DOM Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-01-23 Göteborg"

Transkript

1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning l Rotel 13 DOM Göteborg Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 december 2012 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Helena Treiberg Claeson Göteborgs åklagarkammare Klagande och motpart (Målsägande) Mersiha Brajanovic Mörnersgatan l A, lägenhet 1001, Göteborg Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Hans Palm Box 11145, Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) George CRISTIAN Tufis, Medborgare i Rumänien Frihetsberövande: Häktad Keplers Gata 46, lägenhet 1001, Göteborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Robert Utberg Kungsportsavenyn 32, Göteborg SAKEN Grov kvinnofridskränkning m.m. HOVRATTENS DOMSLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten tillämpar 34 kap. 6 femte stycket brottsbalken i stället för fjärde stycket nämnda paragraf samt bestämmer det skadestånd som Cristian Tufis ska betala till Mersiha Brajanovic till kr jämte ränta enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 21 oktober 2012 till dess betalning sker. Dok.Id Postadress Box Göteborg Besöksadress Packhusplatsen 6 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 HOVRÄTTEN FÖR DOM B VÄSTRA SVERIGE Avdelning l Cristian Tufis ska stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Robert Utberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Hans Palm tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Staten ska svara för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet. YRKANDEN I HOVRÄTTEN M.M. Cristian Tufis har yrkat att hovrätten ogillar åtalet och skadeståndsyrkandet. Vid fällande dom har han yrkat att påföljden bestäms till skyddstillsyn med föreskrift om genomförande av Kriminalvårdens ID AP-program, i andra hand att fängelsestraffet sätts ned, samt att skadeståndet sätts ned. Mersiha Brajanovic har yrkat fullt bifall till sin skadeståndstalan vid tingsrätten. Åklagaren har bestritt ändring. Åklagaren har såvitt gäller punkten 7 i gärningsbeskrivningen förklarat att hon inte längre gör gällande att Cristian Tufis utomhus knuffat Mersiha Brajanovic till marken så att hon tappade medvetandet under en kort stund eller att Mersiha Brajanovic fått blånad på foten. HOVRÄTTENS DOMSKÄL I hovrätten har åberopats samma bevisning som vid tingsrätten, varvid upptagningarna av förhören där har spelats upp.

3 HOVRÄTTEN FÖR DOM B VÄSTRA SVERIGE Avdelning l På de av tingsrätten anförda skälen finner hovrätten styrkt att Cristian Tufis har gjort sig skyldig till de åtalade gärningarna. Utredningen ger vid handen att gärningarna har fått de följder för Mersiha Brajanovic som åklagaren påstått. Cristian Tufis bodde vid tiden för gärningarna tillsammans med Mersiha Brajanovic under äktenskapsliknande förhållanden. Denna omständighet i förening med de av tingsrätten angivna förhållandena föranleder att gärningarna bedöms som grov kvinnofridskränkning. Brottets straffvärde motsvarar enligt hovrättens mening fängelse i närmare ett år. Såsom tingsrätten funnit ska den tidigare utdömda skyddstillsynen undanröjas och påföljden för samtliga brott bestämmas till fängelse. Vid straffmätningen ska utöver straffvärdet beaktas att Cristian Tufis till följd av den tidigare påföljden har genomfört 85 timmar samhällstjänst och närvarat vid några möten i IDAP-programmet. Dessa omständigheter ger inte skäl att sätta straffet lägre än tingsrätten har gjort. Cristian Tufis har genom sitt brott allvarligt kränkt Mersiha Brajanovic och han ska därför ersätta den skada som kränkningen inneburit. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning av vad som utgör skälig kränkningsersättning. Mersiha Brajanovic är också berättigad till ersättning för sveda och värk och för inkomstförlust. Utredningen angående Mersiha Brajanovics fysiska och psykiska lidande motiverar en ersättning motsvarande tre månaders sjukskrivning, dvs kr. Begärd ersättning för inkomstförlust har vitsordats som skälig. Mersiha Brajanovic har under huvudförhandlingen i hovrätten genom sitt målsägande - biträde väckt frågan om utvisning av Cristian Tufis. Tingsrättens dom i ansvarsfrågan har emellertid överklagats endast av Cristian Tufis, och vid sådant förhållande får hovrätten enligt 51 kap. 25 fjärde stycket rättegångsbalken inte besluta om utvisning om tingsrätten inte har meddelat sådant beslut. På av tingsrätten anförda skäl ska Cristian Tufis stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

4 HOVRÄTTEN FÖR DOM B VÄSTRA SVERIGE Avdelning l ÖVERKLAGANDE, se bilaga B Överklagande senast den 20 februari 2013 I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Åke Thimfors, hovrättsrådet Gunilla Carle de Verdier och tf. hovrättsassessorn Cima Ghaderi, referent, samt nämndemännen Jimmie Tschander och Patrick Thordén. AVRÄKNINGSUNDERLAG, se aktbilaga 25

5 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM meddelad i Göteborg Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Mersiha Brajanovic Mörnersgatan l A Lgh Göteborg Målsägandebiträde: Advokat Hans Palm Göteborgs Advokatbyrå AB Box Göteborg Tilltalad George CRISTIAN Tufis, Frihetsberövande: Häktad Bisittarevägen 17 Lgh Partille Medborgare i Rumänien Offentlig försvarare: Advokat Robert Utberg Advokatfirman Åberg i Göteborg AB Kungsportsavenyn Göteborg DOMSLUT Begångna brott Grov kvinnofridskränkning Lagrum 4 kap 4a 2 st brottsbalken Påföljd m.m. l. Fängelse l år 2 månader Påföljden avser även brottsligheten i avgörandet Postadress Göteborg Besöksadress Ullevigatan 15 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

6 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B Tidigare utdömd skyddstillsyn undanröjs. ( , GÖTEBORGS TR AVD 4, B15246/11 ) Andra lagrum som åberopas kap l l st 3 p brottsbalken kap 6 4 st brottsbalken Skadestånd Cristian Tufis ska utge skadestånd till Mersiha Brajanovic med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 21 oktober 2012 till dess betalning sker. Häktning m.m. Cristian Tufis ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Robert Utberg tillerkänns begärd ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser 9 345,75 kr mervärdesskatt. 2. Hans Palm tillerkänns begärd ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

7 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B YRKANDEN M.M. o Åklagarens yrkande, se bilaga l Skadeståndsyrkande, se bilaga 2-3 FRIHETSBERÖVANDE Cristian Tufis har med anledning av misstanke om brott, som prövats i denna dom, varit berövad friheten såsom anhållen och häktad från och med den 21 oktober DOMSKÄL Gärningen Cristian Tufis har bestritt ansvar för brott och förnekat samtliga de olika moment/gärningar som åklagaren påstått. Han har som skriftlig bevisning åberopat fotografi i förundersökningsprotokollet utvisande det bitmärke på högra kinden som Cristian Tufis enligt rättsintyget uppvisat vid läkarundersökning den 23 oktober Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat rättsintyg jämte fotografier och journaler. Fotografierna visar att Mersiha Brajanovic den 23 oktober 2012 hade rivsår på bägge armarna och ett blåmärke på höger underarm, ett flertal blåmärken och sår på vänster ben, blåmärke på vänster skuldra och ett rött längsgaende märke på halsen under hakan. Av rättsintyget framgår att Mersiha Brajanovic den 23 oktober 2012 uppvisade en hudavskrapning strax nedom hakan, en blånad längs hela vänster underarm, en hudavskrapning nära vänster armbågen, två hudavskrapningar på höger underarm, en blånad i anslutning till vänster skuldra på ryggen, ett tiotal blåmärken på vänster underben och lår, en hudavskrapning på

8 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B höger knäskål, hudavskrapningar i anslutning till vänster knä och en blånad på höger fot. Enligt rättsintyget har trubbigt våld använts mot området nedanför hakan, mot armarna, mot skuldran och mot benen. Vissa skador talar för att de orsaktas av trubbigt våld med visst skrapande inslag, andra skador för inverkan av sparkar/slag och/eller tryck. Skadornas utseende är förenligt med att de orsakats av att Mersiha Brajanovic fallit till marken samt utsatts för sparkar, på sätt som framgår av uppgivet händelseförlopp. Skadorna har bedömts förenliga med att de skulle ha uppkommit på den av Mersiha Brajanovic påstådda tidpunkten den 21 oktober Åklagaren har som muntlig bevisning åberopat, förutom förhör med Cristian Tufis, förhör med målsäganden Mersiha Brajanovic samt vittnena Rita Konistan, Maria Petrovski, Josefine Brobacken, Kim Borg och Zara Blixter. Mersiha Brajanovic har berättat om att hon och Cristian Tufis träffades i januari månad 2012, att Cristian Tufis omgående flyttade in hos henne och att hon snart upptäckte tecken på att Cristian Tufis var mycket svartsjuk och hade ett stort kontrollbehov. Han tog hennes mobil och kontrollerade hennes sms samt vem hon talade med. Över huvud taget misstyckte han när hon hade kontakt med sina väninnor. Han ansåg att hon skulle umgås med honom och ägna sig åt honom när de bägge var lediga och hon skulle inte sitta i telefon med sina väninnor. Efter ett tag uppmärksammades hon på att hennes missade samtal var borta, det vill säga att när hon i efterhand fått veta att någon väninna ringt och sökt henne så saknades uppgift om att hon missat något samtal. Cristian Tufis gick även in på Mersiha Brajanovic Facebook-konto och tog bort hennes kontakter. Då hon i februari månad deltog i en av hennes arbetsgivare ordnad teambuilding-konferens med middag på kvällen skickade först Cristian Tufis massor med sms till henne för att sedan i egen person dyka upp på konferensen. Situationen blev obehaglig och Cristian Tufis fördes bort. Efteråt var han mycket ledsen över sitt beteende och bad om ursäkt. Första gången han använde våld mot henne måste ha varit i februari månad. Mersiha Brajanovic

9 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B hade ett telefonsamtal med en väninna som drabbats av missfall. Cristian Tufis satt bredvid Mersiha Brajanovic under samtalet och lyssnade. Han var missnöjd med att Mersiha Brajanovic talade i telefonen. Mersiha Brajanovic valde att gå ut från lägenheten och ned utanför fastigheten. Cristian Tufis följde då efter och Mersiha Brajanovic avslutade samtalet. Cristian Tufis var så upprörd att han bröt loss en stor stenplatta ur stenläggningen och kastade iväg den. När de kom upp i lägenheten igen slog han till Mersiha Brajanovic med öppen hand. Slaget träffade på ena kinden och efterlämnade ett rött avtryck där handen träffat. Det försvann efter en stund och hon fick aldrig något blåmärke. Det är enda gången som Cristian Tufis slagit henne i ansiktet. Även efter denna händelse blev Cristian Tufis ångerfull och bad om ursäkt. Nästa tillfälle som Mersiha Brajanovic minns att Cristian Tufis använde våld mot henne var någon gång under mars/april Hon och Cristian Tufis började tjafsa i sovrummet och Cristian Tufis började putta på henne. Under hela den tid förhållandet varade puttade han alltid på henne när de bråkade. För att få ett slut på detta lämnade hon rummet och gick in i badrummet. Hon stod vid handfatet och vet inte idag exakt vad som hände. Hon märkte inte att Cristian Tufis kom efter henne men plötsligt fick hon en mycket kraftig spark/slag eller knuff i ryggen så att hon med stor kraft åkte in i handfatet. I handfatet uppstod flera sprickor men hon är inte säker på hur dessa uppkom. Vare sig det var en spark/slag eller knuff så var den så kraftig att hon efteråt hade ont i ryggen. Det tredje tillfället som Mersiha Brajanovic idag minns att Cristian Tufis använt våld mot henne utspelade sig någon gång under våren Det var en kväll som de bägge skulle iväg. Mersiha Brajanovic satt på golvet i hallen med en plattång och plattade håret. Cristian Tufis var nyss hemkommen och var irriterad till humöret. Han tilltalade Mersiha Brajanovic men då hon inte svarade sparkade han henne i sidan. Sparken var hård och Mersiha Brajanovic blev arg. Hon slängde plattången mot Cristian Tufis som svarade med att sparka henne en gång till, denna gången

10 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B mot låret. Även den andra sparken var kraftig och Mersiha Brajanovic fick efteråt ett blåmärke på låret. Senare på kvällen blev Cristian Tufis mycket ångerfull. Han tog på sig hela skulden för det inträffade och förklarade att när han blir arg så är det som att det svartnar för ögonen på honom. Det fjärde tillfället som Mersiha Brajanovic minns ägde rum i juli Mersiha Brajanovic hade en veckas semester. Hon och Cristian Tufis fick låna Mersiha Brajanovic pappas stuga ute på landet i Lexby. Under vistelsen utbröt ett stort bråk mellan henne och Cristian Tufis efter att Mersiha Brajanovic sagt att hon önskade träffa sin närmsta väninna, den i Storbritannien boende Rita Konistan, som tillfälligt var i Sverige på besök. Cristian Tufis blev mycket arg och utdelade både knytnävsslag och sparkar mot henne. De var i köket. Sparkarna var så kraftiga att hon flög iväg åt olika håll och vid ett tillfälle flög hon in i spisen. Både slagen och sparkarna träffade överallt på kroppen. Mersiha Brajanovic tog sig ut till altanen och Cristian Tufis följde efter. Därute puttade han henne så att hon föll till altangolvet och sedan kastade han en stol på henne. Stolen gick sönder. Även på altangolvet fick hon motta knytnävsslag och sparkar. Totalt rörde det sig om ett tiotal sparkar och ett tiotal knytnävsslag. Cristian Tufis tog sedan hennes bilnycklar och hennes telefon och gick ut till bilen. Mersiha Brajanovic var rädd för Cristian Tufis men också rädd för att bli lämnad ensam kvar i stugan utan någon möjlighet att via telefon kontakta omvärlden. Hon sprang därför efter Cristian Tufis och lyckades ta tillbaks sin telefon. Hon gick tillbaks till stugan där hon ringde Rita Konistan och bad väninnan komma och hämta henne. Sedan kom Cristian Tufis tillbaks till stugan och var åter mycket ångerfull och lovade att det aldrig skulle hända igen. Han tyckte emellertid att det inträffade var bådas fel. Mersiha Brajanovic skickade ett sms till Rita Konistan med meddelandet att denna inte längre behövde komma och hämta henne. Under lång tid efter händelsen hade Mersiha Brajanovic blåmärken på armarna och benen. Cristian Tufis uppmanade henne att använda långbyxor och inte gå i shorts. Hennes vänner och arbetskamrater har frågat henne om vad som hänt.

11 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B Det femte tillfället ägde rum den 16 juli Mersiha Brajanovics hade tidigare uppsökt läkare på grund av att hon var så trött och mådde så dåligt. Läkaren hade remitterat henne till en hjärnröntgen och då Mersiha Brajanovic den 16 juli 2012 skulle åka till denna hjärnröntgen ville Cristian Tufis följa med. När de parkerat bilen utanför sjukhuset lade Mersiha Brajanovic sin jacka i bilen. Cristian Tufis blev då mycket upprörd över att Mersiha Brajanovic tänkte gå in till läkaren på överkroppen iklädd enbart ett linne. Han tog tag i linnet och drog sönder det. Mersiha Brajanovic fick sätta sig i bilen och köra tillbaks hem för att byta kläder. Under färden kallade Cristian Tufis henne upprepade gånger för hora. Han slog också till henne med ett knytnävsslag som träffade tinningen. Mersiha Brajanovic, som var den som körde bilen, lyckades ändå hålla bilen på vägen. En stund senare grät Cristian Tufis och var åter mycket ångerfull. Hon hade ont och var mycket öm i tinningen i flera dagar efteråt. Det gick inte att sova på den sidan av huvudet. Det sjätte tillfället ägde rum i slutet av juli eller i augusti månad På Mersiha Brajanovic initiativ hade hon och Cristian Tufis åkt till Halmstad där de bodde på hotell under helgen. På kvällen skulle de gå ut och äta. Hotellrummet hade en egen altan och Cristian Tufis stod på denna och rökte. Mersiha Brajanovic satt på sängkanten men ryggen åt Cristian Tufis och tvekade om vilka skor hon skulle ta på sig. Cristian Tufis ansåg att hon var för långsam. Han uppmanade henne flera gånger att skynda sig eftersom han var hungrig. Sedan kom det en ölburk farandes som Cristian Tufis hade kastat mot henne. Ölburken missade men härefter träffades hon i bakhuvudet av en ny ölburk som Cristian Tufis kastat. Mersiha Brajanovic såg stjärnor och fick mycket ont i huvudet. Hon fick en bula som fanns kvar i flera dagar. Efteråt ångrade sig Cristian Tufis igen. Han förklarade det inträffade med att "du vet hur jag blir när jag blir hungrig". Det sjunde tillfället inträffade den 21 oktober Efter att förhållandet varit slut en tid hade Mersiha Brajanovic och Cristian Tufis blivit ihop igen. Den 20 oktober

12 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B gick de tillsammans på ett bröllop där en bekant till Cristian Tufis gifte sig. På den efterföljande festen kom en bekant till Cristian Tufis fram och hälsade på dem. När han hälsade på Mersiha Brajanovic pussade han henne på handen. Cristian Tufis reagerade upprört. När de en stund senare stod ute på altanen kom ytterligare en bekant till Cristian Tufis fram till dem. Även denne pussade Mersiha Brajanovic på handen då han hälsade på henne. Mersiha Brajanovic protesterade denna gång och sade till bekanten att det inte passade sig men Cristian Tufis hade redan åter igen blivit upprörd. Mersiha Brajanovic valde då att gå ifrån Cristian Tufis men denne följde efter henne och började först putta på henne och härefter var han över henne och hon föll till marken. Cristian Tufis bror kom till hennes undsättning och tog bort Cristian Tufis. Mersiha Brajanovic var då så rädd att hon bara sprang från platsen. När hon sprungit en längre stund var hon vid en väg och det kom en bil med folk från festen. De körde hem Mersiha Brajanovic. Väl utanför sitt hyreshus kunde hon inte komma in eftersom nycklarna fanns i den väska hon lämnat kvar på bröllopsfesten. Hon fick tag på hyresvärden och denne lovade att komma och hjälpa henne. När hon väntade på hyresvärden kom Cristian Tufis körandes mycket fort i hennes bil. Han skrek "har du sugit av någon taxichaufförs kuk för att ta dig hem". Mersiha Brajanovic blev arg och skrek tillbaks att "ja, det har jag". Cristian Tufis stod nära henne och skrek "hora" m m. Efter det vet hon inte vad som hände förrän hon vaknade liggandes på gräsmattan med sin klänning uppdragen och Cristian Tufis stående över henne. Hon bad Cristian Tufis om att hon skulle få sina nycklar men han vägrade. Med hjälp av portkoden tog hon sig in i trapphuset och försökte sedan ringa på hos grannarna. De öppnade inte. I stället tog Cristian Tufis och öppnade hennes lägenhetsdörr med hennes nycklar. De gick bägge in i lägenheten och där tog han hennes telefon. Hon bad att få den men Cristian Tufis vägrade. Sedan började han putta på Mersiha Brajanovic och hon puttade tillbaks. Cristian Tufis började då boxa och sparka på henne överallt på kroppen. Under händelseförloppet rörde de sig runt i lägenheten. I sovrummet tog han ett stryptag om hennes hals och lyfte henne från marken med hjälp av stryptaget. Det kändes som att stryptaget varade i en evighet och Mersiha Brajanovic tappade andan helt.

13 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B När Cristian Tufis släppte greppet föll hon till golvet och kröp sedan fram till sängen. Hon skrek på hjälp. Cristian Tufis tog hennes telefon och slängde den i väggen. Samtidigt hånskrattade han och frågade henne om hon hade ont. Mersiha Brajanovic visste inte om han skulle döda henne eller vad som skulle komma att hända. Hon tog sig ur lägenheten och ringde på hos grannarna samtidigt som hon ropade på hjälp. En granne ringde polisen och Cristian Tufis lämnade huset. Mersiha Brajanovic blev sedan insläppt hos en granne där hon stannade tills polisen kom. Hon uppskattar antalet sparkar till 10 stycken och antalet boxningsslag till samma antal. Efteråt hade hon ont överallt på kroppen. Mersiha Brajanovic vet inte om det är hon som orsakat det bitmärke Cristian Tufis fått på ena kinden. Hon vet att hon under bråket dragit i hans skjorta och att hon försökt putta iväg honom. Om sin personliga förändring under förhållandet har Mersiha Brajanovic uppgett att hennes självförtroende blev allvarligt försämrat. Cristian Tufis kunde ge henne komplimanger och säga att hon var hans allt ena stunden medans andra stunden kallade han henne för hora m m och behandlade henne som att hon inte hade något värde alls. Eftersom han inte gillade att hon hade kontakt med sina vänner begränsade hon denna kontakt och flera vänner försvann. Han hade också synpunkter på hennes klädsel och hon kände att hon inte kunde vara sig själv. Under förhållandet fick hon stora problem med sömnen. Detta berodde till viss del på att hon psykisk mådde sämre och sämre men till stor del också på att Cristian Tufis höll henne vaken om nätterna för att han ville ha sällskap. Han pratade oavbrutet och hon fick inte den dygnsvila hon behövde. För varje gång hon blev slagen blev hon alltmer rädd. Efter det att förhållandet tagit slut har hon mardrömmar varje natt. Hennes syster sover med henne varje natt och hon vågar inte gå ensam någonstans. Cristian Tufis har beskrivit hans och Mersiha Brajanovic relation som positiv även om de två ibland tjafsat om pengar. Han blev arbetslös i mars/april månad. Det har även hänt att bägge visat tecken på svartsjuka. Mersiha Brajanovic var till exempel

14 10 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B upprörd över att Cristian Tufis exfru hela tiden ringde honom. Han har aldrig gått in och tittat på uppgifterna i hennes telefon, däremot har hon gått in på hans. Han har heller aldrig haft några synpunkter på vilka hon haft kontakt med på Facebook. Deras bråk har bestått i att de bägge knuffat varandra. Bägge har temperament men ingen av dem har slagit den andra. Vad gäller de olika punkterna i gärningsbeskrivningen har Cristian Tufis hävdat att Mersiha Brajanovic under deras förhållande pratade i telefonen mest hela tiden. Han minns att handfatet gick sönder men detta berodde på att en deodorant eller liknande föll ned från badrumshyllan. Att så skedde berodde inte på att han varit våldsam mot Mersiha Brajanovic. Det uppstod inte något bråk när de vistades i sommarstugan i Lexby. Han har aldrig haft några synpunkter på att Mersiha Brajanovic burit linne. Vistelsen i Halmstad var mysig och utan något bråk. När Mersiha Brajanovic gjorde slut tror Cristian Tufis att detta mycket berodde på att hans exfru hållit på och ringt hela tiden. Vad härefter slutligen gäller bröllopsfesten är det riktigt att två män pussade Mersiha Brajanovic på handen och att hon vid det andra tillfället protesterade. Cristian Tufis berömde sedan Mersiha Brajanovic för att hon hade protesterat. Han talade om för henne att det fick ju inte bli så att alla på hela festen pussade henne. Mersiha Brajanovic svarade då att han inte förstod. Senare gick han ut och tog Mersiha Brajanovic i handen och bad henne att de skulle åka hem. Mersiha Brajanovic blev då arg och de började puttas vilket ledde till att båda föll. Hans bror kom därefter fram och uppmanade dem att sluta bråka. När han senare frågade sin bror var Mersiha Brajanovic var någonstans svarade denne att hon hade gått. Han letade i en timme och åkte sedan hem där han fann Mersiha Brajanovic utanför huset. Mersiha Brajanovic var mycket arg. Hon tappade balansen och föll varpå hon svimmade av. Cristian Tufis skrek till henne att hon skulle vakna och han försökte även med munmotmun-metoden. Till slut vaknade hon och de gick in i trappuppgången. Hon skrek till honom att "ge mig nyckeln, ge mig nyckeln". Cristian Tufis ville inte ha några problem och svarade att Ok, han skulle gå. Mersiha Brajanovic började bänka på en grannes dörr och Cristian Tufis frågade henne vad hon höll på med. När de kom in i lägenheten skrek Mersiha Brajanovic "var är mobilen" och Cristian Tufis

15 11 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B sade till henne att lugna ned sig. Mersiha Brajanovic tog en stol som hon slog honom i huvudet med och sedan gick hon omkring och skrek "hjälp, hjälp". Cristian Tufis gjorde ingenting men ändå hoppade hon plötsligt på honom och bet honom i kinden och drog honom i kavajen. Han puttade till henne och lämnade därefter lägenheten. Hon sprang ut i trappuppgången och började bänka på folks dörrar och skrika på hjälp. Han har inte gjort något av det Mersiha Brajanovic påstår men han vill inte säga att hon ljuger. Han älskar fortfarande Mersiha Brajanovic och hoppas att de skall bli tillsammans igen. Rita Konistan, Josefine Brobacken och Maria Petrovski har alla lämnat uppgifter som stöder Mersiha Brajanovic berättelse. Kim Borg bor granne med Mersiha Brajanovic och har lämnat uppgifter som stöder Mersiha Brajanovic uppgifter om vad som hände på natten den 21 oktober Zara Blixter är polis och har berättat om de skador hon såg på Mersiha Brajanovic då hon förhörde henne. Tingsrättens bedömning Cristian Tufis har inte gett ett trovärdigt intryck. Hans berättelse är full av motsägelser och framstår som så osannolik att den kan lämnas utan avseende. Mersiha Brajanovic å sin sida har lämnat en utförlig och levande berättelse. Det finns luckor i hennes redogörelser över de olika händelseförloppen men dessa luckor tyder snarare på att hon sanningsenligt berättar det hon verkligen minns i stället för att tyda på att berättelsen är påhittad. Mersiha Brajanovic synes ha kommit i chock då Cristian Tufis varit våldsam och detta kan förklara luckorna. Mersiha Brajanovic har gett ett bestämt intryck av att inte vilja lägga på Cristian Tufis mer än vad han verkligen gjort sig skyldig till. Mersiha Brajanovic berättelse stöds också av såväl dokumenterade skador som vad vittnena berättat. Tingsrätten finner därmed att det är Mersiha Brajanovic berättelse som skall läggas till grund för bedömningen i målet och finner det genom denna styrkt att Cristian Tufis begått

16 12 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B de olika av åklagaren påstådda gärningarna utom såvitt avser punkten 7 att Cristian Tufis skulle ha knuffat Mersiha Brajanovic till marken så att hon tappat medvetandet för en kort stund. Vad gäller denna specifika del har Mersiha Brajanovic inte påstått att det var det som fick henne att falla till marken och tingsrätten finner därför inte heller denna knuff styrkt. Vad gäller de under punkten 7 angivna skadorna som Mersiha Brajanovic drabbats av till följd av det våld Cristian Tufis utövat finner tingsrätten det utrett att så blivit fallet utom vad gäller blånaderna på foten. Inte heller dessa finns i Mersiha Brajanovic påstående utan i stället synes det som att hon skadat foten när hon sprungit från bröllopet. Tingsrätten finner alltså att Cristian Tufis gjort sig skyldig till misshandel vid de olika tillfällen som åklagaren påstått. Tingsrätten finner det också utrett att varje gärning varit led i en upprepad kränkning av Mersiha Brajanovic integritet och att gärningarna varit sådana att de kunde förväntas allvarligt skada hennes självkänsla. Han skall därmed fällas till ansvar för grov kvinnofridskränkning. Påföljdsfrågan Cristian Tufis förekommer under fem avsnitt i belastningsregistret. Den 20 december 2011 dömdes han av Göteborgs tingsrätt för grov kvinnofridskränkning begången under hösten 2011 till skyddstillsyn med samhällstjänst 160 timmar. Alternativstraffet angavs till fängelse sju månader. Frivården har angett att Cristian Tufis deltagit aktivt i IDAP-programmet. Han har närvarat på 16 möten och uteblivit från åtta. Vid de tillfällen han uteblivit har han oftast ringt och meddelat giltigt skäl för frånvaron. Frivården har föreslagit att, för det fall utrymme finns att på nytt döma Cristian Tufis till skyddstillsyn, han ådöms detta med föreskrift att fortsätta IDAP-programmet. Eftersom Cristian Tufis återfallit i liknande allvarliga artbrottslighet med ett ännu högre straffvärde än tidigare finner tingsrätten inte att det finns något utrymme för

17 13 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B en frivårdande påföljd. Med hänsyn till återfallet finner tingsrätten att straffmätningsvärdet uppgår till fängelse tolv månader. Härtill skall den tidigare ådömda skyddstillsynen undanröjas. Efter avdrag för vad Cristian Tufis får anses ha undergått till följd av den tidigare skyddstillsynsdomen återstår enligt tingsrättens bedömning fängelse i två månader, vilken tid därför skall läggas till de nyss nämnda tolv månaderna. Skadeståndsfrågan Cristian Tufis har motsatt sig att betala skadestånd. Han har som skäligt belopp i och för sig vitsordat kr avseende inkomstförlust. Eftersom Cristian Tufis fälls till ansvar för grov kvinnofridskränkning skall han betala skadestånd till Mersiha Brajanovic. Tingsrätten finner att skälig ersättning för kränkning kan bestämmas till kr. Härtill kommer skälig ersättning för sveda och värk med kr samt ersättning för inkomstförlust med kr. Ersättningen för sveda och värk har sin grund i att Mersiha Brajanovic själv uppgett att hon varit sjukskriven vid tre tillfällen om vardera två dagar och att vittnet Josefine Brobacken berättat om att Mersiha Brajanovic i mars/april var borta från jobbet i tre veckor. Sammantaget finner tingsrätten att sveda och värk-ersättningen skall motsvara en månads sjukskrivning. Häktningsfrågan Eftersom det finns risk för att Cristian Tufis, om han försätts på fri fot, fortsätter sin brottsliga verksamhet ska han stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

18 14 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B Övriga frågor Cristian Tufis skall betala 500 kr till brottsofferfonden eftersom fängelse ingår i straffskalan för det brott han fälls till ansvar för. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 4 (Dv 400) Överklagande, ställt till Hovrätten för Västra Sverige, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 27 december Ann Lind Kristensson A vräkning sunderlag, se aktbil

19 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Göteborgs åklagarkammare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Ansökan om stämning Sida 1 (3) Handling 47 Ärende ÄM Handläggare 410-RF Göteborgs tingsrätt Avd 2!nk 2Q jjange dessa uppgifter vic[kpntaktrned_myndighetéh l GÖTEBQR08' Aktbil B ii(4* TR mål: B Handl.: VÅLD 1 1 ' Tllflalad: efternamn ach alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel Tuffs, George Cristian Cristian Peraonnr Medborgare 1 Telefon Tolkbehov Rumänien Adress Keplers gata 46, GÖTEBORG Offentlig försvarare/ombud Utberg, Robert, Advokatfirman Åberg i Göteborg AB, Kungsportsavenyn 32, GÖTEBORG Frihalsberovande m.m. Anhållen , häktad Dalgivnirigsuppgifter Ansvarsyrkanden m.ra. GROV KVINNOFRIDSKRÄNKNING (1400-K ) Målsägande Brajanovic, Mersiha, underrättas genom målsägandebiträdet Hans Palm Gärning Cristian Tufis har under tiden februari oktober 2012 begått följande brottsliga gärningar mot Mertsha Brajanovic, som han varit sammanboende med. ;'.'.,,;.. ';, 1) Cristian Tufis har utdelat ett kraftigt slag med öppen hand mot Merisha Brajanovic ansikte. Det hände i februari 2012 på Mörnersgatan i Göteborg. Målsäganden fick ont. f 2) Cristian Tufis har ; sparkat/merisha Brajanovic i ryggen med sådan kraft att hon hamnade mot handfatet, som då skadades. Det hände vid ett tillfälle under mars/april 2012 på Mörnersgatan i Göteborg. Målsäganden fick ont. Postadress Box GÖTEBORG Gatuadress Ernst Fontells Plats Telefon Telefax E-pasl

20 Ansökan om stämning Sida 2(3) Göteborgs åklagarkammare Handling 47 Ärende AM Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Handläggare 410-RF 3) Cristian lufts har sparkat Merisha Brajanovic i magen/sidan och på benet. Det hände vid ett tillfälle under våren 2012 på Mörnersgatan i Göteborg. Målsäganden fick ont och fick en blånad på låret. 4) Cristian Tufis har upprepat knuffat Merisha Brajanovic så att hon slagit sig mot inredningen, kastat en stol mot henne samt utdelat flera sparkar och knytnävsslag mot hennes kropp. Det hände i juli 2012 i målsägandens fars stuga i Lexby på Hisingen i Göteborg. Målsäganden fick ont och fick blånader på kroppen. 5) Cristian Tufis har utdelat ett knytnävsslag som träffat Merisha Brajanovic huvud. Det hände den 16 juli 2012 under en bilfärd i Göteborg. Målsäganden fick ont. 6) Cristian Tufis har kastat en full ölburk som träffat Merisha Brajanovic i huvudet. Det hände i Halmstad vid ett tillfälle i juli/augusti Målsäganden fick ont och fick en bula i huvudet. 7) Cristian Tufis har dels utomhus knuffat Merisha Brajanovic till marken så att hon tappade medvetandet under en kort stund, dels inomhus slagit och sparkat henne upprepat mot kropp och ben samt tagit ett strypgrepp om hennes hals. Det hände den 21 oktober 2012 på Mörnersgatan i Göteborg. Målsäganden fick förutom smärta, rodnad på halsen, hudavskrapning vid hakan, blånader och hudavskrapningar på armar och ben samt blånad på ryggen och foten. Cristian Tufis begick gärningarna med uppsåt. Varje gärning var led i en upprepad kränkning av Merisha Brajanovic integritet. Gärningarna var också sådana att de kunde förväntas allvarligt skada hennes självkänsla. Lagrum 4 kap. 4 a 2 st brottsbalken Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Cristian Tufis, som förnekar gärningen. Förhör med målsäganden Merisha Brajanovic Vittnesförhör med målsägandens väninna Rita Konistan angående vad målsäganden berättat för henne om hur hon haft det i relationen med Cristian

21 Ansökan om stämning Sida 3(3) Göteborgs åklagarkammare Handling 47 Ärende AM Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Handläggare 410-RF Tufis samt om det våld som han utövat mot henne (p 2,4, 5 och 7), allt till styrkande av åtalet. Vittnesförhör med målsägandens brors flickvän Maria Petrovski angående vad målsäganden berättat för henne om hur hon haft det i relationen med Cristian Tufis samt om det våld som han utövat mot henne (p 1,4, 6 och 7), allt till styrkande av åtalet. Vittnesförhör med målsägandens arbetskamrat Josefine Brobacken angående egna iakttagelser av kontakter mellan Cristian Tufis och Merisha Brajanovic, till styrkande av att han varit väldigt kontrollerande och svartsjuk. Vittnesförhör med målsägandens granne Kim Borg angående hennes iakttagelser av målsäganden och tilltalad bl.a. den 21 oktober 2012 till motbevisande av uppgiften att Cristian Tufis bara försökta hjälpa målsäganden vid tillfället (p7). Vittnesförhör med polisen Zara Blixter angående de iakttagelser av skador på målsäganden som hon gjorde vid förhör den 21 oktober 2012 (p7). Skriftlig bevisning Rättsintyg jämte fotografier och journaler (förundersökningsprotokollet s 25-40) till styrkande av målsägandens skador efter gärningen i p 7. Handläggning Förslag till huvudförhandlingsplan bifogas. Helena Treiberg Claeson

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 1308-13 2013-09-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Frida Johansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Helsingborg

2012-11-29 meddelad i Helsingborg DOM Mål nr B 6387-11 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Saad Abdulla Rapsvägen 85

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2013-03-18 Avdelning 3 Malmö Rotel 34 Mål nr B 426-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT meddelad i Göteborg l Mål nr l PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande l. Petter

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A

SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12 Rotel 0801 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

DOM 2012-12-14 Göteborg

DOM 2012-12-14 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 33 DOM 2012-12-14 Göteborg Mål nr B 2751-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr B 3060-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 2007-02-22 meddelad i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 2007-02-22 meddelad i Valhalla VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Referensnummer: Åklagare extra åklagaren Rulle Rus Åklagarmyndigheten i Valhalla, Första kammaren Målsägande Emma Bajonett Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Misshandel

Begångna brott Misshandel Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Charlotte Österlund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Ronak Kaoal Ismail Blekingegatan 22

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-04-26 B 10178-11 Rotel 0506 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad DANIEL Thomas Eriksson, 19841017-4950 Rosenbäcksallén 22 Lgh 1201 871 61 Härnösand Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1)

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1) LINKÖPINGS TINGSRATT DOM meddelad i Linköping Mål nr B 3484-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande 1. Alin Artin

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2007 B 259-07 KLAGANDE MH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. AG

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2012 i mål nr B 16278-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

DOM 2013-04-10 meddelad i Örebro

DOM 2013-04-10 meddelad i Örebro ÖREBRO TINGSRATT DOM meddelad i Örebro Mål nr B 932-13 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Karlsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Roza Niklekaj Målsägandebiträde:

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Vi hänger ut pedofiler & våldtäktsmän Mål nr B 675-12 Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Anita Enocksson I domslutet beträffade Joel Rwabuhungu ska under skadestånd ska det totala

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 Mål nr meddelad i Halmstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Lithner Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande Petra Tuvesson Poste Restante 302 02 Halmstad Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla.

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla. TORA HOVRÄTT Sidan 1 av 7 Avd. 50 Rotel 288 DOM ÖVERKLAGAD DOM 2006-09-12 Underrätt: Valhalla tingsrätt avd. 788 Dom 2005-08-12 Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12 Rotel 0111 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 6971-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

2012-06-12 meddelad i

2012-06-12 meddelad i DOM Mål nr B 3908-11 2012-06-12 meddelad i B 18195-10 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Liselotte Nilsson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

2009-07-13 meddelad i Härnösand

2009-07-13 meddelad i Härnösand Mål nr meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christer Krantz Åklagarkammaren i Sundsvall Målsägande Sekretessbelagd uppgift Målsägandebiträde: Advokat Lars Sjödin Advokatfirman

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

Kriminellt.com. ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 5. 2011-12-09 meddelad i Östersund. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 5. 2011-12-09 meddelad i Östersund. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Märta Warg Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Gabriella Södergård Dromberg Advokat AB

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

DOM 2013-06-25 Jönköping

DOM 2013-06-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 13 DOM 2013-06-25 Jönköping Mål nr B 940-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B 2265-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare)

Läs mer

DOM 2014-10-30 Stockholm

DOM 2014-10-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060208 2014-10-30 Stockholm Mål nr B 3197-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Falu tingsrätts dom den 4 mars 2014 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare

Läs mer