DOM Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-01-23 Göteborg"

Transkript

1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning l Rotel 13 DOM Göteborg Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 december 2012 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Helena Treiberg Claeson Göteborgs åklagarkammare Klagande och motpart (Målsägande) Mersiha Brajanovic Mörnersgatan l A, lägenhet 1001, Göteborg Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Hans Palm Box 11145, Göteborg Klagande och motpart (Tilltalad) George CRISTIAN Tufis, Medborgare i Rumänien Frihetsberövande: Häktad Keplers Gata 46, lägenhet 1001, Göteborg Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Robert Utberg Kungsportsavenyn 32, Göteborg SAKEN Grov kvinnofridskränkning m.m. HOVRATTENS DOMSLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten tillämpar 34 kap. 6 femte stycket brottsbalken i stället för fjärde stycket nämnda paragraf samt bestämmer det skadestånd som Cristian Tufis ska betala till Mersiha Brajanovic till kr jämte ränta enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 21 oktober 2012 till dess betalning sker. Dok.Id Postadress Box Göteborg Besöksadress Packhusplatsen 6 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 HOVRÄTTEN FÖR DOM B VÄSTRA SVERIGE Avdelning l Cristian Tufis ska stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Robert Utberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Hans Palm tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Staten ska svara för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet. YRKANDEN I HOVRÄTTEN M.M. Cristian Tufis har yrkat att hovrätten ogillar åtalet och skadeståndsyrkandet. Vid fällande dom har han yrkat att påföljden bestäms till skyddstillsyn med föreskrift om genomförande av Kriminalvårdens ID AP-program, i andra hand att fängelsestraffet sätts ned, samt att skadeståndet sätts ned. Mersiha Brajanovic har yrkat fullt bifall till sin skadeståndstalan vid tingsrätten. Åklagaren har bestritt ändring. Åklagaren har såvitt gäller punkten 7 i gärningsbeskrivningen förklarat att hon inte längre gör gällande att Cristian Tufis utomhus knuffat Mersiha Brajanovic till marken så att hon tappade medvetandet under en kort stund eller att Mersiha Brajanovic fått blånad på foten. HOVRÄTTENS DOMSKÄL I hovrätten har åberopats samma bevisning som vid tingsrätten, varvid upptagningarna av förhören där har spelats upp.

3 HOVRÄTTEN FÖR DOM B VÄSTRA SVERIGE Avdelning l På de av tingsrätten anförda skälen finner hovrätten styrkt att Cristian Tufis har gjort sig skyldig till de åtalade gärningarna. Utredningen ger vid handen att gärningarna har fått de följder för Mersiha Brajanovic som åklagaren påstått. Cristian Tufis bodde vid tiden för gärningarna tillsammans med Mersiha Brajanovic under äktenskapsliknande förhållanden. Denna omständighet i förening med de av tingsrätten angivna förhållandena föranleder att gärningarna bedöms som grov kvinnofridskränkning. Brottets straffvärde motsvarar enligt hovrättens mening fängelse i närmare ett år. Såsom tingsrätten funnit ska den tidigare utdömda skyddstillsynen undanröjas och påföljden för samtliga brott bestämmas till fängelse. Vid straffmätningen ska utöver straffvärdet beaktas att Cristian Tufis till följd av den tidigare påföljden har genomfört 85 timmar samhällstjänst och närvarat vid några möten i IDAP-programmet. Dessa omständigheter ger inte skäl att sätta straffet lägre än tingsrätten har gjort. Cristian Tufis har genom sitt brott allvarligt kränkt Mersiha Brajanovic och han ska därför ersätta den skada som kränkningen inneburit. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning av vad som utgör skälig kränkningsersättning. Mersiha Brajanovic är också berättigad till ersättning för sveda och värk och för inkomstförlust. Utredningen angående Mersiha Brajanovics fysiska och psykiska lidande motiverar en ersättning motsvarande tre månaders sjukskrivning, dvs kr. Begärd ersättning för inkomstförlust har vitsordats som skälig. Mersiha Brajanovic har under huvudförhandlingen i hovrätten genom sitt målsägande - biträde väckt frågan om utvisning av Cristian Tufis. Tingsrättens dom i ansvarsfrågan har emellertid överklagats endast av Cristian Tufis, och vid sådant förhållande får hovrätten enligt 51 kap. 25 fjärde stycket rättegångsbalken inte besluta om utvisning om tingsrätten inte har meddelat sådant beslut. På av tingsrätten anförda skäl ska Cristian Tufis stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

4 HOVRÄTTEN FÖR DOM B VÄSTRA SVERIGE Avdelning l ÖVERKLAGANDE, se bilaga B Överklagande senast den 20 februari 2013 I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Åke Thimfors, hovrättsrådet Gunilla Carle de Verdier och tf. hovrättsassessorn Cima Ghaderi, referent, samt nämndemännen Jimmie Tschander och Patrick Thordén. AVRÄKNINGSUNDERLAG, se aktbilaga 25

5 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM meddelad i Göteborg Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Mersiha Brajanovic Mörnersgatan l A Lgh Göteborg Målsägandebiträde: Advokat Hans Palm Göteborgs Advokatbyrå AB Box Göteborg Tilltalad George CRISTIAN Tufis, Frihetsberövande: Häktad Bisittarevägen 17 Lgh Partille Medborgare i Rumänien Offentlig försvarare: Advokat Robert Utberg Advokatfirman Åberg i Göteborg AB Kungsportsavenyn Göteborg DOMSLUT Begångna brott Grov kvinnofridskränkning Lagrum 4 kap 4a 2 st brottsbalken Påföljd m.m. l. Fängelse l år 2 månader Påföljden avser även brottsligheten i avgörandet Postadress Göteborg Besöksadress Ullevigatan 15 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

6 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B Tidigare utdömd skyddstillsyn undanröjs. ( , GÖTEBORGS TR AVD 4, B15246/11 ) Andra lagrum som åberopas kap l l st 3 p brottsbalken kap 6 4 st brottsbalken Skadestånd Cristian Tufis ska utge skadestånd till Mersiha Brajanovic med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 21 oktober 2012 till dess betalning sker. Häktning m.m. Cristian Tufis ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Robert Utberg tillerkänns begärd ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser 9 345,75 kr mervärdesskatt. 2. Hans Palm tillerkänns begärd ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

7 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B YRKANDEN M.M. o Åklagarens yrkande, se bilaga l Skadeståndsyrkande, se bilaga 2-3 FRIHETSBERÖVANDE Cristian Tufis har med anledning av misstanke om brott, som prövats i denna dom, varit berövad friheten såsom anhållen och häktad från och med den 21 oktober DOMSKÄL Gärningen Cristian Tufis har bestritt ansvar för brott och förnekat samtliga de olika moment/gärningar som åklagaren påstått. Han har som skriftlig bevisning åberopat fotografi i förundersökningsprotokollet utvisande det bitmärke på högra kinden som Cristian Tufis enligt rättsintyget uppvisat vid läkarundersökning den 23 oktober Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat rättsintyg jämte fotografier och journaler. Fotografierna visar att Mersiha Brajanovic den 23 oktober 2012 hade rivsår på bägge armarna och ett blåmärke på höger underarm, ett flertal blåmärken och sår på vänster ben, blåmärke på vänster skuldra och ett rött längsgaende märke på halsen under hakan. Av rättsintyget framgår att Mersiha Brajanovic den 23 oktober 2012 uppvisade en hudavskrapning strax nedom hakan, en blånad längs hela vänster underarm, en hudavskrapning nära vänster armbågen, två hudavskrapningar på höger underarm, en blånad i anslutning till vänster skuldra på ryggen, ett tiotal blåmärken på vänster underben och lår, en hudavskrapning på

8 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B höger knäskål, hudavskrapningar i anslutning till vänster knä och en blånad på höger fot. Enligt rättsintyget har trubbigt våld använts mot området nedanför hakan, mot armarna, mot skuldran och mot benen. Vissa skador talar för att de orsaktas av trubbigt våld med visst skrapande inslag, andra skador för inverkan av sparkar/slag och/eller tryck. Skadornas utseende är förenligt med att de orsakats av att Mersiha Brajanovic fallit till marken samt utsatts för sparkar, på sätt som framgår av uppgivet händelseförlopp. Skadorna har bedömts förenliga med att de skulle ha uppkommit på den av Mersiha Brajanovic påstådda tidpunkten den 21 oktober Åklagaren har som muntlig bevisning åberopat, förutom förhör med Cristian Tufis, förhör med målsäganden Mersiha Brajanovic samt vittnena Rita Konistan, Maria Petrovski, Josefine Brobacken, Kim Borg och Zara Blixter. Mersiha Brajanovic har berättat om att hon och Cristian Tufis träffades i januari månad 2012, att Cristian Tufis omgående flyttade in hos henne och att hon snart upptäckte tecken på att Cristian Tufis var mycket svartsjuk och hade ett stort kontrollbehov. Han tog hennes mobil och kontrollerade hennes sms samt vem hon talade med. Över huvud taget misstyckte han när hon hade kontakt med sina väninnor. Han ansåg att hon skulle umgås med honom och ägna sig åt honom när de bägge var lediga och hon skulle inte sitta i telefon med sina väninnor. Efter ett tag uppmärksammades hon på att hennes missade samtal var borta, det vill säga att när hon i efterhand fått veta att någon väninna ringt och sökt henne så saknades uppgift om att hon missat något samtal. Cristian Tufis gick även in på Mersiha Brajanovic Facebook-konto och tog bort hennes kontakter. Då hon i februari månad deltog i en av hennes arbetsgivare ordnad teambuilding-konferens med middag på kvällen skickade först Cristian Tufis massor med sms till henne för att sedan i egen person dyka upp på konferensen. Situationen blev obehaglig och Cristian Tufis fördes bort. Efteråt var han mycket ledsen över sitt beteende och bad om ursäkt. Första gången han använde våld mot henne måste ha varit i februari månad. Mersiha Brajanovic

9 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B hade ett telefonsamtal med en väninna som drabbats av missfall. Cristian Tufis satt bredvid Mersiha Brajanovic under samtalet och lyssnade. Han var missnöjd med att Mersiha Brajanovic talade i telefonen. Mersiha Brajanovic valde att gå ut från lägenheten och ned utanför fastigheten. Cristian Tufis följde då efter och Mersiha Brajanovic avslutade samtalet. Cristian Tufis var så upprörd att han bröt loss en stor stenplatta ur stenläggningen och kastade iväg den. När de kom upp i lägenheten igen slog han till Mersiha Brajanovic med öppen hand. Slaget träffade på ena kinden och efterlämnade ett rött avtryck där handen träffat. Det försvann efter en stund och hon fick aldrig något blåmärke. Det är enda gången som Cristian Tufis slagit henne i ansiktet. Även efter denna händelse blev Cristian Tufis ångerfull och bad om ursäkt. Nästa tillfälle som Mersiha Brajanovic minns att Cristian Tufis använde våld mot henne var någon gång under mars/april Hon och Cristian Tufis började tjafsa i sovrummet och Cristian Tufis började putta på henne. Under hela den tid förhållandet varade puttade han alltid på henne när de bråkade. För att få ett slut på detta lämnade hon rummet och gick in i badrummet. Hon stod vid handfatet och vet inte idag exakt vad som hände. Hon märkte inte att Cristian Tufis kom efter henne men plötsligt fick hon en mycket kraftig spark/slag eller knuff i ryggen så att hon med stor kraft åkte in i handfatet. I handfatet uppstod flera sprickor men hon är inte säker på hur dessa uppkom. Vare sig det var en spark/slag eller knuff så var den så kraftig att hon efteråt hade ont i ryggen. Det tredje tillfället som Mersiha Brajanovic idag minns att Cristian Tufis använt våld mot henne utspelade sig någon gång under våren Det var en kväll som de bägge skulle iväg. Mersiha Brajanovic satt på golvet i hallen med en plattång och plattade håret. Cristian Tufis var nyss hemkommen och var irriterad till humöret. Han tilltalade Mersiha Brajanovic men då hon inte svarade sparkade han henne i sidan. Sparken var hård och Mersiha Brajanovic blev arg. Hon slängde plattången mot Cristian Tufis som svarade med att sparka henne en gång till, denna gången

10 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B mot låret. Även den andra sparken var kraftig och Mersiha Brajanovic fick efteråt ett blåmärke på låret. Senare på kvällen blev Cristian Tufis mycket ångerfull. Han tog på sig hela skulden för det inträffade och förklarade att när han blir arg så är det som att det svartnar för ögonen på honom. Det fjärde tillfället som Mersiha Brajanovic minns ägde rum i juli Mersiha Brajanovic hade en veckas semester. Hon och Cristian Tufis fick låna Mersiha Brajanovic pappas stuga ute på landet i Lexby. Under vistelsen utbröt ett stort bråk mellan henne och Cristian Tufis efter att Mersiha Brajanovic sagt att hon önskade träffa sin närmsta väninna, den i Storbritannien boende Rita Konistan, som tillfälligt var i Sverige på besök. Cristian Tufis blev mycket arg och utdelade både knytnävsslag och sparkar mot henne. De var i köket. Sparkarna var så kraftiga att hon flög iväg åt olika håll och vid ett tillfälle flög hon in i spisen. Både slagen och sparkarna träffade överallt på kroppen. Mersiha Brajanovic tog sig ut till altanen och Cristian Tufis följde efter. Därute puttade han henne så att hon föll till altangolvet och sedan kastade han en stol på henne. Stolen gick sönder. Även på altangolvet fick hon motta knytnävsslag och sparkar. Totalt rörde det sig om ett tiotal sparkar och ett tiotal knytnävsslag. Cristian Tufis tog sedan hennes bilnycklar och hennes telefon och gick ut till bilen. Mersiha Brajanovic var rädd för Cristian Tufis men också rädd för att bli lämnad ensam kvar i stugan utan någon möjlighet att via telefon kontakta omvärlden. Hon sprang därför efter Cristian Tufis och lyckades ta tillbaks sin telefon. Hon gick tillbaks till stugan där hon ringde Rita Konistan och bad väninnan komma och hämta henne. Sedan kom Cristian Tufis tillbaks till stugan och var åter mycket ångerfull och lovade att det aldrig skulle hända igen. Han tyckte emellertid att det inträffade var bådas fel. Mersiha Brajanovic skickade ett sms till Rita Konistan med meddelandet att denna inte längre behövde komma och hämta henne. Under lång tid efter händelsen hade Mersiha Brajanovic blåmärken på armarna och benen. Cristian Tufis uppmanade henne att använda långbyxor och inte gå i shorts. Hennes vänner och arbetskamrater har frågat henne om vad som hänt.

11 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B Det femte tillfället ägde rum den 16 juli Mersiha Brajanovics hade tidigare uppsökt läkare på grund av att hon var så trött och mådde så dåligt. Läkaren hade remitterat henne till en hjärnröntgen och då Mersiha Brajanovic den 16 juli 2012 skulle åka till denna hjärnröntgen ville Cristian Tufis följa med. När de parkerat bilen utanför sjukhuset lade Mersiha Brajanovic sin jacka i bilen. Cristian Tufis blev då mycket upprörd över att Mersiha Brajanovic tänkte gå in till läkaren på överkroppen iklädd enbart ett linne. Han tog tag i linnet och drog sönder det. Mersiha Brajanovic fick sätta sig i bilen och köra tillbaks hem för att byta kläder. Under färden kallade Cristian Tufis henne upprepade gånger för hora. Han slog också till henne med ett knytnävsslag som träffade tinningen. Mersiha Brajanovic, som var den som körde bilen, lyckades ändå hålla bilen på vägen. En stund senare grät Cristian Tufis och var åter mycket ångerfull. Hon hade ont och var mycket öm i tinningen i flera dagar efteråt. Det gick inte att sova på den sidan av huvudet. Det sjätte tillfället ägde rum i slutet av juli eller i augusti månad På Mersiha Brajanovic initiativ hade hon och Cristian Tufis åkt till Halmstad där de bodde på hotell under helgen. På kvällen skulle de gå ut och äta. Hotellrummet hade en egen altan och Cristian Tufis stod på denna och rökte. Mersiha Brajanovic satt på sängkanten men ryggen åt Cristian Tufis och tvekade om vilka skor hon skulle ta på sig. Cristian Tufis ansåg att hon var för långsam. Han uppmanade henne flera gånger att skynda sig eftersom han var hungrig. Sedan kom det en ölburk farandes som Cristian Tufis hade kastat mot henne. Ölburken missade men härefter träffades hon i bakhuvudet av en ny ölburk som Cristian Tufis kastat. Mersiha Brajanovic såg stjärnor och fick mycket ont i huvudet. Hon fick en bula som fanns kvar i flera dagar. Efteråt ångrade sig Cristian Tufis igen. Han förklarade det inträffade med att "du vet hur jag blir när jag blir hungrig". Det sjunde tillfället inträffade den 21 oktober Efter att förhållandet varit slut en tid hade Mersiha Brajanovic och Cristian Tufis blivit ihop igen. Den 20 oktober

12 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B gick de tillsammans på ett bröllop där en bekant till Cristian Tufis gifte sig. På den efterföljande festen kom en bekant till Cristian Tufis fram och hälsade på dem. När han hälsade på Mersiha Brajanovic pussade han henne på handen. Cristian Tufis reagerade upprört. När de en stund senare stod ute på altanen kom ytterligare en bekant till Cristian Tufis fram till dem. Även denne pussade Mersiha Brajanovic på handen då han hälsade på henne. Mersiha Brajanovic protesterade denna gång och sade till bekanten att det inte passade sig men Cristian Tufis hade redan åter igen blivit upprörd. Mersiha Brajanovic valde då att gå ifrån Cristian Tufis men denne följde efter henne och började först putta på henne och härefter var han över henne och hon föll till marken. Cristian Tufis bror kom till hennes undsättning och tog bort Cristian Tufis. Mersiha Brajanovic var då så rädd att hon bara sprang från platsen. När hon sprungit en längre stund var hon vid en väg och det kom en bil med folk från festen. De körde hem Mersiha Brajanovic. Väl utanför sitt hyreshus kunde hon inte komma in eftersom nycklarna fanns i den väska hon lämnat kvar på bröllopsfesten. Hon fick tag på hyresvärden och denne lovade att komma och hjälpa henne. När hon väntade på hyresvärden kom Cristian Tufis körandes mycket fort i hennes bil. Han skrek "har du sugit av någon taxichaufförs kuk för att ta dig hem". Mersiha Brajanovic blev arg och skrek tillbaks att "ja, det har jag". Cristian Tufis stod nära henne och skrek "hora" m m. Efter det vet hon inte vad som hände förrän hon vaknade liggandes på gräsmattan med sin klänning uppdragen och Cristian Tufis stående över henne. Hon bad Cristian Tufis om att hon skulle få sina nycklar men han vägrade. Med hjälp av portkoden tog hon sig in i trapphuset och försökte sedan ringa på hos grannarna. De öppnade inte. I stället tog Cristian Tufis och öppnade hennes lägenhetsdörr med hennes nycklar. De gick bägge in i lägenheten och där tog han hennes telefon. Hon bad att få den men Cristian Tufis vägrade. Sedan började han putta på Mersiha Brajanovic och hon puttade tillbaks. Cristian Tufis började då boxa och sparka på henne överallt på kroppen. Under händelseförloppet rörde de sig runt i lägenheten. I sovrummet tog han ett stryptag om hennes hals och lyfte henne från marken med hjälp av stryptaget. Det kändes som att stryptaget varade i en evighet och Mersiha Brajanovic tappade andan helt.

13 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B När Cristian Tufis släppte greppet föll hon till golvet och kröp sedan fram till sängen. Hon skrek på hjälp. Cristian Tufis tog hennes telefon och slängde den i väggen. Samtidigt hånskrattade han och frågade henne om hon hade ont. Mersiha Brajanovic visste inte om han skulle döda henne eller vad som skulle komma att hända. Hon tog sig ur lägenheten och ringde på hos grannarna samtidigt som hon ropade på hjälp. En granne ringde polisen och Cristian Tufis lämnade huset. Mersiha Brajanovic blev sedan insläppt hos en granne där hon stannade tills polisen kom. Hon uppskattar antalet sparkar till 10 stycken och antalet boxningsslag till samma antal. Efteråt hade hon ont överallt på kroppen. Mersiha Brajanovic vet inte om det är hon som orsakat det bitmärke Cristian Tufis fått på ena kinden. Hon vet att hon under bråket dragit i hans skjorta och att hon försökt putta iväg honom. Om sin personliga förändring under förhållandet har Mersiha Brajanovic uppgett att hennes självförtroende blev allvarligt försämrat. Cristian Tufis kunde ge henne komplimanger och säga att hon var hans allt ena stunden medans andra stunden kallade han henne för hora m m och behandlade henne som att hon inte hade något värde alls. Eftersom han inte gillade att hon hade kontakt med sina vänner begränsade hon denna kontakt och flera vänner försvann. Han hade också synpunkter på hennes klädsel och hon kände att hon inte kunde vara sig själv. Under förhållandet fick hon stora problem med sömnen. Detta berodde till viss del på att hon psykisk mådde sämre och sämre men till stor del också på att Cristian Tufis höll henne vaken om nätterna för att han ville ha sällskap. Han pratade oavbrutet och hon fick inte den dygnsvila hon behövde. För varje gång hon blev slagen blev hon alltmer rädd. Efter det att förhållandet tagit slut har hon mardrömmar varje natt. Hennes syster sover med henne varje natt och hon vågar inte gå ensam någonstans. Cristian Tufis har beskrivit hans och Mersiha Brajanovic relation som positiv även om de två ibland tjafsat om pengar. Han blev arbetslös i mars/april månad. Det har även hänt att bägge visat tecken på svartsjuka. Mersiha Brajanovic var till exempel

14 10 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B upprörd över att Cristian Tufis exfru hela tiden ringde honom. Han har aldrig gått in och tittat på uppgifterna i hennes telefon, däremot har hon gått in på hans. Han har heller aldrig haft några synpunkter på vilka hon haft kontakt med på Facebook. Deras bråk har bestått i att de bägge knuffat varandra. Bägge har temperament men ingen av dem har slagit den andra. Vad gäller de olika punkterna i gärningsbeskrivningen har Cristian Tufis hävdat att Mersiha Brajanovic under deras förhållande pratade i telefonen mest hela tiden. Han minns att handfatet gick sönder men detta berodde på att en deodorant eller liknande föll ned från badrumshyllan. Att så skedde berodde inte på att han varit våldsam mot Mersiha Brajanovic. Det uppstod inte något bråk när de vistades i sommarstugan i Lexby. Han har aldrig haft några synpunkter på att Mersiha Brajanovic burit linne. Vistelsen i Halmstad var mysig och utan något bråk. När Mersiha Brajanovic gjorde slut tror Cristian Tufis att detta mycket berodde på att hans exfru hållit på och ringt hela tiden. Vad härefter slutligen gäller bröllopsfesten är det riktigt att två män pussade Mersiha Brajanovic på handen och att hon vid det andra tillfället protesterade. Cristian Tufis berömde sedan Mersiha Brajanovic för att hon hade protesterat. Han talade om för henne att det fick ju inte bli så att alla på hela festen pussade henne. Mersiha Brajanovic svarade då att han inte förstod. Senare gick han ut och tog Mersiha Brajanovic i handen och bad henne att de skulle åka hem. Mersiha Brajanovic blev då arg och de började puttas vilket ledde till att båda föll. Hans bror kom därefter fram och uppmanade dem att sluta bråka. När han senare frågade sin bror var Mersiha Brajanovic var någonstans svarade denne att hon hade gått. Han letade i en timme och åkte sedan hem där han fann Mersiha Brajanovic utanför huset. Mersiha Brajanovic var mycket arg. Hon tappade balansen och föll varpå hon svimmade av. Cristian Tufis skrek till henne att hon skulle vakna och han försökte även med munmotmun-metoden. Till slut vaknade hon och de gick in i trappuppgången. Hon skrek till honom att "ge mig nyckeln, ge mig nyckeln". Cristian Tufis ville inte ha några problem och svarade att Ok, han skulle gå. Mersiha Brajanovic började bänka på en grannes dörr och Cristian Tufis frågade henne vad hon höll på med. När de kom in i lägenheten skrek Mersiha Brajanovic "var är mobilen" och Cristian Tufis

15 11 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B sade till henne att lugna ned sig. Mersiha Brajanovic tog en stol som hon slog honom i huvudet med och sedan gick hon omkring och skrek "hjälp, hjälp". Cristian Tufis gjorde ingenting men ändå hoppade hon plötsligt på honom och bet honom i kinden och drog honom i kavajen. Han puttade till henne och lämnade därefter lägenheten. Hon sprang ut i trappuppgången och började bänka på folks dörrar och skrika på hjälp. Han har inte gjort något av det Mersiha Brajanovic påstår men han vill inte säga att hon ljuger. Han älskar fortfarande Mersiha Brajanovic och hoppas att de skall bli tillsammans igen. Rita Konistan, Josefine Brobacken och Maria Petrovski har alla lämnat uppgifter som stöder Mersiha Brajanovic berättelse. Kim Borg bor granne med Mersiha Brajanovic och har lämnat uppgifter som stöder Mersiha Brajanovic uppgifter om vad som hände på natten den 21 oktober Zara Blixter är polis och har berättat om de skador hon såg på Mersiha Brajanovic då hon förhörde henne. Tingsrättens bedömning Cristian Tufis har inte gett ett trovärdigt intryck. Hans berättelse är full av motsägelser och framstår som så osannolik att den kan lämnas utan avseende. Mersiha Brajanovic å sin sida har lämnat en utförlig och levande berättelse. Det finns luckor i hennes redogörelser över de olika händelseförloppen men dessa luckor tyder snarare på att hon sanningsenligt berättar det hon verkligen minns i stället för att tyda på att berättelsen är påhittad. Mersiha Brajanovic synes ha kommit i chock då Cristian Tufis varit våldsam och detta kan förklara luckorna. Mersiha Brajanovic har gett ett bestämt intryck av att inte vilja lägga på Cristian Tufis mer än vad han verkligen gjort sig skyldig till. Mersiha Brajanovic berättelse stöds också av såväl dokumenterade skador som vad vittnena berättat. Tingsrätten finner därmed att det är Mersiha Brajanovic berättelse som skall läggas till grund för bedömningen i målet och finner det genom denna styrkt att Cristian Tufis begått

16 12 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B de olika av åklagaren påstådda gärningarna utom såvitt avser punkten 7 att Cristian Tufis skulle ha knuffat Mersiha Brajanovic till marken så att hon tappat medvetandet för en kort stund. Vad gäller denna specifika del har Mersiha Brajanovic inte påstått att det var det som fick henne att falla till marken och tingsrätten finner därför inte heller denna knuff styrkt. Vad gäller de under punkten 7 angivna skadorna som Mersiha Brajanovic drabbats av till följd av det våld Cristian Tufis utövat finner tingsrätten det utrett att så blivit fallet utom vad gäller blånaderna på foten. Inte heller dessa finns i Mersiha Brajanovic påstående utan i stället synes det som att hon skadat foten när hon sprungit från bröllopet. Tingsrätten finner alltså att Cristian Tufis gjort sig skyldig till misshandel vid de olika tillfällen som åklagaren påstått. Tingsrätten finner det också utrett att varje gärning varit led i en upprepad kränkning av Mersiha Brajanovic integritet och att gärningarna varit sådana att de kunde förväntas allvarligt skada hennes självkänsla. Han skall därmed fällas till ansvar för grov kvinnofridskränkning. Påföljdsfrågan Cristian Tufis förekommer under fem avsnitt i belastningsregistret. Den 20 december 2011 dömdes han av Göteborgs tingsrätt för grov kvinnofridskränkning begången under hösten 2011 till skyddstillsyn med samhällstjänst 160 timmar. Alternativstraffet angavs till fängelse sju månader. Frivården har angett att Cristian Tufis deltagit aktivt i IDAP-programmet. Han har närvarat på 16 möten och uteblivit från åtta. Vid de tillfällen han uteblivit har han oftast ringt och meddelat giltigt skäl för frånvaron. Frivården har föreslagit att, för det fall utrymme finns att på nytt döma Cristian Tufis till skyddstillsyn, han ådöms detta med föreskrift att fortsätta IDAP-programmet. Eftersom Cristian Tufis återfallit i liknande allvarliga artbrottslighet med ett ännu högre straffvärde än tidigare finner tingsrätten inte att det finns något utrymme för

17 13 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B en frivårdande påföljd. Med hänsyn till återfallet finner tingsrätten att straffmätningsvärdet uppgår till fängelse tolv månader. Härtill skall den tidigare ådömda skyddstillsynen undanröjas. Efter avdrag för vad Cristian Tufis får anses ha undergått till följd av den tidigare skyddstillsynsdomen återstår enligt tingsrättens bedömning fängelse i två månader, vilken tid därför skall läggas till de nyss nämnda tolv månaderna. Skadeståndsfrågan Cristian Tufis har motsatt sig att betala skadestånd. Han har som skäligt belopp i och för sig vitsordat kr avseende inkomstförlust. Eftersom Cristian Tufis fälls till ansvar för grov kvinnofridskränkning skall han betala skadestånd till Mersiha Brajanovic. Tingsrätten finner att skälig ersättning för kränkning kan bestämmas till kr. Härtill kommer skälig ersättning för sveda och värk med kr samt ersättning för inkomstförlust med kr. Ersättningen för sveda och värk har sin grund i att Mersiha Brajanovic själv uppgett att hon varit sjukskriven vid tre tillfällen om vardera två dagar och att vittnet Josefine Brobacken berättat om att Mersiha Brajanovic i mars/april var borta från jobbet i tre veckor. Sammantaget finner tingsrätten att sveda och värk-ersättningen skall motsvara en månads sjukskrivning. Häktningsfrågan Eftersom det finns risk för att Cristian Tufis, om han försätts på fri fot, fortsätter sin brottsliga verksamhet ska han stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

18 14 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM B Övriga frågor Cristian Tufis skall betala 500 kr till brottsofferfonden eftersom fängelse ingår i straffskalan för det brott han fälls till ansvar för. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 4 (Dv 400) Överklagande, ställt till Hovrätten för Västra Sverige, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 27 december Ann Lind Kristensson A vräkning sunderlag, se aktbil

19 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Göteborgs åklagarkammare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Ansökan om stämning Sida 1 (3) Handling 47 Ärende ÄM Handläggare 410-RF Göteborgs tingsrätt Avd 2!nk 2Q jjange dessa uppgifter vic[kpntaktrned_myndighetéh l GÖTEBQR08' Aktbil B ii(4* TR mål: B Handl.: VÅLD 1 1 ' Tllflalad: efternamn ach alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel Tuffs, George Cristian Cristian Peraonnr Medborgare 1 Telefon Tolkbehov Rumänien Adress Keplers gata 46, GÖTEBORG Offentlig försvarare/ombud Utberg, Robert, Advokatfirman Åberg i Göteborg AB, Kungsportsavenyn 32, GÖTEBORG Frihalsberovande m.m. Anhållen , häktad Dalgivnirigsuppgifter Ansvarsyrkanden m.ra. GROV KVINNOFRIDSKRÄNKNING (1400-K ) Målsägande Brajanovic, Mersiha, underrättas genom målsägandebiträdet Hans Palm Gärning Cristian Tufis har under tiden februari oktober 2012 begått följande brottsliga gärningar mot Mertsha Brajanovic, som han varit sammanboende med. ;'.'.,,;.. ';, 1) Cristian Tufis har utdelat ett kraftigt slag med öppen hand mot Merisha Brajanovic ansikte. Det hände i februari 2012 på Mörnersgatan i Göteborg. Målsäganden fick ont. f 2) Cristian Tufis har ; sparkat/merisha Brajanovic i ryggen med sådan kraft att hon hamnade mot handfatet, som då skadades. Det hände vid ett tillfälle under mars/april 2012 på Mörnersgatan i Göteborg. Målsäganden fick ont. Postadress Box GÖTEBORG Gatuadress Ernst Fontells Plats Telefon Telefax E-pasl

20 Ansökan om stämning Sida 2(3) Göteborgs åklagarkammare Handling 47 Ärende AM Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Handläggare 410-RF 3) Cristian lufts har sparkat Merisha Brajanovic i magen/sidan och på benet. Det hände vid ett tillfälle under våren 2012 på Mörnersgatan i Göteborg. Målsäganden fick ont och fick en blånad på låret. 4) Cristian Tufis har upprepat knuffat Merisha Brajanovic så att hon slagit sig mot inredningen, kastat en stol mot henne samt utdelat flera sparkar och knytnävsslag mot hennes kropp. Det hände i juli 2012 i målsägandens fars stuga i Lexby på Hisingen i Göteborg. Målsäganden fick ont och fick blånader på kroppen. 5) Cristian Tufis har utdelat ett knytnävsslag som träffat Merisha Brajanovic huvud. Det hände den 16 juli 2012 under en bilfärd i Göteborg. Målsäganden fick ont. 6) Cristian Tufis har kastat en full ölburk som träffat Merisha Brajanovic i huvudet. Det hände i Halmstad vid ett tillfälle i juli/augusti Målsäganden fick ont och fick en bula i huvudet. 7) Cristian Tufis har dels utomhus knuffat Merisha Brajanovic till marken så att hon tappade medvetandet under en kort stund, dels inomhus slagit och sparkat henne upprepat mot kropp och ben samt tagit ett strypgrepp om hennes hals. Det hände den 21 oktober 2012 på Mörnersgatan i Göteborg. Målsäganden fick förutom smärta, rodnad på halsen, hudavskrapning vid hakan, blånader och hudavskrapningar på armar och ben samt blånad på ryggen och foten. Cristian Tufis begick gärningarna med uppsåt. Varje gärning var led i en upprepad kränkning av Merisha Brajanovic integritet. Gärningarna var också sådana att de kunde förväntas allvarligt skada hennes självkänsla. Lagrum 4 kap. 4 a 2 st brottsbalken Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Cristian Tufis, som förnekar gärningen. Förhör med målsäganden Merisha Brajanovic Vittnesförhör med målsägandens väninna Rita Konistan angående vad målsäganden berättat för henne om hur hon haft det i relationen med Cristian

21 Ansökan om stämning Sida 3(3) Göteborgs åklagarkammare Handling 47 Ärende AM Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Handläggare 410-RF Tufis samt om det våld som han utövat mot henne (p 2,4, 5 och 7), allt till styrkande av åtalet. Vittnesförhör med målsägandens brors flickvän Maria Petrovski angående vad målsäganden berättat för henne om hur hon haft det i relationen med Cristian Tufis samt om det våld som han utövat mot henne (p 1,4, 6 och 7), allt till styrkande av åtalet. Vittnesförhör med målsägandens arbetskamrat Josefine Brobacken angående egna iakttagelser av kontakter mellan Cristian Tufis och Merisha Brajanovic, till styrkande av att han varit väldigt kontrollerande och svartsjuk. Vittnesförhör med målsägandens granne Kim Borg angående hennes iakttagelser av målsäganden och tilltalad bl.a. den 21 oktober 2012 till motbevisande av uppgiften att Cristian Tufis bara försökta hjälpa målsäganden vid tillfället (p7). Vittnesförhör med polisen Zara Blixter angående de iakttagelser av skador på målsäganden som hon gjorde vid förhör den 21 oktober 2012 (p7). Skriftlig bevisning Rättsintyg jämte fotografier och journaler (förundersökningsprotokollet s 25-40) till styrkande av målsägandens skador efter gärningen i p 7. Handläggning Förslag till huvudförhandlingsplan bifogas. Helena Treiberg Claeson

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2015-03-24 Stockholm

DOM 2015-03-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-03-24 Stockholm Mål nr B 649-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 12 december 2013 i mål nr B 4472-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM 2009-12-23 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B 2384-09, se bilaga A

DOM 2009-12-23 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B 2384-09, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 3 2009-12-23 Umeå Mål nr B 860-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

DOM 2013-02-27 Malmö. Klagande och motpart (Målsägande) Målsägande A, sekretesskyddad uppgift, se bilaga B

DOM 2013-02-27 Malmö. Klagande och motpart (Målsägande) Målsägande A, sekretesskyddad uppgift, se bilaga B 1 Rotel 15 Malmö Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 14 december 2012 i mål nr B 2326-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagare Marie

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

Begångna brott Försök till mord

Begångna brott Försök till mord Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Erik Wendeby Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Linda Willix c/o Advokatfirman Bastling & Partners

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

2013-01-30 meddelad i Jönköping

2013-01-30 meddelad i Jönköping Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Brokelind Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping 1. Målsägande Sweeta Hafi Gröna Vägen 20 Lgh 1206 332

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Södertälje

2013-01-29 meddelad i Södertälje Målavdelning Mål nr meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Patrik Viklund Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Yjrgalem Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats-Olov Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Kriminellt.com. KRISTIANSTADS TINGSRÄTT Rotel 7. 2010-04-07 meddelad i Kristianstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. KRISTIANSTADS TINGSRÄTT Rotel 7. 2010-04-07 meddelad i Kristianstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Kristianstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pär Andersson Åklagarkammaren i Kristianstad 1. Målsägande Elin Pettersson Målsägandebiträde: Advokat Ingrid Björnwid

Läs mer

2011-07-05 meddelad i Skövde

2011-07-05 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Per Lind Riksenheten för polismål, Göteborg 1. Målsägande Folksam 106 60 Stockholm Företrädd av åklagaren 2. Isabell Härmark Sankt Sigfridsgatan

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-12-14 meddelad i Stockholm

2012-12-14 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Olof Calmvik Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Sekretess A se domsbilaga 5 Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2010-02-08 Stockholm. Ombud och offentlig försvarare: Advokat Per Olof Almer Box 239 541 25 Skövde

DOM 2010-02-08 Stockholm. Ombud och offentlig försvarare: Advokat Per Olof Almer Box 239 541 25 Skövde 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1005 2010-02-08 Stockholm Mål nr B 10088-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 7 december 2009 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 Mål nr meddelad i Halmstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Lithner Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande Petra Tuvesson Poste Restante 302 02 Halmstad Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Huddinge

2013-02-26 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kay Engfeldt Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Victor Hansson Arkövägen 19 Nb 121 55

Läs mer

2010-06-11 meddelad i Göteborg

2010-06-11 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 2840-10 2010-06-11 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand Internationella åklagarkammaren i Göteborg 1. Målsägande Catrine. Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-06-12 meddelad i

2012-06-12 meddelad i DOM Mål nr B 3908-11 2012-06-12 meddelad i B 18195-10 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Liselotte Nilsson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande

Läs mer

2013-04-29 meddelad i Vänersborg

2013-04-29 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mål nr meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson och vice chefsåklagare Sune Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla

Läs mer

2010-07-30 meddelad i Huddinge

2010-07-30 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Riksenheten för polismål, Malmö 1. Målsägande Sekretess A Målsägandebiträde: Advokat Caroline Reiner Advokatfirman

Läs mer