LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER"

Transkript

1 Enkäten för 50 år fyllda LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER 1. Vi skulle först vilja veta vad för slags aktiviteter Ni deltar i. Har Ni under sistlidna sex månader utfört något som helst avlönat arbete? Vilket av följande alternativ beskriver bäst Er situation? (Välj bara ett alternativ!) 1. Ja, jag arbetar på heltid 2. Ja, jag arbetar på deltid (Mindre än 35 timmar i veckan. Även oregelbundet eller lågavlönat arbete räknas = lön över 900 och under 2000 euro per månaden) 3. Nej, jag är arbetslös och söker jobb aktivt 4. Nej, jag är pensionerad 5. Nej, jag är hemmamamma eller pappa, anhörigvårdare eller dylikt, jag sköter barn eller någon annan hemma 6. Nej, jag är studerande eller lärling 7. Nej, jag har inte utfört avlönat arbete av andra orsaker Om Ni valde alternativ 4-7, hoppa till fråga 3 2. Vid vilken ålder skulle Ni vilja avgå med ålderspension? vid års ålder 3. Har Ni under de senaste 12 månaderna deltagit i någon kurs, föreläsning eller konferens för att förbättra Era kunskaper eller Er yrkesskicklighet? 1. Ja 2. Nej 4. Har Ni för avsikt att under de närmaste 12 månaderna delta i något slags evenemang som ger Er yrkesutbildning eller praktik? 1. Ja 2. Nej 1

2 5. Har Ni jobbat med frivilligarbete, dvs. arbete utan lön/arvode eller med mycket liten penningersättning inom föreningar eller motsvarande samfund? 1. Ja 2. Nej Hoppa till fråga 7 6. Jag har utfört frivilligarbete inom (Ni kan välja flera alternativ) 1. Idrott och motion 2. Kultur och musik 3. Skolor eller barndagvård 4. Socialsektorn 5. Kyrkan eller andra trossamfund 6. Yrkesrelaterat förtroendeuppdrag utanför arbetsplatsen (t.ex. inom fackförening) 7. Miljö- och naturskydd, djurskydd 8. Politik och lobbande 9. Ungdomsarbete eller vuxenutbildning 10. Nöd- eller räddningsarbete (t.ex. inom en FBK) 11. Inom hälsovården 12. I ärenden kring rättsväsende och brottslighet 13. Ekonomisk rådgivning 14. Fritids- eller sociala evenemang 15. Annan frivilligverksamhet i den egna boendemiljön. 7. Kan Ni tänka Er utföra frivilligarbete inom nära framtid, t.ex. de kommande 12 månaderna? (Välj ett alternativ!) 1. Nej, under inga omständigheter Hoppa till fråga 9 2. Ja, möjligen 3. Ja, med nöje 2

3 8. Inom vilka områden kunde Ni tänka dig utföra frivilligarbete? (Ni kan välja flera alternativ) 1. Idrott och motion 2. Kultur och musik 3. Skolor eller barndagvård 4. Socialsektorn 5. Kyrkan eller andra trossamfund 6. Yrkesrelaterat förtroendeuppdrag utanför arbetsplatsen (t.ex. inom fackförening) 7. Miljö- och naturskydd, djurskydd 8. Politik och lobbande 9. Ungdomsarbete eller vuxenutbildning 10. Nöd- eller räddningsarbete (t.ex. inom en FBK) 11. Inom hälsovården 12. I ärenden kring rättsväsende och brottslighet 13. Ekonomisk rådgivning 14. Fritids- eller sociala evenemang 15. Annan frivilligverksamhet i den egna boendemiljön. Här några frågor om Er själv och Ert liv 9. Hurdant är Ert allmänna hälsotillstånd? Skulle Ni säga att det är: 1. Mycket bra 2. Bra 3. Hyfsat 4. Dåligt 5. Mycket dåligt 3

4 10. Hindras Ni på något sätt i Era dagliga aktiviteter av någon långvarig sjukdom, handikapp eller psykiska besvär? OM JA, mycket eller i viss mån? 1. Ja, mycket 2. Ja, i viss mån 3. Nej 11. Allmänt taget, hur lycklig skulle Ni säga att Ni är? (0 betyder extremt olycklig och 10 betyder extremt lycklig) Extremt olycklig Extremt lycklig 12. Hur nöjd är Ni med Ert liv i stort sett nuförtiden? (0 betyder extremt missnöjd och 10 betyder extremt nöjd) Extremt missnöjd Extremt nöjd 13. Hur ofta umgås Ni med vänner, släktingar eller arbetskamrater i andra sammanhang än arbete? 1. Aldrig 2. Mera sällan än en gång i månaden 3. En gång i månaden 4. Flera gånger i månaden 5. En gång i veckan 6. Flera gånger i veckan 7. Varje dag 4

5 14. Har Ni någon som Ni kan diskutera intima och personliga frågor med? 1 Ja 2 Nej 15. Om Hur ofta deltar Ni i olika former av sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter jämfört med andra människor i Er ålder? 1. Mycket mera sällan än de flesta 2. Mera sällan än andra 3. Ungefär lika mycket 4. Oftare än andra 5. Mycket oftare än andra Följande frågor gäller Ert hushåll och/eller Er familj 16. Har Ni barn? 1. Nej Hoppa till fråga Ja 17. Hur många barn har Ni? barn 18. Hur gamla är Era barn, dvs. det äldsta och det yngsta? Mitt yngsta barn är år Mitt äldsta barn är år 5

6 19. Bor barnen tillsammans med Er i samma hushåll? 1. Nej 2. Ja 20. Bor barnen i samma stad som Ni? 1. Nej 2. Ja 21. Hur ofta har Ni personlig kontakt med Era barn (Om Ni har flera, tänk på det barn som Ni har mest kontakt med) 1. Mycket ofta, varje dag 2. Ofta, minst en gång i veckan 3. Ibland, sådär en gång i månaden 4. Sällan, mindre än en gång i månaden 5. Aldrig 22. Bor Ni ensam eller med andra? Ifall Ni inte bor ensam, hur många personer utöver Er bor det regelbundet i Ert hushåll? 1. Jag bor ensam Hoppa till fråga I mitt hushåll bor det förutom mig själv personer 23. Vilken av följade beskrivningar passar bäst in på Er? 1. Jag är gift och bor tillsammans med min äkta hälft 2. Jag bor tillsammans med min partner 3. Ingetdera av ovan nämnda alternativ 6

7 24. Ifall Ni skulle bli sjuk eller behöva långvarig vårdnadshjälp, har Ni någon som kunde börja hjälpa Er regelbundet? 1. Nej Om Ni svarade Nej, hoppa till fråga Ja, men jag är inte helt säker på det 3. Ja, och jag är helt säker på det Följande frågor gäller temat behovet av långvarigare vård 25. Vem/vilka av följande skulle det i så fall vara som skulle hjälpa Er, och hur säker är Ni på att få hjälp? (Välj alltså in bara ett alternativ per rad) Mycket säker Ganska säker 1 Mitt eller min makas/makes barn eller dessas maka/make 2 Mina barnbarn Min äkta hälft/min partner Någon annan släkting En vän eller granne Ganska osäker 26. Ifall Ni skulle bli sjuk eller behöva långvarig vårdnadshjälp, vet Ni vilken organisation och/eller institution som kunde hjälpa Er? 1. Nej Hoppa till fråga Ja 27. Vilken service och/eller organisation skulle det vara? (Skriv dess namn här nedan) 28. Skulle Ni vara redo att skaffa service av en privat serviceproducent på egen bekostnad? 1. Nej 2. Ja 7

8 29. Har någon närstående till Er i något skede behövt långvarig eller varaktig vård för att han/hon inte längre klarat av vardagssysslor såsom personlig hygien, toalettbesök o.s.v.? 1. Nej, det har aldrig hänt Hoppa till fråga Ja, det har hänt 30. Vet Ni var personen ifråga fick vård? (Flera alternativ får anges) 1. Hemma hos den hjälpbehövande 2. Hemma hos mig 3. I en annan bostad (t.ex. hos släktingar) 4. På ett vårdhem 31. Deltog Ni i vården av denna person? 1. Nej Hoppa till fråga Ja, även jag 32. Vem/vilka hjälpte Er då? (Flera alternativ får anges) 1. Ingen 2. Familj/släktingar som bor i samma hushåll 3. Familj/släktingar som bor annanstans 4. Grannar och vänner 5. Professionella vårdare och ambulerande vårdservice 6. Institutioner som erbjuder kortvarig vård 7. En självhjälpsgrupp 8

9 33. Föreställ Er en äldre ensamboende far eller mor som p.g.a. fysisk eller psykisk ohälsa inte längre klarar sig utan regelbunden hjälp. Vad vore i Ert tycke den bästa och näst bästa lösningen för personer i den situationen? (Välj alltså in bara ett bästa lösningen och ett näst bästa lösningen) 1 Att de bor hos något av sina barn. 2 Att något av vederbörandes barn tittar regelbundet in och ger den vård och skötsel som behövs. 3 Att en offentlig eller privat professionell vårdare tittar in och ger lämplig vård och skötsel. 4 Att de flyttar till ett vårdhem. Bästa lösningen Näst bästa lösningen 34. Om någon behöver regelbunden vård för att klara av vardagssituationer kan lämplig vård ges på många olika vis. I det följande finns flera alternativ. (Välj alltså in bara två alternativ per rad) Vårdalternativ 1. Hurdan vård skulle Ni önska Er själv? 2. Hurdan vård tror Ni att Ni kommer att få? Absolut Möjligen Absolut Säkert Möjligen Säkert inte inte 1 Vård i mitt eget hem av nära släkting (t.ex. make/maka/partner, barn som bor i närheten) 2 Vård i mitt eget hem av professionella skötare Vård i mitt eget hem av nära släkting stödd av professionella skötare Bo hos nära släkting (t.ex. son eller dotter) och få hjälp av dem Vård hos nära släkting (t.ex. barn) med stöd av professionell skötare Allroundvård i ett stort och bra vårdhem Vård i en liten institution i mitt eget bostadsområde med kontakt till säkt, vänner och grannar 8 Någon annan lösning (var vänlig skriv här nedan)

10 35. Om man utgår från Era egna och Era anhörigas erfarenheter av hälsovårdsservicen i Er egen hemkommun, hurdan är den? (Välj alltså in bara ett alternativ per rad) 1 Sjukhusen 2 Tandvården 3 Specialläkare och kirurger Mycket bra Ganska bra Ganska dålig 4 Familjeläkare eller allmänpraktiker Mycket dålig 5 Hemvårdshjälpen för dem som behöver hjälp 6 Vårdhemmen 7 Hälsorådgivningen 36. Om vi igen utgår från Era egna eller Era anhörigas erfarenheter, hur bra går det att få följande hälsovårdstjänster i Finland? Frågan gäller endast hur bra man får tag på servicen, inte vad den kostar eller hurdant urval är. (Välj alltså in bara ett alternativ per rad) 1 Sjukhusen 2 Tandvården 3 Specialläkare och kirurger Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt 4 Familjeläkare eller allmänpraktiker Mycket dåligt 5 Hemvårdshjälpen för dem som behöver hjälp 6 Vårdhemmen 7 Hälsorådgivningen 10

11 I det följande några frågor av allmän karaktär 37. Här nedan beskrivs olika typer av personligheter. Läs varje beskrivning och ringa in hur mycket Ni tycker att Ni själv påminner om dem. (Välj alltså in bara ett alternativ per rad) Hur mycket påminner Ni om persontypen? 1 Tycker om överraskningar och söker nya saker att göra. Tycker det är viktigt att göra många olika saker i livet. 2 Tycker folk skall göra som de blir tillsagda. Tycker att regler alltid skall iakttagas, även då ingen annan ser. 3 Tycker om att ha skoj. Skämmer gärna bort sig själv en smula. Väldigt mycket Ganska mycket Någorlunda Bara lite Inte just alls Inte alls 4 Tycker det är viktigt att bete sig klanderfritt. Undviker att göra någonting som andra tycker är fel. 5 Söker äventyr och är redo att ta risker. Vill ha spänning i livet Söker varje möjlighet att ha skoj. Tycker det är viktigt med sådant som ger njutning. 7 Tycker det är viktigt att leva i en trygg omgivning. Undviker allt som kunde äventyra den egna tryggheten Tycker det är viktigt att myndigheterna garanterar folks trygghet mot alla slags hot. Vill att staten skall vara stark nog att skydda alla medborgare

12 I det följande ställer vi några frågor med tanke på klassificeringen 38. Vilken är den högsta utbildning som Ni fullföljt? (Välj bara ett alternativ) 1. Mindre än folkskola eller grundskolans lågstadium 2. Folkskola eller grundskolans lågstadium (klass 1-6) 3. Mellanskola eller grundskolans högstadium (klass 7-9/10) 4. Gymnasium, studentexamen eller yrkesskolexamen 5. Instituts- eller högskolexamen 6. Licentiat- eller doktorsexamen 39. Hur många år sammanlagt har Ni varit i skola eller studerat på heltid eller deltid? (Deltidsstudier räknas så att antalet år motsvarar heltidsstudier. Räkna också med läroplikt. Svaret avrundas till hela år) år 40. Hur stor är Ert hushålls nettoinkomst, dvs. sammanlagda inkomster av olika slag efter skatt och andra obligatoriska utgifter, i månaden? Om Ni inte vet den exakta siffran duger det med en uppskattning. (Välj bara ett alternativ) 1. Under Över Det vill jag inte yppa 12

13 41. Vilken av följande beskrivningar passar bäst in på Ert hushålls ekonomi just nu? 1. Man lever bra på våra nuvarande inkomster 2. Man klarar sig på nuvarande inkomster 3. Det är svårt att klara sig på nuvarande inkomster 4. Det är mycket svårt att klara sig på nuvarande inkomster 5. Svårt att säga 42. Om Ni av någon anledning skulle behöva pengar för att klara av oväntade utgifter, har Ni någon (bekant eller släkting) som Ni kunde vända dig till och låna 500 euro? 1. Nej 2. Ja 3. Svårt att säga 43. Är Er nuvarande bostad? 1. Egnahemshus 2. Egen aktielägenhet 3. Hyreslägenhet i höghus, radhus eller parhus 4. Bostadsrättsbostad i höghus, radhus eller parhus 5. Senior- eller servicehus 6. Övrig 44. Hur ofta använder Ni Internet, World Wide Web eller e-post på jobbet eller hemma för eget behov? 1. Har inte tillgång till Internet på jobbet eller hemma 2. Aldrig 3. Mindre än en gång i månaden 4. En gång i månaden 5. Flera gånger i månaden 6. En gång i veckan 7. Flera gånger i veckan 8. Varje dag 13

14 45. Är Ni finländsk medborgare? 1. Ja Hoppa till fråga Nej 46. I vilket land är Ni medborgare? (Skriv i vilket land Ni har medborgarskap) 47. Föddes Ni i Finland? 1. Ja Hoppa till fråga Nej 48. I vilket land är Ni född? (Skriv namnet på det land där Ni är född) 49. För hur länge sedan flyttade Ni för första gången till Finland för att bo här? 1. Mindre än för ett år sedan 2. För 1-5 år sedan 3. För 6-10 år sedan 4. För år sedan 5. För mer än 20 år sedan 14

15 50. Hur länge har Ni bott i Er nuvarande hemkommun? år 51. Hur gammal är Ni? Jag är år gammal. 52. Är Ni man eller kvinna? 1. Man 2. Kvinna Stort tack för att Ni deltog i vår undersökning! 15

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR MEDIA Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2010

FINLAND I EUROPA 2010 FINLAND I EUROPA 2010 INTERVJUFORMULÄR De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant och ganska snabbt enligt det alternativ som först känns rätt. A1. Kort

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt det

Läs mer

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

A1. Kort 1. Hur mycket tid ängar Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag? Använd kort 1.

A1. Kort 1. Hur mycket tid ängar Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag? Använd kort 1. ESS European Social Survey FINLAND I EUROPA 2002 -intervjuformulär A. Media, social tilltro A1. Kort 1. Hur mycket tid ängar Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag? Använd kort 1. Ingen tid

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005

FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005 FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005 A. Media, social tilltro Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket)

Läs mer

FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto

FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Undersökning om växelverkan mellan generationer

Undersökning om växelverkan mellan generationer Intervju- och undersökningstjänster Undersökning om växelverkan mellan generationer Hurdan hjälp har Du gett dina närmaste? Har Du fått ekonomiskt stöd av Dina föräldrar? Borde far- och morföräldrarna

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013

KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013 KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Läs mer

Välkommen till enkäten här följer först frågor om din livskvalitet

Välkommen till enkäten här följer först frågor om din livskvalitet Välkommen till enkäten här följer först frågor om din livskvalitet När du besvarar frågorna om livskvalitet och psykisk hälsa nedan är det du själv som bedömer dina egenskaper. Du kan alltså varken svara

Läs mer

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002:3 Telefonintervjuer med nya personer Ipnummer Datum Intervjuare Projektledare: Olle Findahl Jag heter xxxxxxx och

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 V1. Det var nyligen riksdagsval i Finland. Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Först några frågor om dig själv

Först några frågor om dig själv 1. Vilket år är du född: 19 Först några frågor om dig själv 2. Är du kvinna eller man? Kvinna Man 3. Var är du född? I samma län som jag bor i nu I annat län i Sverige I annat land 4. Vilken är den högsta

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer