MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT"

Transkript

1 MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT 19. august 2014

2

3

4 FORORD Rapporten er en mulighetsstudie av busstilbudet langs E18 mellom Karlstad og Østfold, som gir videre forbindelse mot Oslo. Rapporten er utarbeidet av Sweco Sverige og Sweco Norge i perioden april-august 2014 på oppdrag for Østfold kollektivtrafikk og Region Värmland. Rapporten er skrevet delvis på norsk og delvis på svensk, noe som gjenspeiler initiativtakerne, prosjektet og det potensielle samarbeidet om et godt kollektivtilbud over landegrensene. Arbeidet er delfinansiert gjennom EUs program for Interreg Sverige - Norge, herunder gjennom det Europeiske regionale utviklingsfondet. Prosjektet er basert på en intervjuundersøkelse, en markedsanalyse som viser hva som er et realistisk potensial for antall reisende samt en trafikal vurdering. Kontaktperson hos Østfold kollektivtrafikk har vært Kjetil Gaulen og Mattias Landin hos Region Värmland. En stor takk til alle informantene, som velvillig har bidratt med tid og kunnskap i intervjuer og workshop med oss. Takk også til Kjetil Gaulen og Mattias Landin, for godt samarbeid og gode faglige kommentarer og innspill underveis i prosessen. Helena Leufstadius har vært prosjektleder for Sweco. Hun har hatt det overordnede ansvaret for arbeidet med rapporten sammen med Fidan Krasniqi. Kirsten Wretstrand, Bengt Stålner, Jan-Erik Fallgren, Ellen Winje Melander, Helle Beer Urheim og Stein Emilsen har bidratt i prosjektets ulike faser og i rapportutforming. Karl Rikard Løvhaug og Line Bakken fra Oslo Economics har hatt ansvaret for gjennomføring av markedsanalysen. Sweco ønsker å takke for et spennende oppdrag og håper resultatene kommer til nytte i det videre arbeidet. Sweco, august 2014

5 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn, mål og metode Planmessig forankring Interreg: EU-program for grense-overskridende regionalt samarbeid Fylkesplanen Østfold mot Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland och Regionalt trafikförsörjningsprogram «Sømløst i sør» Grensekomiteen Värmland-Østfold Tilstandsbeskrivelse Geografisk avgrensning Befolkning Arbetsmarknad och pendling Infrastruktur och trafikkmengder Gränshandeln Oppsummering av intervjuer Värmland Østfold Markedsanalyse Forslaget fra Grensekomiteen Forutsetninger for vurdering Markedspotensiale Trafikal vurdering Beskrivning av befintlig kollektivtrafik Gällande planer och program Forutsättningar för kollektivtrafik över Riksgränsen Trafikeringsprinciper Trafiklösningar Produktion och kostnader Intäkter och prismodell Prismodell Bedömning av resande och intäkter Avtalsfrågor och möjliga lösningar Summering och slutsatser Vedlegg... 47

6 Svensk sammanfattning Det finns en tydlig politisk vilja på båda sidor av gränsen att förbättra kollektivtrafiken i de berörda kommunerna och över riksgränsen. De regionala planerna visar på en samsyn att landsgränsen inte får utgöra ett hinder för satsningar på kommunikationer och infrastruktur. Den svenska gränsregionen har en stagnerande befolkningsutveckling, medan den norska gränsregionens befolkning ökar snabbt. Befolkningstillväxten i den norska gränsregionen förklaras av närheten till storstadsregionen Oslo-Akershus, stagnationen i den svenska delen av gränsregionen beror på en generell avfolkning av landsbygden och i mindre orter i Sverige. Pendling och gränshandel Över av gränspendlarna till Norge kommer från Värmland. Pendlingen är omfattande från Årjäng mot Oslo, Marker och Eidsberg kommun. Arbetspendling sker i huvudsak från Sverige till Norge och handelsresor i omvänd riktning. Arbetspendlingen i motsatt riktning är i princip obefintlig. För närvarande finns det inga tecken på att situationen kommer att förändras. Männen som pendlar har ofta jobb i byggbranschen i Oslo och kvinnorna arbetar huvudsakligen inom hotell och restaurang samt i vård och omsorg. Nortura är det företag inom utredningsområdet som har med flest svenska arbetstagare. Företagets anläggning i Eidsberg har ett stort antal anställda från Värmland. Närmare 30 procent av de anställda eller drygt 100 personer dagspendlar från Årjäng. Nästan alla reser med bil och kompiskörning dominerar stort. Nortura planerar för en utvidgning av anläggningen som kommer att öka behovet av pendling över gränsen. Den norska gränshandeln i Sverige är omfattande och ökar ca 7 procent per år. I Värmlands län står norrmännen för nästan en tredjedel av den totala detaljhandelsomsättningen. Töcksfors handelspark har haft den allra största tillväxten och shopping är en av de mest populära aktiviteterna bland turister i området. Av de anställda på Töcksfors shoppingcenter bor fem procent i Østfold. Problemet med den tidigare gränsbussen (TIMExpressen), från Mysen till Töcksfors, är förknippat med ett svagt resandeunderlag, låga intäkter och liten efterfrågan. Väg- och järnvägsförbindelser E18 är tillsammans med E10, E14 och E6 i Sverige en av de viktigaste vägförbindelserna till Norge. E18 är också den näst viktigaste utlandsförbindelsen via landvägen för norskt näringsliv. E18 har byggts om som en ny motorväg genom Østfold vilket har lett till ett ökat bilresande med betydligt högre andel bilresor i Østfold än i Värmland. Järnvägssträckan Oslo-Mysen är i behov av upprustning, ett antal förbättringsåtgärder pågår för närvarande, bl.a. när det gäller uppgradering av stationerna på sträckan Ski-Mysen. Kollektivtrafikens marknadsandel i regionen är låg. Østfold har en marknadsandel på 6 procent och i Värmland är marknadsandelen 12 procent. Dagens kollektivtrafikutbud över gränsen är begränsat till Swebus expressbusslinje mellan Stockholm-Karlstad-Oslo, med fyra avgånger på vardagar och få stopp längs vägen. Mellan Mysen och Ørje går det under vardagar en busslinje. På den svenska sidan slutar linje 700 från Karlstad i Töcksfors. Det är uppenbart att det saknas koppling mellan kollektivtrafiken i de båda länderna och att det finns en missing link över riksgränsen. 1 (47)

7 Vad säger intervjuundersökningen? En intervjuundersökning är genomförd i Østfold och i Region Värmland för att få en fördjupad kunskap om ämnet. Resultaten av undersökningen visar att det finns ett stort fokus hos politikerna, på båda sidor av gränsen, för en utvecklad kollektivtrafik över nationsgränsen. Flera av respondenterna påpekar vikten av täta avgångar samtidigt som man är lite försiktig, eftersom man antar att kundbasen är så liten att erbjudandet kan vara svårt att motivera. I Värmland vill man ha snabba förbindelser till Oslo och det är viktigt med anslutningar till tåg och annan trafik. I Østfold understryker man även att gränsöverskridande trafik kan bidra till att förbättra resmöjligheterna både lokalt och regionalt. Förväntningarna på en gränsöverskridande kollektivtrafik verkar vara större lokalt än på länsnivå, särskilt i Østfold där länet verkar ha en mer skeptisk inställning till offentligt stöd för ett projekt som indirekt bidrar till konkurrens och handelsläckage. Majoriteten av respondenterna, på båda sidor av gränsen, är eniga om att en väl fungerande gränsöverskridande busstrafik är en förutsättning för att kunna dra nytta av båda regionernas potential, bland annat för att skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Det råder även konsensus bland de tillfrågade i Sverige och Norge att Oslo storstadsregion är den viktigaste målpunkten. Enligt respondenterna, är utbytet mellan länderna viktigare för Sverige än för Norge. För Värmlands del kan en väl utvecklad kollektivtrafik skapa möjlighet att knyta länet närmare till arbetsmarknaden i Oslo. De särskilda utmaningar som nämns för en gränsbuss är behov av ökat turutbud och ett större resandeunderlag utmed hela linjesträckan, bättre trafikinformation samt anpassning till marknaden med hänsyn till pris och avgångar. Några av respondenterna menar att det är önskvärt att få till stånd en bättre samordning mellan kollektivtrafikmyndigheterna över gränsen för att skapa ett mer enhetligt kollektivtrafikerbjudande. Vad säger analysen? Analysen i denna rapport visar att det finns en marknad att etablera gränsöverskidande kollektivtrafik, men också att arbetet innehåller stora utmaningar. Idag är privatbilen ett attraktivt transportmedel i området på grund av en mycket god vägstandard. Svårigheterna för kollektivtrafiken visas av att Nettbuss busslinje mellan Töcksfors och Mysen har lagts ned. En utvecklad kollektivtrafik bedöms dock ha goda förutsättningar. Ett utbud med flera avgångar som möter behovet för både arbets- och fritidsresor, bedöms ha förutsättningar att locka fler resenärer jämfört med den busstrafik som tidigare drevs av Nettbuss. Resandet på E18 över gränsen ger en hypotetisk marknadsandel för kollektivtrafiken på 6 procent, dvs enkelresor per år. Men det är inte troligt att det går att nå denna nivå de första åren för en busslinje mellan Värmland och Østfold. Marknadsanalysen tillsammans med den föreslagna trafiklösningen ger ca resor/år. Följande trafikerings- och planeringsprinciper bedöms bli avgörande för att lösa resbehoven i flera reserelationer: Passning med tåget i Mysen till/från Oslo. Tågtrafiken i Mysen är stommen som anslutande busstrafik bör bygga på. I Mysen är det ett kort gångavstånd mellan busshållplatsen och perrongen vilket gör lösningen kostnadseffektiv. 2 (47)

8 Minimering av antalet byten för genomgående resor och enkelt system. En sammanhängande busslinje från Karlstad till Mysen skapas med möjlighet för vidare förbindelser i Østfold och tåg till Oslo. Fördelen med en genomgående linje är att resenärer slipper byta och att trafikeringen blir mer effektiv. Trafik alla dagar och regelbundet utbud. För att locka fler resenärer är det viktigt med ett utbud även under helger och med en styv tidtabell med avgångar samma minuttal varje timma på vardagar. Ny hållplats på E18 i Ørje. För att skapa en effektiv kollektivtrafik är det inte lämpligt att köra ner till busstationen i Ørje, och det behöver därför anläggas en ny hållplats på E18. Denna utredning innehåller två trafikeringsförslag som båda bygger på en tidtabell med anpassning till tåget varje timme i Mysen. Bägge förslagen omfattar trafik samtliga dagar i veckan. Alternativ 1 kör 35 turer på vardagar med två fordon, alternativ 2 kör 19 turer under vardagar med ett fordon. Förslaget bygger på att det införs en zontaxa för Gränsbussen där kommunerna Marker och Eidsberg i Østfold tillsammans med Årjäng i Värmland bildar en zon. För lokala resor gäller lokal prissättning. En möjlig nivå bedöms till ca resor/år, som tillsammans med en snittintäkt av 40 kr/per resa ger ca 19 procent kostnadstäckningsgrad det första året med en nettokostnad på ca 6,4 MSEK. I alternativ 2 beräknas nettokostnaden till 3,4 MSEK och en kostnadstäckningsgrad på 24 procent. Det är möjligt att minska nuvarande produktionskostnader genom att Gränsbussen kan ersätta linje 563 och Flexxlinje 12 mellan Mysen och Ørje. Den stora utmaningen för att lyckas med en busslinje över gränsen blir att få inbitna bilister att välja bussen och att locka nya resenärer som ska göra inköp. Under förutsättning att ett gott utbud kan erbjudas finns det tre avgörande parametrar för att locka bilister att välja kollektivtrafiken: snabbhet, enkelhet och tydlighet. Den genomgående trafiklösning som föreslås, 35 turer på vardagar samt ett utbud både kvällar och helger, är därför ett första steg för att nå nya målgrupper. Förutsättningar för ett gränsöverskridande kollektivtrafikutbud Den nya Kollektivtrafiklagen med tillhörande kompletteringar 1 som trädde i kraft 2012 i Sverige, innebär lättnader för att nationsgränsöverskridande trafik kan etableras. Den förändrade lagstiftningen gör det möjligt att lösa tidigare avtalsmässiga hinder för gränsöverskridande trafik mellan Värmland och Østfold. Värmlands Regionala kollektivtrafikmyndighet (RKM) har nu möjlighet att ta beslut om allmän trafikplikt för en linje till Töcksfors och vidare till Mysen i Østfold. En annan valmöjlighet är att utnyttja eventuell frivolym i nuvarande avtal som kan användas under en försöksperiod. Trafiken bör efter en försöksperiod upphandlas i sedvanlig ordning. Trafikeringsförslagets kalkyler bygger på att Värmlandstrafik (RKM i Värrmland) blir avtalspart till trafikoperatören. Region Värmland och Østfold Fylke ska teckna ett avtal om fördelning av trafikens intäkter för lokala och regionala resor samt för den totala underskottsfördelningen. Likaså bör ett avtal 1 Komplettering av kollektivtrafiklagen, Ds2011:19 3 (47)

9 tecknas om biljettsamverkan med Swebus (och eventuellt Nettbuss) avseende den parallellgående expressbusstrafiken. Parterna bör även teckna en överenskommelse med Tullverket i syfte att underlätta kontrollen vid gränsövergång så att den styva tidtabellen med avgångar samma minuttal varje timma kan hållas. Ett tillstånd för internationell busstrafik ska slutligen ansökas om i det land som blir avtalspart för gränsbussen. Fortsatt arbete Det finns behov av ytterligare kunskap, till exempel bör utbud kopplat till behov analyseras djupare. Mer kunskap om resmönster, start- och sluttider vid verksamheter på båda sidor gränsen bör också tas fram. Det saknas också en resvaneundersökning (RVU) för gränstrafiken och det bör genomföras både trafikräkningar och intervjuer av bilister som passerar gränsen. Likaså är det viktigt att veta vad som ska till för att inköpsresenärer ska börja åka kollektivt. En undersökning bland både personal och kunder i Töcksfors handelsplats bör genomföras, likaså bör fördjupad kunskap tas fram när det gäller resbehov för de personer som arbetspendlar från Värmland till Norturas anläggning i Eidsberg. Initialt är det viktigt att skapa en gemensam vision och långsiktiga mål för en bättre kollektivtrafik mellan länderna och att arbeta med ambitionen att avtals- och finansieringslösningar ska vara långsiktiga. 4 (47)

10 Norsk sammendrag Det er en tydelig politisk vilje på begge sider av grensen til å forbedre kollektivtrafikken i de berørte kommunene og over riksgrensen. Det er også en klar enighet i de regionale planene om at landegrensen ikke skal være et hinder for satsningsområder innen kommunikasjon og infrastruktur. Den svenske grenseregionen har en stagnerende befolknigsutvikling, mens den norske grenseregionens befolkning øker raskt. Befolkningsøkningen i den norske grenseregionen kan blant annet forklares med nærheten til hovedstadregionen Oslo-Akershus. Stagnasjonen på svensk side skyldes en generell fraflytting fra landsbygda og mindre tettsteder i Sverige. Pendlertall og grensehandel Over av grensependlerne i Norge kommer fra Värmland. Pendlingen er stor fra Årjäng mot Oslo, Marker og Eidsberg kommune. Arbeidspendling går i all hovedsak fra Sverige til Norge og handelsreisende i motsatt retning. Arbeidspendlingen i motsatt retning er marginal. Foreløpig er det ingen indikasjoner på at situasjonen vil endre seg. Storparten av menn som pendler har jobb i byggebransjen i Oslo, mens kvinnene hovedsakelig jobber innen hotell- og restaurantbransjen samt i helse- og omsorgsbransjen. Nortura er den arbeidsplassen som har flest svenske arbeidstakere blant bedriftene i området. Rundt 100 personer dagpendler fra Årjäng til bedriftens produksjonsanlegg i Eidsberg. Dette utgjør ca. 30 prosent av arbeidsstokken. De aller fleste av disse reiser med bil i dag. Kompiskjøring dominerer som reiseform. Bedriften planlegger en utvidelse som vil gi en økning i pendlingsbehovet over landegrensene. Den norske grensehandelen i Sverige er omfattende og øker med ca. 7 prosent per år. I Värmlands län står nordmenn for nesten en tredjedel av den totale detaljhandelsomsetningen. Töcksfors handelspark har hatt størst omsetningsøkning, og shopping er en av de mest populære aktivitetene blant turister i området. Av de ansatte ved Töcksfors shoppingcenter bor 5 prosent i Østfold. Ekspressbussen som tidligere gikk mellom Mysen og Töcksfors hadde dårlig passasjergrunnlag, lav inntjening og liten etterspørsel. Tilbudet har derfor fungert dårlig og er lagt ned. Veg- og baneforbindelser E18 er sammen med E10, E14 og E6 en av de viktigste vegforbindelsene mellom Sverige og Norge. E18 er den nest viktigste vegforbindelsen ut av landet for norsk næringsliv. E18 er oppgradert gjennom Østfold. Det har ført til en økning i antall bilreiser, med betydelig høyere andel bilreiser i Østfold enn i Värmland. Jernbanestrekningen Oslo-Mysen har behov for opprustning. En rekke forbedringer er i gang. Blant annet oppgraderes nå stasjonene på strekningen Ski-Mysen. Kollektivtrafikkens markedsandel i regionen er lav. Østfold har en markedsandel på 6 prosent mens Värmlands markedsandel er rundt 12 prosent. Dagens kollektivtilbud over grensen er begrenset til Swebus ekspressbusslinje Stockholm-Karlstad-Oslo, med fire avganger på hverdager og få stopp langs strekningen. Mellom Mysen og Ørje går det på hverdager kun en busslinje. På svensk side ender linje 700 fra Karlstad i Töcksfors. Det er åpenbart at det savnes en kobling mellom kollektivtrafikken i begge land og at det er en missing link over riksgrensen. 5 (47)

11 Hva sier intervjuundersøkelsen? Det er gjennomført en intervjuundersøkelse i Østfold og i region Värmland for å skaffe til veie dybdekunnskap om kollektivtilbudet. Resultatene fra intervjuundersøkelsen viser at både norske og svenske politikerne har fokus på utvikling av kollektivtrafikken over landegrensen. Flere av respondentene påpeker viktigheten av hyppige avganger. Samtidig uttrykker flere skepsis til et kollektivtilbud ut fra antagelsen om at kundegrunnlaget er så lite at tilbudet vanskelig kan forsvares. I region Värmland vil man ha raske forbindelser til den norske hovedstadregionen og det er viktig med god korrespondanse med tog og annen trafikk. I Østfold understreker man at grenseoverskridende kollektivtrafikk kan bidra til å forbedre reisemulighetene lokalt i regionen. Forventningene til utviklingen av grensependeltilbudet virker å være større lokalt enn på fylkesnivå. Dette gjelder spesielt i Østfold der myndighetene ser ut til å være skeptiske med tanke på å gi offentlig støtte til et prosjekt som indirekte kan bidra til konkurransevridning og handelslekkasje. Majoriteten av respondentene på begge sider av grensen, sier seg enige i at et godt fungerende grenseregionalt busstilbud er en forutsetning for å kunne dra nytte av grenseregionenes potensiale for økonomisk vekst og sysselsetting. Det finnes en klar enighet blant respondentene i Sverige og Norge om at Oslo som storbyregion er det viktigste målpunktet for reiser. Utbyttet av et bedret kollektivtilbud mellom landene er viktigere for Sverige enn for Norge. Ifølge respondentene kan et velutviklet kollektivtilbud for Värmland bety en mulighet for å knytte fylket nærmere den norske hovedstadregionen. Flere nevner at grunnlaget for et godt kollektivtilbud må være økt rutetilbud, større passasjergrunnlag langs hele traseen og bedre trafikantinformasjon. Tilpasning av produkt til markedet med hensyn på pris og avganger blir også nevnt. Flere respondenter mener dessuten at det er ønskelig med en større samordning mellom kollektivselskapene på tvers av landegrensene for å få et bedre og mer helhetlig kollektivtilbud. Hva sier analysen? Analysen i denne rapporten viser at det er et marked for å etablere et kollektivutbud over landegrensene, men også at det er knyttet store utfordringer til et slikt tilbud. I dag er privatbil et attraktivt transportmiddel i området på grunn av god vegstandard. En av utfordringene for kollektivtrafikken er at Nettbuss sin busslinje mellom Töcksfors og Mysen er lagt ned. En velutviklet tilbud for kollektivtransport anses likevel å ha gode forutsetninger. Et tilbud med flere avganger som møter behovet for både arbeids- og fritidsreiser har et potensiale for å tiltrekke seg flere reisende sammenlignet med den busstrafikken som tidligere ble drevet av Nettbuss. Reiser på E18 over grensen gir en hypotetisk markedsandel for kollektivtrafikken på 6 prosent, dvs busspassasjerer (enkeltturer). Men det er lite trolig at man vil nå dette nivået i de første årene på en bussrute mellom Värmland og Østfold. Markedsanalysen og de foreslåtte trafikkløsningene kan gi ca turer per år. 6 (47)

12 Følgende prinsipper for trafikk og planlegging vurderes å være avgjørende for å løse flere mulige reisekombinasjoner: Tilpasning til toget i Mysen til/fra Oslo. Togtrafikken i Mysen er stammen som tilsluttende busstrafikk bør bygge på. I Mysen er det kort gangavstand mellom bussholdeplassen og perrongen, noe som gjør løsningen kostnadseffektiv. Redusere antall bytter for gjennomgående reiser og et enkelt system. En sammenhengende busslinje fra Karlstad til Mysen laget med mulighet for videre forbindelser i Østfold og tog til Oslo. Fordelen med en gjennomgående linje er at de reisende unngår bytte og at trafikken blir mer effektiv. Trafikk hele dagen og regelmessig tilbud. For å tiltrekke seg flere reisende er det viktig med et forutsigbart tilbud selv i helgene og med stive rutetider med avganger samme minuttall hver time på hverdager. Ny holdeplass på E18 i Ørje. For å opprette en effektiv kollektivtrafikk er det ikke anbefalt å kjøre ned til busstasjonen i Ørje, men bygge en ny holdeplass på E18 i Ørje. Denne utredning inneholder to trafikkforslag. Begge forslag er basert på en tidstabell tilpasset toget som går hver time fra Mysen. Begge forslag omfatter trafikk samtlige dager i uken. Alternativ 1 kjører 35 turer på hverdager med to busser. Alternativ 2 kjører 19 turer på hverdager med en buss. Forslaget er basert på at det innføres en sonetakst for Grensebussen der kommunene Marker og Eidsberg i Østfold sammen med Årjäng i Värmland utgjør en sone. For lokale reiser gjelder lokal priser. Et mulig fremtidig nivå er beregnet til turer/år. Sammen med en snittinntekt på 40 SEK/ per tur gir det ca. 19 prosent kostnadsdekning det første året med en nettokostnad på ca. 6,4 millioner SEK. I alternativ 2 beregnes nettokostnaden til 3,4 millioner SEK og 24 prosent kostnadsdekning det første året. Det er mulig å redusere nåværende produksjonskostnader ved at Grensebussen kan erstatte linje 563 og linje 12 mellom Mysen og Ørje. En av forutsetningene for å lykkes med nytt kollektitilbud er å øke passasjergrunnlaget og tiltrekke seg flere passasjerer, både blant nåværende bilister og nye handlereisende. Under forutsetning av at et godt tilbud kan etableres finns det tre avgjørende parametere for å få flere bilister til å velge kollektivet. Disse er et effektivt, enkelt og tydelig tilbud. En gjennomgående trafikkløsning med 35 turer på hverdager som foreslås, samt et tilbud både på kvelder og i helger, er derfor et første steg for å nå nye målgrupper. 7 (47)

13 Forutsetninger for et grenseoverskridende kollektivtilbud Den nye svenske kollektivtrafikkloven med tillhørende bestemmelser 2, som trådde i kraft i 2012, innebærer at man nå lettere kan få etablert en grenseoverskridende trafikk. Den nye loven muliggjør løsning for å løse avtalemessige utfordringer for grenseoverskridende trafikk mellom Värmland og Østfold. Värmlands Regionale kollektivtrafikkmyndighet (RKM) har med den nye loven nå mulighet for å ta beslutninger om offentlig trafikkplikt for linje 700, inkludert en forlengelse til Mysen i Østfold. En annen mulighet er å utnytte et eventuelt frivolum innenfor eksisterende avtale som kan benyttes i en forsøksperiode. Trafikken bør etter en forsøksperiode oppgraderes til en vanglig ordning. Trafikkberegningene er basert på at Värmlandstrafik (RKM i Värmland) blir ansvarlig avtalepart for tjenesteleverandøren. Region Värmland og Østfolds fylke bør utarbeide en avtale om fordeling av kostnader og inntekter for lokale og regionale reiser. Likeså bør det inngås et billettsamarbeid mellom Swebus og Nettbuss i forhold til den parallelle ekspressbusstrafikken. Partene bør også inngå en avtale med Tollvesenet for gjennomføring av kontroller på grensen, slik at den stive tidstabellen med avganger samme minuttall hver time kan opprettholdes. Dersom en samarbeidsavtale om busstrafikk kommer i stand mellom landene, skal det søkes om tillatelse i det landet som er ansvarlig avtalepart. Videre arbeid Det er et behov for mer kunnskap. Blant annet bør tilbud koblet til behov analyseres ytterligere. Man bør også se nærmere på reisemønster og arbeidstider hos ulike bedrifter og virksomheter på begge sider av grensen. Det bør utføres en reisevaneundersøkelse for grensetrafikken og det gjennomføres trafikkberegninger og intervjuer av bilister som passerer grensen. Videre bør man undersøke nærmere hva som skal til for at handlereisende skal begynne å reise kollektivt. En undersøkelse blant ansatte og kunder i Töcksfors bør gjennomføres. Tilsvarende bør det sees på reisebehov for de som arbeidspendler fra Värmland til Norturas produksjonsanlegg i Eidsberg. I et grenseoverskridende samarbeid vil det innledningsvis være viktig å skape en felles visjon og etablere langsiktige mål for en bedre kollektivtrafikk mellom landene, med en ambisjon om at avtale- og finansieringsløsninger skal være langsiktige. 2 Komplettering av kollektivtrafiklagen, Ds2011:19 8 (47)

14 1 Bakgrunn, mål og metode Den grenseoverskridende trafikken mellom Norge og Sverige har økt betydelig de siste årene. Standarden på E18 mellom Karlstad og Indre Østfold er forbedret og utbedringen fortsetter i årene fremover. Ekspressbusstilbudet mellom Oslo, Indre Østfold og Region Värmland har imidlertid blitt redusert de siste årene. Sommeren 2013 sluttet blant annet TIMEkspressen linje 9 å trafikkere strekningen Ørje/Töcksfors, og mellom Mysen og Oslo har tilbudet blitt redusert fra sommeren Kollektivtilbudet for lokal- og underveistrafikk over grensen er pr. i dag for dårlig utbygd og fremstår ikke som et reelt alternativ for mange. Figur 1 Oversiktskart over strekningen Oslo-Karlstad samt viktige målpunkter. Hovedmålet med «Interreg III A» er at en gjennom grenseoverskridende samarbeid kan bidra til å styrke samarbeidet over landegrensene, herunder å redusere grensehinder. Å legge til rette for ytterligere styrket kontakt og et bedre transporttilbud mellom Norge og Sverige, vil være i tråd med målsettingen for Interreg. 9 (47)

15 Grensekomiteen Värmland Østfold søkte høsten 2013 om økonomisk støtte til et forsøksprosjekt med etablering av et busstilbud mellom Årjäng/Töcksfors og Mysen/Askim fra Målet var å kunne tilby arbeidspendlere og handle-/fritidsreisende et godt busstilbud over riksgrensen, blant annet til Norturas produksjonsanlegg i Eidsberg. Østfold fylkeskommune mente at det var mange uavklarte spørsmål i søknaden, og valgte å inngå et samarbeid med Region Värmland for å gjennomføre et forprosjekt for blant annet å avklare behov og kundepotensiale, avtaleforhold og økonomisk konsekvenser løyveproblematikk mv. Interreg Sverige-Norge programmet har besluttet å tildele midler til gjennomføring av dette forprosjektet. Formålet med dette forprosjektet er å vurdere muligheten og markedsgrunnlaget for etablering av et kollektivtilbud over grensen mellom Norge og Sverige, samt foreta nødvendige avklaringer ift. prøvedrift i et eventuelt hovedprosjekt fra Dersom resultatene viser et tilstrekkelig passasjergrunnlag, skal dette resultere i prøvedrift av et kollektivtilbud med oppstart i Resultatet for innbyggere i regionen er først og fremst økt mobilitet og økt arbeidsmarked. I forprosjeket har vi benyttet en tredelt fremgangmåte og metodikk: Intervjuer Markedsanalyse Trafikal vurdering Intervjuer Det er gjennomført en intervjuundersøkelse i region Østfold og i region Värmland for å skaffe til veie dybdekunnskap om temaet. I intervjuene er funn i eksisterende grunnlag vurdert og kommentert av respondentene, samtidig som de ble bedt om å supplere funnene og bidra med kunnskap for å trekke linjer i retning av en fremtidig situasjon. Intervjuundersøkelsen er gjennomført blant utvalgte respondenter innen offentlig forvaltning, transportkjøpere og tjenestetilbydere. I den grad det har vært praktisk mulig, er det gjennomført individuelle intervjuer med aktørene. Intervjuundersøkelsen er gjennomført som personlige intervju, som minimum var innom et sett forhåndsdefinerte tema, men åpnet samtidig for at nye og supplerende tema kunne bringes opp. Markedsanalyse Formålet med markedsanalysen har vært å skaffe informasjon om markedet for å si hva som er et realistisk potensial for antall reisende. Markedsanalysen bygger på informasjon om dagens situasjon, demografi, infrastruktur, eksisterende tilbud, trafikkutvikling, pendling/reiseformål samt statistikk og erfaringstall. Trafikal vurdering Gjennom å analysere den eksisterende kollektivtrafikken i form av både buss- og togtrafikk, tilbud, linjestrekninger mm. sammen med geografiske forutsetninger så som avstand, kjøretider, holdeplasser og stasjoner har vi utformet et grunnlag foret nytt trafikkeringsforslag. 10 (47)

16 2 Planmessig forankring Vurderingen tar utgangpunkt i føringer og retningslinjer gitt i EUs program Interreg, Fylkesplan for Østfold mot 2050, Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland , Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Värmlands län , Nationell plan för transportsystemet , Prosjektet "Sømløst i Sør" og Grensekommiteen i Østfold- Värmland. 2.1 Interreg: EU-program for grense-overskridende regionalt samarbeid Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert i 1991 for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som var delt av nasjonale grenser innenfor og på grensen av EU. Det har lagt til rette for oppbygging av sosiale og kulturelle fellesskap og har gjennom dette medvirket til en mer balansert utvikling og integrasjon i Europa. Interreg består av tre «armer» eller programområder, A, B og C, som i sin tur omfatter en rekke delprogrammer og enkeltprosjekter. Arbeidet med grensependelen er forankret i programområde A, eller nærmere bestemt, «Interreg III A, Sverige-Norge». Hovedmålet med «Interreg III A» er å styrke samarbeidet over landegrensene, herunder å redusere eller fjerne grensehinder. «Interreg III A Sverige-Norge» omfatter fire delområder, hvorav et av disse er Grenseløst Samarbeid. Den grenseoverskridende trafikken mellom Norge og Sverige har økt betydelig de siste årene. Å legge til rette for ytterligere styrket kontakt og et bedre transporttilbud over riksgrensen langs E18 vil være helt i tråd med målsettingen for Interreg. 2.2 Fylkesplanen Østfold mot 2050 Fylkesplanen Østfold mot 2050 er et strategisk dokument med en langsiktig horisont, som beskriver mål, strategier og tiltak for fremtidig utvikling både på fylkesnivå og regionsnivå. Østfold skal være klimagassnøytralt innen 2030, og innen 2020 skal klimagassutslipp ligge 20 % under 2005-nivå. Minimum 50 % skal tas gjennom lokale tiltak. Følgende tiltak er særlig aktuelt i forhold til et bedre og mer fremtidsrettet transporttilbud over landegrensene: Overføre transportaktivitet fra bil til kollektive transportløsninger, bl.a. ved økt satsing på kollektivtrafikk, og utvikling av kollektivknutepunkter og parkeringsstrategier I fylkesplanen heter det: Dagens arealkrevende bosettings-, arbeidsmønster og livsstil har gitt en formidabel økning i personmobiliteten i samfunnet. Utvikling av et mer areal- og transporteffektivt samfunn med høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon, er et viktig virkemiddel.fylkesplanen er fulgt opp med en egen Regional transportplan for veg og kollektivtrafikk i Østfold og det utarbeides handlingsprogrammer for hvert år i planperioden. 11 (47)

17 2.3 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland och Regionalt trafikförsörjningsprogram I Länsplanen kopplar Region Värmland regionala mål till de nationella funktions- och hänsynsmålen samt mot det övergripande nationella målet om ett samhällseffektivt transportsystem. Det första regionala målet handlar om att öka möjligheten att bo och arbeta i hela Värmland, vilket leder till färre arbetsmarknadsregioner och gör att människor kommer att pendla både mer och längre sträckor. Här fyller kollektivtrafiken en viktig roll om det ökande resandet inte ska belasta miljön. Värmland ska vara klimatneutralt till år 2030 och utveckling av kollektivtrafiken är en av de viktigaste åtgärderna för att nå målet. I planen hänvisar man till det Regionala trafikförsörjningsprogrammet, , där fyra mål är kopplade till de nationella målen; tillgänglighet för regional tillväxt, attraktivitet och användbarhet, miljön samt resurseffektivt. I programmet poängteras även vikten av samverkan mellan kollektivtrafikens självfinansieringsgrad och konstnadseffektivitet. Kollektivtrafiken har stor betydelse för utvecklingen av en gemensam arbetsmarknadsregion i Värmland och för sammanbindning med angränsande regioner. Genom att möjliggöra daglig pendling med buss och tåg ökar invånarnas tillgång till arbete och utbildning. Kollektivtrafiken i regionen har under senare år haft en positiv utveckling och trenden är fortsatt positiv. Kollektivtrafiken utvecklas främst genom att förkorta restiderna, skapa fler avgångar samt genom att förbättra kopplingarna mellan busslinjer och mellan tåg och buss. Region Värmland har gjort följande avvägningar och prioriteringar avseende kollektivtrafiken: Utpekade regionala stråk för arbetspendling ska prioriteras för att stärka och utveckla en gemensam arbetsmarknadsregion med Karlstad som centralort samt förbättra möjligheterna att arbetspendla till angränsande regioner Andelen resor med kollektiva färdmedel ska öka med hänsyn till tillgänglighet för alla, säkerhet och miljö. Satsningar ska inriktas på åtgärder som förbättrar tillgängligheten och framkomligheten i det regionala stomlinjenätet. Ambitionen är också att fortsätta utvecklingen av resecentrum, byteshållplatser och pendelparkeringar utmed stomlinjerna. I Länstransportplanen har man avsatt 204 MSEK till kollektivtrafikåtgärder varav 110 MSEK avser samfinansiering till nationell plan för åtgärder på Karlstad C och Frykdalsbanan. Återstående 94 MSEK kan användas som statlig medfinansiering till kommunala kollektivtrafikåtgärder. 2.4 «Sømløst i sør» «Sømløst i sør» er et prosjekt i samarbeid mellom NSB, Ruter og Østfold fylkeskommune, som tar sikte på å etablere et kollektivtilbud som fremstår sømløst for kunden. Formålet med prosjektet er å undersøke om en samlet utvikling av tilbudet og en samordnet kundefront vil gi en bedre kvalitet og en bedre ressursutnyttelse enn det dagens løsninger gir og gi grunnlag for 12 (47)

18 avtaler og samarbeidsformer for å skape vinn-vinn situasjoner. De tiltakene som drøftes i «Sømløst i sør» skal bidra til oppfyllelse av overordnede samferdelspolitiske mål som gitt i mandatet: Høyere kollektivtrafikkandeler Mindre biltrafikk på belastede strekninger Mer attraktiv by- og tettstedsutvikling Økt effektivitet gjennom mer kollektivtrafikk for pengene Prosjektet gjennomføres med mål om etablering av et sømløst tilbud når jernbanekapasiteten øker ved åpningen av Follobanen, etter planen i Et forprosjekt er snart avsluttet og man er allerede igang med testing av interoperable kort mot NSB og Ruter og vil i løpet av høsten foreta justeringer i prisstrukturen for å tilpasse oss være nabofylker. Sluttrapport fra forprosjektet leveres i augusti Grensekomiteen Värmland-Østfold Grensekomiteen Värmland-Østfold er et organ for løpende kontakt og samarbeid. Komiteen består av 15 norske og svenske kommuner samt Østfold fylkeskommune og region Värmland. Grensekomiteens generelle oppgave er å fremme og aktivt medvirke til et samarbeid over grensen med særlig vekt på infrastruktur, informasjon og nedbygging av grensebarrierer. I tillegg er samarbeid innen helsevesen, næringsliv og kompetanseutvikling prioriterte områder. Komiteen skal utrede og koordinere prosjekter som er av interesse for grense-kommunene. Komiteen kan ellers ta opp oppgaver som den anser hensiktsmessig for et samarbeid i regionen. Grensekomiteen Värmland-Østfold har vært en pådriver bak dette initiativ fordi kollektivtrafikk har stor betydning for utvikling av arbeidsmarkedet i Indre Østfold og for region Värmland. 13 (47)

19 3 Tilstandsbeskrivelse 3.1 Geografisk avgrensning Prosjektet omfatter kommunene langs E18, dvs. Marker, Eidsberg, Askim, Spydeberg, Folloregionen, Oslo, Årjäng, Säffle, Grums og Karlstad. Se forøvrig Figur Befolkning Det är en avsevärd skillnad mellan befolkningsutvecklingen i Sverige och Norge. Den svenska gränsregionen har en nästan stagnerande befolkningsutveckling, medan den norska gränsregionens befolkning ökar snabbare än övriga Norge. Befolkningstillväxten i den norska gränsregionen förklaras av närheten till storstadsregionen Oslo-Akershus, medan stagnationen i den svenska delen av gränsregionen beror på en generell avfolkning på landsbygden och i mindre orter i Sverige. I inre Østfold och Follo bor det tillsammans över invånare. I de berörda kommunerna i Värmland (Årjäng, Grums och Säffle) bor det ca invånare. Under de senaste åren har befolkningstillväxten i Norge varit rekordsnabb. Snabbast växer Osloregionen som idag är en av de mest dynamiska stadsregionerna i Europa. Den här utvecklingen är även viktig för Värmland, eftersom Årjängs kommun idag ingår i Oslos lokala arbetsmarknad. I Värmland har länets folkmängd under perioden minskat med 670 personer till personer (-0,2 %). I Karlstad och Hammarö har antal invånare ökat och endast ett fåtal kommuner, varav Årjängs kommun, har oförändrat invånarantal. Övriga kommuners befolkning har minskat. Den årliga befolkningstillväxten i kommunerna Eidsberg och Marker förväntas att vara ca 1 procent. Figuren nedan visar invånarantal för kommunerna längs E18 Oslo-Karlstad. Figur 2 Invånarantal per kommun längs E18 Andelen invånare med högre utbildning är i Norge 38 procent och i Sverige 34 procent, det vill säga en av tre personer har högre utbildning. Det regionala skillnaderna är stora, i Norge är 14 (47)

20 andelen högutbildade koncentrerade till Osloregionen. Flera av de svenska kommunerna närmast gränsen har låg andel högutbildade Arbetsmarknad och pendling Näringslivsstrukturen i Sverige och Norge är likartad. Båda länderna är välfärdsstater med en postindustriell näringslivsstruktur. Sverige har högre andel sysselsatta i tillverkningsindustrin än i Norge, och omvänt när det gäller fiskeindustrin. Østfold har en stark tradition av tillverkningsindustri (papper), men den pågående omstruktureringen innebär att den privata tjänstesektorn nu växer fram i rask takt. Sverige och Norge har en lägre arbetslöshet än snittet för EUs medlemsstater. I Østfold är arbetslösheten högre än genomsnittet för Norge (ca 3,5 procent) och ungdomsarbetslösheten i Sverige är nästan dubbel så hög som i Norge. Detta beror dels på en lägre utbildningsnivå men också på Norges framgångsrika lärlingssystem för ungdomar. År 2012 bodde svenskfödda personer i Norge och enligt pendlingsstatistiken 4 arbetade dessutom svenskboende i Norge varav över personer enbart i Oslo. (Personer som bor i Sverige men jobbar i Norge syns inte i den officiella svenska sysselsättningsstatistiken). Arbetspendlaren från Sverige till Norge är ofta en man. Arbetspendlaren från Norge till Sverige är antingen en man eller kvinna framför allt i åldern år. Män som pendlar har ofta jobb i byggbranschen i Oslo. Kvinnorna arbetar huvudsakligen inom hotell och restaurang samt inom vård och omsorg. Över av de som gränspendlar kommer från Värmland, som tillsammans med Västra Götaland är det län i Sverige som har flest arbetspendlare till Norge. Var 25:e yrkesarbetande i Värmland hade sitt arbete i Norge under 2012 och var 6:e yrkesarbetande från Årjäng (och Eda kommun) hade sitt arbete i Norge Arbetspendlingen är omfattande från Årjäng mot Oslo, Marker och Eidsberg kommun. Nästan 700 personer arbetspendlar från Årjäng till Inre Østfold och totalt personer från Värmland till Osloregionen (inkluderat inre Østfold). Drygt 100 personer pendlar varje dag från Årjäng till Norturas anläggning i Eidsberg. Pendlingsströmmarna i motsatt riktning är däremot obetydliga. Marker Spydeberg Askim Eidsberg Hobøl Ski Ås Oppegård Oslo Sum Grums Årjäng Karlstad Säffle Sum Övriga k:n 4277 Totalt 5376 Tabell 1 Antalet dagliga arbetspendlare mellan berörda kommuner i Värmland och Norge Verdens beste naboer, Grensestatistik, KUSK projektet SCB (47)

21 3.4 Infrastruktur och trafikkmengder E18 er europaveg og nasjonal riksveg og forbinder Värmland med Stockholm, Mälardalsregionen og Oslo. E18 inngår i det Nordiske Triangelet som i sin tur også inngår i det EU utpekte transeuropeiske transportnettverket (TEN). E18 har stor betydning for internasjonal, nasjonal og regional person- og godstransport, spesielt mellom Värmland og Norge. Det planlegges oppgradering av E18 gjennom Töcksfors. Planlagt byggestart er våren/sommeren E18 er også den nest viktigste landverts utenlandsforbindelse for norsk næringsliv. Som del av Østfoldpakka bygges det nå ny motorvei på E18 gjennom Østfold, med tofeltsveg fra Mysen til Riksgrensen 6. Bygging av ny E18 gjennom Østfold vil foregå i tidsrommet Følgende delprosjekter gjenstår i Østfoldpakka; 6. Melleby - Momarken: Åpnes for trafikk sommeren Knapstad - Retvedt: Åpnes for trafikk Riksgrensen - Ørje: Åpnes for trafikk Akershus grense - Vinterbro: Uavklart Figur 3 Oversikt over delprosjekter i Østfoldpakka Trafikkveksten på strekningen Oslo Karlstad har vært økende de siste ti årene. Høy grad av samhandling og økt godstransport og pendling, tilsier fortsatt sterk trafikkvekst i årene framover. Det er betydelig høyere trafikk i Østfold enn i region Värmland (47)

22 I Vegvesenets fylkesvise prognoser for trafikkutvikling fra 2014 til 2023, anslås en årlig trafikkvekst for lette kjøretøy på 1,64 % i Østfold. Mens Trafikverkets prognoser for region Värmland antyder en årlig trafikkvekst på 0,8 % perioden Gjennomkjøringstrafikken på strekningen Spydeberg-Ørje var i 2006 på ÅDT og har økt til om lag i Ved Ørje var det ÅDT i 2013 (angitt ÅDT inkluderer her både lange og korte reiser). Passasjerbelegget for bilreiser mellom 50 og 100 km er klart høyere (1,36 passasjerer pr tur) enn for reiser under 50 km (1,15 passasjerer pr tur). Det er anslagsvis ÅDT for korte reiser (under 100 km) med personbil over riksgrensen, som gir ca personreiser. Figur 4 Biltrafikk pr. døgn (ÅDT i 2013). Kilde: Trafikverket og Statens vegvesens vegdatabank Tilknytning til jernbane og lufthavner: Jernbanen Oslo-Karlstad-Stockholm går i en annen trase lenger nord. I Mysen og Askim er knutepunkt for buss samlokalisert med jernbanestasjonene på Østfoldbanens Østre linje. Nærmeste lufthavner er Karlstad (133 km fra riksgrensen), Oslo/Gardermoen (124 km) og Moss/Rygge (101 km). 3.5 Gränshandeln Samarbete och samverkan över gränsen har funnits länge inom näringslivet. Handeln mellan länderna är viktig, Norge är Sveriges viktigaste handelspartner sett till såväl export som import av varor. Den norska gränshandeln i Sverige uppgick under år 2012 till 10,8 miljarder SEK. Gränshandeln är framförallt koncentrerad till Värmland och Västra Götaland. I Värmlands län står norrmännen för nästan en tredjedel den totala detaljhandelsomsättningen där tre handelsorter står för 85 procent av den totala norska gränshandeln i Sverige, Strömstad (59,5 procent), Charlottenberg (19,6 procent) och Töcksfors (5,9 procent). Gränshandeln skapar också sysselsättning. Under 2012 genererade gränshandeln och turismen i Värmland årsarbeten. 7 7 HUI Research, Gränshandelsundersökning 17 (47)

23 Töcksfors ligger i Årjängs kommun och är en liten ort med ca 1200 invånare. Den ligger fem kilometer från gränsen vid E 18, avståndet till Oslo är drygt nio mil och till Karlstad är det ca tolv mil. Töcksfors shoppingcenter öppnade hösten En utbyggnad med kvadratmeter öppnades i mars 2013 och i nästa etapp, med start 2014, utökas shoppingcentrat med ytterligare närmare kvadratmeter. Dessutom håller ytterligare ett handelsområde, Lindudden, på att anläggas som planeras få en handelsyta på kvadratmeter. Första etappen, kvadratmeter, invigdes i slutet av mars Tack vare gränshandeln har Töcksfors numera inte mindre än fem större livsmedelsbutiker, två köpcentrum med 45 butiker och restauranger samt över 1000 gratis parkeringsplatser omsatte de 748 MSEK och hade ca besökare. Tillväxten i Töcksfors handelsområde under åren var 177 procent. Töcksfors är även en av de mest trafikerade gränsövergångarna mellan Norge och Sverige med ca 2 miljoner fordon per år, motsvarande gränspasseringar på en dag. Inom en radie av 10 mil bor nästan 2 miljoner människor, varav 80 procent i Norge. Det är 10 minuter kortare restid med bil till Töcksfors från Oslos centrum än till Strömstad, vilket kan ge en positiv utveckling för handeln i Töcksfors även i framtiden. Norge står utanför EU vilket innebär att det är höga tullar på vissa varor och höga mervärdesskatter. Norrmän reser därför gärna på dagsturer till Sverige för att handla, främst dagligvaror. Fr.o.m. 1 juli i år kommer troligtvis även alkoholförsäljningen att öka när ändrade tullregler gör att man får föra in 1,5 liter extra vin om man väljer bort cigaretter. Att prisnivåer på dagligvaror skiljer sig åt mellan länderna beror inte bara på valutakursen. Så länge tullar, skatter och avgifter är olika kommer det alltid att finnas behov av köpcentrum vid gränserna som långsiktigt måste utvecklas och anpassas till kundernas nya behov och köpmönster. Gränshandeln är också viktig för turismen. Shopping är idag en av de mest populära aktiviteterna bland turister som pga. av socioekonomiska förändringar har utvecklats till en faktor med stort inflytande när turister planerar sin resa. Shopping är också ett sätt att möta lokalbefolkningen i sin naturliga omgivning och kan göras oavsett väderlek. 8 Gränshandeln mellan Norge och Sverige har haft en mycket stark utveckling över tid, i snitt 7 procent per år sedan Det går givetvis inte att garantera att den norska inkomstnivån och prisskillnaden kommer att bestå. Töcksfors ambitiösa planer för fortsatt utveckling av handelsområdet kommer att ställa högre krav på kollektiva transporter, både för personal och för kunder. 8 HUI Research, Gränshandelsundersökning 18 (47)

24 4 Oppsummering av intervjuer I dette kapitlet presenteres en oppsummering av de tilbakemeldingene ulike respondenter har gitt gjennom intervjuer. Respondentene representerer ulike miljøer og vil dermed kunne gi et bilde av ulike sider ved utfordringene og mulighetene knyttet til etablering av et busstillbud mellom Värmland og indre Østfold. Intervjuene gir en gjennomgang av hvilke forventninger man har til grensependelarbeidet, deretter hvilke visjoner man har til et fremtidig kollektivtransporttilbud, særlige viktige barrierer eller muligheter det er for etablering av ny grensependel (konflikter og interessemotsetninger) og avslutningsvis ideer og stikkord til løsninger på interessekonflikter. Respondentene er valgt blant: Offentlig forvaltning Transportkjøpere Näringslivsrepresentanter Tjenestetilbydere Intervjuene ble gjennomført individuelt per telefon med utgangspunkt i en intervjuguide som var utarbeidet på forhånd. Denne besto av en liste med spørsmål om ulike tema. Spørsmålene som ble stilt er vist i vedlegg 1 og 2. Invitasjon til undersøkelsen ble gjort via telefon men også på e- post. En sentral praktisk utfordring ved intervjuene både i Østfold og i Värmland har vært tilgangen til informanter. Enkelte informanter har ikke ønsket eller hatt tid til å delta på intervjuer. Dette kan være en utfordring dersom disse sitter på viktig informasjon, informasjon vi ikke har kunnet oppnå gjennom å intervjue andre. 4.1 Värmland I Värmland har sammanlagt 11 intervjuer genomförts, varav 7 intervjuer med tjänstemän i olika befattningar och med 2 politiker i länets kommuner. Intervjuer har också genomförts med en representant för Karlstad universitet och med en medarbetare från Värmlandstrafik. Offentlig förvaltning Förutsättningarna för kollektivtrafiken styrs till stor del genom beslut och åtgärder i den offentliga förvaltningen, främst på lokal nivå i kommuner och på regional nivå i den regionala kollektivtrafikmyndigheten inom ramen för regionförbundets verksamhet. Av intervjuerna med representanter för den offentliga förvaltningen i Värmland framgår att det finns stora ambitioner och förväntningar på utveckling av resmöjligheter över gränsen med kollektivtrafik. Intervjupersonerna konstaterar att det finns en stor, och ökande, pendling över gränsen och att det är angeläget att ytterligare stärka sambandet mellan regionerna över nationsgränsen. Förväntningar på arbetet med att stärka pendlingsmöjligheterna över gränsen: Flera intervjupersoner anser att kopplingen till Oslo med snabb trafik är viktig. Man påtalar också trafikens betydelse för näringslivet där kollektivtrafiken kan bidra till att vidga marknaderna och stärka företagens möjligheter att göra affärer på andra sidan gränsen. 19 (47)

25 Samstämmighet råder mellan intervjupersonerna när det gäller pendlingsmöjligheternas betydelse för att stärka och utveckla den gemensamma arbetsmarknadsregionen med pendling i båda riktningar. En intervjuperson tar också upp möjligheten att stärka relationen mellan länderna när det gäller kultur och ekonomi. Viktiga målpunkter: I stort sett alla intervjupersoner i Värmland framhåller att Oslo är den stora målpunkten och att det är mycket viktigt med bra och snabba förbindelser mellan Värmland och den norska huvudstadsregionen. Man anser också att dagens kollektivtrafik inte är tillräckligt attraktiv för att locka till pendling. Några intervjupersoner tar upp kollektivtrafikens betydelse för skolornas behov, både för elevernas resor och för skolpersonalens möjligheter att arbetspendla. En gränsöverskridande busstrafik bedöms kunna bidra till bättre inomregionala resmöjligheter för dessa grupper. Det finns också behov av att stärka kopplingarna mellan universitet och högskolor över gränsen, enligt intervjupersonerna. Idag finns ett stort utbyte mellan Karlstad universitet och Högskolan i Østfold (Halden), med Högskolan i Hedmark och med Oslos universitet. En utvecklad kollektivtrafik bedöms kunna stärka dessa samarbeten ytterligare. Arbetspendling: Den största volymen arbetspendlare går idag från Sverige till Norge och utbytet när det gäller handeln går i motsatt riktning. De flesta intervjupersoner tror inte att detta förhållande kommer att förändras på kort sikt, möjligen kan trenden försvagas något. Faktorer som kan påverka detta förhållande och bidra till en förändring är ett ökat kompetensbehov bland de svenska företagen som kan kräva arbetskraft från Norge och att valutakusen jämnas ut ytterligare vilket skulle påverka handelsutbytet mellan länderna. Hinder och möjligheter: Intervjupersonerna upplever inga stora hinder eller konflikter när det gäller utveckling av busstrafik över gränsen men EU-gränsen påverkar rörligheten för gods. Någon intervjuperson har intrycket av att utbytet mellan länderna är viktigare för Sverige än för Norge och att nationsgränsen till viss del utgör en mental barriär. Behovet av att träffas tillräckligt ofta betonas liksom behov av utvecklad samverkan mellan ländernas nationella myndigheter. Erfarenheter av tidigare samarbeten är bland annat att frågor om kollektivtrafikens finansiering kräver extra arbete. En annan erfarenhet är att man måste ta hänsyn till ländernas olikheter när det gäller den politiska beslutstrukturen där beslut i Norge ofta måste fattas på en högre nivå än i Sverige. I Värmland pågår arbete med att utveckla samarbetet med Norge, även nya satsningar på resecentrum och nya köpcentrum planeras. Ingen av intervjupersonerna upplever att det finns några målkonflikter när det gäller samverkan och arbete för starkare förbindelser mellan de två regionerna. För Värmland kan en utvecklad kollektivtrafik innebära en möjlighet att koppla länet till en huvudstadsregion. Intervjupersonerna tror också att en utvecklad busstrafik över gränsen underlättar att bo och arbeta i de båda länderna och att man med bättre busstrafik kan få många bilpendlare att ändra sina resvanor. Samtidigt tror man att företagens arbetskraftsbehov lättare kan tillgodoses med bättre förutsättningar för pendling. Visioner som grund för ett framtida kollektivtrafikutbud: Av intervjusvaren framgår att det vore bra att hitta en gemensam politisk vision med långsiktighet och att det finns behov av att samlas och arbeta aktivt med visionen. Ur det svenska perspektivet uttryckte en intervjuperson en vision: Kollektivtrafiken västerut från Värmland ska vara lika bra som kollektivtrafiken österut. Andra intervjupersoner ansåg att en 20 (47)

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT

MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV BUSSTILBUD LANGS E18 MELLOM VÄRMLAND OG INDRE ØSTFOLD RAPPORT 19. august 2014 FORORD Rapporten er en mulighetsstudie av busstilbudet langs E18 mellom Karlstad og Østfold, som

Läs mer

RAPPORT. Fördjupad RVU Värmland Østfold REGION VÄRMLAND GÖTEBORG KOLLEKTIVTRAFIK UPPDRAGSNUMMER 7000979000 2015-10-26

RAPPORT. Fördjupad RVU Värmland Østfold REGION VÄRMLAND GÖTEBORG KOLLEKTIVTRAFIK UPPDRAGSNUMMER 7000979000 2015-10-26 RAPPORT REGION VÄRMLAND Fördjupad RVU Värmland Østfold UPPDRAGSNUMMER 7000979000 2015-10-26 GÖTEBORG KOLLEKTIVTRAFIK SWECO TRANSPORTSYSTEM JAN-ERIK FALLGREN CAROLINA JANSMYR HELENA LEUFSTADIUS MARIANNE

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2007: 17 Nr 17 Avtal om ändring av avtalet med Norge den 1 juli 2005 (SÖ 2005:24) om avgiftssystem för färd med

Läs mer

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Agenda 1. Tidsvärdestudier vad och varför 2. Stora skillnader mellan dels i. olika områden/

Läs mer

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

Gränsregionens arbetsmarknad

Gränsregionens arbetsmarknad Gränsregionens arbetsmarknad Fyrbodal Östfold 2017-11-24 Intensivkurs i förutsättningarna för gränsregionen Fyrbodal-Östfold En särprägel för Fyrbodals arbetsmarknad i Västra Götaland är närheten till

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-19-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Härjedalens kommun Att: Staffan Eriksson Medborgarhuset 842 80 Sveg Projekt:

Läs mer

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005.

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005. 41464_sö_23 05-12-28 10.11 Sida 1 Nr 23 Avtal med Norge om ändring av och tillägg till avtalet den 7 augusti 2002 (SÖ 2005:22) om den nya Svinesundsförbindelsen Stockholm den 1 juli 2005 Regeringen beslutade

Läs mer

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och kan delta lite mer i idrottsaktiviteter. Där idrottens behov av ledare är

Läs mer

Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001

Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Arbetskraftsrörelser Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001 Gunnar Hedin 6 Bakgrund Sedan mer än femtio år har det funnits ambitioner inom det nordiska

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK OCH TILLVÄXT. Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik

KOLLEKTIVTRAFIK OCH TILLVÄXT. Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik KOLLEKTIVTRAFIK OCH TILLVÄXT Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik Tillväxt Regionförstoring Samhällsnytta Kollektivtrafikens roll Funktionella regioner Värmland "Tillväxt är bra, tillväxt ska vi

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-72-11

DIARIENUMMER N30441-72-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-11-09 DIARIENUMMER N30441-72-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman 871 88 Härnösand Projekt: Styring, integrasjon

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2012-03-21 DIARIENUMMER G30441-11-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstad kommun Strömstad Gymnasium Att: Johan Flodin Tångenv 2 452 80 STRÖMSTAD

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet

Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet Göteborg-Oslosamarbetet 1 Inledning Den 18 oktober 2013 antogs ett nytt samarbetsavtal för GO-samarbetet. Förändringarna från tidigare samarbetsavtal innebär bland annat: De fem parterna utgör GO-rådet

Läs mer

Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling?

Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling? Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling? Morten Clemetsen Aurland Naturverkstad AS/ NMBU Bengt Schibbye, Schibbye landskap AB Uppsala 20.oktober 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2006 Utgiven i Helsingfors den 19 juli 2006 Nr 54 55 INNEHÅLL Nr Sidan 54 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-56-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-56-08 BESLUT 2008-09-11 DIARIENUMMER S30441-56-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Värmland/Östfold genom Årjängs kommun Att: Elenor Karlsson Box 906 672

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Östersunds kommun Att: Annelie Bengtsson Odensviksvägen 5 831 51 Östersund Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella

Läs mer

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden 1 Bilaga 2 Vedlegg 2 Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och Svensk-norska överprövningsnämnden Inledande bestämmelser 1 Denna stadga innehåller närmare bestämmelser för Svensk-norska renbetesnämnden

Läs mer

MiA. Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne

MiA. Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne MiA Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne Dette er Interreg EU-programmet Interreg Sverige-Norge inngår i målet Territorielt

Läs mer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fylkeshuset, Fredriksten Tidspunkt: 13.11.2015 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Caroline Østvold, telefon 69117412 eller carost1@ostfoldfk.no Varamedlemmer møter

Läs mer

SÖ 2005: 24 Nr 24 Avtal med Norge om avgiftssystem för färd med motorfordon på den nya Svinesundsförbindelsen Stockholm den 1 juli 2005

SÖ 2005: 24 Nr 24 Avtal med Norge om avgiftssystem för färd med motorfordon på den nya Svinesundsförbindelsen Stockholm den 1 juli 2005 Nr 24 Avtal med Norge om avgiftssystem för färd med motorfordon på den nya Svinesundsförbindelsen Stockholm den 1 juli 2005 Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde

Läs mer

Näringsstrukturer i KUSK-området

Näringsstrukturer i KUSK-området Projekt KUSK Temagrupp Näringsliv Näringsstrukturer i KUSK-området Handledare: Henning, Martin (martin.henning@keg.lu.se) Temagrupp: Daisley, Annika (annika.daisley@fyrbodal.se) Kömmits, Urmas (urmas.kommits@vgregion.se)

Läs mer

Nordisk Pendlingskarta 2007

Nordisk Pendlingskarta 2007 Nordisk Pendlingskarta 2007 Baserat på senaste statistik från 2004 TemaNord 2007:584 Nordisk Pendlingskarta TemaNord 2007:584 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007 ISBN 978-92-893-1570-8 Tryck: Ekspressen

Läs mer

Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering. SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com

Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering. SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com Innehåll Generellt om havsplanering i Norge Projektet Kystplan Midt- og

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-38-08

DIARIENUMMER G30441-38-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-38-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Siv Andersson Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: DESME

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

Infragrön/InfraGreen hållbara transportsystem

Infragrön/InfraGreen hållbara transportsystem Infragrön/InfraGreen hållbara transportsystem På den globala miljöfordonskartan stiger två länder fram som speciellt framgångsrika. Norge med den största elbilsandelen i världen per capita, och Sverige

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

Voksenåsen 23 maj Oslo-Göteborg. Håkan Persson Chef Strategisk Planering. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Voksenåsen 23 maj Oslo-Göteborg. Håkan Persson Chef Strategisk Planering. TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Voksenåsen 23 maj 2017 Oslo-Göteborg Håkan Persson Chef Strategisk Planering Upplägg Övergripande information om Trafikverket och den ekonomiska planeringsprocessen

Läs mer

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Green Drive Region Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Framtidsplaner med samma riktning VÄRMLAND Vi står inför utmaningen att utveckla ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkan.

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Projekt: Et mer funksjonelt vegnett i öst-vestlig-retning i Jämtland/Tröndelag

Projekt: Et mer funksjonelt vegnett i öst-vestlig-retning i Jämtland/Tröndelag BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-31-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Vägverket, Region Mitt Att: Peter Rehnman Box 186 871 24 Härnösand Projekt:

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Planerar vi kollektivtrafiken som folk egentligen vill ha den?

Planerar vi kollektivtrafiken som folk egentligen vill ha den? Planerar vi kollektivtrafiken som folk egentligen vill ha den? Stadsbyggnadsdagarna 2013 02 07 Torbjörn Eriksson Urbanet AB www.urbanet.se Kort om mig 2012 Urbanet AB i Sverige 2009-2011 Produktchef Nobina

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-26-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden JiLU, Jämtlands läns landsting Att: Erik Andersson Rösta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Trafikförsörjningsprogram Sörmland Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-58-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads Universitet Att: P-O Norell Universitetsgatan 2 651 88 Karlstad

Läs mer

Bakgrunnen for styrets ønske var at det i muntlig orienteringssak ble informert om en økende

Bakgrunnen for styrets ønske var at det i muntlig orienteringssak ble informert om en økende Det kunstfaglige fakultet Arkivref: Dato: 27.11.14 Saksnr: O-SAK KF 17-14 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 05.12.2014 NOTAT OM REKRUTTERING Fakultetsstyret ba i møtet 10.10.2014 om å få framlagt en sak som

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter. Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011

Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter. Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011 Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011 Bakgrunn for ÅGP-arbeidet Regjeringens prop. Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier fra 2000/2001

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Mittnorden Samarbete över gränserna

ÅRSBERÄTTELSE. Mittnorden Samarbete över gränserna 2008 ÅRSBERÄTTELSE Mittnorden Samarbete över gränserna 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FRA LEDEREN VERKSAMHET 2008 PRIORITERADE SAMVERKANSOMRÅDEN STRATEGISK PÅVERKAN MITTNORDISKT UNGDOMSNÄTVERK MITTNORDISKA KULTURDAGARNA

Läs mer

SÖ 2003: 36. Avtale mellom Kongeriket Sverige og Kongeriket Norge om forenklet behandling

SÖ 2003: 36. Avtale mellom Kongeriket Sverige og Kongeriket Norge om forenklet behandling Nr 36 Avtal med Norge om enklare förfarande och kortare frister vid tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat

Läs mer

RAPPORT. Rådgivningsoppdrag utredning Oslo Göteborg [UTGÅVA 1.0] 2016-02-05 REV. 2016-02-18. Sweco

RAPPORT. Rådgivningsoppdrag utredning Oslo Göteborg [UTGÅVA 1.0] 2016-02-05 REV. 2016-02-18. Sweco Rådgivningsoppdrag utredning Oslo Göteborg REV. 2016-02-18 Sweco Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 340 44 SE 100 26 Stockholm, Telefon +46 (0) 8 695 60 00 Fax +46 (0) 8 695 60 10 www.sweco.se Sweco TransportSystem

Läs mer

Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE

Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE - Ambisiøse planer - Felles utfordringer på tvers av grensa - Lettere i fellesskap å drive spørsmål på regionalt og nasjonalt nivå - Trysil en interessant

Läs mer

2% fler besökare + 20-30 miljoner per år

2% fler besökare + 20-30 miljoner per år 2% fler besökare + 20-30 miljoner per år Sparar 200 miljoner Kronor per år! Interreg 28-29 okt Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet Annika Daisley Gränsakademin 220 miljarder SEK i affärer mellan

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 EU-program och finansiering, Trollhättan 10 nov, 2015 Annika Nordenstam 1 Gränsöverskridande samarbeten EU:s sammanhållningspolitik (ERUF, ESF, SF): 1/3 av

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-98-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstad kommun Att: Bernt Eriksson Ringvägen 112 452 80 STRÖMSTAD Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götalands län Att: Andreas Bäckstrand 462 82 VÄNERSBORG

Läs mer

Närheten till Norge ett värde att värna för västra Värmland Moderaterna i Arvika, Eda och Årjäng

Närheten till Norge ett värde att värna för västra Värmland Moderaterna i Arvika, Eda och Årjäng Närheten till Norge ett värde att värna för västra Värmland Moderaterna i Arvika, Eda och Årjäng Pål Jonson - riksdagskandidat, Arvika Johnny Lundgren kommunstyrelsen, Eda Robin Olsson - kommunstyrelsen,

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun 1(5) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun Syftet med planen är att delar av gällande detaljplaner

Läs mer

Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013

Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013 Jernbaneforum Öst, 12 juni 2013 Trafikförsörjningsprogram Målbild Tåg 2035 - Regiontåg Trollhättan-Halden Trafikupphandlingar Jernbaneforum Öst Formål Formålet med Jernbaneforum Øst er å sikre en rask

Läs mer

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten?

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Anna Matsson Hållbarhetsstrateg, SITE Destination Från Ord till Handling dec 2011 Målet med konferensen var att initiera konkreta lösningar på kort sikt

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013 FAKTA I KORTHET Nr. 11 216 GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 213 Norge är Sveriges viktigaste grannland. För Sverige, som är ett av världens mest exportberoende länder, är Norge den största exportmarknaden.

Läs mer

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016.

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016. Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-10-08 154 Ansvarig: Utredningssekreteraren Revideras: Vart fjärde år Följas upp: Årligen MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS

Läs mer

StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt

StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt Carl-Gunnar Hanaeus, SCB Therese Karlsson, SCB 2011-08-18 1 Huvudpunkter Statistikens syfte och innehåll Bakgrund till StatNord Smakprov

Läs mer

Projekt för svenskt-norskt samarbete

Projekt för svenskt-norskt samarbete Projekt som får stöd från Interreg Sv-No Datum 2009-05-19 Annica Westerlund 070-289 00 16 EUROPEISKA UNIONEN Projekt för svenskt-norskt samarbete De 7 projekt som listas nedan har fått stöd ur den (EU-stöd)

Läs mer

KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012

KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012 KUSK. Delrapport. Sammanfattning av rapporter från temagrupperna, december 2012 Förord Relationerna mellan Norge och Sverige är viktiga för båda ländernas utveckling. Exempel är arbetspendlingen främst

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

Dialogmöte 2. Regeringens infrastrukturproposition Förankring av syfte och mål från dialogmöte 1 Förslag till innehåll tillståndsbilder

Dialogmöte 2. Regeringens infrastrukturproposition Förankring av syfte och mål från dialogmöte 1 Förslag till innehåll tillståndsbilder Dialogmöte 2 Regeringens infrastrukturproposition Förankring av syfte och mål från dialogmöte 1 Förslag till innehåll tillståndsbilder Workshop om inriktning och övergripande prioriteringar Den fortsatta

Läs mer

Projekt: Förstudie: Plattform för hållbar turistisk utveckling kring Sylarna

Projekt: Förstudie: Plattform för hållbar turistisk utveckling kring Sylarna BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER N30441 10 12 DELOMRÅDE NBG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Naboer AB Att: Lennart Adsten Rådhusgatan 44 831 82 Östersund Projekt: Förstudie:

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

TILBUDSGRUNNLAG/ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

TILBUDSGRUNNLAG/ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Pilotprojekt för gränslänken Kongsvinger-Torsby på E16 1(14) TILBUDSGRUNNLAG/ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Pilotprojekt för den felande gränslänken Kongsvinger-Torsby på E16 Gävle - Bergen Kongsvinger/Borlänge,

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar erbjuder återigen en konferens med kvalitet som avser att diskutera specialpedagogiska frågor

Läs mer

GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA

GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA Har vi beskrivit nuläget rätt? Frågan om Storregion fattas nodstäder i hela storregionen och arbetsmarknadsregioner. Planera utifrån prognoser istället för mål-förhållningssätt,

Läs mer

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Beslutsunderlag 2012-09-10 Bengt Nilsson 0451-288510 bengt.nilsson@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Hässleholm-Alvesta-Växjö Hässleholm-Markaryd

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

DIARIENUMMER R DELOMRÅDE R

DIARIENUMMER R DELOMRÅDE R BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER R30441-17-12 DELOMRÅDE R Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjängs kommun Att: Elenor Karlsson Box 906 672 29 Årjäng Projekt: Barnens Gränsland

Läs mer

Stråkanalys Projekt Fjällvägen

Stråkanalys Projekt Fjällvägen Stråkanalys Projekt Fjällvägen Riksväg 83/84 är en ca 40 mil lång interregional pulsåder mellan Tönnebro och norska gränsen. Riksvägarna länkar samman fyra kommuner. Söderhamns, Bollnäs och Ljusdals kommuner

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 8. december 2011-9. december 2011 Mødested Stockholm Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396

Läs mer

Vad lär ni eleverna? 2

Vad lär ni eleverna? 2 Vad lär ni eleverna? 2 I Nämnaren nr 14/2 redovisar Ankar Jylltorp ett exempel på hur elever i åk 7 behandlar ett matrecept, dels under en lektion i hemkunskap, dels på lektioner i matematik. Eleverna

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Sverige behöver rusta sin infrastrukt För att göra transporter till och från svenska företag

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Bredgårdsskolan Vi kommer fra Strömsund Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 6 gutter. Vi representerer Strömsunds

Läs mer

Linda Kummel, Planeringsarkitekt MSA. Ökat cyklande I SMÅ OCH STORA STÄDER. Cykelkonferensen 2015 5-6 maj

Linda Kummel, Planeringsarkitekt MSA. Ökat cyklande I SMÅ OCH STORA STÄDER. Cykelkonferensen 2015 5-6 maj Linda Kummel, Planeringsarkitekt MSA Ökat cyklande I SMÅ OCH STORA STÄDER Cykelkonferensen 2015 5-6 maj Cykelplan Oktober 2012 Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby www.stockholm.se/cykla

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-01 DIARIENUMMER N30441-101-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens Fotbollsförening Att: Peter Hansson Brogatan 13 830 90 Gäddede

Läs mer

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Örebro i ett sammanhang ÖREBRO KOMMUN Drygt 142 000 invånare, Sveriges sjunde största kommun och sjätte

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2010: 1 Nr 1 Avtal med Norge om förvaltingen av lax och öring i Svinesund, Idefjorden och Enningdalsälven Stockholm

Läs mer

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE ET PROSJEKT I GRENSEBROEN-FAMILIEN Per Thomas Huth Regionalt Innovationssystem TELDRE Trådløs Pasient FoU-ROM Utstillinger som for eksempel: Fremtidig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Gränslöst arbete gränslös fritid

Gränslöst arbete gränslös fritid Gränslöst arbete gränslös fritid Analys av planerings- och utvecklingsförutsättningar i gränsregionen Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen Sarpsborg/Mariestad mai 2008 Förord Norge och Sverige

Läs mer