Kårstugerapport. Projektdel 1. Beatrice Berg Joakim Johansson Lotta Dahl Petrus Lundgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kårstugerapport. Projektdel 1. Beatrice Berg Joakim Johansson Lotta Dahl Petrus Lundgren"

Transkript

1 Kårstugerapport Projektdel 1 Beatrice Berg Joakim Johansson Lotta Dahl Petrus Lundgren

2 2 (45) Sammanfattning I denna rapport har Kårstugegruppen sammanställt underlag i syfte att förbereda inköp av en kårstuga. Här beskrivs hur det administrativa arbetet kan organiseras och hur den dagliga skötseln kring stugan kan skötas. Det finns även beskrivet hur samarbeten med företag skulle kunna se ut och vilka kontakter som tagits under arbetets gång. Slutligen presenteras förslag på fastigheter som ligger till grund för de kalkyler som gjorts samt hur man bör gå vidare med arbetet i nästa fas av projektet, projektdel 2.

3 Innehållsförteckning Kårstugerapport 3 (45) Inledning... 4 Bakgrund... 4 Uppdrag... 4 Drift... 5 Administration och underhåll... 5 Organisation... 6 Bokning och nyckelhavare... 7 Uthyrning... 7 Ekonomi... 9 Hyra eller äga... 9 Försäkring... 9 Driftkalkyl... 9 Motivering av inkomstberäkningar... 9 Motivering av utgiftsberäkningar Investeringskalkyl Förslag på objekt Dahlamon Örnholma Bankekind, Karlebo Nybygge Samarbeten Samarbetespaket Skräddarsydda paket Fortsatt arbete Krav på fastighet Marknadsföring Möjligheter Slutsats Bilagor Bilaga 1: Förslag på uthyrningsregler Bilaga 2: Exempel på förseelser Bilaga 3: Hyra eller äga Bilaga 4: Kalkyler Driftkalkyl Driftkalkyl Driftkalkyl Investeringskalkyl: Bankekind Investeringskalkyl: Dahlamon Örnholma Investeringskalkyl: Nybygge Bilaga 5: Exempel på hus Exempel 1: Dahlamon Örnholma Exempel 2: Bankekind Bilaga 6: Kontakter Kontakt med företag Bilaga 7: Sammanställning Trappans baspaket Bilaga 8: Annonsering i Corren Bilaga 9: Jämförelse CHS och THS kårstugor... 42

4 4 (45) Inledning I enlighet med uppdragsbeskrivningen 1 har Kårstugegruppen arbetat med att ta fram underlag för ett eventuellt införskaffande av en kårstuga. I arbetet har projektgruppen utgått från att besvara de frågor som formulerats i projektplanen. Denna rapport syftar till att slutföra del 1 av uppdraget. Bakgrund Studenter vid Tekniska högskolan har länge efterfrågat möjligheten att hyra ett hus med tillhörande bastu som kan användas vid teambuilding, mindre sittningar och andra aktiviteter. Då LinTek har de ekonomiska förutsättningarna till en sådan stuga så är ett inköp på sin plats. En kårstuga skulle gynna LinTeks medlemmar och stärka varumärket LinTek. Uppdrag Uppdraget är uppdelat i två delar. Den första delen är till för att sätta upp krav och regler vad gällande skötsel och bruk av en kårstuga. Detta för att reda ut alla de frågetecken som kan tänkas komma upp vid ett ägande. Projektledaren måste i en rapport lämna in svar på frågor i del ett av uppdraget till LinTeks fullmäktige där den sedan skall bli godkänd. När rapporten i del ett är färdig och godkänd så får projektledaren tillgång till de pengar som finns i LinTeks fond husfond menande till att genomföra del två. Del två av uppdraget syftar till ett köp av en kårstuga. Nedan följer de frågor som ska besvaras. Rapporten ska sedan godkännas godkänd i LinTeks fullmäktige innan budget/vp-dagen år Vem kommer ha hand om bokning av och nycklar till stuga? Hur kommer ett låntagarkontrakt se ut? Hur mycket får stugan gå back ur en ekonomisk synpunkt? Hur mycket administrativt arbete kommer de anställda i kåren att behöva lägga ner? Hur ska kårstugan försäkras? Vilka regler ska finnas för uthyrning? Vilken sponsring går att få? Vilka får hyra stugan? Vilka förmåner har LinTek-medlemmar? Hur mycket kommer hyran att ligga på? 1 Uppdragsbeskrivningen för projektledare Kårstuga, LinTek/Dokument/Intressanta-dokument/Uppdragsbeskrivningkrstuga2012.pdf. ( )

5 5 (45) Drift Administration och underhåll Nedan följer uppgifter på vad den dagliga driften innebär. Dessa uppgifter kan förslagsvis fördelas på husansvarig, utskott och fastighetsskötare. Administrativt arbete vad behöver göras? Ta emot och bekräfta bokningar via besök, e-post, telefon eller bokningssystem Ansvara för hyreskontrakt Ta betalt för uthyrningen och ta emot deposition Lämna ut nycklar, hyresregler, information, kopia på hyresavtal och checklista för städning Uppföljning av hyresgästens åtaganden 2 Ta ställning till om hyresgästen fullföljt sina åtaganden exempelvis vad gäller städning, och om inte hur stort avdraget på depositionen bör bli alternativt debitera hyresgästen för ersättning av större skador Ta emot nycklar efter uthyrning Betala tillbaka deposition Svara på frågor Tidsåtgång för administrativt arbete Med bra rutiner och ett smidigt bokningssystem kommer detta arbete troligtvis ligga på omkring 60 min/dag. Birgitta Hanson 3 på Chalmers studentkår har hand om det administrativa arbetet kring deras kårhus och enligt henne tar arbetet inte ens vid de tyngsta perioderna mer än 60 min/dag. Marcus Bäck 4, driftchef på Kårallen, lägger min/dag på det skriftliga arbetet med bokningarna. Bokningarna är en liten del av hans arbete, den stora delen handlar om att ge information till hyresgäster under deras långa planering inför stora arrangemang. Skötsel av stugan vad behöver göras? Inspektion och genomgång av inventarier mm efter uthyrning Allmän skötsel av tomt o Gräsklippning o Rensning av ogräs Allmän skötsel av fastighet o Grovstädning o Skötsel av eventuell brygga och bastu o Skötsel av el, vatten och avlopp o Reparationer o Skötsel av fasad Köpa in och fylla på förbrukningsartiklar Driva utvecklingsarbete Rycka in vid akuta behov 2 Se bilaga 1: Förslag på uthyrningsregler 3,4 Kontaktuppgifter se bilaga 6

6 6 (45) Tidsåtgång för skötsel av stugan Vid avsyning efter varje uthyrning skulle skötselarbetet ta 1-3 dagar/vecka, samt lite mer tid vid större projekt, exempelvis under någon vecka på sommaren. Sven Alexandersson 5 på Kår-x på KTH har hand om skötseln av deras kårstuga. Han åker till stugan en dag per vecka för genomgång och kontroll. Malcolm Granberg, husansvarig 13/14 på CHS, spenderar timmar per vecka vid deras kårstuga. Avsyningar efter uthyrningar kan göras antingen efter varje uthyrning eller någon gång i veckan beroende på hur man vill lägga upp det. Avsyningarna bör inte ta mer än min med en bra checklista att utgå ifrån. Resväg tillkommer med minuter tur och retur beroende på vart stugan ligger. Organisation Förslag på organisationsupplägg listas nedan. Listan är rangordnad där det första alternativet är det som anses vara mest passande. 1. Ledningsgruppsmedlem + utskott som har hand om allt. Ta in extern hjälp vid stora skador. 2. Ledningsgruppsmedlem + utskott + Kårservice. Detta organisationsupplägg skulle kräva ytterligare en post i budgeten för ersättning till Kårservice. 3. Ledningsgruppsmedlem + utskott + deltidsanställd fastighetsskötare. Detta organisationsupplägg kräver en post i budgeten för ersättning till fastighetsskötaren. En ledningsgruppsmedlem bör ha ansvaret för kårstugan och ta hand om det administrativa arbete det innebär med stugan. Ledningsgruppsmedlemmen skulle kunna ha ett utskott till sin hjälp som står för den dagliga skötseln av stugan. Ansvaret kan möjligtvis tilldelas en befintlig post, alternativt kan en ny post inom LinTeks ledningsgrupp tillsättas. Ett utskott skulle kunna användas för att avlasta ledningsgruppens arbete med stugan. Utskottet uppgift vore då att ha hand om avsyningar efter uthyrningar, enklare skötsel av stugan samt utföra lite större projekt kring stugan under någon eller några veckor på sommaren. Utskottet Chalmers bastukommité består av 7-8 studenter som åker ut 1-2 luncher/vecka för avsyningar. De har även en byggvecka under sommaren då de utför enklare renoveringsarbeten och reparationer. Att ha ett utskott till hjälp skulle avlasta både ekonomiskt och tidsmässigt. Beroende på vilket skick stugan är i vid inköp kommer det kanske behövas en fastighetsskötare. Fastighetsskötarens ansvar skulle då vara ha hand om den mer avancerade skötseln av stugan som kräver goda kunskaper och erfarenhet. Fastighetsskötaren bör också kunna rycka in vid akuta behov. Ytterligare en fördel med att ha en fastighetsskötare vore att kunskap kring fastigheten förs vidare genom åren på ett smidigt sätt. Det kan vara lämpligt att ha någon som är anställd på längre sikt som har koll på huset då styrelsen byts ut varje år. Vi har uppskattat att fastighetsskötaren skulle jobba ca 100h/år 6 vilka då dras bort från tidsåtgången för skötsel av stugan. 5 Kontaktuppgifter se bilaga 6 6 Uppskattat utifrån bl.a. uppgifter från CHS och THS, se bilaga 9: jämförelse CHS och THS kårstugor

7 7 (45) Ett alternativ är att Kårservice handhar den administrativa delen av arbetet kring kårstugan. De har redan ett väl fungerande bokningssystem och skulle relativt enkelt kunna ta på sig uppgifter som nyckelutlämning och information. De har även god kunskap om fastighetsförvaltande som vi anser är värdefull. De skulle även, på samma sätt som en fastighetsskötare, kunna fungera som en kunskapskälla då byten inom LinTeks styrelse görs varje år. Inköp av denna tjänst från Kårservice innebär extra kostnad för ett arbete som förmodligen kommer vara ganska smidigt och inte ta så lång tid. Alltså vore det bättre ur ett ekonomiskt perspektiv att istället lägga detta ansvar på exempelvis en medlem i LinTeks ledningsgrupp om möjlighet finns. Bokning och nyckelhavare Ett enkelt och effektivt bokningssystem är viktigt för att minimera tidsåtgång kring det administrativa arbetet vad gäller bokningar, fakturahanteringar och nyckelutlämningar. I dagsläget använder Kårservice ett bokningssystem för Pub Örat som vore passande att använda för bokning kårstugan. Det fungerar på ett sådant sätt att hyresgästen via en hemsida skickar en bokningsförfrågan som driftchefen sedan bekräftar. Detta bokningssystem bygger på open source och är direkt anpassat efter Kårservice behov och det är förmodligen inte omöjligt att förändra för att passa bokning av kårstugan. Vad gäller nyckelutlämningar så kan det bli problematiskt med utlämningar av nycklar i Norrköping om antagandet att LinTeks husansvarig kommer vara placerad i Linköping. Det lämpligaste alternativet skulle vara att ha en stuggrupp, med minst två medlemmar i Norrköping, som kan möta upp gästerna, lämna ut nycklar, låta gästerna signera ett kontrakt och rapportera detta till husansvarig. För att ta hänsyn till alla LinTeks medlemmar vad gäller möjlighet att hyra kårstugan bör man göra det möjligt så att nyckelutlämning, depositionsbetalning och kontraktsignering kan ske både i Linköping och i Norrköping. Detta skulle kunna lösas genom att utskottsmedlemmar väljs på ett sådant sätt att de består av både linköpingsstudenter och norrköpingsstudenter. Med ett flertal nycklar och ett internetkopplat bokningssystem borde detta vara möjligt att lösa. Uthyrning På Chalmers tekniska högskola studerar cirka personer. Samtliga studenter är medlemmar i kåren vilket gör att alla dessa har tillgång till kårens fritidsanläggning, CS bastun och sportstugan i Härryda. De har en uthyrningsfrekvens på 300 bokningar per år fördelat på två stugor. De som har möjlighet att hyra fritidsanläggningen är studerande vid Chalmers, f.d. studerande vid Chalmers och företag. Kungliga tekniska högskolans studentkår har även de en kårstuga. Denna kårstuga, Osqvik, hyrs ut till sektioner/kårföreningar, THS-medlemmar och alla övriga externa i olika kategorier. På KTH finns ca helårsstudenter och uthyrningen av kårstugan sker 3-4 dagar per vecka under vår, sommar och höst. Under vintern är kårstugan uthyrd 1-2 dagar/vecka.

8 8 (45) Om man tillåter samtliga studenter på Linköpings universitet, med LinTeks ca 4000 medlemmar 7 och de resterande studenter vid LiU att hyra kårstugan så kommer det finnas tillräckligt många bokningar för att säkra att kårstugan bär sig ekonomiskt. Om man även tillåter företag att hyra stugan för arrangemang kopplat till studenter kommer antalet bokningar att öka lite till. LinTek-medlemmar bör ha förmåner vid bokning i form av rabatt på hyreskostnaden. Hyran för studenter utanför LinTek kan ligga på några hundralappar upp till 50 % mer än för medlemmar. Företag kan betala betydligt mer. Det kan också finnas andra möjligheter att få förmåner i utbyte mot arbete kring kårstugan, t.ex. att måla väggar, gräva osv. Man skulle även kunna betala av hyran i utbyte mot arbete för större projekt. Anledningen till att man bör hålla möjligheterna öppna för alla studenter samt företag att nyttja stugan är främst för att det är önskvärt att, så långt det är möjligt, säkra att uthyrningsfrekvensen är tillräckligt hög. Upptäcker man däremot att trycket på stugan blir för högt och att LinTeks medlemmar missgynnas finns möjlighet att ändra dessa förutsättningar. Detta kan göras antingen genom att endast tillåta LinTek-medlemmar att nyttja stugan eller genom att ge LinTek-medlemmar ytterligare förmåner, till exempel möjlighet att boka tidigare än andra. 7 HT13

9 9 (45) Ekonomi Hyra eller äga För att jämföra ägande av en fastighet mot att hyra har punkter för för- respektive nackdelar med alternativen sammanställts, se bilaga 3. Eftersom Kårstugan är tänkt att vara en långsiktig investering som ska gynna LinTeks medlemmar står det klart att fördelarna med att äga överväger fördelarna med att hyra en eventuell fastighet. Riskerna ökar om man äger men det finns med stor sannolikhet ett tillräckligt stort intresse för en kårstuga bland medlemmarna för att stugan ska gå runt. Försäkring Länsförsäkringar Östgöta gav en preliminär siffra på vad en försäkring av en kårstuga skulle kosta, nämligen kr/år exklusive lösöre. Trygg hansa gav en preliminär siffra på 7500 kr/år exklusive lösöre och ytterligare 2000 kr för lösöreförsäkring. Båda siffrorna är baserade på ett objekt på 200m 2 med trästomme och träfasad, vilket ofta är det dyraste att försäkra. Därför ligger försäkringskostnaden i budgeten på kr. Försäkringen för stugan kommer antagligen bli en småhusförsäkring. Om det är möjligt kan det vara ett bra alternativ att utöka LinTeks befintliga försäkring till att inkludera kårstugan, då det förmodligen är det billigaste alternativet. Driftkalkyl Målet är att kårstugan ska vara självförsörjande, alltså att de årliga inkomsterna ska täcka kostnaderna. Däremot är det inte sagt att investeringen nödvändigtvis ska betalas av med intäkter från stugan. Inräknat rimliga avsättningar bör därför ett nollresultat eftersträvas. Driftkalkylerna finns i tre utföranden, vilka är baserade på förslagen på organisationsupplägg. Skulle man välja ett organisationsupplägg där Kårservice har hand om det administrativa skulle det tillkomma en kostnad på kr/år och med en deltidsanställd fastighetsskötare Se bilaga 4 för kalkyler. Motivering av inkomstberäkningar De flesta sektioner som har svarat på den enkät som skickades ut säger sig villiga att hyra anläggningen åtminstone 1-2 gånger per år, en del betydligt oftare än så. Priset är en viktig faktor som påverkar uthyrningsfrekvensen, något som också nämns av flera sektioner. Med ett pris på 1300 kr/dygn (exklusive moms) helgtid och något billigare vardagar borde anläggningen kunna hyras ut minst en gång per år fördelat på samtliga sektioner, fadderier och festerier, vilka är ca 50. Priset 1300 kr/dygn är en bra hyresnivå om stugan ska husera personer. Om stugan skulle ha kapacitet för personer kan priset höjas upp till 2500 kr/dygn och för en stuga med kapacitet på över 60 personer kan priset höjas upp till 3500 kr/dygn. Beräkningarna är på hus som ännu inte är anpassade för att ha plats för sällskap på 60 personer och kommer därför användas av priset på 1300 kr/dygn (helgpris). 8 ( )

10 10 (45) Beträffande uthyrningsfrekvensen till enskilda LinTek-medlemmar är det svårt att få en bra uppfattning, därför väljs här att basera uthyrningsfrekvensen på 2008 års husutredning samt jämförelse med Chalmers och KTHs uthyrningsfrekvenser. Detta leder till en uppskattning på att anläggningen kommer hyras ut upp till 5 gånger årligen till icke LinTek-medlemmar. Det finns även en uppskattning på att anläggningen kommer hyras ut åtminstone 10 gånger per år till externa sektioner och troligtvis ca 5 gånger per år till studentföreningarna (LiTHe-Blås, Liu Water & Wind, 720, etc.). Utöver detta borde anläggningen kunna hyras ut åtminstone 4 veckor under sommaren och på så sett generera intäkter. Totalt borde detta generera hyresintäkter på drygt kr per år. I denna kalkyl har försiktighetsprincipen använts men trots detta är det viktigt att lägga ner energi på marknadsföring, speciellt de första åren. Motivering av utgiftsberäkningar Vattenkostnaden baseras på 2008 års husutredning där de i samtal med Tekniska Verken och genom att studera Tekniska Verkens prislistor online fann att taket för vattenkostnaden borde hamna på 5000kr årligen exklusive moms. Med elvärme borde det enligt Tekniska verken röra sig om runt kwh per år men beroende på väder, yta och uthyrningsfrekvens skulle denna siffra kunna stiga. Med ett pris på 1 kr/kwh borde det landa på omkring kr/år. Pelletsuppvärming skulle kunna vara ett alternativ till eluppvärmning. Pellets är en mer kostnadseffektiv värmekälla som dessutom öppnar för sponsalternativ. Denna utgiftspost är mycket beroende av fastighetens befintliga värmelösning och storlek. En stor kostnad i budgeten är bilkostnaden som beräknas bli kr. Räknar man med att stugan ligger 30 km från campus Valla och att stugan ska besökas efter varje uthyrning (som summeras till nästan 85 st.) behöver man färdas en sträcka på totalt 510 mil/år. Räknar man med en kostnad på 25 kr/mil resulterar detta i en årlig kostnad på ungefär kr. Investeringskalkyl Många av kostnaderna är samma mellan de olika investeringsalternativen. Bygger man nytt kan man välja att bygga in bastu och duschrum i huset (vilket ökar kostnaden per kvm för bygget). På de befintliga objekten behövs det bygga till bastu och sovstuga. Ett nybygge är oftast lättare att kalkylera jämfört med ett befintligt objekt eftersom man vet vilka kostnader som uppstår och man kan på förhand bestämma hur mycket man vill lägga. Ett befintligt objekt kan ha dolda kostnader som man inte vet om när man köper, speciellt på lång sikt. Med det i åtanke har kr avsats för eventuella ombyggnationer. De första åren efter inköp av en kårstuga kan det vara svårt att få den uthyrd till sin fulla potential. Mycket hänger på att marknadsföringen når fram till studenter men i händelse av att uthyrningsfrekvensen inte räcker till bör det finnas riktlinjer. Om det skulle inträffar ett sådant scenario att kårstugan går med förlust har vi i projektet, med hjälp utav budgetkalkylen som underlag, diskuterat fram att man bör öronmärka en summa på kronor. Denna summa kan i ett sådant scenario säkra att det finns

11 11 (45) utrymme att betala de fasta utgifter kring kårstugan tills uthyrningsfrekvensen blivit tillräckligt hög för att gå runt. Detta gäller för antagandet att kårstugan går med kr i back första året, kr andra året, kr tredje året, kr fjärde året och på det femte året bör kårstugan vara i ekonomisk balans. Om Kårstugan inte når upp till dessa krav så kan man halvera alla uthyrningskostnader till kr med förutsättningen att kårstugan kommer nå ekonomisk balans inom dessa fem år. Om kårstugan har en differensskillnad på mer än kr i förlust bör det ske en undersökning som granskar kårstugans ekonomiska obalans.

12 12 (45) Förslag på objekt Inget av följande förslag uppfyller i nuläget alla de krav som ställts på stugan. Däremot hjälper de till att skapa en uppfattning om inköpspris på dagens marknad. Dessutom är det bra att ha något att basera kalkyler på. Driftkalkyler över de tre olika objekten har gjorts, se bilaga 4. För mer detaljer om objekten, se bilaga 5. Dahlamon Örnholma 9 Huset ligger väldigt fint med strandtomt på 1669 m 2 vid sjön Ören. Det tar ca 25 minuter med bil från Linköping och 45 minuter från Norrköping att ta sig dit. Det finns garage, uteplats, fiskerätt och båtbrygga. Gästhuset och huset är tillsammans 82 m 2 stort med åretruntstandard. Priset är kr. Till detta objekt behövs en bastu och eventuella ombyggnationer läggas till. Bankekind, Karlebo Huset är ett fritidshus i ett plan med 30 m 2 boarea. Tomten på m 2 ligger på en udde med sjön på tre sidor vilket skapar ett ostört läge. Badklippa och plats för brygga finns nedanför tomten. Huvudbyggnaden har kök, sällskapsrum och ett sovrum. Separat sovstuga med två bäddar finns. Med bil tar det 20 minuter från Linköping och 40 minuter från Norrköping att ta sig dit. Utgångspriset är kr. Till detta hus behövs en sovstuga, en bastu och eventuella ombyggnationer läggas till. Nybygge Simon Helmér, VD på studentbostäder, menar att det kostar ca kr/m 2 att bygga nytt. Undersökningar som gjorts visar att denna siffra är lämplig. Det blir även billigare per m 2 desto större man bygger. Ett förslag på tomt 11 med sjönära läge är Lovesebergsvägen 3 i Ryssnäs i Norrköping. Det tar 40 minuter med bil att ta sig dit från Linköping och 20 minuter från Norrköping. Priset för den 1400 m 2 stora tomten är kr. 9 ( ) 10 ( ) 11 ( )

13 13 (45) Samarbeten För att minska påfrestningen på kårens ekonomi vid införskaffande av en kårstuga bör man ha som målsättning av att till viss del finansiera inköp och iordningställande genom samarbetsavtal med företag. För att undersöka intresset hos företag har vi kontaktat ett antal för att presentera var vi står och vad som skulle kunna tänkas ske i framtiden. Vi har fått blandade gensvar men anser att det finns ett intresse kring projektet. En betydande anledning till varför gensvaret varit sämre hos vissa företag tror vi grundar sig i att vi inte har något färdigt förslag att presentera utan att vi fortfarande är i undersökningsfasen. Med de företag som har visat intresse vid kontakt har vi avtalat att vi ska återkomma efter FuM-mötet i januari om det beslutas att gå vidare till del 2 i projektet. Detta för att återkoppla och eventuellt gå vidare i ett samarbete. En sammanställning av företagskontakter finnes i bilaga 6. För att få en rimlig uppfattning om hur mycket företag är beredda att betala för olika typer av exponering och samarbeten har vi gått igenom kårhus Trappans samarbetsavtal som skrevs då det skulle byggas. Dessa avtal pekar på att företag är intresserade av att samarbeta kring denna typ av projekt. Därför finns det också med stor sannolikhet goda möjligheter att upprätta samarbetsavtal kring kårstugan. Sammanfattningsvis handlade merparten av Trappans samarbetsavtal om att företagen fick exponering i kårhuset, antingen genom att få ha sin logga synlig eller att ett rum döptes efter företagets namn. Enstaka avtal gick ut på att byggföretag iordningställde och målade ett rum och därefter fick döpa rummet efter företagets namn. Alla samarbetsavtal (ej donationerna från stiftelser) innefattade exponering i tackannonser i studenttidningarna Filosofen, LiTHanian och Liu-Luntan samt exponering och länk på kårhusets hemsida. Då man skrev samarbetsavtalen till kårhus Trappan utgick man från olika baspaket kallade Stöttepelaren och Stommen, se bilaga 7. Dessa baspaket innehöll i olika omfattning exponering i kårhuset, exponering i tryck, exponering på webb, inbjudan till invigning, tillgång till lokaler, rättigheter till kårhusets logotyp samt option, dvs. rättighet att förlänga eller teckna nytt avtal efter avtalstidens utgång. Samarbetespaket För att ha en grund att stå på då man kontaktar företag i syfte att upprätta samarbetsavtal är det lämpligt att baspaket att utgå ifrån. Utifrån dessa baspaket kan man sedan utveckla avtalet efter vad företaget önskar. Då följande förslag till paket tagits fram har vi, som tidigare nämnt, använt oss av de samarbetsavtal som var aktuella då kårhus Trappan skulle byggas. Detta främst för att undersöka rimligheten vad gäller summa pengar kontra exponering för företaget. Då utbytet för företagets vinning handlar om exponering är det rimligt om avtalen skrivs för ett visst antal år. Då man tittar på hur Trappans avtal är skrivna verkar det rimligt att avtalen skrivs för en femårsperiod. För att ytterligare bekräfta rimligheten i vad företag är beredda att betala för exponering har vi tittat på hur mycket det kostar att annonsera i Corren. Dock måste man ha i beaktning att dessa annonser blir sedda av fler människor än vad exponering i kårstugan och studenttidningar skulle innebära. Dock skulle ett samarbete kring kårstugan innebära en mer långsiktig och målgruppsinriktad exponering.

14 14 (45) Se bilaga 8 för prisexempel på en annons på Correns förstasidor. Givetvis måste paketen specificeras mer om de ska gå att teckna med företag i framtiden men det är svårt att göra innan man vet mer precist vad som kan erbjudas. Nedan följer förslag på hur paketen skulle kunna se ut. Bronspaket Ungefärlig summa: kr Utbyte: Exponering på LinTeks hemsida. Exponering i eventuell tackannons. Exponering vid marknadsföring av kårstugan. Silverpaket Ungefärlig summa: kr Utbyte: Exponering i Kårstugan (tidsbegränsad), exempelvis i form av en tavla. Exponering på LinTeks hemsida. Exponering i eventuell tackannons. Exponering vid marknadsföring av kårstugan. Guldpaket Ungefärlig summa: kr Utbyte: Exponering på mycket väl synlig plats under längre tid i Kårstugan, t ex 5 år. Exponering på LinTeks hemsida. Exponering i eventuell tackannons. Exponering vid marknadsföring av kårstugan. Skräddarsydda paket Då det finns otroligt många möjligheter för detta projekt så finns det även stora möjligheter för företag att vara med och påverka hur ett eventuellt samarbete skulle kunna se ut. Detta kan med all säkerhet ses som en stor fördel då man föreslår samarbeten för företag eftersom att det för deras del kan ses mer intressant. Eftersom vi i Kårstugegruppen tror att detta projekt är något som uppskattas av många studenter finns det även en möjlighet att de skulle kunna vara med och bidra till olika saker som rör kårstugan. Det skulle exempelvis kunna handla om att en student betalar en stol och får sitt namn på den. Nedan följer en lista med förslag på skräddarsydda samarbeten. Ett rum eller del av huset döps till, av företaget, önskat namn. Ca kr Bastu; Ett företag finansierar byggandet eller inköpet av en bastu mot att man döper bastun efter företagets namn. Ca kr (Helt beroende på hur förutsättningarna ser ut) Tjänster i form av exempelvis byggnation i utbyte mot exponering.

15 15 (45) En student köper en stol mot att ett namn graveras in på stolen. Exempel på stol 12 och namnbricka 13 : Ca kr. Försvarsmakten vill bli av med våningssängar; vi erbjuder oss att ta hand om dem. Företag sponsrar med specifika produkter, exempelvis IKEA sponsrar med inventarier mot exponering. Kommunen bidrar med mark, sätta loggan Där idéer blir verklighet vid ingången till kårstugan. Möjligtvis ett stort lejonhuvud att gå igenom. SMHI sponsrar med bra väder, studenterna bidrar med glatt humör. 12 ( ) 13 ( )

16 16 (45) Fortsatt arbete Nästa del i projektet, del 2, syftar till ett köp av en kårstuga. Kraven på kårstugan är uppdelade i tre kategorier, se Uppdragsbeskrivning projektledare kårstuga. Den första kategorin krav bör uppfyllas om ett köp ska genomföras. Förslag på hur kraven ska ställas i sökandet efter ett hus eller en tomt finns under rubriken krav på hus vid framtida sökande. Om man fattar beslut att gå vidare i frågan kring att köpa en kårstuga bör man gå vidare med att göra följande: Följa upp kontakter som upprättats Aktivt leta lämpliga objekt som uppfyller de grundläggande kraven Söka samarbeten med företag Iordningställa anläggningen Köpa in inventarier och rusta anläggningen för uthyrning Köpa in eller anpassa bokningssystem för att matcha anläggningen och administrationen kring den Tillsätta ansvarsposten för kårstugan inom LinTek Beroende på vald organisationsform tillsätta och förhandla kring eventuell extern part i form av fastighetsskötare eller Kårservice Upprätta eller omförhandla befintliga avtal kring el, försäkring osv. Marknadsföra anläggningen Uppstart av uthyrningsverksamhet Uppföljning av kontakter I det fortsatta arbetet bör man, som avtalat, återupprätta de kontakter man tagit med företag. Detta för att presentera kommande arbete och undersöka om de fortfarande är intresserade. Man bör även kontakta fler företag för att undersöka intresse kring samarbeten. Tre mäklarbyråer har kontaktats i syfte att få ta del av dessa grundläggande krav för att kunna återkomma med intressanta objekt. Dessa nämnde att sjönära fastigheter ofta kommer ut till försäljning på våren. Man bör därför återkoppla och eventuellt kontakta fler mäklare om det blir aktuellt att gå vidare med arbetet. Studentbostäders VD, Simon Helmér, erbjöd att de kunde vara till hjälp vid ett införskaffande av kårstuga vad gäller fastighetskunnande och brandsäkerhet mm. Han skulle också kontakta personer som han trodde kunde ha lämpliga objekt. Vi kom överens om att höra av oss till honom om eller när vi hittat lämpligt objekt. För att hitta lämpliga fastigheter kontaktades Linköpings kommun. Linköpings kommun har sedan tidigare sålt av väldigt mycket mark och ett stort antal fastigheter som tidigare var i dess ägo. Av den anledningen framgick det via telefonsamtal att Linköpings kommun inte har några objekt som sammanfaller med kårstugeprojektets behov just vid det tillfället. Dock tror vi att det kan vara värdefullt att ta upp denna kontakt igen. För mer information kring kontakter se bilaga 6.

17 17 (45) Krav på fastighet Kraven som finns i kravkategorierna i uppdragsbeskrivningen är ganska höga. Vårt arbete har visat att det kan vara svårt att hitta ett hus som uppfyller alla dessa krav på en gång. Vid ett möte med Simon Helmér, VD på studentbostäder, rådde han oss att lista upp de viktigaste kraven vi till en början hade på huset. På detta sätt blir letandet mer specifikt och han trodde att vi skulle ha lättare att hitta ett passande objekt. Vid sökande efter hus bör därför vissa lägre krav sättas upp och att hänsyn tas till att alla kraven i kategorierna kan uppnås efter ett köp med tillbyggnader eller liknande. Detta ska såklart ligga med i budget så att det finns utrymme att skapa vad man vill uppnå. De grundläggande krav som bör ställas är Avskilt läge Högst en timmes resväg från både Linköping och Norrköping Sjönära, högst 5 minuters promenad, ca 500 m Mindre hus med möjlighet att bygga ut till plats för 60 personer Rinnande vatten Elförsörjning Avlopp Bastu eller möjlighet att bygga bastu Sovplatser för 10 personer eller möjlighet att utöka till det Kök med ugn, spis, kyl, frys, diskmaskin Kök med kapacitet för matlagning till 60 personer eller möjlighet att utöka till det Minst två toaletter eller möjlighet att utöka till det Anpassat för personer med funktionsnedsättning Det skulle även kunna handla om att köpa en tomt om det finns utrymme i budgeten att bygga helt nytt. Marknadsföring En bra marknadsföring av stugan är väldigt viktigt. Detta är förslag på hur stugan och projektet kan marknadsföras: Bygga modell av stugan och ställa i märkesbacken, på blå havet eller någon annan stans på campus, möjligtvis exponera sponsrande företag på modellen Annons i de tidningar som finns på universitetet Sprida flyers Sätta upp posters Rabatterade priser i början Gömma föremål på campus som kan bytas in om en gratis/rabatterad hyrning Maila ut information Invigning av stugan (där alla studenter och samarbetsföretag är inbjudna samt kungafamiljen) Möjligheter Här är några idéer som man möjligtvis kan arbeta vidare med om intresse finns. Studentbyggt vindkraftverk försörjer stugan med el. Flygplan vid kårstugan: Tanken att införskaffa ett flygplan slog oss efter att ha sett den tågvagn som

18 18 (45) Chalmers Studentkår har fått skänkt till sig från SJ. Tågvagnen står mitt på campus i Göteborg och används som sittningslokal och som pub under pubrundor. I kontakt med Arlandasamlingen, en frivilligorganisation som renoverar och underhåller gamla flygplan, sades att det går att få tag i flygplan av storleken Boeing 737. Arlandasamlingen har ett flygplan av typ Caravelle, samma typ som står utanför flygvapenmuseet. En stor kostnad är frakten av flyget som, om man ska ha hela planet med vingar, skulle landa på ett sexsiffrigt belopp. Med fraktkostnaden i åtanke är det fördelaktigt att leta efter flygplan på nära ort i första hand. För att leta vidare kan man ta kontakt med t.ex. SAAB, Kungsängens flygplats (Norrköping) eller SAS. För att skapa sig en klarare bild av vad det innebär att använda ett flygplan som byggnad kan man ta kontakt med en restaurang i England 14 som använder ett flygplan för att husera sin restaurang. Om man går vidare i ärendet kan det vara en god idé att lägga ut annons efter vad man söker för att maximera möjligheterna att hitta guldkornen. N-sektionen har kontakter och kunskap i byggbranschen som kan vara värdefullt. Karolina Ganhammar, chefarkitekt på LiU, kan vara en bra kontakt vid eventuellt nybygge eller utbygge. 14 ( )

19 19 (45) Slutsats Denna rapport är ett underlag inför ett eventuellt införskaffande av en kårstuga åt LinTek. Här listas förslag på organisationsupplägg, ekonomiska kalkyler, förslag på hur sponsorsamarbeten kan se ut samt fortsatt arbete. Resultatet av rapporten pekar på goda förutsättningar att fortsätta med del 2 i projektet, att hitta och köpa in en kårstuga.

20 20 (45) Bilagor Bilaga 1: Förslag på uthyrningsregler Förslaget är baserat på husutredningen från 2008 samt på uthyrningsreglerna för CHS kårstuga. Uthyrningsreglerna har vidare formulerats fram efter diskussioner i gruppen. LinTeks skyldigheter Som ansvariga för uthyrning är vi skyldiga att se till att: - Du får en skriftlig bokningsbekräftelse. - Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning. - Stugan överensstämmer med beskrivningen. - Du får disponera stugan enligt överenskommen tid till avtalat pris. - Stugan och inventarier är försäkrade. - Husansvarig har rätt att neka uthyrning och stryka bokningar efter kontrakt med kontraktstecknarna samt att avbryta pågående arrangemang. Kontraktstecknarnas skyldigheter Du/Ni som hyr stugan är skyldig att se till att: - Alla som vistas i stugan följer stugans specifika regelverk (se nedan). - Vara aktsam om stugan, tomten och inventarierna. - Stugan inte hyrs ut till någon annan än det avtalet avser. - Meddela driftansvarig snarast vid olyckor och skador på bostaden. - Städa stugan enligt städmanualen innan avresa. Bokningsvillkor - Bokningen är bindande. - För avbokningar mellan 5 och 10 arbetsdagar från uthyrningstillfället debiteras halva hyran. För avbokningar mindre än 5 dagar från uthyrningstillfället debiteras hela hyran. Förhållningsregler i samband med vistelse vid stugan - Bokningskvitto, avsyningslista och första förband skall medtagas. - Hyresgästen har tillträde till kårstugan efter kl. 13:00 första uthyrningsdagen till kl. 11:00 sista uthyrningsdagen. - Vid ankomst är det kontraktstecknarnas ansvar att kolla att inventarielistan stämmer överens med stugans inventarier. Annars är det viktigt att Ni meddelar det till driftsansvarig, så att Ni inte blir - Debiterad för det som saknas. - Om någonting går sönder eller skadas under Er vistelse är det kontraktstecknarnas ansvar att meddela det till driftansvarig så snart som möjligt. Debitering för skadegörelser sker i efterhand. - Vid akuta skador, såsom vattenläckor och brand är det kontraktstecknarnas skyldighet att få kontakt med jouransvarig eller brandkår för att informera om händelsen. - Rökning är inte tillåtet inomhus. - Husdjur får inte vistas inomhus. - Vid grov oaktsamhet eller skadegörelse kan LinTeks försäkringsbolag i värsta fall driva - skadeståndskrav mot Er.

21 21 (45) Städning Innan avresa ska stugan städas ordentligt. Vi vill att Ni: - Vädrar och skakar sängkläder och mattor. - Dammtorkar. - Torkar rent i våtutrymmen, duschar, toaletter och handfat. - Tömmer och torkar ur kylskåp, frys, skafferi osv. - Torkar rent spis, ugn, mikrovågsugn, kaffebryggare osv. - Diskar och tömmer diskmaskinen. - Dammsuger och våttorkar golven. - Tömmer sopporna. - Tar med eventuella glasflaskor och burkar från stugan. Om Du inte lämnar stugan i städat skick debiterar vi Dig för städningen. För allas trivsel, lämna stugan till nästa gäst så som Du själv vill finna den! Praktisk information - Glöm inte att hämta nyckel på kontorstid. - Glöm inte lakan, toalettpapper, diskattiraljer, sopsäckar samt tändstickor och tändmaterial. - Ha nödvändig kontaktinformation tillhands.

22 22 (45) Bilaga 2: Exempel på förseelser Nedan följer en lista över möjliga förseelser som är inspirerad från CHS lista. Om dessa förseelser inträffar så kan man göra ett depositionsavdrag. Om värdet överstiger depositionssumman så kan man fakturera den överstigande summan till den ansvariga. Denna lista får anpassas senare så att den passar befintligt objekt. - Ej läst hyresreglerna och instruktionerna 500 kr - Ej lämnat in städ checklista till expeditionen 100 kr - Nyckel ej återlämnad i tid 400 kr - Tappat bort nyckel 2000 kr/st - Brutit av nyckel 750 kr/st - Nyttjat icke hyrda lokaler 2000 kr/st - Avhyst gäst 2000 kr - Stört grannar med ljud eller uppträdande 2000kr - Parkerat inne på området eller blockerat infart 5000kr/bil - Öppen/olåst dörr/fönster 500kr/st - Ej släckt belysning 50kr/brytare - Lämnat glöd kvar i spis, bastu eller eldstad 1500kr - Brandsläckarplombering bruten utan brandtillbud 1000kr/st - Handlat vårdslös med eld, el eller vatten återställande - Ändrat centrala värmeinställningar 400 kr - Sovit i byggnader, gräsmatta och gångar återställande - Ändrat centrala värmeinställningar 400 kr - Sovit i byggnader innehållande bastu 2000 kr/person - Personer har befunnit sig på något tak 2000 kr/person - Skadat byggnader, gräsmatta och gångar återställande - Dåligt städat inomhus 400 kr/rum uppåt - Dåligt städat utomhus 400 kr - Dåligt möblerat 200 kr och uppåt - Trasigt porslin m.m. vid rapporterat återinköpsvärde - Trasigt porslin m.m. vid ej rapporterat 3* återinköpsvärde - Städning och utflyttning ej klar till 11: kr och uppåt

23 23 (45) Bilaga 3: Hyra eller äga Hyra Fördelar: Mindre ansvar Lägre kostnader på kort sikt Mindre kunskap om husförvaltande krävs Fastighetsägaren står för de större kostnaderna Lättare att hoppa av om det inte skulle fungera bra Kårservice mer intresserade att vara med om vi hyr Bra att testa, om man hyrt ett tag vet man om det funkar Billigt kortsiktigt Man får pengar över, resurser över Lättare att budgetera för att hyra ett objekt än att köpa Nackdelar: Mindre flexibelt Man kan inte göra som man vill med huset Det tar längre tid innan man kan göra ändringar eller tillbyggnader då man måste ha tillåtelse att göra det först Hyreskontraktet kanske löper ut efter en viss tid-osäkert Svårt att hitta en hyresvärd som vill hyra ut lokaler till vårt ändamål? Dyrare långsiktigt att hyra, ingen långsiktig investering Det är viktigare att sköta sig gentemot ägaren Man kan bli utslängd Köpa Fördelar: Man kan anpassa fastigheten efter de behov och önskemål man har Långsiktig investering Det är ingen andra hand inblandad Lättare att hitta ett hus att köpa som uppfyller de krav som finns Högre status som kår Om man inte hittar exakt det man vill ha så kan man göra om det till det man vill ha, möjlighet att utveckla Nackdelar: Större ekonomisk risk Mer arbete för kåren, med att ta hand om huset, fixa fel osv Man måste ha mer kunskap om fastighetsförvaltning Jobbigare om det inte skulle fungera som önskat, om t.ex. ingen ville hyra stugan Vid stora problem kan kostnaderna bli väldigt höga Man bär alltid yttersta ansvaret Man drabbas av stora kostnader vid både inköp och renovering Kårservice vill eventuellt inte vara inblandad om det handlar om ett ägande, de har erfarenhet av fastighetsskötsel som vi då missar.

24 24 (45) Bilaga 4: Kalkyler Driftkalkyl 1 Denna kalkyl är beräknad utifrån organisationsförslag 1. Utgifter Underhåll kr Arvoderad student kr 150kr/h, 150 h/år Avfall kr Förbrukningsvaror kr Toapapper, lampor, etc. El+Värme kr Vatten kr 200m3 Byggfond kr Avsättning för framtiden Försäkring kr 7500 kr med Trygg Hansa Bastugruppen kr Teambuilding Bil kr För besiktning av stuga efter användning Ved 0 kr Summa kr Inkomster LinTek Antal Totalt Helhelg á 2000 kr/tillfälle (BORTTAGES) 0 Uthyrning helgdag á 1300 kr/tillfälle Uthyrning vardag á 800 kr/tillfälle Uthyrning sommar á 4000kr/vecka Summa kr Inkomster Övrig Liu Antal Totalt Uthyrning helgdag á 1500 kr/tillfälle Uthyrning vardag á 1000 kr/tillfälle Uthyrning sommar á 4500kr/vecka 0 0 Summa Inkomster Företag Antal Totalt Uthyrning helgdag á 5500kr/tillfälle 0 0 Uthyrning vardag á 3500 kr/tillfälle 0 0 Summa 0 Resultat kr

25 Driftkalkyl 2 Denna kalkyl är beräknad utifrån organisationsförslag 2. Utgifter Underhåll kr Kårstugerapport 25 (45) Arvoderad student kr 150kr/h, 150 h/år Kårservice kr 200kr/h, Kårservice 100h/år Avfall kr Förbrukningsvaror kr Toapapper, lampor, etc. El+Värme kr Vatten kr 200m3 Byggfond kr Avsättning för framtiden Försäkring kr 7500 kr med Trygg Hansa Bastugruppen kr Teambuilding Bil kr För besiktning av stuga efter användning Ved 0 kr Summa kr Inkomster LinTek Antal Totalt Uthyrning helgdag á 1300 kr/tillfälle Uthyrning vardag á 800 kr/tillfälle Uthyrning sommar á 4000kr/vecka Summa kr Inkomster Övrig Liu Antal Totalt Uthyrning helgdag á 1500 kr/tillfälle Uthyrning vardag á 1000 kr/tillfälle Uthyrning sommar á 4500kr/vecka 0 0 Summa Inkomster Företag Antal Totalt Uthyrning helgdag á 5500kr/tillfälle 0 0 Uthyrning vardag á 3500 kr/tillfälle 0 0 Summa 0 Resultat kr

26 Driftkalkyl 3 Denna kalkyl är beräknad utifrån organisationsförslag 3. Utgifter med extern fastighetsskötare Kårstugerapport 26 (45) Underhåll kr Arvoderad student kr 150kr/h, 150 h/år Extern Fastighetsskötare kr 300kr/h, 100h/år Avfall kr Förbrukningsvaror kr Toapapper, lampor, etc. El+Värme kr Vatten kr 200m3 Byggfond kr Avsättning för framtiden Försäkring kr 7500 kr med Trygg Hansa Bastugruppen kr Teambuilding Bil kr För besiktning av stuga efter användning Ved 0 kr Summa kr Inkomster LinTek Antal Totalt Uthyrning helgdag á 1300 kr/tillfälle Uthyrning vardag á 800 kr/tillfälle Uthyrning sommar á 4000kr/vecka Summa kr Inkomster Övrig Liu Antal Totalt Uthyrning helgdag á 1500 kr/tillfälle Uthyrning vardag á 1000 kr/tillfälle Uthyrning sommar á 4500kr/vecka 0 0 Summa Inkomster Företag Antal Totalt Uthyrning helgdag á 5500kr/tillfälle 0 0 Uthyrning vardag á 3500 kr/tillfälle 0 0 Summa 0 Resultat kr

27 Investeringskalkyl: Bankekind Bankekind Pris Kommentar Inköp kr Fritidshus 35kvm (sovstuga) kr Stor bastu kr Bastuaggregat 8 kw kr 3 brandsläckare + 8 brandlarm kr Rullstolsramp kr Bygglov, lagfart m.m kr Arvodering för iordningställande kr Eventuella ombyggnationer kr Inbrottslarm+extra rörelsedetektor kr TV+musikanläggning kr Avsättning till oväntade kostnader kr Möbler och porslin 60st Börje (stol) kr 15st Vika Amon (bordskiva) kr 60st Vika Curry (bordsben) kr 8st Mydal (Våningssängstomme) kr 16st Jaren (Madrass) kr 2 st Beddinge Lövås (Bäddsoffa) kr 12 st Startbox Plus (Sittningsporslinset, 6 av varje) kr Startbox Tillaga kr Annan Köksutrustning kr Ytterligare möbler kr Kårstugerapport 27 (45) Övriga Fasta kostnader IT-system kr Arvodering för ett ITsystem Marknadsföring kr tryckkostnader, husprototyp, Invigningsfest Öronmärkning för otillräcklig uthyrning år kr Summa: kr

28 Investeringskalkyl: Dahlamon Örnholma Dahlamon Örnholma Pris Kommentar Hus kr Stor bastu kr Bastuaggregat 8 kw kr 3 brandsläckare + 8 brandlarm kr Rullstolsramp kr Bygglov, lagfart m.m kr Arvodering för iordningställande kr Eventuella ombyggnationer kr Inbrottslarm+extra rörelsedetektor kr TV+musikanläggning kr Avsättning till oväntade kostnader kr Möbler och porslin 60st Börje (stol) kr 15st Vika Amon (bordskiva) kr 60st Vika Curry (bordsben) kr 8st Mydal (Våningssängstomme) kr 16st Jaren (Madrass) kr 2 st Beddinge Lövås (Bäddsoffa) kr 12 st Startbox Plus (Sittningsporslinset, 6 av varje) kr Startbox Tillaga kr Annan Köksutrustning kr Ytterligare möbler kr Kårstugerapport 28 (45) Övriga Fasta kostnader IT-system kr Arvodering för ett ITsystem Marknadsföring kr tryckkostnader, husprototyp, Invigningsfest Öronmärkning för otillräcklig uthyrning år kr Summa: kr

29 29 (45) Investeringskalkyl: Nybygge Nybyggnation 100kvm Pris Kommentar Mark kr OBS! Baserad på sjönära tomt (dock ej ensligt läge) Hus enligt Variabler* kvm á kr/kvm kr Fritidshus 35kvm (sovstuga) kr Bastuaggregat 8 kw kr 3 brandsläckare + 8 brandlarm kr Rullstolsramp kr Bygglov, lagfart m.m kr Arvodering för iordningställande kr Inbrottslarm+extra rörelsedetektor kr TV+musikanläggning kr Övrig inredning kr Möbler och porslin 60st Börje (stol) kr 15st Vika Amon (bordskiva) kr 60st Vika Curry (bordsben) kr 8st Mydal (Våningssängstomme) kr 16st Jaren (Madrass) kr 2 st Beddinge Lövås (Bäddsoffa) kr 12 st Startbox Plus (Sittningsporslinset, 6 av kr varje) Startbox Tillaga kr Annan Köksutrustning kr Ytterligare möbler kr Övriga Fasta kostnader IT-system kr Arvodering för ett IT-system Marknadsföring kr tryckkostnader, husprototyp, Invigningsfest Öronmärkning för otillräcklig uthyrning år kr Summa: kr

30 30 (45) Bilaga 5: Exempel på hus Exempel 1: Dahlamon Örnholma

31 31 (45)

32 Exempel 2: Bankekind Kårstugerapport 32 (45)

33 33 (45) Bilaga 6: Kontakter Kontakt med företag Väderstadverken Vår kontaktperson: Lotta Dahl Företagets kontaktperson: Maria Johansson E-post: Respons: Samarbete i nuläget med Maskinteknologsektionen som de vill hålla fast vid men lät som att det fanns ett litet intresse. Mailat information kring kårstugan och vad det innebär så skulle hon diskutera med sin avdelning. Tackat nej till eventuellt samarbete då det redan har ett väl fungerat samarbete med maskinteknologsektionen som de gärna vill fortsätta med. Saab Vår kontaktperson: Lotta Dahl Daniel Gustafsson +46(0) Cecilia Lantz +46(0) Respons: Inget svar vid första och andra försöket Återigen inget svar Återigen inget svar BT Toyota material handling Vår kontaktperson: Lotta Dahl Företagets kontaktperson: Jonathan Strömgren Telefonnummer: E-post: Datum: Respons: Spontant nej till samarbete kring kårstugan men ville ha mail med mer information. Scania Vår kontaktperson: Lotta Dahl Företagets kontaktperson: Maja Algesten Telefonnummer: Epost: Respons: Åter igen fredag efter Tekniska verken Vår kontaktperson: Joakim Johansson Företagets kontaktperson: Eva Ankarberg Telefonnummer: E-post: Respons: Verkar vara intresserade. Telefonkontakt och mailkontakt. De frågade hur mycket ett rum skulle kosta. Lovade att återkomma med mer information efter jul. Siemens Vår kontaktperson: Joakim Johansson Företagets kontaktperson: Mats Rosander Telefonnummer: - E-post: Respons: Upptagen, fick mail av hans kollega. Skickat mail, väntar på svar. Kontaktar honom igen efter jul om aktuellt. Peab Vår kontaktperson: Joakim Johansson Företagets kontaktperson: Peter Polland Telefonnummer: (växel) E-post: - Respons: Väldigt upptagen person. Försöka kontakta honom igen efter jul om aktuellt.

34 Sapa Vår kontaktperson: Joakim Johansson Företagets kontaktperson: Britt Gustafsson Telefonnummer: E-post: Respons: Telefonkontakt. Ville ta upp det med sina chefer. Skickade detaljer via mail, inväntar svar. Kårstugerapport 34 (45) BillerudKorsnäs Vår kontaktperson: Joakim Johansson Företagets kontaktperson: Per Eriksson Telefonnummer: (växel) E-post: Respons: Väldigt upptagen person. När jag äntligen fick tag i honom var han på väg till ett möte. Har kontaktat via mail med detaljer. Inväntar svar. Setra Vår kontaktperson: Beatrice Berg Företagets kontaktperson: Kajsa Gustin Telefonnummer: E-post: - Datum: Respons: De har ingen budget för fler/sådana samarbeten under De är öppna för en diskussion under Vi kunde enligt henne ringa upp om 1,5 år och höra igen, då kan de vara intresserade. Industrikompetens Vår kontaktperson: Beatrice Berg Företagets kontaktperson: Mia Telefonnummer: (växel) E-post: - Datum: Respons: Mia tyckte att projektet lät intressant och trodde att de skulle vilja vara med. Hon undrade hur det skulle funka med studenter utanför LinTek och jag förklarade att de också skulle kunna hyra stugan. Hon tyckte att det låter dyrt men jag förklarade att det skulle kunna finnas olika sorters paket och att man kan utforma det lite som passar. Hon sa att hon måste ta en diskussion med sin VD om det skulle bli aktuellt. Vi kom överens om att jag ska återkomma efter jul då vi har kommit längre i projektet. Hon tog mitt namn, Beatrice. Academic work Vår kontaktperson: Beatrice Berg Företagets kontaktperson: Johanna Björk Telefonnummer: (växel) E-post: Datum: Respons: Jag pratade med eventkoordinator Johanna Björk som ville ha information om projektet via mail. Mail skickades samma dag. Mailsvaret blev senare: Jag har nu gått igenom ditt förslag och kollat igenom min budget och tyvärr finns det inte utrymme i den för detta. Däremot så tycker jag att det är en ypperlig idé och jag hoppas verkligen att ni får igenom den. Cloetta Vår kontaktperson: Beatrice Berg Telefonnummer: (växel) E-post: Datum: Respons: Pratade med en tjej som hänvisade att maila till där alla samarbetsfrågor tydligen går genom. Mailade beskrivning av ärendet och kontaktuppgifter samma dag. Kontakt med mäklare ERA Vår kontaktperson: Lotta Dahl Företagets kontaktperson: Maria Melin Telefonnummer: E-post:

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE KORPENS GRUPPTRÄNINGSGUIDE Den här guiden är tänkt som inspiration och kunskapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening

Läs mer

Dokumentation Temadag Kooperativ Hyresrätt

Dokumentation Temadag Kooperativ Hyresrätt Dokumentation Temadag Kooperativ Hyresrätt 12 maj 2012 i bogemenskapen Dunderbacken, Stockholm Materialet är omfattande därför att vi har försökt att ta hand om alla de frågor som dök upp under dagen.

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Säljare av tjänst städabonnemang: Strykfritt AB Tullgårdsgatan 10 116 68 Stockholm Org. Nr 556797-4471 Sidan innehåller samtliga

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Arrangemangsledarinstruktion

Arrangemangsledarinstruktion Arrangemangsledarinstruktion Höst 2014 25 september 2014 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se 126 12 Stockholm Fax: +46 8-555 065 99 E-post: info@scouterna.se Innehållsförteckning

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - Vilka privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de

Läs mer

TILL konsument. anlita hantverkare

TILL konsument. anlita hantverkare TILL konsument tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Ansvarig: Johan Strömbäck

Ansvarig: Johan Strömbäck 1 (7) Ansvarig: Johan Strömbäck 2 (7) Under senaste åren har varumärket SOF fått en sig en törn i sidan, detta har lett till att SOF inte längre är den populäraste händelsen under läsåret och att SOF säljer

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

Adaptus En elbesparande applikation

Adaptus En elbesparande applikation MITTUNIVERSITETET Avdelningen för informations- och kommunikationssystem (IKS) Examinator/handledare: Mikael Bylund, mikael.bylund@miun.se, Magnus Eriksson, magnus.eriksson@miun.se, Leif Olsson, leif.olsson@miun.se,

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens verksamhet 1 Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena,

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer