landskrona på väg Aktuella stadsbyggnadsprojekt i Landskrona stad Landskrona stads framtidsplaner växer med nya bostäder Näringslivet utvecklas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "landskrona på väg Aktuella stadsbyggnadsprojekt i Landskrona stad Landskrona stads framtidsplaner växer med nya bostäder Näringslivet utvecklas"

Transkript

1 landskrona på väg Aktuella stadsbyggnadsprojekt i Landskrona stad Landskrona stads framtidsplaner Landskrona växer med nya bostäder Näringslivet utvecklas

2 ANNA THOTT Stadsbyggnadschef Landskrona på väg förord I Din hand håller Du nu en beskrivning av de viktigaste bygg- och utvecklingsprojekten i Landskrona. Landskrona stads politiker har givit oss tjänstemän ett tydligt uppdrag: Landskrona skall återta sin position som en välmående stad i södra Sverige. Ett strategiskt utvecklingsprogram - Vägval Landskrona - antogs i kommunfullmäktige våren Ett av de mest verkningsfulla instrumenten för att uppnå målen är stadsbyggnadsfrågorna och boendekvaliteterna, som stadsbyggnadsförvaltningen och dess nämnd ansvarar för. Ett av de tydligaste målen under förra mandatperioden gällde att ta fram planer för 1500 nya, attraktiva bostäder. Det har vi gjort! Nu blir nästa steg att verkligen genomföra planerna. Samtidigt kan vi inte stanna där. Idag söker sig allt fler till städerna och med de förutsättningar som Landskrona har, med till exempel vår vackra stadskärna, ska vi bygga vidare på de värden vi har. Stadskärnans kvaliteter bör på sikt kunna expandera söderut på bangården och förtätas och rustas upp. Vi har också ett rikt kultur- och fritidsutbud och ett attraktivt läge vid sundet med hamnar och stränder. Borstahusenprojektet, med ca 1100 bostäder, kommer att bli mycket fint och fungera som en nytändning inför Landskronas nya positionering inom Öresundsregionen och på sikt ge ökad tillväxt. Jönsaplan, Albano (Västerpark) och Lägerplatsen är några förtätningsprojekt i staden som vi är stolta över och som är ritade av några av landets bästa arkitekter. Det är viktigt för centrala stadens liv och handel att fler människor använder centrum. Jönsaplan var först ritat som ett renodlat bostadsprojekt. Det är sedan ändrat till att även omfatta ett hotell och därmed en mer publik verksamhet, vilket är bra för denna centrala plats i staden. Flertalet byggprojekt har regional attraktionskraft med sin närhet till Öresund och kommer att ge staden positiv inflyttning. Med detta skapas också förutsättningar för nya företagsetableringar vilket sammantaget ger ökad skattekraft och ökad ekonomisk aktivitet. Vi har utarbetat en långsiktig utvecklingsstrategi för staden i form av en fördjupning av översiktsplanen, och en översiktsplan som omfattar hela kommunen med fokus på byarna och landsbygden. Vi har idag en s.k. planberedskap, dvs. byggklar mark för bostäder, som omfattar över 400 bostäder i byarna. Visionen om en fast järnvägsförbindelse till Köpenhamn kan kanske vid en första tanke låta utopisk. Men efter att ha utrett frågan visar det sig vara ett väl så gott alternativ till andra presenterade lösningar för en ny fast förbindelse över Öresund, både vad gäller restider som ekonomi. Skulle denna järnvägstunnel, mellan vår västkustbana och Nordhavn/Österport, bli aktuell så öppnar sig en helt ny framtid för Landskrona. Vi hoppas att vi med denna kortfattade projektkavalkad kan inspirera Er till samma framtidsoptimism som vi känner för Landskronas framtid. Byggfrågor engagerar och många olika åsikter om vad och hur vi ska bygga finns förstås. Kontakta oss gärna! Anna Thott Stadsbyggnadschef

3 Innehåll landskrona på väg 6 Stadsbyggnadsförvaltningen 8 aktuella stadsbyggnadsprojekt 12 Borstahusen 17 Jönsaplan 18 Lägerplatsen 20 Västerpark 22 stadsutveckling ÖSTER 24 Glumslöv hällstorp Handelsmannen 26 häljarps Parkstad 30 näringslivet i landskrona DSV Biltema 32 arkitektur i Landskrona 36 landskrona mot Framtiden EUROPASPÅRET Framtidsplan Redaktion Planavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen Anna Thott stadsbyggnadschef Johan Nilsson planchef Fredrik Karlsson planarkitekt Mattias Schriever-Abeln planarkitekt Design flink., flink-art.dk och Landskrona stad Tryck Danagård LITHO AB, maj 2015

4 Planavdelningen Planavdelningen arbetar med att ta fram detaljplaner som möjliggör nya bostadsområden, grönområden och verksamhetsområden på initiativ från offentliga organ eller enskilda intressenter. Kommunstyrelsen eller stadsbyggnadsnämnden ger uppdrag att utarbeta ett planförslag. Det finns ett antal olika typer av planer, den kommunomfattande översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. STADSARKITEKTAVDELNINGEN Stadsarkitektavdelningens ansvarsområden är att hantera förhandsbesked, bygglov, bygganmälningar, samt tillsyn och rådgivning inom dessa fält. Utformning och gestaltning av stadens offentliga platser är en annan uppgift som finns inom avdelningen. Det finns en begränsning på 10 veckor för handläggning när ärendet är komplett, Landskronas handläggningstid ligger på ca 2-3 veckor i genomsnitt. Avdelningen erbjuder även Bygglovrådgivning som är en tjänst som tillhandahålls varje helgfri torsdag kl. 13:00-16:00. Då är det möjligt att komma på besök utan krav på tidsbokning, med frågor kring att söka bygglov, utformning, energi mm. Mark- och exploateringsavdelningen Mark- och exploateringsavdelningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för nybyggnation av attraktivt boende inom hela stadens yta. Avdelningen ska också kunna erbjuda mark för befintliga företag att expandera samt möjliggöra för nyetableringar. Verksamheten innefattar också tecknande av avtal för tomträtter, arrenden, kolonilotter och fastighetsförsäljningar samt förvaltning av stadens markreserv i väntan på exploatering. Den kommunala lantmäterimyndigheten Den kommunala lantmäterimyndigheten svarar för redovisningen av fastighetsindelningen i Landskrona stad. Alla typer av förändringar i markens indelning i fastigheter handläggs av Lantmäterimyndigheten i olika typer av förrättningar. De vanligast förekommande åtgärderna vid en lantmäteriförrättning är avstyckning. MBK- och GIS-avdelningen MBK- och GIS-avdelningen hanterar all typ av geografisk information, så kallad geodata. Avdelningen samlar in, lagrar, analyserar och presenterar geodata. Konkret skapar avdelningen olika kartor, för register som t.ex. adress, lägenhet och byggnad samt gör avancerade analyser. Allt fungerar som underlag till beslut i stadsbyggnadsprocessen. 40 anställda/ 6 avdelningar Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar bland annat med stadsplanering, bygglovhantering, kartproduktion, fastighetsbildning och frågor som rör mark- och exploatering. Förvaltningens arbetsområden spänner mellan den långsiktiga strategiska planeringen för staden till enklare administrativa ärenden. Stadsbyggnadsförvaltningen består av sex avdelningar som arbetar mot Stadsbyggnadsnämnden, vilken styr förvaltningen politiskt. Förvaltningen har ca 40 anställda och leds av förvaltningschef Anna Thott. Avdelningen för ekonomi och administration Avdelningen för ekonomi och administration är behjälplig stadsbyggnadsförvaltningens alla avdelningar med ekonomiska och administrativa frågor, såsom diarieföring, fakturering och nämndsadministration. 6 7

5 handelsmannen hällstorp Aktuella stadsbyggnadsprojekt i landskrona Glumslöv Hällstorp Glumslöv ARBETSMATERIAL LANDSKRONA västerpark HANDELSMANNEN Borstahusen Lägerplatsen jönsaplan lägerplatsen västerpark näringslivet DSV logistikcenter arkitektur i landskrona storken arkitektur i landskrona näringslivet Townhouse jönsaplan biltema STADSUTVECKLING ÖSTER häljarps parkstad EUROPASPÅRET EUROPASPÅRET Häljarps parkstad borstahusen 8

6 landskrona växer med nya bostäder illustration projekt borstahusen. Veidekke och vilhelm lauritzen arkitekter.

7 KAROLINA BJERLER planarkitekt Johan Nilsson Planchef Planerad byggstart 2015 borstahusen Havsnära bostäder är eftertraktade på den regionala bostadsmarknaden. Borstahusen utgör en stor outnyttjad potential när det gäller att dra till sig nya invånare till Landskrona. Campingen har flyttat norrut och integrerats med stugbyn vid Erikstorp. Golfbanan samlas till en sammanhängande 36 håls seasidebana. Ambitionen är att skapa en attraktiv året-runt destination där golfbana, camping, hotell, restaurang och stugby kan fungera gemensamt och uppnå synergieffekter. När Borstahusenprojektet står färdigt kommer detta innebära cirka 1000 nya bostäder. Illustrationer av Veidekke och Vilhelm Lauritzen arkitekter. Sedan planprogrammet för Norra Borstahusen godkändes i kommunfullmäktige i mars 2012 har två detaljplaner inom området arbetats fram. Den första detaljplanen, som fått namnet Fritiden, har möjliggort för en flytt av campingen, som tidigare låg söder om Lill-Olas, till området för den befintliga stugbyn utan att man behövt inkräkta på vare sig golfbanan eller vegetationen i Lill- Olas. I den södra delen av området finns en nybyggt receptionsbyggnad ritad av lokala arkitekten Ulf Roos, som även inrymmer spaavdelning, café, livsmedel och cykeluthyrning. tillåts vara högre så att även bakomliggande hus får havsutblickar, likt den upptrappande befintliga bebyggelsen i Borstahusen och Svaneholm. Inspiration vad gäller utformning, färgsättning, skala och volym är hämtat från Borstahusens fiskeläge. Stranden framför bebyggelsen kommer att rustas upp och närmast fördubblas. En ny brygga, toaletter, promenadstråk och nya planteringar planeras. I Strandbyn kommer det finnas både lägenheter, radhus, kedjehus och friliggande hus. Ett Borstahusen i modern tappning med spännande arkitektur på första parkett vid Öresund! Oskar Nilsson Affärsutvecklare På ett fantastiskt läge med vidsträckt utsikt över Öresund och Ven kommer Veidekke Bostad skapa stenhus som kombinerar modern arkitektur med den pittoreska och mysiga känslan i Borstahusen Den andra detaljplanen, som fått namnet Strandbyn möjliggör byggnation av de första 180 bostäderna inom det område som tidigare huvudsakligen varit camping. Planen föreslår fyra rader av bebyggelse längs havet. Den främre raden har en lägre höjd på 1,5 våning medan den bakre bebyggelsen Illustration interiör med vy mot Öresund. Veidekke och Vilhelm Lauritzen arkitekter. 12

8 SKISS, BOTTENPLAN SKISS BOTTENPLAN SKISS, PLAN 2 SKISS PLAN 2 PRINCIPFASAD. PRINCIPFASAD DEN NYA RECEPTIONSBYGGNADEN PÅ BORSTAHUSENS CAMPING, AV MAGASIN A ARKITEKTER 14 RECEPTIONSBYGGNADEN ÖVERST OCH SERVICEBYGGNAD TILL VÄNSTER. SPA-DEL I RECEPTIONS- BYGGNAD TILL HÖGER. MAGASIN A ARKITEKTER. Vi ser stora fördelar i att det skapas en attraktiv året-runt destination där golfbana, camping, hotell, restaurang och stugby kan samverka och dra nytta av varandra. Detta stärker Landskrona som turistort. Bengt Westerberg Borstahusens camping 15

9 HARALD KLEIN planarkitekt Johan Nilsson Planchef Byggprojektet under planering jönsaplan Centralt placerat i Landskronas historiska stadsmiljö finns en fastighet som är tänkt att bebyggas med bostäder, hotell och lokaler för t.ex. café och annan publik näringsverksamhet. Paulssons fastigheter har erbjudits byggrätten på fastigheten. Paulsson fastigheter AB har initierat en parallellskiss där Jais Arkitekters har korats som vinnare och det förslag det ska arbetas vidare med. Kvarteret delas i två vinkelställda byggnader med två underjordiska garagevåningar, och fyra bostäder/ hotel/konferens plus en indragen takvåning. Mot Sofia Albertina kyrka planeras en gemensamt utformad plats, och på kajsidan mot Nyhamn en mötesplats med restaurang i bottenvåningen. Fasaderna är tänkta stramt teglade och konferensutrymme på andra plan med en säckskurad puts och inslag av kalksten mot kyrkan och Södra Långgatan. Mot kajkanterna återfinns glasade partier och en inbjudande utformning. Förslaget omfattar även ett 40-tal nya lägenheter i flerbostadshus. Projektet andas värdighet mot kyrkan och är mer lekfullt utformat mot vattnet. Landskrona Nyhamn. Här har en ny strandpromenad skapats, och en bro mellan Nyhamn och Jönsaplan. Landskrona centrum Vi arbetar nu intensivt med marknadsundersökningar och bygglovhandlingar och hoppas på att kunna genomföra detta fantastiska projektet som skulle ge fler attaktiva bostäder och en ny hotell- och konferensanläggning i centrala Landskrona Peter Billquist VD Paulssons fastigheter Landskrona Illustration projekt Jönsaplan. Jais arkitekter 16 17

10 Lisa Lindekranz Planarkitekt Byggstart planerad till 2016 Lägerplatsen Lägerplatsen ligger strax norr om Landskronas centrala delar, vid Strandvägen. Namnet Lägerplatsen kommer av att kvarteret ligger intill Exercisfältet, som längre tillbaka i tiden använts för militära ändamål. Exercisfältet är numera ett naturreservat och möjlighet till rekreation och sportaktiviteter finns här. Söder om kvarteret finns ett mindre skogsområde med lekplats. Därefter tar Citadellskolonierna och Citadellet vid. Havet och strandpromenaden ligger i väster. Här finns även en småbåtshamn. Kvarteret nås enkelt med bil via Carl XI: väg och Artillerigatan och med cykel via stadens cykelvägnät. Hållplats för stadsbuss finns i närheten. Utmed Artillerigatan finns viss service i form av matbutiker, konditori och restauranger. Bebyggelsen kring Lägerplatsen består av villor och radhus från olika tidsepoker med vackert varierad arkitektur. Inom kvarteret planeras för bostäder i flerfamiljshus i tre våningar med en indragen fjärde våning. Ett 30-tal lägenheter kommer att kunna inrymmas. Byggnaderna kommer att uppföras kring en samlande grönyta som öppnar sig mot väster. Här planeras för gräsytor, sittmöjligheter, odlingslotter och t.ex. bouleplaner för de boende. Ett miljöhus för sopsortering skall också finnas på gården. Husen föreslås få ett nutida formspråk med stensockel och fasader i puts eller tegel. Balkonger kommer att finnas i flera vädersträck och från de övre våningsplanen kommer man att ha utsikt över Öresund. Parkering för de boende placeras i tomtens sydvästra del och utmed Öresundsgatan. tema: arkitekter 18

11 mårten olsson mark- och exploateringschef Landskrona stad Med Västerpark får Landskrona både ett modernt äldreboende och en centrumnära profilbyggnad som blir ett nytt inslag i stadens skyline. Samtliga bostadslägenheter får fri utsikt över Öresund, Ven och det skånska landskapet. Lisa Lindekranz Planarkitekt planerad inflyttning sommaren 2016 Västerpark Bostadskvarteret Västerpark ligger strax norr om Landskronas centrala delar i stadsdelen Väster. Omgivande bebyggelse består av både flerfamiljshus i ca 4 till 5 våningar samt lägre radhus. Bebyggelsen är från olika tidsepoker vilket ger området en blandad och charmig karaktär. I närheten finns förskola och skola. En park gränsar till kvarteret. Parken är nyligen upprustad och här finns en lekplats och plats för bollspel. Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov i juni 2014 för flerbostadshuset inom kvarteret. Kvarteret nås via Suellsgatan. Busshållplats för både regionbuss och stadsbuss finns i närheten och kvarteret är kopplat till stadens gång- och cykelvägnät. Mindre kvartersbutiker och bageri finns inom räckhåll. Havet och kusten ligger ca 1 km rakt västerut. Inom kvarteret planeras för bostäder i enfamiljshus och radhus i 1 till 2 våningar samt i ett punkthus på 12 våningar. Utmed Norra Infartsgatan placeras huskropparna tätt för att harmonisera med befintliga gatuhus på andra sidan gatan. På husens västra sida får man en skyddad trädgård i västerläge som vetter in mot det gemensamma gårdsrummet. I punkthuset kommer det att inrymmas bostäder både i form av vårdboende i de nedre planen och 22 bostadsrätter längre upp i huset. Från övre våningarna kommer de boende att få en vidsträckt utsikt över staden och Öresund. Balkonger finns i flera vädersträck. Parkering sker på de egna tomterna samt i gemensamma garage och carportar.. Byggherrar är HSB Landskrona och Midroc. Illustrationer projekt Västerpark. Ritat av Jais Arkitekter 21

12 CHRISTIAN ALEXANDERSSON VD - LANdskrona stadsutvecklingsbolag PROJEKTET ÄR PÅBÖRJAT STADSUTVECKLING - ÖSTER Våren 2014 påbörjades stadsförnyelsen av Öster, ett projekt där stadsdelen ska utvecklas genom skapandet av fler allmänna mötesplatser och en mer tilltalande stadsmiljö. Det innebär bla att gator har lagts om, belysningen ersatts med moderna armaturer, trottoarer fått ny beläggning och mer grönska har tillförts gaturummen. Längs Östergatan har nya mötesplatser skapats och befintliga har rustats upp, bland annat med hjälp av vegetation, ny ljussättning och utrustning som bänkar och papperskorgar. Den tidigare så enformiga gatan utan träd och få sittmöjligheter har därmed fått en helt ny karaktär. Dammhagsparken kommer att genomgå en ansiktslyftning. Idag är den relativt anonym och många uppfattar den som en otrygg plats. Det finns inte heller något tydligt samband mellan skolgården och parken vilket innebär att eleverna inte använder den i någon större omfattning under raster och fritid. I planerna ingår bättre belysning, nya parkmöbler, ytor för spontan lek, en ordentlig plats för grillning och tydligare gångstråk. Parkmiljön ska vara en trygg och säker plats att vistas i. Ambitionen är att parken och torget i sig kan bli både ett utflyktsmål och en upplevelse på väg till något annat. Ett av de större innerstadsprojekten som staden genomför under 2015 är ombyggnation av Dammhagsparken och Saluhallstorget med omgivande miljö. Illustration Östertorg. Tengbom Efter ombyggnaden kommer parken att bli lite större, den gröna ytan är tänkt att binda ihop den med skolgården. Delar av Saluhallstorget, öster om den gamla Saluhallsbyggnaden, ska förvandlas till ett parktorg. I torgets västra del, stensätts marken runt saluhallsbyggnaden. Ytan ska möbleras bland annat med bänkar och stora krukor med grönska. Planer finns även på någon typ av vattenkonst. Norrut, mot skolan, och sydväst, över Regeringsgatan och mot Biblioteket, tillåts den stenlagda ytan breda ut sig i syfte att koppla samman skolgården på Dammhagskolan, torget och Biblioteksplan. Photographer: Philip Löhmann 22 Illustration Föreningsgatan. Tengbom

13 Johan Nilsson planchef Lisa Lindekranz Planarkitekt Projektet är påbörjat Gumslöv - hällstorp Projektet är under planering glumslöv - Handelsmannen I Glumslövs västra delar med en fantastisk utsikt över Öresund och Ven ligger kvarteren Nannagården, Friggagården och Sigyngården. Öster om kvarteren breder Glumslövs samhälle ut sig med småskalig bebyggelse i en till två våningar. I Glumslöv finns tågstation med förbindelser både norrut och söderut. Här finns även regionalbusstrafik till Helsingborg och Landskrona. Cykelväg finns också till Landskrona och Helsingborg. Kvarteren trafikförsörjs via Hövdingaleden och motorvägspåfart finns på behändigt avstånd i Rydebäck. Det fungerar utmärkt att pendla från Glumslöv till övriga regionen. I Glumslöv finns skola och förskola upp till årskurs 9. På orten finns dessutom bibliotek, matbutik, pizzeria och kyrka med församlingshem. Det finns ett rikt föreningsliv i Glumslöv med idrottsföreningar, scoutkår och byalag. Badmöjligheter och småbåtshamn finns i Ålabodarna strax väster om Glumslöv. Goda rekreationsmöjligheter finns i närbelägna naturreservatet Hilleshögs dalar. Golfbana finns också i närområdet. En utbyggnad av kvarteren är påbörjad och den nya bebyggelsen består av villor i en till två våningar med modern karaktär. Lediga villatomter finns i området. Tomtstorlekarna ligger mellan 400 m 2 och 900 m 2 Dessa förmedlas via ett antal mäklare och byggfirmor. Centralt beläget i Glumslöv ligger kvarteret Handelsmannen. Glumslöv ligger på en höjd och från orten bjuds man på vida utblickar över Öresund och det böljande åkerlandskapet. Glumslöv har gamla anor. Kyrkan är från 1100-talet och här finns kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Glumslöv är väl försörjt med kollektivtrafik då det finns både tågstation och regionalbuss. Från kvarteret Handelsmannen har man omedelbar närhet till bussen och gångavstånd till stationen. I Glumslöv finns också skola, förskola, bibliotek, församlingshem, matbutik, pizzeria m.m. Havet med småbåtshamn och badplats finns på cykelavstånd i Ålabodarna. I Glumslöv närhet finns goda rekreationsmöjligheter i naturreservatet Hilleshögs dalar. Närbelägen golfbana finns också. I Glumslöv finns mest villabebyggelse och andra typer av boendeformer är därför efterfrågade. I det inledande planarbetet har skisser på flerbostadshus i tre våningar med en indragen fjärde våning tagits fram. Byggnaderna består av flera volymer i olika höjd för att på bästa sätt kunna passas in i byns småskaliga struktur. Från lägenheternas balkonger kommer de boende att få en magnifik utsikt över havet och Ven. Arbetet med detaljplanen kommer att fortskrida under Inom kvarteret arbetar Landskrona stad och HSB, Landskrona för att förverkliga ett projekt som innebär att lägenheter uppförs i två till tre byggnader. ARBETSMATERIAL LANDSKRONA Skisserat förslag till bebyggelse inom kvarteret Handelsmannen. Illustration av Magasin A arkitekter Magasin A arkitekter Kvarteret Handelsmannen har ett centralt läge i Glumslöv. Här finns möjlighet att skapa ett modernt och bekvämt boende med vidsträckt utsikt över Öresund. Mikael jönsson vd HSB Landskrona 24 25

14 KAROLINA BJERLER Planarkitekt Byggprojektet är påbörjat Häljarps Parkstad Häljarp med närhet till natur, service, golf och avkopplande rekreationsområden växer fram som en allt mer populär bostadsort. Orten är belägen endast ett fåtal kilometer från Landskrona centrum och erbjuder utmärkta cykelvägar in till staden. HSB Landskrona har påbörjat sin byggnation i Häljarps Parkstad tillsammans med AB Bygg Companiet. De 9 parhus om totalt 18 lägenheter som är först ut i projektet, kommer erbjuda ett seniorboende för 55+ i bostadsrättsform. Samtliga parhus i Parkstaden har carport och erbjuder trädgårdar som vetter mot en vacker gröning. Området har välplanerade och attraktiva grönytor, och en egen liten sjö strax intill Saxtorpsskogen. Häljarps pendeltågstation erbjuder utmärkta kommunikationsmöjligheter om du önskar resa inom Skåne. Du kan också enkelt ta dig till Helsingör eller Köpenhamn. Med bil är du snabbt ute på E6:an. HSBs ledord är låg energiförbrukning, stenhus och säker byggmetod samt hög standard i materialvalen. HSB har även i samarbete med Fiskarhedenvillan, ett 70-tal fribyggartomter till försäljning i Parkstaden. Tomterna som är ca 600 kvm stora, är belägna strax väster om de 9 parhusen. På en av tomterna har Fiskarhedenvillan uppfört ett visningshus. Detaljplanen i området medger cirka 200 småhus och radhus. Marklägenhet Häljarp HSB 26

15 näringslivet utvecklas i landskrona östergatan,landskrona

16 Vi är väldigt nöjda med vårt nya huvudkontor i Landskrona. Ett strategiskt läge i kombination med ett varmt mottagande från Landskrona kommun och bra kommunikationsmöjligheter för DSVs personal, gjorde Landskrona till det självklara valet för placering av vårt nya logistikcenter och port mot Europa. Magnus Malmqvist VD för DSV Road AB harald klein Planarkitekt näringslivet i landskrona DSV Logistikcenter Med DSVs logistikanläggning blir Landskrona ett transportnav i norra Europa. DSV-koncernen är en global leverantör av transport- och logistiktjänster och finns etablerade världen över med egna kontor i mer än 70 länder. En betydande global aktör. Etableringen innebär att arbetsplatser tillskapas inom kommunen. näringslivet i landskrona / Projektet är under planering Biltema Under hösten 2014 vann detaljplanen laga kraft som möjliggör ett Biltema-varuhus vid handelsplats Weibullsholm i Landskrona. Det tänkta läget är längs Österleden mellan järnvägen och Ö&B. Om allt går i lås så kan Biltema öppna i Landskrona under våren DSV Logistikcenter. Arkitekt: AK83 Arkitektkontoret A/S, Kaj Bøgh Jensen, 2012 Arkitekturen är utmanande och har gett Landskrona en ny siluett i huvudentrén till staden. Byggnaden belönades med Landskrona stads stadsbyggnadspris 2012 med följande motivering: Byggnaden utstrålar en självsäkerhet och är ett vackert landmärke som annonserar staden på ett värdigt sätt. Byggnadens generösa glasytor och stora terrasser ger föraningar om en attraktiv arbetsmiljö. (...) Med sitt läge vid motorvägen, nära Öresundsbron och mitt i Öresundsregionen väntas alla viktiga marknader enkelt kunna nås. Anläggningen är en av Skånes största logistikcentraler. De byggnader som uppfördes under 2012 är första etappen av totalt tre. Kontorshuset sticker ut från de enklare lagerbyggnaderna med sin spetsiga planform och svarta betong- och glasfasader. Arkitekturen är utmanande och har gett Landskrona en ny siluett i huvudentrén till staden. Byggnaden belönades med Landskrona stads stadsbyggnadspris 2012 med följande motivering: Byggnaden utstrålar en självsäkerhet och är ett vackert landmärke som annonserar staden på ett värdigt sätt. Byggnadens generösa glasytor och stora terrasser ger föraningar om en attraktiv arbetsmiljö. Arkitekturen är modern med svarta fasader, utanpåliggande solavskärmning och stora glaspartier som strålar vackert av ljus om natten. Byggnaden är ritad av arkitekt Kaj Bøgh Jensen vid Arkitektkontoret AK Etableringen väntas stärka den befintliga handelsplatsen Weibullsholm som i dag innehåller COOP, Jysk, Ö&B samt Kronans droghandel, och fler handels etableringar är troligen att vänta i kölvattnet av Biltema. Etableringen innebär att Preems bensinstation flyttar över infartsvägen och hamnar direkt söder om Ö&B. Illustrationsplan projekt Biltema 30 31

17 Storken bostäder adress: Pilgatan/Tranchellsgatan/Viktoriagatan arkitekt: Frans Ekelund Stadsarkitekt Frans Ekelund gav den stora huskroppen liv genom att bryta ner den i mindre delar med skiftande karaktär och detaljutformning. Brutna eller neddragna takfall växlas med höga gavelpartier. Entrépartierna är ömsom indragna i fasaden, ömsom utskjutande. Vissa entréer har raka omfattningar medan andra har en parabelformad eller sadeltaksformad markering. Trappfönstren varieras mellan raka eller ovala former. Byggnaderna bär drag av wienerjugendstil. Mot gården är fasaderna enhetliga. ÅSA LINDBORG Stadsarkitekt Arkitektur i Landskrona Johan Nilsson planchef Landskrona stad har inför jubileumsåret 2013 arbetat med att ta fram en bok om Landskronas arkitektur. Storgårdskvarteret ger stora ljusa gårdar med plats för grönytor och planteringar. Totalt byggdes här 181 lägenheter. Längs Pilgatan ligger radhus med mindre trädgårdar, även de signerade Ekelund. Tillsammans med de små grönytorna framför hyreshuset bildas här ett vackert gaturum. townhouse adress: Gamla kyrkogatan 13, Landskrona arkitekt: Jonas Elding och Johan Oscarsson 2009 Tanken med boken är att lyfta fram några av stadens mest framstående byggnader och den mosaik av arkitektur som finns i Landskrona. I boken finns välbevarade, tidstypiska representanter, men också hus som sticker ut. Byggnader som är viktiga ur ett historiskt perspektiv mer än för de arkitektoniska kvaliteterna har också fått ta plats. Framstående arkitekter har genom åren verkat i Landskrona. I boken presenteras sju arkitekter som är, eller har varit, verksamma i staden. Några av arkitekterna har varit aktiva här under en stor del av sina yrkesverksamma liv och kommit att forma stora delar av staden medan andra endast lämnat enskilda men betydelsefulla avtryck. I boken finns också ett kapitel om Landskronas stadsutveckling som är tänkt att ge en ram kring de enskilda objekten och placera dem i ett sammanhang. Förhoppningen är att man som läsare lätt ska kunna ge sig ut på arkitekturvandringar antingen i läsfåtöljen eller till fots. I Landskrona är arkitektur viktigt! Den byggda miljön är utan tvekan en av stadens främsta tillgångar. Boken finns att köpa på Akademibokhandeln, museet och Turistbyrån i Landskrona. Arkitektur engagerar! Townhouse är ett gott exempel på hur små tillägg i stadsmiljön kan påverka större sammanhang. Volymen har med stilsäker hand infogats i den äldre stadsstrukturen. Den lokala byggnadstraditionen har satts åt sidan och en avskalad, minimalistisk arkitektur ger platsen spänning och variation. Byggnaden ger en upplevelse utöver det traditionella och utmanar arkitekturens konventionella normer. Fasaden i slät vit puts har väl placerade fönster i liv utan detaljer och ger volymen en lugn balans. Den smala lucktomten på endast fem meter har en yta om 75 m². Bakom huvudbyggnaden finns en innergård och ett mindre gårdshus. Boken ARKITEKTUR I LANDSKRONA finns att köpa på Akademibokhandeln, turistbyrån och museet i Landskrona. Läs om stadens historia och den omtalade arkitekturen

18 Landskrona stads planer mot framtiden Lindeshamn, Landskrona

19 Fjärrtåg med ny stambana Göteborg Jönköping Stockholm Regionaltåg Göteborg Halmstad Godstrafik mattias schriever-abeln Planarkitekt Landsk rona S Helsingborg Landsk rona C Lund Hässleholm Helsingør Nivå Helsingborg Landskrona C Hässleholm Växjö/ Kalmar Kristianstad/ Karlskrona Høje Taastrup København H Helsingborg - rangering Landskrona S Åstorp Teckomatorp Eslöv Hässleholm København H København H Landskrona S Roskilde Lund Jylland Ny Ellebjerg CPH/Kastrup Malmö C Ny Ellebjerg CPH/Kastrup Malmö C Ny Ellebjerg Femern Bælt Ørestad CPH/Kastrup Malmö C - rangering Hamburg Landskrona mot Framtiden/ EUROPASPÅRET Linje A. Stockholm - Hässleholm - Lund - Malmö - CPH - København H Linje B. Göteborg - Halmstad - Helsingborg - Lund - Malmö - CPH - København H... Hamburg Linje C. Göteborg - Halmstad - Helsingborg - Landskrona - København H Linje D. København H - Hamburg Linje E. Stockholm - København H - Hamburg Linje 1 och 2. Malmö - CPH - København H - Landskrona S - Lund - Malmö Linje 3. Halmstad - Helsingborg - Landskrona S - København H - CPH - Malmö - Lund - Hässleholm - Kristianstad Linje 4. Helsingborg - Landskrona S - København H - CPH - Malmö - Lund - Hässleholm - Växjö Linje 5. Halmstad - Helsingborg - Landskrona C - Lund - Malmö - CPH - Roskilde Linje 6. Helsingborg - Landskrona C - Lund - Malmö - CPH - København H - Landskrona S - Helsingborg OSLO/ GÖTEBORG Linje 20. Västkustbanan - Åstorp - Teckomatorp - Landskrona - København H - Ny Ellebjer - Hamburg Linje 21. Södra stambanan - Hässleholm - Eslöv - Teckomatorp - Landskrona - København H - Ny Ellebjer - Hamburg Linje 22. Södra Stambanan - Hässleholm - Eslöv - Malmö - CPH - Ørestad - Ny Ellebjer - Høje Taastrup - Jylland - Tyskland STOCKHOLM I takt med att vår region växer och utvecklas behöver förbindelserna över Öresund stärkas. Öresund är idag en trång passage i det europeiska core network, det vill säga de av EU prioriterade transportkorridorerna genom Europa, som länkar samman transporter mot Oslo och Stockholm och söderut via Hamburg mot Frankrike och Italien. Denna transportkorridor är utpekad både för godstransporter och för persontransporter med moderna höghastighetståg. När den fasta förbindelsen över Fehmarn Bælt står klar kommer trycket att öka på den nuvarande Öresundsförbindelsen. Förbindelsen Landskrona- Köpenhamn kan hantera alla slag av järnvägstransporter: godståg, hög-hastighetståg och regionaltåg. Detta är unikt. De andra studerade alternativen till ny Öresundsförbindelse klarar inte detta. Den skapar stora restidsvinster och avlastning i järnvägsnätet i Öresundsregionen. En bilförbindelse mellan Helsingborg och Helsingør ingår som en naturlig del i Europaspåret. En bilförbindelse bidrar med stora restidsnyttor i vägnätet, den kopplar effektivt samman Sverige med Danmark, norra Själland med nordvästra Skåne och bidrar till finansieringen av en ny järnvägsförbindelse. Med Europaspåret kan också antalet godståg över Öresundsbron reduceras. På så sätt avlastas de hårt trafikerade spåren vid Malmö och CPH/ Kastrup. Därigenom skapas bättre tillgänglighet till flygplatsen för resenärer från både Sydsverige och Danmark. Även Öresundsmetron är viktig för att öka samverkan mellan Köpenhamn och Malmö, genom halverad restid mellan städernas centrala delar och ökad kapacitet. Denna förbindelse är en viktig del i regionens utveckling oavsett Europaspåret. Europaspåret löser frågan kring höghastighetståg och andra fjärrtåg, godståg och regionaltåg. Det fungerar därmed som en helhetslösning för Europa, Norden och Öresundsregionen. För att läsa utredningen gå in på Landskrona.se 00:14 KØBENHAVN LANDSKRONA Det är viktigt att det finns alternativa möjligheter att korsa Öresund. En ökad integration i Öresundsregionen har stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i regionen. Möjligheten att arbetspendla över Öresund från ett större område än idag gynnar en sådan utveckling. Lennart Serder Serder & Serder 36 HAMBURG

20 Landskrona mot Framtiden/ Framtidsplan Med en ny förbindelse via Landskrona över sundet skulle Landskrona ta plats, inte bara som en ort i Skåne, utan som en av de starka kärnorna runt sundet. Anläggandet av en station i det nuvarande industriområdet söder om stadskärnan skulle skapa just det incitament för förnyelse och investering som staden söker. Stationsläget skulle utgöra en efterlängtad och nödvändig katalysator för en stadsförnyelseprocess med många positiva förtecken. En framväxande södra stadsdel skulle åter ge stadskärnan ett centralt läge med ett flöde av människor som ger nya förutsättningar för handel, nöje och service. Stadsdelen Öster som idag präglas av ett socioekonomisk utanförskap kommer att ligga mitt i smeten, med förnyade möjligheter att integreras i staden och regionen. Ett förverkligande av framtidsplanen startar i gränslandet mellan befintligt och nytt. På så sätt skapas flöden och starka kopplingar inom och mellan stadens olika delar. Här, i gränslandet mellan befintlig stadkärna och nuvarande bangården, samlas nya institutioner, service och mötesplatser som lockar besökare från hela Landskrona och regionen. Tankarna kommer innebära viktiga framtida avvägande mellan nya funktioner och aktiviteter utan att begränsa möjligheterna för de befintliga verksamheterna. Stadsbyggnadsvision Illustration söderifrån av White Arkitekter, Malmö. 38

21 kontakt adress Landskrona stad Stadshuset drottninggatan Landskrona Telefon Epost

EUROPASPÅRET 00:14 LANDSKRONA KØBENHAVN. Nya core network-förbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling OSLO/ GÖTEBORG

EUROPASPÅRET 00:14 LANDSKRONA KØBENHAVN. Nya core network-förbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling OSLO/ GÖTEBORG EUROPASPÅRET Nya core networkförbielser i Öresusregionen för internationell och regional utveckling OSLO/ GÖTEBORG 00:14 LANDSKRONA KØBENHAVN HAMBURG STOCKHOLM ESS nästa fasta Öresusförbielse? I takt med

Läs mer

Verksamhetsmark. landskrona.se

Verksamhetsmark. landskrona.se Verksamhetsmark Strategiskt läge Landskrona är en medelstor stad med 43 000 invånare, strategiskt belägen i den växande Öresundsregionen. Inom en timmes restid når du ett område med hela 3,7 miljoner invånare.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Att leva, arbeta och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med både hjärta och puls. Mötesplatsen Båstad erbjuder ett levande kultur- och nöjesliv och en

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 www.valhallpark.se Boende Arbete Fritid Kommunikationer Handel - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 Var ligger Valhall Park? Valhall Park ligger ett stenkast från havet, 5 kilometer

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts HASSELPARKEN Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts > Drömmer du om att få stans grönaste utsikt med egen park och terrass, så att du kan njuta av naturen året

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Nannagårdens idévillor. formgivna av dig och arkitekten

Nannagårdens idévillor. formgivna av dig och arkitekten Nannagårdens idévillor formgivna av dig och arkitekten Moderna villor med personlig utformning Glumslöv en av södra Sveriges vackraste platser Glumslöv är beläget mellan Helsingborg och Landskrona med

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Så här vill vi bo. En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt. Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure

Så här vill vi bo. En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt. Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure Så här vill vi bo En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure 2(7) I en fristående villa och gärna bygga i egen regi.

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12 Butikscenter > Det handlar om att handla HELSINGBORG KV. ORKANEN 12 17 09 2008 Ett butikscenter på rätt plats vid rätt tidpunkt Östersund INNEHÅLL Innehåll 2 Orientering 3 Visualisering 4 Butiksarealer

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Kvarter 2 - K2A Jeff AB

Kvarter 2 - K2A Jeff AB Kvarter 1 - KBAB Detta kvarter ligger centralt i förhållande till resecentrum och har därmed en mycket god tillgänglighet. Detta faktum och ambitionen att skapa en ändamålsenlig och attraktiv helhet i

Läs mer

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret Gestaltningsprogram 1(10) tillhörande detaljplan för kvarteret Rosen med närområde inom Gamla staden i Norrköping den 25 november 2014 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag:

Läs mer

4-2014. Centralt läge för hyresrätter Sid 8

4-2014. Centralt läge för hyresrätter Sid 8 Objektivt 4-2014 Exklusiva egnahem i Lund Sid 2 8-vånings punkthus i Svedala Sid 6 Centralt läge för hyresrätter Sid 8 På Källbyområdet i södra Lund har NIMAB Entreprenad uppfört totalt 20 stycken exklusiva

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA PROJEKTKATALOG OKT 2014 INLEDNING 2 I Östergötlands sjöstad finns det möjligheter - och efterfrågan På ett och ett halvt år har Motala fått över 600 nya invånare. De

Läs mer

Lillhamra Kv. Vänskapen

Lillhamra Kv. Vänskapen Lillhamra Kv. Vänskapen Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Södra Rosendal. Utopia Arkitekter

Södra Rosendal. Utopia Arkitekter Södra Rosendal Södra Rosendal I fjol sprängde Uppsala storstadsgränsen med 200 000 invånare i kommunen och varje år ökar stadsbefolkningen med ungefär ett Gränna eller ett Sveg. Efterfrågan på bostäder

Läs mer

Bostäder i kv Strömmen

Bostäder i kv Strömmen Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder 2014-02-07 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Ekologi Platsen har stor potential genom att det ligger högt med vacker

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra Lillhamra Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde Lillhamra.

Läs mer

slussplan malmö 69 centralt belägna bostadsrätter vid slussplan

slussplan malmö 69 centralt belägna bostadsrätter vid slussplan slussplan malmö 69 centralt belägna bostadsrätter vid slussplan Huset vid Slussplan har ett magnifikt läge med närhet till både vatten och storstad. Boendet ligger precis intill kanalen som ramar in centrala

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Källbyängar Inspiration 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Nyabostäder 2 RIKSBYGGEN INSPIRATION källbyängar Välkommen till ett strandnära boende i södra Lund Riksbyggen reserverar

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

S:t Ilian. Bostadsrätter med plats för alla

S:t Ilian. Bostadsrätter med plats för alla S:t Ilian Bostadsrätter med plats för alla Gott om plats, både inne och ute Ulla Kolb är arkitekt SAR/MSA med 30 års erfarenhet av bostäder, alltifrån småhus till flerfamiljshus, och arbetar vid det stora

Läs mer

SOV KÖK/VARDAGSRUM (DM) BADRUM/TVÄTT (TAK LUCKA) klassiska kringbyggda skånegården. På Cymbalallén på Skanörs Vångar bor du bekvämt i ljusa

SOV KÖK/VARDAGSRUM (DM) BADRUM/TVÄTT (TAK LUCKA) klassiska kringbyggda skånegården. På Cymbalallén på Skanörs Vångar bor du bekvämt i ljusa Skorstenar: Svart aluminiumplåt typ innspong P Hängrännor: Ofärgad aluminium innspong P Stuprör: Ofärgad aluminium (lika fasad) innspong P ASAD Träpanel grågrön NCS S0 B0 Sockel Betong --- önster mörkgrå

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53

Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53 Samrådsyttrande avseende Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53 av Dalarö Forum medborgarforum 2015-04-20 genom Dalarö Kultur & Föreningscentrum Richard Nordgård,

Läs mer

Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek

Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek Boendet i centrum! Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek och karaktär. I Perstorps Bostäders

Läs mer

paradbostäder af gbj bygg

paradbostäder af gbj bygg kvarteret a r g u s 3 paradbostäder af gbj bygg Unik paradbyggnad från förra sekelskiftet Här föddes det moderna Växjö I mitten av 1800-talet bestod stadsdelen Söder mest av åkermark. Det mesta av marken

Läs mer

PLANPROGRAM för Lomma 30:29 (Solberga) Lomma, Lomma kommun Skåne län

PLANPROGRAM för Lomma 30:29 (Solberga) Lomma, Lomma kommun Skåne län PLANPROGRAM för Lomma 30:29 (Solberga) Lomma, Lomma kommun Skåne län BAKGRUND Fastigheten Lomma 30:29 är idag i sin helhet detaljplanelagd för bostäder i en våning med möjlighet till kontor i det nordöstra

Läs mer

December 2013. En tidning till dig i Småa-kön. i detta nummer. kövisning Kv Lobelian i Södra Hedvigslund Visningshus i Kv Anemonen

December 2013. En tidning till dig i Småa-kön. i detta nummer. kövisning Kv Lobelian i Södra Hedvigslund Visningshus i Kv Anemonen December 2013 En tidning till dig i Småa-kön i detta nummer kövisning Kv Lobelian i Södra Hedvigslund Visningshus i Kv Anemonen 1 Kövisning Kv Lobelian - Södra Hedvigslund kövisning 15 december kl 13-14

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Kom närmare naturen, utan att lämna staden

Kom närmare naturen, utan att lämna staden Kom närmare naturen, utan att lämna staden Det speciella med är inte enbart hur nära du kommer naturen, utan även hur nära du fortfarande är staden. Våra unika radhus i trä är noggrant belägna mellan Nackareservatets

Läs mer

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö Anmäl intresse www.boinassjo.se Bo i Nässjö Välkommen att hyra en av våra nyrenoverade lägenheter i centrala Nässjö Våra lägenheter ligger i centrala Nässjö bara några kvarter från stationen, stadshuset,

Läs mer

HELSINGBORG 2 MALMÖ. Källa: openstreetmap.org

HELSINGBORG 2 MALMÖ. Källa: openstreetmap.org RYDEBÄCK HELSINGBORG 2 1 3 ETAPP 2 4 5 14 13 15 12 11 6 7 8 9 10 MALMÖ Källa: openstreetmap.org 16 VÄLKOMMEN TILL RYDEBÄCK Välkommen till lugnet i Rydebäck, här bor du i idyllen men ändå med närhet till

Läs mer

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö Furulund Naturnära boende i lugn miljö bo inbäddad i grönskan utan att vara långt från stan Det finns ett lugn och en trygghet vi mår bra av och det är den man finner i sitt hem. En del föredrar att söka

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Stora Timrarö. Etapp 1 är nu inflyttningsklart med två nyckelfärdiga hus och det är fler spännande skärgårdshus under produktion.

Stora Timrarö. Etapp 1 är nu inflyttningsklart med två nyckelfärdiga hus och det är fler spännande skärgårdshus under produktion. Stora Timrarö Välkommen ut till den vackra skärgårdsön Stora Timrarö i Stockholms norra skärgård, endast en timme bort från centrala Stockholm. Här erbjuds ett unikt skärgårdsboende med fantastisk natur

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

VILLATOMTER. Lediga villatomter MER INFORMATION

VILLATOMTER. Lediga villatomter MER INFORMATION BYGGA & BO VILLATOMTER Lediga villatomter Källesjö Nybrostrand Köpingebro Sövestad Glemmingebro Löderup Efterfrågan på tomter är stor i Ystads kommun. Att underlätta och skapa möjligheter för bostadsbyggande

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta Handelsplats Entré Båstad Båstad Nya Båstad Entre Båstad Nya Båstad Entre Båstad Här byggs Nya Båstad, ett samhälle för den medvetna och selektiva familjen samt för invånare som prioriterar bra boende

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3

PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3 PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3 TOMTSTORLEK: 26 000 M 2 ADRESS: RETURVÄGEN 1, MÖLNLYCKE - Next Step Group - BYGGFAKTA Detaljplan: Detaljplanen är färdig och byggklar för verksamheter inom handel,

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer