DEN OMVÄNDA ROBIN HOOD- POLITIKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN OMVÄNDA ROBIN HOOD- POLITIKEN"

Transkript

1 SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS STADSHUS STOCKHOLM DEN OMVÄNDA ROBIN HOOD- POLITIKEN En rapport om riktade nedskärningar i Stockholms skolväsende

2 Inledning Alla barn får i dag inte en likvärdig utbildning i Stockholms skolor, något Skolverket tidigare kritiserat. Livschanserna och den faktiska sannolikheten att få goda kunskaper varierar med bakgrunden. Alla elever får inte det stöd eller den stimulans som de behöver. Det innebär att Stockholms stad faktiskt bryter mot skollagen. Den senaste mandatperioden har varit tuff för Stockholms skolor. Budgetpåslag som inte räcker för att klara ökade kostnader har satt press på många skolors ekonomi. Lärartätheten har minskat i de kommunala skolorna och andelen elever som klarar gymnasiebehörigheten har minskat. Det är en allvarlig situation. För även om mer resurser inte löser alla skolans problem, så innebär mindre resurser sämre förutsättningar för skolan att klara sitt uppdrag på ett bra sätt. Det betyder försämrade arbetsvillkor för lärare men också större klasser och att varje elev får mindre uppmärksamhet. Situationen förvärras ytterligare av att den borgerliga majoriteten valt att utforma nedskärningarna på ett sådant sätt att de slår hårdast mot några av de elevgrupper som har allra störst behov av stöd och uppmärksamhet. Den här rapporten illustrerar hur ojämnt nedskärningsbördorna har fördelats när de borgerliga i Stockholm har velat minska kostnaderna för att kunna sänka skatten. Desto större andel elever med utländsk bakgrund eller från hem med låg inkomst eller utbildning desto större nedskärningar. Det är en djupt orättvis och orättfärdig politik som avslöjas. Stora skillnader i resultat beroende på socioekonomiska faktorer Det finns i dag en stor spridning i skolresultat i Stockholms skolor. I vissa skolor i stadens ytterområden klarar knappt hälften av eleverna godkänt i kärnämnena svenska, matematik och engelska. Samtidigt klarar 99 eller 100 procent av eleverna detta i 20 grundskolor i staden. Denna stora spridning i kvalitet och resultat som innebär att eleverna inte får en likvärdig utbildning kritiserade Skolverket Stockholms stad för i en granskning av samtliga grundskolor som presenterades Se diagram 1 för resultatspridning i de kommunala grundskolorna vårterminen Denna bild bekräftas också av betygsresultaten sett på stadsdelsnivå i Stockholms stad, se diagram 2.

3 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Diagram 1. Andel elever i kommunala skolor vårterminen 2010 som klarade behörighet till gymnasiets nationella program, det vill säga godkänt i de tre ämnena matematik, svenska och engelska. Preliminära data. Källa: Utbildningsförvaltningen Stockholm stad Diagram 2. Andelen elever som klarade gymnasiebehörigheten i Stockholms stadsdelar vårterminen Källa: USK

4 Elevers skolresultat avgörs till stor del av deras socioekonomiska bakgrund. I Skolverkets så kallade SALSA-modell förklaras c:a 47 procent av variationen mellan skolor i andel elever som klarar godkänt betyg i alla ämnen i grundskolan av tre bakgrundsfaktorer. Den mest avgörande faktorn är föräldrars utbildningsbakgrund; barn till högutbildade har över 40 procents större sannolikhet att klara grundskolan enligt betygsstatistiken. Efter föräldrars utbildningsbakgrund så är den tyngst vägande faktorn att ha utländsk bakgrund och därefter är det kön. Denna bild bekräftas också av den betygsstatistiken för Stockholms stad, se tabell 1 nedan. Tabell 1. Jämförelse mellan andelen elever som klarar gymnasiebehörighet beroende på olika faktorer, Stockholms stad. Källa: Skolverket Föräldrar med högst 67 % förgymnasial utbildning Minst en förälder med 96 % eftergymnasial utbildning Flickor 91 % Pojkar 90 % Utländsk bakgrund, född 66 % utomlands Utländsk bakgrund, född i 87 % Sverige Svensk bakgrund 94 % Socioekonomi och resursfördelning Den stora spridningen i resultat mellan olika skolor och elevgrupper reflekterar en verklighet där olika elever behöver olika mängd stöd och uppmärksamhet för att klara skolan med goda kunskaper. Det betyder i sin tur att olika skolor möter olika svåra utmaningar och att de därför behöver olika mängder resurser för att hantera dessa. Vidare visar den tillgängliga skolforskningen enligt en sammanställning av Skolverket 2009 att de tillgängliga resurserna spelar särskilt stor roll för kunskapsinhämtningen hos barn med utländsk bakgrund, eller som är missgynnade vad gäller socioekonomisk och utbildningsmässig bakgrund.

5 Därför har Stockholms stad ett system för att fördela resurser efter socioekonomiska kriterier, jämte det skolpengssystem som ger samma resurser per elev till alla skolor. Beroende på andelen elever med utländsk bakgrund, andelen elever i familjer med låg inkomst och andelen elever där föräldrarna har låg utbildning får respektive skolor olika summor i socioekonomiskt tilläggsanslag. Fördelningen av detta anslag speglar liksom resultaten den stora segregation som finns i Stockholms stad. Vissa skolor får knappt något socioekonomiskt tilläggsanslag alls, medan andra skolor får uppemot halva sin budget från denna källa. Totalt sett utgör det socioekonomiska tilläggsanslaget cirka 15 procent av de kommunala grundskolornas omslutning i Stockholm, räknat på bokslutet för Resurspolitiken under mandatperioden Under den senaste mandatperioden har den borgerliga majoriteten enbart räknat upp den allmänna skolschablonen. Totalt sett har denna räknats upp 10,5 procent sedan 2006, se tabell 2. Vissa förändringar har gjorts i budgeteringen vilket innebär att siffran över tid inte är helt jämförbar. För 2010 flyttas en del av skolschablonen till ett separat anslag varför schablonen minskas. Den faktiska resursökningen till de kommunala grundskolorna är dock mindre än 10,5 procent; om vi räknar bort grundskolans andel av de olika besparingsbeting som samtidigt har lagts på de kommunala skolorna så innebär det att 31 procent av de tillförda resurserna för schablonökningar omedelbart försvinner. Riktade besparingsbeting på drygt 400 miljoner kronor har lagts på den kommunala skolan. I kommunfullmäktigebudgeten har den största delen av nedskärningarna formulerats som minskningar av kostnader för administration och lokaler. I viss mån har så också skett, men vår granskning avslöjar att en del av nedskärningarna i praktiken dragits från det socioekonomiska anslaget. Tabell 2. Förändring i skolschablonen över tid. Källa: Utbildningsförvaltningen År Föreg år, % ,3% ,5% ,5% ,1% Totalt: 10,5% Under samma tid har den borgerliga majoriteten nämligen valt att inte alls göra någon uppräkning av det socioekonomiska anslaget i kommunfullmäktiges budget. I stället har den borgerliga majoriteten fattat beslut att potten för det socioekonomiska

6 anslaget ska användas för att finansiera annat icke socioekonomiskt relaterat skolstöd. Detta innebär att den pott som delas ut till skolor med socioekonomiskt svaga elever i själva verket har minskat under mandatperioden med 13,5 procent mellan 2007 och 2010, enligt tabell 3. Under samma tidsperiod ökade skolpengen som delas ut lika för varje elev till alla skolor med 10,1 procent, se tabell 4. Minskningen av det socioekonomiska anslaget till de kommunala skolorna kan inte förklaras med ett minskat elevantal i de kommunala skolorna; läsåret 2009/2010 gick elever i de kommunala grundskolorna och 2007/2008 gick där elever. Elevantalet har således bara minskats med 2 procent medan det socioekonomiska anslaget minskats med nästan sju gånger så mycket. Anslaget för 2006 fördelades till stadsdelarna i stället för till skolorna och är därför inte helt jämförbart. Totalt sett så handlar det dock om en minskning av det socioekonomiska anslaget med 16,1 procent under mandatperioden. Tabell 3. Storlek och fördelning på socioekonomiskt anslag som fördelas efter föräldrars bakgrund till kommunala skolor under mandatperioden. Källa: Utbildningsförvaltningen. Förändring mot År Summa (mnkr) föregående år , ,2-2,8% ,4-7,2% ,8-4,2% ,8-3,0% Tabell 4. Förändring i skolpengen över tid. Källa: Utbildningsförvaltningen/KFbudget Årskurs Förändring 0-3 år kr kr kr kr 10,1% 4-6 år kr kr kr kr 10,1% 7-9 år kr kr kr kr 10,1% Konsekvenser av resurspolitiken stor skillnad i budgetpåslag Med utgångspunkt i de senaste budgetarna för de kommunala grundskolorna går det att studera effekterna av att skolpengen sedan 2007 höjts med 10,1 procent medan det socioekonomiska anslaget till skolorna minskats med 13,5 procent. Eftersom

7 skolan 2007 omorganiserades från stadsdelar till utbildningsförvaltningen är det svårt att göra en jämförelse med år Desto större andel socioekonomiskt anslag en skola har, desto mer har den förlorat på budgeteringspolitiken som den borgerliga majoriteten har fört. Tabell 6 visar andel socioekonomiskt anslag för ett antal skolor Eftersom skolpengen har höjts medan det socioekonomiska anslaget minskats under mandatperioden var denna andel betydligt högre 2007 för varje skola, givet att alla andraförutsättningar var lika för respektive skola. Enligt tabell 5 har flertalet skolor i stadens utsatta områden i dag nära hälften av sin omslutning från det socioekonomiska anslaget. Eftersom det anslaget har minskats med 13,5 procent sedan 2007 och vanliga skolpengen bara ökats med 10,1 procent så har dessa skolor i princip inte fått ett enda öre i budgetökning sedan 2007 om elevantal och -sammansättning varit lika. Detta trots ökade kostnader för lärarlöner och annat. En skola som hade i princip inget socioekonomiskt anslag 2007 har däremot fått hela 10,1 procenten i budgetpåslag. Desto högre andel socioekonomiskt anslag en skola har haft, desto lägre har budgetpåslaget i praktiken blivit. Tabell 5. Andel socioekonomiskt anslag som fördelas statistiskt i budget för 2010 för ett antal kommunala skolor. Källa: Utbildningsförvaltningen/Egna bearbetningar enligt ovan Andel soc ek Skola anslag 2010 Bredbyskolan 44,1% Gullingeskolan 44,0% Hjulsta/Hyllingskolor 42,1% Rågsvedskolan 41,8% Smedshagsskolan 40,7% Knutbyskolan 40,4% Elinsborgsskolan 38,5% Enbacksskolan 38,4% Husby/Husbygårdsskolan 38,4% Kvarnbyskolan 37,8% Snösätraskolan 37,1% Lill-/Ekholmsskolan 36,1% Hässelbygårdsskolan 35,8% Rinkeby/ Askebyskolan 35,5%

8 Bredängsskolan 35,0% Sätraskolan 26,9% Solbergaskolan 26,7% Ärvingeskolan 26,2% Igelbäcksskolan 26,1% Slättgårdsskolan 25,7% Hökarängs/Skönstaholmsskolan 23,3% Bandhagens skola 21,4% Skarpaby-Tätorps skolor 21,3% Rödabergsskolan 20,3% Vällingbyskolan 20,2% Maltesholmsskolan 17,7% Västertorps skola 15,1% Johannes skola 14,9% Stureby-/ Östbergaskolan 14,8% Engelbrektsskolan 14,6% Årstaskolan 14,2% Eriksdalsskolan 10,5% Alviksskolan 10,3% Åsö Grundskola 10,2% Enskedefältets skola 10,2% Kämpetorpsskolan 10,2% Hägerstensåsens skola 10,2% Hässelby Villastadsskolan 5,5% Karlbergs skolor 5,3% Lilla Adolf Fredriks skola 5,1% Mälarhöjdens skola 5,0% Tullgårdsskolan 4,9% Adolf Fredriks musikklasser 4,7% Långbrodals skola 4,3% Nya Elementar 3,8% Olovslundsskolan 3,5% Ålstensskolan 3,3% Herrängens skola 3,2% Äppelviksskolan 2,8% Norra Ängby skolor 2,7% Höglandsskolan 2,3% Smedslättsskolan 2,3%

9 Bilden bekräftas av intervjuundersökning våren 2010 Genomgången av skolornas budget enligt ovan visar att många av de skolor som drabbats hårt av budgeteringspolitiken ligger i ytterstaden. För att undersöka hur skolornas ekonomiska situation ser ut i verkligheten, med hänsyn taget till kostnadsökningar och annat, genomfördes en telefonenkät riktad till rektorer för kommunala skolor med årskurs 7-9 i februari I enkäten svarar 54 procent av rektorerna att de inte kommer att klara en budget i balans utan att göra besparingar När vi gör en nedbrytning av dessa svar på skolor belägna i innerstaden respektive ytterstaden framkommer ett tydligt mönster. Bland skolorna i ytterstaden uppger 26,3 procent att de troligen kommer nå en budget i balans utan nedskärningar, medan motsvarande siffra i innerstaden är 50 procent. Likaså är nästan dubbelt så många skolor i ytterstaden som i innerstaden drabbade av nedskärningarna. 63,2 procent, eller 24 stycken, av ytterstadsskolorna svarar att de troligen inte kommer att klara en budget i balans utan att skära, mot 33 procent i innerstaden. Detta bekräftar att nedskärningen av det socioekonomiska anslaget har haft en reell och starkt negativ effekt på många skolors ekonomi. Se diagram 3. Fråga: Kommer ni att klara en budget i balans utan besparingar 2010? ja, förmodligen nej, förmodligen inte vet ej/ej svar Skolor belägna i innerstaden Skolor belägna utanför tullarna Diagram 3. Källa: S-kansliets telefonundersökning februari En trolig förklaring till detta är att det socioekonomiska anslaget inte räknats upp under mandatperioden. liksom Skolverkets lärarstatistik Varken Skolverket eller Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad för i dag statistik över lärartäthet uppdelad per geografiskt område inom staden. Detta innebär att

10 nedskärningar särskilt riktade mot skolor i utsatta områden, likt de som de borgerliga i Stockholms stadshus har genomfört, blir osynliga. För att undersöka hur lärartätheten har förändrats i olika delar av huvudstaden har Socialdemokraterna i Stockholms stadshus låtit göra en särskild nedbrytning av den lärarstatistik som Skolverket levererar. Statistiken har bearbetats i två steg. Först har en jämförbar databas mellan 2006 och 2009 skapats genom att data matchats. Detta innebär att ett dataset har skapats där fullständig data från alla skolor och samma skolor har krävts för båda åren. Om skolan inte förekommer båda åren eller om uppgift om antingen antalet elever eller antalet lärare saknas hos Skolverket ett år, har den strukits. Totalt ingår 130 kommunala skolor i jämförelsen. Eftersom kommunplacerade lärare samt S:t Örjans skolor inte kunnat placeras geografiskt har de strykts ur jämförelsen. Det gör också att lärartätheten i den här körningen blir något lägre än den faktiska lärartätheten för staden som helhet. Resultatet av jämförelsen visar att hela minskningen i lärartäthet finns i ytterstaden, se tabell 6. Tabell 6. Genomsnitt av antal lärare per 100 elever. Källa: Skolverket/egen nedbrytning Lärartäthet Lärartäthet Innerstaden 7,0 7,0 Ytterstaden 8,4 8,0 Samtidigt sjunker resultaten i 41 grundskolor En aktuell genomgång av skolornas resultat från våren 2009 visar att andelen gymnasiebehöriga elever nu sjunker i 41 grundskolor i Stockholm. Av de tio skolor som gör störst försämringar mer än 10 procentenheter färre elever som klarar gymnasiebehörigheten ligger samtliga i ytterstaden. Av samtliga 41 grundskolor som tappar i resultat ligger 35 i ytterstaden. Många av skolorna som missgynnats av de borgerligas budgeteringspolitik gör stora resultattapp, se tabell 7.

11 Tabell 7. Skolor med lägre andel gymnasiebehöriga elever vt 2009 än vt Källa: Skolverket/Egna bearbetningar Skola Försämring Stadsdelsnämnd Smedshagsskolan -33,2 Hässelby-Vällingby Grimstaskolan -21,9 Hässelby-Vällingby Bagarmossens skola -18,5 Skarpnäck Bredängsskolan -15,7 Skärholmen Vällingbyskolan -15,3 Hässelby-Vällingby Bredbyskolan -15 Rinkeby-Kista Bäckahagens skola -14,8 Enskede-Årsta-Vantör Alzahraa Idealiska akademi -13,8 Skarpnäck Akallaskolan -12,8 Rinkeby-Kista Husbyskolan -11,8 Rinkeby-Kista Hjulstaskolan -10,3 Spånga-Tensta Sofia skola -9,1 Södermalm Hagsätraskolan -8,7 Enskede-Årsta-Vantör Trollbodaskolan -7,3 Hässelby-Vällingby Rinkebyskolan -6,9 Rinkeby-Kista Hökarängsskolan -6,7 Farsta Västbergaskolan -6,2 Hägersten-Liljeholmen Studemaskolan -6,2 Enskede-Årsta-Vantör Sturebyskolan -6,1 Enskede-Årsta-Vantör Gärdesskolan -6,1 Östermalm Sv Interkulturella Spånga-Tensta grundskolan -5,7 Sverigefinska skolan Sthlm -5,5 Kungsholmen Gubbängsskolan -4,5 Farsta Mariaskolan -4,4 Södermalm Sätraskolan -4,3 Skärholmen Södra Ängby skola F-9-4 Bromma Ärvingeskolan -3,7 Rinkeby-Kista Björkhagens skola -3,1 Skarpnäck Fredrikshovs slotts skola -3,1 Östermalm Alviksskolan -2,8 Bromma Mälarhöjdens skola -2,5 Hägersten-Liljeholmen Abrahamsbergsskolan -2,2 Bromma Solbergaskolan -2 Älvsjö Kunskapsskolan Skärholmen -1,9 Skärholmen

12 Blommensbergsskolan -1,8 Hägersten-Liljeholmen Höglandsskolan -1,7 Bromma Sundbyskolan -1,5 Spånga-Tensta Nya Elementar -1,3 Bromma Rålambshovsskolan -0,7 Kungsholmen Kvickenstorpsskolan -0,3 Farsta Matteusskolan -0,2 Norrmalm Några exempel på skolor som drabbats hårt av den förda skolpolitiken Här följer exempel på några av de skolor som drabbats allra hårdast av nedskärningarna under mandatperioden. I flera fall handlar det om skolor som fått fler elever samtidigt som antal lärartjänster har minskat kraftigt. Resultaten ligger ofta kvar på låga nivåer och i flera fall minskar de kraftigt. Värst drabbade är skolorna i Rinkeby, där Rinkebyskolan i dag har 12 fler elever men 7,2 färre lärartjänster än Se diagram 4. Samtidigt har andelen gymnasiebehöriga minskat från 68 procent till 49 procent. Men också i övriga delar av staden finns skolor som varit tvingade att göra stora nedskärningar under mandatperioden, också ett fåtal i innerstaden. Antal lärare per 100 elever ,7 12,9 13,1 12,6 14,1 14,6 13, ,2 11,2 10, Rinkebyskolan Askebyskolan Bredbyskolan Knutbyskolan Kvarnbyskolan Diagram 4. Antal lärare per 100 elever. Källa: Skolverket

13 Tabell 8. Exempel på skolor som drabbats hårt av den borgerliga nedskäringspolitiken i Stockholms stad. Källor: Statistik för gymnasiebehörighet 2010 från Utbildningsförvaltningen, övriga uppgifter är hämtade från Skolverkets databas SIRIS samt databasen SALSA. Husbyskolan /2010 Diff. Antal elever Lärare heltidstj 27,9 19,3-8,6 Lärare per 100 elever 13,7 8-5,7 Behörighet till gymnasiet 74% 73% -1% SALSA-residual klarar målen +11% -9% -20% Knutbyskolan /2010 Diff. Antal elever Lärare heltidstj 42,4 29,6-12,8 Lärare per 100 elever 14,1 10,6-3,5 Rinkebyskolan /2010 Diff. Antal elever Lärare heltidstj 46,2 39-7,2 Lärare per 100 elever 13,7 11,2-2,5 Behörighet till gymnasiet 68% 49% -19% SALSA-residual klarar målen +9% -2% -11% Bredbyskolan /2010 Diff. Antal elever Lärare heltidstj 43,3 30,2-13,1 Lärare per 100 elever 13,1 11,2-1,9 Behörighet till gymnasiet 75% 64% -11% SALSA-residual klarar målen +17% -11% -28% Brotorpsskolan /2010 Diff. Antal elever Lärare heltidstj 13,9 10,2-3,7

14 Lärare per 100 elever 7 5,1-1,9 Hökarängsskolan /2010 Diff. Antal elever Lärare heltidstj 41,5 32,7-8,8 Lärare per 100 elever 9,5 7,7-1,8 Behörighet till gymnasiet, % SALSA-residual klarar målen +3% -2% -5% Nälstaskolan /2010 Diff. Antal elever Lärare heltidstj 27,1 21,4-5,7 Lärare per 100 elever 6,7 4,9-1,8

15

Hur mår Stockholms skolor?

Hur mår Stockholms skolor? Rapport nr 3 2008 Hur mår Stockholms skolor? En granskning av det ekonomiska läget i Stockholms skolor 1 1. Förutsättningar i budget för 2007 Skolan är nog den största vinnaren, säger finansborgarrådet

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2014

Grundskolor och grundskoleområden 2014 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2014 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola. Grundskolor Område 2 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola. Grundskolor Område 2 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola sid 1 (5) Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan F-9 Beckombergaskolan F-5 1-5 Blackebergsskolan F-5 Höglandsskolan F-9 Norra Ängby skolor

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2016

Grundskolor och grundskoleområden 2016 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2016 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Kommunal skola Kommunal skola Kommunal skola Fristående skola Fristående skola Fristående skola. Fristående skola. Fristående skola Fristående skola

Kommunal skola Kommunal skola Kommunal skola Fristående skola Fristående skola Fristående skola. Fristående skola. Fristående skola Fristående skola Andelen behöriga till yrkesprogram i procent 2016 i Stockholm stad Skola Abrahamsbergsskolan Adolf Fredriks musikklasser Akalla grundskola Al-Azharskolan Alla nationers fria skola Almaskolan Alviksskolan

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2015

Grundskolor och grundskoleområden 2015 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2015 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Den omvända Robin Hoodpolitiken. En rapport om riktade nedskärningar i Stockholms skolväsende

Den omvända Robin Hoodpolitiken. En rapport om riktade nedskärningar i Stockholms skolväsende Den omvända Robin Hoodpolitiken En rapport om riktade nedskärningar i Stockholms skolväsende Fyra förlorade år för skolan i Stockholm För lite pengar till skolan under fyra år Rektorerna vittnar om nedskärningar

Läs mer

Stora brister i likvärdighet och kvalitet i Stockholm skolor

Stora brister i likvärdighet och kvalitet i Stockholm skolor Stora brister i likvärdighet och kvalitet i Stockholm skolor Några beskrivande data om Stockholms grundskolor vårterminen 214 Innehåll Innehåll...2 Inledning...4 Om FiSS...4 Likvärdig skola...5 Oroande

Läs mer

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Stockholms stadshus September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Den borgerliga politiken slår hårt mot Rinkeby - sammanfattning Rinkeby är

Läs mer

Utbildningsnämnden. Nämndens budget/verksamhetsplan Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Utbildningsnämnden. Nämndens budget/verksamhetsplan Nämndens fördelning per verksamhetsområde Nämndens budget/verksamhetsplan 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde Nämndens Av nämnden Av nämnden Nämndens budget Utfall Prognos Mnkr ursprungliga redovisade begärda efter omslutningsförändringar

Läs mer

DELRAPPORT 2. Jia Zhou Silke Tindrebäck. Elevströmmar i Stockholms grundskolor 1 ( 74 )

DELRAPPORT 2. Jia Zhou Silke Tindrebäck. Elevströmmar i Stockholms grundskolor 1 ( 74 ) DELRAPPORT2 ElevströmmariStockholmsgrundskolor JiaZhou SilkeTindrebäck 1(74) Sida2av74 År26genomfördeSwecoEurofutures 1 enstudie 2 avgrundskoleeleverspendlingsmönsteristockholmsstad. Ikohortstudienföljdeselevergenomsinskolgång.Vidareinnehöllstudienenöversiktöversamtligaeleversom

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN S USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET KARIN FÄGERLIND OCH PERNILLA MELIN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2007 Sambandet mellan grundskolebetyg och gymnasiebetyg läsåret 2005/06 Diskussionsunderlag INNEHÅLL

Läs mer

ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD

ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD 2010 2011 Foto: Liselotte van der Meijs Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Silke Burestam 08-508 35 044 silke.burestam@uskab.se Johan Regnér 08-508 35 065

Läs mer

SLUTBETYG OCH NATIONELLA ÄMNESPROV FÖR SKOLÅR 9

SLUTBETYG OCH NATIONELLA ÄMNESPROV FÖR SKOLÅR 9 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET SLUTBETYG OCH NATIONELLA ÄMNESPROV FÖR SKOLÅR 9 Läsår 00/01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 ANDEL ELEVER SOM INTE UPPNÅTT KUNSKAPSMÅLEN, ALLA

Läs mer

Skola i Stockholm Redovisning av olika kvaliteter i Stockholms skolor Arbetsmaterial inför möte om Stockholms nya skolplan 2004

Skola i Stockholm Redovisning av olika kvaliteter i Stockholms skolor Arbetsmaterial inför möte om Stockholms nya skolplan 2004 1 Skola i Stockholm Redovisning av olika kvaliteter i Stockholms skolor Arbetsmaterial inför möte om Stockholms nya skolplan 2004 Innehåll sid Vad är kvalitet i skolan? 2 Bedöma resultat 4 Förutsättningar

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) Kvantitativa resultat med sammanfattningar Jonny Gullstrand

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) Kvantitativa resultat med sammanfattningar Jonny Gullstrand UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 1 Kvantitativa resultat med sammanfattningar Jonny Gullstrand Här följer två sammanställda redovisningar:

Läs mer

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (11) DNR 09-400//3332 2009-08-18 Handläggare: Inger Willner Telefon: 508 33 678 Till Utbildningsnämnden 2009-10-22 Bedömning

Läs mer

Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2011

Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2011 RAPPORT Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2011 Uppdragsnummer 95125 Stockholm 2011-12-05 Sweco Eurofutures AB Henrik Nilsson

Läs mer

Att välja skola 2015

Att välja skola 2015 Att välja skola 2015 Innehåll Welcome to school Tervetuloa kouluun Bienvenido a la escuela Ku soo dhawaaw dugsiga! Kontaktcenter: 08-508 11 550 kcskola@stockholm.se Välj senast 15 februari 2015 Välkommen

Läs mer

Lokala läs- och språkutvecklare 10e oktober 2014

Lokala läs- och språkutvecklare 10e oktober 2014 SKOLA TELEFON ÅR E-post NAMN STADSDEL Abrahamsbergsskolan 50848975 åk 6-9 anna.nygard@stockholm.se Anna Nygård Bromma Abrahamsbergsskolan 566 13 400 F-9 gerd.mellstrom@stockholm.se Gerd Mellström Bromma

Läs mer

Lokaleffektivisering av grundskolan. - en analys av elevantalsutvecklingen och skolornas lokalkapacitet

Lokaleffektivisering av grundskolan. - en analys av elevantalsutvecklingen och skolornas lokalkapacitet Lokaleffektivisering av grundskolan - en analys av elevantalsutvecklingen och skolornas lokalkapacitet Anna Herre Anette Holm april 2007 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Uppdrag och genomförande... 6 2.1

Läs mer

Ärendets beredning. Bakgrund

Ärendets beredning. Bakgrund UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR ENSK ILT DRIVEN OCH FRIST ÅENDE VERKSAMHET DNR 09-454/2996 SID 1 (11) 2009-08-28 Handläggare: Robert Lundh Tfn: 508 33 638 Jan-Erik Nilsson Tfn: 508 33 821 Till

Läs mer

Kvalitetsarbete samt vissa resultat i den kommunala grundskolan 2013

Kvalitetsarbete samt vissa resultat i den kommunala grundskolan 2013 Utbildningsförvaltningen Bilaga 10 Grundskoleavdelningen Sida 1 (15) 2014-01-09 Kvalitetsarbete samt vissa resultat i den kommunala grundskolan 2013 Uppdrag och förutsättningar Den första juli 2011 trädde

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Temarapport Psykisk hälsa Gymnasieskolan årskurs 2 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Bilaga 2 b. Stockholmselever i fristående grundskolor i Stockholm OBS! Endast elever folkbokförda i Stockholm redovisas Stadsdelsområde Skola

Bilaga 2 b. Stockholmselever i fristående grundskolor i Stockholm OBS! Endast elever folkbokförda i Stockholm redovisas Stadsdelsområde Skola Bilaga 2 b. Stockholmselever i fristående grundskolor i Stockholm OBS! Endast elever folkbokförda i Stockholm redovisas Årskurs Stadsdelsområde Skola 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Bromma Bromma Enskilda skola

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET SILKE BURESTAM. Elevströmmar i Stockholms stad 1998-2005

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET SILKE BURESTAM. Elevströmmar i Stockholms stad 1998-2005 S USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET SILKE BURESTAM Elevströmmar i Stockholms stad 1998-2005 2 Sammanfattning I Stockholm finns en mängd grundskolor spridda över hela staden. Utvecklingen har gått mot

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Hårdare tag mot skolan

Hårdare tag mot skolan Rapport nr 1 2007 Hårdare tag mot skolan Rapport om den borgerliga majoritetens besparingar i Stockholms skolor 1 Förord Att bygga en skola där barnen växer till trygga och kunskapstörstande ungdomar är

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm Huvudrapport Hela staden OM UNDERSÖKNINGEN Bakgrund och syfte Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 211 SA 211:3 211-4-13 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

Omfördelning av resurser från barn och ungdom till andra verksamheter i Stadsdelsnämnderna 2005

Omfördelning av resurser från barn och ungdom till andra verksamheter i Stadsdelsnämnderna 2005 1 Omfördelning av resurser från barn och ungdom till andra verksamheter i Stadsdelsnämnderna 2005 För tredje året i rad undersöker, FiSS de omfördelningar som görs från förskola, skola, skolbarnsomsorg

Läs mer

Större klasser - mindre kunskap

Större klasser - mindre kunskap Större klasser - mindre kunskap Klasstorlekarnas utveckling 2006-2013 Socialdemokraterna i Stockholms stad 2014:1 Under de senaste åren har debatterna om skolan varit många och långa. Det har gällt i Sverige.

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 21 SA 21:3 21-4-19 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Översyn av modellen för kompletteringsresurser och viktat bidrag

Översyn av modellen för kompletteringsresurser och viktat bidrag Översyn av modellen för kompletteringsresurser och viktat bidrag Ewa Franzén maj 2013 2013-05-13 1 (8) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 3 3. METOD... 3 4. REDOVISNING... 3 4.1.

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Temarapport Droger och spel Grundskolan årskurs 9 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 Stockholmsenkäten 21 Temarapport Droger och spel Grundskolan årskurs 9 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Kvalitetsarbete samt vissa resultat i den kommunala grundskolan 2014

Kvalitetsarbete samt vissa resultat i den kommunala grundskolan 2014 Utbildningsförvaltningen Bilaga 8 Grundskoleavdelningen Sida 1 (16) 2015-01-19 Kvalitetsarbete samt vissa resultat i den kommunala grundskolan 2014 Uppdrag och förutsättningar Den första juli 2011 trädde

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 Stockholmsenkäten 16 Temarapport Droger och spel Gymnasieskolan år 2 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Lokala läs- och språkutvecklare 7e september 2015

Lokala läs- och språkutvecklare 7e september 2015 NAMN SKOLA E-post Anna Nygård Abrahamsbergsskolan anna.nygard@stockholm.se Gerd Mellström Abrahamsbergsskolan gerd.mellstrom@stockholm.se Åsa Alsparr Adolf Fredriks Musikklasser asa.alsparr@stockholm.se

Läs mer

Stockholms län Antal nedladdningar 2012

Stockholms län Antal nedladdningar 2012 Stockholms län Antal nedladdningar 2012 Folkbibliotek Biblioteken vuxna under 18 år Alla låntagare Totalt Akalla bibliotek Alviks bibliotek 61 50 111 111 Aspuddens bibliotek 1 3 4 4 Bagarmossens bibliotek

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009: RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

Bilaga 2b Stockholmselever i fristående skolor i Stockholms stad Årskurs Stadsdelsområde Skola

Bilaga 2b Stockholmselever i fristående skolor i Stockholms stad Årskurs Stadsdelsområde Skola Bilaga 2b Stockholmselever i fristående skolor i Stockholms stad Årskurs Stadsdelsområde Skola 0 1 Rinkeby-Kista Stadsdelsförv. Cordoba International School 33 34 Rinkeby-Kista Stadsdelsförv. Fryshuset

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Vi bryter segregationen!

Vi bryter segregationen! www.stockholmsvanstern.se Kungsholmen Rinkeby- Kista Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede-Årsta- Vantör Farsta Skarpnäck

Läs mer

Antal låntagare 2012. Stockholms län. Folkbibliotek Låntagare vuxna

Antal låntagare 2012. Stockholms län. Folkbibliotek Låntagare vuxna Antal låntagare 2012 Stockholms län Folkbibliotek Låntagare vuxna Låntagare under 18 år Totalt Akalla bibliotek 0 0 0 Alviks bibliotek 3 17 20 Aspuddens bibliotek 1 2 3 Bagarmossens bibliotek 1 0 1 Bergshamra

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET. Förskolepeng för kommunala förskolor och familj e- daghem

STADSLEDNINGSKONTORET. Förskolepeng för kommunala förskolor och familj e- daghem STADSLEDNINGSKONTORET BILAGA 1 FINANSAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-02-22 Handläggare: Anders Nilfjord Telefon: 508 29 288 Till Kommunfullmäktige Förskolepeng för kommunala förskolor och familj e- daghem Stadsledningskontorets

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2013-2015

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2013-2015 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN SID 1 (61) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2013-2015 Besöksadress Hantverkargatan 2F, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 33 000 info.utbildning@stockholm.se

Läs mer

anser att förslaget inte stödjer ambitionen att minska skillnader i barns förutsättningar och skolresultat i staden

anser att förslaget inte stödjer ambitionen att minska skillnader i barns förutsättningar och skolresultat i staden 1 Till Kommunstyrelsen i Stockholms stad Stockholm 2004-04-14, FiSS och Barnverket Stockholm överlämnar härmed sina synpunkter på stadsledningskontorets förslag till nytt resursfördelningssystem för förskola,

Läs mer

Kommunal förskola Kommunal grundskola Verksamhet för Total fördelning Total förändring barn och ungdom förändring förändring förändring nuvarande ny

Kommunal förskola Kommunal grundskola Verksamhet för Total fördelning Total förändring barn och ungdom förändring förändring förändring nuvarande ny 1 Utfall Tabell 1 Ny resursfördelning jämfört med nuvarande resursfördelning Kommunal förskola Kommunal grundskola Verksamhet för Total fördelning Total förändring barn och ungdom förändring förändring

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor

Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor Förteckning över Särskilda undervisningsgrupper och särskoleklasser i Stockholms kommunala skolor Läsåret 06/07 Elisabet Sjöberg BROMMA Grund Alviksskolan 1-5 15 Skolan Blandad problematik. Del av dagen

Läs mer

Utbildningsförvaltningen 2010

Utbildningsförvaltningen 2010 Andreas Peterson Karin Fägerlind Silke Burestam Utbildningsförvaltningen 2010 Sambandet mellan grundskolebetyg och Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Box 8320, 104 20 Stockholm. Besöksadress:

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-03-18 Handläggare Robert Lundh Telefon:08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2016-04-14 Yttrande över

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

DELRAPPORT 2. Jia Zhou Silke Tindrebäck. Elevströmmar i Stockholms grundskolor 1 ( 74 )

DELRAPPORT 2. Jia Zhou Silke Tindrebäck. Elevströmmar i Stockholms grundskolor 1 ( 74 ) DELRAPPORT 2 Elevströmmar i Stockholms grundskolor Jia Zhou Silke Tindrebäck 1 ( 74 ) Sida 2 av 74 Sammanfattning År 26 genomförde Sweco Eurofutures 1 en studie 2 av grundskoleelevers pendlingsmönster

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Var bor vi Nord-sydligt 80 60 40 20 40 60 20 80 Källa: Bearbetningar SCB

Läs mer

Jobbtorg för unga. Thomas Lundberg. utvecklingschef

Jobbtorg för unga. Thomas Lundberg. utvecklingschef Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2015-05-07 Handläggare Linda Truvered Telefon: 08-508 35 804 Till Arbetsmarknadsnämnden den 19 maj 2015 Ärende

Läs mer

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 2014-12-11 Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 STATISTIKGRUPPENS DELRAPPORT BASERAD PÅ HYRESGÄST- FÖRENINGENS HYRESDATABAS INLEDNING... 3 INNERSTAD, INRE YTTERSTAD, YTTRE YTTERSTAD... 4 STADSDELAR...

Läs mer

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden September 211 SA 211:9 211-1-17 Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

Förteckning över deltagande bolag och förvaltningar

Förteckning över deltagande bolag och förvaltningar SID 1 (8) Bilaga 9 Förteckning över deltagande bolag och förvaltningar Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29

Läs mer

SKOLPLANERING FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM

SKOLPLANERING FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSE AVDELNINGEN SID 1 (83) 211-9-16 STADSLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG: SKOLPLANERING FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM SID 2(83) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Uppdrag...

Läs mer

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 PM Tyresö kommun 2013-10-11 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (7) Marika Lyman Utredare 08-5782 91 53 marika.lyman@tyreso.se Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 Elever Enligt de

Läs mer

En ljus framtid för alla stockholmare

En ljus framtid för alla stockholmare En ljus framtid för alla stockholmare Budgetreservation 2011 Innehåll 1. Lägesbild Stockholm 2010 2. De borgerligas budget 3. Våra satsningar för en ljus framtid för alla stockholmare 4. Analys av kommunens

Läs mer

Sifferbilaga Stockholm stads kvalitetsredovisning 2007

Sifferbilaga Stockholm stads kvalitetsredovisning 2007 1 Sifferbilaga Stockholm stads kvalitetsredovisning 27 Förskola Diagram 1 4 Antal förskolebarn i kommunal - enskilt driven verksamhet i stadsdelsområdena 35 3 25 2 15 1 5 Skärholmen Hägersten- Liljeholmen

Läs mer

Att välja skola 2014

Att välja skola 2014 Att välja skola 2014 Innehåll Välkommen 4 Att tänka på innan du väljer skola 5 Så här väljer du skola 6 7 Detta händer efter att du valt skola 8 Annat som är bra att veta 8 Presentation av skolorna 9 Frågor?

Läs mer

Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst delrapport september 2014

Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst delrapport september 2014 Avdelningen för stadsövergripande frågor Utvecklingsenheten Bilaga 1 Sida 1 (8) 2014-10-02 Dnr 1.7.1-121/2014 Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst delrapport september 2014 Avdelningen för stadsövergripande

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 211 SA 211:5 211-6-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

Grundskolan - slutbetyg årskurs 9 Vald period: Stockholms län

Grundskolan - slutbetyg årskurs 9 Vald period: Stockholms län Grundskolan - slutbetyg årskurs 9 Vald period: 2007 - Stockholms län Antal Genom- Andel (%) Andel (%) Andel (%) Andel (%) Andel (%) elever snittligt behörig till som nått som ej nått som ej nått som saknar

Läs mer

Redovisning av elevresultat våren 2016 i grundskolan, del II

Redovisning av elevresultat våren 2016 i grundskolan, del II 2017-03-14 1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Redovisning av elevresultat våren 2016 i grundskolan, del II Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009:153 RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SIDAN 1 TRYGG I STOCKHOLM? 211 En stadsövergripande trygghetsmätning Stockholms stad Brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor Projektledare: Niklas Roth Tel: 8-58 4324 E-mejl: niklas.roth@stockholm.se

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (2) 2012-04-24 P 7 ANMÄLAN 2012-03-12 HSN 1202-0135 Handläggare: Maria Hedberg Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Svar på skrivelse från Ulla Hamilton (M) m.fl., Gulan Avci (FP) och Kristian Ljungblad (C) om unga som varken arbetar eller studerar

Svar på skrivelse från Ulla Hamilton (M) m.fl., Gulan Avci (FP) och Kristian Ljungblad (C) om unga som varken arbetar eller studerar Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Dnr Sida 1 (18) 2014-03-20 Handläggare Karolina Landowska Telefon: 08-508 35 509 Till Arbetsmarknadsnämnden den 1 april 2014

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2008 S 2009:2 2009-03-24 Roland Engkvist 08-508 35 011 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Arbetssökande i stadsdelsområden

Läs mer

Grön BoStad Stockholm

Grön BoStad Stockholm Grön BoStad Stockholm samverkan för hållbar stadsutveckling 1 17/05/2017 Grön BoStad Stockholm Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar SABOs Kombohus

Läs mer

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan 5.1 Sida 1 (20) 2016-02-28 Bilaga 1: Lokalresurser Nedan redovisas lokalresurser per stadsdelsnämndsområde. Elevantalet bygger på verkligt elevantal 15 september 2015. Skolornas area redovisas enbart för

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 211 SA 211:8 211-9-15 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Ekologisk kompensation Gröna investeringar. 18 okt 2011 Elisabet Elfström Stockholm Stad Exploateringskontoret

Ekologisk kompensation Gröna investeringar. 18 okt 2011 Elisabet Elfström Stockholm Stad Exploateringskontoret Ekologisk kompensation Gröna investeringar 18 okt 2011 Elisabet Elfström Stockholm Stad Exploateringskontoret År 2025 1000 000 stockholmare =50 nya/dag Budget 2012 och inriktning 2013 och 2014 2011-10-12

Läs mer

Bilaga 2 Deltagande förvaltningar, bolag och stiftelser

Bilaga 2 Deltagande förvaltningar, bolag och stiftelser Bilaga 2 Deltagande förvaltningar, bolag och stiftelser stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Deltagande

Läs mer

Kartläggning av våld i nära relationer i Stockholms stad

Kartläggning av våld i nära relationer i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande SON 2013-11-26 Sida 1 (9) 2013-11-05 Handläggare Pia Modin Telefon: 08 508 25618 Till Socialnämnden Kartläggning av

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden November 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2014

Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2014 RAPPORT Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2014 Stockholm 2014-01-08 Sweco Strategy AB Linda Wahlman Henrik Nilsson Sweco

Läs mer

Redovisningen ska lämnas till Stockholms kulturförvaltning senast två månader efter genomfört program.

Redovisningen ska lämnas till Stockholms kulturförvaltning senast två månader efter genomfört program. KULTURSTRATEGISKA STABEN Allmänna anvisningar Denna blankett ska användas för redovisning av program som fått kulturstöd från Stockholms kulturförvaltning. Du får gärna bifoga/skicka med/lämna in annat

Läs mer

Skolmåltidens kvalitet i Stockholms stad

Skolmåltidens kvalitet i Stockholms stad Kommunrapport Skolmåltidens kvalitet i Stockholms stad Höstterminen 13 13-1-13 Bild över verktyget SkolmatSveriges uppbyggd Denna rapport baseras på svar från 96 skolor som har besvarat Nivå 1 av verktyget

Läs mer

Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2012

Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2012 RAPPORT Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad Utvärdering av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieskolan ht 2012 Stockholm 2013-01-07 Sweco Eurofutures AB Henrik Nilsson Silke Tindrebäck

Läs mer

Hemtjänstenhet: Hemstyrkan i Stockholm AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Hemtjänstenhet: Hemstyrkan i Stockholm AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Hemtjänstenhet: Hemstyrkan i Stockholm AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hägersten-Liljeholmen Avtalspart/Nämnd: Hemstyrkan i Stockholm AB Verksamhetschef/enhetschef: Lena Brygt Adress: Störtloppsvägen

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Du får ingen andra chans. kommunerna klarar inte skolans kompensatoriska uppdrag

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Du får ingen andra chans. kommunerna klarar inte skolans kompensatoriska uppdrag EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Du får ingen andra chans kommunerna klarar inte skolans kompensatoriska uppdrag Du får ingen andra chans kommunerna klarar inte skolans kompensatoriska uppdrag Innehåll

Läs mer

a) Kan man bygga resursfördelningen på socioekonomisk statistik, när behov är individuella?

a) Kan man bygga resursfördelningen på socioekonomisk statistik, när behov är individuella? UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Frågor och svar om strukturersättningen a) Kan man bygga resursfördelningen på socioekonomisk statistik, när behov är individuella?... 1 b) Är det inte en risk att man sänker förväntningarna

Läs mer