Kultur- och fritidspolitiskt program för Norrtälje kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidspolitiskt program för Norrtälje kommun"

Transkript

1 FÖRFATTNINGSSAMLING Kultur- och fritidspolitiskt program för Norrtälje kommun Antaget av kultur- och fritidsnämnden , 40 1

2 Kultur- och fritidspolitiskt program norrtalje.se KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

3 Innehåll Sammanfattning Ett synligt, vårdat kulturarv och en spännande estetisk gestaltning av det offentliga rummet skapar en god miljö och ger ökad attraktionskraft. Sammanfattning...3 Ordföranden har ordet...7 Bad...26 Idrotts- och friluftsliv...28 Norrtälje kommuns kultur- och fritidspolitiska program ska ge vägledning inför beslut om kultur- och fritidsfrågor. Programmet ska också inspirera till engagemang i kommunens mångfacetterade kultur- och fritidsliv. Kultur och fritidsnämnden vill stärka kulturens ställning och roll i den kommunala planeringen, samverka med näringslivet och andra externa partners, bättre marknadsföra kulturutbudet och medvetet satsa på kulturturism. En attraktiv livsmiljö...9 Kultur...10 Kultur identitet, tillväxt och ett gott liv...10 Kulturen som resurs...10 Norrtälje konsthall - en dynamisk institution...12 Det fria kulturlivet...14 Arenor...15 Barn och unga...17 Förankring och identitet...19 Bibliotek...20 Målgrupper...20 Det livslånga lärandet...23 Bibiloteken som mötesplats...24 Idrott för alla hela livet...28 Det ideella...28 Anläggningar...30 Det spontana och självorganiserade...32 Samverkan...35 Breddidrott...36 Ungdom...37 Norrtälje kommun en bra plats att växa upp på...37 Målgrupp och verksamhet...37 Helhetssyn och samverkan...40 Bakgrund...41 Programmets huvudområden är kultur, bibliotek, idrotts- och friluftsliv, bad och ungdomsverksamhet. Inom varje område anges visioner och intentioner i punktlistor med rubrikerna Vi vill och Vi ska. Vi vill är visioner på längre sikt och Vi ska är intentioner under mandatperioden En attraktiv livsmiljö Vid all planering för framtiden ska Kultur- och fritidsnämnden medverka till att goda livsmiljöer skapas och att kulturens och friluftslivets värden alltid tas tillvara i kommunens samhällsplanering. Kultur- och fritidsnämnden vill aktivt verka för fler offentliga rum, gröna ytor, lekplatser, gång- och cykelvägar. Nämnden vill också tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet. Kultur I Norrtälje kommun ska kulturen ha en given plats. Kultur med hög kvalitet, präglad av mångfald och tillgänglighet med väl anpassade och gränsöverskridande arenor och mötesplatser. Kultur ska vara en självklar del i barns och ungdomars uppväxt och en grund för framtidstro och ett gott liv. Ett aktivt kulturliv är attraktivt för invånarnas livskvalitet och identitet, för besöksnäringen, för inflyttning och nya företagsetableringar. Norrtälje konsthall erbjuder samtidskonst där ungt och oprövat ställs mot det igenkända och trygga. Kultur- och fritidsnämnden vill också verka för mer konst i offentliga miljöer, för estetisk gestaltning av parker och grönområden samt inrätta konsthallsfilialer på biblioteken. För god scenkonstkvalitet behövs väl fungerande arenor. Kommunen kommer att etablera en ny professionellt utrustad mellanstor musik-, dans- och teaterscen i Norrtälje stad och dessutom förbättra övriga kulturlokalers kvalitet. Investeringar i kulturarv och arenor för kulturell verksamhet har på många håll visat sig vara goda affärer som ger samhällsekonomiska mervärden och ökad attraktionskraft för den satsande kommunen. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv, men behöver förbättra sin antikvariska kompetens och bättre förvalta kulturarvet. Roslagsmuseet föreslås bli en kommunövergripande resurs för andra museer och för kommunens kulturarv. Barn och unga är prioriterade i kommunens kultur och fritidspolitiska program. Kultur- och fritidsnämnden vill skapa dialog och nämare samverka med Barnoch skolnämnden kring kultur av och för barn och unga i skolan och förskolan. 2 3

4 Bibliotek Norrtälje kommuns bibliotek ska bidra till det livslånga lärandet och vara inbjudande, tillgängliga och tillåtande mötesplatser. Biblioteken ska särskilt uppmärksamma och inspirera unga biblioteksbesökare. Studenter, män upp till 65 år, personer ur kulturella minoriteter samt funktionshindrade ska också prioriteras. Bibliotekens öppettider och fysiska tillgänglighet ska förbättras och anpassas efter de prioriterade gruppernas behov. Biblioteken ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning och vara ständigt aktuella, hålla hög kvalitet och arbeta aktivt för att få nya besökare att upptäcka bibliotekens möjligheter och tjänster. Biblioteken ska också skapa spännande samarbeten med andra aktörer och utövare av konst och kultur. Bad Kommunens badverksamhet ger barn, ungdomar och funktionshindrade vattenvana, säkerhet och möjligheter att lära sig simma. Baden ska ha ett brett samarbete med föreningar och erbjuda alla invånare och besökare motion och avkoppling i fräscha lokaler med serviceinriktad professionell personal. Idrott och friluftsliv I Norrtälje kommun finns 75 idrottsföreningar som tillsammans samlar medlemmar till aktiviteter i de flesta idrotter. Kommunen prioriterar idrott för alla hela livet. Alla barn ska få möjligheten att prova på idrott. Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att idrottsföreningarna i kommunen prioriterar breddidrott. Visionen är att samtliga idrottsföreningar ska arbeta aktivt med värdegrundsfrågor utifrån devisen: idrott för alla hela livet. Kommunen vill stödja föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet, bl a genom att erbjuda ledarutbildningar med certifiering för unga ledare. Bestämmelserna för bidrag till föreningar som driver egna anläggningar kommer att ses över. Kommunen erbjuder subventionerade anläggningar för föreningsdriven idrott, men vill också utveckla självorganiserad verksamhet, så kallad spontanidrott. Minst en anläggning för spontanidrott kommer att skapas i Norrtälje kommun. Vid allt detaljplanearbete ska kommunen titta över möjligheten till spontanidrott eller lek. Miljöer som uppmuntrar till spontan fysisk aktivitet eller lek, t ex skolgårdar, lekplatser och grönområden ska vara tillgängliga, trygga och attraktiva. Det finns idag flera anläggningar som erbjuder vandring, promenader, löpning, cykling, kanotpaddling och bad. Kultur- och fritidsnämnden stödjer föreningar som genomför breda motions- och friluftsaktiviteter. Nämnden vill erbjuda friluftsobjekt med god kvalitet som gör det lättare för alla att komma ut i naturen. Kommunen ska också verka för att få näringslivet som en naturlig samarbetspartner för idrottsverksamhetens utveckling. Ungdom I Norrtälje kommun ser vi ungdomar som en resurs, och insatserna vi gör som en investering för framtiden. Ungdomsverksamheten ska vara en plattform för informellt lärande och identitetsskapande - och fungera som en sluss, både in från utanförskap men också ut till andra sammanhang och verksamheter. Verksamheten ska bygga på aktuella behov, forskning och omvärldsbevakning. Ungdomsverksamheten ska inkludera och engagera ungdomarna själva samt vara lättrörlig och anpassningsbar utifrån skiftande behov och förändringar i samhället. Kommunens ungdomsverksamhet ska möta ungdomar där de befinner sig, bjuda in dem, anstränga sig för att möta deras behov samt etablera forum för ungdomars inflytande och engagemang. Vägledning och inspiration Det kultur- och fritidspolitiska programmet ska vara vägledande för de nämnder och styrelser som bedriver verksamhet inom området kultur och fritid. Programmet förankras hos all personal som berörs inom kommunens verksamheter. Tanken är också att programmet ska inspirera invånare, besökare, kommersiella och ideella aktörer att njuta av och engagera sig i Norrtälje kommuns mångfacetterade kultur- och fritidsliv. 4 5

5 Ordföranden har ordet Kultur skapar tillväxt. God fritidssysselsättning skapar god hälsa och ett gott liv. Kultur Alla har behov att få uttrycka känslor och tankar. Kulturens viktiga betydelse har fått allt större uppmärksamhet på senare tid. Kultur är lika viktig som mat, luft och vatten för människan. I det goda samhället måste alla värna om människors möjligheter att utveckla kulturella uttryckssätt och ges tillfälle till upplevelser av skilda slag. Kultur formas där människor möts kultur skapar möten mellan människor [1]. Möten binder samman folk och generationer och bidrar till en utvecklad demokrati. Möten blir en del av den gemensamma identiteten att föras vidare från generation till generation. Vår bygds kulturhistoria går långt tillbaka. För år sedan låg Roslagen under istäcke eller vatten. Platser som tidigt steg ur havet visar fynd som vittnar om den tidens tankar och länkar samman vår tid med forntiden. Roslagen och vår kommun har unika kvaliteter. Kultur har stor betydelse för folkbildning och integrationsarbete. För näringslivet är kulturen en tillgång. Den kreativa sektorn skapar arbeten [1] Kulturens betydelse beskrivs ungefär så här av bl a Wikipedia, andra kommuners program och Nationalencyklopedin. och är en snabbt växande del av ekonomin. I en tidsålder då arbetsort inte nödvändigtvis är det samma som bostadsort, blir ett brett och kvalitativt kulturutbud en tillgång för fler än kommunens egna invånare. Det medverkar också till att attrahera fler att flytta hit. Idrott och fritid Det är känt att idrott har stor betydelse för oss människor. Idrotten blir därmed en viktig funktion i samhället, både inom och utanför organiserat idrottande. Idrottsrörelsen är en stor folkrörelse som medverkar till människors fysiska och psykiska välbefinnande. Tillgång till god fritidssysselsättning gör att fler mår bra. Idrott är för de flesta utövare en källa till glädje, spontanitet och psykiskt och fysiskt välbefinnande. Det är viktigt att idrott får utövas på individens villkor och är tillgänglig för alla, oavsett eventuella funktionshinder. Kroppen är skapad för aktivitet. Idrott är en fysisk aktivitet och en viktig fritidssysselsättning. Många behöver utmaningar och mål att sträva mot. Idrott är spännande och utmanande. Här ges möjlighet att testa gränser, ibland gemensamt med andra. I modern inlärningsteori hävdas också sambandet mellan utvecklingen av barns motoriska egenskaper och förmågan att tänka och vara uppmärksamma. Idrott och annan fritidsysselsättning i dess vidaste betydelse är viktiga delar i folkhälsoarbetet. En god fysik kan lägga år till livet och liv till åren genom ökad motståndskraft mot sjukdomar. Fysisk aktivitet bidrar till bättre hälsa livet igenom. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Bengt Ericsson delade ut 2011 års kulturstipendium till Hanna Blomberg i Brush Up Art Group. Foto:Norrtälje kommun. 7

6 Slutord Vi vill att detta program ska vara vägledande för de nämnder och styrelser vilka bedriver verksamhet inom området kultur och fritid. Vi vill också att det ska inspirera invånare, besökare, kommersiella och ideella aktörer att engagera sig i och njuta av Norrtälje kommuns rika och mångfacetterade kultur- och fritidsliv. Norrtälje i augusti 2012 Bengt Ericsson, ordförande Kultur- och fritidsnämnden En attraktiv livsmiljö Norrtälje kommun är unik. Här hittar du en levande skärgård med öar, öppna landskap, stad och landsbygd. Här finns många värdefulla kulturmiljöer och storslagen natur som lockar till friluftsupplevelser och avkoppling. Det är viktiga värden som bidrar till att göra Norrtälje kommun attraktiv för boende och besökare. Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att verka för att mjuka värden uppmärksammas i samhällsplaneringen. Med mjuka värden menas bland annat tillgång till mötesplatser, kultur, idrott, friluftsliv och möjlighet till ett aktivt liv med bildning och eget skapande. Det är värden som bidrar till en god hälsa och ett gott liv. Vid all planering för framtiden ska Kultur- och fritidsnämnden medverka till att goda livsmiljöer skapas för boende. Miljöer som lockar fler att bosätta sig i Norrtälje kommun. z verka för att kulturens och friluftslivets värden alltid tas tillvara i kommunens samhällsplanering, z ta initiativ till aktiviteter och bidra till beslut som underlättar fysisk aktivitet i vardagen. z aktivt verka för fler offentliga rum, gröna ytor, lekplatser, gång- och cykelvägar, z alltid vara rådgivande vid offentliga utsmyckningar. Vid utformning av detta förord har flera källor studerats; såsom Kulturminnesvårdsprogram del 1 för Norrtälje kommun, ett urval ur stadsbibliotekets Roslagssamlingar och Utsikt över Ålands hav från Albert Engströms ateljé. Foto: Roslagen & Co. Modern bebyggelse i gammal kulturmiljö. Foto: Roslagen & Co. 8 9

7 Kultur Kultur identitet, tillväxt och ett gott liv Ett mångfacetterat och dynamiskt kulturliv ger kommunens invånare och besökare kunskap, kraft och energi som främjar både nytänkande och demokrati, utveckling och tillväxt. I Norrtälje kommun ska kulturen ha en given plats och både vara en möjlighet och en tillgång för varje invånare och för samhället i sin helhet. Kultur ska vara en självklar del i barns och ungdomars uppväxt och en grund för framtidstro och ett gott liv. I Norrtälje kommun ska det finnas kultur med hög kvalitet, präglad av mångfald och tillgänglighet med väl anpassade och gränsöverskridande arenor och mötesplatser. Ett synligt, vårdat kulturarv och en medveten, spännande estetisk gestaltning av det offentliga rummet ska skapa en god miljö och ge ökad attraktionskraft. Kulturen som resurs Ett samhälle med många kulturskapande människor blir rikt på estetik, livskvalitet, glädje och trivsel och ett samhälle med stora utvecklings- och tillväxtmöjligheter som ger ett gott liv för medborgarna. Att uttrycka sig i olika konstformer, liksom att få konstnärliga intryck och upplevelser hör till människans mentala och andliga basbehov. Människan upplever sig som rik i mötet med kulturella uttryck som griper och berör. De ger upplevelser som genererar bildning och stärker den tänkande, kännande människan. För att människan ska kunna förstå, hantera och vidareutveckla sin tillvaro krävs därför tillgång till kulturella uttryck. Skulptur av Ylva Ekman. Foto: Anders Qvarnström. De kulturella aspekterna är en stor tillgång i samhällsplaneringen. Forskningen kring kulturens betydelse för tillväxt, för vår hälsa och för barns inlärning och utveckling är omfattande. Kulturens roll som motor för besöksnäringen och i regional utveckling är väldokumenterad och på senare år har satsningar på kulturella och kreativa näringar fått allt större uppmärksamhet. [2] [3] [4] [5] En kommun med ett aktivt kulturliv är attraktiv ur många aspekter dels för invånarnas livskvalitet och identitet, dels för besöksnäringen och dels för inflyttning och nya företagsetableringar. Utveckling och tillväxt handlar om såväl materiell som mental tillväxt och om personlig utveckling. Samtidigt är konstens roll ofta att ifrågasätta den bestående ordningen, att skapa debatt i angelägna frågor och att beskriva och gestalta verkligheten ur nya perspektiv. Genom att söka nya vägar att utveckla och förbättra kvaliteten vill vi samverka och synliggöra kulturens olika betydelser i samhället. På så sätt kan kulturens värden tas tillvara och ge högre kvalitet i många verksamheter. [2] Barnkulturutredningen Tänka framåt men göra nu så stärker vi barnkulturen SOU 2006:45 [3] Kulturrådets strategi för arbetet med kultur och hälsa [4] Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Kultur- och Näringsdepartementet/Tillväxtverket 2009 [5] Kultur för hälsans skull, Eva Bojner Horwitz, med. dr., sjukgymnast och forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsla Universitet z stärka kulturens ställning och roll i den kommunala planeringen, z verka för att infrastrukturen förbättras för att underlätta kulturkonsumtion och social interaktion för boende på landsbygden och för ungdomar. z utveckla samverkan med näringslivet och andra externa samarbetspartners, z förbättra marknadsföringen av kulturutbudet och göra en medveten satsning på kulturturism, z synliggöra kulturutbudet och göra det mer tillgängligt samt stimulera till eget skapande, z stimulera och stödja gränsöverskridande kulturverksamheter

8 Norrtälje Konsthall en dynamisk institution Verksamheten vid Norrtälje konsthall ger god tillgång till samtidskonst där ungt och oprövat ställs mot det igenkända och trygga. De övergripande målen för verksamheten är att genom utställningsverksamhet, konstbildning och konst i offentliga miljöer stärka bildspråkets kontaktskapande möjligheter och stimulera till aktivt intresse för och delaktighet i skapandet av den offentliga miljön. Målet är också att genom aktiv pedagogisk verksamhet stimulera barns och ungdomars intresse och förståelse för konst. Konsthallen ansvarar också för inköp och administration av kommunens konst. Lokalerna är relativt väl anpassade, men behöver renoveras och förbättras, bland annat för att tillmötesgå behov av andra kulturyttringar som konserter och gränsöverskridande projekt. z verka för mer konst i offentliga miljöer och ge högre prioritet åt den estetiska gestaltningen av parker och grönområden, z inrätta konsthallsfilialer på biblioteken i Hallstavik och Rimbo. z renovera och anpassa Norrtälje konsthall utifrån de lagkrav som gäller för tillgänglighet, z stödja publika konstevenemang utanför konsthallens väggar och uppdrag. Bildkonsten Tillgången till bildkonst i den offentliga miljön är idag begränsad och kan förbättras. Konst i offentlig miljön förhöjer det gemensamma livsrummet, skapar identitet och underlättar orientering. Bostadsbolag och privata fastighetsägare kan uppmuntras till förståelse för betydelsen av byggnads- och platsintegrerad bildkonst. Bildkonsten har en egen drivkraft som består av kreativitet och utveckling, till gagn för samhällets uppbyggnad och tillväxt, samtidigt som den ger kommuninvånarna ett rikt liv och kommunen ett stort attraktionsvärde Norrtälje konsthall. Foto: Casper Hedberg.

9 Det fria kulturlivet Arenor Vi vill... Kulturlivet i kommunen präglas av en livaktig kultur med stor bredd. Kulturutövandet sker främst i kulturföreningar, inom kulturskolan, i kommunala och privata institutioner, samt i kulturföretag och studieförbund. Vad som är kvalitet, god estetik och ger möjligheter till utveckling inom kulturen är en fråga om kvalificerade bedömningar. Amatörkulturen har höga kvaliteter, framförallt ur ett socialt utvecklingsperspektiv. Människor möts, umgås och skapar tillsammans utvecklas och mår gott av detta. För god kvalitet inom scenkonsten krävs tillgång till anpassade och väl fungerande arenor. Det handlar både om arbetslokaler och offentliga arenor. Det som utvecklas i repetitionslokaler, ateljéer, dansstudios och verkstäder, där kulturella uttryck av olika slag föds och växer sig färdiga, ska också fungera väl på den offentliga arenan på scenen eller i utställningslokalen. De offentliga arenornas utformning och potentialer är grundförutsättningarna för ett rikt och mångfacetterat kulturliv. z skapa förutsättningar för ett kulturutbud med god kvalitet genom stöd till såväl amatörkultur som till professionella kulturskapare, kulturföreningar och kulturarrangörer samt genom god tillgång till arenor och arbetslokaler, z stimulera och stödja gränsöverskridande kulturverksamheter där olika konstnärliga uttryck möts, En professionell kulturskapare, med hög teoretisk och praktisk kunskapsnivå inom sin genre, samt med en gedigen medvetandenivå och förmåga att kommunicera med betraktaren/publiken i syfte att skapa rika upplevelser, borgar för hög Investeringar i kulturarv och arenor för kulturell verksamhet har visat sig vara goda affärer, inte bara genom ökad konstnärlig kvalitet, fler utövare och ökad publiktillströmning, utan även genom nyfikenhet från omvärlden, goodwill, samhälls- z synliggöra kulturutbudet och möjligheterna till eget skapande, z utveckla samarbetet mellan och dialogen med olika kulturskapare, konstnärlig kvalitet. Samverkan mellan olika institutioner och kulturyttringar och tillgång till anpassade lokaler borgar också för god kvalitet. Inom kommunen finns relativt många engagerade professionella kulturskapare, som både är utövare och producenter. För dem finns inga kommunala stödformer. De professionella kulturskaparnas roll som konstnärliga kreatörer [7] [8] ekonomiska mervärden och en attraktionskraft kring den satsande kommunen. Norrtälje stad behöver en professionell mellanstor teater-, musik- och dansscen samt fler och bättre arbets- och repetitionslokaler. Kommunen saknar också bra exponerings- och produktionsytor för t ex museala utställningar och för andra konstutställningar än konsthallens. z etablera en ny professionellt utrustad mellanstor musik-, dansoch teaterscen i Norrtälje stad, z förbättra kvaliteten på utomhusscenen Societetspaviljongen i Norrtälje stad. utgör själva kärnan i all konstnärlig verksamhet [6]. Som leverantörer av publika upplevelser har de ett stort värde för invånarnas livskvalitet och kommunens attraktionskraft. Därför bör kommunen skapa goda förutsättningar för ett professionellt kulturskapande. En bra dialog med kulturskapare, amatörer såväl som professionella, är viktig i utvecklingen av befintliga och nya kulturverksamheter. [7] Kultur i regionala utvecklingsstrategier och program. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Nutek, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd samt Sveriges Kommuner och Landsting (2008) [6] David Throsby, Economiscs and culture (2001) Niklas Lind, Kullsta Friluftsteater. Foto: Casper Hedberg.. [8] Studie av samhällsekonomin kring Nordiska Akvarellmuseet, John Almbrecht, Göteborgs Universitet, School of Business, economics and law (2010). Blues för stråkar på Pythagoras. Foto: Norrtälje kommun

10 Vi ska... z involvera kulturskapare i verksamhetsutvecklingen genom att stärka dialogen med det lokala kulturlivet och stimulera till samarbete mellan enskilda kulturskapare, z förbättra kvaliteten på och utveckla verksamheten i befintliga kulturlokaler, z förbättra tillgången till arbetslokaler för scen- och bildkonstens utövare. Barn och unga Människan behöver tidigt i livet upptäcka och lära sig att använda verktyg som kreativitet och nyfikenhet. Vi behöver också tillägna oss förmågan att med ord gestalta våra tankar och känslor. Och vi behöver utveckla vår empatiska förmåga, att sätta oss in i hur andra lever, tänker och känner. Därför är barn och unga prioriterade målgrupper. Skola och förskola är liksom musik- och kulturskolor, kulturinstitutioner, fria kulturskapare och ideella kulturföreningar viktiga aktörer för att säkerställa barns och ungdomars möjligheter att skapa och utöva kultur. Norrtälje kommuns skolor och förskolor har tillgång till den pedagogiska verksamheten vid Norrtälje konsthall, som även tillhandahåller konstskoleverksamhet. I samband med exploateringen av Norrtälje hamn kommer de lokaler som för närvarande används för ungdomsverksamhet (U-huset) att rivas. Denna verksamhet behöver därför inom kort finna nya lokaler. z att alla barn och unga ska ges möjlighet till konstnärligt skapande genom att erbjuda en mångfald av öppna arenor och verkstäder för musik, dans, konst, teater och film, z att alla skolelever i grund- och gymnasieskolan ges möjlighet att se minst en scenkonstföreställning och en skolbioföreställning per år och själva får medverka i eget skapande minst en gång per år, z införa fri entré för barn och unga till alla museer och kulturarrangemang som har kommunalt stöd. z skapa dialog och närmare samverkan med Barn- och skolnämnden om kultur av och för barn och unga i skola och förskola, z i samarbete/samråd med Barn- och skolnämnden utveckla kulturskolans verksamhet till att förutom musik även omfatta andra konstnärliga uttryck som drama, dans och bild, z som ersättning för U-huset etablera nya generationsöverskridande aktivitets- och replokaler i Norrtälje stad. Foto:PEK 16 17

11 Förankring och identitet För att förstå sin samtid krävs kunskap om sitt kulturella arv. Ett samhälle med en tydlig och trygg identitet genererar nyfikenhet och öppenhet för växtkraft och utveckling. På kulturarvets område finner vi i kommunen flera museala verksamheter och drygt 20 hembygdsföreningar och ett kulturlandskap rikt på fornlämningar och kulturmiljöer. Kommunen driver för närvarande ingen museal verksamhet i egen regi, utan lämnar stöd till föreningar och stiftelser. Inom kommunens gränser finns många medeltida kyrkobyggnader med högt kulturhistoriskt värde. Även det industriella kulturarvet är omfattande. Norrtälje kommun har ett rikt kulturarv, men måste förbättra sin antikvariska kompetens och sin förvaltning av kulturarvet. Kommunens mål för stöd till museer och andra kulturarvsbärare bör förtydligas och möjligheterna att styra över de museiverksamheter som har kommunalt stöd bör stärkas. z söka vägar att samordna museiverksamheterna i kommunen, z skapa nya tjänster som kommunantikvarie och museipedagog, z undersöka möjligheterna att etablera ett kulturarvscentrum vid Pythagoras industrimuseum i Norrtälje stad, z ta ansvar för att renoveringen av det före detta Gevärsfaktoriet i Norrtälje stad slutförs. z arbeta fram ett måldokument för det framtida kommunala stödet till museal och annan kulturhistorisk verksamhet, z utveckla tydligare stödformer och styrinstrument för Roslagsmuseet. Roslagsmuseet bör få i uppdrag att vara en kommunövergripande resurs för andra museala verksamheter, för hembygdsrörelsen och för kulturarvet i naturen. I uppdraget bör den pedagogiska inriktningen prioriteras framför föremålsutställningar. Skebobruk. Foto: Roslagen & Co

12 Bibliotek Norrtälje kommuns biblioteksverksamhet har två huvuduppdrag; att bidra till det livslånga lärandet samt att vara en attraktiv mötesplats. Folkbibliotekens verksamheter ska genom kvalitet i innehåll, utformning och kommunikation skapa mer efterfrågan på bibliotekens service och tjänster samt väcka medborgarnas och besökarnas nyfikenhet och läslust. Bibliotekens mål är att vara både välkomnande och tillgängliga mötesplatser med tydlig identitet, likväl som arenor för det livslånga lärandet. Verksamheten styrs av Bibliotekslagen (1996:1596), den kommunala biblioteksplanen och verksamhetsplanen. Folkbiblioteken är enligt lag till för alla medborgare. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt funktionshindrade, invandrare, barn och unga. För att nå nya användare ska flera målgrupper prioriteras utöver lagens krav. För att fler kommuninvånare ska upptäcka bibliotekens möjligheter och för att nå de grupper som har störst nytta av biblioteken behöver servicen bli bättre och mer välanpassad. Attraktiva och moderna bibliotek måste anpassas efter olika uppdrag, omvärldens förändringar samt användarnas behov. Biblioteken är institutioner i demokratins tjänst där individens behov av information och kunskap är i fokus. Det är viktigt att kommuninvånarna kan ta sig till biblioteken, och att öppettiderna är anpassade till så många som möjligt. Biblioteken är serviceinstanser där kvalitet och användarperspektiv är ledord. Målgrupper Barn och unga är de högst prioriterade målgrupperna. Barn och unga har stor nytta av bibliotekets utbud och tjänster som en väg till lässtimulans och informationskompetens. Förmågan att läsa och förstå texter och språk samt kunskap att hitta rätt i informationsutbudet är viktiga förutsättningar för att vara en aktiv och [9] [10] delaktig individ i vårt demokratiska system. Forskning har visat att god läsförmåga ökar förutsättningen för att tillägna sig [11] [12] kunskaper inom flera ämnes- och färdighetsområden. Många barn och unga kommer till biblioteken endast i samband med skolbesök. Ungdomar som kommer på fritiden tas inte om hand på ett tillfredställande sätt, därför behövs en förändring. Biblioteken ska i fortsättningen uppmärksamma och inspirera unga biblioteksbesökare och samtidigt locka fler att komma på sin fritid. Biblioteken måste förtydliga och synliggöra varför och på vilket sätt språkliga och kulturella minoriteter, personer med funktionsnedsättningar och personer i en låg socioekonomisk situation har stor nytta av bibliotekens service och tjänster. [9] Holmberg; Sören(red), Weibull; Lennart (red), Oscarsson; Henrik (red). Lycksalighetens ö. Fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle. Bibliotek och läsande mellan digitala och fysiska media. s 299 [10] Kopplas till begreppet empowerment. Rydsjö; Kerstin (red), Hultgren; Frances (red), Limberg; Louise (red) Barnet, platsen, tiden. Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld s.26 [11] Holmberg; Sören(red), Weibull; Lennart (red), Oscarsson; Henrik (red). Lycksalighetens ö. Fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle. Bibliotek och läsande mellan digitala och fysiska media. s 306 [12] Lancelot; Toril Bang, Tone; Lunden, Lundgren; Lena. Framtidens Barnbibliotek: samtidighet delaktighet ömsesidighet. s Norrtälje stadsbibliotek. Foto: Norrtälje kommun.

13 Biblioteken måste också bli bättre på att ta väl hand om dem som redan kommer Det livslånga lärandet och ta ett större ansvar för att skapa en verksamhet som tilltalar både män och kvinnor. Även studenter har ett stort behov av biblioteket och för dem finns i dag en väl fungerande service. z öka kunskapen om bibliotekens service och tjänster för att fler ska använda kommunens bibliotek, z samverka med externa aktörer i syfte att nå nya användare, Bibliotekens bildningsuppdrag har förändrats i och med informationssamhällets utveckling. Kunskap om informationssökning samt värdering av källor har blivit viktigare när många kan hitta information via internet. Internet och användningen av datorer i vardagen har skapat en digital klyfta. [14] z arbeta för att bidra till ökat läsande och läsförståelse bland barn och unga, z erbjuda vägledning för digital informationssökning, z utreda möjligheterna att i samverkan med Tiohundranämnden utveckla biblioteksverksamheten i vården och för äldre. [13] Många gånger är det äldre personer som har hamnat utanför den digitala utvecklingen, men det finns även andra som av olika skäl inte kan använda eller har tillgång till egen dator. Biblioteken bör verka för att överbrygga dessa klyftor. z upprätthålla god service till vuxen- och högskolestuderande, z arbeta för att överbrygga den digitala klyftan. z prioritera barn och unga, personer ur språkliga och kulturella minoriteter, personer med funktionsnedsättningar samt personer i en låg socioekonomisk situation, z bättre anpassa våra öppettider efter de prioriterade gruppernas behov, z arbeta för att nya användare ska upptäcka bibliotekens möjligheter, tjänster och service, z arbeta för att ta bättre hand om barn och unga på deras fritid och de biblioteksanvändare som söker inspiration och utveckling, En förändring av bibliotekslagen, där ansvaret för skolbibliotek har flyttats från bibibliotekslagen till skollagen, innebär att ett bra samarbete med Barn- och skolnämnden reglerat i avtal är nödvändigt. Detta gäller både då det finns ett integrerat folk- och skolbibliotek och när skolan använder övriga folkbiblioteks service och tjänster. Mot bakgrund av förändringarna öppnas möjligheter för folkbiblioteken att lägga mer fokus både på barns och ungas fritidsvanor kopplade till läsning och läsförståelse, och på verksamhet för små barn i förskoleålder. Biblioteken erbjuder en väl fungerande och mycket använd service för studerande. z arbeta med läsfrämjande och lässtimulerande åtgärder riktade till prioriterade grupper i enlighet med forskning och beprövad erfarenhet, z i samarbete med ungdomsenheten och Röda korset arbeta för att tydliggöra och utveckla erbjudandet om läxhjälp på Norrtälje stadsbibliotek. z arbeta för att nå män upp till 65 år. [13] TioHundra är ett samverkansprojekt som syftar till att utveckla hälsa, sjukvård och omsorg utifrån den enskilda människans behov och önskemål. Det politiska ansvaret för sjukvård och omsorg för Norrtäljeborna finns samlat hos TioHundranämnden med politiker från Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. [14] Holmberg; Sören(red), Weibull; Lennart (red), Oscarsson; Henrik (red). Lycksalighetens ö. Fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle. Bibliotek och läsande mellan digitala och fysiska media. s 302 Foto: Greg Hinsdale/Matton images 22 23

14 Biblioteken som mötesplats Biblioteket som social, kulturell och intellektuell mötesplats ställer stora krav på flexibilitet och värdskap. De gemensamma, offentliga mötesplatserna blir allt färre i vårt samhälle och samhällets olika subkulturer möts allt mer sällan. [15] Den kravlösa platsen i det offentliga rummet är viktigt för den demokratiska utvecklingen. Demokrati i det mångkulturella samhället förutsätter tolerans för det andra. För att utveckla tolerans måste det finnas möjligheter att mötas och konfronteras i en tillåtande miljö. [16] Biblioteken fyller där en viktig funktion. [17] Biblioteken ska vara inbjudande, tillgängliga, tillåtande, trygga och välkomnande platser där människor, konstarter och verksamheter möts och samsas. De ska erbjuda en oas för den enskilde, samtidigt som man kan utvecklas i möten med andra människor och olika kulturyttringar. För att tillgodose olika gruppers krav på mötesplatsen måste miljön och stämningen vara öppen, flexibel och inbjudande. Samarbeten mellan arrangörer, aktörer, utövare och användare ställer därför stora krav på tolerans. Antalet biblioteksbesök går ner nationellt. [18] För att vara attraktiv för flera än dagens trogna användare måste biblioteksverksamheten arbeta för att fler personer ska känna lust till och behov av att komma till i biblioteket. [15] Jansson; Eiler. Rum för möten - en litteraturstudie om bibliotekets roll som mötesplats. s 21 [16] Jansson; Eiler. Rum för möten - en litteraturstudie om bibliotekets roll som mötesplats. s och s 41 [17] Holmberg; Sören(red), Weibull; Lennart (red), Oscarsson; Henrik (red). Lycksalighetens ö. Fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle. Bibliotek och läsande mellan digitala och fysiska media. s 304 [18] Holmberg; Sören(red), Weibull; Lennart (red), Oscarsson; Henrik (red). Lycksalighetens ö. Fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle. Bibliotek och läsande mellan digitala och fysiska media. s 312 Det som kan hindra den enskilda individen från att använda sig av biblioteken kan vara språkliga barriärer, osäkerhet kring vad man kan förvänta sig som besökare och svårighet att se nyttan av ett besök. Biblioteken måste därför arbeta för att det skall vara lätt att orientera sig, lätt att finna sig tillrätta i biblioteken och för ett ökat välkomnande gentemot alla. Arbetet för ökad tillgänglighet är högt prioriterat. Vi vill... z utveckla biblioteken till attraktiva mötesplatser för fler än i dag, z bidra till ökad interaktion och större förståelse mellan människor och grupper. z aktivt arbeta med omvärldsbevakning och erbjuda en ständigt aktuell biblioteksverksamhet med hög kvalitet, z arbeta aktivt för att få fler besökare till biblioteken, z förbättra bibliotekens fysiska tillgänglighet, z bjuda in till, och delta i externa och interna samarbeten för att möta behov hos de prioriterade grupperna, z delta i och skapa spännande samarbeten med andra aktörer och utövare av konst och kultur Foto: Norrtälje kommun.

15 Bad Norrtälje kommun har badhus i tätorterna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Sommaren 2010 öppnades dessutom ett utomhusbad i Hallstavik med öppethållande under sommarhalvåret. Badhuset i Norrtälje stad är drygt 50 år gammalt och har stora renoveringsbehov. Därför kommer kommunen, enligt viljeinriktningen i det borgerliga programmet för , att bygga ett nytt badhus i Norrtälje stad under mandatperioden. Den gemensamma målsättningen för verksamheterna på kommunens badhus och utomhusbad är ett aktivt arbete med bad, simskolor och ett gott samarbete med kommunens föreningsliv. Stor vikt läggs vid att ge besökaren personlig service med kunnig och serviceinriktad personal och möjlighet till avkoppling i fräscha lokaler. All badverksamhet styrs av säkerhets- och miljötänkande. På uppdrag av Barn- och skolnämnden bedriver badverksamheterna målstyrd simundervisning för kommunens alla skolelever, mot en viss ersättning. Skolans mål med simundervisningen är bland annat att alla elever i årskurs 2 ska kunna simma 25 meter, elever i årskurs 6 ska ha god vattenvana, vara trygga i vatten och kunna simma 200 meter och elever i årskurs 9 ska kunna hantera nödsituationer i vatten. z erbjuda bad öppna för skolan, föreningarna och allmänheten i kommunens tre huvudorter, z erbjuda besökarna på kommunens badhus en helhetsupplevelse under trygga och trivsamma former. z medverka till att ett nytt badhus byggs i Norrtälje stad, z erbjuda allmänheten möjligheter till simundervisning, z till barn som fyllt sex år och som är anmälda till simskola på något av de kommunala badhusen erbjuda simskoleplats inom sex månader. Utomhusbadet i Hallstavik. Foto: Norrtälje kommun Många kommuner konkurrensutsätter den kommunala badverksamheten och ställer den mot en extern entreprenör. Norrtälje kommun har valt att behålla badverksamheten i kommunal drift då den i dagsläget drivs kostnadseffektivt och kvalitativt av kompetent personal. Utomhusbadet i Hallstavik. Foto: Casper Hedberg

16 Idrotts- och friluftsliv Idrott för alla hela livet I Norrtälje kommun finns 75 idrottsföreningar som tillsammans samlar medlemmar till aktiviteter i de flesta idrotter. Idrottsföreningarna erbjuder en meningsfull och berikande fritid för barn och ungdomar. Här får de social och demokratisk träning. Väl fungerande idrottsföreningar ger god PR åt kommunen och höjer känslan av gemenskap mellan kommuninvånarna. Kultur- och fritidsnämnden vill arbeta för att idrottsföreningarna i kommunen ska prioritera breddidrott. Visionen är att samtliga idrottsföreningar ska arbeta aktivt med värdegrundsfrågor utifrån devisen: idrott för alla hela livet. Det betyder att alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Idrottsrörelsen ska ta starkt avstånd från alkohol, tobak, droger, våld och dopning. Idrotten står för rent spel, tar avstånd från svordomar och nedvärderade språkbruk till domare, med- och motspelare. En avgörande och viktig del i all barn- och ungdomsidrott ska vara prestationsfokusering istället för resultatfokusering. förbättras. Det ska vara enkelt och trivsamt att komma ut till kommunens friluftsanläggningar. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa friluftsanläggningarna pågår kontinuerligt. Det ideella Alla de tusentals ideella människor som dagligen engagerar sig i idrotts- och friluftsaktiviteter i kommunen är grunden för all idrotts- och friluftsverksamhet. Föreningarnas insatser är avgörande för kommunens utveckling och välbefinnande. Barn och ungdomar formas av att delta i föreningslivet, därför är det viktigt att hjälpa föreningslivet att fortsätta arbetet med sin verksamhet och att utveckla den. Alla barn och ungdomar ska få möjlighet att träffa ledare som är föredömen för barnen. En ledare som låter var och en vara med på sina villkor. Som främjar rent spel genom att aktivt ta avstånd från svordomar och nedvärderade språkbruk. Som låter alla spela lika mycket under en match. Som fokuserar på prestationen istället för resultatet. Resultatfokusering handlar om resultat, jämförelse med andra och att undvika misstag, medan prestationsfokusering [19] handlar om ansträngning, lärande och förbättring, samt om hur vi hanterar misstag. z stödja föreningslivets ledarförsörjning, genom att erbjuda ledarutbildningar med certifiering för unga ledare, år, z stödja föreningslivet i sitt arbete med att utveckla barn- och ungdomsverksamheten, z premiera föreningar/ledare som är framgångsrika i sitt arbete med breddidrott.. z stödja föreningslivet genom att aktivt delta i projekt/verksamhet som syftar till att få fler att börja idrotta/motionera, z stödja föreningslivet genom riktade bidrag för barn- och ungdomsverksamhet. De självorganiserade aktiviteterna, som genomförs utanför föreningslivet, ökar. Kultur- och fritidsnämnden vill utveckla förutsättningarna för att alla dessa motions- och friluftsaktiviteter ska fortsätta öka. Förutsättningarna för att alla kommuninvånare ska komma ut i naturen ska [19] Prestationsfokusering innebär att barnen fokuserar på sin egen utveckling och prestation. Barnen kan inte mäta hur duktiga motståndarna är och hur bra de presterar. Däremot kan barnen alltid påverka sin egen prestation. Om barnen fokuserar på sin egen prestation så visar forskning att självförtroendet växer. Camp Roslagen vid Norrtälje sportcentrum. Foto: Norrtälje kommun

17 Anläggningar Kultur- och fritidsnämnden stödjer föreningslivet och allmänheten genom att erbjuda subventionerade anläggningar och bidrag till föreningsdrivna anläggningar. Detta stöd omfattar 95 procent av kommunens budget för idrott, friluftsliv och bad. Anläggningarna i kommunen ska erbjuda goda förutsättningar för att idrottsföreningarna ska kunna genomföra bra barn- och ungdomsverksamhet på breddnivå. Föreningarna ska erbjudas subventionerade anläggningar för sina barn- och ungdomsverksamheter. De föreningar som äger egna anläggningar ska erbjudas anläggningsstöd i syfte att sköta anläggningar där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs. Alla barn, 7-12 år, ska ha slutfört sina aktiviteter senast kl och alla ungdomar, år, ska ha slutfört sina aktiviteter senast kl Invånare och besökare ska erbjudas god tillgång till idrotts- frilufts- och badanläggningarna. z att varje barn och ungdom ges möjlighet att bedriva grundläggande träning vid en anläggning i kommunen, z utveckla kommunikationsmöjligheterna inom kommunen, i syfte att barn och ungdomar ska kunna resa till och från anläggningar på eftermiddagar och kvällar, z utveckla fler anläggningar som ger möjligheter till självorganiserad verksamhet, så kallad spontanidrott, z att vissa av anläggningarna inom kommunen ska hålla en högre standard och att det där ska kunna ges tävlingar på nationell nivå, z att invånare och besökare får god tillgång till idrotts- frilufts- och badanläggningar. z utveckla minst en anläggning som ger möjlighet till spontanidrott, z stödja föreningsdrivna anläggningar. Bestämmelserna för anläggningsbidrag ska ses över och nya bestämmelser ska antas, z hyra ut kommunala lokaler till intresserade föreningar, allmänhet och företag. Till höger: Ridning i Vigelsjö. Foto: PEK. Foto: Norrtälje kommun

18 Det spontana och självorganiserade Kultur- och fritidsnämnden vill erbjuda goda förutsättningar för alla att kunna leva aktiva och hälsosamma liv. Vi vet att kommuninvånarna är mer aktiva, inom det spontana och självorganiserade [20] nu än för 10 år sedan. Det finns idag flera anläggningar som erbjuder vandring, promenader, löpning, cykling, kanotpaddling och bad. Kultur- och fritidsnämnden stödjer föreningar som genomför breda motions- och friluftsaktiviteter. Naturen, i synnerhet den orörda skogen, upplevs allt mer av barn som skrämmande eller ointressant ett ställe där man inte med säkerhet kan vara online. När vi vistas i skog och mark stimuleras alla de sinnen som varit livsavgörande för människors biologiska utveckling och överlevnad som art, och som varit en förutsättning för att vi ska kunna fungera i bästa harmoni med vår omgivning. Denna allsidiga stimulering är av särskild betydelse för barn och ungdomar. Därför vill vi skapa bättre förutsättningar för alla, med prioritering för barn och ungdomar, att komma ut i naturen. Friluftsanläggningarna ska förbättras så att de trösklar som finns för att ta sig ut i naturen blir så låga som möjligt. Det ska vara enkelt och trivsamt att komma ut till kommunens friluftsanläggningar. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa friluftsanläggningarna pågår kontinuerligt. Det spontana idrottandet/lekandet bland barn och ungdomar på fritiden sjunker [20] Självorganiserade aktiviteter, innebär aktiviteter som sker utanför föreningslivet, där en person/grupp organiserar en aktivitet, t ex en utflykt. till förmån för mer stillasittande aktiviteter. Möjligheterna till spontant idrottande/ lekande ska därför förbättras. Att behålla och utveckla miljöer som uppmuntrar och stimulerar till spontan fysisk aktivitet eller lek för alla åldrar är en viktig komponent i kommunens folkhälsoarbete. Skolgårdar, lekplatser, parker och grönområden bör därför vara tillgängliga, trygga och attraktiva. z erbjuda friluftsobjekt med god kvalitet, genom att kontinuerligt underhålla och utveckla våra badplatser, motionsspår, vandringsleder, banvallar, kanotleder och närströvområden, z göra det möjligt för alla att komma ut i naturen, z informera om kommunens friluftsliv på flera språk på kommunens webbplats z förbättra våra friluftsobjekt så att kommuninvånarna inspireras att ta sig ut i naturen, z vid allt detaljplanearbete, ta med möjligheten till spontant idrottande/ lekande, z i samverkan med skolan och föreningslivet, inspirera barn och ungdomar till daglig rörelse. Foto: PEK

19 Samverkan Genom samverkan mellan parter inom och utanför kommunen stärks idrottsrörelsen. Kultur- och fritidsnämnden ska i idrotts- och friluftsfrågor samarbeta med skolor, föreningar, närliggande kommuner och näringslivet. Genom ett utvecklat samarbete med idrottsrörelsen får kommunen större kunskap om föreningslivets villkor och behov. Samtidigt lär sig föreningslivet mer om kommunens sätt att arbeta. z att kommunen ska verka som dörröppnare mellan idrottsföreningarna och näringslivet i syfte att få näringslivet som en naturlig samarbetspartner för idrottsverksamhetens utveckling, z att alla skolor i kommunen ska samverka med idrottsföreningar i syfte att inspirera alla barn och ungdomar till rörelseglädje. För det lokala näringslivet är det viktigt med väl fungerade idrotts- och friluftsföreningar, eftersom de anställda och deras familjer därigenom erbjuds möjligheter till fritidssysselsättning och motion. För många företag, som är på väg att etablera sig i Norrtälje kommun, kan just detta vara en avgörande faktor. z bjuda in idrottsföreningarna och det lokala näringslivet till gemensamma möten. Eftersom vi vill att alla barn och ungdomar ska inspireras till att välja ett aktivt och hälsosamt liv, blir samverkan med skolorna i kommunen viktig. Genom samverkan med skolorna och föreningslivet skapas förutsättningar för att nå alla barn och ungdomar

20 Breddidrott Kultur- och fritidsnämnden prioriterar idrott för alla hela livet. Alla barn ska få möjligheten att prova på idrott. Kultur- och fritidsnämnden stödjer föreningar och projekt som syftar till idrott för alla. Det är viktigt att alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i kommunens föreningsdrivna idrottsverksamhet. Daglig rörelse* bland såväl flickor som pojkar, 6-10 år, ger ökad mängd benmassa och ökad skelettstorlek, två egenskaper som oberoende av varandra, samverkar till att skapa ett starkare skelett. Barns grovmotorik, balans- och koordinationsförmåga förbättras med daglig fysisk aktivitet. Resultaten visar också ett statistiskt säkerställt samband mellan motorik och koncentrationsförmåga. Kultur- och fritidsnämnden vill gärna att barn utvecklar dessa goda egenskaper och förmågor. Här har idrotts- och friluftsföreningarna i kommunen en viktig roll. Kultur- och fritidsnämnden stödjer därför föreningsverksamheten samt vill uppmuntra till samverkan mellan skola och föreningar. *Christian Lindén Physical activity and its effect on bone in the short and long term perspective, 2006, Malmö University Hospital, Lund University z verka för att alla föreningar arbetar med värdegrundsfrågor, z alltid verka för att prioritera breddidrott, idrott för alla hela livet. Vi ska.. z prioritera barn- och ungdomsverksamhet vid upplåtelsen av lokaler, z prioritera barn- och ungdomsverksamhet i stödet till föreningslivet. Ungdom Norrtälje kommun en bra plats att växa upp på I Norrtälje kommun ska det finnas möjlighet för alla ungdomar att bli sedda, bekräftade, utmanade och tagna i anspråk. En trygg hemmiljö, en bra utbildning och ett rikt föreningsliv är viktigt, men måste också kompletteras med anpassade, attraktiva mötesplatser och berikande fritidsverksamheter, där ungdomar kan träffas, engagera sig och växa. I Norrtälje kommun ser vi ungdomar som en resurs, och insatserna vi gör som en investering för framtiden. Detta både genom att vägleda framtida engagerade samhällsmedborgare och genom att göra kommunen mer attraktiv för barnfamiljer att bosätta sig i. Kommunens ungdomsverksamhet blir därför en viktig del av samhällsbyggandet. Målgrupp och verksamhet Fritidsgårdarna har traditionellt i första hand vänt sig till och lyckats bäst med att rekrytera de ungdomar som står utanför föreningslivet, har problem med sin skolgång eller har det trassligt hemma. Målgruppen är mycket viktig att fortsätta slå vakt om ur ett kompletterande och förebyggande perspektiv. Modern forskning visar dock att en verksamhet som alltför hårt koncentrerar sig på att vara relationsinriktad och omhändertagande kan bli krav- och aningslös och riskerar då att konservera utanförskap och därmed vara kontraproduktiv och rent av farlig för ungdomar i riskzon

21 En medvetet åstadkommen mix av besökare, där olika typer av ungdomar kan mötas och lära av varandra en strukturerad och genomtänkt verksamhet utan att tappa de mest utsatta ungdomarna är därför nödvändig på fritidsgårdar och andra mötesplatser. Att nå en större och bredare målgrupp är också viktigt ur ett rättviseperspektiv. Därför ska Kultur- och fritidsnämnden även erbjuda andra former av verksamhet än traditionella fritidsgårdar. Ungdomsverksamheten måste också inkludera och engagera ungdomarna själva samt vara lättrörlig och anpassningsbar utifrån skiftande behov och förändringar i samhället. z nå en stor och bred andel av kommunens ungdomar, z erbjuda kompletterande, berikande verksamheter, med fokus på främjande aktiviteter, z att kommunens ungdomsverksamhet ska vara en plattform för informellt lärande och identitetsskapande, z att kommunens ungdomsverksamhet ska fungera som en sluss, både in från utanförskap men också ut till andra sammanhang och verksamheter, z bygga verksamheten på aktuella behov, evidensbaserad forskning och omvärldsbevakning. z möta ungdomar där de befinner sig; i skolan och i sociala medier, z aktivt söka upp ungdomar, bjuda in dem och anstränga oss för att möta deras behov, z lägga större vikt vid struktur och program, z etablera forum för ungdomars inflytande och engagemang, z kompetensutveckla personalen, med fokus på aktuell forskning och utveckling i omvärlden Kashmir & the Captains. Foto: Norrtälje kommun.

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA INNEHÅLL Kulturpolitisk bakgrund...3 Kulturens roll i samhället...4 Vision & ledord...6 Sammanfattning...6 Kulturpris och Kulturstipendium...7 Kulturarvet...7 Biblioteket...8 Barn- och Ungdomskulturen...8

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) Ämne: BARN-, KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Badverksamhet BKF200 Eleven planerar och leder badverksamhet och simundervisning i grupp så att deltagare stimuleras till aktivitet

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

PLäroplan för förskolan Lpfö 98

PLäroplan för förskolan Lpfö 98 PLäroplan för förskolan Lpfö 98 Ö 98 Lpfö 98 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Fax: 08-690 91 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Best.nr 06:937 ISBN

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014.

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. I texten markeras ny text med fet stil och understruket = ny text föreslagen av styrelse, och delvis med inkomna motioner som grund. Kursiverad överstruken

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892

Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892 Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892 - VI FRÄMJAR ETT AKTIVT FRILUFTSLIV FÖR ALLA! Brun Gästrikland Blå Södermanland Grön - Stockholm Naturen är en naturlig mötesplats Ett aktivt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma.

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma. Grundsyn/definition Fritidsgården skall vara en plats för trygga möten i en drogfri miljö mellan i första hand unga människor oavsett ålder, kön, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund, politisk eller

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Arbetsmaterial 2014. Kulturpolitiskt handlingsprogram. Hedemora Kommun 2014-2019

Arbetsmaterial 2014. Kulturpolitiskt handlingsprogram. Hedemora Kommun 2014-2019 1 Arbetsmaterial 2014 Kulturpolitiskt handlingsprogram Hedemora Kommun 2014-2019 2 INNEHÅLL Sida Styrdokument 3 Vision för Hedemora kommun 3 Barnkonventionen 3 Jämställdhet 3 Integrationspolicy 3 Hållbar

Läs mer