lhrvet, o OCnVfmzru Nu stundarsemestertide Starten har just gått i årets upplagaav Kasenlunkenoch löparna är på väg ut i banan. På

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lhrvet, o OCnVfmzru Nu stundarsemestertide Starten har just gått i årets upplagaav Kasenlunkenoch löparna är på väg ut i banan. På"

Transkript

1 lhrvet, o OCnVfmzru Nu stundarsemestertide Starten har just gått i årets upplagaav Kasenlunkenoch löparna är på väg ut i banan. På sidan elva kan Du läsa mer om Kasenlunken. Snart går också startskottet för årets semester.aktivitetstips för Dig som blir kvar i Uddevalla-traktenfinns på mittuppslaget. Som bilaga till de postdistribuerade tidningsexemplaren medföljer Som vanligt har vi också ett avsnitti serienom Varvetsleveranserggnomåren. Boktips och Fartygsnytt är andra rubriker Du finner i detta nummer av Varvet och vi. Till sist vill vi på redaktionen önska alla en trevlig semester!

2 Stortanker skrotas efter bara nio år anstalten Lindholmen. Avsikten är att man skall försöka avlastade existerande norskakursernasom alltid är överbokade. Uppläggningarna ökar nu med ett par miljoner ton per månad och för närvarandeligger iiver 200 tankfartyg om 3l miljoner ton upplagdaplus ett Liten sjuttiotal bulkfartyg om drygt tonnageökning två miljoner ton. Dessutom Den svenska handelflottan säljs l0-12-årigastora tankfartyg till skrot. Hittills i år har minskade under det första elva VLCC sålts till skrot. se- kvartalet i år med fem fartyg till som 479, medan däremot den samnast en tonnare, inte var mer än nio år gammal. manlagda bruttodräktigheten somhar de ökade med ton till 3,64 De sjöfartsnationer, flesta tankfartyg och bulkfar- miljoner ton, enligt Statistiska tyg upplagda är Grekland, Li- Centralbyrån,SCB. Genom nybyggnadi Sverige beria och Norge. tillkom ett lastfartygom Frakterna för de stora tankfartygen är utomordentligt låga brt och två tankfartyg om brt. Från utlandetköpoch det är nu åtta år sedan dessastoratankfartygkundefå tes bland annat två torrlastfarpå 7.600brt. Tio fartyg om frakter som betalade deras tyg totalt 42.2N brt såldestill utkostnader.händigatankfartyg landet. i O00-tonsklassen, som hadeett gott år 1979,börjar bli mer efterfrågadeigen, fapans varv men fortfarande är det en bra bit kvar innan fraktnivån för tappar order dessa storlekar börjar!äcka Utländska beställningartill kostnaderna. Bulkfartygen får utomor- Japans varv minskade under dentligtlågafrakter,somi vissa budgetåretl98l (till och med fall bara uppgår till en trdjedel mars 1982)med 30,5 procent av vad dessafartyg fick för ett jämfört med 1980.Totalt minår sedan,ryssarnahar passat skade de japanska varvens på tillfället att ta mellan 40 och orderingångmed 16,9procent. Rasetvar kraftigare mot slu50 fartyg på timecharter till dygnshyror, som ligger ungefär tet av budgetåret.värdet av utpå halvadennivå det uthyrande ländskaordervar underde sista rederietbehöverför att affären månadernaöver 70 procentlägre än under sammaperiod ett år skall gå ihop. Det är särskiltefterfråtidigare. Någrateckentill förbättringar är inte i sikte. Fraktmark- gan på bulklastfartygsom minkommer san- skat. nadsdepressionen nolikt att vara året ut och en bra bit in på om inte något oförutsettinträffar. Helsingör 800 anställda vid Helsingör Skibsvaerft kommer under Till höstenstartasi Göteborg sommarenatt mista sin anställutbildning i offshoresäkerhet ning på grund av bristandesysvid forsknings-och utbildnings- selsättning. Utbildning Kol Den svenska importen av stenkoluppgårnu till nästantre miljoner ton per år. ningsverksamhetsom skall leda fram till att företagethar anställdai Landskrona om något år. Groko arbetar med försäljning av plåtprodukter. DFDS nom den danskarederikoncernendfds skapades600 nya arbetstillfällenunder Havet Det finns fartyg som på sin sammanlagdabottenyta om ll0 miljoner kvadratmeter är målademed giftig antibevåixningsfärg. Den giftiga beden i flera år aviseradeut- ståndsdelenär oftast koppar, redningeninom SJ om tågfärja som enligt inte helt färska sifffrån Göteborg till Danmark ror frigöres från fartygsbottskall vara klar i sommar. För narnai en mängdav 5.000ton Göteborgsdel undersökstvå al- per år. Cirka 1.000ton av anternativ, antingenen färja en- dra giftiga ämnenfrigörs också bart för järnvägsvagnareller en från bottenfärgerna.men havet färja för kombinationen järn- innehåller vägsvagnaroch lastbilar ton vatten. Därmed framstår giftutsläpp från bottenfärgsominte ensen droppei havet - att skyddafartygen på Yikingafartyg detta sätt är helt ofarligt. Detta Ett vikingaskeppmed en tolv hävdarhempel'smarine Paints man stark besättningavseglade i en försvarsskrift. i mitten av maj från hamneni Duluth, Minnesota, för att segla till Norge. Tåsfiirja Små skador Effekterna av oljespillet vid de största oljekatastrofernatill sjösshar blivit mycketsmå.livet i havet har snabbtåterhämtat sig, förklarar en utredning som haft i uppdrag att tillsammans med Rice University i Houston, Texas,undersökade långsiktiga effekterna av de största oljekatastrofernai världen. Nya företag Nya företag förutsätter att etablerasig i de lokaler som efter hand utryms på öresundsvarvet.groko FörsäljningsAB presenterade nyligensin försälj- Prickfri chaufför Per-OlofLidön, Varvets direktionschaufför, har tilldelats KAK:s förtjänstmedalj av första graden, för 40 årsprickfri körning. För Uddevallavarvetsräkning har Per-Olof Lidön kört sedan1954.sin förtjänstmedalj fick han ta emot ur Prins Bertils hand.

3 \hrvets leveranser genomaren o Dagsför ännu ett avsnitt i serienom fartyglevererade från Uddevallavarvet. Vi har kommit fram till åren dä 26 fartyg om sammanlagt dwt levererades. M/F Drottningen, nybygge nummer 280, levererades till Statens Järnvågar den 25 april 1968.Våren 1976såldes hon till Federal Arab Maritime Co. Under namnet Alzahraaskulle hon segla med pilgrimer mellan Syrien och Egypten. Nr Typ t B/C 271 B/C 272 B/C 274 B/C 215 M/T 275 M/F Effekt Huv. mask. Namn Rederi Kollgeir Orania Sangstad Vardaas Taurus Skåne Odd Berg, Oslo O.B. Sörensen& Co., Arendal A.F. Klaveness& Co. A,zS,Oslo Arnt J. Mörland, Arendal Wilh. Wilhelmsen,Oslo StatensJärnvägar,Stockholm ll-03 6G03-lt MaxAHK s-r2-ls MaxAHK r2-t MaxAHK ll-0s MaxAHK r MaxAHK r-t MaxA H K 4x Xt7 276 M/S Torrens 277 M/S Taronga 278 M/S Tamerlane 279 M/S Tirranna 263 M/T Norse Mountain 210 OBO Havtor 217 OBO Björghav Wilh. Wilhelmsen,Oslo Wilh. Wilhelmsen,Oslo Wilh. Wilhelmsen,Oslo Wilh. Wilhelmsen,Oslo Odd Godager& Co., Oslo P. Meyer,Oslo Hjalmar Björge, Oslo t2.m 12.4N 12.9N 12.9N t-r4 66-0s ll t7 66-t r 66-ll M rr /.-M tl 67-M lt MaxAHK MaxAHK MaxA H K 2 x MaxA H K 2 x MaxAHK2l MaxAHK MaxAHK E 220 M/T Athelknight 280 M/F Drottningen 218 OBO HavmöY 219 OBO Björgfjell 221 M/T Athelduke 222 M/T Athelduchess 223 B/C SpyrosA. Lemos Athel Line Ltd., London StatensJärnvägar,Stockholm P. Meyer,Oslo Hjalmar Björge, Oslo Athel Line Ltd., London Athel Line Ltd., London Comp. Nav. Garoufalia,Panama ffi ,51r r0-u t ll s M W rr-29 MaxAHK MaxA H K 4x MaxAHK Max AHK MaxAHK MaxAHK Max AHK l0 ll B/C Gervalla t t-2r MaxAHK U ll ll r U l l MaxAHK MaxAHK MaxAHK MaxAHK Max AHK M/T M/S M/S M/S T/T DWT A,/S GerrardsRederi, Kristiansand Bonny Red. AB Sally, Mariehamn 96.2W Victoria de Giron Empr. Nav. Mambisa,Havanna Bahia de Cochinos Empr. Nav. Mambisa,Havanna Empr. Nav. Mambisa,Havanna Playa Larga Thorshammer A/S Thor Dahl, Sandefjord ry Kölstr. Sjösiittn. Lev. Anm.

4 forts. VarYetsleveranserooo Anmärkningar (Namn i kursiv stil = nomnbyte efter försiiljning) l. Såld 1975för $6,25miljoner. 2. Såld till Kina 1980.Juhai. 3. Såld 1976 till Liberia för konvertering, fcir $3,4 miljoner. 4. Såld till Grekland 1978 för cirka $4,4 miljoner. Tilos. 5. Såldtill Grekland Såld1975till T. Klaveness för $6,5miljoner.Bantry såld till Turkiet för cirka $2.95 miljoner. 7. Såld till The Philippine nt. Shipping Corp för cirka $5,35 miljoner. Asean Missi. 8. Omdöpt till Anco Knight 1970.sammarederi. Såld 1972 till The Great EasternShipping Co., Bombay, ndien. Jag Jyoti. 9. Såld vären 1976till Federal Arab Maritime Co., Alex- andria, Egypten. Alzahraa. Skall bland annat seglamellan Syrienoch Egyptenmed pilgrimer. 10. Såldför $6,5miljonertill L. Gill-Johannessen,Oslo, 1975.Brali. Såld 1978till The Philippinent. ShippingCorp., Manilla, för cirka $3,5 miljoner. Asean Liberty. ll. Såld 1978till Philippine nt Shipping Corp. för cirka $5,35 miljoner. Asean Knowledge '70omdöpt till Anco Duke. sammarederi. Såld 1980 för $7 miljoner omdöpt trll Anco Duchess. samma rederi. Såld 1978för cirka$3,1miljoner. 14.Ursprunglig beställare Hansen-Tangen. Kontraktet övertagetunderbyggnadstiden. 15. Såld till Garden Sun ShippingLtd., Monrovia,Liberia. Garden Sun. Såld våren 19'77 till Turkiet för cirka $4,625miljoner. M/T Bonny, Uddevallavarvetsnybygge nummer 225, beställd av RederiAB Sally i Mar,iehamn,och levereradden 26 februari , levererades OBO-carriernHavmöy,med nybyggnadsnummer t i l l b e s t ä l l a r e n,p. M e y e r i O s l o, d e n 1 5 m a i så l d e s h o n t i l l L. G i l l - J o h a n n e s s e fnö r $ 6, 5m i l j o n e ro c h f i c k n a m n e t Br a l i s å l d e s h o n i g e n, n u t i l l T h e P h i l i p p i n e n t. S h i p p i n gc o r p. fö r ci r ka $3,5 miljoner och döptes om till Asean Liberty.

5 FARTYGSNYTT Sjösättniiig och dop " Onsdagenden 24 mars döptes och sjösattesuddevallavarvets nybyggenummer 318, en OBO-carrierpå dwt beställd av Norse Group (J P Röed) i Singapore. Fartyget döptes till "Viking Cape" och gudmor vid dopet var fru Elsa Aarhus.Oslo. Ny beställnmg Dop och leverans Måndagen den 5 april döptes Uddevallavarvets nybygge nummer 319, vid utrustningskajen Sörvik. Fartyget, beställt av Olaf Tönnevold & Sönner, döptes till "Thorgull" av fru ao Det kom en insändare till redakvill peka på artikeln i tionen från signatu- Varvet och vi nummer ren "881", Vi skic- l/82 sidan 8-9. Enligt äldre litteratur motsvarar inte kade den vidare till prov i smal provränna naprojektavdelningen turförhållanden. Frktioför svar. nen mellan molekylerna blir så stor att den inverkar på Den som vill tychastighetsresultatetdå vidka till om något den vid oceaniska förhålkan skicka sin inlanden är en annan. Bland sändare till nforannat kan jag nämna att mationsavdelning- vågfrekvensförhållandena är olika i Atlanten. Boten, HK 11. tenhavet och i Östersjön. En forskargren påstår att bulbstäv ökar effektiviteten ll procent, alltså sparar energi. Världen är paradox. " E E1 ",, Marry Tönnevold. OBO-carriern "Thorgull", på dwt, gick ut på provtur den 6 april och levereradestill beställarenden 7 april. Den 26 maj blev det klart att fått en beställuddevallavarvet ning på minsten produkttanker om cirka dwt. Beställare är Skips A,/S Karlander, Fredrikstad/Oslo och fartyget skall levererasvid årsskiftet1983/84. Huvudmotorn, av typen B&W 4L67GBE, tillverkasvid Uddevallavarvetoch de tre hjälpmotorerna, typ B&W 7T23LH. vid Skandiaverken.r Svartill sign. 881 Problemensom Du berör har flera sidor. Dels måste rännans bredd och djup vara så stora art tryckförhållandena i vattnet runt modelleninte påverkasnämnvärt.vilketär fallet i de flestaförsöksanläggningar. Vidare räknasfriktionsmotståndet om från modell- till fullskaleförhållanden enligt särskilda formler, så att den nödvändiga propellereffektenför en viss fart blir så riktig som möjligt. SSPA:s fartprognoser för Uddevallavarvetsnybyggen har ytterst sällan legat över en procent från provtursvärdena. allmänhet utgår man från stillvattenfart men man kan även utföra försök i olika vågor, varvid man har hjälp av statistiska uppgifter på vågsystemens utseende i olika farvalten. Bulbstäven, slutligen, ger olika utfall beroende på skrovets form, fyllighet, tyngdpunktsläge, djupgående och trim samt på den aktuella hastigheten och bulbens form. vissa fall kan effektvinsten bli 20 till 25 procent, medan den i andra fall kan bli negativ, det vill säga effekten ökar för samma fart när man sätter r på bulb.

6 Semestertips Sommari Uddevalla på GustafsSocietetssalongen berg bjuder äveni år på musik av varierandeslag på torsdagskvällarna. Den 8 juli spelar Bengt Anderssons"Folkjazzmusikgrupp", den 15 juli bjuder Jan Ling och SvenBergers Ensembleför medeltidamusik på en historisk måltid. Pianooch violinafton med Maria Kihlgren och Per-Erik Olsson blir det den22 juli och den29 juli spelar Lars Janssonoch Kristina Svanberg jazz och klassiskt.den 5 augusti leder Musik Egon Kjerrman allsångi SocieDen 2-4 juli spelassommar- tetssalongen,den l2 augusti nattskonserteri Ljungskile.På sjungerabf-körenoch den 19 fredagenär rubriken "Vår tids augusti är det dags för stormusik" och det är unga musi- bandsjazz. ker från GöteborgsMusikhögskola som spelaroch berättari drott Här,vidkaien, liggerdetreskärgårdsbåtarna"byfjorden","sunpå LjungsDet blir en hel del idrott i St. Grundtvigssalen kile Folkhögskola. Lördagens konsert står Keith John från maren. På Rimnersvallenhåller K London för. Han spelarorgelför den som är intresseradav Golfklubbs Jubileumsvecka musik i Ljungs kyrka. På sön- Orient till och där arrangeras dagen spelar Terje Tonnesen Orientcupen den 5 juli, golf finns det mycketatt göra i den 18-24julioch en propagansommar. Bland annat Torreby- dadag på Lyckornas Golfbana och ReidunAskelandfrån Oslo mångkamps-dm den 3l juli veckan den4-ll juli, Lyckornas den 28 augusti. på augusti och Orientspelen och FolkGrundtvigssalen i St. Odde-bollen. K Oddevolds den l8 augusti. högskolan. Sommar, sommar, sommar... Och dags för semester. Vad tänker Du göra på semestern?här kommer några tips på aktiviteter i Uddevalla med omnejd under På sommarmånaderna. Turistbyrån kan Du få mer information. u,,a.,,o.l l:1sij;:,"j;?h'"tx'f?äg';jå:lå"rt,å.å"ffi3i',i,13 Uddevaila-tratt.n ungdomsturnering i fotboll, spelas på Bodele den juli. Den 29 juli kan man simma Undasimmet mellan Stången och Unda. Det öppna Uddevallamästerskapet i brädsegling avgörs den 3l juli och den 8 augusti är det Simningens dag på Landbadet, Gustafsberg. Då kan man simma de meter som ineår i Uddevallaklassikern. Den l4 augusti går Trestadsmaran av stapeln. Starten går i Trollhättan och målet är På Rimnersvallen. Segling, cykel och gång finns också på det digra idrottsprogrammet. Vandringar Societetssalongenpå Gustafsbergbjuds det även i sommar musik av varierandeslag' varje torsdagskväll. 6 Ljungskileortens Hembygdsförening ordnar kvällsvandringar den 5, 12, 19och 26 juli. Vill man vandra mera kan man delta i Backamomarschenden augusti, med start och mål vid Backamo. {i

7 Konst Är man intresseradav konst kan man mellanden 18juli och augusti besöka Uddevalla Konsthall. som visar en Hemslöjdsutställningfrån Dalsland. Den 8-22 augusti visar Konsthallen en skulpturutställningav Bo Anås och den 29 augustitill l2 september ställer Martin Lindberg ut oljemålningar. Byfjoidstrafiken Byfjordstrafiken har redan kommit igång. Redan d,en 29 maj började man köra den kortare turen till bland annat Sunningen, Unda och Stången. Den trafiken fortsätter till och med den 22 augusti.med denna tur kan man till exempelta sig till serveringarnapå Gustafsberg, Lindesnäseller Unda, eller till någon av badplatserna. Eller varför inte bara åka hela rundan och njuta av den friska 'luften och den vackranaturen? Med "M/S Byfjorden" kan man ge sig ut på lite längre utflykter. Turen mellan Uddevalla och Marstrand går tisdagar och torsdagarfrån den l7 juni till och med den 12 augus{i. Färden går bland annat under Tjörnbroarna. Marstrandgör "Byfjorden" uppehålloch passagerarnafår tillfälle att promenera i staden,att besökacarlstensfästningeller kanskebada vid någon badplats. På söndagar, måndagar, onsdagar och fredagar går "M,/S Byfjorden" från Uddevalla genom Nordströmmarna till Lysekiloch Käringön,Sverigeslängstut i havetbelägnafiskeläge.även här gör "Byfjorden" uppehåll så att passagerarna skall kunna gå i land och njuta av den speciellabohuslänska naturenpå ön. UddevallaKonsthall,inrymd i gamla Varmbadhuset,bjuder under sommarmånaderna in till uställningar, bland annat dalsländsk hemslöjd. Semester fantasier :7' ' Nu sommarenkommit, med ljuvlig semester Bohuslänsskärgårdblir full utav gäster som kommer från olika hörn av vårt land för att få sola på Bohuslänskstrand. Varvspersonalkanskeresertill Fossen när de har kommit fram ur kolossen en påbörjadjärnbåt, som liggeri dockan hopsattav gubbarsom anlitar bockkran. Det skall bli skönt att komma från hetsen till saltstänktastränder,långt ifrån svetsen till vågor som brusaroch dånandestänker långt ifrån plåtar och svetsarsom blänker. Husvagnardrageslängs E-sexansrenar för att placerasbland stubbar och stenar på någoncampingvid Bohuslänsstränder städernasgator man ryggendå vänder. Men kanskenu någonpå axlarnarycker och sägersom så, att faktiskt jag tycker reserjag bort, då ingetjag vilar jag stannari stadenoch tittar på bilar. Jag stannari stadenoch ser på turister de kommeroch handlari medhavdtornister mat och konservermed extraprislapp som skall förbrukas på tallrik av papp i någon dunge, någonstansi det gröna eller på stranden,vid brunbränd böna som lögar sitt skinn för att vackrarebli och-lyssnarpå radio med svensktoppsmelodi. Men många utav våra finska vänner längtar till landet de i hjärtat känner de stickermot österi veckornafyra och träffar då släkten,i glädjeoch yra. En del kanskekosanmot Norrland styr och plockar hjortron på någonmyr och ute i älven drager sin lax skynda att fiska, snart är det dags att vända åter. semesternär slut snart ska vi höra sirenernas tjut. Vi köar igenvid ett stämpelur någonär lycklig, någonär sur för att det regnat, mycket eller sällan inget kan vara något mittemellan för mycketoch för litet skämmerju allt en del har gått och svettats,fast det varit kallt. En del är säkertnöjda över sin semester fast kosingenär slut och man får äta rester varvetöppnat porten, nu jobbar vi igen och solen bara skiner från blåa himmelen den ler mot oss förargligt når vi tittar ut den vill så gärnaskina,när semestern tagit slut. Men dagarnablir korta, de bleknai nyansen av sköna sommardagarfinns sen bara glansen från fotot i ett album, som vi skall arkivera och gömma som ett minne bland många, många flera från regnig sommardag,fast solen kanskesken som gav oss färg på kinden och våra vita ben det hjälper ossatt minnas sommarensom flytt sen lever vi på hoppet, att sommar blir på nytt. Trevlig semesterallesammans! E136Karl-Erik Nilsson

8 Boktips Riddare,tvätterskorrkatter och grekiskamotståndsmän grundentill sömnadoch Utbudet varierar På talet och fram till sin död 1397' de dematt uppföra sig och det flärd, ämbetede högsta våra boksnurror och han innehar (liksom ungna i sitt land Frankrikeoch når hela avslutades det är väl ett av syftena framgångarsom diplomat. Vad flickstiden) med att sömmerverksamheten. som skiljer honom från sin tids skan klädde flickan när hon med Här nedankommertips jämlikar är det förnuft och den stod brud. NästaPeriodi livet' inpå lite udda böckersom måttfullhet som Präglarhonom husmodernsoch moderns, medverkokerskans under leds mefrån pekar framåt alla är mycketläsvärda' och som mörker mot nyatiders kan. Det är hon som står för deltidens men som annarskanske ideal: förnuft och kunskapssö- bröllopsmiddagen och hon som inte har så mycketge- kande. Boken är en 600 sidor tillreder den skämtmåltidsom lång, ständigt fascinerande sedanbrudparetfår underbrölmensamt. Vad kännetecknar vår tid? sight-seeingtripgenom 1300häPJa, bland mycket annat kan talet. som ibland får en att dårskap' tidens den över na manju seden somen tid av Peslikhesimism. Framtiden är fylld av ibland att förundras över galna tid. vår hot mot vårt beståendesamhäl- ten med le: kärnvapenkrig, hungerkamiljöförstöring' Kvinnoyrken tastrofer, Vi håller oss kvar i Frankriöverbefolkningmed mera. Hisbesökteen grupp ke. vår tids torien upprepar sig, etnologer(folklivsforskare)byn pessimismär inte unik. Att det fanns all anledning Minot, sydostom Paris. Det till en mycket dyster framtids- var ett brett upplagt Projekt tro på 1300-taletvisar den ame- och en av delrapporternaheter rikanska författarinnan Barba- Tvätterskan,sömmerskanr'kora Tuchman i sin bok En fjär- kerskan - livet i en fransk by ran spegel.plötsligt står genom tre kvinnoyrken av talet ossså nära. För Västeuro- Yvonne Verdier. Författarinpas del var detta en tid som nan har upptäckt ett mönster' prägladesav katastrofer. Först en logik i handlandet. En helnaoch främst digerdöden, men hetssyndär människanoch kvinnans där ett och är turen även naturkatastrofer, bankrutter, meningslösa oändliga livsrytm och hennes månadskrig, klassmotsättningar,bon- rytm utgör en så väsentligpusatt när de- och arbetaruppror,en över- selbit i kulturmönstret till många i åtanke, det har man vansinnig slösande Prakt dådig kulturyttslumpartade i motsats till ett ofattbatt af synes mod, moralupplösning,kor- ringar faller På sin givna Plats. De nämnda kvinnoyrkena ruption, dödslängtanoch dödsdyrkan. Ja, listan På elände speladeen central roll för livet' från vaggan till graven, bokkundegöraslång' stavligt talat. Tvätterskantvätdenna i huvudperson Som nyfödde "riddarroman" uppträder en tade och skötte den de dösvepte och tvättade och i sinriddare som har existerat nevärlden: baron Enguerrand da. Däremellan i livqs viktiga de Coucy. Han var både typisk skeden hade de båda andra' och otypisk för sin tid och är sömmerskanoch kokerskansidärför en mycket givande be- na nyckelpositioneri kvinnorkantskap.baroncoucyär med nas liv. Sömmerskantog hand i alla bataljer av vikt från om flickorna i tonårenoch är8 lopsnattenav bynsogifta ungdomar. Men denna helgjutna livsform finns inte längre kvar nu Vart och vartannat på 80-tå1e1. hushålt har nu tvättmaskin' alltså slut med vår- och höststorbyk. Barnen föds och de flestadör på sjukhus,alltsåhar hjälpfrun-tväuerskaninget berättigandelängreoch så vidare. Det som får ensfantasiigångav den här boken är att se På vårt egetlivsmönstermednyaögon. Våra sedvänjor är säkert lika logiska och djupt förankrade till urminnestider som Minots är. Och som en recensentav boken säger: "Själv känner jag mig ganska iattig. Fattig och rotlös och historielös efter att ha tagit del av Yvonne Verdiers skildring av denna rika och starkakvinnovärld". Katter Från en lransk by till något helt annat, nämligen katter. Katter avgudareller hatar man' sägs det. Hur som helst kan man i Muriel Beadlesbok Katten få lära känna det djur som iöljt människanshistoria sedan cirka 200 f. Kr. Det är ingen handbok i konsten att sköta katter.mensedanman lärt känna sin misse sköter man den nog ocksåbättre. Muriel Beadle beskriver hur kattens kropp fungerar. Men det mest intressanta tyckte jag var de kapitel som ägnades katters språk' både dess kroppsspråk och dess röst. Visste du, att när din katt kommer inspringande med hög svansföring och ett mumlande ljud så sägerden "Hej kompis, här kommer jag"? Författarinnan avslöjar också hemligheten bakom katters förmåga att spinna och hur katterna kan hitta hem. Hon berättar om katter som statsanställda råttfångare och lite om katters förhållanden som försöksdjur. Att människors och katters öden är fast sammanlänkade visar hon i ett kapitel om katters förhållanden under olika tidsepoker. Under inkvisitionens huixförföljelser råkade också den självständiga katten illa ut, katter brändes på bål liksom de självständiga kvinnorna. Här finns alltså massor att hämta om ett av våra mest älskade husdjur eller hatade...? En man Till sist en roman, grundad på verkligheten.men verkligheten kan vara fantastiskoch i romanenen mrn av Oriana Fallaci är ibland gråinsernaoklara. Mannen är den grekiske motståndsmannen Alekos Panagoulis. Oriana Fallaci som själv iir en legendariskjournalist som ftäffat och intervjuat alla världensstorastatsmän,skickasatt göra ett reportageom den just frisläpptepanagoulis.han har suttit i flera år i juntans mest beryktade fängelserför sitt attentat mot juntaledaren PaPadopoulos,men i en amnestivåg 1974 släpptespanagoulisfri. Faltaci och Panagoulisinleder Jorts' Pd sid' 9

9 Boktips forts. ett intensivt kärleksförhållande. Boken inleds med en mardrömslik skildring av Alekos Panagoulis begravning där folkmassorna hyllar honom som en hjälte. Dårefter rullas hans liv upp från det ögonblick han börjar planera attentatet mot Papadopoulos, genom den obeskrivliga tortyren i fängelserna, de förödmjukande fängelseåred,hans amnesti, kärlekssagan, hans 'karriär" som riksdagsman i det 'demokratiska" Grekland till det ögonblick då hans egna mördare äntligen hinner ifatt honom och han dödas i en arrangerad bilolycka. Det år en intensiv skildring. Man har stundtals känslan av att befinna sig i Panagoulis kropp, att känna sig som honom i alla absurda och intensiva ögonblick. Han är en helt kompromisslös man och som sådanpå förhanddömd. Det är också en mycket levande, nästan filmisk skildring av en ovanligman. Alla vet väl att det går att låna bra böcker i varvetsmatsalar. Om inte, fråganågonkompis ellerkulturkommittön.måssor med lästipskan man också hitta vid boksnurrorna. små foldersatt ta med hem och studera. Donationsfonden har köpt ännu en stuga Glad boksommarönskar KerstinWockatz Stadsbiblioteket Ernst Axelsson Verkstadsklubben Kasen SvenPalmersjö Yerkstadsklubben Sörvik Börge Christiansen Stålritkontoret r +s+s+(. Donationsfonden för Uddevallavarvets tjänstemän har köpt en stuga med sjötomt invid övre Frykens västra strand cirka fyra kilometer söder om Torsbyi Värmland.På tomten finns utöver själva fritidsstuganytterligareen byggnad,modell stabbur. Stugan, vars byggnads- yta är 77 m'?,är byggd av handbilat timmer öch har ett helt källarplan varav viss del utgör gillestuga med sovplatser.bostadsplanet bestårav storstuga, kök, hall och två sovalkover samt hygienrum(dusch och wc). Till stugan är byggten altan under tak i söderläge. Meddelandefrån skyddskommitt6n na från ventilerna och lägg kopplingsändarna i lådan, eller motsvarandegodkänd anordning, och lås dennamed hänglåset. 3. Tag upp slangarnaur kofferdammaroch liknande trånga Brännställ får ej lämnas ut utrymmen. från förråd eller gasreparaefter arbetstidensslut komtionsverkstadtill annan än be- mer ovanstående punkter och hörig person.brännställfår ej 2 att kontrollerasgenom anutlämnas utan tillhörande läggningsavdelningens försorg. hänglås. Behörighetirmeddelas Kontrollen skall ske varje av anläggningsavdelningen ef- dag som arbetepågår, och rapter godkäntprov. port skall insändastill skyddsnom de områden där kontoret. Om ingen anmärkskyddskommittönså bestämt ning finns skall detta angespå skall vid arbetstidensslut föl- rapporten. Om brännställpåjande noga iakttagas: träffas där ovanståendepunkl. Stang oxygen-och acety- ter och 2 ej är vidtagna skall på gasuttagen. kontrollantenkoppla loss gaslengasventilerna 2. Koppla loss båda slangar- slangarnaoch lägga ner kopp- Sk y d d s fö r e s k r i fte r gällande nedlåsningav gasslangar till brännställ samt kontroll av desamma. Skyddsgruppnummer 5 på Kasen vädjar till alla anställda att se upp var de går. lingarna i lådan eller placera dem i motsvarandeanordning. Rapport skrivesoch sändestill skyddskontoret för registrering. Efter samrådmed skyddschefen och respektiveavdelningsingenjör för den som är registrerad för.brännstället,kommer åtgärder att vidtagas. Dessa kan vara allt ifrån tillsägelsetill indragning av brännstället. Om vederbörande skall få tillbaka brännställetoch i såfall när detta skall ske, avgöresav respektiveavdelningsingenjöri samrådmed skyddschefen. Den som har fått ut ett brännställ och såledesär registrerad för detta, är alltid ansvarig för brännstället och dess nedlåsning,även om han lånat ut det till annan behörig brännarekunnigperson. Skulle någon tillfälligtvis ha glömt nyckeln till sitt hänglås kan han efter hänvändelsetill sin verkstadsingenjörfå låna en nyckel för att öppna låset. Förlust av nyckel eller hänglås behandlas som förlust av verktyg. Skyddskommittön har tills vidare bestämtatt ovanstående skall gälla gasdistribution ombord på fartyg och på gallerplaner utomhus och i svetshallensörvik. Tidigare bestämmelser om att ventilerna på alla gasuttag alltid skall stängasvid längre uppehålli arbetetoch vid raster gäller oförändrade. Gå inte under hängandelast!

10 åndringar Organis ations Den första juli ändras orga- ning och centralarkiv. sambandmed att chefenför nisationenför konstruktionsavfo[ke Nikavlöningskontoret, numerisk/ och delningensståloptiska sektionerså att de båda lasson,i novembergår i pensektionernaslåssammantill en sion genomförsen omorganiseenhet. Den nya enhqten,stålrit- ring. Avlöningskontoret för arbesektionen, leds av Peter Virstedt enligt organisationsplanen tarelöner och funktionen för tj ä n s te ma n n a l ö n euträkni ng till höger. Med anledning av direktör slås då sammantill ett gemenhellersjös förtidspensionering samt avlöningskontor för alla har hans ansvarsområdeförde- anställda.till chef för det nya avlöningskontoret har utsetts lats på följande sätt: Personbilschaufförlyder di- Aston Äkerberg, som alltså tillrekt under VD, markenterifrå- träder sin nya befattning vid gor handläggsav Allan Johans- Folke Niklassonsavgång. Till skyddsingenjör efter son, medan resterande funktioner tillförts organisationsav- Kurt Theliander, som avgår med pensionhar utsettstomas delningen. nom organisationsavdel- Abrahamsson. Abrahamsson ningenhar SverkerBalkstenut- tillträder sin nya befattning i settsatt ansvaraför administra- samband med Thelianders avtiv utveckling, telekommunika- gång. Till chef för finansavdelnintioner och korrespondensfunkgen efter John Dure, när denne tionen. Rune Lenestam har utsetts avgår med pension, har utsetts Han tillträder till att ansvara för kontorsser- Allan Johansson. vice. Dit räknas vaktmästeri, sin nya befattning i samband reproducering, arkivfilmning, med John Duresavgång kontorslokaler, kontorsutrust- Ny verkstadpå Sörvik Den nya blästrings-och målningsverkstadenpå Sörvik är nu i det närmasteklar. - Vi räknar med att överta den mitt under semestern,säger Ove Krok på anläggningsavdelningen. - Slutbesiktningengörs den 14juli, fortsätterkrok, och sedan räknar vi med att verkstal0 den skall vara i full drift i aug. den nya verkstadenskall utrustningsdetaljer,som till exempel lejdare och master,blästras och målas. Man kommer även att produceramotordetaljerför iäkning. maskinverkstadens Verkstadenär bland annat utrustad medtvå stycken8-tons traverser. G B r r o str ö m A r b e ts ritning G Freiman A r b e t s2 ritning P Virstedt Stälritsektionen S -Ä Fri c k N r.meri s k t underl ag K A ndersson A ssi stent A K ai n Ti l v erk nund erl ag H A nders s on S tandard ut r edni ngar Organisationsplan över den nya stålritsektionen. Arets idrottsman 1981 Arets bästeidrottsman l98l blev Gillis Larsson,och han får såledesden l5:e inteckningeni den stora pokalen. Som motivering till sitt val anger kommitt n att Gillis Larssoni hög grad leverupp till de normpr som uppställts.han har verkat för att sprida motionens idö genom att delta i en mängd olika grenar och alltid uppträda föredömligt. Han har dessutomunder många år utfört ett förtjänstfullt arbete i korpenstjänst. Som exempel på aktiviteter utan korpsambandkan nämnas att GiUis Larsson fullföljt inte mindre än 20 VasaloPP.

11 Kasenlunken l98z', 19E2 års upplaga av Kasenfunken,som avlöptesden 7 ma!, fockade 24 deltagare,varav två utomstående,johan Ahlberg från Scan-Yästoch Bror Vid6n från Tele. Enda kvinnliga deltagare yar Annika Schäfer från Ritkontoret. Yann gjorde Bror Vid6n, men eftersomhan inte är anställdpå Varvet, blev tvåan Tommy RagnestålåretsVarvsmästare. Resultat i Kasenlunken19g2,BrorVidån, på-segraren väg mot måtet. Seniorer Tid Poiing l.bror Vidön,Tele 13.26,4 2.TommyRagnestå, Ritkon ,5 3.Björn Johansson, Ritkon. l4.l4.g 6 5 Oldboys l.svensörquist,ställn.bygg. l4.l1,g 2.Ame Claesson, HallenSörv.14.58,3 3.Alf Lundström,Mask.v.st.14.5g Veteraner l.folke Eriksson,Förrådet JohanAhlberg,Scan-Väst18.17,3 3.Leo Eriksson,Snickare ) Damer l.annika Schäfer,Ritkon Folke Eriksson hette segraren i veteran_ klassen. 6 Striden om poängpokalenledsnu av Ritkontoret på 40 poäng, före Förrådet, 16 poängoch Ställningsbyggare, 15 poäng. a i ter_.här kommerårets Varvsmästare Lgqp_e]senda kvinnliga deltagare,annirånglöpning, TommyRagnestå1. Bakomiro_.ka Schäfer,tillsammans med Thämas Gra_ nom synssegrareni oldboysklassen, Sven nath. Sörquist. Gillis har åkr 20 Yasaldpp Dcr hår år Gillis Larsson på numerisk-optiska sektionen- Han åkte i år sitt 20:e Vasalopp och med anledning av detta uppvaktade arbetskamraterna med blommor och diplom. UVK:S DAG nför UVK:s dagförsta helgen i oktober ombeds samtliga sektionsmedlemmar att komma med förslag på trevliga aktiviteter som kan intresserade anställda och derasfamiljer. Förslagenlämnas till respektive sektionsordförande. r 1t

12 Pensioniirer Onsdagenden 17mars avtackades 14 pensionäreri huvudkontorets matsal. De 14 uppvaktadesmed tal, presenteroch blommor av representanterför företagetoch de fackliga organisationerna.de 14 var: OrdningsvaktGeorg Andersson gick i pensionden 3l mars. (t.v.) Karl Andersson, Olof Andersson,Ove Andersson,Arvid Björk, Evert Charlesson,Stig Heed, Allan Johansson,Gösta Johansson,SvenKarlsson,Ture Kjörnsberg,Äke Lundström, Evald Myrström, Knut Svensson och JohannUschpilkat. PlaneringsmanHelge Svernling gick i pensionden 3l mars. (t.h.) Ännu en av de så kallade "46:orrra", direktör Evert Hellersjö, avtackadesden 14 april. på bilden synsdirektör Hellersjö tillsammans med VD ngvar Trogen. van Persson,fartygsplaneringen,gick i pensionden 16 ppril. Han avtackadesav ledningenoch arbetskamraternainom planenngsavsnlttet' På bilden syns van Perssonoch chefen för produktionsplaneringenngemarfenander. pensionårsträffen LTze Fredagenden 7 maj var det dags för Uddevallavarvetsårliga pensionårsträff.av varvets för närvarande565pensionärer hade255tackatja till inbjudan. Klockan hämtade tre bussar upp pensionärernavid Gamla Badhusetoch transporteradedem till Varvet. Där fick pensionärernatillfälle att hälsa på sina gamla arbetsplatseroch prata en stund med sina gamla arbetskamrater. Lunch avåtsi Sörviksmatsal. VD ngvar Trogen hälsadevälkornmen,sunereseniusunderhöll med dragspelsmusikoch sång och informationschef N G Olsson lottade med hjälp av en av Varvets två kvinnliga pensionärer,ngeborgjohans255 av varvets 565 pensionärerhade tackat ia till inbjudan att delta i årets pensionårsträff. son, ut två styckenfruktfat. r

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Abigail Sykes abigail.g.sykes@gmail.com WWW.KULTURTANTEN30.BLOGSPOT.COM. Mia Andersson mia.andersson@live.se. Elvira Fridell elvira.fe@hotmail.

Abigail Sykes abigail.g.sykes@gmail.com WWW.KULTURTANTEN30.BLOGSPOT.COM. Mia Andersson mia.andersson@live.se. Elvira Fridell elvira.fe@hotmail. sid. 1 Gatan är en plats som ger möjlighet för många perspektiv och infallsvinklar. Där gränser mellan fin- och fulkultur bryts ner och där olika människoöden samspelar. Gata Magazine vill skrapa bort

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

Vuxna pratar för lite med ungdomar om sex Vi tog ett seriöst snack med biskopen

Vuxna pratar för lite med ungdomar om sex Vi tog ett seriöst snack med biskopen Nr 43 - mars 2009 De gör så gott de kan Rektorn svarar om skolmaten Vuxna pratar för lite med ungdomar om sex Vi tog ett seriöst snack med biskopen Gillar att flyga helikopter och äta gåslever Kändisjägarna

Läs mer

SENEGALPROJEKT I APRIL VÅREN 2012. Gemensamt för gymnasierna i gymnasienätverket Team Nord i samarbete med Kronoby folkhögskola.

SENEGALPROJEKT I APRIL VÅREN 2012. Gemensamt för gymnasierna i gymnasienätverket Team Nord i samarbete med Kronoby folkhögskola. SENEGALPROJEKT I APRIL VÅREN 2012. Gemensamt för gymnasierna i gymnasienätverket Team Nord i samarbete med Kronoby folkhögskola. BLOGG 1 Resan inleds Resan till Senegal inleddes kl 3.00 på söndag morgon

Läs mer

Nummer 43 Mars 2012 Tolfte årgången Utgivare: Bondersbyns Hembygdsförening Innehåll

Nummer 43 Mars 2012 Tolfte årgången Utgivare: Bondersbyns Hembygdsförening Innehåll En tidning för Bondersbyn, Marieberg, St. Lappträsk, Kamlunge och Börjelsbyn med omnejd Nummer 43 Mars 2012 Tolfte årgången Utgivare: Bondersbyns Hembygdsförening Innehåll Ledare 2 Försvaret svävar...

Läs mer

Proiekt. I ett tidigare nummer av VoVi har Projekt 73's organisation flyktigt presenterats.då arbetet inom Projekt 73

Proiekt. I ett tidigare nummer av VoVi har Projekt 73's organisation flyktigt presenterats.då arbetet inom Projekt 73 En symbolisk bildr Produktionen fortgår som vanligt. Nybygge nr. 284 MiS "Fagerfjell" Iämnar varvet, samtidigt som det pågår ett intensivt arbete med den stora utbyggnaden. Proiekt 73 Projekt 73 fortskrider

Läs mer

Från oss till er. Vi hoppas att ni läser detta magasin med glädje, för det är just så vi har arbetat.

Från oss till er. Vi hoppas att ni läser detta magasin med glädje, för det är just så vi har arbetat. Från oss till er Så var det dags att starta ett magasin. Det största projektet vi har här på journalistikgrenen under årskurs tre. Vi sattes ihop som en redaktion på grund av vårt intresse för att skriva

Läs mer

Catharina Segerbank. Trösterikt. Libris

Catharina Segerbank. Trösterikt. Libris Trösterikt Catharina Segerbank Trösterikt Libris copyright 2010 Författaren och Libris förlag, Örebro omslag och formgivning Maria Mannberg tryck Scandbook, Falun 2010 isbn 978 91 7387 063 4 www.librisförlag.se

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9 Pristagare 1 3 Verklig framtid eller drömscenario? Idag är alltid en bra dag för den påminner mig om igår och är en början på imorgon. Det är den bästa tidpunkten att få saker att hända, genom att börja

Läs mer

VIA STOCK HOLMS HAMN. alla vill kryssa. hamnrodd och nattjobb Ingen hamn utan öknamn

VIA STOCK HOLMS HAMN. alla vill kryssa. hamnrodd och nattjobb Ingen hamn utan öknamn VIA STOCK HOLMS HAMN AR#2/11 Skönt flyt alla vill kryssa hamnrodd och nattjobb Ingen hamn utan öknamn 2 Johan Castwall verk ställande direktör Med siktet framåt Vi kan nu, sex månader in på år 2011, se

Läs mer

Träskop osten. Tema: Levnadsberättelser. Nyhetsblad för Långasjö socken. Nr 3 Hösten 2015

Träskop osten. Tema: Levnadsberättelser. Nyhetsblad för Långasjö socken. Nr 3 Hösten 2015 Träskop osten Nr 3 Hösten 2015 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Levnadsberättelser 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2015 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post:

Läs mer

SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet

SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Nr 6-7, 2010 Årgång 102 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Hur kan vi hjälpa barn med albinism? Kerstin Strindberg i samtal med en av eleverna på Glädjens skola i

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

lilla tidningen tidningen önskar alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År! Julen 2012

lilla tidningen tidningen önskar alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År! Julen 2012 Julen 2012 lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun www.lillatidningen.com tidningen önskar alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År! Foto Monica Stangel Löfvall lilla

Läs mer

1 Åsa och Morgan uttal

1 Åsa och Morgan uttal 1 Åsa och Morgan uttal `Åsa är `trettifyra år och psykolog. Hon bor i ett rött `radhus på `Backenvägen `hundrasextisex i Umeå. `Åsa är gift med Morgan `Isaksson och har `fyra barn, en `pojke och tre `flickor.

Läs mer

Sjöfarten mot framtiden

Sjöfarten mot framtiden ÅLANDSTIDNINGENS TEMABILAGA FREDAGEN DEN 13 OKTOBER 2006 Få bort båten därifrån, gör vad du vill, sa sjöfartsrådet Stig Lundqvist till troubleshootern Jan Sundström. Så räddade 33-åringen den havererade

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

26 Svensk idrott i. Ryssland. Innehåll. Intervju 10-12 Tidig frukost med Sven Lexner

26 Svensk idrott i. Ryssland. Innehåll. Intervju 10-12 Tidig frukost med Sven Lexner 2 SWEAmagasinet Moskva Nummer 6 Ansvarig utgivare Anna Gustafson Bril ordfsweamoskva@gmail.com Redaktör & Layout Louise Rybring redsweamoskva@gmail.com Annonsansvarig Anna Gustafson Bril ordfsweamoskva@gmail.com

Läs mer

Att fylla livet med mening behöver inte vara komplicerat

Att fylla livet med mening behöver inte vara komplicerat En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 35 September 2011 Framtidens - äldrevård är vår största utmaning Claudia Arrendondo sid 20 Sluta älta. Det blir du bara sjuk av Nisse Simonson

Läs mer

S P E G E L N HOLSLJUNGA BYALAG. nr 95 årgång 33. En tidning från

S P E G E L N HOLSLJUNGA BYALAG. nr 95 årgång 33. En tidning från S P E G E L N 2015 En tidning från nr 95 årgång 33 HOLSLJUNGA BYALAG En ny Pärla står på garageuppfarten och riktigt lyser. Tänk att det blev en ny bil till slut med den beslutsångest som undertecknad

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Solvikingen. Kallelse till årsmötet. Sylvesterloppet. Solvikingen. Lucia. Nr 4, 2010, årg. 48

Solvikingen. Kallelse till årsmötet. Sylvesterloppet. Solvikingen. Lucia. Nr 4, 2010, årg. 48 Solvikingen Nr 4, 2010, årg. 48 Barbro Nilsson är en av klubbens mest framträdande kvinnor i kraft av sina ultraprestationer. Strax före löparhelgen i våras hade hon sprungit GAX 100 i Skåne. (100 miles

Läs mer

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi...

VARSEL. Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... VARSEL Jag säger vi hela tiden! Jag kommer aldrig att komma ifrån det där, vi... Det värsta är nog att se hur familjen påverkas. Min dotter som är sju år har inte rätt att gå på fritids längre. Sånt är

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 2 2014. Flytta hemifrån. Korsord & sudoku. Toppa formen

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 2 2014. Flytta hemifrån. Korsord & sudoku. Toppa formen R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 2 2014 Flytta hemifrån Korsord & sudoku Toppa formen Att få ett ansvar och våga ta det Mitt allra första sommarjobb

Läs mer

POSTTIDNING B. Returadress: Box 114, 182 05 Djursholm.

POSTTIDNING B. Returadress: Box 114, 182 05 Djursholm. Sidan 12 Nummer 17 Förra numrets vinnare! Här är lösningen på korsordet i Blomstergårdar nr 16. Vi har dragit fyra vinnare som vi skickat matkuponger till. Grattis! 1:a pris Monica Käcke, Stockholm. 2:a

Läs mer

Magnus Helgesson Max Söderpalm HARRYS. vägen till månen. 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv. Magnus Helgessons resa från 0 till 700 miljoner

Magnus Helgesson Max Söderpalm HARRYS. vägen till månen. 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv. Magnus Helgessons resa från 0 till 700 miljoner Magnus Helgesson Max Söderpalm HARRYS vägen till månen 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv Magnus Helgessons resa från 0 till 700 miljoner HARRYS vägen till månen 86 400 Ledstjärnan till ett rikt liv

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest torsdag den 16 maj klockan 17.00. Middag med dans till Mac Olson s orkester. Kostnad: 280 kronor/person.

Läs mer