ST inom Arbetsförmedlingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom Arbetsförmedlingen"

Transkript

1 ST inom Arbetsförmedlingen

2 Insamlingen Under perioden april-juni har ST inom Arbetsförmedlingen samlat in synpunkter från medlemmar om etableringsuppdraget. Bakgrunden till insamlingen är upprepade signaler vi fått från organisationen om bl.a. hög arbetsbelastning och ett komplext uppdrag. Vi ville veta mer. De inlämnade uppgifterna har avidentifierats. Problembilden som växt fram är ett mycket komplext uppdrag som kräver mycket av de som arbetar med uppdraget. Några vittnar om hög personalomsättning men framför allt hög arbetsbelastning och att den mesta av tiden får användas till administration och att agera socialt stöd istället för att fokusera på arbete och egen försörjning för de sökande. De frågor vi ville få svar på var: 1. Hur många sökanden har du? 2. Hur mår du? 3. Vad tror du, behöver göras för att det skall bli bättre? Sammanfattning av upplevda problem 1. Bemanningen Verkar vara den mest problematiska frågan. Man är för få helt enkelt och det spär ju på problemen i övriga områden. Förslag till lösning: Anställ mer personal i uppdraget och det ska vara erfarna förmedlare. Med tanke på den kravprofil som är framtagen så kan inte nyanställda gå in i uppdraget. Det behövas en löneöversyn och lönejustering för de som arbetar med uppdraget för att locka till sig de mest erfarna. ST anser att det är olyckligt att kravprofilen är kopplad till den kravprofil som gäller för arbetsförmedlare. Det har inneburit att personal som tidigare arbetat med dessa målgrupper i kommunerna, och inte har den formella utbildningen, inte kunnat söka sig till Af. Inte mer än max sökande per handläggare. Det är också rimligt att etableringsförmedlarna inte schemaläggas i DS som alla andra utan att de får ägna sig åt uppdraget fullt ut (vilket man i och för sig kan göra i DS, men med målgruppen). 2. Handläggning/administration Är alldeles för komplicerad och tidskrävande, från beslut till etableringsplan som ska hållas aktuell och månadsredovisning som inte stämmer. Samordningsdelen kräver tid och leder till alltför långa handläggningstider. Förslag till lösning: Administrationen. Tid måste avsättas för administration som måste göras efter besöken. Det går normalt inte att dokumentera under det personliga besöket. Här kan en lösning vara skriv- eller dokumentationhjälp, kanske praktikjobb alternativ anställningar med lönebidrag. Myndigheterna måste också samordna sinsemellan för att se till att de sökande inte hamnar mellan stolarna framför allt när det gäller ersättningen. 2

3 Många myndigheter är involverade vilket kanske inte alltid leder till ett bättre kvalitativt resultat. 3. Boendet Svårt att hitta boende för de sökande. Förslag till lösning: Att begränsa sökandes möjlighet att tacka nej och/eller begränsa kommunernas möjlighet att tacka nej. 4. Ledning och stöd Uppdraget är komplicerad och det behövs kunniga chefer för uppdraget. Det verkar som om organiseringen av uppdraget är väldigt olika. På några ställen har kollegorna inom etableringen olika chefer. Det saknas också tillgång till specialister som är kunniga i uppdraget och målgruppen. Förslag till lösning: Uppdraget bör ha en egen chef på Af som är kunnig och utbildad i uppdraget. Kompetensförstärkning om/av uppdraget bör omfatta specialister samt att avsätta särskilda specialister. 5. Tid för arbetsgivarkontakter Med tanke på allt ovanstående så finns ingen tid för ag-kontakter. Vi finner detta oacceptabelt. Af har fått uppdraget för att sökande snabbare ska komma ut i jobb. Tiden äts upp av allt praktiskt och administration/regelverk som måste ordnas kring den sökande. Om man kan hitta lösningar på 1-4, så finns en rimlig chans att också hitta tid för att jobba med arbetsgivare. 6. Utveckling av uppdraget Förslag som också fanns i materialet var att anordna nätverksträffar för etableringsförmedlarna och mer anpassade åtgärder för de sökande. Viktigt att arbetsplatserna och cheferna skapar utrymme för att etableringshandläggarna ska kunna mötas, fysiskt eller videomöten, för att utbyta erfarenheter och gemensamt utveckla arbetsmetoder i uppdraget. Det kan ske områdesvis. Det verkar fungera väldigt olika när det gäller de olika insatserna för sökande men ett förslag är att samordna verksamheter hos en aktör som har SFI, samhällsundervisning, lots m m, så att sökande är på samma plats. Det skulle underlätta hanteringen. 3

4 Inkomna synpunkter Här kommer synpunkter med konkreta exempel på etableringsuppdraget från a, b, c, d, e, f och g kommun. Sedan uppdragetes början har etableringshandläggarna i dessa kommuner varit lågt bemmande med högt sökandeantal. Situationen är mer eller mindre oförändrat i och med att 2 st behöriga handläggare är sjukskrivna på 50% respektive 25%. Det totala antalet sökanden i hela området ligger idag på ca 250 personer. Dessa 250 sökande är fördelade just nu på 4 behöriga handläggare ( 2 av dessa har precis fått sin behörighet). Enligt föreskrifterna ska varje etableringshandläggare inte ha mer än 30 sökande. Detta har aldrig stämt för oss. Sedan ca en månad tillbaka har laget fått "låna" två arbetsförmedlare från andra AF kontor som ska hjälpa till med administrationen. Detta är dock en kortvarig lösning med tanke på att de slutar hos oss i slutet av maj. De handläggare som har "hållit ut" än så länge utan att bli sjukrivna känner sig verkligen pressade av alla arbetsuppgifter och känner inte att de utför ett rättssäkert arbete. Från chefshållet har vi fått veta att vi ska prioritera det akuta dvs, ekonomin, när det gäller våra sökanden. Vi har fått godkänt från cheferna att jobba över när det behövs men arbetsbelastningen har varit så hög och påfrestande under den vanliga arbetstiden att vissa handläggare har ej kunnat jobba över för man har varit så trött och slutkörd i slutet av arbetsdagen. Just under den perioden då det var endast 2 handläggare på 250 sökanden, kände dessa två att deras privata liv påverkades av stressen på jobbet. Man tänkte på jobbet i stort sätt 24 timmar, vaknade upp på natten och tänkte på jobbet, hade ingen lust eller ork att vara social utanför arbetet. - Vi vill att personalfrågan ska lösas NU, visst håller man på med nya rekryteringar och det kommer nya handläggare till etableringen men de blir inte fullt arbetsföra förän mitten på hösten. - Cheferna ska pressas till att ta sitt ansvar och inte lägga det mesta av ansvaret på handläggarna. - Cheferna har för dålig kunskap om uppdraget och inte riktig medveten om uppdragetsuppfattning i praktiken Vi som jobbar med etableringsuppdraget vill gärna fortsätta och jobba med uppdraget men situationen är inte acceptabellt längre

5 Här kommer svar på frågor angående min situation/arbete med etableringsuppdraget: 1, Hur många sökanden har du? Svar: Jag har 44 sökande på min signatur idag inom etableringsuppdraget, jag arbetar i x Kommun, y Kommun, z kommun (tills för en månad sedan hade jag även å Kommun.) Tickar in nya hela tiden. 2, Hur mår du? Svar: Pressad/långvarig stress. Bla drabbats av håravfall samt haft andra hälsoproblem. (Aldrig haft problem med detta tidigare) 3, Vad tror du, behöver göras för att det skall bli bättre? Svar: - Få in personal snabbt. - För att skynda på ytterligare så tror jag att det vore bra att man tar in någon som redan arbetar på Arbetsförmedlingen gärna har erfarenhet eller starkt intresse av att jobba med denna målgrupp. - Få Specialisterna mer delaktiga i ärenden/få mer kunskap om etableringsuppdraget och deras faktiska roll, idag fungerar de endast som konsulter, de har ännu inte skaffat sig behörighet och kan lägga in egna daganteckningar. - Kanske behövs det även centraliseras, att den som är chef för etableringen ansvarar endast för personal inom etableringen. För att bli mer insatt i uppdraget samt ge oss ny information snabbt. Detta är ett intressant uppdrag men också väldigt krävande och många gånger svårt, det tar tid att komma in även om man har erfarenhet/jobbar på AF tidigare. Jag och en kollega till har arbetat sedan December 2010, I December 2011 började en ny kollega inom etableringen, han kom in relativt snabbt pga att han redan arbetade på AF, men det tog ändå några månader för honom innan han var självgående. I Februari anställdes ytterligare en inom etableringen, helt ny inom AF, hon blir klar med sina utbildningar i slutet av Maj, så förmodligen kommer hon att vara i produktion efter sommaren. Ytterligare en kollega på AF skulle gått in för två månader sedan men ej kunnat detta eftersom man inte ordnat någon ersättare för honom med arbetet med nyanlända, han börjar denna vecka, men nu har han blivit beviljad semester 4 veckor from slutet av maj och framåt, därefter hinner han jobba fyra veckor sedan ska han ha sin sommarsemester. Så jag skulle uppskatta att han kommer kunna vara i produktion from hösten. Nu ska ytterligare två rekryteras och de signaler jag fick idag från min chef är att de är helt nya inom Arbetsförmedlingen. 5

6 Sammanställning av de synpunkter jag fått av etableringshandläggare på kontoret i A *Stora stressfaktorn är bosättningen - att det tar så lång til (spannet 4-9 månader) vilket leder till att det finns mindre tid att jobba med dem som är kommunplacerade i A. Mindre tid till det egentliga uppdraget att matcha mot arbete, praktik etc. Svårt att hitta tid för företagsbesök/ackvirering * Stor tid går åt att prata om pengar/försörjning, sjukdom, "rättvisa" - varför en del aktiviteter etc beviljas och andra inte. * Under lång tid varit få handläggare, och nu vid förstärkning är merparten nyanställda, vilket gör att steget till reell avlastning är ganska långt. *Administrationen ökar bl.a genom månadsrapporterna - både att de ökar i mängd och att det tar tid att få en del av medaktörerna att arbeta åt samma håll och med samma "regler" som AF. 1) 45 st 2) högt blodtryck annars ok - mer pressande - då uppdraget innehåller så mycket mer; folks hälsa, boende eller avsaknad av boende - ekonomi etc. Otydligheter i regelverket som kan tolkas och omtolkas. Att upphandlingen utgår från helt andra grupper en dom som faktiskt kommer. Kvotflyktingar med ingen eller kort utbildning. Som ska stressas in i blankettsamhället på 2 månader och med dåligt upphandlade aktiviteter som inte svaran mot gruppens behov. 3) anpassade åtgärde som passa för målgruppen - omändring av upphandlingen så att den bättre svarann mot uppdraget och snabbare går att anpassa till behovet här och nu. Ett mindre antal sökande om reformen ska få genomslag. Att chefer förstod behovet att skyndsamt utbildar och rekrytera och att man inte kan sega fram och tro att allt löser sig. Det som skiljer detta mot andra uppdrag och gör det pressat är att det imorgon ligger ett mail som gör att du får kasta allt annat som är planerat åtsidan ställa in semester etc för att ingen annan har behörigheten att göra jobbet. 6

7 Jag och A kommer just från ett möte där vi träffat "våra" medlemmar på Af Etablering i X, här kommer några synpunkter om deras arbetssituation: De gör en incidentrapport varje månadskifte vid månadsredovisning, ca 700 personer som är inskrivna skall besöka Af för en redovisning i ett DS som inte är tillräckligt stort. Vad händer efter 2 år i etableringsersättning till hösten kommer några att nå den gränsen vart skall de lämnas/överlämningar?? Jobb och utvecklingsgarantin?? Många frågor från sökande. Här i X behöver man öka personalstyrkan, några lämnar och går över till andra kontor eller till annan verksamhet. Af Etatablering hinner inte rekrytera i samma takt som man tappar personal, det tar lång tid innan ny personal kan "gå i arbete fullt ut". Sökande får inte träffa någon handläggare. Det var några av de synpunkter vi fått med oss idag! För närvarande jobbar jag med 25 ärenden och har svårt att få tiden att räcka till. Att hålla etableringsplaner och alla beslut aktuella tar mycket tid och kom-ihåg-minne. Det behöver hela tiden också finnas beredskap för det som måste tas om hand direkt: Ekonomiska problem: kontakta andra myndigheter för att hjälpa flyktingen att reda ut situationen När boendet inte fungerar. De flesta är inneboende trångboddhet osämja, hot om att inte få bo kvar mm. Särskilt problematiskt där barn finns med i bilden Snabbt rycka ut till SFI för att göra avbrott när läraren vänder sig till Af och meddelar att det inte längre går att bedriva undervisning i klassen med en elev som inte fungerar Akuta hälsoproblem hänvisa till vård och hjälpa till att lösa det ekonomiska kring detta Stor personalomsättning Det första året som etableringshandläggare fick jag 6 nya kollegor och förlorade 4, det innebär 10 omställningar på 12 månader. I kontakt med kollegor på andra kontor har jag förstått att det ser ut på liknande sätt på flera håll. I den senaste rekryteringen tog det 3 månader innan den första kollegan fick behörighet och kunde börja jobba i etableringsuppdraget. Det är alltså viktigt att ha en beredskap för nya rekryteringar om kollegor slutar, går på föräldraledighet eller blir långtidssjukskrivna. Bollande mellan Af och kommunen när det gäller flyktingens ekonomiska ersättning 7

8 Efter 30 dagars sjukskrivning kan etableringsersättning inte betalas ut, utan då går ansvaret över till kommunen. För en del personer blir det ett bollande fram och tillbaka: ibland får de pengar av Af och ibland från kommunen. Flyktingarna blir förvirrande och oroliga och undrar vart de ska vända sig. De har svårt att begripa systemet. Det har jag också som handläggare och då blir det svårt att förklara för flyktingen. Det är också svårt att ha ett kontinuerligt ansvar för etableringsplaneringen när flyktingen bollas fram och tillbaka. Af s sammanhållande ansvar Om man inte har en någorlunda kontinuerlig kontakt med flyktingen blir det svårt för Af att vara den sammanhållande och pådrivande parten som ska se till att etableringsplaneringen leder till resultat. En otrooooooligt omfattande administration Besluts- och planadministrationen är mycket omfattande. Etableringsplanen ska alltid vara aktuell och fastställd. Detta kräver mycket administration men framförallt kräver det kom- ihågminne. Vid månadsskiften när etableringsersättningen ska beräknas är man som ansvarig handläggare inte alltid på plats (sjukdom, VAB, semester m m). Kollegorna kan inte känna till allt om sökande som kan ha betydelse för beräkning av ersättningen. Det är viktigt att se till att etableringsplanen ständigt är aktuell och att dokumentation i daganteckningar är tillräckligt tydlig så att man vet hur beräkningen ska göras. Månadsredovisningar - etableringsersättning Det är viktigt att beräkningen blir rätt och att man snabbt kan göra utbetalningen. Uppgifterna i månadsredovisningarna från anordnare och flykting stämmer inte alltid överens och det är tidsödande att få klarhet i vilken frånvaro som är riktigt rapporterad, mycket tid går åt till jagande av olika anordnare för att få besked. Första veckan i varje månad är i stort sett intecknad för detta arbete. Många kontakter att kommunicera med kontinuerligt Utöver att hålla etableringsplanerna och besluten aktuella är det många kontakter kring flyktingen. Det är lotsen, ett flertal handläggare på kommunen, SFI-lärare, Försäkringskassan m fl. Hela tiden behöver man fråga sig vem/vilka behöver den information jag just nu fick för att vi ska kunna samverka på ett bra sätt kring flyktingen? Bedömningar rättssäkerhet Vid några tillfällen har jag vid förfrågningar fått olika svar från sakområdesspecialist, utbildare inom etablering och Af Rådgivning. Det är svårt att arbeta upp någon säkerhet i bedömningarna då. Hur blir det med rättssäkerheten? Lokal samverkan fungerar i Y Jag vill här på slutet lyfta upp att vi har en bra samverkan i Y med en fungerande lokal överenskommelse. Det är jag mycket tacksam för. Jag vet att samverkan på flera håll inte fungerar alls och då måste etableringen vara ett ganska omöjligt uppdrag 8

9 Jag mailar dig enligt hänvisning till telefonsamtalet vi hade i tisdags kopplat till Etableringsuppdraget och den problematik vi upplever. Som jag påpekade i samtalet ser vi etableringshandläggare ett flertal aspekter kring uppdraget som vi upplever som negativa. Tankarna kring tjänsten delas enligt min uppfattning av majoriteten av de anställda inom detta uppdrag. Vi har under en längre period upplevt problematik kring uppdragets setup med avseende på faktorer jag listar nedan, dock är den utlösande faktorn att två av våra mest rutinerade kollegor nu väljer att lämna uppdraget med hänvisning till nedan faktorer. Det har även kommit till vår vetskap att fler individer inom etableringsuppdraget funderat/funderar över att byta uppdrag pga nedan faktorer. Detta ser vi som en negativ spiral, där kunskap försvinner vilket leder till att fler inom uppdraget slutar, då större belastning landar på oss övriga. Vidare blir upplärning av nya resurser ytterligare en arbetsbörda. Att skapa en setup inom uppdraget som främjar långsiktighet hos de anställda, belåtenhet kring vår arbetsbelastning, gruppsetup, lön samt de övriga faktorer som behövs för att bygga ett fundament på vilket uppdraget vilar är vad som krävs i denna situation. Jag listar nedan några av de faktorer som kommit upp som problematiska under våra interna diskussioner kring hur vi upplever uppdraget. För frågor kring mailet eller allmänt kring mina upplevelser map etableringsuppdraget, tveka inte att kontakta mig. Faktorer vi upplever som problematiska kring Etableringsuppdraget: 1. Arbetsbelastning: Uppdraget är utformat på ett sätt som kräver extremt dynamiska, lyhörda samt psykiskt starka individer. För att klara av att hantera de olika aspekterna krävs tid för reflektion, bearbetning och inte minst förarbete. Denna tid upplever vi idag saknas vilket leder till hög stress och stora svårigheter att få kvalitet i arbetet. 2. Självmordsuppdrag: Uppdraget kallas i korridorerna för självmordsuppdrag. Detta baseras på den generella uppfattning att uppdraget är extremt krävande men inte på samma sätt utvecklande. Att jobba hårt och få lön för mödan skapar lust att utvecklas, växa och bli bättre på uppdraget. Så är tyvärr inte fallet med Etableringsuppdraget, utan snarare tvärt om. 3. Löneaspekten: Att ha ett uppdrag som är betraktat som det svåraste uppdraget på arbetsförmedlingen, ett uppdrag som kräver extremt mycket av individen borde samtidigt ha en lön som ligger i paritet med ansvaret och kravbilden kring tjänsten. Vi 9

10 som grupp vill ha en lönekartläggning för att se om så är fallet och om det finns möjlighet att revidera våra löner. Sammantaget är detta en komplex situation, vilken är svår att återge i ett mail. Jag hoppas dock med detta gett en kort inblick i den problematik vi ser med uppdraget, samt den allvarlighetsgrad vi anser att detta har. Vi är övertygade om att ett mönster kring denna tjänst framträder och hoppas att vi i och med denna kontakt får en genomlysning kring tjänsten som Etableringshandläggare. Nuläge: - 3 handläggare (U 100%, V 80% och W 100%) - Olika förutsättningar för de tre handläggarna - Olika sektionstillhörigheter = olika chefer = Ingen samlad överblick på uppdraget och de krav som ställs. - Mycket tid i DS, vilket tar tid från jobbet med etableringsuppdraget. - Mycket liten tid för administration, planering, förberedning eller kontakt med andra myndigheter finns i dagsläget pga mycket tid i DS. - Ingen tid att ta emot nya ärenden då vi skall göra allt. - ENL LAG/HANDLÄGGARSTÖD: skall en person som tillhör etableringsärendet träffa en handläggare samma dag eller i omedelbar anslutning till att han/hon erhållit uppehållstillstånd.. Detta är en rättighetslagstiftning. Något vi inte kan leva upp till i dagsläget. - ENL LAG/HANDLÄGGARSTÖD: skall vi som myndighet i detta uppdrag kunna erbjuda aktiviteter för den sökande under en 2 års period (den period de har beslut för etaberingsplan). Även detta är något som vi inte kan leva upp till då det inte finns möjlighet till att få tid att hitta aktiviteter för detta. - Kommer att underhålla/ha hand om ett antal arbetsgivare gällande uppföljningar/ordrar mm framöver (V). Så vill vi kunna jobba: - Eget DS-schema med drop-in tider för att underlätta jobbet för oss handläggare. Det skulle öka möjligheten för de sökande att kunna träffa oss och få hjälp mellan de bokade tiderna samt underlätta för kollegor som står i DS. Andra kontor i Sverige har drop-in tider för sina etableringshandläggare och de tycker att det fungerar utmärkt. Alla är nöjda med lösningen. De sökanden som vi har att göra med kräver speciell handläggning och kan inte bemötas/handläggas som vilken sökande som helst i DS. Allra minst pga svårigheterna med språket (behovet av tolk vid varje besök). 10

11 - Att vara ansvarig för arbetsgivare tar för mycket tid från den ordinarie handläggningen och borde pga detta inte läggas på oss handläggare inom etableringen. Vi vill slippa detta för att få tiden till det som vi behöver för att kunna uppfylla de krav som ställs i etableringsuppdraget. - Vi tre handäggare som jobbar med detta är alla engagerade och motiverade till att jobba med detta uppdrag. Låt oss göra detta jobb och att få möjlighet att göra det fullt ut och kunna göra ett bra jobb som alla känner sig nöjda och stolta över. - Vi måste få möjlighet till adminsitrationstid då detta uppdrag kräver mycket mer av den varan än handläggning mot övriga inskrivna. Eftersom att vi inte kan administrera under besöket betyder det att all administration måste göras i efterhand. - Planering inför besöken kräver även det en hel del tid då det handlar om att boka tolk, kolla igenom vad som skall tas upp under besöket så att allt görs på rätt sätt, kolla att tolken som är bokad finns tillgänglig mm. Vi måste få denna tid för att kunna göra vårt jobb. - Kontakt med andra myndigheter/parter såsom migrationsverket, försäkringskassan, kommunen, landstinget, lotsar mm är en stor del av vår vardag som handläggare inom detta uppdrag. Detta tar en enorm tid. Utöver denna enorma tid som det tar med detta får vi även lägga på ytterligagre tid för administration då ärendena fortfarande ofta bollas runt utan att ex kommunen tar sitt ansvar. Även denna tid är superviktig och är ett måste i detta uppdrag. Alltså tid till detta är ett måste. - Vi skulle behöva hjälp oss att hitta aktiviteter att använda oss av i etableringsplanen ex föreningar mm. Vårat förslag till detta är att ta in en fas 3-person som kan hjälpa oss med detta. Dvs vara ute på fältet och sondera terrängen mm. Detta behov finns även hos andra handläggare som ahr nyanlända på sin signatur. - Slutligen vill vi ännu en gång trycka på att detta är en RÄTTIGHETSLAGSTIFTNING. Dvs något som vi måste genomföra på rätt sätt inom uppsatta tider. Det finns ingan möjligheter att tumma på detta uppdrag då det är en rättighet som de medverkande har. Detta gör att även tolkningar och lokala anpassningar inte heller är möjliga utanför de ramar som handläggarstödet/lagen påvisar. - Vi måste få en rimlig chans att genomföra vårt uppdrag och samtidigt behålla en dräglig arbetsmiljö och hälsa i gruppen. Hej, du ville ha in synpunker på vår situation inom etableringen. Svårigheter: * Målgruppen kräver mycket tid och handläggning under hela sin tid i etableringen. Tolk behövs och gör att samtalen tar dubbelt så lång tid mot ett vanligt. Man behöver boka in många träffar för att gå igenom materialet. 11

12 * Kundgruppen är ofta lågutbildad och kommer från en annan kultur vilket kräver upprepad information om samhället och hur allt fungerar med myndigheter mm. * Detta tycker vi inte att det tas hänsyn till i vår arbetstid. Många ser dem som "vanliga" sökande. *Dessutom har de flesta en traumatiserande tid bakom sig och är inte fullpreseterande från dag ett. *Vi måste också ta hänsyn till ett flertal aktörer så som barnomsorg, SFI-skola, Skatteverket, Socialtjänsten mm. Kontakter med dessa tar mycket tid, vilket vi inte anser att vi får. * Våra sökande blir ofta beroende av oss som kontak med svenska samhället, det är inte så lätt att hänvisa dem till DS eller Kundtjänst som man tror. Deras kultur är annorlunda och man borde ha respekt och hänsyn till att det inte bara går att inlemma sig i det svenska på en gång. * Uppdraget kring utbetalning och hantering av deras pengar är en ny uppgift för AF och det tycker vi inte tas på allvar. genom detta uppkommer en ström av frågor kring barnens kläder, tandläkarräkningar och sjukvård som vi ej egentligen har att göra med, men som vi måste hantera. Detta måste det finnas tid och möjlighet för oss att hantera. * Vi etableringshandläggare vill ha fasta tider i DS för att kunna ge bättre servise till vår kundgrupp. Ej tillhöra rullande DS-schema. Min sökande ska kunna veta att M sitter i DS på torsdagar och då kan jag enkelt gå dit och få hjälp. * Vi måste få rejält med tid att ha arbetsgivarkontakter efter som vår kundgrupp ej har nätverk eller språk att klara att hitta arbete. De behöver mycket stöd från oss om vi ska uppfylla arbete efter 2 år, enligt etableringsplanen. * För att göra ett gott arbete kvalitetsmässigt måste vi få tid till detta. Detta blev ett snabbt pladdrigt mail, men det kanske finns något att ta fasta på... Information om aktuellt läge inom etableringsuppdraget. 1. Hur många ärenden har Ni? Jag har precis lämnat etableringsuppdraget eftersom hälsan sade ifrån. Mot slutet hade jag 84 sökande som mest och därav ca med plan och aktiviteter. Övriga var under samtalsfasen. Arbetsmarknadsområdet har sedan jag lämnade uppgiften i slutet av mars, fått fem nya kollegor och det ska rekryteras ytterligare personal, två-tre stycken. Antalet sökande uppgår 12

13 till 208 som är inskrivna i AIS plus 23 som ska skrivas in, inalles 231 stycken fördelat på 7 handläggare (jag är inte inräknad bland dessa). Genomsnittet blir ganska precis 30 sökande per handläggare, men de är väldigt ojämnt fördelade. Någon kollega har mer är 50 sökande att ansvara för. Inströmningen beräknas vara fortsatt hög, enligt Migrationsverket. Sedan tillkommer de gamla invandrarna som inte tillhör etableringen men däremot mål V4. Dessa är flera hundra stycken och de flesta ligger på samma handläggare. 2.Hur mår NI? För min egen del så höll jag på att gå i väggen, det var jobbet i tankarna dygnet runt. Vid en rutinkontroll i början av mars så upptäckte sköterskan att min vilopuls var en bit över 100 och sedan ville läkaren sjukskriva mig p g a stress. Istället kom jag överens med min chef att hoppa av etableringsuppdraget och får jobba i Direktservice ett tag tills alla värden är OK. Det fungerar bra hittills och jag mår rätt fint. Men frågan är om jag ska gå tillbaka till etableringsuppdraget. Jag vet dock att flera kollegor sliter hårt. Uppdraget är väldigt speciellt och har inte särskilt mycket med arbetsförmedling att göra, den närmaste beskrivningen är nog socialkonsulent. Man jobbar mycket i nätverk, eftersom det är så många olika parter inblandade: Migrationsverkets handläggare, Skatteverkets handläggare, Försäkringskassans handläggare, bosättningssektionen i Norrköping, kommunens flyktingsekreterare, SFI-lärarna, etableringslotsarna, eventuellt sjukvården, våra egna specialister m fl. Det är barnomsorg som ska lösas, ekonomiska tillägg som ska sökas, månadsredovisningar som ska lämnas in och godkännas samt aviseras till FK, mm mm. Arbetsförmedling förekommer knappast alls för de flesta deltagarna i målgruppen, men arbetsgivaren kräver ändå att de ska ha ett SSYK och kunna matchas. 3.Vad behöver Ni för att det skall bli "bättre"? Uppdraget är väldigt komplext och personalkrävande. Från början sade man att varje handläggare ska jobba med max ett 30-tal sökande. Denna målsättning måste uppfyllas. Sedan finns inte tid till att jobba med andra sökande, t ex i DS. En förenkling av administrationen vore önskvärd, man har gjort handläggningen mycket komplicerad. Man jobbar olika på olika förmedlingar, beroende på de lokala förutsättningarna, resurserna borde fördelas mer jämnt. När det gäller regelverket så skulle jag vilja förbättra följande saker så fort det går: Bosättningen. Det tar alldeles för lång tid att bosätta de nyanlända. Kommunerna får många förslag presenterade och kan välja och vraka. Detta innebär att de minst attraktiva sökande blir kvar onödigt länge på förläggningarna, t ex stora familjer där föräldrarna är lågutbildade/kanske analfabeter eller ensamstående som ska bo i enrumslägenhet. Jag tycker inte att kommunerna ska få välja, istället anvisar man så många personer som kommunen sagts sig kunna ta emot. Ta t ex Gotlands kommun som meddelat att de skulle kunna ta emot 150 personer under De tog i praktiken endast emot tre personer, vad jag förstått. Många nyanlända tackar också nej till den erbjudna bosättningen, det borde man inte heller få göra. Aktiviteter. Vi har stora problem att fylla veckorna med bra verksamhet. Ofta beror detta på att kommunen bedriver SFI på sådant sätt att det inte är möjligt att kombinera med andra aktiviteter. Det är också viktigt att aktiviteterna finns på orten där man bor, det går inte att dagpendla sex-sju mil eller mer till en aktivitet. Meritportföljen finns inte på alla ställen, kvaliteten är också ojämn. En lösning skulle kunna vara att man anvisar till en aktör som 13

14 bedriver SFI-undervisning, ger Samhällsorientering, fungerar som etableringslots samt letar praktikplatser mm. Då befinner sig den nyanlända sökande på en och samma plats hela tiden, det finns inga sportlov, påsklov eller sommarlov och man behöver inte springa till olika ställen för olika aktiviteter. Månadsredovisningarna. Här fuskas det hej vilt. Det är svårt att kontrollera vad deltagaren gjort under månaden. Blanketterna är ofullständigt ifyllda, det är mycket krångel. Uppgifterna från anordnarna stämmer inte, den ena har skrivit frånvaro fyra timmar en viss dag, den andra inte fast den sökande inte varit därde lämnas in vid fel tidpunkt, istället för den första dagen i varje månad så kommer de in dag 27 eller så men förklaringen på måndag den 30 april så är vi lediga från skolan och så vidare. Utbetalningen kommer i efterskott, om Månadsredovisning aviseras (ex ) till FK så har de pengarna tidigast (ex ). De flesta räkningarna ska vara betalda senast den 30:e varje månad. Detta är påtalat, men det händer inget. Falla mellan stolarna. Ibland vet inte riktigt vem som ansvarar för vad. Vem ser t ex till att det finns barnomsorg för de som bor i anläggningsboende men ska deltaga i SFI-undervisningen? I vårt fall hjälper Migrationsverket till, men så fungerar det inte överallt. Det är inte självklart att AF ska lösa detta. Etableringsuppdraget i Amo Y finns på Af X, Z och Af Å. den 11/6 ska de flytta in i gemensamma lokaler i Ä. Efter ordf konferensen mejlade jag ut några frågor till respektive AO, men har bara fått svar från två handläggare i X, den ena nyanställd, pigg och glad, och den andra som bekräftar hög arbetsbelastning och mycket pappersarbete(= brist på tid för arbetsgivararbete). Jag träffade ersättande AO på Z i förra veckan. Hon jobbar själv i etableringen och menar att orsaken till att ingen från Z har svarat på mina frågor är man är så stressade (!). Ärenden spilller över till Z eftersom 4 handläggare i Ö har valt att inte följa med (plus en som blivit uppsagd under provanställning) när man ska flytta ihop i nya lokaler. Hon beskrev arbetssituationen som näst intill odräglig; de är få erfarna handläggare och flera nyanställda som ska introduceras och utbildas. Fler nyanställda är dessutom på ingång, vilket ju är bra, men samtidigt jobbigt för de erfarna. De nya får också vänta i månader på etableringsutbildningen. De erfarna har bra mycket fler än 30 sökande per handläggare. 14

15 ST inom Arbetsförmedlingen september

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Fakta 2014:4 META 2013 Publiceringsdatum 2014-04-10 Kontaktperson Cecilia Gustafsson Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Utvecklingsledare

Läs mer

Stressbarometern 2013

Stressbarometern 2013 Stressbarometern 2013 1,2 miljoner löntagare och 15 förbund i samverkan Stressbarometern 2013 Konflikter: 21 Trygghet: 21 Personligt stöd: 22 Förutsättningar: 31 Arbetsbelastning: 33 Uppskattning: 35 Kontroll:

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar 1 Sammanfattning Hälsobarometern våren 2015 Tre fjärdedelar av de tillfrågade företagsledarna är inte oroliga för att medarbetarna ska sjukskriva sig.

Läs mer

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer?

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? A Landstinget genom utbildning/praktik, handledning, Alvesta kommun Utbildning men inga rutiner

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Sid 1 (7) RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Enligt beslut i Gävle kommuns fullmäktige ska 1,5 % av det totala antalet medarbetare i koncernen utgöras av funktionshindrade. Näringsliv & arbetsmarknad

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggarstöd

Arbetsförmedlingens handläggarstöd Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 18/2011 Sida: 1 av 7 Gäller fr.o.m. 20141022 Beslutad av: Henrietta Stein Beslutsdatum: 20141022 Version: 3.0 Dnr: Af-2014/091296 Medicinska underlag Medicinska

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Yrkesfilmer för nyanlända Studiehandledning inför filmvisningar och workshops för nyanlända och för sfi-deltagare.

Yrkesfilmer för nyanlända Studiehandledning inför filmvisningar och workshops för nyanlända och för sfi-deltagare. Yrkesfilmer för nyanlända Studiehandledning inför filmvisningar och workshops för nyanlända och för sfi-deltagare. Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Merit AB Yrkesfilmer för nyanlända har tillkommit på uppdrag

Läs mer

myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop.

myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop. Etableringsreformen genom att skapa ett effektivt system för nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv vill regeringen uppnå följande: En snabbare etablering på arbetsmarknaden Starkare incitament

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård PLUS-föreläsning socionomprogrammet Norrköping 2014-03-25 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén

Läs mer

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 BUMERANGEN TEAM FIX JOBBVÄGEN STADSHUSFIKET INTEGRATIONSVÄGLEDNINGEN Monica Isaksson Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Ev. rehabiliterande insatser Kartläggning och Bosättning Svenska för invandrare SFI Samhälls-orientering Översätta och värdera kompetens Utveckla och stärka kompetens

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1 2 När gäller etableringsersättning?

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande, Anders Wikström, hälsar alla välkomna och förklarar mötet på Af Halmstad för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande, Anders Wikström, hälsar alla välkomna och förklarar mötet på Af Halmstad för öppnat. Protokoll nr 6 sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-08-22 Plats: AF Halmstad Ordförande Anders Wikström Fackexp Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg(förhindrad) Kassör Oscar Vilotti Fackexp (förhindrad)

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen mars 2011 Rapport 1 1 UPPDRAGET...- 3-1.1 AVGRÄNSNINGAR... - 3-1.2 ALLMÄNT... - 3-2 REDOVISNING...- 4-2.1 MÅLGRUPP... - 4 - Sammanfattning...- 4-2.2

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23 Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 Villkor 3, 2015 inom Sjukskrivningsmiljarden -tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen Funktionen (dvs. rehabsamordnaren) ska ha både en intern och extern

Läs mer

Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan i Borås

Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan i Borås Minnesanteckningar 2011-03-16 Diarienummer överfört till 851-11438-2011 1(5) Enheten för social hållbarhet Jesper Svensson Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Innehåll Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Funktionshinder i etableringen Erfarenhetsutbyte och utforskande dialogmöte

Läs mer

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Hej! I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

2006-05-02. \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc

2006-05-02. \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc 2006-05-02 \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc EKONOMI Förhållningssätt Ser på klienten som vuxna individer med eget ansvar

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen Rapport Sida: 0 av 5 ARBETSFÖRMEDLINGEN Produktionsavdelningen Stickprovsgranskning av kontoren Arbetsförmedlingen Arlöv och Staffanstorp Ulv Ohlberger 2014-03-26 Arbetsförmedlingen Ulv Ohlberger Produktionsavdelningen

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket tikarbetsförmedlingen Eslövs KOMMUN EdFörsäkringskassan ANE Lokal överenskommelse kring nyanländas etablering överenskommelse kring samverkan Mellan, Arbetstörmedlingen, Försäkringskassant Region Skåne

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Leda för Resultat Leda för Resultat är en del av överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting som avser stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten. Leda

Läs mer

Vad händer om villkor för resultat 2 uppnås efter avslutad lotstjänst?

Vad händer om villkor för resultat 2 uppnås efter avslutad lotstjänst? Sida: 1 av 6 Leverantörer Vad händer med vår ersättning? Svar: Ni fortsätter att leverera tjänsten enligt avtal under uppsägningstiden, med bibehållen ersättning. Innan ni skickar in den sista månadsrapporten

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2005-02-04 Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Denna rapport utgör Inspektionen

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

SALO. Sveriges Anställningslösas Landsorganisation. Arbete Livskvalitet - Miljö

SALO. Sveriges Anställningslösas Landsorganisation. Arbete Livskvalitet - Miljö SALO Sveriges Anställningslösas Landsorganisation Arbete Livskvalitet - Miljö Det här är SALO SALO (Sveriges Anställningslösas Landsorganisation) grundades för att det inte fanns några organisationer som

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Enkätfrågor Arbetsförmedlingens tidmätning oktober 2011

Enkätfrågor Arbetsförmedlingens tidmätning oktober 2011 Bilaga 2 Enkätfrågor Arbetsförmedlingens tidmätning oktober 2011 1 a. Faktisk arbetstid Hur många timmar har du arbetat senaste veckan 1b. Hur många timmar av veckans arbetstid har du ägnat åt följande

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Handlingsplan anhöriginvandring

Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Etableringsreformen 4 Kommunens ansvar 4 Arbetsförmedlingens 4 Inga extraordinära åtgärder

Läs mer