Riksskatteverkets organisation och uppgifter 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksskatteverkets organisation och uppgifter 2001"

Transkript

1 2001 Riksskatteverkets organisation och uppgifter 2001

2

3 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsen och verksledningen... 5 Skatteavdelningen... 6 Verksamhetsstödsavdelningen... 7 Riksskatteverkets organisation... 8 Exekutionsavdelningen Kommunikationsavdelningen Personalavdelningen Ekonomiavdelningen IT-avdelningen... 14

4 4 RIKSSKATTEVERKET (RSV) är central förvaltningsmyndighet för beskattning, folkbokföring och indrivning. Verket är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. De övergripande uppgifterna är att leda myndigheterna genom att meddela föreskrifter om verkställighet av lag att utfärda allmänna råd och göra uttalanden rörande rättstillämpningen att ge mål och riktlinjer samt följa upp och analysera verksamheten vid skatte- och kronofogdemyndigheterna att fördela ekonomiska resurser inom förvaltningsområdet att vidta åtgärder som leder till samordning, rationalisering och enhetlighet.

5 5 STYRELSEN OCH VERKSLEDNINGEN RIKSSKATTEVERKET har en styrelse där generaldirektören är ordförande. Under verkets ledning sorterar bl.a. internrevisorerna, exportverksamheten och de båda skattenämnderna. Verksledningen Generaldirektören är chef för verket. I verksledningen ingår också överdirektören, som är generaldirektörens ställföreträdare. Styrelsen I verkets styrelse ingår nio ledamöter som utses av regeringen samt verkets generaldirektör som är ordförande i styrelsen. I styrelsen ingår också två företrädare för personalorganisationerna. Styrelsen beslutar bl.a. om viktigare föreskrifter samt frågor av större ekonomisk betydelse, t.ex. verkets anslagsframställning. Verksledningssekretariatet Sekretariatets uppgift är att biträda verksledningen med beredning och utredning av särskilda frågor samt utgöra ett administrativt stöd. Internrevisionsenheten Internrevisionens granskning omfattar hela RSV-koncernens verksamhetsfält och sker på uppdrag av styrelse och verksledning. Internrevisionen är ett av ledningens instrument för att värdera den interna kontrollen inklusive styrningens effektivitet och ändamålsenlighet. Utöver de rena granskningsinsatserna förekommer vissa konsultativa insatser. Verksamheten styrs av förordningen om intern revision. Det innebär bland annat att RSV:s styrelse fattar beslut om revisionsplan och åtgärder med anledning av internrevisionens rapportering. Vägledande för internrevisionens inriktning är även ett internationellt ramverk för intern kontroll, det s.k. COSO-konceptet, vilket inriktar granskningen på tre huvudområden: tillförlitlighet i den ekonomiska rapporteringen och i annan väsentlig rapportering verksamhetsstyrningen efterlevnad av legala krav och styrdokument. International Consulting Office Kansliet för tjänsteexport samordnar och leder den konsultverksamhet som skatteförvaltningen bedriver utomlands. I kansliets verksamhet ingår även EU-finansierad s.k. twinningverksamhet i kandidatländerna. Skatterättsnämndens och Forskarskattenämndens kansli Skatterättsnämndens och Forskarskattenämndens kansli svarar för beredning och föredragning av ärenden i Skatterättsnämnden och i Forskarskattenämnden samt för expediering av nämndernas beslut. Skatterättsnämnden beslutar i ärenden om förhandsbesked. Forskarskattenämnden beslutar i ärenden om skattelättnader för utländska forskare. Båda nämnderna är fristående från RSV.

6 6 SKATTEAVDELNINGEN SKATTEAVDELNINGEN har det samlade ansvaret för ledning, styrning och uppföljning av sakverksamheten inom beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering och skattebrottsbekämpning. Skatteavdelningens uppgift är att driva utvecklingen av regelverken och verksamheten med en långsiktig och strategisk inriktning samt att styra den faktiska tillämpningen av regelverken genom rättslig styrning och stöd. Därutöver ska avdelningen styra service/informationsoch kontrollverksamheten samt bevaka och analysera omvärlden i samarbete med regionmyndigheterna. Sekretariatet Sekretariatet är en stödfunktion till ledningen för avdelningen. Sekretariatet ansvarar för samordningen av avdelningens planering, uppföljning, budgetering, analys och prognos. Andra uppgifter för sekretariatet är sekreteraruppgifter i ledningsgruppen samt andra uppgifter av karaktären särskilda uppdrag och utredningar. Rättsenheten Enheten ansvarar för rättslig styrning och uppföljning samt analys och utveckling av regelverken. Till detta kommer uppgifter som att ta fram råd och anvisningar, handledningar m.m. Enhetens ansvar omfattar samtliga rättsområden inom skattemyndigheternas verksamhet. Service- och kontrollenheten Enheten ansvarar för planering, ledning, styrning och uppföljning av service- och kontrollarbetet (inklusive skattebrottsbekämpning) inom skattemyndigheternas verksamhetsområden. Enheten arbetar med omvärldsbevakning och ansvarar för metodutveckling och metodstöd för service- och kontrollområdet. Controllerenheten Enheten ansvarar för arbetet med verksamhetsplanering för skattemyndigheterna samt uppföljning och analys av resultatet av verksamheten. Enheten ansvarar för planerings- och uppföljningsdialogen med skattemyndigheterna. Utvärderingsenheten Enheten ansvarar för ledning, samordning och genomförande av utvärderingar, enkäter till allmänhet och företag, analyser av skatteuppbörden m.m.

7 7 VERKSAMHETSSTÖDSAVDELNINGEN VERKSAMHETSSTÖDSAVDELNINGEN har det samlade ansvaret för utveckling och förvaltning av det administrativa stödet och IT-stödet till skattemyndigheterna inom områdena beskattning (samtliga skatteslag), folkbokföring och fastighetstaxering. Här avses även att i materiellt hänseende uppmärksamma och identifiera förändrings- och utvecklingsbehov för det administrativa verksamhetsstödet. Avdelningens ansvarsområde omfattar även utveckling och samordning av diarie- och arkivfrågor inom koncernen. Avdelningen har också ett operativt ansvar för beskattningen av punktskatter såsom energiskatter, kupong- och artistskatt samt tobaks- och alkoholskatter m.fl. Verksamhetsstödsavdelningen har även det samlade ansvaret för och initiativet till produktion av blanketter, broschyrer och andra publikationer inom skatte-, folkbokföringsoch fastighetsområdet samt svarar för det materiella innehållet i dessa. Inom sitt område ansvarar avdelningen för uppföljning av verksamheten, kartläggning, planering, utveckling, beställning, acceptansprovning och dokumentation av IT-stöd. Sekretariatet Sekretariatet är en stödfunktion till ledningen för avdelningen. Sekretariatet svarar bl.a. för samordning och underlag från avdelningen i den förvaltningsekonomiska planeringen samt uppföljning och utvärdering av avdelningens verksamhet inklusive IT-uppföljningen. Controllerenheten Enheten ansvarar för samordning av uppföljning och analys av SKM:s verksamhet samt dialogen med myndigheterna. Till enhetens ansvar hör också avdelningens samordning av produktionsprocesserna, omvärldsbevakning, utveckling och förvaltning av IT-stöd, systemsäkerhet, katastrofplanering samt den koncerngemensamma uppgiften avseende användarstöd. Grunddataenheten Enheten ansvarar för de administrativa stödet inom bl.a. områdena fastighetstaxering, folkbokföring, basinformation och kommunavräkning. Periodbeskattningsenheten Enheten ansvarar för det administrativa stödet inom moms- och arbetsgivarområdena inklusive kvartalsredovisning och VIES. Enheten ansvarar även för samordningen av borgenärsfrågor. Inom enhetens ansvarsområde ligger vidare att ta fram underlag för beräkning av Sveriges bidrag till EU:s budget. Årsbeskattningsenheten Enheten ansvarar för det administrativa stödet inom bland annat områdena inkomsttaxering, kontrolluppgifter, debitering och omräkning av slutlig skatt. Likvidenheten Enheten ansvarar för det administrativa stödet inom bl.a. skattebetalningsområdet, debitering av preliminär skatt samt arvs- och gåvoskatt. Enheten svarar vidare för frågor som rör handräckning, utländska KU, avräkning av nordisk skatt, pensionsdispenser samt bokföringsdispenser. Dokumentenheten Enheten svarar för analys, konstruktion, originalframställning och administration av förvaltningens gemensamma blanketter. Enheten svarar även för de publikationer som har förvaltningen som primär målgrupp. Inom enheten ligger också ansvaret för arkiv- och diariefrågor för hela koncernen. Särskilda skattekontoret Särskilda skattekontoret har det operativa ansvaret för beskattningen av punktskatter med hela landet som verksamhetsfält. I enhetens arbetsuppgifter ingår även vissa återbetalningsärenden såsom återbetalning av moms till utländska företag, kommuner och landsting och vissa myndigheter m.fl. Verksamheten är förlagd till Ludvika.

8 Verksled (VL 8 RIKSSKATTEVERKETS ORGANISATION Verksledningssekretariat (VL/S) Internrevisionsenhet (IR) Skatteavdelning (SK) Verksamhetsstödsavdelning (VE) Exekutionsavdelning (EX) Kommuni avdelnin Sekretariat (SK/S) Sekretariat (VE/S) Sekretariat (EX/S) Sekretar Rättsenhet (SK/R) Controllerenhet (VE/C) Rättsenhet (EX/R) Redakti (KO Service- och kontrollenhet (SK/SK) Grunddataenhet (VE/G) Utvecklingsenhet (EX/U) Kommu enhet Controllerenhet (SK/C) Periodbeskattningsenhet (VE/P) Controller- och utvärderingsenhet (EX/C) Utvärderingsenhet (SK/U) Årsbeskattningsenhet (VE/Å) Stödenhet (EX/ST) Likvidenhet (VE/L) Dokumentenhet (VE/D) Särskilda skattekontoret (VE/SSK)

9 9 ning ) International Consulting Office (ICO) Skatterättsnämndens kansli (SRN/K) kationsg (KO) Personalavdelning (PE) Ekonomiavdelning (EK) IT-avdelning (IT) iat (KO/S) Strategienhet PE/SI) Sekretariat (EK/S) Sekretariat (IT/SEK) onsenhet /R) Personalenhet (PE/PE) Säkerhetsenhet (EK/SÄK) Strategienhet (IT/STR) nikations- (KO/K) Controller- och arbetsgivarenhet (PE/CA) Ekonomienhet (EK/E) Enhet för avtals- och leveransansvar (IT/ALA) Stödenhet (PE/SD) Planeringsenhet (EK/P) Produktionsenhet (IT/P) Upphandlingsenhet (EK/U) Systemenhet (IT/SYS) Internserviceenhet (EK/I) Enhet för användarservice (IT/ANS)

10 10 EXEKUTIONSAVDELNINGEN EXEKUTIONSAVDELNINGEN har det samlade ansvaret för ledning, styrning, utveckling och uppföljning av sakverksamheten vid kronofogdemyndigheterna (KFM) inom områdena förebyggande verksamhet, summarisk process, indrivning med fastighetsförsäljning, tillsyn i konkurs samt skuldsanering. Avdelningen är indelad i ett sekretariat och fyra enheter. Sekretariatet För gemensamma uppgifter inom avdelningen finns ett sekretariat kopplat till avdelningschefen. Sekretariatet har samordningsansvaret inom avdelningen för planering, uppföljning, remisser, yttranden m.m. samt svarar för intern administration. Sekretariatet representerar dessutom avdelningen i olika arbetsgrupper och projekt inom RSV. Rättsenheten Enheten ansvarar för den rättsliga styrningen av verkställighet enligt utsökningsbalken inklusive försäljningsverksamhet, av övrig verkställighet, av specialindrivning samt av borgenärsuppgifterna enligt indrivningslagen och andra borgenärsuppgifter, t.ex. kronomål. Enheten har även ansvaret för den rättsliga styrningen av förebyggande verksamhet, skuldsanering, konkurstillsyn, betalningsföreläggande och handräckning, och för utveckling av allmän förvaltningsrätt, IT-juridik och utbildning. Vidare har rättsenheten också ansvaret för internationella frågor som rör indrivningsverksamheten och obeståndsfrågor. Slutligen svarar enheten för författningsarbete och allmänjuridiska frågor inom exekutionsväsendet. Utvecklingsenheten Enheten svarar för utveckling och införande av regelverk, styrinstrument, arbetssätt och arbetsmetoder inom kronofogdemyndigheternas verksamhetsprocesser. Arbetet bedrivs till stor del genom metodstöd och projektledning/projekt tillsammans med medarbetare från kronofogdemyndigheterna och i nära samarbete med myndigheterna och övriga enheter på exekutionsavdelningen. Vidare samarbetar enheten med andra avdelningar inom RSV genom att i projekt och arbetsgrupper bidra med kompetens inom exekutionsväsendets område. Controller- och utvärderingsenheten Enheten ansvarar för dialogen med KFM avseende planering, uppföljning och analys av KFM:s verksamhet. I detta ingår måldiskussioner, resultatanalyser och resultatbedömningar. Ett andra ansvarsområde är utvärdering, dvs. att studera och analysera hur regelverket och KFM:s verksamhet fungerar i praktiken. Ett tredje ansvarsområde avser införande av en systematisk och kontinuerlig omvärldsbevakning inom KFM:s verksamhetsområde. Stödenheten Enheten samordnar IT-frågor för verksamhetsområdet och svarar för utveckling, underhåll och utvärdering av de verksamhetsanknutna IT-systemen samt rutiner för medelshantering och redovisning. Enheten ansvarar även för framtagning av blanketter, broschyrer och verksamhetsområdets information på RSV:s webbplats:

11 11 KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN KOMMUNIKATIONSAVDELNINGENS uppgifter är att kommunicera budskap externt och internt, ge råd i kommunikationsfrågor samt tillhandahålla kanaler och verktyg för kommunikation. Sekretariatet Sekretariatet är en stödfunktion till ledningen för avdelningen. Sekretariatet ansvarar för samordningen av avdelningens planering, uppföljning, budgetering, analys och prognos. Sekretariatet representerar dessutom avdelningen i olika arbetsgrupper och projekt inom RSV. Redaktionsenheten Enheten svarar för planeringen av verkets information riktad till allmänheten, för förvaltningens grafiska profil samt producerar information till allmänheten i form av annonser, TV-spots, broschyrer, utställningar m.m. Enheten svarar övergripande för RSV:s massmediekontakter och producerar verkets två interna tidningar. En funktion för språkvård finns också inom enheten. Kommunikationsenheten Enheten arbetar med att förvalta och utveckla IT-stödda service- och informationslösningar med utgångspunkt från dels olika intressenters och målgruppers krav och behov, dels den tekniska utvecklingen. Enheten är systemägare och förvaltningsansvarig för RSVkoncernens webbplats, servicetelefon samt koncernens telefoni. Enheten är också ansvarig för RSVkoncernens interna kontors- och informationsstöd (KIS). Arbetet bedrivs i nära samverkan med skattemyndigheter, kronofogdemyndigheter, Riksskatteverkets olika avdelningar samt med andra myndigheter och organisationer.

12 12 PERSONALAVDELNINGEN PERSONALAVDELNINGEN ansvarar för att initiera, utveckla, driva och följa upp kompetensförsörjningen inom koncernen. Avdelningen tillhandahåller också det stöd som myndigheterna efterfrågar så att de kan säkra en god kompetensförsörjning inom sina respektive myndigheter. Personalavdelningen har dessutom ett operativt ansvar för personalfrågorna på myndigheten RSV. Strategienheten Enhetens ansvarsområde täcker in koncernövergripande strategiska frågor av utvecklingskaraktär inom hela det personalpolitiska området. Enheten arbetar i huvudsak med frågor som rör rekrytering, ledarförsörjning, utveckling av arbetssätt och arbetsformer samt kompetensutveckling. I detta ingår att ta fram strategier, styrdokument och riktlinjer, utveckla metoder, förankra och föra ut dessa i koncernen samt att följa upp och kvalitetssäkra hela processen. Personalenheten Enheten ansvarar för att initiera, utveckla och föra ut metoder och styrdokument samt bedriva utvecklings- och förbättringsarbete inom hela det personalpolitiska området på myndigheten RSV. Enheten svarar också för att utveckla och sköta det löpande operativa personalarbetet samt för att tillhandahålla professionellt stöd till avdelningarna avseende samtliga personalpolitiska frågor. Controller- och arbetsgivarenheten Enheten ansvarar för att hålla samman planering, uppföljning och analys av koncernmyndigheternas kompetensförsörjning. Enheten ansvarar även för den koncerngemensamma arbetsgivarpolitiken såsom förhandlingar, avtal och arbetsrättsliga frågor, samt för samordningen av avdelningens omvärldsbevakning. Enheten svarar också för avdelningens budget- och redovisningsfrågor. Stödenheten Enheten ansvarar dels för att ge konsultativt stöd när det gäller koncernövergripande frågor inom utbildningsområdet, dels för utveckling och förvaltning av ITstöd inom personalområdet. Inom utbildningsområdet svarar enheten för det pedagogiska stödet vid utvecklingen av utbildningar, utbildningsmaterialproduktion, kursadministration samt för utveckling och framtagning av stöd för självoch distansstudier.

13 13 EKONOMIAVDELNINGEN EKONOMIAVDELNINGEN ansvarar för frågor som rör säkerhet, planering och uppföljning, redovisning, finansiering och betalningsförmedling inom både RSV och koncernen. Vidare utformar avdelningen riktlinjer för koncernens upphandling och genomför upphandlingar inom RSV samt för RSV:s internservice. Sekretariatet Sekretariatet bistår vid planering, uppföljning, kompetensförsörjning, omvärldsbevakning, teambuilding, KTT (Kvalitet till er tjänst) samt administration av verksamheten inom avdelningen. Vidare har sekretariatet hand om vissa utredningar och särskilda uppdrag. Säkerhetsenheten Enheten arbetar med frågor som rör koncernövergripande säkerhetsskydd, riskhantering, beredskap och krishantering. Syftet är att bidra till att skapa ett balanserat skydd mot aktuella hotbilder och risker i verksamheten. Arbetet bedrivs främst genom råd- och regelgivning samt utbildning och uppföljning. Ekonomienheten Inom enheten handläggs frågor som rör skatteförvaltningens och exekutionsväsendets redovisning inkl. uppbördsredovisning, finansiering, betalningsförmedling och internkontroll. Hit hör bl.a. upprättande av delårsrapporter, bokslut, hantering av lån och räntekonto för myndigheterna inklusive RSV. Enheten har vidare ansvaret för verkets ekonomiadministration. Planeringsenheten Enheten ansvarar för att hålla samman arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning för RSV-koncernen i sin helhet och centralmyndigheten RSV. Arbetet är såväl koncerninternt som externt riktat mot vår uppdragsgivare regeringen. Planeringsenheten ansvarar även för att förbättra och utveckla arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning inom koncernen. Upphandlingsenheten Enheten ansvarar för att genomföra samtliga RSV:s upphandlingar. Enheten ska också ge myndigheterna inom koncernen stöd i upphandlingsfrågor, så att upphandlingarna sker med beaktande av lagstiftningens krav och genomförs på ett sådant sätt att varor och tjänster erhålles med högsta kvalitet till lägsta kostnad. Internserviceenheten Enheten ansvarar för fastighet, inköp och service. Servicen består bl.a. av reception, bibliotek, tryckeri, post, bud, distribution, blankett- och kontorsmaterielförråd, vånings- och konferensservice, chaufförstjänst, lokalvård, telefoni, personalrestaurang och övrig vaktmästeriservice. Enheten ansvarar även för den operativa säkerheten inom verket.

14 14 IT-AVDELNINGEN IT-AVDELNINGEN är Riksskatteverkets, skatteförvaltningens och exekutionsväsendets gemensamma IT-organisation som tillhandahåller IT-stöd för koncernens verksamhet. Avdelningen är organiserad i en produktionsenhet, en systemenhet samt stödenheter. De tjänster avdelningen levererar är: Drift och övervakning av koncernens IT-system. Utveckling och förvaltning av tekniska plattformar. Utveckling och förvaltning av koncernens applikationer. Användarservice med en koncerngemensam hjälpfunktion och en närserviceverksamhet. Tjänster utförs i egen regi, genom samverkan med annan myndighet eller genom underleverantörer som upphandlas på marknaden. RSV:s satsning inom Internetområdet leder till krav på nya tekniker och plattformar. Denna utveckling gör att även medborgare och företag blir användare av IT-stödet. Ledning IT-avdelningen leds av en ITdirektör som tillsammans med enhetscheferna utgör avdelningens ledningsgrupp. Till ledningen finns knutet en controllerfunktion, en kvalitetsfunktion och resurser för att utföra uppdrag åt verksledningen. Sekretariatet Enheten köper in IT-utrustning och tjänster, tecknar och förvaltar avtal med externa leverantörer och ger administrativt stöd inom avdelningen. Strategienheten Strategienheten ska utveckla, förvalta och förankra arkitektur för system, tekniska lösningar, ITsäkerhet, informationshantering och regler för användargränssnitt. Enheten för avtal och leveransavtal (ALA) Enheten är en stödfunktion som ska utforma överenskommelser om systemutveckling, systemförvaltning, produktion och användarservice, tillsammans med verksamhetsansvariga och i samverkan med den övriga IT-avdelningen eller externa leverantörer. ALA ansvarar därigenom för styrning av IT-avdelningens underleverantörer av tjänster. Produktionsenheten Enheten svarar för löpande drift av IT-systemen samt för förvaltning och utveckling av produktionsplattformar. Den tekniska miljön är komplex och består av allt från stordatorer till klient-server och modern webbteknik. Produktionsenheten är organiserad i program för att hantera utveckling och förvaltning av plattformar för servermiljö, PC-klienter och kommunikation. Vidare finns program för att paketera och driftsätta applikationer, för kontroll av kvalitet inför driftsättning och för löpande drift. Produktionsutrustning finns förutom i Solna även i Göteborg, Härnösand, Malmö och Västerås. Systemenheten Huvuddelen av de verksamhetsspecifika systemen/applikationerna utvecklas i organisationens egen regi. Utvecklade applikationer förs därefter över i en förvaltningsfas. Systemenheten är organiserad i elva program. Inom dessa program utvecklas och förvaltas applikationssystemen för skatte- och kronofogdemyndigheterna med taxering, uppbörd, folkbokföring, indrivning och administration. Vi använder ett gemensamt strukturerat arbetssätt inom systemutvecklingsområdet. Systemutveckling finns förutom i Solna även i Göteborg, Visby, Västerås och Umeå. Enheten för användarservice Enheten är placerad på WM-data.

15

16 RSV 116 utgåva 4. Utgiven av Riksskatteverket i augusti 2001.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Skatteverket; SFS 2003:1106 Utkom från trycket den 16 december 2003 utfärdad den 27 november 2003. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av Tullverkets organisation; beslutat den 6 september 2006.

Läs mer

Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket Bilaga 4 173 Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket Uppgifter 1 Om inte något annat föreskrivs ansvarar Skatteverket för frågor om 1. skatter, 2. socialavgifter, 3. vägavgift för vissa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

*Riksskatteverket 1(7)

*Riksskatteverket 1(7) *Riksskatteverket 1(7) YTTRANDE Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian (Ds 2002:15) Det nya Riksskatteverket. Fi 2002/2108. (1 bilaga) 1 Sammanfattning RSV instämmer i stort i utredningens förslag.

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av Tullverkets processorganisation; beslutat den 22 juni 2004.

Läs mer

Administration av skattesystemet

Administration av skattesystemet 217 12 Administration av skattesystemet 12.1 Inledning Skattesystemet berör alla invånare, företag och organisationer och nästan alla deltar i dess administration som deklaranter, uppgiftslämnare eller

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Inrättande av Trafikverket

Inrättande av Trafikverket Organisationsstrukturer 1 Övergripande organisationsstruktur Centrala funktioner Verksamhetsområden Samhälle Trafik Investering Stora projekt Resultatenheter Gemensamma uppgifter Gemensamma uppgifter Gemensamma

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/YT 2013-10-21 reviderad senast 2015-03-12 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten

Läs mer

Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket

Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket Rättsavdelningen Datum Dnr Lena van Aarem 2014-11-19 STY 2014-811 Tel. 08-405 03 49 Ert datum Er referens lena.van.aarem@tullverket.se Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket

Läs mer

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef

Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn

Läs mer

Organisationsförändring

Organisationsförändring Beredningen Allmänna utskottet 2007-12-05 74 24 Socialnämnden 2007-12-14 170 29 Dnr 2007/450-70 Organisationsförändring Bilagor: Organisationsskisser; nuvarande samt förslag till förändringar Ärendebeskrivning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta.

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Arbetsordning för Margarethaskolan i Knivsta Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Funktion Lagstiftning Innehåll

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2

Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2 Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2 Inledning 1 Fullmäktige i Riksbanken har beslutat om arbetsordningen i Riksbanken. Arbetsordningen anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

10 Informationsutbyte med utlandet

10 Informationsutbyte med utlandet 137 10 Informationsutbyte med utlandet 10.1 Allmänt Vid utredning av utlandstransaktioner kan ofta information hämtas in genom medverkan från myndighet i utlandet. I lagen (1990:314) och förordning (SFS

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2008 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Informationsklass: K1R2T1 Bilaga 2. Ansvarsbeskrivningar

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen Revisorerna Revisionsstrategi 2017 2018 Antagen 2017-06-15 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 Den kommunala revisionens uppgift utgår från fullmäktige... 3 1.2 Skillnader mellan privat och kommunal

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Revisorernas arbetsordning

Revisorernas arbetsordning 1 PM 2011-03-08 1 (9) Avdelningen för ekonomi och styrning Revisorernas arbetsordning Denna PM belyser vad revisorernas arbetsordning är och ger underlag för att arbeta fram eller revidera en sådan. Vad

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av förvaltningschef den 1 februari 2008 1 (7) Dnr 434-11-11 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2016:1023 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen

Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/HB-YT Reviderad senast 2016-11-01 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten som ska

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Chef för arkitektur, IT-avdelningen

Chef för arkitektur, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för arkitektur, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Kansliordning. Kansliets organisation, ansvar och befogenheter. Beslutad den 19 december

Kansliordning. Kansliets organisation, ansvar och befogenheter. Beslutad den 19 december Kansliordning Beslutad den 19 december 2013 Kansliordningen innehåller interna föreskrifter om organisation och arbetsfördelning, ansvar och befogenhet, samt handläggning och föredragning på Sametingets

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Chef för Regionalt utvecklingscentrum

Chef för Regionalt utvecklingscentrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionalt utvecklingscentrum till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen

Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Bakgrund I dagens samhälle krävs det att alla har en hög kompetens när det gäller kommunikation och informationshantering. Enligt IT-strategin

Läs mer

Servicedeklaration för Kommunledningsstaben

Servicedeklaration för Kommunledningsstaben Bilaga 2 Servicedeklaration för Kommunledningsstaben Ekonomi och inköp IT Planering och utveckling Näringsliv och besöksnäring Personal Medborgarservice Kultur och fritid Ekonomi och inköp Ekonomi och

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

IT styrning- Från ett 1a, 2a och 3e linjeperspektiv

IT styrning- Från ett 1a, 2a och 3e linjeperspektiv IT styrning- Från ett 1a, 2a och 3e linjeperspektiv Josefin Nordlander Chef Koncernsäkerhet & Kontroll GRC-dagarna 8-9 oktober 2015 Vad menas med IT styrning? IT-styrning handlar om att styra IT så att

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll Policy för Essunga kommuns internkontroll Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Policy 2017-02-20, 6 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, bolag och stiftelser Giltighetstid 2017-02-21 2021-12-31

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun

Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun Allmänt reglemente för nämnderna i Malung-Sälens kommun Fastställt av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 13. 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER För beslut i vissa frågor, som annars skulle

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Chef till kansliet vid Nationella operativa avdelningen

Chef till kansliet vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till kansliet vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Att integrera RSA i arbetet med intern styrning och kontroll samt i myndighetens styrprocess Michael Lindstedt Myndigheten

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer