återfinner vi medlemmarnas egen tidning M ARATHONT-ÖpaReN med information som speciellt som alltid varit

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "återfinner vi medlemmarnas egen tidning M ARATHONT-ÖpaReN med information som speciellt som alltid varit"

Transkript

1 brolhonlö Nr 67 ebruari \. M ar atb ons cills k ap ets u erks a.m - bet bar fått ett, ny dimensiorr... \, \, Utgiven av Svenska Marathonsällskapet, Box 8, 0 Stockholm Redaktör och ansvarig utgivare: Tonr- Bristow Resultatredaktör: Göran Åndersson Nu har vi tagit det steg som vi har resonerat om under hela 98. Tidningen SPRNGTME har erhållit Svenska Marathonsällskapets erkännande och går ut rill alla Sveriges löpare som Sällskapets officiella tidning. Här i mitten av den upplaga som distribueras direkt till medlemmar återfinner vi medlemmarnas egen tidning M ARATHONT-ÖpaReN med information som speciellt - berör medlemmar, information om vad styrelsen gör, reportage om vad medlemmar gör, medlemmarnas egen brevspalt m.m. Som tidigare har vi här den fullständiga resultatredovisningen som alltid varit Marathonlöparens kännetecken. Att Springtime har ett regelbundet utgivningsmönster innebär att medlemmarna inte längre kommer att sväva i ovisshet om när det nästa numret av Marathonlöparen kommer i brevlådan. Redaktörerna kon-imer dock inte att kunna garantera att varie nummer av Marathonlöparen i fortsättningen håller lika mycket material, eftersom den svenska maratonsäsongen inte fördelar sig fämt över året. Det kommer inte hel- er att vara möjligt att invänta någon resultatlista eler något reportage, men detta torde inte egentligen vara något problem. Springtimes sista manusdag vad gäller material titl Marathonlöparen är flera veckor före tryckning, där det för Marathonlöparen hittills endast har varit någon dag, men detta torde övervägas av att tidningen nu kommer sex gånger om året i stället för fyra som tidigare. Med Springrime som sin officiella tidning kommer Svenska Marathonsällskapets röst arr höras bland alla Sveriges löpare, och med Marathon- öparen som informationsblad kommer medlemmarna att fortsätta att känna den gemenskap med den svenska maratonfamiljen som man upplever när man blir medlem i detta något säreget sällskap. Tony Bristow Tryckning: Trycksakskonsult AB, Stockholm Distribution: AB Berglind o Bergström

2 ngen resa tiil lfonululu Det blev ingen resa med Sällskapet som arrangör till Honululu 98. Endast ett fåtal resenärer anmälde sig till denna resa och det fanns därmed inte tillräckligt underlag för ett engagemang från Sällskapets sida. De som hade anmält ett intresse reste sedan som privata personer utan att bilda någon egentlig grupp. Det finns säkert många maratonlöpare som gärna vill delta i ett ntaratonlopp i den exotiska milyön som Honululu erbjuder, men avståndet är stort och kostnaderna är höga och det är inte rimligt att tro att man kan få ihop en grupp varle är, 984 planerar vi således att utelämna Honululu från vår lista, men vi räknar med att tillsammans med Trivselresor återkomma om något år med ytterligare ett erbjudande om en resa till Oahu, Honululu, Waikiki och Maui. a.agiften 9 4 Medlemsavgiften för 984 är kr :-. Detta belopp inkluderar tidningen Springtime och Marathonlö- Me d.lem.s paren. Tillsammans med föregående Marathonlöparen skickades ut ett personligt inbetainingskort där hänsyn togs till hurvida Du redan hade en prenumeration på Springtime eller ej. Om detta inbetalningskort fortfarande ligger kvar hos Dig vill vi påminna om att medlemsavgiften skall betalas utan dröismå. Vårt avtal med tidningen Springtime innebär att vi måste snarast i enlighet med stadgarna utesluta ur Sällskapet medlemmar som inte betalar den lastställda avgiften. Glöm inte Din avgift. örtjönstdiplorn Lind representerade Sällskapet K\\--iaraton i Köping den,-.rirober. Efter att ha berättat något..an..-r. :r Sällskapets verksamhet överläm-.,'. han Sällskapets örtjänstdi. i:r iiil K \'estmannia samt ttll :t::: Kltliltlt r- t:r aara och Bo Lindkuist erkännancle ar- det arbete : :--lretonlöpnings främjande som.::: :--i: rv dessa entusiaster. vi tac:. :l gra:ulerar Re s et e i rks anrheten under till London den mai för att deltaga i maratonloppet två dagar senare. Anmälningstiden till detta lopp gick ut den J januari. Tillsammans med Trivselresor pianeras också en resa till New ork City Maratbon den 8 oktober. tresa terligare mål som diskuterats ar Rom Maratbon den 8 april, Moskua Maratbon den augusti, Rejkjauik Maratbon den 6 augusti och Rio de Janeiro Marathon. ör ytterligare information ta kontakt med Trivselresor, tel Genom ett flerårigt samarbete me d Svenska Marathonsällskapet har Trivselresor nu stor erfarenhet av hur en resa skall läggas upp för att tillmötesgå maratonlöpares speciella krav och önskemå. Därutöver räknar vi med att uppratthälla våra kontakter med den historiska, klassiska banan från Marathon till Athen genom att ordna en ny resa ttll Atbens Open nternational Maratbon den 4 oktober tillsammans med ritidsresor, som på ett mycket tillfredsställande sätt övertog arrangemanget i fjol när HEB-Resor inte längre kunde fortsätta. tterligare information förväntas medfölja tidningen som speciell bilaga. Sällskapets telefonnummer: Vid tidpunkten fär denna tidnings utgivning torde Svenska Marathon- sällskapet har fått en egen telefon samt ett mindre kansli. Vi hoppas att en regelbunden tele fonbevakning skall kunna ordnas åtminstone under eftermiddagarna och att detta skall bli en hyälp till medlemmarna dels att få svar på enklare frågor och problem dels att anmala olika ärenden. Själr.falet är vi tacksamma om t.ex. adressändringar och liknande ärenden anmäls skriftligt för att undvika misstag och missuppfattningar. Guldnålar till kainnliga löpare Sällskapets prestationsmärke i guld som tilldelas kvinnliga medlemmar som presterar tider under.4 har nu för första gången överlämnats till ett antal kvinnor som underskridit denna gräns. Vi gratulerat följande medlemmar som fått denna exklusiva utmärkelse: Nr 9 (K-l) Birgit Bringslid, Skelleftcå AK Nr 0 (K ) Meeri Bodelid, Högbo G Nr (K-) Tuulikki Räisänen, EnhÖrna Nr (K-.) Evy Palm, LidköPings S KALLELSE TLL ÅNSUöTT Samtliga medlemmar kallas titl Årsmötet fredagen den 0 mars kl 9.0 vid Arbetsmarknadsinstitutet, Sikgatan, Vällingby. Årsmötet arrangeras i samband med en spagettimiddag kvällen före Vällingby Maraton. Närmare detaljer framgär av en separat brlaga. Motionsrätt till årsmötet äger samtliga medlemmar. ör att kunna upptas till behandling vid årsmötet skall motion eller förslag inlämnas till styrelsen, Box 8, O Stockholm, senast den 6 mars (jfr Sällskapets stadgar 7, mom 4). örslct g t ill S tadgeänclring Det samarbete med tidningen Springtime som härmed inledes medför att styrelsen önskar föreslå en ändring i stadgarna vad gäller Medlemsavgiften. Det är önskvärt att någon form av familjemedlemskap möjliggörs för medlemmar sammanboende vid samma adress som inte Önskar fler än t exemplar av tidningarna. Dessutom är det viktigt att årsavgifterna betaas in snabbare. Således föreslås att Mom av Sällskapets stadgar får föl- jande lydelse :, Mom. Medlem erlägger en årlig avgift som fastställes av ordinarie årsmöte. En lägre avgift fastställes för familjemedlemmar bosatta vid samma adress som inte önskar fler än ett exemplar av Sällskapets tidning(ar). Minst en medlem vid den aktuella adresseri skail dock treta--la den fulla årsavgiften. Årsavgiften skall vara inbetalad senast den mars innevarande år. Tillägget och ändringen framgår av den halvfeta stilen. Samarbetet med 98+ Springtime innebär att styrelsen kommer att be årsmötet fastställa tidningen :'.,: :l'. re,:en> iörhoppning att n preliminär avgift för det kommande året med möjlighet för styrelsen att :'- -. -:i:-,g::g:r:i.l :eaelerksamheom det exakta beloppet under hösten. Detta torde med Springtime amråda :- i :--::q;i: ;::dc: de senaste fvra dock täckas av den första meningen i detta stycke, varför ingen ändring -i':i ir-..- : :::-i:; fn.lef 98+. föreslås på denna punkt. Dock föreslås att tidpunkten för årsavgiftens se..-.:--,::":-: :l--ira T:"'SelreSOr har ändras från mai till mars för att underlätta en snabba: - t: i, - ":,i r;.\i;r;7y jr,,77 ygd'?.n naste inbetalning re inkassering av avgifterna..- -:. i:-ll : llrlcr tt

3 Göteborgs Klass/plac maraton (Solvikingarna) 98-Og-r7 Loppet gälldc samtidigt som DM for Göteborg ocl'r Hallancl. Titlarna för Göteborg vanns av Leif Dietz och Raili Laatikainen medan Anders Knutsson blev clistriktsmästare för Hallancl. Banan kontrollmätt av leg. bankontrollant Sten Körlc. (lass/plac [.4Se/] MSe/ MSe/ MSe/4 M40/l [/Se/ t/se 6 use 7 MSe/B MSe/g MSe/ 0 MSe/ l MSe/l lvse/ l M4A/ MSe/4 MSe/ MSe/6 [.4Se/ ]7 M40/ taamn,klubb Tid Ni s Er k [,4oss. Ekhärads l Bo Gustavsson. Enhörna l Lars Johansson K Bergaström Urban Siurua. Trollhätlans l P 0 Dah man. lk mer Anders Knutsson, K Halmstad qjre -a'sson. l'0 hällans SK 9 '8 6 '9 lr' Se :7 \l!: :" as :! a: l/ol [Se fj ol t l io Kaikkonefl, Pal o Roll Lindqvist, SAK Ronny Schutzer, Trol lrättans rank Adolfsson. Trol håttans l Erlk Bengtsson, Degerlors l Raimo Hieta a. Pa lo l Sven Slorkull, ifland a Chrster J0hanss0n, Tr0llhätlans l ngve Andersson Navåsen K Reiio Pi rainen, Tro lhätlans l [/Se/8 [/0/ ] [/Se/9 lr/se/0 M Se/ MSe/ [.4Se/ M40 /4 MSe/4 t-l. ' tv40/ Mot/ M40/6 MSe/ 6 M40 / MSe/7 M4O/B MSe/8 Ralph Kjel slröm, Kville C! Carlsson. l Kvi le lngemarljungqvlst BP 4 tu0,i7.s 0 M60,,.00 l 048 (40) [.440/9 MSe/ 9 MSe/0 M0/4 t\,40/ 0 MSe/ MSe/ lv 0/ llse/ M40/r BefglÅke0sson 0rgryle 049 S 0 Kenl Johanssoo. K Halmstad Håkan Alb nsson L dköplngs ls rl Kenlh Jacobsson, K Viklnger Jon Henden Brun anes Torgny Karsson Goleborg Roger Safldsloe, Tranås A Bosse Rudholm. Tele Noffkop ng Vesa t ehikoinen Kinna Sten Åke Wll son Skovde SK.0.0.A.7 (0) MSe/4 [,l0/6 M40/ [,4Se/ [/Se/6 [/40/] M4A/4 MSe/7 M40/ M40,/ Mafl n Andersson Äkul a SK års Sa omonsson SE Bankens l ove Sandberg, Hamnarb. [4artti My]ly ä Surle Sisu Conny 0hlsson, K Göleborg Erkki Slrandeflord, l gor Åke Börjesson, K omega Kefnelh lvodin. K Nora cert Harysson Åku la SK Hardy Johannesen, So v k ngarna 06. M40/7 M0/ l N4Se/9 [,4Se/40 [r40l 8 MSe/4 Mal/7 Mot/8 M0/ Mol/9 [40/0 Mol/l l MSe/4 [/Se/4 il/se/44 Mol/ lvse/4 [4Se/46 MSe/ l ) [,0/4 Mol/4 llse/69 [ot/4 llol/46 lvol,/49 Mot/0K [/40/s MSe/70 Mot/ Mot/ [4ot/ M,0/ 9 Kenneth Emanuelsson. 0K lundrshol Kjell Jonsson, 0ckerö BenQt Johansson, 0K Skogsvarg. r e ianne Lidberg. KU[,] Degerlors redr k [,4arl nsson Vansbro.4. ngvar B omster, Taberg Sven ove Svensson. SK 0rnen GÖSa L ndb ad. SA K Ro Andersson. Hönö S Lenny Sommargren, 0K Alehol r4 640 (40) B 704 Bergman Rydboholms SK 0 av Holappa. Borås inska ör [,latt]as llusila o, B0rås inska ör Kari Ha l. Trol hälans SK Str! Asplund Göla Klell Au!uslsson, 0K Alehoi Blron Slören, Tranås Leil Karlsson. K Göleborg Bengl Erkas Prol. N s Johansson, Kurls Väktabo s9 4A Marl n Karlsson, Borgslena Trollhätlans Peler [y'olin, Solvikingarna ove Gardelius. Lammbackens Sven Lindberg, l-!låns Rune Johansson, agersanna Lisbeth Jiirss. Bie G0 Slelan W dlng, Bromma l Klell Börjesson, Ringhals l lngela Edvlnsson, Mok inta i\.4artti Porkka, N Magnus Ranch, Goleborg Ronny Svensson, Våslra rölunda Sture Nilsson. [,larieslads ri Gunnar Aslröm. Volvo l M40/6 Mol/ l\,l60/4 M0/ 6 MSe/7 Mol/7 Se/ r Thomås arsson L mmareds Lennarl Jonsson, Mariestadspol Anders Petlersson, K Borgholm Erlk Andervang rltsla G K Leil Berg ind, SE Bankens l Leil Skog and. lk avör Tommy 0lsson, Angered Börje Jonsson lslrum SK Jozo Herceq, DEN Kent inck, Atlas Copco l (80) t4ol/8 Nlsolofsson 0KAlehol.48 Mot/9 Per Wengström, SK Elfsborg lvot/60 [40/6] Bengl Wiseem, 0rebro Per Eriksson. Haimstad 0la Lindvall, Göleborg Mol/6.0.0.r. Nr.99 Sven Eriksson. K Halmslad s.r [.40t/6 Björn Karlsson, Angered l\.4arlan Dumovsk, Volvo l Henrik Petlersson, Memorex i\rotl66 Mot/67 0lle Ab r, Skeninge K Tony Kolbe, Team i more 6 [.40t 6 t\.440/8 [.4 Se / 74 Mot/64 [.4Se/7 Mol/68 lu0t/69 Ll0/70 Mol/7 Mol/7 MSe/76 Mol/7 Mo/l4 t\y'ot/7 K40/ Mot/76 Mol/77 [/0/78 [y'otl79 4ot/80 [rot/8 lvot/8 KSe/ MSe/77 lvol/8 [/40/9 [/40/40 li/0/84 MSe/78 Mot/8 M60/ Mol/ (90) Tid Per Lölqvisl, Goleborg Erik Nyslröm, Rifa l Gösta von Steyern, Göteborg Jan Ahlslrand. tlddeval a Åke Winsenlus, Göleborgs Skldkl. Alberl Gustavsson. V0lv0 l ngemar Lindroth, 0K Trä Börje Nyman, Göteborg (00) Mikae l\y'artinsson, Saluh, Lennart orsberg, Saluh. l lngrld orsudd, Göta l,,lartti Pllkänen, Åsaka SK Jan Erik [4änsson, Skånska Banken Lars Elv ng Karisso0, Bödeby Åke Johansson Solna Östen Strandberg Volvo le Bo Bourgharol, rö]ered l Antt Noderen, Boräs inska ör (0) Krislina Polhem, Gräslorp Gert Svenss0n D0mus Avenyen Hans Johansson, Göteborg Wo igång Potralke, Volvo l aruk A]ivod c l Kville Roland Ni ss0n, ärlestaden K Jonas Håkansson, Kärrlorps Sören Sörensen Göteborg Bert Theander, Örebro Sten Andersson. SE Ba0kens ta) 0K 4.A LV M4A/ 4 l [40/90 SK [ot/9] l MSe/ 79 overlrda ilol/9 Truck 4. llol/9 Angered [,40/94 Plronpää SSU 4.4 (0) l,/0/9 Arne Lindström, A Göteborq.4 [/0/96 Jan Erik Eliåsson. Bredareds ] Mol/97 Lars Ekman. Envikens l Nrot/98 Lars Gunnarsson, Göleborg [/ot/99 Göran Guslavsson, Högsbo AK M0/l lngemarjohannesson,naväsensk 4 l8 8 KAA/4 Kerstin H0imstrand Solv k ngarna 4.8. Mot/ 00 ndblad Leif L Kungälv M0/B Per Slorjordet, NoB 408 Mot/l0l Clas Halldin, Söderläje l 4. 9 (40) K40/ Al cja Larsson, Askim 4..9 tulol/0 Jar e Barman PB Rafl. lk 4..A0 Mot/0 Lel0sson.Hammarbyl 4..6 [/0/]04 Slen Holm Hammarby 4.6 Mol/0 Gert Börjesson, Nol 46r Nr60/6 Börje Re s, lk mer Mol/06 Hans ChristerAndersen. G slaved 47 Mot/07 Mats Erandsson, Erlandssons Bygg 404 i,rotl08k Anita Ekman Herrljunga 4. M6A/7 Evert Kar sson, Borås K 466 0) Mot/09 Berl Lilzel, Sandhu ts SK 6.6 M0/9 Arne Lerntoft, Bosladsbo 8.0 M0./0 Gösla Thoren. Naväsen K 4 l MSe/80 Lars Ekborg, Göteborg 4 Mol/0 Göran Ternlind. NoB 4 6 M4A/4 Soren Konradsson, Svärdsiö 4.7 i.l0t/ll l\y'artsaar,bohusgruppen Mot/ Birger Edsborn, Göleborg Mot/ PetterKullman.Kalmar 47.4 Mot/4 Arne Luiher, Göteborg 0 (60) KSe/ BirgitlaAxelss0n, MunkedasSoK.0.4 M0t/ ChrlsterAsp,Västraröunda 07.0 MSe/Bl Bengl Göran Guslavsson, K Västerås 07. Mot/87 Mol/88 Älol/89 Sloian Cernik Stenungsunds TommyAndersson,Stenungsund Stelan N4anning. l!,l ioverkst, Arvo Tuoma, SAAB Karl Axel Sundberg, Tr0l hältans Bengt Sparreborn Volvo Lars Joselsson, Bosse Lindqv st, Bil & Jorma Dennerbrlng Ra mo Surle 4 LAGTAVL NG.Ä/ANNALAG Trol hättans l, Lag Sävedalens Trol hättans AK Lag lk l le B Pallo l Kvi (70) M0/4 MSe/7 Raill Laalikainen, Pal o l rans Kozak, Hålta lk.6.7 (60) Benny Andersson, 4. M40/4 Mal/44 lngemar Llndblom, Transatl. l Lasse Karlsson Trollhättans SK Statlan Landslöm, Lidköpings ls U Landström, Vänersboras SK Bune van den Brlnk, Kycklingb. Toivo Anllila. Surte SSU Lennarl Skoog, Slenungsunds 0K Roger Winberg, Winbergs l mberg l Kv.4 [4Se/68 [,40/4 M40/7 r (0) 0 l Hans å he m KUM Handbo K G Nyslröm, Trol hällans SK Car na Bengtsson, Varbergs G Hans Hansson, HSB Göteborg Karl Guslav Stawstrom Kar stad M0/6 M40/ KSe/l Karl Arne Ekholm. K Nora Paul Thomas. VBB l K40/ MSe/48 r,t0i t Mot/40 lv4 (80) M40/0 Moti 9 [,Se/67 K40/ l,rot/48 47 {70 M4Ai Mol/ Torsten Grönqvist, Gullr nqens G Bengt Nyberg, K Göteborg Sven Eliasson, l Rigor, Lennail Blomqvist, Nordmal ngs l Lennad Bergner,0rebro Lage Arveklev, 0K Skogsvandrarna Antero Lorjo, Borås inska ör. Elno Paakonen Pa lo l ol,/ Göran Ekborg, Göteborg Halldan fiy'usad. ]K Slern lvl 066 (60) [.4Se/8 [,0t, Rall Sven Er k redr ksson. SAK Mals Lennarl Hanss0n. S0 vikingarna (0) A fans.laska, K Weslmania 'iorvo Harju, in andia Sven 0lol Sjöslröm, Åkulla SK A var Tehler, Brandkåren Gbg Er k Heor ksson, N nge Sjöstrand, Ringhals l Lars Äkerman, Linjef yg PK Ä i Henninqsson, Varberas G Seppo Korva, Pa 0 lvlato Baolic Mö nlycke Gosla Kar sson. Parkavd. Mölndal Ole Chr Hagen, N0R Dan Ho. 8,9 Keilh ove Grönqvist, Gullringens G Karl Erik Karlsson, Varnhems l Stelan S!ndsröm Götabankens l Leforsudd. Göla {0).. 4 s68 6,Uats Käh. Tro lhätlans SK Ll cael Kar berg 0skarshamns SK Kle 0skarsson, Götaverkens K E ro Koskol!oma. Pal o Åke Lulner, lk Vikingen ri Per Beraman, (jrebro rb (90) rötunda 40 LSK 8 4.lan Veslberg, Stenungsunds 0K.9 i LarsBeroslröm. KisAlK.'9.7 Markku Ahv0nen, inland a 0. Lell N lsson l Göta 0.40 Bengl Berg]und K cöleborg. 4 Bed Ah strand Göleborgs 0K. 9 Chrisler Bruksås, Hisings-Backa 4 El0 J0hansson. Skårabor0sb. 6 (00) Benny orrmyr, Göteborq. 4 Bert Johansson, Åkulla sk. 48 Lage Nordwall, Sl0ttskogens lr.4 0 M chael Granath, Västra rölunda.4 Uno Linogren, Gölellorgspol. l 04 Reijo Kuivanen, Pa lo l.. Kurl olsson SAK..7 Hans Haglund, Nlariestads ril.. Rune Klockare, Tolereds A K..4 Kenl Östbye. S0 vikingarna.. Per Äke Wiklander, Väslra Chlsler Åslröm, Roknäs Palmer Postens l Erkk Vaisånen SAAB (0) Mol/ MSe/ Per 47 A 48 0C rl9 Erik Östbye Solvlkingarna Hari l,y'äkinen, lk Kviile Krlsler Jönsson. Örebro Sören emar Tvärreds Henry Eriksson, Kvismared. l Relno Luiro, Vårgårda K Johnny Svärd, Ulby K Hans-Chr sler Johansson, Gdteborg Göte lvarsson. T bro AK Håkan Johansson. Trol hällans l.7.0 Nlalli Wlhma. Pallo l (0) t\,460/ Klass/plac amn, Hubb Ttd 6 ( 0) 9 l c Be Lsmn, klubb Boll Andersson. lk Dran Jan 0 0l Zetteiup, Slenungsunds 0f A eksanterl Kuivanen, Srrte S SU JoT'n] S(dren Ls Solv,,ngdrrd Krell Selln. l Kvil e Erkk Soppea Tro lhätlans Sl( Jai Hugo Konradsson K orienl r4 HasseNrsson lalkenoeros ^ Leil Dielz. SAK Kjel Berg und, emmingsbergs MSe/49 MSe/0 M40/ [/40 J M40/4 M0/ MSe/ v40/4 M0t/ l!lse/ MSe/ [,sei 4 [,lse,i tuot'6 l\,40i7 RÄTTELSE rcsultatlistan fiån Athens Open nter national Marathon 98 som återfanns i Marathonlöparen Nr 66 sakr-rades ett namn. Jan-Larry lolmberg, Motala A, var också nred och han kom i mål rned tiden..00. Som medlem i Svenska Marathonsällskapet har Du tre skyldigheter: a att betala årsavgiften ltpostgiro o att utan dröismål antndla varie adressändring o att arl.lndrla det om Du mot förmodan önskar utträda ur Sällskapet

4 lew ork City Mara,tbon 98 % och Trivselresor Nu för tredje året i fölid anordnade Sällskapet i samarbete med Trivsel- resor en resa till New ork, loggarnas Mecka! Det är svårt att tänka sig någon annan plats i världen där så många dygnet runt kutar förbi på gator och i parker. örmodligen var det New ork City Marathon, denna ai.:e ::..l;.4. :;,. ':.;:,:? å," a,rev?q! b:" 9", q - enorma idrottstävling, som skapat denna rcvolution. ntresset synes ju lk;*.::s;',* i-',? i. dessutorn bara öka. Vi var en grupp pä 4 personer som gav oss iväg från Arlanda tors- dagen den 0 oktober. planet fanns tydligen nästan bara maratonlöpare. Norska löpare tog planet i enda stoppet besittning i Oslo under resan och- därefter var det t.o.m. flyguteslutande löparsnack; värdinnorna blev intresserade. Sällskapets representanter och ansvariga för den del av resan som rörde maratonloppet och händelserna runt omkring detta var undertecknad och Henry Bogemyr, medan Trivselrescrs man i New ork, Edward Swanson, svarade för att förverkliga allt annat som hade planerats på ett förträffligt sätt av Kerstin Karlsson och Eva Olson i Stockholm. Edward uppskattades av alla i gruppen för sitt engagemang, och sin kunnighet och humor. Efter ankomsten tili New ork träffades gruppen för första gången fredagen den oktober på hotell Prince George för en genomgång av vad som hade planerats vad gäller både maratonloppet och andra aktivrteter, sightseeing m.m. Därefter promenderade gruppen tillsammans i strålande höstväder till nummeriappsutdelningen och den marknad ior den inbitne löparen som arran- :,::: 4 :,,: "-t,*,#l,jii :lirlil gerades samtidigt. Tidigr på lördagen deltog vi i en breakfast run" för alla utländska deltagare i maratonloppet, med start uranför N-huset. Ca 4000 löpare tanns på plats under nationsflaggorna for att springa den dryga kmsträckan till Tar-ern-on-the Green i Central Park där deltagarna biöds på en härig frukost och fick en trevlig T-shirt. Du som reser til New ork \larathon i framtiden, missa inte denna upplevelse! Och glöm inte heer pastapart)'t senare på kvällen som också ingår i startavgiften! Söndagen den oktober väcktes iöparna tidigt för en speciell frukost på hotellet and busstransport till Lincon Center för vidare transport i arrangörens bussar till starten på w l ' Ett minne fijr :::W.,...,,.t;t:?.:::a.tw:, liuet - inte fiir regnet! oto: UU Lodin State sland. Där samlades vi, över.000 lö- pare, drygt timmar före starten. Det vackra höstvädret hade förbytts mot en kall morgon med hotande, mörka regnmoln på himlen. Precis innan starten började det regna, och regnet tilltog sedan under tävlingens gång medan blöta löpare passerade Brooklyn, Queens och The Bronx pi vdg till Manhattan. Trots regnet lyckades emellertid a la i Sällskapets grupp fullfölja på ett utomordentligt sätt, med nge Gustafsson från Gunnebo som "gruppetta" med en t"rdav ca.8. Maratondagen avslutades med en liten priscermoni där en del priser delades ut inom gruppen i samband med en lättare förtäring - och därefter en stor gala som arrangörerna erblöd alla deltagare, med dans, uppträdande, modevisning av sportkläder m.m. Redan dagen efter åkte flertalet av gruppens löpare hem till Sverige, pigga och på gott humör, mecan några stannade för fortsatt semester i New ork eller lorida. Som vanligt blev New ork City Marathon en succ6. ör alla löpare är nog detta en dröm. 984 äker vi igen. Lennart Granberg

5 Standar till Margareta Standaret som tilldelas medlemmar som fullföljt maratonlopp har nu för andra gången erövrats av en kvinnlig maratonlöpare. Vi gratulerar MARGARETA LUNDQUST från Täby som nyligen erhöll denna åtråvärda utmärkelse. Margareta som är född 99 började springa på hösten 97 i samband med att hennes son började delta i Turebergs riidrottsskola. Jag tyckte då att det blev lång- -samt att vänta på honom och beslöt mig för att springa en runda medan sonen fick sin instruktion, berättar Margareta. På den vägen är det, men b inte kunde iag ana att jag 0 år senare skulle gjort maratonlopp. När min son började tävla upptäckte jag att det ibland också fanns damklass. Jag ställde upp och kom sist i början, men det skrämde mig inte. Margaretas första maratonlopp var Vintermaran 97 i Enhörna där hon hade tiden , men sedan dess har hon förbättrat sina tider betydligt och hennes personbästa är nu.4.8. Hon tränar i genomsnitt 7 mil i veckan och säger att hon haft turen att slippa skador. elitlöpare, säger Mar- lag arjagingen gareta. springer för att det är roligt och för att man träffar så många olika människor och får så många r'änner, Det skulle kunna bli en hel bok om alla roliga och tokiga minnen. men mitt roligaste maratonlopp var nog det i Barcelona.,\largareta berättar att hennes man och barn tycker att det är enbart roligt och tufft att hon vågar ställa upp och r-i kan förvänta oss att hon kommer att synas i åtskilliga maratonlopp till innnan hon har fått nog av de långa banorna. Tonv Bristow Margareta Samling "för flickor! många är hrar ag sett stora gäng med kiilar försvinna ut på gemensam träning. många år har vi flickor pratat om att vi borde träffas och träna tillsammans. Om du bor i Stockholm med omnejd eller är på genomresa den mars är Du r-älkommen upp till Östermalms P kl Vi joggar ut kl b Du kanske funderar på hur långt och hur fort vi skall springa. Sådana problem får vi lösa gemensamt på platsen. Vår största Uppgift är att träffas på töpande fot utanför tävlingsarenan. Vi b ses. Siv Pettersson Huvudkontaktombud för kvinnor Vi gratulerar Dig till ett fullfölit TARATONLOPP Så ser det ut på framsidan a en broschyr som vi försöker dela ut till alla debutanter. Broschyren inkluderar information om Sällskapet och en blankett för medlemsansökan. Vi har missat några debutanter hjälp oss att kontakta dem. - Broschyren erhålles från Sällskapets sekretariat, Box 8, l0l Stockholm l.

6 Vinterma,ra,ton 98 ör löparna blev årets sista maraton- tävling en riktig Vintermara. Ett ndiuiduella aandringspriser B-R Gustavsson Roger Antonsson plötsligt omslag i vädret överraskade både tävlande och arrangörer yra individuella vandringspriser är och löparna fick kämpa sig fram på uppsata att tävlas om i olika åldersen delvis isig bana och genom i- klasser i Vintermaraton. Poäng (7-bland kraftiga snöbyar innan målet 4---l) utdelas varie är och vandnåddes vid Stockholms Stadion. ringspriset erövras för alltid av den Urban Hallbergs tid som segare, som först uppnår l poäng. Seniorklassen leder Carl-Magnus,,O, under de rådande forhållandena var klart godkänt, liksom Bergh fortfarande med 4 poang debutanten Annichen Kringstads och behöver endast en seger till för. att hembära pokalen. Bakom ho ör Sällskapet har Vintermaraton nom har antalet aspiranter på pokaen speciell betydelse dels därför att len ökats men avståndet till tvåan är tävlingen vandrar på uppdrag av oforändrat. Sällskapet dels därför att ett antal av Sällskapets uppsatta Vandringspri- Seniorer (Sen + M) ser är förknippade med detta lopp. t4 l. Carl Magnus tserg av Nike Sport Sweden AB rlämnades av Sällskapets ordförande, Axel Sundebrant, t.ill Hcisselby SK som vann årets lagtävling för -mannalag med en marginal av nästan 0 minuter. Hässelby SK:s lagmedlemmar, som erhöll var sin personliga medalj från Nike Sport Sweden AB, var Jozef Machalec (..6), Axel Bonn öve (.7.6), Bo Engvall (.7.4), Magnus Svartengren (.9.9) och Dan Klang (,.0). Bland övriga lagresultat förtjäaar Duvbos veteran att nämnas: Bertel Österdahl, M4, (.9.46), Eddie Vi- venius, M40, (.4O.4), Jonny Karlson, M4, (.46.7), Konrad Herne- lind, M, (.47.O) och olke Lundberg, MO, (..). Hässelby SK:s andra lag innehåller en kvinna, Ann-Sofi Rosenberg (.O.), liksom Hemlingby LK:s Lag, nga Andersson (,4.7). för -mannalag - Lagtävling J. redrikshtrts. ag l).o4. J. redrikshofs, lag.-i. redrikshofs. iag.9.9,6.0 Boo rr. lemrngsbcrgs lj.j.l8 -. Hässelby SK, lag.46.0) Duvbo K '.08.' 9. Linköpings G 4..0 lo. Solvikingarna 4... Hemlingby LK Resultat. Hässelby SK, lag 6. ) 't== ' Den pokal som sattes opp 977 i klassen för Veteraner har i är erövrats för alltid.av Jan-Olof Scbagerström, KUM Orebro. år skulle Jan-Olof normalt ha tävlat i M0han är u född 9 klassen men han- föredrog att anmäla sig- i M4 för att om möjligt få den poäng som fortfarande saknades. Trots åderskillnaden vann han klassen med en tid som placerade honom som 4:a blaitd 4O-49-ärtngarna och vi gratulerar Jon-Olof varmt tili denna prestation och hoppas att den pokal som nu är hans egendom skall berika hans prissamling med minnen från en serie fina vintermaror. Veteraner över 40 - Sluttabell 4 = 7= = -----= l l,j-o Schagerström -l l7----= _- = j 7-*AndersLåftman ----= 9. Asbjorn Lokoy - = ---BKristolferson - - lvarmoline Pettersson 7. Åke varsson v { Lars Södergård Sture Johansson. 6. \, +. ngvald Midelf 4.PenttiMeskanen Sören Kruse -+,J-ELindström. Lars dreborg Helge \lrkeelsen Åke Carlen l (M4o + M4l Rllne Holmqvist 0. Nils Johnsson Jan Hjelm C Klättborll Jonnv Jönsson 4. tscngt.lärnhestcr 7. Christer Bengtsson Hans Källberg Biarne Jansson Hannu Aitalaakso Jose f Machalec Åk. Erikrr.,.t 6. Per Olov Alama Sten Odenblad Reijo Piirainen 7 Jari Koistinen Tan Pettersson Connv K-vrk Hans Nilsson Bcngt Lundgren. Steinar GresslÖs Jan Eriksson Lars Hagbcrg,. Peter Tössberg Risto Laitinen neri.ir.. Bengr Blaclström.). Martin Haström. Johnny Nyl6n 4. Tommy Persson Jan-lwar \Westlund Urban Hallberg Sören Hellmark 8. Gunnar Holm Den nya NKE-POKALEN som do- Garrl'Johansson J-O Schagerström var Moline vann M0-klassen för andra äret i rad och delar nu ledningen med Gunnar Lotsberg i jakten efter den pokal som sattes upp 980 i klassen för Veteraner 0 och över. Konrad Hernelind, segraren i M-klassen ligger dock endast en poäng efter. Veteraner över O (MO + M + M6O) l.gunnarlotsberg varmoline S.KonradHernelind 4.KurtJansson. olkejonsson 6. Tapio Murtomaa T.LageCarlson Carry Jansson Karl Larsson ErkkiLempinen. Evert Linderdal. Herbert Larsson Erik Östbye 4. Henrik Anthoni GöstaEkström olkelunclberg r : 7 = 4v r i0 -: : =4 - -r 4 = -- = --= -- = - -- = -= = - Hade hon sprungit en minut snab- bare hade Siv Larsson från Umeå'ta- git ledningen i poängtabellen avseende Vandringspriset för Damer. Den poäng som hon fick för sin sjätte plats bland årets damer för upp henne till delad första plats med totalt åtta poäng tillsammans med Kerstin Andersson från lemings-

7 berg. Bakom sig har dessa två damer inte mindre an fyra konkurrenter med sju poäng vardera, från var sin seger under de fyra åren som har passerat sedan pokalen sattes upp.l c)u0 Damer (K Sen + K4O l. + Kcrstin Anclcrsson Ko) Siv Lxrsson -J. Ann Svensson Kcrstin SVensson Meen Boclclid Annichcn Kringsrxd f.l -= : Clarolir-re Smith Solveig Harrvsson 9. t']irkko Nisula SiV )ettersson ng.rnr: j LLrntllrt'rg Ann'S<tfi Rosenbcrg + l J. Britx Norrdairl Lcna Brorssor-r t/ \lrrlt.l nr' \n)(jnljl) 9. Kcrstin Holmstrancl Seija Koljonen Bcatrice tsjarne av zugusti hade totalt endast svenskar(!) fullföljt ett maratonlopp under 97,. Peter redriksson, Sven-Olof Lindwall och Ulf Håkansson deltog i EM i Helsingfors; och Svenska Marathonsällskapet erhöll en fana från HKH Kronprinsen vi den traditionella flaggfesten pä Skansen på Svenska laggans Dag. Som alltid fanns det även då en påminnelse om medlemsavgiften, med ett påpekancle att "en medlem är någon som betalar medlemsavgiften". Styrelsen Ordförande; Årets segrare, Annichcn Kring stad, fick inte tillfälle at vara mccl vid prisr-rtdclningen eftersom hon V Åxel Sundebrant { ) lce-orcl. ocfr protokollsekr: Bertel Österdahl ( ) deltog i en kurs för kvinnliga ångdistanslöpare som orclnacles under veckohclgen på Bosöns drottshögskola. Där fick clock Sällskapets ge' nerilsekreterare, Ton-v Bristori-. möjligheten att överlämna pokalen till Annichen samt även clela ut ett antal Prestationsmärken i Guld föt tider unde r.4 till några av kviti' norna som deltog i kursen. LrenefalSeKr OCn Tony Bristow ( ) nformat ionssekr:lennart Granberg (:yptl L ^ e8) ^^ ( e6 Medlemssekr: sven-erik tt*t*oo*-77 l 0) Lage Carlson i0b-? 6 6 4\ Kassör: Huvudkont.omb: Jan Lind (suppl) (08-94) HuvudkonL.omb: Siv Pettersson ( l ) redaktör: ( kvin nor ) Ledamct: R e su t at Bengt Andersson (0-" 99 ) re da k t ö r : G öra Srcvlådaa maraton och 9 i SM. ram till slutet J Carina \W'cgcrsji) Det ar kanske av intresse att notera att detta nummer av Marathonlöparen inte bara ar det första i en ny skepnad utan det femtionde seclan Tont' Bristow övertog redaktörskapet. larathonlöparen Nr 8 som var hans första åtagande framställdes septcr.nber i97 med hjätp av en elektrisk duplicerings apparat, haftades för hand vid köksbordet och skickades ut till ca 400 mecllemmar. Resuitatlistorna i denna tidning visacle r.ex. arr 4i löpare gick i mål i ]lalmo risksportarmaraton, 0 i Goteborg maraton, 0 i Skänninge (r. B.rrhr,r'WJguu \'largarcta Czarnecki T 0 tidningar Glöm inte att Marathonlöparen är DN tidning. Alla bidrag är välkomna. H'ar Du någon fråga eler någon kommentar skriv gärna till Brevlådan, Marathonlöparen, Box 8, no. o ".i.ååä i i til?ä lrro *, De angivna telefonnumren är till bostäclerna där styrelseledamöterna vanligtvis är anträft'trara på Kvallarna. O7 Stockholm. v Bestämmelser.. för NKE VANDRNGSPRSET Vandringspriset är clonerat av Nike Sport Sweden AB och är uppsatt av Svenska Marathonsälskapet att tävas om i det årliga Vintermaratonloppet. Om Vintermaraton uteblir äger Svenska Marathonsällskapets styrelse att väja något annat lämpligt opp. a klasstillhörigheter erhäller den bästa sammanlagda tiden. ngen förhandsnominering av laget behövs. Om flera klubbar har samma totaltid, tilfaler vandringspriset den klubb som har den bästa individuella tiden i loppet.. Den klubb som erhällit vandringspriset skall svara för att klubbens namn och året graveras på prisets baksida. Detta bekostas av Sällska- Vandringspriset graveras med texten NKE POKALEN VANDRNGSPRS ÖR s-mannalag VNTERMARATON pet. Vandringspriset skall återlämnas til Sällskapet senast 0 dagar före nästa lopp. och utdelas tili det MANNALAG RESVENSKA 'R- PRESENTERANDE TLL DROTTSÖRBUNDET ANSLUTEN SVEN SK KLUBB som oberoende av löparnas individuel- Det åligger den klubb sorn erhåller vandringspriset att forvara det på ett betryggande sätt. 4. Vandringspriset erhålles för alltid av den klubb som först får tre inteckningar i priset. 7

8 VNTERMARATHON RESULTAT Mcin sen,iorer PLAC,.. 4. S , ,.., \. 4S , :... S,j.,), ". 6. S!. NA,N örenng HALLBERG URBAN ENHöRNA HA.llARg LUNDGREN EENGT HE. L.tARX SiJREN KVlLLE XOSTNEN JAR N.ACHALEC JOZE ERKSSON ÅKE HÄSSELB SX REDRT(SHOS CHRSTO VAN ST6RENG UL U P SURUA URBAN T PSALA REORKSHOS TROLLTiTANS HÄSSELS SK EONN ALEX ANOERSSON UL Etl(TVALL BO JANSSON BJARNE HLL lkael TANN]NEN ARTO NORDH TOE SVARTEN6REN }lagnus ASRCUS CHRTSTER OLSS0N 0VE KRUtST'A Jr, XLANG OAN 9LUND ANOERS KLE.ENTS PETEP beerg STEAN ERXSON LARS OLSSON PELLE OETZ LE ÅXEREERG ANDERS SCHöNE'tAN JERR KRONVALL JOHAN KRSTENSEN (ENT UPSALA HÄSSELB SK N LE,t{69BERGS N REORKSHOS SSJ. ORSiAGA XVARN VEOENS GO UPPSALA! ]ÄSSELB S( KABT VlTRU'{ HÄSgELB Sh L.KöPN6 GOl REDRKSHOS REDRKSHOS SÄVEDALENS AK HASSELB SK K 6öTEBORG K NNiSi{ TROLLHÄTTAN i s(.80re T0RSet LUNOlN PETER ANOERS9ON SUNE REDRKS}.OS ELEBRN6 RUNE LUNOELAO }ATS STENSSON BJdRN SUNDlUS AL PERS JONAS PAL LARS-ÅKE XN{UNEN TAHVO BER6LUND XJELL LgiNGSBERGS öreero AX S( i: HÄLLEKS LlNxoPN6S 60DT l VALSO At REDRXSHOS EDRKSHOS STOCKHOL.T HE.L N6B LK HE'LN68 LX CARLSSON LENNART HUOONGE K AKELE JOHNSEN RUNE NOR ROSENgERG STEN RUOKOLA HANNU XNUTSSON ANOERS HÄSSELB SX TROLLHÄTTÅNS LUNDSTRiJ UNO NSTRd KENT SK i ELAOH,XÄEL ERKSSON TORBJiJRN THoRN RoLAN0 :{ HALTlSTAD 9SU K i LNOEN BERGGREN LARS REDRKSHOS xattss0n ERX LULEÅ HdGSKOLORS STRANOBERG CRSTER TUREEERGS t:l!{tren 0yVND NOR ShOOC JöR6EN dstt.lnd JAlr STENSE PETTER JOHANSSON EERN] LUDV(A TERO AK 6O.,.{P\SSON 6.. 6, 6/ O, E. E E /" TOTALTO PER-ANDERS XORDgTRANO OLA LE.iO]NE HASE STRåNDBERG gc ANOPEASSON BENGT NOR K HELSNGEOR6 KVARNSVEOENS 60 VALLENTUNA X GÄVLE OK TRAHGELN (NNA P TTERSSON PER.ERiK BRÄNNANS BEN6lSON LENNART TiAJORNAS K HELLBERG ATS HATTARA HAR'l RAE.ELL OLO BORENSJiJ THOPS DEVELUS HEN_ERC OTTERBER6 ROL KARLSSON XEiT SÅ6.RA K.V SPCRT LöBLON ANOERS PEOERSEN TO, KENPPANEN OlVA Lt{DEBORG KALLE BERGSTRiJ 'ATS BUL0l,l 6ciRAN HANS ARAiD JKNER NlKLAS TR6HT ROLf ALAA ANDERS sr. STUoENTER r SOO värt"0d l NETALLCENTRUS STRUS SXOKLUBA ATLAS COPCO GoTA KAR-STA0 JÄRÄLLA.HAhi'lARB t 6ELE TÄP h t CN6iJ TRANÅ A: SELLEVUE K TUREBER6S TORSTENSsON EiJRJE OSKARSSON TONAS JOHNSSON THORD KJELLERSSON PETER CARLSSON STEAN LNi(iJPNGS 6ODT 6ROSS GUNTER KARLSSON STEAN TROLLHÄTTANS 6RöNOVST KElTH SUNDELN TA6E 6LANS LARS GULLR,N6EN Gt HiJKPERS LENNART KUN6L OALRE6ElENTET 8ORÅS EKSHÄRAO RDROTT K AKELE ALTA 6 HENLtN6E LK OUVEO K STUOENTERNA EDLUND LARS X HELSN6BOR6 BRUNLO JOHANSSON PER SUNDBBERGS X HOL6ERSSON THOXAS BE R6KVA RA BLOGREN JAN ARDELUS,tARTN OO. O6ELSER6 OLLE ANOERSSON JAN UTRANEN ERKK 0. JESTN THOAS 04. KARLSSON KURT 0. BONANOER PER_ERK JÄRLA K HP RA ATLAS COPCO ENKiJPN6S A K ALU.NUN STRUTS SKOKLUBg 06. SXO6LAND LE 07. ALRDSSON ERX 08. ERKSSON 6UNNAR 09. KARLSSON SVANTE 0. ASPLUNO ELNER, ÅKER8ER6 UNO i. JOHANSSON KJELL. HULTH KENNETH 4. GAgRAN TOAS, UPEGU OOUGLAS 6. AXELSSON CONM 7.oLSS0N SVEN 8. LNDEERG JAN 9. SKLLgÄCX.!ARTN 0..TEER6 ANOERS. BARKESTA LENNART..ARKKU PJöRN. HöJVALL CARL-GUNNAR 4. LARSSON LENNART ts. KLAS 'JSTSERG 6öRAN 6. LN6ORS 7. HATCHER ROBERT E. CAROENAS LEONAROO 9. SAKSSON HANS 0. Hb6DAHL RO. PAAS HEL6E. gackluno PETER. ANDERSON HANS 4. EXSTRöM UL. LARSSoN HÅTS t 6. öströt{ T0Hr.t 7.0LSSoN ERK 8. HULT ANOERS 9. }EORG HANS 40. OVARNSTRöh LASSE 4. EDHOL.l OLLE 4. EDLUND LAR -OLO 4. KARLSSON XARL ÅXE 44. iirn BEh6T 4S. BÄCKLUNO LE 46. TÄLLBER6 THOAS 47. OHLSSON HANS 48, XET RSTO 49. HEOE ROL 0, EKVALL CHRSTER. THA'BERl HANS. HURTT6 LE. BJi'RK SiJREN 4. LARSSON ÅKE. 6HLENTUS ANOERS 6, 6OEALL CHRSTER 7. SANDSER6 CURT 8. HANSSON KJELL 9. HA.BER6 RONN 60. JARL UREAN 6. ARUUN STEPHAN 6. JAKOBSSON NATS rog. esxesxoe sterail 64. LNDSTRö KENTH 6. ZETTERUP JAN-OLO 66. HELNERSSON GERR 67. SNäAA SEPPO,66. STRANOBER6 JOHN 69. AT.DERSSON HANS 70. ALCONER JONAS 7. PERSSON RCHARO 7. LNOEBER6 ROLANO 7. CARLSSON ANOERS 74. PHL XENNETH 7. HÄ66KV]ST TORgJöRN 76. PERSSON STEAN 77. NORO JANNES :7E. OHLSSON KJELL 79. LUNDENMAR PER 60. ijstlund JAN E. JOHANSSON RUNE E. RENNER}'ALN ANDERS 8, BJöRKE Jrrlil 84. TANNELT 6bRAN 8. JENSEN JOHN-ERtX 86. TJEDN örjan å7. SALOiONSSoN STEN 86. LNOOVST gen6t OLOV 89. AL6OTS9O{ THONAS i90. TEN6STRöN PER 9. T'EN JAN 9. JONSSON RAil0N?. LJUN6STAN DAN 94. JALLENTN ANO RS 9, VELURE HEL6E 96. Lii6REt{ EENt{O 97. STONSEBRO TO.,i' 98. AON HÅXA}{ 99" NGREN ANOERS OO. AHNEhARK , 09. O. NATS SEGER ÅKE VåN SERLEKOil DANEL LöVSTRiJt SENGT {LSSON LENNART SBER6 HANS ANDERSSON NGE.AR KARLSSON JONN ERKSSON PER NLSSON ANOERS LARSSON TO'AS rk AVöR X UiEÅ 0?.6. 0, ENVKENS t SGTUNA 0K O?.7,0 ROROTT 0.7.O7 0.s7.8 RHA.NEN O,7.?4 6N0SJii K HÄSSELB SK Oz,c-A,79 BosiiNs HS ilervens K O?.9. HÄSTBo SK 0?.s.9 RÅNÄS 4H 0,'9.98 HUKA JALLES TC O. OC. KHP N O.O7.7 JARÄLLA 0.0.SO K VSTA EELLEVUE K O.O,6 stockholrl 0,D.7 SV TRa0RSKNNST 0.0.4E RÅN6SUN0 0.0,0 REORKSHOS l 0.0,0 K STRÄN6ÄS K STRÅNGNAS stocxholr 0.0/.. VATTENALLS K 6iiTA 0.0. CASToR O.0S.8 L0tN6ii o.o.7 x6ek HU0TXSVALL 0.0.? LK LöPANOE BANOET SÄTER t E_TUNA RSKSPORTKL TÄB RÅB REKARNE GOl HJoRTBo 0.08, 4 NEEiERS 0,08. 6 sk GLro VATTNÄ9 SK ESKLSTUNA i{arabou St( SS TÄ8 S Liini{lN6E 0.t0.0 LUG RlOROTT TÄe SoK dsteriarnebo l 0,7. PRPPS 0.7,7 DJURGÅROENS 0..6 rk TUiBA 0.. väsb tk 0..6 LE]NGSBERGS SK 0,7.49 K BA6Ai0SSEN 0..9 LNOEN LUG RDROTT väridii 0..s REDRKSHOS SE-SANKENS 0,76.4 STENUNGSUNDS OK 0,77.? PHAR'ACA K LBER SPORT öresro STUDENTERS VALANDS l EKSHÄRAD s00 RLUTSRÄlJANDET 0.?0.?9 SOLLENTUNA SKÄRHoLiEN rk L0N6ö SOLLETEÅ t vngarna 'EXöDSK AB VALHåLL K RSKS & SVETTS STLN ROAD RUNNERS TRANEELN BRO AX 0..0; ,, 0,?.4" 0.:.?4 0,.47 CL 0,.9 0,4,7 T stockholns 0K 0,74.4? o.4.4e TriE SOK 0..8 stockholtts ox E. 4 REDRXSHOS GOTLANDS REGETENTE östhanars SK DEGERORS 0.? ,6, sr'rx o.8.s sk ELSSORG 0.9.e STRUTS SKDXLUSS 0,9,å BRo K 0.0,44 LUND TRESö 0.4.C NoR 0."0 0ELe0 0., 0 LUXoR t O,S.:4 SPANGA 0. 6.:7 stockholtl TELEVERKET LE.N6SBERGS SX EANKRRTTORNAS TRANGELN hetro AN0XA6EN PoSTENS lk VÄSTERVK 0.4å. 0 K BLACKEN LU6l Ll.ltlAAEDS 0, i-.?7 v \,

9 VNTERMARATHON.. HULTEAN ANOERS TOLLEORS ARNE.6USTAVSS0N Tollh 4. LNOSTEDT CHRSTAN. HOLgER6 AiADE0 6. LARSSON KENT , ANDERSON JAN öh,an CLAES.GöRAN LNOOVST TOREJöRN SKO6 oan GAERELSSON ERK S(OGH ROGER HOLhBER6 AXEL SAN LUEZA LUS }laklou REHON] BENEZETH PAUL ELV ARNE VÄLL N6B r0 VALLENT]NA K 0.s4. 0" L JUN GS8 RO.K. VKNGEN BELLEVUE K NKöPN O7 TUTBA EORÅS BRANDöRSVAR TÄB o4.oo,4 SOX ÅHLEN & ÅKERLUND 6OTLANDS RE6E.lENTE UPPSALA NOTONS CENT o.o/,.?4 SELLEVUE K S o.07. VALLENTUNA, gecxohgerga s9 o4.0.oe A(ALLA a\,.ot RDAHOL 6O M- cirenng y v t. NLSSON RO6ER. STRANOBER6 LEi, VAHXALUONA TäO 4. CARLE HÄKAN. NLUND TOhiE 6. NOROBERG BiJRJE 7. GUSTASSON BENGT E. 'LLÄK TAUNO 9. NELLA BEN T 0. {ETALA RA'O. AHLN ÅKE. LUTNER AKE. ANDERSSO{ UL 4, {ALLN LENNART. RSK NGE.AR 6. LAPPALANEN LASSE 7. LUNON PER-ARNE 8. JOHANSSON 6öRAN 9. ANOERSSON KURT 0. EKBERG KARL-ERK. SAHLEN KJELL. JOROSRNK JAN. ALi r.tats 4. SCHRiJDER TOhX. L NOHOLT LE 6. KARLSSON LENNART 7. TALLER TOX,l 8. XUST]AHEN TEUVO 9. VESTEAN KARL-ERX 0, SVENSSON KENT. PERSSON JAN. SANOAHL OLLE. SAARANEN ANO 4, BER6LND CLA. AHLN örjan 6. XNAN'Z THO'AS 7. SKÅNEERG B RN 8. KARLSSON 6öRAN?. HÅLLNARKER OE 4O. RiJBE RG JAN 4i. RD'EN OLA 4, SOOVTK REN 4. BJöRKVST HANS 44. CARLSSON SVEN-ENX 4S, ANOERSSON GÖRNN 46. ANOERSSON ANOERS 47. PETTERSSOT gernt 49. EHN BLL 49. XARLSSON N6VE 0. URESKOG BROR t. KORHONEN ANTT. ASPEL PER S. PERSSON ROGER 4. KAPANEN KALLE S. NLSSON KJELL 6. ENOCKSSON BENGT ERtK 7. KAXKONEN REJO S8. ÅXERSER6 TURE 9. TERVAÄK RSTO 60. ERNSTRiJ, BERNT 6. ÅSELL GUNAR 6. LAHESALU AtVO 6. STREN6 HÅKAN 64. SVENSS0N C0NN 6. PERSSON LENNART 66, JONSSON SRNOL 67. HOLNEER6 JAN-LARR 6E. LLTÄX NGEAR 69. SVENOSEN RANS 70, JOHANSSON LASSE 7. REORKSSON CARL-ÅKE 7. HEOlAN HANS 7. ERNESO ias 74. HELNERSSON BLL 7S. JOHANSSON STG 76. t{tlsson NtL 77. CLAESSON TiAT 76. 9ESTERBERG N.LS.OLA 79. KÄCK CENT.ÅKE EO. KERTTULA }larkku 8. HAAKARANEN ALPO 6. NALhQVST ARNE 8. BARTSCH OTT TOTALTT) LNKoPNGS G0 s00 r.. TULLNGE-TU.8A KVARNSVEOENS GO SANDVKS K REDRKSHOS ÄRLA PK BRO ARLANDA.ÄRSTA SK PALLO DEGERORS. K. VX.NGEN JÄRLA AKELE K RE SJLTAT E t ?6, 99. RCSSON L NNART LARS LE ERKSSON HANS KARLSSON ARNE ERKAS BENGT RANSSON LE RAäAOAN HAJOAR ERCSSON LE JOHANSSON SöOERl,rAN XVSNAREDALENS X STRiÄNGNÄS TELEVERKETS ÄLTA ok oenseln BOHUSL. ors.xassa ROBERT ATTON NK-ÅHLENS SoLDALA VON 6EHRCH CHR]STANN HEKKLÄ RATNE VÄRllOo BEN6TSON 6iJRAN SUNDQVS ANDERS OO, SJijKvlsT ola JOHANSSON BEN6T NLSSON åorgan LNDELL ROLANO JOHANSSON LENNART JOHANSSON ÅKE NÄSLUNO SöREN KEKK 'ATT KVCK RoL ÅKERilAN LARS STÅHL ERX HANSSON HASSE ELUND HANS t O LN06REN HANS,. BLDSTEN HANS,. LUNO 6UNNAR. (RAT 6UNNAR 4. ANOERSSON BJiJRN. NLSSON STlG i!. J0NS0N NLS 7. HÅLLSTRAND L-P. 8. CARLSSON LENNART 9. GUSTAVS ON XJELL 0. HANSSON O.iE. ASPLUND 6öRAN. S(ÅNEER6 BERTL.!.'LN ANDERS 4, ÅSTRöH GiiRAN. LOHURANTA RANER?6. HELLOVST ARNE?. SEDNG hans 6. NSTRb JAN 9. ULLTiAN CLAS 68. ANTTTLA TOVO.K. cl JORDSÄNNNGÅRNA ] brbjäroe,]s castor t KA}.SLHUSETS STOCXHOL HUODNGE SAS K EROHfrA JALLES TC RACAL TRESo LNJELG HA,ARE PK VRSERUlS S6 OUVBO K So0ERHANS l VÄSTERHANN6E KARLSTAO 8 LL'AN- KANRATE RNA ROS LA GS. L ÄNNA OSTERSUND SPK VASUNDA STOCKSUNDS NK-ÅHLENS CL UPPSALA OLOEOSKLUES ÄLTA l SKANöR RX. vällii.l6g BROläÅ PK K BRO AhLJEBCSTÄDER AKALLAHiJJDEN SALTSJiJBAOEN SURTE SlSU SOLVlKNGARNA N XLS AK B o tl ST0Rl.!ARKNA0 STRUlS SKOKLUBE HAlHARE BRÄNNANS VALNALL. K. O RA DONNARVES GO LENNGSSERGS SK lattejspojkarna 6öTLUNA HELtN6E LäPARKLUEB PRPPS N K AKELE VNGÅKERS K SÄVEOALENS AK ROTO X ESXLSTUNA K VÄSTERÅS SÄVEDALENS AX TUREBERGS.. ÅB SOX VALHALL K LElNGSEERGS SX ÅKER X SAG0BN, VtXnERB HöGBO AK ALTA G N E-TUNA RSKSP. KLUBB K ESTANNA! VALHALL JXt ORA. X. JORDBÄNNN6ARNA K VASTERÅS STOCKHOL ARLANOA/lARSTA SX ALANOå-äiARSTA SK 6TERÄREBO!K SXciVDE ll0r0tt PALLO NAABOU SK STOCKHOLH LX LöPANOE EANDET östansjei l N K SKöVOE R ORO;T l<allar OK ALU X OTALA A K STRÄNGNÄS ASEA TÄB S ALU K OJURSH'L' NTEOLL 6ALENlUS A8 PHARttA'A K 6OTLANDS RE6EäENTE CLUg Z, So0ERTÄLJE HANilARB HEB A SVENSK gg6tjt,nst LUOVKA åtlas ]K COPCO TESTäANNA VÄRä0o l M-40 PLAC, , , i7..e , 4. S ?9. 0,... 4, , , NANN orenng DREBORG LARS slsu lx LNDSTRiJ JAN.EVERT XRK CONN KLÄTTBORG CLARENCE TOTALT' EOO REDRKS.iOS REORKSHOS Kf,USE SiJREt{ STORORS XARLSSON ROLANO STENLUNO KARL-EVERT NtlAN 80 ERTKSSON SERTL SOLVKNGARNA 6EG VVENUS EODE OUVBO K K AKELE VAGNHÄRAOS SK JOHANSSON JOHNN REDRKSHOS Å'lOTSORS CARLSSON CURT HOLNBLAD SERTH OOENgLAO STEN REORKSHOS KVLLE GiiTA KARLSTAO ANTONSSON RO6ER SOLVN6ARNA ANRED BENGT 6ÅRONAN LARS PRANEN REJO KONNUNKORP, NACXA XOä ödark ÅKE LJUN6OVST SO JULENUS ARNE XAN6AS 6öRAN BOSTRiiH T0RE HULXKONEN PENTT L SLTPS TROLLHÄTTANS LE.lN6SBER6S SK VÄSTEERGA ST.]LS STUOENTERS EÅLSTA K ENESSTE STRUS SKOKLUEE örebro AK LARS NDAHL ÅKE OLSSON XJELL-ERK AV'ER UL LORJA ANTERO SAAREROJA latt SEOHN OLXE LET.EER HELAR ANDERSSON HANS SUND6REN JAN LNKoPTNGS 600T 6iJTA KARLSTAO ÄLVSJö 8ORÅS lnska ijr EORÅS NSKA ör VÄSg tx i K VÄSTERÅS VÅSTERÅS KAARLELA REJO TEXACO K REONXSHOS NORD.ARK HEREERTH LULEÅ LDX OASTEOT KJELL HARGS BK RUNNERS NX ELVANS rx t.lestanna EN6äAN ove KALLANVAARA JUSS LNDSTRö gruno SUNDSTRdT ARNE KOHVAKXA EERO KRONVALL TO. HENNNGSSON LARS JONSSON XJELL LNOOVST KJELL TERVO OtVA AOELEOR6 KAJ XJELLSON HANS ANOERSSON JOHN VAR6AS ANUEL KALLONiEN HENR X AKELE BÅLSTA K LEN6SgER6S K NSH JÄRÄLLA SK icxerö SK ARLANDA/ÄRSTA SK gorås NSKA ör OEL6SUND värr'dii t REDRT'(SHOS STHL' ROAD RUNNERS LNKiJPN6 6OOT

10 VNTERMARATHON RESTJLTAT s8, , E Et, E4. 6S. E6, B0RÅS NSKA o' ENVKENS HOLAPPA OLAV 9KLUND LARS-ERK EK ARNE NXöPNGS RSKS & SVETTS ANDREASSON ROL HELSNGSORG UPPSALA. GbTA KARLSTAO K ce0er ST6 KARLSSON BENNE LUNOSTRiJ KJELL PELANOER 8O CLUB ELACXEBER6S SK GRANEER6 LENNART STOCXHOLSPOLSEN K RANORS-ALL ANSEN SUNDELL BERT.OLA Z SVENSSON STlG SJöDAHL TORSJöRN GOTLANOS RE6E'ENTE SVENSSON ROL SCALANONT LUCANO SOLVN6ARNA BR0rlrlA ASXERUD BO TEOORS JAN-ERK KVST olav ANDERSSON SVERT DUV80 tx SiJDERHANNS EH-XLUEEEN SAS HBK ELLS ATN R llut RUNNE R TAB loala A LNOHOL 8EN6T NLSSON PLAC NAhN 6öTA LNDROT] JAN THORSEN SVEN OLO SAUKKONEN KALEV XARLSON EVALD JOHANSSON 6UNNAR CRONHOLä TOi,,AS APPEL KLAS-6UNNAR KONRAOSSON SöREN KRSTANSSON OLLE JOHNSSON JOEL SORGNE KURT 6 M-0 OK LAN6E}AR TOSEJöRN K VASTERÅS N ARNE ALGOTSSON OVE ARXTOT BENGT DAHLBER6 UL ORSNG HANS ÅKER9LO' LE HEKKNEN ERKX KRONÅSKARATERNAS TUREEE6RS KAROLNSXA NST. OXELdSUNDS S ALU K X NSH.'OTALA A TRENN6SVERKEN STHLl LEJONSKOR BR0tt{A ÄLVSJo JÄ RNA K HEL NGBORG TÄB KOäK N REOESTAN UL K KVELÄ HEKK N UTB LENNART östha.lars SX HELSTN6EORG M-4 PLAC , A ,. ' å E E /r S7. SE. 9. å NA'N öre{n6 TOTALTL SCHA6ERSTRö JAN OLO KUETS ldr0tsav0. J.8, DUVEO X 0.9.L 0 4,00 östeidahl BERTEL LÅTAN ANDERS KOTLANEN ESA LARSSON BJöRN KARLgO{ JONN SAKSSON RUNE VARSSON GöTE H LLSTRiJ STG JONSON NLS NLSSON JiJR6EN NEDNXSHOS TRESö SOX NEORKSHCS OUVEO K JÄÄt.L Å SX TgRO AK REDR(HOS RÅNÄS 4H VALHALL K! ORA SOLVNGARNA K STRÄN6NÄS R0t4A RUtrE EKSTRANO 6iJRAN 8ER6 KURT KARLSSO,/ ÅKE BLO,l ROLAND RSTO RAUNO }ÅNGGREN SVEN EKBL0l, gjcirn KORP VETK(O SÄVEDALENS AlX LE.NGSBER6S SX E-TUNA RSKSP. ilueb ENXöPN6 NOR N EÅLSTA K gr0tlia r JÄRLA BE 60 NKciPNG Åg sok NETALLCENTRUS. JÄRALLA SK REJLERS, lotala ÄLTA STOCXHOL.lS 6USlAVSSON 6UTAV PRPPS UUSTALO ätas BORÅS NSKA ijr ÅKERAT{ SVEN-ERK SJöHOL} PAUL SANDVKS X ERKSON 6UNi'AR SRAELSSON LARS-OLO ERLANDSSON 6öRAN t{striih K-6 ijjelno LE' OLSSO ARNE OANELSSON SVEN OLO AXELSSON JLL SCA'!'ENUS JOHNN SUNogER6 Tl{0R NHRE THORVALD CALSSON TA6E LTXALA NAUNO K PALLAS SiJOERTÄLJE K AREREO UPPSALA OLDBOSKLUEE TROLLHÄTTANS SX K JOROSÄNNNGARNA SAiOTRÄSK SK ÅSgRO RDROTT GUNNEEO OK J OHA NNESHO V S6TUNA OK ABV STOCXHOLN HENRK9SON SVEN ALEBOSTÄOER LENNART SöRENSEN HENNNG HASSELQVST LARS ANDERSTORPS OK BECXONEER6A P värfi0ö LNDOVlST NNÄSHAlNS i DN UNO TJHONEN ARVO N ijstlund ST6 K OEHLN LUND OVE RÄTTVK VÄRNDiJ NLSSO t'lv-sp0rt 0SHOLt! örn ORSBER6 LARS 'ERNER SUNE PETERSOHN KARL-AXEL.AGNUSSON CHRSER o 0.00.r, 0.o ls,' c , r , ,0 0.0, o.,..7 lk HEDE'ORA VÄNNÄSg SORUNDA SOLVKTNGARNA SORUNOA lvar NURTOAA TAPO JONSSON OLKE LUNOBER6 OLKE OAOONNELL ALAN ALA.A PER-OLOV EXNER RETDAR LARSSON KARL JOHANSSON SVEN PERSSON BERTL ALK S6URD ANTHON HENRK JOHANSSON ROL SAH R0h NLSSON SVERKER JOHANSSON SVEN ERRAR EORTOLO OLSSON STELLAN SANOELL ST6 PAULSSON N6E.lAR BLL,'AN TORE Lf.i0STRöll B0 JOHANSSO. N6EAR ATTER{ÄS JAN HENR(SSON KURT AXELSSON JAN ARRSTEOT NCKE r{eth 0TT0 SVENSK OLLE EDAN A6NE ERKSSON 6öSTA JACOSSEN AGNOR OTTERVALL Å(E HAAR6REN TORSTEN HJORT BöRJE {ELANDER LENXART gergströx LUDV6 REDN NGVE NLSSON ARTHUR EJOERALL ESXL ijll 8O-THORSTEN ger6luno SERT]L BLOåEER6 LARS 6 SK06LUNO 8R6ER ÄKNEil PAAVO STOiJOROET PER.. e RENNG TOTALT 800 t N SK GLO.UNKORS 0uvB0 K D O.O. o,s. NACKA 0.S.0 REDRKSHOS RÅNÄS 4 H 0.. STORORS 0.6,7 SUNBoRNS 60r 0.7,OA TERPS C.00.9.lK HEoErloRA C,0.49 ln 0,06,0 LNDEN N fiall.töp0lsens 60 0,09.4 REDRKSHOS 0,.'0.! ESLöVS A O.t.0! JöNKiiPNG 0..9 in UESTERTALHS 0.. REORXSHOS 0.7.'! TELE! SUN0SVALL O,8,8 NA SKTDOR 0.'9. SoDERHAiNS 0K 0,.6 solvlgarna 0,, REORKSHOVS 0.4, KAL.ARPOL SENS! 0..',6 skärhol EN 0.4. lk västerås 0.,0e Åe sok RA l SVERGES RADO T 0.'.0 0K osteraker 0.,46 RSKSPORTARNA 0..S EisHo 60t 0,6.44 DJJRSHoLT,! 0TBoLL HALL.B 0,4.40 UPPSALA OLOEOSKLUES JPPSALA OLDEOSKLJSB SALTSJii-Boo 0,.7 SL HUOONGE 0,6.0 SKELLETEPOL!SENS 0.6. SVENSKA BPrS K 0.7. HEB A EORÅS JNSKA ijren NoR KOUNKORPEN M-,.. 4, E ,, 4., E TOTALT örenng HERNELND KONRAD LETPNEN ERKK CARLSSON LA6E GUSTAVSSON RUNE SVENSSON KARL-ERX CALLHE, EBBE LN6ORS BEN6T 0uvB0 N X DUVEo K ARLANDA/t.ÄRSTA SK NERO GÅN6KLU8B SöDERTÄLJE 0.t6,4? SKAS ELLSREN HARäAN6ERS RUNAR EDENBER6 SVEN HÄEGLUND ANREO BLOQVST LENNART JAGNELL TA6E LUNOBER6 N6VAR ERKSSON LENi{ART KARLSSO{ SVEN RSBER6 ROL CARLSSON 6US]A KLANG LENNART N'AN KARL-ÅKE }LSON LENNART SERZEN KARL-ERK EER6VALL XARL- USTAV ,7, 0.07, JÄRÄLLA SX 0..?6 HALLET JäNKijPr{ JONSSON LENNART L,JNDGREN XJELL D 0.9. KARLSTAD 0,.tt O,6.44 K O.0, OO K ESTNANNA 0.,46 TRESö SOK 0.4. GNoSJö K 0,8.4 österärneeo T 0.4. S ÅKERSEER6A SKOKLUBS SOLLENTUNA SS 0..' ENKiiPtNG 0.. HELLAS 0, SS. 6 västervixs 0..7 KRSTNEHAhN 0.6. LNOEN 0,7,47 ttotala Al 0.S7.48 l 6öTA HAHNARB t KÄLLSOTTENS 0.,8 0,A, 0. 0, 4E o,44.e Ol o.9. O8 österberg ARNE OANE 'J,,9 t?.s6,. SOLVKNGARNA 6öTEEORK SK iolne PLAC NATN SKLOBER6 RO6ER SäOERBER6 HARR REDRXSSON SVEN-ER {EKKALA HE}0 JOHANSSON HOL6ER HENOEN JON RASA{EN JAAKKO SANOEER6 PAUL ioser6 6UNNAR t, TÄ8 S LiJNNELD 6öTA OVST {LL 0,,9 D, 4,4... 4,, 6, 7. E , ,8. 9, 0..., , S, , 4O , ,0 o4,76, e.9.7 M-60 PLAC NAäf{. äst8e ERX, LARSSON HEREERT. JOHANSSON ERtX 4. JOHANSSO{ N6VE, XÅRSTAO S6URO 6. AJLN6 NLS 7. ASPLUND ALVAR A. TAHLUND OLO 9. 6öRANSON ARNE 0, odln LAkS-0LO. BLOfBER6 OLLE.6USTASSON BöRJ. LLJA KARL-ERK t4. LNOGREN 6UNNAR. BENGTSSON SERNHARO 6. ESTN CURT 7. LARSSON NLS 8. TlLLAN KARL-OLO 9. PETERSON CARL.AXEL 0. AOASSON XJELL iirenng TOALTO SOLVKGARNA SOLVN6ARNA 0, , 6 JÄRÄLLA S( NERVENS K NOR JÄRÄLLA SK ROSERSSER6 K (ANSLHUSETS ENHöRNA DNrS vs 0K LBER SPORT REORKSHOS SPÅRVÄGENS 60 SOLVKNGARNA REDRKSHOS LNOEN RöSöN VÄSP ÄLARHöJDENS K 0,4,0 0.8, 0.9, ,, o,f ,4E 0,7,7 0.47,4 0.7, ? 04. o4,6 04,o o6,4 04,.7

11 VNTERMARATHON RESL]LTAT M-6 PLAC.., , 8, TAlN orenng XUNTELN HERAN STÅLE TORSTEN SPÄNBER6 6UNNAR 6ARBRANO LARS LO6UN NCKE AND RSSON ROBERT ijhstrb TA6E REORKSHOS REORKSHOS TRÅNGSVXENS RSXSPORT ARSTA VASTE ÅS X SOLVN6ARNA TRÅNGSVKENS ]LSSON \JOR JOSE REORKSSON EENGT BJöRKLUNO SVEN K-40 TOTALTt,, PLAC NA!N. SEDAN äarlene. LARSSON SV. NÅRTENSSON 6UNLLA 4. ERlXSSON KERSTN. LUNDOVST lar6areta. KRNGSTAD ANNCHEN?. HARRSSON SOLVE]G ROSENBER6 ANN-SO CZARNECK AR6ARETA ANDERSSON NGA 6. NORRlAN EVA 8. LARSSON ONA 7. BJöRNG CECLA HELLZEN ELSAEETH 'L, tt CTALTl l'talarhojdens lk HAR6S BK RUNNERS Ni HÄSSELB SX THLlS STUDENTERS HEL.NGP LoPARKLUEE STHLNS STUOENTERS STHLlS STUDENTERS ] o PERSSON LENA OE6ERlAN CHRSTNA VÄLLlN6E ]'OKO MEN'S f-eb lj mars BARCELONA mars 4 apr 4 apr Vällingbv Bt]DABEST ROTTERDAM t6 apr ' apr tt apr 8 apr '9 apr SOK g S 'f rollmarat-r 4 apr LAHNAJÄRV S] STHL{S STUOENTERS.'ETRO HÄSSELB K 0, 6USTASSON EVA-LENA grotte SK K U,EÅ LUG. LUNO ÄLTA Kotttnrande ma,ratonlopp orenn6 NANN TOTALTD 0.08.s6 0,.4 0..?L TRÅNGSVKENS TAE Kainnor settiorer PLAC örenng HUDDNGE SX tsoston ROM Sätcrmaran 0-0 0t COPENHAGEN X,lADR) Berlin Maratbon (SCC, Berlin) r9s-o9-z il[,l] j Hå:r:, f,il )cn rrr(li( trppl:rg.rn :rr Bcllin \lirr:llh.n löptcs i sol, sr-aga r-inclrl och stiglnde t.irp.r"tu fiån'+ " trll + it. Cl Lol.: pe t sanrlade 6i8 startandc varar. J6 V iullföljcle (inklusir.e fenrr,,rl rullsrols.rk.rrc) 9 ],t"" i'40 64 lll: 9: l,l!,]b ljilo,ix [440'/98 Siu löpare löpte i r.n:rl uncler.0, Mi:, clrvgt n:ihunclra uncle r i. trctirnmars 4/_q r..allin slogs av 67 li)pare. 0 unclcr i f,i; J.0 och r-r:istan fi.r:rtusen löp.rru;(){ sig MNt7 i m:il unclcr fvre timnrar. Mi:;];; Örutomtyskarnasjälvakaraktäriseras loppet av engelska och amerikanska ö M0/r84 ilä,i pare samt i någon mån av svenska och t\4h/ franska maratonentusiaster. Berlin Ma- M:r;;, rathon har femårs klassindelning fr.o.m. r,40/44 0 år upp till 70 samt även föinranliga jfl:;i!' u4o/r och kvinnliga juniorer. Det blev rlva banrekortl irvcr hell ljn- Mi,å? jcn genom belgarcn Karel Lismonts '..t och cngelskan Krrcn Gottl han'ks.,i0.j. tremannelastär-linscn t:t..r/?7 HiSi;: M0'60 o.sril+ ili9;i?' mecl lr40/e På iullstolsfronten blev clet M!J:.i, strid om tiondelarna metl tvsken Grcsor segracie Team Grcar Britrrin mt-rl och ett clarnlag från LG Sud Berlin MH/48 Golombek som segrare på nva.ur,rlpr- rekordet... Landsmanninnan Gabriele Beyer vann med, xtass/ptac [amn, ttubb lv0/6 VH/4 MH/ lvl/0 M4A/ MA/8.. Start Spårvägen lvarathon TK SK Marathon Rolf Barr, i.lan lvarwesl und Kim Hedb0m Slhlm Curl Danrelss0n Brialorps Åke Ödmark, lem ngsbergs Kefl Karlsson. Slhlm M[,Xä M0/7 iliiiå! Tid n'll',ln..4a l\440/6.6 W4A/.. M/4 7 A M4/ [,40/ M40/9? Eengt W kstrom K Tumba Kent W kstrom tk Tumba Berle 0st rdah Sth m Marathon Ja! 0lol a k. Br llalorps TK Åke 0hlander. Br ltatorps TK Tord Andersson Jul a Go f Kle Zellergren h m Marath0n Kennellr Hu Team Gnoslo Chr sler Ni sson TUS Cel e B rl Laflgerb ad. Ribban Bois lh Kurt Andersson. Slhlm Marålhor Hans Ardersson Sth m Nraralhon Peler Age i. Srglufa 0K Geron G!slaf sson. Sthlm l\,4arahon (urt Eriksson. Slhlm lvlarathon Alf Strömberq. Team Gfoslö Jaan Peelre. LMV Tommy Johanssof Slhlm llarathon Tommy Pilarp Sludenlerna Slelan C aesson, emingsbeigs SK Paul Sandberg Bålsla lk Slaflan Dav dsson. Stockholm Sven Åke alkeby Team Groslö Slig Engström Slh m Marathor Sven Weslerba d Slhlm Maralhon Christer Claesson lemingsbergs SK Roil olsev k, H sings Backa Klaus Hammel. U ricehamns l inn Bosl. Tranv kens l ove Ni lsof. Krist nehamrs 0K PerLindh JärnåSK Waller Schm d i. Slhlm lvlarathon Ull Werner. Er ands Gång Kurt Karlsson Erands Gåna Jerry Pelersson. Slhlm lvaralhon Kenneth Karleaård Karlskrona Lennart Wa lstrbm. Slh m Maralhon Lerl Hammarkranlz KHP Huskvarfla 0lof Brandl VV'Sport Hä!ers. Johan Johnsson. Rial Thorvald Myhr. Slhlm ftrlarathon HansWestin Slh m Maralhon Henry Shanwe l, Kronoberg Dan alkebcrn. Sthlm Marålhon Bo ne Blomqu st Slh m Maralhon Nlats Er ksson Slh m [,4arathon Bo Brafdt. tredr kshofs ngve Winho dt Malmo K Dan el van Ber ekom Bank rm E is Dan el Hultgren Sthlm l\laralhofl Danal an Grahn Slh m Maralhon Bengt Er csson, Skidkamraterna [,4argarelha Lurdqvisl, Slh m Marath0n Lars Johnsson. Rillal Rolf lvoebius, Bellevue TK l\lalmö B0'Th0rsten öll, Slhlm lvaralhor U JÖnSsOn, Ab 9r t6 4t A t r r49 89.rB r r.r0. 0 WH/4 Cecrlia Jörl n. Sth m lt4arathof M6/ N ko aus Loguin, K Västerås M/460 BengtÅkeSvensson JamlöBTK M4A/6 Lennarl Wedemo. Sth m Marathon W0/9 Sarah lsberg, Hoveräsels VK lv/49 Per T gren, HSN i i\0/486 Anders Linde l. Malmö l\/4 Uno Samue sson, Lagan M0/l Sven Er csson Slhlm [,4aralhon l\//0 Ro Malmberg Östgötab o op Å. e \.4d noe,g [,4d lvo0 A. MAA/77 lvl4/4 ll0/ M60/4 W/8 iv/6 lv/6 fu0/47 l\,4/6 M4/48 W0/ lv40/790 l\,440/9 M6/8 M4/4 [,40/8 MH/6 o r Göran J0hanss0n Slhlm l\larathon Arne Lsberg. Hovenasels l\,4k Leif Syrstad. Stockho m ErnstJ0hansson.Sthlmi\.4araih0n Lena Persson, Hässelby SK Jean-Pierre Zune Kans ihusel Äke Hansson. llddeva la SK s8.0 ernandocoffea.kallneh0lm Kar-Gustav Skyhed Slhlm lvaralhon..s9.6 Jansson. LAN iva mo R0semaTie Werner, Er ands Gång R0 and Boden. Sth m Maråhon Bo LarsJeppsson Åby Car Eric Lrndb ad. Slh m Marathon Bengt Thor Spårvågen G 0 Goran Hara dson Sh m Maråthon G rl Vende. Sthlm Maralhon M4/6 Lars Åke Dohse Sth m l\y'arathon M0/6 Clas-Göran Johansson. Sth m ivarath0n l\.4/7 Gösla Jöriin Sthlm lvarathon [4/69 0veEva]dssor.Skldkamraterna M/668 Pou M Svane-Hansen, Hetsingborg M4/ John Eflge, Hudd nge MJ/6 Christian L ndstedl Sthlm tularatho0 M7A/7 Helm! Näckdah r sksportarna t s Notera Elis-Daniel Hultgrens klasseger i M70 på..9 klassen for rullstolar belades tredje och fjärdeplatserna av Bosse Lindqvist (..0) respektivejanoq c Martssun (..)0.0) Nästa Berlin Nlarathon löps Skriv till SCC Berlin, PostBox 9866,.8.0 D-000 tserln 9. Medsänd internatiofinns på posten. nell svarskupong.8.0s 940 otnot: MH betyder män, huvudklass u

12 MARATON-UTMÄRKELSER o SÄLLSKAPETS PRESTATONSNÅL tiildelas varje medlem som följer ett maratonlopp under.0 (damer.). Normalt skickas nålen till den nya medlemmen när den första årsavgiften har betalats. En ny medlem är dock inte berättigad till nålen om hans (hennes) maratontid överskrider.0 (.). Vi har ingen möjlighet att centralt bevaka senare prestationer. En medlem som vid ett senare tillfälle klarar stipulationsgränsen skall själv skriva och ansöka om nålen. o PRESTATONSMÄRKEN GULD OCH SLVER tilldelas medlemmar som fullföljer ett maratonlopp under.0 (damer.4\ resp..40 (damer.0). SÄLLSKAPETS DPLOM tilldelas medlem som fullföljt maratonlopp. SÄLLSKAPETS STANDAR lopp. SÄLLSKAPETS STATETT tilldelas lopp. medlem som fullföljt maratonmedlem som fullföljt 0 maraton- ANSÖKAN OM MARATON-UTMÄRKELSE föt, resp 0 fullföljda maratonlopp sker på en speciell blankett som rekvireras från Sällskapets sekretariat - Box 8, l0l Stockholm. Tröjor, Märken.. Ti: SVENSKA MARATHONSÄLLSKAPET, BOX O STOCKHOLM Härmed beställer jag mot o Tröjor o Overallmärke postförskott följande artiklar : st å :- St å S tr ME LE xln Blazermäike st ä : C Souvenirvimplar stä o Klisterdekaler - för st) Namn:

brolrtonlö Vi sciger "uälkomna"... Nr 68 April t9b4 Distribution: AB Berglind o Bergström Tryckning: Trycksakskonsult AB, Stockholm

brolrtonlö Vi sciger uälkomna... Nr 68 April t9b4 Distribution: AB Berglind o Bergström Tryckning: Trycksakskonsult AB, Stockholm brolrtonlö Nr 68 April t9b4 \, \, v! Vi sciger "uälkomna"... Det är med glädje som vi denna gång säger "Välkomna" till ett ovanligt stort antal nva medlemmar. Tillströmningen av nya ansökningar om medlemskap

Läs mer

brolionlt Nr 81 April 1986

brolionlt Nr 81 April 1986 brolionlt 8 April 986 t, Yarför? \'ar och en som ägnar sig åt maratonlöpning har någon gång haft anledning att grubbla över denna fråga, som stallts av en siäkting, en bekant eller oflast av löparen s;älv.

Läs mer

Marathon Årgång 41 Nr 213 December 5/2008

Marathon Årgång 41 Nr 213 December 5/2008 Marathon Årgång 41 Nr 213 December 5/2008 Umemaran en riktig klassiker Vintermaran i Kvarnsveden Reykjavik Marathon 25 år! Landet Runt Göteborg Marathon Team Stockholm Marathon Anna Rahms krönika Ledaren

Läs mer

Marathon ÅRGÅNG 40 NR 204 FEBRUARI 1/ 2007

Marathon ÅRGÅNG 40 NR 204 FEBRUARI 1/ 2007 Marathon ÅRGÅNG 40 NR 204 FEBRUARI 1/ 2007 löparen Välkommen Anna Rahm Maratonfamiljen, del 1 Shanghai Marathon Löpning i Cleveland Årets svenska maratonlopp Ledaren Postadress: Svenska Marathonsällskapet

Läs mer

Marathon. löparen. Stockholm Marathon fyller 30 år. Baikal Ice Marathon Anna Rahms krönika. 6-timmars i Skövde Tokyo Marathon

Marathon. löparen. Stockholm Marathon fyller 30 år. Baikal Ice Marathon Anna Rahms krönika. 6-timmars i Skövde Tokyo Marathon Marathon löparen Årgång 41 Nr 210 APRIL 2/2008 Stockholm Marathon fyller 30 år 6-timmars i Skövde Tokyo Marathon Baikal Ice Marathon Anna Rahms krönika Ledaren Postadress: Svenska Marathonsällskapet Box

Läs mer

Marathon. löparen. Martina. Kristoffer. Stockholm Marathon ÅRGÅNG 38 NR 196 AUGUSTI 3/ 2005

Marathon. löparen. Martina. Kristoffer. Stockholm Marathon ÅRGÅNG 38 NR 196 AUGUSTI 3/ 2005 Marathon löparen ÅRGÅNG 38 NR 196 AUGUSTI 3/ 2005 Martina Kristoffer Stockholm Marathon Ledaren Postadress: Svenska Marathonsällskapet Box 218 101 24 Stockholm Postgiro 82607-3 Tidningen Marathonlöparen

Läs mer

Solvikingen. Vårtävlingarna

Solvikingen. Vårtävlingarna Solvikingen Nr 1, 2006, årg. 44 Uppvärmning inför starten i Sylvesterloppet. Det blev ett lyckat evenemang för alla involverade. Sofia Nilsson, med startnummer 2725, får hjälp med att rätta till nummerlappen.

Läs mer

Solvikingen Nr 4, 2008, årg. 46

Solvikingen Nr 4, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 4, 2008, årg. 46 Ungdomsklassen i fjolårets Sylvesterlopp i startfållan Amsterdam, Tjörn, Dublin, Vårgårda och New York, ja, det är några av de platser som haft besök av löpglada Solvikingar

Läs mer

Solvikingen. Nr 1 2014 årg. 52. Fredrik Ölmqvist i solnedgången

Solvikingen. Nr 1 2014 årg. 52. Fredrik Ölmqvist i solnedgången Solvikingen Nr 1 2014 årg. 52 Fredrik Ölmqvist i solnedgången 1 Ordförandens rader Välkomna till ett nytt år och nya utmaningar. Jag börjar ordf.rader med förändringarna i styrelsen. 3 nya ledamöter, Sten

Läs mer

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern.

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Solvikingen Nr 4, 2006, årg. 44 I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Sylvesterloppet behöver funktionärer. Har du ännu inget uppdrag kontakta Kent i stugan. Årsmöte 7 febr.

Läs mer

Marathon Årgång 42 Nr 216 juni 3/2009

Marathon Årgång 42 Nr 216 juni 3/2009 Marathon Årgång 42 Nr 216 juni 3/2009 löparen Prague Marathon Skövde Marathon Nya medlemmar London Marathon Sunne Marathon Årets prestation Anna Rahms krönika Postadress: Svenska Marathonsällskapet Box

Läs mer

Solvikingen Nr 1, 2009, årg. 47

Solvikingen Nr 1, 2009, årg. 47 Solvikingen Nr 1, 2009, årg. 47 16 kmeterslöparna i Vårtävlingarna 2008. Den namnkunnige känner igen den tidigare Solvikingen Jan-Åke Lundberg - andre man t.h. Årets fest 28 mars Styrelsen bjuder till

Läs mer

Föreningen De Stora Grabbarna gäller såväl kvinnor som män inom Friidrott

Föreningen De Stora Grabbarna gäller såväl kvinnor som män inom Friidrott Nr 92 2011 Föreningen De Stora Grabbarna gäller såväl kvinnor som män inom Friidrott Föreningen DE STORA GRABBARNA Gällande såväl kvinnor som män inom Friidrott. Föreningen består f.n av 331 medlemmar,

Läs mer

EVERGREEN-BLADET // NUMMER 5 // FEBRUARI 2008 RESULTAT I EVERGREENS OMRÖSTNING - MAI:S BÄSTA FRIIDROTTARE GENOM TIDERNA:

EVERGREEN-BLADET // NUMMER 5 // FEBRUARI 2008 RESULTAT I EVERGREENS OMRÖSTNING - MAI:S BÄSTA FRIIDROTTARE GENOM TIDERNA: EVERGREEN-BLADET // NUMMER 5 // FEBRUARI 2008 RESULTAT I EVERGREENS OMRÖSTNING - MAI:S BÄSTA FRIIDROTTARE GENOM TIDERNA: LENNART STRANDBERG GUNILLA CEDERSTRÖM WARCHALOWSKI ANNETTE TÅNNANDER BANK MAI:S

Läs mer

Solvikingen. Twist - ett alternativ efter den aktiva löpperioden. Mer härom under Reds funderingar på sista sidan.

Solvikingen. Twist - ett alternativ efter den aktiva löpperioden. Mer härom under Reds funderingar på sista sidan. Solvikingen Nr 4, 2013 årg. 51 Twist - ett alternativ efter den aktiva löpperioden. Mer härom under Reds funderingar på sista sidan. Bibbi hyllas på sid 10 av Björn Suneson Barbro Nilsson swissar åter

Läs mer

Junior- och elitkommittén har för 2013 valt Calle Hansson till Årets junior och Andreas Nilsson till Årets spelare.

Junior- och elitkommittén har för 2013 valt Calle Hansson till Årets junior och Andreas Nilsson till Årets spelare. LÄS Julnummer 2013 Årg. 27 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Årets spelare 2013 Årets junior 2013 Andreas Nilsson Calle Hansson Junior- och elitkommittén har för 2013 valt Calle Hansson till Årets junior och Andreas

Läs mer

MEDLEMSTIDNING Utgiven av Stockholms Dartförbund / Svenska Dartförbundet

MEDLEMSTIDNING Utgiven av Stockholms Dartförbund / Svenska Dartförbundet 5/2001 Nr 71 från starten Vad hände med RF? Öland Open Junior EM SDF s Årsmöte MEDLEMSTIDNING Utgiven av Stockholms Dartförbund / Svenska Dartförbundet 1 Ansvarig utgivare: Jorma Hogeborn, Stockholms Dartförbund

Läs mer

Marathon. löparen. Maratonspecial: 7 sköna Polen-maror. Göteborg och Växjö Marathon Anna Rahms krönika. Vintermaran i Strömsund Umemaran

Marathon. löparen. Maratonspecial: 7 sköna Polen-maror. Göteborg och Växjö Marathon Anna Rahms krönika. Vintermaran i Strömsund Umemaran Marathon löparen Årgång 40 Nr 208 December 5/2007 Maratonspecial: 7 sköna Polen-maror Vintermaran i Strömsund Umemaran Göteborg och Växjö Marathon Anna Rahms krönika Postadress: Svenska Marathonsällskapet

Läs mer

Solvikingen. Rabatt till Lidingöloppet. Kommande tävlingar 2010 KICK OFF. Mer om det changtila erbjudandet på sidan 3.

Solvikingen. Rabatt till Lidingöloppet. Kommande tävlingar 2010 KICK OFF. Mer om det changtila erbjudandet på sidan 3. Solvikingen Nr 2, 2010, årg. 48 Sofia Sundholm, med nr 2645, sprang GöteborgsVarvet på tiden 1.38:01 och Stockholm Marathon två veckor senare på 03.38:56 Rabatt till Lidingöloppet Mer om det changtila

Läs mer

Nr 1 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. På väg upp...som KAF

Nr 1 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. På väg upp...som KAF 2 0 0 7 Nr 1 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund På väg upp...som KAF innehåll Plan för RM-tävlingar 2007 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Vår Ruset och Tjejmilen

Läs mer

Föreningen De Stora Grabbarna gäller för såväl kvinnor som män inom Friidrott. Nr 93 2011

Föreningen De Stora Grabbarna gäller för såväl kvinnor som män inom Friidrott. Nr 93 2011 Föreningen De Stora Grabbarna gäller för såväl kvinnor som män inom Friidrott Nr 93 2011 Stora Grabbar representerades vid invigningen av SM av detta, prydliga gäng, i täten vår fanbärare Åke Nilsson med

Läs mer

Solvikingen. Luciafest! Sylvesterloppet är vårt viktigaste arrangemang! Nr 4, 2004, årg. 42

Solvikingen. Luciafest! Sylvesterloppet är vårt viktigaste arrangemang! Nr 4, 2004, årg. 42 Solvikingen Nr 4, 2004, årg. 42 Lena Linder och Lotta Hallenberg vid rodden i Fältstafetten Sylvesterloppet är vårt viktigaste arrangemang! - flest deltagare, vi hoppas på en bra bit över 1000 - flest

Läs mer

Föreningen De Stora Grabbarna gäller för såväl kvinnor som män inom Friidrott. Nr 94 2012

Föreningen De Stora Grabbarna gäller för såväl kvinnor som män inom Friidrott. Nr 94 2012 Föreningen De Stora Grabbarna gäller för såväl kvinnor som män inom Friidrott Nr 94 2012 Föreningen De Stora Grabbarna För såväl kvinnor som män inom Friidrott. Föreningen består f.n av 336 medlemmar,

Läs mer

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB Ordförande har ordet Ytterligare ett varv har rullat Säsongen har gått in i slutfasen och det är dags att sätta betyg på upplevelsen av banan i år och den egna golfen

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012 Vinden har vänt 2012 är året då trenden vände Rutinen avgjorde än en gång Ställer vi rätt krav på våra prestationer? När får man kratta en bunker?

Läs mer

TriangelTajM. Nr 2 2015. Succé 12:e plats på Ungdoms-10MILA T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 2 2015. Succé 12:e plats på Ungdoms-10MILA T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Succé 12:e plats på Ungdoms-10MILA Nr 2 2015 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Elsa Törnros 073 647 97 98 Vice ordförande Staffan Törnros 646 16 32 Kassör Tor Lindström

Läs mer

ForsbackaNytt. Forsbacka Golfklubb. ForsbackaNytt. November 2013. Forsbacka ut ur dimman mot ljusare tider!

ForsbackaNytt. Forsbacka Golfklubb. ForsbackaNytt. November 2013. Forsbacka ut ur dimman mot ljusare tider! Forsbacka Golfklubb ForsbackaNytt ForsbackaNytt November 2013 Forsbacka ut ur dimman mot ljusare tider! 1 Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Bankommittén... 4 Herrkommittén... 5 Oldtimers... 7 Medlemskommittén...

Läs mer

Marathon. löparen. Bergakungen Jonas Buud. Maraton i Höga Kusten, Östersund och Lebork Ultraveckan i Hallsberg Anna Rahms krönika

Marathon. löparen. Bergakungen Jonas Buud. Maraton i Höga Kusten, Östersund och Lebork Ultraveckan i Hallsberg Anna Rahms krönika Marathon löparen Årgång 41 Nr 212 September 4/2008 Bergakungen Jonas Buud Maraton i Höga Kusten, Östersund och Lebork Ultraveckan i Hallsberg Anna Rahms krönika Ledaren Postadress: Svenska Marathonsällskapet

Läs mer

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Årsmötet 2012... 15 Läger, konferenser etc... 15 Fem projekt finansierades med

Läs mer

LÖPSEDELN BOSSES BUSSAR BLACK RIVER RUN AMSTERDAM MARATHON KLUBBTIDNING FÖR LÅNGLÖPARSEKTIONEN I HELENEHOLMS IF NR 1 2014

LÖPSEDELN BOSSES BUSSAR BLACK RIVER RUN AMSTERDAM MARATHON KLUBBTIDNING FÖR LÅNGLÖPARSEKTIONEN I HELENEHOLMS IF NR 1 2014 LÖPSEDELN NR 1 2014 KLUBBTIDNING FÖR LÅNGLÖPARSEKTIONEN I HELENEHOLMS IF BOSSES BUSSAR BLACK RIVER RUN AMSTERDAM MARATHON ORDFÖRANDENS SPALT Hej Heleneholmare Jag vill börja med att önska alla ett Gott

Läs mer