Vårdval, tillgänglighet & HSAN-anmälningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdval, tillgänglighet & HSAN-anmälningar"

Transkript

1 Vårdval, tillgänglighet & HSAN-anmälningar 27 oktober 2008 Rapport om vårdval, tillgänglighet och HSAN-anmälningar inom primärvården 2007/2008 Rapport Svenskt Näringsliv Rapporten framtagen av Sanocore HB

2 SAMMANFATTNING...3 DATAKÄLLOR...4 STATUS FÖR VÅRDVAL...5 PRIVAT/OFFENTLIG VÅRD I SVERIGE...6 PATIENTER MED LÄKARBESÖK INOM 7 DAGAR I PRIMÄRVÅRDEN...7 TELEFONTILLGÄNGLIGHET...11 PATIENTUPPLEVD KVALITET GENOM HSAN-ANMÄLNINGAR...13 APPENDIX

3 Sammanfattning Utöver Halland, Stockholm och Västmanland som redan har infört vårdvalsmodeller för primärvården ligger ytterligare 6 landsting/regioner i startgroparna med att införa detsamma. Baserat på utvecklingen hittills är det rimligt att tro att andelen privata aktörer kommer att öka för de landsting som inför vårdvalsmodeller. Vad beträffar tillgänglighet uttryckt som andelen patienter som får träffa läkare inom 7 dagar presterar privata vårdgivare mycket bra i förhållande till sina offentliga konkurrenter. I 15 av 20 landsting/regioner lyckas de privata vårdgivarna bättre än de offentliga med att erbjuda läkarvård inom 7 dagar. Vad gäller telefontillgänglighet är det svårare att uttala sig, men den lilla jämförelse som kan göras indikerar att privata aktörer även här har mycket goda resultat. Vad gäller patientupplevd kvalitet uttryckt i antalet HSAN-anmälningar per läkarbesök presterar privata vårdgivare återigen mycket väl, då man i 18 av 20 regioner har färre anmälningar per besök än vad de offentliga vårdgivarna har. Tittar man istället på antalet HSAN-anmälningar med tilldömd påföljd är dataunderlaget för litet för att kunna uttala sig om skillnader mellan privata och offentliga vårdgivare inom primärvården. 3

4 Datakällor Datakälla för Patienter med Läkarbesök inom 7 dagar samt Telefontillgänglighet (med undantag för Stockholms läns landsting) är som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Dessa data har även kunnat användas för att dra slutsatser kring andel privata/offentliga vårdgivare. Information om HSAN-Anmälningar kommer från Hälso och Sjukvårdens Ansvarsnämnd. Källa för Aggregerad Besöksdata för Landstingen samt andel besök producerad av annan vårdgivare (dvs. privata) är data från SKL. För mer detaljerad information kring dessa data, se Appendix 1. 4

5 Status för Vårdval Hösten 2008 hade tre landsting infört sin modell för vårdval inom primärvården och flera andra var på god väg: Halland (2007), Västmanland och Stockholm (2008) På gång i Östergötland, Gotland, Region Skåne, Västra Götaland, Kronoberg. Dessutom fastställde landstingsfullmäktige i Sörmland i juni att från årsskiftet 2008/2009 införs en ny ersättningsmodell för primärvården där patientens val styr ersättningen. 1 Utöver detta så presenterade regeringens utredare Toivo Heinsoo ett delbetänkande i april som går ut på att det blir obligatoriskt för samtliga landsting att införa vårdvalssystem i primärvården. 2 I oktober 2008 presenterade regeringen en så kallad lagrådsremiss som bygger på Heinsoos förslag. Detta visar att regeringens avsikt är att lägga fram ett lagförslag som innebär ett obligatorium för landstingen att ha vårdvalssystem. Trots att vårdvalsmodellen är en ganska ung företeelse i Sverige så syns vissa effekter redan. För Halland var 2007 första året med en vårdvalsmodell. Under året tillkom 6 stycken vårdcentraler till de 40 stycken som fanns vid årets början. Samtliga mottagningar som tillkommit i Halland var privata. 3 I Västmanland sågs redan inför vårdvalet ett intresse för nya privata aktörer att etablera sig. Utöver de offentliga och privata alternativ som redan fanns så blev det en månad innan införandet av vårdval Västmanland klart med fem helt nya aktörer inom familjeläkarverksamheten Måluppföljning vårdval Halland, Landstinget i Halland, Mars

6 Privat/Offentlig vård i Sverige Andelen privata vårdcentraler/husläkarmottagningar i Sverige var våren % 5. Sett till de olika landstingen i Sverige varierar det från 0 % privata i Gotland till 55 % privata i Västmanland. Fördelningen av privata och offentliga vårdcentraler/husläkarmottagningar i respektive län kan ses i graf 1, och återfinns också i tabellform i tabell1 i appendix. Graf 1. Andel privata vårdcentraler/husläkarmottagningar våren 2008 Värt att notera är att de tre landsting som infört vårdvalsmodell också är de tre som är i topp gällande andel privata vårdcentraler/husläkarmottagningar. Som tidigare nämnts har de vårdvalsreformer som hittills genomförts inneburit att fler privata aktörer har tillkommit, varför det är troligt att fördelningen ovan kommer att ändra sig relativt snart för de sex landstingen/regionerna som är i ett införandeskede. 5 Enligt mätresultat från SKL,

7 Patienter med läkarbesök inom 7 dagar i primärvården Hemsidan vantetider.se drivs av SKL och redovisar bland annat andel patienter i primärvården som får ett läkarbesök inom 7 dagar från kontakt med vårdgivare (vårdcentral eller motsvarande), vilket är en del av den nationella vårdgarantin som infördes Andelen vårdgivare som deltog i mätningen våren 2008 var 95 % av de offentliga vårdgivarna och 84 % av de privata vårdgivarna, vilket får betecknas som mycket bra. 6 Sett till hela Sverige så var andelen patienter som våren 2008 fick komma till läkare inom 7 dagar 91 %, d.v.s. i 9 % av fallen uppfylldes inte vårdgarantin. I genomsnitt missade de privata vårdgivarna att uppfylla vårdgarantin i 7 % av fallen, medan motsvarande siffra för de offentliga vårdgivarna var 10 %. Skillnaden mellan de två grupperna är statistiskt säkerställd och åskådliggörs i graf 2 nedan. 7 Andel patienter som inte fått läkarbesök inom 7 dagar Privata Offentliga 10,00% 5,00% 0,00% Privata Offentliga Driftsform Graf 2. Andel patienter som inte fått läkarbesök inom 7 dagar per driftsfrom (ovägda medeltal) Bäst resultat totalt sett hade Halland, med en uppfyllandegrad av vårdgarantin på 97 %, följt av Blekinge (93 %), Stockholm (93 %), Västra Götaland (93 %) och Jönköping (92 %). Sämst resultat hade Uppsala med 82 %. 6 Våren 2008 är den senaste tidpunkt från vilken publicerade resultat föreligger. 7 Jämförelserna i detta avsnitt avser s k ovägda medeltal. Det betyder att det är genomsnittet av vårdcentralernas andelar som redovisas. Varje vårdcentral har således inte viktats med andelen patientbesök. 7

8 Det är emellertid svårt att dra slutsatsen att Hallands resultat är en effekt av vårdvalet. I graf 3 kan man se historiken för andelen läkarbesök inom 7 dagar för de fem landsting som hade högst andel våren Halland har ökat från 95 % våren 2006 och har haft högst andel av samtliga landsting sedan mätningarna började våren 2006, alltså även före införandet av vårdvalsmodell. Graf 3. Historik över läkarbesök inom 7 dagar för de landsting med bäst resultat våren

9 Av graf 4 (siffrorna som grafen är baserad på återfinns i appendixet under tabell 2) framgår att det även inom landstingen finns en skillnad på andel läkarbesök inom 7 dagar för de privata och offentliga vårdgivarna. Graf 4. Andel patienter med läkarbesök inom 7 dagar (se tabell 2 i appendixet för siffror). I 15 av 20 landsting har de privata vårdgivarna en högre genomsnittlig andel patienter med läkarbesök inom 7 dagar än de offentliga vårdgivarna (Gotland med inget privat alternativ ej medräknat). 8 Med andra ord uppnår de privata vårdgivarna i flertalet landsting den nationella vårdgarantin oftare vad gäller läkarbesök i primärvården än vad deras offentliga konkurrenter gör. I anslutning till detta undersöktes om en större andel privata vårdgivare skapar ett bättre resultat (dvs högre andel läkarbesök inom 7 dagar) för hela landstinget. Graf 5 visar relationen mellan konkurrenstryck, d v s andelen privata aktörer i ett landsting, och andelen läkarbesök inom 7 dagar. 8 Det bör noteras att i fyra av de tjugo landstingen finns det endast en privat vårdgivare (vårdcentral eller motsvarande). Om man inte räknar med dessa landsting lyckas de privata vårdgivarna bättre än de offentliga med att erbjuda läkarbesök inom sju dagar i 13 av 16 landsting. 9

10 Graf 5 Samband mellan konkurrenstryck och andel läkarbesök inom 7 dagar. En regressionsanalys visar att det finns ett positivt men svagt statistiskt samband mellan konkurrenstryck och uppfyllandegrad av vårdgarantin. Om andelen privata utförare ökar med tio procentenheter så ökar enligt den statistiska analysen andelen patienter som får besöka en läkare inom en vecka med i genomsnitt 1,1 procentenheter. Emellertid är det fler faktorer än konkurrenstrycket som påverkar tillgängligheten varför resultatet endast ska ses som en indikation på att ett orsakssamband mellan konkurrenstryck och läkarbesök inom en vecka föreligger. 10

11 Telefontillgänglighet På vantetider.se redovisas även telefontillgänglighet för landets primärvårdsinrättningar, som även det är en del i den nationella vårdgarantin. För en närmare förklaring av hur SKL definierar telefontillgänglighet, se appendix 1. Jämförs de olika landstingen (förutom Stockholm och Värmland som ej deltog i mätningen) så var genomsnittligt uppmätt telefontillgänglighet för hela Sverige 81 % våren Högst telefontillgänglighet hade Gävleborg (97 %), Kalmar (94 %), Västra Götaland (93 %). Lägst hade Örebro (65 %), se graf 6. Graf 6. Andel besvarade samtal enligt SKL:s definition Av samtliga primärvårdsmottagningar listade av SKL är det hela 42 % som ej deltar alternativt ej omfattas av telefontillgänglighetsmätningen. En förklaring till den låga totala siffran är bland annat att landstingen i Stockholm och Värmland ej deltar i mätningen av telefontillgänglighet. Sett till endast de privata så är siffran för icke-deltagande mottagningar 82 %, dvs. endast 18 % av de privata primärvårdsmottagningarna i Sverige deltar i mätningen av telefontillgänglighet, varför jämförelse av privata respektive offentliga mottagningar ej kan göras för landet som helhet. Inte heller om man ser till enskilda landsting finns det en möj- 11

12 lighet att jämföra resultat per driftsform på ett tillförlitligt sätt, då de enda landsting med hög deltagandegrad från privata aktörer är Östergötland och Kronoberg, med väldigt få privata aktörer (6 respektive 5 privata vårdgivare). Den statistiska osäkerheten i en jämförelse skulle med andra ord bli alltför stor. För att jämföra privata och offentliga vårdcentraler kan man endast se till Stockholm, som dock inte deltar i SKL:s mätning, utan själva redovisar Andel samtal inom godkänd svarstid. 9 Till skillnad från data redovisad av SKL för övriga landsting så är andelen deltagande vårdcentraler bland såväl offentliga som privata alternativ betydligt högre. I mätningen som avser januari till december 2007 så deltog 93 % av de offentliga i mätningen och 97 % av de privata. Mätningen från Stockholm visar att de privata vårdcentralerna har 84 % samtal inom godkänd svarstid medan motsvarande siffra för de offentliga vårdcentralerna var 76 %. För definition av telefontillgänglighet i Stockholm, se appendix

13 Patientupplevd kvalitet genom HSAN-anmälningar Att uttala sig om kvaliteten inom vården kan vara vanskligt, men ett sätt att försöka mäta kvaliteten är att studera statistik över HSAN-anmälningar, som är ett mått på patienters missnöje med den vård de har sökt. I appendix 1 finns en mer ingående förklaring till vad en HSAN-anmälan innebär samt hur dessa har kopplats till vårdgivare. Under 2007 var antalet anmälningar mot primärvårdsinrättningar 944 st. På riksnivå anmäldes ,2 ärenden per läkarbesök för de offentliga vårdgivarna medan motsvarande siffra var 4,8 ärenden per läkarbesök för privata vårdgivare. I graf 7 redovisas antalet HSAN-anmälningar inom primärvården per läkarbesök för respektive landsting 2007 (såväl offentliga som privata vårdgivare ingår). Minst antal anmälningar per besök inom primärvården har man i Skåne följt av Gotland och Stockholm, medan Östergötland utmärker sig mest negativt. Graf 7. HSAN-anmälningar inom primärvård 2007 uppdelat på landsting/region I en jämförelse mellan privata och offentliga vårdgivare i primärvården framgår det att offentliga vårdgivare har fler antal HSAN-anmälningar riktade mot sig per besök än vad 13

14 de privata har i 18 av 20 landsting/regioner (Gotland med inget privat alternativ ej medräknat) 10. Detta illustreras i graf 8 (siffrorna som grafen är baserad på återfinns i appendixet under tabell 3). Graf 8. HSAN-anmälningar inom primärvård 2007 för privata och offentliga vårdgivare (se tabell 3 i appendixet för siffror). Antalet HSAN-anmälningar i sig är ju en indikation på hur stor andel av patienterna som är kraftigt missnöjda med sin vård. Ett mer talande mått för vilken kvalitet, eller snarare 10 Antalet anmälningar gentemot offentligt drivna vårdcentraler i ett landsting har relaterats till det totala antalet besök hos offentliga vårdcentraler i det landstinget. Motsvarande gäller för privata vårdcentraler. 14

15 brist på kvalitet, som den medicinska professionen accepterar är andelen patienter med HSAN-anmälningar som resulterat i en påföljd för en enskild yrkesverksam person. Emellertid är endast en del av anmälningarna 2007 färdigutredda. Av de färdigutredda anmälningarna som resulterat i påföljd (68 st) gäller 75 procent offentliga vårdgivare och 25 procent privata vårdgivare. Detta kan jämföras med att de offentliga vårdgivarna har 70 procent av alla besök i primärvården, och de privata således 30 procent. Eftersom en del av anmälningarna inte är färdigbehandlade går det dock inte att uttala sig med någon säkerhet om t ex de offentliga vårdgivarna skulle vara överrepresenterade när det gäller HSAN-anmälningar som resulterar i påföljd. 15

16 Appendix Patienter med Läkarbesök inom 7 dagar Det som mäts är andelen patienter som fått tid inom 7 dagar till läkare i primärvården per vårdcentral eller motsvarande. Mätfrekvensen är två tillfällen per år under fem vardagar. Målet är 7 dagar. Mätningen omfattar patienter som, under mätveckan (fem vardagar), kommer till vårdcentralen för ett besök på allmänläkarmottagningen under ordinarie mottagningstid. Mätningen innefattar inte läkarbesök i patientens hem. Uppgifter skall rapporteras för patienter som besöker läkaren för ett - för patienten och/eller hälso- och sjukvårdspersonalen - tidigare obekant hälsoproblem eller för en oväntad eller kraftig förändring/försämring av ett tidigare känt hälsoproblem. Även patienter som "inte blev bra" efter besök/behandling och därför återkommer omfattas. Uppgifter skall inte rapporteras för patienter som kallats/fått en tid bokad hos läkaren för kontroll/uppföljning av ett känt hälsoproblem eller för patienter som kommer för att få ett hälsointyg. Patienter med läkarbesök inom 7 dagar har samlats in från Telefontillgänglighet - Nationellt Det som mäts är andelen besvarade samtal per vårdcentral eller motsvarande. Mätfrekvensen är två tillfällen per år under fem vardagar och målet är 0 dagar. SKL har inledningsvis lagt fokus på att få fram en jämförbar indikator på telefontillgängligheten vid de enskilda vårdcentralerna under normala öppettider. Mätningen av telefontillgänglighet skall endast omfatta samtal som kommer till en telefon för rådgivning och/eller tidsbeställning. Det är således endast en begränsad del av tillgängligheten i primärvården som följs genom denna mätning. Den säger exempelvis ingenting om kvaliteten i bemötandet. Data om den nationela telefontillgängligheten har samlats in från Telefontillgänglighet - Stockholm 260 samtal rings per år och mottagning. Det innebär att varje mottagning blir uppringd minst en gång per dag. För att få godkänt krävs: att man svarar inom 1,5 minuter vid direktsvar utan växel 16

17 att man svarar inom 10 minuter vid köfunktion med väntetid att du blir uppringd inom 90 minuter vid återuppringningssystem Eftersom metoden är urvalsundersökning finns en viss statistisk osäkerhet. Telefontillgänglighetsmätningen genomförs av konsultbolag på uppdrag av Stockholms läns landsting. HSAN-Anmälningar HSAN är en statlig myndighet, som prövar om yrkesutövare inom hälso- och sjukvården gjort sig skyldig till fel i sin yrkesutövning. Nämnden kan i sådana fall ålägga disciplinär påföljd. Nämnden består av nio ledamöter. Ordföranden är jurist med erfarenhet som domare och övriga ledamöter har erfarenhet från olika områden av hälso- och sjukvården. En HSAN-anmälan är alltid personlig, d.v.s. bara enskilda doktorer/sjuksköterskor etc. kan tilldelas påföljder. En vårdcentral eller ett sjukhus kan aldrig tilldelas påföljd för enskilda medarbetares yrkesutövning. I de flesta fall har däremot den enskilda individen som anmälan avser kommit i kontakt med den anmälande parten, d.v.s. patienten, via en organisation, såsom en vårdcentral, ett sjukhus, eller ett vårdföretag. I denna rapports data har anmälningarna kopplats till de organisationer som den anmälande patienten besökte/hade kontakt med vid tillfället för anmälan. Detta behöver inte betyda att den anmälda personen i fråga jobbar kvar hos samma vårdgivare. Däremot ger det information om hur patienter har upplevt sina vårdkontakter med den aktuella vårdgivaren. Under 2007 gjordes 4560 st. HSAN anmälningar. Utav dessa har 3294 st. knutits till en vårdgivare och av dessa har 907 st. knutits till primärvården. Att nästan 25 % inte kunnat användas beror bland annat på att det är en anmälan gällande psykiatri eller tandvård, vilket inte har varit föremål för utredningen, eller att vårdgivaren inte finns i HSAN:s system. HSAN-Anmälningar har samlats in från Hälso och Sjukvårdens Ansvarsnämnd. Aggregerad Besöksdata för Landstingen Aggregerad Besöksdata för Landstingen avser antalet läkarbesök inom primärvården för respektive landsting Aggregerad besöksdata för Landstingen kommer från SKL:s rapport Statistik om hälsooch sjukvård samt regional utveckling

18 Andel besök producerad av annan vårdgivare Avser andel besök producerad av annan vårdgivare Andel besök producerad av annan vårdgivare kommer från SKL:s rapport Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling

19 Tabell 1 Landsting Antal offentliga Antal privata Totalt Andel privata Blekinge % Dalarna % Gotland % Gävleborg % Halland % Jämtland % Jönköping % Kalmar % Kronoberg % Norrbotten % Skåne % Stockholm % Sörmland % Uppsala % Värmland % Västerbotten % Västernorrland % Västmanland % Västra Götaland % Örebro % Östergötland % Tabell 1. Antal offentliga respektive privata vårdgivare 19

20 Tabell 2 Andel läkarbesök inom 7 dagar Landsting Offentliga vårdgivare Privata vårdgivare Blekinge 91,6% 96,2% Dalarna 85,8% 90,0% Gotland 87,9% Gävleborg 90,5% 92,9% Halland 96,4% 97,0% Jämtland 86,8% 84,0% Jönköping 91,2% 99,1% Kalmar 91,4% 97,0% Kronoberg 91,0% 95,4% Norrbotten 92,4% 90,0% Skåne 88,6% 91,0% Stockholm 92,4% 94,8% Sörmland 86,5% 89,0% Uppsala 83,8% 86,7% Värmland 92,5% 89,7% Västerbotten 85,7% 84,0% Västernorrland 81,3% 91,0% Västmanland 86,5% 87,1% Västra Götaland 93,6% 90,7% Örebro 91,1% 96,0% Östergötland 90,0% 91,7% Tabell 2. Andel patienter med läkarbesök inom 7 dagar uppdelat på driftsform (ovägda medeltal) 20

21 Tabell 3 Antal HSAN-anmälningar Antal besök, tusental Län Offentliga vårdgivare Privata vårdgivare Offentliga vårdgivare Privata vårdgivare Blekinge ,8 36,1 Dalarna ,6 22,7 Gotland 3 69,5 0,0 Gävleborg ,8 85,5 Halland ,3 0,0 Jämtland ,0 18,1 Jönköping ,5 61,5 Kalmar ,6 53,1 Kronoberg ,6 34,5 Norrbotten ,5 32,9 Skåne ,7 615,3 Stockholm ,5 1683,3 Södermanland ,5 53,2 Uppsala ,6 45,3 Värmland ,3 117,7 Västerbotten ,8 47,1 Västernorrland ,1 59,0 Västmanland ,1 178,0 Västra Götaland ,2 710,6 Örebro ,4 72,7 Östergötland ,8 47,7 Tabell 3. HSAN-anmälningar och besöksantal uppdelat på driftsform 21

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 9 Del 1 Huvudrapport 2007-12-14 Vårdgarantin två år efter införandet en splittrad nationell bild Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 9:1 2007-12-14 1 Rapportens

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan 090424 Jag vill att alla i vårt land ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Vi ska

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010 Regeringsbeslut I:2 2011-02-03 S2010/4889/FS S2010/4906/FS S2010/4961/FS m.fl. Kammarkollegiet Se bilaga 1 Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Patienttoppen En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi

Patienttoppen En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi Patienttoppen 2014 En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi April 2014 Innehåll Förord... 3 1 Sammanfattning... 4 2 Diskussion... 5 2.1 Högre

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Mätning av läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral för rapportering till "Väntetider i vården".

Mätning av läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral för rapportering till Väntetider i vården. INSTRUKTION 1 (6) INLEDNING En överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om införande av en nationell vårdgaranti och en fortsatt satsning på en förbättrad tillgänglighet trädde i kraft 2005.

Läs mer

Överlämnande av statistik för 2013 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen

Överlämnande av statistik för 2013 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen Förvaltningschef: Staffan Blom 1 (1) PaN 2014-03-04- P 12 ANMÄLAN 2014-02-18 PaN A1402-00053-55 Överlämnande av statistik för 2013 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen Ärendet

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 10 2008-06-19 Vårdgarantin kräver kunskap och ledning Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 10 2008-06-19 1 Rapportens innehåll Sammanfattning av läget 3

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen 1177.se / e-tjänster Landstingsstyrelsen 2017-06-13 1177.se Nationellt ~ 89 miljoner besök under 2016 - ökning med +14% Drygt 8,3 miljoner besök maj 2017 Kalmar län Drygt 1 243 000 besök under 2016 - ökning

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antibiotikaförsäljning (J1 exkl metenamin) via recept 21-212, per län. Källa: Apotek ens Service AB 21 211 212 Västra Götaland

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag januari 2009 2 myndighetsranking 2008,, januari 2009 Innehåll sid 1. Bakgrund 3 Resultat i korthet 3 2. Företagarna

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mellanårsmätning

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering Diabetesvård. Landstingsprofiler Bilaga 3

Nationella riktlinjer Utvärdering Diabetesvård. Landstingsprofiler Bilaga 3 Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Diabetesvård Landstingsprofiler Bilaga 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Tisdag 13 juni 2017 Jan Olov Strandell Indikator för samverkan vid utskrivning

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11 PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat HT11 Punktprevalensmätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler PPM Antal

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården

Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare 2015 - steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården Utvärderingsuppdrag från fullmäktige - ökad läkarbemanning 1/1500 - utveckling av småskalig

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Att mäta effektivitet i vård och omsorg

Att mäta effektivitet i vård och omsorg Att mäta effektivitet i vård och omsorg Kristina Stig Enheten för öppna jämförelser 1 2015-05-07 Modellen för effektivitetsanalys God vård och omsorg t 2015-05-07 Effektivitetsanalyser 3 Modell för effektivitet

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

IVO:s klagomål enligt PSL januari-augusti 2016

IVO:s klagomål enligt PSL januari-augusti 2016 IVO:s klagomål enligt PSL januari-augusti 2016 Övergripande statistik ÄRENDESLAG INKOMNA BESLUTADE UTREDDA VARAV KRTIKBESLUT 2014 6832 7559 4630 1503 2015 6198 8678 6102 1932 2016 (T1 & T2) 4717 4543 2644

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2015

Nöjdhetsmätningar invånare 2015 Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177 Vårdguidens e-tjänster Landstinget i Uppsala län September 201 Sammanfattning NKI uppmäts till 73 vilket betyder att invånarna är nöjda med 1177 Vårdguidens e- tjänster.

Läs mer