bruksanvisning Tvättmaskin EWT W

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W"

Transkript

1 bruksanvisning Tvättmaskin EWT W

2 2 electrolux Kontrollpanel 2. Lockhandtag 3. Filterlucka 4. Spak för att flytta produkten 5. Justerbara fötter Kontrollpanelen Programväljare 2. Tryckknappar och deras funktioner 3. Display 4. Kontrollampa för Lägga i mer tvätt 5. Start/Paus-knapp 6. Tryckknappar för Time manager Symboler Time Manager 2. Temperatur 3. Barnlås 4. Program pågår: Förtvätt/Huvudtvätt Sköljning eller Ånga, Tömning Centrifugering 5. Programtid eller nedräkning av Fördröjd start

3 electrolux 3 Tvättmedelsfack Förtvätt Tvätt Sköljmedel (Fyll inte på över MAX-markeringen M ) Säkerhetsinformation Läs noga igenom följande information innan du installerar och använder din tvättmaskin. Spara denna bruksanvisning tillsammans med tvättmaskinen. Allmän säkerhet Försök inte att modifiera tvättmaskinen på något sätt. Det kan utsätta dig för fara. Var noga med att avlägsna alla mynt, säkerhetsnålar, broscher, skruvar och liknande från tvätten innan du startar ett tvättprogram. Sådana föremål kan annars orsaka allvarliga skador på maskinen. Använd den rekommenderade mängden tvättmedel. Tvätta små föremål såsom strumpor, tvättbara bälten och liknande i en tygpåse eller ett örngott. Stäng av tvättmaskinen och stäng vattenkranen efter varje användningstillfälle. Koppla loss tvättmaskinen från eluttaget före rengöring eller underhåll. Tvätta inte kläder med ribbstickning, material utan fåll eller fransiga material i tvättmaskinen. Installation Packa upp tvättmaskinen eller be att få den uppackad omedelbart vid leverans. Kontrollera att tvättmaskinen inte har några utvändiga skador. Rapportera alla transportskador till din återförsäljare eller den som skött transporten. Avlägsna alla transportbultar och allt förpackningsmaterial innan tvättmaskinen installeras. Vattenanslutningen får endast utföras av en kvalificerad rörmokare. Kontakta en behörig elektriker om elnätet i ditt hem behöver anpassas för att ansluta tvättmaskinen. Kontrollera efter installationen att tvättmaskinen inte står på nätkabeln. Om tvättmaskinen installeras på ett mattbelagt golv, se till att mattan inte blockerar ventilationsöppningarna i maskinens botten. Tvättmaskinen måste anslutas till ett jordat vägguttag enligt gällande bestämmelser. Läs noga igenom instruktionerna i avsnittet "Elektrisk anslutning" innan du ansluter tvättmaskinen till elnätet. Maskinens anslutningskabel får endast bytas ut av en auktoriserad servicetekniker. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av felaktig installation. Åtgärder vid risk för frost Om produkten utsätts för temperaturer under 0 C måste följande försiktighetsåtgärder vidtas: Stäng vattenkranen och koppla loss tilloppsslangen. Placera tilloppsslangens och tömningsslangens ändar i en behållare på golvet. Välj och starta tömningsprogrammet och låt det slutföras. Stäng av produkten genom att vrida programväljaren till stoppläget.. Koppla loss produkten från eluttaget. Anslut tillopps- och tömningsslangarna. På så sätt töms det kvarvarande vattnet i slangarna så att inte is bildas, vilket annars kan skada produkten. Innan du slår på produkten igen, se till att den är installerad på en plats där temperaturen inte sjunker under fryspunkten. Användning Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk. Använd inte produkten för kommersiella, industriella eller andra ändamål. Läs anvisningarna på varje klädvårdsetikett innan kläderna tvättas. Lägg inte in kläder i tvättmaskinen som har fått fläckar borttagna med bensin, alkohol, trikloretylen, etc. Om sådana fläckborttagningsmedel har använts, vänta tills medlet har avdunstat helt innan plaggen läggs in i trumman. Töm alla fickor och veckla ut kläderna. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

4 4 electrolux Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten. Egna inställningar När du kör det första tvättprogrammet När maskinen används första gången Kontrollera att anslutningarna för el och vatten har utförts enligt installationsanvisningarna. Ta bort polystyrenblocket och allt övrigt förpackningsmaterial från trumman. Daglig användning Fylla på tvätt Öppna locket till tvättmaskinen. Öppna trumman A genom att trycka in spärren A: de två luckorna öppnas automatiskt. Lägg i tvätten, stäng trumluckorna och stäng sedan locket till tvättmaskinen. Varning Kontrollera att trumluckorna har stängts ordentligt innan du stänger locket: När de två luckorna stängs frigörs spärren A. Fylla på tvättmedel Häll i erforderlig mängd tvättmedel i huvudtvättfacket, och även i förtvättfacket om du har valt funktionen Förtvätt. Häll vid behov sköljmedel i sköljmedelsfacket. Välja program Vrid programväljaren till önskat program. Knappen " Start/Paus" blinkar med grönt sken. Om du vrider programväljaren till ett annat program när ett program pågår ignorerar tvättmaskinen det Barnlås Denna funktion har två typer av låsning: Om funktionen aktiveras när ett program redan har startat kan tillvalsfunktioner och program inte ändras. Programmet slutförs och du måste sedan inaktivera funktionen för att köra ett nytt program. Om funktionen aktiveras innan ett program har startat kan tvättmaskinen inte startas. Aktivera barnlåset genom att slå på tvättmaskinen och trycka på " Extra Sköljning och " Fördröjd Start samtidigt tills bekräftelsesymbolen visas på displayen. Inställningen av barnlåset sparas. Upprepa proceduren för att inaktivera funktionen. Ljudsignal När denna funktion är aktiverad ljuder en signal om en knapp trycks in, när ett program är klart eller om ett fel uppstår. Du inaktiverar barnlåset genom att slå på tvättmaskinen och trycka på " Förtvätt och " Extra Sköljning samtidigt tills du hör en signal. En ljudsignal hörs nu endast om ett fel inträffar. Gör om proceduren för att aktivera funktionen igen. Kör det första tvättprogrammet vid 90 C utan tvätt, men med tvättmedel för att rengöra tvättmaskinen inuti. nya programmet. "Err" blinkar och knappen " Start/Paus" blinkar med rött sken i några sekunder. Välja temperatur Tryck på knappen " Temperatur" flera gånger för att höja eller sänka temperaturen (se "Programöversikt"). Välja centrifugeringshastighet Tryck på knappen " Centrifugering för att ändra centrifugeringshastigheten. De maximala centrifugeringshastigheterna är: för Bomull, Energispar: varv/minut, för Syntet, Ylle, Skjortor, Lättstruket: 900 varv/minut, för Fintvätt, Täcken: 700 varv/minut Om du i slutet av programmet har valt "Sköljstopp" eller "Nattprogram" måste du välja "Centrifugering" eller "Tömning" för att slutföra och tömma ut vattnet. Välja tillvalsfunktioner Du måste välja de olika alternativen efter att du har valt program och innan du trycker på " Start/Paus" (se "Programöversikt"). Tryck på önskade tillvalsknappar så tänds motsvarande kontrollampor. När knapparna trycks in igen slocknar kontrollamporna. Om en tillvalsfunktion inte kan kombineras med det valda tvättprogrammet blinkar Err på displayen och " Start/Paus" blinkar med rött sken.

5 När programmet är klart Tvättmaskinen stannar automatiskt och kontrollampan " Start/Paus" slocknar och "0" blinkar på displayen. Locket kan öppnas först cirka 2 minuter efter det att tvättmaskinen har stannat. Vrid programväljaren till "Stopp" -läget. Plocka ur tvätelectrolux 5 Funktionen "Förtvätt" Hushållsapparaten kör en förtvätt vid max. 30 C. Funktionen "Extra sköljning" Tvättmaskinen lägger till en eller flera sköljningar under programmet. Denna funktion rekommenderas för personer med känslig hud och för områden där vattnet är mjukt. Tillfällig: Tryck på knappen " Extra Sköljning ". Funktionen är endast aktiverad för det valda programmet. Permanent: Håll in knapparna " Förtvätt och " Fördröjd Start i några sekunder. Funktionen är nu permanent aktiverad, även när tvättmaskinen stängs av. Upprepa proceduren för att inaktivera funktionen. "Fördröjd starttid" Med denna funktion kan du fördröja starten av ett tvättprogram med 30, 60, 90 minuter, 2 timmar till 20 timmar. Den valda startfördröjningen visas på displayen under några sekunder. Du kan när som helst ändra eller avbryta startfördröjningen innan du trycker på " Start/Paus" genom att trycka på " Fördröjd Start igen (0 indikerar omedelbar start). Om du redan har tryckt på " Start/Paus" och vill ändra eller avbryta startfördröjningen, fortsätter du så här: Om du vill avbryta den fördröjda starten och starta programmet omedelbart trycker du på " Start/Paus" och sedan " Fördröjd Start. Tryck på " Start/Paus" för att starta programmet. Om du vill ändra den fördröjda starttiden måste du gå till "Stopp" och ställa om programmet. Locket kommer att vara låst medan tidsfördröjningen räknas ned. Om du behöver öppna locket måste du först ställa tvättmaskinen i pausläge genom att trycka på " Start/Paus". När du har stängt locket igen trycker du på " Start/Paus". Time Manager Tvättprogrammet kan förlängas eller förkortas med hjälp av knapparna " Time Manager. Även tvättens smutsgrad anges. Smutsgrad Ikon Material Intensiv För hårt smutsad tvätt Normal Daglig Lätt Snabbtvätt 1) För normalt smutsad tvätt För daglig tvätt För lätt smutsad tvätt För mycket lätt smutsad tvätt Smutsgrad Ikon Material Supersnabb 1) För plagg som använts en kort tid Uppfräschning 1) ning av kläder 2) Endast för uppfräsch- Superuppfräschning 1) ning av ett fåtal klä- 2) Endast för uppfräschdesplagg 1) För halvfylld maskin. 2) Symbolen blinkar och försvinner: det här tvättprogrammet är bara för uppfräschning. Vilka av dessa funktioner som är tillgängliga beror på vilken typ av program du har valt. Starta tvättprogrammet Tryck på knappen " Start/Paus" för att starta programmet. Motsvarande lampa lyser med grönt sken. Det är normalt att programväljaren står kvar i samma läge under programmets gång. Symbolen för den pågående programfasen och den återstående programtiden visas på displayen. Om en fördröjd start har valts visas nedräkningen på displayen. Uppvärmning Symbolen tänds när produkten uppnår rätt temperatur. Göra paus i ett program Lägga i mer tvätt När kontrollampan för "Lägga i mer tvätt" tänds kan du lägga i mer tvätt på följande sätt. Tryck på knappen " Start/Paus". Motsvarande kontrollampa blinkar med grönt sken medan produkten är i pausläge. Locket kan öppnas först cirka 2 minuter efter det att tvättmaskinen har stannat. Tryck på knappen " Start/Paus" en gång till för att fortsätta programmet. Ändra ett pågående program Innan du gör några ändringar av det pågående programmet måste du först pausa tvättmaskinen genom att trycka på " Start/Paus". Om en ändring inte går att göra blinkar "Err" på displayen och kontrollampan " Start/Paus" blinkar med rött sken i några sekunder. Om du fortfarande vill ändra programmet måste du avbryta det aktuella programmet (se nedan). Avbryta programmet Vid programväljaren till Stopp-läget om du vill avbryta programmet.

6 6 electrolux ten. Stäng av tvättmaskinen och stäng vattenkranen. Standby-läge : när programmet är klart aktiveras energisparläge efter några minuter. Displayens ljusstyrka reduceras. Genom att trycka på någon knapp går produkten ur energisparläget. Programöversikt Program/Typ av tvätt Vikt Möjliga tillvalsfunktioner Bomull (Kallt - 90 ): Vit eller färgad, t.ex. normalt smutsade arbetskläder, sänglinne, bordsdukar, vardagskläder, handdukar. Syntet (Kallt - 60 ): Syntetmaterial, vardagskläder, färgade material, strykfria skjortor, blusar. Fintvätt (Kallt - 40 ): För alla ömtåliga material, t.ex. gardiner. Ylle (Kallt - 40 ): För ylle märkt "Ren ny ylle, maskintvättbar, krympfri". Sköljningar : Handtvättade kläder kan sköljas med detta program. Tömning : Tömning efter ett Sköljstopp (eller Nattprogram). Centrifugering : Centrifugering vid 700 till varv/minut efter Sköljstopp (eller Nattprogram). Energispar 1) (40-90 ) : Vit eller färgad, t.ex. normalt smutsade arbetskläder, sänglinne, bordsdukar, vardagskläder, handdukar. Täcken (30-40 ) : För tvätt av täcken eller vadderade tyger. Skjortor (30 ) : För tvätt av 5 något smutsiga skjortor. Lättstruket (Kallt - 60 ): För tvätt av bomull och syntetmaterial. Reducerar skrynklor och underlättar strykningen. Steam Bomull 2) : För bomull. De skrynklar tvätten och gör det enklare att stryka den. Steam Syntet 2) : För syntet, ylle eller silke. De skrynklar tvätten och gör det enklare att stryka den. 6,0 kg Sköljstopp, Nattprogram, Förtvätt, Extra sköljning, Time Manager, Fördröjd start 2,5 kg Sköljstopp, Nattprogram, Förtvätt, Extra sköljning, Time Manager, Fördröjd start 2,5 kg Sköljstopp, Nattprogram, Förtvätt, Extra sköljning, Time Manager, Fördröjd start 1,0 kg Sköljstopp, Nattprogram, Fördröjd start 6,0 kg Sköljstopp, Nattprogram, Extra sköljning, Fördröjd start 6,0 kg 6,0 kg Fördröjd start 6,0 kg Sköljstopp, Nattprogram, Förtvätt, Extra sköljning, Fördröjd start 2,5 kg Fördröjd start 2,5 kg Fördröjd start 1,0 kg Sköljstopp, Förtvätt, Extra sköljning, Fördröjd start 1,0 kg 1,0 kg Steam Uppfräschning : För alla typer av 1,0 kg material. Tar bort lukten av kemtvätt, kamfer och parfym. Tar bort lukten av rök. Kan inte ta bort djurdofter. 1) Referensprogram för test enligt standard CEI 456: 52 liter / 1,14 kwh / 190 minuter 2) För torr tvätt utan tvättmedel. Tvätten känns fuktig i slutet av ångprogrammet. Du bör ta ut kläderna ur trumman snabbt och vänta 10 minuter innan du tar dem på dig. Ångprogrammen tar inte bort mikroorganismer.

7 electrolux 7 Underhåll och rengöring Koppla loss tvättmaskinen från eluttaget före rengöring. Avkalkning För att avkalka tvättmaskinen, använd en lämplig icke-frätande produkt som är avsedd för tvättmaskiner. Läs anvisningarna från produktens tillverkare för information om rekommenderade mängder och hur ofta avkalkningen bör utföras. Utvändig rengöring Använd varmt tvålvatten för att rengöra tvättmaskinens utsida. Använd inte alkohol, lösningsmedel eller liknande produkter. Tvättmedelsfack Gör enligt följande för rengöring: Filter i tilloppsslang Gör enligt följande figurer för att rengöra filtren: 1 Tömningsfilter Rengör regelbundet filtret som sitter vid produktens bas. Gör enligt följande: 1 2 Felsökning Tvättmaskinen startar inte eller fylls inte med vatten. Din produkt har genomgått många kontroller innan den lämnade fabriken. Om du ändå stöter på pro- Problem blem, gå igenom nedanstående punkter innan du kontaktar kundtjänst. Orsaker Produkten är inte korrekt nätansluten eller den elektriska installationen fungerar inte. Locket till produkten eller trummans luckor har inte stängts ordentligt. Tvättprogrammet har inte startats på rätt sätt. Ett strömavbrott har inträffat. Vattentillförseln har stängts av. Vattenkranen är stängd. Filtren i tilloppsslangen är smutsiga. En röd markering visas på tilloppsslangen.

8 8 electrolux Problem Produkten fylls med vatten, men tömmer sedan omedelbart. Tvättmaskinen sköljer inte eller tömmer inte. Det är vatten på golvet runt tvättmaskinen. Tvättresultatet är inte tillfredsställande. Produkten vibrerar eller bullrar. Tvättprogrammet tar alldeles för lång tid. Tvättmaskinen stannar under ett tvättprogram. Locket går inte att öppna efter tvättprogrammet. Felkoden E40 visas på displayen 2) och kontrollampan för Start/Pausknappen blinkar med rött sken. 3) : Felkoden E20 visas på displayen 2) och kontrollampan för Start/Pausknappen blinkar med rött sken 3). Orsaker Tömningsslangens U-böj sitter för lågt (se avsnittet "Installation"). Tömningsslangen är blockerad eller vikt. Tömningsfiltret är igentäppt. Detektorn för obalans har aktiverats: tvätten är ojämnt fördelad i trumman. Tillvalsfunktionen "Tömning", "Nattprogram" eller "Sköljstopp" har valts. Tömningsslangens U-böj sitter på olämplig höjd. Användning av för mycket tvättmedel har medfört att skum har flödat över. Tvättmedlet är olämpligt för maskintvätt. Tömningsslangens U-böj sitter inte fast ordentligt. Tömningsfiltret har inte satts tillbaka på plats. Tilloppsslangen läcker. Tvättmedlet är olämpligt för maskintvätt. För mycket tvätt har lagts in i trumman. Det valda tvättprogrammet är olämpligt. För lite tvättmedel har använts. Allt förpackningsmaterial har inte avlägsnats från produkten (se avsnittet "Installation"). Produkten står inte i våg och är obalanserad. Produkten står för nära en vägg eller annan inredning. Tvätten är ojämnt fördelad i trumman. För liten tvättmängd. Filtren i tilloppsslangen är smutsiga. Strömmen eller vattentillförseln har stängts av. Motorns överhettningsskydd har aktiverats. Tilloppsvattnets temperatur är ovanligt låg. Säkerhetssystemet för skumdetektering har aktiverats (för mycket tvättmedel) och maskinen har börjat tömma ut skummet. Detektorn för obalans har aktiverats: en extra fas har lagts till för att fördela tvätten jämnare i trumman. Vatten- eller strömförsörjningen är defekt. Ett Sköljstopp har valts. Trummans luckor är öppna. Kontrollampan för "Omedelbar öppning" 1) är inte tänd, Temperaturen inuti trumman är för hög. Locket frigörs efter 1-2 minuter när programmet är klart 1). Locket är inte stängt ordentligt. Tömningsfiltret är igentäppt. Tömningsslangen är blockerad eller vikt. Tömningsslangen sitter för högt (se avsnittet "Installation"). Tömningspumpen är blockerad. Avloppsrören är blockerade.

9 electrolux 9 Problem Felkoden E10 visas på displayen 2) och kontrollampan för Start/Pausknappen blinkar med rött sken 3). Felkoden EF0 visas på displayen 2) och kontrollampan för Start/Pausknappen blinkar med rött sken 3). Tömningspumpen arbetar hela tiden, även när produkten inte används. Sköljmedel rinner direkt in i trumman när tvättmedelsfacket fylls på. Orsaker Vattenkranen är stängd. Vattentillförseln har stängts av. Tömningsfiltret är igentäppt. Översvämningsskyddet har aktiverats. Gör på följande sätt: - Stäng vattenkranen. - Töm produkten i 2 minuter innan du kopplar loss den från eluttaget. - Kontakta vår serviceavdelning. Översvämningsskyddet har aktiverats. Gör på följande sätt: - Stäng vattenkranen. - Töm produkten i 2 minuter innan du kopplar loss den från eluttaget. - Kontakta vår serviceavdelning. Sköljmedel har fyllts på över MAX-markeringen. 1) Beroende på modell. 2) På vissa modeller kan en ljudsignal avges. 3) När du har löst problemet, tryck på Start/Paus-knappen för att starta om det avbrutna programmet. Tvättmedel och tillsatser Använd endast tvättmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner. Vi rekommenderar att du inte blandar olika typer av tvättmedel. Det kan annars spoliera tvättningen. Det finns inga restriktioner när det gäller användning av pulvertvättmedel. Flytande tvättmedel får inte användas när Förtvätt eller referensprogrammet har valts (se "Programöversikt"). För program utan förtvätt måste flytande tvättmedel tillsättas med hjälp av en doseringsboll. Tvättmedelstabletter eller andra doser måste placeras i huvudtvättfacket. Tekniska data Mått Nätspänning / frekvens Energiförbrukning Vattentryck Höjd Bredd Djup Minimum Maximum 850 mm 400 mm 600 mm 230 V / 50 Hz 2300 W 0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar) Anslutning till vattentillförsel Typ 20/27 Installation Avlägsna allt skyddande transportemballage innan du använder tvättmaskinen första gången. Spara helst emballaget för framtida transporter: om tvättmaskinen transporteras osäkrad kan maskinen skadas inuti och orsaka läckage och felfunktioner. Tvättmaskinen kan också skadas genom hårda stötar.

10 10 electrolux Uppackning Förberedelser a 2a 3 2 1b 1a 2b 3 4 1b Följ figur 4 för att installera tvättmaskinen i nivå med omgivande inredning. Vattentillförsel Gör på följande sätt för att ansluta medföljande tilloppsslang på tvättmaskinens baksida. Återanvänd inte en gammal slang. Tilloppsslangen får inte förlängas. Kontakta en servicetekniker om slangen är för kort. Öppna vattenkranen. Kontrollera att det inte finns några läckor. Tömning Sätt fast U-böjen på tömningsslangen. Placera tömningsänden i ett avlopp (eller i en diskho) med en höjd på mellan 70 och 100 cm. Kontrollera att den sitter ordentligt på plats. Luft måste kunna komma in i slangändan för att undvika risken för sughäverteffekt. MINI 70 cm MAXI 100 cm Tömningsslangen får aldrig sträckas ut. Kontakta en servicetekniker om slangen är för kort. Elektrisk anslutning Denna tvättmaskin får endast anslutas till en 1-fasig nätspänning som levererar 230 volt. Kontrollera säkringens märkdata: 13 A för 230 V. Tvättmaskinen får inte nätanslutas via förlängningskablar eller grenuttag. Kontrollera att vägguttaget är jordat och följer gällande bestämmelser. Placering Placera produkten på en plan och hård yta i ett ventilerat rum. Se till att produkten inte kommer i kontakt med väggar eller annan inredning. Gör så här för att flytta produkten: Placera produkten på dess hjul genom att dra hårt i spaken, som sitter vid produktens bas, från höger till vänster. När produkten står på önskad plats, för tillbaka spaken till utgångsläget. Genom en noggrann avvägning undviker du vibrationer och buller och förhindrar att produkten flyttar sig under drift.

11 electrolux 11 Miljö Kassering av tvättmaskinen Alla material som bär symbolen kan återvinnas. Kassera dem hos en uppsamlingsstation (hör med de lokala myndigheterna) för uppsamling och återvinning av avfall. När du kasserar tvättmaskinen, avlägsna alla delar som kan vara farliga för andra: klipp av nätkabeln så nära maskinen som möjligt. Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars SE SVERIGE - Garanti/Kundtjänst kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt. För mer information om återvinning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades. Skydda miljön För att spara vatten och energi och därigenom skydda miljön rekommenderar vi följande: Kör tvättmaskinen med full tvättmängd när så är möjligt och undvik små tvättmängder. Använd programmen för förtvätt och blötläggning endast för mycket hårt smutsad tvätt. Använd en lämplig mängd tvättmedel baserat på vattnets hårdhet, tvättmängden och hur hårt smutsad tvätten är. Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation. Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel eller via på vår hemsida Service och reservdelar Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel eller via vår hemsida på Du kan även söka hjälp via din återförsäljare. Adressen till din närmaste servicestation finner du på vår hemsida eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror och service. Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten: Modellbeteckning... Produktnummer... Serienummer... Inköpsdatum... SE Europa-Garanti: För denna apparat gäller Electrolux garanti i alla de länder som är förtecknade i slutet av denna beskrivning, under den period som anges i garantibeviset eller enligt respektive lands lagar. Om du flyttar från något av dessa länder till ett annat av de länder som är förtecknade nedan följer garantin med apparaten under följande förutsättningar: Garantin för apparaten börjar gälla från det datum då den inköptes vilket bevisas av ett gällande inköpsdokument som har utfärdats av försäljaren. Garantin gäller för samma period och i samma omfattning för material och arbete som gäller för denna typ av apparat eller produktgrupp i det land du har flyttat till. Garantin är personlig för den som köpte apparaten och kan inte överföras till en annan användare.

12 12 electrolux Apparaten har installerats och använts enligt Electrolux instruktioner och att den har använts för hushållsbruk, dvs den har inte använts för kommersiella ändamål. Apparaten har installerats enligt alla gällande bestämmelser i det nya landet. Bestämmelserna i denna Europa-garanti påverkar inte dina rättigheter enligt gällande lagar i respektive land.

13 electrolux 13

14 14 electrolux

15 electrolux 15

16 För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på:

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-S NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:12 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FL12. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Instruktioner för installation och användning

Instruktioner för installation och användning Instruktioner för installation och användning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning Svenska,1 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Tekniska data Underhåll och skötsel,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

PT 6150. Bruksanvisning. Instruction No. 539602.AA WA08

PT 6150. Bruksanvisning. Instruction No. 539602.AA WA08 PT 6150 Bruksanvisning Instruction No. 539602.AA WA08 Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt PT 6150 från Cylinda. Er nya tvättmaskin är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med

Läs mer

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Y Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 05 184 010 Bidra

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1714 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675

Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH WFX160SN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruks- och uppställningsanvisning

Bruks- och uppställningsanvisning Maxx 5 sv Bruks- och uppställningsanvisning Läs den här bruks- och uppställningsanvisningen samt all annan information som medföljer tvätt/tork-kombin och följ anvisningarna. Innehållsförteckning Användning

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TT1332 http://sv.yourpdfguides.com/dref/832059

Din manual ELEKTRO HELIOS TT1332 http://sv.yourpdfguides.com/dref/832059 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TT1332. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QW828H http://sv.yourpdfguides.com/dref/838235

Din manual HUSQVARNA QW828H http://sv.yourpdfguides.com/dref/838235 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda Sverigetvätten 09 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda PT3120P

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda PT3120P Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda PT3120P Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få

Läs mer

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 285 Fi Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom dessa bruksanvisningar innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

LG TORKTUMLARE MED VÄRMEPUMP

LG TORKTUMLARE MED VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL LG TORKTUMLARE MED VÄRMEPUMP V.g. läs noggrant igenom denna manual innan du använder torktumlaren samt spara manualen för framtida referens.. RC8055AP3Z RC8055AP2Z RC8055AP1Z RC8055APZ P/NO.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWT 1266 AOW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer