HÅLL BARHETS REDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLL BARHETS REDOVISNING"

Transkript

1 HÅLL BARHETS REDOVISNING

2 INNEHÅLL Vi skapar nytt värde 60-åring med återvinning i fokus Vi tar ansvar för miljön Vi bedriver ansvarsfulla affärer Vi vårdar våra relationer med kunder och leverantörer Medarbetare Om denna redovisning GRI G3 korsreferenslista OMSLAG: Papper: Tom&Otto Silk som är godkänd för att ingå i Svanenmärkta trycksaker. INLAGA: Papper: Tom&Otto Silk som är godkänd för att ingå i Svanenmärkta trycksaker. Grafisk form: Ineko Foto (koncernledning): Fredrik Eriksson Foto (konceptbilder): Fredrik Stehn Tryck: Ineko som uppfyller ISO 9001, ISO 14001,FSC certifiering och är ett Svanenmärkt tryckeri.

3 Vi skapar nytt värde Att skapa värde har varit s verksamhetsidé i sex decennier från 1951 till. Under året som gått har vi firat detta och vi har med stolthet berättat att vi nu har varit 60 år i återvinningens tjänst. Och det med framgång. Vår verksamhetsidé har inte bara legat till grund för en lyckosam affär utan den har även skapat en övertygelse som gör att vi inte pratar om avfall eller sopor som något värdelöst att göra sig av med. Den övertygelsen har istället skapat ett synsätt som gör att vi ser råvaror där andra ser skräp. Vi ser något värdefullt som inte är förbrukat än utan snarare på väg in i en ny tillverkningsfas. Det synsättet ger några viktiga frågor som vi sätter i fokus: om klimatet - hur kan vi bli ännu bättre på att tillvarata resurser? om ekonomin - hur kan vi spara ytterligare energi och material? om processer - hur kan vi jobba smartare i alla led och säkra att allt går rätt till? Dessa frågor om hållbarhet vägleder och utmanar oss hela tiden, i alla delar av vår verksamhet - både hos oss själva och hos våra kunder. De blir en del av vår drivkraft framåt. För var ett år av utveckling och förändring. Så vill vi ha det. Vi är, och har alltid varit ett företag präglat av förändring. Låt mig nämna några positiva exempel från året som gått: Den största delen av vår negativa miljöpåverkan kommer från transporter. Under tog vi därför ytterligare steg i vårt arbete med att minska denna påverkan. Där förutsättningarna fanns började vi använda diesel med inblandning av tallolja som bränsle för våra insamlingsfordon. Det bidrog till att vi under året minskade utsläppen av koldioxid från våra egna transporter. Vidare investerade vi i en toppmodern anläggning för bearbetning och separering av insamlat skrot, metall och andra blandfraktioner. Målet med anläggningen är att kunna skapa värde för våra kunder genom att t.ex. bidra till att lyfta deras material uppåt i avfallstrappan. Under utvecklade vi våra interna processer för att höja kvaliteten på det arbete vi uträttar. Våra medarbetare, som är vår viktigaste tillgång, deltog aktivt i det arbetet, vilket utvecklade både dem och verksamheten. Detta i sin tur bidrog till mycket bra resultat i både medarbetarundersökning och kundundersökning. Under året satsade vi dessutom på att ytterligare förbättra vårt säkerhetsarbete. Det medförde att frånvaron på grund av skador minskade med drygt 40 %. Av allt material vi samlade in under gick 90 % till materialåtervinning. Klimatnyttan av denna återvinning är hela 85 gånger större än klimatpåverkan från hela vår verksamhet. Det är en imponerande siffra som vi är oerhört stolta över - vår verksamhet gör skillnad! Listan kan göras mycket längre, men jag stannar här och hänvisar till rapporten du håller i din hand. På sidorna som följer finns mer att läsa om vad vi gjort under vårt jubileumsår. Jag är stolt. Våra värderingar och vårt värderingsstyrda ledarskap ger oss framgång och vi utvecklas hela tiden mot ett ännu mer hållbart företag. Och när vi blickar framåt ser vi fram emot 60 nya år med möjligheter och utmaningar som kan skapa värde för våra kunder och vinster för samhälle och miljö. Stockholm i mars 2012 Lars-Gunnar Almryd VD & koncernchef

4 60-åring med återvinning i fokus 4 firade under sitt 60-årsjubileum. Vår verksamhetsidé är samma idag som den var 1951; vi tar hand om restprodukter och ser till att materialet blir råvara för tillverkning av nya produkter. Vi har alltid sett restprodukter och använt material som en råvara och en resurs. När vi började med insamling av material för återvinning samlade vi in papper. Incitamenten på 1950-talet var främst kopplade till ekonomi och resurshushållning. Det var långt innan man började se miljöfördelar med återvinning. Då handlade det om att spara material och att spara pengar. Idag är återvinning så mycket mer. Vi samlar in en mängd olika material som återvinns på olika sätt. Ekonomi och hushållning är naturligtvis fortfarande viktigt men ännu viktigare är den minskning av miljöpåverkan som vår återvinningsverksamhet bidrar till. När det gäller ekonomisk hållbarhet vill vi skapa förutsättningar för lönsamhet i det längre perspektivet. Långsiktiga och hållbara relationer med anställda, kunder och leverantörer är grundstenen i detta arbete och en viktig del av vårt interna arbete. Med detta i sikte ser vi med tillförsikt fram emot minst 60 år till där vi fortsätter att bidra till byggandet av det hållbara samhället. Återvinning handlar idag om att bearbeta restprodukter så att materialet kan bli till nya produkter. Syftet är att undvika slöseri med värdefulla resurser, minska användningen av jungfruligt material, minska energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser. För är det viktigt att vara en aktör i byggandet av det hållbara samhället. Återvinning av material spelar här en central roll och är samtidigt kärnan i vår verksamhet. Den miljömässiga delen av begreppet hållbarhet är därför vårt viktigaste fokusområde. Vi på arbetar förstås även med de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbarhet. Social hållbarhet börjar för oss alltid med att ta hand om våra medarbetare på bästa sätt. Det gör vi genom att verka för en trivsam, trygg och säker arbetsplats. En viktig del i detta arbete är att säkerställa att vi själva lever upp till vår uppförandekod. Det är också viktigt att våra leverantörer, och de kunder som köper bearbetat material för återvinning från oss, lever upp till den. Syftet är att vi ska utvecklas tillsammans vilket stärker affärerna och den sociala miljön för båda parter.

5

6 Vi tar ansvar för miljön 6 Återvinning är kärnan i vår verksamhet. För 60 år sedan handlade återvinning om ekonomi och sparsamhet. Det gäller fortfarande. Idag handlar återvinning också om att bättre hushålla med naturens resurser och att spara energi. De största fördelarna med återvinning är att användning av återvunnet material både sparar energi i tillverkningsprocessen och att det minskar behovet av nytt, jungfruligt material. År bidrog s verksamhet i Sverige till minskade koldioxidutsläpp med ton 1. Det motsvarar varv runt jorden med personbil. Samma år blev utsläppen av koldioxid från s svenska verksamhet ton. Detta innebär att klimatnyttan av att återvinna det material vi samlar in från våra kunder är 85 gånger större än klimatpåverkan från hela vår verksamhet. Det är en siffra vi är oerhört stolta över. För oss är det också viktigt att ständigt förmedla miljönyttan med återvinning till våra kunder så att de ska kunna känna samma stolthet. Att ställa om sin verksamhet och göra den mer hållbar kräver arbete. Då är det viktigt att man kan se vad det arbetet ger för resultat. Hållbarhetsarbete är en ständigt pågående process. En process för att kontinuerligt utmana sig själv att tänka och agera smartare. Vi på ställer höga krav på vårt eget hållbarhetsarbete och utmanar hela tiden oss själva för att minska vår negativa miljöpåverkan. Här har vi ett internt system för att tillvarata goda idéer från våra medarbetare. Samtidigt utvecklas vi genom de nya utmaningar vi ställs inför genom våra kunders behov och krav s klimatpåverkan Klimatnyttan med återvinning Figur 1. Diagrammet här ovan illustrerar klimatnyttan av att återvinna materialet vi samlar in från våra kunder jämfört med den klimatpåverkan vår egen verksamhet har (i ton koldioxid). Skillnaden i klimatnytta mellan åren beror framför allt på att vi under har samlat in mindre mängd av de material som ligger till grund för beräkning av klimatnyttan (se fotnot 1 ). Transporter vår största utmaning Den största delen av s negativa miljöpåverkan kommer från transporter. Vår egen fordonspark består av 177 lastbilar, varav 24 % uppfyller de strängaste avgasreningskraven enligt Euro V. anlitar också externa åkerier för insamling och avsättning av material. Som ett led i vårt eget hållbarhetsarbete ställer vi hållbarhetskrav även på de åkerier vi samarbetar med. stod egna och inköpta godstransporter för ungefär 83 % av våra totala koldioxidutsläpp. För att minska klimatpåverkan från våra egna transporter ses fordonsparken successivt över och byts ut till miljövänligare fordon enligt vår policy för nya fordon. Under började vi utforma ett omfattande åtgärdsprogram för att förbättra insamlingslogistiken. Detta kommer att leda till stora förändringar under 2012 och förhoppningsvis till en betydande minskning av vår klimatpåverkan. 1 Beräknad klimatnytta baseras på mängden insamlad plast, aluminium, glas, koppar, papper och stål och utgår från de omvandlingsfaktorer för koldioxid som Återvinningsindustrierna tagit fram. Utöver dessa materialslag samlar in och återvinner flera andra typer av material (se tabell på sidan 12). För dessa materialslag 19 finns 060tyvärr ännu inte branschgemensamma omvandlingsfaktorer, varför de inte tagits med i beräkningarna s klimatpåverkan

7 Minskade transporter i Göteborgs kommun Under tog vi ytterligare ett steg i vårt hållbarhetsarbete. I de geografiska områden där förutsättningarna fanns började vi använda diesel med inblandning av tallolja som bränsle i våra fordon. Talloljan är en restprodukt från den svenska pappersmassaindustrin och inblandning av den gör att vi förbrukar mindre mängd fossil diesel. Under har sammanlagt förbrukat cirka 940 kubikmeter talloljediesel 2, vilket innebär minskade utsläpp av fossil koldioxid med drygt 170 ton jämfört med motsvarande mängd vanlig diesel. Vi fortsätter att minska vår egen miljöpåverkan tar det egna hållbarhetsarbetet på stort allvar. Genom att ständigt utvärdera och förfina våra processer minskar vi löpande vår negativa miljöpåverkan. För att kunna följa upp arbetet och se vilket resultat det ger genomför vi årligen en energi- och utsläppskartläggning. Tillsammans med Göteborgs kommun genomförde under ett projekt för att se över rutinerna för insamling av hushållsavfall. Syftet var att lägga om insamlingsturer för att minska transportmängden och därmed klimatpåverkan. Projektet pågick i fyra månader och berörde cirka kunder. För att kunna lägga om insamlingsturerna delades hela området upp i tre mindre delar. Sedan utvärderade vi på fyllnadsgraden i våra bilar och anpassade storleken på kärl hos kunderna. Resultatet blev att alla kunder som tidigare hade insamling varje vecka gick över till insamling varannan vecka. Med anpassad utrustning hos varje kund och optimerade insamlingsturer kan vi idag samla in samma mängd material med mycket färre transporter en vinst både för miljön och ekonomin. 7 Den första kartläggningen gjordes för När vi nu samlat in års siffror, har vi för första gången fått siffror som vi kan jämföra med varandra. Det återstår dock en hel del arbete för oss under 2012 för att skapa en metodik som gör att siffrorna blir mer relevanta och ger ytterligare möjligheter att använda resultatet som jämförelsematerial för våra olika affärsenheter. Totalt sett ligger våra utsläpp kvar på samma nivå som Då våra godstransporter står för en så stor del av utsläppen, se figur 2, har vi valt att titta närmare på utvecklingen för dessa. Den avgörande förändringen mellan åren står transporter för avsättning av råvaror för, där antalet ton-km har ökat med nästan 340 %. Denna transportökning beror på vårt nya samarbete med SCA där vi sköter både lager och logistik för deras försörjning av returråvara. Tack vare att merparten av dessa transporter görs med tåg eller båt blev motsvarande utsläppsökning 87 %. Vad gäller transporter för insamling av material har en förskjutning skett med en minskning av inköpta transporter och en ökning av transporter i egen regi. Tack vare vår användning av talloljediesel och förändrad transportplanering har våra direkta utsläpp inte ökat, trots ökat transportarbete. Figur 2. Fördelning av utsläppskällor (2010 års siffror i parentes) Inköpta transporter, insamling 22% (37%) Inköpta transporter, avsättning 34% (18%) Uppvärmning 0,2% (0,2%) Egna transporter 27% (28%) Produktionsmaskiner 11% (11%) Tjänstebilar 1% (1%) Resor 2% (2%) El och värme 3% (3%) 2 Talloljediesel är biodiesel som innehåller 3-15 % inblandad tallolja, beroende på årstiden, och 7 % RME (biobränsle gjord på rapsolja). Läs mer om talloljediesel här:

8 Tabell 1. Energikartläggning och koldioxidutsläpp Direkt energianvändning och utsläpp Förbrukning (m 3 ) Utsläpp (ton CO 2 ) Förbrukning (m 3 ) Utsläpp (ton CO 2 ) Förändring, förbrukning Förändring, utsläpp Uppvärmning Eldningsolja % -8 % Godstransporter Bensin 3 7 Diesel % 0 % - varav talloljediesel Naturgas (Nm 3 ) % -11 % Biogas (Nm 3 ) % -15 % Produktionsmaskiner Diesel % 0 % Tjänstebilar Bensin % -69 % Diesel % 110 % Naturgas (Nm 3 ) Biogas (Nm 3 ) % 900 % Etanol E % -94 % Summa % -1 % Indirekt energianvändning och utsläpp från köpt el och värme MWh Utsläpp (ton CO 2 ) MWh Utsläpp (ton CO 2 ) Förändring, förbrukning Förändring, utsläpp El (förnyelsebar) % 30 % El (ospecificerad)* % 45 % Fjärrvärme % -15 % Summa % 22 % Övriga relevanta utsläppskällor Tjänsteresor** Sträcka (km) Utsläpp Utsläpp Sträcka (km) (ton CO 2 ) (ton CO 2 ) Flyg Tågresor Buss Bil (privatbil i tjänsten, hyrbil samt taxi) Summa Inköpta godstransporter Godstransporter, avsättning av råvaror (ton-km)*** Godstransporter, externa åkerier, diesel (m 3 ) Godstransporter, externa åkerier, -varav talloljediesel (m 3 ) Transporter/ Bränsle Utsläpp (ton CO 2 ) Transporter/ Bränsle Utsläpp (ton CO 2 ) Förändring, transporter/ bränsle Förändring, utsläpp % 87 % % -41 % Summa % Totalt % *Emissionsfaktorn för Svensk elmix varierar mellan åren beroende på inblandning av marginalel, som oftast består av kolkraft. Detta orsakar högre utsläpp trots lägre förbrukning. **Under blev beräkningsunderlaget för tjänsteresor mer heltäckande. Detta gör att klimatpåverkan från tjänsteresor inte är jämförbar mellan 2010 och. ***I hållbarhetsredovisningen för 2010 redovisades uppgifter från I redovisningen ovan är antal ton-km och motsvarande utsläpp angiven för godstransporter som avser avsättning av råvaror under Detta förklarar skillnaden i redovisade ton-km och utsläpp mellan årets och förra årets rapport.

9

10 Vi bedriver ansvarsfulla affärer 10 Vi skapar värde för våra kunder Det är viktigt för våra kunder att återvinna. s kunder kan känna sig trygga i att vår restproduktshantering sker på ett ansvarsfullt sätt. Vi ställer höga krav genom hela kedjan. Det innebär att vi hjälper våra kunder att identifiera nya och smartare lösningar men också att vi säkerställer att återvinningen blir så effektiv som möjligt. Det handlar bland annat om att minimera transporter och att se till att så mycket material som möjligt blir återvunnet. För är den så kallade avfallstrappan en central del i verksamheten. Vi strävar efter att hela tiden hantera materialen så högt upp i trappan som möjligt. Det kräver att vi hela tiden är innovativa och utvecklar nya lösningar för återvinning. Vårt mål är att alltid skapa största möjliga miljönytta för våra kunder. Att förflytta sig uppåt i avfallstrappan ger också ekonomiska fördelar. De material som återfinns på en lägre nivå i trappan har ofta inget värde alls eller har ibland till och med ett negativt värde, vilket innebär att kunden får betala en avgift för att bli kvitt materialet. Högre upp i trappan har det ett värde och kunden kan då få betalt för materialet. När vi gör en insats för miljön gör vi samtidigt en insats för att minska kundens kostnader för restproduktshantering. Vi gör på detta sätt dubbel nytta. har också antagit återvinningsbranschens framtida utmaning; att ställa krav på de kunder som köper bearbetat material. Det innebär att vi i dialog och samarbete med kunderna försöker säkerställa en trygg arbetsmiljö i hela kedjan. En utmaning inom detta område är säkerheten hos de aktörer som arbetar med demontering av använd elektronik. Under har samlat in totalt 1,3 miljoner ton material (inklusive farligt avfall). Under året har vi sett viss tillströmning av kunder som framför allt behövt bli av med fyllnadsmassor och brännbart material. Detta har medfört ökade mängder material som skickats till deponi respektive energiutvinning, se tabell på sidan 12. Trots detta har drygt 90 % av allt material vi samlat in gått till återvinning.

11 I samarbete med L&T Recoil lyfts avfall högre i avfallstrappan Värdelöst blir värdefullt I det som är förbrukat finner vi enorma resurser. Det är ingen tillfällighet att vårt motto är Mer att hämta. Med det menar vi att desto mer använt material som vi får möjlighet att hämta, desto mer kommer att återvinnas. Men också att det ger mer miljövinster för samhället och mer värde för våra kunder genom effektiv och lönsam återvinning. samlar in alla typer av material. På våra produktionsanläggningar bearbetas bland annat papper, plast, glas och metall för återvinning. Av det bearbetade materialet skapas ny råvara som distribueras till mottagare som i sin tur använder råvaran för att tillverka nya produkter. Olika typer av brännbart material sorteras för att ge så effektiv energiutvinning som möjligt. Farligt avfall tas om hand på ett säkert sätt för att skydda människa och miljö. På våra produktionsanläggningar förbereder vi materialet för återvinning. Papper sorteras i en mängd olika kvaliteter, pressas och balas innan det skickas till olika pappersbruk. Plast sorteras, balas och skickas till företag som tillverkar till exempel plastpåsar och sopsäckar. Glas krossas och används sedan främst vid tillverkning av isoleringsmaterial för byggindustrin. Bearbetning av elektronik och metaller sker vanligtvis i flera steg. Metall sorteras i olika sorter och kvaliteter och klipps ofta till mindre bitar innan det skickas till olika metallindustrier. Elektronik demonteras och sorteras innan materialet skickas till återvinning. Nytänkande kännetecknar vår verksamhet. påbörjade ett samarbete med L&T Recoil som är ett finskt raffineringsföretag. Målet för samarbetet är att återvinna smörjolja och omvandla det till basolja av hög kvalitet. Basoljan används sedan för tillverkning av ny smörjolja, vilket bidrar till att mindre ny olja behöver utvinnas. Att använda återvunnen olja i stället för råolja i tillverkningen av basolja ger 40 % lägre koldioxidutsläpp och kräver 60 % mindre energi. Smörjolja skickas annars ofta till förbränning för energiutvinning. I och med samarbetet med L&T Recoil kan vi istället återvinna smörjoljan och därmed lyfta materialet högre upp i avfallstrappan, vilket ger vinster för både miljö och ekonomi. Satsningen påbörjades i Sundsvall med omnejd. I satsningens första steg deltog ett antal bilverkstäder. Under året genomfördes ett arbete för att säkerställa att rätt och säker utrustning för insamling fanns på verkstäderna och insamlingen påbörjades. Under våren 2012 kommer vi att kunna se resultatet. Målsättningen är att vi snart ska kunna erbjuda samma lösning till alla våra kunder i hela landet. 11 Figur 3. Avfallstrappan MINIMERING ÅTERANVÄNDNING ÅTERVINNING ENERGIUTVINNING DEPONERING ton ton ton ton ton ton

12 12 För oss är det extra viktigt att säkerställa att så mycket som möjligt av det icke-förnyelsebara materialet som vi samlar in återvinns. Eftersom det utgör en ändlig resurs vill vi säkerställa att det återvinns så många gånger som möjligt. Under skickade vi 98 % av allt insamlat icke-förnyelsebart material till återvinning. Genom detta hjälper vi till att minska användningen av jordens begränsade resurser. Nedan följer en lista över våra stora flöden av insamlat material och hur de används i återvinningskedjan. Papper och wellpapp blir till nytt papper, kartong eller wellpapp. Tidningspapper blir till nytt tidningspapper, toalett- och hushållspapper samt wellpapp. Metall används som råvara för tillverkning av nya metallprodukter. Plast blir till ny plast, exempelvis plastpåsar och plastförpackningar. Glas blir till nytt glas eller används exempelvis till isoleringsmaterial och flaskor. Tabell 2. Insamlat material 2010 Material Hanteringsmetod Vikt (ton) Vikt (ton) Förnyelsebart Papper Återvinning Brännbart Energiutvinning Trä Energiutvinning Fyllnadsmassor och jord Deponering Icke-förnyelsebart Metall Återvinning Glas Återvinning Plast Återvinning Icke brännbart material Deponering Övrigt Återvinning Restavfall Återvinning Farligt avfall* i.u. 979 Elektriskt och elektroniskt avfall Återvinning i.u. 861 Farligt avfall till deponering/ destruktion Deponering/destruktion i.u. 104 Läkemedelsrester Energiutvinning i.u. 13 Totalt i.u. inga uppgifter. * På grund av den komplexa sammansättningen av farligt avfall är det inte uppdelat i förnyelsebart och ickeförnyelsebart material.

13

14 Vi vårdar våra relationer med kunder och leverantörer 14 Hållbara kundrelationer Vi utvecklas genom våra kunder och vårt mål är att även bidra till våra kunders utveckling. Tillsammans blir vi allt bättre på att tänka nytt och att tänka hållbart. har i 60 år haft långsiktiga kundrelationer som fokus. Genom dialog och ökad kunskap bidrar vi till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet i våra kunders verksamheter. erbjuder nya och befintliga kunder utbildning om återvinning, källsortering och de miljövinster inklusive energibesparingar som dessa medför. Under påbörjade vi en satsning på att kompetensutveckla vår säljorganisation inom hållbarhetsområdet. Vi tog tillsammans fram ett presentationsmaterial i syfte att underlätta för säljarna att diskutera och kommunicera hållbarhetsfrågor med våra kunder. Det kompetenshöjande arbetet inom säljkåren kommer att intensifieras under 2012, något vi hoppas ska ge oss både bättre möjligheter att lyfta kundernas material i avfallstrappan och stärka vår hållbarhetsprofil. Vi lägger även stor vikt vid att med utgångspunkt i vår statistik återrapportera resultatet av respektive kunds återvinning. Med hjälp av statistiken kan vi hjälpa kunderna att bättre förstå hur avfallssituationen ser ut i det egna företaget och vart det insamlade materialet tar vägen. Vidare kan vi följa upp och visa på de framsteg som gjorts, både när det gäller att ta hand om olika material på ett riktigt sätt, och när det gäller att visa de ekonomiska vinster som en bättre hantering medfört. menar vi till exempel att vi bara ska skicka ut fakturor som är korrekta, tydliga och lätta att förstå. Det betyder också att vi har färre missade hämtningar. Vidare betyder det att vi blir effektivare och sparar tid och pengar. Alla processer sammantagna påverkar hur kunden upplever oss och vår tjänstekvalitet. Nöjd Kund Index (NKI) Att våra kunder är nöjda är avgörande för oss. Resultatet i s undersökning om kundnöjdhet från december visar både en positiv trend över åren och att målet för överträffades. Det positiva resultatet i kundundersökningen beror framförallt på en förbättrad relation till kunderna. Detta är ett resultat av en medveten satsning på mer frekventa och fördjupade kundkontakter. Hög kvalitet i verksamheten, bland annat att hämtningar sker i tid, bidrog också till det positiva resultatet. Kundundersökningen baseras på en kvalitetssäkrad och standardiserad metodik; Nöjd Kund Index (NKI). Undersökningen är intervjubaserad och handlar om hur nöjda kunderna var med hämtningar, kundservice, besök samt tjänsteutbud. Hösten genomfördes totalt 200 intervjuer. Urvalet av deltagande kunder gjordes slumpmässigt och med en jämn fördelning mellan olika kundgrupper. IL Recycling har satt upp ett långsiktigt mål att uppnå ett NKI på 4,30 år Figur 4. Nöjd Kund Index Med hjälp av statistiken kan vi också tillsammans med kunden diskutera nya lösningar som ger ännu fler miljöfördelar och ekonomiska besparingar. Eftersom hållbarhetsarbete oftast kräver att förändringar genomförs är det viktigt att kunna visa att dessa ansträngningar ger ett positivt resultat Utfall Mål 3,98 4,00 3,99 4,10 4,14 Processorientering för nöjdare kunder För oss på är gott affärsmannaskap och förståelse för våra kunders förväntningar en viktig del för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling av verksamheten. drev ett utvecklingsarbete där effektivisering av våra interna processer var i fokus. Målet var att förbättra effektiviteten och skapa tydligare rutiner i vår egen verksamhet för att ytterligare höja kvaliteten och få ännu nöjdare kunder. är sedan länge certifierade enligt ISO 9001 och och i det inbegrips också ett processorienterat arbetssätt. Ett av våra rättesnören i arbetet var Mindre fel/mer rätt. Med det

15 s kunder ser positivt på hållbarhetsarbetet men uppfattar inte i lika stor utsträckning som tidigare att har en tydlig hållbarhetsprofil. En av orsakerna kan vara att kundernas kunskap om hållbarhetsfrågor har ökat och att de därför har högre krav än tidigare. Vi ser detta som en utmaning att satsa mer på att bli ännu tydligare i vår hållbarhetskommunikation. Goda leverantörer Samarbetet med leverantörer spelar en avgörande roll för att ska kunna ta ett kliv uppåt i vår strävan att utveckla vår verksamhet på ett hållbart sätt. Det ska kännas tryggt och säkert att samarbeta med. Det är därför vi arbetar aktivt med att se till att hela vår leverantörskedja utvecklas på ett hållbart sätt. Vi på tror på att långsiktiga relationer och nära samarbete med våra leverantörer dessutom skapar ökad lönsamhet, både för leverantörerna och för oss själva. Ett led i detta samarbete är att vi i dialog med våra leverantörer utvecklar konkreta uppföljningsrutiner. Vi har en inköpspolicy som ställer krav vid val av leverantörer och vid övriga inköp. Den säkerställer att vi prioriterar miljövänliga lösningar vid inköp av material, utrustning och tjänster, och att urvalet sker ur ett livscykelperspektiv. För att bli leverantör till måste företaget genomgå en leverantörsbedömning. Inom ramen för bedömningen ställer vi krav på att leverantören följer riktlinjerna i vår uppförandekod (se nästa avsnitt) och att de har ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete. Mer än hälften av de transporter vi genomför sker med externa åkerier som vi handlar upp separat, varför kraven på dessa leverantörer blir extra viktiga. har utvecklat specifika kriterier för hur dessa transporttjänster ska upphandlas för att vi så långt det är möjligt ska säkerställa att vi väljer det från miljösynpunkt bästa alternativet. För att säkerställa att de befintliga leverantörerna lever upp till de krav vi ställer genomför vi leverantörsutvärderingar. Utvärderingarna omfattar alla våra betydande leverantörer. Dessa utgörs av de företag som levererar utrustning och material som används på våra produktionsanläggningar, i vår transportorganisation eller ute hos kunder. Under har följt upp samtliga betydande leverantörer. Vi tar även hänsyn till miljöaspekter vid inköp av tjänster och produkter med anknytning till våra kontor. Exempelvis är våra trycksaker miljömärkta och tryckta på återvunnet papper. Alla våra tjänstebilar är miljöbilar. Vidare påbörjades under ett arbete med att utrusta tio konferensrum runt om i landet för videomöten. Målet med detta är att kraftigt minska antalet tjänsteresor, vilket i sin tur minskar vår negativa miljöpåverkan. 15

16 16 Vår uppförandekod har alltid lagt stor vikt vid frågor kring ansvarstagande. Det gäller ansvar för våra medarbetare och kunder liksom ansvar för miljö, hälsa och säkerhet. En viktig del av detta ansvar är den uppförandekod som vi antog Uppförandekoden ska ge vägledning till anställda och affärspartners kring frågor som rör affärsetik, mänskliga rättigheter, miljöansvar samt lagar och förordningar. För att vi på ett trovärdigt sätt ska kunna ställa krav på leverantörer och mellanhänder som förmedlar våra produkter är det av största vikt att vi själva lever upp till koden. Alla medarbetare måste känna till och följa denna kod, och alla chefer har ansvar för att informera sina medarbetare och säkerställa att koden efterlevs i hela organisationen. Genomgång av uppförandekoden är också ett självklart inslag på den introduktionsutbildning som alla nyanställda genomgår. Vi förväntar oss dessutom att alla leverantörer, kunder som köper bearbetat material från oss, liksom övriga mellanhänder och samarbetspartners lever upp till denna kod. Att ställa krav på sina kunder är en stor utmaning för hela återvinningsbranschen. Vi har kommit en bit på väg genom att kommunicera uppförandekoden på personliga möten till våra kunder. Vår målsättning är att följa upp samtliga kunder utanför OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Uppföljning av kunder som köper material för återvinning görs enligt följande prioritering: 1. Kunder utanför OECD 2. Kunder inom OECD, men utanför Sverige 3. Kunder inom Sverige Under har vi följt upp och återkopplat till två kunder inom kategori 1 efter att de har fått information om vår uppförandekod. Det har dock inte förekommit några avvikelser. Vår fullständiga uppförandekod finner du på ilrecycling.com

17

18 Medarbetare 18 HÄLSA KOMPETENS Under har vi lagt stort fokus på processorienteringsarbete, med syfte att effektivisera det interna arbetet och höja kvaliteten på vår verksamhet. Samtidigt vill vi skapa förutsättningar för att få ännu nöjdare medarbetare. MEDARBETAR- SKAP NÖJDA, FRISKA OCH ENGAGERADE MEDARBETARE LEDARSKAP Detta arbete har framför allt berört stora delar av den administrativa personalen som fått en stor möjlighet att bidra till att effektivisera de interna processerna. Medarbetarna har fått möjlighet att tycka till, komma med egna idéer och påverka verksamhetsutvecklingen. Processorienteringsarbetet har skapat både engagemang och delaktighet, men har också givit möjligheter för alla att påverka och samtidigt växa och utvecklas i den egna rollen. Figur 5. Nöjd Medarbetar Index Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och ambassadörer för vår verksamhet. Vi är övertygade om att det är engagerade, kompetenta och nöjda medarbetare som bäst kan bidra till att vi får nöjdare kunder. Därför är det viktigt för oss att ha ett genomtänkt system som säkerställer att våra medarbetare utvecklas och sprider våra värderingar vidare till kunder och leverantörer. s fyra nyckelområden för att öka medarbetarnas engagemang, trivsel och frisknärvaro är: medarbetarskap, hälsa, kompetens och ledarskap. Medarbetarskap är en målstyrd verksamhet. Därför är det viktigt att alla medarbetare förstår sin roll och hur den bidrar till helheten. I förlängningen ger det också hållbara affärer. För att ständigt utvecklas, förbättras, skapa delaktighet och nå våra mål lägger vi stor vikt vid våra utvecklingssamtal. Genom en strukturerad och konstruktiv dialog mellan chef och medarbetare identifierar vi utvecklingsmöjligheter för både medarbetaren och företaget. s värderingar: värdeskapande, ansvarstagande, nytänkande och närvarande, ligger till grund för utvecklingssamtalen. Vi följer upp att samtalen genomförs och under har 76 % av medarbetarna haft utvecklingssamtal, en ökning med 4 % jämfört med Antalet anställda har ökat med knappt 10 % under och vid utgången av året uppgick det totala antalet till 565 anställda. Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 39% Utfall 2006 Mål 47% % % 54% 55% Den årliga medarbetarundersökningen Nöjd Medarbetar Index (NMI) är en indikator på hur väl våra medarbetare trivs på sin arbetsplats. Undersökningen baseras på en enkät där frågorna värderas på en sex-gradig skala. NMI är den andel av de tillfrågade som svarat antingen 5 eller 6, där 6 anger högsta värdet. Resultatet av års undersökning visar en fortsatt positiv trend. De två senaste mätningarna visar ett väsentligt bättre resultat jämfört med tidigare år. Andelen mycket nöjda medarbetare har ökat från 54 % till 55 %. Trots ett mycket bra resultat för har vi inte uppnått våra ambitiösa mål. Tabell 3. Antal anställda i Sverige 2010 antal anställda antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Heltid Deltid Män Kvinnor Total

19 Hälsa och säkerhet Ansvarstagande för våra medarbetares hälsa och säkerhet ingår i våra grundvärderingar. De arbetsmiljörisker som vi bedömer som betydande är framförallt kopplade till vår produktions- och logistikverksamhet. Under har vi gjort ett en extra stor ansträngning för att ytterligare förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten på våra produktionsanläggningar. Det vi främst fokuserat på är att utbilda våra medarbetare om risker och rutiner kring säkerhetskritisk utrustning. Vi har kartlagt risker och vidtagit åtgärder för att minska dessa. Varje anläggning har en lokal säkerhetsgrupp som arbetar med ständig förbättring av vårt säkerhetsarbete. Även för besökare på våra anläggningar gäller noggranna säkerhetsregler, exempelvis ställer vi krav på användning av varselväst och skyddsskor. Satsningen på säkerhet har gett ett positivt resultat. Frånvaro på grund av skador har till exempel minskat från 18 stycken 2010 till 10 stycken. Vi har också förbättrat rutinerna kring inrapportering av incidenter som inte föranlett någon olycka eller skada. Det har gett oss förutsättningar att ytterligare förbättra vår säkerhet. Vi har också strikta säkerhetsrutiner kring våra fordon. Samtliga fordon har en pärm med instruktioner, riktlinjer och generella regler för transportsäkerhet. Dessa gäller tillbud och olyckor, arbetsinstruktioner, riskmoment samt regler för körning och vilotid. Alla nyanställda förare får en utbildning i säkerhet. Frisknärvaro är viktigt för oss och därför har våra anställda flera förmåner som ska bidra till en god hälsa. Alla anställda har rätt till ett friskvårdsbidrag på kronor per anställd och år. Vi erbjuder också fri läkarvård och fria hälsoundersökningar. Som tabellen nedan visar var personalomsättningen nästan 9 % högre än den var föregående år. En del av förklaringen till det är att Metals är i ett uppbyggnadsskede och därför anställt många nya med arbetare, samtidigt som flera andra valt att lämna företaget då verksamheten inom Metals i viss mån ändrat inriktning. Inom Service har åkeriverksamheten i egen regi utökats genom övertagande av verksamheter. I övrigt har koncernen haft en förhållandevis stor rörlighet, med många avgångar och samtidigt många nyanställningar. Att befinner sig i ett förändringsskede, vilket är positivt, i kombination med en god arbetsmarknad kan vara en av förklaringarna. 19 Tabell 4. Sjukfrånvaro och personalomsättning 2010 Sjukfrånvaro totalt Sjukfrånvaro, 0-60 dagar Sjukfrånvaro, över 60 dagar Personalomsättning Sjukfrånvaro totalt Sjukfrånvaro, 0-60 dagar Sjukfrånvaro, över 60 dagar Personalomsättning Män 2,8% 2,1% 0,7% - 3,1% 2,6% 0,6% - Kvinnor 1,1% 0,7% 0,4% - 2,9% 2,3% 0,6% - Total 2,4% 1,8% 0,6% 6,4% 3,1% 2,5% 0,6% 15,0% Notera att uppgifter angående sjukfrånvaro är justerade och därför är annorlunda jämfört med hållbarhetsredovisningen för 2010.

20 20 Kompetens Kompetensutveckling är grunden för utveckling. På IL Recycling har varje medarbetare en personlig kompetensutvecklingsplan. Utvecklingsplanerna ger en tydligare bild av hur man som enskild individ tar ansvar för och bidrar till verksamhetens resultat. Regelbunden uppföljning och uppdatering av planen ingår i utvecklingssamtalet. För varje medarbetare som får nya arbetsuppgifter identifierar vi de kompetenser som saknas eller behöver fyllas på. Utbildning är grundläggande för kompetensutveckling. Antalet registrerade utbildningstimmar uppgick under till 5,7 timmar per person baserat på 565 medarbetare. Det är en ökning jämfört med 2010 då antalet utbildningstimmar uppgick till 1,6 timmar per person baserat på 518 medarbetare. Ökningen beror på fler utbildningar men också på att vi förbättrat rutinerna kring inrapportering av antalet utbildningstimmar. Som grund för vår interna kompetensutveckling ligger ett introduktionsprogram för samtliga nyanställda. I det ingår bland annat en grundläggande miljöutbildning, genomgång av verksamhetsledningssystemet samt uppförandekoden. Ledarskap Bra ledarskap är en förutsättning för att skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och vill ta ansvar. arbetar med ett värderingsstyrt ledarskap. Under har vi genomfört en extra satsning på att utveckla detta ledarskap. Alla chefer och vissa utvalda ledare har under genomgått en tvådagarskurs för att bättre kunna agera och leda utifrån våra värderingar och föregå med gott exempel. Vi har dessutom tagit fram en arbetsbok och ett presentationsmaterial för chefer. har inte gjort någon mätning av resultatet av denna satsning i års medarbetarenkät men det kommer att ske under 2012.

21 Om denna redovisning Detta är s tredje hållbarhetsredovisning. Den senaste redovisningen publicerades i mars. Redovisningen ska fungera som en informationskälla för våra intressenter, gällande det hållbarhetsarbete som skett under året. Våra intressenter är befintliga och framtida kunder, leverantörer och medarbetare, ägare samt allmänheten. Redovisningen följer riktlinjerna enligt Global Reporting Initiative (GRI), på C-nivå. GRI är ett internationellt ramverk för hållbarhetsredovisning som ger vägledning för identifiering av innehåll samt beräkning av nyckeltal. En sammanfattning av alla GRI G3 upplysningar i den här redovisningen finns på korsreferenslistan på sidan 22. Information avgränsas till koncernens bolag i den svenska verksamheten under kalenderåret. Metodiken för framtagning av s klimatberäkningar baseras på principerna i Greenhouse Gas Protocol. Energikartläggningen för inkluderar följande avgränsningar och antaganden: Miljösortering på Södertorn AB i Huddinge, som delvis ägs av ingår inte i beräkningarna. Uppgifter om tjänsteresor med personalens egna utlägg saknas och ingår därför inte i klimatberäkningarna. Uppdelning mellan drivmedel avseende tjänsteresor med privatbilar, hyrbilar och taxiresor (gäller ej Taxi Stockholm) baseras på Statistiska Centralbyråns uppgifter om fordonsstatistik för Uppgifter om energiförbrukning på följande kontor; Ekbacksvägen 20 (Stockholm), Industrigatan 11 (Linköping) och Bangårdsgatan 5 (Norrköping), avseende år saknas och klimatberäkningarna avseende dessa kontor baseras på uppgifter från De redovisade ämnesområdena utgår från GRI:s krav på innehåll och väsentliga händelser som berör s arbete. Redovisningens innehåll speglar också våra värderingar värdeskapande, ansvarstagande, nytänkande, närvarande. en är en del av årsredovisningen, varför innehållet i redovisningen inte täcker verksamhetens ekonomiska påverkan. Däremot finns hänvisning till väsentliga ekonomiska nyckeltal i korsreferenslistan. 21 Figur 6. GRI tillämpningsnivåer. STANDARDUPPLYSNINGAR G3 UPPLYSNINGAR OM PROFIL G3 UPPLYSNINGAR OM HÅLLBARHETSSTYRNING G3 RESULTATINDIKATORER & BRANSCHSPECIFIKA RESULTATINDIKATORER INFORMATION INFORMATION INFORMATION C Redovisa: , , Behövs ej Redovisa minst 10 resultatindikationer, och åtminstone en från vardera: social, ekonomisk och miljöpåverkan C+ REDOVISNINGEN BESTYRKT AV UTOMSTÅENDE Redovisa alla punkter Upplysningar om hållbarhetsstyrningen för nivå C och: för varje indikator- 1.2 kategori , B Redovisa minst 20 resultatindikationer, och åtminstone en från vardera: ekonomisk påverkan, miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, anställningsförhållanden och arbetsvillkor, organisationens roll i samhället, produktansvar. B+ REDOVISNINGEN BESTYRKT AV UTOMSTÅENDE Samma krav som för nivå B Upplysningar om hållbarhetsstyrningen Redovisa varje kärnkategori för varje indikatorindikation i G3 och varje branschspecifik* indikator A med hänsyn till väsentlighetsprincipen genom att antingen: a) redovisa indikatorinformation elle b) förklara skälen för att inte redovisa A+ REDOVISNINGEN BESTYRKT AV UTOMSTÅENDE * Branschspecifika tillägg i slutlig version

22 GRI G3 Korsreferenslista HR - hållbarhetsredovisning ÅR - årsredovisning 22 G3 upplysningar Beskrivning Sidnummer 1.1 Uttalande från ledningen HR s Organisationens namn HR s Viktigaste tjänster HR s. 4, ÅR s Organisationsstruktur ÅR s Lokalisering av organisationens huvudkontor ÅR s Länder med verksamhet ÅR s Ägarstruktur och företagsform ÅR s Marknader ÅR s Organisationens storlek HR s. 18, ÅR s Väsentliga förändringar ÅR s Erhållna utmärkelser under redovisningsperioden Kommentar: har inte fått några utmärkelser 3.1 Redovisningsperiod HR s Datum för publiceringen av den senaste redovisningen HR s Redovisningscykel HR s Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll Baksidan av rapporten 3.5 Processer för definition av innehållet HR s Redovisningens avgränsning HR s Eventuella särskilda begränsningar inga 3.8 Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag HR s Förklaring av eventuella förändringar HR s. 8, Väsentliga förändringar sedan föregående redovisningsperiod HR s GRI korsreferenslistan HR s Bolagsstyrning ÅR s Styrelseordförande och VD ÅR s Styrelsens oberoende ÅR s Möjligheter för aktieägare och anställda att påverka styrelsen eller företagsledningen HR s. 18, ÅR s Intressenter HR s Princip för identifiering intressenter HR s , 18 EC1 Skapat och levererat ekonomiskt värde ÅR s. 18 EN1 Materialanvändning i vikt HR s. 12 EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla HR s. 8 EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla. HR s. 8 EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. HR s. 8 EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser HR s. 8 LA1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor HR s. 18 LA2 Antal anställda som slutat och personalomsättning HR s. 19 LA3 Förmåner som ges till heltidsanställd personal och som inte omfattar tillfälligt eller deltidsanställda HR s. 19 LA4 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal HR s. 18 LA7 Omfattningen av skador och frånvaro HR s. 19 LA10 Genomsnittligt antal och utbildningstimmar per anställd och år HR s. 20 LA12 Andel anställda som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation HR s. 18 PR5 Rutiner för kundnöjdhet HR s. 14 HR2 Leverantörer som har granskats avseende efterlevnad av mänskliga rättigheter HR s

23

24 är en helhetsleverantör av återvinningstjänster. Vi tar hand om allt som blir över och skapar värde genom att återvinna så långt det är möjligt. Vi hanterar alla materialslag och erbjuder tjänster för olika behov och branscher. Slutprodukten är värdefull råvara som vi levererar till industrin i Sverige och utomlands. Vår utgångspunkt är att det alltid finns mer att hämta: mer miljövinster för samhället mer återvunnet material som råvara och mer värde för våra kunder genom effektiv och lönsam återvinning. För oss själva innebär mer att hämta en utmaning att ständigt utveckla hållbara tjänster. Vi ser till att våra kunder har de bästa lösningarna och vi ansvarar för att allt går rätt till. Koncernen har 600 anställda med rikstäckande verksamhet i Sverige och Polen. Företaget ägs av Fiskeby Board, SCA, Smurfit Kappa och Stora Enso. ilrecycling.com +46 (8)

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING INNEHÅLL 4 5 6 8 10 16 18 Vi möjliggör ett hållbart samhälle Vi skapar värde ur det som blir över Vi tar ansvar för våra affärer Vi hjälper våra kunder & leverantörer att bli

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar GRI-bilaga 2012 GRI-bilaga 2012 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2012 samt denna bilaga. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s)

Läs mer

GRI uppfyllelse Principer för rapportering

GRI uppfyllelse Principer för rapportering uppfyllelse Principer för rapportering Mannheimer Swartling avser att regelbundet ge ut en hållbarhetsredovisning som redogör för hållbarhetsarbetet, beskriver framtida mål och ambitioner, hur vi avser

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning 2016 Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52 jm GRI INDEX 2012 1 JM GRIindex 2012 JM rapporterar 2012 för första gången sitt hållbarhets arbete enligt Global reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Vårt GRIindex omfattar de enligt GRI obligatoriska

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment,

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment, ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

HEBA GRI-bilaga 2015

HEBA GRI-bilaga 2015 HEBA GRI-bilaga 2015 Bakgrundsinformation, metoder, antaganden och kompletterande fakta för hållbarhetsinformation presenterad i HEBAs årsredovisning. Med start 2015 följer redovisningen av HEBAs hållbarhetsarbete

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer Kompletterande information till Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2013

Kompletterande GRI indikatorer Kompletterande information till Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2013 Kompletterande GRI indikatorer 2013 Kompletterande information till Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2013 Personalrelaterade uppgifter Redovisningen följer de gemensamma principer som beskrivs

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014 Swedesurvey AB 1 Index Hållbarhetsredovisning 2014 Rapporterad Delvis rapporterad Ej tillämplig (Samtliga sidhänvisningar refererar till Swedesurveys Hållbarhetsredovisning 2014 eller Swedesurveys Årsredovisning

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2010-01-01 till 2010-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 Ord från miljöchefen Våren är här och det har blivit dags att summera UNIT4 Agressos miljöarbete 2012. Just den här våren

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2012-01-01 till 2012-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014 GRI-KOMPLEMENT med Index 2014 GRI-komplement 2014 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt detta GRI-komplement med Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015

KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 2015 KUNGSLEDEN GRI-BILAGA 25 Det här dokumentet är en bilaga till Kungsledens årsredovisning och innehåller bakgrundsinformation, metoder och antaganden om Kungsledens hållbarhetsarbete. Med start i årsredovisningen

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer sedan

Läs mer

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport Edita Bobergs AB - extern klimatrapport FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.editabobergs.se Verksamhetsområde Grafisk industri Beräkningsperiod 2008 Kontaktperson Peter Danielsen NYCKELTAL Antal Anställda

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Klimatrapport Envima 2015 south pole group

Klimatrapport Envima 2015 south pole group Klimatrapport Envima 2015 south pole group South Pole Carbon Asset Management Ltd. Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland +41 43 501 35 50 info@thesouthpolegroup.com thesouthpolegroup.com Företagsuppgifter

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Korsreferenstabell GRI

Korsreferenstabell GRI Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2010: Korsreferenstabell GRI Posten Nordens hållbarhetsredovisning för 2010 är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning,

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015 GRI-index 2015 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovisning. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för redovisning

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2009-01-01 till 2009-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport FÖRETAGSINFORMATION Webadress Verksamhetsområde Beräkningsperiod 20071130-20081130 Kontaktperson Margareta Ivarsson www.margaretaivarsson.se Konsult - Skräddarsydd

Läs mer

Utfall GRI-indikator Sidhänvisning/kommentar FN:s Global Compact principer 1)

Utfall GRI-indikator Sidhänvisning/kommentar FN:s Global Compact principer 1) Global Reporting Initiative (GRI) index PostNords hållbarhetsredovisning för 2012 är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0. Följande

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Radisson Arlandia Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport täcker

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Klimatrapport 2014. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2014. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2014 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Helena

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Capacities of sinks are limited!

Capacities of sinks are limited! Capacities of sinks are limited! Size of Earth s atmosphere Size of Earth s water. Source: Nieman/Novartis; Döberl Klimatneutralisering och företagsnätverket BLICC 1. Stena Metall 2. Återvinning är resurseffektivt

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning

GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning Detta är NCC:s andra hållbarhetsredovisning och avser verksamhetsåret 2011. NCC redovisar sitt hållbarhetsarbete årligen och sedan 2010 ingår hållbarhetsredovisningen

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

MILJÖFÖRDELAR MED ÅTERVUNNET MATERIAL SOM RÅVARA

MILJÖFÖRDELAR MED ÅTERVUNNET MATERIAL SOM RÅVARA MILJÖFÖRDELAR MED ÅTERVUNNET MATERIAL SOM RÅVARA Producerad hösten 2002 för Återvinningsindustrierna av Håkan Nordin Miljökompassen AB 1 FÖRORD Återvinningsbranschen är en viktig och växande råvaruindustri.

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Inköpspolicy Miljöledningssystemet

Inköpspolicy Miljöledningssystemet Utgivare: Joachim Lundberg Publiceringsdatum: 2016-02-03 Senast sparat: 2016-02-03 14:58 : Version: 1.0 Dokumentstatus: Godkänd SE-118 60 Stockholm, Sweden, Telefon: +46 (0)8 51 90 90 00 Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer