Hyrfilm som strömmande media en användarundersökning H E N R I K W R E T L I N D

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyrfilm som strömmande media en användarundersökning H E N R I K W R E T L I N D"

Transkript

1 Hyrfilm som strömmande media en användarundersökning H E N R I K W R E T L I N D Examensarbete Stockholm, Sverige 2008

2 Hyrfilm som strömmande media en användarundersökning H E N R I K W R E T L I N D Examensarbete i publiceringsteknik om 30 högskolepoäng vid Programmet för maskinteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2008 Handledare på CSC var Roger Wallis Examinator var Nils Enlund TRITA-CSC-E 2008:086 ISRN-KTH/CSC/E--08/086--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Hyrfilm som strömmande media en 1$-)"$23#$%%45#$%-+60,63&7$#4'&,45#($)&-))('(+89(3%$%.:5#$%-+$%;'&&(<2#$))-6'( B68$=%$#60,<()$#65=%6>-#;-#'%&7<)C0/>2'&)=;-&'%$%D2$%-&('(+6;'&7->06-(;3()-#$(D%$=('6=- 29)$=;-(%'%-%';,$%0)'40#,-;$($(=3%6-,%=;-&'%-%';,$%0)'40#,-;'(%$#;7<$#,$) '(%#$66$#-)$2$65=-#$-;1$-)"$26>$,6')-.E-,,-(&-+%FGH6;-#=0,'(0/>)$%%-,0%6;-#-)$ FIJ-;1$-)"$26K#$+'6%#$#-)$,$)&$,,-#K. L$6<&%-%$%-;6%<)'$(;'6-)$-%%&9+%8#'6D6%0#%<%2<)-;%'%&-#6-,%>5+=;-&'%$%;-#;'='+%45# -(;3()-#$(45#;3(%-#6'+.O(%#$66$%2&-()-(;3()-#(-45#>5+<88&56%=;-&'%$%P1MQ3#%?)&'+%. L$6<&%-%$%;'6-)$0/=69-%%2$%-&('(+6;'&7-(45#>?#4'&,89(3%$%3#=(-88%GI=#45#,0%6;-#-()$ MNMC=;-&'%$%0/>)#?+%RS=#45#,0%6;-#-()$1MC=;-&'%$%. E%<)'$(;'6-)$-%%)$(+#<()&3++-()$45#<%63%%('(+$(45#-%%-(;3()-$(>?#%73(6%45#6%#5,,-()$D )$%;'&&63+-2#$)2-()6%'&&+9(+$(3#,?/=$%+0).T-USJ-;&-()$%62#$)2-()6-(6&<%('(+-#>-#$( =-8-/'%$%89,'(6%GV2'%W6($)6%#5,6. Movie rental as streaming media a user survey >10)%.4) 1$-)"$2'6-/0,8-(?%>-%6$&&6,0;'$640#)0"(&0-)0(&'($.X>$/0,8-(?(0""-(%%02#0-)$( %>$'#-/%';'%'$6-()-&602$-2&$%0044$#,0;'$#$(%-&-66%#$-,'(+,$)'-0(%>$6'%$.. X>$8<#806$04%>'6V-6%$#Y68#07$/%>-62$$(%0$A-,'($%>$)$,-()6%>-%<6$#6,-=$0(6</>- #$(%-&6$#;'/$.B68$/%66<#;$?$)>-;$2$$(Z60<()-()8'/%<#$[<-&'%?D>0",</>%>$<6$#'6"'&&'(+ %08-?D%>$%$/>('/-&2-/=+#0<()04%>$<6$#-()%>$+$($#-&<6$#)$,-()6.X>$8#07$/%>-6,-)$ <6$0420%>[<-(%'%-%';$-88#0-/>"'%>-6<#;$?D-()[<-&'%-%';$-88#0-/>"'%>'(%$#;'$"6-,0(+ 80%$(%'-&<6$#6. \<$6%'0((-'#$640#%>$6<#;$?"$#$)'6%#'2<%$)";'-1$-)"$2]6#$+'6%$#$))-%-2-6$04,$,2$#6D -()#"%0'(%$#$6%$);'6'%0#6%01$-)"$2Y6>0,$8-+$.B%0%-&04FGH#$680(6$6"$#$#$/$';$)P- 8$#/$(%-+$04FI041$-)"$2]6K#$+'6%$#$),$,2$#6K.Q X>$#$6<&%604%>$6%<)?6>0"$)%>-%&0"8#'/$6D&-#+$6$&$/%'0(04%'%&$6-()>'+>[<-&'%?"$#$ ',80#%-(%40#%>$<6$#6.B#$(%-&6$#;'/$%>-%'6$[<-&%00#2$%%$#%>-(%>$8>?6'/-&MNM'6">-%%>$ <6$#6$A8$/%.X>$'(%$#$6%-,0(+<6$#604>'+>C)$4'('%'0([<-&'%?P1MQ'602;'0<6. X>$6%<)?6>0"$)%>-%%>$2-6'//0()'%'0(40#%>$<6$04-#$(%-&6$#;'/$40#6%#$-,'(+D%>-%'6D 2#0-)2-()-//$66'6;$#?+00).B88#0A',-%$&?USJ04%>$/0<(%#?]62#0-)2-()/0(($/%'0(6>-;$- /-8-/'%?04-%&$-6%GV2'%W6)0"(6%#$-,.

4 ';

5 Innehållsförteckning B E G C$*#+$&$5DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDB F.F O(%#0)<=%'0(...F F.G E?4%$0/>4#9+$6%3&&('(+-#...F F.G.F B;+#3(6('(+-#...F F.R _88)#-+6+';-#$0/>,9&+#<88...F F.` a#)&'6%-0/>)$4'('%'0($#...r?.'5%3$+ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDF G.R b'&)=0)('(+...i G.R.F G.R.G L$-&V$)'-...e G.R.R f'()0"6v$)'-n')$0...g G.R.` :&-6>...g G.` E%#$-,'(+0/>(3%;$#=...g G.`.F h3%;$#=6,0)$&&$(...g G.`.G b#0-)/-6%...u G.`.R V<&%'/-6%...U G.`.` _('/-6%...H G.I b#$)2-()645#<%63%%('(+-#...h G.I.F :-6%2#$)2-()...H G.I.G V02'&%2#$)2-()...FF G.I.R N-)=#3;645#E%#$-,'(+i...FF G.e V-#=(-)$(45#>?#4'&,')-+...FG H#)8+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD BI R.F N-&-;,$%0)...F` R.G j'%%$#-%<#6%<)'$#...f` R.R ^;-&'%-%';C0/>=;-(%'%-%';,$%0)...F` R.R.F ^;-&'%-%';,$%0)...F` R.R.G ^;-(%'%-%';,$%0)...F` R.` X;9,$%0)$#k$(=3%0/>'(%$#;7<$#...FI

6 R.`.G O(%$#;7<...FI R.`.R _#;-&...Fe R.I V$%0))'6=<66'0(...Fe R.I.F L$&'-2'&'%$%...Fe R.I.G N-&')'%$%...Fe I 7#03*).)84J+&0'300&8$ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD BK `.F f$22$(=3%...fg `.G L$6<&%-%-;"$22$(=3%$(...FU `.G.F L$680()$(%$#...FU `.G.G _88=088&'(+0/>08$#-%';6?6%$,...FH `.G.R 1?#-4'&,89(3%$%...GF `.G.` B(;3()('(+-;%73(6%$(...GR `.G.I 1<#,?/=$%;'&&)<2$%-&-i...Gg `.G.e ^;-&'%$%89%73(6%$(...GU `.R O(%$#;7<$#...GH `.R.F _#;-&...GH `.R.R 1<#6=<&&$)<;'&7--%%$(>?#%73(6%89>$-)"$2<%40#,-)$6i...GH `.R.` b'&)c0/>&7<)=;-&'%$%i...rs `.R.I c#'60/><%2<)i...rs `.R.e E&<%6-%6$#-;'(%$#;7<$#...RF DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDGE I.F N')-#$40#6=('(+...RR L&))#%.)3%AM%)#4'$&$5 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDGI N?&*.58%DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDGF e.f b'&-+-flf$22$(=3%...ri e.g b'&-+-glo(%$#;7<4#9+0#...`s ;'

7 O(&$)('(+ 1 Inledning $%&&'()*&%+',%-'%.'(/-&'*.&-/01(&*/.'&*++'23.%&'/45'-%0/,6-'76-'1))8&8%.8'897&%:';,-2.8.*.,-:'3<+,-1))' /45'1))0-,8,*;-%='' 1.1 Introduktion B%%6$89#5#&'+-2'&)$#89)-%0#(>-#2&';'%;3&)'+%;-(&'+%89=0#%%').`-;FS6;$(6=-#<88+$#$(&'+% $(<()$#65=('(+X$#-/0,(?&'+$(+70#%-%%)$04%-6$#89;-(&'+-XNC8#0+#-,;'-"$22$(. PX$#-/0,GSSUQ :5#>?#4'&,89"$22$(>-#)$%)0/=+9%%%#5+-#$.:&$#-%73(6%$#>-#4<(('%6(9+#-9#(<,$('(+$( >-##'=%'+%6&-+'%'+$(0,.V9(+-%#0#-%%0(&'($2<%'=$(O%<($6&-(6$#'(+-;=58C0/>>?#4'&,<%-(45# _EB=0,,$#-%%45#3()#-,-#=(-)$(.OE;$#'+$>-#X$&'-(?&'+$(>-4%$(6%0##$=&-,=-,8-(745# )$#-6mN')$02<%'=89(3%$%m60,E:C-(?%',$45#6$#,$)'(($>9&&.B(;3()-#$(=-()3#>?#-4'&, )'#$=%4#9(XNC6044-(,$)>73&8-;)'+'%-&20A$(0/>6'(473##=0(%#0&&. h<9%$#6%9#-%%6$0,=<()$#(-'(%#$66$#-#6'+45#-%%>?#-4'&,0(&'($.:0#%4-#-()$3#)$%2-#-rj 60,<88+-;-%%)$>?#%4'&,$(0(&'($(3#45#$%-+$%VVE+70#)$6'(9#&'+-<()$#65=('(+0,,$)'$-(;3()('(+.:&$#3(%#$-;4?#-45#$)#0+)$(%#-)'%'0($&&-;')$02<%'=$(0/><(+$43#F-;e >?#)$4'&,$(;'-806%0#)$#.PVVEGSSUQ 1.2 Syfte och frågeställningar E?4%$%,$)$A-,$(6-#2$%$%3#-%%<()$#65=-;'&=-=#-;-(;3()-#(-6%3&&$#89$(>?#%73(6%-; 6%#5,,-()$4'&,89O(%$#($%._%+9(+68<(=%$(45#6%<)'$(3#)$=#-;60,1$-)"$26%3&&$#89$( 69)-(%73(6%. n;$#+#'8-()$4#9+$6%3&&('(+45#$a7022$%3#k M$((-4#9+$6%3&&('(+-(+#'86+$(0,-%%45#65=-2$6;-#-45&7-()$4#9+0#k >1-'#6-'&?2.8&%.'1&7/-38'76-'&&'#28&'8;-'3/&'.;2.0-.8'(-;A' B*+('76-1&82&&.*.,-'7*..8'5/8'.;2.0-.'.2-'0%&',2++%-'&*++,<.,'&*++:'/45'.;2.0.*.,';:'&%(.*(A' B*+(%.'+?10C'/45'#*+0(;+*&%&'8(++'%-#?108A' B0'7<-'59-7*+3')<'.2&%&'(/8&'/45'51-';*++'.;2.0-%.'#%&+A' BDEDB L-880#%$(+$#'(+-#$=0,,$()-%'0($#=#'(+><#$(>?#%73(6%%$=('6=%6$%%6=<&&$=0(6%#<$#-6.O(+- 7<#')'6=--68$=%$#=#'(+>?#4'&,D4'&,#3%%'+>$%$#$&&$#)?&'=%=0,,$#>$&&$#$7-%%%-6< Uppdragsgivare och målgrupp 1$-)"$23#$%%45#$%-+;-#6-443#6')o3#-%%$#27<)-($)&-))('(+-;4'&,,$)cGcC%$=('=<%-( =08'$#'(+66=?)).:'&,$#(-&-))-6($#60,$(MNMC',-+$60,=-(2#3((-6896=';-89 -(;3()-#$(6)-%0#>$,,-.:'&,$(=-(6$)-(68$&-6'$(;-(&'+MNMC68$&-#$.:5#-%%,5%- )'6%#'2<%5#$#(-6=#-;-%%'(%$4'&,$(6=-&&68#')-6'&&$+-&%45#6$6;-#7$=08'-,$)$%%<('=% ;-%%$(,3#=$. :5#$%-+$%;'&&=0,8&$%%$#-6'%%<%2<)-;4'&,,$)$(>?#%73(6%D)3#=<()$(49#%'&&+9(+%'&&4'&,60, 6%#5,,-()$,$)'-<()$#$(2$+#3(6-)%').^<()$(2$%-&-#45#4'&,$(-(%'(+$(6%?/=;'6$&&$# F

8 O(&$)('(+ +$(0,$%%,9(-)6-20(($,-(+.B(;3()-#$(49#6$)-(%'&&+9(+%'&&$(<('=&3(=)3#4'&,$(=-(6$6 60,6%#5,,-()$,$)'-$%%02$+#3(6-%-(%-&+9(+$#<()$#>?#%')$(.j'=(-()$%73(6%$#4'((689,-#=(-)$(2&-()-((-%>06DE'F.9&*3%0/>E*+3G5/3%=1$-)"$2;'&&)0/=%'&&6='&&(-)4#9()$, $#27<)-$(%73(6%60,'(%$3#=(<%$(%'&&$(;'66,$)'-68$&-#$$&&$#$%%2$6%3,%08$#-%';6?6%$,. V9&+#<88$(45##-880#%$(3#-(6%3&&)-891$-)"$26-,%,$)'$%$=('6=%'(%#$66$#-)$6%<)$(%$#0/> -(6%3&&)-89^X1.L-880#%$(3#'(%#$66-(%60,73,45#$&6$%'&&6%5##$<()$#65=('(+-#0,,$)'$-(;3()('(+0/>,$)'$;-(0#4#9(2&-()-((-%VVE0/>X$#-/0,.' G

9 O(&$)('(+ 1.4 Ordlista och definitioner T88'&# T8$).&$#% PTU PQPV&/.5# S&1#%VL>9 SU2 WR2 "UU2 CU: HCH, H2,W 2>L j'%$(%$a%4'&,$)'(40#,-%'0(60,68-#-689-(;3()-#$(6)-%0# (3#-(;3()-#$(2$65=$#"$226')0#.T00='$(>73&8$#6$)-( "$226$#;$#(-%%')$(%'4'$#--(;3()-#$(;')9%$#2$65=%'&& "$226')-(. :'&40#,-%4<(+$#-()$60,$(p2$>9&&-#$m60,=-('(($>9&&-0&'=- 6%-()-#)'6$#-)$40#,-%-;)'+'%-&-2'&)C0/>&7<)6%#5,,-#. :'&$(=-(2#3((-6%'&&$(6=#';2-#MNMqL45#-%%49,0%6;-#-()$ 4?6'6=-MNMC6=';-. j0=-&%(3%;$#=,$))'#$=%4'2$#-(6&<%('(+%'&&o(%$#($%.n-(&'+% 45#$=0,,-()$'4&$#206%-)6><6. S'&$U#-(64$#2#0%0/0& W#0<8842'/%<#$6 2#$)2-()m')-+&'+%%-&. "?8$#U$A%U#-(64$#2#0%0/0&lM$%;'=%'+-6%$8#0%0=0&&$%45# )$()$&-;O(%$#($%60,<%+5#fffPm"$22$(mQ C(%$#(-%'0(-&U$&$/0,,<('/-%'0(:('0(lO(%$#(-%'0($&&% 6%-()-#)'6$#'(+60#+-(45#&7<)0/>2'&) H<&%'8<#806$C(%$#($%H-'&,A%$(6'0(6l-(;3()645#-%%>-(%$#- 4'&%?8$#892'&-+0#%'&&$C806%6-,%45#fff 60,<%-#2$%-#6%-()-#)$#45#&7<)C0/>2'&)=0,8#',$#'(+. 60,-(;3()6'>$&-(0#)-,$#'=-0/>)$&-#-;6?)-,$#'=- 2>-6$>&%$#(-%'(+L'($lB(-&0+XNC6%-()-#),$)6%0#68#')('(+ ;3#&)$(5;$#. 2E2 2$$#)8;$$#'(($23#)'6%#'2<%'0(+$(0,(3%;$#=<%-($(6$#;$# ;'-m-(;3()-#$%'&&-(;3()-#$m. UT2 U#-(,'66'0(T0(%#0&2#0%0/0&l5;$#45#'(+68#0%0=0&&,$)=#-; 89;$#'4'$#'(+-;)-%-8-=$% R

10 O(&$)('(+ :P2 QRP :6$#M-%-+#-,2#0%0/0&l5;$#45#'(+68#0%0=0&&60,8#'0#'%$#-# >-6%'+>$%4#-,45#;$#'4'$#'(+ Q')$0V8(VP$,-() Q29 Q'#'%<-&2#';-%$9$%"0#= `

11 2 Bakgrund 76-'59-7*+3')<'.2&%&='H)*&+%&'*..%5<++%-'2;%.'%&&';8.*&&'/3'#-%0#.08&*++,<.,%.'83&'3-(.0%.'76-' 59-7*+3'*'D;%-*,%=' 2.1 Ett försök till definition D&-%3*.,'3%0*=-(5;$#63%%-6,$)m6%#5,,-()$,$)'-m0/>-;6$#&7<)0/>W$&&$#2'&)60, =0(%'(<$#&'+%5;$#45#64#9($(63()-()$6$#;$#%'&&$(,0%%-+-()$)-%0#.V$)8&-%3*.,,$(-67<6%,$)'-'40#,-;)'+'%-&-%'&&3,8('(+-#45#)-%0#$#.M$%60,)$4'('%'0(6,366'+%6='&7$#6%#$-,'(+4#9( 2#0-)/-6%'(+3#-%%)'6%#'2<%'0($(6=$#'$%%)-%0#(3%;$#=.D&-%3*.,'3%0*3#$(%$=('6=%$#,60,' 45#6%->-()-;6$#63%%$%60,'(($>9&&$%%#-(680#%$#-66(-#-#$3('(($>9&&$%673&;%.PB<6%$#2$##?GSSIQ 2.2 En kort streaminghistorik O)o(0,-%%=<((-6='/=-&7<)0/>2'&)60,$()-%-6%#5,>-#4<(('%63()-6$)-()-%0#(62-#()0,. :5#6%89FHgSC%-&$%=<()$40#6=-#$+5#-45#65=,$)6%#5,,-()$,$)'-.V0%6&<%$%89FHUSC%-&$% =<()$)-%0#$#89=0(6<,$(%,-#=(-)$(25#7->-(%$#-&7<)C0/>2'&)'(($>9&&._%;$/=&'(+,0% 6(-22-#$8#0/$660#$#0/>,$#,'(($')-%0#$#(-2$>5;)$6$,$&&$#%')45#-%%=<((-%-$,0% 6%#5,,-()$'(($>9&&._%2?++(-)$(-;)-%0#(3%0/>)94#-,45#-&&%=0,,$#6'-&'6$#'(+$(-;O(%$#($% %0+4-#%<()$#FHHSC%-&$%66$(-#$)$&.M$%%-%'&&6-,,-(6,$)2'&&'+-#$)-%0#$#0/>,57&'+>$%$#%'&& 6(-22-#$<88=088&'(+3(,$)<88#'(+%,0)$,,57&'++70#)$45#;-(&'+-=0(6<,$(%$#-%% %'&&+0)0+5#-6'+6%#5,,-()$,$)'-.PB<6%$#2$##?GSSIQ 2.3 Bildkodning -#2$%-%,$)-%%%-4#-,6%-()-#)$#45#&7<)C0/>2'&)=0)('(+.d#<88$(2$6%9#')-+-;5;$#RIS 8$#60($#4#9(69;3&'()<6%#'0/>45#$%-+'2#-(6/>$(60,40#6=-#$0/>-=-)$,'=$#.B(;3()('(+$( 45#23%%#'(+<()$#)$6$(-6%$GS9#$(. 45#6-,,-(4&3%-)$P'(%$#&-/$)Q2'&)$#60,-(;3()$6'(0,2#0-)/-6%'()<6%#'(.E%-()-#)$(;-# 08%',$#-)45#/-FDIV2'%W60/><88&56('(+-#(-RIGAG`S8'A&-#DRS2'&)$#W645#hXET6-,% 60,,57&'++70#)$-%%&-+#-;')$089$(;-(&'+TMC6=';-60,=<()$68$&-6'$(,0%6;-#-()$MNMC X-(=$(;-#-%%40#,-%$%6=<&&$,0%6;-#-6-,,-=;-&'%$%60,;')$089$(N1EC=-66$%%.VcRC X$&$<('0($(POX_Q0/>;-#)'#$=%3,(-)45#2#0-)/-6%'()<6%#'(.M$%4-((66%5)45#6-,,-(4&3%-)$ 2'&)$#0/>6%-()-#)$(;-#3,(-)45#>-6%'+>$%$#`CHV2'%W6.:0#,-%$%6=<&&$$#63%%--(-&0+- dac3#$(69=-&&-)o(%#-c2'&)poc2'&)q60,'(($>9&&$#4<&&2'&)'(40#,-%'0(.v$&&-()$66-oc2'&)$# 6=-8-6cC2'&)$#Pc#$)'/%$)Q<%'4#9(#5#$&6$;$=%0#(,$&&-(%;9OC2'&)$#.:5#-%%4?&&-&</=0#(-,$&&-( OC0/>cC2'&)$#6=-8-6bC2'&)$#Pb')'#$/%'0(-&Q<%'4#9(45#$+9$()$0/>(36%=0,,-()$OC0/>cC 2'&)$#.PB<6%$#2$##?GSSIQ I

12 b-=+#<() E*,1-'GCI='D45%3&*8('#*+0';'JKL'MJ-/1)'K7'L*4&1-%8"' )-%-,3(+).cC2'&)$#<%+5#/-ISJ-;)$()-%-,3(+)$(0/>bC2'&)$#/-GIJ.Pf-%='(60(GSS`Q EDGDB H2,WVI 45#-%%=<(( #$(,3(+)0&'=-8&-%%40#,-#0/>45#-%%2$>5;-,'()#$2-()2#$))45# %?8$#-;'(($>9&&62-6$#-)4<(=%'0(-&'%$%.M$%%-'(($23#-%%'((-($(4'&,6$=;$(6=0,8#',$#-6=-( 4&$#-0&'=-027$=%P6=BNa6Q)$4'($#-6<880/>6%?#-6+$(0,$%%$+$%68#9=PbO:EQ.X'&&$A$,8$& =-(2-=+#<()$('$(6$=;$(6;-#-$%%027$=%0/>$%%-(6'=%$'45#+#<()$($%%-((-%.O)$-&4-&&$%60, +5#=0)('(+$(63#6='&%$44$=%';3#0,6$=;$(6$(2$6%9#-;4&$#-6%-%'6=-027$=%60,#5#6'+' 45#>9&&-()$%'&&;-#-()#-.M92$>5;62-#-673&;-027$=%$(P2'&)$#(-Q68-#-66-,%#5#$&6$;$=%0#$#(- )$%%-+$#0/=69<%#?,,$62$68-#'(+. 60,4<&&1MC<88&56('(+89%'&&$A$,8$&8&-%%-XNC6=3#,-#.M$%%->-#+70#%-%%40#,-%$%49%%;3&)'+% 6%0#68#')('(+(3#)$%+3&&$#-&&%?8-;)'+'%-&;')$0')-+. GSS`Q \<'/=%',$g6-,%)$29)->5+<88&56%-6=';40#,-%$(1mcmnm0/>b&<$c#-?.1.ge`3#)$(,$6% <%#?,,$62$68-#-()$=0,8#',$#'(+6,$%0)$(60,4'((6')-+6&3+$%0/>-(;3()6'6%0#<%6%#3/=('(+ 89(3%$%%'&&6-,,-(6,$):&-6>.PL'/>-#)60(GSSRQ EDGDE 7#.*H#+&. L$-&V$)'-3#$%%8-%$(%6=?))-)/0(%-'($#40#,-%4#9(L$-&h$%"0#=6.T0(%-'($#(t.#,2$6%9# ;-(&'+%;'6-;;')$040#,-%$%L$-&N')$00/>&7<)40#,-%$%L$-&B<)'0.L$-&V$)'->-#6%0#68#')('(+ 89O(%$#($%0/>;-#%')'+-,$)-%%&-(6$#-45#6%-;$#6'0($(2-6$#-)891.GeR#$)-(FHHg.O)-+4'((6 68$&-#$(';$#6'0(FS0/>-(;3()$#$(/0)$/60,-(%-62? Ge`.L$-&V$)'-<%;$/=&-#)0/= $+(-/0)$/,$)$+(-(-,(<%-()'#$=%=088&'(+%'&&#9)-()$6%-()-#)$#.V57&'+>$%$(-%%68$&-L$-& V$)'-'-()#-,$)'-68$&-#$3()$($+(-3#6%-#=%2$+#3(6-).:0#,-%$%-(;3()$#;'66$#&'+$()$% 588(-8#0%0=0&&$%45#6%#5,,-()$,$)'-LXEcPL$-&X',$E%#$-,'(+c#0%0/0&Q.:5#673&;- 5;$#45#'(+$(-;'(($>9&&$%-(;3()6)0/=)$%$+(-%#-(680#%8#0%0=0&&$%LXcPL$-&X#-(680#% c#0%0=0&&q60,3#6=?))-%.pb<6%$#2$##?gssiq e

13 EDGDG (&$+8=0H#+&.Q&+#8 b-=+#<() fvn3#$%%6-,&'(+6(-,(45#v'/#0604%0&'=-;')$040#,-%.e?6%$,$%3#8#08$#'%3#%0/>$#27<)$# -&&%'4#9(=0)('(+%'&&&-+#'(+0/>)'6%#'2<%'0(.f'()0"6V$)'-N')$0PfVNQ45#$=0,,$#04%-6%' 6$)-(;$#6'0(H$($+$(6%-()-#). F EDGDI S*.0J :&-6>-(;3()6-&&%,$#45#-%%;'6-;')$0=&'8889"$22$(D$(4<(=%'0(60,3#%'&&+3(+&'+6$)-(:&-6> c&-?$#;$#6'0(e.^;-&'%$%$(89&7<)0/>2'&)3#04%-'(%$69',80($#-()$.1$,&'+>$%$(=#'(+ 4#-,+9(+$(45#:&-6>>-#6(-#-#$;-#'%-%%6%-()-#)$(=0,,'%-%%6%5)7-6'4&$#-0&'=-"$22&36-#$ >06-(;3()-#$(;')<8868$&('(+. G 2.4 Streaming och nätverk EDIDB 9O)<#%'0/8+#**#$ d#<()$(45#-&&)-%0#=0,,<('=-%'0(')-+3#)$(6=aeoc,0)$&&$(60,2$6%9#-;67<&-+$#d)3# ;-#7$&-+$#,0%6;-#-#$(%73(6%60,3#02$#0$()$-;0;-(&'++-()$$&&$#<()$#&'++-()$&-+$#. j3(+6%($#4'((6)$%4?6'6=-&-+#$%60,2$6%9#-;>9#);-#-45#(3%;$#=0/>=-2&-+$.13#6=$#2-#- 2'(3#=0,,<('=-%'0(,$)683(('(+6',8<&6$#,$)0&'=-4#$=;$(6. X#$)7$&-+#$%<%+5#6-;m(3%;$#=66='=%$%m0/>'(($>9&&$#60,$A$,8$&6%-()-#)$(45# O(%$#($%8#0%0=0&&$%DOc. :73#)$m%#-(680#%&-+#$%m2$>-()&-#><#)-%-6=-&&6='/=-6.XTc$&&$#_Mc3#;-(&'+-,$%0)$#45# )$%%-.V$)_Mc6='/=-6)-%-<%-(=0(%#0&&-;45#2'()$&6$($&&$#0#)('(+645&7)89)-%-8-=$%$(. M$%%--(;3()64#-,45#-&&%45#6%#$,'(+-;-<)'00/>;')$089O(%$#($%)3#>5+5;$#45#'(+6>-6%'+>$% 0/>&9+&-%$(63#5(6=;3#%.XTc3#)$%;-(&'+-6%$63%%$%-%%%#-(680#%$#-)-%-)9)$%5(6=-689&'%&'+ 45#2'()$&6$,$)=0(%#0&&-;)-%-8-=$%$(.M$%%--(;3()645#%$A"""D:Xc0/>$C806%. :$,%$&-+#$%m6$66'0(6&-+#$%m'(($>9&&$#%'&&3,8('(+-#89><#)-%-6=-&&6='/=-6.m$%%-=-(%$a;-#- m%<((&'(+mpnchqd%$=('=60,,57&'++5#$(63=$#45#2'()$&6$,$&&-(%;9)-%0#$#. E7<()$&-+#$%3#673&;--88&'=-%'0(6(';9(.13#9%$#4'((6)$0&'=-8#0%0=0&&60,)-%0#$#89O(%$#($% -(;3()$#D%$A1XXcD:Xc$&&$#LXEc.Pd<&&'=660(D1.$%-&.GSS`Q F>%%8kWW$(."'='8$)'-.0#+W"'='WfVN G>%%8kWW$(."'='8$)'-.0#+W"'='WB)02$u:&-6>vN')$0u'(u"$2u8-+$6 g

14 b-=+#<() EDIDE?%8.+4.0) a#)$%m2#0-)/-6%m3#6;9#%-%%5;$#63%%-%'&&6;$(6=-.me3()('(+%'&&-&&-m=-(6=$&'++$#(3#,-6%%'&& >-()6.b$+#$88$%,?(%-)$645#6%-+9(+$('(0,#-)'0;3#&)$('_EB45#-%%7<6%,$)$%%0#)2$6=#';- ;-)#-)'0'(($2-#.O)-%0#6-,,-(>-(+2$%?)$#2#0-)/-6%-%%)-%-8-=$%6='/=-6%'&&-&&-'$%%(3%;$#=. M$%%-4<(+$#-#$,$&&$#%')$(2-#%','()#$(3%;$#=0/>=-('(%$%'&&3,8-689%$AO(%$#($%.M$% (3%;$#=68#0%0=0&&60,O(%$#($%-(;3()$#POc;$#6'0(`Q6%5)7$#;'66$#&'+$(2#0-)/-6%D,$()$%%-# -&&)$&$645#,?/=$%=-8-/'%$%'-(68#9=45#-%%=<((--(;3()-6.h36%-;$#6'0(-;O(%$#($%6 (3%;$#=68#0%0=0&&POc;$#6'0(eQ6%5)7$#%$A'(%$2#0-)/-6%.PB<6%$#2$##?GSSIQ E*,1-'GCO='D45%3&*8('#*+0'6;%-'51-'%.'82.0-%'&*++';2.8&%-'(/331.*4%--'%.'8*,.+'&*++'++'3/&&,-%=''' EDIDG H3*)&4.0) b$+#$88$%m,<&%'/-6%m6-=(-#0/=692#-6;$(6=5;$#63%%('(+.me3()('(+%'&&(9+#-m3#(0+)$% $(=&-6%$63%%$%-%%2$6=#';-0#)$%.mV<&%'/-6%m3#-&&%69$(+#<8863()('(+-;'(40#,-%'0(%'&&4&$#-,0%%-+-#$'$%%(3%;$#=6-,%')'+%.V$%0)$(-(;3()6'(0,%$A"$22CXNP3=%-6%#$-,'(+Q0/>45# XN;'-2#$2-()POcCXNQ.PB<6%$#2$##?GSSIQ E*,1-'GCP=''Q%0'31+&*48&'8(*4(-'%.'82.0-%'%.'8*,.+'&*++'7+%-'3/&&,-%'*'%&&'.2&;%-(' U

15 EDIDI :$&4.0) b-=+#<() m_('/-6%m2$%?)$#m63()('(+%'&&$(m.v$%0)$(3#;3&)'+%;-(&'+89o(%$#($%')-+0/>%-#6%0#- 2-()2#$))6#$6<#6$#'-(68#9=45#63()-#$(66$#;$#.f$22#-)'03#$(;-(&'+%'&&3,8('(+45#<('/-6%. PB<6%$#2$##?GSSIQ E*,1-'GCR'Q%0'S.*48&'8(*4(8'0&'T%.C&*++C%.T'$%&&'(-2;%-'8&/-'-%81-8%-'5/8'82.0-%.=' 2.5 O(%$#($%=088&'(+.:5#-%%%-)$&-;6%#$-,'(+,$)2#-=;-&'%$%=#3;6)$66<%0,$(#$&-%';%6(-22 <88=088&'(+.B(;3()-#$(=&-#-#6'+9%,'(6%0($'(%$,$))$&9(+6-,,-6%$>-6%'+>$%$#(-60,,-#=(-)645#6<()$#2$(3,('(+$(m2#$)2-()m'E;$#'+$. EDFDB S.0)1%#+1.$+ c06%c0/>x$&$6%?#$&6$(dcxe+5#;-#7$9#$(=-#%&3++('(+-;%'&&+9(+$(892#$)2-()45#e;$#'+$6 ><6>9&&.O25#7-(-;GSSg>-)$Hg8#0/$(%-;-&&-E;$#'+$6-20(($(%$#45#4-6%%$&$40('36?+*,5%&-%%49 2#$)2-();'-BMEj4#9((3#,-6%$%$&$6%-%'0(.M$-;E;$#'+$6><6>9&&60,)9<%(?%%7-%)$(,57&'+>$%$(;-#)9RF8#0/$(%$&&$#FD`,'&70($#6%?/=$(.:5#<%0,BMEj;-#/-USSSSS><6>9&& -(6&<%(-%'&&O(%$#($%,$)=-2$&CXN$&&$#:'2$#CjBh;')6-,,-%')8<(=%.M$%%-6-,,-(%-+$%+$# -%%=(-88%GDG,'&70($#$&&$#`H8#0/$(%-;&-()$%6><6>9&&'25#7-(-;GSSg>-)$$(4-6% O(%$#($%<88=088&'(+.M3#<%5;$#%'&&=0,,$#O(%$#($%-(6&<%('(+-#,$)<88#'(+%,0)$,. T'#=-GWR-;)$<88=088&-)$><6>9&&$(>-)$)9$(>-6%'+>$%89,'(6%GV2'%W6($)6%#5,6.M$ ><6>9&&60,>-)$$(>-6%'+>$%89,'(6%FSV2'%W6($)6%#5,6;-#6-,%')'+%/'#=-F`8#0/$(%. M$%73,45#$&6$;$#=%?+45#2#$)2-()6-20(($,-(+60,cXE>-#89"$22$(;'6-)$;')6-,,-%')-%% /-UG8#0/$(%-;-&&-8#0)<=%$#$#27<)$#,'(6%GV2'%W6'>-6%'+>$%.II8#0/$(%-;8#0)<=%$#(- $#27<)$#,'(6%FSV2'%W60/>$()-6%Fg8#0/$(%-;8#0)<=%$#(->-#SDIV2'%W660,,-A',-& >-6%'+>$%. n=('(+$(-;-(%-&$%4-=%'6=--20(($,-(+,$)>-6%'+>$%$#895;$#gv2'%w63#6-,%')'+%6%-)'+0/> $(<886=-%%('(+-;-(%-&$%69)-(--20(($,-(+45#6&<%$%-;GSSg+$#$(&'+%:'+<#GCe$(-()$&89 5;$#US8#0/$(%. H

16 b-=+#<() H2++X'Y-%0#.0'*'D;%-*,%'ML/8&C'/45'&%+%8&9-%+8%.'GWWZ"' M9>-6%'+>$%$(89O(%$#($%-(6&<%('(+-#5=-#3#)$%45#6%962$#0$()$-;-%%><6>9&&$('6%5##$ <%6%#3/=('(+6=-44-#2#$)2-().:'+<#GCg($)-(;'6-#><#63%%$%,-(-(6&<%$#%'&&O(%$#($%'><6>9&&$( >-#45#3()#-%6<()$#)$6$(-6%$9#$(. GWWZ"' w;$(45#)$((-6%-%'6%'==-(,-(,'66%3(=--%%-()$&$(o(%$#($%<88=088&'(+-#60,2$%$/=(-660, %73(6%$#')-+3#<886%#5,6>-6%'+>$%$(')-+2$+#3(6-)%'&&FV2'%W6.:0=<6'O(%$#($%&$;$#-(%5#$#(-6,-#=(-)645#'(+,0%=0(6<,$(%$#>-#&3(+$;-#'%7<6%($)6%#5,6>-6%'+>$%$(. X73(6%$#60,2?++$#89cGc4<(+$#-#)0/=236%0,-(;3()-#$(>-#%'&&+9(+%'&&&'=->5+ FS

17 b-=+#<() AMEjC%$=('=$(PNMEjGQ=-($#27<)-6?,$%#'6=-<88=088&'(+-#0/>25#7-#&-(6$#-6=0,,$#6'$&&%' 9#. $#27<)$#-((-#6)$(236%--(6&<%('(+640#,$(.M$%%-3#3;$()$(08%',-&--(6&<%('(+640#,$(45#-%% '(%$2$#0$()$-;-;6%9()%'&&%$&$6%-%'0($#$&&$#=;-&'%$%89-//$66(3%$%P=088-#(3%$%Q45#%$&$40('.M$%,$&&$#6%-43&%$%'4'+<#:'+<#GCg0;-(#$8#$6$(%$#-#-()$&$(4'2$#-(6&<%('(+-#. EDFDE H81&*)1%#+1.$+ E$)-(GSSg>-#-(%-&$%-20(($,-(+45#,02'&%2#$)2-()0/=695=-%=#-4%'+%.V9(+->-# 45#,0)&'+$($%%69)-(%60,=0,8&$,$(%%'&&6'%%4-6%--20(($,-(+D,$($()$&>-#=-(6=$0/=69 6-+%<886'%%4-6%--20(($,-(+0/>$(2-#%(?%%7-#6'%%,02'&-.1-6%'+>$%$(45#)$%,02'&- 2#$)2-()$%3#)0/=063=$#0/>;-#'$#-#=#-4%'+%2$#0$()$890,6%3()'+>$%$#(-.a8$#-%5#$(X#$ <88+$#%'&&$A$,8$&-%%)$(4-=%'6=->-6%'+>$%$(45#)$#-6%73(6%mRb#$)2-()gDGV2'%W6m;-(&'+%;'6 +$#SDUlIV2'%W6($)6%#5,6.` _()$#65=('(+645#$%-+$%OXCL$6$-#/>-(+$#-%%)$%4#9(6%-#%%'&&0/>,$)45#6%-=;-#%-&$%GSSU69&%6 IgFSSS$(>$%$#45#,02'&%2#$)2-()'E;$#'+$ I.B;)$66-;-#,$#8-#%$(_EbC,0)$,%'&&23#2-#- )-%0#$#.c#0+(06$(3#6-%%%'&&eSSSSS69&)-$(>$%$#<()$#GSSU.M$%%-6=<&&$'694-&&'(($23#- (36%-($(,'&70(-(;3()-#$'6&<%$%89)$%%-9#$%. V02'&%2#$)2-();'-RdC(3%$(P_VXE0/>1EMcBQ-#2$%-#89>5+-4#$=;$(6$#0/>+$#>5+ >-6%'+>$%,$(#$&-%';%=0#%#3/=;'))45#;-#7$2-66%-%'0(.V02'&%2#$)2-();'-`ISV1xC(3%$% PTMVBGSSSQ+$#)3#$,0%,?/=$%+0)%3/=('(+,$(,$)$(&3+#$,-A>-6%'+>$%.1-6%'+>$%$((9# -&)#'+<88%'&&RdC(3%$(6,-A',-&-'6%0#6%3)$#D,$(TMVB>-#)3#$,0%$(>5+#$0/>6%-2'&-#$ >-6%'+>$%'+&$62?++)$(&'+%4&$#-%$6%$#.a8$#-%5#$([/-0*8('Q/#*+&%+%7/.*60,$(6-,)'680($#-#)$66- &3+#$4#$=;$(6$#=-(63=$#%49(+-<884&$#%-&$%-;)$/-F`SSSS><6>9&&60,'(%$>-#,57&'+>$%%'&& 4-6%-(6&<%('(+;'-%$&$6%-%'0(. e EDFDG E%#$-,'(+3#$(%73(6%60,=#3;$#$()$&=-8-/'%$%4#9(O(%$#($%-(6&<%('(+$(.GV2'%W66=<&&$=<((- 6$660,$(<()#$+#3(645#-%%=<((-%'&&+0)0+5#-6'+6%#$-,'(+,$)$(=;-&'%$%60,,0%6;-#-# 6%-()-#)CXN.M$%+9#%'&&0/>,$)-%%%-)$&-;6%#$-,'(+';-)60,=-&&-6>5+<88&56%=;-&'%$%3;$( 0,)$%'(%$+9#-%%73,45#-,$)1MXN.DB\'L+9$#27<)$#%$A8945#65=6$#'$(F.0-'F;%.9.'$( =;-&'%$%60,3#23%%#$3(6%-()-#)CXN0/>)$((-=#3;$#/-FD`V2'%W6-;-(;3()-#$(.:'&,G>0,$ 0/>E:CB(?%',$60,29)-$#27<)$#>?#4'&,;'-6%#$-,'(+>-#,'(','=#-;89FV2'%W645#-%% -(;3()-%73(6%$(.a8%',-&=;-&'%$%49#,-()0/=45#6%;')/-GV2'%W6. B;cXE=-#%&3++('(+0/>:'+<#GCe=-(6&<%6-%6$()#-6-%%<886=-%%('(+6;'65;$#US8#0/$(%-; E;$#'+$6O(%$#($%-(6&<%(-><6>9&&>-#%'&&+9(+%'&&GV2'%W6$&&$#,$#($)6%#5,6'25#7-(-;GSSU. _%5;$#)$66-%'&&=0,,$#3;$(-(;3()-#$-;,02'&%2#$)2-().M$66-6'44#0#;'6-#-%%)$( +#<()&3++-()$%$=('6=-45#<%63%%('(+$(P);62#$)2-()6%'&&+9(+$(Q45#-%%=<((-%'%%-896%#$-,-% '(($>9&&0/>>?#4'&,89(3%$%3#,?/=$%+0). Rb&-&-(6$#-)$b#$)2-()620&-+$%(?&'+$(%$=('=$(60,pX<#20MEjm>%%8kWW""".2#$)2-()620&-+$%.6$W `""".%#$.6$PGSSUCS`CFgQ. I.c#$66,$))$&-()$4#9(OXL$6$-#/>DX'&&+3(+&'+k""".'%#$6$-#/>.6$PGSSUCS`CGGQ. ec06%c0/>x$&$6%?#$&6$(gssgd6ei FF

18 b-=+#<() 2.6 Marknaden för hyrfilm idag c9,-#=(-)$(45#>?#4'&,89(3%$%')-+-+$#-#4#-,45#-&&%%#$6%5##$-=%5#$#zb0(('$#6e:c-(?%',$d VXdk6TMah./0,6-,%:'&,G10,$60,3+6-;4-,'&7$(N$#6%$$+>60,3;$(3#$()'6%#'2<%5#-; 4?6'6=-6=';0#D)3#=<()$(49#4'&,$#(-6='/=-)$%'&&6'+,$)806%$(.13#9%$#4'((6mj0;$4'&,mP4) b#-4'&,0/>b0a,-(q60,%'&&>5#$%%6%0#%'(%$#(-%'0($&&%45#$%-+6-,%tmah./0,60,0/=69>-# 6-,,-%?8-;%73(6%. M$((-%?8-;806%0#)$#%73(6%<%+5#)$%6%5#6%-6$+,$(%$%-;>?#4'&,6,-#=(-)$(;')6')-(-; %#-)'%'0($&&-P4?6'6=-Q;')$02<%'=$#.j0;$4'&,60,3#)$(6%5#6%--=%5#$('(0,6$+,$(%$%>-# $A$,8$&;'6$(6-,$(,-#=(-)6-()$&89FRJ45#>?#4'&,'6;$#'+$. g OVVE#-880#%mL5#&'+-b'&)$#GSSUm6;-#-)$)$RgI#$680()$(%$#60,6$%%89>?#4'&,<()$#)$( 806%0#)$#.O:'+<#GCU($)-(60,3#>3,%-)4#9(6-,,-<()$#65=('(+=-(,-(0/=69<%&36--%% %#-)'%'0($&&-;')$02<%'=$#;$#=-##$8#$6$(%$#-gSCUSJ-;,-#=(-)$(. E*,1-'GC]='T>1-'59-0%'01'7*+3%.T'$%'OZR'-%8)/.0%.&%-'8/3'59-&'7*+3'0%.'8%.8&%';%4(.'8;--')<'51-'0%',?/-&' )$>?#)$6'(6$(-6%$4'&,0(&'($.PVVEGSSUQ m_%;$/=&'(+$(p45#0(&'($<%>?#('(+q>-#+9%%&9(+6-,,-#$3(,-(%#0%%m63+$#e:cb(?%',$6nm 898'#-%=08'$#'(+$(,$(3;$(89)$%2$+#3(6-)$<%2<)-;%'%&-#60,4'((60(&'($.E:CB(?%',$ <88+$#-%%)$>-#/-FgSS%'%&-#.:'&,G>0,$<88+$#/-GSSS%'%&-#.M$%%-=-(73,45#-6,$)j0;$4'&, 60,<88+$#-%%)$>-#5;$#FISSS%'%&-#-%%$#27<)-. 60#%',$(%'&-()$%3#mh0FN')$0m89d5%+-%-('E%0/=>0&,.M$<88+$#-%%)$7<6%(< H >-#eu`e %'%&-#'&-+$#. E='&&(-)$(,$&&-(-(%-&$%%'&&+3(+&'+-%'%&-#'m0(&'($>?#2<%'=$(m0/>'m2<%'=$(m60,>?#<%4?6'6=- 6=';0#D2$#0#89-%%m0(&'($;')$02<%'=$#(-m6-=(-#6-,-#2$%$,$)4&$#--;)$6%0#--,$#'=-(6=- U>%%8kWW""".&0;$4'&,.6$WGSSUCSICSI. FG

19 b-=+#<() 4'&,20&-+$(mb'+E'Am FS B;6-=(-)$(-;6-,-#2$%$2$#0#'6'(%<#89-%%4'&,20&-+$('(%$><(('%,$) '<%;$/=&'(+$(=#'(+)'+'%-&)'6%#'2<%'0(-;4'&,. M$%4'((6)0/=4&$#-63%%-%%>?#-4'&,)'+'%-&%.B;X$&'-6/-FSSSSSSBMEjC=<()$#>-#5;$# RSSSSS)'+'%-&CXN;'-2#$)2-()$%0/>)3#,$)3;$(%'&&+9(+%'&&N')$0Ca(CM$,-()'6'()'+'%-&20A. B(;3()-#$(=-()9>?#-4'&,)'#$=%,$)473##=0(%#0&&$(<#>$&-E:CB(?%',$6<%2<).:'&,$(2$%-&-6 6$)-(896-,,-4-=%<#-60,2#$)2-()$%. +$(0,6('%%POXG`GSSUQ.M$((-6'44#-3#45#,0)&'+$(>5+#$')-+$4%$#$((?=-,8-(7;9+(?&'+$(. O)$(MhC-#%'=$&60,#$4$#$#-%6%'&&%')'+-#$<88+$#d$#-#)N$#6%$$+>-%%>-(6>?#%73(6%:'&,G>0,$ >-#m'(%3=%$#60,$(,'()#$;')$02<%'=m.m$%%-49#6$660,$(+-(6=-2&?+6-,0,63%%('(+' 45#>9&&-()$%'&&$A80($#'(+$(89(3%$%. FSmb'+CE'Am<%+5#6-;E0(?DGS%>T$(%<#?C:0ADb<$(-N'6%-Df-#($#b#06Dc-#-,0<(%6-,%_(';$#6-&.^3&&-kf'='8$)'-D X'&&+3(+&'+k>%%8kWW$(."'='8$)'-.0#+W"'='WV-70#u4'&,u6%<)'0GSSUCSICFH. FFX$&'-8#$66,$))GSSUCSFCFI>%%8kWW""".%$&'-60($#-.6$W8#$66W8#$66#$&$-6$6W'%$,.8-+$i8#6.'%$,O)yRG``Se. FR

20 V$%0) 3 M$%%-$A-,$(6-#2$%$3,(-#<()$#65=-><#$(>?#%73(6%45#6%#5,,-()$4'&,89(3%$%25# <%40#,-6.:5#-%%+5#-)$%%-=#3;6=<(6=-80,%$=('=$(=#'(+6%#5,,-()$,$)'-6-,% -(;3()-#(-696'=%$#0,>?#4'&,89(3%$%. 3.1 Val av metod N-&$%-;,$%0)2$#0#89;'&=$%#$6<&%-%60,45#;3(%-6-;6%<)'$(0/>><#)$%%-#$6<&%-%6=-&&<88(96. V$%0);-&$%6=-&&-&&%696%?#-6-;;-)45#4-%%-#$(2$>5;$#;$%-0/>;-#45#)$(($;'&&;$%-7<6%)$%.a, $(6%<)'$3#;$%$(6=-8&'+2?++$#)$(63&&-(89$%%%'&&;3+-+9(+663%%D<%-(>-#04%-'(6&-+-;0&'=-,$%0)$#.V-(6='&7$#'><;<)6-=89%;90&'=-,$%0)$#D=;-&'%-%';0/>=;-(%'%-%';. 3.2 Litteraturstudier :5#-%%=<((-45#=&-#-2-=0,&'++-()$%$=('=$#89$%%&3%%45#6%9$&'+%63%%=#3;6-%%,-(6=-44-#6'+2#- 45#=<(6=-8$#.w;$(40#,<&$#'(+$(-;$(=3%4#9+0#0/>4#9+0#%'&&'(%$#;7<$#=#3;$#-%%,-(3#89&36% 45#-%%=<((-49<%,$6%-,57&'+--;)$66-. B;25/=$#>-#7-+4#3,6%-(;3(%,'+-;&'%%$#-%<#'(0,,$%0)=<(6=-86-,%&7<)C0/> 2'&)=0)('(+6%$=('=.:5#-%%+5#-73,45#$&6$#(3#)$%+3&&$#>?#4'&,6=0(6<,%'0(DXNC%'%%-()$0/> O(%$#($%;-(0#>-##-880#%$#4#9(VVEDX$#-/0,6-,%c06%C0/>X$&$6%?#$&6$(PcXEQ0/=69-(;3(%6. VVE>-#+70#%+#<()&'+--(;3()-#<()$#65=('(+-#(3#)$%+3&&$#,$)'$=0(6<,%'0(.M$66->- -(;3(%660,$(73,45#$&6$,$))$#$6<&%-%60,)$(=;-(%'%-%';-)$&$(-;)$((-6%<)'$2?++$#89. cxe>-#;-#7$9#=-#%&-+%o(%$#($%<%2?++(-)$('e;$#'+$0/>6-,,-(6%3&&%#$6<&%-%$%'$(9#&'+ #-880#%.M$66-#-880#%$#>-#7-+-(;3(%2&-()-((-%45#-%%73,45#-;'&=$(<88=088&'(+6>-6%'+>$% ><6>9&&>-#73,45#%,$);-)$(=3%$(')$((-6%<)'$;'6-#. 3.3 Kvalitativ- och kvantitativ metod GDGDB 6-,%-%%40#6=-#$(65=$#49(+-69;3&,3(('6=0#6>-()&'(+-#60,)$66->-()&'(+-#6'(($25#)$#.M$% 60,<()$#65=63#04%-(9+0%68$/'4'=%0/>,-(;3()$#6'+;-(&'+%;'6%'&&$(,'()#$+#<88,3(('6=0#.:0#6=-#$(65=$#96%-)=0,,-$(>$&>$%62'&),$)5;$#+#'8-()$'(6'=%' 40#6=('(+68#02&$,$%.V$%0)$(=-(-(;3()-$(6%#<=%<#60,'(%$2$>5;$#;-#->$&%4-6%&-+)D<%-( GDGDE Y<.$)&).)&</#)8+ X'&&6='&&(-)4#9()$(=;-&'%-%';-C3#)$(=;-(%'%-%';-,$%0)$(,$#-;-260&<%=-#-=%3#.:0#6=-#$( 6-,&-#'(,3%2-#-D$,8'#'6=-)-%-60,=-(-(-&?6$#-6,$)6%-%'6%'6=-,$%0)$#0/>8#5;-6,0% <886%3&&)->?80%$6$#.d$(0,-%%;3&7-$%%#$8#$6$(%-%';%<#;-&-;)$%60,6=-&&<()$#65=-6=-( F`

21 3.4 Två metoder: enkät och intervjuer V$%0) ;-&)$6-%%+5#-$(-(;3()-#<()$#65=('(+'40#,-;$("$22$(=3%89>$,6')-(.d$(0,-%%+9<%,$)$(=&'/=2-#2-(($#89>$,6')-(#'=%-)%'&&-&&-(9))$6$(2#$)+#<88-;#$680()$(%$#.h3# $(=3%$(;-#2$6;-#-)68-#-6$(6=/00='$'#$680()$(%$(6"$22&36-#$60,45#>'()#-)$)$(($-%% 6;-#-89$(=3%$(?%%$#&'+-#$$(+9(+. V0#0%$(%'&&2$65=-#$(-%%6;-#-89"$22$(=3%$(;-#-%%2$65=-#$(4'/=FSSS803(+60,6$)-( FS=#. h3#)$%+3&&$#<%40#,('(+$(-;$%%4#9+$40#,<&3#3#)$%;'=%'+%-%%<%40#,('(+$('6'+,0%';$#-#,3(('6=0#-%%)$&%-.:#9+$40#,<&3#$%6=-&&;-#-$6%$%'6=%%'&&%-&-()$')$(<%6%#3/=('(+-%%40#,<&3#$% >-#$%%8#04$66'0($&&%<%%#?/=60,3#$(=$&%-%%45#6%9.O(+$('0(5)-(<%6,?/=-)&-?0<%$&&$# B%%)$%3#0#)('(+0/>#$)-'4#9+$40#,<&3#$%3#45#6%960/=69;'=%'+%.:#9+0#(-25#45#6%0/>4#3,6% >-$(%?)&'+(<,#$#'(+.:#9+0#0/>6;-#6=-&&;-#-%?)&'+%9%6='&7)-0/>)$%6=-&&=&-#%4#-,+9,$) '(6%#<=%'0($#><#6;-#$(6=-&&-(+$6.M$%25#4#-,+90,;'66-4#9+0#6=-&&>088-65;$#-;;'66- #$680()$(%$#.M$%%-=-&&-645#m6='/=m)9,-(<88,-(-##$680()$(%$(-%%%$Ama,)<6;-#-#($7D :#9+0#(-60#)('(+645&7)6=-&&;-#-+$(0,%3(=%.M$%3#2#--%%+#<88$#-&'=(-()$4#9+0#'0&'=- m2&0/=m0/>6%3&&-4#9+0#(-';-#7$2&0/='$(45&7).v-(;'&&)0/=45#65=-<();'=--%%6;-#$%89$( 4#9+-6%?#6;-#$%89(36%-4#9+-.N')-#$3#)$%2#--%%'(&$)-,$)4#9+0#60,;3/=$#806'%';%'(%#$66$ <%-(-%%;-#-'(%$+#'%$%6=3(6&'+-$&&$#6=-8-#'##'%-%'0(. h3#)$%=0,,$#%'&&0,49(+$%8940#,<&3#$%3#)$%'(%$63&&-(69-%%,-(>-#,$)4&$#-4#9+0#3( ;-),-(2$>5;$#.M$%3#)3#45#2#-,$)$(6'6%-+-&&#'(+'((-(<%6='/=$&&$#8<2&'/$#'(+.:#9+-(D 40#,<&$#-4#9+0#.M$%>-#89;$#=-%<%40#,('(+$(-;"$22$(=3%$(8945&7-()$63%%. CO$(=3%$(>-#7-+-(;3(%,'+-;(9+#-4#9+0#4#9(=-8'%&$%0,>?#4'&,4#9(VVE6%<)'$ ml5#&'+-2'&)$#gssumc96963%%=-(7-+73,45#-)$#$6<&%-%60,"$22$(=3%$(+$#,$) VVE6%<)'$. C:#9+0#(-8#5;-)$645#6%89(9+#-=0&&$+0#60,3#'(6-%%-'3,($%.h9+#-=0##'+$#'(+-# +70#)$6.E$)-(%$6%-)$64#9+0#(-89(9+#-;3(($#60,'(%$>-#(9+0(=<(6=-8'3,($%. :0#,<&$#'(+-#0/>0#);-&3()#-)$6)3#$4%$#(9+0%45#-%%+5#-4#9+0#(-3((<%?)&'+-#$0/> '(=0,;-#-;GS6;-#60,;-#04<&&6%3()'+-.{%$#6%9$()$FGH6;-#6-,,-(6%3&&)$66$)-(0/> -(-&?6$#-)$6. GDIDE C$)#%<Z3 O(%$#;7<(=-(#3%%-(;3();-#-$(=#-4%4<&&0/>6-,%')'+%4&$A'2$&,$%0)45#$(6%<)'$. L$680()$(%$(6#56%&3+$D2$%0('(+D=#088668#9=D8-<6$#'(+,,=-(+$;3#)$4<&&'(40#,-%'0(60, $%%6=#'4%&'+%6;-#'(%$=-(<882#'(+-896-,,-63%%.X'&&6='&&(-)4#9(6=#'4%&'+-6;-#,$)%$A$(=3%$# =-('(%$#;7<-#$(6%3&&-45&7)4#9+0#)'#$=%)3##$680()$(%$(66;-#=-(<%;$/=&-6.Pb$&&GSSeQ FI

22 V$%0) O(%$#;7<$#=-(>-;-#'$#-()$+#-)-;6%#<=%<#.V-(%-&-#;-(&'+%;'60,6%#<=%<#$#-)$CD6$,'C 6%#<=%<#$#-)$C0/>06%#<=%<#$#-)$'(%$#;7<$#.M$%;945#6%(3,()-3#$(=&-6%)3#'(%$#;7<-#$(' 8#'(/'82-#--(%$/=(-#6;-#'$%%4#9+$40#,<&3#)$(($<%40#,-%.M$%%-&3,8-#6'+236%45# <()$#65=('(+-#-;,$#=;-(%'%-%';=-#-=%3#.M$(06%#<=%<#$#-)$'(%$#;7<()3#$,0%<%+9#4#9($%% %$,-#<(%;'&=$%'(%$#;7<-#$(=-(6%3&&-0&'=-4#9+0#2$#0$()$;'&=-6;-#)$(($49#.:#9+0#45#2$#$)6 +';$%;'6D,$(=-(6%3&&-6')$(0#)('(+60,8-66-#236%;')'(%$#;7<%'&&43&&$%. O(%$#;7<$#(-45#)$((-6%<)'$+70#)$660,6$,'6%#<=%<#$#-)$89%$&$40(=;3&&6%'),$)8$#60($#60, -(,3&%'(%#$66$-%%,$);$#=-+$(0,6'%%$(=3%6;-#.X$&$40(6-,%-&$(68$&-)$6'(89$(,02'&%$&$40( 0/>%#-(6=#'2$#-)$6'6'(>$&>$%.O(%$#;7<8$#60($#(-%'&&4#9+-)$6'((-('(%$#;7<(0/>4'/=+$6'%%,$)+';-()$-%%6-,%-&$%68$&-)$6'(._%6=#'4%$#(-6%<)$#-)$66$)-(0/>'(%#$66-(%-/'%-%8&0/=-)$6 <%%'&&#$6<&%-%)$&$(.Pb$&&GSSeQ GDIDG :%<.* :5#'(%$#;7<$#(-;-&)$66$)-(8$#60($#60,'$(=3%$(%-/=-%7-%'&&-%%,$);$#=-'$(6$(-#$'(%$#;7<. b&-())$66-;-&)$66$)-(4?#-,3(0/>%#$=;'((0#60,-(;3()$0&'=-08$#-%';6?6%$(45#-%%89$%% 2#-63%%;-#-#$8#$6$(%-%';45#)$&('(+$(-;$(=3%$(#$80()$(%$#. 3.5 Metoddiskussion GDFDB 7#*&.1&*&)#) L$&'-2'&'%$%3#$%%,9%%89';'&=$(<%6%#3/=('(+$%%'(6%#<,$(%$&&$#%'&&;3+-+9(+663%%+$#6-,,- #$6<&%-%;')0&'=-%'&&43&&$(<()$#'5;#'+%&'=-0,6%3()'+>$%$#Pb$&&GSSeQ.:5#'(6%#<,$(%$%,0%6;-#-#&9+#$&'-2'&'%$%45#$=0,6%-;,9(+-8+13)3288*,4$&',3%#$6<&%-%$(.h3#,-(+5# '(%$#;7<$#=-&&-6,0%6;-#-()$4$(0,$(45##*8.M$%%-'(($23#-%%'(%$#;7<-#$(89;$#=-# #$680()$(%$(+$(0,6'%%63%%-%%6%3&&-4#9+0#(-.N')-#$=-(#$680()$(%$(>-6$%%$%%XNC8#0+#-, $&&$#(?&'+$(;-#'%,$)0,$(>3()$&6$60,89;$#=-%)$(($696'=%$#Pb$&&GSSeQ. :5#-%%4969+0)#$&'-2'&'%$%60,,57&'+%45#)$((-6%<)'$>-#40#,<&$#'(+$(-;$(=3%4#9+0#(- +#-(6=-%6(0+-45#-%%45#63=#--%%)$3#($<%#-&-0/>'(%$89(9+0%63%%&$)-()$.N') %$&$40('(%$#;7<$#(->-#0/=69$%%($<%#-&%#56%&3+$$4%$#6%#3;-%6. GDFDE Q.*&+&)#) N-&')'%$%3#$%%,9%%89><#;3&$(4#9+-,3%$#$&&$#2$6=#';$#)$%60,)$(3#%3(=%-%%,3%-$&&$# 2$6=#';-.V-(25#-&&%694<()$#-5;$#><#)$4#9+0#,-(>-#40#,<&$#-%$;$(%<$&&%=-(,'66%0&=-6. X;90&'=-8$#60($#=-(%0&=-$(4#9+-&'=-D,$(3()9'(%$+5#-6-,,-%0&=('(+60,'(%$#;7<-#$( %3(=%6'+.c96-,,-63%%=-(,-(63+--%%$%%'(6%#<,$(%60,>-#&9+;-&')'%$%8#0)</$#-#,9(+- 898&%3&*8(4$&. :5#)$%%-$A-,$(6-#2$%$>-#$(=3%4#9+0#+#-(6=-%6(0+-45#-%%45#65=-45#<%689><#)$<884-%%-6 -;#$680()$(%$(.L$680()$(%$(>-#0/=69%?)&'+%'(40#,$#-%6-%%<()$#65=('(+$(-;6$#>?#4'&, 60,6%#5,,-()$,$)'-0/>'(%$>?#4'&,,-(49#>$,'2#$;&9)-(. Fe

23 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( 4 Resultat och diskussion -%0/;*88'-%81+&&'8/3'&%+%7/.*.&%-;?1%-';'.;2.0-%',*;*&=' 4.1 2$65=-#$-;""".>$-)"$2./0,<()$#FS)-+-#.F`H6;-#89$(=3%$(#$+'6%#$#-)$6.GS-;)$66-6;-# ;-#04<&&6%3()'+-.{%$#6%9$()$FGH6;-#D4#9(&'=-,9(+-#$680()$(%$#D3#)$6;-#60,&'++$#%'&& +#<()45#)$#$6<&%-%60,#$)0;'6-6>3#.a,'(+$%-((-%63+63#69&$)$6.`IGa45#6-,%&'+-)'-+#-,. O)$(?>$%62#$;60,;$/=0;'66='/=-6<%%'&&1$-)"$26#$+'6%#$#-)$-(;3()-#$-((0(6$#-)$6 "$22$(=3%$(;')$%%%'&&43&&$.M$%%-+$($#$#-)$$(%088'6;-#64#$=;$(6$(,$)=(-88%eS$(=3%6;-# FG 89GSSAgS8'A&-#8&-/$#-);3&6?(&'+89 45#6%-6')-(.b-(($#(;-#&3%%-(',$#-),$)6(<##-()$m#06m45#-%%49(+-2&'/=$(>062$65=-#$(. _%6$$()$%4#-,+9#-;b'&)`CF($)-(. Y*+0'PCI='S&8%%.0%')<'#..%-'76-'_%##%.(2&%.=' h3#2$65=-#$(=&'/=-)$892-(($#(588(-)$6$(=3%$('$%%(?%%45(6%$#2-6$#-%89r-;-e/#'8%60, '(%$2&0/=$#-6896-,,-63%%60,$%%;-(&'+%808C<845(6%$#._%6$$()$%4#-,+9#-;b'&)`CG($)-(. FR P8#0)<=%$( mc0&&)-))?c#0mq6%0)45#)$((-&56('(+.e?6%$,$%=<()$+$6%-%'6%'=45#-(%-&6;-#0/>=<()$3;$( FRE$45#$%-+$%6>$,6')->%%8kWW""".80&&)-))?./0,W Fg

24 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( 8#0)</$#-)'-+#-,,$))'#$=%=088&'(+%'&&'(=0,(-$(=3%6;-#.c#$6$(%-%'0($(-;)$66-)-%-;-# F. m1?#-4'&,89(3%$%ml1<#<;')-#$680()$(%$(>-#%$6%-%>?#4'&,89(3%$%0/>)$(($6 $#4-#$(>$%$#-;)$%%- G. mb(;3()('(+-;%73(6%$(mla,=#-;#$680()$(%$(6=<&&$6%3&&-89$(>?#%73(6%45#4'&,89 (3%$%. R. m1<#,?/=$%;'&&)<2$%-&-imla,2$%-&('(+6;'&7-(45#>?#4'&,>06#$680()$(%$(. `. m^;-&'%$%89%73(6%$(mla,;'&=$(=;-&'%$%60,#$680()$(%$(45#;3(%-#6'+-;$(>?#%73(6% 45#4'&,89(3%$%. I. mb;6&<%-()$4#9+0#mlc$#60(&'+-4#9+0#0,9&)$#d=5(d<88=088&'(+6>-6%'+>$%6-,%;'&=$% 4.2 Resultat av webbenkäten IDEDB 7#0;8$+#$)#% B;)$FGH#$680()$(%$#(-%'&&$(=3%$(;-#UIJ,3(PFFS6%Q0/>FIJ=;'((0#PFH6%Q.13&4%$(-; #$680()$(%$#(-9%$#4'((6'9&)$#6+#<88$(RFCII9#.`UJPIR6%Q-;,3(($(0/>eRJPFG6%Q-; =;'((0#(-<%+5#)$((-9&)$#6+#<88.:'+<#`CF($)-(;'6-#9&)$#45#)$&('(+0/>45#)$&('(+,$&&-( 9&)$#0/>=5(. Hur gammal är du? n=129 Åldersfördelning och kön 60% 50% 40% 30% 20% 10% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 55 + år år år 0-19 år 0% 0% 0-19 år år år 55 + år E*,1-'PCI='c+0%-876-0%+.*.,'/45'76-0%+.*.,';'<+0%-'/45'(6.' Man n=110 Kvinna n=19 M$((9+0%5;$##-6=-()$6%0#-+#<88$(D,3(RFCII9#D;$#=-#<%+5#-)$(;'=%'+-6%$-;1$-)"$26 =<()+#<88$#.B%%)$%3#69=-(6=$)$&;'6=-(45#=&-#-6+$(0,1$-)"$26%$=('6=-&56('(+45# FU

25 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( ($)&-))('(+.1$-)"$26%73(6%45#($)&-))('(+-;MNMC4'&,2?++$#89)%%-C&/C)%%-C%$=('=.h3#)$% +3&&$#4'&)$&('(+3#,3(+$($#$&&%2$%?)&'+%4&'%'+-#$3(=;'((0#-%%-(;3()-4'&)$&('(+68#0+#-,. B()$&$(,3(<()$#RI9#60,(9+0(+9(+-(;3(%$%%4'&)$&('(+68#0+#-,3#$(&'+%$(-;ETb (?&'+$(8<2&'/$#-)<()$#65=('(+5;$#ISJ.V0%6;-#-()$6'44#-45#=;'((0#3#,$&&-(RSC`SJ. b&-()3&)#$d,3(ricii9#&'++$#,0%6;-#-()$-()$&$(89ficrsj-%%73,45#-,$)fscgsj45# =;'((0#.:'&)$&('(+D60,'6%5#6%-<%6%#3/=('(+49#-(%-6;-#-'&&$+-&D6?66$&63%%$#-&&%69$(&'+%E/bk6 #-880#%4#-,45#-&&%?(+#$,3(<()$#RI9#.B()$&$(4'&)$&-#$2&-()=;'((0#3#,'()#$3(>3&4%$(69 6%0#60,2&-(),3(.PE%-%'6%'6=-/$(%#-&2?#9(GSSgQ Andel personer i åldern år som någonsin använt ett fildelningsprogram 60% 50% 40% 30% Män Kvinnor 20% 10% 0% år år år år år år M$(6%0#--()$&$(#$680()$(%$#%'&&"$22$(=3%$('+#<88$(RFCII9#=-(%0&=-660,-%%)$%3#&'%$ 3&)#$8$#60($#'6%5##$<%6%#3/=('(+65=$#&-+&'+--&%$#(-%';%'&&-%%&-))-($#4'&,89(3%$%P0/> )3#,$)>'%%-%%'&&1$-)"$2Q._%2<)$%-;4'&,>061$-)"$2;3A$#6%-)'+%,$(3#')-+6&3+$%P,-7 GSSUQ+-(6=-2$+#3(6-%,$)/-eIS%'%&-#.1$-)"$2>-#)9$#27<)'%%73(6%$(-%%=58-4'&,+$(0, 8G8C($)&-))('(+6$)-($%%>-&;9#%'&&2-=-.X'&&$(25#7-(<%+70#)$6<%2<)$%-;$(6%0#)$&7-=%C0/> 4'6=$4'&,$#P/-FSS%'%&-#Q.M$%%-=-(%3(=-6>--%%#->$#-%,9(+-,-(&'+-2$65=-#$%'&&6-7%$(. IDEDE :;;'8;;*&$584J8;#%.)&<0[0)#/ :5#-%%&?/=-66=-8-$(2#-6%#$-,'(+%73(6%45#4'&,89(3%$%+3&&$#)$%-%%-(;3()-#$>-#%'&&#3/=&'+% 6(-222#$)2-()6<88=088&'(+.1-6%'+>$%$(GV2'%W6($)6%#5,6=-(6$660,$(($)#$+#3(645# =<((-%'&&+0)0+5#-6'+$(6%#$-,'(+2-6$#-)>?#%73(6%.E0,4#-,+9#-;%$0#'-;6('%%$%mX$=('6=- 45##<%63%%('(+-#m>-#<886=-%%('(+6;'6/-USJ-;&-()$%6O(%$#($%-(6&<%(-><6>9&&')-+%'&&+9(+%'&& 2#$)2-(),$)>-6%'+>$%89,'(6%GV2'%W6($)6%#5,6. B;"$22$(=3%$(6#$680()$(%$#<88+$#H-;FS-%%)$%>-#$(<88=088&'(+89GV2'%W6$&&$#,$#. E$:'+<#`CR($)-(. FH

26 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( Vilken hastighet har du på din internetuppkoppling? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Upp till 0,5 Mbit/s Upp till 2 Mbit/s Upp till 10 Mbit/s Över 10 Mbit/s E*,1-'PCO=''S))(/))+*.,858&*,5%&'5/8'%.(2&%.8'-%8)/.0%.&%-=' M91$-)"$26(<;-#-()$%73(6%45#($)&-))('(+-;4'&,2-#-3#/-$%%>-&;9#+-,,-&D=-()$%%3(=-6 -%%-(;3()-#6=-#-(2$6%9#$(6%0#-()$&b-+9'F0/)&%-8$(&'+%L0+$#6-)-8%'0(6%$0#'45#(?%$=('=. PL0+$#6GSSIQ.M9,$)-(%-+-()$%-%%b-+9'F0/)&%-8+$($#$&&%6$%%>-#$(6(-22-#$ O(%$#($%<88=088&'(+3(+$(0,6('%%$%. X'&&6='&&(-)4#9(($)&-))('(+6%73(6%$(45#4'&,)3#<88=088&'(+6>-6%'+>$%$(3#,'()#$;'=%'+=#3;$# $(%73(6%45#6%#$-,'(+,$#-;-(;3()-#$(6<88=088&'(+.B;$(=3%6;-#$(=-('-&&-4-&&=0(6%-%$#-6 -%%45#<%63%%('(+$((3#)$%+3&&$#<88=088&'(+6>-6%'+>$%<884?&&6-;HSJ-;-(;3()-#(-P);6 GV2'%W6Q. N-)-(;3()-#$(>-#45#08$#-%';6?6%$,3#0/=69;'=%'+%45#-%%;$%-><#%73(6%$(6=-&&<%40#,-6. 1$-)"$26%3&&$#;'66$#&'+$($+(-=#-;89-%%;-#-8&-%%40#,602$#0$()$45#6'(-%73(6%$#.M$%=-( )0/=;-#-$(45#)$&D%$A(3#)$%=0,,$#%'&&,-#=(-)645#('(+D-%%;$%-><#6%0#)$&-;-(;3()-#(- 60,-(;3()$#0&'=-08$#-%';6?6%$,.O(%#$66-(%3#6-,%')'+%-%%1$-)"$26-(;3()-#$'(%$#'=%'+% #$8#$6$(%$#-#O(%$#($%-(;3()-#$'-&&,3(>$%.E$:'+<#`C`($)-(k Vilket operativsystem använder du? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Windows Mac OS Linux Annat Headweb Internetanvändare (Källa W3C Mars 2008) E*,1-'PCP='K)%-&*;898&%3'8/3'%.(2&%.8'-%8)/.0%.&%-'.;2.0%-'?2376-&'3%0'8&&*8&*('7-<.'dOe IP ' F`E%-%'6=%'=5;$#45#$=0,,-()$08$#-%';6?6%$,>06O(%$#($%-(;3()-#$D >%%8kWW"""."R6/>00&6./0,W2#0"6$#6W2#0"6$#6u GS

27 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( M$(>5+#$-()$&$(j'(<AC0/>V-/aEC-(;3()-#$2$#0#45#,0)&'+$(89-%%1$-)"$23#$(6-,,- 0,-%%$#27<)-($)&-))('(+62-#4'&,60,4<(+$#-#89-&&-%#$08$#-%';6?6%$,$(.M$4&$6%--()#- %73(6%$#45#($)&-))('(+-;-(;3()$#V'/#0604%6=08'$#'(+66=?))PMLVQ0/>4<(+$#-#)9' 8#-=%'=$(2-#-89V'/#0604%608$#-%';6?6%$,.:5#)$6%0#--,$#'=-(6=-4'&,20&-+$(>-# =08'$#'(+66=?))45#4'&,2&';'%&'=;3#)'+%,$)V'/#0604%6MLV0/>)$%6-=(-6')-+$(588$( 6%-()-#)60,4<(+$#-#02$#0$()$-;08$#-%';6?6%$,>06-(;3()-#$(. IDEDG "[%.A&*/;\$O)#) B;$(=3%$(6FGH#$680()$(%$#;-#)$%I`P`SJQ60,<88+-;-%%)$8#0;-%$(>?#%73(6%45#4'&,89 %$0#'-;6('%%$%.O(%$0;3(%-%3#)$%,9(+-60,>-#$#4-#$(>$%-;E:C-(?%',$6%73(6%PFeJQ.B%%)$%3# 69,9(+-60,;$#=-#>-%$6%-%4&$#-%73(6%$#P6%-8$&4?#-4#9(;3(6%$#Q%'&&6-,,-(6,$))$(>5+- 6;-#64#$=;$(6$(894#9+-(;$#=-#%?)-89-%%$(6%0#)$&-;1$-)"$26-(;3()-#$<%+5#6-;b-+9' F0/)&%-8= Har du testat att hyra film på nätet någon gång? n=129 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, hos SFanytime Ja, hos Film2Home Ja, hos CDON.com Ja, har testat en annan tjänst eller flera olika Nej, har aldrig testat. Hur tittade du på filmen? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% På dataskärmen På min bildrörs-tv, med datorn kopplad till denna På min platt-tv eller via projektor, med datorn kopplad till denna E*,1-'PCU='>1-'0%'8/3'&%8&&'59-7*+3')<'.2&%&'&*&&0%')<'7*+3%.='[`RP' Med min digitalbox. På annat sätt. :'+<#$(0;-(;'6-#><#)$I`#$680()$(%$#60,6;-#-%7-8945#$+9$()$4#9+-6$)-(%'%%-)$89 4'&,$(.n;$##-6=-()$,9(+-69+4'&,$()'#$=%89)-%-6=3#,$(. GF

28 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( Hur nöjd var du med tjänsten? 40% 30% 20% 10% 0% Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd E*,1-'PCZ'='>1-'.6?0'0%'8/3'&%8&&'59-7*+3')<'.2&%&';-=''[`RP' Ganska missnöjd Mycket missnöjd M$%;$#=-#;')-#$60,0,4&$#-#$680()$(%$#;-#(57)-3()$60,;-#,'66(57)-,$)%73(6%$(.M$( >5+--()$&$(&'=+'&%'+-6;-#P,$&&$#6%-6%-8$&(Q49#3()9%0&=-660,-%%,?/=$%=-(+5#-645#-%%49 4&$#(57)-=<()$#. Hade du några problem med tjänsten? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, filmen hackade Ja, jag kunde inte spela upp filmen Ja, jag var tvungen att installera program/drivrutiner Ja (annat problem) Nej, det fungerade bra E*,1-'PC]='>1-'8&/-'.0%+';'-%8)/.0%.&%-.'50%')-/#+%3'3%0'&?2.8&%.=''[`RP' a/>;-)25#)9+5#-645#-%%494&$#(57)-=<()$#ib-#-=(-88%>3&4%$(-;6-,,-i`#$680()$(%$# >-)$'(+-8#02&$,,$)%73(6%$(.M$%6%5#6%-8#02&$,$%45#)$4&$6%-;$#=-#>-;-#'%-%%'(6%-&&$#- 8#0+#-,W)#';#<%'($#.M$%%-=-(;-#-#$&-%$#-%%'&&)$MLVC6=?))60,)$4&$6%->?#%73(6%$#89(3%$% -(;3()$#.B%%m4'&,$(>-/=-)$m45#FIJ-;#$680()$(%$#(-=-(2$#0892#$)2-()6<88=088&'(+$( $&&$#%73(6%$(66$#;$#.V$(=-(6=$,$#%#0&'+%3#-%%8#$6%-()-(89-(;3()-#$(6)-%0#;-#0%'&&#3/=&'+. GG

29 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( IDEDI >$<O$+$&$5.<)ZO$0)#$ M$%%--;6('%%-;$(=3%$(2$6%9#-;4#9+0#0,;-)#$680()$(%$#(-$4%$#4#9+-#-;$(%73(6%45#>?#4'&, 89(3%$%. Vilka faktorer skulle kunna få dig att hyra film på nätet? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lägre priser än i videobutiken Nyare filmer jämfört med videobutiken Större utbud av filmer jämfört med videobutiken Bättre kvalitet (motsvarande HDTV) Om det fungerade på mitt operativsystem Jag hyr redan film på nätet Annat E*,1-'PCa='B*+('7(&/-%-'8/3'8(1++%'7<'-%8)/.0%.&%.'&&'59-'7*+3')<'.2&%&=''[`IGa' :5#0;-(6%9$()$4#9+-;-#4&$#-6;-#6-&%$#(-%';;-&2-#-.c#'6D<%2<)0/>%'&&+3(+&'+>$%%'&&(?-%'%&-# ;$#=-#'4-&&-()$0#)('(+;-#-,$6%&0/=-()$(3#)$%+3&&$#-%%8#0;->?#4'&,89(3%$%. _%4-&&$%6%3,,$#+-(6=-;3&,$)$(&'=(-()$4#9+-60,6%3&&)$6'VVE<()$#65=('(+L5#&'+-2'&)$# GSSU.TB*+('7(&/-%-'50%'(1..&'7<'0*,'&&')-6;'&&'59-'7*+3')<'_%##%.AT.B&&-%#$-&%$#(-%';Z8#'6D<%2<) 0/>m(?-#$%'%&-#m-(+$6'4-&&-()$0#)('(+60,)$;'=%'+-6%$4-=%0#$#(-45#-%%8#5;->?#4'&,. E*,1-'PCIW='TB*+('7(&/-%-'50%'(1..&'7<'0*,'&&')-6;'&&'59-'7*+3')<'_%##%.AT'H2++X'^6-+*,'Y*+0%-'GWW]XI' MQQD'GWW]"' GR

30 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( M$(;-(&'+-6%$0#6-=$(%'&&-%%#$680()$(%$#(-'(%$6=<&&$;'&7-8#0;->?#4'&,89(3%$%;$#=-#;-#-,57&'+>$%$(-%%3+-4'&,$(.B%%=<((-6$4'&,$(89XNk(3#0/=69$(2$%?)-()$0#6-=.E$4'+<#$( ($)-(. Vad, om något talar emot att du skulle börja hyra film på nätet? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Det verkar invecklat Vill kunna se Vill hellre hyra innehållet på TV fysiska exemplar (har inte datorn (i traditionell kopplad till TV:n) videobutik eller genom en webbtjänst hem till brevlådan, t ex Lovefilm) Vill ha möjlighet att spara och/eller äga filmen Inget direkt, jag hyr redan film på nätet Annat.. E*,1-'PCII='B0'&+-'%3/&'76-'-%8)/.0%.&%.'&&'59-'7*+3')<'.2&%&=''[`IGa' O$(&'=(-()$4#9+-60,6%3&&)$6'VVE<()$#65=('(+TB0:'/3'.<,/&:'&+-'%3/&'76-'0*,'&&')-6;'&&'59-' #$680()$(%$#3(2&-()"$22$(=3%$(6#$680()$(%$#%?/=$#>3#-%%>?#-4'&,89(3%$%m;$#=-# '(;$/=&-%m.a,,-(2$%#-=%-#vve<()$#65=('(+60,,$##$8#$6$(%-%';6-,>3&&$%'6%0#%d%?)$# )$%%-89-%%1$-)"$26-(;3()-#$>-#6%5##$)-%0#;-(-3(+$(0,6('%%$%. E*,1-'PCIG='T'B0:'/3'.<,/&:'&+-'%3/&'76-'0*,'&&')-6;'&&'59-'7*+3')<'_%##%.AT'H2++X'^6-+*,'Y*+0%-'GWW]XI' MQQD'GWW]" G`

31 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( Hur vill du att filmen ska spelas upp? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Direkt i webbläsaren Med en fristående mediaspelare (programvara) Med Headwebs egen programvara Det spelar ingen roll Vet ej S&53%IVBGD"3%0'.A&*/#$0;#*.03;;X9]BE^' :#9+-(0,><#-(;3()-#$(;'&&-%%4'&,$(6=-68$&-6<88+-;$%%+-(6=-%?)&'+%6;-#.h36%-(e-;FS ;'&&6$4'&,$('$(4#'6%9$()$,$)'-68$&-#$')-%0#(.:&$#3(F-;`>-#6;-#-%-%%)$%'(%$68$&-#(9+0( #0&&.M$%%-=-(2$#0890=<(6=-86(-#-#$-%%,-(;$#=&'+$(%?/=$#-%%)$%'(%$68$&-#(9+0(#0&&. Hur viktigt är det att kunna börja titta på filmen direkt (dvs utan att vänta på att den skall laddas ner först)? 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mycket viktigt Ganska viktigt Det spelar ingen roll Ganska oviktigt Helt oviktigt Vet ej E*,1-'PCIP='>1-';*(&*,&'0%&'2-'&&'(1..'8%'7*+3%.'0*-%(&:'1&.'&&';2.&')<'.%0+00.*.,=''[`IGa a;-(6%9$()$4#9+-3,(-#+$$('()'=-%'0(0,;-),-(60,-(;3()-#$6%3&&$#45#=#-;89-%%4'&,$( 6=-25#7-;'6-6)'#$=%<%-(-%%;3(%-89-%%4'&,$(6=-&-))-6($#45#6%.:#9+-(=-(6$660,><# ;'=%'+%)$%3#-%%6-%6-898#$6%-()-45#$(>?#%73(6%69-%%-(;3()-#$(=-(6$4'&,$()'#$=%<%-(-%% ;3(%-89-%%)$(>$&%$&&$#)$&;'6&-))-6($#45#6%.M$%;$#=-#60,<(+$43#>3&4%$(-;#$680()$(%$#(- %?/=$#-%%)$%3#0=$7-%%;3(%-89($)&-))('(+. h3#)$%+3&&$#;-)#$680()$(%$#(--(6$#0,-%%=<((--(;3()-0&'=-08$#-%';6?6%$,45#$( >?#%73(6%%?/=$#%#$-;4?#-PgIJQ-%%)$%%-3#+-(6=-$&&$#,?/=$%;'=%'+%.M$%%-3#&9(+%4&$#3()$ =(-88%RSJ-;#$680()$(%$#(-60,-(;3()$#$%%-((-%08$#-%';6?6%$,3(f'()0"6.M$%;'6-#-%% GI

32 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( )$%4'((6$%%'(%#$66$45#588(-6%-()-#)$#0-;6$%%;-),-(673&;45#$)#-#45#,$)'-68$&-#$0/> 6?6%$,&56('(+.E$4'+<#:'+<#`CFI($)-(. 60% Hos flera leverantörer av hyrfilm på nätet idag är användaren hänvisad till Windows som operativsystem och spelaren Windows Media Player. Hur viktigt tycker du det är att kunna köra ett annat operativsystem eller använda andra mediaspelare också? 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mycket viktigt Ganska viktigt Oviktigt Har ingen åsikt / vet ej E*,1-'PCIR='>1-';*(&*,&'0%&'2-'3%0'8&60'76-'7+%-'/+*('/)%-&*;898&%3'/45')-/,-3;-=''[`IGa' Hur viktigt är följande för dig när du hyr film på nätet? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Helt oviktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 20% 10% 0% Att det finns ett stort utbud av nya filmer Ljud- och bildkvalié Pris Att tjänsten är lätt att använda Att det finns ett stort utbud av äldre filmer och klassiker Att jag kan hyra film direkt i min digitalbox E*,1-'PCIU'>1-';*(&*,'/+*('7(&/-%-'2-'.2-'3.'59-'7*+3')<'.2&%&='' h3#)$%+3&&$#0&'=-+';(-4-=%0#$#6%9#)$%=&-#%-%%z<%2<)-;(?-4'&,$#d8#'60/>=;-&'%$%3#;3&)'+% ;'=%'+%45#-(;3()-#(-.M$%%-5;$#$(66%3,,$#,$)#$6<&%-%$%-;$(&'=(-()$4#9+-%')'+-#$D6$ :'+<#`CH Ge

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

QuickTime Streaming Server, en introduktion

QuickTime Streaming Server, en introduktion [Översättning saknas] Relaterat: Webbpublicering och Quicktime Streaming från miki Information om hur man lägger upp webbdokument och Quicktime-filmer för streaming från filservern miki. (140) Svenskt

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras!

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! Kommentarer Omgång 1 lö 4 april kl. 16.00 BK Häcken - Malmö FF lö 4 april kl. 16.00 IF Elfsborg- Hammarby TV4 sö 5 april kl. 15.00

Läs mer

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång.

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Stora fördelar för dig som hyresgäst: Snabba hastigheter. Upp till 100/100 Mbit/s. Valfrihet till låga priser.

Läs mer

Pratmakaren. Uppläsning av textremsor med talsyntes. Sandra Derbring, datalingvist Maria Olsson, logoped 2012-06-04

Pratmakaren. Uppläsning av textremsor med talsyntes. Sandra Derbring, datalingvist Maria Olsson, logoped 2012-06-04 Uppläsning av textremsor med talsyntes Sandra Derbring, datalingvist Maria Olsson, logoped 2012-06-04 Varför detta projekt Klient på DART som ville se film med sina vänner 2 Två vinnande projekt Två projekt

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

Resultat webbenkäten www.nossebroif.se 27 februari 27 april

Resultat webbenkäten www.nossebroif.se 27 februari 27 april Resultat webbenkäten www.nossebroif.se 27 februari 27 april Här kommer resultatet av den webbenkät som alla besökarna på hemsidan kunde fylla i under angivna perioden ovan. Det kom in 79 svar sammanlagt

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning!

Välkommen till Telias fiberanslutning! Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 Grattis, du har fått fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig kapacitet för morgondagens

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Innehåll. Om Stadsnät

Innehåll. Om Stadsnät 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om Stadsnät Stadsnät är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Förslag Allsvenskan 2009. Kommentarer

Förslag Allsvenskan 2009. Kommentarer Förslag Allsvenskan 2009 Omgång 1 (5 april) Helsingborgs IF- IFK Göteborg IF Elfsborg- Hammarby Djurgården - Örebro BK Häcken - Malmö FF Trelleborgs FF- IF Brommapojkarna AIK Halmstads BK Gefle IF FF Kalmar

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Boxee Box vs Apple TV

Boxee Box vs Apple TV En jämförelse By vs Introduktion Innehållsförteckning: 2.Introduktion 3. Översikt 4. Hårdvara 5. Operativsystem 6. Film och TV 7. Appar 8. Ingår med produkten 9. Filformat som stöds 10. Nätverk 11. Pris

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide U3000/U3100 Mini (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:09:17 PM SW3656 Första Utgåvan Januari 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 2010-10-13 Grattis, du har fått möjlighet till fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig

Läs mer

Om du kommer att arbeta på en produktionsanläggning som har en egen säkerhetsintroduktion som nätkurs måste du också avlägga den.

Om du kommer att arbeta på en produktionsanläggning som har en egen säkerhetsintroduktion som nätkurs måste du också avlägga den. 1(5) dd.mm.åååå 1. Vad är det fråga om? UPM sätter säkerheten först i all sin verksamhet. Därför är det viktigt att alla som arbetar på UPM:s produktionsanläggningar känner till de grundläggande frågorna

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning Inledning Uppdragsgivaren efterfrågar ett program som ska fungera som underlag för undervisning av distansstudenter. I programmet ska man kunna genomföra föreläsningar, och elever och lärare ska kunna

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 2011-06-22 Grattis, du har fått fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig kapacitet för morgondagens

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! Valfrihet för våra hyresgäster. S redband I N N E R S T N Valfrihet för våra hyresgäster nvändarguide för S redband Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders eget bredbandsnät, S

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm 1 Inledning Vart än vi går i Sverige möter vi någon form av förening. Det svenska föreningslivet har en lång tradition och historia. Våra föreningar

Läs mer

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO Service Innehållsförteckning Innehållsförteckning Målgrupp...3 Symbolförklaring...3 Säkerhetsanvisningar...3 Kontakt...3 Uppbyggnad...4 Felåtgärd efter felbild...5 Serviceaktiviteter...6 Målgrupp Detta

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Realtidsprogrammering. En introduktion Implementering (med exempel från PIC)

Realtidsprogrammering. En introduktion Implementering (med exempel från PIC) Realtidsprogrammering En introduktion Implementering (med exempel från PIC) Utan timing Periodtid varierar beroende på funktionernas exekveringstid. Specificera endast maxtid ( Worst case) och eventuellt

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 2012-04-18 Grattis, du har fått fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig kapacitet för morgondagens

Läs mer

Voicemail i FirstClass

Voicemail i FirstClass Voicemail i FirstClass För att använda voicemail måste du ha FirstClass klienten installerad och vara uppkopplad mot Internet. *Om du är på en ort med dålig internetuppkoppling kan det bli problem att

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

Lyssna på Polar Internet Radio - En guide till din nya nätradiostation Kjelles Dansotek Topplistan, kan du lyssna på via Polar Internet Radio. Det är en sk. nätradio med blandad musik dygnet runt, alla

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw Datorkunskap Vad är en dator Datorer är maskiner som utför uppgifter och beräkningar med hjälp av givna instruktioner eller program. Datorer arbetar genom att låta maskin- och programvara interagera. Maskinvara

Läs mer

Så blir din spelkonsol ett mediacenter

Så blir din spelkonsol ett mediacenter Så blir din spelkonsol ett mediacenter 7 Titta på video 7 Lyssna på musik 7 Visa bildspel 7 Funkar för Xbox 360 och PS3. Gör din spelkonsol till ett mediacenter Har du en Xbox 360 eller Playstation 3 som

Läs mer

TRANSIT NYHETSBREV SEPTEMBER 2OII

TRANSIT NYHETSBREV SEPTEMBER 2OII TRANSIT NYHETSBREV SEPTEMBER 2OII BREDBANDlrvlrererotr Ni har väl gjort ert val av digitalbox? Nu närmar vi oss tiden för ett förändrat TV-utbud I höst lägger vi om distributionen av Era kanaler i Basutbudet

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät!

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! S redband Valfrihet för våra hyresgäster H Ä S S E L Y L KE E RG S PÅ N G J Ä RV nvändarguide för S redband Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders

Läs mer

UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM!

UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM! UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM! Motorn i din UNICO-orgel är en LINUX-dator med programvara i form av ett operativsystem. Denna programvara förbättras ständigt och du bör därför uppgradera den.

Läs mer

Konsten att se film direkt på datorn

Konsten att se film direkt på datorn Konsten att se film direkt på datorn - En guide till strömmande media på SLI.se - GR Utbildning Läromedel, Besök: Gårdavägen 4, Post: Box 507, 40 Göteborg AV/Media: Tel 0-5 50 5, Fax 0-5 5, E-post: avm@grkom.se

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

BlågrönvFibervekäför OrgKnrKA,T,U:8A,MA. Bokslutsbilagor

BlågrönvFibervekäför OrgKnrKA,T,U:8A,MA. Bokslutsbilagor OrgKnrKA,T,:8A,MA Bokslutsbilagor förkräkenskapsåretkl:8l:8l:k8kl:8:8e: Innehåll bilaga ByggnaderKochKmark : Kundfordringar ÖvrigaKfordringar E KassaKochKbank D InbetaldaKinsatserCKStiftelsekapital M Reservfond,

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning!

Välkommen till Telias fiberanslutning! Brf Norra Liden 5-23 Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 Grattis, du har fått fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig kapacitet

Läs mer

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Kunskapsutbyte på Länsförsäkringar Bergslagen: En effekt av Belöningssystem? Sofia Bergalm och Ingrid Dalme Magisteruppsats höstterminen 2010 Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Handledare:

Läs mer

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se

Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Ladda ner en talbok på biblioteket.stockholm.se Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 6 februari 2013 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

BRF B MALMÖS RCE LONA

BRF B MALMÖS RCE LONA R MAMÖS OA R MAMÖS OA 1,5 (2) Ro, 37 m² ÄEHET R. A1105 A1305 PA 2 & 4 ETRÉ Ö ETRÉ- AO VARDASRUM AD TECEÖRARI Y RYS ARDERO Y RYS TVÄMASI TORTUMARE TM TVÄMASI TORTUMARE SAA 1:100 DISMASI ÄDÖRVARI TIVA VÄ

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter.

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. 1 Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. REDAKTIONEN På www.interfem.se kan du beställa boken gratis och ladda ner den som pdf-fil. Kommentera

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: Guide för AirPrint Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Så fjärrstyr du datorn

Så fjärrstyr du datorn Så fjärrstyr du datorn direkt från mobilen 7 Gör Iphone och Android till en fjärrkontroll 7 Fungerar både för Mac och pc 7 3 smarta gratistips. Så fjärrstyr du datorn direkt från mobilen Så blir mobilen

Läs mer

bredbands- guide VÄSTERoRT

bredbands- guide VÄSTERoRT bredbandsguide VÄSTERort Bredbandsnätet i din lägenhet Ringa pappa? Via vårt fibernät för bredbandstjänster kan du få anslutning till internet med riktigt hög hastighet men också telefoni och tv. Med andra

Läs mer

SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera

SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera Instruktionerna till denna kameraguide är en enkel kom igång guide. Grundkrav: En webbkamera som är kopplad till datorn

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Söderort. www.familjebostader.com/bredband

Söderort. www.familjebostader.com/bredband Söderort www.familjebostader.com/bredband Felanmälan Behöver du göra en felanmälan är det alltid din bredbandsleverantör som du vänder dig till, oavsett om felet gäller nätet eller din tjänst. Kundtjänst

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland EXAMENSARBETE Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland Nina Hansson & Maria Karlsson 2010-03-12 Högskolan Trollhättan-Uddevalla Institutionen

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer