Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde torsdagen den 24 september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde torsdagen den 24 september"

Transkript

1 Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde torsdagen den 24 september Sammanträdet är öppet för allmänheten Tid: Plats: Olovsholmsgatan 32 Plan 1, Sammanträdeslokal Borgstena Ledamöter: Ersättare: Malin Carlsson (S) Ordförande, Marie Fridén (M) Förste vice ordförande Mats Tolfsson (S) Andre vice ordförande, Marie-Louise Eng (S) Oskari Anundi (S) Gabriella Andersson (V) Staffan Falk (MP) Annacarin Martinsson (M) Birgit Wahlgren (FP) Monica Johansson (C) Leif Häggblom (SD) Pernilla Olsson (S) Björn Alexandersson (S) Börje Larsson (S) Jesper Nordén (V) Hanna Werner (MP) Amanda Wiktorsson (M) Seija Noppa (M) Tage Carlsson (FP) Ingela Hallgren (KD) Daniel Assarsson (SD) Partigruppmöten för politisk beredning Den rödgröna gruppen träffas tisdagen den 22/9 kl i sammanträdeslokal Bredared, Stadsdelskontoret Norr, Plan 1. Meddela eventuellt förhinder till Malin Carlsson, Alliansen träffas tisdagen den 22/9 kl i sammanträdeslokal Borgstena, Stadsdelskontoret Norr, Plan 1. Meddela eventuellt förhinder till Marie Fridén,

2 Ärenden 1. Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare. Förslag till justerare: Mats Tolfsson (S) med Leif Häggblom (SD) som ersättare. Protokollet justeras tisdagen 29 september klockan 08:00 på Stadsdelskontoret Norr, plan Allmänhetens frågestund 3. Information från stadsdelschefen 4. Tertialrapport /SDNN Miljörapport - Tertial /SDNN Förslag till reviderad strategi - Bildningsstaden Borås 2012/SDNN Svar på remiss: Riktlinjer för marknadsföringssamarbeten 2015/SDNN Svar på remiss: Motion - Inför ett elevombud i Borås Stad 2015/SDNN Svar på remiss: Motion- Entreprenörskap i för- och grundskolan 2015/SDNN Ansökan om verksamhetsbidrag 2015 från hembygdsföreningar 2015/SDNN Svar på remiss: Detaljplan för nedre Norrmalm, Hamstern 1, m.fl. 2015/SDNN Tillfälliga boenden för ensamkommande flyktingbarn 2015/SDNN Anslagsframställan för nybyggnad av Sagavallens förskola 2014/SDNN Sociala utskottets deltagande vid integrationsdagen /SDNN Stadsdelsnämndens deltagande vid medborgardialoger om biblioteken 2015/SDNN Pensionärsrådets deltagande vid studiebesök på trygghetsboenden 2015/SDNN Anmälningsärenden I pärmen 18. Delegationsärenden I pärmen

3 Malin Carlsson (S) Ordförande Anmäl förhinder till Katarina Manfredsson, ,

4 Tertial 2 stadsdelsnämnder 2015 Stadsdelsnämnden Norr

5 Innehållsförteckning 1 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag Människor möts i Borås Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Stadsdelsverksamhet Resultat Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Kommungemensam verksamhet Resultat Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Skollyft Verksamhetsmått Skola Förskola Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar Äldreomsorg Egen organisation Investeringar Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

6 1 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag 1.1 Människor möts i Borås Målbild Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Målvärde Staden 2015 Målvärde 2015 Utfall T Utfall T Antal genomförda medborgardialoger Antal genomförda medborgardialoger. Flera medborgardialoger är under planering. Två medborgardialoger planeras om verksamheten på stadsdelens bibliotek och ytterligare några i samverkan med andra förvaltningar Kommunfullmäktige Uppdrag Status T Möjlighet ska ges pensionärer att i närheten av sina bostäder äta näringsriktig kost i en trivsam miljö. Delvis genomfört Kommentar Nämnden har öppna restauranger på Duvan, i anslutning till boendet på Klintesväng på Sjöbo och i anslutning till boendena på Gamla och Nya kyrkvägen i Fristad. Möjlighet att äta näringsriktig kost finns även i anslutning till trygghetsboendet på Trappen. Nämndens strävan är även att i samband med nya trygghetsboenden se om det kan ges möjlighet till att inta måltider för även de som inte bor i trygghetsboendet. När det är lämpligt ges även ledsagning till dessa restauranger. Stadsdelsnämnderna uppdras att i möjligaste mån inkludera de äldre i matlagningen och skapa en meningsfull måltidssituation. Delvis genomfört Kommentar Nämnden ansvarar för fem vård- och omsorgsboende. På någon enhet lagas all mat och på några är boendet ansluten till en restaurang, tex Margaretagatan 5. De olika matsituationerna påverkar vilken möjlighet den enskilde har att delta i själva matlagningen. Nämndens strävan är att så långt det är möjligt skapa förutsättningar för att de som vill och kan skall kunna delta i själva matlagningen. Där förutsättningar saknas skall istället påverkansmöjlighet finnas på matsedelns innehåll och måltidsmiljön. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

7 1.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Målbild Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Målvärde Staden 2015 Målvärde 2015 Utfall T Utfall T Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %. Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete tas på allvar av grundskolan, åk 4-9, %. Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %. Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %. Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %. Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %. Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %. 90% % 75, , ,3 226, ,2 94, ,5 96, ,8 93, ,7 90, ,4 Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %. 1. Målvärdet som innebär att samtliga elever skall nå minst godkänt i alla ämnen har inte uppnåtts. 2. Skolorna i stadsdelen följer fastställt systematiskt kvalitetsarbete och deltar aktivt i såväl statliga som lokala satsningar, framför allt i ämnena matematik och svenska. Skolorna har utveklat det kollegiala lärandet med stöd av skolornas förstelärare. Varje rektor analyserar skolans resultat och redovisar åtgärder/insatser/prioriteringar i verksamhetsplanen. Strukturen i kvalitetsarbetet är bra men det gemensamma analysarbetet i stadsdelen kan förbättras. Under flera år har det skett en förskjutning av resurser från undervisning till i första hand lokalkostnader och skolskjutsar. Det är inte osannolikt att minskningen av resurser för undervisning nu har fått genomslag i betygsresultaten. Betygsresultaten visar på stora skillnader mellan stadsdelens skolor och det finns ett klart samband mellan skolor som tar emot många nyanlända elever och dessutom präglas av en socioekonomisk struktur med låg utbildningsnivå och sämre betygsresultat. De begränsade resurserna för undervisning medför att dessa skolor inte kan prioriteras i den utsräckning skolornas förutsättningar motiverar. Utmärkande för skolor som tar emot många nyanlända elever är också att omsättningen på elever, d v s inflyttning och utflyttning under läsåren är väsentligt större än på övriga skolor. Detta innebär en brist på kontinuitet i klasserna som försvårar undervisningen ytterligare. 3. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

8 Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %. 1. Målvärdet som innebär att alla elever blir behöriga att söka nationellt gymnasieprogram har inte uppnåtts. 2. Se under rubriken: "Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen". 3. Under 2012 och 2013 uppgick andelen elever som var behöriga att söka nationellt gymnasieprogram till c:a 90% och 2015 har andelen behöriga elever sjunkit och motsvara % av samtliga elever. Genomförandet av sommarskola har bidragit till en förbättring av resultatet. Om de elever som blivit behriga efter sommarskolan räknas in uppgår andelen behöriga elever till 88%. Trenden är dock att fler elever saknar behörighet att söka nationellt gymnasieprogram. Se även under rubriken: "Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen". 4. Se under rubriken: "Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen". En genomgång av resultaten visar att skillnaden i resultat mellan stadsdelens skolor är alltför stor. Det finns även andra skillnader mellan skolornas resultat bl a skillnader mellan pojkars och flickors resultat som behöver analyseras närmare och som antyder behov av särskilda insatser. Genomsnittligt meritvärde i årskurs Målvärdet har överträffats. 2. Samtidigt som andelen elever med behörighet att söka nationellt gymnasieprogram minskar så ligger det genomsnittliga meritvärdet kvar på samma nivå som Kompetensutveckling inom, framför allt, matematik och svenska Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %. 1. Målvärdet som innebär att alla elever skall känna sig trygga i skolan har inte uppnåtts. 2. Skolorna har hög kvalitet på likabehandlingsplanerna, följer kontinuerligt upp och analyserar resultat av genomförda åtgärder och aktiviteter. Skolorna har absolut nolltolerans när det gäller kränkningar, integrerar värdegrundsarbete i undervisningen samt genomför återkommande trygghetsvandringar. Arbetet borgar för att alla eleverna ska känna trygghet i skolan men skolklimatundersökningen visar att det finns elever på skolorna som inte känner sig helt trygga. Arbetet med trygghetsfrågan måste ständigt fortgå och ambitionen måste vara att alla elever känner sig trygga i skolan. 3. Resultate 2015 ligger på samma nivå som Resultatet är ett par procentenheter lägre i årskurserna 7-9 än i årskurserna 4-6.Resultatet visar dock att det är mycket få elever i årskurserna 4-6 som anser att påståendet "Jag känner mig trygg i skolan" inte stämmer alls medan de är fler i årskurserna Skolorna fullföljer det arbete som beskrivits under punkt 2. Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %. 1. Målvärdet som innebär att alla elever skall uppleva att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen har inte uppnåtts. 2 Samtliga skolor arbetar med bedömning för lärande (BFL). Förhållningssättet i BFL tar bland annat sikte på att skolan tydligt skall visa att man har höga förväntningar på eleverna. Höga förväntningar är en välkänd framgångsfaktor i skolan. 3. Resultatet har kontinuerligt förbättrats och det beror på att bedömning för lärande är etablerat på samtliga skolor. Sedan 2013 har resultatet förbättrats med 12 procentenheter. 4. Resultatet närmar sig målvärdet vilket visar att det arbete som pågår på skolorna får effekt och att lärarna anammat det förhållningssätt till eleverna som utgör grunden i BFL. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

9 Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %. 1. Målvärdet som innebär att alla elever skall uppleva att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen har inte uppnåtts. 2. Se under rubriken "Andel elever i åk 5 som upplever att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen" 3. Resultatet har förbättrats med ungefär 15 procentenheter sedan 2013 och förbättras även vid en jämförelse med Se under rubriken "Andel elever i åk 5 som upplever att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen" Kommunfullmäktige Uppdrag Status T Förskolans personal ska ges möjlighet till planeringstid. Delvis genomfört Kommentar Alla förskolor kan inte säkra 5 timmar. Små förskolor har mer svårt att skapa dessa förutsättningar. Anpassningskraven för att klara budgetramarna innebär bl. a restriktioner att ta in vikarier vid sjukdom. Vid dessa tillfällen blir oftast planeringstiden begränsad. Det finns ingen kommunal fritidsgård i centrala Borås. Stadsdelsnämnd Norr får uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta en fritidsgård på Norrmalm. Delvis genomfört Kommentar Utredning pågår. Stadsdelsnämnd Norr får i uppdrag att utreda den framtida användningen av Särlaskolan sett ur ett helhetsperspektiv för Borås Stad. Genomfört Kommentar Kommungemensam skola/förskola Rapporten är slutförd. Stadsdelsnämnden Norr har översänt den till Kommunstyrelsen. Stadsdelsnämnd Norr uppdras att utreda förutsättningar för att återinföra familjedaghem i Borås Stad. Delvis genomfört Kommentar Kommungemensam skola/förskola Rapporten är under framtagande. Beräknas tas upp i Stadsdelsnämnden Norr i oktober. Konceptet Gående skolbuss ska provas av en skola i varje stadsdel och därefter utvärderas. Ej genomfört Kommentar Skola Norr Konceptet medför ökade kostnader om det inte kan lösas genom föräldramedverkan eller andra ideella insatser och skolan har för närvarande inte möjlighet att avsätta de medel som krävs. Frågan kommer dock att utredas vidare. Stadsdelsnämnderna ska ge möjlighet för enskilda skolenheter att ge sitt arbete en speciell profil. Detta kan ge skolan ökad attraktionskraft. Bland annat kan spetsutbildningar i vissa ämnen införas. Delvis genomfört Kommentar Skola Norr Två av stadsdelens skolor har en tydlig inriktning eller profil för sin verksamhet, dels Erikslundsskolan med en idrottsprofil, dels Fristadskolan med inriktningen entreprenöriellt lärande. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

10 1.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Målbild En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Målvärde Staden 2015 Målvärde 2015 Utfall T Utfall T Andel ekologiska livsmedel, %. 18, ,6 24 Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem, %. Andel ekologiska livsmedel, %. 57, ,4 81,6 Stadsdelsnämnden har köpt 24% ekologiska livsmedel under andra kvartalet Nämndens förutsättningar för att uppfylla målet på 25% under 2015 är goda då en ny livsmedelsupphandling trädde i kraft mars Det nya livsmedelsavtalet har ett större urval av produkter, bättre priser på ekologiska livsmedel samt att det endast finnas ekologiska alternativ för flera av basprodukter med stora volymer såsom: mejeriprodukter, ägg, kaffe, frysta grönsaker, fisk m.m. Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem, %. Stadsdelsnämnden Norr har 27 förskolor som arbetar med Grön Flagg av totalt 28. För närvarande har en skola i stadsdelen (Engelbrektskolan) denna utmärkelse. Det är tre skolor: Bergdalskolan, Erikslundskolan och Sparsörsskolan som förbereder för Grön Flagg. Nämndens målsättning är att alla förskolor och skolor påbörjar arbete med Grön Flagg senast under hösten Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Målvärde Staden 2015 Målvärde 2015 Utfall T Utfall T Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 7, , , ,5 109, ,5 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Stadsdelsnämnden har inte nått målet. Mätningen visar en liten ökning av ohälsotalet. Totalt är siffran nu 8,0 %, kvinnor 8,5 % och män 4,8 %. Ohälsan ökar i samhället och det speglar sig även i ohälsotalen i arbetslivet, främst i kontaktyrken. Förvaltningen arbetar vidare med det systematiska Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

11 arbetsmiljöarbetet och för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser i nära samarbete med våra fackliga företrädare. Alla områdeschefer har fått uppdrag av stadsdelschefen att arbeta med hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap för att öka hälsan och för att skapa en hälsofrämjande organisation samt ett hållbart arbetsliv. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Stadsdelsnämnden har inte nått målet. Totalt är siffran i nuläget 109,1 årsarbetare, 87,9 är kvinnor och 21,2 är män. Det positiva är att trenden som visat en ökning av användandet av timavlönade tidigare nu visar en stor sänkning av andelen timavlönade trots högre ohälsotal. En av orsakerna till minskningen är ett effektivt användande av resurstiden i äldreomsorgen. Förvaltningen fortsätter att arbeta tillsammans med stöd av våra fackliga organisationer för att minska andelen timavlönade medarbetare ytterligare. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Stadsdelsnämnden har inte nått målet. Värdet är på ungefär samma nivå som tidigare mätning. Totalt är andelen friska den senaste 12-månaders periden 26,5 %, siffran för kvinnor är 24,2 % och för män 39,5 %. Förvaltningen forsätter sitt arbete med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Vid utvecklingsssamtal, på APT, i samverkansgrupper och ledningsgrupper finns ökad hälsa på dagordningen. Förvaltningschefen kommer också att lägga stort fokus på hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap på de kommande chefsträffarna hösten Kommunfullmäktige Uppdrag Status T Stadsdelsnämnderna uppdras att redovisa hur minskade kostnader för livsmedel, givet den nya livsmedelsupphandlingen med oförändrade kvalitetskrav, skapar ökat ekonomiskt utrymme i övrig verksamhet. Delvis genomfört Kommentar Utredning pågår angående kostnadutveckling med anledning av nytt livsmedelsavtal. Svårigheter finns vid jämförelse eftersom fler ekologiska livsmedel köps in och finns med i avtalet än tidigare, men som är dyrare än tidigare inköp. Dock ser kostnadsutvecklingen positiv ut. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

12 2 Stadsdelsverksamhet 2.1 Resultat Ekonomiskt sammandrag Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Stadsdelen redovisar i denna prognos ett underskott med 11,9 mnkr. I detta underskott ingår beräknade merkostnader för att delade turer tagits bort med ca 5 mnkr. Det prognostiserade resultatet har förbättrats med 3,0 mnkr sedan föregående prognos Jämförelse juli augusti differens Förskola -1,0 mnkr 0 mnkr +1,0 mnkr Äldreomsorg -16,0 mnkr -14,0 mnkr +2,0 mnkr Äldreomsorgen visar en positiv kostnadsutveckling både vad gäller ärendehandläggning, hemsjukvård samt produktion. Det stora antalet vakanser bland biståndshandläggare kan dock innebära att det prognostiserade resultatet försämras. Utredningen avseende merkostnader för delade turer visar en minskad kostnadsutveckling, färre timanställda, ett högre utnyttjande av tillgänglig tid samt att sjukfrånvaron minskar. Men sommarmånaderna är inte helt tillförlitliga och utförda hemtjänsttimmar är ännu inte kvalitetssäkrade vilket innebär att kostnadsprognosen på 5 mnkr är oförändrad. Om IFOs verksamhet bibehåller den nivå som finns i nuläget kan ev. det prognostiserade underskottet minska. Det förbättrade resultatet när det gäller förskolan beror bl.a. på att Borås stad inför komponentavskrivning. Detta innebär att etableringskostnader som tidigare belastat driften nu läggs på avskrivning och istället blir en hyreskostnad. Hänsyn har i förskolans prognos inte tagits till minskade intäkter pga beslut i KS om ny barnomsorgstaxa. Det beräknade inkomstbortfallet är under utredning. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

13 2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamheternas nettokostnader Administration Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad Förebyggande arbete Intäkt Kostnad Nettokostnad Fritid Intäkt Kostnad Nettokostnad Kultur Intäkt Kostnad Nettokostnad Förskola Intäkt Kostnad Nettokostnad Grundskola inkl. särskola, fritidshem Intäkt Kostnad Nettokostnad Individ- och familjeomsorg Intäkt Kostnad Nettokostnad Äldreomsorg Intäkt Kostnad Nettokostnad Intern service Intäkt Kostnad Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

14 Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Nettokostnad Buffert Intäkt Kostnad Nettokostnad Totalt Intäkt Kostnad Nettokostnad Administration Kostnader för nämndsadministrationen är högre än budget och vid jämförelse med tidigare års utfall. Orsak är bland annat högre kostnader för nämndsammanträden. Dessutom kräver en ny nämnd tid att sätta sig in i verksamheterna med högre kostnader som följd. I övrigt bedrivs verksamheten som planerat Förebyggande arbete Framtid Sjöbo och den förebyggande verksamheten har tillsammans en budget i balans. Sjöbo familjecentral har en budget i balans Fritid Fritidsverksamheten beräknas ha en budget i balans Kultur Kulturverksamheten beräknas nå ett nollresultat Förskola Sedan tertial 1 har förskolan gått från ett prognostiserat underskott till en budget i balans. Förskolans tidigare prognostiserade underskott beror bl.a. på: - att köpta platser av fristående förskolor har ökat samt att internt sålda platser är färre än budgeterat. Detta beror främst på bristen av förskolor i centrala Centrum - att barn i behov av särskilt stöd har ökat i antal jämfört med tidigare års behov - öppnandet av dygnet-runtverksamheten har genomförts inom befintliga budgetramar - att planerade byggprojekt (Johannelundsgatan, Tokarpsberg och Skogsängen) inte blivit av eller försenats så att förskolan har tvingats att ersätta dessa förskolor med Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

15 paviljonglösningar eller andra tillfälliga lokallösningar Det prognostiserade nollresultatet förutsätter att förskolans kostnader för anläggning av utegårdar vid tillfälliga lösningar läggs på hyran över ett antal år, sk. komponentavskrivning. För att klara budgetramarna har förskolan från augusti sänkt grundbemanningen med 5 årsarbetare samt varit återhållsamma med resurser till barn i behov av särskilt stöd Grundskola inkl. särskola, fritidshem Budgetavvikelser: Under 2015 har skolan i stadsdel Norr, genom Kommunfullmäktiges tilläggsbudget, tillförts tkr. Tilläggsbudgeten var bl a avsedd att kompensera för ökade skolskjutskostnader. Trots tilläggsanslaget kommer skolskjutsverksamheten att uppvisa en negativ avvikelse mot budget med ca 400 tkr. Skolans verksamhet som helhet förväntas dock inte avvika från gällande budgetram tack vare att omfattande anpassningar av skolornas personalorganisation samt att minskning av lokalvårdskostnader genomförts inför andra halvåret Analys av verksamheten: Utöver den analys som redovisats avsnitt 2.2 kan konstateras att antalet elever i stadsdelens skolor ökar med mer än hundra elever inför läsåret 2015/2016. Eleverna kan inrymmas i befintliga lokaler men en genomlysning av det långsiktiga behovet av skollokaler är nödvändig och har påbörjats. Rekryteringsarbetet inför det nya läsåret visar att det råder brist på flera pedagogkategorier vilket innebär att det, på vissa skolor, saknas behörig personal vid starten av det nya läsåret. Svårigheterna att rekrytera behörig personal, både på kort och lång sikt, är tillräckligt alarmerande för att frågan måste betraktas som en angelägen strategisk fråga för Borås stad Individ- och familjeomsorg Barn med behov av Individ- och familjeomsorgens insatser Verksamheten prognostiserar ett underskott. IFO Barn och Familj har haft 3-4 placerade på institution under första halvåret Institutionsvården för barn 13 år och uppåt visar därför ett underskott. För att slussa ut från institution har omfattande extern öppenvård använts som då ger en hög dygnskostnad. Detta medför att kostnaderna för den externa öppenvården ligger betydligt högre än budgeterat. Ett intensivt arbete har gjorts för att slussa ut från institution och från september finns ingen ungdom placerad. Individ- och familjeomsorgen har haft ett stort inflöde av anmälningar under våren Under perioden maj till augusti har 92 barn haft öppenvårdsinsatser och av dessa har 7 ungdomar varit inskrivna inom Camp Neptun. Flera ungdomar med stor psykiatrisk problematik och/ eller funktionshinder har varit aktuella under våren och sommaren. För flera av dessa ungdomar sker det samplanering med Barn- och ungdomspsykiatrin som inbegriper såväl institutionsvård som omfattande öppenvård. Någon av dessa ungdomar kommer troligen att placeras på hem för vård och boende under senare delen av hösten. Diskussion kring samfinansiering med regionen pågår i flera av dessa ärenden eftersom vården är omfattande och ofta medför betydande kostnader, extra personal på institutionen med mera. Personal För närvarande saknas två handläggare till följd av föräldra- och tjänstledigheter. Under det senaste året har det märkts en ökad svårighet att rekrytera och vid de rekryteringar som varit är det färre behöriga Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

16 sökande. Arbetsbelastningen har därmed ökat och arbetsgruppen har utifrån mätning många ärenden per tjänst. Ett arbete för att ta fram en systematisk kompetensutvecklingsplan inom IFO Barn och Familj i samtliga stadsdelar har pågått under Under tertial 2 har ett arbete tillsammans med övriga verksamheter inom Individ- och familjeomsorgen satts igång för att förstärka Borås Stad som en attraktiv stad att söka sig till som socialsekreterare. Särskilt rollen som myndighetsutövare behöver här lyftas fram. Verksamhet Förändringsarbetet med "En väg in" har nu utvecklats vidare, vilket på sikt ska ge mer flexibla och effektiva öppenvårdslösningar. Det har varit en omfattande kö till Dialogcentrum (Öppenvården inom kommungemensam IFO på Stadsdelsnämnd Väster). Detta har medför något fler köp av extern öppenvård. Rekrytering av ytterligare 2 behandlingspersonal för att kunna möta behoven pågår inom Dialogcentrum Äldreomsorg Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott. Underskottet härrör delvis från köp av hemtjänst, köp av vård- och omsorgsboende, korttidsplatser och delvis kostnader inom hemtjänsten avseende borttagande av delade turer. Nämnden har haft en tydlig inriktning att genomföra trygga hemgångar efter sjukhusvistelser och på så sätt minska behovet av korttidsvård. Detta har från sommaren och framåt givit positiva resultat och köp av korttidsvård samt vård- och omsorgsboende har kunnat minska och är idag nästan i nivå med budget. Vårens situation med betydligt större köp medför dock att prognosen visar på ett underskott. Verksamhet -Åtgärder: - Fortsatt användning av "Trygg Hemgång". Även på försök vid hemtagning från korttidsvård. - Äldre med omfattande hemtjänstinsatser över 100 timmar erbjuds Vård och omsorgsboende (VoBO). Stadsdelen har ca 50 personer som har 100 timmar hemtjänst eller mer. - Fortsatt inriktning på att minska skillnaden mellan interna och externa utförare avseende utförd genomsnittstid. - Avvaktar med tillsättning av vakanta tjänster inom Hemsjukvården. - Samlokalisering av ärendehandläggning planeras under senare delen av hösten för att på detta sätt få en mer sammanhållen styrning, ge möjlighet att arbeta med processer och en likvärdig tillämpning av riktlinjer och rutiner. Detta beräknas ge ekonomiska effekter och rätt insats utifrån behov. - Områdeschefer och enhetschefer inom Ärendehandläggning i samtliga stadsdelar arbetar gemensamt för att ta fram arbetssätt som på kort sikt skall kunna påverka kostnaderna, här ser man specifikt på vårdplanering från sjukhuset, korttidsbeslut och omprövningar. Verksamhet i stadsdelsegen hemtjänst Verksamheten har helt anpassat sig till det uppdrag som givits om heltider till alla och borttagande av delade turer, men att ta bort delade turer innebär en kostnadsökning. För att minimera kostnadsökningen krävs en tydlig metod att arbeta utifrån samt ett bemanningsverktyg. Verksamheten skall på två enheter genomföra pilot i det nya planeringsverktyget med start höst Nämnden redovisar löpande kostnader till Kommunstyrelsen avseende de ökade kostnaderna pga att delade turer tagits bort. Dessa resultat finns med i Projektet "Ett Gott Liv Var Dag". Åtgärder i stadsdelens hemtjänstproduktion -Anpassning av Poolens bemanning för att följa det minskade behovet av vikarier som resurspassen har medfört. Antalet timanställda har minskat. -Fortsätta metodutveckla så att resurser används så effektivt som möjligt. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

17 -Fortsätta arbeta med att minimera överkapaciteten som borttagandet av delade turer inneburit. Verksamhetsförändringar - Personalsituation Det är fortfarande en hög arbetsbelastning för enhetscheferna. Arbetsbelastningen börjar minska allt eftersom arbetssätten med central planering och bemanning avlastar verksamheterna. Installationen av nyckelfria lås, dvs att alla lås där det finns trygghetslarm och hemtjänst byts ut är i slutskedet. Det finns ett behov av nyrekrytering av enhetschefer, men det är mycket svårrekryterat. Efterfrågan av stöd för cheferna är stort. "Chefens förutsättningar" som ingår i översynen "Ett Gott Liv Var Dag" har prioriterats som första delområde att arbeta med. Flera biståndshandläggare har under våren gått vidare till andra tjänster eller flyttat till annan kommun. För närvarande har verksamheten 5 vakanta tjänster och det är mycket svårrekryterat. Ny enhetschef har börjat 1 september. Stadsdel Norr har i sitt arbete med de ökade sjuktalen inom verksamheten påbörjat ett strukturerat arbetssätt för att möta kort- och långtidsfrånvaron. Mellan januari och juni 2015 har sjukfrånvaron i hemtjänsten gått från 13 % till 7 %. Inom äldreomsorgen har på försök inrättats en rehabiliteringsgrupp som särskilt arbetar med långa sjukfall. Gruppens arbete har varit positiv och man har i flera fall kunnat påskynda processen som gynnat både medarbetare och verksamheten Kost och lokalvård Anpassningar pågår inom kost-och lokalvårdsorganisationen. Kost- och lokalvårdsorganisationen anpassningar beror dels på den minskning som ska genomföras av lokalvården på skolorna, dels på grund av att kostorganisationen haft en hög personalkostnadsnivå under våren. Det beror främst på kostverksamheten inom äldreomsorgen. Sjöboklints ej ändamålsenliga, slitna lokaler innebär att det är helt omöjligt att införa en flexibel måltidsordning "kyld mat" för att minska kostnaderna. Det är svårt att rekrytera utbildade kockar när särskilda behov av special/allergikost ökar bland elever, barn och äldre som kräver personalresurser med kompetens Buffert Eftersom verksamheterna totalt redovisar ett underskott kan bufferten betraktas som förbrukad. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

18 3 Kommungemensam verksamhet 3.1 Resultat Ekonomiskt sammandrag Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Stadsdelsnämnden redovisar i denna prognos ett underskott med 4,25 mnkr för kommungemensam verksamhet. I underskottet ingår kostnader för barn och elever med skyddad identitet, låg beläggning på Margaretagatan 5, borttagande av delade turer samt korttiden i Fristad. Dessa underskott (5,15 mnkr) planerar stadsdelen att begära kompensation för i bokslutet, vilket innebär ett egentligt positivt resultat med 900 tkr. Denna prognos har förbättrats med 2,8 mnkr sedan föregående prognos. Jämförelse juli augusti Badresor tkr Barnkoloni tkr Kommungemensam förskola/skola -350 tkr -250 tkr Äldreomsorg tkr tkr IFO Asyl tkr Det förbättrade resultatet inom äldreomsorgen beror på uthyrning av lokaler till asylboende samt förbättrade prognoser för vård- och omsorgsboenden. Utredningen avseende merkostnader för delade turer visar en minskad kostnadsutveckling, färre antal timanställda, ett högre utnyttjande av tillgänglig tid samt att sjukfrånvaron minskar. Voboenheterna visar ett resursutnyttjande som närmar sig de nivåer som fanns före införandet. Men sommarmånaderna är inte helt tillförlitliga vilket innebär en kostnadsprognos på 2 mnkr. Denna prognos kan komma att minska ytterligare och i så fall vara nere i den merkostnadsnivå som anses Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

19 möjlig. IFO Asyl omfattar fr om 1 juni även de boenden som finns för ensamkommande barn, vilket tidigare var Stadsdelsnämnden Västers ansvarsområde. Trots uppstartskostnader för nya boenden bedöms ekonomin vara i balans och prognostiserar i nuläget ett överskott med 1 mnkr. Inom Kommungemensam skola prognostiserar CFLs förberedelseverksamhet ett överskott med 1,5 mnkr medan CFL prognostiserar ett underskott med motsvarande belopp. 3.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Kommunövergripande verksamhet Fritid Verksamhetens nettokostnad Fritid Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad Badresor i Sjömarken beräknas lämna ett underskott på 50 tkr. Anledningen är att personalkostnaderna blev högre än beräknat Förskola Verksamhetens nettokostnad Förskola Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad Utvecklingsenhetens verksamhet mot förskola håller god kvalité. Ett negativt resultat på 50 tkr prognostiseras. Detta är kostnaden för barn med skyddad identitet som går på fristående förskola som enligt överenskommelse med ekonomistyrning skall regleras i bokslut. Antalet vårdnadsbidrag har sjunkit inför hösten och prognostiserar nu ett nollresultat. Verksamheten sker enligt uppdrag i SDN Norrs budget och håller god kvalité. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

20 Grundskola inkl. särskola, fritidshem Verksamhetens nettokostnad Grundskola inkl. särskola, fritidshem Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad Utvecklingsenhetens verksamhet mot skola håller god kvalité. Ett negativt resultat på 200 tkr prognostiseras. Detta är kostnaden för elever med skyddad identitet som går på fristående skolor som enligt överenskommelse med ekonomistyrning skall regleras i bokslut. CFL:s verksamhet inom modersmålsundervisning och studiehandledning prognostiseras ett underskott på 1,5 mnkr trots tillskott från ALN på 5,5 mnkr inför budgetåret Dock går produktionsdelen förberedelseklass med motsvarande överskott pga mycket stort elevantal, för närvarande ca. 130 st. Enligt överenskommelser med stadsdelarnas områdeschefer för skola vill man ha studiehandledning i den omfattning rektorer begär och bekostar det med överskottet som uppstår i förberedelseklassverksamheten.total prognos är ett nollresultat. CFL:s verksamhet håller god kvalité. Inför 2016 måste CFL åter på något sätt kompenseras för kostnaderna som uppstår med de stora antalet nyanlända. I budget 2016:01 äskades sex mnkr men de senaste månadrnas kraftiga ökning av flyktingar indikerar att det kommer att krävas mer än så Individ- och familjeomsorg Verksamhetens nettokostnad Individ- och familjeomsorg Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad Barnkolonin beräknar ett underskott på 50 tkr. Anledningen är att personalkostnaderna blivit högre än beräknat. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

21 IFO Asyl Flyktingverksamhet Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad Ensamkommande asylsökande barn IFO asyl har för närvarande 87 asylsökande barn varav 20 har kommit som anknytning. Detta att jämföra med situationen efter tertial 1 då Bprås hade 47 asylsökande barn. Det stora inflödet har uppstått under främst juli och augusti månad och förväntas fortsätta under hösten för att avstanna i december. Borås uppfyller avtalet om 39 asylplatser och har fått många anvisningar utifrån sk. utvidgad anvisning från Migrationsverket. Det finns även 44 barn med uppehållstillstånd. Även här uppfylls ingångna avtal med Migrationsverket. Hög belastning samt beläggning har inneburit minskade kostnader för tomma platser. I juni startades ett tredje boende i Dalsjöfors, Högsbovägen, som blev fullbelagt efter 14 dagar. Under juli tillämpades dubbelbeläggning i viss utsträckning för att möta behovet. I slutet av juli blev detta dock ohållbart och ett boende i tillfälliga lokaler i Fristad startades i slutet av augusti. Ett boende som även detta blev fullbelagt efter 2 veckor. Planering pågår för att starta ett ytterligare boende i tillfälliga lokaler. Parallellt pågår planering för att hitta lämpliga lokaler för mer permanenta boenden. Familjehemsvård används som alternativ till vård på HVB. Ett flertal har hittills kunnat flytta till egen lägenhet med boendestöd vilket är steget efter boende/familjehem i mottagningskedjan. Även här börjar det bli svårt att få lägenheter, vilket på sikt kan göra det svårt att kunna flytta ungdomar från olika boenden. Övriga asylsökande barn med sin familj i Sverige Fortfarande relativt få anmälningar och ansökningar. Ett antal av dessa barn och deras familjer behöver öppenvård och verksamheten har haft två apatiska barn under den senaste fyramånadersperioden. Personal Det har under de senaste månaderna varit en mycket hög arbetsbelastning på arbetsgruppen. 4-5 nya anvisningar per vecka har frestat på personalgruppen. I personalgruppen finns även 2 långtidssjuka, vilket gör att gruppen haft för denna grupp höga sjukskrivningstal under senaste halvåret. Sjukskrivningarna är dock endast delvis kopplade till arbetsbelastningen. Till enheten går det relativt lätt att rekrytera handläggare. Några av handläggarna med längre erfarenhet kommer under hösten att gå fördjupningsutbildning i handläggning och dokumentation inriktat på asylsökande barn. Ekonomi Under 2015 har boendena haft få tomma platser som man behövt finansiera och även kunnat finna goda lösningar i form av boenden och familjehem som ger verksamheten ett ekonomiskt utrymme. Det stora antalet ensamkommande barn där kostnaden kunnat hållas nere resulterar i det positiva resultatet. En del uppkomna kostnader minskar dock det ekonomiska utrymmet. Till följd av felaktigt bygglov hos fastighetsägaren till boendet i Dalsjöfors sköts inflytten upp en månad, vilket kostade verksamheten ca 300 tkr tkr eftersom man då behöver placera dessa barn på externa platser utanför Borås under tiden som man inväntade inflyttning. IFO Asyl har i budget räknat med att få in etableringsschablon för ensamkommande barn som får uppehållstillstånd. Denna ersättning har ännu inte erhållits och utredning pågår om Arbetslivsförvaltningen erhållit dessa medel. Uppstart av nya boenden ger initialkostnader och IFO Asyl köper även tjänster från familjehemsenheten för rekrytering och utredning av familjehem. Sammantaget prognostiseras dock ett positivt resultat. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

22 3.2.2 Kommungemensam produktion Förskola Verksamhetens nettokostnad Förskola Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad Kvarngården Mini prognostiserar ett nollresultat och verksamheten håller god kvalité Grundskola inkl. särskola, fritidshem Verksamhetens nettokostnad Grundskola inkl. särskola, fritidshem Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad CFL:s förberedelseverksamhet prognostiseras ett överskott på ca 1,5 mnkr. Detta kommer enligt överenskommelse med stadsdelarnas områdeschefer för skola användas för att upprätthålla studiehandledningen på den nivå rektorerna önskar. Det går för närvarande ca 130 elever i förberedelseklass och det råder en akut brist på lokaler. CFL försöker i samråd med Lokalförsörjningsförvaltningen akut hitta lokaler. Korta hyrestider eftersträvas då kommande lagstiftning kan innebära att förberedelseklassverksamheten åter måste organiseras av respektive skolenhet. Det kommer nämligen krav på att elever i förberedelseklass samtidigt måste integreras i sin hemklass. Grundsärskolorna prognostiserar ett nollresultat. Verksamheten håller god kvalité. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

23 Äldreomsorg Verksamhetens nettokostnad Äldreomsorg Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad Verksamheten prognostiserar ett underskott som härrör från tomma platser och borttagandet av de delade turerna. På Margaretagatan 5 (vobo med hemtjänst) finns det 9 tomma lägenheter i augusti och stadsdelsnämnden i Öster skall ta ställning till om att ställa om verksamheten till ett trygghetsboende. Personalbemanningen anpassar till den lägre beläggningen fortlöpande. Klintesväng (Sjöboklint) har låg beläggning, lokalerna är slitna och inte anpassade efter den verksamhet som nu bedrivs inom äldreomsorgens särskilda boende. Det finns 12 platser för finsktalande med ett behov av fler platser. Verksamheten ser en förändrad trend i sjukfrånvaron, från 14,8% i februari till 11,2% i juni. Verksamheten följer och bevakar utvecklingen. Att de delade turer har tagits bort har inneburit merkostnader. Det pågår ett intensivt arbete med den nya bemanningsmetoden. En särskild rapport kommer att redovisas till Kommunstyrelsen avseende de ökade kostnaderna pga att delade turer tagits bort. För korttiden i Fristad beräknas ett underskott med 1,3 mnkr som avser hyreskostnader helår Åtgärder: Nattarbetstiden har förändrats på tre boenden från 10 timmar till 9 och 9,5 timmar. Det minskar antalet åa som arbetar natt och ger en möjlighet till effektivare planering för de arbetspassen som förläggs på dag och kväll. Ett bemanningsverktyg är upphandlat och införande är planerat till mars Flyktingverksamhet Verksamhetens nettokostnad Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Flyktingverksamhet Intäkt Kostnad Nettokostnad Ekonomin redovisas totalt för IFO Asyl under rubrik Produktion av boenden för ensamkommande flytningbarn Ansvaret för Boenden för ensamkommande flyktingbarn har tagits över av Stadsdelsnämnden Norr från och med 1 juni Två boenden och förberedelser för ett tredje boende i Dalsjöfors lämnades över till stadsdelsnämnden 1 juni. Under perioden som omfattar tertial 2 har boendeenheten startat Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

24 permanentboendet i Dalsjöfors, Högsbovägen, med 12 platser och ett tillfälligt boende i Fristad, Kyrkvägen, med ytterligare 12 platser. I augusti startades Kyrkvägen i tillfälliga lokaler i det som tidigare varit permanentboende för dementa, Wighs väg. Dessa lokaler har stått tomma under 2 år. Det stora behovet av platser har medfört att det inte gått att invänta planeringen av mer permanenta lokaler. Det kommer nu att vara av stor vikt att göra en noggrann analys innan beslut om stadigvarande lokaler fattas. Det är viktigt att säkerställa att stadigvarande lokaler fungerar långsiktigt, stöder integration, har goda förbindelser med Borås centrum och skolor, har ett utbyggt föreningsliv med mera, för att på så sätt ge en god samhällsplanering och samhällsintegration för dessa barn. Därav att processerna för stadigvarande lokaler tar längre tid. Både lokalerna i Dalsjöfors och Fristad bedöms uppfylla ovanstående krav. Personal Personalen som tidigare var anställd på Stadsdelsnämnd Väster har flyttats över till stadsdelsnämnd Norr. Rekrytering till boende i tillfälliga lokaler i Fristad gjordes med allmänna visstidsanställningar då rekryteringen behövde ske skyndsamt och framtiden då var oviss. Vid behov av vikarier används för närvarande vikariepoolen inom stadsdel Väster, vilka tidigare har haft hand om denna målgrupp. Långsiktig plan är att Stadsdelsnämnden Norrs pool inom Äldreomsorg skulle kunna hantera även behovet av vikarier för dessa boenden. Ekonomi Vid övergången hade verksamheten ett litet överskott som flyttats över från stadsdelsnämnd Väster. I samband med uppstart av verksamheten i Dalsjöfors och i Fristad finns vissa uppstartskostnader såsom anskaffning av möbler och inventarier, internetuppkoppling med mera. Boendena har emellertid haft mycket korta perioder med tomma platser vilket gör att ekonomin bör kunna vara i balans vid årets slut. 4 Skollyft Under året genomförs kompetensutveckling inom ämnet matematik (mattelyftet). Kostnaden för arbetsgivaren utgörs av den tid som lärarna avsätter för utbildningen. Inga andra kostnader för mattelyftet har belastat skolan. Under höstterminen 2015 inleds en lokalt arrangerad utbildning som erbjuds samtliga slöjdlärare ("slöjdlyftet"). Utbildningen fortsätter under Utöver den ämnesspecifika utbildningen genomförs en utbildning inom området Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utbildningen kommer att omfatta huvuddelen av stadsdelens pedagoger. Vid några tillfällen per år samlar förstelärarna inom respektive ämne de lärare som undervisar i ämnet för en form av kollegialt lärande med inriktningen att utveckla undervisningen i de olika ämnena. Inom Borås stad genomförs också en lässatsning som innebär kompetensutveckling inom ämnet svenska som berör samtliga skolor. Under hösten 2015 startar ett projekt, "Tidiga insatser för ökad skolnärvaro", som innehåller kompetensutveckling som syftar till att öka pedagogernas bedömar- och insatskompetens avseende elever i de yngre skolåren med hög frånvaro. Projektet omfattar två skolor per stadsdel. Två av stadsdelens skolor ingår i HELA-projektet som är ett utbildningsprojekt som syftar till att erbjuda skolorna nya verktyg och nya förhållningsstrategier för att på ett bättre sätt än tidigare kunna handskas med de utmaningar vi står inför. Fortlöpande sker fortbildning inom IT vars huvudsyfte är att stärka pedagogernas kompetens inom området och att bidra till att användningen av IT blir en naturlig del av undervisningen. Som framgår av redovisningen ovan är stora delar av den fortbildning som genomförs intern eller i Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

25 form av kollegialt lärande. De senaste årens erfarenheter visar att intern fortbildning och, inte minst, kollegialt lärande får mycket positiva effekter på kvaliteten på undervisningen. Kompetensutveckling tillsammans med kollegor ger ett mervärde som enstaka kurser för enstaka pedagoger inte kan uppväga. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

26 5 Verksamhetsmått 5.1 Skola Grundskola Verksamhetsmått Utfall Aug 2014 Budget 2015 Utfall Aug 2015 Antal egna elever i fristående skola Fritidshem Verksamhetsmått Utfall Aug 2014 Budget 2015 Utfall Aug 2015 Antal placerade barn från egen stadsdel Förskola Förskola Verksamhetsmått Utfall Aug 2014 Budget 2015 Utfall Aug 2015 Antal placerade barn från egen stadsdel Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar Familjehem Verksamhetsmått Utfall Aug 2014 Budget 2015 Utfall Aug 2015 Antal placerade barn/ungdomar, Institutioner för 0-12-åringar Verksamhetsmått Utfall Aug 2014 Budget 2015 Utfall Aug 2015 Antal placerade barn/ungdomar Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde torsdagen den 24 september

Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde torsdagen den 24 september 2015-09-17 Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde torsdagen den 24 september Sammanträdet är öppet för allmänheten Tid: 17.00 Plats: Olovsholmsgatan 32 Plan 1, Sammanträdeslokal Borgstena Ledamöter:

Läs mer

Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr

Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Tid: kl. 17.00 20.25 Ajournering: kl. 19.30 19.50 kl. 20.10-20.25 Plats: Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Paragrafer: 133-150 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Malin Carlsson (S) Ordförande,

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar.

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. PROTOKOLL 1(5) Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. Omfattning 13-23 ande ledamöter S) Malin Carlsson, ordf

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr

Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Tid: kl. 18.00 19.20 Ajournering: kl. 18.45 19.00 Plats: Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Paragrafer: 1-13 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Malin Carlsson (S) Ordförande, Marie Fridén (M)

Läs mer

Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde Måndagen den 2013-12-16

Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde Måndagen den 2013-12-16 Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde Måndagen den 2013-12-16 Tid: 18.00 Plats: Olovsholmsgatan 32 Plan 1, Borgstena. Ledamöter: Malin Carlsson (S) Ordförande, Malin Wickberg (M) Vice ordförande

Läs mer

Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde måndagen den 14 december

Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde måndagen den 14 december 2015-12-01 Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde måndagen den 14 december Sammanträdet är öppet för allmänheten Tid: 18.00 Plats: Olovsholmsgatan 32 Plan 1, Sammanträdeslokal Borgstena Ledamöter:

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr

Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Tid: kl. 17.00 19.43 Ajournering: kl. 19.00 19.20 kl. 19.30 19.35 Plats: Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Paragrafer: 151-174 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Malin Carlsson (S) Ordförande,

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr

Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Tid: kl. 18.00 20.20 Ajournering: kl. 19.25 20.00 Plats: Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Paragrafer: 175-198 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Malin Carlsson (S) Ordförande, Marie Fridén

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde måndag 20 maj 2013 kl 18:00 på Sjöboskolan, matsalen

Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde måndag 20 maj 2013 kl 18:00 på Sjöboskolan, matsalen -05-15 Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde måndag 20 maj kl 18:00 på Sjöboskolan, matsalen Sammanträdet är öppet för allmänheten Ärenden 1. Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare.

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Plats och tid Sammanträdeslokal Sjöboskolans matsal, Sjöbo kl. 18: Ajounering Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper kl

Plats och tid Sammanträdeslokal Sjöboskolans matsal, Sjöbo kl. 18: Ajounering Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper kl 1(11) Plats och tid Sammanträdeslokal Sjöboskolans matsal, Sjöbo kl. 18:00-21.30. Ajounering Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper kl 21.05-21.20 ande Övriga närvarande Ledamöter Malin Carlsson

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter mars månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde Måndagen den 23 mars

Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde Måndagen den 23 mars 2015-03-12 Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde Måndagen den 23 mars Sammanträdet är öppet för allmänheten Tid: 17.00 Plats: Olovsholmsgatan 32 Plan 1, Sammanträdeslokal Borgstena Ledamöter: Ersättare:

Läs mer

Tid och plats Kl Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl ajournering.

Tid och plats Kl Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl ajournering. PROTOKOLL 1(6) Tid och plats Kl 18.00 18.45 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 18.00 18.20 ajournering. Omfattning 1-12 ande ledamöter S) Malin Carlsson, ordf M) Bertil Myhrberg, 1:e

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola

Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola 2013-09-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola Förslag till beslut Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar tertialbokslut

Läs mer

Sekreterare Eric Styffe

Sekreterare Eric Styffe Datum: kl 10:00 Plats: Socialkontoret, Gullspång Ordförande Per-Arne Brandberg Sekreterare Eric Styffe Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Svar på remiss: Handlingsplan Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Svar på remiss: Handlingsplan Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 1(4) Svar på remiss: Handlingsplan Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 Nämndens beslut Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00 13.20 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.00 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Jan Berge, ordf. (mp) Monica Hansson (c)

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde torsdagen den 5 november

Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde torsdagen den 5 november 2015-10-23 Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde torsdagen den 5 november Sammanträdet är öppet för allmänheten Tid: 17.00 Plats: Olovsholmsgatan 32 Plan 1, Sammanträdeslokal Borgstena Ledamöter:

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2013 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 2.1 Handläggningstider... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 6 3.1 Resultat... 6 3.2 Budgetavvikelse...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2014-05-15 Barn- och ungdomsnämnden Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Lokal Borgstena, Stadsdelsförvaltningen Norr

Lokal Borgstena, Stadsdelsförvaltningen Norr Tid: kl. 18.00 20:00 Ajournering: kl. 19.20 19.50 Plats: Lokal Borgstena, Stadsdelsförvaltningen Norr Paragrafer: 31-48 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Malin Carlsson (S) Ordförande, Marie Fridén (M) Förste

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Oktober 2014

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Oktober 2014 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Oktober 2014 1. Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut ett resultat

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Förskola och Grundskola, FoG, föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att:

Förskola och Grundskola, FoG, föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2010-02-16 Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2010/76 Åtgärdsplan som säkrar budget 2010 Förslag till beslut, FoG, föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att: 1. godkänna rapporten

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige Årsredovisning facknämnder 2014 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås...

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Tid: kl. 18:00 19:50 Ajournering kl. 19:00 19:30 Plats: Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr

Tid: kl. 18:00 19:50 Ajournering kl. 19:00 19:30 Plats: Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Tid: kl. 18:00 19:50 Ajournering kl. 19:00 19:30 Plats: Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Paragrafer: 97-116 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Malin Carlsson (S), Ordförande Malin Wickberg

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer