lhrvet, o OCnVfmzru Nu stundarsemestertide Starten har just gått i årets upplagaav Kasenlunkenoch löparna är på väg ut i banan. På

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lhrvet, o OCnVfmzru Nu stundarsemestertide Starten har just gått i årets upplagaav Kasenlunkenoch löparna är på väg ut i banan. På"

Transkript

1 lhrvet, o OCnVfmzru Nu stundarsemestertide Starten har just gått i årets upplagaav Kasenlunkenoch löparna är på väg ut i banan. På sidan elva kan Du läsa mer om Kasenlunken. Snart går också startskottet för årets semester.aktivitetstips för Dig som blir kvar i Uddevalla-traktenfinns på mittuppslaget. Som bilaga till de postdistribuerade tidningsexemplaren medföljer Som vanligt har vi också ett avsnitti serienom Varvetsleveranserggnomåren. Boktips och Fartygsnytt är andra rubriker Du finner i detta nummer av Varvet och vi. Till sist vill vi på redaktionen önska alla en trevlig semester!

2 Stortanker skrotas efter bara nio år anstalten Lindholmen. Avsikten är att man skall försöka avlastade existerande norskakursernasom alltid är överbokade. Uppläggningarna ökar nu med ett par miljoner ton per månad och för närvarandeligger iiver 200 tankfartyg om 3l miljoner ton upplagdaplus ett Liten sjuttiotal bulkfartyg om drygt tonnageökning två miljoner ton. Dessutom Den svenska handelflottan säljs l0-12-årigastora tankfartyg till skrot. Hittills i år har minskade under det första elva VLCC sålts till skrot. se- kvartalet i år med fem fartyg till som 479, medan däremot den samnast en tonnare, inte var mer än nio år gammal. manlagda bruttodräktigheten somhar de ökade med ton till 3,64 De sjöfartsnationer, flesta tankfartyg och bulkfar- miljoner ton, enligt Statistiska tyg upplagda är Grekland, Li- Centralbyrån,SCB. Genom nybyggnadi Sverige beria och Norge. tillkom ett lastfartygom Frakterna för de stora tankfartygen är utomordentligt låga brt och två tankfartyg om brt. Från utlandetköpoch det är nu åtta år sedan dessastoratankfartygkundefå tes bland annat två torrlastfarpå 7.600brt. Tio fartyg om frakter som betalade deras tyg totalt 42.2N brt såldestill utkostnader.händigatankfartyg landet. i O00-tonsklassen, som hadeett gott år 1979,börjar bli mer efterfrågadeigen, fapans varv men fortfarande är det en bra bit kvar innan fraktnivån för tappar order dessa storlekar börjar!äcka Utländska beställningartill kostnaderna. Bulkfartygen får utomor- Japans varv minskade under dentligtlågafrakter,somi vissa budgetåretl98l (till och med fall bara uppgår till en trdjedel mars 1982)med 30,5 procent av vad dessafartyg fick för ett jämfört med 1980.Totalt minår sedan,ryssarnahar passat skade de japanska varvens på tillfället att ta mellan 40 och orderingångmed 16,9procent. Rasetvar kraftigare mot slu50 fartyg på timecharter till dygnshyror, som ligger ungefär tet av budgetåret.värdet av utpå halvadennivå det uthyrande ländskaordervar underde sista rederietbehöverför att affären månadernaöver 70 procentlägre än under sammaperiod ett år skall gå ihop. Det är särskiltefterfråtidigare. Någrateckentill förbättringar är inte i sikte. Fraktmark- gan på bulklastfartygsom minkommer san- skat. nadsdepressionen nolikt att vara året ut och en bra bit in på om inte något oförutsettinträffar. Helsingör 800 anställda vid Helsingör Skibsvaerft kommer under Till höstenstartasi Göteborg sommarenatt mista sin anställutbildning i offshoresäkerhet ning på grund av bristandesysvid forsknings-och utbildnings- selsättning. Utbildning Kol Den svenska importen av stenkoluppgårnu till nästantre miljoner ton per år. ningsverksamhetsom skall leda fram till att företagethar anställdai Landskrona om något år. Groko arbetar med försäljning av plåtprodukter. DFDS nom den danskarederikoncernendfds skapades600 nya arbetstillfällenunder Havet Det finns fartyg som på sin sammanlagdabottenyta om ll0 miljoner kvadratmeter är målademed giftig antibevåixningsfärg. Den giftiga beden i flera år aviseradeut- ståndsdelenär oftast koppar, redningeninom SJ om tågfärja som enligt inte helt färska sifffrån Göteborg till Danmark ror frigöres från fartygsbottskall vara klar i sommar. För narnai en mängdav 5.000ton Göteborgsdel undersökstvå al- per år. Cirka 1.000ton av anternativ, antingenen färja en- dra giftiga ämnenfrigörs också bart för järnvägsvagnareller en från bottenfärgerna.men havet färja för kombinationen järn- innehåller vägsvagnaroch lastbilar ton vatten. Därmed framstår giftutsläpp från bottenfärgsominte ensen droppei havet - att skyddafartygen på Yikingafartyg detta sätt är helt ofarligt. Detta Ett vikingaskeppmed en tolv hävdarhempel'smarine Paints man stark besättningavseglade i en försvarsskrift. i mitten av maj från hamneni Duluth, Minnesota, för att segla till Norge. Tåsfiirja Små skador Effekterna av oljespillet vid de största oljekatastrofernatill sjösshar blivit mycketsmå.livet i havet har snabbtåterhämtat sig, förklarar en utredning som haft i uppdrag att tillsammans med Rice University i Houston, Texas,undersökade långsiktiga effekterna av de största oljekatastrofernai världen. Nya företag Nya företag förutsätter att etablerasig i de lokaler som efter hand utryms på öresundsvarvet.groko FörsäljningsAB presenterade nyligensin försälj- Prickfri chaufför Per-OlofLidön, Varvets direktionschaufför, har tilldelats KAK:s förtjänstmedalj av första graden, för 40 årsprickfri körning. För Uddevallavarvetsräkning har Per-Olof Lidön kört sedan1954.sin förtjänstmedalj fick han ta emot ur Prins Bertils hand.

3 \hrvets leveranser genomaren o Dagsför ännu ett avsnitt i serienom fartyglevererade från Uddevallavarvet. Vi har kommit fram till åren dä 26 fartyg om sammanlagt dwt levererades. M/F Drottningen, nybygge nummer 280, levererades till Statens Järnvågar den 25 april 1968.Våren 1976såldes hon till Federal Arab Maritime Co. Under namnet Alzahraaskulle hon segla med pilgrimer mellan Syrien och Egypten. Nr Typ t B/C 271 B/C 272 B/C 274 B/C 215 M/T 275 M/F Effekt Huv. mask. Namn Rederi Kollgeir Orania Sangstad Vardaas Taurus Skåne Odd Berg, Oslo O.B. Sörensen& Co., Arendal A.F. Klaveness& Co. A,zS,Oslo Arnt J. Mörland, Arendal Wilh. Wilhelmsen,Oslo StatensJärnvägar,Stockholm ll-03 6G03-lt MaxAHK s-r2-ls MaxAHK r2-t MaxAHK ll-0s MaxAHK r MaxAHK r-t MaxA H K 4x Xt7 276 M/S Torrens 277 M/S Taronga 278 M/S Tamerlane 279 M/S Tirranna 263 M/T Norse Mountain 210 OBO Havtor 217 OBO Björghav Wilh. Wilhelmsen,Oslo Wilh. Wilhelmsen,Oslo Wilh. Wilhelmsen,Oslo Wilh. Wilhelmsen,Oslo Odd Godager& Co., Oslo P. Meyer,Oslo Hjalmar Björge, Oslo t2.m 12.4N 12.9N 12.9N t-r4 66-0s ll t7 66-t r 66-ll M rr /.-M tl 67-M lt MaxAHK MaxAHK MaxA H K 2 x MaxA H K 2 x MaxAHK2l MaxAHK MaxAHK E 220 M/T Athelknight 280 M/F Drottningen 218 OBO HavmöY 219 OBO Björgfjell 221 M/T Athelduke 222 M/T Athelduchess 223 B/C SpyrosA. Lemos Athel Line Ltd., London StatensJärnvägar,Stockholm P. Meyer,Oslo Hjalmar Björge, Oslo Athel Line Ltd., London Athel Line Ltd., London Comp. Nav. Garoufalia,Panama ffi ,51r r0-u t ll s M W rr-29 MaxAHK MaxA H K 4x MaxAHK Max AHK MaxAHK MaxAHK Max AHK l0 ll B/C Gervalla t t-2r MaxAHK U ll ll r U l l MaxAHK MaxAHK MaxAHK MaxAHK Max AHK M/T M/S M/S M/S T/T DWT A,/S GerrardsRederi, Kristiansand Bonny Red. AB Sally, Mariehamn 96.2W Victoria de Giron Empr. Nav. Mambisa,Havanna Bahia de Cochinos Empr. Nav. Mambisa,Havanna Empr. Nav. Mambisa,Havanna Playa Larga Thorshammer A/S Thor Dahl, Sandefjord ry Kölstr. Sjösiittn. Lev. Anm.

4 forts. VarYetsleveranserooo Anmärkningar (Namn i kursiv stil = nomnbyte efter försiiljning) l. Såld 1975för $6,25miljoner. 2. Såld till Kina 1980.Juhai. 3. Såld 1976 till Liberia för konvertering, fcir $3,4 miljoner. 4. Såld till Grekland 1978 för cirka $4,4 miljoner. Tilos. 5. Såldtill Grekland Såld1975till T. Klaveness för $6,5miljoner.Bantry såld till Turkiet för cirka $2.95 miljoner. 7. Såld till The Philippine nt. Shipping Corp för cirka $5,35 miljoner. Asean Missi. 8. Omdöpt till Anco Knight 1970.sammarederi. Såld 1972 till The Great EasternShipping Co., Bombay, ndien. Jag Jyoti. 9. Såld vären 1976till Federal Arab Maritime Co., Alex- andria, Egypten. Alzahraa. Skall bland annat seglamellan Syrienoch Egyptenmed pilgrimer. 10. Såldför $6,5miljonertill L. Gill-Johannessen,Oslo, 1975.Brali. Såld 1978till The Philippinent. ShippingCorp., Manilla, för cirka $3,5 miljoner. Asean Liberty. ll. Såld 1978till Philippine nt Shipping Corp. för cirka $5,35 miljoner. Asean Knowledge '70omdöpt till Anco Duke. sammarederi. Såld 1980 för $7 miljoner omdöpt trll Anco Duchess. samma rederi. Såld 1978för cirka$3,1miljoner. 14.Ursprunglig beställare Hansen-Tangen. Kontraktet övertagetunderbyggnadstiden. 15. Såld till Garden Sun ShippingLtd., Monrovia,Liberia. Garden Sun. Såld våren 19'77 till Turkiet för cirka $4,625miljoner. M/T Bonny, Uddevallavarvetsnybygge nummer 225, beställd av RederiAB Sally i Mar,iehamn,och levereradden 26 februari , levererades OBO-carriernHavmöy,med nybyggnadsnummer t i l l b e s t ä l l a r e n,p. M e y e r i O s l o, d e n 1 5 m a i så l d e s h o n t i l l L. G i l l - J o h a n n e s s e fnö r $ 6, 5m i l j o n e ro c h f i c k n a m n e t Br a l i s å l d e s h o n i g e n, n u t i l l T h e P h i l i p p i n e n t. S h i p p i n gc o r p. fö r ci r ka $3,5 miljoner och döptes om till Asean Liberty.

5 FARTYGSNYTT Sjösättniiig och dop " Onsdagenden 24 mars döptes och sjösattesuddevallavarvets nybyggenummer 318, en OBO-carrierpå dwt beställd av Norse Group (J P Röed) i Singapore. Fartyget döptes till "Viking Cape" och gudmor vid dopet var fru Elsa Aarhus.Oslo. Ny beställnmg Dop och leverans Måndagen den 5 april döptes Uddevallavarvets nybygge nummer 319, vid utrustningskajen Sörvik. Fartyget, beställt av Olaf Tönnevold & Sönner, döptes till "Thorgull" av fru ao Det kom en insändare till redakvill peka på artikeln i tionen från signatu- Varvet och vi nummer ren "881", Vi skic- l/82 sidan 8-9. Enligt äldre litteratur motsvarar inte kade den vidare till prov i smal provränna naprojektavdelningen turförhållanden. Frktioför svar. nen mellan molekylerna blir så stor att den inverkar på Den som vill tychastighetsresultatetdå vidka till om något den vid oceaniska förhålkan skicka sin inlanden är en annan. Bland sändare till nforannat kan jag nämna att mationsavdelning- vågfrekvensförhållandena är olika i Atlanten. Boten, HK 11. tenhavet och i Östersjön. En forskargren påstår att bulbstäv ökar effektiviteten ll procent, alltså sparar energi. Världen är paradox. " E E1 ",, Marry Tönnevold. OBO-carriern "Thorgull", på dwt, gick ut på provtur den 6 april och levereradestill beställarenden 7 april. Den 26 maj blev det klart att fått en beställuddevallavarvet ning på minsten produkttanker om cirka dwt. Beställare är Skips A,/S Karlander, Fredrikstad/Oslo och fartyget skall levererasvid årsskiftet1983/84. Huvudmotorn, av typen B&W 4L67GBE, tillverkasvid Uddevallavarvetoch de tre hjälpmotorerna, typ B&W 7T23LH. vid Skandiaverken.r Svartill sign. 881 Problemensom Du berör har flera sidor. Dels måste rännans bredd och djup vara så stora art tryckförhållandena i vattnet runt modelleninte påverkasnämnvärt.vilketär fallet i de flestaförsöksanläggningar. Vidare räknasfriktionsmotståndet om från modell- till fullskaleförhållanden enligt särskilda formler, så att den nödvändiga propellereffektenför en viss fart blir så riktig som möjligt. SSPA:s fartprognoser för Uddevallavarvetsnybyggen har ytterst sällan legat över en procent från provtursvärdena. allmänhet utgår man från stillvattenfart men man kan även utföra försök i olika vågor, varvid man har hjälp av statistiska uppgifter på vågsystemens utseende i olika farvalten. Bulbstäven, slutligen, ger olika utfall beroende på skrovets form, fyllighet, tyngdpunktsläge, djupgående och trim samt på den aktuella hastigheten och bulbens form. vissa fall kan effektvinsten bli 20 till 25 procent, medan den i andra fall kan bli negativ, det vill säga effekten ökar för samma fart när man sätter r på bulb.

6 Semestertips Sommari Uddevalla på GustafsSocietetssalongen berg bjuder äveni år på musik av varierandeslag på torsdagskvällarna. Den 8 juli spelar Bengt Anderssons"Folkjazzmusikgrupp", den 15 juli bjuder Jan Ling och SvenBergers Ensembleför medeltidamusik på en historisk måltid. Pianooch violinafton med Maria Kihlgren och Per-Erik Olsson blir det den22 juli och den29 juli spelar Lars Janssonoch Kristina Svanberg jazz och klassiskt.den 5 augusti leder Musik Egon Kjerrman allsångi SocieDen 2-4 juli spelassommar- tetssalongen,den l2 augusti nattskonserteri Ljungskile.På sjungerabf-körenoch den 19 fredagenär rubriken "Vår tids augusti är det dags för stormusik" och det är unga musi- bandsjazz. ker från GöteborgsMusikhögskola som spelaroch berättari drott Här,vidkaien, liggerdetreskärgårdsbåtarna"byfjorden","sunpå LjungsDet blir en hel del idrott i St. Grundtvigssalen kile Folkhögskola. Lördagens konsert står Keith John från maren. På Rimnersvallenhåller K London för. Han spelarorgelför den som är intresseradav Golfklubbs Jubileumsvecka musik i Ljungs kyrka. På sön- Orient till och där arrangeras dagen spelar Terje Tonnesen Orientcupen den 5 juli, golf finns det mycketatt göra i den 18-24julioch en propagansommar. Bland annat Torreby- dadag på Lyckornas Golfbana och ReidunAskelandfrån Oslo mångkamps-dm den 3l juli veckan den4-ll juli, Lyckornas den 28 augusti. på augusti och Orientspelen och FolkGrundtvigssalen i St. Odde-bollen. K Oddevolds den l8 augusti. högskolan. Sommar, sommar, sommar... Och dags för semester. Vad tänker Du göra på semestern?här kommer några tips på aktiviteter i Uddevalla med omnejd under På sommarmånaderna. Turistbyrån kan Du få mer information. u,,a.,,o.l l:1sij;:,"j;?h'"tx'f?äg';jå:lå"rt,å.å"ffi3i',i,13 Uddevaila-tratt.n ungdomsturnering i fotboll, spelas på Bodele den juli. Den 29 juli kan man simma Undasimmet mellan Stången och Unda. Det öppna Uddevallamästerskapet i brädsegling avgörs den 3l juli och den 8 augusti är det Simningens dag på Landbadet, Gustafsberg. Då kan man simma de meter som ineår i Uddevallaklassikern. Den l4 augusti går Trestadsmaran av stapeln. Starten går i Trollhättan och målet är På Rimnersvallen. Segling, cykel och gång finns också på det digra idrottsprogrammet. Vandringar Societetssalongenpå Gustafsbergbjuds det även i sommar musik av varierandeslag' varje torsdagskväll. 6 Ljungskileortens Hembygdsförening ordnar kvällsvandringar den 5, 12, 19och 26 juli. Vill man vandra mera kan man delta i Backamomarschenden augusti, med start och mål vid Backamo. {i

7 Konst Är man intresseradav konst kan man mellanden 18juli och augusti besöka Uddevalla Konsthall. som visar en Hemslöjdsutställningfrån Dalsland. Den 8-22 augusti visar Konsthallen en skulpturutställningav Bo Anås och den 29 augustitill l2 september ställer Martin Lindberg ut oljemålningar. Byfjoidstrafiken Byfjordstrafiken har redan kommit igång. Redan d,en 29 maj började man köra den kortare turen till bland annat Sunningen, Unda och Stången. Den trafiken fortsätter till och med den 22 augusti.med denna tur kan man till exempelta sig till serveringarnapå Gustafsberg, Lindesnäseller Unda, eller till någon av badplatserna. Eller varför inte bara åka hela rundan och njuta av den friska 'luften och den vackranaturen? Med "M/S Byfjorden" kan man ge sig ut på lite längre utflykter. Turen mellan Uddevalla och Marstrand går tisdagar och torsdagarfrån den l7 juni till och med den 12 augus{i. Färden går bland annat under Tjörnbroarna. Marstrandgör "Byfjorden" uppehålloch passagerarnafår tillfälle att promenera i staden,att besökacarlstensfästningeller kanskebada vid någon badplats. På söndagar, måndagar, onsdagar och fredagar går "M,/S Byfjorden" från Uddevalla genom Nordströmmarna till Lysekiloch Käringön,Sverigeslängstut i havetbelägnafiskeläge.även här gör "Byfjorden" uppehåll så att passagerarna skall kunna gå i land och njuta av den speciellabohuslänska naturenpå ön. UddevallaKonsthall,inrymd i gamla Varmbadhuset,bjuder under sommarmånaderna in till uställningar, bland annat dalsländsk hemslöjd. Semester fantasier :7' ' Nu sommarenkommit, med ljuvlig semester Bohuslänsskärgårdblir full utav gäster som kommer från olika hörn av vårt land för att få sola på Bohuslänskstrand. Varvspersonalkanskeresertill Fossen när de har kommit fram ur kolossen en påbörjadjärnbåt, som liggeri dockan hopsattav gubbarsom anlitar bockkran. Det skall bli skönt att komma från hetsen till saltstänktastränder,långt ifrån svetsen till vågor som brusaroch dånandestänker långt ifrån plåtar och svetsarsom blänker. Husvagnardrageslängs E-sexansrenar för att placerasbland stubbar och stenar på någoncampingvid Bohuslänsstränder städernasgator man ryggendå vänder. Men kanskenu någonpå axlarnarycker och sägersom så, att faktiskt jag tycker reserjag bort, då ingetjag vilar jag stannari stadenoch tittar på bilar. Jag stannari stadenoch ser på turister de kommeroch handlari medhavdtornister mat och konservermed extraprislapp som skall förbrukas på tallrik av papp i någon dunge, någonstansi det gröna eller på stranden,vid brunbränd böna som lögar sitt skinn för att vackrarebli och-lyssnarpå radio med svensktoppsmelodi. Men många utav våra finska vänner längtar till landet de i hjärtat känner de stickermot österi veckornafyra och träffar då släkten,i glädjeoch yra. En del kanskekosanmot Norrland styr och plockar hjortron på någonmyr och ute i älven drager sin lax skynda att fiska, snart är det dags att vända åter. semesternär slut snart ska vi höra sirenernas tjut. Vi köar igenvid ett stämpelur någonär lycklig, någonär sur för att det regnat, mycket eller sällan inget kan vara något mittemellan för mycketoch för litet skämmerju allt en del har gått och svettats,fast det varit kallt. En del är säkertnöjda över sin semester fast kosingenär slut och man får äta rester varvetöppnat porten, nu jobbar vi igen och solen bara skiner från blåa himmelen den ler mot oss förargligt når vi tittar ut den vill så gärnaskina,när semestern tagit slut. Men dagarnablir korta, de bleknai nyansen av sköna sommardagarfinns sen bara glansen från fotot i ett album, som vi skall arkivera och gömma som ett minne bland många, många flera från regnig sommardag,fast solen kanskesken som gav oss färg på kinden och våra vita ben det hjälper ossatt minnas sommarensom flytt sen lever vi på hoppet, att sommar blir på nytt. Trevlig semesterallesammans! E136Karl-Erik Nilsson

8 Boktips Riddare,tvätterskorrkatter och grekiskamotståndsmän grundentill sömnadoch Utbudet varierar På talet och fram till sin död 1397' de dematt uppföra sig och det flärd, ämbetede högsta våra boksnurror och han innehar (liksom ungna i sitt land Frankrikeoch når hela avslutades det är väl ett av syftena framgångarsom diplomat. Vad flickstiden) med att sömmerverksamheten. som skiljer honom från sin tids skan klädde flickan när hon med Här nedankommertips jämlikar är det förnuft och den stod brud. NästaPeriodi livet' inpå lite udda böckersom måttfullhet som Präglarhonom husmodernsoch moderns, medverkokerskans under leds mefrån pekar framåt alla är mycketläsvärda' och som mörker mot nyatiders kan. Det är hon som står för deltidens men som annarskanske ideal: förnuft och kunskapssö- bröllopsmiddagen och hon som inte har så mycketge- kande. Boken är en 600 sidor tillreder den skämtmåltidsom lång, ständigt fascinerande sedanbrudparetfår underbrölmensamt. Vad kännetecknar vår tid? sight-seeingtripgenom 1300häPJa, bland mycket annat kan talet. som ibland får en att dårskap' tidens den över na manju seden somen tid av Peslikhesimism. Framtiden är fylld av ibland att förundras över galna tid. vår hot mot vårt beståendesamhäl- ten med le: kärnvapenkrig, hungerkamiljöförstöring' Kvinnoyrken tastrofer, Vi håller oss kvar i Frankriöverbefolkningmed mera. Hisbesökteen grupp ke. vår tids torien upprepar sig, etnologer(folklivsforskare)byn pessimismär inte unik. Att det fanns all anledning Minot, sydostom Paris. Det till en mycket dyster framtids- var ett brett upplagt Projekt tro på 1300-taletvisar den ame- och en av delrapporternaheter rikanska författarinnan Barba- Tvätterskan,sömmerskanr'kora Tuchman i sin bok En fjär- kerskan - livet i en fransk by ran spegel.plötsligt står genom tre kvinnoyrken av talet ossså nära. För Västeuro- Yvonne Verdier. Författarinpas del var detta en tid som nan har upptäckt ett mönster' prägladesav katastrofer. Först en logik i handlandet. En helnaoch främst digerdöden, men hetssyndär människanoch kvinnans där ett och är turen även naturkatastrofer, bankrutter, meningslösa oändliga livsrytm och hennes månadskrig, klassmotsättningar,bon- rytm utgör en så väsentligpusatt när de- och arbetaruppror,en över- selbit i kulturmönstret till många i åtanke, det har man vansinnig slösande Prakt dådig kulturyttslumpartade i motsats till ett ofattbatt af synes mod, moralupplösning,kor- ringar faller På sin givna Plats. De nämnda kvinnoyrkena ruption, dödslängtanoch dödsdyrkan. Ja, listan På elände speladeen central roll för livet' från vaggan till graven, bokkundegöraslång' stavligt talat. Tvätterskantvätdenna i huvudperson Som nyfödde "riddarroman" uppträder en tade och skötte den de dösvepte och tvättade och i sinriddare som har existerat nevärlden: baron Enguerrand da. Däremellan i livqs viktiga de Coucy. Han var både typisk skeden hade de båda andra' och otypisk för sin tid och är sömmerskanoch kokerskansidärför en mycket givande be- na nyckelpositioneri kvinnorkantskap.baroncoucyär med nas liv. Sömmerskantog hand i alla bataljer av vikt från om flickorna i tonårenoch är8 lopsnattenav bynsogifta ungdomar. Men denna helgjutna livsform finns inte längre kvar nu Vart och vartannat på 80-tå1e1. hushålt har nu tvättmaskin' alltså slut med vår- och höststorbyk. Barnen föds och de flestadör på sjukhus,alltsåhar hjälpfrun-tväuerskaninget berättigandelängreoch så vidare. Det som får ensfantasiigångav den här boken är att se På vårt egetlivsmönstermednyaögon. Våra sedvänjor är säkert lika logiska och djupt förankrade till urminnestider som Minots är. Och som en recensentav boken säger: "Själv känner jag mig ganska iattig. Fattig och rotlös och historielös efter att ha tagit del av Yvonne Verdiers skildring av denna rika och starkakvinnovärld". Katter Från en lransk by till något helt annat, nämligen katter. Katter avgudareller hatar man' sägs det. Hur som helst kan man i Muriel Beadlesbok Katten få lära känna det djur som iöljt människanshistoria sedan cirka 200 f. Kr. Det är ingen handbok i konsten att sköta katter.mensedanman lärt känna sin misse sköter man den nog ocksåbättre. Muriel Beadle beskriver hur kattens kropp fungerar. Men det mest intressanta tyckte jag var de kapitel som ägnades katters språk' både dess kroppsspråk och dess röst. Visste du, att när din katt kommer inspringande med hög svansföring och ett mumlande ljud så sägerden "Hej kompis, här kommer jag"? Författarinnan avslöjar också hemligheten bakom katters förmåga att spinna och hur katterna kan hitta hem. Hon berättar om katter som statsanställda råttfångare och lite om katters förhållanden som försöksdjur. Att människors och katters öden är fast sammanlänkade visar hon i ett kapitel om katters förhållanden under olika tidsepoker. Under inkvisitionens huixförföljelser råkade också den självständiga katten illa ut, katter brändes på bål liksom de självständiga kvinnorna. Här finns alltså massor att hämta om ett av våra mest älskade husdjur eller hatade...? En man Till sist en roman, grundad på verkligheten.men verkligheten kan vara fantastiskoch i romanenen mrn av Oriana Fallaci är ibland gråinsernaoklara. Mannen är den grekiske motståndsmannen Alekos Panagoulis. Oriana Fallaci som själv iir en legendariskjournalist som ftäffat och intervjuat alla världensstorastatsmän,skickasatt göra ett reportageom den just frisläpptepanagoulis.han har suttit i flera år i juntans mest beryktade fängelserför sitt attentat mot juntaledaren PaPadopoulos,men i en amnestivåg 1974 släpptespanagoulisfri. Faltaci och Panagoulisinleder Jorts' Pd sid' 9

9 Boktips forts. ett intensivt kärleksförhållande. Boken inleds med en mardrömslik skildring av Alekos Panagoulis begravning där folkmassorna hyllar honom som en hjälte. Dårefter rullas hans liv upp från det ögonblick han börjar planera attentatet mot Papadopoulos, genom den obeskrivliga tortyren i fängelserna, de förödmjukande fängelseåred,hans amnesti, kärlekssagan, hans 'karriär" som riksdagsman i det 'demokratiska" Grekland till det ögonblick då hans egna mördare äntligen hinner ifatt honom och han dödas i en arrangerad bilolycka. Det år en intensiv skildring. Man har stundtals känslan av att befinna sig i Panagoulis kropp, att känna sig som honom i alla absurda och intensiva ögonblick. Han är en helt kompromisslös man och som sådanpå förhanddömd. Det är också en mycket levande, nästan filmisk skildring av en ovanligman. Alla vet väl att det går att låna bra böcker i varvetsmatsalar. Om inte, fråganågonkompis ellerkulturkommittön.måssor med lästipskan man också hitta vid boksnurrorna. små foldersatt ta med hem och studera. Donationsfonden har köpt ännu en stuga Glad boksommarönskar KerstinWockatz Stadsbiblioteket Ernst Axelsson Verkstadsklubben Kasen SvenPalmersjö Yerkstadsklubben Sörvik Börge Christiansen Stålritkontoret r +s+s+(. Donationsfonden för Uddevallavarvets tjänstemän har köpt en stuga med sjötomt invid övre Frykens västra strand cirka fyra kilometer söder om Torsbyi Värmland.På tomten finns utöver själva fritidsstuganytterligareen byggnad,modell stabbur. Stugan, vars byggnads- yta är 77 m'?,är byggd av handbilat timmer öch har ett helt källarplan varav viss del utgör gillestuga med sovplatser.bostadsplanet bestårav storstuga, kök, hall och två sovalkover samt hygienrum(dusch och wc). Till stugan är byggten altan under tak i söderläge. Meddelandefrån skyddskommitt6n na från ventilerna och lägg kopplingsändarna i lådan, eller motsvarandegodkänd anordning, och lås dennamed hänglåset. 3. Tag upp slangarnaur kofferdammaroch liknande trånga Brännställ får ej lämnas ut utrymmen. från förråd eller gasreparaefter arbetstidensslut komtionsverkstadtill annan än be- mer ovanstående punkter och hörig person.brännställfår ej 2 att kontrollerasgenom anutlämnas utan tillhörande läggningsavdelningens försorg. hänglås. Behörighetirmeddelas Kontrollen skall ske varje av anläggningsavdelningen ef- dag som arbetepågår, och rapter godkäntprov. port skall insändastill skyddsnom de områden där kontoret. Om ingen anmärkskyddskommittönså bestämt ning finns skall detta angespå skall vid arbetstidensslut föl- rapporten. Om brännställpåjande noga iakttagas: träffas där ovanståendepunkl. Stang oxygen-och acety- ter och 2 ej är vidtagna skall på gasuttagen. kontrollantenkoppla loss gaslengasventilerna 2. Koppla loss båda slangar- slangarnaoch lägga ner kopp- Sk y d d s fö r e s k r i fte r gällande nedlåsningav gasslangar till brännställ samt kontroll av desamma. Skyddsgruppnummer 5 på Kasen vädjar till alla anställda att se upp var de går. lingarna i lådan eller placera dem i motsvarandeanordning. Rapport skrivesoch sändestill skyddskontoret för registrering. Efter samrådmed skyddschefen och respektiveavdelningsingenjör för den som är registrerad för.brännstället,kommer åtgärder att vidtagas. Dessa kan vara allt ifrån tillsägelsetill indragning av brännstället. Om vederbörande skall få tillbaka brännställetoch i såfall när detta skall ske, avgöresav respektiveavdelningsingenjöri samrådmed skyddschefen. Den som har fått ut ett brännställ och såledesär registrerad för detta, är alltid ansvarig för brännstället och dess nedlåsning,även om han lånat ut det till annan behörig brännarekunnigperson. Skulle någon tillfälligtvis ha glömt nyckeln till sitt hänglås kan han efter hänvändelsetill sin verkstadsingenjörfå låna en nyckel för att öppna låset. Förlust av nyckel eller hänglås behandlas som förlust av verktyg. Skyddskommittön har tills vidare bestämtatt ovanstående skall gälla gasdistribution ombord på fartyg och på gallerplaner utomhus och i svetshallensörvik. Tidigare bestämmelser om att ventilerna på alla gasuttag alltid skall stängasvid längre uppehålli arbetetoch vid raster gäller oförändrade. Gå inte under hängandelast!

10 åndringar Organis ations Den första juli ändras orga- ning och centralarkiv. sambandmed att chefenför nisationenför konstruktionsavfo[ke Nikavlöningskontoret, numerisk/ och delningensståloptiska sektionerså att de båda lasson,i novembergår i pensektionernaslåssammantill en sion genomförsen omorganiseenhet. Den nya enhqten,stålrit- ring. Avlöningskontoret för arbesektionen, leds av Peter Virstedt enligt organisationsplanen tarelöner och funktionen för tj ä n s te ma n n a l ö n euträkni ng till höger. Med anledning av direktör slås då sammantill ett gemenhellersjös förtidspensionering samt avlöningskontor för alla har hans ansvarsområdeförde- anställda.till chef för det nya avlöningskontoret har utsetts lats på följande sätt: Personbilschaufförlyder di- Aston Äkerberg, som alltså tillrekt under VD, markenterifrå- träder sin nya befattning vid gor handläggsav Allan Johans- Folke Niklassonsavgång. Till skyddsingenjör efter son, medan resterande funktioner tillförts organisationsav- Kurt Theliander, som avgår med pensionhar utsettstomas delningen. nom organisationsavdel- Abrahamsson. Abrahamsson ningenhar SverkerBalkstenut- tillträder sin nya befattning i settsatt ansvaraför administra- samband med Thelianders avtiv utveckling, telekommunika- gång. Till chef för finansavdelnintioner och korrespondensfunkgen efter John Dure, när denne tionen. Rune Lenestam har utsetts avgår med pension, har utsetts Han tillträder till att ansvara för kontorsser- Allan Johansson. vice. Dit räknas vaktmästeri, sin nya befattning i samband reproducering, arkivfilmning, med John Duresavgång kontorslokaler, kontorsutrust- Ny verkstadpå Sörvik Den nya blästrings-och målningsverkstadenpå Sörvik är nu i det närmasteklar. - Vi räknar med att överta den mitt under semestern,säger Ove Krok på anläggningsavdelningen. - Slutbesiktningengörs den 14juli, fortsätterkrok, och sedan räknar vi med att verkstal0 den skall vara i full drift i aug. den nya verkstadenskall utrustningsdetaljer,som till exempel lejdare och master,blästras och målas. Man kommer även att produceramotordetaljerför iäkning. maskinverkstadens Verkstadenär bland annat utrustad medtvå stycken8-tons traverser. G B r r o str ö m A r b e ts ritning G Freiman A r b e t s2 ritning P Virstedt Stälritsektionen S -Ä Fri c k N r.meri s k t underl ag K A ndersson A ssi stent A K ai n Ti l v erk nund erl ag H A nders s on S tandard ut r edni ngar Organisationsplan över den nya stålritsektionen. Arets idrottsman 1981 Arets bästeidrottsman l98l blev Gillis Larsson,och han får såledesden l5:e inteckningeni den stora pokalen. Som motivering till sitt val anger kommitt n att Gillis Larssoni hög grad leverupp till de normpr som uppställts.han har verkat för att sprida motionens idö genom att delta i en mängd olika grenar och alltid uppträda föredömligt. Han har dessutomunder många år utfört ett förtjänstfullt arbete i korpenstjänst. Som exempel på aktiviteter utan korpsambandkan nämnas att GiUis Larsson fullföljt inte mindre än 20 VasaloPP.

11 Kasenlunken l98z', 19E2 års upplaga av Kasenfunken,som avlöptesden 7 ma!, fockade 24 deltagare,varav två utomstående,johan Ahlberg från Scan-Yästoch Bror Vid6n från Tele. Enda kvinnliga deltagare yar Annika Schäfer från Ritkontoret. Yann gjorde Bror Vid6n, men eftersomhan inte är anställdpå Varvet, blev tvåan Tommy RagnestålåretsVarvsmästare. Resultat i Kasenlunken19g2,BrorVidån, på-segraren väg mot måtet. Seniorer Tid Poiing l.bror Vidön,Tele 13.26,4 2.TommyRagnestå, Ritkon ,5 3.Björn Johansson, Ritkon. l4.l4.g 6 5 Oldboys l.svensörquist,ställn.bygg. l4.l1,g 2.Ame Claesson, HallenSörv.14.58,3 3.Alf Lundström,Mask.v.st.14.5g Veteraner l.folke Eriksson,Förrådet JohanAhlberg,Scan-Väst18.17,3 3.Leo Eriksson,Snickare ) Damer l.annika Schäfer,Ritkon Folke Eriksson hette segraren i veteran_ klassen. 6 Striden om poängpokalenledsnu av Ritkontoret på 40 poäng, före Förrådet, 16 poängoch Ställningsbyggare, 15 poäng. a i ter_.här kommerårets Varvsmästare Lgqp_e]senda kvinnliga deltagare,annirånglöpning, TommyRagnestå1. Bakomiro_.ka Schäfer,tillsammans med Thämas Gra_ nom synssegrareni oldboysklassen, Sven nath. Sörquist. Gillis har åkr 20 Yasaldpp Dcr hår år Gillis Larsson på numerisk-optiska sektionen- Han åkte i år sitt 20:e Vasalopp och med anledning av detta uppvaktade arbetskamraterna med blommor och diplom. UVK:S DAG nför UVK:s dagförsta helgen i oktober ombeds samtliga sektionsmedlemmar att komma med förslag på trevliga aktiviteter som kan intresserade anställda och derasfamiljer. Förslagenlämnas till respektive sektionsordförande. r 1t

12 Pensioniirer Onsdagenden 17mars avtackades 14 pensionäreri huvudkontorets matsal. De 14 uppvaktadesmed tal, presenteroch blommor av representanterför företagetoch de fackliga organisationerna.de 14 var: OrdningsvaktGeorg Andersson gick i pensionden 3l mars. (t.v.) Karl Andersson, Olof Andersson,Ove Andersson,Arvid Björk, Evert Charlesson,Stig Heed, Allan Johansson,Gösta Johansson,SvenKarlsson,Ture Kjörnsberg,Äke Lundström, Evald Myrström, Knut Svensson och JohannUschpilkat. PlaneringsmanHelge Svernling gick i pensionden 3l mars. (t.h.) Ännu en av de så kallade "46:orrra", direktör Evert Hellersjö, avtackadesden 14 april. på bilden synsdirektör Hellersjö tillsammans med VD ngvar Trogen. van Persson,fartygsplaneringen,gick i pensionden 16 ppril. Han avtackadesav ledningenoch arbetskamraternainom planenngsavsnlttet' På bilden syns van Perssonoch chefen för produktionsplaneringenngemarfenander. pensionårsträffen LTze Fredagenden 7 maj var det dags för Uddevallavarvetsårliga pensionårsträff.av varvets för närvarande565pensionärer hade255tackatja till inbjudan. Klockan hämtade tre bussar upp pensionärernavid Gamla Badhusetoch transporteradedem till Varvet. Där fick pensionärernatillfälle att hälsa på sina gamla arbetsplatseroch prata en stund med sina gamla arbetskamrater. Lunch avåtsi Sörviksmatsal. VD ngvar Trogen hälsadevälkornmen,sunereseniusunderhöll med dragspelsmusikoch sång och informationschef N G Olsson lottade med hjälp av en av Varvets två kvinnliga pensionärer,ngeborgjohans255 av varvets 565 pensionärerhade tackat ia till inbjudan att delta i årets pensionårsträff. son, ut två styckenfruktfat. r

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal bilder från JUBILEUMS- FESTEN Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014 meny Entrée Getostsallad på vit Caprin från Skärvångens gårdsmejeri. Badet Clément Cuvée Prestige blanc Plat principal Serranoinlindad

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Palleböcker 1 2 Facit

Palleböcker 1 2 Facit böcker 1 2 Facit Paket 1 PALLE PASSAR EN KATT passar en katt -3 1.4 2.4 3.4 6.4 8.4 7.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 Vem frågar? Kim Kim Kan du? 15. 6 S E M E S T E R F A M N E N V A S K E N 4.4M A G E 5.4A

Läs mer

Ett hus med utsikt över ångbåtar

Ett hus med utsikt över ångbåtar Sköna RUM Ett hus med utsikt över ångbåtar Drömhuset blev deras Egentligen skulle de fortfarande bo i sin nybyggda villa några kilometer bort. Om inte 1800-talshuset de sneglat på i över 15 år plötsligt

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA!

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! Hoppas att allt är bara bra med er inför den stundande All Helgonahelgen. Dagen idag bjuder ju på ett härligt höstväder. Vi får hoppas det håller i sig

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 31 Fredag 7 oktober 2011 NORRBOTTEN Rosa månad mot cancer Mycket i Luleå är färgat rosa nu i oktober. Till exempel ska basketlaget Northland spela i rosa tröjor. -Vi spelar i rosa

Läs mer

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM INFORMATION Lördagen den 2 augusti blir en träningsfylld och rolig dag som vi startar med simning på morgonen följt av löpning och cykel samt lite skidor under cykelpasset.

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran När vi lämnade Lugano i Schweiz for vi i princip rakt söderut. Vägen var i vår karta märkt som en motorväg, men det var den smalaste och krokigaste motorväg

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1)

Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1) Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1) Was passt? a, b oder c? Falls Sie nicht sicher sind, wählen Sie d. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Stufe A1 1. Guten Tag! Ich heisse (Vad heter

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Swedex Examen i svenska som främmande språk

Swedex Examen i svenska som främmande språk Examen i svenska som främmande språk A2 Läsförståelse 45 min Namn:... A2 LÄSFÖRSTÅELSE Läs texterna och svara Ja eller Nej på fråga 1-8.! " # $$! % % $ $$ %!& % % $% & % $$ % % & $" % % ' " " ' ( % ( &

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Hej på er! Näst sista veckan innan höstlovet, oj vad tiden har gått fort! Vi har fortsatt vårt arbete med vår storyline Bondgården och denna vecka så fick vi ett sms från

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig en-ord Ett-ord Plurar Gulzat Adjektiv + Substantiv Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. Jag är en stor man. Jag äter ett stort äpple. Jag äter stora äpplen. Jag är en liten man. Jag äter ett litet

Läs mer

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga.

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga. Kapitel 1 Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte Hajar är farliga. Ju vassare tänder hajen har desto farligare är den. Filip har fotograferat en haj. Filip tycker om att

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

En fotbollsplan Jag har gjort en fotbollsplan. På min fotbollsplan finns det ett fotbollsmål, spelare som är både tjejer och killar, en domare, en hejarklack som bara är killar, en matta som hejarklacken

Läs mer

Nedanför huset möter medelhavets klarblå vatten de vita klapperstenarna på stranden

Nedanför huset möter medelhavets klarblå vatten de vita klapperstenarna på stranden Vrnik - Kroatien 2011 Vrnik är en liten ö, inte större än att man kan promenera runt den på en halvtimme. Här finns ett trettiotal hus men bara tre bofasta innevånare. Vrnik ligger ett stenkast från den

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron Kapitel 4 Från Damsängen till Stadshusbron Damsängen. Här promenerade man förbi torpet Dämsängen när man gick stora eller lilla jorden runt. Östanåbron, Så här såg den gamla bron ut som gick över till

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vandra runt med hjälp av kartan och svara på kluriga frågor om förr i tiden. Starta vid Kapellplan, längst upp på Tunnbindaregatan. Kartan och

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Vårens program på Simrishamns bibliotek 2012

Vårens program på Simrishamns bibliotek 2012 Vårens program på Simrishamns bibliotek 2012 Vårens program 2012 Simrishamns bibliotek informerar Fredagssagan 13/1, 3/2, 2/3, 13/4, kl. 14.00 Följ med till sagans skog där troll, prinsessor, drakar och

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel 2015-05-20 1 (8) Måndag 25/5 Tisdag 26/5 Onsdag 27/5-16:00 Torsdag 28/5 Fredag 29/5 Promenad - Tjurasjö - Promenaden utgår från KIVI till Tjurasjö. Vi anpassar promenaden efter alla. 14:00 Kortspel Kubb

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

Ledaren ------------------------------------------------------------------------------------------- Tummas hörna

Ledaren ------------------------------------------------------------------------------------------- Tummas hörna Ledaren Ja nu är lägret i sitt esse. Vi klarade av minior-invationen och nu har vi oxå, trots dålig mobil täckning, klarat av ytterligare ett SMS. Jag ser att de flesta scouterna verkar trivas och det

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Böcker för barn 6 månader. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 6 månader. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 6 månader Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Alla kläder på Av Charlotte Ramel och Lotta Olsson Bäbis tittut Av Ann Forslind

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer