Riksskatteverkets organisation och uppgifter 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksskatteverkets organisation och uppgifter 2001"

Transkript

1 2001 Riksskatteverkets organisation och uppgifter 2001

2

3 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsen och verksledningen... 5 Skatteavdelningen... 6 Verksamhetsstödsavdelningen... 7 Riksskatteverkets organisation... 8 Exekutionsavdelningen Kommunikationsavdelningen Personalavdelningen Ekonomiavdelningen IT-avdelningen... 14

4 4 RIKSSKATTEVERKET (RSV) är central förvaltningsmyndighet för beskattning, folkbokföring och indrivning. Verket är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. De övergripande uppgifterna är att leda myndigheterna genom att meddela föreskrifter om verkställighet av lag att utfärda allmänna råd och göra uttalanden rörande rättstillämpningen att ge mål och riktlinjer samt följa upp och analysera verksamheten vid skatte- och kronofogdemyndigheterna att fördela ekonomiska resurser inom förvaltningsområdet att vidta åtgärder som leder till samordning, rationalisering och enhetlighet.

5 5 STYRELSEN OCH VERKSLEDNINGEN RIKSSKATTEVERKET har en styrelse där generaldirektören är ordförande. Under verkets ledning sorterar bl.a. internrevisorerna, exportverksamheten och de båda skattenämnderna. Verksledningen Generaldirektören är chef för verket. I verksledningen ingår också överdirektören, som är generaldirektörens ställföreträdare. Styrelsen I verkets styrelse ingår nio ledamöter som utses av regeringen samt verkets generaldirektör som är ordförande i styrelsen. I styrelsen ingår också två företrädare för personalorganisationerna. Styrelsen beslutar bl.a. om viktigare föreskrifter samt frågor av större ekonomisk betydelse, t.ex. verkets anslagsframställning. Verksledningssekretariatet Sekretariatets uppgift är att biträda verksledningen med beredning och utredning av särskilda frågor samt utgöra ett administrativt stöd. Internrevisionsenheten Internrevisionens granskning omfattar hela RSV-koncernens verksamhetsfält och sker på uppdrag av styrelse och verksledning. Internrevisionen är ett av ledningens instrument för att värdera den interna kontrollen inklusive styrningens effektivitet och ändamålsenlighet. Utöver de rena granskningsinsatserna förekommer vissa konsultativa insatser. Verksamheten styrs av förordningen om intern revision. Det innebär bland annat att RSV:s styrelse fattar beslut om revisionsplan och åtgärder med anledning av internrevisionens rapportering. Vägledande för internrevisionens inriktning är även ett internationellt ramverk för intern kontroll, det s.k. COSO-konceptet, vilket inriktar granskningen på tre huvudområden: tillförlitlighet i den ekonomiska rapporteringen och i annan väsentlig rapportering verksamhetsstyrningen efterlevnad av legala krav och styrdokument. International Consulting Office Kansliet för tjänsteexport samordnar och leder den konsultverksamhet som skatteförvaltningen bedriver utomlands. I kansliets verksamhet ingår även EU-finansierad s.k. twinningverksamhet i kandidatländerna. Skatterättsnämndens och Forskarskattenämndens kansli Skatterättsnämndens och Forskarskattenämndens kansli svarar för beredning och föredragning av ärenden i Skatterättsnämnden och i Forskarskattenämnden samt för expediering av nämndernas beslut. Skatterättsnämnden beslutar i ärenden om förhandsbesked. Forskarskattenämnden beslutar i ärenden om skattelättnader för utländska forskare. Båda nämnderna är fristående från RSV.

6 6 SKATTEAVDELNINGEN SKATTEAVDELNINGEN har det samlade ansvaret för ledning, styrning och uppföljning av sakverksamheten inom beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering och skattebrottsbekämpning. Skatteavdelningens uppgift är att driva utvecklingen av regelverken och verksamheten med en långsiktig och strategisk inriktning samt att styra den faktiska tillämpningen av regelverken genom rättslig styrning och stöd. Därutöver ska avdelningen styra service/informationsoch kontrollverksamheten samt bevaka och analysera omvärlden i samarbete med regionmyndigheterna. Sekretariatet Sekretariatet är en stödfunktion till ledningen för avdelningen. Sekretariatet ansvarar för samordningen av avdelningens planering, uppföljning, budgetering, analys och prognos. Andra uppgifter för sekretariatet är sekreteraruppgifter i ledningsgruppen samt andra uppgifter av karaktären särskilda uppdrag och utredningar. Rättsenheten Enheten ansvarar för rättslig styrning och uppföljning samt analys och utveckling av regelverken. Till detta kommer uppgifter som att ta fram råd och anvisningar, handledningar m.m. Enhetens ansvar omfattar samtliga rättsområden inom skattemyndigheternas verksamhet. Service- och kontrollenheten Enheten ansvarar för planering, ledning, styrning och uppföljning av service- och kontrollarbetet (inklusive skattebrottsbekämpning) inom skattemyndigheternas verksamhetsområden. Enheten arbetar med omvärldsbevakning och ansvarar för metodutveckling och metodstöd för service- och kontrollområdet. Controllerenheten Enheten ansvarar för arbetet med verksamhetsplanering för skattemyndigheterna samt uppföljning och analys av resultatet av verksamheten. Enheten ansvarar för planerings- och uppföljningsdialogen med skattemyndigheterna. Utvärderingsenheten Enheten ansvarar för ledning, samordning och genomförande av utvärderingar, enkäter till allmänhet och företag, analyser av skatteuppbörden m.m.

7 7 VERKSAMHETSSTÖDSAVDELNINGEN VERKSAMHETSSTÖDSAVDELNINGEN har det samlade ansvaret för utveckling och förvaltning av det administrativa stödet och IT-stödet till skattemyndigheterna inom områdena beskattning (samtliga skatteslag), folkbokföring och fastighetstaxering. Här avses även att i materiellt hänseende uppmärksamma och identifiera förändrings- och utvecklingsbehov för det administrativa verksamhetsstödet. Avdelningens ansvarsområde omfattar även utveckling och samordning av diarie- och arkivfrågor inom koncernen. Avdelningen har också ett operativt ansvar för beskattningen av punktskatter såsom energiskatter, kupong- och artistskatt samt tobaks- och alkoholskatter m.fl. Verksamhetsstödsavdelningen har även det samlade ansvaret för och initiativet till produktion av blanketter, broschyrer och andra publikationer inom skatte-, folkbokföringsoch fastighetsområdet samt svarar för det materiella innehållet i dessa. Inom sitt område ansvarar avdelningen för uppföljning av verksamheten, kartläggning, planering, utveckling, beställning, acceptansprovning och dokumentation av IT-stöd. Sekretariatet Sekretariatet är en stödfunktion till ledningen för avdelningen. Sekretariatet svarar bl.a. för samordning och underlag från avdelningen i den förvaltningsekonomiska planeringen samt uppföljning och utvärdering av avdelningens verksamhet inklusive IT-uppföljningen. Controllerenheten Enheten ansvarar för samordning av uppföljning och analys av SKM:s verksamhet samt dialogen med myndigheterna. Till enhetens ansvar hör också avdelningens samordning av produktionsprocesserna, omvärldsbevakning, utveckling och förvaltning av IT-stöd, systemsäkerhet, katastrofplanering samt den koncerngemensamma uppgiften avseende användarstöd. Grunddataenheten Enheten ansvarar för de administrativa stödet inom bl.a. områdena fastighetstaxering, folkbokföring, basinformation och kommunavräkning. Periodbeskattningsenheten Enheten ansvarar för det administrativa stödet inom moms- och arbetsgivarområdena inklusive kvartalsredovisning och VIES. Enheten ansvarar även för samordningen av borgenärsfrågor. Inom enhetens ansvarsområde ligger vidare att ta fram underlag för beräkning av Sveriges bidrag till EU:s budget. Årsbeskattningsenheten Enheten ansvarar för det administrativa stödet inom bland annat områdena inkomsttaxering, kontrolluppgifter, debitering och omräkning av slutlig skatt. Likvidenheten Enheten ansvarar för det administrativa stödet inom bl.a. skattebetalningsområdet, debitering av preliminär skatt samt arvs- och gåvoskatt. Enheten svarar vidare för frågor som rör handräckning, utländska KU, avräkning av nordisk skatt, pensionsdispenser samt bokföringsdispenser. Dokumentenheten Enheten svarar för analys, konstruktion, originalframställning och administration av förvaltningens gemensamma blanketter. Enheten svarar även för de publikationer som har förvaltningen som primär målgrupp. Inom enheten ligger också ansvaret för arkiv- och diariefrågor för hela koncernen. Särskilda skattekontoret Särskilda skattekontoret har det operativa ansvaret för beskattningen av punktskatter med hela landet som verksamhetsfält. I enhetens arbetsuppgifter ingår även vissa återbetalningsärenden såsom återbetalning av moms till utländska företag, kommuner och landsting och vissa myndigheter m.fl. Verksamheten är förlagd till Ludvika.

8 Verksled (VL 8 RIKSSKATTEVERKETS ORGANISATION Verksledningssekretariat (VL/S) Internrevisionsenhet (IR) Skatteavdelning (SK) Verksamhetsstödsavdelning (VE) Exekutionsavdelning (EX) Kommuni avdelnin Sekretariat (SK/S) Sekretariat (VE/S) Sekretariat (EX/S) Sekretar Rättsenhet (SK/R) Controllerenhet (VE/C) Rättsenhet (EX/R) Redakti (KO Service- och kontrollenhet (SK/SK) Grunddataenhet (VE/G) Utvecklingsenhet (EX/U) Kommu enhet Controllerenhet (SK/C) Periodbeskattningsenhet (VE/P) Controller- och utvärderingsenhet (EX/C) Utvärderingsenhet (SK/U) Årsbeskattningsenhet (VE/Å) Stödenhet (EX/ST) Likvidenhet (VE/L) Dokumentenhet (VE/D) Särskilda skattekontoret (VE/SSK)

9 9 ning ) International Consulting Office (ICO) Skatterättsnämndens kansli (SRN/K) kationsg (KO) Personalavdelning (PE) Ekonomiavdelning (EK) IT-avdelning (IT) iat (KO/S) Strategienhet PE/SI) Sekretariat (EK/S) Sekretariat (IT/SEK) onsenhet /R) Personalenhet (PE/PE) Säkerhetsenhet (EK/SÄK) Strategienhet (IT/STR) nikations- (KO/K) Controller- och arbetsgivarenhet (PE/CA) Ekonomienhet (EK/E) Enhet för avtals- och leveransansvar (IT/ALA) Stödenhet (PE/SD) Planeringsenhet (EK/P) Produktionsenhet (IT/P) Upphandlingsenhet (EK/U) Systemenhet (IT/SYS) Internserviceenhet (EK/I) Enhet för användarservice (IT/ANS)

10 10 EXEKUTIONSAVDELNINGEN EXEKUTIONSAVDELNINGEN har det samlade ansvaret för ledning, styrning, utveckling och uppföljning av sakverksamheten vid kronofogdemyndigheterna (KFM) inom områdena förebyggande verksamhet, summarisk process, indrivning med fastighetsförsäljning, tillsyn i konkurs samt skuldsanering. Avdelningen är indelad i ett sekretariat och fyra enheter. Sekretariatet För gemensamma uppgifter inom avdelningen finns ett sekretariat kopplat till avdelningschefen. Sekretariatet har samordningsansvaret inom avdelningen för planering, uppföljning, remisser, yttranden m.m. samt svarar för intern administration. Sekretariatet representerar dessutom avdelningen i olika arbetsgrupper och projekt inom RSV. Rättsenheten Enheten ansvarar för den rättsliga styrningen av verkställighet enligt utsökningsbalken inklusive försäljningsverksamhet, av övrig verkställighet, av specialindrivning samt av borgenärsuppgifterna enligt indrivningslagen och andra borgenärsuppgifter, t.ex. kronomål. Enheten har även ansvaret för den rättsliga styrningen av förebyggande verksamhet, skuldsanering, konkurstillsyn, betalningsföreläggande och handräckning, och för utveckling av allmän förvaltningsrätt, IT-juridik och utbildning. Vidare har rättsenheten också ansvaret för internationella frågor som rör indrivningsverksamheten och obeståndsfrågor. Slutligen svarar enheten för författningsarbete och allmänjuridiska frågor inom exekutionsväsendet. Utvecklingsenheten Enheten svarar för utveckling och införande av regelverk, styrinstrument, arbetssätt och arbetsmetoder inom kronofogdemyndigheternas verksamhetsprocesser. Arbetet bedrivs till stor del genom metodstöd och projektledning/projekt tillsammans med medarbetare från kronofogdemyndigheterna och i nära samarbete med myndigheterna och övriga enheter på exekutionsavdelningen. Vidare samarbetar enheten med andra avdelningar inom RSV genom att i projekt och arbetsgrupper bidra med kompetens inom exekutionsväsendets område. Controller- och utvärderingsenheten Enheten ansvarar för dialogen med KFM avseende planering, uppföljning och analys av KFM:s verksamhet. I detta ingår måldiskussioner, resultatanalyser och resultatbedömningar. Ett andra ansvarsområde är utvärdering, dvs. att studera och analysera hur regelverket och KFM:s verksamhet fungerar i praktiken. Ett tredje ansvarsområde avser införande av en systematisk och kontinuerlig omvärldsbevakning inom KFM:s verksamhetsområde. Stödenheten Enheten samordnar IT-frågor för verksamhetsområdet och svarar för utveckling, underhåll och utvärdering av de verksamhetsanknutna IT-systemen samt rutiner för medelshantering och redovisning. Enheten ansvarar även för framtagning av blanketter, broschyrer och verksamhetsområdets information på RSV:s webbplats:

11 11 KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN KOMMUNIKATIONSAVDELNINGENS uppgifter är att kommunicera budskap externt och internt, ge råd i kommunikationsfrågor samt tillhandahålla kanaler och verktyg för kommunikation. Sekretariatet Sekretariatet är en stödfunktion till ledningen för avdelningen. Sekretariatet ansvarar för samordningen av avdelningens planering, uppföljning, budgetering, analys och prognos. Sekretariatet representerar dessutom avdelningen i olika arbetsgrupper och projekt inom RSV. Redaktionsenheten Enheten svarar för planeringen av verkets information riktad till allmänheten, för förvaltningens grafiska profil samt producerar information till allmänheten i form av annonser, TV-spots, broschyrer, utställningar m.m. Enheten svarar övergripande för RSV:s massmediekontakter och producerar verkets två interna tidningar. En funktion för språkvård finns också inom enheten. Kommunikationsenheten Enheten arbetar med att förvalta och utveckla IT-stödda service- och informationslösningar med utgångspunkt från dels olika intressenters och målgruppers krav och behov, dels den tekniska utvecklingen. Enheten är systemägare och förvaltningsansvarig för RSVkoncernens webbplats, servicetelefon samt koncernens telefoni. Enheten är också ansvarig för RSVkoncernens interna kontors- och informationsstöd (KIS). Arbetet bedrivs i nära samverkan med skattemyndigheter, kronofogdemyndigheter, Riksskatteverkets olika avdelningar samt med andra myndigheter och organisationer.

12 12 PERSONALAVDELNINGEN PERSONALAVDELNINGEN ansvarar för att initiera, utveckla, driva och följa upp kompetensförsörjningen inom koncernen. Avdelningen tillhandahåller också det stöd som myndigheterna efterfrågar så att de kan säkra en god kompetensförsörjning inom sina respektive myndigheter. Personalavdelningen har dessutom ett operativt ansvar för personalfrågorna på myndigheten RSV. Strategienheten Enhetens ansvarsområde täcker in koncernövergripande strategiska frågor av utvecklingskaraktär inom hela det personalpolitiska området. Enheten arbetar i huvudsak med frågor som rör rekrytering, ledarförsörjning, utveckling av arbetssätt och arbetsformer samt kompetensutveckling. I detta ingår att ta fram strategier, styrdokument och riktlinjer, utveckla metoder, förankra och föra ut dessa i koncernen samt att följa upp och kvalitetssäkra hela processen. Personalenheten Enheten ansvarar för att initiera, utveckla och föra ut metoder och styrdokument samt bedriva utvecklings- och förbättringsarbete inom hela det personalpolitiska området på myndigheten RSV. Enheten svarar också för att utveckla och sköta det löpande operativa personalarbetet samt för att tillhandahålla professionellt stöd till avdelningarna avseende samtliga personalpolitiska frågor. Controller- och arbetsgivarenheten Enheten ansvarar för att hålla samman planering, uppföljning och analys av koncernmyndigheternas kompetensförsörjning. Enheten ansvarar även för den koncerngemensamma arbetsgivarpolitiken såsom förhandlingar, avtal och arbetsrättsliga frågor, samt för samordningen av avdelningens omvärldsbevakning. Enheten svarar också för avdelningens budget- och redovisningsfrågor. Stödenheten Enheten ansvarar dels för att ge konsultativt stöd när det gäller koncernövergripande frågor inom utbildningsområdet, dels för utveckling och förvaltning av ITstöd inom personalområdet. Inom utbildningsområdet svarar enheten för det pedagogiska stödet vid utvecklingen av utbildningar, utbildningsmaterialproduktion, kursadministration samt för utveckling och framtagning av stöd för självoch distansstudier.

13 13 EKONOMIAVDELNINGEN EKONOMIAVDELNINGEN ansvarar för frågor som rör säkerhet, planering och uppföljning, redovisning, finansiering och betalningsförmedling inom både RSV och koncernen. Vidare utformar avdelningen riktlinjer för koncernens upphandling och genomför upphandlingar inom RSV samt för RSV:s internservice. Sekretariatet Sekretariatet bistår vid planering, uppföljning, kompetensförsörjning, omvärldsbevakning, teambuilding, KTT (Kvalitet till er tjänst) samt administration av verksamheten inom avdelningen. Vidare har sekretariatet hand om vissa utredningar och särskilda uppdrag. Säkerhetsenheten Enheten arbetar med frågor som rör koncernövergripande säkerhetsskydd, riskhantering, beredskap och krishantering. Syftet är att bidra till att skapa ett balanserat skydd mot aktuella hotbilder och risker i verksamheten. Arbetet bedrivs främst genom råd- och regelgivning samt utbildning och uppföljning. Ekonomienheten Inom enheten handläggs frågor som rör skatteförvaltningens och exekutionsväsendets redovisning inkl. uppbördsredovisning, finansiering, betalningsförmedling och internkontroll. Hit hör bl.a. upprättande av delårsrapporter, bokslut, hantering av lån och räntekonto för myndigheterna inklusive RSV. Enheten har vidare ansvaret för verkets ekonomiadministration. Planeringsenheten Enheten ansvarar för att hålla samman arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning för RSV-koncernen i sin helhet och centralmyndigheten RSV. Arbetet är såväl koncerninternt som externt riktat mot vår uppdragsgivare regeringen. Planeringsenheten ansvarar även för att förbättra och utveckla arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning inom koncernen. Upphandlingsenheten Enheten ansvarar för att genomföra samtliga RSV:s upphandlingar. Enheten ska också ge myndigheterna inom koncernen stöd i upphandlingsfrågor, så att upphandlingarna sker med beaktande av lagstiftningens krav och genomförs på ett sådant sätt att varor och tjänster erhålles med högsta kvalitet till lägsta kostnad. Internserviceenheten Enheten ansvarar för fastighet, inköp och service. Servicen består bl.a. av reception, bibliotek, tryckeri, post, bud, distribution, blankett- och kontorsmaterielförråd, vånings- och konferensservice, chaufförstjänst, lokalvård, telefoni, personalrestaurang och övrig vaktmästeriservice. Enheten ansvarar även för den operativa säkerheten inom verket.

14 14 IT-AVDELNINGEN IT-AVDELNINGEN är Riksskatteverkets, skatteförvaltningens och exekutionsväsendets gemensamma IT-organisation som tillhandahåller IT-stöd för koncernens verksamhet. Avdelningen är organiserad i en produktionsenhet, en systemenhet samt stödenheter. De tjänster avdelningen levererar är: Drift och övervakning av koncernens IT-system. Utveckling och förvaltning av tekniska plattformar. Utveckling och förvaltning av koncernens applikationer. Användarservice med en koncerngemensam hjälpfunktion och en närserviceverksamhet. Tjänster utförs i egen regi, genom samverkan med annan myndighet eller genom underleverantörer som upphandlas på marknaden. RSV:s satsning inom Internetområdet leder till krav på nya tekniker och plattformar. Denna utveckling gör att även medborgare och företag blir användare av IT-stödet. Ledning IT-avdelningen leds av en ITdirektör som tillsammans med enhetscheferna utgör avdelningens ledningsgrupp. Till ledningen finns knutet en controllerfunktion, en kvalitetsfunktion och resurser för att utföra uppdrag åt verksledningen. Sekretariatet Enheten köper in IT-utrustning och tjänster, tecknar och förvaltar avtal med externa leverantörer och ger administrativt stöd inom avdelningen. Strategienheten Strategienheten ska utveckla, förvalta och förankra arkitektur för system, tekniska lösningar, ITsäkerhet, informationshantering och regler för användargränssnitt. Enheten för avtal och leveransavtal (ALA) Enheten är en stödfunktion som ska utforma överenskommelser om systemutveckling, systemförvaltning, produktion och användarservice, tillsammans med verksamhetsansvariga och i samverkan med den övriga IT-avdelningen eller externa leverantörer. ALA ansvarar därigenom för styrning av IT-avdelningens underleverantörer av tjänster. Produktionsenheten Enheten svarar för löpande drift av IT-systemen samt för förvaltning och utveckling av produktionsplattformar. Den tekniska miljön är komplex och består av allt från stordatorer till klient-server och modern webbteknik. Produktionsenheten är organiserad i program för att hantera utveckling och förvaltning av plattformar för servermiljö, PC-klienter och kommunikation. Vidare finns program för att paketera och driftsätta applikationer, för kontroll av kvalitet inför driftsättning och för löpande drift. Produktionsutrustning finns förutom i Solna även i Göteborg, Härnösand, Malmö och Västerås. Systemenheten Huvuddelen av de verksamhetsspecifika systemen/applikationerna utvecklas i organisationens egen regi. Utvecklade applikationer förs därefter över i en förvaltningsfas. Systemenheten är organiserad i elva program. Inom dessa program utvecklas och förvaltas applikationssystemen för skatte- och kronofogdemyndigheterna med taxering, uppbörd, folkbokföring, indrivning och administration. Vi använder ett gemensamt strukturerat arbetssätt inom systemutvecklingsområdet. Systemutveckling finns förutom i Solna även i Göteborg, Visby, Västerås och Umeå. Enheten för användarservice Enheten är placerad på WM-data.

15

16 RSV 116 utgåva 4. Utgiven av Riksskatteverket i augusti 2001.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Skatteverket; SFS 2003:1106 Utkom från trycket den 16 december 2003 utfärdad den 27 november 2003. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av Tullverkets organisation; beslutat den 6 september 2006.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av Tullverkets processorganisation; beslutat den 22 juni 2004.

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2008 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Inrättande av Trafikverket

Inrättande av Trafikverket Organisationsstrukturer 1 Övergripande organisationsstruktur Centrala funktioner Verksamhetsområden Samhälle Trafik Investering Stora projekt Resultatenheter Gemensamma uppgifter Gemensamma uppgifter Gemensamma

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Informationsklass: K1R2T1 Bilaga 2. Ansvarsbeskrivningar

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket

Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket Rättsavdelningen Datum Dnr Lena van Aarem 2014-11-19 STY 2014-811 Tel. 08-405 03 49 Ert datum Er referens lena.van.aarem@tullverket.se Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/YT 2013-10-21 reviderad senast 2015-03-12 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket

Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket Rättsavdelningen Datum Dnr Lena van Aarem 2014-09-29 STY 2014-683 Tel. 08-405 03 49 Ert datum Er referens lena.van.aarem@tullverket.se Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Nya regler om styrning och riskhantering

Nya regler om styrning och riskhantering Nya regler om styrning och riskhantering FI-forum 20 maj 2014 1 Agenda och inledning Christer Furustedt Avdelningschef Banktillsyn 2 Agenda Inledning Rättsliga aspekter Styrning, riskhantering och kontroll

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Bakgrund I dagens samhälle krävs det att alla har en hög kompetens när det gäller kommunikation och informationshantering. Enligt IT-strategin

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2003 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Sekretariatet för utvärdering och

Läs mer

Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen INFORMATIONSSÄKERHETEN ÄR TILLRÄCKLIG

Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen INFORMATIONSSÄKERHETEN ÄR TILLRÄCKLIG Underlag 1. Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen Årsredovisningar år 2009 Läkemedelsverket Ledningssystemet för informationssäkerhet SS-ISO/IEC 27001:2006 är under

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Chef för Regionalt utvecklingscentrum

Chef för Regionalt utvecklingscentrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionalt utvecklingscentrum till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN jan.isberg.bransell@lm.se gunnar.jansson@kronofogden.se stephan.sandelin@pensionsmyndigheten.se Revision av outsourcad verksamhet Vad menar vi

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Vad är processorienterad arkivredovisning?

Vad är processorienterad arkivredovisning? Vad är processorienterad arkivredovisning? Software Innovation product summit 5 oktober 2010 Grundades 1999 Litet företag med stora kunder: Finansinspektionen Naturvårdsverket Stockholms stadshus AB AB

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se Internrevision Exemplet Linköpings Universitet Controller 2004- Certified Internal Auditor 1999 Internrevisor 1997-2004 Skatterevisor 1993-97 Externrevisor 1989-93 Sprekare, examen 1989 Roligt 1964 - nu

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Richard Oehme Chef enheten för samhällets informationssäkerhet Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-11-27 173 Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaring... 3 2 Syfte... 4 3 Mål för Informationssäkerhetsarbetet...

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Chef för arkitektur, IT-avdelningen

Chef för arkitektur, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för arkitektur, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan. Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB)

Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan. Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB) Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB) Överenskommelse Bakgrund Riksbanken har enligt lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Presschef, Kommunikationsavdelningen

Presschef, Kommunikationsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Presschef, Kommunikationsavdelningen till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212 Handläggare: Sektion/Enhet: Mottagare: Rubrik: Kerstin Wiss Holmdahl Civilrättssektionen Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer SKELLEFTEÅ KOMMUN Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer Detta dokument är ett ramverk för hur Skellefteå kommun arbetar med och beskriver sina processer. Innehållsförteckning 1 Detta dokument...

Läs mer

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009 Intern styrning och kontroll Verksamhetsåret 2009 ISK-projektet: En oberoende övergripande utvärdering av intern styrning och kontroll (ISK) på Riksbanken, utfördes av Ernst & Young i maj 2009. Utgångspunkt

Läs mer

Konkurrensverkets uppgifter och organisation

Konkurrensverkets uppgifter och organisation Konkurrensverkets uppgifter och organisation 1 2 Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Oktober

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Fastställd av Sidas

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer