ST inom Arbetsförmedlingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom Arbetsförmedlingen"

Transkript

1 ST inom Arbetsförmedlingen

2 Insamlingen Under perioden april-juni har ST inom Arbetsförmedlingen samlat in synpunkter från medlemmar om etableringsuppdraget. Bakgrunden till insamlingen är upprepade signaler vi fått från organisationen om bl.a. hög arbetsbelastning och ett komplext uppdrag. Vi ville veta mer. De inlämnade uppgifterna har avidentifierats. Problembilden som växt fram är ett mycket komplext uppdrag som kräver mycket av de som arbetar med uppdraget. Några vittnar om hög personalomsättning men framför allt hög arbetsbelastning och att den mesta av tiden får användas till administration och att agera socialt stöd istället för att fokusera på arbete och egen försörjning för de sökande. De frågor vi ville få svar på var: 1. Hur många sökanden har du? 2. Hur mår du? 3. Vad tror du, behöver göras för att det skall bli bättre? Sammanfattning av upplevda problem 1. Bemanningen Verkar vara den mest problematiska frågan. Man är för få helt enkelt och det spär ju på problemen i övriga områden. Förslag till lösning: Anställ mer personal i uppdraget och det ska vara erfarna förmedlare. Med tanke på den kravprofil som är framtagen så kan inte nyanställda gå in i uppdraget. Det behövas en löneöversyn och lönejustering för de som arbetar med uppdraget för att locka till sig de mest erfarna. ST anser att det är olyckligt att kravprofilen är kopplad till den kravprofil som gäller för arbetsförmedlare. Det har inneburit att personal som tidigare arbetat med dessa målgrupper i kommunerna, och inte har den formella utbildningen, inte kunnat söka sig till Af. Inte mer än max sökande per handläggare. Det är också rimligt att etableringsförmedlarna inte schemaläggas i DS som alla andra utan att de får ägna sig åt uppdraget fullt ut (vilket man i och för sig kan göra i DS, men med målgruppen). 2. Handläggning/administration Är alldeles för komplicerad och tidskrävande, från beslut till etableringsplan som ska hållas aktuell och månadsredovisning som inte stämmer. Samordningsdelen kräver tid och leder till alltför långa handläggningstider. Förslag till lösning: Administrationen. Tid måste avsättas för administration som måste göras efter besöken. Det går normalt inte att dokumentera under det personliga besöket. Här kan en lösning vara skriv- eller dokumentationhjälp, kanske praktikjobb alternativ anställningar med lönebidrag. Myndigheterna måste också samordna sinsemellan för att se till att de sökande inte hamnar mellan stolarna framför allt när det gäller ersättningen. 2

3 Många myndigheter är involverade vilket kanske inte alltid leder till ett bättre kvalitativt resultat. 3. Boendet Svårt att hitta boende för de sökande. Förslag till lösning: Att begränsa sökandes möjlighet att tacka nej och/eller begränsa kommunernas möjlighet att tacka nej. 4. Ledning och stöd Uppdraget är komplicerad och det behövs kunniga chefer för uppdraget. Det verkar som om organiseringen av uppdraget är väldigt olika. På några ställen har kollegorna inom etableringen olika chefer. Det saknas också tillgång till specialister som är kunniga i uppdraget och målgruppen. Förslag till lösning: Uppdraget bör ha en egen chef på Af som är kunnig och utbildad i uppdraget. Kompetensförstärkning om/av uppdraget bör omfatta specialister samt att avsätta särskilda specialister. 5. Tid för arbetsgivarkontakter Med tanke på allt ovanstående så finns ingen tid för ag-kontakter. Vi finner detta oacceptabelt. Af har fått uppdraget för att sökande snabbare ska komma ut i jobb. Tiden äts upp av allt praktiskt och administration/regelverk som måste ordnas kring den sökande. Om man kan hitta lösningar på 1-4, så finns en rimlig chans att också hitta tid för att jobba med arbetsgivare. 6. Utveckling av uppdraget Förslag som också fanns i materialet var att anordna nätverksträffar för etableringsförmedlarna och mer anpassade åtgärder för de sökande. Viktigt att arbetsplatserna och cheferna skapar utrymme för att etableringshandläggarna ska kunna mötas, fysiskt eller videomöten, för att utbyta erfarenheter och gemensamt utveckla arbetsmetoder i uppdraget. Det kan ske områdesvis. Det verkar fungera väldigt olika när det gäller de olika insatserna för sökande men ett förslag är att samordna verksamheter hos en aktör som har SFI, samhällsundervisning, lots m m, så att sökande är på samma plats. Det skulle underlätta hanteringen. 3

4 Inkomna synpunkter Här kommer synpunkter med konkreta exempel på etableringsuppdraget från a, b, c, d, e, f och g kommun. Sedan uppdragetes början har etableringshandläggarna i dessa kommuner varit lågt bemmande med högt sökandeantal. Situationen är mer eller mindre oförändrat i och med att 2 st behöriga handläggare är sjukskrivna på 50% respektive 25%. Det totala antalet sökanden i hela området ligger idag på ca 250 personer. Dessa 250 sökande är fördelade just nu på 4 behöriga handläggare ( 2 av dessa har precis fått sin behörighet). Enligt föreskrifterna ska varje etableringshandläggare inte ha mer än 30 sökande. Detta har aldrig stämt för oss. Sedan ca en månad tillbaka har laget fått "låna" två arbetsförmedlare från andra AF kontor som ska hjälpa till med administrationen. Detta är dock en kortvarig lösning med tanke på att de slutar hos oss i slutet av maj. De handläggare som har "hållit ut" än så länge utan att bli sjukrivna känner sig verkligen pressade av alla arbetsuppgifter och känner inte att de utför ett rättssäkert arbete. Från chefshållet har vi fått veta att vi ska prioritera det akuta dvs, ekonomin, när det gäller våra sökanden. Vi har fått godkänt från cheferna att jobba över när det behövs men arbetsbelastningen har varit så hög och påfrestande under den vanliga arbetstiden att vissa handläggare har ej kunnat jobba över för man har varit så trött och slutkörd i slutet av arbetsdagen. Just under den perioden då det var endast 2 handläggare på 250 sökanden, kände dessa två att deras privata liv påverkades av stressen på jobbet. Man tänkte på jobbet i stort sätt 24 timmar, vaknade upp på natten och tänkte på jobbet, hade ingen lust eller ork att vara social utanför arbetet. - Vi vill att personalfrågan ska lösas NU, visst håller man på med nya rekryteringar och det kommer nya handläggare till etableringen men de blir inte fullt arbetsföra förän mitten på hösten. - Cheferna ska pressas till att ta sitt ansvar och inte lägga det mesta av ansvaret på handläggarna. - Cheferna har för dålig kunskap om uppdraget och inte riktig medveten om uppdragetsuppfattning i praktiken Vi som jobbar med etableringsuppdraget vill gärna fortsätta och jobba med uppdraget men situationen är inte acceptabellt längre

5 Här kommer svar på frågor angående min situation/arbete med etableringsuppdraget: 1, Hur många sökanden har du? Svar: Jag har 44 sökande på min signatur idag inom etableringsuppdraget, jag arbetar i x Kommun, y Kommun, z kommun (tills för en månad sedan hade jag även å Kommun.) Tickar in nya hela tiden. 2, Hur mår du? Svar: Pressad/långvarig stress. Bla drabbats av håravfall samt haft andra hälsoproblem. (Aldrig haft problem med detta tidigare) 3, Vad tror du, behöver göras för att det skall bli bättre? Svar: - Få in personal snabbt. - För att skynda på ytterligare så tror jag att det vore bra att man tar in någon som redan arbetar på Arbetsförmedlingen gärna har erfarenhet eller starkt intresse av att jobba med denna målgrupp. - Få Specialisterna mer delaktiga i ärenden/få mer kunskap om etableringsuppdraget och deras faktiska roll, idag fungerar de endast som konsulter, de har ännu inte skaffat sig behörighet och kan lägga in egna daganteckningar. - Kanske behövs det även centraliseras, att den som är chef för etableringen ansvarar endast för personal inom etableringen. För att bli mer insatt i uppdraget samt ge oss ny information snabbt. Detta är ett intressant uppdrag men också väldigt krävande och många gånger svårt, det tar tid att komma in även om man har erfarenhet/jobbar på AF tidigare. Jag och en kollega till har arbetat sedan December 2010, I December 2011 började en ny kollega inom etableringen, han kom in relativt snabbt pga att han redan arbetade på AF, men det tog ändå några månader för honom innan han var självgående. I Februari anställdes ytterligare en inom etableringen, helt ny inom AF, hon blir klar med sina utbildningar i slutet av Maj, så förmodligen kommer hon att vara i produktion efter sommaren. Ytterligare en kollega på AF skulle gått in för två månader sedan men ej kunnat detta eftersom man inte ordnat någon ersättare för honom med arbetet med nyanlända, han börjar denna vecka, men nu har han blivit beviljad semester 4 veckor from slutet av maj och framåt, därefter hinner han jobba fyra veckor sedan ska han ha sin sommarsemester. Så jag skulle uppskatta att han kommer kunna vara i produktion from hösten. Nu ska ytterligare två rekryteras och de signaler jag fick idag från min chef är att de är helt nya inom Arbetsförmedlingen. 5

6 Sammanställning av de synpunkter jag fått av etableringshandläggare på kontoret i A *Stora stressfaktorn är bosättningen - att det tar så lång til (spannet 4-9 månader) vilket leder till att det finns mindre tid att jobba med dem som är kommunplacerade i A. Mindre tid till det egentliga uppdraget att matcha mot arbete, praktik etc. Svårt att hitta tid för företagsbesök/ackvirering * Stor tid går åt att prata om pengar/försörjning, sjukdom, "rättvisa" - varför en del aktiviteter etc beviljas och andra inte. * Under lång tid varit få handläggare, och nu vid förstärkning är merparten nyanställda, vilket gör att steget till reell avlastning är ganska långt. *Administrationen ökar bl.a genom månadsrapporterna - både att de ökar i mängd och att det tar tid att få en del av medaktörerna att arbeta åt samma håll och med samma "regler" som AF. 1) 45 st 2) högt blodtryck annars ok - mer pressande - då uppdraget innehåller så mycket mer; folks hälsa, boende eller avsaknad av boende - ekonomi etc. Otydligheter i regelverket som kan tolkas och omtolkas. Att upphandlingen utgår från helt andra grupper en dom som faktiskt kommer. Kvotflyktingar med ingen eller kort utbildning. Som ska stressas in i blankettsamhället på 2 månader och med dåligt upphandlade aktiviteter som inte svaran mot gruppens behov. 3) anpassade åtgärde som passa för målgruppen - omändring av upphandlingen så att den bättre svarann mot uppdraget och snabbare går att anpassa till behovet här och nu. Ett mindre antal sökande om reformen ska få genomslag. Att chefer förstod behovet att skyndsamt utbildar och rekrytera och att man inte kan sega fram och tro att allt löser sig. Det som skiljer detta mot andra uppdrag och gör det pressat är att det imorgon ligger ett mail som gör att du får kasta allt annat som är planerat åtsidan ställa in semester etc för att ingen annan har behörigheten att göra jobbet. 6

7 Jag och A kommer just från ett möte där vi träffat "våra" medlemmar på Af Etablering i X, här kommer några synpunkter om deras arbetssituation: De gör en incidentrapport varje månadskifte vid månadsredovisning, ca 700 personer som är inskrivna skall besöka Af för en redovisning i ett DS som inte är tillräckligt stort. Vad händer efter 2 år i etableringsersättning till hösten kommer några att nå den gränsen vart skall de lämnas/överlämningar?? Jobb och utvecklingsgarantin?? Många frågor från sökande. Här i X behöver man öka personalstyrkan, några lämnar och går över till andra kontor eller till annan verksamhet. Af Etatablering hinner inte rekrytera i samma takt som man tappar personal, det tar lång tid innan ny personal kan "gå i arbete fullt ut". Sökande får inte träffa någon handläggare. Det var några av de synpunkter vi fått med oss idag! För närvarande jobbar jag med 25 ärenden och har svårt att få tiden att räcka till. Att hålla etableringsplaner och alla beslut aktuella tar mycket tid och kom-ihåg-minne. Det behöver hela tiden också finnas beredskap för det som måste tas om hand direkt: Ekonomiska problem: kontakta andra myndigheter för att hjälpa flyktingen att reda ut situationen När boendet inte fungerar. De flesta är inneboende trångboddhet osämja, hot om att inte få bo kvar mm. Särskilt problematiskt där barn finns med i bilden Snabbt rycka ut till SFI för att göra avbrott när läraren vänder sig till Af och meddelar att det inte längre går att bedriva undervisning i klassen med en elev som inte fungerar Akuta hälsoproblem hänvisa till vård och hjälpa till att lösa det ekonomiska kring detta Stor personalomsättning Det första året som etableringshandläggare fick jag 6 nya kollegor och förlorade 4, det innebär 10 omställningar på 12 månader. I kontakt med kollegor på andra kontor har jag förstått att det ser ut på liknande sätt på flera håll. I den senaste rekryteringen tog det 3 månader innan den första kollegan fick behörighet och kunde börja jobba i etableringsuppdraget. Det är alltså viktigt att ha en beredskap för nya rekryteringar om kollegor slutar, går på föräldraledighet eller blir långtidssjukskrivna. Bollande mellan Af och kommunen när det gäller flyktingens ekonomiska ersättning 7

8 Efter 30 dagars sjukskrivning kan etableringsersättning inte betalas ut, utan då går ansvaret över till kommunen. För en del personer blir det ett bollande fram och tillbaka: ibland får de pengar av Af och ibland från kommunen. Flyktingarna blir förvirrande och oroliga och undrar vart de ska vända sig. De har svårt att begripa systemet. Det har jag också som handläggare och då blir det svårt att förklara för flyktingen. Det är också svårt att ha ett kontinuerligt ansvar för etableringsplaneringen när flyktingen bollas fram och tillbaka. Af s sammanhållande ansvar Om man inte har en någorlunda kontinuerlig kontakt med flyktingen blir det svårt för Af att vara den sammanhållande och pådrivande parten som ska se till att etableringsplaneringen leder till resultat. En otrooooooligt omfattande administration Besluts- och planadministrationen är mycket omfattande. Etableringsplanen ska alltid vara aktuell och fastställd. Detta kräver mycket administration men framförallt kräver det kom- ihågminne. Vid månadsskiften när etableringsersättningen ska beräknas är man som ansvarig handläggare inte alltid på plats (sjukdom, VAB, semester m m). Kollegorna kan inte känna till allt om sökande som kan ha betydelse för beräkning av ersättningen. Det är viktigt att se till att etableringsplanen ständigt är aktuell och att dokumentation i daganteckningar är tillräckligt tydlig så att man vet hur beräkningen ska göras. Månadsredovisningar - etableringsersättning Det är viktigt att beräkningen blir rätt och att man snabbt kan göra utbetalningen. Uppgifterna i månadsredovisningarna från anordnare och flykting stämmer inte alltid överens och det är tidsödande att få klarhet i vilken frånvaro som är riktigt rapporterad, mycket tid går åt till jagande av olika anordnare för att få besked. Första veckan i varje månad är i stort sett intecknad för detta arbete. Många kontakter att kommunicera med kontinuerligt Utöver att hålla etableringsplanerna och besluten aktuella är det många kontakter kring flyktingen. Det är lotsen, ett flertal handläggare på kommunen, SFI-lärare, Försäkringskassan m fl. Hela tiden behöver man fråga sig vem/vilka behöver den information jag just nu fick för att vi ska kunna samverka på ett bra sätt kring flyktingen? Bedömningar rättssäkerhet Vid några tillfällen har jag vid förfrågningar fått olika svar från sakområdesspecialist, utbildare inom etablering och Af Rådgivning. Det är svårt att arbeta upp någon säkerhet i bedömningarna då. Hur blir det med rättssäkerheten? Lokal samverkan fungerar i Y Jag vill här på slutet lyfta upp att vi har en bra samverkan i Y med en fungerande lokal överenskommelse. Det är jag mycket tacksam för. Jag vet att samverkan på flera håll inte fungerar alls och då måste etableringen vara ett ganska omöjligt uppdrag 8

9 Jag mailar dig enligt hänvisning till telefonsamtalet vi hade i tisdags kopplat till Etableringsuppdraget och den problematik vi upplever. Som jag påpekade i samtalet ser vi etableringshandläggare ett flertal aspekter kring uppdraget som vi upplever som negativa. Tankarna kring tjänsten delas enligt min uppfattning av majoriteten av de anställda inom detta uppdrag. Vi har under en längre period upplevt problematik kring uppdragets setup med avseende på faktorer jag listar nedan, dock är den utlösande faktorn att två av våra mest rutinerade kollegor nu väljer att lämna uppdraget med hänvisning till nedan faktorer. Det har även kommit till vår vetskap att fler individer inom etableringsuppdraget funderat/funderar över att byta uppdrag pga nedan faktorer. Detta ser vi som en negativ spiral, där kunskap försvinner vilket leder till att fler inom uppdraget slutar, då större belastning landar på oss övriga. Vidare blir upplärning av nya resurser ytterligare en arbetsbörda. Att skapa en setup inom uppdraget som främjar långsiktighet hos de anställda, belåtenhet kring vår arbetsbelastning, gruppsetup, lön samt de övriga faktorer som behövs för att bygga ett fundament på vilket uppdraget vilar är vad som krävs i denna situation. Jag listar nedan några av de faktorer som kommit upp som problematiska under våra interna diskussioner kring hur vi upplever uppdraget. För frågor kring mailet eller allmänt kring mina upplevelser map etableringsuppdraget, tveka inte att kontakta mig. Faktorer vi upplever som problematiska kring Etableringsuppdraget: 1. Arbetsbelastning: Uppdraget är utformat på ett sätt som kräver extremt dynamiska, lyhörda samt psykiskt starka individer. För att klara av att hantera de olika aspekterna krävs tid för reflektion, bearbetning och inte minst förarbete. Denna tid upplever vi idag saknas vilket leder till hög stress och stora svårigheter att få kvalitet i arbetet. 2. Självmordsuppdrag: Uppdraget kallas i korridorerna för självmordsuppdrag. Detta baseras på den generella uppfattning att uppdraget är extremt krävande men inte på samma sätt utvecklande. Att jobba hårt och få lön för mödan skapar lust att utvecklas, växa och bli bättre på uppdraget. Så är tyvärr inte fallet med Etableringsuppdraget, utan snarare tvärt om. 3. Löneaspekten: Att ha ett uppdrag som är betraktat som det svåraste uppdraget på arbetsförmedlingen, ett uppdrag som kräver extremt mycket av individen borde samtidigt ha en lön som ligger i paritet med ansvaret och kravbilden kring tjänsten. Vi 9

10 som grupp vill ha en lönekartläggning för att se om så är fallet och om det finns möjlighet att revidera våra löner. Sammantaget är detta en komplex situation, vilken är svår att återge i ett mail. Jag hoppas dock med detta gett en kort inblick i den problematik vi ser med uppdraget, samt den allvarlighetsgrad vi anser att detta har. Vi är övertygade om att ett mönster kring denna tjänst framträder och hoppas att vi i och med denna kontakt får en genomlysning kring tjänsten som Etableringshandläggare. Nuläge: - 3 handläggare (U 100%, V 80% och W 100%) - Olika förutsättningar för de tre handläggarna - Olika sektionstillhörigheter = olika chefer = Ingen samlad överblick på uppdraget och de krav som ställs. - Mycket tid i DS, vilket tar tid från jobbet med etableringsuppdraget. - Mycket liten tid för administration, planering, förberedning eller kontakt med andra myndigheter finns i dagsläget pga mycket tid i DS. - Ingen tid att ta emot nya ärenden då vi skall göra allt. - ENL LAG/HANDLÄGGARSTÖD: skall en person som tillhör etableringsärendet träffa en handläggare samma dag eller i omedelbar anslutning till att han/hon erhållit uppehållstillstånd.. Detta är en rättighetslagstiftning. Något vi inte kan leva upp till i dagsläget. - ENL LAG/HANDLÄGGARSTÖD: skall vi som myndighet i detta uppdrag kunna erbjuda aktiviteter för den sökande under en 2 års period (den period de har beslut för etaberingsplan). Även detta är något som vi inte kan leva upp till då det inte finns möjlighet till att få tid att hitta aktiviteter för detta. - Kommer att underhålla/ha hand om ett antal arbetsgivare gällande uppföljningar/ordrar mm framöver (V). Så vill vi kunna jobba: - Eget DS-schema med drop-in tider för att underlätta jobbet för oss handläggare. Det skulle öka möjligheten för de sökande att kunna träffa oss och få hjälp mellan de bokade tiderna samt underlätta för kollegor som står i DS. Andra kontor i Sverige har drop-in tider för sina etableringshandläggare och de tycker att det fungerar utmärkt. Alla är nöjda med lösningen. De sökanden som vi har att göra med kräver speciell handläggning och kan inte bemötas/handläggas som vilken sökande som helst i DS. Allra minst pga svårigheterna med språket (behovet av tolk vid varje besök). 10

11 - Att vara ansvarig för arbetsgivare tar för mycket tid från den ordinarie handläggningen och borde pga detta inte läggas på oss handläggare inom etableringen. Vi vill slippa detta för att få tiden till det som vi behöver för att kunna uppfylla de krav som ställs i etableringsuppdraget. - Vi tre handäggare som jobbar med detta är alla engagerade och motiverade till att jobba med detta uppdrag. Låt oss göra detta jobb och att få möjlighet att göra det fullt ut och kunna göra ett bra jobb som alla känner sig nöjda och stolta över. - Vi måste få möjlighet till adminsitrationstid då detta uppdrag kräver mycket mer av den varan än handläggning mot övriga inskrivna. Eftersom att vi inte kan administrera under besöket betyder det att all administration måste göras i efterhand. - Planering inför besöken kräver även det en hel del tid då det handlar om att boka tolk, kolla igenom vad som skall tas upp under besöket så att allt görs på rätt sätt, kolla att tolken som är bokad finns tillgänglig mm. Vi måste få denna tid för att kunna göra vårt jobb. - Kontakt med andra myndigheter/parter såsom migrationsverket, försäkringskassan, kommunen, landstinget, lotsar mm är en stor del av vår vardag som handläggare inom detta uppdrag. Detta tar en enorm tid. Utöver denna enorma tid som det tar med detta får vi även lägga på ytterligagre tid för administration då ärendena fortfarande ofta bollas runt utan att ex kommunen tar sitt ansvar. Även denna tid är superviktig och är ett måste i detta uppdrag. Alltså tid till detta är ett måste. - Vi skulle behöva hjälp oss att hitta aktiviteter att använda oss av i etableringsplanen ex föreningar mm. Vårat förslag till detta är att ta in en fas 3-person som kan hjälpa oss med detta. Dvs vara ute på fältet och sondera terrängen mm. Detta behov finns även hos andra handläggare som ahr nyanlända på sin signatur. - Slutligen vill vi ännu en gång trycka på att detta är en RÄTTIGHETSLAGSTIFTNING. Dvs något som vi måste genomföra på rätt sätt inom uppsatta tider. Det finns ingan möjligheter att tumma på detta uppdrag då det är en rättighet som de medverkande har. Detta gör att även tolkningar och lokala anpassningar inte heller är möjliga utanför de ramar som handläggarstödet/lagen påvisar. - Vi måste få en rimlig chans att genomföra vårt uppdrag och samtidigt behålla en dräglig arbetsmiljö och hälsa i gruppen. Hej, du ville ha in synpunker på vår situation inom etableringen. Svårigheter: * Målgruppen kräver mycket tid och handläggning under hela sin tid i etableringen. Tolk behövs och gör att samtalen tar dubbelt så lång tid mot ett vanligt. Man behöver boka in många träffar för att gå igenom materialet. 11

12 * Kundgruppen är ofta lågutbildad och kommer från en annan kultur vilket kräver upprepad information om samhället och hur allt fungerar med myndigheter mm. * Detta tycker vi inte att det tas hänsyn till i vår arbetstid. Många ser dem som "vanliga" sökande. *Dessutom har de flesta en traumatiserande tid bakom sig och är inte fullpreseterande från dag ett. *Vi måste också ta hänsyn till ett flertal aktörer så som barnomsorg, SFI-skola, Skatteverket, Socialtjänsten mm. Kontakter med dessa tar mycket tid, vilket vi inte anser att vi får. * Våra sökande blir ofta beroende av oss som kontak med svenska samhället, det är inte så lätt att hänvisa dem till DS eller Kundtjänst som man tror. Deras kultur är annorlunda och man borde ha respekt och hänsyn till att det inte bara går att inlemma sig i det svenska på en gång. * Uppdraget kring utbetalning och hantering av deras pengar är en ny uppgift för AF och det tycker vi inte tas på allvar. genom detta uppkommer en ström av frågor kring barnens kläder, tandläkarräkningar och sjukvård som vi ej egentligen har att göra med, men som vi måste hantera. Detta måste det finnas tid och möjlighet för oss att hantera. * Vi etableringshandläggare vill ha fasta tider i DS för att kunna ge bättre servise till vår kundgrupp. Ej tillhöra rullande DS-schema. Min sökande ska kunna veta att M sitter i DS på torsdagar och då kan jag enkelt gå dit och få hjälp. * Vi måste få rejält med tid att ha arbetsgivarkontakter efter som vår kundgrupp ej har nätverk eller språk att klara att hitta arbete. De behöver mycket stöd från oss om vi ska uppfylla arbete efter 2 år, enligt etableringsplanen. * För att göra ett gott arbete kvalitetsmässigt måste vi få tid till detta. Detta blev ett snabbt pladdrigt mail, men det kanske finns något att ta fasta på... Information om aktuellt läge inom etableringsuppdraget. 1. Hur många ärenden har Ni? Jag har precis lämnat etableringsuppdraget eftersom hälsan sade ifrån. Mot slutet hade jag 84 sökande som mest och därav ca med plan och aktiviteter. Övriga var under samtalsfasen. Arbetsmarknadsområdet har sedan jag lämnade uppgiften i slutet av mars, fått fem nya kollegor och det ska rekryteras ytterligare personal, två-tre stycken. Antalet sökande uppgår 12

13 till 208 som är inskrivna i AIS plus 23 som ska skrivas in, inalles 231 stycken fördelat på 7 handläggare (jag är inte inräknad bland dessa). Genomsnittet blir ganska precis 30 sökande per handläggare, men de är väldigt ojämnt fördelade. Någon kollega har mer är 50 sökande att ansvara för. Inströmningen beräknas vara fortsatt hög, enligt Migrationsverket. Sedan tillkommer de gamla invandrarna som inte tillhör etableringen men däremot mål V4. Dessa är flera hundra stycken och de flesta ligger på samma handläggare. 2.Hur mår NI? För min egen del så höll jag på att gå i väggen, det var jobbet i tankarna dygnet runt. Vid en rutinkontroll i början av mars så upptäckte sköterskan att min vilopuls var en bit över 100 och sedan ville läkaren sjukskriva mig p g a stress. Istället kom jag överens med min chef att hoppa av etableringsuppdraget och får jobba i Direktservice ett tag tills alla värden är OK. Det fungerar bra hittills och jag mår rätt fint. Men frågan är om jag ska gå tillbaka till etableringsuppdraget. Jag vet dock att flera kollegor sliter hårt. Uppdraget är väldigt speciellt och har inte särskilt mycket med arbetsförmedling att göra, den närmaste beskrivningen är nog socialkonsulent. Man jobbar mycket i nätverk, eftersom det är så många olika parter inblandade: Migrationsverkets handläggare, Skatteverkets handläggare, Försäkringskassans handläggare, bosättningssektionen i Norrköping, kommunens flyktingsekreterare, SFI-lärarna, etableringslotsarna, eventuellt sjukvården, våra egna specialister m fl. Det är barnomsorg som ska lösas, ekonomiska tillägg som ska sökas, månadsredovisningar som ska lämnas in och godkännas samt aviseras till FK, mm mm. Arbetsförmedling förekommer knappast alls för de flesta deltagarna i målgruppen, men arbetsgivaren kräver ändå att de ska ha ett SSYK och kunna matchas. 3.Vad behöver Ni för att det skall bli "bättre"? Uppdraget är väldigt komplext och personalkrävande. Från början sade man att varje handläggare ska jobba med max ett 30-tal sökande. Denna målsättning måste uppfyllas. Sedan finns inte tid till att jobba med andra sökande, t ex i DS. En förenkling av administrationen vore önskvärd, man har gjort handläggningen mycket komplicerad. Man jobbar olika på olika förmedlingar, beroende på de lokala förutsättningarna, resurserna borde fördelas mer jämnt. När det gäller regelverket så skulle jag vilja förbättra följande saker så fort det går: Bosättningen. Det tar alldeles för lång tid att bosätta de nyanlända. Kommunerna får många förslag presenterade och kan välja och vraka. Detta innebär att de minst attraktiva sökande blir kvar onödigt länge på förläggningarna, t ex stora familjer där föräldrarna är lågutbildade/kanske analfabeter eller ensamstående som ska bo i enrumslägenhet. Jag tycker inte att kommunerna ska få välja, istället anvisar man så många personer som kommunen sagts sig kunna ta emot. Ta t ex Gotlands kommun som meddelat att de skulle kunna ta emot 150 personer under De tog i praktiken endast emot tre personer, vad jag förstått. Många nyanlända tackar också nej till den erbjudna bosättningen, det borde man inte heller få göra. Aktiviteter. Vi har stora problem att fylla veckorna med bra verksamhet. Ofta beror detta på att kommunen bedriver SFI på sådant sätt att det inte är möjligt att kombinera med andra aktiviteter. Det är också viktigt att aktiviteterna finns på orten där man bor, det går inte att dagpendla sex-sju mil eller mer till en aktivitet. Meritportföljen finns inte på alla ställen, kvaliteten är också ojämn. En lösning skulle kunna vara att man anvisar till en aktör som 13

14 bedriver SFI-undervisning, ger Samhällsorientering, fungerar som etableringslots samt letar praktikplatser mm. Då befinner sig den nyanlända sökande på en och samma plats hela tiden, det finns inga sportlov, påsklov eller sommarlov och man behöver inte springa till olika ställen för olika aktiviteter. Månadsredovisningarna. Här fuskas det hej vilt. Det är svårt att kontrollera vad deltagaren gjort under månaden. Blanketterna är ofullständigt ifyllda, det är mycket krångel. Uppgifterna från anordnarna stämmer inte, den ena har skrivit frånvaro fyra timmar en viss dag, den andra inte fast den sökande inte varit därde lämnas in vid fel tidpunkt, istället för den första dagen i varje månad så kommer de in dag 27 eller så men förklaringen på måndag den 30 april så är vi lediga från skolan och så vidare. Utbetalningen kommer i efterskott, om Månadsredovisning aviseras (ex ) till FK så har de pengarna tidigast (ex ). De flesta räkningarna ska vara betalda senast den 30:e varje månad. Detta är påtalat, men det händer inget. Falla mellan stolarna. Ibland vet inte riktigt vem som ansvarar för vad. Vem ser t ex till att det finns barnomsorg för de som bor i anläggningsboende men ska deltaga i SFI-undervisningen? I vårt fall hjälper Migrationsverket till, men så fungerar det inte överallt. Det är inte självklart att AF ska lösa detta. Etableringsuppdraget i Amo Y finns på Af X, Z och Af Å. den 11/6 ska de flytta in i gemensamma lokaler i Ä. Efter ordf konferensen mejlade jag ut några frågor till respektive AO, men har bara fått svar från två handläggare i X, den ena nyanställd, pigg och glad, och den andra som bekräftar hög arbetsbelastning och mycket pappersarbete(= brist på tid för arbetsgivararbete). Jag träffade ersättande AO på Z i förra veckan. Hon jobbar själv i etableringen och menar att orsaken till att ingen från Z har svarat på mina frågor är man är så stressade (!). Ärenden spilller över till Z eftersom 4 handläggare i Ö har valt att inte följa med (plus en som blivit uppsagd under provanställning) när man ska flytta ihop i nya lokaler. Hon beskrev arbetssituationen som näst intill odräglig; de är få erfarna handläggare och flera nyanställda som ska introduceras och utbildas. Fler nyanställda är dessutom på ingång, vilket ju är bra, men samtidigt jobbigt för de erfarna. De nya får också vänta i månader på etableringsutbildningen. De erfarna har bra mycket fler än 30 sökande per handläggare. 14

15 ST inom Arbetsförmedlingen september

RESAM Ett samordnat resursteam för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg

RESAM Ett samordnat resursteam för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg RESAM Ett samordnat resursteam för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg Slutrapport 070901-101231 Datum: 2010-12-01 Rapportförfattare: Karin Helander, Camilla Johansson, Mats Pettersson Kontaktinformation:

Läs mer

Enkät till handläggare på arbetsförmedlingen

Enkät till handläggare på arbetsförmedlingen Bilaga 1 Enkät till handläggare på arbetsförmedlingen För att skapa oss en representativ bild av hur handläggarna både hanterar anvisning till skyddat arbete hos Samhall och hur de upplever att stödet

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning Arbetsmarknadsutbildning med sfi en snabbare väg till egen försörjning Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Program januari 2015

Program januari 2015 Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på asylmottagning. Det fungerar inte riktigt bra just nu men vi vill göra bättre och vi vill ha stöd av Sverige att pröva

Läs mer

Arbetsförmedlingen och jobbkrisen

Arbetsförmedlingen och jobbkrisen Arbetsförmedlingen och jobbkrisen Published from 17.03.2009 to 01.04.2009 2229 responses (2200 unique) 1. Är du kvinna eller man? Alternatives Percent Value 1 Kvinna 59,3 % 1311 2 Man 40,7 % 900 Total

Läs mer

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar Mirjam Hagström 1 Introduktion Sedan 1970-talet har flyktinginvandringen dominerat invandringen till i Sverige. 1 Samtidigt som

Läs mer

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till?

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Att man förutsätts vara tillgänglig utan ersättning är dessutom vanligt förekommande inom det offentliga,

Läs mer

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris?

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? En rapport om det ibland påtvingade och oönskade annorlundaskapet som ett heltidsensamföräldraskap kan innebära.

Läs mer

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 2012-12-03 1 (15) MINNESANTECKNINGAR Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 1. Uppföljning Det är viktigt med en personlig återkoppling utifrån kundens perspektiv

Läs mer

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning Schyssta schemat Praktiska råd om schemaläggning TILLHÖR: Innehåll Inledning 3 Avtalet stryr 4 Arbetstid enligt lagen 6 Arbetstidens förläggning 9 Andra lagar som påverkar 13 Inte bara schemaläggning 14

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer