ord 6 Miljö 8 Samverkan Verksamheten 10 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Koncernen 14 Femårsöversikt 17

Läs mer

Länsförsäkringar Gotland Årsredovisning

Länsförsäkringar Gotland Årsredovisning 2012 Länsförsäkringar Gotland Årsredovisning Event tillsammans med Räddningstjänsten utanför vårt kontor i Visby. länsförsäkringar gotland årsredovisning 2012 3 Innehåll 2012 i några korta punkter Inledning

Läs mer

Länsförsäkringar Gotland Årsredovisning

Länsförsäkringar Gotland Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Gotland Årsredovisning länsförsäkringar gotland årsredovisning 2011 3 Innehåll 2011 i några korta punkter Inledning 3 Viktiga händelser 2011 4 Vd-kommentar Finansiella rapporter

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 hemmaplan - Länsförsäkringar Skaraborgs kundtidning hemmaplan LänsförsäKringar skaraborg informerar INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 28 maj 2013, klockan 18.00 i Kalmarsalen (Skeppsbrogatan 49 i Kalmar). 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 28 maj 2013, klockan 18.00 i Kalmarsalen (Skeppsbrogatan 49 i Kalmar). 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2012 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Finsmakare i generationer; Blomlöfs Rökeri 6 Tre bolag blir ett 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Försäkrings AB Bostadsgaranti. Org nr 516401-6684. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Försäkrings AB Bostadsgaranti. Org nr 516401-6684. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Försäkrings AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt

Läs mer

innehåll Europeiska Årsredovisning 2008 3 Vd har ordet 5 Förvaltningsberättelse 6 Sammanfattning av räkenskapsåret 2008

innehåll Europeiska Årsredovisning 2008 3 Vd har ordet 5 Förvaltningsberättelse 6 Sammanfattning av räkenskapsåret 2008 Årsredovisning 2008 innehåll 3 Vd har ordet 5 Förvaltningsberättelse 6 Sammanfattning av räkenskapsåret 2008 10 Förslag till vinstdisposition 11 5-års översikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Kassaflödesanalys

Läs mer

Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012.

Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012. Dina Försäkring AB. Årsredovisning. Innehåll: VD-ord... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Femårsöversikt... 9 Resultaträkning... 10 Resultatanalys... 12 Balansräkning... 14 Rapport över förändringar i eget

Läs mer

Årsredovisning 2013. Agria Djurförsäkring

Årsredovisning 2013. Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2013 Agria Djurförsäkring Agria Djurförsäkring I korthet Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring och ett dottervarumärke till Länsförsäkringar.

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2014 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Öländsk drivkraft 6 Att våga sticka ut 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 BALANSRÄKNING...

Läs mer

LEVA LIVET. Våra kunder vågar

LEVA LIVET. Våra kunder vågar V D - A N D E R S S T R A N D S U M M E R A R 2 0 0 7 Våra kunder vågar Sveland Försäkringar AB har under 2007 fortsatt att utveckla sina affärsvolymer. Framför allt har motorförsäkringsaffären haft en

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnummer 516401-6585 INNEHÅLL Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förslag

Läs mer