landskrona på väg Aktuella stadsbyggnadsprojekt i Landskrona stad Landskrona stads framtidsplaner växer med nya bostäder Näringslivet utvecklas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "landskrona på väg Aktuella stadsbyggnadsprojekt i Landskrona stad Landskrona stads framtidsplaner växer med nya bostäder Näringslivet utvecklas"

Transkript

1 landskrona på väg Aktuella stadsbyggnadsprojekt i Landskrona stad Landskrona stads framtidsplaner Landskrona växer med nya bostäder Näringslivet utvecklas

2 ANNA THOTT Stadsbyggnadschef Landskrona på väg förord I Din hand håller Du nu en beskrivning av de viktigaste bygg- och utvecklingsprojekten i Landskrona. Landskrona stads politiker har givit oss tjänstemän ett tydligt uppdrag: Landskrona skall återta sin position som en välmående stad i södra Sverige. Ett strategiskt utvecklingsprogram - Vägval Landskrona - antogs i kommunfullmäktige våren Ett av de mest verkningsfulla instrumenten för att uppnå målen är stadsbyggnadsfrågorna och boendekvaliteterna, som stadsbyggnadsförvaltningen och dess nämnd ansvarar för. Ett av de tydligaste målen under förra mandatperioden gällde att ta fram planer för 1500 nya, attraktiva bostäder. Det har vi gjort! Nu blir nästa steg att verkligen genomföra planerna. Samtidigt kan vi inte stanna där. Idag söker sig allt fler till städerna och med de förutsättningar som Landskrona har, med till exempel vår vackra stadskärna, ska vi bygga vidare på de värden vi har. Stadskärnans kvaliteter bör på sikt kunna expandera söderut på bangården och förtätas och rustas upp. Vi har också ett rikt kultur- och fritidsutbud och ett attraktivt läge vid sundet med hamnar och stränder. Borstahusenprojektet, med ca 1100 bostäder, kommer att bli mycket fint och fungera som en nytändning inför Landskronas nya positionering inom Öresundsregionen och på sikt ge ökad tillväxt. Jönsaplan, Albano (Västerpark) och Lägerplatsen är några förtätningsprojekt i staden som vi är stolta över och som är ritade av några av landets bästa arkitekter. Det är viktigt för centrala stadens liv och handel att fler människor använder centrum. Jönsaplan var först ritat som ett renodlat bostadsprojekt. Det är sedan ändrat till att även omfatta ett hotell och därmed en mer publik verksamhet, vilket är bra för denna centrala plats i staden. Flertalet byggprojekt har regional attraktionskraft med sin närhet till Öresund och kommer att ge staden positiv inflyttning. Med detta skapas också förutsättningar för nya företagsetableringar vilket sammantaget ger ökad skattekraft och ökad ekonomisk aktivitet. Vi har utarbetat en långsiktig utvecklingsstrategi för staden i form av en fördjupning av översiktsplanen, och en översiktsplan som omfattar hela kommunen med fokus på byarna och landsbygden. Vi har idag en s.k. planberedskap, dvs. byggklar mark för bostäder, som omfattar över 400 bostäder i byarna. Visionen om en fast järnvägsförbindelse till Köpenhamn kan kanske vid en första tanke låta utopisk. Men efter att ha utrett frågan visar det sig vara ett väl så gott alternativ till andra presenterade lösningar för en ny fast förbindelse över Öresund, både vad gäller restider som ekonomi. Skulle denna järnvägstunnel, mellan vår västkustbana och Nordhavn/Österport, bli aktuell så öppnar sig en helt ny framtid för Landskrona. Vi hoppas att vi med denna kortfattade projektkavalkad kan inspirera Er till samma framtidsoptimism som vi känner för Landskronas framtid. Byggfrågor engagerar och många olika åsikter om vad och hur vi ska bygga finns förstås. Kontakta oss gärna! Anna Thott Stadsbyggnadschef

3 Innehåll landskrona på väg 6 Stadsbyggnadsförvaltningen 8 aktuella stadsbyggnadsprojekt 12 Borstahusen 17 Jönsaplan 18 Lägerplatsen 20 Västerpark 22 stadsutveckling ÖSTER 24 Glumslöv hällstorp Handelsmannen 26 häljarps Parkstad 30 näringslivet i landskrona DSV Biltema 32 arkitektur i Landskrona 36 landskrona mot Framtiden EUROPASPÅRET Framtidsplan Redaktion Planavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen Anna Thott stadsbyggnadschef Johan Nilsson planchef Fredrik Karlsson planarkitekt Mattias Schriever-Abeln planarkitekt Design flink., flink-art.dk och Landskrona stad Tryck Danagård LITHO AB, maj 2015

4 Planavdelningen Planavdelningen arbetar med att ta fram detaljplaner som möjliggör nya bostadsområden, grönområden och verksamhetsområden på initiativ från offentliga organ eller enskilda intressenter. Kommunstyrelsen eller stadsbyggnadsnämnden ger uppdrag att utarbeta ett planförslag. Det finns ett antal olika typer av planer, den kommunomfattande översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. STADSARKITEKTAVDELNINGEN Stadsarkitektavdelningens ansvarsområden är att hantera förhandsbesked, bygglov, bygganmälningar, samt tillsyn och rådgivning inom dessa fält. Utformning och gestaltning av stadens offentliga platser är en annan uppgift som finns inom avdelningen. Det finns en begränsning på 10 veckor för handläggning när ärendet är komplett, Landskronas handläggningstid ligger på ca 2-3 veckor i genomsnitt. Avdelningen erbjuder även Bygglovrådgivning som är en tjänst som tillhandahålls varje helgfri torsdag kl. 13:00-16:00. Då är det möjligt att komma på besök utan krav på tidsbokning, med frågor kring att söka bygglov, utformning, energi mm. Mark- och exploateringsavdelningen Mark- och exploateringsavdelningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för nybyggnation av attraktivt boende inom hela stadens yta. Avdelningen ska också kunna erbjuda mark för befintliga företag att expandera samt möjliggöra för nyetableringar. Verksamheten innefattar också tecknande av avtal för tomträtter, arrenden, kolonilotter och fastighetsförsäljningar samt förvaltning av stadens markreserv i väntan på exploatering. Den kommunala lantmäterimyndigheten Den kommunala lantmäterimyndigheten svarar för redovisningen av fastighetsindelningen i Landskrona stad. Alla typer av förändringar i markens indelning i fastigheter handläggs av Lantmäterimyndigheten i olika typer av förrättningar. De vanligast förekommande åtgärderna vid en lantmäteriförrättning är avstyckning. MBK- och GIS-avdelningen MBK- och GIS-avdelningen hanterar all typ av geografisk information, så kallad geodata. Avdelningen samlar in, lagrar, analyserar och presenterar geodata. Konkret skapar avdelningen olika kartor, för register som t.ex. adress, lägenhet och byggnad samt gör avancerade analyser. Allt fungerar som underlag till beslut i stadsbyggnadsprocessen. 40 anställda/ 6 avdelningar Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar bland annat med stadsplanering, bygglovhantering, kartproduktion, fastighetsbildning och frågor som rör mark- och exploatering. Förvaltningens arbetsområden spänner mellan den långsiktiga strategiska planeringen för staden till enklare administrativa ärenden. Stadsbyggnadsförvaltningen består av sex avdelningar som arbetar mot Stadsbyggnadsnämnden, vilken styr förvaltningen politiskt. Förvaltningen har ca 40 anställda och leds av förvaltningschef Anna Thott. Avdelningen för ekonomi och administration Avdelningen för ekonomi och administration är behjälplig stadsbyggnadsförvaltningens alla avdelningar med ekonomiska och administrativa frågor, såsom diarieföring, fakturering och nämndsadministration. 6 7

5 handelsmannen hällstorp Aktuella stadsbyggnadsprojekt i landskrona Glumslöv Hällstorp Glumslöv ARBETSMATERIAL LANDSKRONA västerpark HANDELSMANNEN Borstahusen Lägerplatsen jönsaplan lägerplatsen västerpark näringslivet DSV logistikcenter arkitektur i landskrona storken arkitektur i landskrona näringslivet Townhouse jönsaplan biltema STADSUTVECKLING ÖSTER häljarps parkstad EUROPASPÅRET EUROPASPÅRET Häljarps parkstad borstahusen 8

6 landskrona växer med nya bostäder illustration projekt borstahusen. Veidekke och vilhelm lauritzen arkitekter.

7 KAROLINA BJERLER planarkitekt Johan Nilsson Planchef Planerad byggstart 2015 borstahusen Havsnära bostäder är eftertraktade på den regionala bostadsmarknaden. Borstahusen utgör en stor outnyttjad potential när det gäller att dra till sig nya invånare till Landskrona. Campingen har flyttat norrut och integrerats med stugbyn vid Erikstorp. Golfbanan samlas till en sammanhängande 36 håls seasidebana. Ambitionen är att skapa en attraktiv året-runt destination där golfbana, camping, hotell, restaurang och stugby kan fungera gemensamt och uppnå synergieffekter. När Borstahusenprojektet står färdigt kommer detta innebära cirka 1000 nya bostäder. Illustrationer av Veidekke och Vilhelm Lauritzen arkitekter. Sedan planprogrammet för Norra Borstahusen godkändes i kommunfullmäktige i mars 2012 har två detaljplaner inom området arbetats fram. Den första detaljplanen, som fått namnet Fritiden, har möjliggort för en flytt av campingen, som tidigare låg söder om Lill-Olas, till området för den befintliga stugbyn utan att man behövt inkräkta på vare sig golfbanan eller vegetationen i Lill- Olas. I den södra delen av området finns en nybyggt receptionsbyggnad ritad av lokala arkitekten Ulf Roos, som även inrymmer spaavdelning, café, livsmedel och cykeluthyrning. tillåts vara högre så att även bakomliggande hus får havsutblickar, likt den upptrappande befintliga bebyggelsen i Borstahusen och Svaneholm. Inspiration vad gäller utformning, färgsättning, skala och volym är hämtat från Borstahusens fiskeläge. Stranden framför bebyggelsen kommer att rustas upp och närmast fördubblas. En ny brygga, toaletter, promenadstråk och nya planteringar planeras. I Strandbyn kommer det finnas både lägenheter, radhus, kedjehus och friliggande hus. Ett Borstahusen i modern tappning med spännande arkitektur på första parkett vid Öresund! Oskar Nilsson Affärsutvecklare På ett fantastiskt läge med vidsträckt utsikt över Öresund och Ven kommer Veidekke Bostad skapa stenhus som kombinerar modern arkitektur med den pittoreska och mysiga känslan i Borstahusen Den andra detaljplanen, som fått namnet Strandbyn möjliggör byggnation av de första 180 bostäderna inom det område som tidigare huvudsakligen varit camping. Planen föreslår fyra rader av bebyggelse längs havet. Den främre raden har en lägre höjd på 1,5 våning medan den bakre bebyggelsen Illustration interiör med vy mot Öresund. Veidekke och Vilhelm Lauritzen arkitekter. 12

8 SKISS, BOTTENPLAN SKISS BOTTENPLAN SKISS, PLAN 2 SKISS PLAN 2 PRINCIPFASAD. PRINCIPFASAD DEN NYA RECEPTIONSBYGGNADEN PÅ BORSTAHUSENS CAMPING, AV MAGASIN A ARKITEKTER 14 RECEPTIONSBYGGNADEN ÖVERST OCH SERVICEBYGGNAD TILL VÄNSTER. SPA-DEL I RECEPTIONS- BYGGNAD TILL HÖGER. MAGASIN A ARKITEKTER. Vi ser stora fördelar i att det skapas en attraktiv året-runt destination där golfbana, camping, hotell, restaurang och stugby kan samverka och dra nytta av varandra. Detta stärker Landskrona som turistort. Bengt Westerberg Borstahusens camping 15

9 HARALD KLEIN planarkitekt Johan Nilsson Planchef Byggprojektet under planering jönsaplan Centralt placerat i Landskronas historiska stadsmiljö finns en fastighet som är tänkt att bebyggas med bostäder, hotell och lokaler för t.ex. café och annan publik näringsverksamhet. Paulssons fastigheter har erbjudits byggrätten på fastigheten. Paulsson fastigheter AB har initierat en parallellskiss där Jais Arkitekters har korats som vinnare och det förslag det ska arbetas vidare med. Kvarteret delas i två vinkelställda byggnader med två underjordiska garagevåningar, och fyra bostäder/ hotel/konferens plus en indragen takvåning. Mot Sofia Albertina kyrka planeras en gemensamt utformad plats, och på kajsidan mot Nyhamn en mötesplats med restaurang i bottenvåningen. Fasaderna är tänkta stramt teglade och konferensutrymme på andra plan med en säckskurad puts och inslag av kalksten mot kyrkan och Södra Långgatan. Mot kajkanterna återfinns glasade partier och en inbjudande utformning. Förslaget omfattar även ett 40-tal nya lägenheter i flerbostadshus. Projektet andas värdighet mot kyrkan och är mer lekfullt utformat mot vattnet. Landskrona Nyhamn. Här har en ny strandpromenad skapats, och en bro mellan Nyhamn och Jönsaplan. Landskrona centrum Vi arbetar nu intensivt med marknadsundersökningar och bygglovhandlingar och hoppas på att kunna genomföra detta fantastiska projektet som skulle ge fler attaktiva bostäder och en ny hotell- och konferensanläggning i centrala Landskrona Peter Billquist VD Paulssons fastigheter Landskrona Illustration projekt Jönsaplan. Jais arkitekter 16 17

10 Lisa Lindekranz Planarkitekt Byggstart planerad till 2016 Lägerplatsen Lägerplatsen ligger strax norr om Landskronas centrala delar, vid Strandvägen. Namnet Lägerplatsen kommer av att kvarteret ligger intill Exercisfältet, som längre tillbaka i tiden använts för militära ändamål. Exercisfältet är numera ett naturreservat och möjlighet till rekreation och sportaktiviteter finns här. Söder om kvarteret finns ett mindre skogsområde med lekplats. Därefter tar Citadellskolonierna och Citadellet vid. Havet och strandpromenaden ligger i väster. Här finns även en småbåtshamn. Kvarteret nås enkelt med bil via Carl XI: väg och Artillerigatan och med cykel via stadens cykelvägnät. Hållplats för stadsbuss finns i närheten. Utmed Artillerigatan finns viss service i form av matbutiker, konditori och restauranger. Bebyggelsen kring Lägerplatsen består av villor och radhus från olika tidsepoker med vackert varierad arkitektur. Inom kvarteret planeras för bostäder i flerfamiljshus i tre våningar med en indragen fjärde våning. Ett 30-tal lägenheter kommer att kunna inrymmas. Byggnaderna kommer att uppföras kring en samlande grönyta som öppnar sig mot väster. Här planeras för gräsytor, sittmöjligheter, odlingslotter och t.ex. bouleplaner för de boende. Ett miljöhus för sopsortering skall också finnas på gården. Husen föreslås få ett nutida formspråk med stensockel och fasader i puts eller tegel. Balkonger kommer att finnas i flera vädersträck och från de övre våningsplanen kommer man att ha utsikt över Öresund. Parkering för de boende placeras i tomtens sydvästra del och utmed Öresundsgatan. tema: arkitekter 18

11 mårten olsson mark- och exploateringschef Landskrona stad Med Västerpark får Landskrona både ett modernt äldreboende och en centrumnära profilbyggnad som blir ett nytt inslag i stadens skyline. Samtliga bostadslägenheter får fri utsikt över Öresund, Ven och det skånska landskapet. Lisa Lindekranz Planarkitekt planerad inflyttning sommaren 2016 Västerpark Bostadskvarteret Västerpark ligger strax norr om Landskronas centrala delar i stadsdelen Väster. Omgivande bebyggelse består av både flerfamiljshus i ca 4 till 5 våningar samt lägre radhus. Bebyggelsen är från olika tidsepoker vilket ger området en blandad och charmig karaktär. I närheten finns förskola och skola. En park gränsar till kvarteret. Parken är nyligen upprustad och här finns en lekplats och plats för bollspel. Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov i juni 2014 för flerbostadshuset inom kvarteret. Kvarteret nås via Suellsgatan. Busshållplats för både regionbuss och stadsbuss finns i närheten och kvarteret är kopplat till stadens gång- och cykelvägnät. Mindre kvartersbutiker och bageri finns inom räckhåll. Havet och kusten ligger ca 1 km rakt västerut. Inom kvarteret planeras för bostäder i enfamiljshus och radhus i 1 till 2 våningar samt i ett punkthus på 12 våningar. Utmed Norra Infartsgatan placeras huskropparna tätt för att harmonisera med befintliga gatuhus på andra sidan gatan. På husens västra sida får man en skyddad trädgård i västerläge som vetter in mot det gemensamma gårdsrummet. I punkthuset kommer det att inrymmas bostäder både i form av vårdboende i de nedre planen och 22 bostadsrätter längre upp i huset. Från övre våningarna kommer de boende att få en vidsträckt utsikt över staden och Öresund. Balkonger finns i flera vädersträck. Parkering sker på de egna tomterna samt i gemensamma garage och carportar.. Byggherrar är HSB Landskrona och Midroc. Illustrationer projekt Västerpark. Ritat av Jais Arkitekter 21

12 CHRISTIAN ALEXANDERSSON VD - LANdskrona stadsutvecklingsbolag PROJEKTET ÄR PÅBÖRJAT STADSUTVECKLING - ÖSTER Våren 2014 påbörjades stadsförnyelsen av Öster, ett projekt där stadsdelen ska utvecklas genom skapandet av fler allmänna mötesplatser och en mer tilltalande stadsmiljö. Det innebär bla att gator har lagts om, belysningen ersatts med moderna armaturer, trottoarer fått ny beläggning och mer grönska har tillförts gaturummen. Längs Östergatan har nya mötesplatser skapats och befintliga har rustats upp, bland annat med hjälp av vegetation, ny ljussättning och utrustning som bänkar och papperskorgar. Den tidigare så enformiga gatan utan träd och få sittmöjligheter har därmed fått en helt ny karaktär. Dammhagsparken kommer att genomgå en ansiktslyftning. Idag är den relativt anonym och många uppfattar den som en otrygg plats. Det finns inte heller något tydligt samband mellan skolgården och parken vilket innebär att eleverna inte använder den i någon större omfattning under raster och fritid. I planerna ingår bättre belysning, nya parkmöbler, ytor för spontan lek, en ordentlig plats för grillning och tydligare gångstråk. Parkmiljön ska vara en trygg och säker plats att vistas i. Ambitionen är att parken och torget i sig kan bli både ett utflyktsmål och en upplevelse på väg till något annat. Ett av de större innerstadsprojekten som staden genomför under 2015 är ombyggnation av Dammhagsparken och Saluhallstorget med omgivande miljö. Illustration Östertorg. Tengbom Efter ombyggnaden kommer parken att bli lite större, den gröna ytan är tänkt att binda ihop den med skolgården. Delar av Saluhallstorget, öster om den gamla Saluhallsbyggnaden, ska förvandlas till ett parktorg. I torgets västra del, stensätts marken runt saluhallsbyggnaden. Ytan ska möbleras bland annat med bänkar och stora krukor med grönska. Planer finns även på någon typ av vattenkonst. Norrut, mot skolan, och sydväst, över Regeringsgatan och mot Biblioteket, tillåts den stenlagda ytan breda ut sig i syfte att koppla samman skolgården på Dammhagskolan, torget och Biblioteksplan. Photographer: Philip Löhmann 22 Illustration Föreningsgatan. Tengbom

13 Johan Nilsson planchef Lisa Lindekranz Planarkitekt Projektet är påbörjat Gumslöv - hällstorp Projektet är under planering glumslöv - Handelsmannen I Glumslövs västra delar med en fantastisk utsikt över Öresund och Ven ligger kvarteren Nannagården, Friggagården och Sigyngården. Öster om kvarteren breder Glumslövs samhälle ut sig med småskalig bebyggelse i en till två våningar. I Glumslöv finns tågstation med förbindelser både norrut och söderut. Här finns även regionalbusstrafik till Helsingborg och Landskrona. Cykelväg finns också till Landskrona och Helsingborg. Kvarteren trafikförsörjs via Hövdingaleden och motorvägspåfart finns på behändigt avstånd i Rydebäck. Det fungerar utmärkt att pendla från Glumslöv till övriga regionen. I Glumslöv finns skola och förskola upp till årskurs 9. På orten finns dessutom bibliotek, matbutik, pizzeria och kyrka med församlingshem. Det finns ett rikt föreningsliv i Glumslöv med idrottsföreningar, scoutkår och byalag. Badmöjligheter och småbåtshamn finns i Ålabodarna strax väster om Glumslöv. Goda rekreationsmöjligheter finns i närbelägna naturreservatet Hilleshögs dalar. Golfbana finns också i närområdet. En utbyggnad av kvarteren är påbörjad och den nya bebyggelsen består av villor i en till två våningar med modern karaktär. Lediga villatomter finns i området. Tomtstorlekarna ligger mellan 400 m 2 och 900 m 2 Dessa förmedlas via ett antal mäklare och byggfirmor. Centralt beläget i Glumslöv ligger kvarteret Handelsmannen. Glumslöv ligger på en höjd och från orten bjuds man på vida utblickar över Öresund och det böljande åkerlandskapet. Glumslöv har gamla anor. Kyrkan är från 1100-talet och här finns kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Glumslöv är väl försörjt med kollektivtrafik då det finns både tågstation och regionalbuss. Från kvarteret Handelsmannen har man omedelbar närhet till bussen och gångavstånd till stationen. I Glumslöv finns också skola, förskola, bibliotek, församlingshem, matbutik, pizzeria m.m. Havet med småbåtshamn och badplats finns på cykelavstånd i Ålabodarna. I Glumslöv närhet finns goda rekreationsmöjligheter i naturreservatet Hilleshögs dalar. Närbelägen golfbana finns också. I Glumslöv finns mest villabebyggelse och andra typer av boendeformer är därför efterfrågade. I det inledande planarbetet har skisser på flerbostadshus i tre våningar med en indragen fjärde våning tagits fram. Byggnaderna består av flera volymer i olika höjd för att på bästa sätt kunna passas in i byns småskaliga struktur. Från lägenheternas balkonger kommer de boende att få en magnifik utsikt över havet och Ven. Arbetet med detaljplanen kommer att fortskrida under Inom kvarteret arbetar Landskrona stad och HSB, Landskrona för att förverkliga ett projekt som innebär att lägenheter uppförs i två till tre byggnader. ARBETSMATERIAL LANDSKRONA Skisserat förslag till bebyggelse inom kvarteret Handelsmannen. Illustration av Magasin A arkitekter Magasin A arkitekter Kvarteret Handelsmannen har ett centralt läge i Glumslöv. Här finns möjlighet att skapa ett modernt och bekvämt boende med vidsträckt utsikt över Öresund. Mikael jönsson vd HSB Landskrona 24 25

14 KAROLINA BJERLER Planarkitekt Byggprojektet är påbörjat Häljarps Parkstad Häljarp med närhet till natur, service, golf och avkopplande rekreationsområden växer fram som en allt mer populär bostadsort. Orten är belägen endast ett fåtal kilometer från Landskrona centrum och erbjuder utmärkta cykelvägar in till staden. HSB Landskrona har påbörjat sin byggnation i Häljarps Parkstad tillsammans med AB Bygg Companiet. De 9 parhus om totalt 18 lägenheter som är först ut i projektet, kommer erbjuda ett seniorboende för 55+ i bostadsrättsform. Samtliga parhus i Parkstaden har carport och erbjuder trädgårdar som vetter mot en vacker gröning. Området har välplanerade och attraktiva grönytor, och en egen liten sjö strax intill Saxtorpsskogen. Häljarps pendeltågstation erbjuder utmärkta kommunikationsmöjligheter om du önskar resa inom Skåne. Du kan också enkelt ta dig till Helsingör eller Köpenhamn. Med bil är du snabbt ute på E6:an. HSBs ledord är låg energiförbrukning, stenhus och säker byggmetod samt hög standard i materialvalen. HSB har även i samarbete med Fiskarhedenvillan, ett 70-tal fribyggartomter till försäljning i Parkstaden. Tomterna som är ca 600 kvm stora, är belägna strax väster om de 9 parhusen. På en av tomterna har Fiskarhedenvillan uppfört ett visningshus. Detaljplanen i området medger cirka 200 småhus och radhus. Marklägenhet Häljarp HSB 26

15 näringslivet utvecklas i landskrona östergatan,landskrona

16 Vi är väldigt nöjda med vårt nya huvudkontor i Landskrona. Ett strategiskt läge i kombination med ett varmt mottagande från Landskrona kommun och bra kommunikationsmöjligheter för DSVs personal, gjorde Landskrona till det självklara valet för placering av vårt nya logistikcenter och port mot Europa. Magnus Malmqvist VD för DSV Road AB harald klein Planarkitekt näringslivet i landskrona DSV Logistikcenter Med DSVs logistikanläggning blir Landskrona ett transportnav i norra Europa. DSV-koncernen är en global leverantör av transport- och logistiktjänster och finns etablerade världen över med egna kontor i mer än 70 länder. En betydande global aktör. Etableringen innebär att arbetsplatser tillskapas inom kommunen. näringslivet i landskrona / Projektet är under planering Biltema Under hösten 2014 vann detaljplanen laga kraft som möjliggör ett Biltema-varuhus vid handelsplats Weibullsholm i Landskrona. Det tänkta läget är längs Österleden mellan järnvägen och Ö&B. Om allt går i lås så kan Biltema öppna i Landskrona under våren DSV Logistikcenter. Arkitekt: AK83 Arkitektkontoret A/S, Kaj Bøgh Jensen, 2012 Arkitekturen är utmanande och har gett Landskrona en ny siluett i huvudentrén till staden. Byggnaden belönades med Landskrona stads stadsbyggnadspris 2012 med följande motivering: Byggnaden utstrålar en självsäkerhet och är ett vackert landmärke som annonserar staden på ett värdigt sätt. Byggnadens generösa glasytor och stora terrasser ger föraningar om en attraktiv arbetsmiljö. (...) Med sitt läge vid motorvägen, nära Öresundsbron och mitt i Öresundsregionen väntas alla viktiga marknader enkelt kunna nås. Anläggningen är en av Skånes största logistikcentraler. De byggnader som uppfördes under 2012 är första etappen av totalt tre. Kontorshuset sticker ut från de enklare lagerbyggnaderna med sin spetsiga planform och svarta betong- och glasfasader. Arkitekturen är utmanande och har gett Landskrona en ny siluett i huvudentrén till staden. Byggnaden belönades med Landskrona stads stadsbyggnadspris 2012 med följande motivering: Byggnaden utstrålar en självsäkerhet och är ett vackert landmärke som annonserar staden på ett värdigt sätt. Byggnadens generösa glasytor och stora terrasser ger föraningar om en attraktiv arbetsmiljö. Arkitekturen är modern med svarta fasader, utanpåliggande solavskärmning och stora glaspartier som strålar vackert av ljus om natten. Byggnaden är ritad av arkitekt Kaj Bøgh Jensen vid Arkitektkontoret AK Etableringen väntas stärka den befintliga handelsplatsen Weibullsholm som i dag innehåller COOP, Jysk, Ö&B samt Kronans droghandel, och fler handels etableringar är troligen att vänta i kölvattnet av Biltema. Etableringen innebär att Preems bensinstation flyttar över infartsvägen och hamnar direkt söder om Ö&B. Illustrationsplan projekt Biltema 30 31

17 Storken bostäder adress: Pilgatan/Tranchellsgatan/Viktoriagatan arkitekt: Frans Ekelund Stadsarkitekt Frans Ekelund gav den stora huskroppen liv genom att bryta ner den i mindre delar med skiftande karaktär och detaljutformning. Brutna eller neddragna takfall växlas med höga gavelpartier. Entrépartierna är ömsom indragna i fasaden, ömsom utskjutande. Vissa entréer har raka omfattningar medan andra har en parabelformad eller sadeltaksformad markering. Trappfönstren varieras mellan raka eller ovala former. Byggnaderna bär drag av wienerjugendstil. Mot gården är fasaderna enhetliga. ÅSA LINDBORG Stadsarkitekt Arkitektur i Landskrona Johan Nilsson planchef Landskrona stad har inför jubileumsåret 2013 arbetat med att ta fram en bok om Landskronas arkitektur. Storgårdskvarteret ger stora ljusa gårdar med plats för grönytor och planteringar. Totalt byggdes här 181 lägenheter. Längs Pilgatan ligger radhus med mindre trädgårdar, även de signerade Ekelund. Tillsammans med de små grönytorna framför hyreshuset bildas här ett vackert gaturum. townhouse adress: Gamla kyrkogatan 13, Landskrona arkitekt: Jonas Elding och Johan Oscarsson 2009 Tanken med boken är att lyfta fram några av stadens mest framstående byggnader och den mosaik av arkitektur som finns i Landskrona. I boken finns välbevarade, tidstypiska representanter, men också hus som sticker ut. Byggnader som är viktiga ur ett historiskt perspektiv mer än för de arkitektoniska kvaliteterna har också fått ta plats. Framstående arkitekter har genom åren verkat i Landskrona. I boken presenteras sju arkitekter som är, eller har varit, verksamma i staden. Några av arkitekterna har varit aktiva här under en stor del av sina yrkesverksamma liv och kommit att forma stora delar av staden medan andra endast lämnat enskilda men betydelsefulla avtryck. I boken finns också ett kapitel om Landskronas stadsutveckling som är tänkt att ge en ram kring de enskilda objekten och placera dem i ett sammanhang. Förhoppningen är att man som läsare lätt ska kunna ge sig ut på arkitekturvandringar antingen i läsfåtöljen eller till fots. I Landskrona är arkitektur viktigt! Den byggda miljön är utan tvekan en av stadens främsta tillgångar. Boken finns att köpa på Akademibokhandeln, museet och Turistbyrån i Landskrona. Arkitektur engagerar! Townhouse är ett gott exempel på hur små tillägg i stadsmiljön kan påverka större sammanhang. Volymen har med stilsäker hand infogats i den äldre stadsstrukturen. Den lokala byggnadstraditionen har satts åt sidan och en avskalad, minimalistisk arkitektur ger platsen spänning och variation. Byggnaden ger en upplevelse utöver det traditionella och utmanar arkitekturens konventionella normer. Fasaden i slät vit puts har väl placerade fönster i liv utan detaljer och ger volymen en lugn balans. Den smala lucktomten på endast fem meter har en yta om 75 m². Bakom huvudbyggnaden finns en innergård och ett mindre gårdshus. Boken ARKITEKTUR I LANDSKRONA finns att köpa på Akademibokhandeln, turistbyrån och museet i Landskrona. Läs om stadens historia och den omtalade arkitekturen

18 Landskrona stads planer mot framtiden Lindeshamn, Landskrona

19 Fjärrtåg med ny stambana Göteborg Jönköping Stockholm Regionaltåg Göteborg Halmstad Godstrafik mattias schriever-abeln Planarkitekt Landsk rona S Helsingborg Landsk rona C Lund Hässleholm Helsingør Nivå Helsingborg Landskrona C Hässleholm Växjö/ Kalmar Kristianstad/ Karlskrona Høje Taastrup København H Helsingborg - rangering Landskrona S Åstorp Teckomatorp Eslöv Hässleholm København H København H Landskrona S Roskilde Lund Jylland Ny Ellebjerg CPH/Kastrup Malmö C Ny Ellebjerg CPH/Kastrup Malmö C Ny Ellebjerg Femern Bælt Ørestad CPH/Kastrup Malmö C - rangering Hamburg Landskrona mot Framtiden/ EUROPASPÅRET Linje A. Stockholm - Hässleholm - Lund - Malmö - CPH - København H Linje B. Göteborg - Halmstad - Helsingborg - Lund - Malmö - CPH - København H... Hamburg Linje C. Göteborg - Halmstad - Helsingborg - Landskrona - København H Linje D. København H - Hamburg Linje E. Stockholm - København H - Hamburg Linje 1 och 2. Malmö - CPH - København H - Landskrona S - Lund - Malmö Linje 3. Halmstad - Helsingborg - Landskrona S - København H - CPH - Malmö - Lund - Hässleholm - Kristianstad Linje 4. Helsingborg - Landskrona S - København H - CPH - Malmö - Lund - Hässleholm - Växjö Linje 5. Halmstad - Helsingborg - Landskrona C - Lund - Malmö - CPH - Roskilde Linje 6. Helsingborg - Landskrona C - Lund - Malmö - CPH - København H - Landskrona S - Helsingborg OSLO/ GÖTEBORG Linje 20. Västkustbanan - Åstorp - Teckomatorp - Landskrona - København H - Ny Ellebjer - Hamburg Linje 21. Södra stambanan - Hässleholm - Eslöv - Teckomatorp - Landskrona - København H - Ny Ellebjer - Hamburg Linje 22. Södra Stambanan - Hässleholm - Eslöv - Malmö - CPH - Ørestad - Ny Ellebjer - Høje Taastrup - Jylland - Tyskland STOCKHOLM I takt med att vår region växer och utvecklas behöver förbindelserna över Öresund stärkas. Öresund är idag en trång passage i det europeiska core network, det vill säga de av EU prioriterade transportkorridorerna genom Europa, som länkar samman transporter mot Oslo och Stockholm och söderut via Hamburg mot Frankrike och Italien. Denna transportkorridor är utpekad både för godstransporter och för persontransporter med moderna höghastighetståg. När den fasta förbindelsen över Fehmarn Bælt står klar kommer trycket att öka på den nuvarande Öresundsförbindelsen. Förbindelsen Landskrona- Köpenhamn kan hantera alla slag av järnvägstransporter: godståg, hög-hastighetståg och regionaltåg. Detta är unikt. De andra studerade alternativen till ny Öresundsförbindelse klarar inte detta. Den skapar stora restidsvinster och avlastning i järnvägsnätet i Öresundsregionen. En bilförbindelse mellan Helsingborg och Helsingør ingår som en naturlig del i Europaspåret. En bilförbindelse bidrar med stora restidsnyttor i vägnätet, den kopplar effektivt samman Sverige med Danmark, norra Själland med nordvästra Skåne och bidrar till finansieringen av en ny järnvägsförbindelse. Med Europaspåret kan också antalet godståg över Öresundsbron reduceras. På så sätt avlastas de hårt trafikerade spåren vid Malmö och CPH/ Kastrup. Därigenom skapas bättre tillgänglighet till flygplatsen för resenärer från både Sydsverige och Danmark. Även Öresundsmetron är viktig för att öka samverkan mellan Köpenhamn och Malmö, genom halverad restid mellan städernas centrala delar och ökad kapacitet. Denna förbindelse är en viktig del i regionens utveckling oavsett Europaspåret. Europaspåret löser frågan kring höghastighetståg och andra fjärrtåg, godståg och regionaltåg. Det fungerar därmed som en helhetslösning för Europa, Norden och Öresundsregionen. För att läsa utredningen gå in på Landskrona.se 00:14 KØBENHAVN LANDSKRONA Det är viktigt att det finns alternativa möjligheter att korsa Öresund. En ökad integration i Öresundsregionen har stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i regionen. Möjligheten att arbetspendla över Öresund från ett större område än idag gynnar en sådan utveckling. Lennart Serder Serder & Serder 36 HAMBURG

20 Landskrona mot Framtiden/ Framtidsplan Med en ny förbindelse via Landskrona över sundet skulle Landskrona ta plats, inte bara som en ort i Skåne, utan som en av de starka kärnorna runt sundet. Anläggandet av en station i det nuvarande industriområdet söder om stadskärnan skulle skapa just det incitament för förnyelse och investering som staden söker. Stationsläget skulle utgöra en efterlängtad och nödvändig katalysator för en stadsförnyelseprocess med många positiva förtecken. En framväxande södra stadsdel skulle åter ge stadskärnan ett centralt läge med ett flöde av människor som ger nya förutsättningar för handel, nöje och service. Stadsdelen Öster som idag präglas av ett socioekonomisk utanförskap kommer att ligga mitt i smeten, med förnyade möjligheter att integreras i staden och regionen. Ett förverkligande av framtidsplanen startar i gränslandet mellan befintligt och nytt. På så sätt skapas flöden och starka kopplingar inom och mellan stadens olika delar. Här, i gränslandet mellan befintlig stadkärna och nuvarande bangården, samlas nya institutioner, service och mötesplatser som lockar besökare från hela Landskrona och regionen. Tankarna kommer innebära viktiga framtida avvägande mellan nya funktioner och aktiviteter utan att begränsa möjligheterna för de befintliga verksamheterna. Stadsbyggnadsvision Illustration söderifrån av White Arkitekter, Malmö. 38

21 kontakt adress Landskrona stad Stadshuset drottninggatan Landskrona Telefon Epost

Imagine Helsingborg. H+ manual Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg

Imagine Helsingborg. H+ manual Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg Imagine Helsingborg Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg Innehållsförteckning Introduktion 7 Beskrivning av området 12 H+ projektet 22 H+ ledstjärnor 24 Juryns slutsatser och fortsatt arbete 26

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad ANNONS elsingborg växer EN SKAPANDE, PULSERANDE, GLOBAL, GEMENSAM OCH BALANSERAD STAD SIDAN 2 Spännande läsning om: NYA MÖTESPLATSER Foto: Anders

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV

Livskraftiga orter. som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Livskraftiga orter som en effekt av ESS och MAX IV Denna rapport är framtagen på uppdrag av delprojekt TA1, Samhällsplanering och transportinfrastruktur

Läs mer

Strategier för staden Ystad 2030

Strategier för staden Ystad 2030 Strategier för staden Ystad 2030 Detta kapitel presenterar fem huvudstrategier för stadens utveckling. Mera Ystad - behandlar bostäder, näringsliv och infrastruktur Staden möter havet - behandlar omvandling

Läs mer

INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1

INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1 INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1 Beställare: Svensk Kärnbränslehantering AB är formell beställare av de parallella uppdragen. Arbetsgrupp: Ida Aronsson, Pär Hansson Erik Hjertqvist,

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se Vision för Öresundsregionen år 2070 www.oresund2070.se Befolkningen kommer att öka med en miljon invånare och klimatet förändras. (sid 3 5 & 10) För att alla ska få plats behöver vi förtäta städerna och

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

CENTRUMPLANEN. Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81

CENTRUMPLANEN. Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81 CENTRUMPLANEN Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 Ny centrumplan...7 Organisation...9

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborg Business Region. business

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborg Business Region. business business HELSINGBORG BJUV BÅSTAD HELSINGBORG HÖGANÄS KLIPPAN LANDSKRONA SVALÖV ÅSTORP ÄNGELHOLM ÖRKELLJUNGA REGION PEABs MATS PAULSSON SATSAR PÅ SIN HEMBYGD SIDAN 4 KLICKET ETT VÄRLDSLEDANDE PATENT SIDAN

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 Ramprogram för sjukhusområdet och södra universitetsområdet i Lund, Lunds kommun PÄ 37/2010

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Tema Hyllie en stadsdel växer fram Kongress Konsert Hotell innerstadens nya mötesplats Rosengård: Culture Casbah.

PLANERING I MALMÖ. Tema Hyllie en stadsdel växer fram Kongress Konsert Hotell innerstadens nya mötesplats Rosengård: Culture Casbah. PLANERING I MALMÖ Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2012 Tema Hyllie en stadsdel växer fram Kongress Konsert Hotell innerstadens nya mötesplats Rosengård: Culture Casbah Innehåll Bostäder

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014 RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN I SOLNA STAD 2010-2014 1 Sammanfattning Dessa riktlinjer tar sikte på såväl nybyggnation, upprustning som förvaltning. En hållbar boendeplanering sker i dialog med

Läs mer

DEL 2 - Planeringsförutsättningar

DEL 2 - Planeringsförutsättningar Landskrona stad Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort DEL 2 - Planeringsförutsättningar SAMRÅDSHANDLING 2012-05-02 Titel Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort, Landskrona

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Upplands Väsby Kommun NY GYMNASIESKOLA UPPLEVELSESTRÅKET VILUNDABADET

Hela denna bilaga är en annons från Upplands Väsby Kommun NY GYMNASIESKOLA UPPLEVELSESTRÅKET VILUNDABADET Antonia Ax:son Johnson: Förorten försvinner en modern småstad växer fram Sidan 4 Sven-Erik Pettersson: Att vara företagare här är att ha nära till resten av världen Sidan 19 NY GYMNASIESKOLA UPPLEVELSESTRÅKET

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

Halmstad. Framtidens. bostäder planeras. Bra boende när orken börjar tryta. Bygga altan utan bygglov? Pågående och kommande byggen sidan 8

Halmstad. Framtidens. bostäder planeras. Bra boende när orken börjar tryta. Bygga altan utan bygglov? Pågående och kommande byggen sidan 8 Framtidens Halmstad 9 800 bostäder planeras Pågående och kommande byggen sidan 8 Bra boende när orken börjar tryta Ett livslångt boende i Tallvik sidan 4 Bygga altan utan bygglov? Bygglovshandläggaren

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport Samrådsenkät Nacka strand Standardrapport Procent Antal Arbetsplats i Nacka strand 3,7% 6 Boende i Nacka strand 67,7% 109 Elev i Nacka strand 0% 0 Företräder en organisation 1,2% 2 Förträder ett företag

Läs mer

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 Sammanfattning Bakgrunden till detta examensarbete är en reflexion över Malmö som stor stad vid

Läs mer

Bebyggelseutredning, Prostsjöområdet - en av tre utredningar. Februari 2015 1 (46)

Bebyggelseutredning, Prostsjöområdet - en av tre utredningar. Februari 2015 1 (46) Bebyggelseutredning, Prostsjöområdet - en av tre utredningar Februari 2015 1 (46) 2 ( 46 ) Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 4 Metod... 4 Kapitel 1. Viktiga förutsättningar för en hållbar bebyggelsestruktur...

Läs mer

Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen

Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen O C E A N H A M N E N I N B J U D A N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G Nav i expansiv region 4 Vision 12 Detaljplanen 14 Uppgiften 16 Teknisk försörjning 22 Samordning 23 Inlämningskrav

Läs mer

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1 Åtgärda Stockholms stadsbrist Rapport 2006:1 Förord Åtgärda Stockholms stadsbrist Stockholms Handelskammare ser som sin främsta uppgift att verka för att Stockholmsregionen blir en ännu bättre plats för

Läs mer

Eskilstuna. Stad i förvandling

Eskilstuna. Stad i förvandling Eskilstuna Stad i förvandling Eskilstuna stad i förvandling Från grått till..? Eskilstuna har genomgått en mycket stor förändring de senaste tjugo åren. Förändringen ses lättast rent fysiskt, i nya byggnader,

Läs mer