Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde torsdagen den 24 september

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde torsdagen den 24 september"

Transkript

1 Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde torsdagen den 24 september Sammanträdet är öppet för allmänheten Tid: Plats: Olovsholmsgatan 32 Plan 1, Sammanträdeslokal Borgstena Ledamöter: Ersättare: Malin Carlsson (S) Ordförande, Marie Fridén (M) Förste vice ordförande Mats Tolfsson (S) Andre vice ordförande, Marie-Louise Eng (S) Oskari Anundi (S) Gabriella Andersson (V) Staffan Falk (MP) Annacarin Martinsson (M) Birgit Wahlgren (FP) Monica Johansson (C) Leif Häggblom (SD) Pernilla Olsson (S) Björn Alexandersson (S) Börje Larsson (S) Jesper Nordén (V) Hanna Werner (MP) Amanda Wiktorsson (M) Seija Noppa (M) Tage Carlsson (FP) Ingela Hallgren (KD) Daniel Assarsson (SD) Partigruppmöten för politisk beredning Den rödgröna gruppen träffas tisdagen den 22/9 kl i sammanträdeslokal Bredared, Stadsdelskontoret Norr, Plan 1. Meddela eventuellt förhinder till Malin Carlsson, Alliansen träffas tisdagen den 22/9 kl i sammanträdeslokal Borgstena, Stadsdelskontoret Norr, Plan 1. Meddela eventuellt förhinder till Marie Fridén,

2 Ärenden 1. Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare. Förslag till justerare: Mats Tolfsson (S) med Leif Häggblom (SD) som ersättare. Protokollet justeras tisdagen 29 september klockan 08:00 på Stadsdelskontoret Norr, plan Allmänhetens frågestund 3. Information från stadsdelschefen 4. Tertialrapport /SDNN Miljörapport - Tertial /SDNN Förslag till reviderad strategi - Bildningsstaden Borås 2012/SDNN Svar på remiss: Riktlinjer för marknadsföringssamarbeten 2015/SDNN Svar på remiss: Motion - Inför ett elevombud i Borås Stad 2015/SDNN Svar på remiss: Motion- Entreprenörskap i för- och grundskolan 2015/SDNN Ansökan om verksamhetsbidrag 2015 från hembygdsföreningar 2015/SDNN Svar på remiss: Detaljplan för nedre Norrmalm, Hamstern 1, m.fl. 2015/SDNN Tillfälliga boenden för ensamkommande flyktingbarn 2015/SDNN Anslagsframställan för nybyggnad av Sagavallens förskola 2014/SDNN Sociala utskottets deltagande vid integrationsdagen /SDNN Stadsdelsnämndens deltagande vid medborgardialoger om biblioteken 2015/SDNN Pensionärsrådets deltagande vid studiebesök på trygghetsboenden 2015/SDNN Anmälningsärenden I pärmen 18. Delegationsärenden I pärmen

3 Malin Carlsson (S) Ordförande Anmäl förhinder till Katarina Manfredsson, ,

4 Tertial 2 stadsdelsnämnder 2015 Stadsdelsnämnden Norr

5 Innehållsförteckning 1 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag Människor möts i Borås Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Stadsdelsverksamhet Resultat Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Kommungemensam verksamhet Resultat Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Skollyft Verksamhetsmått Skola Förskola Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar Äldreomsorg Egen organisation Investeringar Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

6 1 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag 1.1 Människor möts i Borås Målbild Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Målvärde Staden 2015 Målvärde 2015 Utfall T Utfall T Antal genomförda medborgardialoger Antal genomförda medborgardialoger. Flera medborgardialoger är under planering. Två medborgardialoger planeras om verksamheten på stadsdelens bibliotek och ytterligare några i samverkan med andra förvaltningar Kommunfullmäktige Uppdrag Status T Möjlighet ska ges pensionärer att i närheten av sina bostäder äta näringsriktig kost i en trivsam miljö. Delvis genomfört Kommentar Nämnden har öppna restauranger på Duvan, i anslutning till boendet på Klintesväng på Sjöbo och i anslutning till boendena på Gamla och Nya kyrkvägen i Fristad. Möjlighet att äta näringsriktig kost finns även i anslutning till trygghetsboendet på Trappen. Nämndens strävan är även att i samband med nya trygghetsboenden se om det kan ges möjlighet till att inta måltider för även de som inte bor i trygghetsboendet. När det är lämpligt ges även ledsagning till dessa restauranger. Stadsdelsnämnderna uppdras att i möjligaste mån inkludera de äldre i matlagningen och skapa en meningsfull måltidssituation. Delvis genomfört Kommentar Nämnden ansvarar för fem vård- och omsorgsboende. På någon enhet lagas all mat och på några är boendet ansluten till en restaurang, tex Margaretagatan 5. De olika matsituationerna påverkar vilken möjlighet den enskilde har att delta i själva matlagningen. Nämndens strävan är att så långt det är möjligt skapa förutsättningar för att de som vill och kan skall kunna delta i själva matlagningen. Där förutsättningar saknas skall istället påverkansmöjlighet finnas på matsedelns innehåll och måltidsmiljön. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

7 1.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Målbild Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Målvärde Staden 2015 Målvärde 2015 Utfall T Utfall T Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %. Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete tas på allvar av grundskolan, åk 4-9, %. Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %. Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %. Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %. Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %. Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %. 90% % 75, , ,3 226, ,2 94, ,5 96, ,8 93, ,7 90, ,4 Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %. 1. Målvärdet som innebär att samtliga elever skall nå minst godkänt i alla ämnen har inte uppnåtts. 2. Skolorna i stadsdelen följer fastställt systematiskt kvalitetsarbete och deltar aktivt i såväl statliga som lokala satsningar, framför allt i ämnena matematik och svenska. Skolorna har utveklat det kollegiala lärandet med stöd av skolornas förstelärare. Varje rektor analyserar skolans resultat och redovisar åtgärder/insatser/prioriteringar i verksamhetsplanen. Strukturen i kvalitetsarbetet är bra men det gemensamma analysarbetet i stadsdelen kan förbättras. Under flera år har det skett en förskjutning av resurser från undervisning till i första hand lokalkostnader och skolskjutsar. Det är inte osannolikt att minskningen av resurser för undervisning nu har fått genomslag i betygsresultaten. Betygsresultaten visar på stora skillnader mellan stadsdelens skolor och det finns ett klart samband mellan skolor som tar emot många nyanlända elever och dessutom präglas av en socioekonomisk struktur med låg utbildningsnivå och sämre betygsresultat. De begränsade resurserna för undervisning medför att dessa skolor inte kan prioriteras i den utsräckning skolornas förutsättningar motiverar. Utmärkande för skolor som tar emot många nyanlända elever är också att omsättningen på elever, d v s inflyttning och utflyttning under läsåren är väsentligt större än på övriga skolor. Detta innebär en brist på kontinuitet i klasserna som försvårar undervisningen ytterligare. 3. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

8 Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %. 1. Målvärdet som innebär att alla elever blir behöriga att söka nationellt gymnasieprogram har inte uppnåtts. 2. Se under rubriken: "Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen". 3. Under 2012 och 2013 uppgick andelen elever som var behöriga att söka nationellt gymnasieprogram till c:a 90% och 2015 har andelen behöriga elever sjunkit och motsvara % av samtliga elever. Genomförandet av sommarskola har bidragit till en förbättring av resultatet. Om de elever som blivit behriga efter sommarskolan räknas in uppgår andelen behöriga elever till 88%. Trenden är dock att fler elever saknar behörighet att söka nationellt gymnasieprogram. Se även under rubriken: "Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen". 4. Se under rubriken: "Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen". En genomgång av resultaten visar att skillnaden i resultat mellan stadsdelens skolor är alltför stor. Det finns även andra skillnader mellan skolornas resultat bl a skillnader mellan pojkars och flickors resultat som behöver analyseras närmare och som antyder behov av särskilda insatser. Genomsnittligt meritvärde i årskurs Målvärdet har överträffats. 2. Samtidigt som andelen elever med behörighet att söka nationellt gymnasieprogram minskar så ligger det genomsnittliga meritvärdet kvar på samma nivå som Kompetensutveckling inom, framför allt, matematik och svenska Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %. 1. Målvärdet som innebär att alla elever skall känna sig trygga i skolan har inte uppnåtts. 2. Skolorna har hög kvalitet på likabehandlingsplanerna, följer kontinuerligt upp och analyserar resultat av genomförda åtgärder och aktiviteter. Skolorna har absolut nolltolerans när det gäller kränkningar, integrerar värdegrundsarbete i undervisningen samt genomför återkommande trygghetsvandringar. Arbetet borgar för att alla eleverna ska känna trygghet i skolan men skolklimatundersökningen visar att det finns elever på skolorna som inte känner sig helt trygga. Arbetet med trygghetsfrågan måste ständigt fortgå och ambitionen måste vara att alla elever känner sig trygga i skolan. 3. Resultate 2015 ligger på samma nivå som Resultatet är ett par procentenheter lägre i årskurserna 7-9 än i årskurserna 4-6.Resultatet visar dock att det är mycket få elever i årskurserna 4-6 som anser att påståendet "Jag känner mig trygg i skolan" inte stämmer alls medan de är fler i årskurserna Skolorna fullföljer det arbete som beskrivits under punkt 2. Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %. 1. Målvärdet som innebär att alla elever skall uppleva att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen har inte uppnåtts. 2 Samtliga skolor arbetar med bedömning för lärande (BFL). Förhållningssättet i BFL tar bland annat sikte på att skolan tydligt skall visa att man har höga förväntningar på eleverna. Höga förväntningar är en välkänd framgångsfaktor i skolan. 3. Resultatet har kontinuerligt förbättrats och det beror på att bedömning för lärande är etablerat på samtliga skolor. Sedan 2013 har resultatet förbättrats med 12 procentenheter. 4. Resultatet närmar sig målvärdet vilket visar att det arbete som pågår på skolorna får effekt och att lärarna anammat det förhållningssätt till eleverna som utgör grunden i BFL. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

9 Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %. 1. Målvärdet som innebär att alla elever skall uppleva att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen har inte uppnåtts. 2. Se under rubriken "Andel elever i åk 5 som upplever att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen" 3. Resultatet har förbättrats med ungefär 15 procentenheter sedan 2013 och förbättras även vid en jämförelse med Se under rubriken "Andel elever i åk 5 som upplever att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen" Kommunfullmäktige Uppdrag Status T Förskolans personal ska ges möjlighet till planeringstid. Delvis genomfört Kommentar Alla förskolor kan inte säkra 5 timmar. Små förskolor har mer svårt att skapa dessa förutsättningar. Anpassningskraven för att klara budgetramarna innebär bl. a restriktioner att ta in vikarier vid sjukdom. Vid dessa tillfällen blir oftast planeringstiden begränsad. Det finns ingen kommunal fritidsgård i centrala Borås. Stadsdelsnämnd Norr får uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta en fritidsgård på Norrmalm. Delvis genomfört Kommentar Utredning pågår. Stadsdelsnämnd Norr får i uppdrag att utreda den framtida användningen av Särlaskolan sett ur ett helhetsperspektiv för Borås Stad. Genomfört Kommentar Kommungemensam skola/förskola Rapporten är slutförd. Stadsdelsnämnden Norr har översänt den till Kommunstyrelsen. Stadsdelsnämnd Norr uppdras att utreda förutsättningar för att återinföra familjedaghem i Borås Stad. Delvis genomfört Kommentar Kommungemensam skola/förskola Rapporten är under framtagande. Beräknas tas upp i Stadsdelsnämnden Norr i oktober. Konceptet Gående skolbuss ska provas av en skola i varje stadsdel och därefter utvärderas. Ej genomfört Kommentar Skola Norr Konceptet medför ökade kostnader om det inte kan lösas genom föräldramedverkan eller andra ideella insatser och skolan har för närvarande inte möjlighet att avsätta de medel som krävs. Frågan kommer dock att utredas vidare. Stadsdelsnämnderna ska ge möjlighet för enskilda skolenheter att ge sitt arbete en speciell profil. Detta kan ge skolan ökad attraktionskraft. Bland annat kan spetsutbildningar i vissa ämnen införas. Delvis genomfört Kommentar Skola Norr Två av stadsdelens skolor har en tydlig inriktning eller profil för sin verksamhet, dels Erikslundsskolan med en idrottsprofil, dels Fristadskolan med inriktningen entreprenöriellt lärande. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

10 1.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Målbild En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Målvärde Staden 2015 Målvärde 2015 Utfall T Utfall T Andel ekologiska livsmedel, %. 18, ,6 24 Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem, %. Andel ekologiska livsmedel, %. 57, ,4 81,6 Stadsdelsnämnden har köpt 24% ekologiska livsmedel under andra kvartalet Nämndens förutsättningar för att uppfylla målet på 25% under 2015 är goda då en ny livsmedelsupphandling trädde i kraft mars Det nya livsmedelsavtalet har ett större urval av produkter, bättre priser på ekologiska livsmedel samt att det endast finnas ekologiska alternativ för flera av basprodukter med stora volymer såsom: mejeriprodukter, ägg, kaffe, frysta grönsaker, fisk m.m. Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem, %. Stadsdelsnämnden Norr har 27 förskolor som arbetar med Grön Flagg av totalt 28. För närvarande har en skola i stadsdelen (Engelbrektskolan) denna utmärkelse. Det är tre skolor: Bergdalskolan, Erikslundskolan och Sparsörsskolan som förbereder för Grön Flagg. Nämndens målsättning är att alla förskolor och skolor påbörjar arbete med Grön Flagg senast under hösten Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Målvärde Staden 2015 Målvärde 2015 Utfall T Utfall T Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 7, , , ,5 109, ,5 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Stadsdelsnämnden har inte nått målet. Mätningen visar en liten ökning av ohälsotalet. Totalt är siffran nu 8,0 %, kvinnor 8,5 % och män 4,8 %. Ohälsan ökar i samhället och det speglar sig även i ohälsotalen i arbetslivet, främst i kontaktyrken. Förvaltningen arbetar vidare med det systematiska Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

11 arbetsmiljöarbetet och för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser i nära samarbete med våra fackliga företrädare. Alla områdeschefer har fått uppdrag av stadsdelschefen att arbeta med hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap för att öka hälsan och för att skapa en hälsofrämjande organisation samt ett hållbart arbetsliv. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Stadsdelsnämnden har inte nått målet. Totalt är siffran i nuläget 109,1 årsarbetare, 87,9 är kvinnor och 21,2 är män. Det positiva är att trenden som visat en ökning av användandet av timavlönade tidigare nu visar en stor sänkning av andelen timavlönade trots högre ohälsotal. En av orsakerna till minskningen är ett effektivt användande av resurstiden i äldreomsorgen. Förvaltningen fortsätter att arbeta tillsammans med stöd av våra fackliga organisationer för att minska andelen timavlönade medarbetare ytterligare. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Stadsdelsnämnden har inte nått målet. Värdet är på ungefär samma nivå som tidigare mätning. Totalt är andelen friska den senaste 12-månaders periden 26,5 %, siffran för kvinnor är 24,2 % och för män 39,5 %. Förvaltningen forsätter sitt arbete med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Vid utvecklingsssamtal, på APT, i samverkansgrupper och ledningsgrupper finns ökad hälsa på dagordningen. Förvaltningschefen kommer också att lägga stort fokus på hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap på de kommande chefsträffarna hösten Kommunfullmäktige Uppdrag Status T Stadsdelsnämnderna uppdras att redovisa hur minskade kostnader för livsmedel, givet den nya livsmedelsupphandlingen med oförändrade kvalitetskrav, skapar ökat ekonomiskt utrymme i övrig verksamhet. Delvis genomfört Kommentar Utredning pågår angående kostnadutveckling med anledning av nytt livsmedelsavtal. Svårigheter finns vid jämförelse eftersom fler ekologiska livsmedel köps in och finns med i avtalet än tidigare, men som är dyrare än tidigare inköp. Dock ser kostnadsutvecklingen positiv ut. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

12 2 Stadsdelsverksamhet 2.1 Resultat Ekonomiskt sammandrag Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Stadsdelen redovisar i denna prognos ett underskott med 11,9 mnkr. I detta underskott ingår beräknade merkostnader för att delade turer tagits bort med ca 5 mnkr. Det prognostiserade resultatet har förbättrats med 3,0 mnkr sedan föregående prognos Jämförelse juli augusti differens Förskola -1,0 mnkr 0 mnkr +1,0 mnkr Äldreomsorg -16,0 mnkr -14,0 mnkr +2,0 mnkr Äldreomsorgen visar en positiv kostnadsutveckling både vad gäller ärendehandläggning, hemsjukvård samt produktion. Det stora antalet vakanser bland biståndshandläggare kan dock innebära att det prognostiserade resultatet försämras. Utredningen avseende merkostnader för delade turer visar en minskad kostnadsutveckling, färre timanställda, ett högre utnyttjande av tillgänglig tid samt att sjukfrånvaron minskar. Men sommarmånaderna är inte helt tillförlitliga och utförda hemtjänsttimmar är ännu inte kvalitetssäkrade vilket innebär att kostnadsprognosen på 5 mnkr är oförändrad. Om IFOs verksamhet bibehåller den nivå som finns i nuläget kan ev. det prognostiserade underskottet minska. Det förbättrade resultatet när det gäller förskolan beror bl.a. på att Borås stad inför komponentavskrivning. Detta innebär att etableringskostnader som tidigare belastat driften nu läggs på avskrivning och istället blir en hyreskostnad. Hänsyn har i förskolans prognos inte tagits till minskade intäkter pga beslut i KS om ny barnomsorgstaxa. Det beräknade inkomstbortfallet är under utredning. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

13 2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamheternas nettokostnader Administration Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad Förebyggande arbete Intäkt Kostnad Nettokostnad Fritid Intäkt Kostnad Nettokostnad Kultur Intäkt Kostnad Nettokostnad Förskola Intäkt Kostnad Nettokostnad Grundskola inkl. särskola, fritidshem Intäkt Kostnad Nettokostnad Individ- och familjeomsorg Intäkt Kostnad Nettokostnad Äldreomsorg Intäkt Kostnad Nettokostnad Intern service Intäkt Kostnad Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

14 Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Nettokostnad Buffert Intäkt Kostnad Nettokostnad Totalt Intäkt Kostnad Nettokostnad Administration Kostnader för nämndsadministrationen är högre än budget och vid jämförelse med tidigare års utfall. Orsak är bland annat högre kostnader för nämndsammanträden. Dessutom kräver en ny nämnd tid att sätta sig in i verksamheterna med högre kostnader som följd. I övrigt bedrivs verksamheten som planerat Förebyggande arbete Framtid Sjöbo och den förebyggande verksamheten har tillsammans en budget i balans. Sjöbo familjecentral har en budget i balans Fritid Fritidsverksamheten beräknas ha en budget i balans Kultur Kulturverksamheten beräknas nå ett nollresultat Förskola Sedan tertial 1 har förskolan gått från ett prognostiserat underskott till en budget i balans. Förskolans tidigare prognostiserade underskott beror bl.a. på: - att köpta platser av fristående förskolor har ökat samt att internt sålda platser är färre än budgeterat. Detta beror främst på bristen av förskolor i centrala Centrum - att barn i behov av särskilt stöd har ökat i antal jämfört med tidigare års behov - öppnandet av dygnet-runtverksamheten har genomförts inom befintliga budgetramar - att planerade byggprojekt (Johannelundsgatan, Tokarpsberg och Skogsängen) inte blivit av eller försenats så att förskolan har tvingats att ersätta dessa förskolor med Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

15 paviljonglösningar eller andra tillfälliga lokallösningar Det prognostiserade nollresultatet förutsätter att förskolans kostnader för anläggning av utegårdar vid tillfälliga lösningar läggs på hyran över ett antal år, sk. komponentavskrivning. För att klara budgetramarna har förskolan från augusti sänkt grundbemanningen med 5 årsarbetare samt varit återhållsamma med resurser till barn i behov av särskilt stöd Grundskola inkl. särskola, fritidshem Budgetavvikelser: Under 2015 har skolan i stadsdel Norr, genom Kommunfullmäktiges tilläggsbudget, tillförts tkr. Tilläggsbudgeten var bl a avsedd att kompensera för ökade skolskjutskostnader. Trots tilläggsanslaget kommer skolskjutsverksamheten att uppvisa en negativ avvikelse mot budget med ca 400 tkr. Skolans verksamhet som helhet förväntas dock inte avvika från gällande budgetram tack vare att omfattande anpassningar av skolornas personalorganisation samt att minskning av lokalvårdskostnader genomförts inför andra halvåret Analys av verksamheten: Utöver den analys som redovisats avsnitt 2.2 kan konstateras att antalet elever i stadsdelens skolor ökar med mer än hundra elever inför läsåret 2015/2016. Eleverna kan inrymmas i befintliga lokaler men en genomlysning av det långsiktiga behovet av skollokaler är nödvändig och har påbörjats. Rekryteringsarbetet inför det nya läsåret visar att det råder brist på flera pedagogkategorier vilket innebär att det, på vissa skolor, saknas behörig personal vid starten av det nya läsåret. Svårigheterna att rekrytera behörig personal, både på kort och lång sikt, är tillräckligt alarmerande för att frågan måste betraktas som en angelägen strategisk fråga för Borås stad Individ- och familjeomsorg Barn med behov av Individ- och familjeomsorgens insatser Verksamheten prognostiserar ett underskott. IFO Barn och Familj har haft 3-4 placerade på institution under första halvåret Institutionsvården för barn 13 år och uppåt visar därför ett underskott. För att slussa ut från institution har omfattande extern öppenvård använts som då ger en hög dygnskostnad. Detta medför att kostnaderna för den externa öppenvården ligger betydligt högre än budgeterat. Ett intensivt arbete har gjorts för att slussa ut från institution och från september finns ingen ungdom placerad. Individ- och familjeomsorgen har haft ett stort inflöde av anmälningar under våren Under perioden maj till augusti har 92 barn haft öppenvårdsinsatser och av dessa har 7 ungdomar varit inskrivna inom Camp Neptun. Flera ungdomar med stor psykiatrisk problematik och/ eller funktionshinder har varit aktuella under våren och sommaren. För flera av dessa ungdomar sker det samplanering med Barn- och ungdomspsykiatrin som inbegriper såväl institutionsvård som omfattande öppenvård. Någon av dessa ungdomar kommer troligen att placeras på hem för vård och boende under senare delen av hösten. Diskussion kring samfinansiering med regionen pågår i flera av dessa ärenden eftersom vården är omfattande och ofta medför betydande kostnader, extra personal på institutionen med mera. Personal För närvarande saknas två handläggare till följd av föräldra- och tjänstledigheter. Under det senaste året har det märkts en ökad svårighet att rekrytera och vid de rekryteringar som varit är det färre behöriga Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

16 sökande. Arbetsbelastningen har därmed ökat och arbetsgruppen har utifrån mätning många ärenden per tjänst. Ett arbete för att ta fram en systematisk kompetensutvecklingsplan inom IFO Barn och Familj i samtliga stadsdelar har pågått under Under tertial 2 har ett arbete tillsammans med övriga verksamheter inom Individ- och familjeomsorgen satts igång för att förstärka Borås Stad som en attraktiv stad att söka sig till som socialsekreterare. Särskilt rollen som myndighetsutövare behöver här lyftas fram. Verksamhet Förändringsarbetet med "En väg in" har nu utvecklats vidare, vilket på sikt ska ge mer flexibla och effektiva öppenvårdslösningar. Det har varit en omfattande kö till Dialogcentrum (Öppenvården inom kommungemensam IFO på Stadsdelsnämnd Väster). Detta har medför något fler köp av extern öppenvård. Rekrytering av ytterligare 2 behandlingspersonal för att kunna möta behoven pågår inom Dialogcentrum Äldreomsorg Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott. Underskottet härrör delvis från köp av hemtjänst, köp av vård- och omsorgsboende, korttidsplatser och delvis kostnader inom hemtjänsten avseende borttagande av delade turer. Nämnden har haft en tydlig inriktning att genomföra trygga hemgångar efter sjukhusvistelser och på så sätt minska behovet av korttidsvård. Detta har från sommaren och framåt givit positiva resultat och köp av korttidsvård samt vård- och omsorgsboende har kunnat minska och är idag nästan i nivå med budget. Vårens situation med betydligt större köp medför dock att prognosen visar på ett underskott. Verksamhet -Åtgärder: - Fortsatt användning av "Trygg Hemgång". Även på försök vid hemtagning från korttidsvård. - Äldre med omfattande hemtjänstinsatser över 100 timmar erbjuds Vård och omsorgsboende (VoBO). Stadsdelen har ca 50 personer som har 100 timmar hemtjänst eller mer. - Fortsatt inriktning på att minska skillnaden mellan interna och externa utförare avseende utförd genomsnittstid. - Avvaktar med tillsättning av vakanta tjänster inom Hemsjukvården. - Samlokalisering av ärendehandläggning planeras under senare delen av hösten för att på detta sätt få en mer sammanhållen styrning, ge möjlighet att arbeta med processer och en likvärdig tillämpning av riktlinjer och rutiner. Detta beräknas ge ekonomiska effekter och rätt insats utifrån behov. - Områdeschefer och enhetschefer inom Ärendehandläggning i samtliga stadsdelar arbetar gemensamt för att ta fram arbetssätt som på kort sikt skall kunna påverka kostnaderna, här ser man specifikt på vårdplanering från sjukhuset, korttidsbeslut och omprövningar. Verksamhet i stadsdelsegen hemtjänst Verksamheten har helt anpassat sig till det uppdrag som givits om heltider till alla och borttagande av delade turer, men att ta bort delade turer innebär en kostnadsökning. För att minimera kostnadsökningen krävs en tydlig metod att arbeta utifrån samt ett bemanningsverktyg. Verksamheten skall på två enheter genomföra pilot i det nya planeringsverktyget med start höst Nämnden redovisar löpande kostnader till Kommunstyrelsen avseende de ökade kostnaderna pga att delade turer tagits bort. Dessa resultat finns med i Projektet "Ett Gott Liv Var Dag". Åtgärder i stadsdelens hemtjänstproduktion -Anpassning av Poolens bemanning för att följa det minskade behovet av vikarier som resurspassen har medfört. Antalet timanställda har minskat. -Fortsätta metodutveckla så att resurser används så effektivt som möjligt. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

17 -Fortsätta arbeta med att minimera överkapaciteten som borttagandet av delade turer inneburit. Verksamhetsförändringar - Personalsituation Det är fortfarande en hög arbetsbelastning för enhetscheferna. Arbetsbelastningen börjar minska allt eftersom arbetssätten med central planering och bemanning avlastar verksamheterna. Installationen av nyckelfria lås, dvs att alla lås där det finns trygghetslarm och hemtjänst byts ut är i slutskedet. Det finns ett behov av nyrekrytering av enhetschefer, men det är mycket svårrekryterat. Efterfrågan av stöd för cheferna är stort. "Chefens förutsättningar" som ingår i översynen "Ett Gott Liv Var Dag" har prioriterats som första delområde att arbeta med. Flera biståndshandläggare har under våren gått vidare till andra tjänster eller flyttat till annan kommun. För närvarande har verksamheten 5 vakanta tjänster och det är mycket svårrekryterat. Ny enhetschef har börjat 1 september. Stadsdel Norr har i sitt arbete med de ökade sjuktalen inom verksamheten påbörjat ett strukturerat arbetssätt för att möta kort- och långtidsfrånvaron. Mellan januari och juni 2015 har sjukfrånvaron i hemtjänsten gått från 13 % till 7 %. Inom äldreomsorgen har på försök inrättats en rehabiliteringsgrupp som särskilt arbetar med långa sjukfall. Gruppens arbete har varit positiv och man har i flera fall kunnat påskynda processen som gynnat både medarbetare och verksamheten Kost och lokalvård Anpassningar pågår inom kost-och lokalvårdsorganisationen. Kost- och lokalvårdsorganisationen anpassningar beror dels på den minskning som ska genomföras av lokalvården på skolorna, dels på grund av att kostorganisationen haft en hög personalkostnadsnivå under våren. Det beror främst på kostverksamheten inom äldreomsorgen. Sjöboklints ej ändamålsenliga, slitna lokaler innebär att det är helt omöjligt att införa en flexibel måltidsordning "kyld mat" för att minska kostnaderna. Det är svårt att rekrytera utbildade kockar när särskilda behov av special/allergikost ökar bland elever, barn och äldre som kräver personalresurser med kompetens Buffert Eftersom verksamheterna totalt redovisar ett underskott kan bufferten betraktas som förbrukad. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

18 3 Kommungemensam verksamhet 3.1 Resultat Ekonomiskt sammandrag Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Stadsdelsnämnden redovisar i denna prognos ett underskott med 4,25 mnkr för kommungemensam verksamhet. I underskottet ingår kostnader för barn och elever med skyddad identitet, låg beläggning på Margaretagatan 5, borttagande av delade turer samt korttiden i Fristad. Dessa underskott (5,15 mnkr) planerar stadsdelen att begära kompensation för i bokslutet, vilket innebär ett egentligt positivt resultat med 900 tkr. Denna prognos har förbättrats med 2,8 mnkr sedan föregående prognos. Jämförelse juli augusti Badresor tkr Barnkoloni tkr Kommungemensam förskola/skola -350 tkr -250 tkr Äldreomsorg tkr tkr IFO Asyl tkr Det förbättrade resultatet inom äldreomsorgen beror på uthyrning av lokaler till asylboende samt förbättrade prognoser för vård- och omsorgsboenden. Utredningen avseende merkostnader för delade turer visar en minskad kostnadsutveckling, färre antal timanställda, ett högre utnyttjande av tillgänglig tid samt att sjukfrånvaron minskar. Voboenheterna visar ett resursutnyttjande som närmar sig de nivåer som fanns före införandet. Men sommarmånaderna är inte helt tillförlitliga vilket innebär en kostnadsprognos på 2 mnkr. Denna prognos kan komma att minska ytterligare och i så fall vara nere i den merkostnadsnivå som anses Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

19 möjlig. IFO Asyl omfattar fr om 1 juni även de boenden som finns för ensamkommande barn, vilket tidigare var Stadsdelsnämnden Västers ansvarsområde. Trots uppstartskostnader för nya boenden bedöms ekonomin vara i balans och prognostiserar i nuläget ett överskott med 1 mnkr. Inom Kommungemensam skola prognostiserar CFLs förberedelseverksamhet ett överskott med 1,5 mnkr medan CFL prognostiserar ett underskott med motsvarande belopp. 3.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Kommunövergripande verksamhet Fritid Verksamhetens nettokostnad Fritid Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad Badresor i Sjömarken beräknas lämna ett underskott på 50 tkr. Anledningen är att personalkostnaderna blev högre än beräknat Förskola Verksamhetens nettokostnad Förskola Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad Utvecklingsenhetens verksamhet mot förskola håller god kvalité. Ett negativt resultat på 50 tkr prognostiseras. Detta är kostnaden för barn med skyddad identitet som går på fristående förskola som enligt överenskommelse med ekonomistyrning skall regleras i bokslut. Antalet vårdnadsbidrag har sjunkit inför hösten och prognostiserar nu ett nollresultat. Verksamheten sker enligt uppdrag i SDN Norrs budget och håller god kvalité. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

20 Grundskola inkl. särskola, fritidshem Verksamhetens nettokostnad Grundskola inkl. särskola, fritidshem Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad Utvecklingsenhetens verksamhet mot skola håller god kvalité. Ett negativt resultat på 200 tkr prognostiseras. Detta är kostnaden för elever med skyddad identitet som går på fristående skolor som enligt överenskommelse med ekonomistyrning skall regleras i bokslut. CFL:s verksamhet inom modersmålsundervisning och studiehandledning prognostiseras ett underskott på 1,5 mnkr trots tillskott från ALN på 5,5 mnkr inför budgetåret Dock går produktionsdelen förberedelseklass med motsvarande överskott pga mycket stort elevantal, för närvarande ca. 130 st. Enligt överenskommelser med stadsdelarnas områdeschefer för skola vill man ha studiehandledning i den omfattning rektorer begär och bekostar det med överskottet som uppstår i förberedelseklassverksamheten.total prognos är ett nollresultat. CFL:s verksamhet håller god kvalité. Inför 2016 måste CFL åter på något sätt kompenseras för kostnaderna som uppstår med de stora antalet nyanlända. I budget 2016:01 äskades sex mnkr men de senaste månadrnas kraftiga ökning av flyktingar indikerar att det kommer att krävas mer än så Individ- och familjeomsorg Verksamhetens nettokostnad Individ- och familjeomsorg Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad Barnkolonin beräknar ett underskott på 50 tkr. Anledningen är att personalkostnaderna blivit högre än beräknat. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

21 IFO Asyl Flyktingverksamhet Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad Ensamkommande asylsökande barn IFO asyl har för närvarande 87 asylsökande barn varav 20 har kommit som anknytning. Detta att jämföra med situationen efter tertial 1 då Bprås hade 47 asylsökande barn. Det stora inflödet har uppstått under främst juli och augusti månad och förväntas fortsätta under hösten för att avstanna i december. Borås uppfyller avtalet om 39 asylplatser och har fått många anvisningar utifrån sk. utvidgad anvisning från Migrationsverket. Det finns även 44 barn med uppehållstillstånd. Även här uppfylls ingångna avtal med Migrationsverket. Hög belastning samt beläggning har inneburit minskade kostnader för tomma platser. I juni startades ett tredje boende i Dalsjöfors, Högsbovägen, som blev fullbelagt efter 14 dagar. Under juli tillämpades dubbelbeläggning i viss utsträckning för att möta behovet. I slutet av juli blev detta dock ohållbart och ett boende i tillfälliga lokaler i Fristad startades i slutet av augusti. Ett boende som även detta blev fullbelagt efter 2 veckor. Planering pågår för att starta ett ytterligare boende i tillfälliga lokaler. Parallellt pågår planering för att hitta lämpliga lokaler för mer permanenta boenden. Familjehemsvård används som alternativ till vård på HVB. Ett flertal har hittills kunnat flytta till egen lägenhet med boendestöd vilket är steget efter boende/familjehem i mottagningskedjan. Även här börjar det bli svårt att få lägenheter, vilket på sikt kan göra det svårt att kunna flytta ungdomar från olika boenden. Övriga asylsökande barn med sin familj i Sverige Fortfarande relativt få anmälningar och ansökningar. Ett antal av dessa barn och deras familjer behöver öppenvård och verksamheten har haft två apatiska barn under den senaste fyramånadersperioden. Personal Det har under de senaste månaderna varit en mycket hög arbetsbelastning på arbetsgruppen. 4-5 nya anvisningar per vecka har frestat på personalgruppen. I personalgruppen finns även 2 långtidssjuka, vilket gör att gruppen haft för denna grupp höga sjukskrivningstal under senaste halvåret. Sjukskrivningarna är dock endast delvis kopplade till arbetsbelastningen. Till enheten går det relativt lätt att rekrytera handläggare. Några av handläggarna med längre erfarenhet kommer under hösten att gå fördjupningsutbildning i handläggning och dokumentation inriktat på asylsökande barn. Ekonomi Under 2015 har boendena haft få tomma platser som man behövt finansiera och även kunnat finna goda lösningar i form av boenden och familjehem som ger verksamheten ett ekonomiskt utrymme. Det stora antalet ensamkommande barn där kostnaden kunnat hållas nere resulterar i det positiva resultatet. En del uppkomna kostnader minskar dock det ekonomiska utrymmet. Till följd av felaktigt bygglov hos fastighetsägaren till boendet i Dalsjöfors sköts inflytten upp en månad, vilket kostade verksamheten ca 300 tkr tkr eftersom man då behöver placera dessa barn på externa platser utanför Borås under tiden som man inväntade inflyttning. IFO Asyl har i budget räknat med att få in etableringsschablon för ensamkommande barn som får uppehållstillstånd. Denna ersättning har ännu inte erhållits och utredning pågår om Arbetslivsförvaltningen erhållit dessa medel. Uppstart av nya boenden ger initialkostnader och IFO Asyl köper även tjänster från familjehemsenheten för rekrytering och utredning av familjehem. Sammantaget prognostiseras dock ett positivt resultat. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

22 3.2.2 Kommungemensam produktion Förskola Verksamhetens nettokostnad Förskola Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad Kvarngården Mini prognostiserar ett nollresultat och verksamheten håller god kvalité Grundskola inkl. särskola, fritidshem Verksamhetens nettokostnad Grundskola inkl. särskola, fritidshem Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad CFL:s förberedelseverksamhet prognostiseras ett överskott på ca 1,5 mnkr. Detta kommer enligt överenskommelse med stadsdelarnas områdeschefer för skola användas för att upprätthålla studiehandledningen på den nivå rektorerna önskar. Det går för närvarande ca 130 elever i förberedelseklass och det råder en akut brist på lokaler. CFL försöker i samråd med Lokalförsörjningsförvaltningen akut hitta lokaler. Korta hyrestider eftersträvas då kommande lagstiftning kan innebära att förberedelseklassverksamheten åter måste organiseras av respektive skolenhet. Det kommer nämligen krav på att elever i förberedelseklass samtidigt måste integreras i sin hemklass. Grundsärskolorna prognostiserar ett nollresultat. Verksamheten håller god kvalité. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

23 Äldreomsorg Verksamhetens nettokostnad Äldreomsorg Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Intäkt Kostnad Nettokostnad Verksamheten prognostiserar ett underskott som härrör från tomma platser och borttagandet av de delade turerna. På Margaretagatan 5 (vobo med hemtjänst) finns det 9 tomma lägenheter i augusti och stadsdelsnämnden i Öster skall ta ställning till om att ställa om verksamheten till ett trygghetsboende. Personalbemanningen anpassar till den lägre beläggningen fortlöpande. Klintesväng (Sjöboklint) har låg beläggning, lokalerna är slitna och inte anpassade efter den verksamhet som nu bedrivs inom äldreomsorgens särskilda boende. Det finns 12 platser för finsktalande med ett behov av fler platser. Verksamheten ser en förändrad trend i sjukfrånvaron, från 14,8% i februari till 11,2% i juni. Verksamheten följer och bevakar utvecklingen. Att de delade turer har tagits bort har inneburit merkostnader. Det pågår ett intensivt arbete med den nya bemanningsmetoden. En särskild rapport kommer att redovisas till Kommunstyrelsen avseende de ökade kostnaderna pga att delade turer tagits bort. För korttiden i Fristad beräknas ett underskott med 1,3 mnkr som avser hyreskostnader helår Åtgärder: Nattarbetstiden har förändrats på tre boenden från 10 timmar till 9 och 9,5 timmar. Det minskar antalet åa som arbetar natt och ger en möjlighet till effektivare planering för de arbetspassen som förläggs på dag och kväll. Ett bemanningsverktyg är upphandlat och införande är planerat till mars Flyktingverksamhet Verksamhetens nettokostnad Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Tkr Flyktingverksamhet Intäkt Kostnad Nettokostnad Ekonomin redovisas totalt för IFO Asyl under rubrik Produktion av boenden för ensamkommande flytningbarn Ansvaret för Boenden för ensamkommande flyktingbarn har tagits över av Stadsdelsnämnden Norr från och med 1 juni Två boenden och förberedelser för ett tredje boende i Dalsjöfors lämnades över till stadsdelsnämnden 1 juni. Under perioden som omfattar tertial 2 har boendeenheten startat Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

24 permanentboendet i Dalsjöfors, Högsbovägen, med 12 platser och ett tillfälligt boende i Fristad, Kyrkvägen, med ytterligare 12 platser. I augusti startades Kyrkvägen i tillfälliga lokaler i det som tidigare varit permanentboende för dementa, Wighs väg. Dessa lokaler har stått tomma under 2 år. Det stora behovet av platser har medfört att det inte gått att invänta planeringen av mer permanenta lokaler. Det kommer nu att vara av stor vikt att göra en noggrann analys innan beslut om stadigvarande lokaler fattas. Det är viktigt att säkerställa att stadigvarande lokaler fungerar långsiktigt, stöder integration, har goda förbindelser med Borås centrum och skolor, har ett utbyggt föreningsliv med mera, för att på så sätt ge en god samhällsplanering och samhällsintegration för dessa barn. Därav att processerna för stadigvarande lokaler tar längre tid. Både lokalerna i Dalsjöfors och Fristad bedöms uppfylla ovanstående krav. Personal Personalen som tidigare var anställd på Stadsdelsnämnd Väster har flyttats över till stadsdelsnämnd Norr. Rekrytering till boende i tillfälliga lokaler i Fristad gjordes med allmänna visstidsanställningar då rekryteringen behövde ske skyndsamt och framtiden då var oviss. Vid behov av vikarier används för närvarande vikariepoolen inom stadsdel Väster, vilka tidigare har haft hand om denna målgrupp. Långsiktig plan är att Stadsdelsnämnden Norrs pool inom Äldreomsorg skulle kunna hantera även behovet av vikarier för dessa boenden. Ekonomi Vid övergången hade verksamheten ett litet överskott som flyttats över från stadsdelsnämnd Väster. I samband med uppstart av verksamheten i Dalsjöfors och i Fristad finns vissa uppstartskostnader såsom anskaffning av möbler och inventarier, internetuppkoppling med mera. Boendena har emellertid haft mycket korta perioder med tomma platser vilket gör att ekonomin bör kunna vara i balans vid årets slut. 4 Skollyft Under året genomförs kompetensutveckling inom ämnet matematik (mattelyftet). Kostnaden för arbetsgivaren utgörs av den tid som lärarna avsätter för utbildningen. Inga andra kostnader för mattelyftet har belastat skolan. Under höstterminen 2015 inleds en lokalt arrangerad utbildning som erbjuds samtliga slöjdlärare ("slöjdlyftet"). Utbildningen fortsätter under Utöver den ämnesspecifika utbildningen genomförs en utbildning inom området Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utbildningen kommer att omfatta huvuddelen av stadsdelens pedagoger. Vid några tillfällen per år samlar förstelärarna inom respektive ämne de lärare som undervisar i ämnet för en form av kollegialt lärande med inriktningen att utveckla undervisningen i de olika ämnena. Inom Borås stad genomförs också en lässatsning som innebär kompetensutveckling inom ämnet svenska som berör samtliga skolor. Under hösten 2015 startar ett projekt, "Tidiga insatser för ökad skolnärvaro", som innehåller kompetensutveckling som syftar till att öka pedagogernas bedömar- och insatskompetens avseende elever i de yngre skolåren med hög frånvaro. Projektet omfattar två skolor per stadsdel. Två av stadsdelens skolor ingår i HELA-projektet som är ett utbildningsprojekt som syftar till att erbjuda skolorna nya verktyg och nya förhållningsstrategier för att på ett bättre sätt än tidigare kunna handskas med de utmaningar vi står inför. Fortlöpande sker fortbildning inom IT vars huvudsyfte är att stärka pedagogernas kompetens inom området och att bidra till att användningen av IT blir en naturlig del av undervisningen. Som framgår av redovisningen ovan är stora delar av den fortbildning som genomförs intern eller i Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

25 form av kollegialt lärande. De senaste årens erfarenheter visar att intern fortbildning och, inte minst, kollegialt lärande får mycket positiva effekter på kvaliteten på undervisningen. Kompetensutveckling tillsammans med kollegor ger ett mervärde som enstaka kurser för enstaka pedagoger inte kan uppväga. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

26 5 Verksamhetsmått 5.1 Skola Grundskola Verksamhetsmått Utfall Aug 2014 Budget 2015 Utfall Aug 2015 Antal egna elever i fristående skola Fritidshem Verksamhetsmått Utfall Aug 2014 Budget 2015 Utfall Aug 2015 Antal placerade barn från egen stadsdel Förskola Förskola Verksamhetsmått Utfall Aug 2014 Budget 2015 Utfall Aug 2015 Antal placerade barn från egen stadsdel Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar Familjehem Verksamhetsmått Utfall Aug 2014 Budget 2015 Utfall Aug 2015 Antal placerade barn/ungdomar, Institutioner för 0-12-åringar Verksamhetsmått Utfall Aug 2014 Budget 2015 Utfall Aug 2015 Antal placerade barn/ungdomar Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 2 stadsdelsnämnder (24)

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012, Produktionen. Produktionskontoret

Verksamhetsberättelse 2012, Produktionen. Produktionskontoret Verksamhetsberättelse, Produktionen Produktionskontoret Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.1 Förskola... 3 1.2 Ungdom och skola... 4 1.3 Verksamheter för äldre och personer

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 20

Läs mer

2015-02-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

2015-02-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten. 1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-02-16 Tid: Tisdag 2015-02-24 kl. 17.00, (Beslutsmöte startar kl. 18.00) Plats: Österlånggatan 72 Sammanträdet är öppet för allmänheten. ARBETSLIVSNÄMNDEN Lars-Åke Johansson

Läs mer

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning Verksamhetsplan 2014-2016 Ordförande: Förvaltningschef: Maria Johansson (C) Per Svensson Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 2 Mål och riktlinjer för

Läs mer

Årsredovisning 2014 Utbildningsnämnden

Årsredovisning 2014 Utbildningsnämnden Årsredovisning 2014 Utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsredogörelse 2014, Utbildningsnämnden... 2 Driftsammandrag... 3 Investeringssammandrag... 3 Aktiviteter och kommentarer... 3 Viktiga

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Årsberättelse med bokslut 2014

Årsberättelse med bokslut 2014 Årsberättelse med bokslut 2014 Innehåll Utbildningschefen har ordet s 3 Kommunala styrdokument s 4 Ökad måluppfyllelse s 4 Infrastruktur s 8 Resultat s 10 Med sikte mot framtiden s 17 Bilagor s 22 2 Utbildningschefen

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden

Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Cecilia Strömberg, 033 35 73 03 Datum 2015-09-11 Diarienummer 2015/FF0137 042 Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden godkänner

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Färgelanda kommun. årsredovisning

Färgelanda kommun. årsredovisning Färgelanda kommun årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommunstyrelsens ordförande.................... 1 Målrapportering............................... 2

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG 2016-2018 Strategisk plan INNEHÅLL OMVÄRLDSANALYS... 5 INDIVID-, FAMILJ OCH ARBETE(IFA)... 7 Enheten för Arbete och försörjning... 7 Vuxenenheten... 7 Barn - och ungdomsenheten...

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden

Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden Verksamhetsredogörelse 2014 Omsorgsnämnden 1 2015 02 Innehållsförteckning Sida Översikt 3 Driftsammandrag 4 Investeringssammandrag 4 Viktiga händelser 4-5 Ekonomi 5-6 Måluppfyllelse 6-7 Inkomna beröm/synpunkter

Läs mer