lhrvet, o OCnVfmzru Nu stundarsemestertide Starten har just gått i årets upplagaav Kasenlunkenoch löparna är på väg ut i banan. På

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lhrvet, o OCnVfmzru Nu stundarsemestertide Starten har just gått i årets upplagaav Kasenlunkenoch löparna är på väg ut i banan. På"

Transkript

1 lhrvet, o OCnVfmzru Nu stundarsemestertide Starten har just gått i årets upplagaav Kasenlunkenoch löparna är på väg ut i banan. På sidan elva kan Du läsa mer om Kasenlunken. Snart går också startskottet för årets semester.aktivitetstips för Dig som blir kvar i Uddevalla-traktenfinns på mittuppslaget. Som bilaga till de postdistribuerade tidningsexemplaren medföljer Som vanligt har vi också ett avsnitti serienom Varvetsleveranserggnomåren. Boktips och Fartygsnytt är andra rubriker Du finner i detta nummer av Varvet och vi. Till sist vill vi på redaktionen önska alla en trevlig semester!

2 Stortanker skrotas efter bara nio år anstalten Lindholmen. Avsikten är att man skall försöka avlastade existerande norskakursernasom alltid är överbokade. Uppläggningarna ökar nu med ett par miljoner ton per månad och för närvarandeligger iiver 200 tankfartyg om 3l miljoner ton upplagdaplus ett Liten sjuttiotal bulkfartyg om drygt tonnageökning två miljoner ton. Dessutom Den svenska handelflottan säljs l0-12-årigastora tankfartyg till skrot. Hittills i år har minskade under det första elva VLCC sålts till skrot. se- kvartalet i år med fem fartyg till som 479, medan däremot den samnast en tonnare, inte var mer än nio år gammal. manlagda bruttodräktigheten somhar de ökade med ton till 3,64 De sjöfartsnationer, flesta tankfartyg och bulkfar- miljoner ton, enligt Statistiska tyg upplagda är Grekland, Li- Centralbyrån,SCB. Genom nybyggnadi Sverige beria och Norge. tillkom ett lastfartygom Frakterna för de stora tankfartygen är utomordentligt låga brt och två tankfartyg om brt. Från utlandetköpoch det är nu åtta år sedan dessastoratankfartygkundefå tes bland annat två torrlastfarpå 7.600brt. Tio fartyg om frakter som betalade deras tyg totalt 42.2N brt såldestill utkostnader.händigatankfartyg landet. i O00-tonsklassen, som hadeett gott år 1979,börjar bli mer efterfrågadeigen, fapans varv men fortfarande är det en bra bit kvar innan fraktnivån för tappar order dessa storlekar börjar!äcka Utländska beställningartill kostnaderna. Bulkfartygen får utomor- Japans varv minskade under dentligtlågafrakter,somi vissa budgetåretl98l (till och med fall bara uppgår till en trdjedel mars 1982)med 30,5 procent av vad dessafartyg fick för ett jämfört med 1980.Totalt minår sedan,ryssarnahar passat skade de japanska varvens på tillfället att ta mellan 40 och orderingångmed 16,9procent. Rasetvar kraftigare mot slu50 fartyg på timecharter till dygnshyror, som ligger ungefär tet av budgetåret.värdet av utpå halvadennivå det uthyrande ländskaordervar underde sista rederietbehöverför att affären månadernaöver 70 procentlägre än under sammaperiod ett år skall gå ihop. Det är särskiltefterfråtidigare. Någrateckentill förbättringar är inte i sikte. Fraktmark- gan på bulklastfartygsom minkommer san- skat. nadsdepressionen nolikt att vara året ut och en bra bit in på om inte något oförutsettinträffar. Helsingör 800 anställda vid Helsingör Skibsvaerft kommer under Till höstenstartasi Göteborg sommarenatt mista sin anställutbildning i offshoresäkerhet ning på grund av bristandesysvid forsknings-och utbildnings- selsättning. Utbildning Kol Den svenska importen av stenkoluppgårnu till nästantre miljoner ton per år. ningsverksamhetsom skall leda fram till att företagethar anställdai Landskrona om något år. Groko arbetar med försäljning av plåtprodukter. DFDS nom den danskarederikoncernendfds skapades600 nya arbetstillfällenunder Havet Det finns fartyg som på sin sammanlagdabottenyta om ll0 miljoner kvadratmeter är målademed giftig antibevåixningsfärg. Den giftiga beden i flera år aviseradeut- ståndsdelenär oftast koppar, redningeninom SJ om tågfärja som enligt inte helt färska sifffrån Göteborg till Danmark ror frigöres från fartygsbottskall vara klar i sommar. För narnai en mängdav 5.000ton Göteborgsdel undersökstvå al- per år. Cirka 1.000ton av anternativ, antingenen färja en- dra giftiga ämnenfrigörs också bart för järnvägsvagnareller en från bottenfärgerna.men havet färja för kombinationen järn- innehåller vägsvagnaroch lastbilar ton vatten. Därmed framstår giftutsläpp från bottenfärgsominte ensen droppei havet - att skyddafartygen på Yikingafartyg detta sätt är helt ofarligt. Detta Ett vikingaskeppmed en tolv hävdarhempel'smarine Paints man stark besättningavseglade i en försvarsskrift. i mitten av maj från hamneni Duluth, Minnesota, för att segla till Norge. Tåsfiirja Små skador Effekterna av oljespillet vid de största oljekatastrofernatill sjösshar blivit mycketsmå.livet i havet har snabbtåterhämtat sig, förklarar en utredning som haft i uppdrag att tillsammans med Rice University i Houston, Texas,undersökade långsiktiga effekterna av de största oljekatastrofernai världen. Nya företag Nya företag förutsätter att etablerasig i de lokaler som efter hand utryms på öresundsvarvet.groko FörsäljningsAB presenterade nyligensin försälj- Prickfri chaufför Per-OlofLidön, Varvets direktionschaufför, har tilldelats KAK:s förtjänstmedalj av första graden, för 40 årsprickfri körning. För Uddevallavarvetsräkning har Per-Olof Lidön kört sedan1954.sin förtjänstmedalj fick han ta emot ur Prins Bertils hand.

3 \hrvets leveranser genomaren o Dagsför ännu ett avsnitt i serienom fartyglevererade från Uddevallavarvet. Vi har kommit fram till åren dä 26 fartyg om sammanlagt dwt levererades. M/F Drottningen, nybygge nummer 280, levererades till Statens Järnvågar den 25 april 1968.Våren 1976såldes hon till Federal Arab Maritime Co. Under namnet Alzahraaskulle hon segla med pilgrimer mellan Syrien och Egypten. Nr Typ t B/C 271 B/C 272 B/C 274 B/C 215 M/T 275 M/F Effekt Huv. mask. Namn Rederi Kollgeir Orania Sangstad Vardaas Taurus Skåne Odd Berg, Oslo O.B. Sörensen& Co., Arendal A.F. Klaveness& Co. A,zS,Oslo Arnt J. Mörland, Arendal Wilh. Wilhelmsen,Oslo StatensJärnvägar,Stockholm ll-03 6G03-lt MaxAHK s-r2-ls MaxAHK r2-t MaxAHK ll-0s MaxAHK r MaxAHK r-t MaxA H K 4x Xt7 276 M/S Torrens 277 M/S Taronga 278 M/S Tamerlane 279 M/S Tirranna 263 M/T Norse Mountain 210 OBO Havtor 217 OBO Björghav Wilh. Wilhelmsen,Oslo Wilh. Wilhelmsen,Oslo Wilh. Wilhelmsen,Oslo Wilh. Wilhelmsen,Oslo Odd Godager& Co., Oslo P. Meyer,Oslo Hjalmar Björge, Oslo t2.m 12.4N 12.9N 12.9N t-r4 66-0s ll t7 66-t r 66-ll M rr /.-M tl 67-M lt MaxAHK MaxAHK MaxA H K 2 x MaxA H K 2 x MaxAHK2l MaxAHK MaxAHK E 220 M/T Athelknight 280 M/F Drottningen 218 OBO HavmöY 219 OBO Björgfjell 221 M/T Athelduke 222 M/T Athelduchess 223 B/C SpyrosA. Lemos Athel Line Ltd., London StatensJärnvägar,Stockholm P. Meyer,Oslo Hjalmar Björge, Oslo Athel Line Ltd., London Athel Line Ltd., London Comp. Nav. Garoufalia,Panama ffi ,51r r0-u t ll s M W rr-29 MaxAHK MaxA H K 4x MaxAHK Max AHK MaxAHK MaxAHK Max AHK l0 ll B/C Gervalla t t-2r MaxAHK U ll ll r U l l MaxAHK MaxAHK MaxAHK MaxAHK Max AHK M/T M/S M/S M/S T/T DWT A,/S GerrardsRederi, Kristiansand Bonny Red. AB Sally, Mariehamn 96.2W Victoria de Giron Empr. Nav. Mambisa,Havanna Bahia de Cochinos Empr. Nav. Mambisa,Havanna Empr. Nav. Mambisa,Havanna Playa Larga Thorshammer A/S Thor Dahl, Sandefjord ry Kölstr. Sjösiittn. Lev. Anm.

4 forts. VarYetsleveranserooo Anmärkningar (Namn i kursiv stil = nomnbyte efter försiiljning) l. Såld 1975för $6,25miljoner. 2. Såld till Kina 1980.Juhai. 3. Såld 1976 till Liberia för konvertering, fcir $3,4 miljoner. 4. Såld till Grekland 1978 för cirka $4,4 miljoner. Tilos. 5. Såldtill Grekland Såld1975till T. Klaveness för $6,5miljoner.Bantry såld till Turkiet för cirka $2.95 miljoner. 7. Såld till The Philippine nt. Shipping Corp för cirka $5,35 miljoner. Asean Missi. 8. Omdöpt till Anco Knight 1970.sammarederi. Såld 1972 till The Great EasternShipping Co., Bombay, ndien. Jag Jyoti. 9. Såld vären 1976till Federal Arab Maritime Co., Alex- andria, Egypten. Alzahraa. Skall bland annat seglamellan Syrienoch Egyptenmed pilgrimer. 10. Såldför $6,5miljonertill L. Gill-Johannessen,Oslo, 1975.Brali. Såld 1978till The Philippinent. ShippingCorp., Manilla, för cirka $3,5 miljoner. Asean Liberty. ll. Såld 1978till Philippine nt Shipping Corp. för cirka $5,35 miljoner. Asean Knowledge '70omdöpt till Anco Duke. sammarederi. Såld 1980 för $7 miljoner omdöpt trll Anco Duchess. samma rederi. Såld 1978för cirka$3,1miljoner. 14.Ursprunglig beställare Hansen-Tangen. Kontraktet övertagetunderbyggnadstiden. 15. Såld till Garden Sun ShippingLtd., Monrovia,Liberia. Garden Sun. Såld våren 19'77 till Turkiet för cirka $4,625miljoner. M/T Bonny, Uddevallavarvetsnybygge nummer 225, beställd av RederiAB Sally i Mar,iehamn,och levereradden 26 februari , levererades OBO-carriernHavmöy,med nybyggnadsnummer t i l l b e s t ä l l a r e n,p. M e y e r i O s l o, d e n 1 5 m a i så l d e s h o n t i l l L. G i l l - J o h a n n e s s e fnö r $ 6, 5m i l j o n e ro c h f i c k n a m n e t Br a l i s å l d e s h o n i g e n, n u t i l l T h e P h i l i p p i n e n t. S h i p p i n gc o r p. fö r ci r ka $3,5 miljoner och döptes om till Asean Liberty.

5 FARTYGSNYTT Sjösättniiig och dop " Onsdagenden 24 mars döptes och sjösattesuddevallavarvets nybyggenummer 318, en OBO-carrierpå dwt beställd av Norse Group (J P Röed) i Singapore. Fartyget döptes till "Viking Cape" och gudmor vid dopet var fru Elsa Aarhus.Oslo. Ny beställnmg Dop och leverans Måndagen den 5 april döptes Uddevallavarvets nybygge nummer 319, vid utrustningskajen Sörvik. Fartyget, beställt av Olaf Tönnevold & Sönner, döptes till "Thorgull" av fru ao Det kom en insändare till redakvill peka på artikeln i tionen från signatu- Varvet och vi nummer ren "881", Vi skic- l/82 sidan 8-9. Enligt äldre litteratur motsvarar inte kade den vidare till prov i smal provränna naprojektavdelningen turförhållanden. Frktioför svar. nen mellan molekylerna blir så stor att den inverkar på Den som vill tychastighetsresultatetdå vidka till om något den vid oceaniska förhålkan skicka sin inlanden är en annan. Bland sändare till nforannat kan jag nämna att mationsavdelning- vågfrekvensförhållandena är olika i Atlanten. Boten, HK 11. tenhavet och i Östersjön. En forskargren påstår att bulbstäv ökar effektiviteten ll procent, alltså sparar energi. Världen är paradox. " E E1 ",, Marry Tönnevold. OBO-carriern "Thorgull", på dwt, gick ut på provtur den 6 april och levereradestill beställarenden 7 april. Den 26 maj blev det klart att fått en beställuddevallavarvet ning på minsten produkttanker om cirka dwt. Beställare är Skips A,/S Karlander, Fredrikstad/Oslo och fartyget skall levererasvid årsskiftet1983/84. Huvudmotorn, av typen B&W 4L67GBE, tillverkasvid Uddevallavarvetoch de tre hjälpmotorerna, typ B&W 7T23LH. vid Skandiaverken.r Svartill sign. 881 Problemensom Du berör har flera sidor. Dels måste rännans bredd och djup vara så stora art tryckförhållandena i vattnet runt modelleninte påverkasnämnvärt.vilketär fallet i de flestaförsöksanläggningar. Vidare räknasfriktionsmotståndet om från modell- till fullskaleförhållanden enligt särskilda formler, så att den nödvändiga propellereffektenför en viss fart blir så riktig som möjligt. SSPA:s fartprognoser för Uddevallavarvetsnybyggen har ytterst sällan legat över en procent från provtursvärdena. allmänhet utgår man från stillvattenfart men man kan även utföra försök i olika vågor, varvid man har hjälp av statistiska uppgifter på vågsystemens utseende i olika farvalten. Bulbstäven, slutligen, ger olika utfall beroende på skrovets form, fyllighet, tyngdpunktsläge, djupgående och trim samt på den aktuella hastigheten och bulbens form. vissa fall kan effektvinsten bli 20 till 25 procent, medan den i andra fall kan bli negativ, det vill säga effekten ökar för samma fart när man sätter r på bulb.

6 Semestertips Sommari Uddevalla på GustafsSocietetssalongen berg bjuder äveni år på musik av varierandeslag på torsdagskvällarna. Den 8 juli spelar Bengt Anderssons"Folkjazzmusikgrupp", den 15 juli bjuder Jan Ling och SvenBergers Ensembleför medeltidamusik på en historisk måltid. Pianooch violinafton med Maria Kihlgren och Per-Erik Olsson blir det den22 juli och den29 juli spelar Lars Janssonoch Kristina Svanberg jazz och klassiskt.den 5 augusti leder Musik Egon Kjerrman allsångi SocieDen 2-4 juli spelassommar- tetssalongen,den l2 augusti nattskonserteri Ljungskile.På sjungerabf-körenoch den 19 fredagenär rubriken "Vår tids augusti är det dags för stormusik" och det är unga musi- bandsjazz. ker från GöteborgsMusikhögskola som spelaroch berättari drott Här,vidkaien, liggerdetreskärgårdsbåtarna"byfjorden","sunpå LjungsDet blir en hel del idrott i St. Grundtvigssalen kile Folkhögskola. Lördagens konsert står Keith John från maren. På Rimnersvallenhåller K London för. Han spelarorgelför den som är intresseradav Golfklubbs Jubileumsvecka musik i Ljungs kyrka. På sön- Orient till och där arrangeras dagen spelar Terje Tonnesen Orientcupen den 5 juli, golf finns det mycketatt göra i den 18-24julioch en propagansommar. Bland annat Torreby- dadag på Lyckornas Golfbana och ReidunAskelandfrån Oslo mångkamps-dm den 3l juli veckan den4-ll juli, Lyckornas den 28 augusti. på augusti och Orientspelen och FolkGrundtvigssalen i St. Odde-bollen. K Oddevolds den l8 augusti. högskolan. Sommar, sommar, sommar... Och dags för semester. Vad tänker Du göra på semestern?här kommer några tips på aktiviteter i Uddevalla med omnejd under På sommarmånaderna. Turistbyrån kan Du få mer information. u,,a.,,o.l l:1sij;:,"j;?h'"tx'f?äg';jå:lå"rt,å.å"ffi3i',i,13 Uddevaila-tratt.n ungdomsturnering i fotboll, spelas på Bodele den juli. Den 29 juli kan man simma Undasimmet mellan Stången och Unda. Det öppna Uddevallamästerskapet i brädsegling avgörs den 3l juli och den 8 augusti är det Simningens dag på Landbadet, Gustafsberg. Då kan man simma de meter som ineår i Uddevallaklassikern. Den l4 augusti går Trestadsmaran av stapeln. Starten går i Trollhättan och målet är På Rimnersvallen. Segling, cykel och gång finns också på det digra idrottsprogrammet. Vandringar Societetssalongenpå Gustafsbergbjuds det även i sommar musik av varierandeslag' varje torsdagskväll. 6 Ljungskileortens Hembygdsförening ordnar kvällsvandringar den 5, 12, 19och 26 juli. Vill man vandra mera kan man delta i Backamomarschenden augusti, med start och mål vid Backamo. {i

7 Konst Är man intresseradav konst kan man mellanden 18juli och augusti besöka Uddevalla Konsthall. som visar en Hemslöjdsutställningfrån Dalsland. Den 8-22 augusti visar Konsthallen en skulpturutställningav Bo Anås och den 29 augustitill l2 september ställer Martin Lindberg ut oljemålningar. Byfjoidstrafiken Byfjordstrafiken har redan kommit igång. Redan d,en 29 maj började man köra den kortare turen till bland annat Sunningen, Unda och Stången. Den trafiken fortsätter till och med den 22 augusti.med denna tur kan man till exempelta sig till serveringarnapå Gustafsberg, Lindesnäseller Unda, eller till någon av badplatserna. Eller varför inte bara åka hela rundan och njuta av den friska 'luften och den vackranaturen? Med "M/S Byfjorden" kan man ge sig ut på lite längre utflykter. Turen mellan Uddevalla och Marstrand går tisdagar och torsdagarfrån den l7 juni till och med den 12 augus{i. Färden går bland annat under Tjörnbroarna. Marstrandgör "Byfjorden" uppehålloch passagerarnafår tillfälle att promenera i staden,att besökacarlstensfästningeller kanskebada vid någon badplats. På söndagar, måndagar, onsdagar och fredagar går "M,/S Byfjorden" från Uddevalla genom Nordströmmarna till Lysekiloch Käringön,Sverigeslängstut i havetbelägnafiskeläge.även här gör "Byfjorden" uppehåll så att passagerarna skall kunna gå i land och njuta av den speciellabohuslänska naturenpå ön. UddevallaKonsthall,inrymd i gamla Varmbadhuset,bjuder under sommarmånaderna in till uställningar, bland annat dalsländsk hemslöjd. Semester fantasier :7' ' Nu sommarenkommit, med ljuvlig semester Bohuslänsskärgårdblir full utav gäster som kommer från olika hörn av vårt land för att få sola på Bohuslänskstrand. Varvspersonalkanskeresertill Fossen när de har kommit fram ur kolossen en påbörjadjärnbåt, som liggeri dockan hopsattav gubbarsom anlitar bockkran. Det skall bli skönt att komma från hetsen till saltstänktastränder,långt ifrån svetsen till vågor som brusaroch dånandestänker långt ifrån plåtar och svetsarsom blänker. Husvagnardrageslängs E-sexansrenar för att placerasbland stubbar och stenar på någoncampingvid Bohuslänsstränder städernasgator man ryggendå vänder. Men kanskenu någonpå axlarnarycker och sägersom så, att faktiskt jag tycker reserjag bort, då ingetjag vilar jag stannari stadenoch tittar på bilar. Jag stannari stadenoch ser på turister de kommeroch handlari medhavdtornister mat och konservermed extraprislapp som skall förbrukas på tallrik av papp i någon dunge, någonstansi det gröna eller på stranden,vid brunbränd böna som lögar sitt skinn för att vackrarebli och-lyssnarpå radio med svensktoppsmelodi. Men många utav våra finska vänner längtar till landet de i hjärtat känner de stickermot österi veckornafyra och träffar då släkten,i glädjeoch yra. En del kanskekosanmot Norrland styr och plockar hjortron på någonmyr och ute i älven drager sin lax skynda att fiska, snart är det dags att vända åter. semesternär slut snart ska vi höra sirenernas tjut. Vi köar igenvid ett stämpelur någonär lycklig, någonär sur för att det regnat, mycket eller sällan inget kan vara något mittemellan för mycketoch för litet skämmerju allt en del har gått och svettats,fast det varit kallt. En del är säkertnöjda över sin semester fast kosingenär slut och man får äta rester varvetöppnat porten, nu jobbar vi igen och solen bara skiner från blåa himmelen den ler mot oss förargligt når vi tittar ut den vill så gärnaskina,när semestern tagit slut. Men dagarnablir korta, de bleknai nyansen av sköna sommardagarfinns sen bara glansen från fotot i ett album, som vi skall arkivera och gömma som ett minne bland många, många flera från regnig sommardag,fast solen kanskesken som gav oss färg på kinden och våra vita ben det hjälper ossatt minnas sommarensom flytt sen lever vi på hoppet, att sommar blir på nytt. Trevlig semesterallesammans! E136Karl-Erik Nilsson

8 Boktips Riddare,tvätterskorrkatter och grekiskamotståndsmän grundentill sömnadoch Utbudet varierar På talet och fram till sin död 1397' de dematt uppföra sig och det flärd, ämbetede högsta våra boksnurror och han innehar (liksom ungna i sitt land Frankrikeoch når hela avslutades det är väl ett av syftena framgångarsom diplomat. Vad flickstiden) med att sömmerverksamheten. som skiljer honom från sin tids skan klädde flickan när hon med Här nedankommertips jämlikar är det förnuft och den stod brud. NästaPeriodi livet' inpå lite udda böckersom måttfullhet som Präglarhonom husmodernsoch moderns, medverkokerskans under leds mefrån pekar framåt alla är mycketläsvärda' och som mörker mot nyatiders kan. Det är hon som står för deltidens men som annarskanske ideal: förnuft och kunskapssö- bröllopsmiddagen och hon som inte har så mycketge- kande. Boken är en 600 sidor tillreder den skämtmåltidsom lång, ständigt fascinerande sedanbrudparetfår underbrölmensamt. Vad kännetecknar vår tid? sight-seeingtripgenom 1300häPJa, bland mycket annat kan talet. som ibland får en att dårskap' tidens den över na manju seden somen tid av Peslikhesimism. Framtiden är fylld av ibland att förundras över galna tid. vår hot mot vårt beståendesamhäl- ten med le: kärnvapenkrig, hungerkamiljöförstöring' Kvinnoyrken tastrofer, Vi håller oss kvar i Frankriöverbefolkningmed mera. Hisbesökteen grupp ke. vår tids torien upprepar sig, etnologer(folklivsforskare)byn pessimismär inte unik. Att det fanns all anledning Minot, sydostom Paris. Det till en mycket dyster framtids- var ett brett upplagt Projekt tro på 1300-taletvisar den ame- och en av delrapporternaheter rikanska författarinnan Barba- Tvätterskan,sömmerskanr'kora Tuchman i sin bok En fjär- kerskan - livet i en fransk by ran spegel.plötsligt står genom tre kvinnoyrken av talet ossså nära. För Västeuro- Yvonne Verdier. Författarinpas del var detta en tid som nan har upptäckt ett mönster' prägladesav katastrofer. Först en logik i handlandet. En helnaoch främst digerdöden, men hetssyndär människanoch kvinnans där ett och är turen även naturkatastrofer, bankrutter, meningslösa oändliga livsrytm och hennes månadskrig, klassmotsättningar,bon- rytm utgör en så väsentligpusatt när de- och arbetaruppror,en över- selbit i kulturmönstret till många i åtanke, det har man vansinnig slösande Prakt dådig kulturyttslumpartade i motsats till ett ofattbatt af synes mod, moralupplösning,kor- ringar faller På sin givna Plats. De nämnda kvinnoyrkena ruption, dödslängtanoch dödsdyrkan. Ja, listan På elände speladeen central roll för livet' från vaggan till graven, bokkundegöraslång' stavligt talat. Tvätterskantvätdenna i huvudperson Som nyfödde "riddarroman" uppträder en tade och skötte den de dösvepte och tvättade och i sinriddare som har existerat nevärlden: baron Enguerrand da. Däremellan i livqs viktiga de Coucy. Han var både typisk skeden hade de båda andra' och otypisk för sin tid och är sömmerskanoch kokerskansidärför en mycket givande be- na nyckelpositioneri kvinnorkantskap.baroncoucyär med nas liv. Sömmerskantog hand i alla bataljer av vikt från om flickorna i tonårenoch är8 lopsnattenav bynsogifta ungdomar. Men denna helgjutna livsform finns inte längre kvar nu Vart och vartannat på 80-tå1e1. hushålt har nu tvättmaskin' alltså slut med vår- och höststorbyk. Barnen föds och de flestadör på sjukhus,alltsåhar hjälpfrun-tväuerskaninget berättigandelängreoch så vidare. Det som får ensfantasiigångav den här boken är att se På vårt egetlivsmönstermednyaögon. Våra sedvänjor är säkert lika logiska och djupt förankrade till urminnestider som Minots är. Och som en recensentav boken säger: "Själv känner jag mig ganska iattig. Fattig och rotlös och historielös efter att ha tagit del av Yvonne Verdiers skildring av denna rika och starkakvinnovärld". Katter Från en lransk by till något helt annat, nämligen katter. Katter avgudareller hatar man' sägs det. Hur som helst kan man i Muriel Beadlesbok Katten få lära känna det djur som iöljt människanshistoria sedan cirka 200 f. Kr. Det är ingen handbok i konsten att sköta katter.mensedanman lärt känna sin misse sköter man den nog ocksåbättre. Muriel Beadle beskriver hur kattens kropp fungerar. Men det mest intressanta tyckte jag var de kapitel som ägnades katters språk' både dess kroppsspråk och dess röst. Visste du, att när din katt kommer inspringande med hög svansföring och ett mumlande ljud så sägerden "Hej kompis, här kommer jag"? Författarinnan avslöjar också hemligheten bakom katters förmåga att spinna och hur katterna kan hitta hem. Hon berättar om katter som statsanställda råttfångare och lite om katters förhållanden som försöksdjur. Att människors och katters öden är fast sammanlänkade visar hon i ett kapitel om katters förhållanden under olika tidsepoker. Under inkvisitionens huixförföljelser råkade också den självständiga katten illa ut, katter brändes på bål liksom de självständiga kvinnorna. Här finns alltså massor att hämta om ett av våra mest älskade husdjur eller hatade...? En man Till sist en roman, grundad på verkligheten.men verkligheten kan vara fantastiskoch i romanenen mrn av Oriana Fallaci är ibland gråinsernaoklara. Mannen är den grekiske motståndsmannen Alekos Panagoulis. Oriana Fallaci som själv iir en legendariskjournalist som ftäffat och intervjuat alla världensstorastatsmän,skickasatt göra ett reportageom den just frisläpptepanagoulis.han har suttit i flera år i juntans mest beryktade fängelserför sitt attentat mot juntaledaren PaPadopoulos,men i en amnestivåg 1974 släpptespanagoulisfri. Faltaci och Panagoulisinleder Jorts' Pd sid' 9

9 Boktips forts. ett intensivt kärleksförhållande. Boken inleds med en mardrömslik skildring av Alekos Panagoulis begravning där folkmassorna hyllar honom som en hjälte. Dårefter rullas hans liv upp från det ögonblick han börjar planera attentatet mot Papadopoulos, genom den obeskrivliga tortyren i fängelserna, de förödmjukande fängelseåred,hans amnesti, kärlekssagan, hans 'karriär" som riksdagsman i det 'demokratiska" Grekland till det ögonblick då hans egna mördare äntligen hinner ifatt honom och han dödas i en arrangerad bilolycka. Det år en intensiv skildring. Man har stundtals känslan av att befinna sig i Panagoulis kropp, att känna sig som honom i alla absurda och intensiva ögonblick. Han är en helt kompromisslös man och som sådanpå förhanddömd. Det är också en mycket levande, nästan filmisk skildring av en ovanligman. Alla vet väl att det går att låna bra böcker i varvetsmatsalar. Om inte, fråganågonkompis ellerkulturkommittön.måssor med lästipskan man också hitta vid boksnurrorna. små foldersatt ta med hem och studera. Donationsfonden har köpt ännu en stuga Glad boksommarönskar KerstinWockatz Stadsbiblioteket Ernst Axelsson Verkstadsklubben Kasen SvenPalmersjö Yerkstadsklubben Sörvik Börge Christiansen Stålritkontoret r +s+s+(. Donationsfonden för Uddevallavarvets tjänstemän har köpt en stuga med sjötomt invid övre Frykens västra strand cirka fyra kilometer söder om Torsbyi Värmland.På tomten finns utöver själva fritidsstuganytterligareen byggnad,modell stabbur. Stugan, vars byggnads- yta är 77 m'?,är byggd av handbilat timmer öch har ett helt källarplan varav viss del utgör gillestuga med sovplatser.bostadsplanet bestårav storstuga, kök, hall och två sovalkover samt hygienrum(dusch och wc). Till stugan är byggten altan under tak i söderläge. Meddelandefrån skyddskommitt6n na från ventilerna och lägg kopplingsändarna i lådan, eller motsvarandegodkänd anordning, och lås dennamed hänglåset. 3. Tag upp slangarnaur kofferdammaroch liknande trånga Brännställ får ej lämnas ut utrymmen. från förråd eller gasreparaefter arbetstidensslut komtionsverkstadtill annan än be- mer ovanstående punkter och hörig person.brännställfår ej 2 att kontrollerasgenom anutlämnas utan tillhörande läggningsavdelningens försorg. hänglås. Behörighetirmeddelas Kontrollen skall ske varje av anläggningsavdelningen ef- dag som arbetepågår, och rapter godkäntprov. port skall insändastill skyddsnom de områden där kontoret. Om ingen anmärkskyddskommittönså bestämt ning finns skall detta angespå skall vid arbetstidensslut föl- rapporten. Om brännställpåjande noga iakttagas: träffas där ovanståendepunkl. Stang oxygen-och acety- ter och 2 ej är vidtagna skall på gasuttagen. kontrollantenkoppla loss gaslengasventilerna 2. Koppla loss båda slangar- slangarnaoch lägga ner kopp- Sk y d d s fö r e s k r i fte r gällande nedlåsningav gasslangar till brännställ samt kontroll av desamma. Skyddsgruppnummer 5 på Kasen vädjar till alla anställda att se upp var de går. lingarna i lådan eller placera dem i motsvarandeanordning. Rapport skrivesoch sändestill skyddskontoret för registrering. Efter samrådmed skyddschefen och respektiveavdelningsingenjör för den som är registrerad för.brännstället,kommer åtgärder att vidtagas. Dessa kan vara allt ifrån tillsägelsetill indragning av brännstället. Om vederbörande skall få tillbaka brännställetoch i såfall när detta skall ske, avgöresav respektiveavdelningsingenjöri samrådmed skyddschefen. Den som har fått ut ett brännställ och såledesär registrerad för detta, är alltid ansvarig för brännstället och dess nedlåsning,även om han lånat ut det till annan behörig brännarekunnigperson. Skulle någon tillfälligtvis ha glömt nyckeln till sitt hänglås kan han efter hänvändelsetill sin verkstadsingenjörfå låna en nyckel för att öppna låset. Förlust av nyckel eller hänglås behandlas som förlust av verktyg. Skyddskommittön har tills vidare bestämtatt ovanstående skall gälla gasdistribution ombord på fartyg och på gallerplaner utomhus och i svetshallensörvik. Tidigare bestämmelser om att ventilerna på alla gasuttag alltid skall stängasvid längre uppehålli arbetetoch vid raster gäller oförändrade. Gå inte under hängandelast!

10 åndringar Organis ations Den första juli ändras orga- ning och centralarkiv. sambandmed att chefenför nisationenför konstruktionsavfo[ke Nikavlöningskontoret, numerisk/ och delningensståloptiska sektionerså att de båda lasson,i novembergår i pensektionernaslåssammantill en sion genomförsen omorganiseenhet. Den nya enhqten,stålrit- ring. Avlöningskontoret för arbesektionen, leds av Peter Virstedt enligt organisationsplanen tarelöner och funktionen för tj ä n s te ma n n a l ö n euträkni ng till höger. Med anledning av direktör slås då sammantill ett gemenhellersjös förtidspensionering samt avlöningskontor för alla har hans ansvarsområdeförde- anställda.till chef för det nya avlöningskontoret har utsetts lats på följande sätt: Personbilschaufförlyder di- Aston Äkerberg, som alltså tillrekt under VD, markenterifrå- träder sin nya befattning vid gor handläggsav Allan Johans- Folke Niklassonsavgång. Till skyddsingenjör efter son, medan resterande funktioner tillförts organisationsav- Kurt Theliander, som avgår med pensionhar utsettstomas delningen. nom organisationsavdel- Abrahamsson. Abrahamsson ningenhar SverkerBalkstenut- tillträder sin nya befattning i settsatt ansvaraför administra- samband med Thelianders avtiv utveckling, telekommunika- gång. Till chef för finansavdelnintioner och korrespondensfunkgen efter John Dure, när denne tionen. Rune Lenestam har utsetts avgår med pension, har utsetts Han tillträder till att ansvara för kontorsser- Allan Johansson. vice. Dit räknas vaktmästeri, sin nya befattning i samband reproducering, arkivfilmning, med John Duresavgång kontorslokaler, kontorsutrust- Ny verkstadpå Sörvik Den nya blästrings-och målningsverkstadenpå Sörvik är nu i det närmasteklar. - Vi räknar med att överta den mitt under semestern,säger Ove Krok på anläggningsavdelningen. - Slutbesiktningengörs den 14juli, fortsätterkrok, och sedan räknar vi med att verkstal0 den skall vara i full drift i aug. den nya verkstadenskall utrustningsdetaljer,som till exempel lejdare och master,blästras och målas. Man kommer även att produceramotordetaljerför iäkning. maskinverkstadens Verkstadenär bland annat utrustad medtvå stycken8-tons traverser. G B r r o str ö m A r b e ts ritning G Freiman A r b e t s2 ritning P Virstedt Stälritsektionen S -Ä Fri c k N r.meri s k t underl ag K A ndersson A ssi stent A K ai n Ti l v erk nund erl ag H A nders s on S tandard ut r edni ngar Organisationsplan över den nya stålritsektionen. Arets idrottsman 1981 Arets bästeidrottsman l98l blev Gillis Larsson,och han får såledesden l5:e inteckningeni den stora pokalen. Som motivering till sitt val anger kommitt n att Gillis Larssoni hög grad leverupp till de normpr som uppställts.han har verkat för att sprida motionens idö genom att delta i en mängd olika grenar och alltid uppträda föredömligt. Han har dessutomunder många år utfört ett förtjänstfullt arbete i korpenstjänst. Som exempel på aktiviteter utan korpsambandkan nämnas att GiUis Larsson fullföljt inte mindre än 20 VasaloPP.

11 Kasenlunken l98z', 19E2 års upplaga av Kasenfunken,som avlöptesden 7 ma!, fockade 24 deltagare,varav två utomstående,johan Ahlberg från Scan-Yästoch Bror Vid6n från Tele. Enda kvinnliga deltagare yar Annika Schäfer från Ritkontoret. Yann gjorde Bror Vid6n, men eftersomhan inte är anställdpå Varvet, blev tvåan Tommy RagnestålåretsVarvsmästare. Resultat i Kasenlunken19g2,BrorVidån, på-segraren väg mot måtet. Seniorer Tid Poiing l.bror Vidön,Tele 13.26,4 2.TommyRagnestå, Ritkon ,5 3.Björn Johansson, Ritkon. l4.l4.g 6 5 Oldboys l.svensörquist,ställn.bygg. l4.l1,g 2.Ame Claesson, HallenSörv.14.58,3 3.Alf Lundström,Mask.v.st.14.5g Veteraner l.folke Eriksson,Förrådet JohanAhlberg,Scan-Väst18.17,3 3.Leo Eriksson,Snickare ) Damer l.annika Schäfer,Ritkon Folke Eriksson hette segraren i veteran_ klassen. 6 Striden om poängpokalenledsnu av Ritkontoret på 40 poäng, före Förrådet, 16 poängoch Ställningsbyggare, 15 poäng. a i ter_.här kommerårets Varvsmästare Lgqp_e]senda kvinnliga deltagare,annirånglöpning, TommyRagnestå1. Bakomiro_.ka Schäfer,tillsammans med Thämas Gra_ nom synssegrareni oldboysklassen, Sven nath. Sörquist. Gillis har åkr 20 Yasaldpp Dcr hår år Gillis Larsson på numerisk-optiska sektionen- Han åkte i år sitt 20:e Vasalopp och med anledning av detta uppvaktade arbetskamraterna med blommor och diplom. UVK:S DAG nför UVK:s dagförsta helgen i oktober ombeds samtliga sektionsmedlemmar att komma med förslag på trevliga aktiviteter som kan intresserade anställda och derasfamiljer. Förslagenlämnas till respektive sektionsordförande. r 1t

12 Pensioniirer Onsdagenden 17mars avtackades 14 pensionäreri huvudkontorets matsal. De 14 uppvaktadesmed tal, presenteroch blommor av representanterför företagetoch de fackliga organisationerna.de 14 var: OrdningsvaktGeorg Andersson gick i pensionden 3l mars. (t.v.) Karl Andersson, Olof Andersson,Ove Andersson,Arvid Björk, Evert Charlesson,Stig Heed, Allan Johansson,Gösta Johansson,SvenKarlsson,Ture Kjörnsberg,Äke Lundström, Evald Myrström, Knut Svensson och JohannUschpilkat. PlaneringsmanHelge Svernling gick i pensionden 3l mars. (t.h.) Ännu en av de så kallade "46:orrra", direktör Evert Hellersjö, avtackadesden 14 april. på bilden synsdirektör Hellersjö tillsammans med VD ngvar Trogen. van Persson,fartygsplaneringen,gick i pensionden 16 ppril. Han avtackadesav ledningenoch arbetskamraternainom planenngsavsnlttet' På bilden syns van Perssonoch chefen för produktionsplaneringenngemarfenander. pensionårsträffen LTze Fredagenden 7 maj var det dags för Uddevallavarvetsårliga pensionårsträff.av varvets för närvarande565pensionärer hade255tackatja till inbjudan. Klockan hämtade tre bussar upp pensionärernavid Gamla Badhusetoch transporteradedem till Varvet. Där fick pensionärernatillfälle att hälsa på sina gamla arbetsplatseroch prata en stund med sina gamla arbetskamrater. Lunch avåtsi Sörviksmatsal. VD ngvar Trogen hälsadevälkornmen,sunereseniusunderhöll med dragspelsmusikoch sång och informationschef N G Olsson lottade med hjälp av en av Varvets två kvinnliga pensionärer,ngeborgjohans255 av varvets 565 pensionärerhade tackat ia till inbjudan att delta i årets pensionårsträff. son, ut två styckenfruktfat. r

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

Författare: Can. Kapitel1

Författare: Can. Kapitel1 Ön Författare: Can Kapitel1 Jag heter Johnny Depp och är 37 år. Jag. bor i Madagaskar. Min mamma är svårt sjuk och jag måste försöka se min mamma innan hon dör.hon bor i Australien och jag har lånat en

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

1 en familj 2 passet 3 en lägenhet 4 timmen 5 ett liv 6 sambon 7 en paus 8 pianot 9 ett program 10 gatan

1 en familj 2 passet 3 en lägenhet 4 timmen 5 ett liv 6 sambon 7 en paus 8 pianot 9 ett program 10 gatan FACIT Framstegstest a b c b a c b b 0 a Varifrån Hur Vad Hur Vilken Varför Hur Vad Hur 0 Vilken Vilket När Hur Var Vad kommer bor pluggar vaknar stiger dricker äter tränar tar 0 träffar fikar surfar lyssnar

Läs mer

Malin Sandstedt. Smuts

Malin Sandstedt. Smuts Smuts Smutsen bränner i såren på flickans bara fötter. Döda rosentaggar river och färgar hennes ben i rött. Hon vandrar till ljudet av sin egen viskande röst. Den vita klänningen är inte längre vit utan

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Jojo 5B Ht-15. Draken

Jojo 5B Ht-15. Draken 1 Draken Kapitel 1 drakägget - Jojo kan du gå ut och plocka lite ved till brasan frågade mamma - Okej jag kommer sa jag Å föresten jag heter Jojo och jag är 11 år jag bor i ett rike som kallas älvänka

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Personporträtt av Kapten Sten Bexell. Född i Tranemo 1931

Personporträtt av Kapten Sten Bexell. Född i Tranemo 1931 Personporträtt av Kapten Sten Bexell. Född i Tranemo 1931 Sten Bexell på kontoret. /Foto från hans bok sjöfartsbok 3./ Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-27. seonyberg@gmail.com 1 Det finns numera få

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Jakten på färgpiraterna

Jakten på färgpiraterna Jakten på färgpiraterna SÅNGTEXTER SEXÅRSKÖREN 2016 01 INTRO/REGNRAMSA Regn regn regn regn Det har regnat här i flera år Regn, regn mera regn Regn och mera regn ändå Och mera regn Välkommen sol, välkommen

Läs mer

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio.

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio. Kapitel 1 Resan. Äntligen är jag på väg till Spanien för att spela min första match med Real Madrid. Jag heter Marko och jag är 19 år gammal. Jag och min kompis Sergio är på väg med ett jätte stort kryssnings

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och MONSTRET AV: Freja Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och gick på skolan Röda hornet. Felicia

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Nya vänner ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARIA BURMAN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Nya vänner ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARIA BURMAN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA BURMAN ORDFÖRSTÅELSE halt (s 3, rad 1), isigt, lätt att glida och ramla mellanmål (s 5, rad 7), något lätt att äta, frukt till exempel stukat (s 7, rad 9), gått snett med,

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Alla satte sig i soffan. Till och med Riley. Tanten berättade vad Riley kunde göra. Han kunde göra nästan allt som en riktig människa kan göra.

Alla satte sig i soffan. Till och med Riley. Tanten berättade vad Riley kunde göra. Han kunde göra nästan allt som en riktig människa kan göra. Den hemliga roboten Asta, Bea och Cesar har fått ett uppdrag av deras lärare Olle. Uppdraget var att de skulle hitta en bok i skolbiblioteket som Olle skulle läsa som högläsning på morgonen i klassrummet.

Läs mer

Gabriella. Innerhållsförteckning

Gabriella. Innerhållsförteckning Innerhållsförteckning Kapitel,1 Gabriella Sid,1 Kapitel,2 Bion Sid,2 Kapitel,3 Smyckesbutiken Sid,3 Kapitel,4 Tjuven Sid,4 Kapitel,5 Selma Sid,5 Kapitel,6 Hamnen Sid,6 Kap,1 Gabriella Hej jag heter Gabriella

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Lektion 2, tisdag 4 februari, Svenska för internationella studenter, kurs 1

Lektion 2, tisdag 4 februari, Svenska för internationella studenter, kurs 1 Lektion 2, tisdag 4 februari, 2014 Svenska för internationella studenter, kurs 1 Hur man hälsar Hej! Hejsan! Tjenare! Tjena! Tja! God dag! God morgon! God middag! God afton! God natt! Hur man hälsar Hej!

Läs mer

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Folkets Park

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Folkets Park Rune Larsson VÅR HEMBYGD Kolbäcks Folkets Park Kolbäcks Folkets Park Redigerad utskrift av K.A. Ragnars intervju med parkföreståndare Einar Rundgren. K.A. Ragnar, som var hembygdsföreningens förste ordförande,

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Palleböcker 1 2 Facit

Palleböcker 1 2 Facit böcker 1 2 Facit Paket 1 PALLE PASSAR EN KATT passar en katt -3 1.4 2.4 3.4 6.4 8.4 7.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 Vem frågar? Kim Kim Kan du? 15. 6 S E M E S T E R F A M N E N V A S K E N 4.4M A G E 5.4A

Läs mer

ADJEKTIV. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv.

ADJEKTIV. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv. ADJEKTIV Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv. När du jämför din cykel med en kompis

Läs mer

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina bröder är 8 år gamla och mina systrar är 3 och 5år.

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde

Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde Kapitel 1 Dörren Hej jag heter Carli och jag är 9 år. Min skola heter Nyckelpigan. Min kompis tycker jag om, hon heter Marie. Vi är rädda för

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig en-ord Ett-ord Plurar Adjektiv Adjektiv + Substantiv Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. Jag är en stor man. Jag äter ett stort äpple. Jag äter stora äpplen. Jag är en liten man. Jag äter ett

Läs mer

Döda bergen Lärarmaterial

Döda bergen Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Cecilie Eken Vilka handlar böckerna om? Berättarjaget i böckerna om den svarta safiren är pojken Aram och äventyret utspelar sig när han är 13 år. Aram bor i staden Rani

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Historien om Semlan. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Historien om Semlan. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Historien om Semlan är berättelsen om den lille hankatten som hittades i juli månad utanför Seminarieskolan i Landskrona. Upphittaren hade hört honom jama ynkligt i buskarna hela dagen, så när hon slutade

Läs mer

Önskestad Västerås 2010

Önskestad Västerås 2010 Önskestad Västerås 2010 Ovanför dig ser du fyra flaggor som barn och unga på en fritidsgård i Västerås har tillverkat. Idén är att låta politiker och er stadsbor få ta del av deras åsikter och röster.

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Välkomna F Gm 7 F Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra F Gm 7 F Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va m Gm 7 F Gm 7 F Här här här, du är

Läs mer

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42 Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Tisdag v 47 Utvärdering Avslutning Torsdag v 46 Vattnets kretslopp Tisdag v 45 Kretslopp Tippen

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på Vikingarnas kläder Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på huvudet när de inte krigade? Vad hade männen på

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm.

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm. Nivåplaceringsprov Namn: Provet består av: A Grammatik B Ordförråd C Skrivuppgift A. Grammatik 1. a) Han läser den bok. b) Han läser boken. c) Han läser boket. d) Han läser bok. 2. a) Hon köpte två tröjor.

Läs mer

Hotell Två systrar ORD TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARTIN PALMQVIST ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Hotell Två systrar ORD TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARTIN PALMQVIST ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARTIN PALMQVIST ORD tvillingar (s 5, rad 1), syskon födda samtidigt änkor (s 5, rad 3), gifta kvinnor med döda män. (En änka) En gift man meden död fru är en änkling. pumpas

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Diane Tullson

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Diane Tullson Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Diane Tullson Vad handlar boken om? Boken handlar om Liam och Tej som ska iväg och åka snowboard (bräda). Plötsligt voltar bilen och rullar ner för en brant backe. Liam

Läs mer

Anel Muhic, Kyrkhults skola, Olofström. Pronomen

Anel Muhic, Kyrkhults skola, Olofström. Pronomen Pronomen Personliga pronomen - subjektsform A. EXEMPEL jag - Vad heter du? Jag heter Marcus. du - Vad ska du göra imorgon? Jag ska gå på bio. han - Är Marcus din bror? Nej, han är min kusin. hon - Är Nina

Läs mer

Kyssen. Läs novellen Kyssen och besvara frågorna.

Kyssen. Läs novellen Kyssen och besvara frågorna. Kyssen Läs novellen Kyssen och besvara frågorna. Kyssen Hjalmar Söderberg Det var en gång en ung flicka och en mycket ung man. De satt på en sten vid en udde, som sköt ut i sjön, och vågorna skvalpade

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan.

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Av Agaton Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Hon är gammal och hon har stora tänder. Vi går på

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11:

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11: SIDAN 1 Författare: Marie Duedahl Vad handlar boken om? Klara och hennes gris, Bullen, sitter vid vägen och säljer blommor. Plötsligt stannar en bil och Klara tror att de ska köpa blommor. Men de öppnar

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar 19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar Rödluvan Det var en gång, en vacker solig dag, en liten flicka som hette Rödluvan. Hon lekte utomhus i sin trädgård. Hon kallades Rödluvan för hon hade en röd

Läs mer

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA!

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! Hoppas att allt är bara bra med er inför den stundande All Helgonahelgen. Dagen idag bjuder ju på ett härligt höstväder. Vi får hoppas det håller i sig

Läs mer

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM INFORMATION Lördagen den 2 augusti blir en träningsfylld och rolig dag som vi startar med simning på morgonen följt av löpning och cykel samt lite skidor under cykelpasset.

Läs mer

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal Lindskog Förlag Tack alla sjöar och havsvikar för att ni aldrig tröttnade när vi kom och hälsade på. Tack till grodan Kvack och

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Resan ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Resan ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN HANS PETERSON ORDLISTA sällan (sida 11, rad 17),, inte ofta mullrar (sid 3, rad 1), högt ljud har hand om (sid 3, rad5), passar, tar hand om alperna (sid 4, rad 3), höga berg

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Från Malta o till Sicilien är det bara en Skagen resa i våra mått, det skuttet tog vi den 14 september o hamnade i viken Rada Di Portopalo på södra delen

Läs mer

Grövelsjön Söndag 11/ elever i årskurs 4 på Norrängsskolan deltog i årets resa till Grövelsjön.

Grövelsjön Söndag 11/ elever i årskurs 4 på Norrängsskolan deltog i årets resa till Grövelsjön. Grövelsjön 2016. Söndag 11/9-2016. 14 elever i årskurs 4 på Norrängsskolan deltog i årets resa till Grövelsjön. I dag åkte vi buss. Efter ett tag stannade vi och pausade. Vi åt på Mac Donalds. Det var

Läs mer

Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ. Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ. Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ. Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ. Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት.

Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ. Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ. Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ. Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ. Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት. Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት Bok መጽ ሓፍ Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ መጻ ሕፍ ቲ ) Lärare መምህ ር Tavla ሰ ሌዳ Laptop - ላ ፕ ቶ ፕ (ኮ ምፑተ ር ) Skrivbok

Läs mer

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?!

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?! $.87(1 AKUTEN Introduktion: Det här dramat handlar om mannen som låg vid Betesdadammen och väntade på att få hjälp ned i en bassäng. Det var nämligen så att när vattnet kom i rörelse så hade vattnet en

Läs mer

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Om arbetsmaterialet Det här arbetsmaterialet följer sidorna i boken. Till varje sida finns det ordförklaringar och frågor att

Läs mer

Allan Zongo. Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor:

Allan Zongo. Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Henrik Einspor Vad handlar boken om? Boken handlar om Max. Han har en rymdvarelse, som heter Allan, boende hemma hos sig. Mamma har kommit hem från sjukhuset med en liten

Läs mer

Pånvallen en bosättning vid Smalpån

Pånvallen en bosättning vid Smalpån Pånvallen en bosättning vid Smalpån Pånvallen är ett torpställe, som under 1800-talet beboddes av sk dagsverkstorpare. År 1823 hörde Pånvallen under Tunvågens by och finns med på avvittringskartan över

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 12/2014: 15 augusti. Från Mops till Skata. 31 deltagare. 15 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 12/2014: 15 augusti. Från Mops till Skata. 31 deltagare. 15 km. Årets långa sommarvandring med gästvandrare av båda könen gick från Simremarken till Skateholm. Vi började med att parkera de 8 bilarna vid Skateholms camping, hållplats Cedervägen. Vi var i väldigt god

Läs mer

Sommar, sommar & sol. Aktuellt

Sommar, sommar & sol. Aktuellt Sommar, sommar & sol Värme, sommar och sol! För många av er stundar snart ett sommarlov kan jag tro. Se då till och njut på allra bästa sätt! Är man kanin tror jag just nu att det bästa i livet är dagarna

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer