Hyrfilm som strömmande media en användarundersökning H E N R I K W R E T L I N D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyrfilm som strömmande media en användarundersökning H E N R I K W R E T L I N D"

Transkript

1 Hyrfilm som strömmande media en användarundersökning H E N R I K W R E T L I N D Examensarbete Stockholm, Sverige 2008

2 Hyrfilm som strömmande media en användarundersökning H E N R I K W R E T L I N D Examensarbete i publiceringsteknik om 30 högskolepoäng vid Programmet för maskinteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2008 Handledare på CSC var Roger Wallis Examinator var Nils Enlund TRITA-CSC-E 2008:086 ISRN-KTH/CSC/E--08/086--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Hyrfilm som strömmande media en 1$-)"$23#$%%45#$%-+60,63&7$#4'&,45#($)&-))('(+89(3%$%.:5#$%-+$%;'&&(<2#$))-6'( B68$=%$#60,<()$#65=%6>-#;-#'%&7<)C0/>2'&)=;-&'%$%D2$%-&('(+6;'&7->06-(;3()-#$(D%$=('6=- 29)$=;-(%'%-%';,$%0)'40#,-;$($(=3%6-,%=;-&'%-%';,$%0)'40#,-;'(%$#;7<$#,$) '(%#$66$#-)$2$65=-#$-;1$-)"$26>$,6')-.E-,,-(&-+%FGH6;-#=0,'(0/>)$%%-,0%6;-#-)$ FIJ-;1$-)"$26K#$+'6%#$#-)$,$)&$,,-#K. L$6<&%-%$%-;6%<)'$(;'6-)$-%%&9+%8#'6D6%0#%<%2<)-;%'%&-#6-,%>5+=;-&'%$%;-#;'='+%45# -(;3()-#$(45#;3(%-#6'+.O(%#$66$%2&-()-(;3()-#(-45#>5+<88&56%=;-&'%$%P1MQ3#%?)&'+%. L$6<&%-%$%;'6-)$0/=69-%%2$%-&('(+6;'&7-(45#>?#4'&,89(3%$%3#=(-88%GI=#45#,0%6;-#-()$ MNMC=;-&'%$%0/>)#?+%RS=#45#,0%6;-#-()$1MC=;-&'%$%. E%<)'$(;'6-)$-%%)$(+#<()&3++-()$45#<%63%%('(+$(45#-%%-(;3()-$(>?#%73(6%45#6%#5,,-()$D )$%;'&&63+-2#$)2-()6%'&&+9(+$(3#,?/=$%+0).T-USJ-;&-()$%62#$)2-()6-(6&<%('(+-#>-#$( =-8-/'%$%89,'(6%GV2'%W6($)6%#5,6. Movie rental as streaming media a user survey >10)%.4) 1$-)"$2'6-/0,8-(?%>-%6$&&6,0;'$640#)0"(&0-)0(&'($.X>$/0,8-(?(0""-(%%02#0-)$( %>$'#-/%';'%'$6-()-&602$-2&$%0044$#,0;'$#$(%-&-66%#$-,'(+,$)'-0(%>$6'%$.. X>$8<#806$04%>'6V-6%$#Y68#07$/%>-62$$(%0$A-,'($%>$)$,-()6%>-%<6$#6,-=$0(6</>- #$(%-&6$#;'/$.B68$/%66<#;$?$)>-;$2$$(Z60<()-()8'/%<#$[<-&'%?D>0",</>%>$<6$#'6"'&&'(+ %08-?D%>$%$/>('/-&2-/=+#0<()04%>$<6$#-()%>$+$($#-&<6$#)$,-()6.X>$8#07$/%>-6,-)$ <6$0420%>[<-(%'%-%';$-88#0-/>"'%>-6<#;$?D-()[<-&'%-%';$-88#0-/>"'%>'(%$#;'$"6-,0(+ 80%$(%'-&<6$#6. \<$6%'0((-'#$640#%>$6<#;$?"$#$)'6%#'2<%$)";'-1$-)"$2]6#$+'6%$#$))-%-2-6$04,$,2$#6D -()#"%0'(%$#$6%$);'6'%0#6%01$-)"$2Y6>0,$8-+$.B%0%-&04FGH#$680(6$6"$#$#$/$';$)P- 8$#/$(%-+$04FI041$-)"$2]6K#$+'6%$#$),$,2$#6K.Q X>$#$6<&%604%>$6%<)?6>0"$)%>-%&0"8#'/$6D&-#+$6$&$/%'0(04%'%&$6-()>'+>[<-&'%?"$#$ ',80#%-(%40#%>$<6$#6.B#$(%-&6$#;'/$%>-%'6$[<-&%00#2$%%$#%>-(%>$8>?6'/-&MNM'6">-%%>$ <6$#6$A8$/%.X>$'(%$#$6%-,0(+<6$#604>'+>C)$4'('%'0([<-&'%?P1MQ'602;'0<6. X>$6%<)?6>0"$)%>-%%>$2-6'//0()'%'0(40#%>$<6$04-#$(%-&6$#;'/$40#6%#$-,'(+D%>-%'6D 2#0-)2-()-//$66'6;$#?+00).B88#0A',-%$&?USJ04%>$/0<(%#?]62#0-)2-()/0(($/%'0(6>-;$- /-8-/'%?04-%&$-6%GV2'%W6)0"(6%#$-,.

4 ';

5 Innehållsförteckning B E G C$*#+$&$5DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDB F.F O(%#0)<=%'0(...F F.G E?4%$0/>4#9+$6%3&&('(+-#...F F.G.F B;+#3(6('(+-#...F F.R _88)#-+6+';-#$0/>,9&+#<88...F F.` a#)&'6%-0/>)$4'('%'0($#...r?.'5%3$+ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDF G.R b'&)=0)('(+...i G.R.F G.R.G L$-&V$)'-...e G.R.R f'()0"6v$)'-n')$0...g G.R.` :&-6>...g G.` E%#$-,'(+0/>(3%;$#=...g G.`.F h3%;$#=6,0)$&&$(...g G.`.G b#0-)/-6%...u G.`.R V<&%'/-6%...U G.`.` _('/-6%...H G.I b#$)2-()645#<%63%%('(+-#...h G.I.F :-6%2#$)2-()...H G.I.G V02'&%2#$)2-()...FF G.I.R N-)=#3;645#E%#$-,'(+i...FF G.e V-#=(-)$(45#>?#4'&,')-+...FG H#)8+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD BI R.F N-&-;,$%0)...F` R.G j'%%$#-%<#6%<)'$#...f` R.R ^;-&'%-%';C0/>=;-(%'%-%';,$%0)...F` R.R.F ^;-&'%-%';,$%0)...F` R.R.G ^;-(%'%-%';,$%0)...F` R.` X;9,$%0)$#k$(=3%0/>'(%$#;7<$#...FI

6 R.`.G O(%$#;7<...FI R.`.R _#;-&...Fe R.I V$%0))'6=<66'0(...Fe R.I.F L$&'-2'&'%$%...Fe R.I.G N-&')'%$%...Fe I 7#03*).)84J+&0'300&8$ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD BK `.F f$22$(=3%...fg `.G L$6<&%-%-;"$22$(=3%$(...FU `.G.F L$680()$(%$#...FU `.G.G _88=088&'(+0/>08$#-%';6?6%$,...FH `.G.R 1?#-4'&,89(3%$%...GF `.G.` B(;3()('(+-;%73(6%$(...GR `.G.I 1<#,?/=$%;'&&)<2$%-&-i...Gg `.G.e ^;-&'%$%89%73(6%$(...GU `.R O(%$#;7<$#...GH `.R.F _#;-&...GH `.R.R 1<#6=<&&$)<;'&7--%%$(>?#%73(6%89>$-)"$2<%40#,-)$6i...GH `.R.` b'&)c0/>&7<)=;-&'%$%i...rs `.R.I c#'60/><%2<)i...rs `.R.e E&<%6-%6$#-;'(%$#;7<$#...RF DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDGE I.F N')-#$40#6=('(+...RR L&))#%.)3%AM%)#4'$&$5 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDGI N?&*.58%DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDGF e.f b'&-+-flf$22$(=3%...ri e.g b'&-+-glo(%$#;7<4#9+0#...`s ;'

7 O(&$)('(+ 1 Inledning $%&&'()*&%+',%-'%.'(/-&'*.&-/01(&*/.'&*++'23.%&'/45'-%0/,6-'76-'1))8&8%.8'897&%:';,-2.8.*.,-:'3<+,-1))' /45'1))0-,8,*;-%='' 1.1 Introduktion B%%6$89#5#&'+-2'&)$#89)-%0#(>-#2&';'%;3&)'+%;-(&'+%89=0#%%').`-;FS6;$(6=-#<88+$#$(&'+% $(<()$#65=('(+X$#-/0,(?&'+$(+70#%-%%)$04%-6$#89;-(&'+-XNC8#0+#-,;'-"$22$(. PX$#-/0,GSSUQ :5#>?#4'&,89"$22$(>-#)$%)0/=+9%%%#5+-#$.:&$#-%73(6%$#>-#4<(('%6(9+#-9#(<,$('(+$( >-##'=%'+%6&-+'%'+$(0,.V9(+-%#0#-%%0(&'($2<%'=$(O%<($6&-(6$#'(+-;=58C0/>>?#4'&,<%-(45# _EB=0,,$#-%%45#3()#-,-#=(-)$(.OE;$#'+$>-#X$&'-(?&'+$(>-4%$(6%0##$=&-,=-,8-(745# )$#-6mN')$02<%'=89(3%$%m60,E:C-(?%',$45#6$#,$)'(($>9&&.B(;3()-#$(=-()3#>?#-4'&, )'#$=%4#9(XNC6044-(,$)>73&8-;)'+'%-&20A$(0/>6'(473##=0(%#0&&. h<9%$#6%9#-%%6$0,=<()$#(-'(%#$66$#-#6'+45#-%%>?#-4'&,0(&'($.:0#%4-#-()$3#)$%2-#-rj 60,<88+-;-%%)$>?#%4'&,$(0(&'($(3#45#$%-+$%VVE+70#)$6'(9#&'+-<()$#65=('(+0,,$)'$-(;3()('(+.:&$#3(%#$-;4?#-45#$)#0+)$(%#-)'%'0($&&-;')$02<%'=$(0/><(+$43#F-;e >?#)$4'&,$(;'-806%0#)$#.PVVEGSSUQ 1.2 Syfte och frågeställningar E?4%$%,$)$A-,$(6-#2$%$%3#-%%<()$#65=-;'&=-=#-;-(;3()-#(-6%3&&$#89$(>?#%73(6%-; 6%#5,,-()$4'&,89O(%$#($%._%+9(+68<(=%$(45#6%<)'$(3#)$=#-;60,1$-)"$26%3&&$#89$( 69)-(%73(6%. n;$#+#'8-()$4#9+$6%3&&('(+45#$a7022$%3#k M$((-4#9+$6%3&&('(+-(+#'86+$(0,-%%45#65=-2$6;-#-45&7-()$4#9+0#k >1-'#6-'&?2.8&%.'1&7/-38'76-'&&'#28&'8;-'3/&'.;2.0-.8'(-;A' B*+('76-1&82&&.*.,-'7*..8'5/8'.;2.0-.'.2-'0%&',2++%-'&*++,<.,'&*++:'/45'.;2.0.*.,';:'&%(.*(A' B*+(%.'+?10C'/45'#*+0(;+*&%&'8(++'%-#?108A' B0'7<-'59-7*+3')<'.2&%&'(/8&'/45'51-';*++'.;2.0-%.'#%&+A' BDEDB L-880#%$(+$#'(+-#$=0,,$()-%'0($#=#'(+><#$(>?#%73(6%%$=('6=%6$%%6=<&&$=0(6%#<$#-6.O(+- 7<#')'6=--68$=%$#=#'(+>?#4'&,D4'&,#3%%'+>$%$#$&&$#)?&'=%=0,,$#>$&&$#$7-%%%-6< Uppdragsgivare och målgrupp 1$-)"$23#$%%45#$%-+;-#6-443#6')o3#-%%$#27<)-($)&-))('(+-;4'&,,$)cGcC%$=('=<%-( =08'$#'(+66=?)).:'&,$#(-&-))-6($#60,$(MNMC',-+$60,=-(2#3((-6896=';-89 -(;3()-#$(6)-%0#>$,,-.:'&,$(=-(6$)-(68$&-6'$(;-(&'+MNMC68$&-#$.:5#-%%,5%- )'6%#'2<%5#$#(-6=#-;-%%'(%$4'&,$(6=-&&68#')-6'&&$+-&%45#6$6;-#7$=08'-,$)$%%<('=% ;-%%$(,3#=$. :5#$%-+$%;'&&=0,8&$%%$#-6'%%<%2<)-;4'&,,$)$(>?#%73(6%D)3#=<()$(49#%'&&+9(+%'&&4'&,60, 6%#5,,-()$,$)'-<()$#$(2$+#3(6-)%').^<()$(2$%-&-#45#4'&,$(-(%'(+$(6%?/=;'6$&&$# F

8 O(&$)('(+ +$(0,$%%,9(-)6-20(($,-(+.B(;3()-#$(49#6$)-(%'&&+9(+%'&&$(<('=&3(=)3#4'&,$(=-(6$6 60,6%#5,,-()$,$)'-$%%02$+#3(6-%-(%-&+9(+$#<()$#>?#%')$(.j'=(-()$%73(6%$#4'((689,-#=(-)$(2&-()-((-%>06DE'F.9&*3%0/>E*+3G5/3%=1$-)"$2;'&&)0/=%'&&6='&&(-)4#9()$, $#27<)-$(%73(6%60,'(%$3#=(<%$(%'&&$(;'66,$)'-68$&-#$$&&$#$%%2$6%3,%08$#-%';6?6%$,. V9&+#<88$(45##-880#%$(3#-(6%3&&)-891$-)"$26-,%,$)'$%$=('6=%'(%#$66$#-)$6%<)$(%$#0/> -(6%3&&)-89^X1.L-880#%$(3#'(%#$66-(%60,73,45#$&6$%'&&6%5##$<()$#65=('(+-#0,,$)'$-(;3()('(+0/>,$)'$;-(0#4#9(2&-()-((-%VVE0/>X$#-/0,.' G

9 O(&$)('(+ 1.4 Ordlista och definitioner T88'&# T8$).&$#% PTU PQPV&/.5# S&1#%VL>9 SU2 WR2 "UU2 CU: HCH, H2,W 2>L j'%$(%$a%4'&,$)'(40#,-%'0(60,68-#-689-(;3()-#$(6)-%0# (3#-(;3()-#$(2$65=$#"$226')0#.T00='$(>73&8$#6$)-( "$226$#;$#(-%%')$(%'4'$#--(;3()-#$(;')9%$#2$65=%'&& "$226')-(. :'&40#,-%4<(+$#-()$60,$(p2$>9&&-#$m60,=-('(($>9&&-0&'=- 6%-()-#)'6$#-)$40#,-%-;)'+'%-&-2'&)C0/>&7<)6%#5,,-#. :'&$(=-(2#3((-6%'&&$(6=#';2-#MNMqL45#-%%49,0%6;-#-()$ 4?6'6=-MNMC6=';-. j0=-&%(3%;$#=,$))'#$=%4'2$#-(6&<%('(+%'&&o(%$#($%.n-(&'+% 45#$=0,,-()$'4&$#206%-)6><6. S'&$U#-(64$#2#0%0/0& W#0<8842'/%<#$6 2#$)2-()m')-+&'+%%-&. "?8$#U$A%U#-(64$#2#0%0/0&lM$%;'=%'+-6%$8#0%0=0&&$%45# )$()$&-;O(%$#($%60,<%+5#fffPm"$22$(mQ C(%$#(-%'0(-&U$&$/0,,<('/-%'0(:('0(lO(%$#(-%'0($&&% 6%-()-#)'6$#'(+60#+-(45#&7<)0/>2'&) H<&%'8<#806$C(%$#($%H-'&,A%$(6'0(6l-(;3()645#-%%>-(%$#- 4'&%?8$#892'&-+0#%'&&$C806%6-,%45#fff 60,<%-#2$%-#6%-()-#)$#45#&7<)C0/>2'&)=0,8#',$#'(+. 60,-(;3()6'>$&-(0#)-,$#'=-0/>)$&-#-;6?)-,$#'=- 2>-6$>&%$#(-%'(+L'($lB(-&0+XNC6%-()-#),$)6%0#68#')('(+ ;3#&)$(5;$#. 2E2 2$$#)8;$$#'(($23#)'6%#'2<%'0(+$(0,(3%;$#=<%-($(6$#;$# ;'-m-(;3()-#$%'&&-(;3()-#$m. UT2 U#-(,'66'0(T0(%#0&2#0%0/0&l5;$#45#'(+68#0%0=0&&,$)=#-; 89;$#'4'$#'(+-;)-%-8-=$% R

10 O(&$)('(+ :P2 QRP :6$#M-%-+#-,2#0%0/0&l5;$#45#'(+68#0%0=0&&60,8#'0#'%$#-# >-6%'+>$%4#-,45#;$#'4'$#'(+ Q')$0V8(VP$,-() Q29 Q'#'%<-&2#';-%$9$%"0#= `

11 2 Bakgrund 76-'59-7*+3')<'.2&%&='H)*&+%&'*..%5<++%-'2;%.'%&&';8.*&&'/3'#-%0#.08&*++,<.,%.'83&'3-(.0%.'76-' 59-7*+3'*'D;%-*,%=' 2.1 Ett försök till definition D&-%3*.,'3%0*=-(5;$#63%%-6,$)m6%#5,,-()$,$)'-m0/>-;6$#&7<)0/>W$&&$#2'&)60, =0(%'(<$#&'+%5;$#45#64#9($(63()-()$6$#;$#%'&&$(,0%%-+-()$)-%0#.V$)8&-%3*.,,$(-67<6%,$)'-'40#,-;)'+'%-&-%'&&3,8('(+-#45#)-%0#$#.M$%60,)$4'('%'0(6,366'+%6='&7$#6%#$-,'(+4#9( 2#0-)/-6%'(+3#-%%)'6%#'2<%'0($(6=$#'$%%)-%0#(3%;$#=.D&-%3*.,'3%0*3#$(%$=('6=%$#,60,' 45#6%->-()-;6$#63%%$%60,'(($>9&&$%%#-(680#%$#-66(-#-#$3('(($>9&&$%673&;%.PB<6%$#2$##?GSSIQ 2.2 En kort streaminghistorik O)o(0,-%%=<((-6='/=-&7<)0/>2'&)60,$()-%-6%#5,>-#4<(('%63()-6$)-()-%0#(62-#()0,. :5#6%89FHgSC%-&$%=<()$40#6=-#$+5#-45#65=,$)6%#5,,-()$,$)'-.V0%6&<%$%89FHUSC%-&$% =<()$)-%0#$#89=0(6<,$(%,-#=(-)$(25#7->-(%$#-&7<)C0/>2'&)'(($>9&&._%;$/=&'(+,0% 6(-22-#$8#0/$660#$#0/>,$#,'(($')-%0#$#(-2$>5;)$6$,$&&$#%')45#-%%=<((-%-$,0% 6%#5,,-()$'(($>9&&._%2?++(-)$(-;)-%0#(3%0/>)94#-,45#-&&%=0,,$#6'-&'6$#'(+$(-;O(%$#($% %0+4-#%<()$#FHHSC%-&$%66$(-#$)$&.M$%%-%'&&6-,,-(6,$)2'&&'+-#$)-%0#$#0/>,57&'+>$%$#%'&& 6(-22-#$<88=088&'(+3(,$)<88#'(+%,0)$,,57&'++70#)$45#;-(&'+-=0(6<,$(%$#-%% %'&&+0)0+5#-6'+6%#5,,-()$,$)'-.PB<6%$#2$##?GSSIQ 2.3 Bildkodning -#2$%-%,$)-%%%-4#-,6%-()-#)$#45#&7<)C0/>2'&)=0)('(+.d#<88$(2$6%9#')-+-;5;$#RIS 8$#60($#4#9(69;3&'()<6%#'0/>45#$%-+'2#-(6/>$(60,40#6=-#$0/>-=-)$,'=$#.B(;3()('(+$( 45#23%%#'(+<()$#)$6$(-6%$GS9#$(. 45#6-,,-(4&3%-)$P'(%$#&-/$)Q2'&)$#60,-(;3()$6'(0,2#0-)/-6%'()<6%#'(.E%-()-#)$(;-# 08%',$#-)45#/-FDIV2'%W60/><88&56('(+-#(-RIGAG`S8'A&-#DRS2'&)$#W645#hXET6-,% 60,,57&'++70#)$-%%&-+#-;')$089$(;-(&'+TMC6=';-60,=<()$68$&-6'$(,0%6;-#-()$MNMC X-(=$(;-#-%%40#,-%$%6=<&&$,0%6;-#-6-,,-=;-&'%$%60,;')$089$(N1EC=-66$%%.VcRC X$&$<('0($(POX_Q0/>;-#)'#$=%3,(-)45#2#0-)/-6%'()<6%#'(.M$%4-((66%5)45#6-,,-(4&3%-)$ 2'&)$#0/>6%-()-#)$(;-#3,(-)45#>-6%'+>$%$#`CHV2'%W6.:0#,-%$%6=<&&$$#63%%--(-&0+- dac3#$(69=-&&-)o(%#-c2'&)poc2'&)q60,'(($>9&&$#4<&&2'&)'(40#,-%'0(.v$&&-()$66-oc2'&)$# 6=-8-6cC2'&)$#Pc#$)'/%$)Q<%'4#9(#5#$&6$;$=%0#(,$&&-(%;9OC2'&)$#.:5#-%%4?&&-&</=0#(-,$&&-( OC0/>cC2'&)$#6=-8-6bC2'&)$#Pb')'#$/%'0(-&Q<%'4#9(45#$+9$()$0/>(36%=0,,-()$OC0/>cC 2'&)$#.PB<6%$#2$##?GSSIQ I

12 b-=+#<() E*,1-'GCI='D45%3&*8('#*+0';'JKL'MJ-/1)'K7'L*4&1-%8"' )-%-,3(+).cC2'&)$#<%+5#/-ISJ-;)$()-%-,3(+)$(0/>bC2'&)$#/-GIJ.Pf-%='(60(GSS`Q EDGDB H2,WVI 45#-%%=<(( #$(,3(+)0&'=-8&-%%40#,-#0/>45#-%%2$>5;-,'()#$2-()2#$))45# %?8$#-;'(($>9&&62-6$#-)4<(=%'0(-&'%$%.M$%%-'(($23#-%%'((-($(4'&,6$=;$(6=0,8#',$#-6=-( 4&$#-0&'=-027$=%P6=BNa6Q)$4'($#-6<880/>6%?#-6+$(0,$%%$+$%68#9=PbO:EQ.X'&&$A$,8$& =-(2-=+#<()$('$(6$=;$(6;-#-$%%027$=%0/>$%%-(6'=%$'45#+#<()$($%%-((-%.O)$-&4-&&$%60, +5#=0)('(+$(63#6='&%$44$=%';3#0,6$=;$(6$(2$6%9#-;4&$#-6%-%'6=-027$=%60,#5#6'+' 45#>9&&-()$%'&&;-#-()#-.M92$>5;62-#-673&;-027$=%$(P2'&)$#(-Q68-#-66-,%#5#$&6$;$=%0#$#(- )$%%-+$#0/=69<%#?,,$62$68-#'(+. 60,4<&&1MC<88&56('(+89%'&&$A$,8$&8&-%%-XNC6=3#,-#.M$%%->-#+70#%-%%40#,-%$%49%%;3&)'+% 6%0#68#')('(+(3#)$%+3&&$#-&&%?8-;)'+'%-&;')$0')-+. GSS`Q \<'/=%',$g6-,%)$29)->5+<88&56%-6=';40#,-%$(1mcmnm0/>b&<$c#-?.1.ge`3#)$(,$6% <%#?,,$62$68-#-()$=0,8#',$#'(+6,$%0)$(60,4'((6')-+6&3+$%0/>-(;3()6'6%0#<%6%#3/=('(+ 89(3%$%%'&&6-,,-(6,$):&-6>.PL'/>-#)60(GSSRQ EDGDE 7#.*H#+&. L$-&V$)'-3#$%%8-%$(%6=?))-)/0(%-'($#40#,-%4#9(L$-&h$%"0#=6.T0(%-'($#(t.#,2$6%9# ;-(&'+%;'6-;;')$040#,-%$%L$-&N')$00/>&7<)40#,-%$%L$-&B<)'0.L$-&V$)'->-#6%0#68#')('(+ 89O(%$#($%0/>;-#%')'+-,$)-%%&-(6$#-45#6%-;$#6'0($(2-6$#-)891.GeR#$)-(FHHg.O)-+4'((6 68$&-#$(';$#6'0(FS0/>-(;3()$#$(/0)$/60,-(%-62? Ge`.L$-&V$)'-<%;$/=&-#)0/= $+(-/0)$/,$)$+(-(-,(<%-()'#$=%=088&'(+%'&&#9)-()$6%-()-#)$#.V57&'+>$%$(-%%68$&-L$-& V$)'-'-()#-,$)'-68$&-#$3()$($+(-3#6%-#=%2$+#3(6-).:0#,-%$%-(;3()$#;'66$#&'+$()$% 588(-8#0%0=0&&$%45#6%#5,,-()$,$)'-LXEcPL$-&X',$E%#$-,'(+c#0%0/0&Q.:5#673&;- 5;$#45#'(+$(-;'(($>9&&$%-(;3()6)0/=)$%$+(-%#-(680#%8#0%0=0&&$%LXcPL$-&X#-(680#% c#0%0=0&&q60,3#6=?))-%.pb<6%$#2$##?gssiq e

13 EDGDG (&$+8=0H#+&.Q&+#8 b-=+#<() fvn3#$%%6-,&'(+6(-,(45#v'/#0604%0&'=-;')$040#,-%.e?6%$,$%3#8#08$#'%3#%0/>$#27<)$# -&&%'4#9(=0)('(+%'&&&-+#'(+0/>)'6%#'2<%'0(.f'()0"6V$)'-N')$0PfVNQ45#$=0,,$#04%-6%' 6$)-(;$#6'0(H$($+$(6%-()-#). F EDGDI S*.0J :&-6>-(;3()6-&&%,$#45#-%%;'6-;')$0=&'8889"$22$(D$(4<(=%'0(60,3#%'&&+3(+&'+6$)-(:&-6> c&-?$#;$#6'0(e.^;-&'%$%$(89&7<)0/>2'&)3#04%-'(%$69',80($#-()$.1$,&'+>$%$(=#'(+ 4#-,+9(+$(45#:&-6>>-#6(-#-#$;-#'%-%%6%-()-#)$(=0,,'%-%%6%5)7-6'4&$#-0&'=-"$22&36-#$ >06-(;3()-#$(;')<8868$&('(+. G 2.4 Streaming och nätverk EDIDB 9O)<#%'0/8+#**#$ d#<()$(45#-&&)-%0#=0,,<('=-%'0(')-+3#)$(6=aeoc,0)$&&$(60,2$6%9#-;67<&-+$#d)3# ;-#7$&-+$#,0%6;-#-#$(%73(6%60,3#02$#0$()$-;0;-(&'++-()$$&&$#<()$#&'++-()$&-+$#. j3(+6%($#4'((6)$%4?6'6=-&-+#$%60,2$6%9#-;>9#);-#-45#(3%;$#=0/>=-2&-+$.13#6=$#2-#- 2'(3#=0,,<('=-%'0(,$)683(('(+6',8<&6$#,$)0&'=-4#$=;$(6. X#$)7$&-+#$%<%+5#6-;m(3%;$#=66='=%$%m0/>'(($>9&&$#60,$A$,8$&6%-()-#)$(45# O(%$#($%8#0%0=0&&$%DOc. :73#)$m%#-(680#%&-+#$%m2$>-()&-#><#)-%-6=-&&6='/=-6.XTc$&&$#_Mc3#;-(&'+-,$%0)$#45# )$%%-.V$)_Mc6='/=-6)-%-<%-(=0(%#0&&-;45#2'()$&6$($&&$#0#)('(+645&7)89)-%-8-=$%$(. M$%%--(;3()64#-,45#-&&%45#6%#$,'(+-;-<)'00/>;')$089O(%$#($%)3#>5+5;$#45#'(+6>-6%'+>$% 0/>&9+&-%$(63#5(6=;3#%.XTc3#)$%;-(&'+-6%$63%%$%-%%%#-(680#%$#-)-%-)9)$%5(6=-689&'%&'+ 45#2'()$&6$,$)=0(%#0&&-;)-%-8-=$%$(.M$%%--(;3()645#%$A"""D:Xc0/>$C806%. :$,%$&-+#$%m6$66'0(6&-+#$%m'(($>9&&$#%'&&3,8('(+-#89><#)-%-6=-&&6='/=-6.m$%%-=-(%$a;-#- m%<((&'(+mpnchqd%$=('=60,,57&'++5#$(63=$#45#2'()$&6$,$&&-(%;9)-%0#$#. E7<()$&-+#$%3#673&;--88&'=-%'0(6(';9(.13#9%$#4'((6)$0&'=-8#0%0=0&&60,)-%0#$#89O(%$#($% -(;3()$#D%$A1XXcD:Xc$&&$#LXEc.Pd<&&'=660(D1.$%-&.GSS`Q F>%%8kWW$(."'='8$)'-.0#+W"'='WfVN G>%%8kWW$(."'='8$)'-.0#+W"'='WB)02$u:&-6>vN')$0u'(u"$2u8-+$6 g

14 b-=+#<() EDIDE?%8.+4.0) a#)$%m2#0-)/-6%m3#6;9#%-%%5;$#63%%-%'&&6;$(6=-.me3()('(+%'&&-&&-m=-(6=$&'++$#(3#,-6%%'&& >-()6.b$+#$88$%,?(%-)$645#6%-+9(+$('(0,#-)'0;3#&)$('_EB45#-%%7<6%,$)$%%0#)2$6=#';- ;-)#-)'0'(($2-#.O)-%0#6-,,-(>-(+2$%?)$#2#0-)/-6%-%%)-%-8-=$%6='/=-6%'&&-&&-'$%%(3%;$#=. M$%%-4<(+$#-#$,$&&$#%')$(2-#%','()#$(3%;$#=0/>=-('(%$%'&&3,8-689%$AO(%$#($%.M$% (3%;$#=68#0%0=0&&60,O(%$#($%-(;3()$#POc;$#6'0(`Q6%5)7$#;'66$#&'+$(2#0-)/-6%D,$()$%%-# -&&)$&$645#,?/=$%=-8-/'%$%'-(68#9=45#-%%=<((--(;3()-6.h36%-;$#6'0(-;O(%$#($%6 (3%;$#=68#0%0=0&&POc;$#6'0(eQ6%5)7$#%$A'(%$2#0-)/-6%.PB<6%$#2$##?GSSIQ E*,1-'GCO='D45%3&*8('#*+0'6;%-'51-'%.'82.0-%'&*++';2.8&%-'(/331.*4%--'%.'8*,.+'&*++'++'3/&&,-%=''' EDIDG H3*)&4.0) b$+#$88$%m,<&%'/-6%m6-=(-#0/=692#-6;$(6=5;$#63%%('(+.me3()('(+%'&&(9+#-m3#(0+)$% $(=&-6%$63%%$%-%%2$6=#';-0#)$%.mV<&%'/-6%m3#-&&%69$(+#<8863()('(+-;'(40#,-%'0(%'&&4&$#-,0%%-+-#$'$%%(3%;$#=6-,%')'+%.V$%0)$(-(;3()6'(0,%$A"$22CXNP3=%-6%#$-,'(+Q0/>45# XN;'-2#$2-()POcCXNQ.PB<6%$#2$##?GSSIQ E*,1-'GCP=''Q%0'31+&*48&'8(*4(-'%.'82.0-%'%.'8*,.+'&*++'7+%-'3/&&,-%'*'%&&'.2&;%-(' U

15 EDIDI :$&4.0) b-=+#<() m_('/-6%m2$%?)$#m63()('(+%'&&$(m.v$%0)$(3#;3&)'+%;-(&'+89o(%$#($%')-+0/>%-#6%0#- 2-()2#$))6#$6<#6$#'-(68#9=45#63()-#$(66$#;$#.f$22#-)'03#$(;-(&'+%'&&3,8('(+45#<('/-6%. PB<6%$#2$##?GSSIQ E*,1-'GCR'Q%0'S.*48&'8(*4(8'0&'T%.C&*++C%.T'$%&&'(-2;%-'8&/-'-%81-8%-'5/8'82.0-%.=' 2.5 O(%$#($%=088&'(+.:5#-%%%-)$&-;6%#$-,'(+,$)2#-=;-&'%$%=#3;6)$66<%0,$(#$&-%';%6(-22 <88=088&'(+.B(;3()-#$(=&-#-#6'+9%,'(6%0($'(%$,$))$&9(+6-,,-6%$>-6%'+>$%$#(-60,,-#=(-)645#6<()$#2$(3,('(+$(m2#$)2-()m'E;$#'+$. EDFDB S.0)1%#+1.$+ c06%c0/>x$&$6%?#$&6$(dcxe+5#;-#7$9#$(=-#%&3++('(+-;%'&&+9(+$(892#$)2-()45#e;$#'+$6 ><6>9&&.O25#7-(-;GSSg>-)$Hg8#0/$(%-;-&&-E;$#'+$6-20(($(%$#45#4-6%%$&$40('36?+*,5%&-%%49 2#$)2-();'-BMEj4#9((3#,-6%$%$&$6%-%'0(.M$-;E;$#'+$6><6>9&&60,)9<%(?%%7-%)$(,57&'+>$%$(;-#)9RF8#0/$(%$&&$#FD`,'&70($#6%?/=$(.:5#<%0,BMEj;-#/-USSSSS><6>9&& -(6&<%(-%'&&O(%$#($%,$)=-2$&CXN$&&$#:'2$#CjBh;')6-,,-%')8<(=%.M$%%-6-,,-(%-+$%+$# -%%=(-88%GDG,'&70($#$&&$#`H8#0/$(%-;&-()$%6><6>9&&'25#7-(-;GSSg>-)$$(4-6% O(%$#($%<88=088&'(+.M3#<%5;$#%'&&=0,,$#O(%$#($%-(6&<%('(+-#,$)<88#'(+%,0)$,. T'#=-GWR-;)$<88=088&-)$><6>9&&$(>-)$)9$(>-6%'+>$%89,'(6%GV2'%W6($)6%#5,6.M$ ><6>9&&60,>-)$$(>-6%'+>$%89,'(6%FSV2'%W6($)6%#5,6;-#6-,%')'+%/'#=-F`8#0/$(%. M$%73,45#$&6$;$#=%?+45#2#$)2-()6-20(($,-(+60,cXE>-#89"$22$(;'6-)$;')6-,,-%')-%% /-UG8#0/$(%-;-&&-8#0)<=%$#$#27<)$#,'(6%GV2'%W6'>-6%'+>$%.II8#0/$(%-;8#0)<=%$#(- $#27<)$#,'(6%FSV2'%W60/>$()-6%Fg8#0/$(%-;8#0)<=%$#(->-#SDIV2'%W660,,-A',-& >-6%'+>$%. n=('(+$(-;-(%-&$%4-=%'6=--20(($,-(+,$)>-6%'+>$%$#895;$#gv2'%w63#6-,%')'+%6%-)'+0/> $(<886=-%%('(+-;-(%-&$%69)-(--20(($,-(+45#6&<%$%-;GSSg+$#$(&'+%:'+<#GCe$(-()$&89 5;$#US8#0/$(%. H

16 b-=+#<() H2++X'Y-%0#.0'*'D;%-*,%'ML/8&C'/45'&%+%8&9-%+8%.'GWWZ"' M9>-6%'+>$%$(89O(%$#($%-(6&<%('(+-#5=-#3#)$%45#6%962$#0$()$-;-%%><6>9&&$('6%5##$ <%6%#3/=('(+6=-44-#2#$)2-().:'+<#GCg($)-(;'6-#><#63%%$%,-(-(6&<%$#%'&&O(%$#($%'><6>9&&$( >-#45#3()#-%6<()$#)$6$(-6%$9#$(. GWWZ"' w;$(45#)$((-6%-%'6%'==-(,-(,'66%3(=--%%-()$&$(o(%$#($%<88=088&'(+-#60,2$%$/=(-660, %73(6%$#')-+3#<886%#5,6>-6%'+>$%$(')-+2$+#3(6-)%'&&FV2'%W6.:0=<6'O(%$#($%&$;$#-(%5#$#(-6,-#=(-)645#'(+,0%=0(6<,$(%$#>-#&3(+$;-#'%7<6%($)6%#5,6>-6%'+>$%$(. X73(6%$#60,2?++$#89cGc4<(+$#-#)0/=236%0,-(;3()-#$(>-#%'&&+9(+%'&&&'=->5+ FS

17 b-=+#<() AMEjC%$=('=$(PNMEjGQ=-($#27<)-6?,$%#'6=-<88=088&'(+-#0/>25#7-#&-(6$#-6=0,,$#6'$&&%' 9#. $#27<)$#-((-#6)$(236%--(6&<%('(+640#,$(.M$%%-3#3;$()$(08%',-&--(6&<%('(+640#,$(45#-%% '(%$2$#0$()$-;-;6%9()%'&&%$&$6%-%'0($#$&&$#=;-&'%$%89-//$66(3%$%P=088-#(3%$%Q45#%$&$40('.M$%,$&&$#6%-43&%$%'4'+<#:'+<#GCg0;-(#$8#$6$(%$#-#-()$&$(4'2$#-(6&<%('(+-#. EDFDE H81&*)1%#+1.$+ E$)-(GSSg>-#-(%-&$%-20(($,-(+45#,02'&%2#$)2-()0/=695=-%=#-4%'+%.V9(+->-# 45#,0)&'+$($%%69)-(%60,=0,8&$,$(%%'&&6'%%4-6%--20(($,-(+D,$($()$&>-#=-(6=$0/=69 6-+%<886'%%4-6%--20(($,-(+0/>$(2-#%(?%%7-#6'%%,02'&-.1-6%'+>$%$(45#)$%,02'&- 2#$)2-()$%3#)0/=063=$#0/>;-#'$#-#=#-4%'+%2$#0$()$890,6%3()'+>$%$#(-.a8$#-%5#$(X#$ <88+$#%'&&$A$,8$&-%%)$(4-=%'6=->-6%'+>$%$(45#)$#-6%73(6%mRb#$)2-()gDGV2'%W6m;-(&'+%;'6 +$#SDUlIV2'%W6($)6%#5,6.` _()$#65=('(+645#$%-+$%OXCL$6$-#/>-(+$#-%%)$%4#9(6%-#%%'&&0/>,$)45#6%-=;-#%-&$%GSSU69&%6 IgFSSS$(>$%$#45#,02'&%2#$)2-()'E;$#'+$ I.B;)$66-;-#,$#8-#%$(_EbC,0)$,%'&&23#2-#- )-%0#$#.c#0+(06$(3#6-%%%'&&eSSSSS69&)-$(>$%$#<()$#GSSU.M$%%-6=<&&$'694-&&'(($23#- (36%-($(,'&70(-(;3()-#$'6&<%$%89)$%%-9#$%. V02'&%2#$)2-();'-RdC(3%$(P_VXE0/>1EMcBQ-#2$%-#89>5+-4#$=;$(6$#0/>+$#>5+ >-6%'+>$%,$(#$&-%';%=0#%#3/=;'))45#;-#7$2-66%-%'0(.V02'&%2#$)2-();'-`ISV1xC(3%$% PTMVBGSSSQ+$#)3#$,0%,?/=$%+0)%3/=('(+,$(,$)$(&3+#$,-A>-6%'+>$%.1-6%'+>$%$((9# -&)#'+<88%'&&RdC(3%$(6,-A',-&-'6%0#6%3)$#D,$(TMVB>-#)3#$,0%$(>5+#$0/>6%-2'&-#$ >-6%'+>$%'+&$62?++)$(&'+%4&$#-%$6%$#.a8$#-%5#$([/-0*8('Q/#*+&%+%7/.*60,$(6-,)'680($#-#)$66- &3+#$4#$=;$(6$#=-(63=$#%49(+-<884&$#%-&$%-;)$/-F`SSSS><6>9&&60,'(%$>-#,57&'+>$%%'&& 4-6%-(6&<%('(+;'-%$&$6%-%'0(. e EDFDG E%#$-,'(+3#$(%73(6%60,=#3;$#$()$&=-8-/'%$%4#9(O(%$#($%-(6&<%('(+$(.GV2'%W66=<&&$=<((- 6$660,$(<()#$+#3(645#-%%=<((-%'&&+0)0+5#-6'+6%#$-,'(+,$)$(=;-&'%$%60,,0%6;-#-# 6%-()-#)CXN.M$%+9#%'&&0/>,$)-%%%-)$&-;6%#$-,'(+';-)60,=-&&-6>5+<88&56%=;-&'%$%3;$( 0,)$%'(%$+9#-%%73,45#-,$)1MXN.DB\'L+9$#27<)$#%$A8945#65=6$#'$(F.0-'F;%.9.'$( =;-&'%$%60,3#23%%#$3(6%-()-#)CXN0/>)$((-=#3;$#/-FD`V2'%W6-;-(;3()-#$(.:'&,G>0,$ 0/>E:CB(?%',$60,29)-$#27<)$#>?#4'&,;'-6%#$-,'(+>-#,'(','=#-;89FV2'%W645#-%% -(;3()-%73(6%$(.a8%',-&=;-&'%$%49#,-()0/=45#6%;')/-GV2'%W6. B;cXE=-#%&3++('(+0/>:'+<#GCe=-(6&<%6-%6$()#-6-%%<886=-%%('(+6;'65;$#US8#0/$(%-; E;$#'+$6O(%$#($%-(6&<%(-><6>9&&>-#%'&&+9(+%'&&GV2'%W6$&&$#,$#($)6%#5,6'25#7-(-;GSSU. _%5;$#)$66-%'&&=0,,$#3;$(-(;3()-#$-;,02'&%2#$)2-().M$66-6'44#0#;'6-#-%%)$( +#<()&3++-()$%$=('6=-45#<%63%%('(+$(P);62#$)2-()6%'&&+9(+$(Q45#-%%=<((-%'%%-896%#$-,-% '(($>9&&0/>>?#4'&,89(3%$%3#,?/=$%+0). Rb&-&-(6$#-)$b#$)2-()620&-+$%(?&'+$(%$=('=$(60,pX<#20MEjm>%%8kWW""".2#$)2-()620&-+$%.6$W `""".%#$.6$PGSSUCS`CFgQ. I.c#$66,$))$&-()$4#9(OXL$6$-#/>DX'&&+3(+&'+k""".'%#$6$-#/>.6$PGSSUCS`CGGQ. ec06%c0/>x$&$6%?#$&6$(gssgd6ei FF

18 b-=+#<() 2.6 Marknaden för hyrfilm idag c9,-#=(-)$(45#>?#4'&,89(3%$%')-+-+$#-#4#-,45#-&&%%#$6%5##$-=%5#$#zb0(('$#6e:c-(?%',$d VXdk6TMah./0,6-,%:'&,G10,$60,3+6-;4-,'&7$(N$#6%$$+>60,3;$(3#$()'6%#'2<%5#-; 4?6'6=-6=';0#D)3#=<()$(49#4'&,$#(-6='/=-)$%'&&6'+,$)806%$(.13#9%$#4'((6mj0;$4'&,mP4) b#-4'&,0/>b0a,-(q60,%'&&>5#$%%6%0#%'(%$#(-%'0($&&%45#$%-+6-,%tmah./0,60,0/=69>-# 6-,,-%?8-;%73(6%. M$((-%?8-;806%0#)$#%73(6%<%+5#)$%6%5#6%-6$+,$(%$%-;>?#4'&,6,-#=(-)$(;')6')-(-; %#-)'%'0($&&-P4?6'6=-Q;')$02<%'=$#.j0;$4'&,60,3#)$(6%5#6%--=%5#$('(0,6$+,$(%$%>-# $A$,8$&;'6$(6-,$(,-#=(-)6-()$&89FRJ45#>?#4'&,'6;$#'+$. g OVVE#-880#%mL5#&'+-b'&)$#GSSUm6;-#-)$)$RgI#$680()$(%$#60,6$%%89>?#4'&,<()$#)$( 806%0#)$#.O:'+<#GCU($)-(60,3#>3,%-)4#9(6-,,-<()$#65=('(+=-(,-(0/=69<%&36--%% %#-)'%'0($&&-;')$02<%'=$#;$#=-##$8#$6$(%$#-gSCUSJ-;,-#=(-)$(. E*,1-'GC]='T>1-'59-0%'01'7*+3%.T'$%'OZR'-%8)/.0%.&%-'8/3'59-&'7*+3'0%.'8%.8&%';%4(.'8;--')<'51-'0%',?/-&' )$>?#)$6'(6$(-6%$4'&,0(&'($.PVVEGSSUQ m_%;$/=&'(+$(p45#0(&'($<%>?#('(+q>-#+9%%&9(+6-,,-#$3(,-(%#0%%m63+$#e:cb(?%',$6nm 898'#-%=08'$#'(+$(,$(3;$(89)$%2$+#3(6-)$<%2<)-;%'%&-#60,4'((60(&'($.E:CB(?%',$ <88+$#-%%)$>-#/-FgSS%'%&-#.:'&,G>0,$<88+$#/-GSSS%'%&-#.M$%%-=-(73,45#-6,$)j0;$4'&, 60,<88+$#-%%)$>-#5;$#FISSS%'%&-#-%%$#27<)-. 60#%',$(%'&-()$%3#mh0FN')$0m89d5%+-%-('E%0/=>0&,.M$<88+$#-%%)$7<6%(< H >-#eu`e %'%&-#'&-+$#. E='&&(-)$(,$&&-(-(%-&$%%'&&+3(+&'+-%'%&-#'m0(&'($>?#2<%'=$(m0/>'m2<%'=$(m60,>?#<%4?6'6=- 6=';0#D2$#0#89-%%m0(&'($;')$02<%'=$#(-m6-=(-#6-,-#2$%$,$)4&$#--;)$6%0#--,$#'=-(6=- U>%%8kWW""".&0;$4'&,.6$WGSSUCSICSI. FG

19 b-=+#<() 4'&,20&-+$(mb'+E'Am FS B;6-=(-)$(-;6-,-#2$%$2$#0#'6'(%<#89-%%4'&,20&-+$('(%$><(('%,$) '<%;$/=&'(+$(=#'(+)'+'%-&)'6%#'2<%'0(-;4'&,. M$%4'((6)0/=4&$#-63%%-%%>?#-4'&,)'+'%-&%.B;X$&'-6/-FSSSSSSBMEjC=<()$#>-#5;$# RSSSSS)'+'%-&CXN;'-2#$)2-()$%0/>)3#,$)3;$(%'&&+9(+%'&&N')$0Ca(CM$,-()'6'()'+'%-&20A. B(;3()-#$(=-()9>?#-4'&,)'#$=%,$)473##=0(%#0&&$(<#>$&-E:CB(?%',$6<%2<).:'&,$(2$%-&-6 6$)-(896-,,-4-=%<#-60,2#$)2-()$%. +$(0,6('%%POXG`GSSUQ.M$((-6'44#-3#45#,0)&'+$(>5+#$')-+$4%$#$((?=-,8-(7;9+(?&'+$(. O)$(MhC-#%'=$&60,#$4$#$#-%6%'&&%')'+-#$<88+$#d$#-#)N$#6%$$+>-%%>-(6>?#%73(6%:'&,G>0,$ >-#m'(%3=%$#60,$(,'()#$;')$02<%'=m.m$%%-49#6$660,$(+-(6=-2&?+6-,0,63%%('(+' 45#>9&&-()$%'&&$A80($#'(+$(89(3%$%. FSmb'+CE'Am<%+5#6-;E0(?DGS%>T$(%<#?C:0ADb<$(-N'6%-Df-#($#b#06Dc-#-,0<(%6-,%_(';$#6-&.^3&&-kf'='8$)'-D X'&&+3(+&'+k>%%8kWW$(."'='8$)'-.0#+W"'='WV-70#u4'&,u6%<)'0GSSUCSICFH. FFX$&'-8#$66,$))GSSUCSFCFI>%%8kWW""".%$&'-60($#-.6$W8#$66W8#$66#$&$-6$6W'%$,.8-+$i8#6.'%$,O)yRG``Se. FR

20 V$%0) 3 M$%%-$A-,$(6-#2$%$3,(-#<()$#65=-><#$(>?#%73(6%45#6%#5,,-()$4'&,89(3%$%25# <%40#,-6.:5#-%%+5#-)$%%-=#3;6=<(6=-80,%$=('=$(=#'(+6%#5,,-()$,$)'-6-,% -(;3()-#(-696'=%$#0,>?#4'&,89(3%$%. 3.1 Val av metod N-&$%-;,$%0)2$#0#89;'&=$%#$6<&%-%60,45#;3(%-6-;6%<)'$(0/>><#)$%%-#$6<&%-%6=-&&<88(96. V$%0);-&$%6=-&&-&&%696%?#-6-;;-)45#4-%%-#$(2$>5;$#;$%-0/>;-#45#)$(($;'&&;$%-7<6%)$%.a, $(6%<)'$3#;$%$(6=-8&'+2?++$#)$(63&&-(89$%%%'&&;3+-+9(+663%%D<%-(>-#04%-'(6&-+-;0&'=-,$%0)$#.V-(6='&7$#'><;<)6-=89%;90&'=-,$%0)$#D=;-&'%-%';0/>=;-(%'%-%';. 3.2 Litteraturstudier :5#-%%=<((-45#=&-#-2-=0,&'++-()$%$=('=$#89$%%&3%%45#6%9$&'+%63%%=#3;6-%%,-(6=-44-#6'+2#- 45#=<(6=-8$#.w;$(40#,<&$#'(+$(-;$(=3%4#9+0#0/>4#9+0#%'&&'(%$#;7<$#=#3;$#-%%,-(3#89&36% 45#-%%=<((-49<%,$6%-,57&'+--;)$66-. B;25/=$#>-#7-+4#3,6%-(;3(%,'+-;&'%%$#-%<#'(0,,$%0)=<(6=-86-,%&7<)C0/> 2'&)=0)('(+6%$=('=.:5#-%%+5#-73,45#$&6$#(3#)$%+3&&$#>?#4'&,6=0(6<,%'0(DXNC%'%%-()$0/> O(%$#($%;-(0#>-##-880#%$#4#9(VVEDX$#-/0,6-,%c06%C0/>X$&$6%?#$&6$(PcXEQ0/=69-(;3(%6. VVE>-#+70#%+#<()&'+--(;3()-#<()$#65=('(+-#(3#)$%+3&&$#,$)'$=0(6<,%'0(.M$66->- -(;3(%660,$(73,45#$&6$,$))$#$6<&%-%60,)$(=;-(%'%-%';-)$&$(-;)$((-6%<)'$2?++$#89. cxe>-#;-#7$9#=-#%&-+%o(%$#($%<%2?++(-)$('e;$#'+$0/>6-,,-(6%3&&%#$6<&%-%$%'$(9#&'+ #-880#%.M$66-#-880#%$#>-#7-+-(;3(%2&-()-((-%45#-%%73,45#-;'&=$(<88=088&'(+6>-6%'+>$% ><6>9&&>-#73,45#%,$);-)$(=3%$(')$((-6%<)'$;'6-#. 3.3 Kvalitativ- och kvantitativ metod GDGDB 6-,%-%%40#6=-#$(65=$#49(+-69;3&,3(('6=0#6>-()&'(+-#60,)$66->-()&'(+-#6'(($25#)$#.M$% 60,<()$#65=63#04%-(9+0%68$/'4'=%0/>,-(;3()$#6'+;-(&'+%;'6%'&&$(,'()#$+#<88,3(('6=0#.:0#6=-#$(65=$#96%-)=0,,-$(>$&>$%62'&),$)5;$#+#'8-()$'(6'=%' 40#6=('(+68#02&$,$%.V$%0)$(=-(-(;3()-$(6%#<=%<#60,'(%$2$>5;$#;-#->$&%4-6%&-+)D<%-( GDGDE Y<.$)&).)&</#)8+ X'&&6='&&(-)4#9()$(=;-&'%-%';-C3#)$(=;-(%'%-%';-,$%0)$(,$#-;-260&<%=-#-=%3#.:0#6=-#$( 6-,&-#'(,3%2-#-D$,8'#'6=-)-%-60,=-(-(-&?6$#-6,$)6%-%'6%'6=-,$%0)$#0/>8#5;-6,0% <886%3&&)->?80%$6$#.d$(0,-%%;3&7-$%%#$8#$6$(%-%';%<#;-&-;)$%60,6=-&&<()$#65=-6=-( F`

21 3.4 Två metoder: enkät och intervjuer V$%0) ;-&)$6-%%+5#-$(-(;3()-#<()$#65=('(+'40#,-;$("$22$(=3%89>$,6')-(.d$(0,-%%+9<%,$)$(=&'/=2-#2-(($#89>$,6')-(#'=%-)%'&&-&&-(9))$6$(2#$)+#<88-;#$680()$(%$#.h3# $(=3%$(;-#2$6;-#-)68-#-6$(6=/00='$'#$680()$(%$(6"$22&36-#$60,45#>'()#-)$)$(($-%% 6;-#-89$(=3%$(?%%$#&'+-#$$(+9(+. V0#0%$(%'&&2$65=-#$(-%%6;-#-89"$22$(=3%$(;-#-%%2$65=-#$(4'/=FSSS803(+60,6$)-( FS=#. h3#)$%+3&&$#<%40#,('(+$(-;$%%4#9+$40#,<&3#3#)$%;'=%'+%-%%<%40#,('(+$('6'+,0%';$#-#,3(('6=0#-%%)$&%-.:#9+$40#,<&3#$%6=-&&;-#-$6%$%'6=%%'&&%-&-()$')$(<%6%#3/=('(+-%%40#,<&3#$% >-#$%%8#04$66'0($&&%<%%#?/=60,3#$(=$&%-%%45#6%9.O(+$('0(5)-(<%6,?/=-)&-?0<%$&&$# B%%)$%3#0#)('(+0/>#$)-'4#9+$40#,<&3#$%3#45#6%960/=69;'=%'+%.:#9+0#(-25#45#6%0/>4#3,6% >-$(%?)&'+(<,#$#'(+.:#9+0#0/>6;-#6=-&&;-#-%?)&'+%9%6='&7)-0/>)$%6=-&&=&-#%4#-,+9,$) '(6%#<=%'0($#><#6;-#$(6=-&&-(+$6.M$%25#4#-,+90,;'66-4#9+0#6=-&&>088-65;$#-;;'66- #$680()$(%$#.M$%%-=-&&-645#m6='/=m)9,-(<88,-(-##$680()$(%$(-%%%$Ama,)<6;-#-#($7D :#9+0#(-60#)('(+645&7)6=-&&;-#-+$(0,%3(=%.M$%3#2#--%%+#<88$#-&'=(-()$4#9+0#'0&'=- m2&0/=m0/>6%3&&-4#9+0#(-';-#7$2&0/='$(45&7).v-(;'&&)0/=45#65=-<();'=--%%6;-#$%89$( 4#9+-6%?#6;-#$%89(36%-4#9+-.N')-#$3#)$%2#--%%'(&$)-,$)4#9+0#60,;3/=$#806'%';%'(%#$66$ <%-(-%%;-#-'(%$+#'%$%6=3(6&'+-$&&$#6=-8-#'##'%-%'0(. h3#)$%=0,,$#%'&&0,49(+$%8940#,<&3#$%3#)$%'(%$63&&-(69-%%,-(>-#,$)4&$#-4#9+0#3( ;-),-(2$>5;$#.M$%3#)3#45#2#-,$)$(6'6%-+-&&#'(+'((-(<%6='/=$&&$#8<2&'/$#'(+.:#9+-(D 40#,<&$#-4#9+0#.M$%>-#89;$#=-%<%40#,('(+$(-;"$22$(=3%$(8945&7-()$63%%. CO$(=3%$(>-#7-+-(;3(%,'+-;(9+#-4#9+0#4#9(=-8'%&$%0,>?#4'&,4#9(VVE6%<)'$ ml5#&'+-2'&)$#gssumc96963%%=-(7-+73,45#-)$#$6<&%-%60,"$22$(=3%$(+$#,$) VVE6%<)'$. C:#9+0#(-8#5;-)$645#6%89(9+#-=0&&$+0#60,3#'(6-%%-'3,($%.h9+#-=0##'+$#'(+-# +70#)$6.E$)-(%$6%-)$64#9+0#(-89(9+#-;3(($#60,'(%$>-#(9+0(=<(6=-8'3,($%. :0#,<&$#'(+-#0/>0#);-&3()#-)$6)3#$4%$#(9+0%45#-%%+5#-4#9+0#(-3((<%?)&'+-#$0/> '(=0,;-#-;GS6;-#60,;-#04<&&6%3()'+-.{%$#6%9$()$FGH6;-#6-,,-(6%3&&)$66$)-(0/> -(-&?6$#-)$6. GDIDE C$)#%<Z3 O(%$#;7<(=-(#3%%-(;3();-#-$(=#-4%4<&&0/>6-,%')'+%4&$A'2$&,$%0)45#$(6%<)'$. L$680()$(%$(6#56%&3+$D2$%0('(+D=#088668#9=D8-<6$#'(+,,=-(+$;3#)$4<&&'(40#,-%'0(60, $%%6=#'4%&'+%6;-#'(%$=-(<882#'(+-896-,,-63%%.X'&&6='&&(-)4#9(6=#'4%&'+-6;-#,$)%$A$(=3%$# =-('(%$#;7<-#$(6%3&&-45&7)4#9+0#)'#$=%)3##$680()$(%$(66;-#=-(<%;$/=&-6.Pb$&&GSSeQ FI

22 V$%0) O(%$#;7<$#=-(>-;-#'$#-()$+#-)-;6%#<=%<#.V-(%-&-#;-(&'+%;'60,6%#<=%<#$#-)$CD6$,'C 6%#<=%<#$#-)$C0/>06%#<=%<#$#-)$'(%$#;7<$#.M$%;945#6%(3,()-3#$(=&-6%)3#'(%$#;7<-#$(' 8#'(/'82-#--(%$/=(-#6;-#'$%%4#9+$40#,<&3#)$(($<%40#,-%.M$%%-&3,8-#6'+236%45# <()$#65=('(+-#-;,$#=;-(%'%-%';=-#-=%3#.M$(06%#<=%<#$#-)$'(%$#;7<()3#$,0%<%+9#4#9($%% %$,-#<(%;'&=$%'(%$#;7<-#$(=-(6%3&&-0&'=-4#9+0#2$#0$()$;'&=-6;-#)$(($49#.:#9+0#45#2$#$)6 +';$%;'6D,$(=-(6%3&&-6')$(0#)('(+60,8-66-#236%;')'(%$#;7<%'&&43&&$%. O(%$#;7<$#(-45#)$((-6%<)'$+70#)$660,6$,'6%#<=%<#$#-)$89%$&$40(=;3&&6%'),$)8$#60($#60, -(,3&%'(%#$66$-%%,$);$#=-+$(0,6'%%$(=3%6;-#.X$&$40(6-,%-&$(68$&-)$6'(89$(,02'&%$&$40( 0/>%#-(6=#'2$#-)$6'6'(>$&>$%.O(%$#;7<8$#60($#(-%'&&4#9+-)$6'((-('(%$#;7<(0/>4'/=+$6'%%,$)+';-()$-%%6-,%-&$%68$&-)$6'(._%6=#'4%$#(-6%<)$#-)$66$)-(0/>'(%#$66-(%-/'%-%8&0/=-)$6 <%%'&&#$6<&%-%)$&$(.Pb$&&GSSeQ GDIDG :%<.* :5#'(%$#;7<$#(-;-&)$66$)-(8$#60($#60,'$(=3%$(%-/=-%7-%'&&-%%,$);$#=-'$(6$(-#$'(%$#;7<. b&-())$66-;-&)$66$)-(4?#-,3(0/>%#$=;'((0#60,-(;3()$0&'=-08$#-%';6?6%$(45#-%%89$%% 2#-63%%;-#-#$8#$6$(%-%';45#)$&('(+$(-;$(=3%$(#$80()$(%$#. 3.5 Metoddiskussion GDFDB 7#*&.1&*&)#) L$&'-2'&'%$%3#$%%,9%%89';'&=$(<%6%#3/=('(+$%%'(6%#<,$(%$&&$#%'&&;3+-+9(+663%%+$#6-,,- #$6<&%-%;')0&'=-%'&&43&&$(<()$#'5;#'+%&'=-0,6%3()'+>$%$#Pb$&&GSSeQ.:5#'(6%#<,$(%$%,0%6;-#-#&9+#$&'-2'&'%$%45#$=0,6%-;,9(+-8+13)3288*,4$&',3%#$6<&%-%$(.h3#,-(+5# '(%$#;7<$#=-&&-6,0%6;-#-()$4$(0,$(45##*8.M$%%-'(($23#-%%'(%$#;7<-#$(89;$#=-# #$680()$(%$(+$(0,6'%%63%%-%%6%3&&-4#9+0#(-.N')-#$=-(#$680()$(%$(>-6$%%$%%XNC8#0+#-, $&&$#(?&'+$(;-#'%,$)0,$(>3()$&6$60,89;$#=-%)$(($696'=%$#Pb$&&GSSeQ. :5#-%%4969+0)#$&'-2'&'%$%60,,57&'+%45#)$((-6%<)'$>-#40#,<&$#'(+$(-;$(=3%4#9+0#(- +#-(6=-%6(0+-45#-%%45#63=#--%%)$3#($<%#-&-0/>'(%$89(9+0%63%%&$)-()$.N') %$&$40('(%$#;7<$#(->-#0/=69$%%($<%#-&%#56%&3+$$4%$#6%#3;-%6. GDFDE Q.*&+&)#) N-&')'%$%3#$%%,9%%89><#;3&$(4#9+-,3%$#$&&$#2$6=#';$#)$%60,)$(3#%3(=%-%%,3%-$&&$# 2$6=#';-.V-(25#-&&%694<()$#-5;$#><#)$4#9+0#,-(>-#40#,<&$#-%$;$(%<$&&%=-(,'66%0&=-6. X;90&'=-8$#60($#=-(%0&=-$(4#9+-&'=-D,$(3()9'(%$+5#-6-,,-%0&=('(+60,'(%$#;7<-#$( %3(=%6'+.c96-,,-63%%=-(,-(63+--%%$%%'(6%#<,$(%60,>-#&9+;-&')'%$%8#0)</$#-#,9(+- 898&%3&*8(4$&. :5#)$%%-$A-,$(6-#2$%$>-#$(=3%4#9+0#+#-(6=-%6(0+-45#-%%45#65=-45#<%689><#)$<884-%%-6 -;#$680()$(%$(.L$680()$(%$(>-#0/=69%?)&'+%'(40#,$#-%6-%%<()$#65=('(+$(-;6$#>?#4'&, 60,6%#5,,-()$,$)'-0/>'(%$>?#4'&,,-(49#>$,'2#$;&9)-(. Fe

23 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( 4 Resultat och diskussion -%0/;*88'-%81+&&'8/3'&%+%7/.*.&%-;?1%-';'.;2.0-%',*;*&=' 4.1 2$65=-#$-;""".>$-)"$2./0,<()$#FS)-+-#.F`H6;-#89$(=3%$(#$+'6%#$#-)$6.GS-;)$66-6;-# ;-#04<&&6%3()'+-.{%$#6%9$()$FGH6;-#D4#9(&'=-,9(+-#$680()$(%$#D3#)$6;-#60,&'++$#%'&& +#<()45#)$#$6<&%-%60,#$)0;'6-6>3#.a,'(+$%-((-%63+63#69&$)$6.`IGa45#6-,%&'+-)'-+#-,. O)$(?>$%62#$;60,;$/=0;'66='/=-6<%%'&&1$-)"$26#$+'6%#$#-)$-(;3()-#$-((0(6$#-)$6 "$22$(=3%$(;')$%%%'&&43&&$.M$%%-+$($#$#-)$$(%088'6;-#64#$=;$(6$(,$)=(-88%eS$(=3%6;-# FG 89GSSAgS8'A&-#8&-/$#-);3&6?(&'+89 45#6%-6')-(.b-(($#(;-#&3%%-(',$#-),$)6(<##-()$m#06m45#-%%49(+-2&'/=$(>062$65=-#$(. _%6$$()$%4#-,+9#-;b'&)`CF($)-(. Y*+0'PCI='S&8%%.0%')<'#..%-'76-'_%##%.(2&%.=' h3#2$65=-#$(=&'/=-)$892-(($#(588(-)$6$(=3%$('$%%(?%%45(6%$#2-6$#-%89r-;-e/#'8%60, '(%$2&0/=$#-6896-,,-63%%60,$%%;-(&'+%808C<845(6%$#._%6$$()$%4#-,+9#-;b'&)`CG($)-(. FR P8#0)<=%$( mc0&&)-))?c#0mq6%0)45#)$((-&56('(+.e?6%$,$%=<()$+$6%-%'6%'=45#-(%-&6;-#0/>=<()$3;$( FRE$45#$%-+$%6>$,6')->%%8kWW""".80&&)-))?./0,W Fg

24 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( 8#0)</$#-)'-+#-,,$))'#$=%=088&'(+%'&&'(=0,(-$(=3%6;-#.c#$6$(%-%'0($(-;)$66-)-%-;-# F. m1?#-4'&,89(3%$%ml1<#<;')-#$680()$(%$(>-#%$6%-%>?#4'&,89(3%$%0/>)$(($6 $#4-#$(>$%$#-;)$%%- G. mb(;3()('(+-;%73(6%$(mla,=#-;#$680()$(%$(6=<&&$6%3&&-89$(>?#%73(6%45#4'&,89 (3%$%. R. m1<#,?/=$%;'&&)<2$%-&-imla,2$%-&('(+6;'&7-(45#>?#4'&,>06#$680()$(%$(. `. m^;-&'%$%89%73(6%$(mla,;'&=$(=;-&'%$%60,#$680()$(%$(45#;3(%-#6'+-;$(>?#%73(6% 45#4'&,89(3%$%. I. mb;6&<%-()$4#9+0#mlc$#60(&'+-4#9+0#0,9&)$#d=5(d<88=088&'(+6>-6%'+>$%6-,%;'&=$% 4.2 Resultat av webbenkäten IDEDB 7#0;8$+#$)#% B;)$FGH#$680()$(%$#(-%'&&$(=3%$(;-#UIJ,3(PFFS6%Q0/>FIJ=;'((0#PFH6%Q.13&4%$(-; #$680()$(%$#(-9%$#4'((6'9&)$#6+#<88$(RFCII9#.`UJPIR6%Q-;,3(($(0/>eRJPFG6%Q-; =;'((0#(-<%+5#)$((-9&)$#6+#<88.:'+<#`CF($)-(;'6-#9&)$#45#)$&('(+0/>45#)$&('(+,$&&-( 9&)$#0/>=5(. Hur gammal är du? n=129 Åldersfördelning och kön 60% 50% 40% 30% 20% 10% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 55 + år år år 0-19 år 0% 0% 0-19 år år år 55 + år E*,1-'PCI='c+0%-876-0%+.*.,'/45'76-0%+.*.,';'<+0%-'/45'(6.' Man n=110 Kvinna n=19 M$((9+0%5;$##-6=-()$6%0#-+#<88$(D,3(RFCII9#D;$#=-#<%+5#-)$(;'=%'+-6%$-;1$-)"$26 =<()+#<88$#.B%%)$%3#69=-(6=$)$&;'6=-(45#=&-#-6+$(0,1$-)"$26%$=('6=-&56('(+45# FU

25 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( ($)&-))('(+.1$-)"$26%73(6%45#($)&-))('(+-;MNMC4'&,2?++$#89)%%-C&/C)%%-C%$=('=.h3#)$% +3&&$#4'&)$&('(+3#,3(+$($#$&&%2$%?)&'+%4&'%'+-#$3(=;'((0#-%%-(;3()-4'&)$&('(+68#0+#-,. B()$&$(,3(<()$#RI9#60,(9+0(+9(+-(;3(%$%%4'&)$&('(+68#0+#-,3#$(&'+%$(-;ETb (?&'+$(8<2&'/$#-)<()$#65=('(+5;$#ISJ.V0%6;-#-()$6'44#-45#=;'((0#3#,$&&-(RSC`SJ. b&-()3&)#$d,3(ricii9#&'++$#,0%6;-#-()$-()$&$(89ficrsj-%%73,45#-,$)fscgsj45# =;'((0#.:'&)$&('(+D60,'6%5#6%-<%6%#3/=('(+49#-(%-6;-#-'&&$+-&D6?66$&63%%$#-&&%69$(&'+%E/bk6 #-880#%4#-,45#-&&%?(+#$,3(<()$#RI9#.B()$&$(4'&)$&-#$2&-()=;'((0#3#,'()#$3(>3&4%$(69 6%0#60,2&-(),3(.PE%-%'6%'6=-/$(%#-&2?#9(GSSgQ Andel personer i åldern år som någonsin använt ett fildelningsprogram 60% 50% 40% 30% Män Kvinnor 20% 10% 0% år år år år år år M$(6%0#--()$&$(#$680()$(%$#%'&&"$22$(=3%$('+#<88$(RFCII9#=-(%0&=-660,-%%)$%3#&'%$ 3&)#$8$#60($#'6%5##$<%6%#3/=('(+65=$#&-+&'+--&%$#(-%';%'&&-%%&-))-($#4'&,89(3%$%P0/> )3#,$)>'%%-%%'&&1$-)"$2Q._%2<)$%-;4'&,>061$-)"$2;3A$#6%-)'+%,$(3#')-+6&3+$%P,-7 GSSUQ+-(6=-2$+#3(6-%,$)/-eIS%'%&-#.1$-)"$2>-#)9$#27<)'%%73(6%$(-%%=58-4'&,+$(0, 8G8C($)&-))('(+6$)-($%%>-&;9#%'&&2-=-.X'&&$(25#7-(<%+70#)$6<%2<)$%-;$(6%0#)$&7-=%C0/> 4'6=$4'&,$#P/-FSS%'%&-#Q.M$%%-=-(%3(=-6>--%%#->$#-%,9(+-,-(&'+-2$65=-#$%'&&6-7%$(. IDEDE :;;'8;;*&$584J8;#%.)&<0[0)#/ :5#-%%&?/=-66=-8-$(2#-6%#$-,'(+%73(6%45#4'&,89(3%$%+3&&$#)$%-%%-(;3()-#$>-#%'&&#3/=&'+% 6(-222#$)2-()6<88=088&'(+.1-6%'+>$%$(GV2'%W6($)6%#5,6=-(6$660,$(($)#$+#3(645# =<((-%'&&+0)0+5#-6'+$(6%#$-,'(+2-6$#-)>?#%73(6%.E0,4#-,+9#-;%$0#'-;6('%%$%mX$=('6=- 45##<%63%%('(+-#m>-#<886=-%%('(+6;'6/-USJ-;&-()$%6O(%$#($%-(6&<%(-><6>9&&')-+%'&&+9(+%'&& 2#$)2-(),$)>-6%'+>$%89,'(6%GV2'%W6($)6%#5,6. B;"$22$(=3%$(6#$680()$(%$#<88+$#H-;FS-%%)$%>-#$(<88=088&'(+89GV2'%W6$&&$#,$#. E$:'+<#`CR($)-(. FH

26 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( Vilken hastighet har du på din internetuppkoppling? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Upp till 0,5 Mbit/s Upp till 2 Mbit/s Upp till 10 Mbit/s Över 10 Mbit/s E*,1-'PCO=''S))(/))+*.,858&*,5%&'5/8'%.(2&%.8'-%8)/.0%.&%-=' M91$-)"$26(<;-#-()$%73(6%45#($)&-))('(+-;4'&,2-#-3#/-$%%>-&;9#+-,,-&D=-()$%%3(=-6 -%%-(;3()-#6=-#-(2$6%9#$(6%0#-()$&b-+9'F0/)&%-8$(&'+%L0+$#6-)-8%'0(6%$0#'45#(?%$=('=. PL0+$#6GSSIQ.M9,$)-(%-+-()$%-%%b-+9'F0/)&%-8+$($#$&&%6$%%>-#$(6(-22-#$ O(%$#($%<88=088&'(+3(+$(0,6('%%$%. X'&&6='&&(-)4#9(($)&-))('(+6%73(6%$(45#4'&,)3#<88=088&'(+6>-6%'+>$%$(3#,'()#$;'=%'+=#3;$# $(%73(6%45#6%#$-,'(+,$#-;-(;3()-#$(6<88=088&'(+.B;$(=3%6;-#$(=-('-&&-4-&&=0(6%-%$#-6 -%%45#<%63%%('(+$((3#)$%+3&&$#<88=088&'(+6>-6%'+>$%<884?&&6-;HSJ-;-(;3()-#(-P);6 GV2'%W6Q. N-)-(;3()-#$(>-#45#08$#-%';6?6%$,3#0/=69;'=%'+%45#-%%;$%-><#%73(6%$(6=-&&<%40#,-6. 1$-)"$26%3&&$#;'66$#&'+$($+(-=#-;89-%%;-#-8&-%%40#,602$#0$()$45#6'(-%73(6%$#.M$%=-( )0/=;-#-$(45#)$&D%$A(3#)$%=0,,$#%'&&,-#=(-)645#('(+D-%%;$%-><#6%0#)$&-;-(;3()-#(- 60,-(;3()$#0&'=-08$#-%';6?6%$,.O(%#$66-(%3#6-,%')'+%-%%1$-)"$26-(;3()-#$'(%$#'=%'+% #$8#$6$(%$#-#O(%$#($%-(;3()-#$'-&&,3(>$%.E$:'+<#`C`($)-(k Vilket operativsystem använder du? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Windows Mac OS Linux Annat Headweb Internetanvändare (Källa W3C Mars 2008) E*,1-'PCP='K)%-&*;898&%3'8/3'%.(2&%.8'-%8)/.0%.&%-'.;2.0%-'?2376-&'3%0'8&&*8&*('7-<.'dOe IP ' F`E%-%'6=%'=5;$#45#$=0,,-()$08$#-%';6?6%$,>06O(%$#($%-(;3()-#$D >%%8kWW"""."R6/>00&6./0,W2#0"6$#6W2#0"6$#6u GS

27 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( M$(>5+#$-()$&$(j'(<AC0/>V-/aEC-(;3()-#$2$#0#45#,0)&'+$(89-%%1$-)"$23#$(6-,,- 0,-%%$#27<)-($)&-))('(+62-#4'&,60,4<(+$#-#89-&&-%#$08$#-%';6?6%$,$(.M$4&$6%--()#- %73(6%$#45#($)&-))('(+-;-(;3()$#V'/#0604%6=08'$#'(+66=?))PMLVQ0/>4<(+$#-#)9' 8#-=%'=$(2-#-89V'/#0604%608$#-%';6?6%$,.:5#)$6%0#--,$#'=-(6=-4'&,20&-+$(>-# =08'$#'(+66=?))45#4'&,2&';'%&'=;3#)'+%,$)V'/#0604%6MLV0/>)$%6-=(-6')-+$(588$( 6%-()-#)60,4<(+$#-#02$#0$()$-;08$#-%';6?6%$,>06-(;3()-#$(. IDEDG "[%.A&*/;\$O)#) B;$(=3%$(6FGH#$680()$(%$#;-#)$%I`P`SJQ60,<88+-;-%%)$8#0;-%$(>?#%73(6%45#4'&,89 %$0#'-;6('%%$%.O(%$0;3(%-%3#)$%,9(+-60,>-#$#4-#$(>$%-;E:C-(?%',$6%73(6%PFeJQ.B%%)$%3# 69,9(+-60,;$#=-#>-%$6%-%4&$#-%73(6%$#P6%-8$&4?#-4#9(;3(6%$#Q%'&&6-,,-(6,$))$(>5+- 6;-#64#$=;$(6$(894#9+-(;$#=-#%?)-89-%%$(6%0#)$&-;1$-)"$26-(;3()-#$<%+5#6-;b-+9' F0/)&%-8= Har du testat att hyra film på nätet någon gång? n=129 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, hos SFanytime Ja, hos Film2Home Ja, hos CDON.com Ja, har testat en annan tjänst eller flera olika Nej, har aldrig testat. Hur tittade du på filmen? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% På dataskärmen På min bildrörs-tv, med datorn kopplad till denna På min platt-tv eller via projektor, med datorn kopplad till denna E*,1-'PCU='>1-'0%'8/3'&%8&&'59-7*+3')<'.2&%&'&*&&0%')<'7*+3%.='[`RP' Med min digitalbox. På annat sätt. :'+<#$(0;-(;'6-#><#)$I`#$680()$(%$#60,6;-#-%7-8945#$+9$()$4#9+-6$)-(%'%%-)$89 4'&,$(.n;$##-6=-()$,9(+-69+4'&,$()'#$=%89)-%-6=3#,$(. GF

28 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( Hur nöjd var du med tjänsten? 40% 30% 20% 10% 0% Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd E*,1-'PCZ'='>1-'.6?0'0%'8/3'&%8&&'59-7*+3')<'.2&%&';-=''[`RP' Ganska missnöjd Mycket missnöjd M$%;$#=-#;')-#$60,0,4&$#-#$680()$(%$#;-#(57)-3()$60,;-#,'66(57)-,$)%73(6%$(.M$( >5+--()$&$(&'=+'&%'+-6;-#P,$&&$#6%-6%-8$&(Q49#3()9%0&=-660,-%%,?/=$%=-(+5#-645#-%%49 4&$#(57)-=<()$#. Hade du några problem med tjänsten? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, filmen hackade Ja, jag kunde inte spela upp filmen Ja, jag var tvungen att installera program/drivrutiner Ja (annat problem) Nej, det fungerade bra E*,1-'PC]='>1-'8&/-'.0%+';'-%8)/.0%.&%-.'50%')-/#+%3'3%0'&?2.8&%.=''[`RP' a/>;-)25#)9+5#-645#-%%494&$#(57)-=<()$#ib-#-=(-88%>3&4%$(-;6-,,-i`#$680()$(%$# >-)$'(+-8#02&$,,$)%73(6%$(.M$%6%5#6%-8#02&$,$%45#)$4&$6%-;$#=-#>-;-#'%-%%'(6%-&&$#- 8#0+#-,W)#';#<%'($#.M$%%-=-(;-#-#$&-%$#-%%'&&)$MLVC6=?))60,)$4&$6%->?#%73(6%$#89(3%$% -(;3()$#.B%%m4'&,$(>-/=-)$m45#FIJ-;#$680()$(%$#(-=-(2$#0892#$)2-()6<88=088&'(+$( $&&$#%73(6%$(66$#;$#.V$(=-(6=$,$#%#0&'+%3#-%%8#$6%-()-(89-(;3()-#$(6)-%0#;-#0%'&&#3/=&'+. GG

29 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( IDEDI >$<O$+$&$5.<)ZO$0)#$ M$%%--;6('%%-;$(=3%$(2$6%9#-;4#9+0#0,;-)#$680()$(%$#(-$4%$#4#9+-#-;$(%73(6%45#>?#4'&, 89(3%$%. Vilka faktorer skulle kunna få dig att hyra film på nätet? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lägre priser än i videobutiken Nyare filmer jämfört med videobutiken Större utbud av filmer jämfört med videobutiken Bättre kvalitet (motsvarande HDTV) Om det fungerade på mitt operativsystem Jag hyr redan film på nätet Annat E*,1-'PCa='B*+('7(&/-%-'8/3'8(1++%'7<'-%8)/.0%.&%.'&&'59-'7*+3')<'.2&%&=''[`IGa' :5#0;-(6%9$()$4#9+-;-#4&$#-6;-#6-&%$#(-%';;-&2-#-.c#'6D<%2<)0/>%'&&+3(+&'+>$%%'&&(?-%'%&-# ;$#=-#'4-&&-()$0#)('(+;-#-,$6%&0/=-()$(3#)$%+3&&$#-%%8#0;->?#4'&,89(3%$%. _%4-&&$%6%3,,$#+-(6=-;3&,$)$(&'=(-()$4#9+-60,6%3&&)$6'VVE<()$#65=('(+L5#&'+-2'&)$# GSSU.TB*+('7(&/-%-'50%'(1..&'7<'0*,'&&')-6;'&&'59-'7*+3')<'_%##%.AT.B&&-%#$-&%$#(-%';Z8#'6D<%2<) 0/>m(?-#$%'%&-#m-(+$6'4-&&-()$0#)('(+60,)$;'=%'+-6%$4-=%0#$#(-45#-%%8#5;->?#4'&,. E*,1-'PCIW='TB*+('7(&/-%-'50%'(1..&'7<'0*,'&&')-6;'&&'59-'7*+3')<'_%##%.AT'H2++X'^6-+*,'Y*+0%-'GWW]XI' MQQD'GWW]"' GR

30 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( M$(;-(&'+-6%$0#6-=$(%'&&-%%#$680()$(%$#(-'(%$6=<&&$;'&7-8#0;->?#4'&,89(3%$%;$#=-#;-#-,57&'+>$%$(-%%3+-4'&,$(.B%%=<((-6$4'&,$(89XNk(3#0/=69$(2$%?)-()$0#6-=.E$4'+<#$( ($)-(. Vad, om något talar emot att du skulle börja hyra film på nätet? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Det verkar invecklat Vill kunna se Vill hellre hyra innehållet på TV fysiska exemplar (har inte datorn (i traditionell kopplad till TV:n) videobutik eller genom en webbtjänst hem till brevlådan, t ex Lovefilm) Vill ha möjlighet att spara och/eller äga filmen Inget direkt, jag hyr redan film på nätet Annat.. E*,1-'PCII='B0'&+-'%3/&'76-'-%8)/.0%.&%.'&&'59-'7*+3')<'.2&%&=''[`IGa' O$(&'=(-()$4#9+-60,6%3&&)$6'VVE<()$#65=('(+TB0:'/3'.<,/&:'&+-'%3/&'76-'0*,'&&')-6;'&&'59-' #$680()$(%$#3(2&-()"$22$(=3%$(6#$680()$(%$#%?/=$#>3#-%%>?#-4'&,89(3%$%m;$#=-# '(;$/=&-%m.a,,-(2$%#-=%-#vve<()$#65=('(+60,,$##$8#$6$(%-%';6-,>3&&$%'6%0#%d%?)$# )$%%-89-%%1$-)"$26-(;3()-#$>-#6%5##$)-%0#;-(-3(+$(0,6('%%$%. E*,1-'PCIG='T'B0:'/3'.<,/&:'&+-'%3/&'76-'0*,'&&')-6;'&&'59-'7*+3')<'_%##%.AT'H2++X'^6-+*,'Y*+0%-'GWW]XI' MQQD'GWW]" G`

31 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( Hur vill du att filmen ska spelas upp? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Direkt i webbläsaren Med en fristående mediaspelare (programvara) Med Headwebs egen programvara Det spelar ingen roll Vet ej S&53%IVBGD"3%0'.A&*/#$0;#*.03;;X9]BE^' :#9+-(0,><#-(;3()-#$(;'&&-%%4'&,$(6=-68$&-6<88+-;$%%+-(6=-%?)&'+%6;-#.h36%-(e-;FS ;'&&6$4'&,$('$(4#'6%9$()$,$)'-68$&-#$')-%0#(.:&$#3(F-;`>-#6;-#-%-%%)$%'(%$68$&-#(9+0( #0&&.M$%%-=-(2$#0890=<(6=-86(-#-#$-%%,-(;$#=&'+$(%?/=$#-%%)$%'(%$68$&-#(9+0(#0&&. Hur viktigt är det att kunna börja titta på filmen direkt (dvs utan att vänta på att den skall laddas ner först)? 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mycket viktigt Ganska viktigt Det spelar ingen roll Ganska oviktigt Helt oviktigt Vet ej E*,1-'PCIP='>1-';*(&*,&'0%&'2-'&&'(1..'8%'7*+3%.'0*-%(&:'1&.'&&';2.&')<'.%0+00.*.,=''[`IGa a;-(6%9$()$4#9+-3,(-#+$$('()'=-%'0(0,;-),-(60,-(;3()-#$6%3&&$#45#=#-;89-%%4'&,$( 6=-25#7-;'6-6)'#$=%<%-(-%%;3(%-89-%%4'&,$(6=-&-))-6($#45#6%.:#9+-(=-(6$660,><# ;'=%'+%)$%3#-%%6-%6-898#$6%-()-45#$(>?#%73(6%69-%%-(;3()-#$(=-(6$4'&,$()'#$=%<%-(-%% ;3(%-89-%%)$(>$&%$&&$#)$&;'6&-))-6($#45#6%.M$%;$#=-#60,<(+$43#>3&4%$(-;#$680()$(%$#(- %?/=$#-%%)$%3#0=$7-%%;3(%-89($)&-))('(+. h3#)$%+3&&$#;-)#$680()$(%$#(--(6$#0,-%%=<((--(;3()-0&'=-08$#-%';6?6%$,45#$( >?#%73(6%%?/=$#%#$-;4?#-PgIJQ-%%)$%%-3#+-(6=-$&&$#,?/=$%;'=%'+%.M$%%-3#&9(+%4&$#3()$ =(-88%RSJ-;#$680()$(%$#(-60,-(;3()$#$%%-((-%08$#-%';6?6%$,3(f'()0"6.M$%;'6-#-%% GI

32 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( )$%4'((6$%%'(%#$66$45#588(-6%-()-#)$#0-;6$%%;-),-(673&;45#$)#-#45#,$)'-68$&-#$0/> 6?6%$,&56('(+.E$4'+<#:'+<#`CFI($)-(. 60% Hos flera leverantörer av hyrfilm på nätet idag är användaren hänvisad till Windows som operativsystem och spelaren Windows Media Player. Hur viktigt tycker du det är att kunna köra ett annat operativsystem eller använda andra mediaspelare också? 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mycket viktigt Ganska viktigt Oviktigt Har ingen åsikt / vet ej E*,1-'PCIR='>1-';*(&*,&'0%&'2-'3%0'8&60'76-'7+%-'/+*('/)%-&*;898&%3'/45')-/,-3;-=''[`IGa' Hur viktigt är följande för dig när du hyr film på nätet? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Helt oviktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 20% 10% 0% Att det finns ett stort utbud av nya filmer Ljud- och bildkvalié Pris Att tjänsten är lätt att använda Att det finns ett stort utbud av äldre filmer och klassiker Att jag kan hyra film direkt i min digitalbox E*,1-'PCIU'>1-';*(&*,'/+*('7(&/-%-'2-'.2-'3.'59-'7*+3')<'.2&%&='' h3#)$%+3&&$#0&'=-+';(-4-=%0#$#6%9#)$%=&-#%-%%z<%2<)-;(?-4'&,$#d8#'60/>=;-&'%$%3#;3&)'+% ;'=%'+%45#-(;3()-#(-.M$%%-5;$#$(66%3,,$#,$)#$6<&%-%$%-;$(&'=(-()$4#9+-%')'+-#$D6$ :'+<#`CH Ge

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång.

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Stora fördelar för dig som hyresgäst: Snabba hastigheter. Upp till 100/100 Mbit/s. Valfrihet till låga priser.

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras!

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! Kommentarer Omgång 1 lö 4 april kl. 16.00 BK Häcken - Malmö FF lö 4 april kl. 16.00 IF Elfsborg- Hammarby TV4 sö 5 april kl. 15.00

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE Produktinformation Mottagare Mus Knappsats A: Indikator B: Anslutningsknapp C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor H: Batterihållare I: Anslutningsknapp

Läs mer

Vindkraftverk juni 2012

Vindkraftverk juni 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk juni 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras!

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! Kommentarer Omgång 1 lö 4 april kl. 16.00 BK Häcken - Malmö FF lö 4 april kl. 16.00 IF Elfsborg- Hammarby TV4 sö 5 april kl. 15.00

Läs mer

Vindkraftverk september 2009

Vindkraftverk september 2009 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 29 Internetadress: http://www.vindstat.nu MWh 25 2 15 1 5 8483 62959 66741 68487 7452 5834 3691 377 72848 84381 1187 153775 15745 94316 1738 95144 Vindproducerad

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning D: F8-/A A: 6--4 Ju O J-N M c - MK u Vh M U T R ED N I N G A T ER N AT I V. f f N ch N h f h. f h f. M N ch K u f Ö f Å ch K. f N ch h f. D. J ch f. N f c. u f. D,, ch h f. Mf h. D f u u uuu. V f u f.

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Innehåll. Om Stadsnät

Innehåll. Om Stadsnät 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om Stadsnät Stadsnät är ett öppet nät byggt med

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

QuickTime Streaming Server, en introduktion

QuickTime Streaming Server, en introduktion [Översättning saknas] Relaterat: Webbpublicering och Quicktime Streaming från miki Information om hur man lägger upp webbdokument och Quicktime-filmer för streaming från filservern miki. (140) Svenskt

Läs mer

Boxee Box vs Apple TV

Boxee Box vs Apple TV En jämförelse By vs Introduktion Innehållsförteckning: 2.Introduktion 3. Översikt 4. Hårdvara 5. Operativsystem 6. Film och TV 7. Appar 8. Ingår med produkten 9. Filformat som stöds 10. Nätverk 11. Pris

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm 1 Inledning Vart än vi går i Sverige möter vi någon form av förening. Det svenska föreningslivet har en lång tradition och historia. Våra föreningar

Läs mer

Fordon som används under TÅG 150. Uppdaterad 060901 Ånglok för trafiktjänst B 3 Prins August SJ A 75 Göta NHJ 17 Caroline Cc 404 XXX E 1189 F 1200

Fordon som används under TÅG 150. Uppdaterad 060901 Ånglok för trafiktjänst B 3 Prins August SJ A 75 Göta NHJ 17 Caroline Cc 404 XXX E 1189 F 1200 Fordon som används under TÅG 150. Uppdaterad 060901 Om dessa uppgifter nedan: Om märkning på fordon säger något annat om vikter/längd mm gäller detta före denna tabell. Om broms: M = mtrlvikt, Tjv = Tjänstevikt,

Läs mer

Pratmakaren. Uppläsning av textremsor med talsyntes. Sandra Derbring, datalingvist Maria Olsson, logoped 2012-06-04

Pratmakaren. Uppläsning av textremsor med talsyntes. Sandra Derbring, datalingvist Maria Olsson, logoped 2012-06-04 Uppläsning av textremsor med talsyntes Sandra Derbring, datalingvist Maria Olsson, logoped 2012-06-04 Varför detta projekt Klient på DART som ville se film med sina vänner 2 Två vinnande projekt Två projekt

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

LÄSÅRET 15/16 2015/2016. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 (80) 8.10 (110) Stöd. Stöd. sv/en 9.30 10.00. Stöd. en/hi. 10.

LÄSÅRET 15/16 2015/2016. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 (80) 8.10 (110) Stöd. Stöd. sv/en 9.30 10.00. Stöd. en/hi. 10. JENNY NYRÖMSSKOLAN KALMAR LÄSÅRET 5/6 206 Studiestöd Studiestöd 8.40 (60 eng/hi (60 sv/en/tu 9.0 (60 (60 sh/hi/re sv/sh 9.0 9.0 eng/hi NO (80) sv/en RI (80) sv/en RI (0) LL (90 eng/hi (60 sv/en 9.0 (0

Läs mer

Vindkraftverk oktober 2012

Vindkraftverk oktober 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk oktober 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Vindkraftverk september 2012

Vindkraftverk september 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 REGION Stock Lin- Mal- Göte- Öre- Väs- Öster TOTAL holm köping Växjö mö borg bro terås Gävle sund Luleå (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) BAS: SAMTLIGA

Läs mer

Sammanfattning. Om dig. Lyssnar du på En podd om teknik? Hur gammal är du? Kön. Vilket mobilt ekosystem kör du i huvudsak? Ja % Nej 1 0.

Sammanfattning. Om dig. Lyssnar du på En podd om teknik? Hur gammal är du? Kön. Vilket mobilt ekosystem kör du i huvudsak? Ja % Nej 1 0. Sammanfattning Lyssnar du på En podd om teknik? Ja 807 99.9 % Nej 1 0.1 % 99,9% Om dig Hur gammal är du? % 17,1% 1,% 1% 1 9 0 0 % 10 15 5 0.6 % 16 0 1.8 % 1 5 11 1 % 6 0 171 1. % 1 5 19 % 6 0 18 17.1 %

Läs mer

Nätförändringar ur ett konsumentperspektiv Resultat från en kvantitativ undersökning

Nätförändringar ur ett konsumentperspektiv Resultat från en kvantitativ undersökning Com Hem Nätförändringar ur ett konsumentperspektiv Resultat från en kvantitativ undersökning Maria Risshytt & Jonas Thulin December 2015 1 Innehåll 1. Om undersökningen 2. Huvudresultat i korthet 3. Hur

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

Telia Er leverantör av TV, Bredband och telefoni. Lennart Hallgren

Telia Er leverantör av TV, Bredband och telefoni. Lennart Hallgren Telia Er leverantör av TV, Bredband och telefoni Lennart Hallgren Varför ska vi ha fiber? 1. Med Fibernät blir ni anslutna till en infrastruktur byggd efter de modernaste teknikstandarder som existerar.

Läs mer

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake!

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 1 EN DRAKE Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 2 FEL, FEL, FEL Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö Moa VÄLKOMMEN! Hej, säger Moa. Hej, säger My.

Läs mer

VIKTIG INFO GÄLLANDE OMKOPPLINGEN TILL DET ÖPPNA NÄTET

VIKTIG INFO GÄLLANDE OMKOPPLINGEN TILL DET ÖPPNA NÄTET VIKTIG INFO GÄLLANDE OMKOPPLINGEN TILL DET ÖPPNA NÄTET Installation av hemmaswitch Vi har/kommer att installera en hemmaswitch hos dig, den ser ut som på bilden här intill. När omkopplingen till Open Universe

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Resultat webbenkäten www.nossebroif.se 27 februari 27 april

Resultat webbenkäten www.nossebroif.se 27 februari 27 april Resultat webbenkäten www.nossebroif.se 27 februari 27 april Här kommer resultatet av den webbenkät som alla besökarna på hemsidan kunde fylla i under angivna perioden ovan. Det kom in 79 svar sammanlagt

Läs mer

Så här kommer du igång med ditt bredband Aktivera dig på Pite.com idag. Surfa redan ikväll!

Så här kommer du igång med ditt bredband Aktivera dig på Pite.com idag. Surfa redan ikväll! VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ANSLUTITS TILL STADSNÄTET PITE.COM Så här kommer du igång med ditt bredband Aktivera dig på Pite.com idag. Surfa redan ikväll! 1 Information och innehåll Välkommen till

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 2010-10-13 Grattis, du har fått möjlighet till fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide U3000/U3100 Mini (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:09:17 PM SW3656 Första Utgåvan Januari 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film i serien Area 41 Kemins grunder: 7. Jonföreningar Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken och periodiska

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning!

Välkommen till Telias fiberanslutning! Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 Grattis, du har fått fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig kapacitet för morgondagens

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 2014

Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 2014 Allmän och oorganisk kemi Provmoment: Tentamen Ladokkod: 4K4A Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 4 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

Så blir din spelkonsol ett mediacenter

Så blir din spelkonsol ett mediacenter Så blir din spelkonsol ett mediacenter 7 Titta på video 7 Lyssna på musik 7 Visa bildspel 7 Funkar för Xbox 360 och PS3. Gör din spelkonsol till ett mediacenter Har du en Xbox 360 eller Playstation 3 som

Läs mer

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC.

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC. Lösningar till några övningar i geometri Kapitel 2 1. Formuleringen av övningen är tyvärr inte helt lyckad (jag ska ändra den till nästa upplaga, som borde ha kommit för länge sedan). Man måste tolka frågan

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret; beslutade den 1 december 2014. TSFS 2014:133 Utkom från trycket den 17 december

Läs mer

Manual för fjärrinloggning

Manual för fjärrinloggning Manual för fjärrinloggning Innehållsförteckning Installation av programmet för fjärrinloggning... 2 Installation på dator på jobbet... 2 Installation på privat dator... 2 Aktivera fjärrinloggning första

Läs mer

Streamade och inspelade föreläsningar

Streamade och inspelade föreläsningar Streamade och inspelade föreläsningar Skapad: 2008 06 05 Reviderad: 2008 06 05 Version: 1.1 1 De direktsända (streamade) föreläsningarna hackar, vad kan det vara för fel? Det kan vara bra att ställa sig

Läs mer

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter.

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter. Grundläggande laboratorieteknik med mätvärdesanalys Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A4TG TGKEB6h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 6--4 Tid: 9:-3: Hjälpmedel: Valfri räknare

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

Bygghandlingar, hus A

Bygghandlingar, hus A 1 (6) RITN. NR MODELL FIL BET RITNINGENS INNEHÅLL STATUS/ ETAPP FOR- MAT SKALA RITN. ÄNDR. A Textdokument Beslagning B Beslagningsunderlag BasH/HG A4 2012-01-26 2012-03-26 Staldorrar D Dörruppställning,

Läs mer

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska Allmän och oorganisk kemi I Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Tentamen 4K4A Kemiingenjör tillämpad bioteknik 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 6--4 Tid: 4:-8: Hjälpmedel: Valfri räknare.

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO Service Innehållsförteckning Innehållsförteckning Målgrupp...3 Symbolförklaring...3 Säkerhetsanvisningar...3 Kontakt...3 Uppbyggnad...4 Felåtgärd efter felbild...5 Serviceaktiviteter...6 Målgrupp Detta

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Förslag Allsvenskan 2009. Kommentarer

Förslag Allsvenskan 2009. Kommentarer Förslag Allsvenskan 2009 Omgång 1 (5 april) Helsingborgs IF- IFK Göteborg IF Elfsborg- Hammarby Djurgården - Örebro BK Häcken - Malmö FF Trelleborgs FF- IF Brommapojkarna AIK Halmstads BK Gefle IF FF Kalmar

Läs mer

Grundtabell 3. Skatteregioner

Grundtabell 3. Skatteregioner Grundtabell 3 Skatteregioner J14355 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS FÖRETAG Sida 1 Fr1. Är du som svarar på enkäten anställd i eller ägare till företaget? Anställd 13 14 6 7 16 18cd 17 11 8 12 11 Både och -

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Voicemail i FirstClass

Voicemail i FirstClass Voicemail i FirstClass För att använda voicemail måste du ha FirstClass klienten installerad och vara uppkopplad mot Internet. *Om du är på en ort med dålig internetuppkoppling kan det bli problem att

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: Guide för AirPrint Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående

Läs mer