Svensk arkivbibliografi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk arkivbibliografi 1999-2000"

Transkript

1 IRMA RIDBÄCK Svensk arkivbibliografi Polygrafer Ab aquilone: Nordie studies in honour and memory of Leonard E. Boyle. Stockholm s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. 14). ISBN Arbetarhistoria. Meddelanden från arbetarrö.., relsens arkiv och bibliotek. 1999:Ih-20oo:3/4. Stockholm ooo. ISSN Arkiven, genetiken och sjukdomar. Red.: Louise Nyberg, m fl. Utg. av Landsarkivet i Härnösand. Härnösand s. (Arkiv i Norrland, 028o- 6142; 17). l Rec.: Släkt och hävd 2001:1, s ) Arkiv i Norrland. Härnösand ISSN o28o (Delar särredovisas.) Arkiv, samhälle och forskning 1999:1-20oo:2. Stockholm ooo. ISSN Arkivkonst. Red.: Kerstin Abukhanfusa. Stockholm s. (Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2000). 303 s. Arkivarien och arkivvetenskapen: seminarium för Anna Christina Ulfsparre februari 1999 i Riksarkivet. Lund s. (Landsarkivets i Lund skriftserie; 7) Svensk, engelsk och norsk text. Bergslagsar kiv. Årsbok för historia och kulturhistoria i Bergslagen. Utgav Föreningen Bergslagsar- kiv. Årg. 11 (1999)-12 (20oo). Karlstad ISSN I EB-nytt: nyheter från Riksarkivets byrå för enskilda arkiv. Årg. 7 (1999)- 8(20oo). Stockholm Företagsminnen. Årsmeddelande från Föreningen Stockholms Företagsminnen. Stockholm oo. ISSN nor-7473 INSAR: Information summary on archives: European archives news. Supplement N. Brussels 2ooo. ISBN o6-1 Kontaktarket. Utg. Fotosekretariatet vid Nordiska museet i samarb. med Svensk F o to historisk förening. I999:1-2ooo:2. Stockholm Lejonspår. Göteborgs stadsarkivs skriftserie. Utg. av Göteborgs stadsarkiv med Folkrörelsernas arkiv. 4(1999). Göteborg 1999 ISSN Den lille fascikeln. Organ för Sällskapet Emil Hildebrands vänner. 1999:I-20oo+ Stockholm ooo. ISSN 165o-5697 Meddelanden från Krigsarkivet. D. 18. Stockholm ISSN MEMO (Stockholm). Riksarkivets otryckta skrifter Stockholm, ISSN ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:1 39

2 117/ta Ridbäck Nordiskarlåvnyt. 44(I999)-45(20oo). Oslo/m fl., I999-2ooo. ISSN o i Rapport l Riksarlåvet. Stockholm I999-2ooo. ISSN I4o Rapporter til I9. Nordiske arlåvdage år 2000 l [redaktion:j0rgen Fink, lb Gejl]. [Århus] cop I9 s. ISBN Skrifter l utgivna av Arlåvnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Göteborg 2ooo. ISSN I4o4-658X Skrifter utgivna av Riksarlåvet. I5. ISSN I Stockholm I999-20oo. Skrifter utg. av Svenska Riksarlåvet. 8. Riksarlåvets beståndsöversikt. D. 5 Stockholm I999 ISBN 9I Skuggsidor. Red.: Kerstin Abukhanfusa. Stockholm I s. (Årsbok för Riksarlåvet och Landsarlåven I999) TAM-revy. Meddelanden från TAM-arlåv. I999:I-20oo:2. Stockholm I999-2ooo. Tema Arlåv. Årg. I999:I-20oo:4. Stockholm I999-20oo. ISSN Våra föregångare: från många småbanker till nordisk stor bank; [redaktör: Göran von Knorring]. Stockholm, cop I25 s. ISBN 9I63099I0I Årsbok för Riksarlåvet och landsarlåven, ; I999-2ooo. Stockholm I999-20oo. (Delar särredovisas.) Allmänt Almerud, Peter, Att våga gallra och våga välja. - DIK-forum 2000:8, s Appelquist, Jan, Arlåvvård: en handbok l Jan Appelquist. 2., [uppdaterade] uppl.. Stockholm II 5 S. Arlåvguide Umeå: en presentation av arlåven i U meå år Umeå I2 s.: ill. Bodin, Sven, Dokumenthantering i företag och organisationer: en kvalitetsfråga l Sven Bodin, Tom Sahlen, Carina Sjögren. Stockholm s. ISBN 9I973863o8. (Dokument & arlåv. ISSN I o; I) /Rec.: NA 2ooo, h 4, s. 84 (Gunnar Sundberg) Bogefeldt, Christer, Svenska arlåv i samverkan. Av Christer Bogefeldt och Maria Larsson. [Arlåvens dag I Nordiskarlåvnyt 2000:3, s. I4- I5 Brohed, Ulla, ABM: ingen modefluga.- DIK-forum 2000:7, s. I4. Burell, Mats, Det perfekta arlåvet: om proveniensprincipens dubbla tillämpning. -ASF I999:I, s dens., Svenska arlåvverketutvärderat. - NA I999, h I, S. I6- I8. Droguet, Alain, Amenagement du territoire et archives. L'exemple suedois. - La Gazette des Archives no I82- I83 (tr. I999), s. I66-I7o. Drugge, Ulf, Sjukdomar och arlåv. -ingår i: Arlåven, genetiken och sjukdomar, Härnösand S. 92-IOI. (Arlåv i Norrland, o28o-6i42; I7.) Edvardsson, Carl-Edvard, Vuoddudiedut s' apmelaccaid ja suopmelaccaid birra nuorta Ruotas =Källmaterial om den samiska och finska befolkningen i norra Sverige [svensk och engelsk text: Carl-Edvard Edvardsson ; samisk översättning: Irene Partapuoli]. Ramsele ;Jokkmokk 2ooo. 2I s. ISBN 9I9734I 584. l Parallelltext på nordsarniska, svenska och engelska Ehrensvärd, Ulla, Kartans kartuscher. - ingår i: Arlåvkonst. Årsbok för Riksarlåvet och Landsarlåven S Ewald, Fia, Diarieföring, ärendehantering & dokumenthantering.- Tema Arlåv I999:2, s. 9-Io. Gram, Magdalena, ABM, IT och forskningen. [Konferens I7 november I999, Kungl. Biblioteket.] - Kontaktarket I999:2, s. I8-24. Jansson, Per, Tillsynsverksamheten i Sverige NA 2000, h I, s Korn, Dan, Wester-Göthland: en landskapsbeskrivning i Ericsbergsarlåvet. - Biblis 2ooo:u/ 12, s Modell för tillsynsverksamheten inför 2ooo-talet: rapport med förslag från arbetsgruppen TR 2ooo. Stockholm [I999]. [113] s. (MEMO (Stockholm). 8). Möjligheter och hinder i utvecklingen av samarbete mellan arlåv, bibliotek och museer l seminarium på Utstein kloster april I999 Helsing- ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:I

3 Svensk arkivbibliografi rggg-zooo fors I I 3 s. (Nordinfo-publikation. 46). ISBN X Nilsson, Peter, Hon godkände "egna" projekt,, medan 2 5 andra ansökningar fick avslag. [Intervju med landsarkivarie Louise Lönnroth ang. Stiftelsen Framtidens kultur.]-impuls, ; I999:10, s Norberg, Erik, Arkiven som resurs för den medicinska forskningen. - ingår i: Arkiven, genetiken och sjukdomar, Härnösand S. I3-28. (Arkiv i Norrland, o28o-6i42; I7.) dens., Arkivåret I998.- ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven I999 S dens., Arkivåret I999 -ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S. 2 I4. dens., Samarbetet mellan arkiven bör utvecklas ytterligare. - Tema Arkiv 20oo:I, s Nordström, Gunilla, Vägen till skogen: forskningsmöjligheter i arkiv. - ingår i: skogshistorisk forskning i Europa och Nordamerika l redaktör: Ronny Pettersson. Stockholm I999 (Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden l Kungl. Skogsoch lantbruksakademien, I402-o386; 22). S. I07-12 r. Om gallring: från utredning till beslut. Stockholm I s. (Rapport l Riksarkivet. I999:I) ISBN 9I-38-3I66I-7. Riksarkivet, landsarkiven i Göteborg, Lund, Härnösand och Stadsarkivet i Malmö: forskarna bedömer servicen: en sammanställning av 650 enkätsvar, Utrednings- och statistikkontoret I998. Stockholm I999 64S. Rodhe, Annika, Vem satsar en krona på en projektanställd arkivarie? Av Annika Rodhe och Ulrika Grönquist. -Tema Arkiv 2000:4, s Smedberg, Staffan, Arkivredovisning i Sverige: tradition och utveckling. - ASF 2000:2, s. 7-I4. dens., Att ordna och förteckna arkiv l Staffan Smedberg. 5 upp!.. Saltsjö-Boo I999 6os. Svenson, Anna, Minnenas trädgård. Om att skapa, sköta och använda arkiv. Stockholm I s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. I 2) Tyler, Christian, En vacker dag tillhör vi antiken. [Bevarandet av dokument till eftervärlden.] - Tempus, ; 2000:24, s Ulfsparre, Anna Christina, Vårt elektroniska samhälle och kulturarvet. - Human IT 2ooo:I, s Offentlighetsprincipen. Lagstiftning. Arkivförfattningar Ekdahl, Dan, Offentlighetsprincipen eller privatlivets helg. [Replik på: Strömberg,J.B.L.D., Allmän handling eller privat: en studie av postöppningsrutiner på myndigheter. i: ASF I998:I, s ] ASF I999:I, s Elektronisk dokumenthantering: en rättslig problemorientering. Stockholm ISBN 9I-38-3 I 66 I -7. (Rapport l Riksarkivet. 2000: r.) Ewald, Fia, Offentlighetsprincipens tillämpning i!t-samhället. [Intervju med överarkivarie Claes Gränström, Riksarkivet.]- Tema Arkiv 2000:2, s Gränström, Claes, Access to the current records and archives as a too! of democracy, transparency and openness of the government administration. - ingår i: Arhivski vjesnik. God. 42 (Zagreb I999). S ISSN o57o-9oo8 dens., Arkivlagen: bakgrund och kommentarer l Claes Gränström, Lennart Lundquist, Kerstin Fredriksson. 2., [omarb. upp!.]. Stockholm s. dens., Citizens' rights of access to documentsl records: legal aspects. - ingår i: Atti del summit DACE: a cura di Associazione Giovanni Secco Suardo, Archivio Storico Capitolino, Roma, marzo Roma [2ooo]. S d ens., Lagstiftningen i Sverige. -ingår i: Rapporter til I9. Nordiske arkivdage år S. I8o-I87. dens., A society of information: protection of an access to information. - ingår i: Accessibility of Archival Materials in Compliance with the Law and General Practices of the States of Central and East European Countries. Warszawa S. 4I-49 dens., Study on legal implications in the field of electronic documents and records management in the EU-Member States and regions (Report of the DLM Monitoring Committee). [DLM-Forum, Brussels, I8- I9 October I999 l - ingår i: INSAR Supplement Iv, S ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:I

4 Irma Ridbäck Hansen, Lars-Erik, Jordabalken: ett otillräckligt skydd förvår kulturhistoria. -ASF 2000:2, s Norberg, Erik, Access to archives: Democracy and transparency. - ingår i: Arhivski vjesnik. God. 42 (Zagreb I999). S. I9J-2o8. ISSN o57o-9oo8 Riksarkivet Aagård, Gun-Britt, Person-, släkt- och gårdsarkiv. [Leveranser I998 till Riksarkivet.] - EB-nytt I999, S. I I- I 5. dens., Person-, släkt- och gårdsarkiv. [Leveranser I999 till Riksarkivet.]- EB-nytt 2000, s. I6-2 J Abukhanfusa, Kerstin, Arkivariens ögonfröjd. - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S.11-I7. Axelsson, Roger, Baltiska medeltidsbrev i Ericsbergsarkivet. - Biblis 2ooo:11l12, s. J-4 ISSN I40J-JJIJ. Backhaus, Helmut, Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling: utgivningen återupptas. - NA I999, h J, s Brunius,] an, Landskapshandlingarna i Kammararkivet. - ASF 2ooo:I, s dens., Medieval manuscript fragments in Sweden: a catalogue project. - ingår i: Interpreting and Collecting Fragments of Medieval Books s. I57- I65. dens., slottsarkivet: slottens och hovets arkiv. - NA I999, h J, s I2J-125. Enskilda byråns handböcker. Fackliga organisationer: LO l [redaktion: Lars-Olof Welander]. Stockholm I s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. 10). Fritz, Birgitta, Papalletters and Varican copies in the Swedish national archives: an orientation.- ingår i: Ab Aquilone l edited by Marie-Louise R oden. Stockholm I999 (Skrifter utgivna av Riksarkivet. I4) (Suecoromana, ; 6). S. 26-4J Gere, Katalin, Riksarkivets projekt "Invandrarnas kulturarv" etapp J - EB-nytt I999, s dens., Romernas svenska historia: unik samling i riksarkivet. [Förf. felaktigt omnämnd: Gerle.]- Invandrare och minoriteter I999:4, s. J5 Hermodsson, Anna Karin, Kyrkor, landshövdingeresidens och mycket mer: Riksarkivets samlingav ritnin~ar över statliga byggnader.- ingår i: Arkivkonst. Arsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S. 9I-106. Hörnfeldt, Torbjörn, Bevarande hos myndigheterna och Riksarkivets allmänna föreskrifter.- ingår i: Rapporter til de I9 Nordiske Arkivdage år S. I8o--I92. Kalnins, Ingvar, Polska manuskript i Skoklostersamlingen. - EB-Nytt 2ooo, s. JO. Lundgren, Tomas, Att leda och stödja idrotten: Sveriges centralförening för idrottens främjande och dess arkiv. - EB-Nytt 2000, s Norberg, Erik, Presentation of the Hans }ärta Medal. - ingår i: Access to information, technological challenges: proceedings of the thirty-third International Conference of the Round Table on Archives. (CITRA I998, Stockholm). Paris, I999 S. I8J. Ra ab, Carl Michael, Området företagsarkiv I EB-Nytt 2ooo, s. 34- J6. Ridbäck, Irma, Riksarkivets bibliotek: historievetenskapligt specialbibliotek. - NA I999, h J, s. 9J-95 Riksarkivets beståndsöversikt. D. 5:I-2. Centrala myndigheter och domstolar, internationella organ. Myndigheter, internationella organ l utgiven av Bertil Johansson m. fl. Stockholm I999 (Skrifter utgivna av svenska Riksarkivet. 8:5.) ISBN 9I- 88J Romefors, Örjan, Längtan till Paris: tre konstnärsarkiv berättar om livet i konstens huvudstad. - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2ooo. S dens., Den svenska högerns historia: en presentation av källäget. Av Örjan Romefors och Thomas Lundgren. - EB-nytt I999, s. JJ-45 Rumar, Lars, En brevbok från S:t Ybes: en fascinerande källa till salthandelns historia.- EB-Nytt I999, s. 2o--2J. dens., Konstfärdiga krumelurer skämtteckningar i Sveriges pressarkiv. - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S. I 5 I-I62. dens., Pressarkivets biograficasamling.- EB-nytt 2000, s. J2-34. ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:I

5 Svensk arkivbibliografi dens., Tre utrikeskorrespondenter. [Om Daniel Viklund, Bo Järborg och Sven Öste med anledning av att deras arkiv levererats till Sveriges pressar kiv.] - EB-nytt I999, s. 2s-27. Welander, Lars-Olof, Alfred Nobel och hans arkiv.- EB-Nytt 2ooo, s dens., Från vapenböcker till fotografier: konst i de enskilda arkiven. - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S. 46-s7 Ånimmer, Lena, S:t Josefsystrarna och Franska skolan.- EB-Nytt 2ooo, s. 9-I4. Krigsarkivet Beståndsöversikt. D. IO = [Bd 3:3]: Supplement, generalregister j Krigsarkivet j [redaktion: Anders Degerström]. Stockholm I999 6oi s. (Meddelanden från Krigsarkivet. I 8) Dahlström, Jan, Försvarsmaktens satsning på högskoleutbildade arkivarier. -ASF I999:I, s. SI-S3 Ericson, Lars, Bland beväringsrullor och inskrivningslängder: att forska om I8oo-talets beväringar. - ingår i: släktforskarnas Årsbok 'oo. Stockholm S. 4I-S4 dens., Clio i Österled. Krigsarkivets, krigshistoriska avdelningens och Gustaf Adolf-projektets arkivforskningar till stormaktstidens militärhistoria i Östpreussen under I920-talet. - ingår i: Historia, krig och statskonst: en vänbok till Klaus-Richard Böhme. Red. Kent Zetterberg, Gunnar Åselius. Stockholm 2ooo. S. 83-I02. dens., Sveriges försvar under det kalla kriget: de militära arkiven och forskningen. - Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, 0023-s369j I998:3, s. I7-S4 dens., Sörmländsk soldatforskning i Krigsarkivet. -Anknytningen. Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening, (medlemsblad) I999:1, s släktforskarna och Krigsarkivet: en vägvisare till de militära källorna l [redaktör: KariAnsnes j medarbetare: Bo Berg... ]. Stockholm s. (Meddelanden från Krigsarkivet. 19.) Söderberg, Ulf, Försvar och arkiv under 1990-talet: inträdesanförande i Kungl. Krigsvetenskapsakademien avd. V den 9 maj Kungl Krigs- vetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, oo2 3-s369j 2ooo:4, s. ss-sr. dens., Militärhistorisk kongress i Stockholm. - NA, 2ooo:3, s dens., Operationer och förband. Den militära sjukvårdens organisation och arkiv. - ingår i: Skug~sidor: sjukdom, nöd och utanförskap i arkiven. Arsbok för Riksarkivet och landsarkiven 1999 s. S7-8s. Landsarkiven Asker, Björn, Från pergament till IT: landsarkivet i Uppsala visar upp sig.- NA 1999, h 4, s dens., Seger-Grisen och Gamla Fäderneslandet: ur elevtidningarvid Uepsala läroverk 1848-I87o. ingår i: Arkivkonst. Arsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S o. Dahlin, Jan, Landsarkivarien ur ett hemmaperspektiv. [Anna Christina Ulfsparre.]- ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund S. q-i8. Edvardsson, Carl-Edvard, Anna-Christina i kretsen av landsarkivarier. - ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund S.I9-22. Forsgren, Jan, Ny organisation för Landsarkivet i Härnösand.- NA 20oo, h 4, s. s6. Hallerstig, Walter, Husqvarnahistoria i Vasa borg. -ingår i: Vår hembygd (Huskvarna) 2ooo. S. s-20. Helmfrid, Björn, 6s år i Vadstena: [en forskares berättelse]. -ingår i: Landsarkivet i Vadstena I (1999). S sr. Jansson, Cecilia, Ögongodis: 1930-talsdesignhos Mazetti AB. [Malmö stadsarkiv.] -ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven s Landsarkiven i Sverige 100 år: l red: Göran Larsson. - [Lund] s. ISBN Landsarkivet i Vadstena I899-I999 l [text- och bildredaktion: Roland Persson, Claes Westling och Gunnel Wisen]. Vadstena ISS s. ISBN Norberg, Erik, Arkiv för hela landet: Riksarkivet och landsarkivens tillkomst för 100 år sedan.- ingår i: Historia, krig och statskonst, vänbok till ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:1 43

6 Inna Ridbäck Klaus-Richard Böhme. Red.: Kent Zetterberg och Gunnar Åselius. Stockhohn S Norberg, Ove, Från arkivlän till ABM-län: sarnarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. - NA 2000:3, s Nordlöf, Barbro, Stora och små arkivproblem genom tiderna: landsarkiven börjar fylla roo år, och här får vi veta litet om hur det varit förr. - släkthistoriskt forum, ; 1999:3, s. ro--r 1. Norströrn, Åke, Nytt om arkivalist r ingår i: Elbogen 1998 (tr. 1999). S Persson, Roland, Arkivinspektioner och besök för rådgivning.- ingår i: Landsarkivet i Vadstena r (1999). s dens., Arkivutbildningar för myndighetspersonal - ingår i: Landsarkivet i Vadstena r 899-r 999 (1999) s dens., Invigning av slotts- och arkivvallar i Vadstena. [2 r augusti NA 1999, h 4, s. I 52-r 53 dens.,]ubileurnsfirande i Vadstena. [Landsarkivet roo år.]- NA 2ooo, h r, s dens., Landsarkivet i Vadstena Kulturvärden, II04-85~; 1999:3, s dens., Landsarkivet och forskningen. - ingår i: Landsarkivet i Vadstena (1999). s dens., Lokaler och personal.-ingår i: Landsarkivet i Vadstena (1999). S Rosen, Håkan, Registreringsverksarnheten. - ingår i: Landsarkivet i Vadstena r 899-r 999, (r 999 ), s ro dens., Verksamheten med ambulerande arkivassistenter. - ingår i: Landsarkivet i Vadstena r (1999), s Siltberg, Tryggve, Samordning i ett litet lokalsamhälle: den gotländska sjukvårdens organisation. - ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1999 S Sundberg, Gunnar, Ny arkivchefvid Värmlandsar kiv: Alain Droguet. - NA 2ooo, h 4, s. 90. dens., Ny landsarkivarie i Uppsala: BodeJanzon. -NA 1999, h 2, s. 84. Westling, Claes, Arkiven i landsarkivets depå. - ingår i: Landsarkivet i Vadstena (1999). s Årsberättelser Arkion. [Årsberättelse 1998.] - ingår i: Skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1999, S Arkion. [Årsberättelse 1999-l - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven s Johansson, Göran, Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv EB-Nytt 2ooo, s Krigsarkivet. [Årsberättelse 1998.] - ingår i: Skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1999 S ] Krigsarkivet. [Arsberättelse 1999.] - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Landsarkivet i Göteborg. [Årsberättelse 1998.] ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S ?4 Landsarkivet i Göteborg. [Arsberättelse 1999-lingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Landsarkivet i Härnösand. [Årsberättelse 1998.] - ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Landsarkivet i Härnösand. [Årsberättelse 1999.] - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S. 27)- 279 Landsarkivet i Lund. [Arsberättelse 1998.]- ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Landsarkivet i Lund. [Årsberättelse 1999.] -ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Landsarkivet i Uppsala. [Årsberättelse 1998.] - ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1999 S Landsarkivet i Uppsala. [Årsberättelse 1999.] - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Landsarkivet i Vadstena. [Årsberättelse 1998.] - ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1999 S Landsarkivet i Vadstena. [Årsberättelse 1999 ] - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSI{NTNG 2002:1

7 Svensk arkivbibliografi Landsarkivet i Visby. [Årsberättelse I998.] - ingår i: skuggsidor. Arsbok för Riksarkivet och Landsarkiven I999 S. 26I-265. Landsarkivet i Visby. [Årsberättelse I999 ] - ingår i: Arkivkonst. Arsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Landsarkivet i Östersund. [Årsberättelse I998.] ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven I999 S Landsarkivet i Östersund. [Årsberättelse I999 ] ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Riksarkivet. [Årsberättelse I998.] - ingår i: Skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven I999, S , Riksarkivet. [Årsberättelse I 999.]-ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2ooo.S. 2I5-229, StadsarkivetiMalmö. [Årsberättelse I998.]- ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven I999 S Stadsarkivet i Malmö. [Årsberättelse I999 ] - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Stockholms stadsarkiv. Förvaltningsberättelse I999, Stockholm I4 s. Stockholms stadsarkiv. [Årsberättelse I998.] - ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven I999 S Stockholms stadsarkiv. [Årsberättelse I999 ]-ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S SVAR, svensk Arkivinformation. [Årsberättelse I998.] - ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven I999 S SVAR, Svensk Arkivinformation. [Årsberättelse I999 ]-ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Värmlandsarkiv. [Årsberättelse I998.] - ingar 1: Skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven I999 S Värmlandsarkiv. [Årsberättelse I999 ] -ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Statliga myndigheters arkiv (Övriga statliga arkiv) Hammarlund, Bo, Regeringskansliets arkiv och tillsynen. - NA I 999 h 4 s. I so-i 5 I. Pabring, Bosse, Kvinnorörelsens eget arkiv. [K vinnohistoriska samlingarnas handskriftsarkiv på Göteborgs universitetsbibliotek.] - Genus, I ; 2000:3, s Söderberg, Ulf, Grattis till ett nytt museum [Armemuseum.].-Föreningsnytt hösten 2ooo. (Medlemsblad, Föreningen Armemusei vänner. 4) Stockholms stadsarkiv. Stadsarkivet i Malmö. Vännlandsarkiv Edvardsson, Carl-Edvard, Britt Hedberg avgår som stadsarkivarie [Stockholms stadsarkiv.] - NA I999, h I, S Jordell, Björn, Ny stadsarkivarie i Stockholm: RolfHagstedt. -NA I999 h I, s. 43 Ploom, Lennart, Stadens hus: Stockholms stadsarkivs ritningssamling.-ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven s. I35-I48. Kommunala arkiv Bevara eller gallra?: råd för kommunernas och landstingens utbildningsväsende l [Cristina Wahlström...]. 3., omarb. och utök. uppl. Stockholm, I s. (Gallringsråd. 2) ISBN 9I o-4. Forska i arkiv om Vänersborg: en lokalhistorisk vägledning l utarbetad av Beata Losman. Göteborg s. (Skrifter l utgivna av Arkivnäiilllden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, I404-6s8X; I). Frankius, Michael, Regionala arkiv: framtidslösning för landsting och kommuner? -Tema Arkiv 2ooo:I, s. Io-II. Ramstedt, Hans, Arkiv- och dokumenthanteringen inom kommunala företag: några erfarenheter från Umeå kommunkoncern. - Tema Arkiv 2000:2, S. IQ-II. Schönbeck, Gun, Vägledning till bebyggelseforskning i Göteborgs stadsarkiv. Av Gun Schönbeck och Helena Rafstedt. Göteborg I s. (Lejonspår. 4) ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:I 45

8 Irma Ridbäck Sjögren, Rolf, Organisationsformer förgår: men verksamhet består.-tema Arkiv 2000:1, s Vmnerljung, Bo, Barnavårdsakter i storstäder försvunna i strid med lagen. Av Bo Vmnerljung och Pia Kyhle-Westermark. - Kommunaktuellt, ; 1999=3, s. 27. Våra bästa recept för en god dokumenthantering. [Visby]: Kommunarkivet, Gotlands kommun, [1999] 39 s. Kyrkliga arkiv Norrman, Ragnar, Statliga kyrkoarkiv.- Svensk kyrkotidning,o ; 1999, S Söderlund, Ingrid, De kyrkliga arkiven inför år TemaArkiv 1999:1, s Enskilda arkiv: Företagsarkiv. Föreningsarkiv. Gårdsarkiv. Personarkiv. Se även: Utbildning Almerud, Peter, Intresse för historia ledde till arkiv. [Intervju med Göran Henrikson, ArkivCentrum, Örebro.]-DIK-forum 1999:14, s Clemensson, Per, Landsarkivet i Göteborg och Nordbanken.- ingår i: Våra föregångare. Stockholm S Enskilda byråns handböcker: Fackliga organisationer: LO. Red. Lars-OlofWelander. Stockholm, s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. 10) Flood, Ann-Katrin, Barn och hästar i arkivet. - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Forsgren, Jan, Att slå ihjäl tiden är att såra evigheten. - ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S dens., Ryska kejserliga vicekonsulatet i Härnösand. - ingår i: skuggsidor. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1999 S Gere, Katalin, Invandramas kulturarv bevaras för framtiden. [Riksarkivets projekt: Invandramas kulturarv.]-tema Arkiv 2000:3, s Grass, Martin, 1997 och 1998 års accessioner till arkivavdelningen. - Arbetarhistoria 1999, s Hallström, Mona, Immigranternas kulturarv: projekt Norrköping. Norrköping: s. (Östergötlands läns föreningsarkiv, ÖLFA:s skriftserie; 7) Harvig, Hans, Initiativtagare till Värmlandsarkiv [Rolf Ed berg].-ingår i: Rolfheter jag... en bok om RolfEdberg. Karlstad, S Hillerud, Krister, Bland loggar och dotterbolag: Ericssonkoncernens historiska arkiv. - Företagsminnen 1999:12, s Hjort, Magnus, Det kalla kriget i personarkivens spegel. Av Magnus Hjort och U lf Eliasson. - ASF 1999:1, s Husebye, Alexander, Stockholms Företagsminnen: nya lokaler, nya visioner. - NA 2000, h 2, s Johansson, Lars-Olov, Svanå: brukshistoria från källarhylla till NAD. Av Lars-Olov Johansson och Lena Flinck-Maechel. - Bergslagsarkiv 1999, s Lantbrukarnas Riksförbunds arkiv: arkivöversikt l upprättad av Tore Johansson. Stockholm bl. Lauren, Lasse, 7000 hyllmeter med tjänstemännens liv och arbete: TAM-Arkiv: en guldgruva för forskare och historiskt intresserade. - TCO-tidningen, ; 2ooo:13, s. IG-II. Lundqvist, Lars, skogsindustrierna: Sveriges nationalbransch. [Om skogsindustrins arkiv.] - Företagsminnen 1999:1, s Löfgren,Jan, Bror Almquist: arkitekt och konstnär. [Värmlandsarkiv.] - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Nilsson, Ann-Kristin, Föreningen Sveriges stadsarkitekter: ett mångfacetterat arkiv. - EB-nytt 1999, s Norberg, Erik, Företagen och historien. Företagsarkiven som en del av vårt kulturarv. -ingår i: Kungl. Patriotiska Sällskapets årsberättelse 1998.Stockholm, 1999 S Riksidrottsförbundets idrottshistoriska projektgrupp. Slå vakt om det idrottshistoriska arvet: en handledning i arkivvård för idrottsrörelsen. Farsta: Riksidrottsförbundet i samarb. med SISU, cop s.: ill. Rindevall, Qia, TAM-Arkiv: okänt om tjänstemän.-journalisten, ; 1999:32, s. 32. ARKIV; SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:1

9 Svensk arkivbibliografi 1999-zooo Sandström, Astrid, Uppländska bankarkiv. - ingår i: Våra föregångare S Sandström, Jörgen, RolfEdbergs arkiv. - ingår i: Rolf heter jag... en bok om Rolf Ed berg. Karlstad s Sjölin, Torsten. Familjearkiv.- Samlarnytt, oo36-379o; 1999:9, s Skånes arkivförbund, En vägvisare till skånska arkiv l Skånes arkivförbund; Maria Larsson, red. ; ID.: Johan Davidsson. Lund, 2ooo. 58 s. ISBN X Tengvall, Ingalill, Rädda familjearkiven. Av Ingalill Tengvall och Roland Karlsson. - ingår i: släktforskarnas årsbok '99 S Tysell, Maria, Twilfit: spännande arkiv får ny struktur. - Företagsminnen 1999:1, s Ulfsparre, Anna Christina, Bankarkiv. - ingår i: Våra föregångare. Stockholm 2ooo. S dens., The creation of corporate archives in the age ofit.-janus 1999:1, s dens., Samlarobjekt eller något om enskilda arkiv. -Ikoner, ; 1999:5, s Wallberg, Evabritta, Tillåtet och otillåtet: personarkiv i forskning och fiktion. - Tema Arkiv 1999:1, s Warfvinge, Svante I:son, Rätt ner i historien. [Om Albert Liljas excerptsamling i Blekinge läns museum.] -ingår i: Blekingeboken S Venditto, Britt-Marie L., Enskilda arkiv kan tvingas lämna ut handlingar: NLA:s seminarium "Lag 1999:988 säkerhetsrisk för arkiven?".-tema Arkiv 2000:3, s Wickström, Ingemar, Anna Christina och Scancem: ett praktikfall. - ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund 1999 S Internationellt samarbete. Udändska arkiv. Access to information. Technological challenges. Proceedings of the thirty-third international conference of the round table on archives XIII. (CITRA 1998.). Stockholm 1998/Paris s. - Rec.: ASF 1999:2, s (Bo Berg). Borgkvist Ljung, Karin, Några intryck från XIV: e Internationella arkivkongressen i Sevilla sep- ternber Av Karin Borgkvist Ljung och Metta Brundin. - NA 2ooo, h 4, s Dahlström, Jan, Reserapport från en studieresa till NATO-högkvarteret i Bryssel och USEUCOM i Stuttgart. - ASF 2ooo:1, s Droguet, Alain, Diplomatik, filmarkiv och floder: la Gazette des archives [Tidskriftsöversikt.] ASF , S dens., Europeiska förvaltnings- och arkivtraditioner i focus. [Konferens i Strasbourg 2o-22 oktober 1999.] -ASF 20oo:1, s Erlandsson, Alf, ICA's role and views regarding the archives of international organizations.-janus 1999:l, s Johansson, Anneli e, Lärarminnen runt Östersjön. [Rapport från insamlingsprojekt.] - TAM-Revy 1999:l, s Ligmajer, Henrik, Tjeckiska arkivarier I Sverige. -Tema Arkiv 1999:1, s Ligmajer, Ingrid, En konservators rapport från ett arkiv i Tjeckien. - Tema Arkiv 1999:1, s Lindh, Björn, Intensivt arbete för att reformera ICA. - Tema Arkiv 2000:4, s Litzing, Sam, Betydelsefullt centrum för de europeiska bankarkiven. [Frankfurt am Main.] Av Sam Litzing och Anders Perlinge. - Tema Arkiv 2000:4, s Martinsdotter, Kerstin, Att nå nya arkivbrukare: en internationell utblick.-temaarkiv 2000:4 s Norberg, Erik, Archives, history and democracy. An international agenda. -ingår i: Review ofinternational Affairs ( ); vol L-LI. Belgrade s dens., Arkiv och utrikespolitik: följder av 1990-talets avspänning i Europa. [Inträdesföredrag 4 maj 1999 i Vitterhetsakademien] - Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok Stockholm S. 6o-76. dens., Opening Address. - ingår i: Access to information, technological challenges: proceedings of the thirty-third International Conference of the Round Table on Archives. (CITRA 1998, Stockholm). Paris, S. 7 ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:1 47

10 Irma Ridbäck Nress, Hans Eyvind, Anna Christina Ulfsparre: internasjonalisten. - ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund I999 S Rapport från ED-kommissionens 2:a konferens om elektroniska arkiv: DLM-forum '99, Bryssel den I8-I9 oktober I999: PM I999-II-02 från Regeringskansliet: Förvaltningsavdelningen. Stockholm, I999 4I bl. Sivervall, Peter, Nordiska arkivdagar med informationsåldern som tema. - ASF 2000:2, s. s9-6o. Strömberg, John, Historiker och arkivarier från Norden i S:t Petersburg. - NA 2000, h 4, s Svenson, Anna, Nationernas Förbunds arkiv: ett koncentrat av mellankrigstidens världs historia. - Seandia 20oo:I, s. II9-I34 Sverige i franska arkiv: guide till franska källor om svensk historia l excerperade av Björn Lindh och Bodil Ulate Segura. Stockholm S s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. I S) Sverige i ryska arkiv: guide till ryska källor om svensk historia under I 900-talet l excerperade och översatta av Helene Carlbäck-Isotala och Lars Björlin. Stockholm, I999 2 vol. (Skrifterutgivna av Riksarkivet. s). Utbildning Berg, Bo, Temadag om lokalhistoria. [Svenska Arkivsamfundet I8 november I NA 2000, h I, S Eastwood, Terry, The making of a discipline: reflections on twenty years' teaching archival studies. -ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund I999 s. 8s-93 Gejrot, Claes, Ny väg till medeltidsbreven: välbesökt medeltidssymposium i Stckholm [november I NA 2000, h I, s Gere, Katalin, Det samiska kulturarvet. [Nycklar till samiska arkiv, 2 I -2 3 mars I 999 seminarium i Ramsele1 -NA 2000, h 2, s. SI-S3 Gäfvert, Björn, Nordisk arkivakademi för kartor och ritningar... [Semil).arium 23 augusti I NA I999 h 4 s. I34-I36. Holmberg, Annika, Blir vi lyckligare och klokare av databaser? Rapport från Svenska Arkivsamfundets temadag [ 24mars I ASF I999:I, s. 6s-67. Justrell, Börje, Anna Christina Ulfsparre som professor i arkivvetenskap: ett doktorand perspektiv. - ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund I999 S d ens., What is this thing we call archival science? A report on an international survey. Stockholm, I999 I I9 s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. I I). ISBN 9I Jörwall, Lars, ABM-kurs i Lund: kulturarvet och den nya tekniken.- Tema Arkiv I999:4, s. I2s. dens., I Lund kallas kursen fortfarande för arkivvetenskap.- Tema Arkiv I999:4, s. IO. Kjölstad, Torbjörn, Evaluatian processes in arehival science and education. -J anus I 999: I, s I I 6- I2S. dens., På spaning efter en vetenskap. [Recension av och diskussion kring Justrell, B., What is this thingwe callarchival science. I ASF I999:2, s. 8 s-92. med svar: Justrell, Börje, På spaning efter en vetenskap: ett genmäle. -ASF 2ooo:I, s. 93-9S dens., Towards an archival science: summary of the Swedish development. -ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund I999 S Lundström, Catharina, Den digitaliserade lokalhistorien. [Svenska Arkivsamfundets temadag, november I ASF 2ooo:I, s Martinsdotter, Kerstin, Ett brev betyder så mycket: Arkivsamfundets andra temadag om personarkiv I998. [Tillåtet: otillåtet. Personarkiv i forskning och fiktion, I3 november I ASF I999:I, S Norberg, Erik, Berndt Fredriksson, ny professor i arkivvetenskap. - NA 2000, h 2, s. 90. Sivervall, Peter, Arkivredovisning i nordisk tappning. [Seminarium i Riksarkivet 6-7 december I NA 2000, h I, s. 6-7 Sundberg, Gunnar, Bildens makt och arkivens ansvar. [Svenska Arkivsamfundets temadag 8 nov. 2ooo.1 - NA 2ooo, h 4, s 54-s s. Thomassen, Theo H. P. M., The development of Archival science and its European dimension. -ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund I999 s. 7S-83. ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:I

11 Svensk arkivbibliografi Ulfsparre, Anna Christina, First out as a professor in Archival science. - ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund I999 S Wijk, Johnny, Den arkivvetenskapliga grundutbildningen i Stockholm. Några reflektioner.- ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund I999 s Arkivarien. Yrkesrollen. Almegård N0rby, Karin, Arkivarier gör upp framtidsstrategier.- DIK-forum I999:12, s Andersson, Jenny, Debatt om arkivariens framtida yrkesroll. - Tema Arkiv I999:2, s. 11-IJ. Ewald, Fia, Är disputerade historiker bättre arkivarier?- ASF 2000: I, s Gidlöf, Leif, Var finns den forskande arkivarien? ASF I999:2, s. 7I-76. Hansen, Lars Erik, Arkivarierollen och arkivens personalpolicy. Arkivarieyrket i förändring. Il. - NA 20oo, h 2, s. 58-6o. Ha*, Ann-Katrin, Knyt ihop arkiven med forskarutbildningen! -ASF 20oo:I, s Lindroth, Jan, Relationer i upplösning: synpunkter på arkivariekåren och den akademiska forskningen.- ASF I999:2, s Lövblad, Håkan, Munk, knekt eller konstnär? Arkivarien, varat och vetandet.-asf 2000: I, s Nordström, Gunilla, Skall arkivarier konverteras?- ASF 2ooo:2, s Runcis, Maija, Makten över minnet. [Svenska Historikermötet I 999, tema Historien och makten. Artikeln berör arkivariernas förhållande till forskarsamhället.]-asf I999:2, s Sivervall, Peter, Arkivarieyrket i förändring. [Svenska arkivsamfundets temadag29mars I999 ] -NA 20oo, h 2, s 57 Wåhlberg, Magnus, Kopplingen till historia är helt enkelt historia. [Arkivarieutbildning.] - Tema arkiv I999:4, s. I4-I5 Utställningar Larsson, Maria, Arkivens dag 7 november I998. -ASF I999:I, s Persson, Roland, Äldsta landsarkivet IOO år: jubileumsutställning i Vadstena. - NA I999, h J, s Arkivtekniska frågor Carlsson, Tomas, Det pappersslösande kontoret: e-post gör att förbrukningen av kontorspapper bara ökar och ökar.- Ny teknik 2ooo:I3, s. 2 3 Johansson, Anna, Air pollution and paper deterioration: eauses and remedies. Göteborg o s. ISBN 9I6284I688. Rydberg, Per, Vallar i tiden. - Kulturvärden, I Io f)c; I999:3, s. I Strömquist, Helena, Pappersomslag och pappersband i arkivens samlingar. -Bi blis 2000: I Il I 2 s Söderberg, Ulf, En vårdutredning.- ASF 2000:2, s Söderlund, Ingrid, Björn Sydbeck specialist på arkivlokaler.- Tema Arkiv 2000:2, s. 12-IJ. Tidens tand: förebyggande konservering l redaktör: Monika Fj:Estad. Stockholm I s. ISBN 9I7209I355 Digitalisering. ADB. Berggren, Mats, Databaser i arkivens tjänst. - ingår i: Rapporter til de I9. Nordiske Arkivdage år S I3. Burell, Mats, Vad bevaras i praktiken av ADBupptagningar?- Rapporter til de I9. Nordiske Arkivdage år S. I88-I92. Dahlin, Jan, Standardisering, samordning och informationsförmedling ur ett svenskt perspektiv. - ingår i: Möjligheter och hinder i utvecklingen av samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. Helsingfors, S. 2I-28. (Nordinfo-publikation, 46.) Danielsson, Mats, se: Nya vägar till källorna. Dokumentation av!t-system: en kartläggning: rapport från SysDok-projektet. Stockholm bl. (MEMO IStockholm/, I4oo-34I4; 9). Edvardsson, Carl-Edvard, se: Nya vägar till källorna. ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002 : I 49

12 Inna Ridbäck Eriksson, Arne H., Arkivhantering av digital information: en lägesbedömning. - TAM-Revy I999:I, s. 5-9 Färm, Håkan, Towards electronic government. - ingår i: Access to information, technological challenges: proceedings of the thirty-third International Conference of the Round Table on Archives. (CITRA I998, Stockholm). Paris, I999 S. I35- I39 Geber, Magnus, Bevarande och leveranser av ADB-upptagningar.- ingår i: Rapporter til de I9. Nordiske Arkivdage år S. I Gidlöf, Leif, se: Nya vägar till källorna. Hansen, Lars-Erik,!T-offensiv inom den svenska arkivvärlden. -ASF I999:2, s Hellentin,Jonas, Arkiv av svenska intemet på KB: vårt kulturarv sparas på magnetband. - PC hemma, I ; 2000:I, s. I2-I3. Hömfeldt, Torbjörn, Bevarande hos myndigheterna och Riksarkivets föreskrifter. - Rapporter til I9. Nordiske arkivdage år 2ooo. S. I66-I79 Jakobsson, Patrik, ED-kommissionens tvärvetenskapliga program för elektroniska arkiv. Av Patrik Jakobsson & Mats Burell. -ASF I999:2, s. SI-68. Johansson, Anders I., Kostnaderna för bevarandet av ADB-upptagningar. - ASF 2000:2, s. 6I-66. Johansson, Annelie, Fortsatt arbete med Pictor. [Bilddatabas.] - TAM-Arkiv 2ooo:I, s Justrell, Börje, Att bevara och tillhandahålla handlingar i digital form: en historik. - Rapporter til I9. Nordiske Arkivdage år S. ISI-I65. Kristiansson, Göran, Arkis ll: nytt arkivinformationssystem för Riksarkivet och landsarkiven. Av Göran Kristiansson och Mats Berggren. - NA 20oo, h 2, s dens., Nytt arkivinformationssystem (ARKIS II) för Riksarkivet och landsarkiven. - ingår i: Rapporter til de I9. Nordiske Arkivdage år S. 2I4-2I9. dens., Praktiskt ABM ~ samarbete i Sverige med utgångspunkt i arkivområdet. - ingår i: Möjligheter och hinder i utvecklingen av samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. Helsingfors, S (Nordinfo-publikation, 46.) Lindgren, Fredrik, Vad är XML? En introduktion till strukturerad information och Extensible Markup Language (XML). - Tema Arkiv I999:2, s Norberg, Erik, Vad digitaliseras i arkiven.- ingår i: ABM, IT och forskningen, rapport från konferens I7 november I999 arrangerad av Riksbankens Jubileumsfond. Red.: Mats Rolen. (www.rj.se/ ABM,_IT _och_forskningen.pdf). Stockholm, s. I9-25. Nya vägar till källorna. Av Mats Danielsson, Carl-Edvard Edvardsson, Leif Gidlöf och Carina Strömberg.-Historisktidskrift 2000, h 4, s Ottosson, Per-Gunnar, Internationell standardbeskrivning för arkivbeskrivning reviderad. [ICA:s Committee on Descriptive Standards, 2o-22 september I999, Stockholm.] -NAI999,h4s. I59-I6o. dens., Internationella standarder för arkivbeskrivning: ISAD(G) och EAD. - ASF 2ooo:2, s Steen, Anki, En internationell standard för dokumenthantering. - ASF 2000: I, s. 6o. Strömberg, Carina, Swedish experiences on the impact of electronic information management on employment.: [DLM-Forum, Brussels, I8-I9 October I999 l - INSAR Supplement N, 2ooo. s Strömberg, Carina, se även: Nya vägar till källoma. Söderlund, Ingrid, CD-lagring är förgängligt men pappersskriften består. [SP Rapport I999:26.] -Tema Arkiv 2000:2, s Ulfsparre, Anna Christina, Möjligheter och hinder i utvecklingen av samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. - ingår i: Möjligheter och hinder i utvecklingen av samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. Helsingfors, S (Nordinfo-publikation, 46.) dens., Vårt elektroniska samhälle och kulturarvet. -Human IT 2000: I, s Wåhlberg, Magnus, Digitala kameler: principer och praktik.- Tema Arkiv I999:I, s so ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:I

13 Svensk arkivbibliografi ~ofihn.reprografi Nilsson, Karin, Bevarandeplan för Telemuseums bildarkiv.- Kontaktarket 2000:1, s Näslund Dahlgren, Anna, Språkbruk för en ny teknik: fotografiet och den digitala tekniken. - Kontaktarket 20oo:1, s Petersen, An ja, Om fangfotografiets retorile [Om fångfotografier från åren i Fångvårdsstyrelsens arkiv.] - Rig 1999, s Rumar, Lars, Fotografier och urval.- Kontaktarket 1999:1, s Wllhelmsson, Lena, Digitallagring av bilder för framtiden: går det? - Kontaktarket 1999:1, s Ljud och bild (Audiovisuella arkiv) Nilsson, Lasse, Från Santiagos horisont: audiovisuella arkiv i Latinamerika och Media Asset Management. [FIATIIFTA:s konferens oktober 1999 i Santiago.] -ASF 2ooo:1, s Norrlander, Stellan, Renässans och revolution: audiovisuella arkiv i den digitala tidsåldern. [FIAT l IFTA:s konferens sept i Florens.]-ASF 1999:1, s. 6~1. Heraldik. Sigillografi Book, Tommy, Heraldiken i det politiska landskapet. - Geografiska notiser, ~; 1999 (h. 3), s Bäckmark, Magnus, Ofrälse heraldik: kulturskatt också värdefull källa i forskningen. - släkthistoriskt forum, ; 1999:4, s Bäckmark, Magnus, Ett släktvapen återupplivat: ett exempel på ett vapens gång i en ofrälse släkt under 2 so år. - släkthistoriskt forum, ; 1999=1, s. s-7. Ludwigs, Folke, "Och med Vårt kungl. Sigill bekräfta låtit": Riksarkivets samling av sigillstampar och stämplar från 16oo-talet och framåt. - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S Heraldiska vapen för Ömsköldsviks kommun: en historik. Örnsköldsvik s. Neveus, Clara, Heraldik och politik: exemplet Carta Marina. -Heraldisk tidsskrift, ; h. 79 (1999), s dens., Nya vapen i Sverige.- Heraldisk tidsskrift, ; h. 81 (20oo), s Nilsson Bååth, Ann-Kristin, Ryttarsigillets och sigillstampens betydelse i det medeltida samhället inom Sveriges nuvarande fastlandsgränser. Stockholm s.: ill. (Magisteruppsats i arkeologi, Stockholms univ.) Olsson, Magnus, Sjöblad, lindblad eller hjärta? - Heraldisk tidsskrift, ; h. 79 (1999), s R ur, Bengt, Arvid Berghman, heraldikern. -Personhistorisk tidskrift 1999:1, s dens., Exlibris: en småkonstens hage? - ingår i: Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven S. 20o Arkivstatistik Nordisk arkivstatistikk NA 1999, h 2, s Nordisk arkivstatistikk NA 2000, h 2, s Bibliografier Backhaus, Helmut, Bibliographie zum Archivwesen. Schweden. - Archivalische Zeitschrift, OOOJ -9497;2000.S. JI0-JII. Ridbäck, Irma, Svensk arkivbibliografi ASF 1999:2, s. 36-so. d ens., Anna Christina Ulfsparres bibliografi. - ingår i: Arkivarien och arkivvetenskapen. Lund s ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:1 51

14 GÖRAN LARSSON Svenska Arkivveckan i Lund I 5-19 april 2002 Den forsta svenska arkivveckan arrangerades i Lund i aprilzoo z. Arkivarier från alla samhällssektorer och verksamhetsområden deltog. stadsarkivarie Göran Larsson, Malmö, skriver här om arkivveckan. Så kom den då äntligen till stånd, den allra första arkivveckan för de svenska arkiven. Tanken på att samla den svenska arkivkåren för att under några dagar utbyta erfarenheter, ventilera och penetrera problem och finna lösningar för framtiden är inte ny men först nu har den kunnat realiseras. Under en idekonferens anordnad av SASS -Svenska Arkiv i Samverkan for Synlighet våren 2000 presenterades ett ideutkast till en gemensam arkivvecka. En arbetsgrupp med representanter från de olika arkivföreningarna fick sedan till uppdrag att arbeta vidare på förslaget. När alla blivit överens om att ordna en arkivvecka blev den första frågan vilken eller vilka institutioner som skulle kunna ta på sig värdskapet för Arkivveckan. Resultatet blev att en trio i syd förklarade sig villiga att stå som värdar, nämligen Landsarkivet i Lund, Malmö stadsarkiv och Skånes Arkivförbund. En bärande tanke var att teman och utformning av de olika seminarierna och workshops skulle ske i nära samverkan mellan; AAS, FA, FALK, NLA, Svenska Arkivsamfundet, samt Riksarkivet och landsarkiven. Förutom detta fanns även förhoppningen att föreningarna i den mån det var möjligt med hänsyn till stadgar etc. skulle förlägga sina årsmöten under Arkivveckan. För att åstadkomma detta formerades en arrangörsgrupp med representanter för föreningarna samt från de lokala värdarna. En strävan var också att förlägga andra typer av specialmöten i anslutning till Arkivveckan. För anmälningar och hotellbokningar anlitades Lunds Turistbyrå medan det övriga arbetet utfördes av de lokala värdarna. I anslutning till, och under Arkivveckan men utanför det egentliga programmetvar ett antal övriga möten förlagda. Strax innan höll ICA:s nya "Committee on Outteach and User Services" sitt första möte i Lund. Andra möten var för bokbinderi-och 52 ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:1

15 Svenska Arkivveckan i Lund april 2002 konserveringspersonal, handläggare inom Arkivverket, ett internt byråmöte för s-byrån vid Riksarkivet samt ordinarie landsarkivariemöte. Med tanke på de dryga resekostnaderna inrikes är detta ett effektivt sätt att utnyttja tiden när folk är samlade. Arkivveckan "mjukstartade" den 15 april med ett förmöte på Malmö stadsarkiv inför onsdagens landsarkivariemöte i Lund. För de deltagare som kom till Lund på måndagen arrangerades en vandring kring Domkyrkan och Lundagård med efterföljande samkväm i Lunds nations "skybar" med utsikt över lärdomsstadens centrala delar. Den 16 april började själva konferensen i Stadshallen, belägen vid Stortorget mitt i staden. Sedan de 419 deltagarna hälsats välkomna av representanter från såväl Lunds kommun som från SASS och de lokala värdarna gick ordet till ordföranden i Riksarkivets styrelse, Åke Pettersson. Han betonade arkivens roll för rättssäkerheten och hur en god arkivvård är en viktig kvalitetsfaktor i ett demokratiskt samhälle. Arkiven har länge varit en garant för den öppenhet som lett till det demokratiska samhälle vi har i Sverige. Offentlighetsprincipen är ju som bekant äldre än demokratin i Sverige. I Demokratiutredningen berördes trots detta arkivens roll inte i nämnvärd grad. Åke Pettersson betonade respekten för den enskilda individens verksamhet och att arkiven även måste innehålla minnet av de förtryckta och förbisedda. I en demokratisk stat tillhör arkiven alla. Under rubriken "Den lycklige arkivarien" talade professorn vid Linköpings universitet Svante Beckman. Denna lovande men något kryptiska rubrik fick åhörarna att spetsa öronen. Arkivariens lycka var enligt Beckman att betrakta som strukturell i den meningen att trots dålig uppmärksamhet i den allmänna kulturdiskussionen och en dålig resurstilldelning har arkiven sin givna plats i samhället. "Det ofrånkomliga bevarandets imperativ" gör att arkiven måste finnas, oberoende av efterfrågan och brukare. En stor del av de handlingar som förvaras i arkiven används sällan eller aldrig men vetskapen om att de kan komma att användas räcker som skäl för ett bevarande. Arkiven utgör genom detta en kulturarvets grundbult vilket enligt Beckman är en strukturell lycka. Efter dessa såväl lugnande som något oroande analyser övergick talaren till andra grunder för arkivariens strukturella lycka. En sådan var att arkivhandlingar i allmänhet saknar ekonomiskt värde och därmed undgår arkiven (i allmänhet) att likt museerna dras in i köpslagan över kulturarvet. Arkivens värde är främst seriellt, det enskilda dokumentet får sitt värde inom en helhet. En annan lycka var enligt Beckmans analys "kulturidealismens lycka". Arkiven tjänar vetenskapen med stort V, de tjänar alla tänkbara forskningsuppgifter oberoende av vilka prioriteringar den sittande politiska makten gör. Arkivens ideal om det perfekt ordnade arkivet, det fulländade systemet är också enligt Beckman ett skäl till att arkivarien är strukturellt lycklig. Föredraget stämde till mycken nyttig eftertanke hos de församlade och ställde många av våra invanda föreställningar på sin spets. Efter lunchen som intogs på Akademiska Föreningen talade chefredaktör Anders Björnsson från Dagens Forskning kring temat "Journalisten och arkiven". Han började med att konstatera att den stora dagstidning där han länge arbetade, för några år sedan beslöt att helt göra sig av med sitt arkiv. Det ansågs inte längre fylla någon funktion. En faktor som kan ha spelat in är journalistens naturliga strävan att skydda sina källor. Detta kan utgöra ett hot mot bevarandet av tidningsar kiv. Dagens F orskning lägger nu upp ett helt elektroniskt arkiv. Vad gäller samtidshistoria tog talaren upp offentlighetsprincipen och menade att i viss mån kan denna utgöra ett hinder för insyn genom att vissa handlingar aldrig upprättas. Han menade dock att detta är ett farligt sätt att resonera och förordade istället krav på att beslut dokumenteras. Ett område där journalisterna kan bli mycket bättre är redovisningen av sina källor. Här efterlyste talaren en växelverkan mellan arkivarier och journalister. En arkivarie knuten till tidningsredaktionen vore en bra lösning för att få en källjournalistik nära materialet. Dagens siste talare var landshövding Kari Marklund tillika arkivutredare. Hans anförande emotsågs naturligtvis med stort intresse. Skulle man ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:1 53

16 Göran Larsson kmina läsa något mellan raderna om vad utredningen kommer att föreslå? Kari Marklund inledde med att blicka in i framtidens myndighetsstruktur och arkivens roll i denna. Faktorer som påverkar framtidens förvaltning är ED-medlemskapet, förhållandet mellan centrum och regioner, det mångkulturella samhället,!t-utvecklingen m m. Det digitala folkhemmet med vital samhällsinformation och servicelänkar via nätet är en vision som närmar sig ett förverkligande. Arkivens trumfkort i denna utveckling är den anda av samarbete och öppenhet som länge präglat vår verksamhet. Det gäller för arkiven att visa vad vi kan bidraga med i denna stora samhällsomdaning. Ett begrepp som förekommer flitigt i debatten är "24-timmarsmyndigheten" och i denna vision har arkiv och bibliotek en viktig roll att spela. Detta kräver att arkiven blir mera tillgängliga för en bredare grupp människor och detta skall ske genom en ökad tillgänglighet för arkivhandlingar på nätet, vilket i sin tur kräver en gemensam infrastruktur inom förvaltningen, en "nätverksförvaltning". Riksarkivet måste vara med vid utformningen av de standarder som skall gälla inom denna nya förvaltning. Kari Marklund berörde även de "superlager" för digital information som är under uppbyggnad i USA. Resten av dagen ägnades åt årsmöten i de olika arkivföreningarna och på kvällen var en buffe uppdukad på Östgöta nation. Lokalens storlek i förhållande till deltagarnas samtidiga uppdykande borgade för att man kom varandra nära och det är ju ett av huvudsyftena med sådana här konferenser. Den 17 april inleddes med chefen för Nordiska museet, Christina Mattsson som med utgångspunkt Lokala värdar i arbete, från vänster Anna Ketola, Skånes Arkivfo"rbund; Annika Tergius, LLA; Kerstin Martinsdotter och Ingrid Andersson båda Malmö stadsarkiv, foto Karin Sjöberg Skånes Arkivfo"rbund. 54 ARKiv, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:1

17 Svenska Arkivveckan i Lund april från sina mångåriga erfarenheter från Svenskt visarkiv talade om värdet av ett aktivt insamlande. Även om det insamlade inte direkt kommer till användning idag kan det få ett stort värde i framtiden. Hon berörde även värdet av de samlingar som byggts upp vid centrala institutioner som Nordiska museet. Hade dessa samlingar spritts ut över landet hade värdefulla möjligheter till överblick och jämförelser gått förlorade. Christina Mattsson manade också till vaksamhet mot den fragmentarisering som!t-teknologin medfört. Detta ställer stora krav på att kunna sovra och bedöma. Ett sätt att underlätta för användaren vore att skapa en gemensam startsida för de svenska arkiven, en mellanhand i informationsutbudet. Att människans roll ändå består är enligt talaren viktigt att komma ihåg, ingen teknologi kan ersätta känslan av äkthet och upplevelse. Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på SACO började sitt anförande med personliga erfarenheter från arkivforskning. Genom arkiven hade han fått veta sanningen om en förfaders, färgaren Jöns Peter Borgs tomtaffärer med Lunds stad på I83o-talet, och på senare tid genom sitt pågående arbete med en bok om Axel Oxenstierna. Denna forskning har bland annat visat hur rikskanslern i början av sin bana satt i det dåvarande Riksarkivet på slottet Tre kronor och genom studiet av gamla statshandlingar lärde av andras exempel hur olika frågor behandlats och hur den politiska verklighet han nu satts att förvalta hade utvecklats. Detta system att lära genom studiet av föregångarnas handlingar förde Axel Oxenstierna sedermera in i studieplanerna för blivande ämbetsmän vars auskultationer inom ämbetsverken även inkluderade att studera handlingar i arkiven. Denna arkivens roll som "furstespegel" borde enligt talaren även ha sin plats i dagens förvaltning. Arkiven skulle på detta sätt kunna fungera som ett beslutsstöd. Det "livslånga lärandet" är ett aktuellt begrepp och här borde arkiven enligt talaren kunna spela en viktig roll. Alla faser i en människas liv har idag förlängts, studietid, arbetsliv och tiden som pensionär. Arkiven kan erbjuda en möjlighet att lära, att leta vidare på egen hand och finna kunskap. Arkiven är en resurs för ökad delaktighet i samhället. Från Storbritannien och den nya myndigheten Re:Source kom Heririetta Hopkins och talade om den nya satsning på arkiv, bibliotek och museer som är dess syfte. Re:Source har till uppgift att inspirera, driva på och samordna insatser inom ABM -sektorn. Detta innebär bland annat en satsning på regionala organ där moroten för ett ökat samarbete inom sektorn är centrala pengar. Vill man veta mera om Re:Source rekominenderas ett besök på hemsidan: Där finns bland annatutlagd en handlingsplan för arkiven "Developing the 2 I" Century Archive". Eftermiddagen den I 7 april och förmiddagen den I 8 april ägnades åt seminarier och workshops kring följande teman: samverkan, arkivutbildning, vården av kulturarvet, förmedling, arkivstandard, arkivpedagogik, arkiv och multimedia samt arkiven som källmaterial. På kvällen den I 7 april var det festmiddag på Akademiska Föreningens stora sal. Deltagarna fick förutom lekamlig spis även andlig i form av en specialskriven arkivsnapsvisa samt musikalisk ekvilibristik utförd av Gunhild Carling med allt från jammande på säckpipa till spel på tre trumpeter (samtidigt)! På eftermiddagen den I8 april framträdde pitebon Lasse Eriksson (tillfälligt bosatt i Uppsala sedan 30 år) och gav en mycket personlig och mycket kärleksfull redogörelse för sitt letande i arkiven efter sin hustrus farmor Gerda Östberg, den nionde kvinnan i Sverige som disputerat och den första gifta som gjort det. Resultatet har blivit "Boken om Gerda" (Uppsala woi). Därefter vidtog en debatt ledd av Lena Svanberg från Kulturnytt och med en panel bestående av politiker från riksdagens kulturutskott och från Region Skånes kulturnämnd. Som neutral verksamhetsföreträdare fungerade BjörnJordeli från Stockholms stadsarkiv. Debatten tillförde kanske inte så mycket nytt. Samtliga politiker framhöll arkivens stora värde i ett demokratiskt samhälle men några konkreta löften ställdes inte ut om nu någon förväntat sig det. ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:I 55

18 Göran Larsson Sista ordet under Arkivveckan gick som sig bör till riksarkivarie Erik Norberg som summerade veckan. Han påpekade bland annat att välordnade arkiv i sig inte är någon garant för demokrati och öppenhet. I totalitära stater har man ofta satsat mycket resurser på arkiven men i syfte att kontrollera medborgama och legitimera statsapparaten. skillnaden ligger istället i hantering och tillhandahållande och därmed är det snarast arkivarien som är demokratins försvarare. Därefter for de flesta hem till sitt medan några passade på att under fredagen besöka Rigsarkivet och Stadsarkivet i Köpenhamn samt arkiven i Lund och Malmö. Av de omedelbara reaktionerna att döma har Arkivveckan kommit för att stanna. Vi, de lokala värdarna gläds förstås åt detta och ser fram emot kommande arkivveckor. ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:1

19 JAN DAHLSTRÖM Om ren luft, giftiga svampar och ökad samverkan Rapport från ett seminarium om mögel i arkiv Olika former av miljöpåverkan kan hota våra arkiv. Jan Dahlström, Krigsarkivet, rapporterar från ett seminarium i Lund kring dessa frågor. Dagen innan "Arkivveckan" i Lund öppnades under högtidliga former hölls ett seminarium om mögel i arkiv. Det var konservatorer och bokbindarefrämst från arkivverket - som samlats kring detta ämne. Efter seminariet diskuterades även hur samverkan mellan arkiven kan utvecklas inom området konservering och bokbinderi. Seminariet inleddes av biologen P ål Axel Olsson, som höll ett föredrag i grundläggande mikrobiologi. Pål Axel berättade om svampars, i synnerhet mögelsvampars livsbetingelser. Mögelsvampen är liksom som bakterier och virus en mikroorganism. Tyvärr besitter denna organism en rad egenskaper som gör den till ett farligt hot mot samlingarna i våra magasin. Mögelsvampen kan beskrivas som en biologisk överlevare. Organismen hämtar upp näring med hjälp av mycelet, som ofta har en stor spatial spridning. Det innebär att organismens kropp kan befinna sig på ett ställe där livsbetingelserna är dåliga, men likväl vara välmående tack vare den näring mycelet kan transportera från platser med bättre förhållanden. Vissa arter kan leva i tusentals år. Därtill kommer att mögelsvampar har en förmåga att anpassa sig till nya livsbetingelser. Exempelvis kan de lära sig att tåla gifter. Fukt är en av mögelsvampens viktigaste tillväxtfaktorer. Därtill behöver den näring i form av fosfor, kväve och kolhydrater, främst cellulosa och lignin som bl a finns i textil, skinn och animaliskt lim. Med andra ord finns alla förutsättningar att mögelsvampar ska stortrivas i våra arkivmagasin, särskilt vid hög relativ luftfuktighet och dålig luftcirkulation. ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002:1 57

20 Jan Dahlstriim Mögel utgör inte bara ett hot mot våra samlingar, dess sporer kan också framkalla allergiska reaktioner, i vissa fall även direkta sjukdomar. Detta är en viktig aspekt när mögelsaneringar ska genomföras. Mattias Nitterus från Mariedals bokbinderi fortsatte seminariet med ett föredrag om behandling av mögelangrepp. Mattias har genomfört ett forskningsprojekt om detta på konservatorshögskolan och resultaten är tillgängliga i form av två artiklar i tidskriften Restaurator.' Mattias inledde med att understryka att mögel inte är smuts utan levande organismer, ett fa~ som på olika sätt är bestämmande för hur problem med mögel bör angripas. Mögel sprids via sporer, som finns överallt. Det bästa sättet att slippa mögel i arkivmagasinen är skapa dåliga livsbetingelser för dessa mikroorganismer, dvs undvik vattenläckage, hållrättklimat (<20 oc och4o% RH +1-10%) och en god luftcirkulation. Om man trots allt drabbats av mögel måste åtgärder sättas in för att hindra spridning. För att nå önskat resultat ska insatserna först koncentreras till de förhållanden som gynnar tillväxten av svamparnas förökningfrukter - sporerna. Det görs genom att reglera den relativa luftfuktigheten till rätt nivå. Därefter kan åtgärder för att sanera det drabbade materialet från mögel och mögelsporer sättas in. Mattias rekommenderade att man först låter det angripna materialet torka, varefter man rengör mekaniskt med damsugare. Färska mycel och sporer kan mögel rengöras med 70% sprit, men det är en metod som har sina komplikationer. Dels finns risk att mögelsporer tränger in i det material som rengörs. Dels pekar hans egen forskning mot att etanolen inte dödar mögelsporerna utan svampen anpassar sig till hotet och utvecklar resistens. God hygien är A och O vid sanering, dels för att åtgärderna ska ge önskad effekt, dels av hälsoskäl. Därför är det viktigt att använda adekvat skyddsutrustning och att damsugare och andra tekniska anläggningar, t ex dragskåp, är försedda med filter som kan!anga upp sporerna. Mattias rekommenderade även att man har särskilda utrymmen för sanering och kontroll av nytt material som överlämnats till arkiven. Han menade även att halten mögelsporer i arkivlokaler kan justeras nedåt med hjälp av HEPA-filter i ventilationsläggningen. Såväl Pål Axel Olssons som Mattias Nitterus föredragningar genererade många frågor från auditoriet. Efter seminariet följde diskussioner om ökad samverkan mellan arkiven, samt ökad samverkan mellan å ena sidan konservatorer/pappersbindare och arkivarier å den andra. J ag var ensam arkivarie vilket väckte viss förvåning när min "rätta identitet" avslöjades för församlingen. Den första förvåningen byttes snart i glädje över att arkivariekåren trots allt var representerad på mötet. Det finns inte här utrymme att referera alla inlägg. Så mycket kan dock sägas att man i detta sammanhang har stora förhoppningar på den relativt nya bevarandebyrån på Riksarkivet, inte minst sedan Jonas Palm blivit byråns chef. Vanligen brukar nya kunskaper i olika ämnen ge en känsla av tillförsikt - bara man vet mer om de problem som föreligger kan man hitta lösningar. Och förvisso kan många mögelangrepp undvikas med goda kunskaper och rutiner som grund. Det jag denna dag lärde mig om de livskraftiga mögelsvamparna och de skador ett angrepp kan medföra gjorde mig dock en aning dyster. Då väckte de avslutande samtalen om ökad samverkan mellan konservatorer/bokbindare och arkivarier mer direkt glädje. Jag kommer själv från en institution där detta samarbete är relativt väl utvecklat, inte minst tack vare initiativ från våra konservatorers sida. Det finns dock goda skäl att bredda och fördjupa dessa kontakter, såväl på Krigsarkivet som på andra arkivinstitutioner. Jag tror att vi arkivarier har mycket att vinna på att i högre utsträckning betrakta arkivhandlingarna som föremål, inte bara informationsbärare av text och bild. Definitivt kan ökade kunskaper på detta område leda mer välmående och långlivade arkivalier, men vi kan även utvinna ny information om vi lär oss att också betrakta dokumenten som föremål. NOTER I. Mattias Nitterus; Fungi in Archives and Libraries. A Literary Survey (Restaurator 21), samt Mattias Nitterus; Athanol as F unga! Sanitzer in Paper Conservation. (Restaurator 21). ss ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2002 :1

Svensk arkivbibliografi

Svensk arkivbibliografi irma ridbäck Svensk arkivbibliografi 1999 2000 Polygrafer Ab aquilone: Nordic studies in honour and memory of Leonard E. Boyle. Stockholm 1999. 272 s. (Skrifter utgivna av Riksarkivet. 14). ISBN 91-88366-50-2

Läs mer

and European archives in the 1990S

and European archives in the 1990S Innehåll Förord Ake Pettersson Patrick Cadell Inledning Arkiven och demokratin Erik Norberg and European archives in the 1990S 2 3 34 Kerstin Abukhanfusa Carl Göran Andra Gunnar T. Westin Timo Forsten

Läs mer

Välkommen till arkiven!!

Välkommen till arkiven!! Välkommen till arkiven!! Vimmerby kommunarkiv och föreningsarkiv Anki Heimonen, kommunarkivarie 0492-76 94 38 anki.heimonen@vimmerby.se Vad är arkiv? Bestånd av handlingar Institution där handlingar förvaras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Att förvalta ett kulturarv

Att förvalta ett kulturarv Att förvalta ett kulturarv Karin Borgkvist Ljung 1:e Arkivarie, FM Arkivpedagog och paleograf Riksarkivet i Marieberg 2015-11-25 Vad är Riksarkivet? Riksarkivets anses tillkommit 1618 då Axel Oxenstierna

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

svensk arkivbibliografi 1990 1999

svensk arkivbibliografi 1990 1999 svensk arkivbibliografi 1990 1999 Svenska Arkivsamfundet svenska arkivsamfundets skriftserie 35. Svensk arkivbibliografi 1990 1999 sammanställd av Irma Ridbäck stockholm 2003 ABSTRACT Svensk arkivbibliografi

Läs mer

kyrkoarkiv kulturarv

kyrkoarkiv kulturarv kyrkoarkiv kulturarv Liksom kyrkobyggnaderna är kyrkoarkiven en självklar del av det svenska kulturarvet. Det är till arkiven som framtidens forskare och intresserade allmänhet kommer att bege sig för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

&nöje. nytta. Program för hösten 2009. förarkiv. Landsarkivet i Lund Malmö stadsarkiv Skånes Arkivförbund. Foto Malmö Museer

&nöje. nytta. Program för hösten 2009. förarkiv. Landsarkivet i Lund Malmö stadsarkiv Skånes Arkivförbund. Foto Malmö Museer Foto Malmö Museer förarkiv nytta &nöje Landsarkivet i Lund Malmö stadsarkiv Skånes Arkivförbund Program för hösten 2009 15/9 22/9 29/9 22/9 Introduktion i släktforskning för nybörjare Omfattar 3 träffar

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumenthantering för registratorer, 30 hp

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumenthantering för registratorer, 30 hp 1 (8) Kursplan för: Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumenthantering för registratorer, 30 hp Archival and Information Science BA (A), Records Management for Registrars, 30 Credits Allmänna data

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Tävling VSM Fältskjutning Datum

Tävling VSM Fältskjutning Datum Tävling VSM Fältskjutning Datum 2014-05-25 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 18-103 Arvika PSK Nilsson, Anders 19 (10:24) C 3C Nilsson, Anders 35 (12:32) B 3B Nilsson, Anders 51 (14:40) R 3R Olsson, Krister

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Denna bok tillägnas förre överbibliotekarien Lars-Erik Sanner för hans insatser som ordförande i akademiens biblioteksnämnd 1991 98, då akademiens bibliotek

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Vinterserien 2008 Resultatlista

Vinterserien 2008 Resultatlista Vinterserien 2008 Resultatlista 83 deltagare 68 fullföljde Vandringspris Plac. Namn Förening Klass Omg.1 Omg.2 Omg.3 Omg.4 Högsta Summa: 1 Jan Jorsäter Örebro PSSK H3 147 155 153 154 155 462 VPR 2 Daniel

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK Onsdag Grupp Nr Spelare Klubb Klass Varv 1 Varv 2 101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Herrveteran 1 102 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 08:00 12:06 103 Leif Jandrin Djulö BGK 104 Kent Kirkegaard BGK

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Örebro Läns Pistolskyttekrets Resultatlista för Örebroträffen fältskjutning 1 september :a gången 208 starter

Örebro Läns Pistolskyttekrets Resultatlista för Örebroträffen fältskjutning 1 september :a gången 208 starter Örebro Läns Pistolskyttekrets Resultatlista för Örebroträffen fältskjutning 1 september 2013 61:a gången 208 starter Följande föreningar från kretsen delade på arbetsuppgifterna: Fjugesta PSK Frövi-Lindesberg

Läs mer

Mötet inleddes med det numera sedvanliga länet runt : Annika Alke, Lina Marklund och Mona Bergman, landsarkivet, informerade om följande:

Mötet inleddes med det numera sedvanliga länet runt : Annika Alke, Lina Marklund och Mona Bergman, landsarkivet, informerade om följande: ABM Kulturarv Nätverksträff på Murberget den 25 februari 2010 Närvarande: 1. Annika Alke, landsarkivet 2. Annso Grahn, länsmuseet 3. Bengt Edgren, länsmuseet 4. Bengt Wittgren, Europeana Local 5. Christian

Läs mer

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm 30 år med AAS! Till säker källa - Från säker källa Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 23-24 oktober 2012 i Stockholm Två konferenser i En En konferens med två spår - där du som deltagare har möjlighet

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS _ Plats och tid Elite Stadshotellet, kl. 18.30-18.45 Beslutande Maria Thorgren, Iréne Englund (för Britt Sandström), Karin Tilly, Jörgen Eklund, Alice Widlund, Ingemar Egelstedt, Ulrika Pettersson, Ulla

Läs mer

Arkivlänet Västernorrland

Arkivlänet Västernorrland Arkivlänet Västernorrland Dåtid Nutid Framtid Länets Arkivkluster en unik resurs Arkivklustret Västernorrland har en kraftfull och dynamisk miljö inom arkivsektorn med en omfattande arkivvetenskaplig forskning

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-0, 0700 Bana ÖÖ_Jönåkers GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 072 07 0736 P Granström/R Lundström 5 A X Per Granström Kiladalens

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Välkommen FALK:s konferens Härnösand 25-27 maj 2016

Välkommen FALK:s konferens Härnösand 25-27 maj 2016 Tillämpning, anpassning och kollegialt samarbete Välkommen FALK:s konferens Härnösand 25-27 maj 2016 till Nattviken från Kronholmssidan, Fotograf Viktor Lundgren, 1930. Härnösand Ångermanland, ur Länsmuseet

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-, 0700 Bana Östra banan Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 T Gerber/M Lang 8 A X Mikael Lang Katrineholms Golfklubb 0,7 59 Tommy Gerber

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

RM Kommun A Startlista

RM Kommun A Startlista Datum 005-08- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternam n 0800 Fredrik Mössler Kristianstad,6 Gul 0808 086 084 08 0840 0848 0856 0904 Björn Bergkvist Östhammar 9, Gul Gun-Marie Svärd Bollnäs 7,7

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK MIXED 1 Ann-Marie Karlsson Örebro BGK 37 35 72 Jan-Olov Larsson 2 MarieLouis Tunmats Örebro BGK 37 36 73 Stefan Viberg 3 Monika Andersson Djulö BGK 43 30 73 Gunnar Andersson 4 Jessica Rosén Djulö BGK 36

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2012 på Växjö GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2012 på Växjö GK. Open Herrar Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Johansson Görgen Futurum IF 0 79 T2 Wiik Jan Korpen Saab 0 80 T2 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 80 T4 Petersson Magnus Futurum IF 0 82 T4 Thörnkvist

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl.

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N H A L L A N D S L Ä N Synpunkter enligt Sevekulla Gilles förslag Ärendenum m er N03458 Förrättningslantm ätare Ruth Arvidsson Sida 1 (6) Ärende Anläggningsförrättning

Läs mer

Maraton Kvinnor (42 195 m)

Maraton Kvinnor (42 195 m) Maraton Kvinnor (42 195 m) 2:39.44 Solweig Harryson -59 Stockholm 1985 3:16.12 Inga Andersson -56 London 1990 3.17.55 Ulla Jonsson -44 Stockholm 1988 3:21.16 Katarina Jonsson -65 Berlin 1986 3:24.13 Anne-Charlotte

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Örebroträffen startlista fält OBS! Vi ser gärna att Ni har jämna pengar vid anmälan, inga 500 kr sedlar Tack.

Örebroträffen startlista fält OBS! Vi ser gärna att Ni har jämna pengar vid anmälan, inga 500 kr sedlar Tack. Patr Namn Klass Förening Starttid 9 Andreas Johansson C2 Eskilstuna Handeldvapenförening 09:04 25 Andreas Johansson B2 Eskilstuna Handeldvapenförening 11:12 39 Andreas Johansson A2 Eskilstuna Handeldvapenförening

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Svenska Fotbollförbundets Förtjänstmedalj i Guld Åke Nilsson År 2003 Svenska Fotbollförbundets Förtjänstecken i

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer

Sannaosta Preliminärt resultat. Karlstad den 23 november Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF

Sannaosta Preliminärt resultat. Karlstad den 23 november Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF Sannaosta 2007 Preliminärt resultat Karlstad den 23 november 2007 Claes-Håkan Carlsson Grenledare pistol I2 SKF Resultat Sannaosta 2007-11-24 C-vapen 1 Tobias Wikberg C3 Älvenäs PK 48 32 29 S 2 Martin

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

Arkivtidskrifter - en utblick

Arkivtidskrifter - en utblick HÅKAN LÖVBLAD Arkivtidskrifter - en utblick Det kan vara svårt att orientera sig i den stora mängden utländska arkivtidskrifter. Håkan Lövblad ger här en iiversikt över de tidskrifter som finns i Riksarkivets

Läs mer

Digitaliserade beskrivningar av slaviska kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv

Digitaliserade beskrivningar av slaviska kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv Digitaliserade beskrivningar av slaviska kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv Riksbankens jubileumsfond 2010-2012 Projektdeltagare Alexander Pereswetoff-Morath,

Läs mer

Totalsegrare per Klass - Alliansen 2013

Totalsegrare per Klass - Alliansen 2013 Totalsegrare per Klass - Alliansen 2013 Alliansen 1 Alliansen 2 Alliansen 3 Alliansen 4 Alliansen 5 Alliansen 6 C1 Michael Wehrend 1 1 2 2 3 3 6 Martin Ottosson 5 6 1 9 2 14 Elciel Leufvén 4 2 4 8 5 8

Läs mer

Tavla Lag 1 09,00 Klass Förening Kortnr 1 Rikard Johansson C2 Kristianstad PK 31468 2 Bengt Åkeson C3 Svalös pk 20573 3 Peter Johansson C1 Sjöbo

Tavla Lag 1 09,00 Klass Förening Kortnr 1 Rikard Johansson C2 Kristianstad PK 31468 2 Bengt Åkeson C3 Svalös pk 20573 3 Peter Johansson C1 Sjöbo Tavla Lag 1 09,00 Klass Förening Kortnr 1 Rikard Johansson C2 Kristianstad PK 31468 2 Bengt Åkeson C3 Svalös pk 20573 3 Peter Johansson C1 Sjöbo FU-Skf 38580 4 Martin Rydman C1 Sjöbo FU-Skf Tillf 5 Patrik

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar Open Herrar Spelform: Scratch CBA: -2 Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Carlson Johan Korpen Saab 0 75 2 Wiik Jan Korpen Saab 0 77 3 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 83 T4 Thörnkvist Joakim

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

RS-DM 2013 1 ( 3 ) l.lilja@telia.com. 30/6 Ljungbyheds Rallysprint. 16/6 Färs Frosta Specialen. 4/5 Lille Mats Rallysprint. 8/9 Sydsten AMC-Rajset

RS-DM 2013 1 ( 3 ) l.lilja@telia.com. 30/6 Ljungbyheds Rallysprint. 16/6 Färs Frosta Specialen. 4/5 Lille Mats Rallysprint. 8/9 Sydsten AMC-Rajset 1 ( 3 ) RS-DM 2013 21/4 Sturupssprinten 4/5 Lille Mats Rallysprint 19/5 Ystad-Sprinten 6/6 Köpingesvängen 16/6 Färs Frosta Specialen 30/6 Ljungbyheds Rallysprint 12/7 Österlen Sprinten 18/8 Skyttesvängen

Läs mer

Community Archives i Sverigeförutsättningar. Angelica Björlestrand / Presentation 2012-05-25 vid Nordiska Arkivdagarna

Community Archives i Sverigeförutsättningar. Angelica Björlestrand / Presentation 2012-05-25 vid Nordiska Arkivdagarna Community Archives i Sverigeförutsättningar och framtiden Angelica Björlestrand / Presentation 2012-05-25 vid Nordiska Arkivdagarna Inledning rådande bild av att de arkiv som har levererats till arkivinstitutioner

Läs mer

Bibliografier, årsberättelser, rapporter och annat

Bibliografier, årsberättelser, rapporter och annat 1. KB-publikationer Bibliografier, årberätteler, rapporter och annat För betällning kontakta: E-pot: butiken[nabela]kb.e Telefon: 08-463 40 00 Alla prier är inkluive mom (o/p: out of print) Titel ISBN

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Svensk arkivbibliografi 2003 och 2004

Svensk arkivbibliografi 2003 och 2004 Anna Svenson irma ridbäck Svensk arkivbibliografi 2003 och 2004 Irma Ridbäck fortsätter här sitt arbete att företeckna allt som skrivs om arkiv. Den här gången är det utgivningen 2003 och 2004 som redovisas.

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

Sisjöfälten 2015 Mölndals Skytteförening Startlista

Sisjöfälten 2015 Mölndals Skytteförening Startlista Patrull 1 08:30 1 Rickard Alvén C 3 Mölndals Skytteförening 2 Dawid Kaleta C 3 Mölndals Skytteförening 3 Marie Björk C 3 Mölndals Skytteförening Peter Henriksson C 1 Mölndals Skytteförening Urban Waldenström

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Anna Molin hälsade välkommen varefter samtliga presenterade sig.

Anna Molin hälsade välkommen varefter samtliga presenterade sig. ABM Kulturarv Möte i Kulturmagasinet, Sundsvall den 13 mars 2014 Närvarande: Catarina Möllerberg, Lena Nygren, Pia Hoxell, Johanna Ulfsdotter, Karin Sundell och Sven Nordström, Sundsvalls museum; Maggis

Läs mer