DOM Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-01-23 Göteborg"

Transkript

1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning l Rotel 13 DOM Göteborg Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 december 2012 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Helena Treiberg Claeson Göteborgs åklagarkammare Klagande och motpart (Målsägande) Mersiha Brajanovic Mörnersgatan l A, lägenhet 1001, Göteborg Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Hans Palm Box 11145, Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) George CRISTIAN Tufis, Medborgare i Rumänien Frihetsberövande: Häktad Keplers Gata 46, lägenhet 1001, Göteborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Robert Utberg Kungsportsavenyn 32, Göteborg SAKEN Grov kvinnofridskränkning m.m. HOVRATTENS DOMSLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten tillämpar 34 kap. 6 femte stycket brottsbalken i stället för fjärde stycket nämnda paragraf samt bestämmer det skadestånd som Cristian Tufis ska betala till Mersiha Brajanovic till kr jämte ränta enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 21 oktober 2012 till dess betalning sker. Dok.Id Postadress Box Göteborg Besöksadress Packhusplatsen 6 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 HOVRÄTTEN FÖR DOM B VÄSTRA SVERIGE Avdelning l Cristian Tufis ska stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Robert Utberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Hans Palm tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Staten ska svara för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet. YRKANDEN I HOVRÄTTEN M.M. Cristian Tufis har yrkat att hovrätten ogillar åtalet och skadeståndsyrkandet. Vid fällande dom har han yrkat att påföljden bestäms till skyddstillsyn med föreskrift om genomförande av Kriminalvårdens ID AP-program, i andra hand att fängelsestraffet sätts ned, samt att skadeståndet sätts ned. Mersiha Brajanovic har yrkat fullt bifall till sin skadeståndstalan vid tingsrätten. Åklagaren har bestritt ändring. Åklagaren har såvitt gäller punkten 7 i gärningsbeskrivningen förklarat att hon inte längre gör gällande att Cristian Tufis utomhus knuffat Mersiha Brajanovic till marken så att hon tappade medvetandet under en kort stund eller att Mersiha Brajanovic fått blånad på foten. HOVRÄTTENS DOMSKÄL I hovrätten har åberopats samma bevisning som vid tingsrätten, varvid upptagningarna av förhören där har spelats upp.

3 HOVRÄTTEN FÖR DOM B VÄSTRA SVERIGE Avdelning l På de av tingsrätten anförda skälen finner hovrätten styrkt att Cristian Tufis har gjort sig skyldig till de åtalade gärningarna. Utredningen ger vid handen att gärningarna har fått de följder för Mersiha Brajanovic som åklagaren påstått. Cristian Tufis bodde vid tiden för gärningarna tillsammans med Mersiha Brajanovic under äktenskapsliknande förhållanden. Denna omständighet i förening med de av tingsrätten angivna förhållandena föranleder att gärningarna bedöms som grov kvinnofridskränkning. Brottets straffvärde motsvarar enligt hovrättens mening fängelse i närmare ett år. Såsom tingsrätten funnit ska den tidigare utdömda skyddstillsynen undanröjas och påföljden för samtliga brott bestämmas till fängelse. Vid straffmätningen ska utöver straffvärdet beaktas att Cristian Tufis till följd av den tidigare påföljden har genomfört 85 timmar samhällstjänst och närvarat vid några möten i IDAP-programmet. Dessa omständigheter ger inte skäl att sätta straffet lägre än tingsrätten har gjort. Cristian Tufis har genom sitt brott allvarligt kränkt Mersiha Brajanovic och han ska därför ersätta den skada som kränkningen inneburit. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning av vad som utgör skälig kränkningsersättning. Mersiha Brajanovic är också berättigad till ersättning för sveda och värk och för inkomstförlust. Utredningen angående Mersiha Brajanovics fysiska och psykiska lidande motiverar en ersättning motsvarande tre månaders sjukskrivning, dvs kr. Begärd ersättning för inkomstförlust har vitsordats som skälig. Mersiha Brajanovic har under huvudförhandlingen i hovrätten genom sitt målsägande - biträde väckt frågan om utvisning av Cristian Tufis. Tingsrättens dom i ansvarsfrågan har emellertid överklagats endast av Cristian Tufis, och vid sådant förhållande får hovrätten enligt 51 kap. 25 fjärde stycket rättegångsbalken inte besluta om utvisning om tingsrätten inte har meddelat sådant beslut. På av tingsrätten anförda skäl ska Cristian Tufis stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

4 HOVRÄTTEN FÖR DOM B VÄSTRA SVERIGE Avdelning l ÖVERKLAGANDE, se bilaga B Överklagande senast den 20 februari 2013 I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Åke Thimfors, hovrättsrådet Gunilla Carle de Verdier och tf. hovrättsassessorn Cima Ghaderi, referent, samt nämndemännen Jimmie Tschander och Patrick Thordén. AVRÄKNINGSUNDERLAG, se aktbilaga 25

5 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM meddelad i Göteborg Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Mersiha Brajanovic Mörnersgatan l A Lgh Göteborg Målsägandebiträde: Advokat Hans Palm Göteborgs Advokatbyrå AB Box Göteborg Tilltalad George CRISTIAN Tufis, Frihetsberövande: Häktad Bisittarevägen 17 Lgh Partille Medborgare i Rumänien Offentlig försvarare: Advokat Robert Utberg Advokatfirman Åberg i Göteborg AB Kungsportsavenyn Göteborg DOMSLUT Begångna brott Grov kvinnofridskränkning Lagrum 4 kap 4a 2 st brottsbalken Påföljd m.m. l. Fängelse l år 2 månader Påföljden avser även brottsligheten i avgörandet Postadress Göteborg Besöksadress Ullevigatan 15 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

6 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B Tidigare utdömd skyddstillsyn undanröjs. ( , GÖTEBORGS TR AVD 4, B15246/11 ) Andra lagrum som åberopas kap l l st 3 p brottsbalken kap 6 4 st brottsbalken Skadestånd Cristian Tufis ska utge skadestånd till Mersiha Brajanovic med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 21 oktober 2012 till dess betalning sker. Häktning m.m. Cristian Tufis ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Robert Utberg tillerkänns begärd ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser 9 345,75 kr mervärdesskatt. 2. Hans Palm tillerkänns begärd ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

7 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B YRKANDEN M.M. o Åklagarens yrkande, se bilaga l Skadeståndsyrkande, se bilaga 2-3 FRIHETSBERÖVANDE Cristian Tufis har med anledning av misstanke om brott, som prövats i denna dom, varit berövad friheten såsom anhållen och häktad från och med den 21 oktober DOMSKÄL Gärningen Cristian Tufis har bestritt ansvar för brott och förnekat samtliga de olika moment/gärningar som åklagaren påstått. Han har som skriftlig bevisning åberopat fotografi i förundersökningsprotokollet utvisande det bitmärke på högra kinden som Cristian Tufis enligt rättsintyget uppvisat vid läkarundersökning den 23 oktober Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat rättsintyg jämte fotografier och journaler. Fotografierna visar att Mersiha Brajanovic den 23 oktober 2012 hade rivsår på bägge armarna och ett blåmärke på höger underarm, ett flertal blåmärken och sår på vänster ben, blåmärke på vänster skuldra och ett rött längsgaende märke på halsen under hakan. Av rättsintyget framgår att Mersiha Brajanovic den 23 oktober 2012 uppvisade en hudavskrapning strax nedom hakan, en blånad längs hela vänster underarm, en hudavskrapning nära vänster armbågen, två hudavskrapningar på höger underarm, en blånad i anslutning till vänster skuldra på ryggen, ett tiotal blåmärken på vänster underben och lår, en hudavskrapning på

8 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B höger knäskål, hudavskrapningar i anslutning till vänster knä och en blånad på höger fot. Enligt rättsintyget har trubbigt våld använts mot området nedanför hakan, mot armarna, mot skuldran och mot benen. Vissa skador talar för att de orsaktas av trubbigt våld med visst skrapande inslag, andra skador för inverkan av sparkar/slag och/eller tryck. Skadornas utseende är förenligt med att de orsakats av att Mersiha Brajanovic fallit till marken samt utsatts för sparkar, på sätt som framgår av uppgivet händelseförlopp. Skadorna har bedömts förenliga med att de skulle ha uppkommit på den av Mersiha Brajanovic påstådda tidpunkten den 21 oktober Åklagaren har som muntlig bevisning åberopat, förutom förhör med Cristian Tufis, förhör med målsäganden Mersiha Brajanovic samt vittnena Rita Konistan, Maria Petrovski, Josefine Brobacken, Kim Borg och Zara Blixter. Mersiha Brajanovic har berättat om att hon och Cristian Tufis träffades i januari månad 2012, att Cristian Tufis omgående flyttade in hos henne och att hon snart upptäckte tecken på att Cristian Tufis var mycket svartsjuk och hade ett stort kontrollbehov. Han tog hennes mobil och kontrollerade hennes sms samt vem hon talade med. Över huvud taget misstyckte han när hon hade kontakt med sina väninnor. Han ansåg att hon skulle umgås med honom och ägna sig åt honom när de bägge var lediga och hon skulle inte sitta i telefon med sina väninnor. Efter ett tag uppmärksammades hon på att hennes missade samtal var borta, det vill säga att när hon i efterhand fått veta att någon väninna ringt och sökt henne så saknades uppgift om att hon missat något samtal. Cristian Tufis gick även in på Mersiha Brajanovic Facebook-konto och tog bort hennes kontakter. Då hon i februari månad deltog i en av hennes arbetsgivare ordnad teambuilding-konferens med middag på kvällen skickade först Cristian Tufis massor med sms till henne för att sedan i egen person dyka upp på konferensen. Situationen blev obehaglig och Cristian Tufis fördes bort. Efteråt var han mycket ledsen över sitt beteende och bad om ursäkt. Första gången han använde våld mot henne måste ha varit i februari månad. Mersiha Brajanovic

9 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B hade ett telefonsamtal med en väninna som drabbats av missfall. Cristian Tufis satt bredvid Mersiha Brajanovic under samtalet och lyssnade. Han var missnöjd med att Mersiha Brajanovic talade i telefonen. Mersiha Brajanovic valde att gå ut från lägenheten och ned utanför fastigheten. Cristian Tufis följde då efter och Mersiha Brajanovic avslutade samtalet. Cristian Tufis var så upprörd att han bröt loss en stor stenplatta ur stenläggningen och kastade iväg den. När de kom upp i lägenheten igen slog han till Mersiha Brajanovic med öppen hand. Slaget träffade på ena kinden och efterlämnade ett rött avtryck där handen träffat. Det försvann efter en stund och hon fick aldrig något blåmärke. Det är enda gången som Cristian Tufis slagit henne i ansiktet. Även efter denna händelse blev Cristian Tufis ångerfull och bad om ursäkt. Nästa tillfälle som Mersiha Brajanovic minns att Cristian Tufis använde våld mot henne var någon gång under mars/april Hon och Cristian Tufis började tjafsa i sovrummet och Cristian Tufis började putta på henne. Under hela den tid förhållandet varade puttade han alltid på henne när de bråkade. För att få ett slut på detta lämnade hon rummet och gick in i badrummet. Hon stod vid handfatet och vet inte idag exakt vad som hände. Hon märkte inte att Cristian Tufis kom efter henne men plötsligt fick hon en mycket kraftig spark/slag eller knuff i ryggen så att hon med stor kraft åkte in i handfatet. I handfatet uppstod flera sprickor men hon är inte säker på hur dessa uppkom. Vare sig det var en spark/slag eller knuff så var den så kraftig att hon efteråt hade ont i ryggen. Det tredje tillfället som Mersiha Brajanovic idag minns att Cristian Tufis använt våld mot henne utspelade sig någon gång under våren Det var en kväll som de bägge skulle iväg. Mersiha Brajanovic satt på golvet i hallen med en plattång och plattade håret. Cristian Tufis var nyss hemkommen och var irriterad till humöret. Han tilltalade Mersiha Brajanovic men då hon inte svarade sparkade han henne i sidan. Sparken var hård och Mersiha Brajanovic blev arg. Hon slängde plattången mot Cristian Tufis som svarade med att sparka henne en gång till, denna gången

10 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B mot låret. Även den andra sparken var kraftig och Mersiha Brajanovic fick efteråt ett blåmärke på låret. Senare på kvällen blev Cristian Tufis mycket ångerfull. Han tog på sig hela skulden för det inträffade och förklarade att när han blir arg så är det som att det svartnar för ögonen på honom. Det fjärde tillfället som Mersiha Brajanovic minns ägde rum i juli Mersiha Brajanovic hade en veckas semester. Hon och Cristian Tufis fick låna Mersiha Brajanovic pappas stuga ute på landet i Lexby. Under vistelsen utbröt ett stort bråk mellan henne och Cristian Tufis efter att Mersiha Brajanovic sagt att hon önskade träffa sin närmsta väninna, den i Storbritannien boende Rita Konistan, som tillfälligt var i Sverige på besök. Cristian Tufis blev mycket arg och utdelade både knytnävsslag och sparkar mot henne. De var i köket. Sparkarna var så kraftiga att hon flög iväg åt olika håll och vid ett tillfälle flög hon in i spisen. Både slagen och sparkarna träffade överallt på kroppen. Mersiha Brajanovic tog sig ut till altanen och Cristian Tufis följde efter. Därute puttade han henne så att hon föll till altangolvet och sedan kastade han en stol på henne. Stolen gick sönder. Även på altangolvet fick hon motta knytnävsslag och sparkar. Totalt rörde det sig om ett tiotal sparkar och ett tiotal knytnävsslag. Cristian Tufis tog sedan hennes bilnycklar och hennes telefon och gick ut till bilen. Mersiha Brajanovic var rädd för Cristian Tufis men också rädd för att bli lämnad ensam kvar i stugan utan någon möjlighet att via telefon kontakta omvärlden. Hon sprang därför efter Cristian Tufis och lyckades ta tillbaks sin telefon. Hon gick tillbaks till stugan där hon ringde Rita Konistan och bad väninnan komma och hämta henne. Sedan kom Cristian Tufis tillbaks till stugan och var åter mycket ångerfull och lovade att det aldrig skulle hända igen. Han tyckte emellertid att det inträffade var bådas fel. Mersiha Brajanovic skickade ett sms till Rita Konistan med meddelandet att denna inte längre behövde komma och hämta henne. Under lång tid efter händelsen hade Mersiha Brajanovic blåmärken på armarna och benen. Cristian Tufis uppmanade henne att använda långbyxor och inte gå i shorts. Hennes vänner och arbetskamrater har frågat henne om vad som hänt.

11 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B Det femte tillfället ägde rum den 16 juli Mersiha Brajanovics hade tidigare uppsökt läkare på grund av att hon var så trött och mådde så dåligt. Läkaren hade remitterat henne till en hjärnröntgen och då Mersiha Brajanovic den 16 juli 2012 skulle åka till denna hjärnröntgen ville Cristian Tufis följa med. När de parkerat bilen utanför sjukhuset lade Mersiha Brajanovic sin jacka i bilen. Cristian Tufis blev då mycket upprörd över att Mersiha Brajanovic tänkte gå in till läkaren på överkroppen iklädd enbart ett linne. Han tog tag i linnet och drog sönder det. Mersiha Brajanovic fick sätta sig i bilen och köra tillbaks hem för att byta kläder. Under färden kallade Cristian Tufis henne upprepade gånger för hora. Han slog också till henne med ett knytnävsslag som träffade tinningen. Mersiha Brajanovic, som var den som körde bilen, lyckades ändå hålla bilen på vägen. En stund senare grät Cristian Tufis och var åter mycket ångerfull. Hon hade ont och var mycket öm i tinningen i flera dagar efteråt. Det gick inte att sova på den sidan av huvudet. Det sjätte tillfället ägde rum i slutet av juli eller i augusti månad På Mersiha Brajanovic initiativ hade hon och Cristian Tufis åkt till Halmstad där de bodde på hotell under helgen. På kvällen skulle de gå ut och äta. Hotellrummet hade en egen altan och Cristian Tufis stod på denna och rökte. Mersiha Brajanovic satt på sängkanten men ryggen åt Cristian Tufis och tvekade om vilka skor hon skulle ta på sig. Cristian Tufis ansåg att hon var för långsam. Han uppmanade henne flera gånger att skynda sig eftersom han var hungrig. Sedan kom det en ölburk farandes som Cristian Tufis hade kastat mot henne. Ölburken missade men härefter träffades hon i bakhuvudet av en ny ölburk som Cristian Tufis kastat. Mersiha Brajanovic såg stjärnor och fick mycket ont i huvudet. Hon fick en bula som fanns kvar i flera dagar. Efteråt ångrade sig Cristian Tufis igen. Han förklarade det inträffade med att "du vet hur jag blir när jag blir hungrig". Det sjunde tillfället inträffade den 21 oktober Efter att förhållandet varit slut en tid hade Mersiha Brajanovic och Cristian Tufis blivit ihop igen. Den 20 oktober

12 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B gick de tillsammans på ett bröllop där en bekant till Cristian Tufis gifte sig. På den efterföljande festen kom en bekant till Cristian Tufis fram och hälsade på dem. När han hälsade på Mersiha Brajanovic pussade han henne på handen. Cristian Tufis reagerade upprört. När de en stund senare stod ute på altanen kom ytterligare en bekant till Cristian Tufis fram till dem. Även denne pussade Mersiha Brajanovic på handen då han hälsade på henne. Mersiha Brajanovic protesterade denna gång och sade till bekanten att det inte passade sig men Cristian Tufis hade redan åter igen blivit upprörd. Mersiha Brajanovic valde då att gå ifrån Cristian Tufis men denne följde efter henne och började först putta på henne och härefter var han över henne och hon föll till marken. Cristian Tufis bror kom till hennes undsättning och tog bort Cristian Tufis. Mersiha Brajanovic var då så rädd att hon bara sprang från platsen. När hon sprungit en längre stund var hon vid en väg och det kom en bil med folk från festen. De körde hem Mersiha Brajanovic. Väl utanför sitt hyreshus kunde hon inte komma in eftersom nycklarna fanns i den väska hon lämnat kvar på bröllopsfesten. Hon fick tag på hyresvärden och denne lovade att komma och hjälpa henne. När hon väntade på hyresvärden kom Cristian Tufis körandes mycket fort i hennes bil. Han skrek "har du sugit av någon taxichaufförs kuk för att ta dig hem". Mersiha Brajanovic blev arg och skrek tillbaks att "ja, det har jag". Cristian Tufis stod nära henne och skrek "hora" m m. Efter det vet hon inte vad som hände förrän hon vaknade liggandes på gräsmattan med sin klänning uppdragen och Cristian Tufis stående över henne. Hon bad Cristian Tufis om att hon skulle få sina nycklar men han vägrade. Med hjälp av portkoden tog hon sig in i trapphuset och försökte sedan ringa på hos grannarna. De öppnade inte. I stället tog Cristian Tufis och öppnade hennes lägenhetsdörr med hennes nycklar. De gick bägge in i lägenheten och där tog han hennes telefon. Hon bad att få den men Cristian Tufis vägrade. Sedan började han putta på Mersiha Brajanovic och hon puttade tillbaks. Cristian Tufis började då boxa och sparka på henne överallt på kroppen. Under händelseförloppet rörde de sig runt i lägenheten. I sovrummet tog han ett stryptag om hennes hals och lyfte henne från marken med hjälp av stryptaget. Det kändes som att stryptaget varade i en evighet och Mersiha Brajanovic tappade andan helt.

13 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B När Cristian Tufis släppte greppet föll hon till golvet och kröp sedan fram till sängen. Hon skrek på hjälp. Cristian Tufis tog hennes telefon och slängde den i väggen. Samtidigt hånskrattade han och frågade henne om hon hade ont. Mersiha Brajanovic visste inte om han skulle döda henne eller vad som skulle komma att hända. Hon tog sig ur lägenheten och ringde på hos grannarna samtidigt som hon ropade på hjälp. En granne ringde polisen och Cristian Tufis lämnade huset. Mersiha Brajanovic blev sedan insläppt hos en granne där hon stannade tills polisen kom. Hon uppskattar antalet sparkar till 10 stycken och antalet boxningsslag till samma antal. Efteråt hade hon ont överallt på kroppen. Mersiha Brajanovic vet inte om det är hon som orsakat det bitmärke Cristian Tufis fått på ena kinden. Hon vet att hon under bråket dragit i hans skjorta och att hon försökt putta iväg honom. Om sin personliga förändring under förhållandet har Mersiha Brajanovic uppgett att hennes självförtroende blev allvarligt försämrat. Cristian Tufis kunde ge henne komplimanger och säga att hon var hans allt ena stunden medans andra stunden kallade han henne för hora m m och behandlade henne som att hon inte hade något värde alls. Eftersom han inte gillade att hon hade kontakt med sina vänner begränsade hon denna kontakt och flera vänner försvann. Han hade också synpunkter på hennes klädsel och hon kände att hon inte kunde vara sig själv. Under förhållandet fick hon stora problem med sömnen. Detta berodde till viss del på att hon psykisk mådde sämre och sämre men till stor del också på att Cristian Tufis höll henne vaken om nätterna för att han ville ha sällskap. Han pratade oavbrutet och hon fick inte den dygnsvila hon behövde. För varje gång hon blev slagen blev hon alltmer rädd. Efter det att förhållandet tagit slut har hon mardrömmar varje natt. Hennes syster sover med henne varje natt och hon vågar inte gå ensam någonstans. Cristian Tufis har beskrivit hans och Mersiha Brajanovic relation som positiv även om de två ibland tjafsat om pengar. Han blev arbetslös i mars/april månad. Det har även hänt att bägge visat tecken på svartsjuka. Mersiha Brajanovic var till exempel

14 10 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B upprörd över att Cristian Tufis exfru hela tiden ringde honom. Han har aldrig gått in och tittat på uppgifterna i hennes telefon, däremot har hon gått in på hans. Han har heller aldrig haft några synpunkter på vilka hon haft kontakt med på Facebook. Deras bråk har bestått i att de bägge knuffat varandra. Bägge har temperament men ingen av dem har slagit den andra. Vad gäller de olika punkterna i gärningsbeskrivningen har Cristian Tufis hävdat att Mersiha Brajanovic under deras förhållande pratade i telefonen mest hela tiden. Han minns att handfatet gick sönder men detta berodde på att en deodorant eller liknande föll ned från badrumshyllan. Att så skedde berodde inte på att han varit våldsam mot Mersiha Brajanovic. Det uppstod inte något bråk när de vistades i sommarstugan i Lexby. Han har aldrig haft några synpunkter på att Mersiha Brajanovic burit linne. Vistelsen i Halmstad var mysig och utan något bråk. När Mersiha Brajanovic gjorde slut tror Cristian Tufis att detta mycket berodde på att hans exfru hållit på och ringt hela tiden. Vad härefter slutligen gäller bröllopsfesten är det riktigt att två män pussade Mersiha Brajanovic på handen och att hon vid det andra tillfället protesterade. Cristian Tufis berömde sedan Mersiha Brajanovic för att hon hade protesterat. Han talade om för henne att det fick ju inte bli så att alla på hela festen pussade henne. Mersiha Brajanovic svarade då att han inte förstod. Senare gick han ut och tog Mersiha Brajanovic i handen och bad henne att de skulle åka hem. Mersiha Brajanovic blev då arg och de började puttas vilket ledde till att båda föll. Hans bror kom därefter fram och uppmanade dem att sluta bråka. När han senare frågade sin bror var Mersiha Brajanovic var någonstans svarade denne att hon hade gått. Han letade i en timme och åkte sedan hem där han fann Mersiha Brajanovic utanför huset. Mersiha Brajanovic var mycket arg. Hon tappade balansen och föll varpå hon svimmade av. Cristian Tufis skrek till henne att hon skulle vakna och han försökte även med munmotmun-metoden. Till slut vaknade hon och de gick in i trappuppgången. Hon skrek till honom att "ge mig nyckeln, ge mig nyckeln". Cristian Tufis ville inte ha några problem och svarade att Ok, han skulle gå. Mersiha Brajanovic började bänka på en grannes dörr och Cristian Tufis frågade henne vad hon höll på med. När de kom in i lägenheten skrek Mersiha Brajanovic "var är mobilen" och Cristian Tufis

15 11 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B sade till henne att lugna ned sig. Mersiha Brajanovic tog en stol som hon slog honom i huvudet med och sedan gick hon omkring och skrek "hjälp, hjälp". Cristian Tufis gjorde ingenting men ändå hoppade hon plötsligt på honom och bet honom i kinden och drog honom i kavajen. Han puttade till henne och lämnade därefter lägenheten. Hon sprang ut i trappuppgången och började bänka på folks dörrar och skrika på hjälp. Han har inte gjort något av det Mersiha Brajanovic påstår men han vill inte säga att hon ljuger. Han älskar fortfarande Mersiha Brajanovic och hoppas att de skall bli tillsammans igen. Rita Konistan, Josefine Brobacken och Maria Petrovski har alla lämnat uppgifter som stöder Mersiha Brajanovic berättelse. Kim Borg bor granne med Mersiha Brajanovic och har lämnat uppgifter som stöder Mersiha Brajanovic uppgifter om vad som hände på natten den 21 oktober Zara Blixter är polis och har berättat om de skador hon såg på Mersiha Brajanovic då hon förhörde henne. Tingsrättens bedömning Cristian Tufis har inte gett ett trovärdigt intryck. Hans berättelse är full av motsägelser och framstår som så osannolik att den kan lämnas utan avseende. Mersiha Brajanovic å sin sida har lämnat en utförlig och levande berättelse. Det finns luckor i hennes redogörelser över de olika händelseförloppen men dessa luckor tyder snarare på att hon sanningsenligt berättar det hon verkligen minns i stället för att tyda på att berättelsen är påhittad. Mersiha Brajanovic synes ha kommit i chock då Cristian Tufis varit våldsam och detta kan förklara luckorna. Mersiha Brajanovic har gett ett bestämt intryck av att inte vilja lägga på Cristian Tufis mer än vad han verkligen gjort sig skyldig till. Mersiha Brajanovic berättelse stöds också av såväl dokumenterade skador som vad vittnena berättat. Tingsrätten finner därmed att det är Mersiha Brajanovic berättelse som skall läggas till grund för bedömningen i målet och finner det genom denna styrkt att Cristian Tufis begått

16 12 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B de olika av åklagaren påstådda gärningarna utom såvitt avser punkten 7 att Cristian Tufis skulle ha knuffat Mersiha Brajanovic till marken så att hon tappat medvetandet för en kort stund. Vad gäller denna specifika del har Mersiha Brajanovic inte påstått att det var det som fick henne att falla till marken och tingsrätten finner därför inte heller denna knuff styrkt. Vad gäller de under punkten 7 angivna skadorna som Mersiha Brajanovic drabbats av till följd av det våld Cristian Tufis utövat finner tingsrätten det utrett att så blivit fallet utom vad gäller blånaderna på foten. Inte heller dessa finns i Mersiha Brajanovic påstående utan i stället synes det som att hon skadat foten när hon sprungit från bröllopet. Tingsrätten finner alltså att Cristian Tufis gjort sig skyldig till misshandel vid de olika tillfällen som åklagaren påstått. Tingsrätten finner det också utrett att varje gärning varit led i en upprepad kränkning av Mersiha Brajanovic integritet och att gärningarna varit sådana att de kunde förväntas allvarligt skada hennes självkänsla. Han skall därmed fällas till ansvar för grov kvinnofridskränkning. Påföljdsfrågan Cristian Tufis förekommer under fem avsnitt i belastningsregistret. Den 20 december 2011 dömdes han av Göteborgs tingsrätt för grov kvinnofridskränkning begången under hösten 2011 till skyddstillsyn med samhällstjänst 160 timmar. Alternativstraffet angavs till fängelse sju månader. Frivården har angett att Cristian Tufis deltagit aktivt i IDAP-programmet. Han har närvarat på 16 möten och uteblivit från åtta. Vid de tillfällen han uteblivit har han oftast ringt och meddelat giltigt skäl för frånvaron. Frivården har föreslagit att, för det fall utrymme finns att på nytt döma Cristian Tufis till skyddstillsyn, han ådöms detta med föreskrift att fortsätta IDAP-programmet. Eftersom Cristian Tufis återfallit i liknande allvarliga artbrottslighet med ett ännu högre straffvärde än tidigare finner tingsrätten inte att det finns något utrymme för

17 13 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B en frivårdande påföljd. Med hänsyn till återfallet finner tingsrätten att straffmätningsvärdet uppgår till fängelse tolv månader. Härtill skall den tidigare ådömda skyddstillsynen undanröjas. Efter avdrag för vad Cristian Tufis får anses ha undergått till följd av den tidigare skyddstillsynsdomen återstår enligt tingsrättens bedömning fängelse i två månader, vilken tid därför skall läggas till de nyss nämnda tolv månaderna. Skadeståndsfrågan Cristian Tufis har motsatt sig att betala skadestånd. Han har som skäligt belopp i och för sig vitsordat kr avseende inkomstförlust. Eftersom Cristian Tufis fälls till ansvar för grov kvinnofridskränkning skall han betala skadestånd till Mersiha Brajanovic. Tingsrätten finner att skälig ersättning för kränkning kan bestämmas till kr. Härtill kommer skälig ersättning för sveda och värk med kr samt ersättning för inkomstförlust med kr. Ersättningen för sveda och värk har sin grund i att Mersiha Brajanovic själv uppgett att hon varit sjukskriven vid tre tillfällen om vardera två dagar och att vittnet Josefine Brobacken berättat om att Mersiha Brajanovic i mars/april var borta från jobbet i tre veckor. Sammantaget finner tingsrätten att sveda och värk-ersättningen skall motsvara en månads sjukskrivning. Häktningsfrågan Eftersom det finns risk för att Cristian Tufis, om han försätts på fri fot, fortsätter sin brottsliga verksamhet ska han stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

18 14 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B Övriga frågor Cristian Tufis skall betala 500 kr till brottsofferfonden eftersom fängelse ingår i straffskalan för det brott han fälls till ansvar för. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 4 (Dv 400) Överklagande, ställt till Hovrätten för Västra Sverige, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 27 december Ann Lind Kristensson A vräkning sunderlag, se aktbil

19 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Göteborgs åklagarkammare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Ansökan om stämning Sida 1 (3) Handling 47 Ärende ÄM Handläggare 410-RF Göteborgs tingsrätt Avd 2!nk 2Q jjange dessa uppgifter vic[kpntaktrned_myndighetéh l GÖTEBQR08' Aktbil B ii(4* TR mål: B Handl.: VÅLD 1 1 ' Tllflalad: efternamn ach alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel Tuffs, George Cristian Cristian Peraonnr Medborgare 1 Telefon Tolkbehov Rumänien Adress Keplers gata 46, GÖTEBORG Offentlig försvarare/ombud Utberg, Robert, Advokatfirman Åberg i Göteborg AB, Kungsportsavenyn 32, GÖTEBORG Frihalsberovande m.m. Anhållen , häktad Dalgivnirigsuppgifter Ansvarsyrkanden m.ra. GROV KVINNOFRIDSKRÄNKNING (1400-K ) Målsägande Brajanovic, Mersiha, underrättas genom målsägandebiträdet Hans Palm Gärning Cristian Tufis har under tiden februari oktober 2012 begått följande brottsliga gärningar mot Mertsha Brajanovic, som han varit sammanboende med. ;'.'.,,;.. ';, 1) Cristian Tufis har utdelat ett kraftigt slag med öppen hand mot Merisha Brajanovic ansikte. Det hände i februari 2012 på Mörnersgatan i Göteborg. Målsäganden fick ont. f 2) Cristian Tufis har ; sparkat/merisha Brajanovic i ryggen med sådan kraft att hon hamnade mot handfatet, som då skadades. Det hände vid ett tillfälle under mars/april 2012 på Mörnersgatan i Göteborg. Målsäganden fick ont. Postadress Box GÖTEBORG Gatuadress Ernst Fontells Plats Telefon Telefax E-pasl

20 Ansökan om stämning Sida 2(3) Göteborgs åklagarkammare Handling 47 Ärende AM Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Handläggare 410-RF 3) Cristian lufts har sparkat Merisha Brajanovic i magen/sidan och på benet. Det hände vid ett tillfälle under våren 2012 på Mörnersgatan i Göteborg. Målsäganden fick ont och fick en blånad på låret. 4) Cristian Tufis har upprepat knuffat Merisha Brajanovic så att hon slagit sig mot inredningen, kastat en stol mot henne samt utdelat flera sparkar och knytnävsslag mot hennes kropp. Det hände i juli 2012 i målsägandens fars stuga i Lexby på Hisingen i Göteborg. Målsäganden fick ont och fick blånader på kroppen. 5) Cristian Tufis har utdelat ett knytnävsslag som träffat Merisha Brajanovic huvud. Det hände den 16 juli 2012 under en bilfärd i Göteborg. Målsäganden fick ont. 6) Cristian Tufis har kastat en full ölburk som träffat Merisha Brajanovic i huvudet. Det hände i Halmstad vid ett tillfälle i juli/augusti Målsäganden fick ont och fick en bula i huvudet. 7) Cristian Tufis har dels utomhus knuffat Merisha Brajanovic till marken så att hon tappade medvetandet under en kort stund, dels inomhus slagit och sparkat henne upprepat mot kropp och ben samt tagit ett strypgrepp om hennes hals. Det hände den 21 oktober 2012 på Mörnersgatan i Göteborg. Målsäganden fick förutom smärta, rodnad på halsen, hudavskrapning vid hakan, blånader och hudavskrapningar på armar och ben samt blånad på ryggen och foten. Cristian Tufis begick gärningarna med uppsåt. Varje gärning var led i en upprepad kränkning av Merisha Brajanovic integritet. Gärningarna var också sådana att de kunde förväntas allvarligt skada hennes självkänsla. Lagrum 4 kap. 4 a 2 st brottsbalken Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Cristian Tufis, som förnekar gärningen. Förhör med målsäganden Merisha Brajanovic Vittnesförhör med målsägandens väninna Rita Konistan angående vad målsäganden berättat för henne om hur hon haft det i relationen med Cristian

21 Ansökan om stämning Sida 3(3) Göteborgs åklagarkammare Handling 47 Ärende AM Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Handläggare 410-RF Tufis samt om det våld som han utövat mot henne (p 2,4, 5 och 7), allt till styrkande av åtalet. Vittnesförhör med målsägandens brors flickvän Maria Petrovski angående vad målsäganden berättat för henne om hur hon haft det i relationen med Cristian Tufis samt om det våld som han utövat mot henne (p 1,4, 6 och 7), allt till styrkande av åtalet. Vittnesförhör med målsägandens arbetskamrat Josefine Brobacken angående egna iakttagelser av kontakter mellan Cristian Tufis och Merisha Brajanovic, till styrkande av att han varit väldigt kontrollerande och svartsjuk. Vittnesförhör med målsägandens granne Kim Borg angående hennes iakttagelser av målsäganden och tilltalad bl.a. den 21 oktober 2012 till motbevisande av uppgiften att Cristian Tufis bara försökta hjälpa målsäganden vid tillfället (p7). Vittnesförhör med polisen Zara Blixter angående de iakttagelser av skador på målsäganden som hon gjorde vid förhör den 21 oktober 2012 (p7). Skriftlig bevisning Rättsintyg jämte fotografier och journaler (förundersökningsprotokollet s 25-40) till styrkande av målsägandens skador efter gärningen i p 7. Handläggning Förslag till huvudförhandlingsplan bifogas. Helena Treiberg Claeson

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

meddelad i Göteborg

meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Göran Sjödell 2:a åklagarkammaren i Göteborg Målsägande Fredrik Lavén Nordhemsgatan 45 A 413 06 GÖTEBORG Målsägandebiträde:

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

DOM 2012-12-28 Göteborg

DOM 2012-12-28 Göteborg 1 Rotel 31 Göteborg Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 oktober 2012 i mål nr B 11028-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Carl-Henrik

Läs mer

Begångna brott Grov stöld

Begångna brott Grov stöld Gotlands tingsrätt DOM Mål nr B 957-12 meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Målsägande Angelica Målsägandebiträde:

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

meddelad i Kalmar

meddelad i Kalmar KALMAR TINGSRÄTT DOM Mål nr B 631-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Linda Caneus Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Mirza Memic Storgatan 18 B 579 30 Högsby Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3213-11 2012-05-09 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Viktoria Karlsson Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Olivia Rosengren

Läs mer

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 1308-13 2013-09-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Frida Johansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

DOM 2012-12-28 Göteborg

DOM 2012-12-28 Göteborg 1 Rotel 45 Göteborg Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 6 november 2012 i mål nr B 9009-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart Kammaråklagaren Magnus Lindahl Göteborgs

Läs mer

HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr ÖVRE NORRLAND 2012-11-28 B 813-12 Umeå

HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr ÖVRE NORRLAND 2012-11-28 B 813-12 Umeå HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr ÖVRE NORRLAND 2012-11-28 B 813-12 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 12 oktober 2012 i mål nr B 2110-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06. Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06. Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06 Avd 266 meddelad i Valhalla PARTER (antal tilltalade: 1) Referensnummer: Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö 1 Avdelning 3 Enhet 31 DOM 2015-10-27 meddelad i Malmö Mål nr: B 3332-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Stanley Chuks, 19950572-1911 Adress saknas Ombud: Christer Rindmo c/o Serviceenheten / Pass

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 657-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MOHAMED Abdirahman Mohamed, 19980725-3555 Uppfartsvägen 1 A Lgh 1101 771 32 Ludvika Medborgare i Somalia Offentlig försvarare:

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

meddelad i Hudiksvall

meddelad i Hudiksvall DOM Mål nr B 2347-12 meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Helsing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess Målsägande A, se bilaga 1

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 1290-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, 19910614-5452 Vallavägen 19 791 42 Falun Offentlig försvarare: Advokat Anders Ericson Advokatfirman

Läs mer

Följande åtal ogillas Skadegörelse den 19 juni 2012 i Ludvika (Stm 2012-12-12)

Följande åtal ogillas Skadegörelse den 19 juni 2012 i Ludvika (Stm 2012-12-12) DOM Mål nr B 4261-12 meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Helena Falkerby Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Reza Ahmadi, 970366-7510 c/o Trygg Hamn

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Kalmar

2013-02-26 meddelad i Kalmar Mål nr meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Hanna Nilsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Tilltalad Masod Rasoli, 930328 Riddaregatan 3 C Lgh 1102 393

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad GULED Haysow Mohamud, 19970330-3017 Kalmarvägen 9 Lgh 1101 857 30 Sundsvall Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Johan

Läs mer

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona meddelad i KARLSKRONA Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, 19740312-3339 Nyhemsvägen 2 A Lgh 1001 371 43 Karlskrona Offentlig försvarare: Advokat Mats P Olsson

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HÖGSTA DOMSTOLEN Enhet 1 JS 04 Mål nr B 3480-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-14 Rättelse, 2015-12-16 Beslutat av: justitierådet Ella Nyström Högsta domstolen har rättat ordet straffminimum till

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B

UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3 DOM Mål nr: B UPPSALA TINGSRÄTT Mål nr: B 6 Häktning m.m. ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 maj 2013 B 5613-11 KLAGANDE MS Ombud och målsägandebiträde: Advokat LF MOTPART JS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL SAKEN Olaga

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Helsingborg

2012-11-29 meddelad i Helsingborg DOM Mål nr B 6387-11 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Saad Abdulla Rapsvägen 85

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 1721-15 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-01 Rättelse och komplettering, 2015-12-01 Beslutat av: tingsfiskalen Kristian Leijon Vid domens avkunnande sades att påföljden bestäms till "villkorlig

Läs mer