bruksanvisning Tvättmaskin EWT W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W"

Transkript

1 bruksanvisning Tvättmaskin EWT W

2 2 electrolux Kontrollpanel 2. Lockhandtag 3. Filterlucka 4. Spak för att flytta produkten 5. Justerbara fötter Kontrollpanelen Programväljare 2. Tryckknappar och deras funktioner 3. Display 4. Kontrollampa för Lägga i mer tvätt 5. Start/Paus-knapp 6. Tryckknappar för Time manager Symboler Time Manager 2. Temperatur 3. Barnlås 4. Program pågår: Förtvätt/Huvudtvätt Sköljning eller Ånga, Tömning Centrifugering 5. Programtid eller nedräkning av Fördröjd start

3 electrolux 3 Tvättmedelsfack Förtvätt Tvätt Sköljmedel (Fyll inte på över MAX-markeringen M ) Säkerhetsinformation Läs noga igenom följande information innan du installerar och använder din tvättmaskin. Spara denna bruksanvisning tillsammans med tvättmaskinen. Allmän säkerhet Försök inte att modifiera tvättmaskinen på något sätt. Det kan utsätta dig för fara. Var noga med att avlägsna alla mynt, säkerhetsnålar, broscher, skruvar och liknande från tvätten innan du startar ett tvättprogram. Sådana föremål kan annars orsaka allvarliga skador på maskinen. Använd den rekommenderade mängden tvättmedel. Tvätta små föremål såsom strumpor, tvättbara bälten och liknande i en tygpåse eller ett örngott. Stäng av tvättmaskinen och stäng vattenkranen efter varje användningstillfälle. Koppla loss tvättmaskinen från eluttaget före rengöring eller underhåll. Tvätta inte kläder med ribbstickning, material utan fåll eller fransiga material i tvättmaskinen. Installation Packa upp tvättmaskinen eller be att få den uppackad omedelbart vid leverans. Kontrollera att tvättmaskinen inte har några utvändiga skador. Rapportera alla transportskador till din återförsäljare eller den som skött transporten. Avlägsna alla transportbultar och allt förpackningsmaterial innan tvättmaskinen installeras. Vattenanslutningen får endast utföras av en kvalificerad rörmokare. Kontakta en behörig elektriker om elnätet i ditt hem behöver anpassas för att ansluta tvättmaskinen. Kontrollera efter installationen att tvättmaskinen inte står på nätkabeln. Om tvättmaskinen installeras på ett mattbelagt golv, se till att mattan inte blockerar ventilationsöppningarna i maskinens botten. Tvättmaskinen måste anslutas till ett jordat vägguttag enligt gällande bestämmelser. Läs noga igenom instruktionerna i avsnittet "Elektrisk anslutning" innan du ansluter tvättmaskinen till elnätet. Maskinens anslutningskabel får endast bytas ut av en auktoriserad servicetekniker. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av felaktig installation. Åtgärder vid risk för frost Om produkten utsätts för temperaturer under 0 C måste följande försiktighetsåtgärder vidtas: Stäng vattenkranen och koppla loss tilloppsslangen. Placera tilloppsslangens och tömningsslangens ändar i en behållare på golvet. Välj och starta tömningsprogrammet och låt det slutföras. Stäng av produkten genom att vrida programväljaren till stoppläget.. Koppla loss produkten från eluttaget. Anslut tillopps- och tömningsslangarna. På så sätt töms det kvarvarande vattnet i slangarna så att inte is bildas, vilket annars kan skada produkten. Innan du slår på produkten igen, se till att den är installerad på en plats där temperaturen inte sjunker under fryspunkten. Användning Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk. Använd inte produkten för kommersiella, industriella eller andra ändamål. Läs anvisningarna på varje klädvårdsetikett innan kläderna tvättas. Lägg inte in kläder i tvättmaskinen som har fått fläckar borttagna med bensin, alkohol, trikloretylen, etc. Om sådana fläckborttagningsmedel har använts, vänta tills medlet har avdunstat helt innan plaggen läggs in i trumman. Töm alla fickor och veckla ut kläderna. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

4 4 electrolux Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten. Egna inställningar När du kör det första tvättprogrammet När maskinen används första gången Kontrollera att anslutningarna för el och vatten har utförts enligt installationsanvisningarna. Ta bort polystyrenblocket och allt övrigt förpackningsmaterial från trumman. Daglig användning Fylla på tvätt Öppna locket till tvättmaskinen. Öppna trumman A genom att trycka in spärren A: de två luckorna öppnas automatiskt. Lägg i tvätten, stäng trumluckorna och stäng sedan locket till tvättmaskinen. Varning Kontrollera att trumluckorna har stängts ordentligt innan du stänger locket: När de två luckorna stängs frigörs spärren A. Fylla på tvättmedel Häll i erforderlig mängd tvättmedel i huvudtvättfacket, och även i förtvättfacket om du har valt funktionen Förtvätt. Häll vid behov sköljmedel i sköljmedelsfacket. Välja program Vrid programväljaren till önskat program. Knappen " Start/Paus" blinkar med grönt sken. Om du vrider programväljaren till ett annat program när ett program pågår ignorerar tvättmaskinen det Barnlås Denna funktion har två typer av låsning: Om funktionen aktiveras när ett program redan har startat kan tillvalsfunktioner och program inte ändras. Programmet slutförs och du måste sedan inaktivera funktionen för att köra ett nytt program. Om funktionen aktiveras innan ett program har startat kan tvättmaskinen inte startas. Aktivera barnlåset genom att slå på tvättmaskinen och trycka på " Extra Sköljning och " Fördröjd Start samtidigt tills bekräftelsesymbolen visas på displayen. Inställningen av barnlåset sparas. Upprepa proceduren för att inaktivera funktionen. Ljudsignal När denna funktion är aktiverad ljuder en signal om en knapp trycks in, när ett program är klart eller om ett fel uppstår. Du inaktiverar barnlåset genom att slå på tvättmaskinen och trycka på " Förtvätt och " Extra Sköljning samtidigt tills du hör en signal. En ljudsignal hörs nu endast om ett fel inträffar. Gör om proceduren för att aktivera funktionen igen. Kör det första tvättprogrammet vid 90 C utan tvätt, men med tvättmedel för att rengöra tvättmaskinen inuti. nya programmet. "Err" blinkar och knappen " Start/Paus" blinkar med rött sken i några sekunder. Välja temperatur Tryck på knappen " Temperatur" flera gånger för att höja eller sänka temperaturen (se "Programöversikt"). Välja centrifugeringshastighet Tryck på knappen " Centrifugering för att ändra centrifugeringshastigheten. De maximala centrifugeringshastigheterna är: för Bomull, Energispar: varv/minut, för Syntet, Ylle, Skjortor, Lättstruket: 900 varv/minut, för Fintvätt, Täcken: 700 varv/minut Om du i slutet av programmet har valt "Sköljstopp" eller "Nattprogram" måste du välja "Centrifugering" eller "Tömning" för att slutföra och tömma ut vattnet. Välja tillvalsfunktioner Du måste välja de olika alternativen efter att du har valt program och innan du trycker på " Start/Paus" (se "Programöversikt"). Tryck på önskade tillvalsknappar så tänds motsvarande kontrollampor. När knapparna trycks in igen slocknar kontrollamporna. Om en tillvalsfunktion inte kan kombineras med det valda tvättprogrammet blinkar Err på displayen och " Start/Paus" blinkar med rött sken.

5 När programmet är klart Tvättmaskinen stannar automatiskt och kontrollampan " Start/Paus" slocknar och "0" blinkar på displayen. Locket kan öppnas först cirka 2 minuter efter det att tvättmaskinen har stannat. Vrid programväljaren till "Stopp" -läget. Plocka ur tvätelectrolux 5 Funktionen "Förtvätt" Hushållsapparaten kör en förtvätt vid max. 30 C. Funktionen "Extra sköljning" Tvättmaskinen lägger till en eller flera sköljningar under programmet. Denna funktion rekommenderas för personer med känslig hud och för områden där vattnet är mjukt. Tillfällig: Tryck på knappen " Extra Sköljning ". Funktionen är endast aktiverad för det valda programmet. Permanent: Håll in knapparna " Förtvätt och " Fördröjd Start i några sekunder. Funktionen är nu permanent aktiverad, även när tvättmaskinen stängs av. Upprepa proceduren för att inaktivera funktionen. "Fördröjd starttid" Med denna funktion kan du fördröja starten av ett tvättprogram med 30, 60, 90 minuter, 2 timmar till 20 timmar. Den valda startfördröjningen visas på displayen under några sekunder. Du kan när som helst ändra eller avbryta startfördröjningen innan du trycker på " Start/Paus" genom att trycka på " Fördröjd Start igen (0 indikerar omedelbar start). Om du redan har tryckt på " Start/Paus" och vill ändra eller avbryta startfördröjningen, fortsätter du så här: Om du vill avbryta den fördröjda starten och starta programmet omedelbart trycker du på " Start/Paus" och sedan " Fördröjd Start. Tryck på " Start/Paus" för att starta programmet. Om du vill ändra den fördröjda starttiden måste du gå till "Stopp" och ställa om programmet. Locket kommer att vara låst medan tidsfördröjningen räknas ned. Om du behöver öppna locket måste du först ställa tvättmaskinen i pausläge genom att trycka på " Start/Paus". När du har stängt locket igen trycker du på " Start/Paus". Time Manager Tvättprogrammet kan förlängas eller förkortas med hjälp av knapparna " Time Manager. Även tvättens smutsgrad anges. Smutsgrad Ikon Material Intensiv För hårt smutsad tvätt Normal Daglig Lätt Snabbtvätt 1) För normalt smutsad tvätt För daglig tvätt För lätt smutsad tvätt För mycket lätt smutsad tvätt Smutsgrad Ikon Material Supersnabb 1) För plagg som använts en kort tid Uppfräschning 1) ning av kläder 2) Endast för uppfräsch- Superuppfräschning 1) ning av ett fåtal klä- 2) Endast för uppfräschdesplagg 1) För halvfylld maskin. 2) Symbolen blinkar och försvinner: det här tvättprogrammet är bara för uppfräschning. Vilka av dessa funktioner som är tillgängliga beror på vilken typ av program du har valt. Starta tvättprogrammet Tryck på knappen " Start/Paus" för att starta programmet. Motsvarande lampa lyser med grönt sken. Det är normalt att programväljaren står kvar i samma läge under programmets gång. Symbolen för den pågående programfasen och den återstående programtiden visas på displayen. Om en fördröjd start har valts visas nedräkningen på displayen. Uppvärmning Symbolen tänds när produkten uppnår rätt temperatur. Göra paus i ett program Lägga i mer tvätt När kontrollampan för "Lägga i mer tvätt" tänds kan du lägga i mer tvätt på följande sätt. Tryck på knappen " Start/Paus". Motsvarande kontrollampa blinkar med grönt sken medan produkten är i pausläge. Locket kan öppnas först cirka 2 minuter efter det att tvättmaskinen har stannat. Tryck på knappen " Start/Paus" en gång till för att fortsätta programmet. Ändra ett pågående program Innan du gör några ändringar av det pågående programmet måste du först pausa tvättmaskinen genom att trycka på " Start/Paus". Om en ändring inte går att göra blinkar "Err" på displayen och kontrollampan " Start/Paus" blinkar med rött sken i några sekunder. Om du fortfarande vill ändra programmet måste du avbryta det aktuella programmet (se nedan). Avbryta programmet Vid programväljaren till Stopp-läget om du vill avbryta programmet.

6 6 electrolux ten. Stäng av tvättmaskinen och stäng vattenkranen. Standby-läge : när programmet är klart aktiveras energisparläge efter några minuter. Displayens ljusstyrka reduceras. Genom att trycka på någon knapp går produkten ur energisparläget. Programöversikt Program/Typ av tvätt Vikt Möjliga tillvalsfunktioner Bomull (Kallt - 90 ): Vit eller färgad, t.ex. normalt smutsade arbetskläder, sänglinne, bordsdukar, vardagskläder, handdukar. Syntet (Kallt - 60 ): Syntetmaterial, vardagskläder, färgade material, strykfria skjortor, blusar. Fintvätt (Kallt - 40 ): För alla ömtåliga material, t.ex. gardiner. Ylle (Kallt - 40 ): För ylle märkt "Ren ny ylle, maskintvättbar, krympfri". Sköljningar : Handtvättade kläder kan sköljas med detta program. Tömning : Tömning efter ett Sköljstopp (eller Nattprogram). Centrifugering : Centrifugering vid 700 till varv/minut efter Sköljstopp (eller Nattprogram). Energispar 1) (40-90 ) : Vit eller färgad, t.ex. normalt smutsade arbetskläder, sänglinne, bordsdukar, vardagskläder, handdukar. Täcken (30-40 ) : För tvätt av täcken eller vadderade tyger. Skjortor (30 ) : För tvätt av 5 något smutsiga skjortor. Lättstruket (Kallt - 60 ): För tvätt av bomull och syntetmaterial. Reducerar skrynklor och underlättar strykningen. Steam Bomull 2) : För bomull. De skrynklar tvätten och gör det enklare att stryka den. Steam Syntet 2) : För syntet, ylle eller silke. De skrynklar tvätten och gör det enklare att stryka den. 6,0 kg Sköljstopp, Nattprogram, Förtvätt, Extra sköljning, Time Manager, Fördröjd start 2,5 kg Sköljstopp, Nattprogram, Förtvätt, Extra sköljning, Time Manager, Fördröjd start 2,5 kg Sköljstopp, Nattprogram, Förtvätt, Extra sköljning, Time Manager, Fördröjd start 1,0 kg Sköljstopp, Nattprogram, Fördröjd start 6,0 kg Sköljstopp, Nattprogram, Extra sköljning, Fördröjd start 6,0 kg 6,0 kg Fördröjd start 6,0 kg Sköljstopp, Nattprogram, Förtvätt, Extra sköljning, Fördröjd start 2,5 kg Fördröjd start 2,5 kg Fördröjd start 1,0 kg Sköljstopp, Förtvätt, Extra sköljning, Fördröjd start 1,0 kg 1,0 kg Steam Uppfräschning : För alla typer av 1,0 kg material. Tar bort lukten av kemtvätt, kamfer och parfym. Tar bort lukten av rök. Kan inte ta bort djurdofter. 1) Referensprogram för test enligt standard CEI 456: 52 liter / 1,14 kwh / 190 minuter 2) För torr tvätt utan tvättmedel. Tvätten känns fuktig i slutet av ångprogrammet. Du bör ta ut kläderna ur trumman snabbt och vänta 10 minuter innan du tar dem på dig. Ångprogrammen tar inte bort mikroorganismer.

7 electrolux 7 Underhåll och rengöring Koppla loss tvättmaskinen från eluttaget före rengöring. Avkalkning För att avkalka tvättmaskinen, använd en lämplig icke-frätande produkt som är avsedd för tvättmaskiner. Läs anvisningarna från produktens tillverkare för information om rekommenderade mängder och hur ofta avkalkningen bör utföras. Utvändig rengöring Använd varmt tvålvatten för att rengöra tvättmaskinens utsida. Använd inte alkohol, lösningsmedel eller liknande produkter. Tvättmedelsfack Gör enligt följande för rengöring: Filter i tilloppsslang Gör enligt följande figurer för att rengöra filtren: 1 Tömningsfilter Rengör regelbundet filtret som sitter vid produktens bas. Gör enligt följande: 1 2 Felsökning Tvättmaskinen startar inte eller fylls inte med vatten. Din produkt har genomgått många kontroller innan den lämnade fabriken. Om du ändå stöter på pro- Problem blem, gå igenom nedanstående punkter innan du kontaktar kundtjänst. Orsaker Produkten är inte korrekt nätansluten eller den elektriska installationen fungerar inte. Locket till produkten eller trummans luckor har inte stängts ordentligt. Tvättprogrammet har inte startats på rätt sätt. Ett strömavbrott har inträffat. Vattentillförseln har stängts av. Vattenkranen är stängd. Filtren i tilloppsslangen är smutsiga. En röd markering visas på tilloppsslangen.

8 8 electrolux Problem Produkten fylls med vatten, men tömmer sedan omedelbart. Tvättmaskinen sköljer inte eller tömmer inte. Det är vatten på golvet runt tvättmaskinen. Tvättresultatet är inte tillfredsställande. Produkten vibrerar eller bullrar. Tvättprogrammet tar alldeles för lång tid. Tvättmaskinen stannar under ett tvättprogram. Locket går inte att öppna efter tvättprogrammet. Felkoden E40 visas på displayen 2) och kontrollampan för Start/Pausknappen blinkar med rött sken. 3) : Felkoden E20 visas på displayen 2) och kontrollampan för Start/Pausknappen blinkar med rött sken 3). Orsaker Tömningsslangens U-böj sitter för lågt (se avsnittet "Installation"). Tömningsslangen är blockerad eller vikt. Tömningsfiltret är igentäppt. Detektorn för obalans har aktiverats: tvätten är ojämnt fördelad i trumman. Tillvalsfunktionen "Tömning", "Nattprogram" eller "Sköljstopp" har valts. Tömningsslangens U-böj sitter på olämplig höjd. Användning av för mycket tvättmedel har medfört att skum har flödat över. Tvättmedlet är olämpligt för maskintvätt. Tömningsslangens U-böj sitter inte fast ordentligt. Tömningsfiltret har inte satts tillbaka på plats. Tilloppsslangen läcker. Tvättmedlet är olämpligt för maskintvätt. För mycket tvätt har lagts in i trumman. Det valda tvättprogrammet är olämpligt. För lite tvättmedel har använts. Allt förpackningsmaterial har inte avlägsnats från produkten (se avsnittet "Installation"). Produkten står inte i våg och är obalanserad. Produkten står för nära en vägg eller annan inredning. Tvätten är ojämnt fördelad i trumman. För liten tvättmängd. Filtren i tilloppsslangen är smutsiga. Strömmen eller vattentillförseln har stängts av. Motorns överhettningsskydd har aktiverats. Tilloppsvattnets temperatur är ovanligt låg. Säkerhetssystemet för skumdetektering har aktiverats (för mycket tvättmedel) och maskinen har börjat tömma ut skummet. Detektorn för obalans har aktiverats: en extra fas har lagts till för att fördela tvätten jämnare i trumman. Vatten- eller strömförsörjningen är defekt. Ett Sköljstopp har valts. Trummans luckor är öppna. Kontrollampan för "Omedelbar öppning" 1) är inte tänd, Temperaturen inuti trumman är för hög. Locket frigörs efter 1-2 minuter när programmet är klart 1). Locket är inte stängt ordentligt. Tömningsfiltret är igentäppt. Tömningsslangen är blockerad eller vikt. Tömningsslangen sitter för högt (se avsnittet "Installation"). Tömningspumpen är blockerad. Avloppsrören är blockerade.

9 electrolux 9 Problem Felkoden E10 visas på displayen 2) och kontrollampan för Start/Pausknappen blinkar med rött sken 3). Felkoden EF0 visas på displayen 2) och kontrollampan för Start/Pausknappen blinkar med rött sken 3). Tömningspumpen arbetar hela tiden, även när produkten inte används. Sköljmedel rinner direkt in i trumman när tvättmedelsfacket fylls på. Orsaker Vattenkranen är stängd. Vattentillförseln har stängts av. Tömningsfiltret är igentäppt. Översvämningsskyddet har aktiverats. Gör på följande sätt: - Stäng vattenkranen. - Töm produkten i 2 minuter innan du kopplar loss den från eluttaget. - Kontakta vår serviceavdelning. Översvämningsskyddet har aktiverats. Gör på följande sätt: - Stäng vattenkranen. - Töm produkten i 2 minuter innan du kopplar loss den från eluttaget. - Kontakta vår serviceavdelning. Sköljmedel har fyllts på över MAX-markeringen. 1) Beroende på modell. 2) På vissa modeller kan en ljudsignal avges. 3) När du har löst problemet, tryck på Start/Paus-knappen för att starta om det avbrutna programmet. Tvättmedel och tillsatser Använd endast tvättmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner. Vi rekommenderar att du inte blandar olika typer av tvättmedel. Det kan annars spoliera tvättningen. Det finns inga restriktioner när det gäller användning av pulvertvättmedel. Flytande tvättmedel får inte användas när Förtvätt eller referensprogrammet har valts (se "Programöversikt"). För program utan förtvätt måste flytande tvättmedel tillsättas med hjälp av en doseringsboll. Tvättmedelstabletter eller andra doser måste placeras i huvudtvättfacket. Tekniska data Mått Nätspänning / frekvens Energiförbrukning Vattentryck Höjd Bredd Djup Minimum Maximum 850 mm 400 mm 600 mm 230 V / 50 Hz 2300 W 0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar) Anslutning till vattentillförsel Typ 20/27 Installation Avlägsna allt skyddande transportemballage innan du använder tvättmaskinen första gången. Spara helst emballaget för framtida transporter: om tvättmaskinen transporteras osäkrad kan maskinen skadas inuti och orsaka läckage och felfunktioner. Tvättmaskinen kan också skadas genom hårda stötar.

10 10 electrolux Uppackning Förberedelser a 2a 3 2 1b 1a 2b 3 4 1b Följ figur 4 för att installera tvättmaskinen i nivå med omgivande inredning. Vattentillförsel Gör på följande sätt för att ansluta medföljande tilloppsslang på tvättmaskinens baksida. Återanvänd inte en gammal slang. Tilloppsslangen får inte förlängas. Kontakta en servicetekniker om slangen är för kort. Öppna vattenkranen. Kontrollera att det inte finns några läckor. Tömning Sätt fast U-böjen på tömningsslangen. Placera tömningsänden i ett avlopp (eller i en diskho) med en höjd på mellan 70 och 100 cm. Kontrollera att den sitter ordentligt på plats. Luft måste kunna komma in i slangändan för att undvika risken för sughäverteffekt. MINI 70 cm MAXI 100 cm Tömningsslangen får aldrig sträckas ut. Kontakta en servicetekniker om slangen är för kort. Elektrisk anslutning Denna tvättmaskin får endast anslutas till en 1-fasig nätspänning som levererar 230 volt. Kontrollera säkringens märkdata: 13 A för 230 V. Tvättmaskinen får inte nätanslutas via förlängningskablar eller grenuttag. Kontrollera att vägguttaget är jordat och följer gällande bestämmelser. Placering Placera produkten på en plan och hård yta i ett ventilerat rum. Se till att produkten inte kommer i kontakt med väggar eller annan inredning. Gör så här för att flytta produkten: Placera produkten på dess hjul genom att dra hårt i spaken, som sitter vid produktens bas, från höger till vänster. När produkten står på önskad plats, för tillbaka spaken till utgångsläget. Genom en noggrann avvägning undviker du vibrationer och buller och förhindrar att produkten flyttar sig under drift.

11 electrolux 11 Miljö Kassering av tvättmaskinen Alla material som bär symbolen kan återvinnas. Kassera dem hos en uppsamlingsstation (hör med de lokala myndigheterna) för uppsamling och återvinning av avfall. När du kasserar tvättmaskinen, avlägsna alla delar som kan vara farliga för andra: klipp av nätkabeln så nära maskinen som möjligt. Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars SE SVERIGE - Garanti/Kundtjänst kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt. För mer information om återvinning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades. Skydda miljön För att spara vatten och energi och därigenom skydda miljön rekommenderar vi följande: Kör tvättmaskinen med full tvättmängd när så är möjligt och undvik små tvättmängder. Använd programmen för förtvätt och blötläggning endast för mycket hårt smutsad tvätt. Använd en lämplig mängd tvättmedel baserat på vattnets hårdhet, tvättmängden och hur hårt smutsad tvätten är. Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation. Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel eller via på vår hemsida Service och reservdelar Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel eller via vår hemsida på Du kan även söka hjälp via din återförsäljare. Adressen till din närmaste servicestation finner du på vår hemsida eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror och service. Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten: Modellbeteckning... Produktnummer... Serienummer... Inköpsdatum... SE Europa-Garanti: För denna apparat gäller Electrolux garanti i alla de länder som är förtecknade i slutet av denna beskrivning, under den period som anges i garantibeviset eller enligt respektive lands lagar. Om du flyttar från något av dessa länder till ett annat av de länder som är förtecknade nedan följer garantin med apparaten under följande förutsättningar: Garantin för apparaten börjar gälla från det datum då den inköptes vilket bevisas av ett gällande inköpsdokument som har utfärdats av försäljaren. Garantin gäller för samma period och i samma omfattning för material och arbete som gäller för denna typ av apparat eller produktgrupp i det land du har flyttat till. Garantin är personlig för den som köpte apparaten och kan inte överföras till en annan användare.

12 12 electrolux Apparaten har installerats och använts enligt Electrolux instruktioner och att den har använts för hushållsbruk, dvs den har inte använts för kommersiella ändamål. Apparaten har installerats enligt alla gällande bestämmelser i det nya landet. Bestämmelserna i denna Europa-garanti påverkar inte dina rättigheter enligt gällande lagar i respektive land.

13 electrolux 13

14 14 electrolux

15 electrolux 15

16 För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på:

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W

bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

Bruksan visning. Tvättmaskin TT1055 TT 8025

Bruksan visning. Tvättmaskin TT1055 TT 8025 Bruksan visning Tvättmaskin TT1055 TT 8025 Tack för att du valt en produkt ifrån oss Vi hoppas att du får stor nytta av dina nya produkt och vi hoppas att du även i fortsättningen väljer hushållsprodukter

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW T

Bruksanvisning Tvättmaskin QW T SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW 14062 T 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT...7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...9

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT...

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

QW Bruksanvisning Tvättmaskin

QW Bruksanvisning Tvättmaskin QW 16694 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1265

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1265 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1265 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1261 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX L 64855L

Din manual AEG-ELECTROLUX L 64855L Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX L 64855L. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS1024C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

4. KONTROLLPANELEN. 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen. 4.2 Display A B C K J D E F

4. KONTROLLPANELEN. 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen. 4.2 Display A B C K J D E F 38 www.electrolux.com 4. KONTROLLPANELEN 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 1 Strömbrytare På/Av (On/Off) 2 Programväljare 3 Touch-kontroll för Reducerad centrifugering (Centrifugering)

Läs mer

QW 16850 HT. SV Bruksanvisning

QW 16850 HT. SV Bruksanvisning QW 16850 HT SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Tvättmaskin VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Bäste kund! Gratulerar till din nya tvättmaskin från Cylinda. Den här maskinen representerar något av det främsta på

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1474

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1474 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1474 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 Personliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

EWF 7000W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 7000W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 7000W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

FW32B6120. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

FW32B6120. SV Tvättmaskin Bruksanvisning FW32B6120 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT...

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Fördelar. Produktegenskaper. Tvättmaskiner EWF1486ODW

Fördelar. Produktegenskaper. Tvättmaskiner EWF1486ODW Tvättmaskiner Green Range A+++-10% med varmvattenanslutning för mindre energiförbrukning och Time Manager som anpassar programmen efter dina behov. Maskinen har hög kapacitet 8 kg och tvättar även mindre

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1284 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig

Läs mer

EWF 8000 W SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF 8000 W SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF 8000 W...... SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671

Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671 SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT...7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...8

Läs mer

EWP 1475 THW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWP 1475 THW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWP 1475 THW SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...9

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Bruksanvisning FT 272 / FT 274

Bruksanvisning FT 272 / FT 274 Bruksanvisning FT 272 / FT 274 1 Varningar Allmän säkerhet Placera aldrig maskinen på en matta. Det kan leda till att luft inte får passera på maskinens undersida och att elektriska komponenter överhettas.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

EWW 1686 HDW... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING

EWW 1686 HDW... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING EWW 1686 HDW...... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX L74959 http://sv.yourpdfguides.com/dref/811615

Din manual AEG-ELECTROLUX L74959 http://sv.yourpdfguides.com/dref/811615 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX L74959. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tillval badrum Elektrolux EWC 1350 Tvättmaskin

Tillval badrum Elektrolux EWC 1350 Tvättmaskin Elektrolux EW 1350 Tvättmaskin Produktnr EN-kod Variant 914 904 003 5907580671413 PLT EW 1350 är den lilla maskinen för de små utrymmena men ändå med en kapacitet på hela 3 kg. EO-valve för bättre tvätt-

Läs mer

EWF 8000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 8000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 8000 W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-S NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:12 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 30105896S.fm Page 3 Monday, July 3, 2006 5:28 PM SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 3 30105896S.fm Page 4 Monday, July 3,

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

QW QW Bruksanvisning Tvättmaskin

QW QW Bruksanvisning Tvättmaskin QW 147070 QW 167070 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

EWG 4168 FW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24

EWG 4168 FW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24 EWG 4168 FW...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24 24 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION............................................... 25 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER..............................................

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1206. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 127440 W 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1482 E

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1482 E Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1482 E Innehåll Säkerhetsinformation 2 Åtgärder vid frysrisk _ 4 Miljöskydd 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data 5 Installation 6 När maskinen används första gången 9 Egna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL-Domino_S.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN INNAN DEN FÖRSTA

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

SÄKERHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

SÄKERHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning, i installationsguiden

Läs mer

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANEL...7 5. PROGRAMÖVERSIKT... 8 6. TILLVALSFUNKTIONER...

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Din manual SAMSUNG P1401 http://sv.yourpdfguides.com/dref/788388

Din manual SAMSUNG P1401 http://sv.yourpdfguides.com/dref/788388 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG P1401. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual SAMSUNG Q1435 http://sv.yourpdfguides.com/dref/785785

Din manual SAMSUNG Q1435 http://sv.yourpdfguides.com/dref/785785 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG Q1435. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

TT 150. Bruksanvisning

TT 150. Bruksanvisning TT 150 Bruksanvisning AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW

Bruksanvisning Tvättmaskin QW SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW 167382 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...12

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN LUCKA FÖRE DEN FÖRSTA TVÄTTEN FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR HELT ELEKTRONISK TVÄTTMASKIN

BRUKSANVISNING FÖR HELT ELEKTRONISK TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING FÖR HELT ELEKTRONISK TVÄTTMASKIN INNEHÅLL KAPITEL 1: INNAN DU ANVÄNDER TVÄTTMASKINEN Avsedd användning Säkerhetsföreskrifter Rekommendationer KAPITEL 2: INSTALLATION Avlägsna transportskruvarna

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

QW SV Bruksanvisning

QW SV Bruksanvisning QW 148591 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

TT 150. Bruksanvisning

TT 150. Bruksanvisning TT 150 Bruksanvisning 1 a b c d f f e 2 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A A 9 10 11 12 13 14 B 15 AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

EWF 9000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 9000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 9000 W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Tillval badrum Elektrolux EWC 1350 Tvättmaskin

Tillval badrum Elektrolux EWC 1350 Tvättmaskin Elektrolux EWC 1350 Tvättmaskin Produktnr EN-kod Variant 914 904 003 5907580671413 PLT EWC 1350 är den lilla maskinen för de små utrymmena men ändå med en kapacitet på hela 3 kg. ECO-valve för bättre tvätt-

Läs mer