Delårsrapport, tertial 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport, tertial 2"

Transkript

1 Delårsrapport, tertial 2 Haparanda kommun 2012 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 1

2 1 FAKTA OM HAPARANDA STAD... 4 KONCERNEN HAPARANDA KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vision Verksamhetsidé Målredovisning... 7 Upplevelserik handels- och besöksplats... 8 Dynamisk företagsamhet... 9 Logistisk nod... 9 Hållbar Livsmiljö Gränslös Kunskap Ekonomisk översikt Årets resultat Nämndernas budgetavvikelse Pensionsförpliktelser Skatteintäkter och statsbidrag Ekonomiska engagemang inom koncernen Personalöversikt Nyckeltal Ekonomisk redovisning Driftsredovisning Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Investeringsredovisning Noter VA-Bokslut VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 2

3 2.7.2 Resultat och balansräkning Noter VERKSAMHETSBERÄTTELSER Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Samhällsbyggnadsnämnden Socialförvaltningen Driftsredovisning Målredovisning Barn- och ungdomsnämnd Kommunens ägande i bolag och stiftelser REDOVISNINGSPRINCIPER Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 3

4 1 FAKTA OM HAPARANDA STAD ANTAL INVÅNARE ANTAL ANSTÄLLDA SKATTESATS MANDATFÖRDELNING :28 Socialdemokraterna (S) :28 Centerpartiet (C) 4 Moderaterna (M) 6 Vänsterpartiet (V) 3 Kristdemokraterna 1 Politisk organisation Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 4

5 KONCERNEN HAPARANDA KOMMUN STÖRRE BOLAG Haparanda värmeverk AB Stiftelsen Haparandabostäder Haparanda Teknik & fastighets AB Bottenvikens reningsverk AB 50 % 100 % 100 % ÖVRIGA MINDRE BOLAG OCH KOMMUNALA FÖRBUND Högskoleförbundet Östra Norrbotten Norrbottens Energikontor Länstrafiken Norrbotten 27,89 % 3,57 % 2,00 % 35 % Filmpool Nord AB 4,55 % IT Norrbotten AB 2,50 % Kommuninvest 0,20 % Lappihalli OY 0,50 % IUC Norrbotten AB 2,44 % Bothnian Arc 1,45 % Norrbottniabanan Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 5

6 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2.1 Vision Haparanda Tornios vision har en gemensam framtidsbild, Vision Den gemensamma vision genomförs i faser som en flerårsprocess inom fem strategiska utvecklingsområden: Ovan nämnda fem utvecklingsområden bildar ramen för att kunna utforma och illustrera visionen samtidigt får vi en referensram för våra målsättningar. Med hjälp av dessa kan vi börja förverkliga vår vision Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 6

7 2.2 Verksamhetsidé En verksamhetsidé tagits fram för Haparanda kommun som tolkar organisationens uppdrag och som ger svar på vad organisationen ska göra, vilket förhållningssätt medarbetarna ska ha samt för vem de är till för. Haparanda är ett unikt internationellt samhälle i utveckling Vi genomför det politiska uppdraget inom utbildning, social omsorg och samhällsbyggnad Vi skapar förutsättningar för kreativt och aktivt kultur och friluftsliv samt ett expansivt näringsliv Vi har respekt och förståelse för mångfald, är öppna och tillgängliga för alla och har medborgardialog i fokus Vi arbetat resurseffektivt, med säkerställd kvalitet och rättvis behandling. för nuvarande och kommande generationer som bor och verkar i Haparanda 2.3 Målredovisning Kommunfullmäktiges vision med tillhörande mål bryts ner i organisationen genom nämndernas verksamhetsplaner och via medarbetaresamtalen ända ner till varje enskild medarbetare. Medarbetarna har ett eller flera åtaganden, som har en direkt "röd tråd" kopplat från visionen. Haparanda har kommit en bra bit på väg med implementering av den nya styrmodellen och kommer under nästa år att arbeta med indikatorer som mäter måluppfyllnad samt kundnöjdhet, vilket ytterligare förfinar modellen och kvalitetssäkrar att organisationen uppfyller kommunfullmäktiges mål med kund- och medborgarfokus. Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut är mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning vilket omfattar mål för både verksamheten och ekonomin i kommunen. Målen fastställs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utvärderar målen. Uppföljning av målen sker i delårsbokslut och årsredovisning. Målen utgår från visionen, våra värdeord samt från de prioriterade insatser som årligen fastställs av kommunfullmäktige i budget- och strategiplan. Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det skall finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta betyder att målen för verksamheten och målen för god ekonomisk hushållning skall vara integrerade mål. Nämndernas målredovisning sker under respektive nämnd i verksamhetsberättelsen. Nedan följer en även en redovisning av indikatorer som först kommer att börja gälla 2013, Budget och Strategiplanen Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 7

8 Upplevelserik handels- och besöksplats KF:s Inriktningar Marknadsföra och utveckla HaparandaTornio som en attraktiv besöksort Under förra året och även i år har det varit mycket nationellt medialt intresse krig kommunens arbete med att bli en pappersfri kommun. Arbetet har fortgått med projektet upplevelseindustinäringen i Haparanda Torneå. Varumärkesbarometen har inte redovisats för detta år men målet är att igenkänningsfaktorn ska ha ökat. Målet betraktad som delvis uppnått. Utökat samarbete med och mellan företagen Under förra året har tillväxtenheten utökat sin bemanning och de har fortsatt samarbetet mellan företagen och kommunen. Det är för tidigt att säga vad den processen kommer att leda till för resultat så det är osäkert om målet är uppfyllt. Aktivare kulturliv Nöjdhetsindex gällande Haparandas kulturliv har ökat något mellan åren 2011 och 2012 och därmed anses målet som uppfyllt Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 8

9 Dynamisk företagsamhet KF:s Inriktningar Ett brett och dynamiskt näringsliv som ger fler Haparandabor arbete Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt då den totala öppna arbetslösheten minskat med 1,4 procentenheter mellan Näringslivsrankningen har dock gått ner. Arbeta för fler nyetableringar Flera etableringar är på gång under året som beräknas ge ett antal nya arbetstillfällen innan det är mätt betraktas målet som delvis uppnått. Förankra och förbättra relationen till det lokala näringslivet Målet anses inte uppfyllt då Haparanda ökat placeringar i näringslivsrankningen. Logistisk nod KF:s Inriktningar Utveckla och stimulera infrastrukturen inom, till och från HaparandaTornio Målet är osäkert då statistik för året inte finns tillgänglig ännu. Målet betraktas därför som delvis uppnått. Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 9

10 Hållbar Livsmiljö KF:s Inriktningar Vi ska skapa ett hållbart, långsiktigt och klimatsmart HaparandaTornio För 2012 ökade Haparanda lite i Miljöaktuellt vilket leder till att målet inte uppfylls. HaparandaTornio skall vara en attraktiv, säker och trygg kommun för alla att bo i och vilja flytta till Nöjd region index har minskat något 2012 vilket leder till att målet bedöms ej vara uppnått. Medborgaren i centrum Nöjd medborgarindex har för 2012 minskat något och därför bedöms målet ej uppnått. Vi ska förbättra tillgängligheten inom, till och från HaparandaTornio Alla brukare ur minoritetsspråksgrupperna skall bemötas på sitt eget språk. På socialförvaltningen finns alltid tillgång till tvåspråkig persona alternativ tolkhjälp kan erhållas omedelbart genom kollega. Handläggningen av ärenden har skett inom utsatta tidsramar för samhällbyggnadsnämnden. Mycket arbetas med för att uppnå målet men i dagsläget bedöms målet som delvis uppnått. Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 10

11 KF:s Inriktningar Haparanda stad skall vara en attraktiv, kreativ och framtidsinriktad arbetsplats Ledarskapsakademin pågår. Nästan alla medarbetare har ett åtagande som är direkt kopplat mot HaparandTornios vision. Samverkansavtalet är under förhandling mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna. Utbildning i medarbetarskap planeras med start under augusti. Införandet av smartphones till alla anställda med fri nyttjanderätt. En mätning av nöjdmedarbetarindex sker under hösten och tills dess betraktas målet som delvis uppnått. Vi skall arbeta långsiktigt förebyggande för att förbättra livsvillkoren för medborgare i HaparandaTornio Tills dess statistik finns tillgänglig betraktas målet som delvis uppnått. Finansiellt mål: Resultatöverskott på två procent av skatter- och statsbidrag Resultatöverskottet uppgår till 2,2 %. Målet anses vara uppnått. Finansiellt mål: Vid försäljning av fastigheter eller mark skall minst 50 procent av likviderna amorteras Under perioden januari- augusti har en försäljning på 368 tkr gjorts och där kommer 50 % av försäljningspriset att amorteras vid årets slut. Målet betraktas som uppnått. Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 11

12 Gränslös Kunskap KF:s Inriktningar Vi ska arbeta för ett livslångt och gränslöst lärande och stödja en positiv utveckling av verksamheten och eleven Målet med att få en attitydförändring i hela samhället för att uppnå 100 % godkända resultat i skolan är inte uppnått. Entreprenörskap och hållbart perspektiv ska profilera Haparandas skolor Sommarlovsentreprenörer har utfört även under sommaren Målet betraktas som delvis uppnått då det är en osäkerhet om hur målet ska kunna mätas. 2.4 Ekonomisk översikt I denna översikt redovisas ekonomin på en övergripande nivå. En mer detaljerad redovisning av nämnderna sker under respektive nämnds verksamhetsredovisning. Årets resultat Årets prognostiserade resultat beräknas uppgår till mkr, vilket är 11,1 mkr bättre än budgeterat I resultatet ingår reavinster med 0,3 mkr samt reaförlust med 0,7 mkr för fastighetsoch markförsäljning. I resultatet ingår även bättre utfall av skatter och statsbidrag med 4,4 mkr samt negativt finansnetto på 0,2 mkr. Driftverksamheternas prognos för 2012 i förhållande till budget ger ett överskott med 6,3 mkr vilket till stora delar beror på en återbetalning från AFA för åren 2007 och 2008 med 10,5 mkr. JUSTERAT RESULTAT/BALANSKRAVSUTREDNING Årets justerade resultat uppgår till + 2,2 mkr, vilket är 0,8 mkr bättre än budget. För att erhålla det justerade resultatet har kostnader av engångskaraktär justerats bort så som reavinster och reaförluster -0,2 mkr och återbetalning av AFA försäkringen på 10,5mkr. Det justerade resultatet innehåller i övrigt inga poster av engångskaraktär. Det är det justerade resultatet som avgör huruvida balanskravet uppnåtts. Prognostiserat resultat Balanskravsresultat Jämförelsestörande poster Balanskravsresultat prognos Tkr Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 12

13 Nämndernas budgetavvikelse Nämnderna prognostiserar ett överskott på 6,2 mkr. Mer detaljerade kommentarer till det ekonomiska resultatet lämnas i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Pensionsförpliktelser Haparanda stad har avsatt medel i olika värdepappersfonder och strukturerade produkter i syfte att möta framtida pensionsutbetalningar. De placeringar som finns i strukturerade produkter är uteslutande kapitalgaranterade. Placeringarnas bokförda värde uppgick per augusti 2012 till 48,3 mkr (47,5 mkr 2011). Per augusti har de placerade tillgånganas bokfördavärde ökat med 0, 8 mkr. Placeringarna sker i enlighet med kommunens finanspolicy och uppföljning av placeringarna sker kontinuerligt. Kommunens pensionsskuld uppgick vid årsskiftet 2011 till 32,7 mkr och beräknas minska något till 32,6 mkr. Detta är pensioner avseende åren 1998 och 1999 samt FFU (förmånligt förtida uttag). Löneskatten på pensionsåtaganden periodiseras fullt ut i enlighet med rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Pensionsskulden redovisas sedan 1998 enligt den lagstadgade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelser. Pensionsförpliktelser (Tkr) 2011 Prognos 2012 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser inklusive löneskatt Ansvarsförbindelser pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland avsättningar Finansiella placeringar (anskaffningsvärde) 32,7 32,6 279,7 280,8 47,5 48,3 Marknadsvärde 41,4 41,9 Depå medel 1,8 2,1 Återlån 269,2 271,5 Förändring av marknadsvärde -3,2 0,5 Realiserad/orealiserad avkastning/vinst/förlust på finansiella placeringar 0,4 0,8 Ökning/minskning av depå 1,7 0,3 Nedskrivning/uppskrivning av finansiella placeringar -0,7 0,3 Totala förpliktelser exklusive finansiella placeringar (bokfört värde) 312,4 313,4 Värdeökning och nyanskaffning under året 1,4 0,1 Specifikation värdeökning och nyanskaffning Utdelning 0,2 0,0 Återföring av nedskrivning 0,0 0,3 Vinst vid avyttring av värdepapper 0,5 0,1 Överföring från depå 1,7 0,0 Delsumma 2,4 0,4 Förlust vid avyttring av värdepapper -0,3-0,3 Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 13

14 Pensionsförpliktelser (Tkr) 2011 Prognos 2012 Nedskrivning -0,7 0,0 Bankkostnader 0,0 0,0 Courtage 0,0 0,0 Överföring från depå 0,0 0,0 Delsumma -1,0-0,3 SUMMA 1,4 0,1 Skatteintäkter och statsbidrag Kommunalskatteintäkterna (egna skattemedel) är kommunens huvudsakliga inkomstkälla och bedöms 2012 svara för51% (51 %)av kommunens intäkter. Kommunalskatteintäkterna beräknas i jämförelse med prognos 2011 ökat med 6,2 mkr (5,6 mkr) eller 1,8 % (2,6 %). Förutom kommunalskattemedel är statsbidragen en väsentlig inkomstkälla. Under år 2012 beräknas kommunen erhålla 165,4 mkr (164,3 mkr) i statsbidrag (inkl. utjämningsbidrag) vilket är 1,1 mkr mer än Kommunalskatten och statsbidragen beräknas svara för 74,5 % år 2012 (75,3 %) av kommunens samlade intäkter. Ekonomiska engagemang inom koncernen I den kommunala koncernen ingår bolag, stiftelser och kommunförbund vilka kommunen har ett bestämmande eller betydande inflytande i. Nedan följer en samlad bild av flöden som varit under året till och med per augusti samt engagemang som finns mellan kommunen och de bolag som finns i koncernredovisningen. EKONOMISKA ENGAGEMANG INOM KONCERNEN Enhet Försäljning Lån Amortering under året Borgen Tkr Kommunen Ägd andel Intäkter Kostnader Givare Mottagare Betalare Mottagare Givare Mottagare Haparanda Teknik och fastighets AB 100 % Stiftelsen Haparandabostäder 100 % Bottenvikens reningsverk AB Haparanda värmeverk Summa 35 % % Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 14

15 2.5 Personalöversikt Kommunstyrelsen har det samlade arbetsgivaransvaret i kommunen. Personalkontoret bereder och samordnar på kommunstyrelsens uppdrag kommunövergripande personalfrågor. Kontoret bistår med rådgivning, utbildning och experthjälp inom områdena: avtalstolkning, arbetsrätt, arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald, diskriminering, rehabilitering/anpassning, pension och försäkringar samt övrigt personal- och lönearbete. I arbetet ingår också att bevaka, utveckla och utarbeta rutiner/riktlinjer utifrån gällande lagstiftning och samhällsutveckling. Nyckeltal SJUKFRÅNVARO Total sjukfrånavro/sammanlagd ordinarie arbetstid 2. Långtidssjukfrånvaro (>59 dagar)/total sjukfrånvaro 3. Summa sjukfrånvaro för kvinnor/sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 4. Summa sjukfrånvaro för män/sammanlagd ordinarie arbetstid för män 5. Summa frånvarotid för gruppen 29 år eller yngre/sammanlagd ordinarie arbetstid i gruppen 6. Summa frånvarotid för gruppen år/sammanlagd ordinarie arbetstid i gruppen 7. Summa frånvarotid för gruppen 50 år eller äldre/sammanlagd ordinarie arbetstid i gruppen 5,47 % 4,56 % 4,06 % 4,10 % 4,80 % 56,80 % 50,50 % 49,28 % 43,12 % 44,44 % 6,15 % 4,97 % 4,45 % 4,30 5,13 % 3,12 % 3,07 % 2,65 % 3,42 % 3,66 % 1,88 % 1,65 % 2,17 % 2,00 % 1,78 % 4,32 % 4,02 % 2,60 % 3,06 % 4,42 % 7,88 % 6,86 % 5,58 % 5,19 % 5,38 % Ovanstående statistik är per den sista september 2012 och innefattar följande urval: Obligatorisk sjukfrånvaro inom AB, BEA, PAN, RiB-avtal, deltid, heltid och övrig tid. Post 5 innefattar åringar, post 6 innefattar åringar, Post 7 innefattar åringar. PERSONALNYCKELTAL Tillsvidareanställda män kvinnor Totalt Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 15

16 PERSONALNYCKELTAL Andelen heltider män 82,04 % 81,40 % 80,84 % 83,02 % kvinnor 66,36 % 64,99 % 64,53 % 68,39 % Totalt 69,53 % 68,32 % 67,78 % 71,24 % Sysselsättningsgrad män 94,08 % 92,11 % 93,99 % 96,45 % 99,6 % kvinnor 92,71 % 92,42 % 92,69 % 93,26 % 94,3 % Totalt 92,99 % 92,36 % 92,95 % 93,98 % 95,3 % Medellöner Män kr kr kr kr kr Män SN Män BUN Män KS kr kr kr Kvinnor kr kr kr kr kr Kvinnor SN Kvinnor BUN Kvinnor KS kr kr kr Totalt kr kr kr kr Kr Medelålder män 49,0 år 49,3 år 50,0 år kvinnor 49,6 år 50,1 år 51,0 år Totalt 49,5 år 50,0 år 50,0 år Statistiken på tillsvidareanställda innehåller följande urval: heltid, tillsvidare anställda i tjänst med månadslön och uppehållsants per den sista september Medellön: statistiken i denna grupp är beräknad på följande urval; Anställda med AB, RiB-avtal, BEA, Pan och säskilda visstidskontrakt och tillsvidare anställda och tillsvidare lönebidragare per den sista september Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 16

17 2.6 Ekonomisk redovisning Driftsredovisning 2012 (TKR) Budget Prognos 2012 Avvikelse Intäkter Kostnade r Netto Intäkter Kostnade r Netto Intäkter Kostnade r Kommunfullmäktige Fullmäktige Revision Valnämnd Överförmyndarverks Netto Kommunstyrelsen Kommunledningsförv Fastighetsförvaltning Räddningstjänst Samhällsbyggn.kontor Pensionsförvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Barn o ungdomsn Socialnämnden Summa driftbudget Ansvarsåtaganden/borgen Förändrad semester/ferielöneskuld Intern ränta Interna poster Reavinst/förlust Finansiella intäkter Finansiella kostnader Skatter/statsbidrag Årets resultat Jämförelsestörande poster Justerat resultat Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 17

18 Driftredovisning 2011 (TKR) Budget Prognos 2011 Avvikelse Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Kommunfullmäktige Fullmäktige Revision Valnämnd Överförmyndarverks Kommunstyrelsen Kommunledningsförv Fastighetsförvaltning Räddningstjänst Samhällsbyggn.kontor Pensionsförvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Barn o ungdomsn Socialnämnden Summa driftbudget Ansvarsåtaganden/borgen Förändrad semester/ferielöneskuld Intern ränta Interna poster Reavinst/förlust Finansiella intäkter Finansiella kostnader Skatter/statsbidrag Årets resultat Jämförelsestörande poster Justerat resultat Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 18

19 2.6.2 Resultaträkning Staden Staden Budget Prognos Avvikelse Koncern Tkr Not mot prognos Verksamhetens intäkter Jänförelsestörande intäkter 0 Verksamhetens kostnader Jämförelsestörande kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Statsbidrag Fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord. poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader 6 Uppskjuten skatt -242 Årets resultat Jämförelsestörande poster Justerat resultat Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 19

20 2.6.3 Balansräkning Prognos 2012 Tkr Not Staden TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillg Mark,byggnader,tekn.anläggningar Maskiner och inventarier/leasingavtal Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd, lager, expl.fstgh Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL varav årets resultat varav förändr av redov.princip AVSÄTTNINGAR Avsättn för pensioner inkl löneskatt Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Borgens och övriga ansvarsförbind Pensionsskuld intjänad t.o.m inkl löneskatt Leasingavgifter, operationella Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 20

21 2.6.4 Finansieringsanalys Staden Staden Koncern Tkr Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Perodens resultat Justering för av- och nedskrivning Justering ökn/minskning kortfristiga skulder Justering ökn/minskn kortfristiga fordringar Justering ökn/minskn förråd, lager Justering för gjorda avsättningar Justering övriga ej likvidpåverkande poster Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar, köp 256 Återf invest.utg vid försäljning Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Återbetald utlåning Amortering leasingskuld Ökning av långfristig fordran Amortering av skuld Ökning av planerad amortering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Periodens kassaflöde Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 21

22 2.6.5 Investeringsredovisning Nedanstående tabell visar kommunens totala investeringar per augusti samt en prognos för året. Prognosen visar på en positiv avvikelse mot budget på 5,6 mkr. INVESTERINGSREDOVISNING KOMMUNSTYRELSEN Samhällsbyggnadskontoret BUDGET 2012 INVESTEKOSTNADER AUGUSTI INVESSTERINGSINTÄKTER AUGUSTI AVVIKELSE MOT BUDGET PROGNOS 2012 Detaljplanering Digitalisering primärkart IT-kontoret IT-investeringar breband Kommunledningsförvaltningen Resecentrum Idrottshall/Multiarena Seskarö Lekparker EU-park, På Gränsen Förskola/Skola Strandien/Stadsviken Kvalitetssatsning Investeringar i fstgh Simhallen Ombyggnad föskola/skola Eleven Muddring av torneåälvsmynn Räddningstjänsten Väg belysning Gator och vägar Kv Åran/Nätet Gränskanal/Torg strukturf Ombyggn div Vattenverk Fastighetsförsäljning Konstinköp Summa kommunstyrelsen BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN **Projektet Snöflingan Biblioteket och ungdomshörna Projekt fågelboet, Sråksk Kultursatsningar Kukkola Frilufts-/idrottsanläggningar Inventarier Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 22

23 INVESTERINGSREDOVISNING Summa Barn- och ungdomsnämnd SOCIALNÄMNDEN BUDGET 2012 INVESTEKOSTNADER AUGUSTI INVESSTERINGSINTÄKTER AUGUSTI AVVIKELSE MOT BUDGET PROGNOS Reinvesteringar Summa Socialnämnd BRUTTOINVESTERINGAR **Inom ramen för BUN har beslut tagits, AU 218, 2012, att göra ombyggnation av Kuben på 2 mkr, som här redovisas under Projekt snöflingan. Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 23

24 2.6.6 Noter Tkr Prognos 2012 Not 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetsrelaterade intäkter Jämförelsestörande intäkter Avgår interna intäkter Summa Specifikation: Försäljningsmedel Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag från staten och övriga bidrag Försäljning av verks och entreprenader Summa not Not 2 Verksamhetens kostnader Verksamhetsrelaterade kostnader: Jämnförelsestörande kostnader Avgår interna kostnader Avgår avskrivningar Summa Specifikation: Inköp av anläggntillgångar Inköp av anläggnings- o underh mtrl Bidrag och transfereringar Entreprenader o köp av verksamhet Konsulttjänster Personalkostnader inkl pensionskostn Hyror,leasing,bränsle,energi Förbr.mtrl,tfn,porto och övr kostn Transporter, resor, annonser, försäkr, övrigt Summa not Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 24

25 Tkr Prognos 2012 Not 3 Skatteintäkter och statsbidrag Kommunalskatt Slutavräkning Prognos Kostnadstutjämning Inkomstutjämning Utjämningsbidrag Lss Regleringsavgift/bidrag Strukturbidrag Fastighetsavgift Summa not Not 4 Finansiella intäkter Räntor likvida medel Räntor kundfordringar Utdelning aktier, andelar,värdepapper Försäljningsvinster fonderade medel Kursvinst Ränteswap Ränta utlåning till koncernföretag Återf av nedskrivning fin tillgångar Borgensavgift Kommuninvest Summa not Not 5 Finansiella kostnader Räntor anläggningslån mm Ränta pensionsskuld Courtage Kursförlust Ränteswap Nedskrivning fonderade medel Kommuninvest Förlust avyttring värdepapper Summa not Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 25

26 Tkr Prognos 2012 Not 6 Årets resultat Årets resultat enligt res.räkn Jämförelsestörande poster Reavinster enl. undantagsmöjl Synnerliga skäl KL 8:5 Summa not Not 7 Jämförelsestörande poster Markförsäljning Summa Specifikation: Haparanda 3:18 (Trafiken 2) Lantmäterikostnader mm Hanhinkari, 11 tomter Haparanda 12:1, handpenning Haparanda 12:134 samt del av 12: Försäljning fin.tillgångar, vinst 452 Försäljning fin.tillgångar, förlust -221 Nedskrivning fin.tillgångar -576 Fora, återbet AGS premier Summa not Not 8 Immateriella anläggningstillgångar Ing ackumulerat anskaffn..värde Nyanskaffningar Delsumma Ing ackumulerade avskrivningar 0 0 Årets avskrivning Delsumma Planenligt restvärde Summa not 8 Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 26

27 Tkr Prognos 2012 Not 9 Fastigheter och anläggningar Ing ackumulerat anskaffn.värde Förändring av IB, överf från inventarier Nyanskaffningar Avyttring, övr inkomster Investeringsbidrag Återf investeringar vid försäljning av fstgh Delsumma Ing ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Återf avskrivning vid försäljning Delsumma Planenligt restvärde Spec. av anläggningarna: Markreserv Verksamhetsfastigheter Fastigh/anläggn för affärsverks Gator, vägar och parker Fastigh för annan verks Summa not Not 10 Maskiner och inventarier Ing ackumulerat anskaffn.värde Nyanskaffningar Avyttring, övr inkomster Överf från anläggningar Delsumma Ing ackumulerade avskrivningar Justering av IB Årets avskrivning Delsumma Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 27

28 Tkr Prognos 2012 Planenligt restvärde Leasingavtal Bokfört värde dec Avskrivningar Summa Summa not Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper och andelar Grundfondskapital Haparanda Värmeverk AB Stiftelsen Haparandabostäder Aktier IUC Filmpool Nord Länstrafiken BRAB IT Norrbotten AB Norrbottens energikontor HTFAB, Hpda tekn o fstgh Kommuninvest Lappiahalli OY Piteå kommun, Norrbothniabanan Kollektivtrafikmyndigheten/Länstrafik Summa värdepapper och andelar Fonderade pensionsmedel Pensionsmedel, IB Nyanskaffning Utdelning Återköp/Försäljning Förlust vid försäljning Vinst vid försäljning Nedskrivning Depå Summa fonderade pensionsmedel Långfristig fordran Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 28

29 Tkr Prognos 2012 Haparanda värmeverk mfl Kärrbäcks hembygdsförening Förlagslån Kommuninvest Summa långfristiga fordringar Summa not Not 12 Förråd/lager, expl. fastigheter Förråd, lager Summa förråd och lager Exploateringsfastigheter Summa not Not 13 Kortfristiga fordringar Fakturafordringar Momsfordran Fordringar hos anställda Övriga fordringar Förutbetalda kostnader upplupna intäkter Fordringar hos staten Kortfristiga placeringar Nedskrivning finansiella tillgångar Återföring av nedskrivning Nyanskaffning Försäljning Summa not Not 14 Kassa och bank Kassa, bank och plusgiro Summa not Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 29

30 Tkr Prognos 2012 Not 15 Eget kapital Anläggningskapital Anläggningstillgångar Anläggningslån Finansiell leasing Pensionsavs/övr.avsättn Summa Rörelsekapital Omsättningstillgångar Kortfristiga skulder Summa Summa not Not 16 Avsättningar IB Förändring pensionsavsättning Löneskatt FFU Summa not Not 17 Långfristiga skulder IB Nya lån Amorteringar Långfristig leasingskuld Ingående värde Amorteringar Summa not Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 30

31 Tkr Prognos 2012 Not 18 Kortfristiga skulder Korfristig del av långfristig skuld Leverantörsskulder Momsskuld Personalens skatter/arbetsgivaravg Uppl kostn/förutbet intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa not Not 19 Borgensåtaganden Kommunägda företag Stiftelsen Haparandabostäder, lån Bottenvikens Reningsverk, lån Haparanda Tekning och fastighet, checkräk Egnahem, småhus och föreningar Bostadsfinansiering småhus Förening 55 Summa not Haparanda kommun har i juni 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 260 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmat i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid en eventuellt ianspråktagande av ovan borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Haparanda kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per den uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till mkr och totala tillgångar uppgick till mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 436 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 433 mkr. Haparanda kommun har en ansvarsförbindelse mot sitt aktiebolag, Haparanda Teknik och fastighets AB, i form av garanterad kapitaltäckning. Pensionsbestämmelserna för förtroendevalda PRF-KL ger rätt till visstidspension om tjänstgöringsgraden överstiger 40 % och uppdraget omfattar minst 36 månader. Visstidspensionen utbetalas till och med månaden före 65 års ålder och samordnas med annan förvärvslön. Kommunen har ansvarsförbindelse gällande visstidspension till tre politiker vid årets slut Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 31

32 2.7 VA-Bokslut VA-verksamhet betecknas som affärsverksamhet som skall bedrivas utifrån principen om självkostnad. Att bedriva affärsverksamhet utifrån en självkostnad är motsägelsefullt. Detta har lett till många tolkningar och många utslag i statens VAnämnd om överuttag. I den nya VA-lagen som bl.a. ställer krav på en separat redovisning regleras också en hel bokförings- och redovisningsmässiga detaljer, bl.a. framgår att såväl vinster som förluster enskilda år kan jämnas ut över tiden VERKSAMHETSBERÄTTELSE VA-verksamheten, som består i leverans av dricksvatten till samt omhändertagande av avloppsvatten och dagvatten från de fastigheter som är anslutna till kommunens allmänna VA-anläggning, har fungerat som planerat. Vissa driftsstörningar har förekommit med både vatten och avlopp men verksamheten har uppfyllt myndigheternas krav. Kommunens vattenverk förvaltas av Haparanda Teknik & Fastighets AB och merparten av avloppsreningen sköts av Bottenvikens Reningsverk AB. VATTEN- OCH AVLOPPSVERK Vattenverket i Mattila ombesörjer leverans av vatten till centralorten samt Nikkala och Karungi. Övriga vattenverk finns i Säivis, Seskarö, Sangijärvi, Kattilasaari, Oja, Kärrbäck, Tossa och Korpikylä. Avloppsreningsverk finns förutom Bottenvikens Reningsverk AB i Säivis, Seskarö, Karungi och Kukkola. Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 32

33 2.7.2 Resultat och balansräkning Prognos RESULTATRÄKNING NOT Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Periodens resultat Tidigare års resultat Delår Bokslut Summa Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 33

34 Prognos BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 4 Vattenverk Vattenledningar Avloppsledningar Markbäddar Maskiner och inventarier Summa Omsättningstillgångar Upplupen intäkt, underuttag Kundfordringar Kassa/bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Kortfristiga skulder, överuttag Upplupna kostnader Förutbetald kostn, va-anslutning Summa eget kapital och skulder Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 34

35 2.7.3 Noter Prognos Not 1 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter Brukningsavgifter periodiserade Anslutningsavgifter Anslutningsavgifter periodiserade Övriga intäkter Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Material, underhåll Personalkostnader Adm kostnader mm Försäkringar, porto mm Köp av verksamhet Intern ränta Övriga verksamhetskostn Summa Not 3 Avskrivningar Anläggningstillgångar Årets avskrivningar fördelas på: Vattenverk Vattenledningar Avloppsledningar Markbäddar Maskiner och inventarier Summa Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 35

36 Prognos Not Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Vattenverk Vattenledningar Avloppsledningar Markbäddar Maskiner och inventarier Periodens nyinvesteringar Vattenverk Maskiner och inventarier Periodens investeringsinkomster Utgående anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Vattenverk Vattenledningar Avloppsledningar Markbäddar Maskiner och inventarier Periodens avskrivningar Vattenverk Vattenledningar Avloppsledningar Markbäddar Maskiner och inventarier Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 36

37 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3.1 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige och de verksamhetsområden som ligger direkt underställda prognostiserar en avvikelse för året på 180 tkr. För året planerar kommunfullmäktige att genomföra fyra sammanträden. Driftsanalys Tkr Budget Prognos 2012 Avvikelse Summa Kommunfullmäktige Prognosen för helåret visar på ett underskott på 100 tkr. Avvikelsen beror på licensavgifter för webbsändningar. Revision Prognosen på helåret visar på budgetföljsamhet. Valnämnd Prognosen på helåret visar på ett litet överskott med 20 tkr. Överförmyndare Prognosen på helåret visar på ett underskott med 100 tkr som består av konsultkostnader och ökning av ärenden. Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 37

38 3.2 Kommunstyrelse Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorganisation med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska ta initiativ och driva kommunens strategiarbete, erbjuda medborgarna god service, driva en effektiv och ekonomisk förvaltning med god personalpolitik, följa upp resultat och sammantaget stimulera till en offensiv utveckling. För helåret prognostiserar kommunstyrelsen som förvaltning att göra ett överskott på 7,5 mkr inklusive pensionsförvaltningen. Driftsredovisning Tkr Budget Prognos helår Avvikelse KS och Politisk verksamhet Kommunledning Medborgarkontoret Näringsliv och arbetsmarknad Personalkontor Ekonomikontor IT-kontor Samhällsbyggnadskontor Vägbidrag och trafiksäkerhet Landsbygdsutveckling Fastighetsförvaltningen Pensionsutbetalningar Räddningstjänst Summa KS och Politisk verksamhet Kommunstyrelsen och verksamheterna politiska ungdomsförbundet, mandat- och kanslistöd samt rådet för funktionshinder och pensionärsrådet visar sammantaget på ett underskott. Den negativa avvikelsen prognostiseras för KS på 200 tkr som beror på ökade omkostnader. Resterande verksamheter prognostiserad hålla budget. Kommunledning Under kommunledning finns verksamheter som är övergripande för kommunen som exempelvis marknadsföring, kvalitetsarbete, samhällsplanering, KS till förfogande samt även staben. Prognosen visar på ett överskott mot budget på 100 tkr. Den verksamheten som prognostiserar en positiv avvikelse är kommunledning som beror på att minskade lönekostnader medan samhällsplanering prognostiseras göra ett underskott då kostnader för översiktsplanen inte finns budgeterade. Medborgarkontoret Under året har det nya Medborgarkontoret öppnats efter internrekrytering av 14 Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 38

39 anställda ur den kommunala organisationen. Våren och försommaren har använts i huvudsak till iordningställande av lokalerna och utbildning av personal. En stor del av minuset beror på detta förutom att även datorer, program m.m. inom tekniken har setts över och nya moderna arbetsrutiner införts. En del av minuset kommer att minskas genom vakanshållande av tjänst bland annat. Näringsliv och arbetsmarknad Prognosen för helåret följer budget. Personalkontor Personalkontoret har under 2012 genomgått en del förändringar vilket även inneburit en del kostnadsökningar. Företagshälsovården beräknas göra ett underskott då akuta händelser i organisationen samt lagstadgade insatser krävts. Ekonomikontor Under rubriken ekonomikontor finns i budgeten avgiften till kommunförbundet, kommunens ansvarsförsäkringar, den övergripande lönepotten samt själva ekonomikontoret. Kontoret gör en prognos ett litet överskott medan resterande verksamhetsområden ovan prognostiseras hålla budget. IT-kontor Prognosen för helåret visar på ett överskott p.g.a. en vakant tjänst på kontoret. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontorets prognostiserade resultat för 2012 beräknas bli positivt då det hittills har inkommit intäkt för ett större bygglov och det beräknas komma in ett till innan årets slut. Vägbidrag och trafiksäkerhet Det finns i det prognostiserade resultatet en återbetalning från Länstrafiken som justerar ägartillskottet för 2011 som bidrar positivt till det prognostiserade resultatet medan kostnader för ringlinjen, vägbidragen samt busstationens väntrum beräknas göra mindre underskott. Landsbygdsutveckling Verksamheten följer budget. Fastighetsförvaltningen Under fastighetsförvaltningen finns förutom kommunens alla fastigheter finns även verksamheterna skog- och jordbruksfastigheter, Vatten och avlopp, avfallshanteringen och kapitaltjänstpotten. Totalt visade fastighetsförvaltningen ett prognostiserat underskott på 1200 tkr. Avvikelsen beror på mindre intäkter för fastigheterna, en reaförlust vid försäljning av Tromsöviken samt ett prognostiserat underskott för HTF medan kapitaltjänstpotten beräknas ge överskott. Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 39

40 Avstämning av resultat för behandling av avfall Prognos 2012 Ingående fordran/skuld Över-/underuttag Utgående ackumuleras skuld avseende över- /underuttag Pensionsutbetalningar Det stora överskottet beror på en återbetalning av AFA för åren 2007 och 2008 på betalda premier på 10,5. Pensionsförvaltningen har dock ett avtal för en pensionslösning och ökade kostnader för året pension som minskar det prognostiserade resultatet för prognosen med 2,1 mkr. Räddningstjänst Personalkostnaderna ligger högt på grund av ett antal större långvariga bränder och lagstyrda utbildningar, och några större fordonsreparationer. Prognos för helår beräknas bli ett underskott med 250 tkr. Målredovisning KF:s Inriktningar Nämndens Mål Kommentar Marknadsföra och utveckla HaparandaTornio som en attraktiv besöksort Utökat samarbete med och mellan företagen Aktivare kulturliv Ett brett och dynamiskt näringsliv som ger fler Haparandabor arbete Marknadsföra och utveckla Haparanda som en attraktiv handels- besöks- och boendeort. Minska arbetslösheten genom ett brett och dynamiskt näringsliv som ger fler haparandabor arbete Arbeta för fler nyetableringar Arbeta för fler nyetableringar vilket skall generera 15 nya jobb/år Förankra och förbättra relationen till det lokala näringslivet Utveckla och stimulera infrastrukturen inom, till och från HaparandaTornio Vi ska skapa ett hållbart, långsiktigt och klimatsmart HaparandaTornio HaparandaTornio skall vara en attraktiv, säker och trygg kommun för alla att bo i och vilja flytta till Förankra och förbättra relationen till det lokala näringslivet för att kliva till topp 100 Öka antalet kollektivresenärer Vi ska ett hållbart, långsiktigt och klimatsmart HaparandaTornio (KF) HaparandaTornio skall vara en attraktiv, säker och trygg kommun för alla att bo i och vilja flytta till (KF) Ej ännu mätbart då resultaten ej kommit i varumärkesbarometern Haparanda har tappat placeringar i näringslivsrankningen Flera nyetableringar beräknas under året. Haparanda har tappat rankning i Näringslivsundersökningen som redovisades under våren. Målet kan komma att uppnås med förändrade resvanor inom kommunkoncernen. Mätning görs under hösten. Invigning av solceller har genomförts och en resvaneundersökning pågår Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 40

41 KF:s Inriktningar Nämndens Mål Kommentar Medborgaren i centrum Vi ska förbättra tillgängligheten inom, till och från HaparandaTornio Haparanda stad skall vara en attraktiv, kreativ och framtidsinriktad arbetsplats Vi skall arbeta långsiktigt förebyggande för att förbättra livsvillkoren för medborgare i HaparandaTornio Finansiellt mål: Resultatöverskott på två procent av skatter- och statsbidrag Finansiellt mål: Vid försäljning av fastigheter eller mark skall minst 50 procent av likviderna amorteras Vi ska arbeta för ett livslångt och gränslöst lärande och stödja en positiv utveckling av verksamheten och eleven Entreprenörskap och hållbart perspektiv ska profilera Haparandas skolor Medborgaren i centrum öka inflytande och dialogen. Minoritetsfrågor, ungdomar, företagare, e-petitioner och tillgänglighet är prioriterade områden. Haparanda stad skall vara en attraktiv arbetsgivare En attitydförändring i hela samhället för att uppnå 100 % godkända resultat. Entreprenörskap ska genomsyra hela den kommunala verksamheten Stimulera utbildningar som matchar behoven i regionen Nämnds övergripande samverkan kring barnkonventionen Tillväxenheten har under året flyttat in i Gula huset för att skapa en naturlig mötesplats för vårat lokala näringsliv. Sommaren har för ungdomar sommarlovsetreprenörer genomförts. En handlingsplan om samverkan med UF och Tornedalsskolan är framtagen. Under året har medborgarkontoret startat. Första omgången av fördjupningen av ledarakademien pågår. Nästan alla medarbetare har ett åtagande som är direkt kopplat mot HaparandaTorneos vision. Samverkansavtal är under förhandling mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna. Utbildning i medarbetarskap planeras under hösten Målet är inte att uppnått då det är svårt att få till en attitydsförändring under ett år. Sommarlovsentreprenörerna har genomförts för andra året i rad. Under året har en av de fyra kommunerna begärt utträde från Högskoleförbundet. Att nu starta det Nya Högskoleförbundets eller inte kommer under hösten att beslutas i de tre kvarvarande kommunerna. Rutin för att säkerställa samverkan tas fram under året. Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 41

Dnr KS 2014/144.04 Årsredovisning 2013

Dnr KS 2014/144.04 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning FAKTA OM HAPARANDA STAD...3 KONCERNEN HAPARANDA KOMMUN... 4 POLITISK ORGANISATION... 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES KOMMENTARER...6 KOMMUNCHEFENS KOMMENTARER...7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HAPARANDA STAD 2012

ÅRSREDOVISNING HAPARANDA STAD 2012 ÅRSREDOVISNING HAPARANDA STAD 212 2 INNEHÅLL AVSNITT I: INLEDNING 4 Framtiden 6 Öppenhet 8 Kvalitet 1 AVSNITT II: KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES KOMMENTAR 12 AVSNITT III: AVSNITT IV: KOMMUNCHEFENS KOMMENTAR

Läs mer

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2013-05-27 Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom OBS! KsAu kl 12.30 Ungdomens Hus Ärende: Muddring Hamnen på Sandskär Ledamöter

Läs mer

Delårsrapport 2014, Tertial 1

Delårsrapport 2014, Tertial 1 dnr ^f ^^Iy^Zy^i, D^ Delårsrapport 2014, Tertial 1 Haparanda kommun Innehållsförteckning Inledning... 3 Vision...3 Värdegrunder... 4 Målredovisning... 4 Ekonomisk översikt... 5 Mål upp.fyllnad... 6 Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62 SIDA 1 AV 62 , ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens organisation 6 Omvärld, befolkning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Årsredovisning 2012. Kommunfullmäktige 59

Årsredovisning 2012. Kommunfullmäktige 59 Årsredovisning 2012 Kommunfullmäktige 59 Bland annat hände detta 2012 Ny busspendlarhållplats i Rimforsa I september stod en ny busspendlarhållplats färdig i Rimforsa. Den är ett steg i riktningen att

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

3. Delårsbokslut 2013. Ekonomichef, därefter nämnds- och bolagsordföranden, 10 minuter var. 6. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun

3. Delårsbokslut 2013. Ekonomichef, därefter nämnds- och bolagsordföranden, 10 minuter var. 6. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-09-30 1(2) Kommunfullmäktige Tid Måndag den 30 september, kl 13.00 Plats Forum, Vindeln Justering Den 9 oktober, kl 15.00 Ärenden 1. Upprop och val av justerare 2.

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2012

NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2012 NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 212 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 Kommunchefen har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Året i bilder 7 Organisation 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 1

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2014

NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2014 NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 214 Innehåll Ordförande och kommunchef har ordet... 2 Förvaltningsberättelse... 3 Organisation... 7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Kassaflödesanalys...1 Redovisningsprinciper...11

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012 Fem år i sammandrag 2008 2009 2010 2011 2012 Nettokostnader (mnkr) 560,5 580,8 585,1 617,7 574,5 därav avskrivningar (mnkr) 27,8 28,7 29,2 29,6 30,4 därav pensionskostnad (mnkr) 29,3 34,3 30,5 35,1 31,4

Läs mer

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader och det bokförda resultatet ãr 69,6 miljoner kronor. en för zorz är ett överskott om 32,6 miljoner kronor. Bifogad skrivelse innehåller en överblick

Läs mer

Årsredovisning KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 Kiruna- vildmark och stad i harmoni Längst upp i nordligaste Sverige. Där norrskenets sprakande skådespel underhåller i midvinternattens mörker och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76 SIDA 1 AV 76 , ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 Kommunens organisation 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 Årsredovisning 2010 Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2010 2009 2008 2007 2006 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 99% 100% 99% 98% 99% Resultat

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunalråden har ordet Förvaltningsberättelse Periodens resultat 2 Balanskravet 2 Nyckeltal 3-4 Driftredovisning i sammandrag med prognos 5-6 Investeringsredovisning 7 Antal invånare

Läs mer

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om kommunen 4 Nämndorganisation 5 Förvaltningsberättelse, kommunkoncern 6 9 Kommunens ekonomi 10 11 Noter 12 17 Investeringar

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 MULLSJÖ KOMMUN. Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-04-23 35

ÅRSREDOVISNING 2012 MULLSJÖ KOMMUN. Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-04-23 35 ÅRSREDOVISNING 2012 MULLSJÖ KOMMUN Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-04-23 35 MULLSJÖ Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över det gångna årets verksamhet och ekonomi.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Kommunstyrelsen ordförande har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Mål för

Läs mer