återfinner vi medlemmarnas egen tidning M ARATHONT-ÖpaReN med information som speciellt som alltid varit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "återfinner vi medlemmarnas egen tidning M ARATHONT-ÖpaReN med information som speciellt som alltid varit"

Transkript

1 brolhonlö Nr 67 ebruari \. M ar atb ons cills k ap ets u erks a.m - bet bar fått ett, ny dimensiorr... \, \, Utgiven av Svenska Marathonsällskapet, Box 8, 0 Stockholm Redaktör och ansvarig utgivare: Tonr- Bristow Resultatredaktör: Göran Åndersson Nu har vi tagit det steg som vi har resonerat om under hela 98. Tidningen SPRNGTME har erhållit Svenska Marathonsällskapets erkännande och går ut rill alla Sveriges löpare som Sällskapets officiella tidning. Här i mitten av den upplaga som distribueras direkt till medlemmar återfinner vi medlemmarnas egen tidning M ARATHONT-ÖpaReN med information som speciellt - berör medlemmar, information om vad styrelsen gör, reportage om vad medlemmar gör, medlemmarnas egen brevspalt m.m. Som tidigare har vi här den fullständiga resultatredovisningen som alltid varit Marathonlöparens kännetecken. Att Springtime har ett regelbundet utgivningsmönster innebär att medlemmarna inte längre kommer att sväva i ovisshet om när det nästa numret av Marathonlöparen kommer i brevlådan. Redaktörerna kon-imer dock inte att kunna garantera att varie nummer av Marathonlöparen i fortsättningen håller lika mycket material, eftersom den svenska maratonsäsongen inte fördelar sig fämt över året. Det kommer inte hel- er att vara möjligt att invänta någon resultatlista eler något reportage, men detta torde inte egentligen vara något problem. Springtimes sista manusdag vad gäller material titl Marathonlöparen är flera veckor före tryckning, där det för Marathonlöparen hittills endast har varit någon dag, men detta torde övervägas av att tidningen nu kommer sex gånger om året i stället för fyra som tidigare. Med Springrime som sin officiella tidning kommer Svenska Marathonsällskapets röst arr höras bland alla Sveriges löpare, och med Marathon- öparen som informationsblad kommer medlemmarna att fortsätta att känna den gemenskap med den svenska maratonfamiljen som man upplever när man blir medlem i detta något säreget sällskap. Tony Bristow Tryckning: Trycksakskonsult AB, Stockholm Distribution: AB Berglind o Bergström

2 ngen resa tiil lfonululu Det blev ingen resa med Sällskapet som arrangör till Honululu 98. Endast ett fåtal resenärer anmälde sig till denna resa och det fanns därmed inte tillräckligt underlag för ett engagemang från Sällskapets sida. De som hade anmält ett intresse reste sedan som privata personer utan att bilda någon egentlig grupp. Det finns säkert många maratonlöpare som gärna vill delta i ett ntaratonlopp i den exotiska milyön som Honululu erbjuder, men avståndet är stort och kostnaderna är höga och det är inte rimligt att tro att man kan få ihop en grupp varle är, 984 planerar vi således att utelämna Honululu från vår lista, men vi räknar med att tillsammans med Trivselresor återkomma om något år med ytterligare ett erbjudande om en resa till Oahu, Honululu, Waikiki och Maui. a.agiften 9 4 Medlemsavgiften för 984 är kr :-. Detta belopp inkluderar tidningen Springtime och Marathonlö- Me d.lem.s paren. Tillsammans med föregående Marathonlöparen skickades ut ett personligt inbetainingskort där hänsyn togs till hurvida Du redan hade en prenumeration på Springtime eller ej. Om detta inbetalningskort fortfarande ligger kvar hos Dig vill vi påminna om att medlemsavgiften skall betalas utan dröismå. Vårt avtal med tidningen Springtime innebär att vi måste snarast i enlighet med stadgarna utesluta ur Sällskapet medlemmar som inte betalar den lastställda avgiften. Glöm inte Din avgift. örtjönstdiplorn Lind representerade Sällskapet K\\--iaraton i Köping den,-.rirober. Efter att ha berättat något..an..-r. :r Sällskapets verksamhet överläm-.,'. han Sällskapets örtjänstdi. i:r iiil K \'estmannia samt ttll :t::: Kltliltlt r- t:r aara och Bo Lindkuist erkännancle ar- det arbete : :--lretonlöpnings främjande som.::: :--i: rv dessa entusiaster. vi tac:. :l gra:ulerar Re s et e i rks anrheten under till London den mai för att deltaga i maratonloppet två dagar senare. Anmälningstiden till detta lopp gick ut den J januari. Tillsammans med Trivselresor pianeras också en resa till New ork City Maratbon den 8 oktober. tresa terligare mål som diskuterats ar Rom Maratbon den 8 april, Moskua Maratbon den augusti, Rejkjauik Maratbon den 6 augusti och Rio de Janeiro Marathon. ör ytterligare information ta kontakt med Trivselresor, tel Genom ett flerårigt samarbete me d Svenska Marathonsällskapet har Trivselresor nu stor erfarenhet av hur en resa skall läggas upp för att tillmötesgå maratonlöpares speciella krav och önskemå. Därutöver räknar vi med att uppratthälla våra kontakter med den historiska, klassiska banan från Marathon till Athen genom att ordna en ny resa ttll Atbens Open nternational Maratbon den 4 oktober tillsammans med ritidsresor, som på ett mycket tillfredsställande sätt övertog arrangemanget i fjol när HEB-Resor inte längre kunde fortsätta. tterligare information förväntas medfölja tidningen som speciell bilaga. Sällskapets telefonnummer: Vid tidpunkten fär denna tidnings utgivning torde Svenska Marathon- sällskapet har fått en egen telefon samt ett mindre kansli. Vi hoppas att en regelbunden tele fonbevakning skall kunna ordnas åtminstone under eftermiddagarna och att detta skall bli en hyälp till medlemmarna dels att få svar på enklare frågor och problem dels att anmala olika ärenden. Själr.falet är vi tacksamma om t.ex. adressändringar och liknande ärenden anmäls skriftligt för att undvika misstag och missuppfattningar. Guldnålar till kainnliga löpare Sällskapets prestationsmärke i guld som tilldelas kvinnliga medlemmar som presterar tider under.4 har nu för första gången överlämnats till ett antal kvinnor som underskridit denna gräns. Vi gratulerat följande medlemmar som fått denna exklusiva utmärkelse: Nr 9 (K-l) Birgit Bringslid, Skelleftcå AK Nr 0 (K ) Meeri Bodelid, Högbo G Nr (K-) Tuulikki Räisänen, EnhÖrna Nr (K-.) Evy Palm, LidköPings S KALLELSE TLL ÅNSUöTT Samtliga medlemmar kallas titl Årsmötet fredagen den 0 mars kl 9.0 vid Arbetsmarknadsinstitutet, Sikgatan, Vällingby. Årsmötet arrangeras i samband med en spagettimiddag kvällen före Vällingby Maraton. Närmare detaljer framgär av en separat brlaga. Motionsrätt till årsmötet äger samtliga medlemmar. ör att kunna upptas till behandling vid årsmötet skall motion eller förslag inlämnas till styrelsen, Box 8, O Stockholm, senast den 6 mars (jfr Sällskapets stadgar 7, mom 4). örslct g t ill S tadgeänclring Det samarbete med tidningen Springtime som härmed inledes medför att styrelsen önskar föreslå en ändring i stadgarna vad gäller Medlemsavgiften. Det är önskvärt att någon form av familjemedlemskap möjliggörs för medlemmar sammanboende vid samma adress som inte Önskar fler än t exemplar av tidningarna. Dessutom är det viktigt att årsavgifterna betaas in snabbare. Således föreslås att Mom av Sällskapets stadgar får föl- jande lydelse :, Mom. Medlem erlägger en årlig avgift som fastställes av ordinarie årsmöte. En lägre avgift fastställes för familjemedlemmar bosatta vid samma adress som inte önskar fler än ett exemplar av Sällskapets tidning(ar). Minst en medlem vid den aktuella adresseri skail dock treta--la den fulla årsavgiften. Årsavgiften skall vara inbetalad senast den mars innevarande år. Tillägget och ändringen framgår av den halvfeta stilen. Samarbetet med 98+ Springtime innebär att styrelsen kommer att be årsmötet fastställa tidningen :'.,: :l'. re,:en> iörhoppning att n preliminär avgift för det kommande året med möjlighet för styrelsen att :'- -. -:i:-,g::g:r:i.l :eaelerksamheom det exakta beloppet under hösten. Detta torde med Springtime amråda :- i :--::q;i: ;::dc: de senaste fvra dock täckas av den första meningen i detta stycke, varför ingen ändring -i':i ir-..- : :::-i:; fn.lef 98+. föreslås på denna punkt. Dock föreslås att tidpunkten för årsavgiftens se..-.:--,::":-: :l--ira T:"'SelreSOr har ändras från mai till mars för att underlätta en snabba: - t: i, - ":,i r;.\i;r;7y jr,,77 ygd'?.n naste inbetalning re inkassering av avgifterna..- -:. i:-ll : llrlcr tt

3 Göteborgs Klass/plac maraton (Solvikingarna) 98-Og-r7 Loppet gälldc samtidigt som DM for Göteborg ocl'r Hallancl. Titlarna för Göteborg vanns av Leif Dietz och Raili Laatikainen medan Anders Knutsson blev clistriktsmästare för Hallancl. Banan kontrollmätt av leg. bankontrollant Sten Körlc. (lass/plac [.4Se/] MSe/ MSe/ MSe/4 M40/l [/Se/ t/se 6 use 7 MSe/B MSe/g MSe/ 0 MSe/ l MSe/l lvse/ l M4A/ MSe/4 MSe/ MSe/6 [.4Se/ ]7 M40/ taamn,klubb Tid Ni s Er k [,4oss. Ekhärads l Bo Gustavsson. Enhörna l Lars Johansson K Bergaström Urban Siurua. Trollhätlans l P 0 Dah man. lk mer Anders Knutsson, K Halmstad qjre -a'sson. l'0 hällans SK 9 '8 6 '9 lr' Se :7 \l!: :" as :! a: l/ol [Se fj ol t l io Kaikkonefl, Pal o Roll Lindqvist, SAK Ronny Schutzer, Trol lrättans rank Adolfsson. Trol håttans l Erlk Bengtsson, Degerlors l Raimo Hieta a. Pa lo l Sven Slorkull, ifland a Chrster J0hanss0n, Tr0llhätlans l ngve Andersson Navåsen K Reiio Pi rainen, Tro lhätlans l [/Se/8 [/0/ ] [/Se/9 lr/se/0 M Se/ MSe/ [.4Se/ M40 /4 MSe/4 t-l. ' tv40/ Mot/ M40/6 MSe/ 6 M40 / MSe/7 M4O/B MSe/8 Ralph Kjel slröm, Kville C! Carlsson. l Kvi le lngemarljungqvlst BP 4 tu0,i7.s 0 M60,,.00 l 048 (40) [.440/9 MSe/ 9 MSe/0 M0/4 t\,40/ 0 MSe/ MSe/ lv 0/ llse/ M40/r BefglÅke0sson 0rgryle 049 S 0 Kenl Johanssoo. K Halmstad Håkan Alb nsson L dköplngs ls rl Kenlh Jacobsson, K Viklnger Jon Henden Brun anes Torgny Karsson Goleborg Roger Safldsloe, Tranås A Bosse Rudholm. Tele Noffkop ng Vesa t ehikoinen Kinna Sten Åke Wll son Skovde SK.0.0.A.7 (0) MSe/4 [,l0/6 M40/ [,4Se/ [/Se/6 [/40/] M4A/4 MSe/7 M40/ M40,/ Mafl n Andersson Äkul a SK års Sa omonsson SE Bankens l ove Sandberg, Hamnarb. [4artti My]ly ä Surle Sisu Conny 0hlsson, K Göleborg Erkki Slrandeflord, l gor Åke Börjesson, K omega Kefnelh lvodin. K Nora cert Harysson Åku la SK Hardy Johannesen, So v k ngarna 06. M40/7 M0/ l N4Se/9 [,4Se/40 [r40l 8 MSe/4 Mal/7 Mot/8 M0/ Mol/9 [40/0 Mol/l l MSe/4 [/Se/4 il/se/44 Mol/ lvse/4 [4Se/46 MSe/ l ) [,0/4 Mol/4 llse/69 [ot/4 llol/46 lvol,/49 Mot/0K [/40/s MSe/70 Mot/ Mot/ [4ot/ M,0/ 9 Kenneth Emanuelsson. 0K lundrshol Kjell Jonsson, 0ckerö BenQt Johansson, 0K Skogsvarg. r e ianne Lidberg. KU[,] Degerlors redr k [,4arl nsson Vansbro.4. ngvar B omster, Taberg Sven ove Svensson. SK 0rnen GÖSa L ndb ad. SA K Ro Andersson. Hönö S Lenny Sommargren, 0K Alehol r4 640 (40) B 704 Bergman Rydboholms SK 0 av Holappa. Borås inska ör [,latt]as llusila o, B0rås inska ör Kari Ha l. Trol hälans SK Str! Asplund Göla Klell Au!uslsson, 0K Alehoi Blron Slören, Tranås Leil Karlsson. K Göleborg Bengl Erkas Prol. N s Johansson, Kurls Väktabo s9 4A Marl n Karlsson, Borgslena Trollhätlans Peler [y'olin, Solvikingarna ove Gardelius. Lammbackens Sven Lindberg, l-!låns Rune Johansson, agersanna Lisbeth Jiirss. Bie G0 Slelan W dlng, Bromma l Klell Börjesson, Ringhals l lngela Edvlnsson, Mok inta i\.4artti Porkka, N Magnus Ranch, Goleborg Ronny Svensson, Våslra rölunda Sture Nilsson. [,larieslads ri Gunnar Aslröm. Volvo l M40/6 Mol/ l\,l60/4 M0/ 6 MSe/7 Mol/7 Se/ r Thomås arsson L mmareds Lennarl Jonsson, Mariestadspol Anders Petlersson, K Borgholm Erlk Andervang rltsla G K Leil Berg ind, SE Bankens l Leil Skog and. lk avör Tommy 0lsson, Angered Börje Jonsson lslrum SK Jozo Herceq, DEN Kent inck, Atlas Copco l (80) t4ol/8 Nlsolofsson 0KAlehol.48 Mot/9 Per Wengström, SK Elfsborg lvot/60 [40/6] Bengl Wiseem, 0rebro Per Eriksson. Haimstad 0la Lindvall, Göleborg Mol/6.0.0.r. Nr.99 Sven Eriksson. K Halmslad s.r [.40t/6 Björn Karlsson, Angered l\.4arlan Dumovsk, Volvo l Henrik Petlersson, Memorex i\rotl66 Mot/67 0lle Ab r, Skeninge K Tony Kolbe, Team i more 6 [.40t 6 t\.440/8 [.4 Se / 74 Mot/64 [.4Se/7 Mol/68 lu0t/69 Ll0/70 Mol/7 Mol/7 MSe/76 Mol/7 Mo/l4 t\y'ot/7 K40/ Mot/76 Mol/77 [/0/78 [y'otl79 4ot/80 [rot/8 lvot/8 KSe/ MSe/77 lvol/8 [/40/9 [/40/40 li/0/84 MSe/78 Mot/8 M60/ Mol/ (90) Tid Per Lölqvisl, Goleborg Erik Nyslröm, Rifa l Gösta von Steyern, Göteborg Jan Ahlslrand. tlddeval a Åke Winsenlus, Göleborgs Skldkl. Alberl Gustavsson. V0lv0 l ngemar Lindroth, 0K Trä Börje Nyman, Göteborg (00) Mikae l\y'artinsson, Saluh, Lennart orsberg, Saluh. l lngrld orsudd, Göta l,,lartti Pllkänen, Åsaka SK Jan Erik [4änsson, Skånska Banken Lars Elv ng Karisso0, Bödeby Åke Johansson Solna Östen Strandberg Volvo le Bo Bourgharol, rö]ered l Antt Noderen, Boräs inska ör (0) Krislina Polhem, Gräslorp Gert Svenss0n D0mus Avenyen Hans Johansson, Göteborg Wo igång Potralke, Volvo l aruk A]ivod c l Kville Roland Ni ss0n, ärlestaden K Jonas Håkansson, Kärrlorps Sören Sörensen Göteborg Bert Theander, Örebro Sten Andersson. SE Ba0kens ta) 0K 4.A LV M4A/ 4 l [40/90 SK [ot/9] l MSe/ 79 overlrda ilol/9 Truck 4. llol/9 Angered [,40/94 Plronpää SSU 4.4 (0) l,/0/9 Arne Lindström, A Göteborq.4 [/0/96 Jan Erik Eliåsson. Bredareds ] Mol/97 Lars Ekman. Envikens l Nrot/98 Lars Gunnarsson, Göleborg [/ot/99 Göran Guslavsson, Högsbo AK M0/l lngemarjohannesson,naväsensk 4 l8 8 KAA/4 Kerstin H0imstrand Solv k ngarna 4.8. Mot/ 00 ndblad Leif L Kungälv M0/B Per Slorjordet, NoB 408 Mot/l0l Clas Halldin, Söderläje l 4. 9 (40) K40/ Al cja Larsson, Askim 4..9 tulol/0 Jar e Barman PB Rafl. lk 4..A0 Mot/0 Lel0sson.Hammarbyl 4..6 [/0/]04 Slen Holm Hammarby 4.6 Mol/0 Gert Börjesson, Nol 46r Nr60/6 Börje Re s, lk mer Mol/06 Hans ChristerAndersen. G slaved 47 Mot/07 Mats Erandsson, Erlandssons Bygg 404 i,rotl08k Anita Ekman Herrljunga 4. M6A/7 Evert Kar sson, Borås K 466 0) Mot/09 Berl Lilzel, Sandhu ts SK 6.6 M0/9 Arne Lerntoft, Bosladsbo 8.0 M0./0 Gösla Thoren. Naväsen K 4 l MSe/80 Lars Ekborg, Göteborg 4 Mol/0 Göran Ternlind. NoB 4 6 M4A/4 Soren Konradsson, Svärdsiö 4.7 i.l0t/ll l\y'artsaar,bohusgruppen Mot/ Birger Edsborn, Göleborg Mot/ PetterKullman.Kalmar 47.4 Mot/4 Arne Luiher, Göteborg 0 (60) KSe/ BirgitlaAxelss0n, MunkedasSoK.0.4 M0t/ ChrlsterAsp,Västraröunda 07.0 MSe/Bl Bengl Göran Guslavsson, K Västerås 07. Mot/87 Mol/88 Älol/89 Sloian Cernik Stenungsunds TommyAndersson,Stenungsund Stelan N4anning. l!,l ioverkst, Arvo Tuoma, SAAB Karl Axel Sundberg, Tr0l hältans Bengt Sparreborn Volvo Lars Joselsson, Bosse Lindqv st, Bil & Jorma Dennerbrlng Ra mo Surle 4 LAGTAVL NG.Ä/ANNALAG Trol hättans l, Lag Sävedalens Trol hättans AK Lag lk l le B Pallo l Kvi (70) M0/4 MSe/7 Raill Laalikainen, Pal o l rans Kozak, Hålta lk.6.7 (60) Benny Andersson, 4. M40/4 Mal/44 lngemar Llndblom, Transatl. l Lasse Karlsson Trollhättans SK Statlan Landslöm, Lidköpings ls U Landström, Vänersboras SK Bune van den Brlnk, Kycklingb. Toivo Anllila. Surte SSU Lennarl Skoog, Slenungsunds 0K Roger Winberg, Winbergs l mberg l Kv.4 [4Se/68 [,40/4 M40/7 r (0) 0 l Hans å he m KUM Handbo K G Nyslröm, Trol hällans SK Car na Bengtsson, Varbergs G Hans Hansson, HSB Göteborg Karl Guslav Stawstrom Kar stad M0/6 M40/ KSe/l Karl Arne Ekholm. K Nora Paul Thomas. VBB l K40/ MSe/48 r,t0i t Mot/40 lv4 (80) M40/0 Moti 9 [,Se/67 K40/ l,rot/48 47 {70 M4Ai Mol/ Torsten Grönqvist, Gullr nqens G Bengt Nyberg, K Göteborg Sven Eliasson, l Rigor, Lennail Blomqvist, Nordmal ngs l Lennad Bergner,0rebro Lage Arveklev, 0K Skogsvandrarna Antero Lorjo, Borås inska ör. Elno Paakonen Pa lo l ol,/ Göran Ekborg, Göteborg Halldan fiy'usad. ]K Slern lvl 066 (60) [.4Se/8 [,0t, Rall Sven Er k redr ksson. SAK Mals Lennarl Hanss0n. S0 vikingarna (0) A fans.laska, K Weslmania 'iorvo Harju, in andia Sven 0lol Sjöslröm, Åkulla SK A var Tehler, Brandkåren Gbg Er k Heor ksson, N nge Sjöstrand, Ringhals l Lars Äkerman, Linjef yg PK Ä i Henninqsson, Varberas G Seppo Korva, Pa 0 lvlato Baolic Mö nlycke Gosla Kar sson. Parkavd. Mölndal Ole Chr Hagen, N0R Dan Ho. 8,9 Keilh ove Grönqvist, Gullringens G Karl Erik Karlsson, Varnhems l Stelan S!ndsröm Götabankens l Leforsudd. Göla {0).. 4 s68 6,Uats Käh. Tro lhätlans SK Ll cael Kar berg 0skarshamns SK Kle 0skarsson, Götaverkens K E ro Koskol!oma. Pal o Åke Lulner, lk Vikingen ri Per Beraman, (jrebro rb (90) rötunda 40 LSK 8 4.lan Veslberg, Stenungsunds 0K.9 i LarsBeroslröm. KisAlK.'9.7 Markku Ahv0nen, inland a 0. Lell N lsson l Göta 0.40 Bengl Berg]und K cöleborg. 4 Bed Ah strand Göleborgs 0K. 9 Chrisler Bruksås, Hisings-Backa 4 El0 J0hansson. Skårabor0sb. 6 (00) Benny orrmyr, Göteborq. 4 Bert Johansson, Åkulla sk. 48 Lage Nordwall, Sl0ttskogens lr.4 0 M chael Granath, Västra rölunda.4 Uno Linogren, Gölellorgspol. l 04 Reijo Kuivanen, Pa lo l.. Kurl olsson SAK..7 Hans Haglund, Nlariestads ril.. Rune Klockare, Tolereds A K..4 Kenl Östbye. S0 vikingarna.. Per Äke Wiklander, Väslra Chlsler Åslröm, Roknäs Palmer Postens l Erkk Vaisånen SAAB (0) Mol/ MSe/ Per 47 A 48 0C rl9 Erik Östbye Solvlkingarna Hari l,y'äkinen, lk Kviile Krlsler Jönsson. Örebro Sören emar Tvärreds Henry Eriksson, Kvismared. l Relno Luiro, Vårgårda K Johnny Svärd, Ulby K Hans-Chr sler Johansson, Gdteborg Göte lvarsson. T bro AK Håkan Johansson. Trol hällans l.7.0 Nlalli Wlhma. Pallo l (0) t\,460/ Klass/plac amn, Hubb Ttd 6 ( 0) 9 l c Be Lsmn, klubb Boll Andersson. lk Dran Jan 0 0l Zetteiup, Slenungsunds 0f A eksanterl Kuivanen, Srrte S SU JoT'n] S(dren Ls Solv,,ngdrrd Krell Selln. l Kvil e Erkk Soppea Tro lhätlans Sl( Jai Hugo Konradsson K orienl r4 HasseNrsson lalkenoeros ^ Leil Dielz. SAK Kjel Berg und, emmingsbergs MSe/49 MSe/0 M40/ [/40 J M40/4 M0/ MSe/ v40/4 M0t/ l!lse/ MSe/ [,sei 4 [,lse,i tuot'6 l\,40i7 RÄTTELSE rcsultatlistan fiån Athens Open nter national Marathon 98 som återfanns i Marathonlöparen Nr 66 sakr-rades ett namn. Jan-Larry lolmberg, Motala A, var också nred och han kom i mål rned tiden..00. Som medlem i Svenska Marathonsällskapet har Du tre skyldigheter: a att betala årsavgiften ltpostgiro o att utan dröismål antndla varie adressändring o att arl.lndrla det om Du mot förmodan önskar utträda ur Sällskapet

4 lew ork City Mara,tbon 98 % och Trivselresor Nu för tredje året i fölid anordnade Sällskapet i samarbete med Trivsel- resor en resa till New ork, loggarnas Mecka! Det är svårt att tänka sig någon annan plats i världen där så många dygnet runt kutar förbi på gator och i parker. örmodligen var det New ork City Marathon, denna ai.:e ::..l;.4. :;,. ':.;:,:? å," a,rev?q! b:" 9", q - enorma idrottstävling, som skapat denna rcvolution. ntresset synes ju lk;*.::s;',* i-',? i. dessutorn bara öka. Vi var en grupp pä 4 personer som gav oss iväg från Arlanda tors- dagen den 0 oktober. planet fanns tydligen nästan bara maratonlöpare. Norska löpare tog planet i enda stoppet besittning i Oslo under resan och- därefter var det t.o.m. flyguteslutande löparsnack; värdinnorna blev intresserade. Sällskapets representanter och ansvariga för den del av resan som rörde maratonloppet och händelserna runt omkring detta var undertecknad och Henry Bogemyr, medan Trivselrescrs man i New ork, Edward Swanson, svarade för att förverkliga allt annat som hade planerats på ett förträffligt sätt av Kerstin Karlsson och Eva Olson i Stockholm. Edward uppskattades av alla i gruppen för sitt engagemang, och sin kunnighet och humor. Efter ankomsten tili New ork träffades gruppen för första gången fredagen den oktober på hotell Prince George för en genomgång av vad som hade planerats vad gäller både maratonloppet och andra aktivrteter, sightseeing m.m. Därefter promenderade gruppen tillsammans i strålande höstväder till nummeriappsutdelningen och den marknad ior den inbitne löparen som arran- :,::: 4 :,,: "-t,*,#l,jii :lirlil gerades samtidigt. Tidigr på lördagen deltog vi i en breakfast run" för alla utländska deltagare i maratonloppet, med start uranför N-huset. Ca 4000 löpare tanns på plats under nationsflaggorna for att springa den dryga kmsträckan till Tar-ern-on-the Green i Central Park där deltagarna biöds på en härig frukost och fick en trevlig T-shirt. Du som reser til New ork \larathon i framtiden, missa inte denna upplevelse! Och glöm inte heer pastapart)'t senare på kvällen som också ingår i startavgiften! Söndagen den oktober väcktes iöparna tidigt för en speciell frukost på hotellet and busstransport till Lincon Center för vidare transport i arrangörens bussar till starten på w l ' Ett minne fijr :::W.,...,,.t;t:?.:::a.tw:, liuet - inte fiir regnet! oto: UU Lodin State sland. Där samlades vi, över.000 lö- pare, drygt timmar före starten. Det vackra höstvädret hade förbytts mot en kall morgon med hotande, mörka regnmoln på himlen. Precis innan starten började det regna, och regnet tilltog sedan under tävlingens gång medan blöta löpare passerade Brooklyn, Queens och The Bronx pi vdg till Manhattan. Trots regnet lyckades emellertid a la i Sällskapets grupp fullfölja på ett utomordentligt sätt, med nge Gustafsson från Gunnebo som "gruppetta" med en t"rdav ca.8. Maratondagen avslutades med en liten priscermoni där en del priser delades ut inom gruppen i samband med en lättare förtäring - och därefter en stor gala som arrangörerna erblöd alla deltagare, med dans, uppträdande, modevisning av sportkläder m.m. Redan dagen efter åkte flertalet av gruppens löpare hem till Sverige, pigga och på gott humör, mecan några stannade för fortsatt semester i New ork eller lorida. Som vanligt blev New ork City Marathon en succ6. ör alla löpare är nog detta en dröm. 984 äker vi igen. Lennart Granberg

5 Standar till Margareta Standaret som tilldelas medlemmar som fullföljt maratonlopp har nu för andra gången erövrats av en kvinnlig maratonlöpare. Vi gratulerar MARGARETA LUNDQUST från Täby som nyligen erhöll denna åtråvärda utmärkelse. Margareta som är född 99 började springa på hösten 97 i samband med att hennes son började delta i Turebergs riidrottsskola. Jag tyckte då att det blev lång- -samt att vänta på honom och beslöt mig för att springa en runda medan sonen fick sin instruktion, berättar Margareta. På den vägen är det, men b inte kunde iag ana att jag 0 år senare skulle gjort maratonlopp. När min son började tävla upptäckte jag att det ibland också fanns damklass. Jag ställde upp och kom sist i början, men det skrämde mig inte. Margaretas första maratonlopp var Vintermaran 97 i Enhörna där hon hade tiden , men sedan dess har hon förbättrat sina tider betydligt och hennes personbästa är nu.4.8. Hon tränar i genomsnitt 7 mil i veckan och säger att hon haft turen att slippa skador. elitlöpare, säger Mar- lag arjagingen gareta. springer för att det är roligt och för att man träffar så många olika människor och får så många r'änner, Det skulle kunna bli en hel bok om alla roliga och tokiga minnen. men mitt roligaste maratonlopp var nog det i Barcelona.,\largareta berättar att hennes man och barn tycker att det är enbart roligt och tufft att hon vågar ställa upp och r-i kan förvänta oss att hon kommer att synas i åtskilliga maratonlopp till innnan hon har fått nog av de långa banorna. Tonv Bristow Margareta Samling "för flickor! många är hrar ag sett stora gäng med kiilar försvinna ut på gemensam träning. många år har vi flickor pratat om att vi borde träffas och träna tillsammans. Om du bor i Stockholm med omnejd eller är på genomresa den mars är Du r-älkommen upp till Östermalms P kl Vi joggar ut kl b Du kanske funderar på hur långt och hur fort vi skall springa. Sådana problem får vi lösa gemensamt på platsen. Vår största Uppgift är att träffas på töpande fot utanför tävlingsarenan. Vi b ses. Siv Pettersson Huvudkontaktombud för kvinnor Vi gratulerar Dig till ett fullfölit TARATONLOPP Så ser det ut på framsidan a en broschyr som vi försöker dela ut till alla debutanter. Broschyren inkluderar information om Sällskapet och en blankett för medlemsansökan. Vi har missat några debutanter hjälp oss att kontakta dem. - Broschyren erhålles från Sällskapets sekretariat, Box 8, l0l Stockholm l.

6 Vinterma,ra,ton 98 ör löparna blev årets sista maraton- tävling en riktig Vintermara. Ett ndiuiduella aandringspriser B-R Gustavsson Roger Antonsson plötsligt omslag i vädret överraskade både tävlande och arrangörer yra individuella vandringspriser är och löparna fick kämpa sig fram på uppsata att tävlas om i olika åldersen delvis isig bana och genom i- klasser i Vintermaraton. Poäng (7-bland kraftiga snöbyar innan målet 4---l) utdelas varie är och vandnåddes vid Stockholms Stadion. ringspriset erövras för alltid av den Urban Hallbergs tid som segare, som först uppnår l poäng. Seniorklassen leder Carl-Magnus,,O, under de rådande forhållandena var klart godkänt, liksom Bergh fortfarande med 4 poang debutanten Annichen Kringstads och behöver endast en seger till för. att hembära pokalen. Bakom ho ör Sällskapet har Vintermaraton nom har antalet aspiranter på pokaen speciell betydelse dels därför att len ökats men avståndet till tvåan är tävlingen vandrar på uppdrag av oforändrat. Sällskapet dels därför att ett antal av Sällskapets uppsatta Vandringspri- Seniorer (Sen + M) ser är förknippade med detta lopp. t4 l. Carl Magnus tserg av Nike Sport Sweden AB rlämnades av Sällskapets ordförande, Axel Sundebrant, t.ill Hcisselby SK som vann årets lagtävling för -mannalag med en marginal av nästan 0 minuter. Hässelby SK:s lagmedlemmar, som erhöll var sin personliga medalj från Nike Sport Sweden AB, var Jozef Machalec (..6), Axel Bonn öve (.7.6), Bo Engvall (.7.4), Magnus Svartengren (.9.9) och Dan Klang (,.0). Bland övriga lagresultat förtjäaar Duvbos veteran att nämnas: Bertel Österdahl, M4, (.9.46), Eddie Vi- venius, M40, (.4O.4), Jonny Karlson, M4, (.46.7), Konrad Herne- lind, M, (.47.O) och olke Lundberg, MO, (..). Hässelby SK:s andra lag innehåller en kvinna, Ann-Sofi Rosenberg (.O.), liksom Hemlingby LK:s Lag, nga Andersson (,4.7). för -mannalag - Lagtävling J. redrikshtrts. ag l).o4. J. redrikshofs, lag.-i. redrikshofs. iag.9.9,6.0 Boo rr. lemrngsbcrgs lj.j.l8 -. Hässelby SK, lag.46.0) Duvbo K '.08.' 9. Linköpings G 4..0 lo. Solvikingarna 4... Hemlingby LK Resultat. Hässelby SK, lag 6. ) 't== ' Den pokal som sattes opp 977 i klassen för Veteraner har i är erövrats för alltid.av Jan-Olof Scbagerström, KUM Orebro. år skulle Jan-Olof normalt ha tävlat i M0han är u född 9 klassen men han- föredrog att anmäla sig- i M4 för att om möjligt få den poäng som fortfarande saknades. Trots åderskillnaden vann han klassen med en tid som placerade honom som 4:a blaitd 4O-49-ärtngarna och vi gratulerar Jon-Olof varmt tili denna prestation och hoppas att den pokal som nu är hans egendom skall berika hans prissamling med minnen från en serie fina vintermaror. Veteraner över 40 - Sluttabell 4 = 7= = -----= l l,j-o Schagerström -l l7----= _- = j 7-*AndersLåftman ----= 9. Asbjorn Lokoy - = ---BKristolferson - - lvarmoline Pettersson 7. Åke varsson v { Lars Södergård Sture Johansson. 6. \, +. ngvald Midelf 4.PenttiMeskanen Sören Kruse -+,J-ELindström. Lars dreborg Helge \lrkeelsen Åke Carlen l (M4o + M4l Rllne Holmqvist 0. Nils Johnsson Jan Hjelm C Klättborll Jonnv Jönsson 4. tscngt.lärnhestcr 7. Christer Bengtsson Hans Källberg Biarne Jansson Hannu Aitalaakso Jose f Machalec Åk. Erikrr.,.t 6. Per Olov Alama Sten Odenblad Reijo Piirainen 7 Jari Koistinen Tan Pettersson Connv K-vrk Hans Nilsson Bcngt Lundgren. Steinar GresslÖs Jan Eriksson Lars Hagbcrg,. Peter Tössberg Risto Laitinen neri.ir.. Bengr Blaclström.). Martin Haström. Johnny Nyl6n 4. Tommy Persson Jan-lwar \Westlund Urban Hallberg Sören Hellmark 8. Gunnar Holm Den nya NKE-POKALEN som do- Garrl'Johansson J-O Schagerström var Moline vann M0-klassen för andra äret i rad och delar nu ledningen med Gunnar Lotsberg i jakten efter den pokal som sattes upp 980 i klassen för Veteraner 0 och över. Konrad Hernelind, segraren i M-klassen ligger dock endast en poäng efter. Veteraner över O (MO + M + M6O) l.gunnarlotsberg varmoline S.KonradHernelind 4.KurtJansson. olkejonsson 6. Tapio Murtomaa T.LageCarlson Carry Jansson Karl Larsson ErkkiLempinen. Evert Linderdal. Herbert Larsson Erik Östbye 4. Henrik Anthoni GöstaEkström olkelunclberg r : 7 = 4v r i0 -: : =4 - -r 4 = -- = --= -- = - -- = -= = - Hade hon sprungit en minut snab- bare hade Siv Larsson från Umeå'ta- git ledningen i poängtabellen avseende Vandringspriset för Damer. Den poäng som hon fick för sin sjätte plats bland årets damer för upp henne till delad första plats med totalt åtta poäng tillsammans med Kerstin Andersson från lemings-

7 berg. Bakom sig har dessa två damer inte mindre an fyra konkurrenter med sju poäng vardera, från var sin seger under de fyra åren som har passerat sedan pokalen sattes upp.l c)u0 Damer (K Sen + K4O l. + Kcrstin Anclcrsson Ko) Siv Lxrsson -J. Ann Svensson Kcrstin SVensson Meen Boclclid Annichcn Kringsrxd f.l -= : Clarolir-re Smith Solveig Harrvsson 9. t']irkko Nisula SiV )ettersson ng.rnr: j LLrntllrt'rg Ann'S<tfi Rosenbcrg + l J. Britx Norrdairl Lcna Brorssor-r t/ \lrrlt.l nr' \n)(jnljl) 9. Kcrstin Holmstrancl Seija Koljonen Bcatrice tsjarne av zugusti hade totalt endast svenskar(!) fullföljt ett maratonlopp under 97,. Peter redriksson, Sven-Olof Lindwall och Ulf Håkansson deltog i EM i Helsingfors; och Svenska Marathonsällskapet erhöll en fana från HKH Kronprinsen vi den traditionella flaggfesten pä Skansen på Svenska laggans Dag. Som alltid fanns det även då en påminnelse om medlemsavgiften, med ett påpekancle att "en medlem är någon som betalar medlemsavgiften". Styrelsen Ordförande; Årets segrare, Annichcn Kring stad, fick inte tillfälle at vara mccl vid prisr-rtdclningen eftersom hon V Åxel Sundebrant { ) lce-orcl. ocfr protokollsekr: Bertel Österdahl ( ) deltog i en kurs för kvinnliga ångdistanslöpare som orclnacles under veckohclgen på Bosöns drottshögskola. Där fick clock Sällskapets ge' nerilsekreterare, Ton-v Bristori-. möjligheten att överlämna pokalen till Annichen samt även clela ut ett antal Prestationsmärken i Guld föt tider unde r.4 till några av kviti' norna som deltog i kursen. LrenefalSeKr OCn Tony Bristow ( ) nformat ionssekr:lennart Granberg (:yptl L ^ e8) ^^ ( e6 Medlemssekr: sven-erik tt*t*oo*-77 l 0) Lage Carlson i0b-? 6 6 4\ Kassör: Huvudkont.omb: Jan Lind (suppl) (08-94) HuvudkonL.omb: Siv Pettersson ( l ) redaktör: ( kvin nor ) Ledamct: R e su t at Bengt Andersson (0-" 99 ) re da k t ö r : G öra Srcvlådaa maraton och 9 i SM. ram till slutet J Carina \W'cgcrsji) Det ar kanske av intresse att notera att detta nummer av Marathonlöparen inte bara ar det första i en ny skepnad utan det femtionde seclan Tont' Bristow övertog redaktörskapet. larathonlöparen Nr 8 som var hans första åtagande framställdes septcr.nber i97 med hjätp av en elektrisk duplicerings apparat, haftades för hand vid köksbordet och skickades ut till ca 400 mecllemmar. Resuitatlistorna i denna tidning visacle r.ex. arr 4i löpare gick i mål i ]lalmo risksportarmaraton, 0 i Goteborg maraton, 0 i Skänninge (r. B.rrhr,r'WJguu \'largarcta Czarnecki T 0 tidningar Glöm inte att Marathonlöparen är DN tidning. Alla bidrag är välkomna. H'ar Du någon fråga eler någon kommentar skriv gärna till Brevlådan, Marathonlöparen, Box 8, no. o ".i.ååä i i til?ä lrro *, De angivna telefonnumren är till bostäclerna där styrelseledamöterna vanligtvis är anträft'trara på Kvallarna. O7 Stockholm. v Bestämmelser.. för NKE VANDRNGSPRSET Vandringspriset är clonerat av Nike Sport Sweden AB och är uppsatt av Svenska Marathonsälskapet att tävas om i det årliga Vintermaratonloppet. Om Vintermaraton uteblir äger Svenska Marathonsällskapets styrelse att väja något annat lämpligt opp. a klasstillhörigheter erhäller den bästa sammanlagda tiden. ngen förhandsnominering av laget behövs. Om flera klubbar har samma totaltid, tilfaler vandringspriset den klubb som har den bästa individuella tiden i loppet.. Den klubb som erhällit vandringspriset skall svara för att klubbens namn och året graveras på prisets baksida. Detta bekostas av Sällska- Vandringspriset graveras med texten NKE POKALEN VANDRNGSPRS ÖR s-mannalag VNTERMARATON pet. Vandringspriset skall återlämnas til Sällskapet senast 0 dagar före nästa lopp. och utdelas tili det MANNALAG RESVENSKA 'R- PRESENTERANDE TLL DROTTSÖRBUNDET ANSLUTEN SVEN SK KLUBB som oberoende av löparnas individuel- Det åligger den klubb sorn erhåller vandringspriset att forvara det på ett betryggande sätt. 4. Vandringspriset erhålles för alltid av den klubb som först får tre inteckningar i priset. 7

8 VNTERMARATHON RESULTAT Mcin sen,iorer PLAC,.. 4. S , ,.., \. 4S , :... S,j.,), ". 6. S!. NA,N örenng HALLBERG URBAN ENHöRNA HA.llARg LUNDGREN EENGT HE. L.tARX SiJREN KVlLLE XOSTNEN JAR N.ACHALEC JOZE ERKSSON ÅKE HÄSSELB SX REDRT(SHOS CHRSTO VAN ST6RENG UL U P SURUA URBAN T PSALA REORKSHOS TROLLTiTANS HÄSSELS SK EONN ALEX ANOERSSON UL Etl(TVALL BO JANSSON BJARNE HLL lkael TANN]NEN ARTO NORDH TOE SVARTEN6REN }lagnus ASRCUS CHRTSTER OLSS0N 0VE KRUtST'A Jr, XLANG OAN 9LUND ANOERS KLE.ENTS PETEP beerg STEAN ERXSON LARS OLSSON PELLE OETZ LE ÅXEREERG ANDERS SCHöNE'tAN JERR KRONVALL JOHAN KRSTENSEN (ENT UPSALA HÄSSELB SK N LE,t{69BERGS N REORKSHOS SSJ. ORSiAGA XVARN VEOENS GO UPPSALA! ]ÄSSELB S( KABT VlTRU'{ HÄSgELB Sh L.KöPN6 GOl REDRKSHOS REDRKSHOS SÄVEDALENS AK HASSELB SK K 6öTEBORG K NNiSi{ TROLLHÄTTAN i s(.80re T0RSet LUNOlN PETER ANOERS9ON SUNE REDRKS}.OS ELEBRN6 RUNE LUNOELAO }ATS STENSSON BJdRN SUNDlUS AL PERS JONAS PAL LARS-ÅKE XN{UNEN TAHVO BER6LUND XJELL LgiNGSBERGS öreero AX S( i: HÄLLEKS LlNxoPN6S 60DT l VALSO At REDRXSHOS EDRKSHOS STOCKHOL.T HE.L N6B LK HE'LN68 LX CARLSSON LENNART HUOONGE K AKELE JOHNSEN RUNE NOR ROSENgERG STEN RUOKOLA HANNU XNUTSSON ANOERS HÄSSELB SX TROLLHÄTTÅNS LUNDSTRiJ UNO NSTRd KENT SK i ELAOH,XÄEL ERKSSON TORBJiJRN THoRN RoLAN0 :{ HALTlSTAD 9SU K i LNOEN BERGGREN LARS REDRKSHOS xattss0n ERX LULEÅ HdGSKOLORS STRANOBERG CRSTER TUREEERGS t:l!{tren 0yVND NOR ShOOC JöR6EN dstt.lnd JAlr STENSE PETTER JOHANSSON EERN] LUDV(A TERO AK 6O.,.{P\SSON 6.. 6, 6/ O, E. E E /" TOTALTO PER-ANDERS XORDgTRANO OLA LE.iO]NE HASE STRåNDBERG gc ANOPEASSON BENGT NOR K HELSNGEOR6 KVARNSVEOENS 60 VALLENTUNA X GÄVLE OK TRAHGELN (NNA P TTERSSON PER.ERiK BRÄNNANS BEN6lSON LENNART TiAJORNAS K HELLBERG ATS HATTARA HAR'l RAE.ELL OLO BORENSJiJ THOPS DEVELUS HEN_ERC OTTERBER6 ROL KARLSSON XEiT SÅ6.RA K.V SPCRT LöBLON ANOERS PEOERSEN TO, KENPPANEN OlVA Lt{DEBORG KALLE BERGSTRiJ 'ATS BUL0l,l 6ciRAN HANS ARAiD JKNER NlKLAS TR6HT ROLf ALAA ANDERS sr. STUoENTER r SOO värt"0d l NETALLCENTRUS STRUS SXOKLUBA ATLAS COPCO GoTA KAR-STA0 JÄRÄLLA.HAhi'lARB t 6ELE TÄP h t CN6iJ TRANÅ A: SELLEVUE K TUREBER6S TORSTENSsON EiJRJE OSKARSSON TONAS JOHNSSON THORD KJELLERSSON PETER CARLSSON STEAN LNi(iJPNGS 6ODT 6ROSS GUNTER KARLSSON STEAN TROLLHÄTTANS 6RöNOVST KElTH SUNDELN TA6E 6LANS LARS GULLR,N6EN Gt HiJKPERS LENNART KUN6L OALRE6ElENTET 8ORÅS EKSHÄRAO RDROTT K AKELE ALTA 6 HENLtN6E LK OUVEO K STUOENTERNA EDLUND LARS X HELSN6BOR6 BRUNLO JOHANSSON PER SUNDBBERGS X HOL6ERSSON THOXAS BE R6KVA RA BLOGREN JAN ARDELUS,tARTN OO. O6ELSER6 OLLE ANOERSSON JAN UTRANEN ERKK 0. JESTN THOAS 04. KARLSSON KURT 0. BONANOER PER_ERK JÄRLA K HP RA ATLAS COPCO ENKiJPN6S A K ALU.NUN STRUTS SKOKLUBg 06. SXO6LAND LE 07. ALRDSSON ERX 08. ERKSSON 6UNNAR 09. KARLSSON SVANTE 0. ASPLUNO ELNER, ÅKER8ER6 UNO i. JOHANSSON KJELL. HULTH KENNETH 4. GAgRAN TOAS, UPEGU OOUGLAS 6. AXELSSON CONM 7.oLSS0N SVEN 8. LNDEERG JAN 9. SKLLgÄCX.!ARTN 0..TEER6 ANOERS. BARKESTA LENNART..ARKKU PJöRN. HöJVALL CARL-GUNNAR 4. LARSSON LENNART ts. KLAS 'JSTSERG 6öRAN 6. LN6ORS 7. HATCHER ROBERT E. CAROENAS LEONAROO 9. SAKSSON HANS 0. Hb6DAHL RO. PAAS HEL6E. gackluno PETER. ANDERSON HANS 4. EXSTRöM UL. LARSSoN HÅTS t 6. öströt{ T0Hr.t 7.0LSSoN ERK 8. HULT ANOERS 9. }EORG HANS 40. OVARNSTRöh LASSE 4. EDHOL.l OLLE 4. EDLUND LAR -OLO 4. KARLSSON XARL ÅXE 44. iirn BEh6T 4S. BÄCKLUNO LE 46. TÄLLBER6 THOAS 47. OHLSSON HANS 48, XET RSTO 49. HEOE ROL 0, EKVALL CHRSTER. THA'BERl HANS. HURTT6 LE. BJi'RK SiJREN 4. LARSSON ÅKE. 6HLENTUS ANOERS 6, 6OEALL CHRSTER 7. SANDSER6 CURT 8. HANSSON KJELL 9. HA.BER6 RONN 60. JARL UREAN 6. ARUUN STEPHAN 6. JAKOBSSON NATS rog. esxesxoe sterail 64. LNDSTRö KENTH 6. ZETTERUP JAN-OLO 66. HELNERSSON GERR 67. SNäAA SEPPO,66. STRANOBER6 JOHN 69. AT.DERSSON HANS 70. ALCONER JONAS 7. PERSSON RCHARO 7. LNOEBER6 ROLANO 7. CARLSSON ANOERS 74. PHL XENNETH 7. HÄ66KV]ST TORgJöRN 76. PERSSON STEAN 77. NORO JANNES :7E. OHLSSON KJELL 79. LUNDENMAR PER 60. ijstlund JAN E. JOHANSSON RUNE E. RENNER}'ALN ANDERS 8, BJöRKE Jrrlil 84. TANNELT 6bRAN 8. JENSEN JOHN-ERtX 86. TJEDN örjan å7. SALOiONSSoN STEN 86. LNOOVST gen6t OLOV 89. AL6OTS9O{ THONAS i90. TEN6STRöN PER 9. T'EN JAN 9. JONSSON RAil0N?. LJUN6STAN DAN 94. JALLENTN ANO RS 9, VELURE HEL6E 96. Lii6REt{ EENt{O 97. STONSEBRO TO.,i' 98. AON HÅXA}{ 99" NGREN ANOERS OO. AHNEhARK , 09. O. NATS SEGER ÅKE VåN SERLEKOil DANEL LöVSTRiJt SENGT {LSSON LENNART SBER6 HANS ANDERSSON NGE.AR KARLSSON JONN ERKSSON PER NLSSON ANOERS LARSSON TO'AS rk AVöR X UiEÅ 0?.6. 0, ENVKENS t SGTUNA 0K O?.7,0 ROROTT 0.7.O7 0.s7.8 RHA.NEN O,7.?4 6N0SJii K HÄSSELB SK Oz,c-A,79 BosiiNs HS ilervens K O?.9. HÄSTBo SK 0?.s.9 RÅNÄS 4H 0,'9.98 HUKA JALLES TC O. OC. KHP N O.O7.7 JARÄLLA 0.0.SO K VSTA EELLEVUE K O.O,6 stockholrl 0,D.7 SV TRa0RSKNNST 0.0.4E RÅN6SUN0 0.0,0 REORKSHOS l 0.0,0 K STRÄN6ÄS K STRÅNGNAS stocxholr 0.0/.. VATTENALLS K 6iiTA 0.0. CASToR O.0S.8 L0tN6ii o.o.7 x6ek HU0TXSVALL 0.0.? LK LöPANOE BANOET SÄTER t E_TUNA RSKSPORTKL TÄB RÅB REKARNE GOl HJoRTBo 0.08, 4 NEEiERS 0,08. 6 sk GLro VATTNÄ9 SK ESKLSTUNA i{arabou St( SS TÄ8 S Liini{lN6E 0.t0.0 LUG RlOROTT TÄe SoK dsteriarnebo l 0,7. PRPPS 0.7,7 DJURGÅROENS 0..6 rk TUiBA 0.. väsb tk 0..6 LE]NGSBERGS SK 0,7.49 K BA6Ai0SSEN 0..9 LNOEN LUG RDROTT väridii 0..s REDRKSHOS SE-SANKENS 0,76.4 STENUNGSUNDS OK 0,77.? PHAR'ACA K LBER SPORT öresro STUDENTERS VALANDS l EKSHÄRAD s00 RLUTSRÄlJANDET 0.?0.?9 SOLLENTUNA SKÄRHoLiEN rk L0N6ö SOLLETEÅ t vngarna 'EXöDSK AB VALHåLL K RSKS & SVETTS STLN ROAD RUNNERS TRANEELN BRO AX 0..0; ,, 0,?.4" 0.:.?4 0,.47 CL 0,.9 0,4,7 T stockholns 0K 0,74.4? o.4.4e TriE SOK 0..8 stockholtts ox E. 4 REDRXSHOS GOTLANDS REGETENTE östhanars SK DEGERORS 0.? ,6, sr'rx o.8.s sk ELSSORG 0.9.e STRUTS SKDXLUSS 0,9,å BRo K 0.0,44 LUND TRESö 0.4.C NoR 0."0 0ELe0 0., 0 LUXoR t O,S.:4 SPANGA 0. 6.:7 stockholtl TELEVERKET LE.N6SBERGS SX EANKRRTTORNAS TRANGELN hetro AN0XA6EN PoSTENS lk VÄSTERVK 0.4å. 0 K BLACKEN LU6l Ll.ltlAAEDS 0, i-.?7 v \,

9 VNTERMARATHON.. HULTEAN ANOERS TOLLEORS ARNE.6USTAVSS0N Tollh 4. LNOSTEDT CHRSTAN. HOLgER6 AiADE0 6. LARSSON KENT , ANDERSON JAN öh,an CLAES.GöRAN LNOOVST TOREJöRN SKO6 oan GAERELSSON ERK S(OGH ROGER HOLhBER6 AXEL SAN LUEZA LUS }laklou REHON] BENEZETH PAUL ELV ARNE VÄLL N6B r0 VALLENT]NA K 0.s4. 0" L JUN GS8 RO.K. VKNGEN BELLEVUE K NKöPN O7 TUTBA EORÅS BRANDöRSVAR TÄB o4.oo,4 SOX ÅHLEN & ÅKERLUND 6OTLANDS RE6E.lENTE UPPSALA NOTONS CENT o.o/,.?4 SELLEVUE K S o.07. VALLENTUNA, gecxohgerga s9 o4.0.oe A(ALLA a\,.ot RDAHOL 6O M- cirenng y v t. NLSSON RO6ER. STRANOBER6 LEi, VAHXALUONA TäO 4. CARLE HÄKAN. NLUND TOhiE 6. NOROBERG BiJRJE 7. GUSTASSON BENGT E. 'LLÄK TAUNO 9. NELLA BEN T 0. {ETALA RA'O. AHLN ÅKE. LUTNER AKE. ANDERSSO{ UL 4, {ALLN LENNART. RSK NGE.AR 6. LAPPALANEN LASSE 7. LUNON PER-ARNE 8. JOHANSSON 6öRAN 9. ANOERSSON KURT 0. EKBERG KARL-ERK. SAHLEN KJELL. JOROSRNK JAN. ALi r.tats 4. SCHRiJDER TOhX. L NOHOLT LE 6. KARLSSON LENNART 7. TALLER TOX,l 8. XUST]AHEN TEUVO 9. VESTEAN KARL-ERX 0, SVENSSON KENT. PERSSON JAN. SANOAHL OLLE. SAARANEN ANO 4, BER6LND CLA. AHLN örjan 6. XNAN'Z THO'AS 7. SKÅNEERG B RN 8. KARLSSON 6öRAN?. HÅLLNARKER OE 4O. RiJBE RG JAN 4i. RD'EN OLA 4, SOOVTK REN 4. BJöRKVST HANS 44. CARLSSON SVEN-ENX 4S, ANOERSSON GÖRNN 46. ANOERSSON ANOERS 47. PETTERSSOT gernt 49. EHN BLL 49. XARLSSON N6VE 0. URESKOG BROR t. KORHONEN ANTT. ASPEL PER S. PERSSON ROGER 4. KAPANEN KALLE S. NLSSON KJELL 6. ENOCKSSON BENGT ERtK 7. KAXKONEN REJO S8. ÅXERSER6 TURE 9. TERVAÄK RSTO 60. ERNSTRiJ, BERNT 6. ÅSELL GUNAR 6. LAHESALU AtVO 6. STREN6 HÅKAN 64. SVENSS0N C0NN 6. PERSSON LENNART 66, JONSSON SRNOL 67. HOLNEER6 JAN-LARR 6E. LLTÄX NGEAR 69. SVENOSEN RANS 70, JOHANSSON LASSE 7. REORKSSON CARL-ÅKE 7. HEOlAN HANS 7. ERNESO ias 74. HELNERSSON BLL 7S. JOHANSSON STG 76. t{tlsson NtL 77. CLAESSON TiAT 76. 9ESTERBERG N.LS.OLA 79. KÄCK CENT.ÅKE EO. KERTTULA }larkku 8. HAAKARANEN ALPO 6. NALhQVST ARNE 8. BARTSCH OTT TOTALTT) LNKoPNGS G0 s00 r.. TULLNGE-TU.8A KVARNSVEOENS GO SANDVKS K REDRKSHOS ÄRLA PK BRO ARLANDA.ÄRSTA SK PALLO DEGERORS. K. VX.NGEN JÄRLA AKELE K RE SJLTAT E t ?6, 99. RCSSON L NNART LARS LE ERKSSON HANS KARLSSON ARNE ERKAS BENGT RANSSON LE RAäAOAN HAJOAR ERCSSON LE JOHANSSON SöOERl,rAN XVSNAREDALENS X STRiÄNGNÄS TELEVERKETS ÄLTA ok oenseln BOHUSL. ors.xassa ROBERT ATTON NK-ÅHLENS SoLDALA VON 6EHRCH CHR]STANN HEKKLÄ RATNE VÄRllOo BEN6TSON 6iJRAN SUNDQVS ANDERS OO, SJijKvlsT ola JOHANSSON BEN6T NLSSON åorgan LNDELL ROLANO JOHANSSON LENNART JOHANSSON ÅKE NÄSLUNO SöREN KEKK 'ATT KVCK RoL ÅKERilAN LARS STÅHL ERX HANSSON HASSE ELUND HANS t O LN06REN HANS,. BLDSTEN HANS,. LUNO 6UNNAR. (RAT 6UNNAR 4. ANOERSSON BJiJRN. NLSSON STlG i!. J0NS0N NLS 7. HÅLLSTRAND L-P. 8. CARLSSON LENNART 9. GUSTAVS ON XJELL 0. HANSSON O.iE. ASPLUND 6öRAN. S(ÅNEER6 BERTL.!.'LN ANDERS 4, ÅSTRöH GiiRAN. LOHURANTA RANER?6. HELLOVST ARNE?. SEDNG hans 6. NSTRb JAN 9. ULLTiAN CLAS 68. ANTTTLA TOVO.K. cl JORDSÄNNNGÅRNA ] brbjäroe,]s castor t KA}.SLHUSETS STOCXHOL HUODNGE SAS K EROHfrA JALLES TC RACAL TRESo LNJELG HA,ARE PK VRSERUlS S6 OUVBO K So0ERHANS l VÄSTERHANN6E KARLSTAO 8 LL'AN- KANRATE RNA ROS LA GS. L ÄNNA OSTERSUND SPK VASUNDA STOCKSUNDS NK-ÅHLENS CL UPPSALA OLOEOSKLUES ÄLTA l SKANöR RX. vällii.l6g BROläÅ PK K BRO AhLJEBCSTÄDER AKALLAHiJJDEN SALTSJiJBAOEN SURTE SlSU SOLVlKNGARNA N XLS AK B o tl ST0Rl.!ARKNA0 STRUlS SKOKLUBE HAlHARE BRÄNNANS VALNALL. K. O RA DONNARVES GO LENNGSSERGS SK lattejspojkarna 6öTLUNA HELtN6E LäPARKLUEB PRPPS N K AKELE VNGÅKERS K SÄVEOALENS AK ROTO X ESXLSTUNA K VÄSTERÅS SÄVEDALENS AX TUREBERGS.. ÅB SOX VALHALL K LElNGSEERGS SX ÅKER X SAG0BN, VtXnERB HöGBO AK ALTA G N E-TUNA RSKSP. KLUBB K ESTANNA! VALHALL JXt ORA. X. JORDBÄNNN6ARNA K VASTERÅS STOCKHOL ARLANOA/lARSTA SX ALANOå-äiARSTA SK 6TERÄREBO!K SXciVDE ll0r0tt PALLO NAABOU SK STOCKHOLH LX LöPANOE EANDET östansjei l N K SKöVOE R ORO;T l<allar OK ALU X OTALA A K STRÄNGNÄS ASEA TÄB S ALU K OJURSH'L' NTEOLL 6ALENlUS A8 PHARttA'A K 6OTLANDS RE6EäENTE CLUg Z, So0ERTÄLJE HANilARB HEB A SVENSK gg6tjt,nst LUOVKA åtlas ]K COPCO TESTäANNA VÄRä0o l M-40 PLAC, , , i7..e , 4. S ?9. 0,... 4, , , NANN orenng DREBORG LARS slsu lx LNDSTRiJ JAN.EVERT XRK CONN KLÄTTBORG CLARENCE TOTALT' EOO REDRKS.iOS REORKSHOS Kf,USE SiJREt{ STORORS XARLSSON ROLANO STENLUNO KARL-EVERT NtlAN 80 ERTKSSON SERTL SOLVKNGARNA 6EG VVENUS EODE OUVBO K K AKELE VAGNHÄRAOS SK JOHANSSON JOHNN REDRKSHOS Å'lOTSORS CARLSSON CURT HOLNBLAD SERTH OOENgLAO STEN REORKSHOS KVLLE GiiTA KARLSTAO ANTONSSON RO6ER SOLVN6ARNA ANRED BENGT 6ÅRONAN LARS PRANEN REJO KONNUNKORP, NACXA XOä ödark ÅKE LJUN6OVST SO JULENUS ARNE XAN6AS 6öRAN BOSTRiiH T0RE HULXKONEN PENTT L SLTPS TROLLHÄTTANS LE.lN6SBER6S SK VÄSTEERGA ST.]LS STUOENTERS EÅLSTA K ENESSTE STRUS SKOKLUEE örebro AK LARS NDAHL ÅKE OLSSON XJELL-ERK AV'ER UL LORJA ANTERO SAAREROJA latt SEOHN OLXE LET.EER HELAR ANDERSSON HANS SUND6REN JAN LNKoPTNGS 600T 6iJTA KARLSTAO ÄLVSJö 8ORÅS lnska ijr EORÅS NSKA ör VÄSg tx i K VÄSTERÅS VÅSTERÅS KAARLELA REJO TEXACO K REONXSHOS NORD.ARK HEREERTH LULEÅ LDX OASTEOT KJELL HARGS BK RUNNERS NX ELVANS rx t.lestanna EN6äAN ove KALLANVAARA JUSS LNDSTRö gruno SUNDSTRdT ARNE KOHVAKXA EERO KRONVALL TO. HENNNGSSON LARS JONSSON XJELL LNOOVST KJELL TERVO OtVA AOELEOR6 KAJ XJELLSON HANS ANOERSSON JOHN VAR6AS ANUEL KALLONiEN HENR X AKELE BÅLSTA K LEN6SgER6S K NSH JÄRÄLLA SK icxerö SK ARLANDA/ÄRSTA SK gorås NSKA ör OEL6SUND värr'dii t REDRT'(SHOS STHL' ROAD RUNNERS LNKiJPN6 6OOT

10 VNTERMARATHON RESTJLTAT s8, , E Et, E4. 6S. E6, B0RÅS NSKA o' ENVKENS HOLAPPA OLAV 9KLUND LARS-ERK EK ARNE NXöPNGS RSKS & SVETTS ANDREASSON ROL HELSNGSORG UPPSALA. GbTA KARLSTAO K ce0er ST6 KARLSSON BENNE LUNOSTRiJ KJELL PELANOER 8O CLUB ELACXEBER6S SK GRANEER6 LENNART STOCXHOLSPOLSEN K RANORS-ALL ANSEN SUNDELL BERT.OLA Z SVENSSON STlG SJöDAHL TORSJöRN GOTLANOS RE6E'ENTE SVENSSON ROL SCALANONT LUCANO SOLVN6ARNA BR0rlrlA ASXERUD BO TEOORS JAN-ERK KVST olav ANDERSSON SVERT DUV80 tx SiJDERHANNS EH-XLUEEEN SAS HBK ELLS ATN R llut RUNNE R TAB loala A LNOHOL 8EN6T NLSSON PLAC NAhN 6öTA LNDROT] JAN THORSEN SVEN OLO SAUKKONEN KALEV XARLSON EVALD JOHANSSON 6UNNAR CRONHOLä TOi,,AS APPEL KLAS-6UNNAR KONRAOSSON SöREN KRSTANSSON OLLE JOHNSSON JOEL SORGNE KURT 6 M-0 OK LAN6E}AR TOSEJöRN K VASTERÅS N ARNE ALGOTSSON OVE ARXTOT BENGT DAHLBER6 UL ORSNG HANS ÅKER9LO' LE HEKKNEN ERKX KRONÅSKARATERNAS TUREEE6RS KAROLNSXA NST. OXELdSUNDS S ALU K X NSH.'OTALA A TRENN6SVERKEN STHLl LEJONSKOR BR0tt{A ÄLVSJo JÄ RNA K HEL NGBORG TÄB KOäK N REOESTAN UL K KVELÄ HEKK N UTB LENNART östha.lars SX HELSTN6EORG M-4 PLAC , A ,. ' å E E /r S7. SE. 9. å NA'N öre{n6 TOTALTL SCHA6ERSTRö JAN OLO KUETS ldr0tsav0. J.8, DUVEO X 0.9.L 0 4,00 östeidahl BERTEL LÅTAN ANDERS KOTLANEN ESA LARSSON BJöRN KARLgO{ JONN SAKSSON RUNE VARSSON GöTE H LLSTRiJ STG JONSON NLS NLSSON JiJR6EN NEDNXSHOS TRESö SOX NEORKSHCS OUVEO K JÄÄt.L Å SX TgRO AK REDR(HOS RÅNÄS 4H VALHALL K! ORA SOLVNGARNA K STRÄN6NÄS R0t4A RUtrE EKSTRANO 6iJRAN 8ER6 KURT KARLSSO,/ ÅKE BLO,l ROLAND RSTO RAUNO }ÅNGGREN SVEN EKBL0l, gjcirn KORP VETK(O SÄVEDALENS AlX LE.NGSBER6S SX E-TUNA RSKSP. ilueb ENXöPN6 NOR N EÅLSTA K gr0tlia r JÄRLA BE 60 NKciPNG Åg sok NETALLCENTRUS. JÄRALLA SK REJLERS, lotala ÄLTA STOCXHOL.lS 6USlAVSSON 6UTAV PRPPS UUSTALO ätas BORÅS NSKA ijr ÅKERAT{ SVEN-ERK SJöHOL} PAUL SANDVKS X ERKSON 6UNi'AR SRAELSSON LARS-OLO ERLANDSSON 6öRAN t{striih K-6 ijjelno LE' OLSSO ARNE OANELSSON SVEN OLO AXELSSON JLL SCA'!'ENUS JOHNN SUNogER6 Tl{0R NHRE THORVALD CALSSON TA6E LTXALA NAUNO K PALLAS SiJOERTÄLJE K AREREO UPPSALA OLDBOSKLUEE TROLLHÄTTANS SX K JOROSÄNNNGARNA SAiOTRÄSK SK ÅSgRO RDROTT GUNNEEO OK J OHA NNESHO V S6TUNA OK ABV STOCXHOLN HENRK9SON SVEN ALEBOSTÄOER LENNART SöRENSEN HENNNG HASSELQVST LARS ANDERSTORPS OK BECXONEER6A P värfi0ö LNDOVlST NNÄSHAlNS i DN UNO TJHONEN ARVO N ijstlund ST6 K OEHLN LUND OVE RÄTTVK VÄRNDiJ NLSSO t'lv-sp0rt 0SHOLt! örn ORSBER6 LARS 'ERNER SUNE PETERSOHN KARL-AXEL.AGNUSSON CHRSER o 0.00.r, 0.o ls,' c , r , ,0 0.0, o.,..7 lk HEDE'ORA VÄNNÄSg SORUNDA SOLVKTNGARNA SORUNOA lvar NURTOAA TAPO JONSSON OLKE LUNOBER6 OLKE OAOONNELL ALAN ALA.A PER-OLOV EXNER RETDAR LARSSON KARL JOHANSSON SVEN PERSSON BERTL ALK S6URD ANTHON HENRK JOHANSSON ROL SAH R0h NLSSON SVERKER JOHANSSON SVEN ERRAR EORTOLO OLSSON STELLAN SANOELL ST6 PAULSSON N6E.lAR BLL,'AN TORE Lf.i0STRöll B0 JOHANSSO. N6EAR ATTER{ÄS JAN HENR(SSON KURT AXELSSON JAN ARRSTEOT NCKE r{eth 0TT0 SVENSK OLLE EDAN A6NE ERKSSON 6öSTA JACOSSEN AGNOR OTTERVALL Å(E HAAR6REN TORSTEN HJORT BöRJE {ELANDER LENXART gergströx LUDV6 REDN NGVE NLSSON ARTHUR EJOERALL ESXL ijll 8O-THORSTEN ger6luno SERT]L BLOåEER6 LARS 6 SK06LUNO 8R6ER ÄKNEil PAAVO STOiJOROET PER.. e RENNG TOTALT 800 t N SK GLO.UNKORS 0uvB0 K D O.O. o,s. NACKA 0.S.0 REDRKSHOS RÅNÄS 4 H 0.. STORORS 0.6,7 SUNBoRNS 60r 0.7,OA TERPS C.00.9.lK HEoErloRA C,0.49 ln 0,06,0 LNDEN N fiall.töp0lsens 60 0,09.4 REDRKSHOS 0,.'0.! ESLöVS A O.t.0! JöNKiiPNG 0..9 in UESTERTALHS 0.. REORXSHOS 0.7.'! TELE! SUN0SVALL O,8,8 NA SKTDOR 0.'9. SoDERHAiNS 0K 0,.6 solvlgarna 0,, REORKSHOVS 0.4, KAL.ARPOL SENS! 0..',6 skärhol EN 0.4. lk västerås 0.,0e Åe sok RA l SVERGES RADO T 0.'.0 0K osteraker 0.,46 RSKSPORTARNA 0..S EisHo 60t 0,6.44 DJJRSHoLT,! 0TBoLL HALL.B 0,4.40 UPPSALA OLOEOSKLUES JPPSALA OLDEOSKLJSB SALTSJii-Boo 0,.7 SL HUOONGE 0,6.0 SKELLETEPOL!SENS 0.6. SVENSKA BPrS K 0.7. HEB A EORÅS JNSKA ijren NoR KOUNKORPEN M-,.. 4, E ,, 4., E TOTALT örenng HERNELND KONRAD LETPNEN ERKK CARLSSON LA6E GUSTAVSSON RUNE SVENSSON KARL-ERX CALLHE, EBBE LN6ORS BEN6T 0uvB0 N X DUVEo K ARLANDA/t.ÄRSTA SK NERO GÅN6KLU8B SöDERTÄLJE 0.t6,4? SKAS ELLSREN HARäAN6ERS RUNAR EDENBER6 SVEN HÄEGLUND ANREO BLOQVST LENNART JAGNELL TA6E LUNOBER6 N6VAR ERKSSON LENi{ART KARLSSO{ SVEN RSBER6 ROL CARLSSON 6US]A KLANG LENNART N'AN KARL-ÅKE }LSON LENNART SERZEN KARL-ERK EER6VALL XARL- USTAV ,7, 0.07, JÄRÄLLA SX 0..?6 HALLET JäNKijPr{ JONSSON LENNART L,JNDGREN XJELL D 0.9. KARLSTAD 0,.tt O,6.44 K O.0, OO K ESTNANNA 0.,46 TRESö SOK 0.4. GNoSJö K 0,8.4 österärneeo T 0.4. S ÅKERSEER6A SKOKLUBS SOLLENTUNA SS 0..' ENKiiPtNG 0.. HELLAS 0, SS. 6 västervixs 0..7 KRSTNEHAhN 0.6. LNOEN 0,7,47 ttotala Al 0.S7.48 l 6öTA HAHNARB t KÄLLSOTTENS 0.,8 0,A, 0. 0, 4E o,44.e Ol o.9. O8 österberg ARNE OANE 'J,,9 t?.s6,. SOLVKNGARNA 6öTEEORK SK iolne PLAC NATN SKLOBER6 RO6ER SäOERBER6 HARR REDRXSSON SVEN-ER {EKKALA HE}0 JOHANSSON HOL6ER HENOEN JON RASA{EN JAAKKO SANOEER6 PAUL ioser6 6UNNAR t, TÄ8 S LiJNNELD 6öTA OVST {LL 0,,9 D, 4,4... 4,, 6, 7. E , ,8. 9, 0..., , S, , 4O , ,0 o4,76, e.9.7 M-60 PLAC NAäf{. äst8e ERX, LARSSON HEREERT. JOHANSSON ERtX 4. JOHANSSO{ N6VE, XÅRSTAO S6URO 6. AJLN6 NLS 7. ASPLUND ALVAR A. TAHLUND OLO 9. 6öRANSON ARNE 0, odln LAkS-0LO. BLOfBER6 OLLE.6USTASSON BöRJ. LLJA KARL-ERK t4. LNOGREN 6UNNAR. BENGTSSON SERNHARO 6. ESTN CURT 7. LARSSON NLS 8. TlLLAN KARL-OLO 9. PETERSON CARL.AXEL 0. AOASSON XJELL iirenng TOALTO SOLVKGARNA SOLVN6ARNA 0, , 6 JÄRÄLLA S( NERVENS K NOR JÄRÄLLA SK ROSERSSER6 K (ANSLHUSETS ENHöRNA DNrS vs 0K LBER SPORT REORKSHOS SPÅRVÄGENS 60 SOLVKNGARNA REDRKSHOS LNOEN RöSöN VÄSP ÄLARHöJDENS K 0,4,0 0.8, 0.9, ,, o,f ,4E 0,7,7 0.47,4 0.7, ? 04. o4,6 04,o o6,4 04,.7

11 VNTERMARATHON RESL]LTAT M-6 PLAC.., , 8, TAlN orenng XUNTELN HERAN STÅLE TORSTEN SPÄNBER6 6UNNAR 6ARBRANO LARS LO6UN NCKE AND RSSON ROBERT ijhstrb TA6E REORKSHOS REORKSHOS TRÅNGSVXENS RSXSPORT ARSTA VASTE ÅS X SOLVN6ARNA TRÅNGSVKENS ]LSSON \JOR JOSE REORKSSON EENGT BJöRKLUNO SVEN K-40 TOTALTt,, PLAC NA!N. SEDAN äarlene. LARSSON SV. NÅRTENSSON 6UNLLA 4. ERlXSSON KERSTN. LUNDOVST lar6areta. KRNGSTAD ANNCHEN?. HARRSSON SOLVE]G ROSENBER6 ANN-SO CZARNECK AR6ARETA ANDERSSON NGA 6. NORRlAN EVA 8. LARSSON ONA 7. BJöRNG CECLA HELLZEN ELSAEETH 'L, tt CTALTl l'talarhojdens lk HAR6S BK RUNNERS Ni HÄSSELB SX THLlS STUDENTERS HEL.NGP LoPARKLUEE STHLNS STUOENTERS STHLlS STUDENTERS ] o PERSSON LENA OE6ERlAN CHRSTNA VÄLLlN6E ]'OKO MEN'S f-eb lj mars BARCELONA mars 4 apr 4 apr Vällingbv Bt]DABEST ROTTERDAM t6 apr ' apr tt apr 8 apr '9 apr SOK g S 'f rollmarat-r 4 apr LAHNAJÄRV S] STHL{S STUOENTERS.'ETRO HÄSSELB K 0, 6USTASSON EVA-LENA grotte SK K U,EÅ LUG. LUNO ÄLTA Kotttnrande ma,ratonlopp orenn6 NANN TOTALTD 0.08.s6 0,.4 0..?L TRÅNGSVKENS TAE Kainnor settiorer PLAC örenng HUDDNGE SX tsoston ROM Sätcrmaran 0-0 0t COPENHAGEN X,lADR) Berlin Maratbon (SCC, Berlin) r9s-o9-z il[,l] j Hå:r:, f,il )cn rrr(li( trppl:rg.rn :rr Bcllin \lirr:llh.n löptcs i sol, sr-aga r-inclrl och stiglnde t.irp.r"tu fiån'+ " trll + it. Cl Lol.: pe t sanrlade 6i8 startandc varar. J6 V iullföljcle (inklusir.e fenrr,,rl rullsrols.rk.rrc) 9 ],t"" i'40 64 lll: 9: l,l!,]b ljilo,ix [440'/98 Siu löpare löpte i r.n:rl uncler.0, Mi:, clrvgt n:ihunclra uncle r i. trctirnmars 4/_q r..allin slogs av 67 li)pare. 0 unclcr i f,i; J.0 och r-r:istan fi.r:rtusen löp.rru;(){ sig MNt7 i m:il unclcr fvre timnrar. Mi:;];; Örutomtyskarnasjälvakaraktäriseras loppet av engelska och amerikanska ö M0/r84 ilä,i pare samt i någon mån av svenska och t\4h/ franska maratonentusiaster. Berlin Ma- M:r;;, rathon har femårs klassindelning fr.o.m. r,40/44 0 år upp till 70 samt även föinranliga jfl:;i!' u4o/r och kvinnliga juniorer. Det blev rlva banrekortl irvcr hell ljn- Mi,å? jcn genom belgarcn Karel Lismonts '..t och cngelskan Krrcn Gottl han'ks.,i0.j. tremannelastär-linscn t:t..r/?7 HiSi;: M0'60 o.sril+ ili9;i?' mecl lr40/e På iullstolsfronten blev clet M!J:.i, strid om tiondelarna metl tvsken Grcsor segracie Team Grcar Britrrin mt-rl och ett clarnlag från LG Sud Berlin MH/48 Golombek som segrare på nva.ur,rlpr- rekordet... Landsmanninnan Gabriele Beyer vann med, xtass/ptac [amn, ttubb lv0/6 VH/4 MH/ lvl/0 M4A/ MA/8.. Start Spårvägen lvarathon TK SK Marathon Rolf Barr, i.lan lvarwesl und Kim Hedb0m Slhlm Curl Danrelss0n Brialorps Åke Ödmark, lem ngsbergs Kefl Karlsson. Slhlm M[,Xä M0/7 iliiiå! Tid n'll',ln..4a l\440/6.6 W4A/.. M/4 7 A M4/ [,40/ M40/9? Eengt W kstrom K Tumba Kent W kstrom tk Tumba Berle 0st rdah Sth m Marathon Ja! 0lol a k. Br llalorps TK Åke 0hlander. Br ltatorps TK Tord Andersson Jul a Go f Kle Zellergren h m Marath0n Kennellr Hu Team Gnoslo Chr sler Ni sson TUS Cel e B rl Laflgerb ad. Ribban Bois lh Kurt Andersson. Slhlm Marålhor Hans Ardersson Sth m Nraralhon Peler Age i. Srglufa 0K Geron G!slaf sson. Sthlm l\,4arahon (urt Eriksson. Slhlm lvlarathon Alf Strömberq. Team Gfoslö Jaan Peelre. LMV Tommy Johanssof Slhlm llarathon Tommy Pilarp Sludenlerna Slelan C aesson, emingsbeigs SK Paul Sandberg Bålsla lk Slaflan Dav dsson. Stockholm Sven Åke alkeby Team Groslö Slig Engström Slh m Marathor Sven Weslerba d Slhlm Maralhon Christer Claesson lemingsbergs SK Roil olsev k, H sings Backa Klaus Hammel. U ricehamns l inn Bosl. Tranv kens l ove Ni lsof. Krist nehamrs 0K PerLindh JärnåSK Waller Schm d i. Slhlm lvlarathon Ull Werner. Er ands Gång Kurt Karlsson Erands Gåna Jerry Pelersson. Slhlm lvaralhon Kenneth Karleaård Karlskrona Lennart Wa lstrbm. Slh m Maralhon Lerl Hammarkranlz KHP Huskvarfla 0lof Brandl VV'Sport Hä!ers. Johan Johnsson. Rial Thorvald Myhr. Slhlm ftrlarathon HansWestin Slh m Maralhon Henry Shanwe l, Kronoberg Dan alkebcrn. Sthlm Marålhon Bo ne Blomqu st Slh m Maralhon Nlats Er ksson Slh m [,4arathon Bo Brafdt. tredr kshofs ngve Winho dt Malmo K Dan el van Ber ekom Bank rm E is Dan el Hultgren Sthlm l\laralhofl Danal an Grahn Slh m Maralhon Bengt Er csson, Skidkamraterna [,4argarelha Lurdqvisl, Slh m Marath0n Lars Johnsson. Rillal Rolf lvoebius, Bellevue TK l\lalmö B0'Th0rsten öll, Slhlm lvaralhor U JÖnSsOn, Ab 9r t6 4t A t r r49 89.rB r r.r0. 0 WH/4 Cecrlia Jörl n. Sth m lt4arathof M6/ N ko aus Loguin, K Västerås M/460 BengtÅkeSvensson JamlöBTK M4A/6 Lennarl Wedemo. Sth m Marathon W0/9 Sarah lsberg, Hoveräsels VK lv/49 Per T gren, HSN i i\0/486 Anders Linde l. Malmö l\/4 Uno Samue sson, Lagan M0/l Sven Er csson Slhlm [,4aralhon l\//0 Ro Malmberg Östgötab o op Å. e \.4d noe,g [,4d lvo0 A. MAA/77 lvl4/4 ll0/ M60/4 W/8 iv/6 lv/6 fu0/47 l\,4/6 M4/48 W0/ lv40/790 l\,440/9 M6/8 M4/4 [,40/8 MH/6 o r Göran J0hanss0n Slhlm l\larathon Arne Lsberg. Hovenasels l\,4k Leif Syrstad. Stockho m ErnstJ0hansson.Sthlmi\.4araih0n Lena Persson, Hässelby SK Jean-Pierre Zune Kans ihusel Äke Hansson. llddeva la SK s8.0 ernandocoffea.kallneh0lm Kar-Gustav Skyhed Slhlm lvaralhon..s9.6 Jansson. LAN iva mo R0semaTie Werner, Er ands Gång R0 and Boden. Sth m Maråhon Bo LarsJeppsson Åby Car Eric Lrndb ad. Slh m Marathon Bengt Thor Spårvågen G 0 Goran Hara dson Sh m Maråthon G rl Vende. Sthlm Maralhon M4/6 Lars Åke Dohse Sth m l\y'arathon M0/6 Clas-Göran Johansson. Sth m ivarath0n l\.4/7 Gösla Jöriin Sthlm lvarathon [4/69 0veEva]dssor.Skldkamraterna M/668 Pou M Svane-Hansen, Hetsingborg M4/ John Eflge, Hudd nge MJ/6 Christian L ndstedl Sthlm tularatho0 M7A/7 Helm! Näckdah r sksportarna t s Notera Elis-Daniel Hultgrens klasseger i M70 på..9 klassen for rullstolar belades tredje och fjärdeplatserna av Bosse Lindqvist (..0) respektivejanoq c Martssun (..)0.0) Nästa Berlin Nlarathon löps Skriv till SCC Berlin, PostBox 9866,.8.0 D-000 tserln 9. Medsänd internatiofinns på posten. nell svarskupong.8.0s 940 otnot: MH betyder män, huvudklass u

12 MARATON-UTMÄRKELSER o SÄLLSKAPETS PRESTATONSNÅL tiildelas varje medlem som följer ett maratonlopp under.0 (damer.). Normalt skickas nålen till den nya medlemmen när den första årsavgiften har betalats. En ny medlem är dock inte berättigad till nålen om hans (hennes) maratontid överskrider.0 (.). Vi har ingen möjlighet att centralt bevaka senare prestationer. En medlem som vid ett senare tillfälle klarar stipulationsgränsen skall själv skriva och ansöka om nålen. o PRESTATONSMÄRKEN GULD OCH SLVER tilldelas medlemmar som fullföljer ett maratonlopp under.0 (damer.4\ resp..40 (damer.0). SÄLLSKAPETS DPLOM tilldelas medlem som fullföljt maratonlopp. SÄLLSKAPETS STANDAR lopp. SÄLLSKAPETS STATETT tilldelas lopp. medlem som fullföljt maratonmedlem som fullföljt 0 maraton- ANSÖKAN OM MARATON-UTMÄRKELSE föt, resp 0 fullföljda maratonlopp sker på en speciell blankett som rekvireras från Sällskapets sekretariat - Box 8, l0l Stockholm. Tröjor, Märken.. Ti: SVENSKA MARATHONSÄLLSKAPET, BOX O STOCKHOLM Härmed beställer jag mot o Tröjor o Overallmärke postförskott följande artiklar : st å :- St å S tr ME LE xln Blazermäike st ä : C Souvenirvimplar stä o Klisterdekaler - för st) Namn:

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Hästveda Brottarklubb 1970-1971

Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Arbetets cup, Hästveda - Ore 4-4. 1970-09-19 Modén Tomas Niklasson Anders, Ore 1 1970-09-19 Modén Leif W.O.

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

Mästerskap liggandeskyttar

Mästerskap liggandeskyttar RESULTATLISTA Ö-TRÄFFEN 2009 Sammanlagt bäste ställningsskytt: Håkan Pettersson, Hoburgs, platssiffra 7 FINAL MÄST Tot -- 1 HÅKAN PETTERSSON I HOBURGS 233 46 10 8 10 9 7 323 SM Inteckning i Folke Melins

Läs mer

Bockstensträffen, nationell poängfältskjutning Max 77 poäng i vapengrupp B och C, max 75 poäng i övriga vapengrupper.

Bockstensträffen, nationell poängfältskjutning Max 77 poäng i vapengrupp B och C, max 75 poäng i övriga vapengrupper. 2 Bockstensträffen Bockstensträffen, nationell poängfältskjutning Max 77 poäng i vapengrupp B och C, max 75 poäng i övriga vapengrupper. Vandringspriser uppsatta av Varbergs Pk Vapengrupp C Öppen klass

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013

Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013 Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013 Mål och avstånd 1. 1/7 200 m 2. S25V 360 m 3. ¼ (knä) 330 m 4. 1/3 430 m 5. B65 560 m 6. L2 360 m 7.

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 Fredag den 22 augusti, SM och Vet-SM Kpist Ställning SM Kpist 2014 Öppen final ställning Plac Namn Grund. Ligg Knä 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e Sum. 1 Bo Wettergren 271 43 47 10

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Välkommen till Söderhamn och SPF-Mästerskapen i Pingis 2017

Välkommen till Söderhamn och SPF-Mästerskapen i Pingis 2017 Välkommen till Söderhamn och SPF-Mästerskapen i Pingis 2017 Vi hälsar alla välkomna till Söderhamn och 2017 års SPF-mästerskap i Bordtennis. 60 st har anmält sig. Tyvärr har vi varit tvungna att flytta

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

OL-SKEET SM, Bredareds SSK Jun ior Plac Efternamn Förnamn Licens Klubb Klass S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sär S:a Semi Sär Brons Sär Guld Sär

OL-SKEET SM, Bredareds SSK Jun ior Plac Efternamn Förnamn Licens Klubb Klass S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sär S:a Semi Sär Brons Sär Guld Sär OL-SKEET SM, Bredareds SSK 2014 07 05-06 Junior Plac Efternamn Förnamn Licens Klubb Klass S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sär S:a Semi Sär Brons Sär Guld Sär 1 Rogne Martin 627053 Forshaga JSK Jun 23 21 24 20 21 109

Läs mer

Ängelholms Pistolskytteklubb Kretsfältskjutning F4 söndagen den 22 mars 2009 Resultatlista

Ängelholms Pistolskytteklubb Kretsfältskjutning F4 söndagen den 22 mars 2009 Resultatlista Ängelholms Pistolskytteklubb Kretsfältskjutning F4 söndagen den 22 mars 2009 Resultatlista Individuella resultat Resultat i A-vapen Klass 1 1 Jonas Andersson Sösdala PK 5/2 4/3 1/1 3/3 3/2 5/4 4/3 5/3

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Maraton Kvinnor (42 195 m)

Maraton Kvinnor (42 195 m) Maraton Kvinnor (42 195 m) 2:39.44 Solweig Harryson -59 Stockholm 1985 3:16.12 Inga Andersson -56 London 1990 3.17.55 Ulla Jonsson -44 Stockholm 1988 3:21.16 Katarina Jonsson -65 Berlin 1986 3:24.13 Anne-Charlotte

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Resultatlista från Kretsfält 6 i Höganäs 2014-10-19

Resultatlista från Kretsfält 6 i Höganäs 2014-10-19 Resultatlista från Kretsfält 6 i Höganäs 2014-10-19 Fodringar för standardmedaljer Vpgrp Silver Brons A 45 40 R 45 41 B 47 45 C 46 43 Fodringar för Kretsens märke Vpgrp Guld Silver Brons A 46 39 31 R 46

Läs mer

Resultat i C-vapen Klass 1. Resultat i C-vapen Klass 2

Resultat i C-vapen Klass 1. Resultat i C-vapen Klass 2 Resultat i C-vapen Klass 1 1 Oskar Härn Åby SK 2/1 6/4 6/4 5/4 6/5 6/4 5/4 6/6 42/32 = 74p-24 Guld 200 kr 2 Mats Andersson Åby SK 6/3 6/4 5/4 4/3 5/4 4/3 6/4 4/3 40/28 = 68p-17 Silver 150 kr 3 Patrik Svensson

Läs mer

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass ÖSM Fält 0 - Startlista B+C Lördag 0 maj Version: 0-0-9 0:0 Förnamn Efternamn Klubb Klass Robert Jonsson Forsa PK Öppen C David Lindström Bollnäs Psk Öppen C Rickard Pettersson Gävle Pk Öppen C Per Lindberg

Läs mer

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 1. Joakim Nordh, Trelleborg 2. Ulf Magnusson, Göteborg 3. Thomas Fernemar, Trelleborg Mikael Ekdal, Trelleborg Johan Jönsson, Trelleborg Jimmy

Läs mer

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK MIXED 1 Ann-Marie Karlsson Örebro BGK 37 35 72 Jan-Olov Larsson 2 MarieLouis Tunmats Örebro BGK 37 36 73 Stefan Viberg 3 Monika Andersson Djulö BGK 43 30 73 Gunnar Andersson 4 Jessica Rosén Djulö BGK 36

Läs mer

ÖSM Precision i Bollnäs 11-12/9 2004

ÖSM Precision i Bollnäs 11-12/9 2004 Vapengrupp A 1 Anders Hagberg Mora Skg 49 46 48 49 46 49 50 337 46 48 46 140 477 S 2 Bo Simu Sandvikens Psk 46 48 49 50 45 46 47 331 48 47 47 142 473 S 3 Jan Helghe Atlas Copco Pk 48 48 48 49 50 44 46

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Veteranstatistik LK Nyköpings Runners (och HBK Runners), löpning inomhus, bästa genom åren t.o.m. 2010, kvinnor m K m K35 K40 K50 K55

Veteranstatistik LK Nyköpings Runners (och HBK Runners), löpning inomhus, bästa genom åren t.o.m. 2010, kvinnor m K m K35 K40 K50 K55 Veteranstatistik LK Nyköpings Runners (och HBK Runners), löpning inomhus, bästa genom åren t.o.m. 010, kvinnor För varje åldersklass anges även bästa resultat i Sörmland (kursivt) och ev. placering bland

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Sannaosta Resultat. Karlstad den 22 november Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Preliminär resultatlista

Sannaosta Resultat. Karlstad den 22 november Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Preliminär resultatlista Sannaosta 2012 Preliminär resultatlista Resultat Karlstad den 22 november 2012 Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF Namn Klass Förening Träff Fig Poäng S-medalj Anders Nilsson C3 Arvika PK 46 30

Läs mer

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass :20 Förnamn Efternamn Klubb Klass

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass :20 Förnamn Efternamn Klubb Klass ÖSM Fält 0 - Startlista A+R Söndag maj Version: 0-0-9 0:0 Förnamn Efternamn Klubb Klass Per Lindberg Bollnäs Psk A Mikael Bergner Forsa Pk A Clas Olsson Bollnäs Psk A A Jarmo Kekarainen Sandvikens Psk

Läs mer

SM Kpist Ställning 2015-09-11.

SM Kpist Ställning 2015-09-11. SM Kpist Ställning 2015-09-11. Final Senior Namn ening bund Sum Ligg Sum Knä Sum 1:a Sum 2:a Sum 3:e Sum 4:e Sum 5:e Summa 1 Per Andersson Gullbergs Härad ÖS 281 47 328 43 371 9 380 10 390 9 399 9 408

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar Open Herrar Spelform: Scratch CBA: -2 Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Carlson Johan Korpen Saab 0 75 2 Wiik Jan Korpen Saab 0 77 3 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 83 T4 Thörnkvist Joakim

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

VETERAN-SM, SPORTSKYTTE 2012. Dagsschema. Välkommen till Kristinehamn! FREDAGEN DEN 20 JULI. Uppropstid 13.15 - Skjuttid 13.

VETERAN-SM, SPORTSKYTTE 2012. Dagsschema. Välkommen till Kristinehamn! FREDAGEN DEN 20 JULI. Uppropstid 13.15 - Skjuttid 13. Välkommen till Kristinehamn! Vi har nöjet att hälsa alla skyttar och familjer varmt välkomna till Veteran SM i sportskytte i Kristinehamn. Tävlingarna äger rum på en av Sveriges finaste skyttebanor, Kristinehamns

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

OG 2017 Mariestad Ack Lagresultat Slag Poäng Poäng

OG 2017 Mariestad Ack Lagresultat Slag Poäng Poäng OG 2017 Lagresultat Slag Poäng Poäng Lidköping 387 12 50 Lundsbrunn 396 11 40,5 Mariestad 358 13 40 Ekarna 403 8 37 Billingen 407 6 35 Vara-Bjertorp 401 9 34 Skövde 400 10 33 Knistad 406 7 26,5 Falköping

Läs mer

42,2 km Damer Place Name Born Club/City/Country Bib no Net result Gross result Sub class 1. Anna Salaneck 1974 Lidköpings VSK 12 2:58:40 2:58:41 K40

42,2 km Damer Place Name Born Club/City/Country Bib no Net result Gross result Sub class 1. Anna Salaneck 1974 Lidköpings VSK 12 2:58:40 2:58:41 K40 42,2 km Damer 1. Anna Salaneck 1974 Lidköpings VSK 12 2:58:40 2:58:41 K40 2. Petra Skiöld 1975 Björnstorps IF 14 2:58:46 2:58:47 K40 3. Åsa Hällstorp 1973 Varbergs Gif 87 3:13:40 3:13:42 K40 4. Jaana Jobe

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2011

Resultat Brommastafetten 2011 Resultat Brommastafetten 2011 Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Moälven Modo 703 471 1174 Petter Eriksson 141 97 238 Mats Kallin 140 97 237 Mikael Olofsson 143 91 234 Linda Gustavsson 139

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Damer Senior. Resultatlista DM, Filt. DM Individuellt den 14 augusti 2010 Spelplats: Tuve Tigers BGK Filt

Damer Senior. Resultatlista DM, Filt. DM Individuellt den 14 augusti 2010 Spelplats: Tuve Tigers BGK Filt DM Individuellt den 14 augusti 2010 Damer Senior 1 Malin Lindqvist Uddevalla BGK 35 31 33 99 33,0 2 Linda Carlsson Göteborg BGK 42 42 33 117 39,0 Damer Veteran 1 Junis Karlsson Göteborg BGK 34 28 33 95

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Resultatlista

Resultatlista Segrare Erik Anfält: Rekordtid 2:36:16 Segrarinna Kajsa Berg: Rekordtid 2:50:12 Arrangör: Östansjö SK Resultatlista 2015-07-04 Tävlingsledare: Kent Johansson Tävlingsplats: En varvbana runt Vibysjön med

Läs mer

Till Kjell Johanssons Minne

Till Kjell Johanssons Minne Till Kjell Johanssons Minne Rally Månstråket 2010 Deltävling i Övre Norra Bilsportförbundet DM & Ekonomi FM samt Volvo Original Cup 9 Jan. kl 11:00 skolan Råneå Ett stort TACK till våra sponsorer Fastighetsmäklare

Läs mer

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK Resultatlista Lucialoppet 13/12 2014 Arrangör Östansjö SK och Vretstorps IF Tävlingsledare Kent Johansson och Per Börjesson Mulet, svag vind, +2 grader M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve 0.39.53 2 Emil

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Brommastafetten (8)

Brommastafetten (8) Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Söderala 705 468 1173 Helena Jansson 144 96 240 Stefan Burchardt 142 97 239 Örjan Bergström 140 92 232 Bengt Jansson 142 90 232 Lennart Sundh 137 93 230 2 Ununge (Lag 1) 701

Läs mer

Klass Placering Namn Förening Tid

Klass Placering Namn Förening Tid RESULTAT 42,2 KM MÄN PER KLASS SKRÄCKLANMARAN 2016 42,2_km_M Senior 1 Christian Apelqvist Göteborg 3,28,25 Senior 2 Martin Gustavsson Solvikingarna 3,45,53 Senior 3 Axel Samuelsson LK TV88 3,50,31 M35

Läs mer

G S B S. Tee. Pristagare den 14/5 2013 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 105

G S B S. Tee. Pristagare den 14/5 2013 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 105 K O R V E N 1 Pristagare den 14/5 2013 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 105 Plac. Namn Erh.slag Resultat Sponsor / Pris Poäng 1 Ågren, Stefan 8 S 40 BE Chark - Medvurst 25 2 Nilsson, Mauritz 12

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK Onsdag Grupp Nr Spelare Klubb Klass Varv 1 Varv 2 101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Herrveteran 1 102 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 08:00 12:06 103 Leif Jandrin Djulö BGK 104 Kent Kirkegaard BGK

Läs mer

Pontus Blomberg Örebro Öppen Fredrik Holm Klockrike Öppen Magnus Lindmark Degefors Öppen Rolf Nilsson

Pontus Blomberg Örebro Öppen Fredrik Holm Klockrike Öppen Magnus Lindmark Degefors Öppen Rolf Nilsson 2015-06-07 Årets jägarduva i Frövi genomfördes i ett mycket blåsigt väder. Vinbyar på upp mot 10 m/s ställde till det för skyttarna. Trots vädret genomfördes det 229 serier fördelade på 92 skyttar. Anders

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1954-1955 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Eslövsserien i Hästveda, 1:a omgången. 1954-10-03 Svantesson Helge Persson Stig, Osby 1 Eslövsserien i Osby.

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2012 på Växjö GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2012 på Växjö GK. Open Herrar Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Johansson Görgen Futurum IF 0 79 T2 Wiik Jan Korpen Saab 0 80 T2 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 80 T4 Petersson Magnus Futurum IF 0 82 T4 Thörnkvist

Läs mer

Tävling: ÖSM fält fin -14, 2014-05-24

Tävling: ÖSM fält fin -14, 2014-05-24 Tävling: ÖSM fält fin -14, 2014-05-24 Klass: ÖPB 1 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666666 48/34 22 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666666 48/34 16 S 3 Hjellström, Per Råsbo PSK 56666566 46/32 16 S

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Överrum - Mästarträffen - (Fältskytte) Arrangör: Överrums PK

Överrum - Mästarträffen - (Fältskytte) Arrangör: Överrums PK Överrum - Mästarträffen - (Fältskytte) Arrangör: Överrums PK C 3 1 Martin Selander Oxelösunds Pk 48 /4845P Silver 2 Joachim Johansson Motala Pk 48 /4843 Silver 3 Matti Ranta Överums Pk 48 /4842 Silver

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2014

Resultat Brommastafetten 2014 Resultat Brommastafetten 2014 Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Bälgviken(Lag 1) 700 470 1170 Göran Åhlin 145 100 245 Elin Åhlin 142 94 236 Eva Åhlin 141 94 235 Marcus Åhlin 137 96 233 Niklas Halling 135 86 221

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

RESULTATLISTA VARPA SM/JSM 2001 GÖTEBORG

RESULTATLISTA VARPA SM/JSM 2001 GÖTEBORG RESULTATLISTA VARPA SM/JSM 2001 GÖTEBORG Innehållsförteckning Svenska Mästare 2001... 3 Individuell kula... 3 Centimeter... 3 Lagcentimeter... 3 Partävling... 3 Lagkula... 3 Prestationspris... 3 Individuell

Läs mer

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV C-vapen Klass 1 = etra insats 10:- 1 David Hecktor Hässleholms Psk 42/28 12p 140:- 2 Björn Elgtberg Lönsboda Psk 42/28 7p 80:- 3 Mats Borgström

Läs mer

Resultatlista efter omgång 5

Resultatlista efter omgång 5 Resultatlista efter omgång 5 Plac Lag Lagmedlemmar 1 20 Leif Jakobsson STRÄ Lillemor Elihn STRÄ 2 66 Bo Lagerfalk ÄRLA Sixten Johansson ÄRLA 3 2 May Söderqvist HÄLL Stig Nygren HÄLL 4 78 Rene Lillelund

Läs mer

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning Vänersborg 15101 Borås 151122 Askim MOS 15121 Jönköping 160131 Askim EB 160228 Västsvenska Touren Inomhus 2015-2016 Slutlig poängställning Klass A Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 6 11 5 = 23,0 Jenny

Läs mer

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby Resultatlista SM i Varpa 2014 Lördag 5 Juli 2014 Pojkar Lagkula 2-manna Hablingbo IK 1 Rasmus Hermansson & Noel Käldare Hablingbo IK 2 Henning Niklasson & Oliver Wizen Hablingbo IK 3 Noah Nilsson & Caspian

Läs mer

Resultat från kretsfältskjutning 6 Ena- Träffen i Enköping 2005-10-16.

Resultat från kretsfältskjutning 6 Ena- Träffen i Enköping 2005-10-16. Resultat från kretsfältskjutning 6 Ena- Träffen i Enköping 2005-10-16. Dagens högsta sammanlagda resultat på tre starter oavsett klassindelning. Föreningens medaljer till Dagens skyttar: Guld Roger Björkman

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer