KALLELSE. Datum kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april i KS-salen, Rådhuset.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset."

Transkript

1 KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung 8.45 Information om stödspar i JAK-banken samt placering av likvida medel Bo Glas 9.00 Information om kommunstyrelsens budget 2014 Jan-Olof Högström 9.15 Information om Välfärdsbokslut och barnbokslut 2012 Karin Erlander 9.30 Kaffe 9.50 Ärendegenomgång Information om övertagande av Midlanda Alexandra Wiklund och Mikael Åhlund Fortsatt ärendegenomgång Lunch och gruppmöten Beslutsmöte Föredragningslista Sidnr 1. Val av justerare och tid för justering 2. Motion Internet på boende 3 3. Motion Involvera fler i den allmänna frågestunden 4 4. Motion Gemensam upphandlingsenhet 6 5. Medborgarförslag Stödspar i JAK-banken 7 6. Medborgarförslag Bassängträning i samverkan mellan kommunen och 8 vårdcentraler 7. Medborgarförslag Rehabbassängens framtid i Härnösand hotad Avtal jordbruksarrende på del av fastigheten Äland 5: Avtal jordbruksarrende på del av fastigheten Äland 5: Avtal bostadsarrende på del av fastigheten Saltvik 2: Avtal jordbruksarrende på del av fastigheten Kragom 14: Reviderade reglementen för nämnderna Välfärdsbokslut och barnbokslut Äskande av medel avseende vistelsetid för barn i fritidshem Äskande av medel avseende utökad tid i barnomsorg för barn till 19 föräldralediga och arbetssökande 16. Huvudmannaskap Maskinhallen Framställan angående socialnämndens ekonomiska situation Placering av likvida medel Slutrapport Arbets- och sysselsättningsskapande åtgärder Framtid Härnösand Övertagande av Sundsvall Härnösands flygplats Organisationsform vid ett övertagande av Sundsvall Härnösands flygplats s budget Omfördelning av arvoden i skolnämnden och samhällsnämnden 36

2 2 25. s uppdragsbeslut Redovisning av delegationsbeslut Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör Ärenden för kännedom Ev tillkommande ärenden 42 Fred Nilsson ordförande

3 3(42) ÄRENDE 2 Dnr KS Motion Internet på boende s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Sammanfattning av ärendet Ingemar Wiklander (KD) föreslår i en motion att socialförvaltningen ska tillhandahålla trådlöst internet och 1 dator per boende samt att vid framtida entreprenadupphandlingar förhandla till sig samma förmån för boende. Socialförvaltningen har i en remiss yttrat sig om ärendet och avvisar förslaget med hänvisning till att boendet är att betrakta som ett eget boende som utrustas efter eget behov, intresse och tillgångar. IT-enheten har också yttrat sig i ärendet och avvisar förslaget med hänvisning till att kommunen tillhandahåller internet till personal och elever, inte till brukare och anhöriga. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Remissvar Socialförvaltningen Remissvar IT-enheten Ingemar Wiklander (KD), motion,

4 4(42) ÄRENDE 3 Dnr KS Motion Involvera fler i den allmänna frågestunden s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen, att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att göra en översyn av arbetsordningen för kommunfullmäktige, samt att den reviderade arbetsordningen för kommunfullmäktige föreläggs för fullmäktige senast i juni Sammanfattning av ärendet Eva Olstedt-Lundgren (FP) och Fredrik Lundvall (C) har i en motion daterad föreslagit att gruppledarna och andre vice ordförandena får deltaga i allmänna frågestunden samt att förändringen ska gälla från nästkommande frågestund. Bakgrunden är att motionärerna vill ha en mer levande frågestund där även företrädare för oppositionen får komma till tals. Reglerna för allmänhetens frågestund regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning, som är fastställd av kommunfullmäktige I arbetsordningen för kommunfullmäktige framgår av 24 att allmänhetens frågestund, allmänpolitisk debatt, debatt i särskild fråga, frågestunder med företrädare för styrelser och nämnder samt information om organisation, myndighet m fl. får ske i samband med fullmäktiges sammanträden om tid kan medges. Det framgår inte i arbetsordningen vilka av fullmäktiges ledamöter som äger rätt att delta i allmänhetens frågestund och det kan därmed vara nödvändigt att förtydliga arbetsordningen. Kommunfullmäktiges presidium har varit delaktiga i beredningen av motionen och anser att motionen bör bifallas. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen bifalls och att kommunledningskontoret ges i uppdrag att göra en översyn av arbetsordningen för kommunfullmäktige.

5 5(42) Om motionen bifalls av kommunfullmäktige bör de nya bestämmelserna för allmänhetens frågestund gälla fr.o.m. nästkommande frågestund, så som motionärerna önskar. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Eva Olstedt-Lundgren (FP) och Fredrik Lundvall (C), motion,

6 6(42) ÄRENDE 4 Dnr KS Motion Gemensam upphandlingsenhet s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att bifalla den första att-satsen, samt att avslå motionens andra att-sats. Sammanfattning av ärendet Motionären anför att det oftare och oftare blir fel i upphandlingar vilket leder till överklagan och fördröjningar i processen. Vidare sägs det i motionen att små kommuner har svårt att upprätthålla kompetens inom specialavdelningar själva. Motionären önskar att det ska ske samarbete med andra kommunerna i vår region och föreslår att kommunen ska undersöka möjligheten att bilda en gemensam upphandlingsenhet i regionen och att en oberoende konsult ska få i uppdrag att undersöka detta. Motionären föreslår: att undersöka möjligheten att bilda en gemensam upphandlingsenhet med angränsande kommuner samt, att uppdra åt en oberoende konsult att genomföra uppdraget Kommundirektör Sofia Pettersson har tillsammans med kommunchefer i närliggande kommuner bett respektive ekonomichef att tillsammans starta upp ett projekt för att se över möjligheten att öka samarbetet i enskilda upphandlingar och även se över en organisatorisk sammanslagning samt utreda hur en upphandlingsprocess bör/ska fungera. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, Anders Gäfvert (M), motion,

7 7(42) ÄRENDE 5 Dnr KS Medborgarförslag Stödspar i JAK-banken s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott beslutar att Sammanfattning av ärendet JAK är en medlemsägd bank som strävar mot en rättvisare ekonomi bl a genom att vara räntefri. Den som sparar i JAK får inte ränta på sina sparade pengar men betalar inte heller ränta på sina lån utan lånar till självkostnadspris. När man sparar får man sparpoäng som man kan använda om man lånar, eller låta andra använda vid sina lån. Förslaget innebär att kommunen sparar i JAK i syfte att stödja lokala företag och föreningar utan att det kostar något eller innebär några risker för kommunen. Det finns ett flertal kommuner som idag använder sig av JAK t.ex. Strömsund, Skellefteå och Boden. Rekommendationer från SKL är att inte spara i JAK för att dela ut de sparpoäng som uppstår till olika föreningar och organisationer. Om Härnösands kommun vill stödja organisationer, föreningar och lokala företag så bör det göras via skattemedel. Kommunens kostnad med att spara i JAK är den ränteintäkt man avstår då man sparar i JAK samt den administration man skapar via att fördela ut sparpoäng. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Arbetsutskottets ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag. I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M). Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, Medborgarförslag,

8 8(42) ÄRENDE 6 Dnr KF Medborgarförslag Bassängträning i samverkan mellan kommunen och vårdcentraler s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att förklara medborgarförslaget besvarat i den meningen att dialog om ökad tillgänglighet i rehabbassängen förts med landstinget. Sammanfattning av ärendet I ett medborgarförslag föreslås att Härnösands kommun ska inleda samarbete med vårdcentraler för att få fler tider för bassängträning. s arbetsutskott beslutade att föreslå kommunfullmäktige avslå förslaget. Vid beredning till kommunstyrelsen drogs ärendet bort för ytterligare beredning. Med anledning av det pågående arbetet med överföring av hemsjukvård från landstinget till kommunen kan frågan om samarbete kring rehabfrågor komma att aktualiseras. Kommunledningskontoret anser att kommunen kan avvakta aktiviteter gällande samarbete kring rehabbassängen för att se resultatet av pågående samarbetesprojekt mellan landsting och kommun innan nya steg tas. I medborgarförslagets anda har Härnösands kommun haft upprepade kontakter med lanstingsledningen. Utöver detta har landstingsstyrelsen beslutat den 12 februari 2013, att hyran för ideella föreningar som vill hyra rehabbassängen ska reduceras. Beslutet innebär en hyressänkning från 730 kronor i timmen till 500 kronor i timmen. Den nya avgiften gäller från 1 jan Detta innebär minskade kostnader för de ideella föreningar som idag hyr bassängen, vilket i slutändan gynnar medlemmar med olika besvär. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Arbetsutskottets ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges följande lydelse:

9 9(42) att förklara medborgarförslaget besvarat i den meningen att dialog om ökad tillgänglighet i rehabbassängen förts med landstinget. I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M). Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Medborgarförslag,

10 10(42) ÄRENDE 7 Dnr KS Medborgarförslag Rehabbassängens framtid i Härnösand hotad s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att förklara medborgarförslaget besvarat i den meningen att dialog om ökad tillgänglighet i rehabbassängen förts med landstinget. Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag föreslår att kommunen antingen genom samarbete med landstinget eller som egen huvudman se till att verksamheten vid Rehabbassängen fungerar i framtiden. Med anledning av det pågående arbetet med överföring av hemsjukvård från landstinget till kommunen kan frågan om samarbete kring rehabfrågor komma att aktualiseras. Kommunledningskontoret anser att kommunen kan avvakta aktiviteter gällande samarbete kring rehabbassängen för att se resultatet av pågående samarbetesprojekt mellan landsting och kommun innan nya steg tas. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Arbetsutskottets ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges följande lydelse: att förklara medborgarförslaget besvarat i den meningen att dialog om ökad tillgänglighet i rehabbassängen förts med landstinget. I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M). Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Medborgarförslag,

11 11(42) ÄRENDE 8 Dnr KS Avtal jordbruksarrende på del av fastigheten Äland 5:13 s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna bifogat avtal om jordbruksarrende på del av fastigheten Äland 5:13. Sammanfattning av ärendet Samhällsförvaltningen är i färd med att gå igenom avtal som kommunen har ingått med privatpersoner och företag. Genom det arbetet har en del formaliafel upptäckts samt avtal som behöver förnyas. Detta avtal kommer från den processen. Kommunledningskontoret ser ingen anledning att avvika från samhällsförvaltningens förslag. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Avtal om jordbruksarrende på del av fastigheten Äland 5:13

12 12(42) ÄRENDE 9 Dnr KS Avtal jordbruksarrende på del av fastigheten Äland 5:13 s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna bifogat avtal om jordbruksarrende på del av fastigheten Äland 5:13. Sammanfattning av ärendet Samhällsförvaltningen är i färd med att gå igenom avtal som kommunen har ingått med privatpersoner och företag. Genom det arbetet har en del formaliafel upptäckts samt avtal som behöver förnyas. Detta avtal kommer från den processen. Kommunledningskontoret ser ingen anledning att avvika från samhällsförvaltningens förslag. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Avtal om jordbruksarrende på del av fastigheten Äland 5:13

13 13(42) ÄRENDE 10 Dnr KS Avtal bostadsarrende på del av fastigheten Saltvik 2:73 s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna bifogat avtal om bostadsarrende på del av fastigheten Saltvik 2:73. Sammanfattning av ärendet Samhällsförvaltningen är i färd med att gå igenom avtal som kommunen har ingått med privatpersoner och företag. Genom det arbetet har en del formaliafel upptäckts samt avtal som behöver förnyas. Detta avtal kommer från den processen. Kommunledningskontoret ser ingen anledning att avvika från samhällsförvaltningens förslag. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Avtal om bostadsarrende på del av fastigheten Saltvik 2:73

14 14(42) ÄRENDE 11 Dnr KS Avtal jordbruksarrende på del av fastigheten Kragom 14:21 s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna bifogat avtal om jordbruksarrende på del av fastigheten Kragom 14:21. Sammanfattning av ärendet Samhällsförvaltningen är i färd med att gå igenom avtal som kommunen har ingått med privatpersoner och företag. Genom det arbetet har en del formaliafel upptäckts samt avtal som behöver förnyas. Det bifogade avtalet kommer från den processen. Kommunledningskontoret ser ingen anledning att avvika från samhällsförvaltningens förslag. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Avtal om jordbruksarrende på del av fastigheten Kragom 14:21

15 15(42) ÄRENDE 12 Dnr KS KS KS KS KS KS KS Reviderade reglementen för nämnderna s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att anta det reviderade reglementet för kommunstyrelsen, att anta det reviderade reglementet för arbetslivsnämnden, att anta det reviderade reglementet för samhällsnämnden, att anta det reviderade reglementet för skolnämnden, att anta det reviderade reglementet för socialnämnden, att anta det reviderade reglementet för myndighetsnämnden, att anta det reviderade reglementet för valnämnden, samt att Reglemente gällande arbetsformer för styrelser och nämnder, antaget av kommunfullmäktige , upphör att gälla. Sammanfattning av ärendet Det pågår ett arbete med att se över Härnösands kommuns styrande dokument och samla dem i en författningssamling. Under det arbetet har det framkommit att flera av nämndernas reglementen är i behov av uppdatering. Som ett led i arbetet med transparens och tydlighet föreslår även kommunstyrelseförvaltningen att reglementet gällande arbetsformer för styrelser och nämnder upphör att gälla och att innehållet istället förs in i respektive nämnds reglemente. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Förslag reviderat reglemente kommunstyrelsen Arbetslivsnämnden, sammanträdesprotokoll, Myndighetsnämnden, sammanträdesprotokoll, Samhällsnämnden, sammanträdesprotokoll, Socialnämnden, sammanträdesprotokoll,

16 16(42) Valnämnden, sammanträdesprotokoll,

17 17(42) ÄRENDE 13 Dnr KS Välfärdsbokslut och barnbokslut 2012 s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Välfärdsbokslut 2012 med barnbokslut Sammanfattning av ärendet Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att uppnå målet omfattas arbetet av att utarbeta ett Välfärdsbokslut på kommunal nivå. Välfärdsbokslutet ska vara ett hjälpmedel för förtroendevalda att se samband mellan beslut och uppnådda mål. De indikatorer som tagits fram i Härnösands kommuns Välfärdsbokslut 2012 visar på en nulägesblid av välfärden och hälsotillståndet i kommunen. Bokslutet innehåller, förutom nulägesbilden, delar av handlingsplaner tillhörande alkohol- och drogpolitiska programmet. I bokslutet ingår också förvaltningarnas redovisning av hälsofrämjande insatser inom den egna verksamheten. Till välvärdsbokslutet 2012 hör också ett barnbokslut. Bokslutet utgörs av sammanställning av indikatorer som visar på barn och ungdomars situation i Härnösands kommun. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Välfärdsbokslut 2012 med Barnbokslut Härnösands kommun

18 18(42) ÄRENDE 14 Dnr KS Äskande av medel avseende vistelsetid för barn i fritidshem s arbetsutskotts beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att avslå begäran från skolnämnden om att kommunstyrelsen utökar nämndens budgetramen för 2013 enligt nämndens förslag. Sammanfattning av ärendet Reglementet för vistelse inom fritidshem ändras för att erbjuda barn till arbetssökande och föräldralediga tillgång till verksamheten. Motivet bakom förslaget är att förbättra förutsättningarna för att samtliga barn, oavsett sociala och ekonomiska förhållande, ska ges lika tillgång till utbildning i skolväsendet samt för att främja allsidiga kontakter och en social gemenskap. Skolnämnden beslut är att införa rätt till fritidsplats för barn till föräldralediga och arbetssökande, att gälla från och med 1 juli 2013, samt att hälften av kostnaden på 2,4 mnkr ska finansieras av kommunstyrelsen för att beslutet ska kunna effektueras. Skolnämndens uppdrag är att klara sina kostnader inom av kommunfullmäktige beslutad budgetram för Skolnämnden äger rätt att omdisponera sina medel inom befintlig budgetram. Skolnämndens budgetram för 2013 har varit känd sedan maj 2012 och nämnden har haft god tid på sig att anpassa sina kostnader till de medel nämnden är tilldelad för s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Ekonomikontoret, tjänsteskrivelse,

19 19(42) ÄRENDE 15 Dnr KS Äskande av medel avseende utökad tid i barnomsorg för barn till föräldralediga och arbetssökande s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att avslå begäran från skolnämnden om att kommunstyrelsen utökar skolnämndens budgetram för 2013 enligt nämndens förslag. Sammanfattning av ärendet Nämnden strävar kontinuerligt efter att utveckla verksamheterna och den service kommunen tillhandahåller medborgarna. Att erbjuda utökad tid i barnomsorg för barn till föräldralediga samt arbetssökande är ett sätt att öka kontinuiteten i barns lärande och sociala samvaro. Skolnämnden har fattat beslut om att utöka ramtiden för barn till föräldralediga och arbetssökande från och med 1 juli Skolnämnden beslutar att uppbära hälften av kostnaden och äskar att hälften av kostnaden ska finansieras av kommunstyrelsen för att beslutet ska kunna effektueras. Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till att utöka ramtiden för barn till arbetsökande och föräldralediga. Skolnämndens uppdrag är att klara sina kostnader inom av kommunfullmäktige beslutad budgetram för Skolnämnden äger rätt att omdisponera sina medel inom befintlig budgetram. Skolnämndens budgetram för 2013 har varit känd sedan maj 2012 och nämnden har haft god tid på sig att anpassa sina kostnader till de medel nämnden är tilldelad för s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Ekonomikontoret, tjänsteskrivelse, Skolnämnden, sammanträdesprotokoll,

20 20(42) ÄRENDE 16 Dnr KS Huvudmannaskap Maskinhallen s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att huvudmannaskapet för maskinhallen flyttas från skolnämnden till arbetslivsnämnden, samt att omfördela kr av skolnämndens ram för 2013 till arbetslivsnämnden. s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att de preliminära budgetramarna för 2014 för skolnämnden och arbetslivsnämnden justeras så att skolnämndens ram minskas med kr och arbetslivsnämndens ram ökas med motsvarande summa. Sammanfattning av ärendet Både skolnämnden och arbetslivsnämnden har tidigare beslutat att verka för att huvudmannaskapet för maskinhallen skall överföras från skolförvaltningens ansvar till arbetslivsförvaltningen. Hyreskontraktet förs därför över till arbetslivsförvaltningen. Förvaltningscheferna har slutit en överenskommelse om sambruk där alla kostnader, intäkter samt verksamhetsansvar delas lika mellan förvaltningarna. Då budget för hyran av maskinhallen finns inom skolnämnden ram bör hälften av denna summa flyttas från skolnämnden budget till arbetslivsnämnden budget. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Ekonomikontoret, tjänsteskrivelse,

21 21(42) ÄRENDE 17 Dnr KS Framställan angående socialnämndens ekonomiska situation 2013 s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla begäran om utökad ekonomisk ram 2013 för att inrymma Café Trädgårn med 0,450 mnkr, stöd till sociala organisationer med 0,150 mnkr samt behållandet av habiliteringsersättning med 1,2 mnkr, att beslutet finansieras via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, samt att en dialog genomförs med en fördjupad analys av befintlig situation. Beskrivning av ärendet Den ökade mängden beviljade hemtjänsttimmar innebär att socialnämnden signalerar att de inte kommer att klara budgetramen för Socialnämndens budget för 2013 som fastställdes av kommunfullmäktige i september 2012 vilar på beräkningar från nämndens budgetskrivelse våren 2012 om att antalet beviljade hemtjänsttimmar ska vara 850. Vid ingången av 2013 så är antalet beviljade hemtjänsttimmar ca 1040 tim per dag. Socialnämnden flaggar för en ökad kostnad 2013 med 24,6 mnkr. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Ekonomikontoret, tjänsteskrivelse, Socialförvaltningens tjänsteskrivelse SOC

22 22(42) ÄRENDE 18 Dnr KS Placering av likvida medel s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Sammanfattning av ärendet Härnösandshus (10 mnkr) och HEMAB(121 mnkr) har betalats tillbaka sina lån till kommunen. För att motverka nedan nämnda och liknande förfaranden har ny lagstiftning införts, (SFS 2008:1 343, prop. 2008/09:65, bet. 2008/09: SkU19, rskr. 2008/09:114). Den nya lagstiftningen innebär att avdrag för ränteutgifter inte medges om ett antal förutsättningar är uppfyllda. Reglerna finns i 24 kap.10 a 10 e IL. Reglerna tillämpas på ränteutgifter som belöper sig på tiden efter den 31 december Reglerna är tillämpliga på sådana ränteutgifter även om de grundläggande transaktionerna har vidtagits innan lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari Kommunens förslag är att överföra 110 mnkr inklusive löneskatt på 22,5 mnkr vilket netto innebär att 87,5 mnkr tillförs pensionsstiftelsen i nytt kapital. Syftet med att överföra likvida medel till pensionsstiftelsen är att kunna säkerställa kommunens åttagande mot utökat antal åldersgrupper. Efter beräkningar från Swedbank så kan vi utöka åtagandet i stiftelsen till de som är födda 1942 och tidigare

23 23(42) Effekten på kommunens ekonomi är att kommande pensionsutbetalningar inte ökar utan kommer att ligga runt 37 mnkr istället för upp till 58 mnkr kommande år. Man undviker den så kallade pensionspuckeln. (se bilden ovan). Då kommunens befolkning blir äldre och mer vårdkrävande i framtiden så kan man omfördela pengar till vård istället för pension kommande år. Viktig effekt är att varje generation bär sin egen pensionskostnad vilket är ett tydligt rättvisekrav. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Göran Hådén (MP) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag. I yrkandet instämmer Fred Nilsson (S) och Anders Gäfvert (M). Ekonomikontoret, tjänsteskrivelse,

24 24(42) ÄRENDE 19 Dnr KS Slutrapport Arbets- och sysselsättningsskapande åtgärder s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna, att överlåta till arbetslivanämnden och socialnämnden att fortsätta utvecklingsarbetet, samt att avslå begäran om utredningsresurser. Sammanfattning av ärendet I maj 2012 föreslog socialnämnden och arbetslivsnämnden att en ny organisationsmodell för arbets- och sysselskapande åtgärder ska utarbetas. Modellen ska bygga på samordning av resurser. gav kommunchefen i uppdrag att i samverkan med socialförvaltningen och arbetslivsförvaltningen utarbeta ett förslag till ny organisationsmodell för arbets- och sysselsättningsskapande åtgärder. Resultatet skulle redovisas för kommunstyrelsen i januari Rapporten föreslår en kommunal organisationsmodell med arbetsnamnet Slussen. Förslaget innebär en förstärkning och vidareutveckling av befintliga verksamheter inom både arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Slutrapport, Sysselsättningsåtgärder/arbetskraftsenhet

25 25(42) ÄRENDE 20 Dnr KS Framtid Härnösand s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommundirektören att samordna och genomföra arbetet Framtid Härnösand, att arbetet fortlöpande ska återrapporteras till kommunstyrelsen, samt att finansiera Framtid Härnösand med maximalt två mnkr under år 2013 från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Sammanfattning av ärendet I och med beslutet i Mittuniversitetets styrelse om nedläggning av Campus Härnösand väcktes ett brett engagemang hos medborgarna i Härnösands kommun för Härnösands framtid. Ur detta engagemang skapades nätverksgrupper där medborgarna har möjlighet att bidra med tankar och goda idéer om Härnösands framtid. För att detta engagemang ska ha möjlighet att utmynna i något konstruktivt är det av vikt att arbetet samordnas av Kommunstyrelseförvaltningen. bör därför ge kommundirektören i uppdrag att samordna och genomföra arbetet. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan.

26 26(42) ÄRENDE 21 Dnr KS Övertagande av Sundsvall Härnösand flygplats Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut I det fall Härnösands kommun beslutar att ta över flygplatsen: föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avtalen med Swedavia för övertagandet av Sundsvall Härnösands flygplats, att godkänna att Sundsvalls ägarandel i den gemensamt ägda flygplatsen, baserat på invånarantal, uppgår till 69 %, Timrå 13 % och Härnösand 18 %, samt att detta beslut gäller under förutsättning att Sundsvall och Timrå kommuners kommunfullmäktige också godkänner dessa avtal. I det fall Härnösands kommun inte godkänner Swedavias avtal om övertagande av Sundsvall Härnösands flygplats: föreslår kommunfullmäktige att inte godkänna Swedavias förslag till avtal för övertagande av Sundsvall Härnösands flygplats. Frågan gällande organisationsform för Sundsvall Härnösands flygplats i det fall kommunerna beslutar att överta densamma, tas i särskilt beslut. Sammanfattning av ärendet Sundsvall Härnösands flygplats är en av tidigare 16 statliga flygplatser, vilka ägts och drivits av Luftfartsverket och sedermera det statliga bolaget Swedavia. En statlig utredning (Framtidens flyg, SOU 2007:70) och två därpå följande riksdags-/regeringsbeslut har lett fram till att staten, genom Swedavia, framdeles endast ska ansvara för ett nationellt basutbud om 10 flygplatser. Övriga flygplatser, varav Sundsvall Härnösand är en, ska enligt beslutet i första hand övertas av lokala eller regionala intressen såsom kommuner, landsting eller näringsliv. Sundsvall Härnösands flygplats är den sista av dessa flygplatser som Swedavia (tidigare LFV) har för avsikt att sälja till kommunen eller annan intressent. De tre kommunerna Sundsvall, Timrå och Härnösand har mot bakgrund av

27 27(42) ovanstående gemensamt förhandlat med Swedavia under ett par års tid i syfte att komma fram till ett avtalsförslag gällande övertagande av Sundsvall Härnösands flygplats. Överväganden Kommunledningarna i de tre kommunerna har gemensamt tagit fram förslag till avtal och styrande dokument. En god tillgänglighet till och från regionen är av avgörande betydelse för utvecklingen av regionen dess näringsliv och konkurrenskraft. Särskilt viktigt är en god koppling till Arlanda som utgör navet för vidare resande ut i landet och världen. I detta avseende har Sundsvall Härnösands flygplats en avgörande betydelse då andra transportslag och då främst järnvägen ännu inte kan erbjuda de restider som krävs för en god tillgänglighet till och från regionen. Att ta över Sundsvall Härnösands flygplats från Swedavia innebär stora ekonomiska risker för lång framtid för kommunerna. Dessa risker måste vägas mot risken att Swedavia lägger ner flygplatsen med de följder för tillgängligheten och arbetstillfällen som detta innebär med konsekvenser inte bara för privatpersoner utan för näringslivet inom regionen. Kommunfullmäktige i de tre kommunerna måste i sina överläggningar inför beslut väga in riskerna inom framförallt områdena Ekonomi Avtalet och dess obalans Miljörisker Begränsningarna i flygplatsens framtida utveckling Utmaningarna med gemensamt ägande Försämrad tillgänglighet till och från regionen Påverkan på regionens konkurrenskraft Att tre kommuner tillsammans ska inneha en gemensam bolagsstruktur eller kommunalförbund för ägande och drift av denna flygplats kommer i sig innebära svårigheter då tre fullmäktige ska komma överens om till exempel ägardirektiv och bolagsordning (förbundsordning) samt frågor av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt. Detta gäller även om formen för samarbete skulle vara i ett kommunalförbund eller gemensam nämnd. Övertagandet är i sig en risk som måste vägas mot en eventuell nedläggning av flygplatsen. Miljöriskerna och avtalets utformning, innebär också stora och svårbedömda risker för flygplatsens utveckling.

28 28(42) Kommunerna har att ta ställning till huruvida avtalet för övertagandet av Sundsvall Härnösands flygplats från Swedavia ska godkännas. I det fall kommunerna bestämmer sig för att inte ta över flygplatsen kan det komma att leda till att Swedavia lägger ned Sundsvall Härnösands flygplats med de konsekvenser för tillgängligheten i regionen som det medför. Å andra sidan, om kommunerna beslutar att ta över flygplatsen kommer det leda till ekonomiska konsekvenser för kommunerna på lång sikt. Dessa överväganden är av rent politisk karaktär och skrivelsen lämnas därför utan förordat förslag till beslut från tjänstemannahåll. Tjänsteskrivelse KS skrivna av Sundsvalls kommun

29 29(42) ÄRENDE 22 Dnr KS Organisationsform vid ett eventuellt övertagande av Sundsvall Härnösands flygplats Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Om kommunen beslutar att inte ta över flygplatsen, faller syftet med nuvarande ärende. I sådant fall kan följande beslut fattas: föreslår fullmäktige besluta att lägga ärendet till handlingarna. Om kommunen beslutar att överta flygplatsen och bilda ett kommunalförbund för verksamheten, kan följande beslut fattas. föreslår fullmäktige besluta att bilda kommunalförbund med Sundsvall kommun och Timrå kommun i syfte att driva och förvalta Sundsvall Härnösand flygplats, att fastställa förbundsordning för Sundsvall Härnösand flygplats enligt Sundsvalls kommuns förslag , att fastställa reglemente för dess förbundsdirektion enligt Sundsvalls kommuns förslag , samt att ovanstående beslut gäller under förutsättning att Sundsvall och Timrå kommuner fattar motsvarande beslut. Om kommunen beslutar att överta flygplatsen och organisera verksamheten i bolagsform, kan följande beslut fattas: föreslår fullmäktige besluta att bilda aktiebolag med Sundsvalls kommun och Timrå kommun i syfte att driva och förvalta Sundsvall Härnösands flygplats, att fastställa aktieägaravtal mellan Härnösand, Sundsvall och Timrå kommuner enligt förslag , att fastställa bolagsordning för Midlanda Fastigheter AB enligt förslag , att fastställa bolagsordning för Midlanda Flygplats AB enligt förslag ,

30 30(42) att fastställa bolagsspecifika ägardirektiv för Midlanda Fastigheter AB enligt förslag , att fastställa bolagsspecifika ägardirektiv för Midlanda Flygplats AB enligt förslag , att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med Sundsvall och Timrå kommun påbörja granskning samt föreslå eventuell revidering av ovan fastställda ägardirektiv, samt att ovanstående beslut gäller under förutsättning att Sundsvall och Timrå kommuner fattar motsvarande beslut. Sammanfattning av ärendet Sundsvall, Härnösand och Timrå kommuner har för avsikt att besluta om ett eventuellt övertagande av Sundsvall Härnösands flygplats. Om kommunerna beslutar överta flygplatsen, måste de även ta ställning till i vilken organisationsform de ska bedriva den gemensamma verksamheten. De huvudsakliga alternativen är att antingen bilda aktiebolag eller kommunalförbund. Om kommunerna beslutar att inte överta flygplatsen, finns inget behov att besluta i organisationsfrågan. Luftfartsverket och därefter det statliga bolaget Swedavia har tidigare ägt och drivit 16 statliga flygplatser. Efter en utredning 2007, beslutade staten att Swedavia hädanefter endast ska svara för ett nationellt basutbud om 10 flygplatser. Enligt beslutet ska övriga flygplatser i första hand övertas av lokala eller regionala intressen såsom kommuner, landsting eller näringsliv. Om det saknas intresse från dessa håll att överta den statliga flygplatsen, kan staten överväga och besluta om nedläggning av flygplatsen. är den sista av de flygplatser som Swedavia har för avsikt att sälja till en lokal eller regional intressent. De tre kommunerna Sundsvall, Timrå och Härnösand har gemensamt förhandlat med Swedavia under ett par års tid i syfte att komma fram till ett avtalsförslag gällande övertagande av Midlanda. Utgångspunkten i förberedelserna inför övertagandet av har varit att kommunerna ska bedriva verksamheten i bolagsform. Att det skulle vara den mest lämpade organisationsformen för den aktuella verksamheten är dock ingen självklarhet. Ett väsentligt argument mot att välja bolagsform för verksamheten är att aktiebolag ska ha som mål att gå med vinst. Samtidigt talar den ekonomiska prognosen för att flygplatsen kommer vara beroende av statlig och kommunal stödfinansiering, åtminstone under överskådlig tid. Kommunernas handlingsutrymme att lyfta det ekonomiska resultatet genom kommersiella kringverksamheter är kraftigt begränsat, då all kommunal aktivitet måste falla inom den kommunala kompetensen. Förhållandet kompliceras av att EU-kommissionen har inlett en granskning mot ett flertal flygplatser som får offentligt stöd. Det finns en väsentlig risk

31 31(42) att kommissionen kommer bedöma att den typ av underskottstäckning som flygplatsen sannolikt kommer kräva, är en förbjuden form av statligt stöd. I sådant fall måste verksamheten kunna bära sitt eget resultat. Det är möjligt att lagligheten av ekonomiska tillskott till verksamheten inte kommer att bedömas olika oavsett val av organisationsform. Kommunalförbund är dock i vart fall i vissa avseenden bättre lämpat att hantera ett negativt ekonomiskt utfall än ett aktiebolag. Kommunalförbund löper exempelvis inte samma uttalade risk att tvingas upplösas eller gå i konkurs, som ett bolag gör om verksamheten inte är ekonomiskt bäraktig under längre tid. Organisationsform och statstödsrättsliga frågor är behandlade i rapporten Midlanda. Kommunledningarna i de tre kommunerna har gemensamt tagit fram förslag till avtal och styrande dokument för ett eventuellt bildande av kommunalförbund likväl som för ett aktiebolag. Om flygplatsen förvärvas och ska bedrivas i kommunalförbund, föreslås att förbundet styrs av en förbundsdirektion. I det fall flygplatsen förvärvas och verksamheten ska bedrivas i bolagsform, föreslås att ett moderbolag, Midlanda Fastigheter AB, ska äga och förvalta flygplatsen, samt att ett dotterbolag, Midlanda Flygplats AB, föreslås ansvara för den löpande flygplatsverksamheten. Avtalsförslagen har utformats så likartat som möjligt för de två organisationsformerna. Framtagandet av styrdokumenten har skett gemensamt mellan de tre kommunerna. Så väl egna jurister som extern kompetens har anlitats för att säkerställa att styrdokumenten är utformade på ett korrekt sätt. Övervägandena i beslutet är av rent politisk karaktär och skrivelsen lämnas därför utan förordat förslag till beslut. Tjänsteskrivelse av Sundsvalls kommun KS ,

32 32(42) ÄRENDE 23 Dnr KS s budget 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna budgetförslaget och överlämna det till budgetberedningen. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelseförvaltningen Verksamheten s viktigaste uppgift är att vara kommunens ledande politiska organ, med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomi. leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Under kommunstyrelsens ansvar ligger ekonomikontoret, personalkontoret, näringslivsenheten samt kommunledningskontoret. Ekonomi- och personalkontoret ansvarar för styrning och ledning inom sina expertområden. Dessutom ansvarar respektive kontor för support mot de olika förvaltningarna. Näringslivsenheten ansvarar för samarbetet mellan kommunen och näringslivet och innefattar näringslivsfrågor genom företagslots, företagsetableringar, turismfrågor, landsbygdsutveckling, centrumutveckling, inflyttning och nyföretagande. Kommunledningskontoret är en serviceorganisation som skall samordna och verkställa kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut och intentioner samt ge service till den politiska organisationen, förvaltningarna och medborgarna. Utöver detta har kommunledningskontoret ansvar för verksamheterna rörande IT, kost, överförmynderi och trafik. Genom samverkan ska kommunledningskontoret underlätta för den decentraliserade organisationen att nå ett effektivt resursutnyttjande och högsta möjliga medborgarnytta. mål Läggs till när målen för 2014 är klara.

33 33(42) Driftbudget Budget Budgetförslag Förändringar Ansvar i budget Kommunfullmäktige Revision Myndighetsnämnd Valnämnd Kommunchef Näringslivsenheten Personalkontoret Ekonomikontoret Ekonomichef, Finansen Kommunledningskontoret Kostenheten IT-enheten Trafikenheten Överförmyndarenheten Totalt I löpande text avrundas siffrorna till hela tiotusental. Kommunfullmäktige presenterar ett budgetförslag som är 40 tkr högre än för Fullmäktiges budget har justerats för att möta den uppskattade mängden 25-årsuppvaktningar som tros inträffa under Revisionen presenterar ett budgetförslag som är 299 tkr högre än Ökningen beror på en ökad kostnadsbild avseende konsulttjänster. Myndighetsnämndens budget är i stort oförändrad. Valnämndens budget är ökad med 762 tkr eftersom 2014 är valår. Det kommer att ske två stycken val, det är till EU-parlamentet och till riksdag/landsting/kommun. Utfallet för valåret 2010 är basen till budgeten Utfallet 2010 är dubblerat eftersom det då var endast ett val. s budget för 2014 är i princip oförändrad, ökningen beror på löneuppräkning. Kommunchefs budgetförslag är något högre än föregående år. Ökningen härrör sig uppräknade hyror för Rådhuset.

34 34(42) Näringslivsenhetens budgetförslag innebär en ökning med 386 tkr. Lönekostnaderna inkl arbetsgivaravgifter och pension stiger med 635 tkr på grund av löneuppräkning. Lämnade bidrag minskar och Leader Högs Kusten avslutas under 2013 vilket minskar kostnaderna med 250 tkr. Personalkontoret presenterar ett budgetförslag som ligger 744 tkr högre än Hela denna ökning härrör sig till uppräknade löner. Fokusområden 2014 är fortsatt satsning på målet goda ledare, åtgärdsprogram för personaloch kompetensförsörjning, jämställdhets och mångfaldsfrågor. En omfördelning sker från rehabiliterande åtgärder till hälsofrämjande aktiviteter och ett genomförande av medarbetarskapets år. Ekonomikontoret presenterar ett budgetförslag som är tkr lägre än för Detta beror på en minskning av utrymmet för KS oförutsedda. Fokusområden 2014 är ökad kvalité på analys och uppföljning. Fortsatt satsning på att dokumentera processer samt upprättade av arbetsinstruktioner kommer vara ett viktigt arbete under Upphandlingsgruppen ska fokusera på ökad avtalstrohet. Kommunledningskontorets budgetförslag för 2014 är 650 tkr högre än föregående år. Projekt RIGES kommer att avslutas under Informationsutveckling kommer tillsammans med webb-utveckling att vara ett fokusområde. Webben kan komma att kräva extra resurser som inte är budgeterade. Ett annat fokusområde 2014 är arkivfrågor. En trainee kommer under hösten 2013 och finns kvar under 2014, 200 tkr är budgeterat för detta. Kommundoktoranden finns kvar i verksamheten till halvåret Noteras bör att 2014 är valår! Kostenheten är liksom tidigare nollbudgeterad. IT-enhetens budget ökar med tkr från föregående år. Lönekostnaderna inkl arbetsgivaravgifter och pension står för hela ökningen. Trafikenhetens budget ökar med 905 tkr, en ökning som härleds till ökade kostnader för kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjutsar samt uppräkning av löner. Överförmyndarenhetens budgetförslag innebär en ökning från föregående år med 180 tkr. Enhetens arvodering av förvaltare och gode män baseras på prisbasbeloppet. Enheten ser även ett fortsatt ökat behov av ställföreträdare, då det behovet bedöms öka pga. åldersstruktur i kommunen samt ett ökat behov gällande mer komplicerade och omfattande ärenden. Äskanden Kommunstyrelseförvaltningen har inga äskanden för budget 2014.

35 35(42) Investeringsbudget Investeringsbudget KSF 2014 Investering KSF Investeringar Internbanken KS exploatering SUMMA (TKR) Den totala investeringsbudgeten för KSF ökar med 1 mnkr och föreslås till 9 mnkr för Ekonomikontoret, tjänsteskrivelse

36 36(42) ÄRENDE 24 Dnr KS Omfördelning av arvoden i skolnämnden och samhällsnämnden Förslag till beslut beslutar att omfördela den politiska tiden i skolnämnden så att ordförande erhåller arvode om 70 procent av heltid och förste vice ordförande erhåller arvode om 15 procent av heltid, att omfördela den politiska tiden i samhällsnämnden så att ordförande erhåller arvode om 65 procent av heltid och vice ordförande erhåller arvode om 20 procent av heltid, att fördelningen av politisk tid i skolnämnden gäller retroaktivt från den 1 januari 2013, att fördelningen av politisk tid i samhällsnämnden gäller retroaktivt från den 1 april 2012, samt att reglering av eventuella löneförändringar sker efter att erforderliga beslut är tagna av kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet fattade den 4 september 2012 beslut om en omfördelning av politisk tid för majoritetsföreträdarna i samhällsnämnden och den 8 januari 2013 om politisk tid för majoritetsföreträdarna i skolnämnden. Dessa omfördelningsbeslut togs med stöd i det reglemente för arvodering av förtroendevalda som antagits av kommunfullmäktige s beslut från 4 september 2012 och 8 januari 2013 överklagades till Förvaltningsrätten som upphävde besluten med hänvisning till att beslut gällande grunderna för ersättningar till förtroendevalda inte kan delegeras av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Med anledning av detta föreslår nu kommunledningskontoret att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige fastställa besluten angående omfördelningen av arvoden i skolnämnden och samhällsnämnden. kommer inför kommande mandatperiod att lägga fram ett förslag till kommunfullmäktige på revidering av det nu gällande reglementet

37 37(42) för arvodering av företroendevalda så att konflikt med kommunallagen inte föreligger. Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse,

38 38(42) ÄRENDE 25 Dnr KS s uppdragsbeslut Förslag till beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund informeras om de beslut som på kommunstyrelsens vägnar har fattats av utskotten och enskilda tjänstemän.

39 39(42) ÄRENDE 26 Dnr KS Redovisning av delegationsbeslut Förslag till beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund informeras om de beslut som på kommunstyrelsens vägnar har fattats av utskotten och enskilda tjänstemän.

40 40(42) ÄRENDE 27 Dnr Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen

41 41(42) ÄRENDE 28 Dnr KS Ärenden för kännedom s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga ärendena för kännedom till handlingarna Yttrande gällande översiktsplan Sundsvall, samråd Revisionen Granskning av rutiner för förteckning av konst Rapport Unga till arbete Beslut Sundsvalls kommun Övertagande av Midlanda flygplats Beslut Timrå kommun Midlanda flygplats övertagande av Beslut Timrå kommun Midlanda flygplats val av organisationsform vid övertagande.

42 42(42) ÄRENDE 29 Dnr Ev. tillkommande ärenden

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05 Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus, polstjernan11.20-11.40 Jan-Christer Jonsson (S) ordf Lena Bergqvist (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Anders Sandström (S) Tony Andersson

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktige

Handlingar till Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Datum 2013-11-13 Sida 1(1) Kommunfullmäktige Ina Lindström Handlingar till Kommunfullmäktige Måndag den 25 november 2013 13.15 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8. Sammanträdet

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer