Hållbarhetsredovisning 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

2 Innehåll Kort om SP-koncernen Strategi och analys Organisationsprofil Information om redovisningen Bolagsstyrning och engagemang Hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer Ekonomisk påverkan Kort om SP-koncernen Miljöpåverkan Social påverkan GRI-index Oberoende bestyrkanderapport Förkortningar SP-koncernen har cirka 1000 medarbetare och omsätter ca 1 miljard kronor. Dotterbolag i koncernen är: SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik YKI, Ytkemiska Institutet CBI Betonginstitutet* Glafo, Glasforskningsinstitutet* SMP Svensk Maskinprovning JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik* SP har cirka kunder från småföretag till stora internationella koncerner. Mer än 60% av medarbetarna är akademiker och ca 260 har forskarutbildning. Vi utger årligen ungefär 550 vetenskapliga rapporter och 350 populärvetenskapliga artiklar och medverkar med ca föredrag vid seminarier och konferenser, etc. Vi leder eller medverkar löpande i ett 60-tal EU-projekt. Inom organisationen finns för närvarande ca 70 forskarstuderande, 14 forskarexamina har under senaste året avlagts av medarbetare. Vi har också 24 medarbetare som är professorer vid tekniska högskolor och universitet. VI samarbetar med ett 100-tal institutioner på svenska och internationella universitet och högskolor. *) Ägs till 60 % av SP och 40 % av näringslivet. 2 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

3 Strategi och analys Vi har ett uttalat mål att utvecklas till ett internationellt ledande institut. Miljö- och energiteknik är ett viktigt forskningsområde I SP:s roll som forskningsinstitut ligger att medverka till innovation, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. Hållbarhetsperspektivet finns därför etablerat redan i vår vision, affärsidé och strategi. En central del av vår strategi är att bygga långsiktiga relationer till våra kunder och skapa värde för dem. Vi skall också öka volymen internationella uppdrag och projekt. För att lyckas med detta utvecklar vi starka forskningsmiljöer i nära samverkan med näringsliv, universitet, högskolor och andra institut. Vårt största bidrag till hållbar utveckling är de många projekt som vi genomför i samverkan med våra kunder med syfte att utveckla och använda ny konkurrenskraftig energioch miljöteknik. Vi avser att tillsammans med övriga institut inom RISE Holding under kommande år utveckla metoder för att kunna mäta och redovisa effekterna av våra insatser i dessa projekt. Vi vill också ytterligare stärka relationen med våra kunder genom profilaktiviteter, särskilda kundansvariga och ett utvecklat affärsmannaskap. Vårt goda resultat under 2010 i den årliga undersökningen av kundnöjdhet presenteras i avsnitt Produktansvar. Vi har ett uttalat mål att utvecklas till ett internationellt ledande institut inom bl.a. miljö- och energiteknik. Fokuseringen på klimatfrågor förväntas bestå under lång tid. Vi bidrar genom bred kompetens och spetskunnande inom för klimatarbetet viktiga områden som bygg, energi, transport, jordbruk och livsmedel. Under 2010 etablerade vi två nya kompetensplattformar för utveckling av spetskompetens inom områdena: biodrivmedel samt effektiv miljövänlig livsmedelsproduktion. Genom ett aktivt eget miljöarbete vill vi vara ett föredöme och successivt minska den påverkan vår egen verksamhet har på miljön. Våra betydande miljöaspekter är resor och transporter, kemikaliehantering, produktion av avfall samt energiförbrukning i laboratorier och kontor. Under senare år har vi gjort investeringar i system för effektiv driftövervakning och andra effektivitetshöjande åtgärder. Vi har ökat användning av miljöbilar och videokonferenser, infört en ny vattenreningsanläggning samt infört effektiva system för sortering av avfall och för säkrare kemikaliehantering. Vi har som mål att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser för teknologer. För att lyckas arbetar vi vidare med vår modell för kontinuerlig kompetensutveckling och fördjupar vårt samarbete med universitet och högskolor. Ett särskilt karriärutvecklings- och ledarskapsprogram introducerades under 2009 och drevs vidare under Ett av våra mål är att sjukfrånvaron förblir låg. Detta uppnås genom ett aktivt förebyggande hälsoarbete och en god arbetsmiljö. Under 2009 genomfördes en medarbetarundersökning med hjälp av en extern konsultfirma. Resultatet anges med hjälp av ett NMI-index ( nöjd medarbetarindex ). SP:s medelresultat var 69 vilket är bättre än normala resultat för andra liknande organisationer som ofta ligger i intervallet Nästa undersökning genomförs under våren Vi tar ett aktivt ansvar i relation till kunder, samarbetspartners, leverantörer och medarbetare. Detta är av avgörande betydelse för att vi skall lyckas nå vår vision, att bli ett internationellt ledande forskningsinstitut. Denna redovisning visar att vi har kommit en bra bit på väg. Maria Khorsand Verkställande direktör och koncernchef HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 3

4 Verksamhet och organisation Verksamhet och tjänster SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB är moderbolag i en koncern innefattande sex aktiva hel- eller delägda dotterbolag och ett intressebolag Ägarens uppdrag till SP är att, som en del av den nya institutsstrukturen, genom behovsmotiverad forskning och utveckling och ett brett utbud av tekniska tjänster bidra till tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. Vår strategi är att vara en aktör med stor tvärteknisk kapacitet och att erbjuda kunderna kompetens i alla led från utveckling och tillverkning till användning och återvinning. Kärnområdet är tillämpad/behovsstyrd forskning och innovation för att utveckla kunskap till användbara och funktionella material, produkter och processer, och därmed skapa värde för våra samarbetspartners. Vi utvecklar starka forsknings- och innovationsmiljöer i nära samverkan med näringsliv, högskolor, universitet och andra institut. Koncernen använder sig inte av outsourcing i den verksamhet som bedrivs. Organisationsstruktur Inom SP:s teknikbaserade linjeorganisation byggs starka, vetenskapligt inriktade forsknings- och innovationsmiljöer vid enheter och dotterbolag. Kompetens och resurser från dessa miljöer sätts samman i profiler, som svarar mot behoven inom olika branscher och sektorer. Verksamheten inom moderbolaget är organiserad i åtta tekniska enheter samt centralt tekniskt och administrativt stöd. Moderbolaget har sitt säte i Borås. Här finns också koncernens huvudkontor. CBI Betonginstitutet AB är ett till 60 % ägt dotterbolag. Resterande 40% ägs av Stiftelsen Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. CBI har sitt säte i Stockholm. Verksamheten omfattar forskning, utveckling, utbildning och provning inom området cement, betong, ballast och natursten. Glafo AB är ett till 60 % ägt dotterbolag. Resterande 40% ägs av Glasforskningsföreningen Glafo. Bolaget har sitt säte i Växjö. Verksamheten omfattar forskning, provning och analyser inom glasområdet. JTI Institutet för Jordbruks- och miljöteknik AB är ett till 60% ägt dotterbolag. Resterande 40% ägs av Stiftelsen Jordbruksoch Miljöteknisk Forskning. Bolaget har sitt säte i Uppsala. Verksamheten omfattar forskning, provning och analyser inom områdena jordbruks- och miljöteknik. ASTA Active Safety Test Area AB är ett intressebolag där SP äger 50% och Chalmers äger 50%. Koncernens verksamhet bedrivs av medarbetare med anställning i Sverige. Uppdrag och projekt för utländska kunder genomförs normalt av koncernens egna medarbetare. I de fall underleverantörer anlitas skall dessa uppfylla krav som motsvarar vad som gäller inom koncernen i fråga om arbetsvillkor, miljö och kvalitet. Dotterbolaget SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, ägt till 100%, bedriver tekniskvetenskaplig forskning och utveckling inom livsmedel och bioteknik. SIK har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget YKI, Ytkemiska Institutet AB, ägt till 100%, bedriver forskning och utveckling inom tillämpad yt- och kolloidkemi. YKI har sitt säte i Stockholm. Dotterbolaget SMP Svensk Maskinprovning AB, ägt till 100%, bedriver verksamhet med provning, certifiering och besiktning av produkter, maskiner och fordon. SMP har sitt säte i Uppsala. SP:s lokaliseringar Universitet och högskolor SP finns på många av de orter som har högskola eller universitet. Sammanlagt finns vi representerade på fler än 20 platser över hela Sverige. 4 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

5 Ägarstruktur Moderbolaget är ett aktiebolag som sedan november 2009 ägs till 100% av det helstatliga holdingbolaget RISE Holding. I SP-koncernen ingår också tre helägda och tre majoritetsägda aktiva dotterbolag, se ovan. Kunder och marknad SP:s kunder omfattar svenska och utländska företag, branschorgan, FoU-råd och myndigheter, dvs i stort sett hela samhället. Årligen utförs uppdrag för mer än kunder, många av dessa är småföretag. De frågeställningar som SP anlitas för att lösa blir allt mer komplexa och spänner över många olika teknikområden. Projekten och uppdragen handlar normalt om att på olika sätt utveckla och förbättra produkter, produktion och processer. I arbetet kan ingå forskning, utveckling, tekniska undersökningar, provning, beräkning, mätning, kalibrering, kvalitetssäkring, certifiering, uppskalning och implementering, dvs vi arbetar inom hela innovationsprocessen. Under 2010 uppgick intäkterna från utlandet till 142 Mkr. Storlek Koncernens storlek framgår av följande nyckeltal avseende Antal årsanställda (pår) Nettoomsättning (Mkr) Balansomslutning (Mkr) Soliditet (%) 58,3 59,0 57,2 Investeringar (Mkr) 37,9 43,7 67,7 Viktiga förändringar under rapportperioden Under året har SP tillsammans med Chalmers bildat Intressebolaget ASTA AB. Priser och utmärkelser De priser och utmärkelser som medarbetare inom koncernen erhållit under 2010 redovisas i tabellen nedan. Träteknologipriset Erik Johansson Bästa examensarbete Optimerad råvarustyrning för sågverksindustrin. BIV-stipendium Birgit Östman Birgit Östman har genom Föreningen för mångårig forskning brandteknisk och omfattande informaingenjörsvetenskap ionsspridning aktivt främjat möjligheterna att, med ett bibehållet gott brandskydd, använda trä som byggnads material. Detta har resulterat i ökad förståelse för trä som material i brandskyddssammanhang såväl inom som utanför landets gränser. Tore Danielssons Erik Serrano Teknisk forskning för stipendium främjandet av den lokala utvecklingen i Växjö. WoodWisdom- Birgit Östman Priset gick till projektet Nets pris för FireIn Timber. Best transnational cooperation Såg i Syds Kirsi Jarnerö Stipendium för studier av stipendium vibrationskomfort i träbjälklag. SFPE Lifetime Achievement Ulf Wickström The Westinghouse Peter Leisner Prize by the Institute of Metal Finishing Årets kretslöpare Bästa artikel publicerad i Transactions of the Institute of Metal Finishing. Hanna Hellström Banbrytande insatser inom biogas-området. Priset delas ut av Nord-västra Skånes Renhållnings AB. Medalj för Björn Medaljen utdelas av Sveriges Gagnerikt Arbete Schouenborg Stenindustriförbund. Best paper award Tang Luping Belönad med Best paper award vid 2nd International Conference on Durability of Concrete Structures, 2010, Sapporo, Japan. Svebios Jan Maja Forsberg Med mycket stor entusiasm Häckner-stipendium och engagemang har Maja aktivt arbetat med att öka kunskapsutbytet om bioenergi. HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 5

6 Information om redovisningen Våra profilområden Inom ramen för SP:s teknikbaserade linjeorganisation bygger vi starka, vetenskapligt inriktade forskningsmiljöer vid enheter och dotterbolag. Kompetens och resurser från dessa miljöer sätts samman i våra profilområden, som svarar mot behoven inom olika bransch- och samhällsområden. Beroende på kundernas behov hämtas kompetens från aktuella delar av linjeorganisationen. PROFILOMRÅDEN ENHETER DOTTERBOLAG Energi och miljö Bygg Träteknik och träbyggande Brand, risk och säkerhet Materialteknik och kemi Livsmedel Mekan- och fordonsindustri Elektronik och IKT Mätteknik och kalibrering Bygg och Mekanik Energiteknik Brandteknik Kemi och Materialteknik Elektronik Mätteknik Mått och vikt Certifiering SIK Institutet för livsmedel och bioteknik YKI, Ytkemiska institutet SMP Svensk Maskinprovning CBI Betonginstitutet Glafo, Glasforskningsinstitutet JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Redovisningens tillämpningsnivå C C+ B B+ A A+ Standardupplysningar G3 Upplysningar om profil G3 Upplysningar om hållbarhetsstyrningen G3 Resultatindikatorer & branschspecifika resultatindikatorer INFORMATION INFORMATION INFORMATION Redovisa: , , Behövs ej Redovisa minst tio resultatindikatorer, och åtminstone en från vardera. social, ekonomisk och miljöpåverkan Redovisningen bestyrkt av utomstående Redovisa alla punkter för nivå C och: , Upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori Redovisa minst 20 resultatindikatorer, och åtminstone en från vardera: ekonomisk påverkan, miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, anställningsförhållanden och arbetsvillkor, organisationens roll i samhället, produktansvar. Redovisningen bestyrkt av utomstående Samma krav som för nivå B Upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori Redovisa varje kärnindikator i G3 och varje branschspecifik* indikator med hänsyn till väsentlighetsprincipen genom att antingen a) redovisa indikatorinformation eller b) förklara skälen för att inte redovisa Redovisningen bestyrkt av utomstående *Branschspecifika tillägg i slutlig version Rapportering Denna hållbarhetsredovisning är upprättad enligt kriterierna för nivå C+ enligt de definitioner av tillämpningsnivåer som fastlagts av Global Reporting Initiative (GRI). För mera information om GRI:s ramverk för redovisning hänvisas till Redovisningen är den tredje som koncernen upprättat enligt GRI:s riktlinjer. Rapporteringen av hållbarhetsfrågor sker en gång per år. Perioden är kalenderår. Kontaktpersoner Kontaktpersoner för övergripande frågor om SP:s arbete med hållbarhet är: Per-Erik Petersson, vice verkställande direktör Anita Olson, HR-direktör Magnus Holmgren, kvalitets- och miljöchef Claes-Göran Krantz, redovisningschef Kartläggning och prioritering av innehåll Utgångspunkten för vad som redovisas är SP:s egen bedömning av de områden där SP har stort inflytande och där institutets verksamhet har stor påverkan på samhället, ekonomin och miljön. Som underlag ligger SP:s kunskap om vilka områden som berör de mest betydelsefulla intressenterna; kunder, forskningsfinansiärer, samarbetspartners, ägare och medarbetare. Kunder, medarbetare och leverantörer har genom enkätundersökningar tillfrågats om vilka frågor som bör prioriteras inom SP:s hållbarhetsarbete. SP:s bedömningar har stämts av med resultaten från motsvarande arbete inom RISE Holding, som representerar staten som ägare i de fyra forskningsinstituten Swerea AB, Swedish ICT Research AB, Innventia AB och SP AB. Detta har skett genom att SP medverkat i en arbetsgrupp inom RISE. 6 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

7 Bolagsstyrning och engagemang Begränsningar och underlag för rapportering Hållbarhetsrapporten följer samma organisatoriska struktur som den ekonomiska redovisningen. Den omfattar beskrivning av hållbarhetsfrågor för moderbolaget och i koncernen ingående dotterbolag om inte annat explicit anges. GRI-index Innehållsindex för hållbarhetsredovisningen återfinns på sidorna Där anges indikatorns namn och nummer enligt GRI-standard, med hänvisning till de sidor där den relevanta informationen finns. Även status anges, dvs i vilken utsträckning indikatorerna har redovisats. Granskning och bestyrkande Denna hållbarhetsredovisning är granskad och bestyrkt av revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC) som oberoende tredje part. PWC har också uppdrag från årsstämman i SP att oberoende granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisning och bokföring. Bestyrkanderapporten återfinns på sidan 26. Struktur för styrning Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som staten meddelar. SP är sedan 2 november 2009 helägt av svenska staten genom RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Fram till denna tidpunkt förvaltades statens aktier i SP av regeringen genom Näringsdepartementet. SP leds av en extern styrelse som utses av årsstämman. Ordförande och styrelseledamöter väljs med en mandattid på ett år. I styrelsen ingår också två ledamöter med var sin personlig suppleant, vilka är utsedda av arbetstagarorganisationerna. Stämman utser även revisorer i bolaget. Peter Holmstedt, VD för RISE, är styrelseledamot i SP. De övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna är att anse som oberoende av bolaget och bolagsledningen. Styrelsen svarar inom ramen för aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägarens direktiv för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen utser verkställande direktör i bolaget. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Denna reglerar bland annat arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, frekvensen och formerna för styrelsemöten och rapportering. Styrelsens främsta uppgifter, förutom att utse verkställande direktör, är att fastlägga den strategiska inriktningen, godkänna förvärv, större investeringar och väsentliga förändringar av organisationen samt besluta om centrala policies. På förslag av styrelsen har årsstämman 2010 beslutat att bolaget vad gäller ersättning till och anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall tillämpa de riktlinjer som regeringen antagit och att incitamentsprogram inte skall användas inom koncernen. Medarbetarna har representation i styrelsen. Därigenom kommer medarbetarnas önskemål och perspektiv till styrelsens kännedom för behandling. Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget inom de ramar som styrelsen fastställt och organiserar bolaget så att ändamålsenlig styrning och kontroll uppnås. Koncernledningen utgörs av verkställande direktören, tilllika koncernchef, två vice verkställande direktörer (operativ direktör respektive teknisk direktör), ekonomidirektör samt personaldirektör. Till verkställande direktören rapporterar medlemmar av koncernledningen samt enhetschefer inom moderbolaget. Koncernledningen är representerad i styrelsen för samtliga dotterbolag. Koncernledningen har till sin hjälp stabsfunktioner för ekonomi/finans, HR, kommunikation, försäljning och ledningssystem för kvalitet/miljö. Intressenternas engagemang För att kunna identifiera de väsentliga områdena för SP:s hållbarhetsarbete är en kontinuerlig dialog med intressenterna av största betydelse. De viktigaste intressenterna är kunderna i form av företag, offentliga forskningsfinansiärer och myndigheter, samarbetspartners i form av universitet, högskolor och institut, olika branschorganisationer samt ägaren och alla medarbetare. Den huvudsakliga kundkontakten sker som en del i genomförandet av alla uppdrag och projekt. Härutöver sker kontakter genom kundträffar, seminarier och olika samrådsgrupper. En kundenkät genomförs regelbundet. Denna används också för att stämma av kundernas uppfattning om väsentliga områden för SP:s hållbarhetsarbete. Även leverantörernas och medarbetarnas uppfattning om väsentliga områden för hållbarhetsarbetet har undersökts genom enkätundersökningar. Inom vissa områden har särskilda råd (Byggrådet, Fordonsrådet, Trärådet, Metrologirådet) inrättats, fora där externa intressenter gemensamt kan analysera omvärldsförändringar och behov samt påverka SP:s utveckling. Vidare finns intressentföreningar med motsvarande funktion knutna till verksamheten i flera av dotterbolagen (Föreningen Ytkemisk Forskning, Intressentföreningen för SIK, Glasforskningsföreningen Glafo, CBI:s intressentförening, Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk Forskning). Vidare är SP medlem i relevanta internationella organisationer och nätverk, bland andra EARTO, EUROLAB, EURAMET, EOTA, EARPA och ENBRI. HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 7

8 Hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer Ett värderingsstyrt företag SP driver sin verksamhet i en decentraliserad organisation, med ett delegerat ansvar för genomförande av uppdrag och projekt. Varje enskild projektledare och forskare ansvarar för att leverera effektiva lösningar på kundernas frågeställningar. Till stöd finns gemensam vision, affärsidé, strategi och kärnvärden. Förtroende Innovation Värdeskapande Våra kärnvärden utgör vår kompass som talar om hur vi skall agera mot varandra, hur vi bemöter våra kunder och vilket förhållningssätt vi har till vår verksamhet och till omvärlden. Kärnvärdena speglar vår värdegrund och ger avtryck i vår kultur. De värderingar som sammanfattas genom vision, affärsidé, strategi och kärnvärden har tagits fram i en bred dialog inom organisationen. Värderingarna har identifierats, diskuterats och dokumenterats vid möten mellan ledningen och medarbetarna inom enheter och dotterbolag. De ger vägledning i vardagen för alla de beslut som fattas. Jelena Todorovic, forskare och centrumledare för kompetenscentret Waste Refinery. 8 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

9 Ekonomisk påverkan Med den ekonomiska dimensionen av hållbarhet menas organisationens påverkan på de ekonomiska förhållandena hos intressenterna och på ekonomiska system på lokal, nationell och global nivå. SP-koncernen har kontor på ett 20-tal orter, från Malmö i söder till Skellefteå i norr. Den stora lokala närvaron bidrar positivt till den regionala och lokala utvecklingen i hela landet. Av ekonomiska indikatorer har EC1 (direkt ekonomiskt värde skapat och fördelat) och EC4 (väsentliga finansiella stöd från stat eller myndigheter) valts ut för utförlig beskrivning och redo-visning av data. EC2 (risker och möjlig-heter med anledning av klimatförändringar) berörs översiktligt i VD:s kommentar. EC3 (omfattning av förmånsåtaganden) redovisas i den finansiella rapporteringen i SP:s årsredovisning. SP har inte någon verksamhet i utvecklingsländer, varför EC5 7 saknar relevans. På samma sätt är EC8 9, indirekta ekonomiska effekter, av mindre betydelse för SP:s verksamhet. EC1 Direkt ekonomiskt värde som genererats och distribuerats inklusive intäkter, rörelsekostnader, ersättningar till anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar samt betalningar till finansiärer och myndigheter. Nedanstående information är hämtad från SP:s bestyrkta årsredovisningar avseende (belopp i kkr). I Direktgenererat ekonomiskt värde a) Intäkter II Distribuerat ekonomiskt värde b) Driftskostnader inkl investeringar c) Anställdas löner och förmåner d) Betalningar till finansiärer inkl räntekostnader e) Betalningar till myndigheter/regering f) Gåvor och samhällsinvesteringar Aktierna i SP medför inte rätt till utdelning. Bolagets vinst skall, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets verksamhet. Det innebär att kvarvarande ekonomiskt värde stannar i bolaget. De av ägaren fastställda ekonomiska målen för SPkoncernen är 3,0% vinstmarginal och 4,0% avkastning på eget kapital. Utfallet för 2010 är 6,2% vinstmarginal och 9,5% avkastning på eget kapital. EC4 Väsentliga finansiella stöd från stat eller myndigheter. Moderbolaget avlämnar årligen en bestyrkt öppen redovisning av erhållna offentliga medel i enlighet med lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser mm. Nedanstående information är hämtad från denna redovisning samt från bestyrkta årsredovisningar i dotterbolagen. Erhållna medel utgör ersättning för genomförda aktiviteter/ projekt/uppdrag gällande behovsmotiverad forskning, innovation och tekniska tjänster (belopp i kkr) Strategiska kompetensmedel från RISE Strategiska kompetensmedel från Vinnova Medel för nationell metrologi från Vinnova* Medel från statliga myndigheter Medel från EU Medel från statliga företag Summa *) 2008 kom medlen från NUTEK/SWEDAC. III Kvarvarande ekonomiskt värde HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 9

10 Miljöpåverkan Den miljömässiga dimensionen av hållbarhet avser organisationens påverkan på det levande och icke-levande naturliga systemet, inklusive ekosystem, mark, luft och vatten. Indikatorerna täcker resultat kopplade till insatser (t ex energi, material och vatten) och effekter (t ex utsläpp, avloppsvatten och avfall). Utöver det omfattar indikatorerna också resultat kopplade till biologisk mångfald, miljöefterlevnad och annan relevant information. Många av koncernens forskningsprojekt och uppdrag syftar till att förbättra miljöprestanda och energieffektivitet i kundernas produkter, processer och anläggningar. Koncernen har därför större möjligheter än de flesta att i det dagliga arbetet ge viktiga och långsiktiga bidrag till hållbar utveckling. Några exempel på projekt som genomförts och som förbättrar miljöprestanda och energieffektivitet hos våra kunder redovisas nedan. 1. Sänkt bäddtemperatur för effektivare avfallsförbränning Alkalirelaterade driftsproblem bidrar starkt till de höga driftsoch underhållskostnaderna vid förbränning av avfall och biobränslen. Forskning på SP har visat att dessa problem går att minska genom att primärt konvertera bränslet vid en relativt låg temperatur så att förångning av alkali undviks. Temperaturer i bottenbädden runt 700 C medför bl a mindre Anders Mannikoff, sektionchef, SP Mätteknik, elektricitet 10 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

11 beläggningar på värmeöverförande ytor och lägre behov av additiv. Projektet har varit framgångsrikt och den kommersiella anläggning där metoden har utvecklats körs nu vid de föreslagna betingelserna med kraftigt reducerade drift- och underhållskostnader som följd. Samma teknik kan användas på många andra anläggningar i Sverige och utomlands. Potentialen för kostnadsbesparingar är stor. 2. Nya biobaserade ytbehandlingssystem EcoBuild är ett av sju centrum inom Institute Excellence Centres-programmet (IEC), med finansiering från Vinnova; KK-stiftelsen och SSF. Centrets forsknings- och innovationsverksamhet har efter tre års verksamhet nått mycket lovande resultat. Främst handlar det om koncept baserade på så kallad grön kemi för utveckling av nya biobaserade ytbehandlingsoch bindemedelsystem. Ett framgångsrikt samarbete mellan SP, näringslivet och ett flertal universitet och högskolor, främst KTH, har starkt bidragit till denna utveckling. Flera innovativa biobaserade materialsystem, processer och produkter har redan nu nått sin tillämpning i industrin. En tillämpning handlar om en ny typ av bandlack där ett traditionellt lösningsmedel till viss del ersatts av en bio-råvara bestående av RME (raps-metylester). Den nya färgen har lika bra eller bättre egenskaper än nuvarande standardprodukt visar industriella pilotförsök på tunnplåt. Lovande försök har även gjorts med dessa nya färger på så kalllat modifierat trä, alltså nya typer av miljövänliga alternativ för användning av trä i särskilt fuktutsatta miljöer. Ett annat lyckat koncept bygger på nanoteknik för utveckling av nya beständiga klarlacker för trä utomhus. Flera tekniska genombrott har uppnåtts under året, och en kommersiell produkt ser nu ut att kunna produceras i större skala inom ett par år. Främst handlar det om nya lovande UV-absorberande nanoadditiv som anpassats för klarlack på trä för utomhusanvändning. Dessa nya ytbehandlingstekniker har i dagsläget tillämpats hos färg- och bindemedelstillverkare och tillämpas sannolikt inom de närmste åren också hos fönstertillverkare och möbelindustri. Nyttan omsätts såväl hos stora (t ex Akzo Nobel och Perstorp) som hos SME-företag (t ex TanumsFönster, Kebony och Kiram). Satsningen på EcoBuild har inneburit en ökad attraktionskraft för denna typ av tillämpad och nyttoinriktad forskning och innovationsverksamhet vid ett institut. En viktig del i detta kan med säkerhet relateras till ett ökat samarbete och kunskapsutbyte med å ena sidan universitet och högskolor, och å andra sidan med olika industriföretag. 3. Effektivare högspänningskablar Vid tillverkning av högspänningskablar som överför växelström är strömförträngning en mycket viktig parameter att ta hänsyn till. Strömförträngning innebär att strömmen går i ytan av en ledare och inte homogent i ledaren. En kabel konstrueras därför med många kardeler som sätts samman på ett komplicerat sätt. Om en kraftkabel kan tillverkas med minimal strömförträngning och att detta kan bibehållas vid tillverkningen innebär detta minskade elektriska förluster och mindre materialåtgång, i det här fallet koppar. På uppdrag av en tillverkare av högspänningskablar har vi tagit fram en referensmetod och ett mätsystem för att bestämma strömförträngning. Förutom att mätsystemet skulle vara noggrant skulle det också kunna användas i produktionen av högspänningskablar. Hittills har alla mätningar gjorts på SP men de kommer att flyttas till tillverkaren, både hårdvara men också vad avser kompetens. 4. Energieffektiva värmeväxlare designade för laminärströmning SP har i samverkan med Lunds Tekniska högskola, Chalmers och industrin i ett doktorandprojekt tagit fram ny kunskap som används för att designa kylbatterier anpassade för indirekta system. Doktorsavhandlingen visar på energibesparingar på över 15% samtidigt som det finns ytterligare systemvinster som kan uppnås genom att undvika frosttillväxt. Kunskapen i projektet kan dessutom leda till nya tekniksprång inom andra tillämpningar såsom värmepumps- och luftkonditioneringsbranschen. Internt miljöarbete SP vill också genom eget aktivt miljöarbete vara ett föredöme och ta ansvar för den påverkan den egna verksamheten har på miljön. I miljöpolicyn slås fast att vi i hela verksamheten skall eftersträva att reducera miljöstörningar och medverka i den ekologiska omställningen mot ett hållbart samhälle. I verksamheten uppnår vi detta genom att: beakta miljöeffekterna vid utveckling av arbetssätt, teknik och metoder tillämpa substitutions- och försiktighetsprinciperna så snart alternativ finns tillgängliga vid upphandling så långt det är möjligt välja det miljövänligaste alternativet alla medarbetare är engagerade och har kunskap i miljö- och kretsloppsfrågor HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 11

12 För att säkerställa ett strukturerat och enhetligt arbetssätt har SP ett miljöledningssystem som svarar mot kraven i ISO Kvalitets- och miljöchefen driver och samordnar det interna miljöarbetet, med rapportering till koncernchefen. Inom alla enheter och dotterbolag finns särskilda kvalitets- och miljösamordnare som rapporterar till enhetschef/vd. SP bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser främst brandteknisk provning och forskning som påverkar den yttre miljön genom utsläpp av rökgaser och processvatten. Tillståndsgivande myndighet är länsstyrelsen i Västra Götaland. Under 2009 avslutades prövotiden och slutgiltiga villkor meddelades. Tillståndet gäller tills vidare. SP rapporterar årligen från sin tillståndspliktiga verksamhet. De betydande miljöaspekterna i SP:s verksamhet avser främst resor och transporter, kemikaliehantering, generering av avfall och farligt avfall samt energiförbrukning i laboratorier och kontor. Miljömålen ställs upp för att minska påverkan inom främst dessa områden. Under 2010 har det kontinuerliga arbetet avseende energieffektivisering fortsatt. Det gäller främst anskaffning av system för effektiv driftövervakning, förbättrade ventilationssystem, isolering av tak samt byte av lampor och fönster. Andra genomförda åtgärder berör resor och transporter (ökad användning av videokonferenser) och förbättrade system för avfallssortering och kemikaliehantering. Dessutom har en ny anläggning för vattenrening av släckvatten och vatten från rökgasreningen tagits i bruk. SP medverkade under 2010 i Västra Götalandsregionens Klimatinitiativet. Med utgångspunkt från de betydande miljöaspekterna och aktuella miljömål har indikatorerna EN4 (indirekt energianvändning per primär energikälla), EN16 (totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser), EN17 (andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt), EN22 (total avfallsvikt per typ och hanteringsmetod), EN26 (åtgärder för att minska miljöpåverkan av produkter och tjänster), EN28 (monetärt värde av betydande böter och det totala antalet ickemonetära sanktioner till följd av brott mot miljölagstiftning och bestämmelser), EN29 (väsentlig miljöpåverkan genom transporter) samt EN30 (sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd) valts ut för utförlig beskrivning och redovisning av data. Data till dessa indikatorer har erhållits på olika sätt vilket också påverkar hur de skall tolkas var det första år för vilket SP rapporterade sitt hållbarhetsarbete i form av en GRIrapport. Detta gjorde att i vissa frågor saknades fullständiga rapporteringsrutiner och det var förhållandevis svårt att få in alla typer av data från alla bolag i koncernen. Rapporteringsrutiner har kontinuerligt förbättrats och det som rapporteras i 2009 års rapport och i ännu större utsträckning i 2010 års rapport ger en bättre helhetsbild av SP:s miljöpåverkan, dock finns det fortfarande vissa brister i rapporteringen. Denna förbättring i rapporteringsrutiner måste beaktas när data från de olika åren jämförs med varandra. Även antalet medarbetare har ökat sedan Genomförda åtgärder för energieffektivisering och energibesparing (EN5-7) beskrivs översiktligt utan kvantifierade data (se ovan). SP har ingen egen användning av primär energi (EN3). I SP:s verksamhet genereras vissa mängder farligt avfall. SP anlitar godkända transportörer som följer gällande avtal och regler avseende hantering av farligt avfall (EN24). Indikatorerna för material (EN1-2), vatten (EN8-10), biologisk mångfald (EN11-15) och återtaget förpackningsmaterial (EN 27, SP är dock med i Reparegistret) är av mycket liten betydelse i SP:s verksamhet. Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen (EN19), NOx (rapporteras dock i EN 16 och EN 17) och SOx och andra utsläpp till luft (EN20), utsläpp till vatten (EN21) samt väsentligt spill (EN23) bedöms vara av ringa omfattning. EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla. De två totalt dominerande typerna av energi som används inom SP är elenergi och värmeenergi. Inga primära energikällor köps in. Energiförbrukning redovisas i kwh eller MWh, 1 kwh motsvarar 3,6 MJ. All värme inom koncernen köps som fjärrvärme av olika aktörer. I tabellen nedan redovisas förbrukningen och huvudsakligen använda bränslen (erhållna från hemsidor och intervjuer) för koncernens större anläggningar. På vissa lokaliseringar köps fjärrvärme som producerats med 100% förnyelsebara bränslen. Dock förbrukas den absolut största mängden fjärrvärme i anläggningarna i Borås varför den bränslemix som rapporterats av Borås Energi används för beräkning av klimatpåverkan från fjärrvärme. Inom koncernen Fjärrvärmeförbrukning Förbrukning 2010 Förbrukning 2009 Förbrukning 2008 (MWh) (MWh) (MWh) Fjärrvärmeförbrukning per anställd Förbrukning 2010 Förbrukning 2009 Förbrukning 2008 (MWh) (MWh) (MWh) 8,69 8,92 10,35 12 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

13 Elförbrukning Förbrukning 2010 Förbrukning 2009 Förbrukning 2008 (kwh) (kwh) (kwh) Elförbrukning per anställd Förbrukning 2010 Förbrukning 2009 Förbrukning 2008 (kwh) (kwh) (kwh) finns det dessutom ett antal mindre lokaler (<15 personer) där värmen ingår i hyran. Dessutom arbetar ett antal av koncernens anställda i sina hem. Dessa två kategorier ingår inte i redovisningen, då påverkan bedöms försumbar och det är mycket svårt att få fram relevanta uppgifter. All elenergi som används inom koncernen köps in från olika aktörer på elmarknaden. I de allra flesta fallen levererar dessa aktörer el som har inhandlats på den nordiska elbörsen Nord Pool och därför är den produktionsmix som Nord Pool anger relevant för de flesta av koncernens lokaler. Uppgifterna rörande bränsle är hämtade från hemsidor eller från intervjuer. Även här har lokaler där få anställda (<15) som huvudsakligen utför kontorsarbete eller liknande försummats i redovisningen. Elförbrukningen i Boråsanläggningarna och även i anläggningarna i Göteborg är vid en jämförelse med de övriga anläggningarna inom koncernen stor, vilket dels förklaras av det i Borås finns ett mycket stort antal utrustningar som drar mycket el. t.ex. hydraulpumpar, klimatkammare mm. dels av de laboratorielokaler som finns i Borås är mycket stora (ca m 2 ). Ett projekt för att kartlägga elförbrukningen och för att identifiera eventuella besparingsmöjligheter pågår. EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. SP-koncernens utsläpp av växthusgaser kommer främst från energiförbrukning samt resor och transporter. EN16 har beräknats utgående från den totala energiförbrukningen EN 4. För fjärrvärme antas 47,7 g koldioxid per kwh (Borås Energi) och för elproduktion antas 100 g koldioxid per kwh (av Svensk Energi uppgivet värde avseende den nordiska elmixen). Detta leder till ett totalt utsläpp av: kg koldioxid 2010 (1 958 kg/anställd) att jämföra med kg koldioxid (1192 kg/anställd) 2009 och kg koldioxid (1953 kg/ anställd) Skillnaderna beror i stor utsträckning på förändringar av elmix och bränslemix. EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. SP-koncernens indirekta utsläpp från växthusgaser orsakas av resor och transporter. Utgående från indikatorn EN29 har följande bidrag till växthusgaser beräknats utifrån SJ:s beräkningssätt. Utsläpp av växthusgaser orsakade av resor och transporter, kg per anställd CO NOx 4,19 3,97 4,28 HC 0,98 0,96 1,03 CO 11,19 10,66 11,48 Flygresor År Antal mil Antal mil Koldioxid Kväveoxider Kolväten Koloxid per anställd CO2 (kg) NOx (kg) HC (kg) CO (kg) Bilresor År Antal mil Antal mil Koldioxid Kväveoxider Kolväten Koloxid per anställd CO2 (kg) NOx (kg) HC (kg) CO (kg) HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 13

14 Producerat avfall Avfall Mängd Brännbart volym (m 3 ) Brännbart vikt (ton) Returpapper volym (m 3 ) Returpapper vikt (ton) Wellpapp volym (m 3 ) Wellpapp vikt (ton) Plast vikt (ton) Kemikalier, farligt avfall (kg) Blandat vikt (ton) Blandat volym (m 3 ) Lösningsmedel vikt (ton) Färgavfall vikt (ton) Kvicksilver vikt (kg) Slam volym (m 3 ) Slam vikt (ton) Spillolja (ton) Smittförande ämnen, 0,3 0,6 skärande vikt (ton) Elektronik vikt (ton) Trä vikt (ton) Batterier vikt (ton) 0,4 0,9 0,5 Lysrör lampor antal (st.) Biologiskt volym (m 3 ) Skrot vikt (ton) Från fettavskiljare volym (m 3 ) Glas vikt (ton) 1 Glas volym (m 3 ) 2 Radioaktivt avfall (st.) 1 Kylskåp (st.) 5 Schaktmassor (lass) 16 EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod. SP-koncernens verksamhet leder till vissa mängder avfall och farligt avfall. Mängden och typen av avfall varierar beroende på de olika bolagen och deras aktiviteter. Det finns bolag eller delar av bolag som endast har kontorsverksamhet, till exempel SMP Uppsala. Andra bolag genererar avfall inom den experimentella verksamheten. De olika bolagen och anläggningarna har redovisat mängden avfall på olika sätt, dels olika typer av avfall men också olika enhetsslag. Dessutom kan detta variera mellan åren t ex beroende på byte av entreprenör. Den stora variationen gör att det är svårt att på ett strukturerat sätt redovisa totala avfallsmängden. Det är dock i anläggningarna i Borås som de största mängderna avfall produceras. I tabellen Producerat avfall redovisas avfallsmängden från anläggningar med experimentell verksamhet. Beroende på hanteringen så redovisas inte enbart vikter utan även i vissa fall volymer, lass samt styck. De lokaliseringar där endast kontorsarbete förkommer (där källsorterar man) har försummats. Den stora förändringen i mängden slam beror på att bassänger för släckvatten etc. har tömts i samband med att vattenreningsutrustningen har installerats. Övriga stora förändringar beror förmodligen på både förbättrad och förändrad rapportering, vissa avfallstyper har klassats om. EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan av produkter och tjänster, samt resultat härav. För forskningsinstitut är de genomförda projekten den aktivitet som har störst miljöpåverkan. Det är därför viktigt för bolagen inom SP-koncernen att de projekt som genomförs i så stor utsträckning som möjligt skall leda till minskad miljöpåverkan. Många av koncernens bolag arbetar med FoU-aktiviteter inom energiområdet bl a sådana som rör energibesparingar. Exempel på sådana aktiviteter är utredningar av processer för Exempel på åtgärder för att minska miljöpåverkan av produkter och tjänster inom koncernen Anskaffning, montering och ibruktagande av utrustning för videokonferens Utbildning av personal i användning av videokonferensutrustning Förbättrad reserapportering Ökat antal miljöbilar som hyrbilar Förbättrad värmereglering Anskaffning av vattenreningsanläggning Byggande av avfallssorteringsplats Ombyggnad av klimatanläggningar Utredningar och förstudier avseende energiförbrukning Byte av belysning, portar, hissar, ventilation, tryckluftstork och isolering Energieffektiv styrning av kylmaskiner och kompressorer Zonstyrning av dragskåp Inköp av kemikalieskåp Kemikalieinventering Kravmärkt kaffe Miljöledningssystem Deltagande i VGR:s klimatinitiativ 14 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

15 fjärrvärmeanläggningar, provning av isolering, fönster och dörrar och återvinning av energi inom livsmedelsproduktion. Ovan finns det några mer detaljerade exempel på projekt av denna typ. Dessa exempel utgör endast ett mycket litet urval av alla de projekt som koncernen bedriver inom energi- och miljöområdet. Inom koncernen utförs även uppdrag avseende certifiering av miljöledningssystem, optimerad materialanvändning, avfallshantering, användning av restprodukter, kompostering mm. För 2010 har samtliga bolag i koncernen genomfört åtgärder för att minska påverkan av projekt och tjänster. EN28 Monetärt värde av betydande böter och det totala antalet icke-monetära sanktioner till följd av brott mot miljölagstiftning och bestämmelser. Inga böter eller straff till följd av brott mot miljölagstiftning och miljöbestämmelser har under perioden rapporterats av något bolag inom koncernen. EN29 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material som används i verksamheten, inklusive transport av arbetskraft. Inom SP-koncernen förekommer mycket resor. Det kan vara fråga om kundbesök eller resor till möten av olika slag. Dessutom reser medarbetarna till och från arbetet. Resor är därför en av de viktigaste miljöfaktorerna i SP:s verksamhet. Även transporter (exklusive persontransporter) till och från SP:s olika anläggningar påverkar miljön negativt, dock i en mycket mindre grad än persontransporterna. Nedan redovisas de rapporterade resorna inom SP-koncernen dels i en tabell avseende bilresor och biltransporter dels i en tabell avseende flyg- och tågresor. Vissa bolag har inte kunnat rapportera vissa typer av resor på grund av deras rutiner för resebeställning, dock har rapporteringen förbättrats gentemot 2008 och Detta bör tas i beaktande när resorna för de olika åren jämförs. Bilresor och transporter Hyrbil 2010 (km) Hyrbil 2009 (km) Hyrbil 2008 (km) Tjänstebil 2010 (km) Tjänstebil 2009 Tjänstebil 2008 (km) ) Resorna till och från arbetet har uppskattats genom resultatet av en tidigare genomförd enkät. Enkäten distribuerades via intranätet till alla anställda i koncernen. Resultatet av enkäten har lett till uppskattningen att 55% av koncernens anställda (561) reser i egen bil (ej miljöbil) 40 km till jobbet. 2) Transporter har uppskattats genom att intervjua ansvariga för godsmottagning samt statistik från fraktsedlar etc. Dock har flera av bolagen inte rapporterat denna post. Totalt reste varje medarbetare i genomsnitt km med bil under 2010 att jämföra med km 2009 och km Andelen miljöbilar bland hyrbilarna har genom åren ökat. Det finns dock fortfarande stora förbättringsmöjligheter. Flyg- och tågresor Flyg 2010 (km) Flyg 2009 (km) Flyg 2008 (km) Tåg 2010 (km) Tåg 2009 (km) Tåg 2008 (km) Varje medarbetare reste i snitt 5000 km med flyg under Detta skall jämföras med 4329 km 2009 och 4693 km Motsvarande siffror för tågresande är 819 km 2010, 914 km 2009 och 822 km EN30 Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd. Alla bolagen i koncernen har kostnader för miljöarbete och det förekommer även investeringar för att skydda miljön. Det är emellertid svårt att tydligt identifiera dessa kostnader och det har påverkat rapporteringen. Kostnader och investeringar för miljöskydd har rapporterats (eller skattats) av koncernen enligt nedan: Miljöcertifiering, avfallshantering, kemikaliehantering, vattenreningsanläggning, införande av källsortering, förbättrad sopplats, utrustning för videomöten, kemikalieskåp, lampbyten, fönsterbyten, ventilationsanläggning, miljöansvariga, kemikalieansvariga, Reparegister, medlemskap i NMC, miljöchef mm. Uppskattad kostnad: Uppskattad investering: SEK SEK Privatbil 2010 (km) Privatbil 2009 (km) Privatbil 2008 (km) Transport 2010 (km) Transport 2009 (km) Transport 2008 (km) HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 15

16 Social påverkan Tillväxt och utveckling i fokus 2010 har varit ett intensivt år präglat av tillväxt. En kraftig tillväxt påverkar organisationen i flera avseenden och upplevs ofta som en förändringsfas. I en sådan period av förändring är det viktigt att attrahera och introducera nya medarbetare på ett bra sätt så att de trivs och snabbt kommer in i sina nya arbetsuppgifter och den gemensamma kulturen på arbetsplatsen. Detta ska ske parallellt med att vi utvecklar och behåller befintlig personal. Medarbetarnas kompetens och engagemang är avgörande för koncernens framgång. En attraktiv och utvecklande arbetsgivare En stark företagskultur är en mycket viktig framgångsfaktor för att bli en attraktiv och utvecklande arbetsplats. Under 2010 har arbetet med att stärka vår koncerngemensamma företagskultur fortsatt genom framtagandet av en koncerngemensam varumärkeshandbok som beskriver SP och hur vi arbetar. Ett omfattande arbete har också genomförts för att lägga grunden för våra gemensamma kärnvärden. Med dessa som bas skapar vi en stark gemensam värdegrund vilket ger oss en positiv och hållbar arbetsmiljö för samtliga medarbetare. För att nå ut till potentiella medarbetare har vi under 2010 deltagit på högskolornas arbetsmarknadsdagar. Totalt har vi varit på 5 högskolor. Därutöver har vi också medverkat på nordens största arbetsmarknadsmässa för Young Professionals. LA1 Personalstyrka uppdelad på anställningsform Anställningstyp Heltid Deltid Summa Tillsvidare Visstid Summa LA2 Totalt antal anställda och personalomsättning Antal anställda i koncernen per st Började under året 129 st (13,5%) Slutade under året 71 st (7,4%) 16 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

17 Hälso- och arbetsmiljöarbete Inom SP arbetar vi strukturerat för att vara en bra arbetsgivare som värnar om medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Då förbättrad hälsa medför både en förbättrad livskvalitet för medarbetarna och en kostnadsbesparing för koncernen är det hälsofrämjande arbetet viktigt. I förebyggande syfte erbjuds medarbetarna en rad friskvårdsaktiviteter men också genom stöd i form av friskvårdsbidrag till medarbetarnas egna val av friskvårdsaktiviteter. Arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i den löpande verksamheten där huvudansvaret för arbetsmiljön ligger hos cheferna. Varje anställd bidrar till sin egen och andras säkerhet och arbetsmiljö genom att visa gott omdöme och följa instruktioner. Arbetsmiljön utvecklas löpande i samverkan mellan kunniga medarbetare och chefer, syftet är att förebygga och hitta de risker som finns i verksamheten och om möjligt eliminera dessa. SP-koncernen har fastställda riktlinjer och rutiner för anmälningar och hantering av arbetsskador, både olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar. Tillbud och olycksfall registreras i en särskild avvikelsedatabas. Arbete med allvarliga risker styrs med skriftliga instruktioner. Skyddskommittén arbetar aktivt med att påverka såväl medarbetare som chefers beteenden och att fokusera på förebyggande riskhantering och utredning av såväl risker, tillbud som redan inträffade olycksfall. Sjukfrånvaron för 2010 ligger på 2,05% vilket är en minskning jämfört med föregående år då siffran låg på 2,2%. Snabba rehabiliteringsåtgärder är en viktig del i arbetet med att minska långtidsfrånvaron. LA7 Omfattning av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt det totala antalet arbetsrelaterade dödsfall per region Antal anställda Antal dödsfall 0 Antal anmälda arbetsskador 15 Antal anmälda tillbud 28 Antal arbetsrelaterade sjukdomar 0 Sjukfrånvaro totalt 2,05% Frånvaro på grund av arbetsskada/ 0 arbetsrelaterad sjukdom (%) LA8 Förebyggande hälsoarbete och rådgivning Samtliga bolag i koncernen är knutna till en företagshälsovård. Företagshälsovårdens resurser har fokus på preventiva åtgärder men de används också som stöd för de rehabiliteringsärenden som finns. Medicinska kontroller genomförs i enlighet med arbetsmiljölagen. Under 2010 har ett arbete påbörjats med att samla in information och elektroniskt uppdatera ett register i personalsystemet för att säkerställa att alla medarbetare som är berörd av medicinska kontroller kallas till dessa. Företagshälsovården genomför regelbundet hälsokontroller som sedan några år utökats med friskprofiler. Alla medarbetare erbjuds även årliga influensavaccinationer genom företagshälsovården. Dessutom genomförs olika typer av hälsobefrämjande åtgärder som t ex ergonomigenomgångar, ryggträning, yoga och massage. Rekrytering och kompetensutveckling Under 2010 har antalet anställda ökat med 58 personer och vi har arbetat mycket strategiskt med att stärka vårt varumärke som arbetsgivare både intern och externt och en fortsatt tillväxt är en stor utmaning då konkurrensen om de mest kvalificerade personerna ökar. Det är därför viktigt med en genomtänkt rekryteringsprocess som överensstämmer med det vi förmedlar genom vårt varumärke. SP:s förmåga att utvecklas är starkt kopplat till hur våra medarbetares kompetens utvecklas. Kompetensplanering är därför en viktig grund för att attrahera, utveckla och behålla kompetensen för framtiden och därför görs ständigt satsningar på medarbetarnas utveckling och utbildning. Den gemensamma processen för utvecklingssamtal utgör bland annat grunden för att ta fram personliga utvecklingsplaner för alla medarbetare. Inom SP finns ett mycket omfattande internutbildningsprogram för medarbetarna. Detta stöds av SP:s egna utbildningsorganisation. Genom dessa internutbildningar har alla möjlighet att lära sig mer såväl inom sitt teknikområde som sådant som rör den personliga utvecklingen. För att utveckla en gemensam företagskultur finns en särskild introduktionsutbildning framtagen för alla nyanställda i koncernen. Den ger de nyanställda tillfälle att träffa och lära känna andra nyanställda samtidigt som man får en inblick i olika delar av verksamheten. Dessutom finns program för individuell introduktion på respektive enhet/dotterbolag. HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 17

18 LA10 Utbildningstimmar Det totala antalet utbildningstimmar uppgår under 2010 till 21 timmar/person, att jämföra med målet som är 24 timmar/ person. I denna siffra ingår koncerngemensamma intern- och externutbildningar. Även högskolepoäng har omräknats till utbildningstimmar. Liksom föregående år ingår ej högskolepoäng inom ramen för forskarutbildningar. Inte heller utbildnings-/utvecklings insatser som genomförts i samband med planerings- och kick-off-dagar ingår. LA12 Antal genomförda PU-samtal Under 2010 har 90% av medarbetarna inklusive chefer haft utvecklingssamtal. Målet är att alla medarbetare årligen skall erbjudas ett utvecklingssamtal. PU-samtalet är ett viktigt hjälpmedel för planering och uppföljning av olika utbildnings- och utvecklingsinsatser. PU-samtal skall genomföras minst en gång per år med varje medarbetare enligt de gemensamma riktlinjer som finns för koncernen. Utvecklingssamtalen genomförs normalt under första kvartalet varför de medarbetare som anställts senare under året inte haft utvecklingssamtal. Genomförda utvecklingssamtal registreras i personalsystemet. Ledarskapsutveckling När det gäller utvecklingen av det sociala ansvaret i koncernen har ledarna en viktig roll som förebilder samt som uttolkare och genomförare av koncernens strategier. Lika viktig som utbildning är för medarbetarna, är därför kompetensutveckling för cheferna. Bra chefer skapar förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra jobb. Under året har därför flera av koncernens chefer genomgått flera av de utbildningar som ingår i det basprogram som erbjuds samtliga chefer. Basprogrammet bygger på de förväntningar som ställs på cheferna. Dessa förväntningar beskrivs i ett särskilt dokument och som utgör grunden för ledarrollen inom koncernen. Motiverade och engagerade medarbetare I takt med att koncernen växer och tar form är medarbetarnas dalaktighet och engagemang en av grundstenarna för att bygga en framgångsrik koncern. Det är viktigt att våra medarbetare använder hela SP:s bredd för att vidga sina nätverk och för ett ökat samarbete med kollegor inom olika delar av SP-koncernen. Medarbetarnas motivation och engagemang får återverkningar på förhållandet till kunderna och därmed stärks koncernens konkurrenskraft. Av den medarbetarundersökning som genomfördes hösten 2009 framgick att medarbetarna upplevde ett mycket stort engagemang, en hög grad av meningsfullhet och stolthet över att arbeta i SP-koncernen. Jämställdhet och mångfald Ett medvetet jämställdhets- och mångfaldsarbete är en tillgång för verksamheten som bidrar till att skapa motiverade medarbetare, nöjda kunder och ett stärkt varumärke. Jämställdhet och mångfald är en förutsättning för att få en dynamisk och attraktiv arbetsplats där allas erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Koncernens jämställdhets- och mångfaldspolicy bygger på likabehandling av alla medarbetare och platssökande. Varje år tas en jämställdhets- och mångfaldsplan fram som bygger på en analys och kartläggning av en mängd faktorer, t ex sjukfrånvaro och ev anmälda fall av trakasserier. Under året har en särskild löneöversyn genomförts. Syftet med denna särskilda löneöversyn är att dels att gå igenom och hantera de ev osakliga löneskillnader som upptäcks och dels att hantera behov av eventuella andra åtgärder som framkommer. Som stöd för detta arbete finns en partsammansatt grupp. 18 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

19 LA14 Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor per anställningskategori Antal Total Medellön Antal män Total Medellön Kvinnors lön kvinnor lönesumma (kr/mån) lönesumma (kr/mån) i % av mäns Chefer Adm personal Övriga tj.män HR2 Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder. På grund av SP-koncernens verksamhet är det främst tjänster och förbrukningsmaterial (ex. kontorsmaterial) som levereras av SP:s leverantörer. Dessutom förekommer inköp av utrustning som omfattas av offertförfarande där det ingår bedömning av leverantören. Eftersom de tjänster som levereras, nästan uteslutande levereras av svenska leverantörer eller leverantörer som verkar under svensk arbetsrätt, antas dessa leverantörer efterleva bestämmelser rörande mänskliga rättigheter. Moderbolaget har under 2010 genomfört bedömning av leverantörer avseende miljö, kvalitet och social aspekter. Först och främst har de leverantörer (ca 170 st.) som har avtal med SP bedömts. Det är dessa leverantörer som bedöms som betydande. De övriga bolagen inom koncernen använder i stor utsträckning samma leverantörer som moderbolaget. Dotterbolagen kommer att få tillgång till rutinerna och hjälpmedlen för leverantörsbedömning så de själva kan genomföra kompletterande bedömningar. HR4 Antal fall av diskriminering samt vidtagna åtgärder Inga diskrimineringsfall har anmälts under året. Organisationens roll i samhället Genomgående gäller att SP inte på någon ort är den dominerande arbetsgivaren. Vid omstrukturering av verksamhet har SP genom HR-funktionen resurser för och erfarenhet av att i samverkan med personalorganisationerna och andra aktörer finna nytt arbete eller andra lösningar för eventuellt övertaliga (SO1). För de marknader på vilka SP verkar bedöms risken för korruption som låg (SO2). Inga incidenter har heller rapport- erats under året (SO4). I koncernens etikpolicy finns grundläggande förhållningsregler vad gäller samarbetet med kunder och övriga intressenter. Av policyn framgår att vi skall iaktta strikt sekretess och agera oberoende och opartiskt i våra uppdrag vi skall arbeta och redovisa resultat sakligt och professionellt och inte ta ovidkommande hänsyn vi skall aldrig sätta oss i situationer som kan leda till eller uppfattas som att vi utnyttjar ett kund/partnerförhållande Etikpolicyn är fastställd av SP:s styrelse och har diskuterats på alla nivåer i organisationen (SO3). Detta har huvudsakligen skett vid möten mellan koncernledningen och medarbetarna inom enheter och dotterbolag. Etikpolicyn finns tillgänglig för samtliga medarbetare på koncernens intranät. SP medverkar endast i begränsad omfattning i den samhällspolitiska debatten och då i tekniska frågor eller i frågor som rör forsknings- och innovationspolitiken. Institutens gemensamma intressen företräds i debattenbland annat av RISE Holding. SP ger inga bidrag till politiska partier eller liknande (SO5 6). Genom interna utbildningsprogram läggs en gemensam grund för hur vi skall uppträda på marknaden och bygga långsiktiga relationer till våra kunder. Koncernen har inte varit inblandad i något fall av utredning eller dom vad avser otilllåten marknadspåverkan (SO7). SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser. Inga böter eller andra straff för brott mot lagar och förordningar har rapporterats under Inte heller har några processer inletts mot koncernen för sådana brott. HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 19

20 Produktansvar Nöjda kunder är den viktigaste strategiska framgångsfaktorn för SP. Sedan långt tillbaka har återkommande undersökningar av kundtillfredsställelse genomförts och resultaten publicerats. Mot denna bakgrund redovisas därför indikatorn PR 5 med utförliga data och kommentarer. SP tillhandahåller inga tjänster eller produkter som påverkar hälsa och säkerhet hos kunder eller övriga intressenter (PR 1 2). En ansvarsförsäkring enligt branschpraxis finns för samtliga bolag inom koncernen. Ackreditering kan anses vara en form av kvalitetsmärkning av tekniska tjänster. Flera av bolagen inom koncernen tillhandahåller ackrediterade tjänster inom bland annat kalibrering, provning, besiktning och certifiering. Kunderna informeras om att tjänsten är ackrediterad genom offerter, orderbekräftelser, rapporter och informationsblad (PR3 4). Hur ackreditering får användas i marknadsföring framgår av föreskrifter från ansvarig myndighet (SWEDAC). Dessutom har bolag inom koncernen certifierade ledningssystem. Karaktären på SP:s verksamhet innebär att kommunikationen med marknaden främst sker via personliga kontakter, rapporter, föredrag, seminarier, kundtidning och hemsida. Aktiviteter gällande reklam, kampanjer och sponsring ligger på en låg nivå, innebärande att PR6 7 har liten relevans. Några klagomål avseende intrång i kunders integritet har inte rapporterats (PR 8). Inte heller har några böter eller andra straff för brott mot lagar och förordningar vad gäller tillhandahållna tjänster rapporterats (PR 9). PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar. Inom koncernen används, beroende på verksamhetens omfattning och typen av kunder, olika metoder att mäta kundnöjdhet. I flera av dotterbolagen är många av kunderna medlemmar i intressentföreningar eller liknande, med vilka institutet har en löpande dialog. Alla bolag som tillhandahåller externa utbildningstjänster genomför utvärdering genom enkäter i samband med kursavslutningen. Alla bolag har rutiner för klagomålshantering. Under de senaste åren har alla bolagen utom JTI genomfört någon form av mätning av kundnöjdhet. Frekvensen för mätningarna varierar, t ex. genomför SIK och SP:s enhet för certifiering (ledningssystem) mätningar efter varje slutfört projekt/uppdrag. Ett arbete med att likrikta de olika undersökningarna har genomförts under de senaste åren. För närvarande har moderbolaget, SIK, YKI och SMP undersökningar med många gemensamma frågor och samma betygsskala vilket möjliggör jämförelser. I tabellen nedan sammanfattas de olika sätten att genomföra kundundersökningar inom de olika bolagen. Metod för att mäta kundnöjdhet Företag Metod Medium CBI Enkät Post, webb Glafo Enkät Post, e-post JTI Har ännu inte genomfört kundenkät SIK Telefonintervjuer och enkäter i olika kombinationer Post, telefon SMP Enkät Post SP Enkät Webb, e-post, post YKI Enkät Post, e-post Resultatet av de senaste undersökningarna (i form av ett medelbetyg på en skala från 1 till 6) samt frekvensen med vilka undersökningarna genomförs redovisas i tabellen brevid. 20 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2009. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2009. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2009 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Innehåll 2 Kort om SP-koncernen 3 Strategi och analys 4 Organisationsprofil 6 Information om redovisningen 7 Bolagsstyrning och engagemang

Läs mer

Kort om SP-koncernen. Innehåll

Kort om SP-koncernen. Innehåll Kort om SP-koncernen SP-koncernen har cirka 950 medarbetare. Dotterbolag i koncernen 2009 är: SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik YKI, Ytkemiska Institutet CBI Betonginstitutet* Glafo, Glasforskningsinstitutet*

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 3 Innehåll 3 Kort om SP-koncernen 4 Strategi och analys 5 Verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 1 INNEHÅLL KORT OM SP VD-ORD SÅ REDOVISAR SP VERKSAMHET OCH ORGANISATION BOLAGSSTYRNING OCH ENGAGEMANG SPs HÅLLBARHETSINDEX SPs ROLL

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Kort om SP 3 Strategi och analys 4 Så redovisar SP 5 Verksamhet och organisation 6 Bolagsstyrning och engagemang 9 Affärsområden

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Org. nr 556464-6874 Första kvartalet Omsättningen uppgick till 266,4 Mkr (238,4). Rörelseresultatet uppgick till 7,6

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Korsreferenstabell GRI

Korsreferenstabell GRI Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2010: Korsreferenstabell GRI Posten Nordens hållbarhetsredovisning för 2010 är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning,

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Ägardirektiv för KTH Holding AB

Ägardirektiv för KTH Holding AB Ägardirektiv för KTH Holding AB Direktiv för bolagsstyrning KTH Holding AB... 2 1.1 KTHHABs verksamhet och affärsidé... 2 1.2 Ägarstyrning i statliga bolag... 2 1.3 Bolagsstämman... 3 1.4 Styrelsen i KTH

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Året i sammandrag för IRECO-koncernen

Året i sammandrag för IRECO-koncernen Året i sammandrag för IRECO-koncernen Verksamheten IRECOs syfte är att främja teknisk utveckling och kompetensspridning inom svenskt näringsliv. Syftet förverkligas bl a genom att äga och förvalta aktier

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Sidan 1 av 6. Bolagsstyrningsrapport 2011

Sidan 1 av 6. Bolagsstyrningsrapport 2011 Sidan 1 av 6 Bolagsstyrningsrapport 2011 Sidan 2 av 6 Bolagsstyrningsrapport 2011 Ägare Swedesurvey AB ägs till 100 % av svenska staten. Bolaget tillhör företagsgruppen med marknadsmässiga krav på verksamheten.

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(10) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Org. nr 556464-6874 Andra kvartalet Intäkterna uppgick till 427,6 Mkr (385,3). Rörelseresultatet uppgick till 7,9 Mkr

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Miljöutbildning som skapar framgång

Miljöutbildning som skapar framgång Miljöutbildning som skapar framgång Catherine Karagianni Environmental Manager TeliaSonera Sverige Agenda Introduktion TeliaSonera Sveriges miljöarbete Varför en miljöutbildning? Varför valde vi att uppdatera

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Välkommen till SP och det första seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd Brand

Välkommen till SP och det första seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd Brand Välkommen till SP och det första seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd Brand Margaret Simonson McNamee Teknisk projektledare Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd brand SP-koncernen

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vad har man för nytta av miljöledning?

Vad har man för nytta av miljöledning? Vad har man för nytta av miljöledning? Elisabeth Schylander Magnus Enell 10 november 2004 Agenda Elisabeth! Varför doktorera om MLS?! Generella resultat Magnus! Specifika resultat! Nytt projekt Vem är

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Kallelse till Årsstämma i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kallelse till Årsstämma i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kallelse till Årsstämma i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Härmed kallas till årsstämma i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, 556464-6874 Tid: Torsdagen den 26 april 2012 kl 13.30 Plats:

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Innovativa SP. en resurs för tillväxt och förnyelse

Innovativa SP. en resurs för tillväxt och förnyelse Innovativa SP en resurs för tillväxt och förnyelse Vår affärsidé Vi erbjuder behovsinriktad, innovativ och internationellt ledande kompetens inom forskning, utveckling och utvärdering av teknik, material,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer