Svensk arkivbibliografi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk arkivbibliografi 1999-2000"

Transkript

1 IRMA RIDBÄCK Svensk arkivbibliografi Polygrafer Ab aquilone: Nordie studies in honour and memory of Leonard E. Boyle. Stockholm s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. 14). ISBN Arbetarhistoria. Meddelanden från arbetarrö.., relsens arkiv och bibliotek. 1999:Ih-20oo:3/4. Stockholm ooo. ISSN Arkiven, genetiken och sjukdomar. Red.: Louise Nyberg, m fl. Utg. av Landsarkivet i Härnösand. Härnösand s. (Arkiv i Norrland, 028o- 6142; 17). l Rec.: Släkt och hävd 2001:1, s ) Arkiv i Norrland. Härnösand ISSN o28o (Delar särredovisas.) Arkiv, samhälle och forskning 1999:1-20oo:2. Stockholm ooo. ISSN Arkivkonst. Red.: Kerstin Abukhanfusa. Stockholm s. (Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2000). 303 s. Arkivarien och arkivvetenskapen: seminarium för Anna Christina Ulfsparre februari 1999 i Riksarkivet. Lund s. (Landsarkivets i Lund skriftserie; 7) Svensk, engelsk och norsk text. Bergslagsar kiv. Årsbok för historia och kulturhistoria i Bergslagen. Utgav Föreningen Bergslagsar- kiv. Årg. 11 (1999)-12 (20oo). Karlstad ISSN I EB-nytt: nyheter från Riksarkivets byrå för enskilda arkiv. Årg. 7 (1999)- 8(20oo). Stockholm Företagsminnen. Årsmeddelande från Föreningen Stockholms Företagsminnen. Stockholm oo. ISSN nor-7473 INSAR: Information summary on archives: European archives news. Supplement N. Brussels 2ooo. ISBN o6-1 Kontaktarket. Utg. Fotosekretariatet vid Nordiska museet i samarb. med Svensk F o to historisk förening. I999:1-2ooo:2. Stockholm Lejonspår. Göteborgs stadsarkivs skriftserie. Utg. av Göteborgs stadsarkiv med Folkrörelsernas arkiv. 4(1999). Göteborg 1999 ISSN Den lille fascikeln. Organ för Sällskapet Emil Hildebrands vänner. 1999:I-20oo+ Stockholm ooo. ISSN 165o-5697 Meddelanden från Krigsarkivet. D. 18. Stockholm ISSN MEMO (Stockholm). Riksarkivets otryckta skrifter Stockholm, ISSN ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:1 39

2 117/ta Ridbäck Nordiskarlåvnyt. 44(I999)-45(20oo). Oslo/m fl., I999-2ooo. ISSN o i Rapport l Riksarlåvet. Stockholm I999-2ooo. ISSN I4o Rapporter til I9. Nordiske arlåvdage år 2000 l [redaktion:j0rgen Fink, lb Gejl]. [Århus] cop I9 s. ISBN Skrifter l utgivna av Arlåvnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Göteborg 2ooo. ISSN I4o4-658X Skrifter utgivna av Riksarlåvet. I5. ISSN I Stockholm I999-20oo. Skrifter utg. av Svenska Riksarlåvet. 8. Riksarlåvets beståndsöversikt. D. 5 Stockholm I999 ISBN 9I Skuggsidor. Red.: Kerstin Abukhanfusa. Stockholm I s. (Årsbok för Riksarlåvet och Landsarlåven I999) TAM-revy. Meddelanden från TAM-arlåv. I999:I-20oo:2. Stockholm I999-2ooo. Tema Arlåv. Årg. I999:I-20oo:4. Stockholm I999-20oo. ISSN Våra föregångare: från många småbanker till nordisk stor bank; [redaktör: Göran von Knorring]. Stockholm, cop I25 s. ISBN 9I63099I0I Årsbok för Riksarlåvet och landsarlåven, ; I999-2ooo. Stockholm I999-20oo. (Delar särredovisas.) Allmänt Almerud, Peter, Att våga gallra och våga välja. - DIK-forum 2000:8, s Appelquist, Jan, Arlåvvård: en handbok l Jan Appelquist. 2., [uppdaterade] uppl.. Stockholm II 5 S. Arlåvguide Umeå: en presentation av arlåven i U meå år Umeå I2 s.: ill. Bodin, Sven, Dokumenthantering i företag och organisationer: en kvalitetsfråga l Sven Bodin, Tom Sahlen, Carina Sjögren. Stockholm s. ISBN 9I973863o8. (Dokument & arlåv. ISSN I o; I) /Rec.: NA 2ooo, h 4, s. 84 (Gunnar Sundberg) Bogefeldt, Christer, Svenska arlåv i samverkan. Av Christer Bogefeldt och Maria Larsson. [Arlåvens dag I Nordiskarlåvnyt 2000:3, s. I4- I5 Brohed, Ulla, ABM: ingen modefluga.- DIK-forum 2000:7, s. I4. Burell, Mats, Det perfekta arlåvet: om proveniensprincipens dubbla tillämpning. -ASF I999:I, s dens., Svenska arlåvverketutvärderat. - NA I999, h I, S. I6- I8. Droguet, Alain, Amenagement du territoire et archives. L'exemple suedois. - La Gazette des Archives no I82- I83 (tr. I999), s. I66-I7o. Drugge, Ulf, Sjukdomar och arlåv. -ingår i: Arlåven, genetiken och sjukdomar, Härnösand S. 92-IOI. (Arlåv i Norrland, o28o-6i42; I7.) Edvardsson, Carl-Edvard, Vuoddudiedut s' apmelaccaid ja suopmelaccaid birra nuorta Ruotas =Källmaterial om den samiska och finska befolkningen i norra Sverige [svensk och engelsk text: Carl-Edvard Edvardsson ; samisk översättning: Irene Partapuoli]. Ramsele ;Jokkmokk 2ooo. 2I s. ISBN 9I9734I 584. l Parallelltext på nordsarniska, svenska och engelska Ehrensvärd, Ulla, Kartans kartuscher. - ingår i: Arlåvkonst. Årsbok för Riksarlåvet och Landsarlåven S Ewald, Fia, Diarieföring, ärendehantering & dokumenthantering.- Tema Arlåv I999:2, s. 9-Io. Gram, Magdalena, ABM, IT och forskningen. [Konferens I7 november I999, Kungl. Biblioteket.] - Kontaktarket I999:2, s. I8-24. Jansson, Per, Tillsynsverksamheten i Sverige NA 2000, h I, s Korn, Dan, Wester-Göthland: en landskapsbeskrivning i Ericsbergsarlåvet. - Biblis 2ooo:u/ 12, s Modell för tillsynsverksamheten inför 2ooo-talet: rapport med förslag från arbetsgruppen TR 2ooo. Stockholm [I999]. [113] s. (MEMO (Stockholm). 8). Möjligheter och hinder i utvecklingen av samarbete mellan arlåv, bibliotek och museer l seminarium på Utstein kloster april I999 Helsing- ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:I

3 Svensk arkivbibliografi rggg-zooo fors I I 3 s. (Nordinfo-publikation. 46). ISBN X Nilsson, Peter, Hon godkände "egna" projekt,, medan 2 5 andra ansökningar fick avslag. [Intervju med landsarkivarie Louise Lönnroth ang. Stiftelsen Framtidens kultur.]-impuls, ; I999:10, s Norberg, Erik, Arkiven som resurs för den medicinska forskningen. - ingår i: Arkiven, genetiken och sjukdomar, Härnösand S. I3-28. (Arkiv i Norrland, o28o-6i42; I7.) dens., Arkivåret I998.- ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven I999 S dens., Arkivåret I999 -ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S. 2 I4. dens., Samarbetet mellan arkiven bör utvecklas ytterligare. - Tema Arkiv 20oo:I, s Nordström, Gunilla, Vägen till skogen: forskningsmöjligheter i arkiv. - ingår i: skogshistorisk forskning i Europa och Nordamerika l redaktör: Ronny Pettersson. Stockholm I999 (Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden l Kungl. Skogsoch lantbruksakademien, I402-o386; 22). S. I07-12 r. Om gallring: från utredning till beslut. Stockholm I s. (Rapport l Riksarkivet. I999:I) ISBN 9I-38-3I66I-7. Riksarkivet, landsarkiven i Göteborg, Lund, Härnösand och Stadsarkivet i Malmö: forskarna bedömer servicen: en sammanställning av 650 enkätsvar, Utrednings- och statistikkontoret I998. Stockholm I999 64S. Rodhe, Annika, Vem satsar en krona på en projektanställd arkivarie? Av Annika Rodhe och Ulrika Grönquist. -Tema Arkiv 2000:4, s Smedberg, Staffan, Arkivredovisning i Sverige: tradition och utveckling. - ASF 2000:2, s. 7-I4. dens., Att ordna och förteckna arkiv l Staffan Smedberg. 5 upp!.. Saltsjö-Boo I999 6os. Svenson, Anna, Minnenas trädgård. Om att skapa, sköta och använda arkiv. Stockholm I s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. I 2) Tyler, Christian, En vacker dag tillhör vi antiken. [Bevarandet av dokument till eftervärlden.] - Tempus, ; 2000:24, s Ulfsparre, Anna Christina, Vårt elektroniska samhälle och kulturarvet. - Human IT 2ooo:I, s Offentlighetsprincipen. Lagstiftning. Arkivförfattningar Ekdahl, Dan, Offentlighetsprincipen eller privatlivets helg. [Replik på: Strömberg,J.B.L.D., Allmän handling eller privat: en studie av postöppningsrutiner på myndigheter. i: ASF I998:I, s ] ASF I999:I, s Elektronisk dokumenthantering: en rättslig problemorientering. Stockholm ISBN 9I-38-3 I 66 I -7. (Rapport l Riksarkivet. 2000: r.) Ewald, Fia, Offentlighetsprincipens tillämpning i!t-samhället. [Intervju med överarkivarie Claes Gränström, Riksarkivet.]- Tema Arkiv 2000:2, s Gränström, Claes, Access to the current records and archives as a too! of democracy, transparency and openness of the government administration. - ingår i: Arhivski vjesnik. God. 42 (Zagreb I999). S ISSN o57o-9oo8 dens., Arkivlagen: bakgrund och kommentarer l Claes Gränström, Lennart Lundquist, Kerstin Fredriksson. 2., [omarb. upp!.]. Stockholm s. dens., Citizens' rights of access to documentsl records: legal aspects. - ingår i: Atti del summit DACE: a cura di Associazione Giovanni Secco Suardo, Archivio Storico Capitolino, Roma, marzo Roma [2ooo]. S d ens., Lagstiftningen i Sverige. -ingår i: Rapporter til I9. Nordiske arkivdage år S. I8o-I87. dens., A society of information: protection of an access to information. - ingår i: Accessibility of Archival Materials in Compliance with the Law and General Practices of the States of Central and East European Countries. Warszawa S. 4I-49 dens., Study on legal implications in the field of electronic documents and records management in the EU-Member States and regions (Report of the DLM Monitoring Committee). [DLM-Forum, Brussels, I8- I9 October I999 l - ingår i: INSAR Supplement Iv, S ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:I

4 Irma Ridbäck Hansen, Lars-Erik, Jordabalken: ett otillräckligt skydd förvår kulturhistoria. -ASF 2000:2, s Norberg, Erik, Access to archives: Democracy and transparency. - ingår i: Arhivski vjesnik. God. 42 (Zagreb I999). S. I9J-2o8. ISSN o57o-9oo8 Riksarkivet Aagård, Gun-Britt, Person-, släkt- och gårdsarkiv. [Leveranser I998 till Riksarkivet.] - EB-nytt I999, S. I I- I 5. dens., Person-, släkt- och gårdsarkiv. [Leveranser I999 till Riksarkivet.]- EB-nytt 2000, s. I6-2 J Abukhanfusa, Kerstin, Arkivariens ögonfröjd. - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S.11-I7. Axelsson, Roger, Baltiska medeltidsbrev i Ericsbergsarkivet. - Biblis 2ooo:11l12, s. J-4 ISSN I40J-JJIJ. Backhaus, Helmut, Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling: utgivningen återupptas. - NA I999, h J, s Brunius,] an, Landskapshandlingarna i Kammararkivet. - ASF 2ooo:I, s dens., Medieval manuscript fragments in Sweden: a catalogue project. - ingår i: Interpreting and Collecting Fragments of Medieval Books s. I57- I65. dens., slottsarkivet: slottens och hovets arkiv. - NA I999, h J, s I2J-125. Enskilda byråns handböcker. Fackliga organisationer: LO l [redaktion: Lars-Olof Welander]. Stockholm I s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. 10). Fritz, Birgitta, Papalletters and Varican copies in the Swedish national archives: an orientation.- ingår i: Ab Aquilone l edited by Marie-Louise R oden. Stockholm I999 (Skrifter utgivna av Riksarkivet. I4) (Suecoromana, ; 6). S. 26-4J Gere, Katalin, Riksarkivets projekt "Invandrarnas kulturarv" etapp J - EB-nytt I999, s dens., Romernas svenska historia: unik samling i riksarkivet. [Förf. felaktigt omnämnd: Gerle.]- Invandrare och minoriteter I999:4, s. J5 Hermodsson, Anna Karin, Kyrkor, landshövdingeresidens och mycket mer: Riksarkivets samlingav ritnin~ar över statliga byggnader.- ingår i: Arkivkonst. Arsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S. 9I-106. Hörnfeldt, Torbjörn, Bevarande hos myndigheterna och Riksarkivets allmänna föreskrifter.- ingår i: Rapporter til de I9 Nordiske Arkivdage år S. I8o--I92. Kalnins, Ingvar, Polska manuskript i Skoklostersamlingen. - EB-Nytt 2ooo, s. JO. Lundgren, Tomas, Att leda och stödja idrotten: Sveriges centralförening för idrottens främjande och dess arkiv. - EB-Nytt 2000, s Norberg, Erik, Presentation of the Hans }ärta Medal. - ingår i: Access to information, technological challenges: proceedings of the thirty-third International Conference of the Round Table on Archives. (CITRA I998, Stockholm). Paris, I999 S. I8J. Ra ab, Carl Michael, Området företagsarkiv I EB-Nytt 2ooo, s. 34- J6. Ridbäck, Irma, Riksarkivets bibliotek: historievetenskapligt specialbibliotek. - NA I999, h J, s. 9J-95 Riksarkivets beståndsöversikt. D. 5:I-2. Centrala myndigheter och domstolar, internationella organ. Myndigheter, internationella organ l utgiven av Bertil Johansson m. fl. Stockholm I999 (Skrifter utgivna av svenska Riksarkivet. 8:5.) ISBN 9I- 88J Romefors, Örjan, Längtan till Paris: tre konstnärsarkiv berättar om livet i konstens huvudstad. - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2ooo. S dens., Den svenska högerns historia: en presentation av källäget. Av Örjan Romefors och Thomas Lundgren. - EB-nytt I999, s. JJ-45 Rumar, Lars, En brevbok från S:t Ybes: en fascinerande källa till salthandelns historia.- EB-Nytt I999, s. 2o--2J. dens., Konstfärdiga krumelurer skämtteckningar i Sveriges pressarkiv. - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S. I 5 I-I62. dens., Pressarkivets biograficasamling.- EB-nytt 2000, s. J2-34. ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:I

5 Svensk arkivbibliografi dens., Tre utrikeskorrespondenter. [Om Daniel Viklund, Bo Järborg och Sven Öste med anledning av att deras arkiv levererats till Sveriges pressar kiv.] - EB-nytt I999, s. 2s-27. Welander, Lars-Olof, Alfred Nobel och hans arkiv.- EB-Nytt 2ooo, s dens., Från vapenböcker till fotografier: konst i de enskilda arkiven. - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S. 46-s7 Ånimmer, Lena, S:t Josefsystrarna och Franska skolan.- EB-Nytt 2ooo, s. 9-I4. Krigsarkivet Beståndsöversikt. D. IO = [Bd 3:3]: Supplement, generalregister j Krigsarkivet j [redaktion: Anders Degerström]. Stockholm I999 6oi s. (Meddelanden från Krigsarkivet. I 8) Dahlström, Jan, Försvarsmaktens satsning på högskoleutbildade arkivarier. -ASF I999:I, s. SI-S3 Ericson, Lars, Bland beväringsrullor och inskrivningslängder: att forska om I8oo-talets beväringar. - ingår i: släktforskarnas Årsbok 'oo. Stockholm S. 4I-S4 dens., Clio i Österled. Krigsarkivets, krigshistoriska avdelningens och Gustaf Adolf-projektets arkivforskningar till stormaktstidens militärhistoria i Östpreussen under I920-talet. - ingår i: Historia, krig och statskonst: en vänbok till Klaus-Richard Böhme. Red. Kent Zetterberg, Gunnar Åselius. Stockholm 2ooo. S. 83-I02. dens., Sveriges försvar under det kalla kriget: de militära arkiven och forskningen. - Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, 0023-s369j I998:3, s. I7-S4 dens., Sörmländsk soldatforskning i Krigsarkivet. -Anknytningen. Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening, (medlemsblad) I999:1, s släktforskarna och Krigsarkivet: en vägvisare till de militära källorna l [redaktör: KariAnsnes j medarbetare: Bo Berg... ]. Stockholm s. (Meddelanden från Krigsarkivet. 19.) Söderberg, Ulf, Försvar och arkiv under 1990-talet: inträdesanförande i Kungl. Krigsvetenskapsakademien avd. V den 9 maj Kungl Krigs- vetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, oo2 3-s369j 2ooo:4, s. ss-sr. dens., Militärhistorisk kongress i Stockholm. - NA, 2ooo:3, s dens., Operationer och förband. Den militära sjukvårdens organisation och arkiv. - ingår i: Skug~sidor: sjukdom, nöd och utanförskap i arkiven. Arsbok för Riksarkivet och landsarkiven 1999 s. S7-8s. Landsarkiven Asker, Björn, Från pergament till IT: landsarkivet i Uppsala visar upp sig.- NA 1999, h 4, s dens., Seger-Grisen och Gamla Fäderneslandet: ur elevtidningarvid Uepsala läroverk 1848-I87o. ingår i: Arkivkonst. Arsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S o. Dahlin, Jan, Landsarkivarien ur ett hemmaperspektiv. [Anna Christina Ulfsparre.]- ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund S. q-i8. Edvardsson, Carl-Edvard, Anna-Christina i kretsen av landsarkivarier. - ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund S.I9-22. Forsgren, Jan, Ny organisation för Landsarkivet i Härnösand.- NA 20oo, h 4, s. s6. Hallerstig, Walter, Husqvarnahistoria i Vasa borg. -ingår i: Vår hembygd (Huskvarna) 2ooo. S. s-20. Helmfrid, Björn, 6s år i Vadstena: [en forskares berättelse]. -ingår i: Landsarkivet i Vadstena I (1999). S sr. Jansson, Cecilia, Ögongodis: 1930-talsdesignhos Mazetti AB. [Malmö stadsarkiv.] -ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven s Landsarkiven i Sverige 100 år: l red: Göran Larsson. - [Lund] s. ISBN Landsarkivet i Vadstena I899-I999 l [text- och bildredaktion: Roland Persson, Claes Westling och Gunnel Wisen]. Vadstena ISS s. ISBN Norberg, Erik, Arkiv för hela landet: Riksarkivet och landsarkivens tillkomst för 100 år sedan.- ingår i: Historia, krig och statskonst, vänbok till ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:1 43

6 Inna Ridbäck Klaus-Richard Böhme. Red.: Kent Zetterberg och Gunnar Åselius. Stockhohn S Norberg, Ove, Från arkivlän till ABM-län: sarnarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. - NA 2000:3, s Nordlöf, Barbro, Stora och små arkivproblem genom tiderna: landsarkiven börjar fylla roo år, och här får vi veta litet om hur det varit förr. - släkthistoriskt forum, ; 1999:3, s. ro--r 1. Norströrn, Åke, Nytt om arkivalist r ingår i: Elbogen 1998 (tr. 1999). S Persson, Roland, Arkivinspektioner och besök för rådgivning.- ingår i: Landsarkivet i Vadstena r (1999). s dens., Arkivutbildningar för myndighetspersonal - ingår i: Landsarkivet i Vadstena r 899-r 999 (1999) s dens., Invigning av slotts- och arkivvallar i Vadstena. [2 r augusti NA 1999, h 4, s. I 52-r 53 dens.,]ubileurnsfirande i Vadstena. [Landsarkivet roo år.]- NA 2ooo, h r, s dens., Landsarkivet i Vadstena Kulturvärden, II04-85~; 1999:3, s dens., Landsarkivet och forskningen. - ingår i: Landsarkivet i Vadstena (1999). s dens., Lokaler och personal.-ingår i: Landsarkivet i Vadstena (1999). S Rosen, Håkan, Registreringsverksarnheten. - ingår i: Landsarkivet i Vadstena r 899-r 999, (r 999 ), s ro dens., Verksamheten med ambulerande arkivassistenter. - ingår i: Landsarkivet i Vadstena r (1999), s Siltberg, Tryggve, Samordning i ett litet lokalsamhälle: den gotländska sjukvårdens organisation. - ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1999 S Sundberg, Gunnar, Ny arkivchefvid Värmlandsar kiv: Alain Droguet. - NA 2ooo, h 4, s. 90. dens., Ny landsarkivarie i Uppsala: BodeJanzon. -NA 1999, h 2, s. 84. Westling, Claes, Arkiven i landsarkivets depå. - ingår i: Landsarkivet i Vadstena (1999). s Årsberättelser Arkion. [Årsberättelse 1998.] - ingår i: Skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1999, S Arkion. [Årsberättelse 1999-l - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven s Johansson, Göran, Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv EB-Nytt 2ooo, s Krigsarkivet. [Årsberättelse 1998.] - ingår i: Skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1999 S ] Krigsarkivet. [Arsberättelse 1999.] - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Landsarkivet i Göteborg. [Årsberättelse 1998.] ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S ?4 Landsarkivet i Göteborg. [Arsberättelse 1999-lingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Landsarkivet i Härnösand. [Årsberättelse 1998.] - ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Landsarkivet i Härnösand. [Årsberättelse 1999.] - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S. 27)- 279 Landsarkivet i Lund. [Arsberättelse 1998.]- ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Landsarkivet i Lund. [Årsberättelse 1999.] -ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Landsarkivet i Uppsala. [Årsberättelse 1998.] - ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1999 S Landsarkivet i Uppsala. [Årsberättelse 1999.] - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Landsarkivet i Vadstena. [Årsberättelse 1998.] - ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1999 S Landsarkivet i Vadstena. [Årsberättelse 1999 ] - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSI{NTNG 2002:1

7 Svensk arkivbibliografi Landsarkivet i Visby. [Årsberättelse I998.] - ingår i: skuggsidor. Arsbok för Riksarkivet och Landsarkiven I999 S. 26I-265. Landsarkivet i Visby. [Årsberättelse I999 ] - ingår i: Arkivkonst. Arsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Landsarkivet i Östersund. [Årsberättelse I998.] ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven I999 S Landsarkivet i Östersund. [Årsberättelse I999 ] ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Riksarkivet. [Årsberättelse I998.] - ingår i: Skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven I999, S , Riksarkivet. [Årsberättelse I 999.]-ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2ooo.S. 2I5-229, StadsarkivetiMalmö. [Årsberättelse I998.]- ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven I999 S Stadsarkivet i Malmö. [Årsberättelse I999 ] - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Stockholms stadsarkiv. Förvaltningsberättelse I999, Stockholm I4 s. Stockholms stadsarkiv. [Årsberättelse I998.] - ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven I999 S Stockholms stadsarkiv. [Årsberättelse I999 ]-ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S SVAR, svensk Arkivinformation. [Årsberättelse I998.] - ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven I999 S SVAR, Svensk Arkivinformation. [Årsberättelse I999 ]-ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Värmlandsarkiv. [Årsberättelse I998.] - ingar 1: Skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven I999 S Värmlandsarkiv. [Årsberättelse I999 ] -ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Statliga myndigheters arkiv (Övriga statliga arkiv) Hammarlund, Bo, Regeringskansliets arkiv och tillsynen. - NA I 999 h 4 s. I so-i 5 I. Pabring, Bosse, Kvinnorörelsens eget arkiv. [K vinnohistoriska samlingarnas handskriftsarkiv på Göteborgs universitetsbibliotek.] - Genus, I ; 2000:3, s Söderberg, Ulf, Grattis till ett nytt museum [Armemuseum.].-Föreningsnytt hösten 2ooo. (Medlemsblad, Föreningen Armemusei vänner. 4) Stockholms stadsarkiv. Stadsarkivet i Malmö. Vännlandsarkiv Edvardsson, Carl-Edvard, Britt Hedberg avgår som stadsarkivarie [Stockholms stadsarkiv.] - NA I999, h I, S Jordell, Björn, Ny stadsarkivarie i Stockholm: RolfHagstedt. -NA I999 h I, s. 43 Ploom, Lennart, Stadens hus: Stockholms stadsarkivs ritningssamling.-ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven s. I35-I48. Kommunala arkiv Bevara eller gallra?: råd för kommunernas och landstingens utbildningsväsende l [Cristina Wahlström...]. 3., omarb. och utök. uppl. Stockholm, I s. (Gallringsråd. 2) ISBN 9I o-4. Forska i arkiv om Vänersborg: en lokalhistorisk vägledning l utarbetad av Beata Losman. Göteborg s. (Skrifter l utgivna av Arkivnäiilllden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, I404-6s8X; I). Frankius, Michael, Regionala arkiv: framtidslösning för landsting och kommuner? -Tema Arkiv 2ooo:I, s. Io-II. Ramstedt, Hans, Arkiv- och dokumenthanteringen inom kommunala företag: några erfarenheter från Umeå kommunkoncern. - Tema Arkiv 2000:2, S. IQ-II. Schönbeck, Gun, Vägledning till bebyggelseforskning i Göteborgs stadsarkiv. Av Gun Schönbeck och Helena Rafstedt. Göteborg I s. (Lejonspår. 4) ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:I 45

8 Irma Ridbäck Sjögren, Rolf, Organisationsformer förgår: men verksamhet består.-tema Arkiv 2000:1, s Vmnerljung, Bo, Barnavårdsakter i storstäder försvunna i strid med lagen. Av Bo Vmnerljung och Pia Kyhle-Westermark. - Kommunaktuellt, ; 1999=3, s. 27. Våra bästa recept för en god dokumenthantering. [Visby]: Kommunarkivet, Gotlands kommun, [1999] 39 s. Kyrkliga arkiv Norrman, Ragnar, Statliga kyrkoarkiv.- Svensk kyrkotidning,o ; 1999, S Söderlund, Ingrid, De kyrkliga arkiven inför år TemaArkiv 1999:1, s Enskilda arkiv: Företagsarkiv. Föreningsarkiv. Gårdsarkiv. Personarkiv. Se även: Utbildning Almerud, Peter, Intresse för historia ledde till arkiv. [Intervju med Göran Henrikson, ArkivCentrum, Örebro.]-DIK-forum 1999:14, s Clemensson, Per, Landsarkivet i Göteborg och Nordbanken.- ingår i: Våra föregångare. Stockholm S Enskilda byråns handböcker: Fackliga organisationer: LO. Red. Lars-OlofWelander. Stockholm, s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. 10) Flood, Ann-Katrin, Barn och hästar i arkivet. - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Forsgren, Jan, Att slå ihjäl tiden är att såra evigheten. - ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S dens., Ryska kejserliga vicekonsulatet i Härnösand. - ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1999 S Gere, Katalin, Invandramas kulturarv bevaras för framtiden. [Riksarkivets projekt: Invandramas kulturarv.]-tema Arkiv 2000:3, s Grass, Martin, 1997 och 1998 års accessioner till arkivavdelningen. - Arbetarhistoria 1999, s Hallström, Mona, Immigranternas kulturarv: projekt Norrköping. Norrköping: s. (Östergötlands läns föreningsarkiv, ÖLFA:s skriftserie; 7) Harvig, Hans, Initiativtagare till Värmlandsarkiv [Rolf Ed berg].-ingår i: Rolfheter jag... en bok om RolfEdberg. Karlstad, S Hillerud, Krister, Bland loggar och dotterbolag: Ericssonkoncernens historiska arkiv. - Företagsminnen 1999:12, s Hjort, Magnus, Det kalla kriget i personarkivens spegel. Av Magnus Hjort och U lf Eliasson. - ASF 1999:1, s Husebye, Alexander, Stockholms Företagsminnen: nya lokaler, nya visioner. - NA 2000, h 2, s Johansson, Lars-Olov, Svanå: brukshistoria från källarhylla till NAD. Av Lars-Olov Johansson och Lena Flinck-Maechel. - Bergslagsarkiv 1999, s Lantbrukarnas Riksförbunds arkiv: arkivöversikt l upprättad av Tore Johansson. Stockholm bl. Lauren, Lasse, 7000 hyllmeter med tjänstemännens liv och arbete: TAM-Arkiv: en guldgruva för forskare och historiskt intresserade. - TCO-tidningen, ; 2ooo:13, s. IG-II. Lundqvist, Lars, skogsindustrierna: Sveriges nationalbransch. [Om skogsindustrins arkiv.] - Företagsminnen 1999:1, s Löfgren,Jan, Bror Almquist: arkitekt och konstnär. [Värmlandsarkiv.] - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Nilsson, Ann-Kristin, Föreningen Sveriges stadsarkitekter: ett mångfacetterat arkiv. - EB-nytt 1999, s Norberg, Erik, Företagen och historien. Företagsarkiven som en del av vårt kulturarv. -ingår i: Kungl. Patriotiska Sällskapets årsberättelse 1998.Stockholm, 1999 S Riksidrottsförbundets idrottshistoriska projektgrupp. Slå vakt om det idrottshistoriska arvet: en handledning i arkivvård för idrottsrörelsen. Farsta: Riksidrottsförbundet i samarb. med SISU, cop s.: ill. Rindevall, Qia, TAM-Arkiv: okänt om tjänstemän.-journalisten, ; 1999:32, s. 32. ARKIV; SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:1

9 Svensk arkivbibliografi 1999-zooo Sandström, Astrid, Uppländska bankarkiv. - ingår i: Våra föregångare S Sandström, Jörgen, RolfEdbergs arkiv. - ingår i: Rolf heter jag... en bok om Rolf Ed berg. Karlstad s Sjölin, Torsten. Familjearkiv.- Samlarnytt, oo36-379o; 1999:9, s Skånes arkivförbund, En vägvisare till skånska arkiv l Skånes arkivförbund; Maria Larsson, red. ; ID.: Johan Davidsson. Lund, 2ooo. 58 s. ISBN X Tengvall, Ingalill, Rädda familjearkiven. Av Ingalill Tengvall och Roland Karlsson. - ingår i: släktforskarnas årsbok '99 S Tysell, Maria, Twilfit: spännande arkiv får ny struktur. - Företagsminnen 1999:1, s Ulfsparre, Anna Christina, Bankarkiv. - ingår i: Våra föregångare. Stockholm 2ooo. S dens., The creation of corporate archives in the age ofit.-janus 1999:1, s dens., Samlarobjekt eller något om enskilda arkiv. -Ikoner, ; 1999:5, s Wallberg, Evabritta, Tillåtet och otillåtet: personarkiv i forskning och fiktion. - Tema Arkiv 1999:1, s Warfvinge, Svante I:son, Rätt ner i historien. [Om Albert Liljas excerptsamling i Blekinge läns museum.] -ingår i: Blekingeboken S Venditto, Britt-Marie L., Enskilda arkiv kan tvingas lämna ut handlingar: NLA:s seminarium "Lag 1999:988 säkerhetsrisk för arkiven?".-tema Arkiv 2000:3, s Wickström, Ingemar, Anna Christina och Scancem: ett praktikfall. - ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund 1999 S Internationellt samarbete. Udändska arkiv. Access to information. Technological challenges. Proceedings of the thirty-third international conference of the round table on archives XIII. (CITRA 1998.). Stockholm 1998/Paris s. - Rec.: ASF 1999:2, s (Bo Berg). Borgkvist Ljung, Karin, Några intryck från XIV: e Internationella arkivkongressen i Sevilla sep- ternber Av Karin Borgkvist Ljung och Metta Brundin. - NA 2ooo, h 4, s Dahlström, Jan, Reserapport från en studieresa till NATO-högkvarteret i Bryssel och USEUCOM i Stuttgart. - ASF 2ooo:1, s Droguet, Alain, Diplomatik, filmarkiv och floder: la Gazette des archives [Tidskriftsöversikt.] ASF , S dens., Europeiska förvaltnings- och arkivtraditioner i focus. [Konferens i Strasbourg 2o-22 oktober 1999.] -ASF 20oo:1, s Erlandsson, Alf, ICA's role and views regarding the archives of international organizations.-janus 1999:l, s Johansson, Anneli e, Lärarminnen runt Östersjön. [Rapport från insamlingsprojekt.] - TAM-Revy 1999:l, s Ligmajer, Henrik, Tjeckiska arkivarier I Sverige. -Tema Arkiv 1999:1, s Ligmajer, Ingrid, En konservators rapport från ett arkiv i Tjeckien. - Tema Arkiv 1999:1, s Lindh, Björn, Intensivt arbete för att reformera ICA. - Tema Arkiv 2000:4, s Litzing, Sam, Betydelsefullt centrum för de europeiska bankarkiven. [Frankfurt am Main.] Av Sam Litzing och Anders Perlinge. - Tema Arkiv 2000:4, s Martinsdotter, Kerstin, Att nå nya arkivbrukare: en internationell utblick.-temaarkiv 2000:4 s Norberg, Erik, Archives, history and democracy. An international agenda. -ingår i: Review ofinternational Affairs ( ); vol L-LI. Belgrade s dens., Arkiv och utrikespolitik: följder av 1990-talets avspänning i Europa. [Inträdesföredrag 4 maj 1999 i Vitterhetsakademien] - Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok Stockholm S. 6o-76. dens., Opening Address. - ingår i: Access to information, technological challenges: proceedings of the thirty-third International Conference of the Round Table on Archives. (CITRA 1998, Stockholm). Paris, S. 7 ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:1 47

10 Irma Ridbäck Nress, Hans Eyvind, Anna Christina Ulfsparre: internasjonalisten. - ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund I999 S Rapport från ED-kommissionens 2:a konferens om elektroniska arkiv: DLM-forum '99, Bryssel den I8-I9 oktober I999: PM I999-II-02 från Regeringskansliet: Förvaltningsavdelningen. Stockholm, I999 4I bl. Sivervall, Peter, Nordiska arkivdagar med informationsåldern som tema. - ASF 2000:2, s. s9-6o. Strömberg, John, Historiker och arkivarier från Norden i S:t Petersburg. - NA 2000, h 4, s Svenson, Anna, Nationernas Förbunds arkiv: ett koncentrat av mellankrigstidens världs historia. - Seandia 20oo:I, s. II9-I34 Sverige i franska arkiv: guide till franska källor om svensk historia l excerperade av Björn Lindh och Bodil Ulate Segura. Stockholm S s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. I S) Sverige i ryska arkiv: guide till ryska källor om svensk historia under I 900-talet l excerperade och översatta av Helene Carlbäck-Isotala och Lars Björlin. Stockholm, I999 2 vol. (Skrifterutgivna av Riksarkivet. s). Utbildning Berg, Bo, Temadag om lokalhistoria. [Svenska Arkivsamfundet I8 november I NA 2000, h I, S Eastwood, Terry, The making of a discipline: reflections on twenty years' teaching archival studies. -ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund I999 s. 8s-93 Gejrot, Claes, Ny väg till medeltidsbreven: välbesökt medeltidssymposium i Stckholm [november I NA 2000, h I, s Gere, Katalin, Det samiska kulturarvet. [Nycklar till samiska arkiv, 2 I -2 3 mars I 999 seminarium i Ramsele1 -NA 2000, h 2, s. SI-S3 Gäfvert, Björn, Nordisk arkivakademi för kartor och ritningar... [Semil).arium 23 augusti I NA I999 h 4 s. I34-I36. Holmberg, Annika, Blir vi lyckligare och klokare av databaser? Rapport från Svenska Arkivsamfundets temadag [ 24mars I ASF I999:I, s. 6s-67. Justrell, Börje, Anna Christina Ulfsparre som professor i arkivvetenskap: ett doktorand perspektiv. - ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund I999 S d ens., What is this thing we call archival science? A report on an international survey. Stockholm, I999 I I9 s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. I I). ISBN 9I Jörwall, Lars, ABM-kurs i Lund: kulturarvet och den nya tekniken.- Tema Arkiv I999:4, s. I2s. dens., I Lund kallas kursen fortfarande för arkivvetenskap.- Tema Arkiv I999:4, s. IO. Kjölstad, Torbjörn, Evaluatian processes in arehival science and education. -J anus I 999: I, s I I 6- I2S. dens., På spaning efter en vetenskap. [Recension av och diskussion kring Justrell, B., What is this thingwe callarchival science. I ASF I999:2, s. 8 s-92. med svar: Justrell, Börje, På spaning efter en vetenskap: ett genmäle. -ASF 2ooo:I, s. 93-9S dens., Towards an archival science: summary of the Swedish development. -ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund I999 S Lundström, Catharina, Den digitaliserade lokalhistorien. [Svenska Arkivsamfundets temadag, november I ASF 2ooo:I, s Martinsdotter, Kerstin, Ett brev betyder så mycket: Arkivsamfundets andra temadag om personarkiv I998. [Tillåtet: otillåtet. Personarkiv i forskning och fiktion, I3 november I ASF I999:I, S Norberg, Erik, Berndt Fredriksson, ny professor i arkivvetenskap. - NA 2000, h 2, s. 90. Sivervall, Peter, Arkivredovisning i nordisk tappning. [Seminarium i Riksarkivet 6-7 december I NA 2000, h I, s. 6-7 Sundberg, Gunnar, Bildens makt och arkivens ansvar. [Svenska Arkivsamfundets temadag 8 nov. 2ooo.1 - NA 2ooo, h 4, s 54-s s. Thomassen, Theo H. P. M., The development of Archival science and its European dimension. -ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund I999 s. 7S-83. ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:I

11 Svensk arkivbibliografi Ulfsparre, Anna Christina, First out as a professor in Archival science. - ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund I999 S Wijk, Johnny, Den arkivvetenskapliga grundutbildningen i Stockholm. Några reflektioner.- ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund I999 s Arkivarien. Yrkesrollen. Almegård N0rby, Karin, Arkivarier gör upp framtidsstrategier.- DIK-forum I999:12, s Andersson, Jenny, Debatt om arkivariens framtida yrkesroll. - Tema Arkiv I999:2, s. 11-IJ. Ewald, Fia, Är disputerade historiker bättre arkivarier?- ASF 2000: I, s Gidlöf, Leif, Var finns den forskande arkivarien? ASF I999:2, s. 7I-76. Hansen, Lars Erik, Arkivarierollen och arkivens personalpolicy. Arkivarieyrket i förändring. Il. - NA 20oo, h 2, s. 58-6o. Ha*, Ann-Katrin, Knyt ihop arkiven med forskarutbildningen! -ASF 20oo:I, s Lindroth, Jan, Relationer i upplösning: synpunkter på arkivariekåren och den akademiska forskningen.- ASF I999:2, s Lövblad, Håkan, Munk, knekt eller konstnär? Arkivarien, varat och vetandet.-asf 2000: I, s Nordström, Gunilla, Skall arkivarier konverteras?- ASF 2ooo:2, s Runcis, Maija, Makten över minnet. [Svenska Historikermötet I 999, tema Historien och makten. Artikeln berör arkivariernas förhållande till forskarsamhället.]-asf I999:2, s Sivervall, Peter, Arkivarieyrket i förändring. [Svenska arkivsamfundets temadag29mars I999 ] -NA 20oo, h 2, s 57 Wåhlberg, Magnus, Kopplingen till historia är helt enkelt historia. [Arkivarieutbildning.] - Tema arkiv I999:4, s. I4-I5 Utställningar Larsson, Maria, Arkivens dag 7 november I998. -ASF I999:I, s Persson, Roland, Äldsta landsarkivet IOO år: jubileumsutställning i Vadstena. - NA I999, h J, s Arkivtekniska frågor Carlsson, Tomas, Det pappersslösande kontoret: e-post gör att förbrukningen av kontorspapper bara ökar och ökar.- Ny teknik 2ooo:I3, s. 2 3 Johansson, Anna, Air pollution and paper deterioration: eauses and remedies. Göteborg o s. ISBN 9I6284I688. Rydberg, Per, Vallar i tiden. - Kulturvärden, I Io f)c; I999:3, s. I Strömquist, Helena, Pappersomslag och pappersband i arkivens samlingar. -Bi blis 2000: I Il I 2 s Söderberg, Ulf, En vårdutredning.- ASF 2000:2, s Söderlund, Ingrid, Björn Sydbeck specialist på arkivlokaler.- Tema Arkiv 2000:2, s. 12-IJ. Tidens tand: förebyggande konservering l redaktör: Monika Fj:Estad. Stockholm I s. ISBN 9I7209I355 Digitalisering. ADB. Berggren, Mats, Databaser i arkivens tjänst. - ingår i: Rapporter til de I9. Nordiske Arkivdage år S I3. Burell, Mats, Vad bevaras i praktiken av ADBupptagningar?- Rapporter til de I9. Nordiske Arkivdage år S. I88-I92. Dahlin, Jan, Standardisering, samordning och informationsförmedling ur ett svenskt perspektiv. - ingår i: Möjligheter och hinder i utvecklingen av samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. Helsingfors, S. 2I-28. (Nordinfo-publikation, 46.) Danielsson, Mats, se: Nya vägar till källorna. Dokumentation av!t-system: en kartläggning: rapport från SysDok-projektet. Stockholm bl. (MEMO IStockholm/, I4oo-34I4; 9). Edvardsson, Carl-Edvard, se: Nya vägar till källorna. ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002 : I 49

12 Inna Ridbäck Eriksson, Arne H., Arkivhantering av digital information: en lägesbedömning. - TAM-Revy I999:I, s. 5-9 Färm, Håkan, Towards electronic government. - ingår i: Access to information, technological challenges: proceedings of the thirty-third International Conference of the Round Table on Archives. (CITRA I998, Stockholm). Paris, I999 S. I35- I39 Geber, Magnus, Bevarande och leveranser av ADB-upptagningar.- ingår i: Rapporter til de I9. Nordiske Arkivdage år S. I Gidlöf, Leif, se: Nya vägar till källorna. Hansen, Lars-Erik,!T-offensiv inom den svenska arkivvärlden. -ASF I999:2, s Hellentin,Jonas, Arkiv av svenska intemet på KB: vårt kulturarv sparas på magnetband. - PC hemma, I ; 2000:I, s. I2-I3. Hömfeldt, Torbjörn, Bevarande hos myndigheterna och Riksarkivets föreskrifter. - Rapporter til I9. Nordiske arkivdage år 2ooo. S. I66-I79 Jakobsson, Patrik, ED-kommissionens tvärvetenskapliga program för elektroniska arkiv. Av Patrik Jakobsson & Mats Burell. -ASF I999:2, s. SI-68. Johansson, Anders I., Kostnaderna för bevarandet av ADB-upptagningar. - ASF 2000:2, s. 6I-66. Johansson, Annelie, Fortsatt arbete med Pictor. [Bilddatabas.] - TAM-Arkiv 2ooo:I, s Justrell, Börje, Att bevara och tillhandahålla handlingar i digital form: en historik. - Rapporter til I9. Nordiske Arkivdage år S. ISI-I65. Kristiansson, Göran, Arkis ll: nytt arkivinformationssystem för Riksarkivet och landsarkiven. Av Göran Kristiansson och Mats Berggren. - NA 20oo, h 2, s dens., Nytt arkivinformationssystem (ARKIS II) för Riksarkivet och landsarkiven. - ingår i: Rapporter til de I9. Nordiske Arkivdage år S. 2I4-2I9. dens., Praktiskt ABM ~ samarbete i Sverige med utgångspunkt i arkivområdet. - ingår i: Möjligheter och hinder i utvecklingen av samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. Helsingfors, S (Nordinfo-publikation, 46.) Lindgren, Fredrik, Vad är XML? En introduktion till strukturerad information och Extensible Markup Language (XML). - Tema Arkiv I999:2, s Norberg, Erik, Vad digitaliseras i arkiven.- ingår i: ABM, IT och forskningen, rapport från konferens I7 november I999 arrangerad av Riksbankens Jubileumsfond. Red.: Mats Rolen. (www.rj.se/ ABM,_IT _och_forskningen.pdf). Stockholm, s. I9-25. Nya vägar till källorna. Av Mats Danielsson, Carl-Edvard Edvardsson, Leif Gidlöf och Carina Strömberg.-Historisktidskrift 2000, h 4, s Ottosson, Per-Gunnar, Internationell standardbeskrivning för arkivbeskrivning reviderad. [ICA:s Committee on Descriptive Standards, 2o-22 september I999, Stockholm.] -NAI999,h4s. I59-I6o. dens., Internationella standarder för arkivbeskrivning: ISAD(G) och EAD. - ASF 2ooo:2, s Steen, Anki, En internationell standard för dokumenthantering. - ASF 2000: I, s. 6o. Strömberg, Carina, Swedish experiences on the impact of electronic information management on employment.: [DLM-Forum, Brussels, I8-I9 October I999 l - INSAR Supplement N, 2ooo. s Strömberg, Carina, se även: Nya vägar till källoma. Söderlund, Ingrid, CD-lagring är förgängligt men pappersskriften består. [SP Rapport I999:26.] -Tema Arkiv 2000:2, s Ulfsparre, Anna Christina, Möjligheter och hinder i utvecklingen av samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. - ingår i: Möjligheter och hinder i utvecklingen av samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. Helsingfors, S (Nordinfo-publikation, 46.) dens., Vårt elektroniska samhälle och kulturarvet. -Human IT 2000: I, s Wåhlberg, Magnus, Digitala kameler: principer och praktik.- Tema Arkiv I999:I, s so ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:I

13 Svensk arkivbibliografi ~ofihn.reprografi Nilsson, Karin, Bevarandeplan för Telemuseums bildarkiv.- Kontaktarket 2000:1, s Näslund Dahlgren, Anna, Språkbruk för en ny teknik: fotografiet och den digitala tekniken. - Kontaktarket 20oo:1, s Petersen, An ja, Om fangfotografiets retorile [Om fångfotografier från åren i Fångvårdsstyrelsens arkiv.] - Rig 1999, s Rumar, Lars, Fotografier och urval.- Kontaktarket 1999:1, s Wllhelmsson, Lena, Digitallagring av bilder för framtiden: går det? - Kontaktarket 1999:1, s Ljud och bild (Audiovisuella arkiv) Nilsson, Lasse, Från Santiagos horisont: audiovisuella arkiv i Latinamerika och Media Asset Management. [FIATIIFTA:s konferens oktober 1999 i Santiago.] -ASF 2ooo:1, s Norrlander, Stellan, Renässans och revolution: audiovisuella arkiv i den digitala tidsåldern. [FIAT l IFTA:s konferens sept i Florens.]-ASF 1999:1, s. 6~1. Heraldik. Sigillografi Book, Tommy, Heraldiken i det politiska landskapet. - Geografiska notiser, ~; 1999 (h. 3), s Bäckmark, Magnus, Ofrälse heraldik: kulturskatt också värdefull källa i forskningen. - släkthistoriskt forum, ; 1999:4, s Bäckmark, Magnus, Ett släktvapen återupplivat: ett exempel på ett vapens gång i en ofrälse släkt under 2 so år. - släkthistoriskt forum, ; 1999=1, s. s-7. Ludwigs, Folke, "Och med Vårt kungl. Sigill bekräfta låtit": Riksarkivets samling av sigillstampar och stämplar från 16oo-talet och framåt. - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Heraldiska vapen för Ömsköldsviks kommun: en historik. Örnsköldsvik s. Neveus, Clara, Heraldik och politik: exemplet Carta Marina. -Heraldisk tidsskrift, ; h. 79 (1999), s dens., Nya vapen i Sverige.- Heraldisk tidsskrift, ; h. 81 (20oo), s Nilsson Bååth, Ann-Kristin, Ryttarsigillets och sigillstampens betydelse i det medeltida samhället inom Sveriges nuvarande fastlandsgränser. Stockholm s.: ill. (Magisteruppsats i arkeologi, Stockholms univ.) Olsson, Magnus, Sjöblad, lindblad eller hjärta? - Heraldisk tidsskrift, ; h. 79 (1999), s R ur, Bengt, Arvid Berghman, heraldikern. -Personhistorisk tidskrift 1999:1, s dens., Exlibris: en småkonstens hage? - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S. 20o Arkivstatistik Nordisk arkivstatistikk NA 1999, h 2, s Nordisk arkivstatistikk NA 2000, h 2, s Bibliografier Backhaus, Helmut, Bibliographie zum Archivwesen. Schweden. - Archivalische Zeitschrift, OOOJ -9497;2000.S. JI0-JII. Ridbäck, Irma, Svensk arkivbibliografi ASF 1999:2, s. 36-so. d ens., Anna Christina Ulfsparres bibliografi. - ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund s ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:1 51

14 GÖRAN LARSSON Svenska Arkivveckan i Lund I 5-19 april 2002 Den forsta svenska arkivveckan arrangerades i Lund i aprilzoo z. Arkivarier från alla samhällssektorer och verksamhetsområden deltog. stadsarkivarie Göran Larsson, Malmö, skriver här om arkivveckan. Så kom den då äntligen till stånd, den allra första arkivveckan för de svenska arkiven. Tanken på att samla den svenska arkivkåren för att under några dagar utbyta erfarenheter, ventilera och penetrera problem och finna lösningar för framtiden är inte ny men först nu har den kunnat realiseras. Under en idekonferens anordnad av SASS -Svenska Arkiv i Samverkan for Synlighet våren 2000 presenterades ett ideutkast till en gemensam arkivvecka. En arbetsgrupp med representanter från de olika arkivföreningarna fick sedan till uppdrag att arbeta vidare på förslaget. När alla blivit överens om att ordna en arkivvecka blev den första frågan vilken eller vilka institutioner som skulle kunna ta på sig värdskapet för Arkivveckan. Resultatet blev att en trio i syd förklarade sig villiga att stå som värdar, nämligen Landsarkivet i Lund, Malmö stadsarkiv och Skånes Arkivförbund. En bärande tanke var att teman och utformning av de olika seminarierna och workshops skulle ske i nära samverkan mellan; AAS, FA, FALK, NLA, Svenska Arkivsamfundet, samt Riksarkivet och landsarkiven. Förutom detta fanns även förhoppningen att föreningarna i den mån det var möjligt med hänsyn till stadgar etc. skulle förlägga sina årsmöten under Arkivveckan. För att åstadkomma detta formerades en arrangörsgrupp med representanter för föreningarna samt från de lokala värdarna. En strävan var också att förlägga andra typer av specialmöten i anslutning till Arkivveckan. För anmälningar och hotellbokningar anlitades Lunds Turistbyrå medan det övriga arbetet utfördes av de lokala värdarna. I anslutning till, och under Arkivveckan men utanför det egentliga programmetvar ett antal övriga möten förlagda. Strax innan höll ICA:s nya "Committee on Outteach and User Services" sitt första möte i Lund. Andra möten var för bokbinderi-och 52 ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:1

15 Svenska Arkivveckan i Lund april 2002 konserveringspersonal, handläggare inom Arkivverket, ett internt byråmöte för s-byrån vid Riksarkivet samt ordinarie landsarkivariemöte. Med tanke på de dryga resekostnaderna inrikes är detta ett effektivt sätt att utnyttja tiden när folk är samlade. Arkivveckan "mjukstartade" den 15 april med ett förmöte på Malmö stadsarkiv inför onsdagens landsarkivariemöte i Lund. För de deltagare som kom till Lund på måndagen arrangerades en vandring kring Domkyrkan och Lundagård med efterföljande samkväm i Lunds nations "skybar" med utsikt över lärdomsstadens centrala delar. Den 16 april började själva konferensen i Stadshallen, belägen vid Stortorget mitt i staden. Sedan de 419 deltagarna hälsats välkomna av representanter från såväl Lunds kommun som från SASS och de lokala värdarna gick ordet till ordföranden i Riksarkivets styrelse, Åke Pettersson. Han betonade arkivens roll för rättssäkerheten och hur en god arkivvård är en viktig kvalitetsfaktor i ett demokratiskt samhälle. Arkiven har länge varit en garant för den öppenhet som lett till det demokratiska samhälle vi har i Sverige. Offentlighetsprincipen är ju som bekant äldre än demokratin i Sverige. I Demokratiutredningen berördes trots detta arkivens roll inte i nämnvärd grad. Åke Pettersson betonade respekten för den enskilda individens verksamhet och att arkiven även måste innehålla minnet av de förtryckta och förbisedda. I en demokratisk stat tillhör arkiven alla. Under rubriken "Den lycklige arkivarien" talade professorn vid Linköpings universitet Svante Beckman. Denna lovande men något kryptiska rubrik fick åhörarna att spetsa öronen. Arkivariens lycka var enligt Beckman att betrakta som strukturell i den meningen att trots dålig uppmärksamhet i den allmänna kulturdiskussionen och en dålig resurstilldelning har arkiven sin givna plats i samhället. "Det ofrånkomliga bevarandets imperativ" gör att arkiven måste finnas, oberoende av efterfrågan och brukare. En stor del av de handlingar som förvaras i arkiven används sällan eller aldrig men vetskapen om att de kan komma att användas räcker som skäl för ett bevarande. Arkiven utgör genom detta en kulturarvets grundbult vilket enligt Beckman är en strukturell lycka. Efter dessa såväl lugnande som något oroande analyser övergick talaren till andra grunder för arkivariens strukturella lycka. En sådan var att arkivhandlingar i allmänhet saknar ekonomiskt värde och därmed undgår arkiven (i allmänhet) att likt museerna dras in i köpslagan över kulturarvet. Arkivens värde är främst seriellt, det enskilda dokumentet får sitt värde inom en helhet. En annan lycka var enligt Beckmans analys "kulturidealismens lycka". Arkiven tjänar vetenskapen med stort V, de tjänar alla tänkbara forskningsuppgifter oberoende av vilka prioriteringar den sittande politiska makten gör. Arkivens ideal om det perfekt ordnade arkivet, det fulländade systemet är också enligt Beckman ett skäl till att arkivarien är strukturellt lycklig. Föredraget stämde till mycken nyttig eftertanke hos de församlade och ställde många av våra invanda föreställningar på sin spets. Efter lunchen som intogs på Akademiska Föreningen talade chefredaktör Anders Björnsson från Dagens Forskning kring temat "Journalisten och arkiven". Han började med att konstatera att den stora dagstidning där han länge arbetade, för några år sedan beslöt att helt göra sig av med sitt arkiv. Det ansågs inte längre fylla någon funktion. En faktor som kan ha spelat in är journalistens naturliga strävan att skydda sina källor. Detta kan utgöra ett hot mot bevarandet av tidningsar kiv. Dagens F orskning lägger nu upp ett helt elektroniskt arkiv. Vad gäller samtidshistoria tog talaren upp offentlighetsprincipen och menade att i viss mån kan denna utgöra ett hinder för insyn genom att vissa handlingar aldrig upprättas. Han menade dock att detta är ett farligt sätt att resonera och förordade istället krav på att beslut dokumenteras. Ett område där journalisterna kan bli mycket bättre är redovisningen av sina källor. Här efterlyste talaren en växelverkan mellan arkivarier och journalister. En arkivarie knuten till tidningsredaktionen vore en bra lösning för att få en källjournalistik nära materialet. Dagens siste talare var landshövding Kari Marklund tillika arkivutredare. Hans anförande emotsågs naturligtvis med stort intresse. Skulle man ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:1 53

16 Göran Larsson kmina läsa något mellan raderna om vad utredningen kommer att föreslå? Kari Marklund inledde med att blicka in i framtidens myndighetsstruktur och arkivens roll i denna. Faktorer som påverkar framtidens förvaltning är ED-medlemskapet, förhållandet mellan centrum och regioner, det mångkulturella samhället,!t-utvecklingen m m. Det digitala folkhemmet med vital samhällsinformation och servicelänkar via nätet är en vision som närmar sig ett förverkligande. Arkivens trumfkort i denna utveckling är den anda av samarbete och öppenhet som länge präglat vår verksamhet. Det gäller för arkiven att visa vad vi kan bidraga med i denna stora samhällsomdaning. Ett begrepp som förekommer flitigt i debatten är "24-timmarsmyndigheten" och i denna vision har arkiv och bibliotek en viktig roll att spela. Detta kräver att arkiven blir mera tillgängliga för en bredare grupp människor och detta skall ske genom en ökad tillgänglighet för arkivhandlingar på nätet, vilket i sin tur kräver en gemensam infrastruktur inom förvaltningen, en "nätverksförvaltning". Riksarkivet måste vara med vid utformningen av de standarder som skall gälla inom denna nya förvaltning. Kari Marklund berörde även de "superlager" för digital information som är under uppbyggnad i USA. Resten av dagen ägnades åt årsmöten i de olika arkivföreningarna och på kvällen var en buffe uppdukad på Östgöta nation. Lokalens storlek i förhållande till deltagarnas samtidiga uppdykande borgade för att man kom varandra nära och det är ju ett av huvudsyftena med sådana här konferenser. Den 17 april inleddes med chefen för Nordiska museet, Christina Mattsson som med utgångspunkt Lokala värdar i arbete, från vänster Anna Ketola, Skånes Arkivfo"rbund; Annika Tergius, LLA; Kerstin Martinsdotter och Ingrid Andersson båda Malmö stadsarkiv, foto Karin Sjöberg Skånes Arkivfo"rbund. 54 ARKiv, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:1

17 Svenska Arkivveckan i Lund april från sina mångåriga erfarenheter från Svenskt visarkiv talade om värdet av ett aktivt insamlande. Även om det insamlade inte direkt kommer till användning idag kan det få ett stort värde i framtiden. Hon berörde även värdet av de samlingar som byggts upp vid centrala institutioner som Nordiska museet. Hade dessa samlingar spritts ut över landet hade värdefulla möjligheter till överblick och jämförelser gått förlorade. Christina Mattsson manade också till vaksamhet mot den fragmentarisering som!t-teknologin medfört. Detta ställer stora krav på att kunna sovra och bedöma. Ett sätt att underlätta för användaren vore att skapa en gemensam startsida för de svenska arkiven, en mellanhand i informationsutbudet. Att människans roll ändå består är enligt talaren viktigt att komma ihåg, ingen teknologi kan ersätta känslan av äkthet och upplevelse. Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på SACO började sitt anförande med personliga erfarenheter från arkivforskning. Genom arkiven hade han fått veta sanningen om en förfaders, färgaren Jöns Peter Borgs tomtaffärer med Lunds stad på I83o-talet, och på senare tid genom sitt pågående arbete med en bok om Axel Oxenstierna. Denna forskning har bland annat visat hur rikskanslern i början av sin bana satt i det dåvarande Riksarkivet på slottet Tre kronor och genom studiet av gamla statshandlingar lärde av andras exempel hur olika frågor behandlats och hur den politiska verklighet han nu satts att förvalta hade utvecklats. Detta system att lära genom studiet av föregångarnas handlingar förde Axel Oxenstierna sedermera in i studieplanerna för blivande ämbetsmän vars auskultationer inom ämbetsverken även inkluderade att studera handlingar i arkiven. Denna arkivens roll som "furstespegel" borde enligt talaren även ha sin plats i dagens förvaltning. Arkiven skulle på detta sätt kunna fungera som ett beslutsstöd. Det "livslånga lärandet" är ett aktuellt begrepp och här borde arkiven enligt talaren kunna spela en viktig roll. Alla faser i en människas liv har idag förlängts, studietid, arbetsliv och tiden som pensionär. Arkiven kan erbjuda en möjlighet att lära, att leta vidare på egen hand och finna kunskap. Arkiven är en resurs för ökad delaktighet i samhället. Från Storbritannien och den nya myndigheten Re:Source kom Heririetta Hopkins och talade om den nya satsning på arkiv, bibliotek och museer som är dess syfte. Re:Source har till uppgift att inspirera, driva på och samordna insatser inom ABM -sektorn. Detta innebär bland annat en satsning på regionala organ där moroten för ett ökat samarbete inom sektorn är centrala pengar. Vill man veta mera om Re:Source rekominenderas ett besök på hemsidan: Där finns bland annatutlagd en handlingsplan för arkiven "Developing the 2 I" Century Archive". Eftermiddagen den I 7 april och förmiddagen den I 8 april ägnades åt seminarier och workshops kring följande teman: samverkan, arkivutbildning, vården av kulturarvet, förmedling, arkivstandard, arkivpedagogik, arkiv och multimedia samt arkiven som källmaterial. På kvällen den I 7 april var det festmiddag på Akademiska Föreningens stora sal. Deltagarna fick förutom lekamlig spis även andlig i form av en specialskriven arkivsnapsvisa samt musikalisk ekvilibristik utförd av Gunhild Carling med allt från jammande på säckpipa till spel på tre trumpeter (samtidigt)! På eftermiddagen den I8 april framträdde pitebon Lasse Eriksson (tillfälligt bosatt i Uppsala sedan 30 år) och gav en mycket personlig och mycket kärleksfull redogörelse för sitt letande i arkiven efter sin hustrus farmor Gerda Östberg, den nionde kvinnan i Sverige som disputerat och den första gifta som gjort det. Resultatet har blivit "Boken om Gerda" (Uppsala woi). Därefter vidtog en debatt ledd av Lena Svanberg från Kulturnytt och med en panel bestående av politiker från riksdagens kulturutskott och från Region Skånes kulturnämnd. Som neutral verksamhetsföreträdare fungerade BjörnJordeli från Stockholms stadsarkiv. Debatten tillförde kanske inte så mycket nytt. Samtliga politiker framhöll arkivens stora värde i ett demokratiskt samhälle men några konkreta löften ställdes inte ut om nu någon förväntat sig det. ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:I 55

18 Göran Larsson Sista ordet under Arkivveckan gick som sig bör till riksarkivarie Erik Norberg som summerade veckan. Han påpekade bland annat att välordnade arkiv i sig inte är någon garant för demokrati och öppenhet. I totalitära stater har man ofta satsat mycket resurser på arkiven men i syfte att kontrollera medborgama och legitimera statsapparaten. skillnaden ligger istället i hantering och tillhandahållande och därmed är det snarast arkivarien som är demokratins försvarare. Därefter for de flesta hem till sitt medan några passade på att under fredagen besöka Rigsarkivet och Stadsarkivet i Köpenhamn samt arkiven i Lund och Malmö. Av de omedelbara reaktionerna att döma har Arkivveckan kommit för att stanna. Vi, de lokala värdarna gläds förstås åt detta och ser fram emot kommande arkivveckor. ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:1

19 JAN DAHLSTRÖM Om ren luft, giftiga svampar och ökad samverkan Rapport från ett seminarium om mögel i arkiv Olika former av miljöpåverkan kan hota våra arkiv. Jan Dahlström, Krigsarkivet, rapporterar från ett seminarium i Lund kring dessa frågor. Dagen innan "Arkivveckan" i Lund öppnades under högtidliga former hölls ett seminarium om mögel i arkiv. Det var konservatorer och bokbindarefrämst från arkivverket - som samlats kring detta ämne. Efter seminariet diskuterades även hur samverkan mellan arkiven kan utvecklas inom området konservering och bokbinderi. Seminariet inleddes av biologen P ål Axel Olsson, som höll ett föredrag i grundläggande mikrobiologi. Pål Axel berättade om svampars, i synnerhet mögelsvampars livsbetingelser. Mögelsvampen är liksom som bakterier och virus en mikroorganism. Tyvärr besitter denna organism en rad egenskaper som gör den till ett farligt hot mot samlingarna i våra magasin. Mögelsvampen kan beskrivas som en biologisk överlevare. Organismen hämtar upp näring med hjälp av mycelet, som ofta har en stor spatial spridning. Det innebär att organismens kropp kan befinna sig på ett ställe där livsbetingelserna är dåliga, men likväl vara välmående tack vare den näring mycelet kan transportera från platser med bättre förhållanden. Vissa arter kan leva i tusentals år. Därtill kommer att mögelsvampar har en förmåga att anpassa sig till nya livsbetingelser. Exempelvis kan de lära sig att tåla gifter. Fukt är en av mögelsvampens viktigaste tillväxtfaktorer. Därtill behöver den näring i form av fosfor, kväve och kolhydrater, främst cellulosa och lignin som bl a finns i textil, skinn och animaliskt lim. Med andra ord finns alla förutsättningar att mögelsvampar ska stortrivas i våra arkivmagasin, särskilt vid hög relativ luftfuktighet och dålig luftcirkulation. ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:1 57

20 Jan Dahlstriim Mögel utgör inte bara ett hot mot våra samlingar, dess sporer kan också framkalla allergiska reaktioner, i vissa fall även direkta sjukdomar. Detta är en viktig aspekt när mögelsaneringar ska genomföras. Mattias Nitterus från Mariedals bokbinderi fortsatte seminariet med ett föredrag om behandling av mögelangrepp. Mattias har genomfört ett forskningsprojekt om detta på konservatorshögskolan och resultaten är tillgängliga i form av två artiklar i tidskriften Restaurator.' Mattias inledde med att understryka att mögel inte är smuts utan levande organismer, ett fa~ som på olika sätt är bestämmande för hur problem med mögel bör angripas. Mögel sprids via sporer, som finns överallt. Det bästa sättet att slippa mögel i arkivmagasinen är skapa dåliga livsbetingelser för dessa mikroorganismer, dvs undvik vattenläckage, hållrättklimat (<20 oc och4o% RH +1-10%) och en god luftcirkulation. Om man trots allt drabbats av mögel måste åtgärder sättas in för att hindra spridning. För att nå önskat resultat ska insatserna först koncentreras till de förhållanden som gynnar tillväxten av svamparnas förökningfrukter - sporerna. Det görs genom att reglera den relativa luftfuktigheten till rätt nivå. Därefter kan åtgärder för att sanera det drabbade materialet från mögel och mögelsporer sättas in. Mattias rekommenderade att man först låter det angripna materialet torka, varefter man rengör mekaniskt med damsugare. Färska mycel och sporer kan mögel rengöras med 70% sprit, men det är en metod som har sina komplikationer. Dels finns risk att mögelsporer tränger in i det material som rengörs. Dels pekar hans egen forskning mot att etanolen inte dödar mögelsporerna utan svampen anpassar sig till hotet och utvecklar resistens. God hygien är A och O vid sanering, dels för att åtgärderna ska ge önskad effekt, dels av hälsoskäl. Därför är det viktigt att använda adekvat skyddsutrustning och att damsugare och andra tekniska anläggningar, t ex dragskåp, är försedda med filter som kan!anga upp sporerna. Mattias rekommenderade även att man har särskilda utrymmen för sanering och kontroll av nytt material som överlämnats till arkiven. Han menade även att halten mögelsporer i arkivlokaler kan justeras nedåt med hjälp av HEPA-filter i ventilationsläggningen. Såväl Pål Axel Olssons som Mattias Nitterus föredragningar genererade många frågor från auditoriet. Efter seminariet följde diskussioner om ökad samverkan mellan arkiven, samt ökad samverkan mellan å ena sidan konservatorer/pappersbindare och arkivarier å den andra. J ag var ensam arkivarie vilket väckte viss förvåning när min "rätta identitet" avslöjades för församlingen. Den första förvåningen byttes snart i glädje över att arkivariekåren trots allt var representerad på mötet. Det finns inte här utrymme att referera alla inlägg. Så mycket kan dock sägas att man i detta sammanhang har stora förhoppningar på den relativt nya bevarandebyrån på Riksarkivet, inte minst sedan Jonas Palm blivit byråns chef. Vanligen brukar nya kunskaper i olika ämnen ge en känsla av tillförsikt - bara man vet mer om de problem som föreligger kan man hitta lösningar. Och förvisso kan många mögelangrepp undvikas med goda kunskaper och rutiner som grund. Det jag denna dag lärde mig om de livskraftiga mögelsvamparna och de skador ett angrepp kan medföra gjorde mig dock en aning dyster. Då väckte de avslutande samtalen om ökad samverkan mellan konservatorer/bokbindare och arkivarier mer direkt glädje. Jag kommer själv från en institution där detta samarbete är relativt väl utvecklat, inte minst tack vare initiativ från våra konservatorers sida. Det finns dock goda skäl att bredda och fördjupa dessa kontakter, såväl på Krigsarkivet som på andra arkivinstitutioner. Jag tror att vi arkivarier har mycket att vinna på att i högre utsträckning betrakta arkivhandlingarna som föremål, inte bara informationsbärare av text och bild. Definitivt kan ökade kunskaper på detta område leda mer välmående och långlivade arkivalier, men vi kan även utvinna ny information om vi lär oss att också betrakta dokumenten som föremål. NOTER I. Mattias Nitterus; Fungi in Archives and Libraries. A Literary Survey (Restaurator 21), samt Mattias Nitterus; Athanol as F unga! Sanitzer in Paper Conservation. (Restaurator 21). ss ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002 :1

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm 30 år med AAS! Till säker källa - Från säker källa Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 23-24 oktober 2012 i Stockholm Två konferenser i En En konferens med två spår - där du som deltagare har möjlighet

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Arkivtidskrifter - en utblick

Arkivtidskrifter - en utblick HÅKAN LÖVBLAD Arkivtidskrifter - en utblick Det kan vara svårt att orientera sig i den stora mängden utländska arkivtidskrifter. Håkan Lövblad ger här en iiversikt över de tidskrifter som finns i Riksarkivets

Läs mer

Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004

Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004 Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004 Drygt 50 registratorer och arkivarier från offentliga myndigheter i Västernorrlands län samlades på Mitthögskolan för en första nätverksträff. Initiativet

Läs mer

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm 30 år med AAS! Till säker källa - Från säker källa Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 23-24 oktober 2012 i Stockholm Två konferenser i En En konferens med två spår - där du som deltagare har möjlighet

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Behov av kompetens och kompetensutveckling Bilaga 1

Behov av kompetens och kompetensutveckling Bilaga 1 Bilaga 1 Akademisk grundutbildning I Sverige bedrivs under läsåret 2003/2004 akademisk grundutbildning i arkivvetenskap och närliggande ämnen vid följande högskolor/universitet: Göteborgs universitet Utbildningen

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Behov av kompetens och kompetensutveckling

Behov av kompetens och kompetensutveckling LANDSARKIVET I HÄRNÖSAND Handläggare Datum Carina Strömberg 2003-07-25 E-post: carina.stromberg@landsarkivet-harnosand.ra.se Behov och målgrupper Målgrupper för utbildning och fortbildning inom arkivområdet

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

NORRLANDSK SKOGSHISTORIA

NORRLANDSK SKOGSHISTORIA NORRLANDSK SKOGSHISTORIA Måinniskan, skogen och industrin \e*$s ') 9? Skogshistoriska seminariedagar Umeå 8-9 april1992 Umeä1992 Denna rapport tir en dokumentation av de skogshistoriska seminariedagar

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Rapport av projektet Flottning och Folkliv

Rapport av projektet Flottning och Folkliv Dnr HLA 59-2010/20380 Rapport av projektet Flottning och Folkliv 2009-2010 Innehållsförteckning Syfte med projektet... 3 Projektets utformning... 3 Projektets genomförande och resultat... 4 Ekonomisk redovisning...

Läs mer

Seminarium 107 Vart tar alla e- vägen?

Seminarium 107 Vart tar alla e- vägen? Seminarium 107 Vart tar alla e- vägen? Verva, Riksarkivet och Skatteverket Kvalitetsmässan 2007-11-21 Vart tar alla e vägen? Mängden elektroniska handlingar ökar lavinartat. Det blir mer och mer akut att

Läs mer

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Småland, Öland & Östergötland, fyra län, sedan 1908 Riksarkivet Den statliga arkivorganisationen KULTURDEPARTEMENTET Björn Jordell RIKSARKIVET

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

FALK 2011 Information från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor

FALK 2011 Information från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor FALK 2011 Information från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor Ulrika Gustafsson, SKL Samrådsgruppen - Nio ledamöter tre från vardera landsting, kommun och statlig sektor. En ständig sekreterare Gunnar

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Strategisk informationshantering

Strategisk informationshantering 29 år med AAS! Strategisk informationshantering Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 26-27 oktober 2011 i Stockholm Två konferenser i En Vi upprepar 2010 års uppskattade koncept - en sammanslagen konferens

Läs mer

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Hantverkslaboratoriet välkomnar er

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Landsarkivets diarie- och dossierplan fr.o.m. år 2000

Landsarkivets diarie- och dossierplan fr.o.m. år 2000 1(9) Landsarkivets diarie- och dossierplan fr.o.m. år 2000 Dossierer tillkomna efter den 1 januari 2000 införda med kursiv stil 0 Övergripande och allmänna frågor Kommentar 00 Övergripande, ledning och

Läs mer

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Samarbetsrådet för enskilda arkiv Dnr RA 04-2015/754. Mötesprotokoll

Samarbetsrådet för enskilda arkiv Dnr RA 04-2015/754. Mötesprotokoll 1 Samarbetsrådet för enskilda arkiv Dnr RA 04-2015/754 Mötesprotokoll Mötesdatum: 2015-01-30 Plats: Riksarkivets styrelserum Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Inbjudna gäster: Förhinder: Björn Jordell,

Läs mer

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet Lite om Släktforskning idag med datorer och Internet Program - Släktforskning på Internet Att tänka på Vad händer? - SVAR och Statens Arkiv - Visning - NAD - Visning - Nytt och nyttigt i SVAR - BONUS-material

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Nämnd. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Stockholms stadsarkiv.

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Nämnd. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Stockholms stadsarkiv. STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2011:2 DNR 9.4-1958/11 SID 1 (5) 2011-01-28 Stockholms stadsarkiv BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Nämnd Kulturnämnden

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Inbjudan till Sydostkonferens 2015

Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Moderaterna i Östra Götaland har nöjet att inbjuda till årets stora evenemang i sydöstra Sverige Sydostkonferensen! Vi vänder oss i första hand till samtliga kommunal-

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet

Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet 1(5) Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet 1. Sammanfattning Arbetet med att redovisa oförtecknade arkivbestånd hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ) måste prioriteras upp om det ska bli klart

Läs mer

Sunside: repetitionslokal för Sunsiders

Sunside: repetitionslokal för Sunsiders 1959 Jan 10 Kingside, Gunnar Lundqvist m fl (50) 15 Konserthuset, Lasse Åhman, Lars-Johan Norrby, Rune Carlsson(15) 18 Teknis, Anders Josephsson (46) 21 Handels (76) 22 Orkestertävling 25 Teknis, Bernt

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

ARKIVCENTRUM SYD Program

ARKIVCENTRUM SYD Program ARKIVCENTRUM SYD Program våren 2015 Välkomna till Arkivcentrum Syd I vår händer det mycket på Arkivcentrum Syd. Förutom spännande onsdagscaféer, med kaffe och dopp från kl. 14.30, kommer vi att ha extra

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell SS 1 SS 2 Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 06:02.0 12:15.6 18:17.6 Göran

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer Agenda 10:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 10:15 Projektets övergripande resultat Göran Kristiansson, Caspar Almalander

Läs mer

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG.

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN BADMINTON 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. Singel 1. Fredrik Ingemnsson RMK, Jönköping 2. Jusman Komaleri OUS Oslo 3. Espen Ditmansen Drammen 4. Nils-Gunnar Juel OUS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer