ANBUDSINFORDRAN CDR/ETU/17/2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSINFORDRAN CDR/ETU/17/2008"

Transkript

1 Direktionen för kommitténs yttranden EUROPEISKA UNIONEN Enhet 4 Studier och lagstiftningsplanering Regionkommittén ANBUDSINFORDRAN CDR/ETU/17/2008 DOKUMENT NR 1 Bilaga till anbudsinfordran KRAVSPECIFIKATIONER "Rättvisa, frihet och säkerhet" CdR 2559/2008 FR/CB-Sv/SK/hh SV

2 -1- INNEHÅLL 1. BAKGRUND OCH RAMAR FÖR KONTRAKT KONTRAKTETS SYFTE Allmänt syfte Särskilt syfte INSATSOMRÅDEN Beskrivning av EU:s insatsområden Olika former av expertutlåtanden till stöd för arbetet i ReK:s organ Höga kvalitetskrav på researcharbeten KONTRAKTETS KARAKTÄR DELTAGANDE I ANBUDSFÖRFARANDET Inledning Anbudets form och innehåll TID OCH ORT FÖR FULLGÖRANDE AV RAMAVTAL TIDSPLAN INLÄMNING AV SAKKUNNIGRAPPORTER UPPFÖLJNINGSMÖTEN Tidsplan Inlämning av sakkunnigrapporter Lägesrapporter Slutdokument Uppföljningsmöten BESTÄMMELSER ANGÅENDE BETALNINGAR, KONTRAKTETS FULLGÖRANDE, INTRESSEKONFLIKTER OCH SEKRETESS PRISER KONSORTIER, GRUPPER AV TJÄNSTELEVERANTÖRER, UNDERLEVERANTÖRER BEDÖMNING AV ANBUDSGIVARE OCH ANBUD UTESLUTNINGSKRITERIER URVALSKRITERIER Allmän information Ekonomisk och finansiell kapacitet Teknisk och yrkesmässig kapacitet TILLDELNINGSKRITERIER Teknisk bedömning av anbuden Finansiell bedömning av anbuden TILLDELNING AV KONTRAKT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH BEHÖRIG DOMSTOL... 20

3 -2- KRAVSPECIFIKATIONER 1. BAKGRUND OCH RAMAR FÖR KONTRAKT Regionkommittén (ReK) har inom ramen för institutionsstrukturen etablerat ett nätverk av externa sakkunniga som har rekryterats utifrån ett anbudsförfarande. Syftet med detta nätverk av sakkunniga är att öka ReK:s förmåga till snabb reaktion, möjliggöra ett mer omfattande samråd med lokala och regionala aktörer och ge de olika utskotten tillgång till specifika utlåtanden om aktuella ämnen samt möjlighet att utnyttja databaser och kunskaper hos forskningscenter och universitet när det gäller att bedöma politik. Sedan samarbetsprotokollet med kommissionen antogs 2001 har Regionkommittén blivit alltmer delaktig i ett tidigt skede i utformningen av EU-politiken. ReK har framför allt till uppgift att utarbeta förberedande yttranden i frågor som får stor effekt på det lokala planet innan kommissionen lägger fram ett lagstiftningsförslag och även innan kommissionen inlett samrådsförfarandet om en särskild bestämmelse. I vitboken om styrelseformerna anges att de lokala och regionala myndigheterna i mycket större utsträckning ska involveras i ett tidigt skede av lagstiftningsprocessen och ReK:s betydelsefulla roll i samrådsförfarandet framhålls. Vid förberedande konsekvensanalyser är det också nödvändigt med motsvarande samrådsmetoder och sakkunnigarbete av olika slag också för ett ökat samarbete med övriga institutioner, bland annat i fråga om de konsekvenser som kan förväntas för det administrativa genomförandet och för de regionala och lokala finanserna. Det finns ytterligare ett område där ReK skulle vilja anlita externa sakkunniga, nämligen ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, som är en av ReK:s politiska prioriteringar, framför allt med sikte på förberedelserna inför uppföljningen av Haag-programmet för perioden KONTRAKTETS SYFTE 2.1 Allmänt syfte Genom föreliggande anbudsinfordran kommer Regionkommitténs olika avdelningar att kunna förfoga över ett ramavtal för vetenskapligt, juridiskt och redaktionellt stöd samt stöd med dokumentation till föredragande ledamöter och till Regionkommitténs olika enheter. Att beställa tjänster av externa sakkunniga är en av de åtgärder som föreslås i den administrativa reformen som Regionkommitténs presidium beslutade om i februari Den andra strategiska handlingslinjen i reformen syftar till att tillhandahålla bättre service till ledamöterna för att stärka och främja Regionkommitténs rådgivande arbete inom ramen för lagstiftningsprocessen.

4 Särskilt syfte För att åstadkomma rådgivande och förberedande yttranden samt konsekvensrapporter av högre kvalitet måste föredragande få vederbörligt stöd. Detta erfordrar stöd av kvalificerade experter som rådgivare till föredraganden men också som hjälp till kommitténs olika enheter i utarbetandet av rapporter, anvisningar och olika slags dokument i ämnen som rör Regionkommitténs politiska verksamhet. Budgeten beräknas uppgå till ca euro per år. De åtgärder som planeras består i olika expertutlåtanden som ska vara till hjälp i ReK:s analysarbete, studiearbete och utarbetande så att ReK genom djupgående insikter kan stärka sin rådgivande och politiska roll på det mellaninstitutionella planet. 3. INSATSOMRÅDEN 3.1 Beskrivning av EU:s insatsområden Insatsområdena i denna anbudsinfordran återspeglar ReK:s politiska prioriteringar. Område för frihet, säkerhet och rättvisa Unionsmedborgarskap Grundläggande rättigheter Bekämpning av diskriminering och utestängning Migrations-, integrations- och asylpolitik Vid behandlingen av dessa områden bör man dessutom beakta ikraftträdandet av Lissabonfördraget och integreringen i gemenskapens behörighetsområde av EU-fördragets tredje pelare rörande ett område med frihet, säkerhet och rättvisa samt de nya bestämmelserna rörande Regionkommittén och de lokala och regionala myndigheterna. De lokala och regionala myndigheternas roll vad gäller EU-politiken för migration och asyl är ytterst viktig och de har här ett allt större ansvar särskilt med avseende på integrationspolitiken. Detsamma gäller främjandet av unionsmedborgarskapet, försvaret av de grundläggande rättigheterna och kravet på att bekämpa diskriminering och utslagning. Anbudsgivaren ska kunna tillhandahålla samtliga tjänster som beskrivs nedan i detalj. Att lämna in anbud endast för en del av områdena är uttryckligen uteslutet och innebär att anbudet inte kommer att behandlas.

5 Olika former av expertutlåtanden till stöd för arbetet i ReK:s organ Alla texter som utarbetas till stöd för utskottens arbeten ska oavsett utformning uppfylla höga redaktionella kvalitetskrav, formella uppställningskriterier (se nedan) och i synnerhet bör det framgå att författaren besitter vetenskaplig kompetens och är politiskt oberoende. Engelska och franska ska vara arbetsspråk. De olika dokument som ingår i föreliggande kravspecifikation ska skickas in till Regionkommittén på engelska eller franska. Regionkommittén kommer att ställa höga krav på dokumentens redaktionella och språkliga kvalitet. Regionkommitténs interna översättningstjänst kommer att granska dokumenten innan de godkänns. Inom Regionkommitténs generalsekretariat är det enheten för studier och lagstiftningsplanering vid direktionen för kommitténs yttranden som kommer att få i uppdrag att förvalta budgeten för ramavtalen liksom kontakterna med avtalsparterna.

6 -5- Bestämmelser för uppställningen i samtliga rapporter Dokumentens layout Layout Stående toppmarginal 2,5 cm bottenmarginal 2,5 cm vänstermarginal 2,5 cm högermarginal fästmarginal 2,5 cm 0 cm sidhuvud 1 cm sidfot 1 cm Liggande toppmarginal 2,5 cm bottenmarginal 2,5 cm vänstermarginal 2,5 cm högermarginal 2,5 cm fästmarginal 0 cm sidhuvud 1 cm Typsnitt sidfot 1 cm Times New Roman Kapitelrubrik 24 fet Rubrik 18 eller 16 (beroende på rubrikens "vikt") Text 14 normal Fotnot 10 normal fet, kursiv eller normal, kapitäler eller understrykning (beroende på innehållets "vikt") Stycke Text Justering marginaljustering Styckeindrag Inget Styckeavstånd före 0 pt Styckeavstånd efter 0 pt Radavstånd enkelt Fotnot Justering marginaljustering Styckeindrag Styckeavstånd före inget 0 pt Styckeavstånd efter 0 pt Radavstånd enkelt Sidnumrering Börjar samtidigt som texten (efter förord ALLTID på en HÖGERSIDA (sidfot, centrerad) och innehållsförteckning) (med udda sidnummer) Innehållsförteckning I tabellform (centrerad) med sidnumrering Tabeller, diagram centrerade

7 PM, informationsblad och utvärderingsblanketter PM och informationsblad kan behandla samtliga ärenden som ingår i utskottens arbetsprogram och aktuella frågor. De ska innehålla en kritisk analys av de positiva och negativa aspekterna av ett lagstiftningsförslag eller av ett viktigt samrådsdokument (grönbok, vitbok) eller ge ett konkret svar på en särskild fråga. PM och formulär kan begäras för att uppfylla bestämmelsen i artikel 50.2 i ReK:s arbetsordning, nämligen att Regionkommitténs yttranden ska innehålla en bedömning av de konsekvenser som kan förväntas för det administrativa genomförandet och för de regionala och lokala finanserna. Formulären kan begäras in för att man ska kunna göra en utvärdering av studier som ReK genomfört inom ramen för kvalitetskontroll. De kan vara olika långa, från en eller flera sidor till mer strukturerade dokument på sidor. De ska kunna skrivas på relativt kort tid (som specificeras på beställningssedeln) beroende på hur komplex och brådskande frågan är (från några dagar till några veckor) Bidrag till konsekvensanalyser Kommissionen upprättar systematiskt preliminära konsekvensstudier och fastställer fördjupade konsekvensstudier för de förslag som bedöms som särskilt prioriterade eller komplexa. Konsekvensanalysen kan avse alla texter av stort politiskt intresse (t.ex. lagstiftningsförslag). Kommissionens konsekvensanalyser ska systematiskt omfatta följande områden: lagstiftningsmässiga och administrativa konsekvenser (även kostnaderna för om lagstiftningen inte genomförs) ekonomiska konsekvenser konsekvenser för miljön sociala konsekvenser budgetmässiga konsekvenser I detta avseende kan Regionkommittén bidra till konsekvensbedömningar av förslag från de övriga EU-institutionerna (kommissionen, rådet, Europaparlamentet), men också från medlemsstaterna i frågor av stor betydelse för lokala och regionala myndigheter. Frågan om subsidiaritet och proportionalitet, i synnerhet såsom dessa begrepp förstås i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i fördraget om Europeiska unionen (Amsterdamfördraget) och modifierad i Lissabonfördraget skulle kunna behandlas i en av dessa analyser. PM till konsekvensanalyserna ska vara mycket kortfattade och omfatta en eller några sidor. Anbudsgivaren ska utforma analyserna i samråd med Regionkommittén. Anbudsgivaren ska därför inkludera ett uppföljningsmöte i anbudets kostnadsberäkning.

8 Rapporter Rapporterna är långa dokument, i regel omkring sidor. Vissa rapporter baserar sig på resultaten av en enkätundersökning (opinionsundersökning) som anbudsgivaren utarbetat och skickat ut med ReK:s samtycke. En jämförande analys mellan flera medlemsstater ska omfatta minst hälften av medlemsstaterna och beakta skillnaderna dem emellan både i fråga om storlek och geografiskt läge. Anbudsgivaren ska utforma rapporterna i samråd med Regionkommittén. Anbudsgivaren ska därför inkludera ett uppföljningsmöte i anbudets kostnadsberäkning. Rapporterna ska innehålla en sammanfattning, en inledning och en slutsats och i de flesta fall föredras vid ett utskottsmöte. Då så sker ska reskostnadsersättning och dagtraktamente utgå till den sakkunnige utifrån ReK:s anvisningar för sakkunniga och talare och alltså inte inkluderas i kostnadsberäkningen för anbudet. Tidsfristen för att utarbeta en rapport beror på hur brådskande (vid behov ska den interinstitutionella tidsramen beaktas) och komplext ärendet är, men bör i regel inte överstiga 4 månader. Frågan om subsidiaritet och proportionalitet, i synnerhet såsom dessa begrepp förstås i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i fördraget om Europeiska unionen (Amsterdamfördraget) och modifierat i Lissabonfördraget, ska behandlas i rapporterna. Förberedande rapporter och konsekvensrapporter Förberedande rapporter och konsekvensrapporter behandlar ett lagstiftningsförslag från kommissionen eller en annan viktig politisk text utifrån ett lagstiftningsmässigt och/eller administrativt, ekonomiskt, socialt, miljömässigt eller finansiellt perspektiv. Deras syfte är att fastställa konsekvenserna på lokal och regional nivå och de kan innehålla kvantitativa eller kvalitativa analyser. a) Förberedande yttranden utarbetas i frågor som har stor inverkan på lokal och regional nivå innan kommissionen har utarbetat ett lagstiftningsförslag och även innan kommissionen inlett samråd om en bestämmelse. I vitboken om EU:s styrelseformer står det att "Regionkommittén bör delta i beredningen av besluten i ett tidigare skede, till exempel genom att göra utredningar innan kommissionen lägger fram sina förslag" 1. I samarbetsprotokollet mellan ReK och kommissionen förespråkas en aktivare roll för kommittén, så att den i ett tidigt skede involveras i gemenskapens verksamhet genom förberedande yttranden som rör framtida politikområden inom unionen. b) Syftet med konsekvensrapporterna är att på förhand bedöma de konsekvenser som vissa direktiv skulle få på det lokala och regionala planet. Enligt vitboken om styrelseformerna i EU ska kommittén se över vissa direktivs inverkan på lokala och regionala förhållanden på transport-, energi- och miljöområdet KOM(2001) 428, punkt 3.1. KOM(2001) 428, punkt 3.1 och CdR 103/2001, punkt 5.8 ff.

9 Workshops Externa sakkunniga ska i samråd med ReK förbereda workshops: urval och inbjudan av deltagare, program, debattledning, analys och uppföljning. Det är ett krav att de utarbetar ett skriftligt material (t.ex. presentation av en enkät, overhead eller andra förberedelser inför workshopen). Dessutom ska de(n) externa sakkunniga utarbeta ett slutdokument i form av till exempel en resolution, slutsatser eller en utvärdering efter workshopen. En workshop ska vara ett tillfälle till diskussion mellan ledamöter, sakkunniga och övriga inbjudna. Kostnad: Fastställs utifrån det fleråriga ramavtalet. Reskostnadsersättning och dagtraktamente för sakkunniga ska utbetalas i enlighet med ReK:s anvisningar för sakkunniga, talare och forskare (bilaga VI) och ska inte inkluderas i anbudets kostnadsberäkning. Lokalhyra, tolkning och de inbjudna deltagarnas/talarnas deltagande ska inte inkluderas i anbudets kostnadsberäkning. 3.3 Höga kvalitetskrav på researcharbeten Researcharbeten bör motsvara lokala och regionala myndigheters och beslutsfattares önskningar och förväntningar. ReK måste som ett rådgivande och politiskt organ kunna stödja sig på research vars främsta mål är att vara till stöd för ReK i dess rådgivande funktion som företrädare för regionala och lokala intressen inom ramen för utformningen av gemenskapspolitiken. För att researcharbetet ska vara relevant är det nödvändigt att se till att tonvikten alltid läggs på denna myndighetsnivå samtidigt som lokala och regionala beslutsfattare ska ha möjlighet att dra sina egna slutsatser Undersökningarnas angreppssätt och metod måste vara väl genomtänkt, vederbörligt motiverad och korrekt utförd. Valet av en formell metod (t.ex. en kvantitativ analys) ska motiveras och anpassas till varje särskild fråga. I de fall det är omöjligt att tillämpa en formell metod ska det analytiska angreppssättet förklaras Faktauppgifter ska användas omdömesgillt och hypoteser ska vara välgrundade. Källor och metoder ska vara klart angivna och kontrollerbara. Hypoteser ska vara klart angivna som sådana och vara väl underbyggda Slutsatserna ska vara användbara och öka kunskapen om lokala och regionala frågor. Resultatet av forskningen kan antingen leda till en rekommendation om att fatta ett särskilt beslut eller utgöra ett inlägg i en pågående debatt beroende på användbarheten för politiska beslutsfattare och berörda medborgare. Slutsatserna i det vetenskapliga bidraget bör öka de empiriska kunskaperna om lokala och regionala frågor.

10 Slutsatser och rekommendationer ska vara en logisk följd av resultatet av undersökningarna och vara utförligt förklarade. De slutsatser och rekommendationer som följer av undersökningarna ska syfta till att förbättra Regionkommitténs rådgivande funktion. Slutsatserna och rekommendationerna kan därför komma att inverka på politiska beslut på det lokala och regionala planet, bland annat i samband med utarbetandet av yttrandena. Detta kan bara lyckas om rekommendationerna och slutsatserna vilar på logiska och vetenskapliga grunder som är både klart angivna och väl underbyggda Presentationen ska vara tydlig och lätt att förstå. Presentationen av researcharbetet ska vara tydlig på alla sätt: muntligt, grafiskt och textmässigt. All text ska vara skriven på ett tydligt och kortfattat sätt och iaktta alla krav för vetenskapliga och politiska publikationer Researcharbetet ska beakta tidigare studier i samma ämne. Tidigare studier inom ett särskilt område ska ingå i frågeställningen, i undersökningen av resultaten och i rekommendationerna Researcharbetet ska vara objektivt, oberoende och väl balanserat. De undersökningar som ska utgöra underlag för politiska beslut måste i högsta grad efterleva kraven på intellektuellt oberoende och opartiskhet. En balans mellan ett vetenskapligt och ett politiskt synsätt bör upprätthållas. 4. KONTRAKTETS KARAKTÄR Föreliggande upphandling syftar till slutande av ett ramavtal på området rättvisa, frihet och säkerhet. Anbudsgivare ombeds uppmärksamma att ramavtalet inte utgör en beställning utan enbart syftar till att fastställa de rättsliga, finansiella, tekniska och administrativa villkoren mellan parterna under kontraktets giltighetstid. Beställningar kan endast göras via beställningssedel eller särskilda kontrakt (se bilaga IIIa om modell för ramavtal). Det ramavtal som används för denna typ av kontrakt återfinns i bilaga 1. Anbudsgivaren ska förklara att han/hon godkänner avtalet och ta hänsyn till detta vid utformningen av sitt anbud. Att Regionkommittén undertecknar ett ramavtal innebär inte att man är förpliktad att skriva beställningssedlar eller särskilda kontrakt och ger inte avtalsparten ensamrätt till de tjänster som omfattas av ramavtalen. Under alla omständigheter förbehåller sig Regionkommittén rätten att när som helst under ramavtalets giltighetstid kunna upphöra med beställningar, utan att behöva betala någon form av kompensation.

11 -10- Varje gång Regionkommittén vill anlita tjänster som omfattas av ett ramavtal ska en beställningssedel eller ett särskilt avtal skickas till avtalsparten med noggrant angivna villkor, såsom pris och tidsramar för genomförande, i enlighet med de villkor som fastställts i ramavtalet. Avtalsparten ska inom 10 arbetsdagar efter det att beställningssedeln eller ett särskilt kontrakt skickats ut sända tillbaka dokumentet i fråga daterat och undertecknat i vederbörlig ordning. Detta gäller som bevis på att beställningen mottagits och på att avtalsparten godkänner villkoren. När det gäller PM, informationsblad och utvärderingar är tidsfristen satt till 5 arbetsdagar. 5. DELTAGANDE I ANBUDSFÖRFARANDET 5.1 Inledning I denna del fastställs villkoren för att lämna in anbud, det vill säga de villkor som anbudsgivarna måste respektera för att upprätta och lämna in anbud för att de ska kunna behandlas och för att anbudsbedömarna lätt ska kunna förstå uppgifterna och bättre kunna utvärdera dem. Vid utformningen av anbudet ska bestämmelserna i föreliggande kravspecifikationer iakttas. Anbudets ska vara tydligt utformat och kortfattat. Eftersom anbudsgivaren bedöms enbart utifrån det skriftliga anbud som han/hon lämnat in, bör det av anbudet klart framgå att anbudsgivaren uppfyller villkoren i kravspecifikationen och har kompetens för att genomföra arbetet. Anbudet ska undertecknas av anbudsgivarens representant(er). Anbudet ska lämnas in i två exemplar på ett av EU:s officiella språk. Ett anbud på engelska eller franska är att föredra. Utgifter i samband med utarbetande och inlämning av anbud ersätts inte. Att en anbudsgivare uppfyller villkoren i anbudsinfordran innebär ingen skyldighet för Regionkommittén att tilldela denne kontraktet. Regionkommittén har ingen skyldighet att betala ut ersättning till anbudsgivare vars anbud inte antagits. Detsamma gäller om Regionkommittén väljer att inte teckna avtal. Alla handlingar som anbudsgivaren lämnar in blir Regionkommitténs egendom. Handlingarna blir konfidentiella.

12 Anbudets form och innehåll Anbudsgivaren ska i anbudet bifoga all information och alla handlingar som efterfrågas i föreliggande kravspecifikation för att pröva vilka fall som ska uteslutas (se punkt 12), analys av anbudsgivarnas kompetens på grundval av urvalskriterier (se punkt 13) och utvärdering av anbuden på grundval av tilldelningskriterier (se punkt 14), utse en samordnare för att organisera och övervaka de olika områdena samt för att ha regelbundna kontakter med ReK. Samordnaren ska vara den enda kontaktpersonen som kommittén ska vända sig till med frågor och som ska delta i uppföljningsmöten (se punkt 7.5). Samordnaren ska besvara och lösa frågor om kontraktets syfte samt organisatoriska och administrativa frågor (bland annat fakturering och betalning) och behandla dessa i samråd med ReK. Anbudet ska presenteras i tre delar enligt följande modell: 1) Första delen i anbudet: administrativt förslag Det administrativa förslaget ska innehålla allmän information, bland annat all information och alla dokument som efterfrågas i föreliggande kravspecifikation för att pröva vilka fall som ska uteslutas (se punkt 12), och analys av anbudsgivarnas kapacitet på grundval av urvalskriterier (se punkt 13). 2) Andra delen i anbudet: tekniskt förslag Det tekniska förslaget ska uppfylla tekniska specifikationer, däribland all information och alla handlingar för utvärdering av anbuden på grundval av tilldelningskriterier. Anbudsgivarna ska ingående redovisa sitt tekniska förslag. För varje expertutlåtande ska de beskriva arbetsmetod samt redogöra för vilka mänskliga och tekniska resurser de förfogar över ifall de snabbt måste reagera på ett erbjudande från ReK om samarbete. För den särskilda kategorin rättvisa, frihet och säkerhet ska anbudsgivare presentera följande: De(n) teoretiska ram(ar) (t.ex., ekonomi, juridik, statsvetenskap) som man befinner sig inom Metod och tillvägagångssätt för att inhämta och behandla uppgifter som kan åberopas (t.ex. institutionella analyser, kvantitativa enkäter) Kapacitet att inhämta och behandla uppgifter som kan åberopas (t.ex. samarbetsnätverk, geografisk och språklig kompetens, databaser)

13 -12- Förslaget ska även innehålla en beskrivning av uppföljning, planering och hantering av förfrågningar. 3) Tredje delen i anbudet: finansiellt förslag Anbudsgivaren ska i det finansiella anbudet uppge alla kostnader i enlighet med punkt 9 och använda formulären i bilaga II. Formulären i bilaga II angående det finansiella anbudet ska fyllas i på alla punkter. Ofullständiga eller ändrande anbud kommer inte att behandlas i utvärderingen av anbuden. 6. TID OCH ORT FÖR FULLGÖRANDE AV RAMAVTAL 6.1 Varje kontrakt ska gälla ett år från och med det datum som den sista parten undertecknat kontraktet med möjlighet till förlängning ytterligare två gånger för högst ett år i taget. Regionkommittén förbehåller sig uttryckligen rätten att inte förlänga kontraktet. 6.2 De tjänster som avtalsparten anförtrotts inom ramen för detta förfarande ska i regel utföras i avtalspartens lokaler. 7. TIDSPLAN INLÄMNING AV SAKKUNNIGRAPPORTER UPPFÖLJNINGSMÖTEN 7.1 Tidsplan Tidsplanen för fullgörandet av tjänsterna ska fastställas i varje särskilt kontrakt eller beställningssedel, med särskilt angivet leveransdatum. 7.2 Inlämning av sakkunnigrapporter De tjänster som avtalsparterna tillhandahåller till följd av en beställningssedel eller särskilda kontrakt ska beskrivas i rapporter som avtalsparten ska skicka till kommittén i 3 exemplar i pappersform. Anbudsgivaren skall också skicka dessa dokument på en diskett och/eller CD-ROM i ett format som kommittén kan behandla (Word, Excel eller liknande). Ett exemplar ska även skickas via e-post. 7.3 Lägesrapporter Om det i beställningssedeln eller det särskilda kontraktet krävs lägesrapporter, ska det i dessa beskrivas vilket arbete som utförts och vilka resultat som uppnåtts vid det datum då lägesrapporten ska lämnas in. Lägesrapporterna ska särskilt ange vilka eventuella följder som resultaten får på hela det arbete som omfattas i beställningssedeln eller det särskilda kontraktet och på arbetet fram till den dag då slutrapporten ska levereras. Lägesrapporterna ska skickas till kommittén på den dag som anges i beställningssedeln eller det särskilda kontraktet.

14 Slutdokument Slutdokumentet ska beskriva allt arbete som utförts och vilka resultat som uppnåtts i samband med genomförandet av beställningen eller det särskilda kontraktet. Det ska dessutom innehålla en sammanfattning av de viktigaste resultaten. Slutdokumentet i samband med varje expertutlåtande ska undertecknas av de(n) sakkunniga som ansvarat för genomförandet av de tjänster som anbudet gäller. Utkastet till detta dokument ska läggas fram för kommittén senast den dag som nämns i beställningssedeln. Kommittén ska därefter meddela kontraktsparten, inom den tidsfrist som anges i artikel I.5.2 i ramavtalet, om den godtar dokumentet eller har några anmärkningar. Kontraktsparten ska inom den tidsfrist som anges i artikel I.5.2 i ramavtalet lägga fram dokumentet för kommittén i dess slutgiltiga form. 7.5 Uppföljningsmöten Uppföljningsmöten mellan kontraktsparterna och kommittén i de fall där detta ska ske enligt punkt 3.2 kommer att anordnas i kommitténs lokaler i Bryssel rörande kvaliteten på de tjänster som levereras inom ramen för dessa kontrakt. Genom dessa uppföljningsmöten kan man kontrollera att kontraktsparterna fullgör följande kontraktsåtaganden: Respekten för kvalitetsnormerna. Snabb och kvalitativ respons på begäran om tjänster. Respekten för tidsfristerna. Kvaliteten på den administrativa hanteringen av kontraktet. Kvaliteten på de tjänster som levereras. Som nämns i punkt 3.2 ska anbudsgivaren i samband med konsekvensanalyser och utvärderingsrapporter inkludera kostnaderna för resor och uppehälle för ett uppföljningsmöte i Bryssel i anbudets kostnadsberäkning. 8. BESTÄMMELSER ANGÅENDE BETALNINGAR, KONTRAKTETS FULLGÖRANDE, INTRESSEKONFLIKTER OCH SEKRETESS När anbudsgivarna utarbetar sina anbud bör de framför allt uppmärksamma bestämmelserna i det ramavtal i bilaga I som gäller för upphandlingen i fråga, bland annat bestämmelserna om priser (se artikel I.3), betalningar (se artikel I.5), intressekonflikter (se artikel II.3) och sekretess (se artikel II.9). Kontraktsparterna ska ha det fulla ansvaret för att uppfylla alla de rättsliga förpliktelser som åligger dem, i synnerhet dem som följer av arbetsrätt, skatterätt och socialrätt.

15 -14- Kontraktspartnerna ska fullgöra kontraktet i enlighet med bestämmelserna i kravspecifikationen. De personer som av kontraktspartnerna väljs ut för att leverera tjänsterna i fråga till kommittén måste ha de kvalifikationer som krävs, och dessa ska anges i de meritförteckningar som ska lämnas in enligt bilaga III. I annat fall ska kommittén ha rätt att begära att kontraktsparterna byter ut denna person mot en annan som har de kvalifikationer som krävs. Kontraktsparterna får inte företräda Regionkommittén och får inte agera på ett sätt som gör ett sådant intryck. Kontraktsparterna ska informera tredje part om att de inte tillhör Europeiska gemenskapernas offentliga förvaltning utan utför uppgifterna för Regionkommitténs räkning. Kontraktsparterna ska se till att de personer som tilldelas ett visst projekt i största möjliga mån bibehåller ansvaret för de uppgifter som ges under hela projektets gång. 9. PRISER Priserna ska anges i euro på grundval av de växelkurser som fastställs för de länder som deltar i Ekonomiska och monetära unionen och, för övriga länder, de växelkurser som offentliggörs i EU:s officiella tidning, serie C, den dag då anbudsinfordran offentliggörs. Priserna ska anges exklusive skatter och andra avgifter, eftersom Europeiska gemenskapen är befriad från dessa genom artiklarna 3 och 4 i Protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna. Mervärdesskatt ska anges separat. Anbudsgivarna ska ange enhetspriser för de yrkesmässiga profiler som avses i bilaga III. Dessa enhetspriser skall vara fasta och inkludera samtliga direkta och indirekta kostnader (för informationssökning, tillgång till databaser, sekretariatsarbete, kvalitetskontroll m.m.) som kan uppstå för kontraktsparten i samband med utförandet av de uppgifter som kan tilldelas denne. När det gäller de rapporter och analyser som kräver ett uppföljningsmöte med företrädare för kommittén ska anbudsgivaren i sin beräkning av anbudets pris redovisa kostnader för resor och uppehälle separat. I förekommande fall ska anbudsgivaren i sin beräkning av priset på anbudet separat redovisa även utgifter för översättning av handlingar till de språk som krävs enligt dessa kravspecifikationer (engelska eller franska). Kostnaderna för att skicka dessa handlingar (i pappersform och via e-post) skall också ingå i priset på anbudet. De av kontraktspartens kostnader för resor och uppehälle som inte omfattas av dessa kravspecifikationer och som uppstår till följd av en kallelse från Regionkommittén ska ersättas i enlighet med ReK:s anvisningar för sakkunniga, talare och forskare, tillämpningsföreskrifterna till anvisningar för ledamöter och suppleanter (bilaga IV) och artikel II.7 i ramavtalet.

16 KONSORTIER, GRUPPER AV TJÄNSTELEVERANTÖRER, UNDERLEVERANTÖRER Anbudsgivarna kan om de så önskar lämna in gemensamma anbud eller anbud från konsortier. En av medlemmarna måste i så fall utses till huvudkontrahent och ansvarig. Anbudet ska innehålla handlingar rörande de uteslutnings- och urvalskriterier som anges i punkt 12 och 13 nedan för var och en av de ekonomiska aktörer som deltar i anbudet. De anbudsgivare som lämnar in gemensamma anbud måste beskriva hur de kommer att samarbeta för att uppnå förväntade resultat. Denna beskrivning måste omfatta både tekniska aspekter och administrativa och ekonomiska frågor. Den måste också ange ett kontaktställe för kommittén och anbudsdeltagarna. Om ett kontrakt beviljas efter ett gemensamt anbud kan kommittén kräva att anbudsgivarna antar en viss associationsform så att samtliga medlemmar är solidariskt ansvariga gentemot kommittén. Anbud av detta slag ska i vilket fall som helst behandlas på samma sätt som alla andra anbud. Varje anbud ska bedömas på grundval av sina meriter mot bakgrund av de kriterier och det bedömningsförfarande som fastställs i dessa kravspecifikationer. I vederbörligen motiverade undantagsfall får ReK tillåta att kontraktsparten på begäran lägger ut en del av kontraktet. Kontraktsparten ska i god tid förse ReK med alla uppgifter och dokument rörande underleverantören eller underleverantörerna. 11. BEDÖMNING AV ANBUDSGIVARE OCH ANBUD Bedömningen av anbudsgivarna och anbuden ska göras i följande steg: 1) Uteslutning av vissa anbudsgivare på grundval av uteslutningskriterierna. 2) Urval av vissa anbudsgivare på grundval av följande urvalskriterier: Ekonomisk och finansiell kapacitet. Teknisk och yrkesmässig kapacitet. 3) Bedömning av anbuden på grundval av tilldelningskriterierna: Teknisk bedömning av anbudet. Ekonomisk bedömning av anbudet. 4) Tilldelning av kontraktet.

17 -16- För att gå vidare till nästa steg i förfarandet måste anbuden ha uppfyllt kraven inom samtliga tidigare steg. 12. UTESLUTNINGSKRITERIER Anbudsgivare ska uteslutas från deltagande i en upphandling om de 12.1 är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer eller har avbrutit sin näringsverksamhet, eller är i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar, 12.2 har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom, 12.3 har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, såvida detta på något sätt kan styrkas av den upphandlande myndigheten, 12.4 inte har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt enligt lagstiftningen i etableringslandet eller i det land där den upphandlande myndigheten finns, eller där kontraktet ska genomföras, 12.5 i en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer eller någon annan verksamhet som skadar gemenskapens finansiella intressen, 12.6 för närvarande är föremål för administrativa påföljder som avses i artikel 96.1 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 (EUT L 25, ) med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget, ändrad genom rådets förordning nr 1995/2006 av den 13 december 2006 (EUT L 390, ) 3. 3 Artikel 96.1 i budgetförordningen. 1. Den upphandlande myndigheten får besluta om administrativa eller ekonomiska påföljder i följande fall: a) Anbudssökande eller anbudsgivare i de fall som avses i artikel 94 led b. b) Kontraktsparter som på ett allvarligt sätt har konstaterats bryta mot sina skyldigheter som täcks av budgeten. Under alla omständigheter måste dock den upphandlande myndigheten först ge den berörda personen tillfälle att lägga fram sina synpunkter. Artikel 94 i budgetförordningen: Kontrakt får inte tilldelas anbudssökande och anbudsgivare som i samband med upphandlingsförfarandet för detta kontrakt b) lämnat felaktiga uppgifter till den upphandlande myndigheten i fråga om de krav som måste uppfyllas för att få delta i anbudsförfarandet, eller som inte lämnat de uppgifter som krävs.

18 -17- Uteslutning från att tilldelas ett kontrakt En anbudsgivare ska uteslutas från tilldelningen av ett kontrakt om denne under anbudsförfarandet 1) befinner sig i intressekonflikt, 2) har lämnat felaktiga uppgifter till den upphandlande myndigheten i fråga om de krav som måste uppfyllas för att få delta i anbudsförfarandet, eller inte har lämnat de uppgifter som krävs, 3) befinner sig i någon av de situationer som leder till uteslutning som avses i punkterna a) till f) ovan. Den upphandlande myndigheten ska godta följande som tillräckligt bevis på att anbudsgivaren inte befinner sig i någon av de situationer som nämns i punkterna : i) När det gäller punkterna 12.1, 12.2 och 12.5 krävs ett utdrag ur straffregistret eller motsvarande handling som nyligen utfärdats av en behörig rättslig eller administrativ myndighet i ursprungslandet, varav det ska framgå att dessa krav är uppfyllda. ii) När det gäller de fall som nämns i punkt 12.4 krävs ett nyligen utfärdat intyg från den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten. När ett sådant intyg eller motsvarande handling inte utfärdas av det berörda landet kan det ersättas med en förklaring som avges under ed, eller i annat fall med en högtidlig förklaring som avges inför en rättslig eller administrativ myndighet, en notarie eller ett behörigt organ i ursprungslandet eller etableringslandet (bilaga V). iii) I de fall som nämns i punkterna 12.3 och 12.6 ska anbudsgivarna till sitt anbud bifoga en förklaring enligt modellen i bilaga IV och intyga att det inte råder några intressekonflikter. Innan kontraktet i fråga eller beställningssedeln undertecknas ska kontraktsparten underteckna en förklaring (en bilaga till kontraktet eller beställningssedeln) och intyga att det inte råder några intressekonflikter som kan skada ett opartiskt fullgörande av de tjänster som kontraktet i fråga eller beställningssedeln avser. Enligt den nationella lagstiftningen i det land där anbudsgivaren är etablerad ska de handlingar som nämns ovan gälla juridiska eller fysiska personer, i förekommande fall, då den upphandlande myndigheten anser detta vara nödvändigt, även företagschefer eller varje person som har befogenheter i fråga om representation, beslut och kontroll i förhållande till anbudsgivaren.

19 URVALSKRITERIER Urvalskriterierna gör det möjligt att bedöma anbudsgivarnas finansiella, ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Anbuden måste därför innehålla följande uppgifter: 13.1 Allmän information i) namn/organisationens firma, associationsform, momsstatus, adress/säte, telefon- och faxnummer, kontaktperson, person som har rätt att teckna företagets firma, bankuppgifter; ii) i förekommande fall bevis på registrering i yrkes- eller handelsregister i enlighet med villkoren i lagstiftningen i det land anbudsgivaren är etablerad Ekonomisk och finansiell kapacitet Anbudsgivarnas ekonomiska och finansiella kapacitet kan styrkas med hjälp av en eller flera av följande handlingar: i) Lämpliga intyg från banker eller bevis på lämplig ansvarsförsäkring för verksamheten. ii) iii) Balansräkning eller utdrag ur balansräkning för åtminstone de två senaste verksamhetsåren med årsbokslut i de fall då offentlig redovisning av balansräkningen krävs enligt bolagslagstiftningen i det land där anbudsgivaren är etablerad. Uppgift om total omsättning och omsättning för de tjänster som upphandlingen gäller för en period som högst kan omfatta de tre närmast föregående räkenskapsåren. Om en anbudsgivare av exceptionella skäl, som den upphandlande myndigheten anser vara berättigade, inte kan lämna de efterfrågade handlingarna får denne bevisa sin ekonomiska och finansiella kapacitet på alla sätt som den upphandlande myndigheten bedömer lämpliga Teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivarna måste med hjälp av detaljerade meritförteckningar, publikationer och andra relevanta handlingar bevisa följande: i) Yrkeskompetensen hos den eller de personer som ska ha i uppgift att utföra tjänsten: kunskaper och färdigheter (se bilaga III).

20 -19- ii) iii) Erfarenheterna hos den eller de personer som ska ha i uppgift att utföra tjänsten, närmare bestämt erfarenheter av att tillhandahålla liknande tjänster, t.ex. av att utarbeta rådgivande dokument och studier, att anordna seminarier eller förvalta projekt (ange namnen på mottagarna av dessa tjänster, datum och beloppen i fråga). Förmågan hos den eller de personer som ska ha i uppgift att utföra tjänsten att tillhandahålla samtliga de tjänster som begärts samt deras förmåga att täcka samtliga områden. 14. TILLDELNINGSKRITERIER Tilldelningskriterierna gör det möjligt att bedöma innehållet i anbuden Teknisk bedömning av anbuden Anbuden ska bedömas på grundval av följande tilldelningskriterier: i) Anbudets vetenskapliga kvalitet: de vetenskapliga områden som omfattas (t.ex. ekonomi, juridik, statsvetenskap), metodik och förmåga att samla in och behandla data (40); ii) iii) Anbudets tekniska kvalitet: relevanta arbetsmetoder som föreslås för varje expertutlåtande (40); Anbudsgivarens reaktionskapacitet och tillgänglighet när det gäller att tillhandahålla tjänster, ständig och effektiv administrativ uppföljning under hela den tid då tjänsterna tillhandahålls (20). Siffrorna inom parentes anger det högsta möjliga poängtalet för varje tilldelningskriterium. De anbud som får mindre än 50 % av det högsta poängtalet för varje tilldelningskriterium och mindre än 60 % av det totala poängtalet för samtliga kriterier kommer inte att behandlas i den återstående delen av anbudsförfarandet Finansiell bedömning av anbuden Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska fastställas på grundval av det sammanlagda priset för det bedömningsscenario (underlag för prisangivelse nr 5) som nämns i bilaga II. Varje bedömningsscenario grundar sig framför allt på enhetspriserna för den yrkesmässiga profilen, och uppskattningen av den sammanlagda arbetsbördan beaktas.

21 -20- Anbudsgivarna görs uppmärksamma på att formulären endast syftar till en rättvis och ickediskriminerande jämförelse av de finansiella anbuden. De ifyllda formulären kan därför under inga omständigheter anses utgöra ett åtagande från kommittén att beställa tjänsterna och mängderna i fråga och inte heller ge upphov till några rättigheter eller legitima förväntningar hos anbudsgivaren. Vid avsaknad av prisangivelser för de uppgifter som anges i bilaga II ska anbudet ogiltigförklaras. 15. TILLDELNING AV KONTRAKT Kontraktet ska tilldelas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Det är priset och anbudets kvalitet som är avgörande, och båda dessa faktorer väger lika tungt. Rangordningen av anbuden sker på grundval av förhållandet mellan kvaliteten och priset för varje anbud. Detta beräknas genom att det totala poängantalet efter den tekniska bedömningen divideras med priset på anbudet. Formel: Q/P Q= antalet poäng efter den tekniska bedömningen P= priset 16. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH BEHÖRIG DOMSTOL 16.1 På kontrakten ska gemenskapslagstiftningen tillämpas, vid behov kompletterad av nationell belgisk lagstiftning Alla tvister mellan parterna i fråga om tolkning eller tillämpning av kontraktet som inte kan göras upp i godo ska hänskjutas till domstol i Bryssel.

22 -21- Bilagor: I. Modell för ramavtal II. III. IV. Formulär som ska användas för det finansiella anbudet Beskrivning av de minimikrav som ska vara uppfyllda av varje sakkunnig som har i uppgift att utföra de tjänster som omfattas av denna anbudsinfordran Förklaring om avsaknad av intressekonflikter som anbudsgivaren måste bifoga anbudet V. Försäkran på heder och samvete beträffande uteslutnings- och tilldelningskriterier vid anbudsförfarande VI. A. Anvisningar nr 005 om reskostnadsersättning och traktamenten för res- och sammanträdesdagar till sakkunniga, talare och forskare som deltar i Regionkommitténs verksamhet. B. Anvisningar nr 003 om reskostnadsersättning och traktamenten för resdagar och sammanträdesdagar till Regionkommitténs ledamöter och suppleanter åtföljt av beslut nr 326 om tillämpningsföreskrifter till anvisningar nr 003/2007 om reskostnadsersättning och traktamenten för resdagar och sammanträdesdagar till Regionkommitténs ledamöter och suppleanter.

23 -22- Bilaga I Modell för ramavtal

24 -23- Bilaga II Formulär som ska användas för det finansiella anbudet ALLMÄNNA KOMMENTARER Anbudsgivaren ska lämna in sitt finansiella förslag i form av tabeller (enligt modellerna nedan) och ange totalkostnaden för var och en av de olika tjänster som ska tillhandahållas. Anbudsgivaren måste i de olika underlagen för prisangivelse (1 5) ange samtliga de uppgifts- och verksamhetsrelaterade kostnader som han anser vara nödvändiga för att han ska kunna tillhandahålla de tjänster som avses i denna anbudsinfordran. Kommittén kan inte ersätta kostnader som inte angetts i underlagen för prisangivelse om det inte handlar om kostnader för särskilda uppgifter som inte kunnat förutses i underlagen för prisangivelse. Prisanbudet ska även innehålla en separat bedömning av kostnader för resor och uppehälle. Anbudet ska anges i euro. Underlag för prisangivelse nr 5 omfattar ett bedömningsscenario. Det omfattar en rad olika uppgifter inom ramen för denna anbudsinfordran och ska endast användas för jämförelse av de finansiella anbuden. De priser som anges i underlag för prisangivelse nr 1 4 ska användas för att fastställa priserna för de olika uppgifterna i underlag för prisangivelse nr 5. Underlagen 1 5 för prisangivelse ska lämnas in i pappersform. Anbudsgivaren ska också lämna in dokumentet på en diskett och/eller CD-rom i ett format som kommittén kan hantera (Word, Excel eller liknande).

25 -24- UNDERLAG FÖR PRISANGIVELSE nr 1: PM, informationsblad och utvärderingsblanketter UPPGIFTER ERFORDERLIG PERSONAL, SCHABLONPRIS SCHABLONPRIS SCHABLONPRIS Insamling av information ANTAL OCH FUNKTION FÖR CA 5 SIDOR FÖR CA 10 SIDOR FÖR CA 20 SIDOR Utarbetande och utformning av dokument (format A4 = 38 rader x 60 tecken) Formatering enligt standardformat (format A4 = 38 rader x 60 tecken) Översättning av dokumentet till franska eller engelska och granskning (format A4 = 38 rader x 60 tecken) Övriga kostnader (ska specificeras) TOTALT

26 -25- UNDERLAG FÖR PRISANGIVELSE nr 2: Konsekvensanalys UPPGIFTER Insamling av information ERFORDERLIG PERSONAL, ANTAL OCH FUNKTION PRIS PER SIDA Utarbetande och utformning av dokument (format A4 = 38 rader x 60 tecken) Formatering enligt standardformat (format A4 = 38 rader x 60 tecken) Översättning av dokumentet till franska eller engelska och granskning (format A4 = 38 rader x 60 tecken) Resekostnader (per dokument) Övriga kostnader (ska specificeras) TOTALT

27 -26- UNDERLAG FÖR PRISANGIVELSE nr 3: Rapporter UPPGIFTER Insamling av information ERFORDERLIG PERSONAL, ANTAL OCH FUNKTION SCHABLONPRIS FÖR CA 50 SIDOR SCHABLONPRIS FÖR CA 100 SIDOR Utarbetande och utformning av dokument (format A4 = 38 rader x 60 tecken) Formatering enligt standardformat (format A4 = 38 rader x 60 tecken) Översättning av dokumentet till franska eller engelska och granskning (format A4 = 38 rader x 60 tecken) Reseersättning Övriga kostnader (ska specificeras) TOTALT

28 -27- UNDERLAG FÖR PRISANGIVELSE nr 4: Workshops UPPGIFTER ERFORDERLIG PERSONAL, ANTAL OCH FUNKTION SCHABLONPRIS EXKLUSIVE RESKOSTNADER 1. Förberedande av workshop (t.ex. urval och inbjudan av deltagare, program, analys och uppföljning) 2. Deltagande i workshopen: presentation av dokument, ledande av diskussioner. 3. Utarbetande av preliminära dokument (t.ex. presentation av en enkät, overhead eller andra förberedelser för workshopen om ämnet i fråga) och ett slutgiltigt dokument (resolution, slutsatser, utvärdering m.m.) TOTALT

29 -28- UNDERLAG FÖR PRISANGIVELSE nr 5: Arbetshypotes Bedömningsscenario Detta underlag för prisangivelse (nr 5) omfattar ett bedömningsscenario. Det omfattar en rad olika uppgifter inom ramen för denna anbudsinfordran och ska endast användas för jämförelse av de finansiella anbuden. UPPGIFTER 1.1 PM, informationsblad och utvärderingsblanketter schablonpris för ca 5 sidor (se underlag för prisangivelse) PRISER 1.2 PM, informationsblad och utvärderingsblanketter schablonpris för ca 10 sidor (se underlag för prisangivelse) 1.3 PM, informationsblad och utvärderingsblanketter schablonpris för ca 20 sidor (se underlag för prisangivelse) 2. Konsekvensanalyser (pris per sida) (se underlag för prisangivelse) 3.1 Rapporter schablonpris för ca 50 sidor (se underlag för prisangivelse) 3.2 Rapporter schablonpris för ca 100 sidor (se underlag för prisangivelse) 4. Workshops totalt schablonpris (se underlag för prisangivelse) TOTALT

30 -29- Bilaga III Beskrivning av de minimikrav som ska vara uppfyllda av varje sakkunnig som har i uppgift att utföra de tjänster som omfattas av denna anbudsinfordran Utbildning Färdigheter Erfarenhet Högskoleexamen eller motsvarande kvalifikation på de områden som anbudet omfattar. Mycket goda kunskaper på det forskningsområde/de forskningsområden som anbudet omfattar. Detta ska intygas med hjälp av vetenskapliga publikationer eller genom andra vetenskapliga alster, t.ex. rapporter eller studier som inte publicerats, deltagande i konferenser, seminarier, forskningsnätverk m.m. Operativ muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska och/eller franska. Minst fem års erfarenhet efter erhållande av examen på det forskningsområde/de forskningsområden som anbudet omfattar.

31 -30- Bilaga IV Förklaring om avsaknad av intressekonflikter som anbudsgivaren måste bifoga anbudet Ärende: Förklaring om avsaknad av intressekonflikter Referens: Undertecknad,, som företräder [anbudsgivarens fullständiga namn], anbudsgivare inom ramen för anbudsinfordran nr ( ) intygar att jag inte omfattas av några intressekonflikter i anslutning till upphandlingen; intressekonflikter kan till exempel uppkomma på grund av ekonomiskt intresse, politisk eller nationell koppling, familjeskäl eller känslomässiga skäl eller varje annat relevant samband eller gemensamt intresse, att jag omedelbart kommer att informera den upphandlande myndigheten om alla intressekonflikter, och om situationer som kan leda till intressekonflikter, att jag inte lämnat och inte kommer att lämna något erbjudande av något slag som kan leda till en förmån i samband med denna upphandling, att jag inte har beviljat, begärt, försökt erhålla eller accepterat någon förmån, ekonomisk eller in natura, till eller från någon som helst part, om en sådan förmån utgör olaglig verksamhet eller inbegriper korruption, antingen direkt eller indirekt, genom att den utgör ett incitament eller en belöning som hör samman med upphandlingen, att jag förstår att Regionkommittén förbehåller sig rätten att kontrollera dessa uppgifter och att jag är medveten om de möjliga följderna vid lämnande av felaktiga upplysningar bland de uppgifter som begärts av den upphandlande myndigheten för att anbudsgivaren ska kunna delta i upphandlingsförfarandet. Undertecknat

32 -31- Bilaga V EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén FÖRSÄKRAN PÅ HEDER OCH SAMVETE BETRÄFFANDE UTESLUTNINGS- OCH TILLDELNINGSKRITERIER VID ANBUDSFÖRFARANDE Undertecknare, (ekonomisk aktör): Företagets eller organisationens namn: Fullständig officiell adress: : Organisationsform 4 : Organisationsnummer 5 : Momsregistreringsnummer:. Namn på den person som skriver under detta formulär (ombud som lagligen befullmäktigats att företräda anbudsgivaren inför tredje part och som agerar på ovannämnda företags eller organisations vägnar): Uteslutning från att delta: Jag intygar på heder och samvete att ovannämnda företag eller organisation a) inte är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer eller har avbrutit sin näringsverksamhet, eller är i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar, b) inte har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom, c) inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, som på något sätt kan styrkas av den upphandlande myndigheten, d) har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt enligt lagstiftningen i etableringslandet eller i det land där den upphandlande myndigheten finns, eller där kontraktet ska genomföras, 4 5 Utelämnas om kontraktsparten är en fysisk person eller ett offentligrättsligt organ. Utelämnas om kontraktsparten är ett offentligrättsligt organ. För fysiska personer ska numret på identitetskortet, passet eller ett motsvarande dokument uppges.

BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN

BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN BILAGA I TILL ANBUDSINFORDRAN KRAVSPECIFIKATION LOGISTISKT OCH TEKNISKT STÖD FÖR KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER OCH EVENEMANG ANORDNADE AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS REPRESENTATION OCH EUROPAPARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR

Läs mer

ANBUDSSPECIFIKATIONER

ANBUDSSPECIFIKATIONER BILAGA 1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPAPARLAMENTET GD KOMMUNIKATION Representationskontor Anbudsinfordran PO/2013-24-INF/STO Interinstitutionell anbudsinfordran för städning av de lokaler som nyttjas av

Läs mer

Anbudsspecifikationer för säkerhetstjänster. Ramavtal om tjänster

Anbudsspecifikationer för säkerhetstjänster. Ramavtal om tjänster Anbudsspecifikationer för säkerhetstjänster Ramavtal om tjänster Hänvisning till offentliggörandet: OJ/03/07/2015-PROC/2015/022 Juli 2015 Upphandling för ECDC anbudsspecifikationer öppen 2014 version 1.3

Läs mer

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG C 195/20 Europeiska unionens officiella tidning 19.8.2003 III (Upplysningar) KOMMISSIONEN KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG 2004 (2003/C 195/14) INLEDNING Information ges här om genomförandet under

Läs mer

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013)

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) PROGRAMMET KULTUR Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EUROPEISKA KOMMISSIONEN PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) Generaldirektoratet för utbildning och kultur http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Läs mer

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 Förhandsmeddelande: OJ 2006/71-073762 daterad 12.4.2006 Banktjänster Page 1 AVSNITT A INLEDNING 3 1. VAD ÄR ECDC? 3 2. VAD ÄR ETT ANBUD? 3 3. VEM KAN

Läs mer

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Ett Europa för medborgarna programguide EUROPEISKA KOMMISSIONEN Utbildning och kultur Programmet Ett Europa för medborgarna PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Denna version gäller

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240 Avis juridique important 32004L0018 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113 Avis juridique important 32004L0017 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 BESLUT KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 december 2012 om antagande av regler för konsekvent kontroll av deltagarna i indirekta åtgärder med avseende

Läs mer

E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317. Meddelande om upphandling. Tjänster

E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317. Meddelande om upphandling. Tjänster 1/6 E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317 Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er): Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22)

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22) 2005L0036 SV 01.01.2007 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EG av den

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Innehåll INLEDNING 4 1. Varför behöver vi denna vägledning? 4 2. En översikt 4 DEL I: UTSÄNDNING AV ARBETSTAGARE 6 1. Vilket socialt trygghetssystem gäller för anställda som tillfälligt sänds ut till en

Läs mer

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling Institutionen för handelsrätt Department of commersial law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Offentlig upphandling Missgynnar tillämpningen av regelverken små och medelstora företag? Författare: Roland Rörstrand

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid

Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid Oscar Nilsson, Filip Trpkovski Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid Renewed ranking during the duration of the framework agreement Rättsvetenskap C-uppsats Termin: HT 2013 Handledare: Nick Dimitrievski

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer