Kultur- och fritidspolitiskt program för Norrtälje kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidspolitiskt program för Norrtälje kommun"

Transkript

1 FÖRFATTNINGSSAMLING Kultur- och fritidspolitiskt program för Norrtälje kommun Antaget av kultur- och fritidsnämnden , 40 1

2 Kultur- och fritidspolitiskt program norrtalje.se KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

3 Innehåll Sammanfattning Ett synligt, vårdat kulturarv och en spännande estetisk gestaltning av det offentliga rummet skapar en god miljö och ger ökad attraktionskraft. Sammanfattning...3 Ordföranden har ordet...7 Bad...26 Idrotts- och friluftsliv...28 Norrtälje kommuns kultur- och fritidspolitiska program ska ge vägledning inför beslut om kultur- och fritidsfrågor. Programmet ska också inspirera till engagemang i kommunens mångfacetterade kultur- och fritidsliv. Kultur och fritidsnämnden vill stärka kulturens ställning och roll i den kommunala planeringen, samverka med näringslivet och andra externa partners, bättre marknadsföra kulturutbudet och medvetet satsa på kulturturism. En attraktiv livsmiljö...9 Kultur...10 Kultur identitet, tillväxt och ett gott liv...10 Kulturen som resurs...10 Norrtälje konsthall - en dynamisk institution...12 Det fria kulturlivet...14 Arenor...15 Barn och unga...17 Förankring och identitet...19 Bibliotek...20 Målgrupper...20 Det livslånga lärandet...23 Bibiloteken som mötesplats...24 Idrott för alla hela livet...28 Det ideella...28 Anläggningar...30 Det spontana och självorganiserade...32 Samverkan...35 Breddidrott...36 Ungdom...37 Norrtälje kommun en bra plats att växa upp på...37 Målgrupp och verksamhet...37 Helhetssyn och samverkan...40 Bakgrund...41 Programmets huvudområden är kultur, bibliotek, idrotts- och friluftsliv, bad och ungdomsverksamhet. Inom varje område anges visioner och intentioner i punktlistor med rubrikerna Vi vill och Vi ska. Vi vill är visioner på längre sikt och Vi ska är intentioner under mandatperioden En attraktiv livsmiljö Vid all planering för framtiden ska Kultur- och fritidsnämnden medverka till att goda livsmiljöer skapas och att kulturens och friluftslivets värden alltid tas tillvara i kommunens samhällsplanering. Kultur- och fritidsnämnden vill aktivt verka för fler offentliga rum, gröna ytor, lekplatser, gång- och cykelvägar. Nämnden vill också tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet. Kultur I Norrtälje kommun ska kulturen ha en given plats. Kultur med hög kvalitet, präglad av mångfald och tillgänglighet med väl anpassade och gränsöverskridande arenor och mötesplatser. Kultur ska vara en självklar del i barns och ungdomars uppväxt och en grund för framtidstro och ett gott liv. Ett aktivt kulturliv är attraktivt för invånarnas livskvalitet och identitet, för besöksnäringen, för inflyttning och nya företagsetableringar. Norrtälje konsthall erbjuder samtidskonst där ungt och oprövat ställs mot det igenkända och trygga. Kultur- och fritidsnämnden vill också verka för mer konst i offentliga miljöer, för estetisk gestaltning av parker och grönområden samt inrätta konsthallsfilialer på biblioteken. För god scenkonstkvalitet behövs väl fungerande arenor. Kommunen kommer att etablera en ny professionellt utrustad mellanstor musik-, dans- och teaterscen i Norrtälje stad och dessutom förbättra övriga kulturlokalers kvalitet. Investeringar i kulturarv och arenor för kulturell verksamhet har på många håll visat sig vara goda affärer som ger samhällsekonomiska mervärden och ökad attraktionskraft för den satsande kommunen. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv, men behöver förbättra sin antikvariska kompetens och bättre förvalta kulturarvet. Roslagsmuseet föreslås bli en kommunövergripande resurs för andra museer och för kommunens kulturarv. Barn och unga är prioriterade i kommunens kultur och fritidspolitiska program. Kultur- och fritidsnämnden vill skapa dialog och nämare samverka med Barnoch skolnämnden kring kultur av och för barn och unga i skolan och förskolan. 2 3

4 Bibliotek Norrtälje kommuns bibliotek ska bidra till det livslånga lärandet och vara inbjudande, tillgängliga och tillåtande mötesplatser. Biblioteken ska särskilt uppmärksamma och inspirera unga biblioteksbesökare. Studenter, män upp till 65 år, personer ur kulturella minoriteter samt funktionshindrade ska också prioriteras. Bibliotekens öppettider och fysiska tillgänglighet ska förbättras och anpassas efter de prioriterade gruppernas behov. Biblioteken ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning och vara ständigt aktuella, hålla hög kvalitet och arbeta aktivt för att få nya besökare att upptäcka bibliotekens möjligheter och tjänster. Biblioteken ska också skapa spännande samarbeten med andra aktörer och utövare av konst och kultur. Bad Kommunens badverksamhet ger barn, ungdomar och funktionshindrade vattenvana, säkerhet och möjligheter att lära sig simma. Baden ska ha ett brett samarbete med föreningar och erbjuda alla invånare och besökare motion och avkoppling i fräscha lokaler med serviceinriktad professionell personal. Idrott och friluftsliv I Norrtälje kommun finns 75 idrottsföreningar som tillsammans samlar medlemmar till aktiviteter i de flesta idrotter. Kommunen prioriterar idrott för alla hela livet. Alla barn ska få möjligheten att prova på idrott. Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att idrottsföreningarna i kommunen prioriterar breddidrott. Visionen är att samtliga idrottsföreningar ska arbeta aktivt med värdegrundsfrågor utifrån devisen: idrott för alla hela livet. Kommunen vill stödja föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet, bl a genom att erbjuda ledarutbildningar med certifiering för unga ledare. Bestämmelserna för bidrag till föreningar som driver egna anläggningar kommer att ses över. Kommunen erbjuder subventionerade anläggningar för föreningsdriven idrott, men vill också utveckla självorganiserad verksamhet, så kallad spontanidrott. Minst en anläggning för spontanidrott kommer att skapas i Norrtälje kommun. Vid allt detaljplanearbete ska kommunen titta över möjligheten till spontanidrott eller lek. Miljöer som uppmuntrar till spontan fysisk aktivitet eller lek, t ex skolgårdar, lekplatser och grönområden ska vara tillgängliga, trygga och attraktiva. Det finns idag flera anläggningar som erbjuder vandring, promenader, löpning, cykling, kanotpaddling och bad. Kultur- och fritidsnämnden stödjer föreningar som genomför breda motions- och friluftsaktiviteter. Nämnden vill erbjuda friluftsobjekt med god kvalitet som gör det lättare för alla att komma ut i naturen. Kommunen ska också verka för att få näringslivet som en naturlig samarbetspartner för idrottsverksamhetens utveckling. Ungdom I Norrtälje kommun ser vi ungdomar som en resurs, och insatserna vi gör som en investering för framtiden. Ungdomsverksamheten ska vara en plattform för informellt lärande och identitetsskapande - och fungera som en sluss, både in från utanförskap men också ut till andra sammanhang och verksamheter. Verksamheten ska bygga på aktuella behov, forskning och omvärldsbevakning. Ungdomsverksamheten ska inkludera och engagera ungdomarna själva samt vara lättrörlig och anpassningsbar utifrån skiftande behov och förändringar i samhället. Kommunens ungdomsverksamhet ska möta ungdomar där de befinner sig, bjuda in dem, anstränga sig för att möta deras behov samt etablera forum för ungdomars inflytande och engagemang. Vägledning och inspiration Det kultur- och fritidspolitiska programmet ska vara vägledande för de nämnder och styrelser som bedriver verksamhet inom området kultur och fritid. Programmet förankras hos all personal som berörs inom kommunens verksamheter. Tanken är också att programmet ska inspirera invånare, besökare, kommersiella och ideella aktörer att njuta av och engagera sig i Norrtälje kommuns mångfacetterade kultur- och fritidsliv. 4 5

5 Ordföranden har ordet Kultur skapar tillväxt. God fritidssysselsättning skapar god hälsa och ett gott liv. Kultur Alla har behov att få uttrycka känslor och tankar. Kulturens viktiga betydelse har fått allt större uppmärksamhet på senare tid. Kultur är lika viktig som mat, luft och vatten för människan. I det goda samhället måste alla värna om människors möjligheter att utveckla kulturella uttryckssätt och ges tillfälle till upplevelser av skilda slag. Kultur formas där människor möts kultur skapar möten mellan människor [1]. Möten binder samman folk och generationer och bidrar till en utvecklad demokrati. Möten blir en del av den gemensamma identiteten att föras vidare från generation till generation. Vår bygds kulturhistoria går långt tillbaka. För år sedan låg Roslagen under istäcke eller vatten. Platser som tidigt steg ur havet visar fynd som vittnar om den tidens tankar och länkar samman vår tid med forntiden. Roslagen och vår kommun har unika kvaliteter. Kultur har stor betydelse för folkbildning och integrationsarbete. För näringslivet är kulturen en tillgång. Den kreativa sektorn skapar arbeten [1] Kulturens betydelse beskrivs ungefär så här av bl a Wikipedia, andra kommuners program och Nationalencyklopedin. och är en snabbt växande del av ekonomin. I en tidsålder då arbetsort inte nödvändigtvis är det samma som bostadsort, blir ett brett och kvalitativt kulturutbud en tillgång för fler än kommunens egna invånare. Det medverkar också till att attrahera fler att flytta hit. Idrott och fritid Det är känt att idrott har stor betydelse för oss människor. Idrotten blir därmed en viktig funktion i samhället, både inom och utanför organiserat idrottande. Idrottsrörelsen är en stor folkrörelse som medverkar till människors fysiska och psykiska välbefinnande. Tillgång till god fritidssysselsättning gör att fler mår bra. Idrott är för de flesta utövare en källa till glädje, spontanitet och psykiskt och fysiskt välbefinnande. Det är viktigt att idrott får utövas på individens villkor och är tillgänglig för alla, oavsett eventuella funktionshinder. Kroppen är skapad för aktivitet. Idrott är en fysisk aktivitet och en viktig fritidssysselsättning. Många behöver utmaningar och mål att sträva mot. Idrott är spännande och utmanande. Här ges möjlighet att testa gränser, ibland gemensamt med andra. I modern inlärningsteori hävdas också sambandet mellan utvecklingen av barns motoriska egenskaper och förmågan att tänka och vara uppmärksamma. Idrott och annan fritidsysselsättning i dess vidaste betydelse är viktiga delar i folkhälsoarbetet. En god fysik kan lägga år till livet och liv till åren genom ökad motståndskraft mot sjukdomar. Fysisk aktivitet bidrar till bättre hälsa livet igenom. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Bengt Ericsson delade ut 2011 års kulturstipendium till Hanna Blomberg i Brush Up Art Group. Foto:Norrtälje kommun. 7

6 Slutord Vi vill att detta program ska vara vägledande för de nämnder och styrelser vilka bedriver verksamhet inom området kultur och fritid. Vi vill också att det ska inspirera invånare, besökare, kommersiella och ideella aktörer att engagera sig i och njuta av Norrtälje kommuns rika och mångfacetterade kultur- och fritidsliv. Norrtälje i augusti 2012 Bengt Ericsson, ordförande Kultur- och fritidsnämnden En attraktiv livsmiljö Norrtälje kommun är unik. Här hittar du en levande skärgård med öar, öppna landskap, stad och landsbygd. Här finns många värdefulla kulturmiljöer och storslagen natur som lockar till friluftsupplevelser och avkoppling. Det är viktiga värden som bidrar till att göra Norrtälje kommun attraktiv för boende och besökare. Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att verka för att mjuka värden uppmärksammas i samhällsplaneringen. Med mjuka värden menas bland annat tillgång till mötesplatser, kultur, idrott, friluftsliv och möjlighet till ett aktivt liv med bildning och eget skapande. Det är värden som bidrar till en god hälsa och ett gott liv. Vid all planering för framtiden ska Kultur- och fritidsnämnden medverka till att goda livsmiljöer skapas för boende. Miljöer som lockar fler att bosätta sig i Norrtälje kommun. z verka för att kulturens och friluftslivets värden alltid tas tillvara i kommunens samhällsplanering, z ta initiativ till aktiviteter och bidra till beslut som underlättar fysisk aktivitet i vardagen. z aktivt verka för fler offentliga rum, gröna ytor, lekplatser, gång- och cykelvägar, z alltid vara rådgivande vid offentliga utsmyckningar. Vid utformning av detta förord har flera källor studerats; såsom Kulturminnesvårdsprogram del 1 för Norrtälje kommun, ett urval ur stadsbibliotekets Roslagssamlingar och Utsikt över Ålands hav från Albert Engströms ateljé. Foto: Roslagen & Co. Modern bebyggelse i gammal kulturmiljö. Foto: Roslagen & Co. 8 9

7 Kultur Kultur identitet, tillväxt och ett gott liv Ett mångfacetterat och dynamiskt kulturliv ger kommunens invånare och besökare kunskap, kraft och energi som främjar både nytänkande och demokrati, utveckling och tillväxt. I Norrtälje kommun ska kulturen ha en given plats och både vara en möjlighet och en tillgång för varje invånare och för samhället i sin helhet. Kultur ska vara en självklar del i barns och ungdomars uppväxt och en grund för framtidstro och ett gott liv. I Norrtälje kommun ska det finnas kultur med hög kvalitet, präglad av mångfald och tillgänglighet med väl anpassade och gränsöverskridande arenor och mötesplatser. Ett synligt, vårdat kulturarv och en medveten, spännande estetisk gestaltning av det offentliga rummet ska skapa en god miljö och ge ökad attraktionskraft. Kulturen som resurs Ett samhälle med många kulturskapande människor blir rikt på estetik, livskvalitet, glädje och trivsel och ett samhälle med stora utvecklings- och tillväxtmöjligheter som ger ett gott liv för medborgarna. Att uttrycka sig i olika konstformer, liksom att få konstnärliga intryck och upplevelser hör till människans mentala och andliga basbehov. Människan upplever sig som rik i mötet med kulturella uttryck som griper och berör. De ger upplevelser som genererar bildning och stärker den tänkande, kännande människan. För att människan ska kunna förstå, hantera och vidareutveckla sin tillvaro krävs därför tillgång till kulturella uttryck. Skulptur av Ylva Ekman. Foto: Anders Qvarnström. De kulturella aspekterna är en stor tillgång i samhällsplaneringen. Forskningen kring kulturens betydelse för tillväxt, för vår hälsa och för barns inlärning och utveckling är omfattande. Kulturens roll som motor för besöksnäringen och i regional utveckling är väldokumenterad och på senare år har satsningar på kulturella och kreativa näringar fått allt större uppmärksamhet. [2] [3] [4] [5] En kommun med ett aktivt kulturliv är attraktiv ur många aspekter dels för invånarnas livskvalitet och identitet, dels för besöksnäringen och dels för inflyttning och nya företagsetableringar. Utveckling och tillväxt handlar om såväl materiell som mental tillväxt och om personlig utveckling. Samtidigt är konstens roll ofta att ifrågasätta den bestående ordningen, att skapa debatt i angelägna frågor och att beskriva och gestalta verkligheten ur nya perspektiv. Genom att söka nya vägar att utveckla och förbättra kvaliteten vill vi samverka och synliggöra kulturens olika betydelser i samhället. På så sätt kan kulturens värden tas tillvara och ge högre kvalitet i många verksamheter. [2] Barnkulturutredningen Tänka framåt men göra nu så stärker vi barnkulturen SOU 2006:45 [3] Kulturrådets strategi för arbetet med kultur och hälsa [4] Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Kultur- och Näringsdepartementet/Tillväxtverket 2009 [5] Kultur för hälsans skull, Eva Bojner Horwitz, med. dr., sjukgymnast och forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsla Universitet z stärka kulturens ställning och roll i den kommunala planeringen, z verka för att infrastrukturen förbättras för att underlätta kulturkonsumtion och social interaktion för boende på landsbygden och för ungdomar. z utveckla samverkan med näringslivet och andra externa samarbetspartners, z förbättra marknadsföringen av kulturutbudet och göra en medveten satsning på kulturturism, z synliggöra kulturutbudet och göra det mer tillgängligt samt stimulera till eget skapande, z stimulera och stödja gränsöverskridande kulturverksamheter

8 Norrtälje Konsthall en dynamisk institution Verksamheten vid Norrtälje konsthall ger god tillgång till samtidskonst där ungt och oprövat ställs mot det igenkända och trygga. De övergripande målen för verksamheten är att genom utställningsverksamhet, konstbildning och konst i offentliga miljöer stärka bildspråkets kontaktskapande möjligheter och stimulera till aktivt intresse för och delaktighet i skapandet av den offentliga miljön. Målet är också att genom aktiv pedagogisk verksamhet stimulera barns och ungdomars intresse och förståelse för konst. Konsthallen ansvarar också för inköp och administration av kommunens konst. Lokalerna är relativt väl anpassade, men behöver renoveras och förbättras, bland annat för att tillmötesgå behov av andra kulturyttringar som konserter och gränsöverskridande projekt. z verka för mer konst i offentliga miljöer och ge högre prioritet åt den estetiska gestaltningen av parker och grönområden, z inrätta konsthallsfilialer på biblioteken i Hallstavik och Rimbo. z renovera och anpassa Norrtälje konsthall utifrån de lagkrav som gäller för tillgänglighet, z stödja publika konstevenemang utanför konsthallens väggar och uppdrag. Bildkonsten Tillgången till bildkonst i den offentliga miljön är idag begränsad och kan förbättras. Konst i offentlig miljön förhöjer det gemensamma livsrummet, skapar identitet och underlättar orientering. Bostadsbolag och privata fastighetsägare kan uppmuntras till förståelse för betydelsen av byggnads- och platsintegrerad bildkonst. Bildkonsten har en egen drivkraft som består av kreativitet och utveckling, till gagn för samhällets uppbyggnad och tillväxt, samtidigt som den ger kommuninvånarna ett rikt liv och kommunen ett stort attraktionsvärde Norrtälje konsthall. Foto: Casper Hedberg.

9 Det fria kulturlivet Arenor Vi vill... Kulturlivet i kommunen präglas av en livaktig kultur med stor bredd. Kulturutövandet sker främst i kulturföreningar, inom kulturskolan, i kommunala och privata institutioner, samt i kulturföretag och studieförbund. Vad som är kvalitet, god estetik och ger möjligheter till utveckling inom kulturen är en fråga om kvalificerade bedömningar. Amatörkulturen har höga kvaliteter, framförallt ur ett socialt utvecklingsperspektiv. Människor möts, umgås och skapar tillsammans utvecklas och mår gott av detta. För god kvalitet inom scenkonsten krävs tillgång till anpassade och väl fungerande arenor. Det handlar både om arbetslokaler och offentliga arenor. Det som utvecklas i repetitionslokaler, ateljéer, dansstudios och verkstäder, där kulturella uttryck av olika slag föds och växer sig färdiga, ska också fungera väl på den offentliga arenan på scenen eller i utställningslokalen. De offentliga arenornas utformning och potentialer är grundförutsättningarna för ett rikt och mångfacetterat kulturliv. z skapa förutsättningar för ett kulturutbud med god kvalitet genom stöd till såväl amatörkultur som till professionella kulturskapare, kulturföreningar och kulturarrangörer samt genom god tillgång till arenor och arbetslokaler, z stimulera och stödja gränsöverskridande kulturverksamheter där olika konstnärliga uttryck möts, En professionell kulturskapare, med hög teoretisk och praktisk kunskapsnivå inom sin genre, samt med en gedigen medvetandenivå och förmåga att kommunicera med betraktaren/publiken i syfte att skapa rika upplevelser, borgar för hög Investeringar i kulturarv och arenor för kulturell verksamhet har visat sig vara goda affärer, inte bara genom ökad konstnärlig kvalitet, fler utövare och ökad publiktillströmning, utan även genom nyfikenhet från omvärlden, goodwill, samhälls- z synliggöra kulturutbudet och möjligheterna till eget skapande, z utveckla samarbetet mellan och dialogen med olika kulturskapare, konstnärlig kvalitet. Samverkan mellan olika institutioner och kulturyttringar och tillgång till anpassade lokaler borgar också för god kvalitet. Inom kommunen finns relativt många engagerade professionella kulturskapare, som både är utövare och producenter. För dem finns inga kommunala stödformer. De professionella kulturskaparnas roll som konstnärliga kreatörer [7] [8] ekonomiska mervärden och en attraktionskraft kring den satsande kommunen. Norrtälje stad behöver en professionell mellanstor teater-, musik- och dansscen samt fler och bättre arbets- och repetitionslokaler. Kommunen saknar också bra exponerings- och produktionsytor för t ex museala utställningar och för andra konstutställningar än konsthallens. z etablera en ny professionellt utrustad mellanstor musik-, dansoch teaterscen i Norrtälje stad, z förbättra kvaliteten på utomhusscenen Societetspaviljongen i Norrtälje stad. utgör själva kärnan i all konstnärlig verksamhet [6]. Som leverantörer av publika upplevelser har de ett stort värde för invånarnas livskvalitet och kommunens attraktionskraft. Därför bör kommunen skapa goda förutsättningar för ett professionellt kulturskapande. En bra dialog med kulturskapare, amatörer såväl som professionella, är viktig i utvecklingen av befintliga och nya kulturverksamheter. [7] Kultur i regionala utvecklingsstrategier och program. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Nutek, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd samt Sveriges Kommuner och Landsting (2008) [6] David Throsby, Economiscs and culture (2001) Niklas Lind, Kullsta Friluftsteater. Foto: Casper Hedberg.. [8] Studie av samhällsekonomin kring Nordiska Akvarellmuseet, John Almbrecht, Göteborgs Universitet, School of Business, economics and law (2010). Blues för stråkar på Pythagoras. Foto: Norrtälje kommun

10 Vi ska... z involvera kulturskapare i verksamhetsutvecklingen genom att stärka dialogen med det lokala kulturlivet och stimulera till samarbete mellan enskilda kulturskapare, z förbättra kvaliteten på och utveckla verksamheten i befintliga kulturlokaler, z förbättra tillgången till arbetslokaler för scen- och bildkonstens utövare. Barn och unga Människan behöver tidigt i livet upptäcka och lära sig att använda verktyg som kreativitet och nyfikenhet. Vi behöver också tillägna oss förmågan att med ord gestalta våra tankar och känslor. Och vi behöver utveckla vår empatiska förmåga, att sätta oss in i hur andra lever, tänker och känner. Därför är barn och unga prioriterade målgrupper. Skola och förskola är liksom musik- och kulturskolor, kulturinstitutioner, fria kulturskapare och ideella kulturföreningar viktiga aktörer för att säkerställa barns och ungdomars möjligheter att skapa och utöva kultur. Norrtälje kommuns skolor och förskolor har tillgång till den pedagogiska verksamheten vid Norrtälje konsthall, som även tillhandahåller konstskoleverksamhet. I samband med exploateringen av Norrtälje hamn kommer de lokaler som för närvarande används för ungdomsverksamhet (U-huset) att rivas. Denna verksamhet behöver därför inom kort finna nya lokaler. z att alla barn och unga ska ges möjlighet till konstnärligt skapande genom att erbjuda en mångfald av öppna arenor och verkstäder för musik, dans, konst, teater och film, z att alla skolelever i grund- och gymnasieskolan ges möjlighet att se minst en scenkonstföreställning och en skolbioföreställning per år och själva får medverka i eget skapande minst en gång per år, z införa fri entré för barn och unga till alla museer och kulturarrangemang som har kommunalt stöd. z skapa dialog och närmare samverkan med Barn- och skolnämnden om kultur av och för barn och unga i skola och förskola, z i samarbete/samråd med Barn- och skolnämnden utveckla kulturskolans verksamhet till att förutom musik även omfatta andra konstnärliga uttryck som drama, dans och bild, z som ersättning för U-huset etablera nya generationsöverskridande aktivitets- och replokaler i Norrtälje stad. Foto:PEK 16 17

11 Förankring och identitet För att förstå sin samtid krävs kunskap om sitt kulturella arv. Ett samhälle med en tydlig och trygg identitet genererar nyfikenhet och öppenhet för växtkraft och utveckling. På kulturarvets område finner vi i kommunen flera museala verksamheter och drygt 20 hembygdsföreningar och ett kulturlandskap rikt på fornlämningar och kulturmiljöer. Kommunen driver för närvarande ingen museal verksamhet i egen regi, utan lämnar stöd till föreningar och stiftelser. Inom kommunens gränser finns många medeltida kyrkobyggnader med högt kulturhistoriskt värde. Även det industriella kulturarvet är omfattande. Norrtälje kommun har ett rikt kulturarv, men måste förbättra sin antikvariska kompetens och sin förvaltning av kulturarvet. Kommunens mål för stöd till museer och andra kulturarvsbärare bör förtydligas och möjligheterna att styra över de museiverksamheter som har kommunalt stöd bör stärkas. z söka vägar att samordna museiverksamheterna i kommunen, z skapa nya tjänster som kommunantikvarie och museipedagog, z undersöka möjligheterna att etablera ett kulturarvscentrum vid Pythagoras industrimuseum i Norrtälje stad, z ta ansvar för att renoveringen av det före detta Gevärsfaktoriet i Norrtälje stad slutförs. z arbeta fram ett måldokument för det framtida kommunala stödet till museal och annan kulturhistorisk verksamhet, z utveckla tydligare stödformer och styrinstrument för Roslagsmuseet. Roslagsmuseet bör få i uppdrag att vara en kommunövergripande resurs för andra museala verksamheter, för hembygdsrörelsen och för kulturarvet i naturen. I uppdraget bör den pedagogiska inriktningen prioriteras framför föremålsutställningar. Skebobruk. Foto: Roslagen & Co

12 Bibliotek Norrtälje kommuns biblioteksverksamhet har två huvuduppdrag; att bidra till det livslånga lärandet samt att vara en attraktiv mötesplats. Folkbibliotekens verksamheter ska genom kvalitet i innehåll, utformning och kommunikation skapa mer efterfrågan på bibliotekens service och tjänster samt väcka medborgarnas och besökarnas nyfikenhet och läslust. Bibliotekens mål är att vara både välkomnande och tillgängliga mötesplatser med tydlig identitet, likväl som arenor för det livslånga lärandet. Verksamheten styrs av Bibliotekslagen (1996:1596), den kommunala biblioteksplanen och verksamhetsplanen. Folkbiblioteken är enligt lag till för alla medborgare. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt funktionshindrade, invandrare, barn och unga. För att nå nya användare ska flera målgrupper prioriteras utöver lagens krav. För att fler kommuninvånare ska upptäcka bibliotekens möjligheter och för att nå de grupper som har störst nytta av biblioteken behöver servicen bli bättre och mer välanpassad. Attraktiva och moderna bibliotek måste anpassas efter olika uppdrag, omvärldens förändringar samt användarnas behov. Biblioteken är institutioner i demokratins tjänst där individens behov av information och kunskap är i fokus. Det är viktigt att kommuninvånarna kan ta sig till biblioteken, och att öppettiderna är anpassade till så många som möjligt. Biblioteken är serviceinstanser där kvalitet och användarperspektiv är ledord. Målgrupper Barn och unga är de högst prioriterade målgrupperna. Barn och unga har stor nytta av bibliotekets utbud och tjänster som en väg till lässtimulans och informationskompetens. Förmågan att läsa och förstå texter och språk samt kunskap att hitta rätt i informationsutbudet är viktiga förutsättningar för att vara en aktiv och [9] [10] delaktig individ i vårt demokratiska system. Forskning har visat att god läsförmåga ökar förutsättningen för att tillägna sig [11] [12] kunskaper inom flera ämnes- och färdighetsområden. Många barn och unga kommer till biblioteken endast i samband med skolbesök. Ungdomar som kommer på fritiden tas inte om hand på ett tillfredställande sätt, därför behövs en förändring. Biblioteken ska i fortsättningen uppmärksamma och inspirera unga biblioteksbesökare och samtidigt locka fler att komma på sin fritid. Biblioteken måste förtydliga och synliggöra varför och på vilket sätt språkliga och kulturella minoriteter, personer med funktionsnedsättningar och personer i en låg socioekonomisk situation har stor nytta av bibliotekens service och tjänster. [9] Holmberg; Sören(red), Weibull; Lennart (red), Oscarsson; Henrik (red). Lycksalighetens ö. Fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle. Bibliotek och läsande mellan digitala och fysiska media. s 299 [10] Kopplas till begreppet empowerment. Rydsjö; Kerstin (red), Hultgren; Frances (red), Limberg; Louise (red) Barnet, platsen, tiden. Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld s.26 [11] Holmberg; Sören(red), Weibull; Lennart (red), Oscarsson; Henrik (red). Lycksalighetens ö. Fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle. Bibliotek och läsande mellan digitala och fysiska media. s 306 [12] Lancelot; Toril Bang, Tone; Lunden, Lundgren; Lena. Framtidens Barnbibliotek: samtidighet delaktighet ömsesidighet. s Norrtälje stadsbibliotek. Foto: Norrtälje kommun.

13 Biblioteken måste också bli bättre på att ta väl hand om dem som redan kommer Det livslånga lärandet och ta ett större ansvar för att skapa en verksamhet som tilltalar både män och kvinnor. Även studenter har ett stort behov av biblioteket och för dem finns i dag en väl fungerande service. z öka kunskapen om bibliotekens service och tjänster för att fler ska använda kommunens bibliotek, z samverka med externa aktörer i syfte att nå nya användare, Bibliotekens bildningsuppdrag har förändrats i och med informationssamhällets utveckling. Kunskap om informationssökning samt värdering av källor har blivit viktigare när många kan hitta information via internet. Internet och användningen av datorer i vardagen har skapat en digital klyfta. [14] z arbeta för att bidra till ökat läsande och läsförståelse bland barn och unga, z erbjuda vägledning för digital informationssökning, z utreda möjligheterna att i samverkan med Tiohundranämnden utveckla biblioteksverksamheten i vården och för äldre. [13] Många gånger är det äldre personer som har hamnat utanför den digitala utvecklingen, men det finns även andra som av olika skäl inte kan använda eller har tillgång till egen dator. Biblioteken bör verka för att överbrygga dessa klyftor. z upprätthålla god service till vuxen- och högskolestuderande, z arbeta för att överbrygga den digitala klyftan. z prioritera barn och unga, personer ur språkliga och kulturella minoriteter, personer med funktionsnedsättningar samt personer i en låg socioekonomisk situation, z bättre anpassa våra öppettider efter de prioriterade gruppernas behov, z arbeta för att nya användare ska upptäcka bibliotekens möjligheter, tjänster och service, z arbeta för att ta bättre hand om barn och unga på deras fritid och de biblioteksanvändare som söker inspiration och utveckling, En förändring av bibliotekslagen, där ansvaret för skolbibliotek har flyttats från bibibliotekslagen till skollagen, innebär att ett bra samarbete med Barn- och skolnämnden reglerat i avtal är nödvändigt. Detta gäller både då det finns ett integrerat folk- och skolbibliotek och när skolan använder övriga folkbiblioteks service och tjänster. Mot bakgrund av förändringarna öppnas möjligheter för folkbiblioteken att lägga mer fokus både på barns och ungas fritidsvanor kopplade till läsning och läsförståelse, och på verksamhet för små barn i förskoleålder. Biblioteken erbjuder en väl fungerande och mycket använd service för studerande. z arbeta med läsfrämjande och lässtimulerande åtgärder riktade till prioriterade grupper i enlighet med forskning och beprövad erfarenhet, z i samarbete med ungdomsenheten och Röda korset arbeta för att tydliggöra och utveckla erbjudandet om läxhjälp på Norrtälje stadsbibliotek. z arbeta för att nå män upp till 65 år. [13] TioHundra är ett samverkansprojekt som syftar till att utveckla hälsa, sjukvård och omsorg utifrån den enskilda människans behov och önskemål. Det politiska ansvaret för sjukvård och omsorg för Norrtäljeborna finns samlat hos TioHundranämnden med politiker från Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. [14] Holmberg; Sören(red), Weibull; Lennart (red), Oscarsson; Henrik (red). Lycksalighetens ö. Fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle. Bibliotek och läsande mellan digitala och fysiska media. s 302 Foto: Greg Hinsdale/Matton images 22 23

14 Biblioteken som mötesplats Biblioteket som social, kulturell och intellektuell mötesplats ställer stora krav på flexibilitet och värdskap. De gemensamma, offentliga mötesplatserna blir allt färre i vårt samhälle och samhällets olika subkulturer möts allt mer sällan. [15] Den kravlösa platsen i det offentliga rummet är viktigt för den demokratiska utvecklingen. Demokrati i det mångkulturella samhället förutsätter tolerans för det andra. För att utveckla tolerans måste det finnas möjligheter att mötas och konfronteras i en tillåtande miljö. [16] Biblioteken fyller där en viktig funktion. [17] Biblioteken ska vara inbjudande, tillgängliga, tillåtande, trygga och välkomnande platser där människor, konstarter och verksamheter möts och samsas. De ska erbjuda en oas för den enskilde, samtidigt som man kan utvecklas i möten med andra människor och olika kulturyttringar. För att tillgodose olika gruppers krav på mötesplatsen måste miljön och stämningen vara öppen, flexibel och inbjudande. Samarbeten mellan arrangörer, aktörer, utövare och användare ställer därför stora krav på tolerans. Antalet biblioteksbesök går ner nationellt. [18] För att vara attraktiv för flera än dagens trogna användare måste biblioteksverksamheten arbeta för att fler personer ska känna lust till och behov av att komma till i biblioteket. [15] Jansson; Eiler. Rum för möten - en litteraturstudie om bibliotekets roll som mötesplats. s 21 [16] Jansson; Eiler. Rum för möten - en litteraturstudie om bibliotekets roll som mötesplats. s och s 41 [17] Holmberg; Sören(red), Weibull; Lennart (red), Oscarsson; Henrik (red). Lycksalighetens ö. Fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle. Bibliotek och läsande mellan digitala och fysiska media. s 304 [18] Holmberg; Sören(red), Weibull; Lennart (red), Oscarsson; Henrik (red). Lycksalighetens ö. Fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle. Bibliotek och läsande mellan digitala och fysiska media. s 312 Det som kan hindra den enskilda individen från att använda sig av biblioteken kan vara språkliga barriärer, osäkerhet kring vad man kan förvänta sig som besökare och svårighet att se nyttan av ett besök. Biblioteken måste därför arbeta för att det skall vara lätt att orientera sig, lätt att finna sig tillrätta i biblioteken och för ett ökat välkomnande gentemot alla. Arbetet för ökad tillgänglighet är högt prioriterat. Vi vill... z utveckla biblioteken till attraktiva mötesplatser för fler än i dag, z bidra till ökad interaktion och större förståelse mellan människor och grupper. z aktivt arbeta med omvärldsbevakning och erbjuda en ständigt aktuell biblioteksverksamhet med hög kvalitet, z arbeta aktivt för att få fler besökare till biblioteken, z förbättra bibliotekens fysiska tillgänglighet, z bjuda in till, och delta i externa och interna samarbeten för att möta behov hos de prioriterade grupperna, z delta i och skapa spännande samarbeten med andra aktörer och utövare av konst och kultur Foto: Norrtälje kommun.

15 Bad Norrtälje kommun har badhus i tätorterna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Sommaren 2010 öppnades dessutom ett utomhusbad i Hallstavik med öppethållande under sommarhalvåret. Badhuset i Norrtälje stad är drygt 50 år gammalt och har stora renoveringsbehov. Därför kommer kommunen, enligt viljeinriktningen i det borgerliga programmet för , att bygga ett nytt badhus i Norrtälje stad under mandatperioden. Den gemensamma målsättningen för verksamheterna på kommunens badhus och utomhusbad är ett aktivt arbete med bad, simskolor och ett gott samarbete med kommunens föreningsliv. Stor vikt läggs vid att ge besökaren personlig service med kunnig och serviceinriktad personal och möjlighet till avkoppling i fräscha lokaler. All badverksamhet styrs av säkerhets- och miljötänkande. På uppdrag av Barn- och skolnämnden bedriver badverksamheterna målstyrd simundervisning för kommunens alla skolelever, mot en viss ersättning. Skolans mål med simundervisningen är bland annat att alla elever i årskurs 2 ska kunna simma 25 meter, elever i årskurs 6 ska ha god vattenvana, vara trygga i vatten och kunna simma 200 meter och elever i årskurs 9 ska kunna hantera nödsituationer i vatten. z erbjuda bad öppna för skolan, föreningarna och allmänheten i kommunens tre huvudorter, z erbjuda besökarna på kommunens badhus en helhetsupplevelse under trygga och trivsamma former. z medverka till att ett nytt badhus byggs i Norrtälje stad, z erbjuda allmänheten möjligheter till simundervisning, z till barn som fyllt sex år och som är anmälda till simskola på något av de kommunala badhusen erbjuda simskoleplats inom sex månader. Utomhusbadet i Hallstavik. Foto: Norrtälje kommun Många kommuner konkurrensutsätter den kommunala badverksamheten och ställer den mot en extern entreprenör. Norrtälje kommun har valt att behålla badverksamheten i kommunal drift då den i dagsläget drivs kostnadseffektivt och kvalitativt av kompetent personal. Utomhusbadet i Hallstavik. Foto: Casper Hedberg

16 Idrotts- och friluftsliv Idrott för alla hela livet I Norrtälje kommun finns 75 idrottsföreningar som tillsammans samlar medlemmar till aktiviteter i de flesta idrotter. Idrottsföreningarna erbjuder en meningsfull och berikande fritid för barn och ungdomar. Här får de social och demokratisk träning. Väl fungerande idrottsföreningar ger god PR åt kommunen och höjer känslan av gemenskap mellan kommuninvånarna. Kultur- och fritidsnämnden vill arbeta för att idrottsföreningarna i kommunen ska prioritera breddidrott. Visionen är att samtliga idrottsföreningar ska arbeta aktivt med värdegrundsfrågor utifrån devisen: idrott för alla hela livet. Det betyder att alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Idrottsrörelsen ska ta starkt avstånd från alkohol, tobak, droger, våld och dopning. Idrotten står för rent spel, tar avstånd från svordomar och nedvärderade språkbruk till domare, med- och motspelare. En avgörande och viktig del i all barn- och ungdomsidrott ska vara prestationsfokusering istället för resultatfokusering. förbättras. Det ska vara enkelt och trivsamt att komma ut till kommunens friluftsanläggningar. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa friluftsanläggningarna pågår kontinuerligt. Det ideella Alla de tusentals ideella människor som dagligen engagerar sig i idrotts- och friluftsaktiviteter i kommunen är grunden för all idrotts- och friluftsverksamhet. Föreningarnas insatser är avgörande för kommunens utveckling och välbefinnande. Barn och ungdomar formas av att delta i föreningslivet, därför är det viktigt att hjälpa föreningslivet att fortsätta arbetet med sin verksamhet och att utveckla den. Alla barn och ungdomar ska få möjlighet att träffa ledare som är föredömen för barnen. En ledare som låter var och en vara med på sina villkor. Som främjar rent spel genom att aktivt ta avstånd från svordomar och nedvärderade språkbruk. Som låter alla spela lika mycket under en match. Som fokuserar på prestationen istället för resultatet. Resultatfokusering handlar om resultat, jämförelse med andra och att undvika misstag, medan prestationsfokusering [19] handlar om ansträngning, lärande och förbättring, samt om hur vi hanterar misstag. z stödja föreningslivets ledarförsörjning, genom att erbjuda ledarutbildningar med certifiering för unga ledare, år, z stödja föreningslivet i sitt arbete med att utveckla barn- och ungdomsverksamheten, z premiera föreningar/ledare som är framgångsrika i sitt arbete med breddidrott.. z stödja föreningslivet genom att aktivt delta i projekt/verksamhet som syftar till att få fler att börja idrotta/motionera, z stödja föreningslivet genom riktade bidrag för barn- och ungdomsverksamhet. De självorganiserade aktiviteterna, som genomförs utanför föreningslivet, ökar. Kultur- och fritidsnämnden vill utveckla förutsättningarna för att alla dessa motions- och friluftsaktiviteter ska fortsätta öka. Förutsättningarna för att alla kommuninvånare ska komma ut i naturen ska [19] Prestationsfokusering innebär att barnen fokuserar på sin egen utveckling och prestation. Barnen kan inte mäta hur duktiga motståndarna är och hur bra de presterar. Däremot kan barnen alltid påverka sin egen prestation. Om barnen fokuserar på sin egen prestation så visar forskning att självförtroendet växer. Camp Roslagen vid Norrtälje sportcentrum. Foto: Norrtälje kommun

17 Anläggningar Kultur- och fritidsnämnden stödjer föreningslivet och allmänheten genom att erbjuda subventionerade anläggningar och bidrag till föreningsdrivna anläggningar. Detta stöd omfattar 95 procent av kommunens budget för idrott, friluftsliv och bad. Anläggningarna i kommunen ska erbjuda goda förutsättningar för att idrottsföreningarna ska kunna genomföra bra barn- och ungdomsverksamhet på breddnivå. Föreningarna ska erbjudas subventionerade anläggningar för sina barn- och ungdomsverksamheter. De föreningar som äger egna anläggningar ska erbjudas anläggningsstöd i syfte att sköta anläggningar där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs. Alla barn, 7-12 år, ska ha slutfört sina aktiviteter senast kl och alla ungdomar, år, ska ha slutfört sina aktiviteter senast kl Invånare och besökare ska erbjudas god tillgång till idrotts- frilufts- och badanläggningarna. z att varje barn och ungdom ges möjlighet att bedriva grundläggande träning vid en anläggning i kommunen, z utveckla kommunikationsmöjligheterna inom kommunen, i syfte att barn och ungdomar ska kunna resa till och från anläggningar på eftermiddagar och kvällar, z utveckla fler anläggningar som ger möjligheter till självorganiserad verksamhet, så kallad spontanidrott, z att vissa av anläggningarna inom kommunen ska hålla en högre standard och att det där ska kunna ges tävlingar på nationell nivå, z att invånare och besökare får god tillgång till idrotts- frilufts- och badanläggningar. z utveckla minst en anläggning som ger möjlighet till spontanidrott, z stödja föreningsdrivna anläggningar. Bestämmelserna för anläggningsbidrag ska ses över och nya bestämmelser ska antas, z hyra ut kommunala lokaler till intresserade föreningar, allmänhet och företag. Till höger: Ridning i Vigelsjö. Foto: PEK. Foto: Norrtälje kommun

18 Det spontana och självorganiserade Kultur- och fritidsnämnden vill erbjuda goda förutsättningar för alla att kunna leva aktiva och hälsosamma liv. Vi vet att kommuninvånarna är mer aktiva, inom det spontana och självorganiserade [20] nu än för 10 år sedan. Det finns idag flera anläggningar som erbjuder vandring, promenader, löpning, cykling, kanotpaddling och bad. Kultur- och fritidsnämnden stödjer föreningar som genomför breda motions- och friluftsaktiviteter. Naturen, i synnerhet den orörda skogen, upplevs allt mer av barn som skrämmande eller ointressant ett ställe där man inte med säkerhet kan vara online. När vi vistas i skog och mark stimuleras alla de sinnen som varit livsavgörande för människors biologiska utveckling och överlevnad som art, och som varit en förutsättning för att vi ska kunna fungera i bästa harmoni med vår omgivning. Denna allsidiga stimulering är av särskild betydelse för barn och ungdomar. Därför vill vi skapa bättre förutsättningar för alla, med prioritering för barn och ungdomar, att komma ut i naturen. Friluftsanläggningarna ska förbättras så att de trösklar som finns för att ta sig ut i naturen blir så låga som möjligt. Det ska vara enkelt och trivsamt att komma ut till kommunens friluftsanläggningar. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa friluftsanläggningarna pågår kontinuerligt. Det spontana idrottandet/lekandet bland barn och ungdomar på fritiden sjunker [20] Självorganiserade aktiviteter, innebär aktiviteter som sker utanför föreningslivet, där en person/grupp organiserar en aktivitet, t ex en utflykt. till förmån för mer stillasittande aktiviteter. Möjligheterna till spontant idrottande/ lekande ska därför förbättras. Att behålla och utveckla miljöer som uppmuntrar och stimulerar till spontan fysisk aktivitet eller lek för alla åldrar är en viktig komponent i kommunens folkhälsoarbete. Skolgårdar, lekplatser, parker och grönområden bör därför vara tillgängliga, trygga och attraktiva. z erbjuda friluftsobjekt med god kvalitet, genom att kontinuerligt underhålla och utveckla våra badplatser, motionsspår, vandringsleder, banvallar, kanotleder och närströvområden, z göra det möjligt för alla att komma ut i naturen, z informera om kommunens friluftsliv på flera språk på kommunens webbplats z förbättra våra friluftsobjekt så att kommuninvånarna inspireras att ta sig ut i naturen, z vid allt detaljplanearbete, ta med möjligheten till spontant idrottande/ lekande, z i samverkan med skolan och föreningslivet, inspirera barn och ungdomar till daglig rörelse. Foto: PEK

19 Samverkan Genom samverkan mellan parter inom och utanför kommunen stärks idrottsrörelsen. Kultur- och fritidsnämnden ska i idrotts- och friluftsfrågor samarbeta med skolor, föreningar, närliggande kommuner och näringslivet. Genom ett utvecklat samarbete med idrottsrörelsen får kommunen större kunskap om föreningslivets villkor och behov. Samtidigt lär sig föreningslivet mer om kommunens sätt att arbeta. z att kommunen ska verka som dörröppnare mellan idrottsföreningarna och näringslivet i syfte att få näringslivet som en naturlig samarbetspartner för idrottsverksamhetens utveckling, z att alla skolor i kommunen ska samverka med idrottsföreningar i syfte att inspirera alla barn och ungdomar till rörelseglädje. För det lokala näringslivet är det viktigt med väl fungerade idrotts- och friluftsföreningar, eftersom de anställda och deras familjer därigenom erbjuds möjligheter till fritidssysselsättning och motion. För många företag, som är på väg att etablera sig i Norrtälje kommun, kan just detta vara en avgörande faktor. z bjuda in idrottsföreningarna och det lokala näringslivet till gemensamma möten. Eftersom vi vill att alla barn och ungdomar ska inspireras till att välja ett aktivt och hälsosamt liv, blir samverkan med skolorna i kommunen viktig. Genom samverkan med skolorna och föreningslivet skapas förutsättningar för att nå alla barn och ungdomar

20 Breddidrott Kultur- och fritidsnämnden prioriterar idrott för alla hela livet. Alla barn ska få möjligheten att prova på idrott. Kultur- och fritidsnämnden stödjer föreningar och projekt som syftar till idrott för alla. Det är viktigt att alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i kommunens föreningsdrivna idrottsverksamhet. Daglig rörelse* bland såväl flickor som pojkar, 6-10 år, ger ökad mängd benmassa och ökad skelettstorlek, två egenskaper som oberoende av varandra, samverkar till att skapa ett starkare skelett. Barns grovmotorik, balans- och koordinationsförmåga förbättras med daglig fysisk aktivitet. Resultaten visar också ett statistiskt säkerställt samband mellan motorik och koncentrationsförmåga. Kultur- och fritidsnämnden vill gärna att barn utvecklar dessa goda egenskaper och förmågor. Här har idrotts- och friluftsföreningarna i kommunen en viktig roll. Kultur- och fritidsnämnden stödjer därför föreningsverksamheten samt vill uppmuntra till samverkan mellan skola och föreningar. *Christian Lindén Physical activity and its effect on bone in the short and long term perspective, 2006, Malmö University Hospital, Lund University z verka för att alla föreningar arbetar med värdegrundsfrågor, z alltid verka för att prioritera breddidrott, idrott för alla hela livet. Vi ska.. z prioritera barn- och ungdomsverksamhet vid upplåtelsen av lokaler, z prioritera barn- och ungdomsverksamhet i stödet till föreningslivet. Ungdom Norrtälje kommun en bra plats att växa upp på I Norrtälje kommun ska det finnas möjlighet för alla ungdomar att bli sedda, bekräftade, utmanade och tagna i anspråk. En trygg hemmiljö, en bra utbildning och ett rikt föreningsliv är viktigt, men måste också kompletteras med anpassade, attraktiva mötesplatser och berikande fritidsverksamheter, där ungdomar kan träffas, engagera sig och växa. I Norrtälje kommun ser vi ungdomar som en resurs, och insatserna vi gör som en investering för framtiden. Detta både genom att vägleda framtida engagerade samhällsmedborgare och genom att göra kommunen mer attraktiv för barnfamiljer att bosätta sig i. Kommunens ungdomsverksamhet blir därför en viktig del av samhällsbyggandet. Målgrupp och verksamhet Fritidsgårdarna har traditionellt i första hand vänt sig till och lyckats bäst med att rekrytera de ungdomar som står utanför föreningslivet, har problem med sin skolgång eller har det trassligt hemma. Målgruppen är mycket viktig att fortsätta slå vakt om ur ett kompletterande och förebyggande perspektiv. Modern forskning visar dock att en verksamhet som alltför hårt koncentrerar sig på att vara relationsinriktad och omhändertagande kan bli krav- och aningslös och riskerar då att konservera utanförskap och därmed vara kontraproduktiv och rent av farlig för ungdomar i riskzon

21 En medvetet åstadkommen mix av besökare, där olika typer av ungdomar kan mötas och lära av varandra en strukturerad och genomtänkt verksamhet utan att tappa de mest utsatta ungdomarna är därför nödvändig på fritidsgårdar och andra mötesplatser. Att nå en större och bredare målgrupp är också viktigt ur ett rättviseperspektiv. Därför ska Kultur- och fritidsnämnden även erbjuda andra former av verksamhet än traditionella fritidsgårdar. Ungdomsverksamheten måste också inkludera och engagera ungdomarna själva samt vara lättrörlig och anpassningsbar utifrån skiftande behov och förändringar i samhället. z nå en stor och bred andel av kommunens ungdomar, z erbjuda kompletterande, berikande verksamheter, med fokus på främjande aktiviteter, z att kommunens ungdomsverksamhet ska vara en plattform för informellt lärande och identitetsskapande, z att kommunens ungdomsverksamhet ska fungera som en sluss, både in från utanförskap men också ut till andra sammanhang och verksamheter, z bygga verksamheten på aktuella behov, evidensbaserad forskning och omvärldsbevakning. z möta ungdomar där de befinner sig; i skolan och i sociala medier, z aktivt söka upp ungdomar, bjuda in dem och anstränga oss för att möta deras behov, z lägga större vikt vid struktur och program, z etablera forum för ungdomars inflytande och engagemang, z kompetensutveckla personalen, med fokus på aktuell forskning och utveckling i omvärlden Kashmir & the Captains. Foto: Norrtälje kommun.

KULTUR- OCH FRITIDSPOLITISKT

KULTUR- OCH FRITIDSPOLITISKT KULTUR- OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2015-2018 Fastställt av: Kultur- och fritidsutskottet Datum: 2015-xx-xx För revidering ansvarar: Kultur- och fritidsutskottet För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program 2015-2018. Kultur- och fritidsnämnden. Version 1.0 2015-09-16

Kultur- och fritidspolitiskt program 2015-2018. Kultur- och fritidsnämnden. Version 1.0 2015-09-16 Kultur- och fritidspolitiskt program 2015-2018 Kultur- och fritidsnämnden Version 1.0 2015-09-16 Kulturens och idrottens roll måste förstärkas i en förändlig värld Grunden för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, 81 Norrtälje kommuns biblioteksplan 2016-18 har tagits fram genom omvärldsanalys och vilar samtidigt på den samlade yrkeserfarenheten hos personalen, Norrtälje

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2015-05-25 Sida: 2 (7) Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 90/15 Syftet med det idrottspolitiska

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kultur- och fritidspolitiskt program Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv Öppenhet Delaktighet Samarbete Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Den svenska idrottsrörelsen, som är landets största folkrörelse är en unik kraft inte minst genom sitt arbete med verksamhet för barn och ungdomar.

Läs mer

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare Kulturplan 2011 2015 JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare 1 Innehållsförteckning Kulturplan... 3 Vision för kulturverksamheten... 3 Styrdokument Allmänt... 3 Mål för kulturverksamheten... 3 Kulturens arbetsområde...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun 2014-01-31 1 [5] Handlingsplan avseende Skapande skola år 2014-2015 i Gislaveds kommun Gislaveds kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och barnoch utbildningsförvaltningens strategi,

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Politiskt måldokument Kulturnämnden

Politiskt måldokument Kulturnämnden Politiskt måldokument Kulturnämnden Bakgrund Kulturnämnden tillsatte 2011 03 01 en arbetsgrupp för att arbeta fram nya mål för Kulturnämnden i Karlskrona. Gruppen bestod av Sophia Ahlin (m) (Sammankallande),

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Det goda livet Kulturplan Mönsterås kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Det goda livet Kulturplan Mönsterås kommun. Antagen av kommunfullmäktige Det goda livet Kulturplan Mönsterås kommun 1 Antagen av kommunfullmäktige 2016-05-30 Kultur är tusen språk, magi, känsla och själ som måste vårdas, underhållas och förnyas. Kultur är en allemansrätt med

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Pedagogisk planering för 3klubbens fritids

Pedagogisk planering för 3klubbens fritids Pedagogisk planering för 3klubbens fritids Anledning till att man skapar pedagogiska planeringar för fritidshemmet är att vi ska tydliggöra det uppdrag som fritidshemmet har och hur barnen kan vara med

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om fritidshemmet U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund

Läs mer

Kultur- och fritidsplan 2008 2011 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan 2008 2011 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan 2008 2011 Laxå kommun Ett rikt kultur- och fritidsliv är viktigt för livskvaliteten Förord Vi politiker vill att kommunens invånare ska ha reella möjligheter att delta i ett brett

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12

Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12 Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12 Fritidskontoret Enhet/Handläggare Sören Karlström Datum Beteckning 2007-11-12 07/0032 Fritidspolitiskt program för Skövde kommun

Läs mer

Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning

Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning Fritidskontoret Enhet/Handläggare Stefan Herre Eriksson Datum Beteckning 2013-04-22 FRN2013.0011 Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning I det goda samhället ska så många medborgare

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Kulturpolitiskt program för Karlshamns kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 65,

Kulturpolitiskt program för Karlshamns kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 65, Kulturpolitiskt program för Karlshamns kommun Antaget av Kommunfullmäktige 65, 2007-04-02 2 2007-02-21 Innehåll Sid Bakgrund intentioner 3 Kultur Vad är det? 3-4 Vision 4 Innehåll 5-10 - Mötesplatser över

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Fritidsplan för Åstorps kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 Org. nr.

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Kulturpolitisk policy för Stenungsunds kommun

Kulturpolitisk policy för Stenungsunds kommun Kulturpolitisk policy för Stenungsunds kommun Typ av dokument Policy Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2005-11-14 Dokumentägare Beredningen vuxna och äldre Giltighetstid Tills vidare Framtagen

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiska mål för Ronneby kommun Övergripande mål * att verka för att Ronnebys invånare har goda möjligheter till

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola 15-16

Handlingsplan Skapande skola 15-16 Handlingsplan Skapande skola 15-16 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer