KALLELSE. Datum kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april i KS-salen, Rådhuset.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset."

Transkript

1 KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung 8.45 Information om stödspar i JAK-banken samt placering av likvida medel Bo Glas 9.00 Information om kommunstyrelsens budget 2014 Jan-Olof Högström 9.15 Information om Välfärdsbokslut och barnbokslut 2012 Karin Erlander 9.30 Kaffe 9.50 Ärendegenomgång Information om övertagande av Midlanda Alexandra Wiklund och Mikael Åhlund Fortsatt ärendegenomgång Lunch och gruppmöten Beslutsmöte Föredragningslista Sidnr 1. Val av justerare och tid för justering 2. Motion Internet på boende 3 3. Motion Involvera fler i den allmänna frågestunden 4 4. Motion Gemensam upphandlingsenhet 6 5. Medborgarförslag Stödspar i JAK-banken 7 6. Medborgarförslag Bassängträning i samverkan mellan kommunen och 8 vårdcentraler 7. Medborgarförslag Rehabbassängens framtid i Härnösand hotad Avtal jordbruksarrende på del av fastigheten Äland 5: Avtal jordbruksarrende på del av fastigheten Äland 5: Avtal bostadsarrende på del av fastigheten Saltvik 2: Avtal jordbruksarrende på del av fastigheten Kragom 14: Reviderade reglementen för nämnderna Välfärdsbokslut och barnbokslut Äskande av medel avseende vistelsetid för barn i fritidshem Äskande av medel avseende utökad tid i barnomsorg för barn till 19 föräldralediga och arbetssökande 16. Huvudmannaskap Maskinhallen Framställan angående socialnämndens ekonomiska situation Placering av likvida medel Slutrapport Arbets- och sysselsättningsskapande åtgärder Framtid Härnösand Övertagande av Sundsvall Härnösands flygplats Organisationsform vid ett övertagande av Sundsvall Härnösands flygplats s budget Omfördelning av arvoden i skolnämnden och samhällsnämnden 36

2 2 25. s uppdragsbeslut Redovisning av delegationsbeslut Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör Ärenden för kännedom Ev tillkommande ärenden 42 Fred Nilsson ordförande

3 3(42) ÄRENDE 2 Dnr KS Motion Internet på boende s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Sammanfattning av ärendet Ingemar Wiklander (KD) föreslår i en motion att socialförvaltningen ska tillhandahålla trådlöst internet och 1 dator per boende samt att vid framtida entreprenadupphandlingar förhandla till sig samma förmån för boende. Socialförvaltningen har i en remiss yttrat sig om ärendet och avvisar förslaget med hänvisning till att boendet är att betrakta som ett eget boende som utrustas efter eget behov, intresse och tillgångar. IT-enheten har också yttrat sig i ärendet och avvisar förslaget med hänvisning till att kommunen tillhandahåller internet till personal och elever, inte till brukare och anhöriga. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Remissvar Socialförvaltningen Remissvar IT-enheten Ingemar Wiklander (KD), motion,

4 4(42) ÄRENDE 3 Dnr KS Motion Involvera fler i den allmänna frågestunden s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen, att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att göra en översyn av arbetsordningen för kommunfullmäktige, samt att den reviderade arbetsordningen för kommunfullmäktige föreläggs för fullmäktige senast i juni Sammanfattning av ärendet Eva Olstedt-Lundgren (FP) och Fredrik Lundvall (C) har i en motion daterad föreslagit att gruppledarna och andre vice ordförandena får deltaga i allmänna frågestunden samt att förändringen ska gälla från nästkommande frågestund. Bakgrunden är att motionärerna vill ha en mer levande frågestund där även företrädare för oppositionen får komma till tals. Reglerna för allmänhetens frågestund regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning, som är fastställd av kommunfullmäktige I arbetsordningen för kommunfullmäktige framgår av 24 att allmänhetens frågestund, allmänpolitisk debatt, debatt i särskild fråga, frågestunder med företrädare för styrelser och nämnder samt information om organisation, myndighet m fl. får ske i samband med fullmäktiges sammanträden om tid kan medges. Det framgår inte i arbetsordningen vilka av fullmäktiges ledamöter som äger rätt att delta i allmänhetens frågestund och det kan därmed vara nödvändigt att förtydliga arbetsordningen. Kommunfullmäktiges presidium har varit delaktiga i beredningen av motionen och anser att motionen bör bifallas. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen bifalls och att kommunledningskontoret ges i uppdrag att göra en översyn av arbetsordningen för kommunfullmäktige.

5 5(42) Om motionen bifalls av kommunfullmäktige bör de nya bestämmelserna för allmänhetens frågestund gälla fr.o.m. nästkommande frågestund, så som motionärerna önskar. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Eva Olstedt-Lundgren (FP) och Fredrik Lundvall (C), motion,

6 6(42) ÄRENDE 4 Dnr KS Motion Gemensam upphandlingsenhet s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att bifalla den första att-satsen, samt att avslå motionens andra att-sats. Sammanfattning av ärendet Motionären anför att det oftare och oftare blir fel i upphandlingar vilket leder till överklagan och fördröjningar i processen. Vidare sägs det i motionen att små kommuner har svårt att upprätthålla kompetens inom specialavdelningar själva. Motionären önskar att det ska ske samarbete med andra kommunerna i vår region och föreslår att kommunen ska undersöka möjligheten att bilda en gemensam upphandlingsenhet i regionen och att en oberoende konsult ska få i uppdrag att undersöka detta. Motionären föreslår: att undersöka möjligheten att bilda en gemensam upphandlingsenhet med angränsande kommuner samt, att uppdra åt en oberoende konsult att genomföra uppdraget Kommundirektör Sofia Pettersson har tillsammans med kommunchefer i närliggande kommuner bett respektive ekonomichef att tillsammans starta upp ett projekt för att se över möjligheten att öka samarbetet i enskilda upphandlingar och även se över en organisatorisk sammanslagning samt utreda hur en upphandlingsprocess bör/ska fungera. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, Anders Gäfvert (M), motion,

7 7(42) ÄRENDE 5 Dnr KS Medborgarförslag Stödspar i JAK-banken s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott beslutar att Sammanfattning av ärendet JAK är en medlemsägd bank som strävar mot en rättvisare ekonomi bl a genom att vara räntefri. Den som sparar i JAK får inte ränta på sina sparade pengar men betalar inte heller ränta på sina lån utan lånar till självkostnadspris. När man sparar får man sparpoäng som man kan använda om man lånar, eller låta andra använda vid sina lån. Förslaget innebär att kommunen sparar i JAK i syfte att stödja lokala företag och föreningar utan att det kostar något eller innebär några risker för kommunen. Det finns ett flertal kommuner som idag använder sig av JAK t.ex. Strömsund, Skellefteå och Boden. Rekommendationer från SKL är att inte spara i JAK för att dela ut de sparpoäng som uppstår till olika föreningar och organisationer. Om Härnösands kommun vill stödja organisationer, föreningar och lokala företag så bör det göras via skattemedel. Kommunens kostnad med att spara i JAK är den ränteintäkt man avstår då man sparar i JAK samt den administration man skapar via att fördela ut sparpoäng. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Arbetsutskottets ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag. I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M). Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, Medborgarförslag,

8 8(42) ÄRENDE 6 Dnr KF Medborgarförslag Bassängträning i samverkan mellan kommunen och vårdcentraler s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att förklara medborgarförslaget besvarat i den meningen att dialog om ökad tillgänglighet i rehabbassängen förts med landstinget. Sammanfattning av ärendet I ett medborgarförslag föreslås att Härnösands kommun ska inleda samarbete med vårdcentraler för att få fler tider för bassängträning. s arbetsutskott beslutade att föreslå kommunfullmäktige avslå förslaget. Vid beredning till kommunstyrelsen drogs ärendet bort för ytterligare beredning. Med anledning av det pågående arbetet med överföring av hemsjukvård från landstinget till kommunen kan frågan om samarbete kring rehabfrågor komma att aktualiseras. Kommunledningskontoret anser att kommunen kan avvakta aktiviteter gällande samarbete kring rehabbassängen för att se resultatet av pågående samarbetesprojekt mellan landsting och kommun innan nya steg tas. I medborgarförslagets anda har Härnösands kommun haft upprepade kontakter med lanstingsledningen. Utöver detta har landstingsstyrelsen beslutat den 12 februari 2013, att hyran för ideella föreningar som vill hyra rehabbassängen ska reduceras. Beslutet innebär en hyressänkning från 730 kronor i timmen till 500 kronor i timmen. Den nya avgiften gäller från 1 jan Detta innebär minskade kostnader för de ideella föreningar som idag hyr bassängen, vilket i slutändan gynnar medlemmar med olika besvär. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Arbetsutskottets ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges följande lydelse:

9 9(42) att förklara medborgarförslaget besvarat i den meningen att dialog om ökad tillgänglighet i rehabbassängen förts med landstinget. I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M). Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Medborgarförslag,

10 10(42) ÄRENDE 7 Dnr KS Medborgarförslag Rehabbassängens framtid i Härnösand hotad s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att förklara medborgarförslaget besvarat i den meningen att dialog om ökad tillgänglighet i rehabbassängen förts med landstinget. Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag föreslår att kommunen antingen genom samarbete med landstinget eller som egen huvudman se till att verksamheten vid Rehabbassängen fungerar i framtiden. Med anledning av det pågående arbetet med överföring av hemsjukvård från landstinget till kommunen kan frågan om samarbete kring rehabfrågor komma att aktualiseras. Kommunledningskontoret anser att kommunen kan avvakta aktiviteter gällande samarbete kring rehabbassängen för att se resultatet av pågående samarbetesprojekt mellan landsting och kommun innan nya steg tas. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Arbetsutskottets ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges följande lydelse: att förklara medborgarförslaget besvarat i den meningen att dialog om ökad tillgänglighet i rehabbassängen förts med landstinget. I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M). Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Medborgarförslag,

11 11(42) ÄRENDE 8 Dnr KS Avtal jordbruksarrende på del av fastigheten Äland 5:13 s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna bifogat avtal om jordbruksarrende på del av fastigheten Äland 5:13. Sammanfattning av ärendet Samhällsförvaltningen är i färd med att gå igenom avtal som kommunen har ingått med privatpersoner och företag. Genom det arbetet har en del formaliafel upptäckts samt avtal som behöver förnyas. Detta avtal kommer från den processen. Kommunledningskontoret ser ingen anledning att avvika från samhällsförvaltningens förslag. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Avtal om jordbruksarrende på del av fastigheten Äland 5:13

12 12(42) ÄRENDE 9 Dnr KS Avtal jordbruksarrende på del av fastigheten Äland 5:13 s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna bifogat avtal om jordbruksarrende på del av fastigheten Äland 5:13. Sammanfattning av ärendet Samhällsförvaltningen är i färd med att gå igenom avtal som kommunen har ingått med privatpersoner och företag. Genom det arbetet har en del formaliafel upptäckts samt avtal som behöver förnyas. Detta avtal kommer från den processen. Kommunledningskontoret ser ingen anledning att avvika från samhällsförvaltningens förslag. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Avtal om jordbruksarrende på del av fastigheten Äland 5:13

13 13(42) ÄRENDE 10 Dnr KS Avtal bostadsarrende på del av fastigheten Saltvik 2:73 s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna bifogat avtal om bostadsarrende på del av fastigheten Saltvik 2:73. Sammanfattning av ärendet Samhällsförvaltningen är i färd med att gå igenom avtal som kommunen har ingått med privatpersoner och företag. Genom det arbetet har en del formaliafel upptäckts samt avtal som behöver förnyas. Detta avtal kommer från den processen. Kommunledningskontoret ser ingen anledning att avvika från samhällsförvaltningens förslag. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Avtal om bostadsarrende på del av fastigheten Saltvik 2:73

14 14(42) ÄRENDE 11 Dnr KS Avtal jordbruksarrende på del av fastigheten Kragom 14:21 s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna bifogat avtal om jordbruksarrende på del av fastigheten Kragom 14:21. Sammanfattning av ärendet Samhällsförvaltningen är i färd med att gå igenom avtal som kommunen har ingått med privatpersoner och företag. Genom det arbetet har en del formaliafel upptäckts samt avtal som behöver förnyas. Det bifogade avtalet kommer från den processen. Kommunledningskontoret ser ingen anledning att avvika från samhällsförvaltningens förslag. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Avtal om jordbruksarrende på del av fastigheten Kragom 14:21

15 15(42) ÄRENDE 12 Dnr KS KS KS KS KS KS KS Reviderade reglementen för nämnderna s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att anta det reviderade reglementet för kommunstyrelsen, att anta det reviderade reglementet för arbetslivsnämnden, att anta det reviderade reglementet för samhällsnämnden, att anta det reviderade reglementet för skolnämnden, att anta det reviderade reglementet för socialnämnden, att anta det reviderade reglementet för myndighetsnämnden, att anta det reviderade reglementet för valnämnden, samt att Reglemente gällande arbetsformer för styrelser och nämnder, antaget av kommunfullmäktige , upphör att gälla. Sammanfattning av ärendet Det pågår ett arbete med att se över Härnösands kommuns styrande dokument och samla dem i en författningssamling. Under det arbetet har det framkommit att flera av nämndernas reglementen är i behov av uppdatering. Som ett led i arbetet med transparens och tydlighet föreslår även kommunstyrelseförvaltningen att reglementet gällande arbetsformer för styrelser och nämnder upphör att gälla och att innehållet istället förs in i respektive nämnds reglemente. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Förslag reviderat reglemente kommunstyrelsen Arbetslivsnämnden, sammanträdesprotokoll, Myndighetsnämnden, sammanträdesprotokoll, Samhällsnämnden, sammanträdesprotokoll, Socialnämnden, sammanträdesprotokoll,

16 16(42) Valnämnden, sammanträdesprotokoll,

17 17(42) ÄRENDE 13 Dnr KS Välfärdsbokslut och barnbokslut 2012 s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Välfärdsbokslut 2012 med barnbokslut Sammanfattning av ärendet Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att uppnå målet omfattas arbetet av att utarbeta ett Välfärdsbokslut på kommunal nivå. Välfärdsbokslutet ska vara ett hjälpmedel för förtroendevalda att se samband mellan beslut och uppnådda mål. De indikatorer som tagits fram i Härnösands kommuns Välfärdsbokslut 2012 visar på en nulägesblid av välfärden och hälsotillståndet i kommunen. Bokslutet innehåller, förutom nulägesbilden, delar av handlingsplaner tillhörande alkohol- och drogpolitiska programmet. I bokslutet ingår också förvaltningarnas redovisning av hälsofrämjande insatser inom den egna verksamheten. Till välvärdsbokslutet 2012 hör också ett barnbokslut. Bokslutet utgörs av sammanställning av indikatorer som visar på barn och ungdomars situation i Härnösands kommun. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Välfärdsbokslut 2012 med Barnbokslut Härnösands kommun

18 18(42) ÄRENDE 14 Dnr KS Äskande av medel avseende vistelsetid för barn i fritidshem s arbetsutskotts beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att avslå begäran från skolnämnden om att kommunstyrelsen utökar nämndens budgetramen för 2013 enligt nämndens förslag. Sammanfattning av ärendet Reglementet för vistelse inom fritidshem ändras för att erbjuda barn till arbetssökande och föräldralediga tillgång till verksamheten. Motivet bakom förslaget är att förbättra förutsättningarna för att samtliga barn, oavsett sociala och ekonomiska förhållande, ska ges lika tillgång till utbildning i skolväsendet samt för att främja allsidiga kontakter och en social gemenskap. Skolnämnden beslut är att införa rätt till fritidsplats för barn till föräldralediga och arbetssökande, att gälla från och med 1 juli 2013, samt att hälften av kostnaden på 2,4 mnkr ska finansieras av kommunstyrelsen för att beslutet ska kunna effektueras. Skolnämndens uppdrag är att klara sina kostnader inom av kommunfullmäktige beslutad budgetram för Skolnämnden äger rätt att omdisponera sina medel inom befintlig budgetram. Skolnämndens budgetram för 2013 har varit känd sedan maj 2012 och nämnden har haft god tid på sig att anpassa sina kostnader till de medel nämnden är tilldelad för s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Ekonomikontoret, tjänsteskrivelse,

19 19(42) ÄRENDE 15 Dnr KS Äskande av medel avseende utökad tid i barnomsorg för barn till föräldralediga och arbetssökande s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att avslå begäran från skolnämnden om att kommunstyrelsen utökar skolnämndens budgetram för 2013 enligt nämndens förslag. Sammanfattning av ärendet Nämnden strävar kontinuerligt efter att utveckla verksamheterna och den service kommunen tillhandahåller medborgarna. Att erbjuda utökad tid i barnomsorg för barn till föräldralediga samt arbetssökande är ett sätt att öka kontinuiteten i barns lärande och sociala samvaro. Skolnämnden har fattat beslut om att utöka ramtiden för barn till föräldralediga och arbetssökande från och med 1 juli Skolnämnden beslutar att uppbära hälften av kostnaden och äskar att hälften av kostnaden ska finansieras av kommunstyrelsen för att beslutet ska kunna effektueras. Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till att utöka ramtiden för barn till arbetsökande och föräldralediga. Skolnämndens uppdrag är att klara sina kostnader inom av kommunfullmäktige beslutad budgetram för Skolnämnden äger rätt att omdisponera sina medel inom befintlig budgetram. Skolnämndens budgetram för 2013 har varit känd sedan maj 2012 och nämnden har haft god tid på sig att anpassa sina kostnader till de medel nämnden är tilldelad för s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Ekonomikontoret, tjänsteskrivelse, Skolnämnden, sammanträdesprotokoll,

20 20(42) ÄRENDE 16 Dnr KS Huvudmannaskap Maskinhallen s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att huvudmannaskapet för maskinhallen flyttas från skolnämnden till arbetslivsnämnden, samt att omfördela kr av skolnämndens ram för 2013 till arbetslivsnämnden. s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att de preliminära budgetramarna för 2014 för skolnämnden och arbetslivsnämnden justeras så att skolnämndens ram minskas med kr och arbetslivsnämndens ram ökas med motsvarande summa. Sammanfattning av ärendet Både skolnämnden och arbetslivsnämnden har tidigare beslutat att verka för att huvudmannaskapet för maskinhallen skall överföras från skolförvaltningens ansvar till arbetslivsförvaltningen. Hyreskontraktet förs därför över till arbetslivsförvaltningen. Förvaltningscheferna har slutit en överenskommelse om sambruk där alla kostnader, intäkter samt verksamhetsansvar delas lika mellan förvaltningarna. Då budget för hyran av maskinhallen finns inom skolnämnden ram bör hälften av denna summa flyttas från skolnämnden budget till arbetslivsnämnden budget. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Ekonomikontoret, tjänsteskrivelse,

21 21(42) ÄRENDE 17 Dnr KS Framställan angående socialnämndens ekonomiska situation 2013 s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla begäran om utökad ekonomisk ram 2013 för att inrymma Café Trädgårn med 0,450 mnkr, stöd till sociala organisationer med 0,150 mnkr samt behållandet av habiliteringsersättning med 1,2 mnkr, att beslutet finansieras via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, samt att en dialog genomförs med en fördjupad analys av befintlig situation. Beskrivning av ärendet Den ökade mängden beviljade hemtjänsttimmar innebär att socialnämnden signalerar att de inte kommer att klara budgetramen för Socialnämndens budget för 2013 som fastställdes av kommunfullmäktige i september 2012 vilar på beräkningar från nämndens budgetskrivelse våren 2012 om att antalet beviljade hemtjänsttimmar ska vara 850. Vid ingången av 2013 så är antalet beviljade hemtjänsttimmar ca 1040 tim per dag. Socialnämnden flaggar för en ökad kostnad 2013 med 24,6 mnkr. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Ekonomikontoret, tjänsteskrivelse, Socialförvaltningens tjänsteskrivelse SOC

22 22(42) ÄRENDE 18 Dnr KS Placering av likvida medel s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Sammanfattning av ärendet Härnösandshus (10 mnkr) och HEMAB(121 mnkr) har betalats tillbaka sina lån till kommunen. För att motverka nedan nämnda och liknande förfaranden har ny lagstiftning införts, (SFS 2008:1 343, prop. 2008/09:65, bet. 2008/09: SkU19, rskr. 2008/09:114). Den nya lagstiftningen innebär att avdrag för ränteutgifter inte medges om ett antal förutsättningar är uppfyllda. Reglerna finns i 24 kap.10 a 10 e IL. Reglerna tillämpas på ränteutgifter som belöper sig på tiden efter den 31 december Reglerna är tillämpliga på sådana ränteutgifter även om de grundläggande transaktionerna har vidtagits innan lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari Kommunens förslag är att överföra 110 mnkr inklusive löneskatt på 22,5 mnkr vilket netto innebär att 87,5 mnkr tillförs pensionsstiftelsen i nytt kapital. Syftet med att överföra likvida medel till pensionsstiftelsen är att kunna säkerställa kommunens åttagande mot utökat antal åldersgrupper. Efter beräkningar från Swedbank så kan vi utöka åtagandet i stiftelsen till de som är födda 1942 och tidigare

23 23(42) Effekten på kommunens ekonomi är att kommande pensionsutbetalningar inte ökar utan kommer att ligga runt 37 mnkr istället för upp till 58 mnkr kommande år. Man undviker den så kallade pensionspuckeln. (se bilden ovan). Då kommunens befolkning blir äldre och mer vårdkrävande i framtiden så kan man omfördela pengar till vård istället för pension kommande år. Viktig effekt är att varje generation bär sin egen pensionskostnad vilket är ett tydligt rättvisekrav. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Göran Hådén (MP) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag. I yrkandet instämmer Fred Nilsson (S) och Anders Gäfvert (M). Ekonomikontoret, tjänsteskrivelse,

24 24(42) ÄRENDE 19 Dnr KS Slutrapport Arbets- och sysselsättningsskapande åtgärder s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna, att överlåta till arbetslivanämnden och socialnämnden att fortsätta utvecklingsarbetet, samt att avslå begäran om utredningsresurser. Sammanfattning av ärendet I maj 2012 föreslog socialnämnden och arbetslivsnämnden att en ny organisationsmodell för arbets- och sysselskapande åtgärder ska utarbetas. Modellen ska bygga på samordning av resurser. gav kommunchefen i uppdrag att i samverkan med socialförvaltningen och arbetslivsförvaltningen utarbeta ett förslag till ny organisationsmodell för arbets- och sysselsättningsskapande åtgärder. Resultatet skulle redovisas för kommunstyrelsen i januari Rapporten föreslår en kommunal organisationsmodell med arbetsnamnet Slussen. Förslaget innebär en förstärkning och vidareutveckling av befintliga verksamheter inom både arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan. Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Slutrapport, Sysselsättningsåtgärder/arbetskraftsenhet

25 25(42) ÄRENDE 20 Dnr KS Framtid Härnösand s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommundirektören att samordna och genomföra arbetet Framtid Härnösand, att arbetet fortlöpande ska återrapporteras till kommunstyrelsen, samt att finansiera Framtid Härnösand med maximalt två mnkr under år 2013 från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Sammanfattning av ärendet I och med beslutet i Mittuniversitetets styrelse om nedläggning av Campus Härnösand väcktes ett brett engagemang hos medborgarna i Härnösands kommun för Härnösands framtid. Ur detta engagemang skapades nätverksgrupper där medborgarna har möjlighet att bidra med tankar och goda idéer om Härnösands framtid. För att detta engagemang ska ha möjlighet att utmynna i något konstruktivt är det av vikt att arbetet samordnas av Kommunstyrelseförvaltningen. bör därför ge kommundirektören i uppdrag att samordna och genomföra arbetet. s arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen besluta enligt ovan.

26 26(42) ÄRENDE 21 Dnr KS Övertagande av Sundsvall Härnösand flygplats Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut I det fall Härnösands kommun beslutar att ta över flygplatsen: föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avtalen med Swedavia för övertagandet av Sundsvall Härnösands flygplats, att godkänna att Sundsvalls ägarandel i den gemensamt ägda flygplatsen, baserat på invånarantal, uppgår till 69 %, Timrå 13 % och Härnösand 18 %, samt att detta beslut gäller under förutsättning att Sundsvall och Timrå kommuners kommunfullmäktige också godkänner dessa avtal. I det fall Härnösands kommun inte godkänner Swedavias avtal om övertagande av Sundsvall Härnösands flygplats: föreslår kommunfullmäktige att inte godkänna Swedavias förslag till avtal för övertagande av Sundsvall Härnösands flygplats. Frågan gällande organisationsform för Sundsvall Härnösands flygplats i det fall kommunerna beslutar att överta densamma, tas i särskilt beslut. Sammanfattning av ärendet Sundsvall Härnösands flygplats är en av tidigare 16 statliga flygplatser, vilka ägts och drivits av Luftfartsverket och sedermera det statliga bolaget Swedavia. En statlig utredning (Framtidens flyg, SOU 2007:70) och två därpå följande riksdags-/regeringsbeslut har lett fram till att staten, genom Swedavia, framdeles endast ska ansvara för ett nationellt basutbud om 10 flygplatser. Övriga flygplatser, varav Sundsvall Härnösand är en, ska enligt beslutet i första hand övertas av lokala eller regionala intressen såsom kommuner, landsting eller näringsliv. Sundsvall Härnösands flygplats är den sista av dessa flygplatser som Swedavia (tidigare LFV) har för avsikt att sälja till kommunen eller annan intressent. De tre kommunerna Sundsvall, Timrå och Härnösand har mot bakgrund av

27 27(42) ovanstående gemensamt förhandlat med Swedavia under ett par års tid i syfte att komma fram till ett avtalsförslag gällande övertagande av Sundsvall Härnösands flygplats. Överväganden Kommunledningarna i de tre kommunerna har gemensamt tagit fram förslag till avtal och styrande dokument. En god tillgänglighet till och från regionen är av avgörande betydelse för utvecklingen av regionen dess näringsliv och konkurrenskraft. Särskilt viktigt är en god koppling till Arlanda som utgör navet för vidare resande ut i landet och världen. I detta avseende har Sundsvall Härnösands flygplats en avgörande betydelse då andra transportslag och då främst järnvägen ännu inte kan erbjuda de restider som krävs för en god tillgänglighet till och från regionen. Att ta över Sundsvall Härnösands flygplats från Swedavia innebär stora ekonomiska risker för lång framtid för kommunerna. Dessa risker måste vägas mot risken att Swedavia lägger ner flygplatsen med de följder för tillgängligheten och arbetstillfällen som detta innebär med konsekvenser inte bara för privatpersoner utan för näringslivet inom regionen. Kommunfullmäktige i de tre kommunerna måste i sina överläggningar inför beslut väga in riskerna inom framförallt områdena Ekonomi Avtalet och dess obalans Miljörisker Begränsningarna i flygplatsens framtida utveckling Utmaningarna med gemensamt ägande Försämrad tillgänglighet till och från regionen Påverkan på regionens konkurrenskraft Att tre kommuner tillsammans ska inneha en gemensam bolagsstruktur eller kommunalförbund för ägande och drift av denna flygplats kommer i sig innebära svårigheter då tre fullmäktige ska komma överens om till exempel ägardirektiv och bolagsordning (förbundsordning) samt frågor av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt. Detta gäller även om formen för samarbete skulle vara i ett kommunalförbund eller gemensam nämnd. Övertagandet är i sig en risk som måste vägas mot en eventuell nedläggning av flygplatsen. Miljöriskerna och avtalets utformning, innebär också stora och svårbedömda risker för flygplatsens utveckling.

28 28(42) Kommunerna har att ta ställning till huruvida avtalet för övertagandet av Sundsvall Härnösands flygplats från Swedavia ska godkännas. I det fall kommunerna bestämmer sig för att inte ta över flygplatsen kan det komma att leda till att Swedavia lägger ned Sundsvall Härnösands flygplats med de konsekvenser för tillgängligheten i regionen som det medför. Å andra sidan, om kommunerna beslutar att ta över flygplatsen kommer det leda till ekonomiska konsekvenser för kommunerna på lång sikt. Dessa överväganden är av rent politisk karaktär och skrivelsen lämnas därför utan förordat förslag till beslut från tjänstemannahåll. Tjänsteskrivelse KS skrivna av Sundsvalls kommun

29 29(42) ÄRENDE 22 Dnr KS Organisationsform vid ett eventuellt övertagande av Sundsvall Härnösands flygplats Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Om kommunen beslutar att inte ta över flygplatsen, faller syftet med nuvarande ärende. I sådant fall kan följande beslut fattas: föreslår fullmäktige besluta att lägga ärendet till handlingarna. Om kommunen beslutar att överta flygplatsen och bilda ett kommunalförbund för verksamheten, kan följande beslut fattas. föreslår fullmäktige besluta att bilda kommunalförbund med Sundsvall kommun och Timrå kommun i syfte att driva och förvalta Sundsvall Härnösand flygplats, att fastställa förbundsordning för Sundsvall Härnösand flygplats enligt Sundsvalls kommuns förslag , att fastställa reglemente för dess förbundsdirektion enligt Sundsvalls kommuns förslag , samt att ovanstående beslut gäller under förutsättning att Sundsvall och Timrå kommuner fattar motsvarande beslut. Om kommunen beslutar att överta flygplatsen och organisera verksamheten i bolagsform, kan följande beslut fattas: föreslår fullmäktige besluta att bilda aktiebolag med Sundsvalls kommun och Timrå kommun i syfte att driva och förvalta Sundsvall Härnösands flygplats, att fastställa aktieägaravtal mellan Härnösand, Sundsvall och Timrå kommuner enligt förslag , att fastställa bolagsordning för Midlanda Fastigheter AB enligt förslag , att fastställa bolagsordning för Midlanda Flygplats AB enligt förslag ,

30 30(42) att fastställa bolagsspecifika ägardirektiv för Midlanda Fastigheter AB enligt förslag , att fastställa bolagsspecifika ägardirektiv för Midlanda Flygplats AB enligt förslag , att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med Sundsvall och Timrå kommun påbörja granskning samt föreslå eventuell revidering av ovan fastställda ägardirektiv, samt att ovanstående beslut gäller under förutsättning att Sundsvall och Timrå kommuner fattar motsvarande beslut. Sammanfattning av ärendet Sundsvall, Härnösand och Timrå kommuner har för avsikt att besluta om ett eventuellt övertagande av Sundsvall Härnösands flygplats. Om kommunerna beslutar överta flygplatsen, måste de även ta ställning till i vilken organisationsform de ska bedriva den gemensamma verksamheten. De huvudsakliga alternativen är att antingen bilda aktiebolag eller kommunalförbund. Om kommunerna beslutar att inte överta flygplatsen, finns inget behov att besluta i organisationsfrågan. Luftfartsverket och därefter det statliga bolaget Swedavia har tidigare ägt och drivit 16 statliga flygplatser. Efter en utredning 2007, beslutade staten att Swedavia hädanefter endast ska svara för ett nationellt basutbud om 10 flygplatser. Enligt beslutet ska övriga flygplatser i första hand övertas av lokala eller regionala intressen såsom kommuner, landsting eller näringsliv. Om det saknas intresse från dessa håll att överta den statliga flygplatsen, kan staten överväga och besluta om nedläggning av flygplatsen. är den sista av de flygplatser som Swedavia har för avsikt att sälja till en lokal eller regional intressent. De tre kommunerna Sundsvall, Timrå och Härnösand har gemensamt förhandlat med Swedavia under ett par års tid i syfte att komma fram till ett avtalsförslag gällande övertagande av Midlanda. Utgångspunkten i förberedelserna inför övertagandet av har varit att kommunerna ska bedriva verksamheten i bolagsform. Att det skulle vara den mest lämpade organisationsformen för den aktuella verksamheten är dock ingen självklarhet. Ett väsentligt argument mot att välja bolagsform för verksamheten är att aktiebolag ska ha som mål att gå med vinst. Samtidigt talar den ekonomiska prognosen för att flygplatsen kommer vara beroende av statlig och kommunal stödfinansiering, åtminstone under överskådlig tid. Kommunernas handlingsutrymme att lyfta det ekonomiska resultatet genom kommersiella kringverksamheter är kraftigt begränsat, då all kommunal aktivitet måste falla inom den kommunala kompetensen. Förhållandet kompliceras av att EU-kommissionen har inlett en granskning mot ett flertal flygplatser som får offentligt stöd. Det finns en väsentlig risk

31 31(42) att kommissionen kommer bedöma att den typ av underskottstäckning som flygplatsen sannolikt kommer kräva, är en förbjuden form av statligt stöd. I sådant fall måste verksamheten kunna bära sitt eget resultat. Det är möjligt att lagligheten av ekonomiska tillskott till verksamheten inte kommer att bedömas olika oavsett val av organisationsform. Kommunalförbund är dock i vart fall i vissa avseenden bättre lämpat att hantera ett negativt ekonomiskt utfall än ett aktiebolag. Kommunalförbund löper exempelvis inte samma uttalade risk att tvingas upplösas eller gå i konkurs, som ett bolag gör om verksamheten inte är ekonomiskt bäraktig under längre tid. Organisationsform och statstödsrättsliga frågor är behandlade i rapporten Midlanda. Kommunledningarna i de tre kommunerna har gemensamt tagit fram förslag till avtal och styrande dokument för ett eventuellt bildande av kommunalförbund likväl som för ett aktiebolag. Om flygplatsen förvärvas och ska bedrivas i kommunalförbund, föreslås att förbundet styrs av en förbundsdirektion. I det fall flygplatsen förvärvas och verksamheten ska bedrivas i bolagsform, föreslås att ett moderbolag, Midlanda Fastigheter AB, ska äga och förvalta flygplatsen, samt att ett dotterbolag, Midlanda Flygplats AB, föreslås ansvara för den löpande flygplatsverksamheten. Avtalsförslagen har utformats så likartat som möjligt för de två organisationsformerna. Framtagandet av styrdokumenten har skett gemensamt mellan de tre kommunerna. Så väl egna jurister som extern kompetens har anlitats för att säkerställa att styrdokumenten är utformade på ett korrekt sätt. Övervägandena i beslutet är av rent politisk karaktär och skrivelsen lämnas därför utan förordat förslag till beslut. Tjänsteskrivelse av Sundsvalls kommun KS ,

32 32(42) ÄRENDE 23 Dnr KS s budget 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna budgetförslaget och överlämna det till budgetberedningen. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelseförvaltningen Verksamheten s viktigaste uppgift är att vara kommunens ledande politiska organ, med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomi. leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Under kommunstyrelsens ansvar ligger ekonomikontoret, personalkontoret, näringslivsenheten samt kommunledningskontoret. Ekonomi- och personalkontoret ansvarar för styrning och ledning inom sina expertområden. Dessutom ansvarar respektive kontor för support mot de olika förvaltningarna. Näringslivsenheten ansvarar för samarbetet mellan kommunen och näringslivet och innefattar näringslivsfrågor genom företagslots, företagsetableringar, turismfrågor, landsbygdsutveckling, centrumutveckling, inflyttning och nyföretagande. Kommunledningskontoret är en serviceorganisation som skall samordna och verkställa kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut och intentioner samt ge service till den politiska organisationen, förvaltningarna och medborgarna. Utöver detta har kommunledningskontoret ansvar för verksamheterna rörande IT, kost, överförmynderi och trafik. Genom samverkan ska kommunledningskontoret underlätta för den decentraliserade organisationen att nå ett effektivt resursutnyttjande och högsta möjliga medborgarnytta. mål Läggs till när målen för 2014 är klara.

33 33(42) Driftbudget Budget Budgetförslag Förändringar Ansvar i budget Kommunfullmäktige Revision Myndighetsnämnd Valnämnd Kommunchef Näringslivsenheten Personalkontoret Ekonomikontoret Ekonomichef, Finansen Kommunledningskontoret Kostenheten IT-enheten Trafikenheten Överförmyndarenheten Totalt I löpande text avrundas siffrorna till hela tiotusental. Kommunfullmäktige presenterar ett budgetförslag som är 40 tkr högre än för Fullmäktiges budget har justerats för att möta den uppskattade mängden 25-årsuppvaktningar som tros inträffa under Revisionen presenterar ett budgetförslag som är 299 tkr högre än Ökningen beror på en ökad kostnadsbild avseende konsulttjänster. Myndighetsnämndens budget är i stort oförändrad. Valnämndens budget är ökad med 762 tkr eftersom 2014 är valår. Det kommer att ske två stycken val, det är till EU-parlamentet och till riksdag/landsting/kommun. Utfallet för valåret 2010 är basen till budgeten Utfallet 2010 är dubblerat eftersom det då var endast ett val. s budget för 2014 är i princip oförändrad, ökningen beror på löneuppräkning. Kommunchefs budgetförslag är något högre än föregående år. Ökningen härrör sig uppräknade hyror för Rådhuset.

34 34(42) Näringslivsenhetens budgetförslag innebär en ökning med 386 tkr. Lönekostnaderna inkl arbetsgivaravgifter och pension stiger med 635 tkr på grund av löneuppräkning. Lämnade bidrag minskar och Leader Högs Kusten avslutas under 2013 vilket minskar kostnaderna med 250 tkr. Personalkontoret presenterar ett budgetförslag som ligger 744 tkr högre än Hela denna ökning härrör sig till uppräknade löner. Fokusområden 2014 är fortsatt satsning på målet goda ledare, åtgärdsprogram för personaloch kompetensförsörjning, jämställdhets och mångfaldsfrågor. En omfördelning sker från rehabiliterande åtgärder till hälsofrämjande aktiviteter och ett genomförande av medarbetarskapets år. Ekonomikontoret presenterar ett budgetförslag som är tkr lägre än för Detta beror på en minskning av utrymmet för KS oförutsedda. Fokusområden 2014 är ökad kvalité på analys och uppföljning. Fortsatt satsning på att dokumentera processer samt upprättade av arbetsinstruktioner kommer vara ett viktigt arbete under Upphandlingsgruppen ska fokusera på ökad avtalstrohet. Kommunledningskontorets budgetförslag för 2014 är 650 tkr högre än föregående år. Projekt RIGES kommer att avslutas under Informationsutveckling kommer tillsammans med webb-utveckling att vara ett fokusområde. Webben kan komma att kräva extra resurser som inte är budgeterade. Ett annat fokusområde 2014 är arkivfrågor. En trainee kommer under hösten 2013 och finns kvar under 2014, 200 tkr är budgeterat för detta. Kommundoktoranden finns kvar i verksamheten till halvåret Noteras bör att 2014 är valår! Kostenheten är liksom tidigare nollbudgeterad. IT-enhetens budget ökar med tkr från föregående år. Lönekostnaderna inkl arbetsgivaravgifter och pension står för hela ökningen. Trafikenhetens budget ökar med 905 tkr, en ökning som härleds till ökade kostnader för kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjutsar samt uppräkning av löner. Överförmyndarenhetens budgetförslag innebär en ökning från föregående år med 180 tkr. Enhetens arvodering av förvaltare och gode män baseras på prisbasbeloppet. Enheten ser även ett fortsatt ökat behov av ställföreträdare, då det behovet bedöms öka pga. åldersstruktur i kommunen samt ett ökat behov gällande mer komplicerade och omfattande ärenden. Äskanden Kommunstyrelseförvaltningen har inga äskanden för budget 2014.

35 35(42) Investeringsbudget Investeringsbudget KSF 2014 Investering KSF Investeringar Internbanken KS exploatering SUMMA (TKR) Den totala investeringsbudgeten för KSF ökar med 1 mnkr och föreslås till 9 mnkr för Ekonomikontoret, tjänsteskrivelse

36 36(42) ÄRENDE 24 Dnr KS Omfördelning av arvoden i skolnämnden och samhällsnämnden Förslag till beslut beslutar att omfördela den politiska tiden i skolnämnden så att ordförande erhåller arvode om 70 procent av heltid och förste vice ordförande erhåller arvode om 15 procent av heltid, att omfördela den politiska tiden i samhällsnämnden så att ordförande erhåller arvode om 65 procent av heltid och vice ordförande erhåller arvode om 20 procent av heltid, att fördelningen av politisk tid i skolnämnden gäller retroaktivt från den 1 januari 2013, att fördelningen av politisk tid i samhällsnämnden gäller retroaktivt från den 1 april 2012, samt att reglering av eventuella löneförändringar sker efter att erforderliga beslut är tagna av kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet fattade den 4 september 2012 beslut om en omfördelning av politisk tid för majoritetsföreträdarna i samhällsnämnden och den 8 januari 2013 om politisk tid för majoritetsföreträdarna i skolnämnden. Dessa omfördelningsbeslut togs med stöd i det reglemente för arvodering av förtroendevalda som antagits av kommunfullmäktige s beslut från 4 september 2012 och 8 januari 2013 överklagades till Förvaltningsrätten som upphävde besluten med hänvisning till att beslut gällande grunderna för ersättningar till förtroendevalda inte kan delegeras av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Med anledning av detta föreslår nu kommunledningskontoret att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige fastställa besluten angående omfördelningen av arvoden i skolnämnden och samhällsnämnden. kommer inför kommande mandatperiod att lägga fram ett förslag till kommunfullmäktige på revidering av det nu gällande reglementet

37 37(42) för arvodering av företroendevalda så att konflikt med kommunallagen inte föreligger. Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse,

38 38(42) ÄRENDE 25 Dnr KS s uppdragsbeslut Förslag till beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund informeras om de beslut som på kommunstyrelsens vägnar har fattats av utskotten och enskilda tjänstemän.

39 39(42) ÄRENDE 26 Dnr KS Redovisning av delegationsbeslut Förslag till beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund informeras om de beslut som på kommunstyrelsens vägnar har fattats av utskotten och enskilda tjänstemän.

40 40(42) ÄRENDE 27 Dnr Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen

41 41(42) ÄRENDE 28 Dnr KS Ärenden för kännedom s arbetsutskotts förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga ärendena för kännedom till handlingarna Yttrande gällande översiktsplan Sundsvall, samråd Revisionen Granskning av rutiner för förteckning av konst Rapport Unga till arbete Beslut Sundsvalls kommun Övertagande av Midlanda flygplats Beslut Timrå kommun Midlanda flygplats övertagande av Beslut Timrå kommun Midlanda flygplats val av organisationsform vid övertagande.

42 42(42) ÄRENDE 29 Dnr Ev. tillkommande ärenden

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-02-25

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-02-25 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-19.10 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Bill Bengtson, näringslivschef 6, 7 Sten

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05 Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus, polstjernan11.20-11.40 Jan-Christer Jonsson (S) ordf Lena Bergqvist (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Anders Sandström (S) Tony Andersson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden!

Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-06-09 Ks/2016:66 Sida 1(4) Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! Förslag

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet April 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktige

Handlingar till Kommunfullmäktige HANDLINGAR Datum 2013-10-15 Sida 1(1) Kommunfullmäktige Ina Lindström Handlingar till Kommunfullmäktige Måndag den 28 oktober 2013 13.15 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8. Kommunfullmäktiges

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Ytterhogdal. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00. Sammanträdet kommer att webbsändas direkt,

Kommunfullmäktige. Folkets Hus, Ytterhogdal. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00. Sammanträdet kommer att webbsändas direkt, 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Folkets Hus, Ytterhogdal Gruppmöten hålls i Folkets Hus. Lunch ordnas på egen hand. Samåkning i egna bilar. TID Måndag 12 juni 2017, kl 13:00 ÄRENDE Sammanträdet kommer

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

KALLELSE. Datum 2014-12-21. kallas härmed till sammanträde onsdagen den 07 januari 2015 på KS-salen 08.30.

KALLELSE. Datum 2014-12-21. kallas härmed till sammanträde onsdagen den 07 januari 2015 på KS-salen 08.30. KALLELSE Datum 2014-12-21 Sida 1(1) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde onsdagen den 07 januari 2015 på KS-salen 08.30. Hålltider för sammanträdet 08.35 Stationslägen Hans Wiklund

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform.

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 29 november 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (31) 2015-11-30 Kf Ks 358 Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 Vd för Västervik Biogas AB redogör i skrivelse 10 november 2015 för Kalmar Länstrafiks

Läs mer

Politisk organisation efter valet KS

Politisk organisation efter valet KS 22 Politisk organisation efter valet 2014. KS 2013-48 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta: 1. Barn- och utbildningsnämnd: Antalet ledamöter i nämnden är oförändrat - 13 ordinarie

Läs mer

Policy för styrdokument

Policy för styrdokument Policy för styrdokument Policy Diarienummer: KS 2016/0966 Dokumentansvarig: Chef för enheten, utveckling planering och uppföljning Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01

Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01 Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01 Antagen av kommunfullmäktige i Fagersta 2011-2011-06-28, 74 Antagen av kommunfullmäktige i Norberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-17 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 17 december 2015, 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 1. Internbudget 2013-2015 KFN/2012:43 041 2 2. Överföring av fältsekreterartjänst till fritidsenheten

Ärende Beteckning Sidnummer. 1. Internbudget 2013-2015 KFN/2012:43 041 2 2. Överföring av fältsekreterartjänst till fritidsenheten Kultur och fritidsnämnden 2013-01-08 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-01-14 kl. 19:00 Kl. 18,00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy Reglemente för Kommunala pensionärsrådet program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: Ansvarig: Socialnämnd

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 november 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 LEKEBERGS KOMMUN Riktlinje 2 (10) Dnr:13KS46 2014-03-04 Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för

Läs mer