Riksskatteverkets organisation och uppgifter 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksskatteverkets organisation och uppgifter 2001"

Transkript

1 2001 Riksskatteverkets organisation och uppgifter 2001

2

3 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsen och verksledningen... 5 Skatteavdelningen... 6 Verksamhetsstödsavdelningen... 7 Riksskatteverkets organisation... 8 Exekutionsavdelningen Kommunikationsavdelningen Personalavdelningen Ekonomiavdelningen IT-avdelningen... 14

4 4 RIKSSKATTEVERKET (RSV) är central förvaltningsmyndighet för beskattning, folkbokföring och indrivning. Verket är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. De övergripande uppgifterna är att leda myndigheterna genom att meddela föreskrifter om verkställighet av lag att utfärda allmänna råd och göra uttalanden rörande rättstillämpningen att ge mål och riktlinjer samt följa upp och analysera verksamheten vid skatte- och kronofogdemyndigheterna att fördela ekonomiska resurser inom förvaltningsområdet att vidta åtgärder som leder till samordning, rationalisering och enhetlighet.

5 5 STYRELSEN OCH VERKSLEDNINGEN RIKSSKATTEVERKET har en styrelse där generaldirektören är ordförande. Under verkets ledning sorterar bl.a. internrevisorerna, exportverksamheten och de båda skattenämnderna. Verksledningen Generaldirektören är chef för verket. I verksledningen ingår också överdirektören, som är generaldirektörens ställföreträdare. Styrelsen I verkets styrelse ingår nio ledamöter som utses av regeringen samt verkets generaldirektör som är ordförande i styrelsen. I styrelsen ingår också två företrädare för personalorganisationerna. Styrelsen beslutar bl.a. om viktigare föreskrifter samt frågor av större ekonomisk betydelse, t.ex. verkets anslagsframställning. Verksledningssekretariatet Sekretariatets uppgift är att biträda verksledningen med beredning och utredning av särskilda frågor samt utgöra ett administrativt stöd. Internrevisionsenheten Internrevisionens granskning omfattar hela RSV-koncernens verksamhetsfält och sker på uppdrag av styrelse och verksledning. Internrevisionen är ett av ledningens instrument för att värdera den interna kontrollen inklusive styrningens effektivitet och ändamålsenlighet. Utöver de rena granskningsinsatserna förekommer vissa konsultativa insatser. Verksamheten styrs av förordningen om intern revision. Det innebär bland annat att RSV:s styrelse fattar beslut om revisionsplan och åtgärder med anledning av internrevisionens rapportering. Vägledande för internrevisionens inriktning är även ett internationellt ramverk för intern kontroll, det s.k. COSO-konceptet, vilket inriktar granskningen på tre huvudområden: tillförlitlighet i den ekonomiska rapporteringen och i annan väsentlig rapportering verksamhetsstyrningen efterlevnad av legala krav och styrdokument. International Consulting Office Kansliet för tjänsteexport samordnar och leder den konsultverksamhet som skatteförvaltningen bedriver utomlands. I kansliets verksamhet ingår även EU-finansierad s.k. twinningverksamhet i kandidatländerna. Skatterättsnämndens och Forskarskattenämndens kansli Skatterättsnämndens och Forskarskattenämndens kansli svarar för beredning och föredragning av ärenden i Skatterättsnämnden och i Forskarskattenämnden samt för expediering av nämndernas beslut. Skatterättsnämnden beslutar i ärenden om förhandsbesked. Forskarskattenämnden beslutar i ärenden om skattelättnader för utländska forskare. Båda nämnderna är fristående från RSV.

6 6 SKATTEAVDELNINGEN SKATTEAVDELNINGEN har det samlade ansvaret för ledning, styrning och uppföljning av sakverksamheten inom beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering och skattebrottsbekämpning. Skatteavdelningens uppgift är att driva utvecklingen av regelverken och verksamheten med en långsiktig och strategisk inriktning samt att styra den faktiska tillämpningen av regelverken genom rättslig styrning och stöd. Därutöver ska avdelningen styra service/informationsoch kontrollverksamheten samt bevaka och analysera omvärlden i samarbete med regionmyndigheterna. Sekretariatet Sekretariatet är en stödfunktion till ledningen för avdelningen. Sekretariatet ansvarar för samordningen av avdelningens planering, uppföljning, budgetering, analys och prognos. Andra uppgifter för sekretariatet är sekreteraruppgifter i ledningsgruppen samt andra uppgifter av karaktären särskilda uppdrag och utredningar. Rättsenheten Enheten ansvarar för rättslig styrning och uppföljning samt analys och utveckling av regelverken. Till detta kommer uppgifter som att ta fram råd och anvisningar, handledningar m.m. Enhetens ansvar omfattar samtliga rättsområden inom skattemyndigheternas verksamhet. Service- och kontrollenheten Enheten ansvarar för planering, ledning, styrning och uppföljning av service- och kontrollarbetet (inklusive skattebrottsbekämpning) inom skattemyndigheternas verksamhetsområden. Enheten arbetar med omvärldsbevakning och ansvarar för metodutveckling och metodstöd för service- och kontrollområdet. Controllerenheten Enheten ansvarar för arbetet med verksamhetsplanering för skattemyndigheterna samt uppföljning och analys av resultatet av verksamheten. Enheten ansvarar för planerings- och uppföljningsdialogen med skattemyndigheterna. Utvärderingsenheten Enheten ansvarar för ledning, samordning och genomförande av utvärderingar, enkäter till allmänhet och företag, analyser av skatteuppbörden m.m.

7 7 VERKSAMHETSSTÖDSAVDELNINGEN VERKSAMHETSSTÖDSAVDELNINGEN har det samlade ansvaret för utveckling och förvaltning av det administrativa stödet och IT-stödet till skattemyndigheterna inom områdena beskattning (samtliga skatteslag), folkbokföring och fastighetstaxering. Här avses även att i materiellt hänseende uppmärksamma och identifiera förändrings- och utvecklingsbehov för det administrativa verksamhetsstödet. Avdelningens ansvarsområde omfattar även utveckling och samordning av diarie- och arkivfrågor inom koncernen. Avdelningen har också ett operativt ansvar för beskattningen av punktskatter såsom energiskatter, kupong- och artistskatt samt tobaks- och alkoholskatter m.fl. Verksamhetsstödsavdelningen har även det samlade ansvaret för och initiativet till produktion av blanketter, broschyrer och andra publikationer inom skatte-, folkbokföringsoch fastighetsområdet samt svarar för det materiella innehållet i dessa. Inom sitt område ansvarar avdelningen för uppföljning av verksamheten, kartläggning, planering, utveckling, beställning, acceptansprovning och dokumentation av IT-stöd. Sekretariatet Sekretariatet är en stödfunktion till ledningen för avdelningen. Sekretariatet svarar bl.a. för samordning och underlag från avdelningen i den förvaltningsekonomiska planeringen samt uppföljning och utvärdering av avdelningens verksamhet inklusive IT-uppföljningen. Controllerenheten Enheten ansvarar för samordning av uppföljning och analys av SKM:s verksamhet samt dialogen med myndigheterna. Till enhetens ansvar hör också avdelningens samordning av produktionsprocesserna, omvärldsbevakning, utveckling och förvaltning av IT-stöd, systemsäkerhet, katastrofplanering samt den koncerngemensamma uppgiften avseende användarstöd. Grunddataenheten Enheten ansvarar för de administrativa stödet inom bl.a. områdena fastighetstaxering, folkbokföring, basinformation och kommunavräkning. Periodbeskattningsenheten Enheten ansvarar för det administrativa stödet inom moms- och arbetsgivarområdena inklusive kvartalsredovisning och VIES. Enheten ansvarar även för samordningen av borgenärsfrågor. Inom enhetens ansvarsområde ligger vidare att ta fram underlag för beräkning av Sveriges bidrag till EU:s budget. Årsbeskattningsenheten Enheten ansvarar för det administrativa stödet inom bland annat områdena inkomsttaxering, kontrolluppgifter, debitering och omräkning av slutlig skatt. Likvidenheten Enheten ansvarar för det administrativa stödet inom bl.a. skattebetalningsområdet, debitering av preliminär skatt samt arvs- och gåvoskatt. Enheten svarar vidare för frågor som rör handräckning, utländska KU, avräkning av nordisk skatt, pensionsdispenser samt bokföringsdispenser. Dokumentenheten Enheten svarar för analys, konstruktion, originalframställning och administration av förvaltningens gemensamma blanketter. Enheten svarar även för de publikationer som har förvaltningen som primär målgrupp. Inom enheten ligger också ansvaret för arkiv- och diariefrågor för hela koncernen. Särskilda skattekontoret Särskilda skattekontoret har det operativa ansvaret för beskattningen av punktskatter med hela landet som verksamhetsfält. I enhetens arbetsuppgifter ingår även vissa återbetalningsärenden såsom återbetalning av moms till utländska företag, kommuner och landsting och vissa myndigheter m.fl. Verksamheten är förlagd till Ludvika.

8 Verksled (VL 8 RIKSSKATTEVERKETS ORGANISATION Verksledningssekretariat (VL/S) Internrevisionsenhet (IR) Skatteavdelning (SK) Verksamhetsstödsavdelning (VE) Exekutionsavdelning (EX) Kommuni avdelnin Sekretariat (SK/S) Sekretariat (VE/S) Sekretariat (EX/S) Sekretar Rättsenhet (SK/R) Controllerenhet (VE/C) Rättsenhet (EX/R) Redakti (KO Service- och kontrollenhet (SK/SK) Grunddataenhet (VE/G) Utvecklingsenhet (EX/U) Kommu enhet Controllerenhet (SK/C) Periodbeskattningsenhet (VE/P) Controller- och utvärderingsenhet (EX/C) Utvärderingsenhet (SK/U) Årsbeskattningsenhet (VE/Å) Stödenhet (EX/ST) Likvidenhet (VE/L) Dokumentenhet (VE/D) Särskilda skattekontoret (VE/SSK)

9 9 ning ) International Consulting Office (ICO) Skatterättsnämndens kansli (SRN/K) kationsg (KO) Personalavdelning (PE) Ekonomiavdelning (EK) IT-avdelning (IT) iat (KO/S) Strategienhet PE/SI) Sekretariat (EK/S) Sekretariat (IT/SEK) onsenhet /R) Personalenhet (PE/PE) Säkerhetsenhet (EK/SÄK) Strategienhet (IT/STR) nikations- (KO/K) Controller- och arbetsgivarenhet (PE/CA) Ekonomienhet (EK/E) Enhet för avtals- och leveransansvar (IT/ALA) Stödenhet (PE/SD) Planeringsenhet (EK/P) Produktionsenhet (IT/P) Upphandlingsenhet (EK/U) Systemenhet (IT/SYS) Internserviceenhet (EK/I) Enhet för användarservice (IT/ANS)

10 10 EXEKUTIONSAVDELNINGEN EXEKUTIONSAVDELNINGEN har det samlade ansvaret för ledning, styrning, utveckling och uppföljning av sakverksamheten vid kronofogdemyndigheterna (KFM) inom områdena förebyggande verksamhet, summarisk process, indrivning med fastighetsförsäljning, tillsyn i konkurs samt skuldsanering. Avdelningen är indelad i ett sekretariat och fyra enheter. Sekretariatet För gemensamma uppgifter inom avdelningen finns ett sekretariat kopplat till avdelningschefen. Sekretariatet har samordningsansvaret inom avdelningen för planering, uppföljning, remisser, yttranden m.m. samt svarar för intern administration. Sekretariatet representerar dessutom avdelningen i olika arbetsgrupper och projekt inom RSV. Rättsenheten Enheten ansvarar för den rättsliga styrningen av verkställighet enligt utsökningsbalken inklusive försäljningsverksamhet, av övrig verkställighet, av specialindrivning samt av borgenärsuppgifterna enligt indrivningslagen och andra borgenärsuppgifter, t.ex. kronomål. Enheten har även ansvaret för den rättsliga styrningen av förebyggande verksamhet, skuldsanering, konkurstillsyn, betalningsföreläggande och handräckning, och för utveckling av allmän förvaltningsrätt, IT-juridik och utbildning. Vidare har rättsenheten också ansvaret för internationella frågor som rör indrivningsverksamheten och obeståndsfrågor. Slutligen svarar enheten för författningsarbete och allmänjuridiska frågor inom exekutionsväsendet. Utvecklingsenheten Enheten svarar för utveckling och införande av regelverk, styrinstrument, arbetssätt och arbetsmetoder inom kronofogdemyndigheternas verksamhetsprocesser. Arbetet bedrivs till stor del genom metodstöd och projektledning/projekt tillsammans med medarbetare från kronofogdemyndigheterna och i nära samarbete med myndigheterna och övriga enheter på exekutionsavdelningen. Vidare samarbetar enheten med andra avdelningar inom RSV genom att i projekt och arbetsgrupper bidra med kompetens inom exekutionsväsendets område. Controller- och utvärderingsenheten Enheten ansvarar för dialogen med KFM avseende planering, uppföljning och analys av KFM:s verksamhet. I detta ingår måldiskussioner, resultatanalyser och resultatbedömningar. Ett andra ansvarsområde är utvärdering, dvs. att studera och analysera hur regelverket och KFM:s verksamhet fungerar i praktiken. Ett tredje ansvarsområde avser införande av en systematisk och kontinuerlig omvärldsbevakning inom KFM:s verksamhetsområde. Stödenheten Enheten samordnar IT-frågor för verksamhetsområdet och svarar för utveckling, underhåll och utvärdering av de verksamhetsanknutna IT-systemen samt rutiner för medelshantering och redovisning. Enheten ansvarar även för framtagning av blanketter, broschyrer och verksamhetsområdets information på RSV:s webbplats:

11 11 KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN KOMMUNIKATIONSAVDELNINGENS uppgifter är att kommunicera budskap externt och internt, ge råd i kommunikationsfrågor samt tillhandahålla kanaler och verktyg för kommunikation. Sekretariatet Sekretariatet är en stödfunktion till ledningen för avdelningen. Sekretariatet ansvarar för samordningen av avdelningens planering, uppföljning, budgetering, analys och prognos. Sekretariatet representerar dessutom avdelningen i olika arbetsgrupper och projekt inom RSV. Redaktionsenheten Enheten svarar för planeringen av verkets information riktad till allmänheten, för förvaltningens grafiska profil samt producerar information till allmänheten i form av annonser, TV-spots, broschyrer, utställningar m.m. Enheten svarar övergripande för RSV:s massmediekontakter och producerar verkets två interna tidningar. En funktion för språkvård finns också inom enheten. Kommunikationsenheten Enheten arbetar med att förvalta och utveckla IT-stödda service- och informationslösningar med utgångspunkt från dels olika intressenters och målgruppers krav och behov, dels den tekniska utvecklingen. Enheten är systemägare och förvaltningsansvarig för RSVkoncernens webbplats, servicetelefon samt koncernens telefoni. Enheten är också ansvarig för RSVkoncernens interna kontors- och informationsstöd (KIS). Arbetet bedrivs i nära samverkan med skattemyndigheter, kronofogdemyndigheter, Riksskatteverkets olika avdelningar samt med andra myndigheter och organisationer.

12 12 PERSONALAVDELNINGEN PERSONALAVDELNINGEN ansvarar för att initiera, utveckla, driva och följa upp kompetensförsörjningen inom koncernen. Avdelningen tillhandahåller också det stöd som myndigheterna efterfrågar så att de kan säkra en god kompetensförsörjning inom sina respektive myndigheter. Personalavdelningen har dessutom ett operativt ansvar för personalfrågorna på myndigheten RSV. Strategienheten Enhetens ansvarsområde täcker in koncernövergripande strategiska frågor av utvecklingskaraktär inom hela det personalpolitiska området. Enheten arbetar i huvudsak med frågor som rör rekrytering, ledarförsörjning, utveckling av arbetssätt och arbetsformer samt kompetensutveckling. I detta ingår att ta fram strategier, styrdokument och riktlinjer, utveckla metoder, förankra och föra ut dessa i koncernen samt att följa upp och kvalitetssäkra hela processen. Personalenheten Enheten ansvarar för att initiera, utveckla och föra ut metoder och styrdokument samt bedriva utvecklings- och förbättringsarbete inom hela det personalpolitiska området på myndigheten RSV. Enheten svarar också för att utveckla och sköta det löpande operativa personalarbetet samt för att tillhandahålla professionellt stöd till avdelningarna avseende samtliga personalpolitiska frågor. Controller- och arbetsgivarenheten Enheten ansvarar för att hålla samman planering, uppföljning och analys av koncernmyndigheternas kompetensförsörjning. Enheten ansvarar även för den koncerngemensamma arbetsgivarpolitiken såsom förhandlingar, avtal och arbetsrättsliga frågor, samt för samordningen av avdelningens omvärldsbevakning. Enheten svarar också för avdelningens budget- och redovisningsfrågor. Stödenheten Enheten ansvarar dels för att ge konsultativt stöd när det gäller koncernövergripande frågor inom utbildningsområdet, dels för utveckling och förvaltning av ITstöd inom personalområdet. Inom utbildningsområdet svarar enheten för det pedagogiska stödet vid utvecklingen av utbildningar, utbildningsmaterialproduktion, kursadministration samt för utveckling och framtagning av stöd för självoch distansstudier.

13 13 EKONOMIAVDELNINGEN EKONOMIAVDELNINGEN ansvarar för frågor som rör säkerhet, planering och uppföljning, redovisning, finansiering och betalningsförmedling inom både RSV och koncernen. Vidare utformar avdelningen riktlinjer för koncernens upphandling och genomför upphandlingar inom RSV samt för RSV:s internservice. Sekretariatet Sekretariatet bistår vid planering, uppföljning, kompetensförsörjning, omvärldsbevakning, teambuilding, KTT (Kvalitet till er tjänst) samt administration av verksamheten inom avdelningen. Vidare har sekretariatet hand om vissa utredningar och särskilda uppdrag. Säkerhetsenheten Enheten arbetar med frågor som rör koncernövergripande säkerhetsskydd, riskhantering, beredskap och krishantering. Syftet är att bidra till att skapa ett balanserat skydd mot aktuella hotbilder och risker i verksamheten. Arbetet bedrivs främst genom råd- och regelgivning samt utbildning och uppföljning. Ekonomienheten Inom enheten handläggs frågor som rör skatteförvaltningens och exekutionsväsendets redovisning inkl. uppbördsredovisning, finansiering, betalningsförmedling och internkontroll. Hit hör bl.a. upprättande av delårsrapporter, bokslut, hantering av lån och räntekonto för myndigheterna inklusive RSV. Enheten har vidare ansvaret för verkets ekonomiadministration. Planeringsenheten Enheten ansvarar för att hålla samman arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning för RSV-koncernen i sin helhet och centralmyndigheten RSV. Arbetet är såväl koncerninternt som externt riktat mot vår uppdragsgivare regeringen. Planeringsenheten ansvarar även för att förbättra och utveckla arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning inom koncernen. Upphandlingsenheten Enheten ansvarar för att genomföra samtliga RSV:s upphandlingar. Enheten ska också ge myndigheterna inom koncernen stöd i upphandlingsfrågor, så att upphandlingarna sker med beaktande av lagstiftningens krav och genomförs på ett sådant sätt att varor och tjänster erhålles med högsta kvalitet till lägsta kostnad. Internserviceenheten Enheten ansvarar för fastighet, inköp och service. Servicen består bl.a. av reception, bibliotek, tryckeri, post, bud, distribution, blankett- och kontorsmaterielförråd, vånings- och konferensservice, chaufförstjänst, lokalvård, telefoni, personalrestaurang och övrig vaktmästeriservice. Enheten ansvarar även för den operativa säkerheten inom verket.

14 14 IT-AVDELNINGEN IT-AVDELNINGEN är Riksskatteverkets, skatteförvaltningens och exekutionsväsendets gemensamma IT-organisation som tillhandahåller IT-stöd för koncernens verksamhet. Avdelningen är organiserad i en produktionsenhet, en systemenhet samt stödenheter. De tjänster avdelningen levererar är: Drift och övervakning av koncernens IT-system. Utveckling och förvaltning av tekniska plattformar. Utveckling och förvaltning av koncernens applikationer. Användarservice med en koncerngemensam hjälpfunktion och en närserviceverksamhet. Tjänster utförs i egen regi, genom samverkan med annan myndighet eller genom underleverantörer som upphandlas på marknaden. RSV:s satsning inom Internetområdet leder till krav på nya tekniker och plattformar. Denna utveckling gör att även medborgare och företag blir användare av IT-stödet. Ledning IT-avdelningen leds av en ITdirektör som tillsammans med enhetscheferna utgör avdelningens ledningsgrupp. Till ledningen finns knutet en controllerfunktion, en kvalitetsfunktion och resurser för att utföra uppdrag åt verksledningen. Sekretariatet Enheten köper in IT-utrustning och tjänster, tecknar och förvaltar avtal med externa leverantörer och ger administrativt stöd inom avdelningen. Strategienheten Strategienheten ska utveckla, förvalta och förankra arkitektur för system, tekniska lösningar, ITsäkerhet, informationshantering och regler för användargränssnitt. Enheten för avtal och leveransavtal (ALA) Enheten är en stödfunktion som ska utforma överenskommelser om systemutveckling, systemförvaltning, produktion och användarservice, tillsammans med verksamhetsansvariga och i samverkan med den övriga IT-avdelningen eller externa leverantörer. ALA ansvarar därigenom för styrning av IT-avdelningens underleverantörer av tjänster. Produktionsenheten Enheten svarar för löpande drift av IT-systemen samt för förvaltning och utveckling av produktionsplattformar. Den tekniska miljön är komplex och består av allt från stordatorer till klient-server och modern webbteknik. Produktionsenheten är organiserad i program för att hantera utveckling och förvaltning av plattformar för servermiljö, PC-klienter och kommunikation. Vidare finns program för att paketera och driftsätta applikationer, för kontroll av kvalitet inför driftsättning och för löpande drift. Produktionsutrustning finns förutom i Solna även i Göteborg, Härnösand, Malmö och Västerås. Systemenheten Huvuddelen av de verksamhetsspecifika systemen/applikationerna utvecklas i organisationens egen regi. Utvecklade applikationer förs därefter över i en förvaltningsfas. Systemenheten är organiserad i elva program. Inom dessa program utvecklas och förvaltas applikationssystemen för skatte- och kronofogdemyndigheterna med taxering, uppbörd, folkbokföring, indrivning och administration. Vi använder ett gemensamt strukturerat arbetssätt inom systemutvecklingsområdet. Systemutveckling finns förutom i Solna även i Göteborg, Visby, Västerås och Umeå. Enheten för användarservice Enheten är placerad på WM-data.

15

16 RSV 116 utgåva 4. Utgiven av Riksskatteverket i augusti 2001.

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014 BESLUT 20131219 dnr SU FV1.1.4255913 Handläggare Karolina Pihlblad Controller Planeringsavdelningen Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014 I föreliggande beslut fastställs verksamhetsplan för

Läs mer

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 IT-strategi 2014-2019 IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 Innehåll ÅKLAGARMYNDIGHETENS IT-STRATEGI 2014-2019... 3 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INTRODUKTION... 4 2.1 SYFTE... 4 2.2 MÅLGRUPP... 5 2.3

Läs mer

Slutlig 2014-11-14. Arbetsordning för Polismyndigheten

Slutlig 2014-11-14. Arbetsordning för Polismyndigheten Slutlig 2014-11-14 Arbetsordning för Polismyndigheten 1 2 Innehållsförteckning 1 kap. Inledande bestämmelser... 4 2 kap. Ledning och organisation... 5 3 kap. De organisatoriska enheternas ansvarsområden...

Läs mer

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 16 106 91 Stockholm www.su.se E-post: FC@adm.su.se 2 (55) Verksamhetsidé...

Läs mer

STRATEGISK INRIKTNING

STRATEGISK INRIKTNING STRATEGISK INRIKTNING 2003 STRATEGISK INRIKTNING Detta dokument beskriver innehållet i den långsiktiga styrningen av vår förvaltning vår strategiska inriktning. Vår interna styrning utgår från uppdraget

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om myndighetens arbetsordning RIB 2014:2 beslutade den 10 oktober 2014. Rekryteringsmyndigheten föreskriver följande

Läs mer

Verksamhetsplan för Skatteverket

Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 Verksamhetsplan för Skatteverket ULQI-2013-12-17-1647 Verksamhetsplan Skatteverket 2014 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 1.1 Verksamhetsplanen visar prioriteringarna

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Beslutas att Kompletterande arbetsordning, version 2.1, ska tillämpas fr.o.m. den 1 juni 2015.

Beslutas att Kompletterande arbetsordning, version 2.1, ska tillämpas fr.o.m. den 1 juni 2015. PROTOKOLL Nr H- 20/2015 Datum 2015-05-07 1(2) Närvarande: Monika Stridsman Magnus Viklund Göran Öster Generaldirektör, beslutande Enhetschef Chefsjurist, föredragande Justeras Monika Stridsman 1 Kompletterande

Läs mer

1.1 Beredning av beslutet... 7. 1.2 Polismyndighetens resultat... 7. 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen...

1.1 Beredning av beslutet... 7. 1.2 Polismyndighetens resultat... 7. 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen... 2 Innehåll Innehåll... 3 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Beredning av beslutet... 7 1.2 Polismyndighetens resultat... 7 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen... 8 1.4 Definition

Läs mer

Årsrapport från internrevisionen verksamhetsåret 2014

Årsrapport från internrevisionen verksamhetsåret 2014 1(1) DNR: SLU ua 2015.1.1.2-169 Exp. den 2015-02- Styrelsen Internrevisionen BESLUT 2015-02-19 Rektor Årsrapport från internrevisionen verksamhetsåret 2014 Beslut Styrelsen beslutar: att fastställa Årsrapport

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUNS IT-STRATEGI

HÖGANÄS KOMMUNS IT-STRATEGI S IT-STRATEGI Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Mål för IT-verksamheten...2 2.1 Allmänna riktlinjer...2 2.2 Riktlinjer för behörighet till IT-system...3 2.3 Allmän behörighet...4 2.4 Särskild behörighet...4

Läs mer

Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket

Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket Rättsavdelningen Datum Dnr Lena van Aarem 2014-09-29 STY 2014-683 Tel. 08-405 03 49 Ert datum Er referens lena.van.aarem@tullverket.se Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056 Giltig

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Hoist Kredit AB Hoist Kredit AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 014 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket 2015:15 Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-11 2014/201-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-11 Fi2014/4418 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Ändring i arbetsordning (STY 2012-603) för Tullverket

Ändring i arbetsordning (STY 2012-603) för Tullverket 1 (26) Datum Dnr 2013-08-29 STY 2013-596 Ert datum Er referens Beslut om ändring i Tullverkets arbetsordning (STY 2012-603) Härmed beslutas om ändring i Tullverkets arbetsordning (STY 2012-603) enligt

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (6)

Stockholms läns landsting 1 (6) Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Direktören strategisk IT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-09 LS 2015-0344 Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Yttrande

Läs mer

Årsredovisning 2009 ESV 2009:9

Årsredovisning 2009 ESV 2009:9 Årsredovisning 2009 ESV 2009:9 Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF och beställas från www.esv.se. Word-formatet kan tillhandahållas via Publikationsservice. För statligt anställda är ESV:s

Läs mer

Årsredovisning för Skatteverket

Årsredovisning för Skatteverket 2013 Årsredovisning för Skatteverket Årsredovisning Skatteverket 2013 2 SKATTEVERKETS ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Innehåll 1 OM SKATTEVERKET 6 1.1 Verksamhetsområden 6 1.2 Organisation 6 1.3

Läs mer

Skatteverkets handlingsplan för att minska företagens administrativa börda

Skatteverkets handlingsplan för att minska företagens administrativa börda 2004-05-10 Rapport 2004:11 Skatteverkets handlingsplan för att minska företagens administrativa börda * Skatteverket Uppdrag till Skatteverket att göra en genomgång av myndighetens regelverk m.m. (Fi2003/5093)....1

Läs mer

2015-02-17. Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service 2015-2017

2015-02-17. Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service 2015-2017 2015-02-17 Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service 2015-2017 1 Omslagsbild Omslagsbilden symboliserar ett flöde eller en process där vi kuggar i andras verksamheter och andra människor. Våra stödfunktioner

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Årsbokslut 2009 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Årsbokslut 2009 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING ÅRSBOKSLUT 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING 2009 OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2010... 2 1.1. SAMMANFATTNING 2009... 2 1.2. FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2010... 4 2 UPPFÖLJNING

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer