landskrona på väg Aktuella stadsbyggnadsprojekt i Landskrona stad Landskrona stads framtidsplaner växer med nya bostäder Näringslivet utvecklas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "landskrona på väg Aktuella stadsbyggnadsprojekt i Landskrona stad Landskrona stads framtidsplaner växer med nya bostäder Näringslivet utvecklas"

Transkript

1 landskrona på väg Aktuella stadsbyggnadsprojekt i Landskrona stad Landskrona stads framtidsplaner Landskrona växer med nya bostäder Näringslivet utvecklas

2 ANNA THOTT Stadsbyggnadschef Landskrona på väg förord I Din hand håller Du nu en beskrivning av de viktigaste bygg- och utvecklingsprojekten i Landskrona. Landskrona stads politiker har givit oss tjänstemän ett tydligt uppdrag: Landskrona skall återta sin position som en välmående stad i södra Sverige. Ett strategiskt utvecklingsprogram - Vägval Landskrona - antogs i kommunfullmäktige våren Ett av de mest verkningsfulla instrumenten för att uppnå målen är stadsbyggnadsfrågorna och boendekvaliteterna, som stadsbyggnadsförvaltningen och dess nämnd ansvarar för. Ett av de tydligaste målen under förra mandatperioden gällde att ta fram planer för 1500 nya, attraktiva bostäder. Det har vi gjort! Nu blir nästa steg att verkligen genomföra planerna. Samtidigt kan vi inte stanna där. Idag söker sig allt fler till städerna och med de förutsättningar som Landskrona har, med till exempel vår vackra stadskärna, ska vi bygga vidare på de värden vi har. Stadskärnans kvaliteter bör på sikt kunna expandera söderut på bangården och förtätas och rustas upp. Vi har också ett rikt kultur- och fritidsutbud och ett attraktivt läge vid sundet med hamnar och stränder. Borstahusenprojektet, med ca 1100 bostäder, kommer att bli mycket fint och fungera som en nytändning inför Landskronas nya positionering inom Öresundsregionen och på sikt ge ökad tillväxt. Jönsaplan, Albano (Västerpark) och Lägerplatsen är några förtätningsprojekt i staden som vi är stolta över och som är ritade av några av landets bästa arkitekter. Det är viktigt för centrala stadens liv och handel att fler människor använder centrum. Jönsaplan var först ritat som ett renodlat bostadsprojekt. Det är sedan ändrat till att även omfatta ett hotell och därmed en mer publik verksamhet, vilket är bra för denna centrala plats i staden. Flertalet byggprojekt har regional attraktionskraft med sin närhet till Öresund och kommer att ge staden positiv inflyttning. Med detta skapas också förutsättningar för nya företagsetableringar vilket sammantaget ger ökad skattekraft och ökad ekonomisk aktivitet. Vi har utarbetat en långsiktig utvecklingsstrategi för staden i form av en fördjupning av översiktsplanen, och en översiktsplan som omfattar hela kommunen med fokus på byarna och landsbygden. Vi har idag en s.k. planberedskap, dvs. byggklar mark för bostäder, som omfattar över 400 bostäder i byarna. Visionen om en fast järnvägsförbindelse till Köpenhamn kan kanske vid en första tanke låta utopisk. Men efter att ha utrett frågan visar det sig vara ett väl så gott alternativ till andra presenterade lösningar för en ny fast förbindelse över Öresund, både vad gäller restider som ekonomi. Skulle denna järnvägstunnel, mellan vår västkustbana och Nordhavn/Österport, bli aktuell så öppnar sig en helt ny framtid för Landskrona. Vi hoppas att vi med denna kortfattade projektkavalkad kan inspirera Er till samma framtidsoptimism som vi känner för Landskronas framtid. Byggfrågor engagerar och många olika åsikter om vad och hur vi ska bygga finns förstås. Kontakta oss gärna! Anna Thott Stadsbyggnadschef

3 Innehåll landskrona på väg 6 Stadsbyggnadsförvaltningen 8 aktuella stadsbyggnadsprojekt 12 Borstahusen 17 Jönsaplan 18 Lägerplatsen 20 Västerpark 22 stadsutveckling ÖSTER 24 Glumslöv hällstorp Handelsmannen 26 häljarps Parkstad 30 näringslivet i landskrona DSV Biltema 32 arkitektur i Landskrona 36 landskrona mot Framtiden EUROPASPÅRET Framtidsplan Redaktion Planavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen Anna Thott stadsbyggnadschef Johan Nilsson planchef Fredrik Karlsson planarkitekt Mattias Schriever-Abeln planarkitekt Design flink., flink-art.dk och Landskrona stad Tryck Danagård LITHO AB, maj 2015

4 Planavdelningen Planavdelningen arbetar med att ta fram detaljplaner som möjliggör nya bostadsområden, grönområden och verksamhetsområden på initiativ från offentliga organ eller enskilda intressenter. Kommunstyrelsen eller stadsbyggnadsnämnden ger uppdrag att utarbeta ett planförslag. Det finns ett antal olika typer av planer, den kommunomfattande översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. STADSARKITEKTAVDELNINGEN Stadsarkitektavdelningens ansvarsområden är att hantera förhandsbesked, bygglov, bygganmälningar, samt tillsyn och rådgivning inom dessa fält. Utformning och gestaltning av stadens offentliga platser är en annan uppgift som finns inom avdelningen. Det finns en begränsning på 10 veckor för handläggning när ärendet är komplett, Landskronas handläggningstid ligger på ca 2-3 veckor i genomsnitt. Avdelningen erbjuder även Bygglovrådgivning som är en tjänst som tillhandahålls varje helgfri torsdag kl. 13:00-16:00. Då är det möjligt att komma på besök utan krav på tidsbokning, med frågor kring att söka bygglov, utformning, energi mm. Mark- och exploateringsavdelningen Mark- och exploateringsavdelningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för nybyggnation av attraktivt boende inom hela stadens yta. Avdelningen ska också kunna erbjuda mark för befintliga företag att expandera samt möjliggöra för nyetableringar. Verksamheten innefattar också tecknande av avtal för tomträtter, arrenden, kolonilotter och fastighetsförsäljningar samt förvaltning av stadens markreserv i väntan på exploatering. Den kommunala lantmäterimyndigheten Den kommunala lantmäterimyndigheten svarar för redovisningen av fastighetsindelningen i Landskrona stad. Alla typer av förändringar i markens indelning i fastigheter handläggs av Lantmäterimyndigheten i olika typer av förrättningar. De vanligast förekommande åtgärderna vid en lantmäteriförrättning är avstyckning. MBK- och GIS-avdelningen MBK- och GIS-avdelningen hanterar all typ av geografisk information, så kallad geodata. Avdelningen samlar in, lagrar, analyserar och presenterar geodata. Konkret skapar avdelningen olika kartor, för register som t.ex. adress, lägenhet och byggnad samt gör avancerade analyser. Allt fungerar som underlag till beslut i stadsbyggnadsprocessen. 40 anställda/ 6 avdelningar Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar bland annat med stadsplanering, bygglovhantering, kartproduktion, fastighetsbildning och frågor som rör mark- och exploatering. Förvaltningens arbetsområden spänner mellan den långsiktiga strategiska planeringen för staden till enklare administrativa ärenden. Stadsbyggnadsförvaltningen består av sex avdelningar som arbetar mot Stadsbyggnadsnämnden, vilken styr förvaltningen politiskt. Förvaltningen har ca 40 anställda och leds av förvaltningschef Anna Thott. Avdelningen för ekonomi och administration Avdelningen för ekonomi och administration är behjälplig stadsbyggnadsförvaltningens alla avdelningar med ekonomiska och administrativa frågor, såsom diarieföring, fakturering och nämndsadministration. 6 7

5 handelsmannen hällstorp Aktuella stadsbyggnadsprojekt i landskrona Glumslöv Hällstorp Glumslöv ARBETSMATERIAL LANDSKRONA västerpark HANDELSMANNEN Borstahusen Lägerplatsen jönsaplan lägerplatsen västerpark näringslivet DSV logistikcenter arkitektur i landskrona storken arkitektur i landskrona näringslivet Townhouse jönsaplan biltema STADSUTVECKLING ÖSTER häljarps parkstad EUROPASPÅRET EUROPASPÅRET Häljarps parkstad borstahusen 8

6 landskrona växer med nya bostäder illustration projekt borstahusen. Veidekke och vilhelm lauritzen arkitekter.

7 KAROLINA BJERLER planarkitekt Johan Nilsson Planchef Planerad byggstart 2015 borstahusen Havsnära bostäder är eftertraktade på den regionala bostadsmarknaden. Borstahusen utgör en stor outnyttjad potential när det gäller att dra till sig nya invånare till Landskrona. Campingen har flyttat norrut och integrerats med stugbyn vid Erikstorp. Golfbanan samlas till en sammanhängande 36 håls seasidebana. Ambitionen är att skapa en attraktiv året-runt destination där golfbana, camping, hotell, restaurang och stugby kan fungera gemensamt och uppnå synergieffekter. När Borstahusenprojektet står färdigt kommer detta innebära cirka 1000 nya bostäder. Illustrationer av Veidekke och Vilhelm Lauritzen arkitekter. Sedan planprogrammet för Norra Borstahusen godkändes i kommunfullmäktige i mars 2012 har två detaljplaner inom området arbetats fram. Den första detaljplanen, som fått namnet Fritiden, har möjliggort för en flytt av campingen, som tidigare låg söder om Lill-Olas, till området för den befintliga stugbyn utan att man behövt inkräkta på vare sig golfbanan eller vegetationen i Lill- Olas. I den södra delen av området finns en nybyggt receptionsbyggnad ritad av lokala arkitekten Ulf Roos, som även inrymmer spaavdelning, café, livsmedel och cykeluthyrning. tillåts vara högre så att även bakomliggande hus får havsutblickar, likt den upptrappande befintliga bebyggelsen i Borstahusen och Svaneholm. Inspiration vad gäller utformning, färgsättning, skala och volym är hämtat från Borstahusens fiskeläge. Stranden framför bebyggelsen kommer att rustas upp och närmast fördubblas. En ny brygga, toaletter, promenadstråk och nya planteringar planeras. I Strandbyn kommer det finnas både lägenheter, radhus, kedjehus och friliggande hus. Ett Borstahusen i modern tappning med spännande arkitektur på första parkett vid Öresund! Oskar Nilsson Affärsutvecklare På ett fantastiskt läge med vidsträckt utsikt över Öresund och Ven kommer Veidekke Bostad skapa stenhus som kombinerar modern arkitektur med den pittoreska och mysiga känslan i Borstahusen Den andra detaljplanen, som fått namnet Strandbyn möjliggör byggnation av de första 180 bostäderna inom det område som tidigare huvudsakligen varit camping. Planen föreslår fyra rader av bebyggelse längs havet. Den främre raden har en lägre höjd på 1,5 våning medan den bakre bebyggelsen Illustration interiör med vy mot Öresund. Veidekke och Vilhelm Lauritzen arkitekter. 12

8 SKISS, BOTTENPLAN SKISS BOTTENPLAN SKISS, PLAN 2 SKISS PLAN 2 PRINCIPFASAD. PRINCIPFASAD DEN NYA RECEPTIONSBYGGNADEN PÅ BORSTAHUSENS CAMPING, AV MAGASIN A ARKITEKTER 14 RECEPTIONSBYGGNADEN ÖVERST OCH SERVICEBYGGNAD TILL VÄNSTER. SPA-DEL I RECEPTIONS- BYGGNAD TILL HÖGER. MAGASIN A ARKITEKTER. Vi ser stora fördelar i att det skapas en attraktiv året-runt destination där golfbana, camping, hotell, restaurang och stugby kan samverka och dra nytta av varandra. Detta stärker Landskrona som turistort. Bengt Westerberg Borstahusens camping 15

9 HARALD KLEIN planarkitekt Johan Nilsson Planchef Byggprojektet under planering jönsaplan Centralt placerat i Landskronas historiska stadsmiljö finns en fastighet som är tänkt att bebyggas med bostäder, hotell och lokaler för t.ex. café och annan publik näringsverksamhet. Paulssons fastigheter har erbjudits byggrätten på fastigheten. Paulsson fastigheter AB har initierat en parallellskiss där Jais Arkitekters har korats som vinnare och det förslag det ska arbetas vidare med. Kvarteret delas i två vinkelställda byggnader med två underjordiska garagevåningar, och fyra bostäder/ hotel/konferens plus en indragen takvåning. Mot Sofia Albertina kyrka planeras en gemensamt utformad plats, och på kajsidan mot Nyhamn en mötesplats med restaurang i bottenvåningen. Fasaderna är tänkta stramt teglade och konferensutrymme på andra plan med en säckskurad puts och inslag av kalksten mot kyrkan och Södra Långgatan. Mot kajkanterna återfinns glasade partier och en inbjudande utformning. Förslaget omfattar även ett 40-tal nya lägenheter i flerbostadshus. Projektet andas värdighet mot kyrkan och är mer lekfullt utformat mot vattnet. Landskrona Nyhamn. Här har en ny strandpromenad skapats, och en bro mellan Nyhamn och Jönsaplan. Landskrona centrum Vi arbetar nu intensivt med marknadsundersökningar och bygglovhandlingar och hoppas på att kunna genomföra detta fantastiska projektet som skulle ge fler attaktiva bostäder och en ny hotell- och konferensanläggning i centrala Landskrona Peter Billquist VD Paulssons fastigheter Landskrona Illustration projekt Jönsaplan. Jais arkitekter 16 17

10 Lisa Lindekranz Planarkitekt Byggstart planerad till 2016 Lägerplatsen Lägerplatsen ligger strax norr om Landskronas centrala delar, vid Strandvägen. Namnet Lägerplatsen kommer av att kvarteret ligger intill Exercisfältet, som längre tillbaka i tiden använts för militära ändamål. Exercisfältet är numera ett naturreservat och möjlighet till rekreation och sportaktiviteter finns här. Söder om kvarteret finns ett mindre skogsområde med lekplats. Därefter tar Citadellskolonierna och Citadellet vid. Havet och strandpromenaden ligger i väster. Här finns även en småbåtshamn. Kvarteret nås enkelt med bil via Carl XI: väg och Artillerigatan och med cykel via stadens cykelvägnät. Hållplats för stadsbuss finns i närheten. Utmed Artillerigatan finns viss service i form av matbutiker, konditori och restauranger. Bebyggelsen kring Lägerplatsen består av villor och radhus från olika tidsepoker med vackert varierad arkitektur. Inom kvarteret planeras för bostäder i flerfamiljshus i tre våningar med en indragen fjärde våning. Ett 30-tal lägenheter kommer att kunna inrymmas. Byggnaderna kommer att uppföras kring en samlande grönyta som öppnar sig mot väster. Här planeras för gräsytor, sittmöjligheter, odlingslotter och t.ex. bouleplaner för de boende. Ett miljöhus för sopsortering skall också finnas på gården. Husen föreslås få ett nutida formspråk med stensockel och fasader i puts eller tegel. Balkonger kommer att finnas i flera vädersträck och från de övre våningsplanen kommer man att ha utsikt över Öresund. Parkering för de boende placeras i tomtens sydvästra del och utmed Öresundsgatan. tema: arkitekter 18

11 mårten olsson mark- och exploateringschef Landskrona stad Med Västerpark får Landskrona både ett modernt äldreboende och en centrumnära profilbyggnad som blir ett nytt inslag i stadens skyline. Samtliga bostadslägenheter får fri utsikt över Öresund, Ven och det skånska landskapet. Lisa Lindekranz Planarkitekt planerad inflyttning sommaren 2016 Västerpark Bostadskvarteret Västerpark ligger strax norr om Landskronas centrala delar i stadsdelen Väster. Omgivande bebyggelse består av både flerfamiljshus i ca 4 till 5 våningar samt lägre radhus. Bebyggelsen är från olika tidsepoker vilket ger området en blandad och charmig karaktär. I närheten finns förskola och skola. En park gränsar till kvarteret. Parken är nyligen upprustad och här finns en lekplats och plats för bollspel. Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov i juni 2014 för flerbostadshuset inom kvarteret. Kvarteret nås via Suellsgatan. Busshållplats för både regionbuss och stadsbuss finns i närheten och kvarteret är kopplat till stadens gång- och cykelvägnät. Mindre kvartersbutiker och bageri finns inom räckhåll. Havet och kusten ligger ca 1 km rakt västerut. Inom kvarteret planeras för bostäder i enfamiljshus och radhus i 1 till 2 våningar samt i ett punkthus på 12 våningar. Utmed Norra Infartsgatan placeras huskropparna tätt för att harmonisera med befintliga gatuhus på andra sidan gatan. På husens västra sida får man en skyddad trädgård i västerläge som vetter in mot det gemensamma gårdsrummet. I punkthuset kommer det att inrymmas bostäder både i form av vårdboende i de nedre planen och 22 bostadsrätter längre upp i huset. Från övre våningarna kommer de boende att få en vidsträckt utsikt över staden och Öresund. Balkonger finns i flera vädersträck. Parkering sker på de egna tomterna samt i gemensamma garage och carportar.. Byggherrar är HSB Landskrona och Midroc. Illustrationer projekt Västerpark. Ritat av Jais Arkitekter 21

12 CHRISTIAN ALEXANDERSSON VD - LANdskrona stadsutvecklingsbolag PROJEKTET ÄR PÅBÖRJAT STADSUTVECKLING - ÖSTER Våren 2014 påbörjades stadsförnyelsen av Öster, ett projekt där stadsdelen ska utvecklas genom skapandet av fler allmänna mötesplatser och en mer tilltalande stadsmiljö. Det innebär bla att gator har lagts om, belysningen ersatts med moderna armaturer, trottoarer fått ny beläggning och mer grönska har tillförts gaturummen. Längs Östergatan har nya mötesplatser skapats och befintliga har rustats upp, bland annat med hjälp av vegetation, ny ljussättning och utrustning som bänkar och papperskorgar. Den tidigare så enformiga gatan utan träd och få sittmöjligheter har därmed fått en helt ny karaktär. Dammhagsparken kommer att genomgå en ansiktslyftning. Idag är den relativt anonym och många uppfattar den som en otrygg plats. Det finns inte heller något tydligt samband mellan skolgården och parken vilket innebär att eleverna inte använder den i någon större omfattning under raster och fritid. I planerna ingår bättre belysning, nya parkmöbler, ytor för spontan lek, en ordentlig plats för grillning och tydligare gångstråk. Parkmiljön ska vara en trygg och säker plats att vistas i. Ambitionen är att parken och torget i sig kan bli både ett utflyktsmål och en upplevelse på väg till något annat. Ett av de större innerstadsprojekten som staden genomför under 2015 är ombyggnation av Dammhagsparken och Saluhallstorget med omgivande miljö. Illustration Östertorg. Tengbom Efter ombyggnaden kommer parken att bli lite större, den gröna ytan är tänkt att binda ihop den med skolgården. Delar av Saluhallstorget, öster om den gamla Saluhallsbyggnaden, ska förvandlas till ett parktorg. I torgets västra del, stensätts marken runt saluhallsbyggnaden. Ytan ska möbleras bland annat med bänkar och stora krukor med grönska. Planer finns även på någon typ av vattenkonst. Norrut, mot skolan, och sydväst, över Regeringsgatan och mot Biblioteket, tillåts den stenlagda ytan breda ut sig i syfte att koppla samman skolgården på Dammhagskolan, torget och Biblioteksplan. Photographer: Philip Löhmann 22 Illustration Föreningsgatan. Tengbom

13 Johan Nilsson planchef Lisa Lindekranz Planarkitekt Projektet är påbörjat Gumslöv - hällstorp Projektet är under planering glumslöv - Handelsmannen I Glumslövs västra delar med en fantastisk utsikt över Öresund och Ven ligger kvarteren Nannagården, Friggagården och Sigyngården. Öster om kvarteren breder Glumslövs samhälle ut sig med småskalig bebyggelse i en till två våningar. I Glumslöv finns tågstation med förbindelser både norrut och söderut. Här finns även regionalbusstrafik till Helsingborg och Landskrona. Cykelväg finns också till Landskrona och Helsingborg. Kvarteren trafikförsörjs via Hövdingaleden och motorvägspåfart finns på behändigt avstånd i Rydebäck. Det fungerar utmärkt att pendla från Glumslöv till övriga regionen. I Glumslöv finns skola och förskola upp till årskurs 9. På orten finns dessutom bibliotek, matbutik, pizzeria och kyrka med församlingshem. Det finns ett rikt föreningsliv i Glumslöv med idrottsföreningar, scoutkår och byalag. Badmöjligheter och småbåtshamn finns i Ålabodarna strax väster om Glumslöv. Goda rekreationsmöjligheter finns i närbelägna naturreservatet Hilleshögs dalar. Golfbana finns också i närområdet. En utbyggnad av kvarteren är påbörjad och den nya bebyggelsen består av villor i en till två våningar med modern karaktär. Lediga villatomter finns i området. Tomtstorlekarna ligger mellan 400 m 2 och 900 m 2 Dessa förmedlas via ett antal mäklare och byggfirmor. Centralt beläget i Glumslöv ligger kvarteret Handelsmannen. Glumslöv ligger på en höjd och från orten bjuds man på vida utblickar över Öresund och det böljande åkerlandskapet. Glumslöv har gamla anor. Kyrkan är från 1100-talet och här finns kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Glumslöv är väl försörjt med kollektivtrafik då det finns både tågstation och regionalbuss. Från kvarteret Handelsmannen har man omedelbar närhet till bussen och gångavstånd till stationen. I Glumslöv finns också skola, förskola, bibliotek, församlingshem, matbutik, pizzeria m.m. Havet med småbåtshamn och badplats finns på cykelavstånd i Ålabodarna. I Glumslöv närhet finns goda rekreationsmöjligheter i naturreservatet Hilleshögs dalar. Närbelägen golfbana finns också. I Glumslöv finns mest villabebyggelse och andra typer av boendeformer är därför efterfrågade. I det inledande planarbetet har skisser på flerbostadshus i tre våningar med en indragen fjärde våning tagits fram. Byggnaderna består av flera volymer i olika höjd för att på bästa sätt kunna passas in i byns småskaliga struktur. Från lägenheternas balkonger kommer de boende att få en magnifik utsikt över havet och Ven. Arbetet med detaljplanen kommer att fortskrida under Inom kvarteret arbetar Landskrona stad och HSB, Landskrona för att förverkliga ett projekt som innebär att lägenheter uppförs i två till tre byggnader. ARBETSMATERIAL LANDSKRONA Skisserat förslag till bebyggelse inom kvarteret Handelsmannen. Illustration av Magasin A arkitekter Magasin A arkitekter Kvarteret Handelsmannen har ett centralt läge i Glumslöv. Här finns möjlighet att skapa ett modernt och bekvämt boende med vidsträckt utsikt över Öresund. Mikael jönsson vd HSB Landskrona 24 25

14 KAROLINA BJERLER Planarkitekt Byggprojektet är påbörjat Häljarps Parkstad Häljarp med närhet till natur, service, golf och avkopplande rekreationsområden växer fram som en allt mer populär bostadsort. Orten är belägen endast ett fåtal kilometer från Landskrona centrum och erbjuder utmärkta cykelvägar in till staden. HSB Landskrona har påbörjat sin byggnation i Häljarps Parkstad tillsammans med AB Bygg Companiet. De 9 parhus om totalt 18 lägenheter som är först ut i projektet, kommer erbjuda ett seniorboende för 55+ i bostadsrättsform. Samtliga parhus i Parkstaden har carport och erbjuder trädgårdar som vetter mot en vacker gröning. Området har välplanerade och attraktiva grönytor, och en egen liten sjö strax intill Saxtorpsskogen. Häljarps pendeltågstation erbjuder utmärkta kommunikationsmöjligheter om du önskar resa inom Skåne. Du kan också enkelt ta dig till Helsingör eller Köpenhamn. Med bil är du snabbt ute på E6:an. HSBs ledord är låg energiförbrukning, stenhus och säker byggmetod samt hög standard i materialvalen. HSB har även i samarbete med Fiskarhedenvillan, ett 70-tal fribyggartomter till försäljning i Parkstaden. Tomterna som är ca 600 kvm stora, är belägna strax väster om de 9 parhusen. På en av tomterna har Fiskarhedenvillan uppfört ett visningshus. Detaljplanen i området medger cirka 200 småhus och radhus. Marklägenhet Häljarp HSB 26

15 näringslivet utvecklas i landskrona östergatan,landskrona

16 Vi är väldigt nöjda med vårt nya huvudkontor i Landskrona. Ett strategiskt läge i kombination med ett varmt mottagande från Landskrona kommun och bra kommunikationsmöjligheter för DSVs personal, gjorde Landskrona till det självklara valet för placering av vårt nya logistikcenter och port mot Europa. Magnus Malmqvist VD för DSV Road AB harald klein Planarkitekt näringslivet i landskrona DSV Logistikcenter Med DSVs logistikanläggning blir Landskrona ett transportnav i norra Europa. DSV-koncernen är en global leverantör av transport- och logistiktjänster och finns etablerade världen över med egna kontor i mer än 70 länder. En betydande global aktör. Etableringen innebär att arbetsplatser tillskapas inom kommunen. näringslivet i landskrona / Projektet är under planering Biltema Under hösten 2014 vann detaljplanen laga kraft som möjliggör ett Biltema-varuhus vid handelsplats Weibullsholm i Landskrona. Det tänkta läget är längs Österleden mellan järnvägen och Ö&B. Om allt går i lås så kan Biltema öppna i Landskrona under våren DSV Logistikcenter. Arkitekt: AK83 Arkitektkontoret A/S, Kaj Bøgh Jensen, 2012 Arkitekturen är utmanande och har gett Landskrona en ny siluett i huvudentrén till staden. Byggnaden belönades med Landskrona stads stadsbyggnadspris 2012 med följande motivering: Byggnaden utstrålar en självsäkerhet och är ett vackert landmärke som annonserar staden på ett värdigt sätt. Byggnadens generösa glasytor och stora terrasser ger föraningar om en attraktiv arbetsmiljö. (...) Med sitt läge vid motorvägen, nära Öresundsbron och mitt i Öresundsregionen väntas alla viktiga marknader enkelt kunna nås. Anläggningen är en av Skånes största logistikcentraler. De byggnader som uppfördes under 2012 är första etappen av totalt tre. Kontorshuset sticker ut från de enklare lagerbyggnaderna med sin spetsiga planform och svarta betong- och glasfasader. Arkitekturen är utmanande och har gett Landskrona en ny siluett i huvudentrén till staden. Byggnaden belönades med Landskrona stads stadsbyggnadspris 2012 med följande motivering: Byggnaden utstrålar en självsäkerhet och är ett vackert landmärke som annonserar staden på ett värdigt sätt. Byggnadens generösa glasytor och stora terrasser ger föraningar om en attraktiv arbetsmiljö. Arkitekturen är modern med svarta fasader, utanpåliggande solavskärmning och stora glaspartier som strålar vackert av ljus om natten. Byggnaden är ritad av arkitekt Kaj Bøgh Jensen vid Arkitektkontoret AK Etableringen väntas stärka den befintliga handelsplatsen Weibullsholm som i dag innehåller COOP, Jysk, Ö&B samt Kronans droghandel, och fler handels etableringar är troligen att vänta i kölvattnet av Biltema. Etableringen innebär att Preems bensinstation flyttar över infartsvägen och hamnar direkt söder om Ö&B. Illustrationsplan projekt Biltema 30 31

17 Storken bostäder adress: Pilgatan/Tranchellsgatan/Viktoriagatan arkitekt: Frans Ekelund Stadsarkitekt Frans Ekelund gav den stora huskroppen liv genom att bryta ner den i mindre delar med skiftande karaktär och detaljutformning. Brutna eller neddragna takfall växlas med höga gavelpartier. Entrépartierna är ömsom indragna i fasaden, ömsom utskjutande. Vissa entréer har raka omfattningar medan andra har en parabelformad eller sadeltaksformad markering. Trappfönstren varieras mellan raka eller ovala former. Byggnaderna bär drag av wienerjugendstil. Mot gården är fasaderna enhetliga. ÅSA LINDBORG Stadsarkitekt Arkitektur i Landskrona Johan Nilsson planchef Landskrona stad har inför jubileumsåret 2013 arbetat med att ta fram en bok om Landskronas arkitektur. Storgårdskvarteret ger stora ljusa gårdar med plats för grönytor och planteringar. Totalt byggdes här 181 lägenheter. Längs Pilgatan ligger radhus med mindre trädgårdar, även de signerade Ekelund. Tillsammans med de små grönytorna framför hyreshuset bildas här ett vackert gaturum. townhouse adress: Gamla kyrkogatan 13, Landskrona arkitekt: Jonas Elding och Johan Oscarsson 2009 Tanken med boken är att lyfta fram några av stadens mest framstående byggnader och den mosaik av arkitektur som finns i Landskrona. I boken finns välbevarade, tidstypiska representanter, men också hus som sticker ut. Byggnader som är viktiga ur ett historiskt perspektiv mer än för de arkitektoniska kvaliteterna har också fått ta plats. Framstående arkitekter har genom åren verkat i Landskrona. I boken presenteras sju arkitekter som är, eller har varit, verksamma i staden. Några av arkitekterna har varit aktiva här under en stor del av sina yrkesverksamma liv och kommit att forma stora delar av staden medan andra endast lämnat enskilda men betydelsefulla avtryck. I boken finns också ett kapitel om Landskronas stadsutveckling som är tänkt att ge en ram kring de enskilda objekten och placera dem i ett sammanhang. Förhoppningen är att man som läsare lätt ska kunna ge sig ut på arkitekturvandringar antingen i läsfåtöljen eller till fots. I Landskrona är arkitektur viktigt! Den byggda miljön är utan tvekan en av stadens främsta tillgångar. Boken finns att köpa på Akademibokhandeln, museet och Turistbyrån i Landskrona. Arkitektur engagerar! Townhouse är ett gott exempel på hur små tillägg i stadsmiljön kan påverka större sammanhang. Volymen har med stilsäker hand infogats i den äldre stadsstrukturen. Den lokala byggnadstraditionen har satts åt sidan och en avskalad, minimalistisk arkitektur ger platsen spänning och variation. Byggnaden ger en upplevelse utöver det traditionella och utmanar arkitekturens konventionella normer. Fasaden i slät vit puts har väl placerade fönster i liv utan detaljer och ger volymen en lugn balans. Den smala lucktomten på endast fem meter har en yta om 75 m². Bakom huvudbyggnaden finns en innergård och ett mindre gårdshus. Boken ARKITEKTUR I LANDSKRONA finns att köpa på Akademibokhandeln, turistbyrån och museet i Landskrona. Läs om stadens historia och den omtalade arkitekturen

18 Landskrona stads planer mot framtiden Lindeshamn, Landskrona

19 Fjärrtåg med ny stambana Göteborg Jönköping Stockholm Regionaltåg Göteborg Halmstad Godstrafik mattias schriever-abeln Planarkitekt Landsk rona S Helsingborg Landsk rona C Lund Hässleholm Helsingør Nivå Helsingborg Landskrona C Hässleholm Växjö/ Kalmar Kristianstad/ Karlskrona Høje Taastrup København H Helsingborg - rangering Landskrona S Åstorp Teckomatorp Eslöv Hässleholm København H København H Landskrona S Roskilde Lund Jylland Ny Ellebjerg CPH/Kastrup Malmö C Ny Ellebjerg CPH/Kastrup Malmö C Ny Ellebjerg Femern Bælt Ørestad CPH/Kastrup Malmö C - rangering Hamburg Landskrona mot Framtiden/ EUROPASPÅRET Linje A. Stockholm - Hässleholm - Lund - Malmö - CPH - København H Linje B. Göteborg - Halmstad - Helsingborg - Lund - Malmö - CPH - København H... Hamburg Linje C. Göteborg - Halmstad - Helsingborg - Landskrona - København H Linje D. København H - Hamburg Linje E. Stockholm - København H - Hamburg Linje 1 och 2. Malmö - CPH - København H - Landskrona S - Lund - Malmö Linje 3. Halmstad - Helsingborg - Landskrona S - København H - CPH - Malmö - Lund - Hässleholm - Kristianstad Linje 4. Helsingborg - Landskrona S - København H - CPH - Malmö - Lund - Hässleholm - Växjö Linje 5. Halmstad - Helsingborg - Landskrona C - Lund - Malmö - CPH - Roskilde Linje 6. Helsingborg - Landskrona C - Lund - Malmö - CPH - København H - Landskrona S - Helsingborg OSLO/ GÖTEBORG Linje 20. Västkustbanan - Åstorp - Teckomatorp - Landskrona - København H - Ny Ellebjer - Hamburg Linje 21. Södra stambanan - Hässleholm - Eslöv - Teckomatorp - Landskrona - København H - Ny Ellebjer - Hamburg Linje 22. Södra Stambanan - Hässleholm - Eslöv - Malmö - CPH - Ørestad - Ny Ellebjer - Høje Taastrup - Jylland - Tyskland STOCKHOLM I takt med att vår region växer och utvecklas behöver förbindelserna över Öresund stärkas. Öresund är idag en trång passage i det europeiska core network, det vill säga de av EU prioriterade transportkorridorerna genom Europa, som länkar samman transporter mot Oslo och Stockholm och söderut via Hamburg mot Frankrike och Italien. Denna transportkorridor är utpekad både för godstransporter och för persontransporter med moderna höghastighetståg. När den fasta förbindelsen över Fehmarn Bælt står klar kommer trycket att öka på den nuvarande Öresundsförbindelsen. Förbindelsen Landskrona- Köpenhamn kan hantera alla slag av järnvägstransporter: godståg, hög-hastighetståg och regionaltåg. Detta är unikt. De andra studerade alternativen till ny Öresundsförbindelse klarar inte detta. Den skapar stora restidsvinster och avlastning i järnvägsnätet i Öresundsregionen. En bilförbindelse mellan Helsingborg och Helsingør ingår som en naturlig del i Europaspåret. En bilförbindelse bidrar med stora restidsnyttor i vägnätet, den kopplar effektivt samman Sverige med Danmark, norra Själland med nordvästra Skåne och bidrar till finansieringen av en ny järnvägsförbindelse. Med Europaspåret kan också antalet godståg över Öresundsbron reduceras. På så sätt avlastas de hårt trafikerade spåren vid Malmö och CPH/ Kastrup. Därigenom skapas bättre tillgänglighet till flygplatsen för resenärer från både Sydsverige och Danmark. Även Öresundsmetron är viktig för att öka samverkan mellan Köpenhamn och Malmö, genom halverad restid mellan städernas centrala delar och ökad kapacitet. Denna förbindelse är en viktig del i regionens utveckling oavsett Europaspåret. Europaspåret löser frågan kring höghastighetståg och andra fjärrtåg, godståg och regionaltåg. Det fungerar därmed som en helhetslösning för Europa, Norden och Öresundsregionen. För att läsa utredningen gå in på Landskrona.se 00:14 KØBENHAVN LANDSKRONA Det är viktigt att det finns alternativa möjligheter att korsa Öresund. En ökad integration i Öresundsregionen har stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i regionen. Möjligheten att arbetspendla över Öresund från ett större område än idag gynnar en sådan utveckling. Lennart Serder Serder & Serder 36 HAMBURG

20 Landskrona mot Framtiden/ Framtidsplan Med en ny förbindelse via Landskrona över sundet skulle Landskrona ta plats, inte bara som en ort i Skåne, utan som en av de starka kärnorna runt sundet. Anläggandet av en station i det nuvarande industriområdet söder om stadskärnan skulle skapa just det incitament för förnyelse och investering som staden söker. Stationsläget skulle utgöra en efterlängtad och nödvändig katalysator för en stadsförnyelseprocess med många positiva förtecken. En framväxande södra stadsdel skulle åter ge stadskärnan ett centralt läge med ett flöde av människor som ger nya förutsättningar för handel, nöje och service. Stadsdelen Öster som idag präglas av ett socioekonomisk utanförskap kommer att ligga mitt i smeten, med förnyade möjligheter att integreras i staden och regionen. Ett förverkligande av framtidsplanen startar i gränslandet mellan befintligt och nytt. På så sätt skapas flöden och starka kopplingar inom och mellan stadens olika delar. Här, i gränslandet mellan befintlig stadkärna och nuvarande bangården, samlas nya institutioner, service och mötesplatser som lockar besökare från hela Landskrona och regionen. Tankarna kommer innebära viktiga framtida avvägande mellan nya funktioner och aktiviteter utan att begränsa möjligheterna för de befintliga verksamheterna. Stadsbyggnadsvision Illustration söderifrån av White Arkitekter, Malmö. 38

21 kontakt adress Landskrona stad Stadshuset drottninggatan Landskrona Telefon Epost

landskrona på väg Aktuella stadsbyggnadsprojekt i Landskrona stad Landskrona stads framtidsplaner växer med nya bostäder Näringslivet utvecklas

landskrona på väg Aktuella stadsbyggnadsprojekt i Landskrona stad Landskrona stads framtidsplaner växer med nya bostäder Näringslivet utvecklas landskrona på väg Aktuella stadsbyggnadsprojekt i Landskrona stad Landskrona stads framtidsplaner Landskrona växer med nya bostäder Näringslivet utvecklas Per Fredrik von Platen Stadsbyggnadschef Landskrona

Läs mer

EUROPASPÅRET Nya core network-förbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling

EUROPASPÅRET Nya core network-förbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling EUROPASPÅRET Nya core networkförbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling OSLO/ GÖTEBORG 00:14 LANDSKRONA KØBENHAVN HAMBURG STOCKHOLM ESS nästa fasta Öresundsförbindelse?

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Verksamhetsmark. landskrona.se

Verksamhetsmark. landskrona.se Verksamhetsmark Strategiskt läge Landskrona är en medelstor stad med 43 000 invånare, strategiskt belägen i den växande Öresundsregionen. Inom en timmes restid når du ett område med hela 3,7 miljoner invånare.

Läs mer

EUROPASPÅRET 00:14 LANDSKRONA KØBENHAVN. Nya core network-förbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling OSLO/ GÖTEBORG

EUROPASPÅRET 00:14 LANDSKRONA KØBENHAVN. Nya core network-förbindelser i Öresundsregionen för internationell och regional utveckling OSLO/ GÖTEBORG EUROPASPÅRET Nya core networkförbielser i Öresusregionen för internationell och regional utveckling OSLO/ GÖTEBORG 00:14 LANDSKRONA KØBENHAVN HAMBURG STOCKHOLM ESS nästa fasta Öresusförbielse? I takt med

Läs mer

Landskrona 2008. Annika Cronsioe Stadsarkitekt

Landskrona 2008. Annika Cronsioe Stadsarkitekt L a n d s k r o n a Aktuella planer och byggprojekt i Landskrona kommun 2008 Landskrona 2008 Under det senaste året har mycket hänt i Landskrona. Nyhamnsprojektet går mot sin fullbordan och snart kan

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM 2012-12-11 INLEDNING Detta gestaltningsprogram har tagits fram i samband med detaljplanearbetet för Slottsmöllan. Beskrivningen förtydligar detaljplanens

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Beslut om utökat planuppdrag och beslut om samråd, detaljplan för bostäder vid Södergården

Beslut om utökat planuppdrag och beslut om samråd, detaljplan för bostäder vid Södergården TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2015-04-23 1 (8) Christian Nützel planarkitekt Diarienummer 2012 KSM 0101 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Beslut om utökat planuppdrag och beslut om samråd, detaljplan

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b Kvarter 1:8 Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park. ARBETSMATERIAL BYGGHERRE: JM AB ARKITEKT: Erséus Arkitekter AB ca

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 1-2 våningar 3 våningar 4 våningar 5 våningar 6 våningar 7- våningar Sol- och skuggstudie Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan

Läs mer

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro.

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. Välkommen till Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. 178 LÄGENHETER I UPPLANDS-BRO 2 En central idyll nära Mälaren. Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren men ändå ha snabb tillgång

Läs mer

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 1/4 UNIVERSITETSGATAN Området vid Kalmar Nyckel har en mycket intressant potential. De positiva effekterna

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan)

Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(2) Datum 2008-01-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan) Hösten 2006 inbjöds

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för GESTALTNINGSPROGRAM kvarteret Höken tillhörande detaljplan för kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 Vårt diarienummer med närområde inom Kneippen i Norrköping den 22 maj 2012 reviderad

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping GESTALTNINGSPROGRAM tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen med närområde inom Kneippen i Norrköping Vårt diarienummer den 27 augusti 2015 GRANSKNINGSHANDLING 2(8) Innehållsförteckning Syfte

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (3) Stadsbyggnadsförvaltningen Karin Olsson SBN/2008:950

SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (3) Stadsbyggnadsförvaltningen Karin Olsson SBN/2008:950 SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (3) Stadsbyggnadsförvaltningen Karin Olsson 2008-09-15 SBN/2008:950 Järva 2:2, kv Kapplöpningen, Galoppvägen Uppförande av flerbostadshus Förslag till beslut i Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

Nu bygger vi Nya Slottsholmen

Nu bygger vi Nya Slottsholmen Nu bygger vi Nya Slottsholmen En unik målpunkt Nu byggstartar Björn Ulvaeus och ALM Equity projektet Slottsholmen med restaurang och konferens i kombination med exklusiva bostadslägenheter, marina och

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Jäntan 2, Landskrona stad, nu fråga om köpoption

Jäntan 2, Landskrona stad, nu fråga om köpoption Stadsbyggnadsförvaltningen 1(4) Landskrana stad Datum 20 15-05-20 Handläggare Mårten Olsson Er Referens V år Referens Kommunstyrelsen Jäntan 2, Landskrona stad, nu fråga om köpoption Ärendebeskrivning

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214

GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214 GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214 Februari 2015 Gestaltningsprogrammets status Gestaltningsprogrammet är ett

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun Diarienummer 2005/20015-1 Detaljplan för Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING Handläggare: Per Jacobsson, planeringsarkitekt Tengbom Stockholm.. Tfn 08-412 53 45, e-post per.jacobsson@tengbom.se

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 www.valhallpark.se Boende Arbete Fritid Kommunikationer Handel - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 Var ligger Valhall Park? Valhall Park ligger ett stenkast från havet, 5 kilometer

Läs mer

Vi gör så att Gävle växer

Vi gör så att Gävle växer Gävle kommun 801 84 Gävle www.gavle.se Vi gör så att Gävle växer Jobba med oss! satsar för framtiden och erbjuder varje år praktikplatser, examensjobb och traineeplatser. Praktik Vi söker engagerade universitets-

Läs mer

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Gäddan 15, Tågaborg N Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att, genom en ändring

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16

Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16 Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM MYNDIGHETSKRAV VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA Trygghetsboende i ett punkthus på 7 våningar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Del av Näsby 4:1469 samt del av Basilikan 1

Läs mer

Krämaren tar boendet till nya höjder

Krämaren tar boendet till nya höjder Kvarteret Krämaren Krämaren tar boendet till nya höjder Norra Fäladen är en stadsdel i norra Lund. Här bor ca 12000 personer, i allt från studentbostäder och flerfamiljshus, till radhus och villor. Större

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01458 Datum: 2015-06-08 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Samråd. Antagen av. "DAG månad ÅR" Laga kraft. Granskning. Antagande. Dnr:490/2014

Samråd. Antagen av. DAG månad ÅR Laga kraft. Granskning. Antagande. Dnr:490/2014 Upprättadd 19 november 2014 Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR" Tillägg till detaljplan (akt 1283K-16036) för del av fastigheten RYA 1:30, RYDEBÄCK Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Handläggare Björn Strimfors Upprättad 1(12) 0480-45 00 53 Tillägg till PLANBESKRIVNING Samrådshandling Detaljplan för del av Varvsholmen 1, Norra Kajen m.m. på Varvsholmen, Kalmar kommun Planenheten Adress

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB.

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB. Elisabeth Rosenberg Ytterstad Telefon: 08-508 287 24 elisabeth.rosenberg@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-08-23 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m

Läs mer

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra 2010-09-14 Dnr MSN/2010:988 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra Ärendet Villa Ekbacken ägs för närvarande av den kanadensiska staten och utgör

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Kista Gårdsväg (del av Akalla 4:1 m fl) i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Kista Gårdsväg (del av Akalla 4:1 m fl) i stadsdelen Kista (170 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Sida 1 (8) 2015-01-09 Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för område

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 2013-09-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2013/66-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Handelsplats Entré Båstad Båstad. Nya Båstad Entre Båstad

Handelsplats Entré Båstad Båstad. Nya Båstad Entre Båstad Handelsplats Entré Båstad Båstad Nya Båstad Entre Båstad Nya Båstad Entre Båstad Här byggs Nya Båstad, ett samhälle för den medvetna och selektiva familjen samt för invånare som prioriterar bra boende

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Avstämning planuppdrag

Avstämning planuppdrag 1(7) Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Detaljplan för Kv. Björkängen Avstämning planuppdrag 2(7) Bakgrund och syfte Enligt beslut i KS 2014-01-15 28, fick Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten,

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102 1 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-11-26 Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

Framtidens Opaltorg. En ny mötesplats för alla

Framtidens Opaltorg. En ny mötesplats för alla Framtidens Opaltorg En ny mötesplats för alla Opaltorget behöver utvecklas Stadsdelstorg, viktig knutpunkt men det upplevs anonymt, oattraktivt och otryggt. God kollektivtrafik men hållplatsen är otrygg,

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa K A L M A R huvudstaden i en framtidsregion Det är i Kalmar det händer just nu. Vi är mitt i den starkaste expansionsfasen på 20 år - befintliga företag expanderar,

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö datum 2014-07-11 diarienummer 2012-01169 Dp 5374 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att bestämmelsen

Läs mer

FAKTA OM OMRÅDET. Det finns fyra stycken närliggande förskolor. Dessutom byggs en ny förskola i kvarteret. För mer information ring 08-508 01 000.

FAKTA OM OMRÅDET. Det finns fyra stycken närliggande förskolor. Dessutom byggs en ny förskola i kvarteret. För mer information ring 08-508 01 000. KISTA GÅRD CENTRALT MELLAN HIGHTECH OCH HERRGÅRD 1 EN NY SPÄNNANDE STADSMILJÖ Kista är välkänt som Sveriges IT-centrum och här finns ett verkligt Science City där näringsliv, skola och boende möts. Men

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA 49 INNEHÅLL DEL 2 1.0 BAKGRUND 53 3.0 BEBYGGELSE 56 - Kvarterens utformning 56 3.1 Norra området av Inre Hamnområdet 58 - De olika kvarteren - Byggnadernas

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND

VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND BO HAVSNÄRA I STENUNGSUND Stenungsund är en av Sveriges snabbast växande orter. Det är inte förvånande här finns det mesta blomstrande företag, härlig natur, bryggliv, pendelavstånd

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER) Planavdelningen Peter Jacobsson Tfn 08-508 269 06 Till Stadsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2009-02-16 STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

Läs mer

CERNERAS PROJEKT - KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG

CERNERAS PROJEKT - KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG CERNERAS PROJEKT - KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG FÖR EN FÖRSKÖNAD OCH TRYGGARE STADSMILJÖ VI UTVECKLAR DEN ATTRAKTIVA STADEN MED KUNDENS BEHOV I FOKUS Cernera Fastigheter förvaltar kommersiella fastigheter

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer