Hyrfilm som strömmande media en användarundersökning H E N R I K W R E T L I N D

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyrfilm som strömmande media en användarundersökning H E N R I K W R E T L I N D"

Transkript

1 Hyrfilm som strömmande media en användarundersökning H E N R I K W R E T L I N D Examensarbete Stockholm, Sverige 2008

2 Hyrfilm som strömmande media en användarundersökning H E N R I K W R E T L I N D Examensarbete i publiceringsteknik om 30 högskolepoäng vid Programmet för maskinteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2008 Handledare på CSC var Roger Wallis Examinator var Nils Enlund TRITA-CSC-E 2008:086 ISRN-KTH/CSC/E--08/086--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Hyrfilm som strömmande media en 1$-)"$23#$%%45#$%-+60,63&7$#4'&,45#($)&-))('(+89(3%$%.:5#$%-+$%;'&&(<2#$))-6'( B68$=%$#60,<()$#65=%6>-#;-#'%&7<)C0/>2'&)=;-&'%$%D2$%-&('(+6;'&7->06-(;3()-#$(D%$=('6=- 29)$=;-(%'%-%';,$%0)'40#,-;$($(=3%6-,%=;-&'%-%';,$%0)'40#,-;'(%$#;7<$#,$) '(%#$66$#-)$2$65=-#$-;1$-)"$26>$,6')-.E-,,-(&-+%FGH6;-#=0,'(0/>)$%%-,0%6;-#-)$ FIJ-;1$-)"$26K#$+'6%#$#-)$,$)&$,,-#K. L$6<&%-%$%-;6%<)'$(;'6-)$-%%&9+%8#'6D6%0#%<%2<)-;%'%&-#6-,%>5+=;-&'%$%;-#;'='+%45# -(;3()-#$(45#;3(%-#6'+.O(%#$66$%2&-()-(;3()-#(-45#>5+<88&56%=;-&'%$%P1MQ3#%?)&'+%. L$6<&%-%$%;'6-)$0/=69-%%2$%-&('(+6;'&7-(45#>?#4'&,89(3%$%3#=(-88%GI=#45#,0%6;-#-()$ MNMC=;-&'%$%0/>)#?+%RS=#45#,0%6;-#-()$1MC=;-&'%$%. E%<)'$(;'6-)$-%%)$(+#<()&3++-()$45#<%63%%('(+$(45#-%%-(;3()-$(>?#%73(6%45#6%#5,,-()$D )$%;'&&63+-2#$)2-()6%'&&+9(+$(3#,?/=$%+0).T-USJ-;&-()$%62#$)2-()6-(6&<%('(+-#>-#$( =-8-/'%$%89,'(6%GV2'%W6($)6%#5,6. Movie rental as streaming media a user survey >10)%.4) 1$-)"$2'6-/0,8-(?%>-%6$&&6,0;'$640#)0"(&0-)0(&'($.X>$/0,8-(?(0""-(%%02#0-)$( %>$'#-/%';'%'$6-()-&602$-2&$%0044$#,0;'$#$(%-&-66%#$-,'(+,$)'-0(%>$6'%$.. X>$8<#806$04%>'6V-6%$#Y68#07$/%>-62$$(%0$A-,'($%>$)$,-()6%>-%<6$#6,-=$0(6</>- #$(%-&6$#;'/$.B68$/%66<#;$?$)>-;$2$$(Z60<()-()8'/%<#$[<-&'%?D>0",</>%>$<6$#'6"'&&'(+ %08-?D%>$%$/>('/-&2-/=+#0<()04%>$<6$#-()%>$+$($#-&<6$#)$,-()6.X>$8#07$/%>-6,-)$ <6$0420%>[<-(%'%-%';$-88#0-/>"'%>-6<#;$?D-()[<-&'%-%';$-88#0-/>"'%>'(%$#;'$"6-,0(+ 80%$(%'-&<6$#6. \<$6%'0((-'#$640#%>$6<#;$?"$#$)'6%#'2<%$)";'-1$-)"$2]6#$+'6%$#$))-%-2-6$04,$,2$#6D -()#"%0'(%$#$6%$);'6'%0#6%01$-)"$2Y6>0,$8-+$.B%0%-&04FGH#$680(6$6"$#$#$/$';$)P- 8$#/$(%-+$04FI041$-)"$2]6K#$+'6%$#$),$,2$#6K.Q X>$#$6<&%604%>$6%<)?6>0"$)%>-%&0"8#'/$6D&-#+$6$&$/%'0(04%'%&$6-()>'+>[<-&'%?"$#$ ',80#%-(%40#%>$<6$#6.B#$(%-&6$#;'/$%>-%'6$[<-&%00#2$%%$#%>-(%>$8>?6'/-&MNM'6">-%%>$ <6$#6$A8$/%.X>$'(%$#$6%-,0(+<6$#604>'+>C)$4'('%'0([<-&'%?P1MQ'602;'0<6. X>$6%<)?6>0"$)%>-%%>$2-6'//0()'%'0(40#%>$<6$04-#$(%-&6$#;'/$40#6%#$-,'(+D%>-%'6D 2#0-)2-()-//$66'6;$#?+00).B88#0A',-%$&?USJ04%>$/0<(%#?]62#0-)2-()/0(($/%'0(6>-;$- /-8-/'%?04-%&$-6%GV2'%W6)0"(6%#$-,.

4 ';

5 Innehållsförteckning B E G C$*#+$&$5DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDB F.F O(%#0)<=%'0(...F F.G E?4%$0/>4#9+$6%3&&('(+-#...F F.G.F B;+#3(6('(+-#...F F.R _88)#-+6+';-#$0/>,9&+#<88...F F.` a#)&'6%-0/>)$4'('%'0($#...r?.'5%3$+ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDF G.R b'&)=0)('(+...i G.R.F G.R.G L$-&V$)'-...e G.R.R f'()0"6v$)'-n')$0...g G.R.` :&-6>...g G.` E%#$-,'(+0/>(3%;$#=...g G.`.F h3%;$#=6,0)$&&$(...g G.`.G b#0-)/-6%...u G.`.R V<&%'/-6%...U G.`.` _('/-6%...H G.I b#$)2-()645#<%63%%('(+-#...h G.I.F :-6%2#$)2-()...H G.I.G V02'&%2#$)2-()...FF G.I.R N-)=#3;645#E%#$-,'(+i...FF G.e V-#=(-)$(45#>?#4'&,')-+...FG H#)8+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD BI R.F N-&-;,$%0)...F` R.G j'%%$#-%<#6%<)'$#...f` R.R ^;-&'%-%';C0/>=;-(%'%-%';,$%0)...F` R.R.F ^;-&'%-%';,$%0)...F` R.R.G ^;-(%'%-%';,$%0)...F` R.` X;9,$%0)$#k$(=3%0/>'(%$#;7<$#...FI

6 R.`.G O(%$#;7<...FI R.`.R _#;-&...Fe R.I V$%0))'6=<66'0(...Fe R.I.F L$&'-2'&'%$%...Fe R.I.G N-&')'%$%...Fe I 7#03*).)84J+&0'300&8$ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD BK `.F f$22$(=3%...fg `.G L$6<&%-%-;"$22$(=3%$(...FU `.G.F L$680()$(%$#...FU `.G.G _88=088&'(+0/>08$#-%';6?6%$,...FH `.G.R 1?#-4'&,89(3%$%...GF `.G.` B(;3()('(+-;%73(6%$(...GR `.G.I 1<#,?/=$%;'&&)<2$%-&-i...Gg `.G.e ^;-&'%$%89%73(6%$(...GU `.R O(%$#;7<$#...GH `.R.F _#;-&...GH `.R.R 1<#6=<&&$)<;'&7--%%$(>?#%73(6%89>$-)"$2<%40#,-)$6i...GH `.R.` b'&)c0/>&7<)=;-&'%$%i...rs `.R.I c#'60/><%2<)i...rs `.R.e E&<%6-%6$#-;'(%$#;7<$#...RF DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDGE I.F N')-#$40#6=('(+...RR L&))#%.)3%AM%)#4'$&$5 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDGI N?&*.58%DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDGF e.f b'&-+-flf$22$(=3%...ri e.g b'&-+-glo(%$#;7<4#9+0#...`s ;'

7 O(&$)('(+ 1 Inledning $%&&'()*&%+',%-'%.'(/-&'*.&-/01(&*/.'&*++'23.%&'/45'-%0/,6-'76-'1))8&8%.8'897&%:';,-2.8.*.,-:'3<+,-1))' /45'1))0-,8,*;-%='' 1.1 Introduktion B%%6$89#5#&'+-2'&)$#89)-%0#(>-#2&';'%;3&)'+%;-(&'+%89=0#%%').`-;FS6;$(6=-#<88+$#$(&'+% $(<()$#65=('(+X$#-/0,(?&'+$(+70#%-%%)$04%-6$#89;-(&'+-XNC8#0+#-,;'-"$22$(. PX$#-/0,GSSUQ :5#>?#4'&,89"$22$(>-#)$%)0/=+9%%%#5+-#$.:&$#-%73(6%$#>-#4<(('%6(9+#-9#(<,$('(+$( >-##'=%'+%6&-+'%'+$(0,.V9(+-%#0#-%%0(&'($2<%'=$(O%<($6&-(6$#'(+-;=58C0/>>?#4'&,<%-(45# _EB=0,,$#-%%45#3()#-,-#=(-)$(.OE;$#'+$>-#X$&'-(?&'+$(>-4%$(6%0##$=&-,=-,8-(745# )$#-6mN')$02<%'=89(3%$%m60,E:C-(?%',$45#6$#,$)'(($>9&&.B(;3()-#$(=-()3#>?#-4'&, )'#$=%4#9(XNC6044-(,$)>73&8-;)'+'%-&20A$(0/>6'(473##=0(%#0&&. h<9%$#6%9#-%%6$0,=<()$#(-'(%#$66$#-#6'+45#-%%>?#-4'&,0(&'($.:0#%4-#-()$3#)$%2-#-rj 60,<88+-;-%%)$>?#%4'&,$(0(&'($(3#45#$%-+$%VVE+70#)$6'(9#&'+-<()$#65=('(+0,,$)'$-(;3()('(+.:&$#3(%#$-;4?#-45#$)#0+)$(%#-)'%'0($&&-;')$02<%'=$(0/><(+$43#F-;e >?#)$4'&,$(;'-806%0#)$#.PVVEGSSUQ 1.2 Syfte och frågeställningar E?4%$%,$)$A-,$(6-#2$%$%3#-%%<()$#65=-;'&=-=#-;-(;3()-#(-6%3&&$#89$(>?#%73(6%-; 6%#5,,-()$4'&,89O(%$#($%._%+9(+68<(=%$(45#6%<)'$(3#)$=#-;60,1$-)"$26%3&&$#89$( 69)-(%73(6%. n;$#+#'8-()$4#9+$6%3&&('(+45#$a7022$%3#k M$((-4#9+$6%3&&('(+-(+#'86+$(0,-%%45#65=-2$6;-#-45&7-()$4#9+0#k >1-'#6-'&?2.8&%.'1&7/-38'76-'&&'#28&'8;-'3/&'.;2.0-.8'(-;A' B*+('76-1&82&&.*.,-'7*..8'5/8'.;2.0-.'.2-'0%&',2++%-'&*++,<.,'&*++:'/45'.;2.0.*.,';:'&%(.*(A' B*+(%.'+?10C'/45'#*+0(;+*&%&'8(++'%-#?108A' B0'7<-'59-7*+3')<'.2&%&'(/8&'/45'51-';*++'.;2.0-%.'#%&+A' BDEDB L-880#%$(+$#'(+-#$=0,,$()-%'0($#=#'(+><#$(>?#%73(6%%$=('6=%6$%%6=<&&$=0(6%#<$#-6.O(+- 7<#')'6=--68$=%$#=#'(+>?#4'&,D4'&,#3%%'+>$%$#$&&$#)?&'=%=0,,$#>$&&$#$7-%%%-6< Uppdragsgivare och målgrupp 1$-)"$23#$%%45#$%-+;-#6-443#6')o3#-%%$#27<)-($)&-))('(+-;4'&,,$)cGcC%$=('=<%-( =08'$#'(+66=?)).:'&,$#(-&-))-6($#60,$(MNMC',-+$60,=-(2#3((-6896=';-89 -(;3()-#$(6)-%0#>$,,-.:'&,$(=-(6$)-(68$&-6'$(;-(&'+MNMC68$&-#$.:5#-%%,5%- )'6%#'2<%5#$#(-6=#-;-%%'(%$4'&,$(6=-&&68#')-6'&&$+-&%45#6$6;-#7$=08'-,$)$%%<('=% ;-%%$(,3#=$. :5#$%-+$%;'&&=0,8&$%%$#-6'%%<%2<)-;4'&,,$)$(>?#%73(6%D)3#=<()$(49#%'&&+9(+%'&&4'&,60, 6%#5,,-()$,$)'-<()$#$(2$+#3(6-)%').^<()$(2$%-&-#45#4'&,$(-(%'(+$(6%?/=;'6$&&$# F

8 O(&$)('(+ +$(0,$%%,9(-)6-20(($,-(+.B(;3()-#$(49#6$)-(%'&&+9(+%'&&$(<('=&3(=)3#4'&,$(=-(6$6 60,6%#5,,-()$,$)'-$%%02$+#3(6-%-(%-&+9(+$#<()$#>?#%')$(.j'=(-()$%73(6%$#4'((689,-#=(-)$(2&-()-((-%>06DE'F.9&*3%0/>E*+3G5/3%=1$-)"$2;'&&)0/=%'&&6='&&(-)4#9()$, $#27<)-$(%73(6%60,'(%$3#=(<%$(%'&&$(;'66,$)'-68$&-#$$&&$#$%%2$6%3,%08$#-%';6?6%$,. V9&+#<88$(45##-880#%$(3#-(6%3&&)-891$-)"$26-,%,$)'$%$=('6=%'(%#$66$#-)$6%<)$(%$#0/> -(6%3&&)-89^X1.L-880#%$(3#'(%#$66-(%60,73,45#$&6$%'&&6%5##$<()$#65=('(+-#0,,$)'$-(;3()('(+0/>,$)'$;-(0#4#9(2&-()-((-%VVE0/>X$#-/0,.' G

9 O(&$)('(+ 1.4 Ordlista och definitioner T88'&# T8$).&$#% PTU PQPV&/.5# S&1#%VL>9 SU2 WR2 "UU2 CU: HCH, H2,W 2>L j'%$(%$a%4'&,$)'(40#,-%'0(60,68-#-689-(;3()-#$(6)-%0# (3#-(;3()-#$(2$65=$#"$226')0#.T00='$(>73&8$#6$)-( "$226$#;$#(-%%')$(%'4'$#--(;3()-#$(;')9%$#2$65=%'&& "$226')-(. :'&40#,-%4<(+$#-()$60,$(p2$>9&&-#$m60,=-('(($>9&&-0&'=- 6%-()-#)'6$#-)$40#,-%-;)'+'%-&-2'&)C0/>&7<)6%#5,,-#. :'&$(=-(2#3((-6%'&&$(6=#';2-#MNMqL45#-%%49,0%6;-#-()$ 4?6'6=-MNMC6=';-. j0=-&%(3%;$#=,$))'#$=%4'2$#-(6&<%('(+%'&&o(%$#($%.n-(&'+% 45#$=0,,-()$'4&$#206%-)6><6. S'&$U#-(64$#2#0%0/0& W#0<8842'/%<#$6 2#$)2-()m')-+&'+%%-&. "?8$#U$A%U#-(64$#2#0%0/0&lM$%;'=%'+-6%$8#0%0=0&&$%45# )$()$&-;O(%$#($%60,<%+5#fffPm"$22$(mQ C(%$#(-%'0(-&U$&$/0,,<('/-%'0(:('0(lO(%$#(-%'0($&&% 6%-()-#)'6$#'(+60#+-(45#&7<)0/>2'&) H<&%'8<#806$C(%$#($%H-'&,A%$(6'0(6l-(;3()645#-%%>-(%$#- 4'&%?8$#892'&-+0#%'&&$C806%6-,%45#fff 60,<%-#2$%-#6%-()-#)$#45#&7<)C0/>2'&)=0,8#',$#'(+. 60,-(;3()6'>$&-(0#)-,$#'=-0/>)$&-#-;6?)-,$#'=- 2>-6$>&%$#(-%'(+L'($lB(-&0+XNC6%-()-#),$)6%0#68#')('(+ ;3#&)$(5;$#. 2E2 2$$#)8;$$#'(($23#)'6%#'2<%'0(+$(0,(3%;$#=<%-($(6$#;$# ;'-m-(;3()-#$%'&&-(;3()-#$m. UT2 U#-(,'66'0(T0(%#0&2#0%0/0&l5;$#45#'(+68#0%0=0&&,$)=#-; 89;$#'4'$#'(+-;)-%-8-=$% R

10 O(&$)('(+ :P2 QRP :6$#M-%-+#-,2#0%0/0&l5;$#45#'(+68#0%0=0&&60,8#'0#'%$#-# >-6%'+>$%4#-,45#;$#'4'$#'(+ Q')$0V8(VP$,-() Q29 Q'#'%<-&2#';-%$9$%"0#= `

11 2 Bakgrund 76-'59-7*+3')<'.2&%&='H)*&+%&'*..%5<++%-'2;%.'%&&';8.*&&'/3'#-%0#.08&*++,<.,%.'83&'3-(.0%.'76-' 59-7*+3'*'D;%-*,%=' 2.1 Ett försök till definition D&-%3*.,'3%0*=-(5;$#63%%-6,$)m6%#5,,-()$,$)'-m0/>-;6$#&7<)0/>W$&&$#2'&)60, =0(%'(<$#&'+%5;$#45#64#9($(63()-()$6$#;$#%'&&$(,0%%-+-()$)-%0#.V$)8&-%3*.,,$(-67<6%,$)'-'40#,-;)'+'%-&-%'&&3,8('(+-#45#)-%0#$#.M$%60,)$4'('%'0(6,366'+%6='&7$#6%#$-,'(+4#9( 2#0-)/-6%'(+3#-%%)'6%#'2<%'0($(6=$#'$%%)-%0#(3%;$#=.D&-%3*.,'3%0*3#$(%$=('6=%$#,60,' 45#6%->-()-;6$#63%%$%60,'(($>9&&$%%#-(680#%$#-66(-#-#$3('(($>9&&$%673&;%.PB<6%$#2$##?GSSIQ 2.2 En kort streaminghistorik O)o(0,-%%=<((-6='/=-&7<)0/>2'&)60,$()-%-6%#5,>-#4<(('%63()-6$)-()-%0#(62-#()0,. :5#6%89FHgSC%-&$%=<()$40#6=-#$+5#-45#65=,$)6%#5,,-()$,$)'-.V0%6&<%$%89FHUSC%-&$% =<()$)-%0#$#89=0(6<,$(%,-#=(-)$(25#7->-(%$#-&7<)C0/>2'&)'(($>9&&._%;$/=&'(+,0% 6(-22-#$8#0/$660#$#0/>,$#,'(($')-%0#$#(-2$>5;)$6$,$&&$#%')45#-%%=<((-%-$,0% 6%#5,,-()$'(($>9&&._%2?++(-)$(-;)-%0#(3%0/>)94#-,45#-&&%=0,,$#6'-&'6$#'(+$(-;O(%$#($% %0+4-#%<()$#FHHSC%-&$%66$(-#$)$&.M$%%-%'&&6-,,-(6,$)2'&&'+-#$)-%0#$#0/>,57&'+>$%$#%'&& 6(-22-#$<88=088&'(+3(,$)<88#'(+%,0)$,,57&'++70#)$45#;-(&'+-=0(6<,$(%$#-%% %'&&+0)0+5#-6'+6%#5,,-()$,$)'-.PB<6%$#2$##?GSSIQ 2.3 Bildkodning -#2$%-%,$)-%%%-4#-,6%-()-#)$#45#&7<)C0/>2'&)=0)('(+.d#<88$(2$6%9#')-+-;5;$#RIS 8$#60($#4#9(69;3&'()<6%#'0/>45#$%-+'2#-(6/>$(60,40#6=-#$0/>-=-)$,'=$#.B(;3()('(+$( 45#23%%#'(+<()$#)$6$(-6%$GS9#$(. 45#6-,,-(4&3%-)$P'(%$#&-/$)Q2'&)$#60,-(;3()$6'(0,2#0-)/-6%'()<6%#'(.E%-()-#)$(;-# 08%',$#-)45#/-FDIV2'%W60/><88&56('(+-#(-RIGAG`S8'A&-#DRS2'&)$#W645#hXET6-,% 60,,57&'++70#)$-%%&-+#-;')$089$(;-(&'+TMC6=';-60,=<()$68$&-6'$(,0%6;-#-()$MNMC X-(=$(;-#-%%40#,-%$%6=<&&$,0%6;-#-6-,,-=;-&'%$%60,;')$089$(N1EC=-66$%%.VcRC X$&$<('0($(POX_Q0/>;-#)'#$=%3,(-)45#2#0-)/-6%'()<6%#'(.M$%4-((66%5)45#6-,,-(4&3%-)$ 2'&)$#0/>6%-()-#)$(;-#3,(-)45#>-6%'+>$%$#`CHV2'%W6.:0#,-%$%6=<&&$$#63%%--(-&0+- dac3#$(69=-&&-)o(%#-c2'&)poc2'&)q60,'(($>9&&$#4<&&2'&)'(40#,-%'0(.v$&&-()$66-oc2'&)$# 6=-8-6cC2'&)$#Pc#$)'/%$)Q<%'4#9(#5#$&6$;$=%0#(,$&&-(%;9OC2'&)$#.:5#-%%4?&&-&</=0#(-,$&&-( OC0/>cC2'&)$#6=-8-6bC2'&)$#Pb')'#$/%'0(-&Q<%'4#9(45#$+9$()$0/>(36%=0,,-()$OC0/>cC 2'&)$#.PB<6%$#2$##?GSSIQ I

12 b-=+#<() E*,1-'GCI='D45%3&*8('#*+0';'JKL'MJ-/1)'K7'L*4&1-%8"' )-%-,3(+).cC2'&)$#<%+5#/-ISJ-;)$()-%-,3(+)$(0/>bC2'&)$#/-GIJ.Pf-%='(60(GSS`Q EDGDB H2,WVI 45#-%%=<(( #$(,3(+)0&'=-8&-%%40#,-#0/>45#-%%2$>5;-,'()#$2-()2#$))45# %?8$#-;'(($>9&&62-6$#-)4<(=%'0(-&'%$%.M$%%-'(($23#-%%'((-($(4'&,6$=;$(6=0,8#',$#-6=-( 4&$#-0&'=-027$=%P6=BNa6Q)$4'($#-6<880/>6%?#-6+$(0,$%%$+$%68#9=PbO:EQ.X'&&$A$,8$& =-(2-=+#<()$('$(6$=;$(6;-#-$%%027$=%0/>$%%-(6'=%$'45#+#<()$($%%-((-%.O)$-&4-&&$%60, +5#=0)('(+$(63#6='&%$44$=%';3#0,6$=;$(6$(2$6%9#-;4&$#-6%-%'6=-027$=%60,#5#6'+' 45#>9&&-()$%'&&;-#-()#-.M92$>5;62-#-673&;-027$=%$(P2'&)$#(-Q68-#-66-,%#5#$&6$;$=%0#$#(- )$%%-+$#0/=69<%#?,,$62$68-#'(+. 60,4<&&1MC<88&56('(+89%'&&$A$,8$&8&-%%-XNC6=3#,-#.M$%%->-#+70#%-%%40#,-%$%49%%;3&)'+% 6%0#68#')('(+(3#)$%+3&&$#-&&%?8-;)'+'%-&;')$0')-+. GSS`Q \<'/=%',$g6-,%)$29)->5+<88&56%-6=';40#,-%$(1mcmnm0/>b&<$c#-?.1.ge`3#)$(,$6% <%#?,,$62$68-#-()$=0,8#',$#'(+6,$%0)$(60,4'((6')-+6&3+$%0/>-(;3()6'6%0#<%6%#3/=('(+ 89(3%$%%'&&6-,,-(6,$):&-6>.PL'/>-#)60(GSSRQ EDGDE 7#.*H#+&. L$-&V$)'-3#$%%8-%$(%6=?))-)/0(%-'($#40#,-%4#9(L$-&h$%"0#=6.T0(%-'($#(t.#,2$6%9# ;-(&'+%;'6-;;')$040#,-%$%L$-&N')$00/>&7<)40#,-%$%L$-&B<)'0.L$-&V$)'->-#6%0#68#')('(+ 89O(%$#($%0/>;-#%')'+-,$)-%%&-(6$#-45#6%-;$#6'0($(2-6$#-)891.GeR#$)-(FHHg.O)-+4'((6 68$&-#$(';$#6'0(FS0/>-(;3()$#$(/0)$/60,-(%-62? Ge`.L$-&V$)'-<%;$/=&-#)0/= $+(-/0)$/,$)$+(-(-,(<%-()'#$=%=088&'(+%'&&#9)-()$6%-()-#)$#.V57&'+>$%$(-%%68$&-L$-& V$)'-'-()#-,$)'-68$&-#$3()$($+(-3#6%-#=%2$+#3(6-).:0#,-%$%-(;3()$#;'66$#&'+$()$% 588(-8#0%0=0&&$%45#6%#5,,-()$,$)'-LXEcPL$-&X',$E%#$-,'(+c#0%0/0&Q.:5#673&;- 5;$#45#'(+$(-;'(($>9&&$%-(;3()6)0/=)$%$+(-%#-(680#%8#0%0=0&&$%LXcPL$-&X#-(680#% c#0%0=0&&q60,3#6=?))-%.pb<6%$#2$##?gssiq e

13 EDGDG (&$+8=0H#+&.Q&+#8 b-=+#<() fvn3#$%%6-,&'(+6(-,(45#v'/#0604%0&'=-;')$040#,-%.e?6%$,$%3#8#08$#'%3#%0/>$#27<)$# -&&%'4#9(=0)('(+%'&&&-+#'(+0/>)'6%#'2<%'0(.f'()0"6V$)'-N')$0PfVNQ45#$=0,,$#04%-6%' 6$)-(;$#6'0(H$($+$(6%-()-#). F EDGDI S*.0J :&-6>-(;3()6-&&%,$#45#-%%;'6-;')$0=&'8889"$22$(D$(4<(=%'0(60,3#%'&&+3(+&'+6$)-(:&-6> c&-?$#;$#6'0(e.^;-&'%$%$(89&7<)0/>2'&)3#04%-'(%$69',80($#-()$.1$,&'+>$%$(=#'(+ 4#-,+9(+$(45#:&-6>>-#6(-#-#$;-#'%-%%6%-()-#)$(=0,,'%-%%6%5)7-6'4&$#-0&'=-"$22&36-#$ >06-(;3()-#$(;')<8868$&('(+. G 2.4 Streaming och nätverk EDIDB 9O)<#%'0/8+#**#$ d#<()$(45#-&&)-%0#=0,,<('=-%'0(')-+3#)$(6=aeoc,0)$&&$(60,2$6%9#-;67<&-+$#d)3# ;-#7$&-+$#,0%6;-#-#$(%73(6%60,3#02$#0$()$-;0;-(&'++-()$$&&$#<()$#&'++-()$&-+$#. j3(+6%($#4'((6)$%4?6'6=-&-+#$%60,2$6%9#-;>9#);-#-45#(3%;$#=0/>=-2&-+$.13#6=$#2-#- 2'(3#=0,,<('=-%'0(,$)683(('(+6',8<&6$#,$)0&'=-4#$=;$(6. X#$)7$&-+#$%<%+5#6-;m(3%;$#=66='=%$%m0/>'(($>9&&$#60,$A$,8$&6%-()-#)$(45# O(%$#($%8#0%0=0&&$%DOc. :73#)$m%#-(680#%&-+#$%m2$>-()&-#><#)-%-6=-&&6='/=-6.XTc$&&$#_Mc3#;-(&'+-,$%0)$#45# )$%%-.V$)_Mc6='/=-6)-%-<%-(=0(%#0&&-;45#2'()$&6$($&&$#0#)('(+645&7)89)-%-8-=$%$(. M$%%--(;3()64#-,45#-&&%45#6%#$,'(+-;-<)'00/>;')$089O(%$#($%)3#>5+5;$#45#'(+6>-6%'+>$% 0/>&9+&-%$(63#5(6=;3#%.XTc3#)$%;-(&'+-6%$63%%$%-%%%#-(680#%$#-)-%-)9)$%5(6=-689&'%&'+ 45#2'()$&6$,$)=0(%#0&&-;)-%-8-=$%$(.M$%%--(;3()645#%$A"""D:Xc0/>$C806%. :$,%$&-+#$%m6$66'0(6&-+#$%m'(($>9&&$#%'&&3,8('(+-#89><#)-%-6=-&&6='/=-6.m$%%-=-(%$a;-#- m%<((&'(+mpnchqd%$=('=60,,57&'++5#$(63=$#45#2'()$&6$,$&&-(%;9)-%0#$#. E7<()$&-+#$%3#673&;--88&'=-%'0(6(';9(.13#9%$#4'((6)$0&'=-8#0%0=0&&60,)-%0#$#89O(%$#($% -(;3()$#D%$A1XXcD:Xc$&&$#LXEc.Pd<&&'=660(D1.$%-&.GSS`Q F>%%8kWW$(."'='8$)'-.0#+W"'='WfVN G>%%8kWW$(."'='8$)'-.0#+W"'='WB)02$u:&-6>vN')$0u'(u"$2u8-+$6 g

14 b-=+#<() EDIDE?%8.+4.0) a#)$%m2#0-)/-6%m3#6;9#%-%%5;$#63%%-%'&&6;$(6=-.me3()('(+%'&&-&&-m=-(6=$&'++$#(3#,-6%%'&& >-()6.b$+#$88$%,?(%-)$645#6%-+9(+$('(0,#-)'0;3#&)$('_EB45#-%%7<6%,$)$%%0#)2$6=#';- ;-)#-)'0'(($2-#.O)-%0#6-,,-(>-(+2$%?)$#2#0-)/-6%-%%)-%-8-=$%6='/=-6%'&&-&&-'$%%(3%;$#=. M$%%-4<(+$#-#$,$&&$#%')$(2-#%','()#$(3%;$#=0/>=-('(%$%'&&3,8-689%$AO(%$#($%.M$% (3%;$#=68#0%0=0&&60,O(%$#($%-(;3()$#POc;$#6'0(`Q6%5)7$#;'66$#&'+$(2#0-)/-6%D,$()$%%-# -&&)$&$645#,?/=$%=-8-/'%$%'-(68#9=45#-%%=<((--(;3()-6.h36%-;$#6'0(-;O(%$#($%6 (3%;$#=68#0%0=0&&POc;$#6'0(eQ6%5)7$#%$A'(%$2#0-)/-6%.PB<6%$#2$##?GSSIQ E*,1-'GCO='D45%3&*8('#*+0'6;%-'51-'%.'82.0-%'&*++';2.8&%-'(/331.*4%--'%.'8*,.+'&*++'++'3/&&,-%=''' EDIDG H3*)&4.0) b$+#$88$%m,<&%'/-6%m6-=(-#0/=692#-6;$(6=5;$#63%%('(+.me3()('(+%'&&(9+#-m3#(0+)$% $(=&-6%$63%%$%-%%2$6=#';-0#)$%.mV<&%'/-6%m3#-&&%69$(+#<8863()('(+-;'(40#,-%'0(%'&&4&$#-,0%%-+-#$'$%%(3%;$#=6-,%')'+%.V$%0)$(-(;3()6'(0,%$A"$22CXNP3=%-6%#$-,'(+Q0/>45# XN;'-2#$2-()POcCXNQ.PB<6%$#2$##?GSSIQ E*,1-'GCP=''Q%0'31+&*48&'8(*4(-'%.'82.0-%'%.'8*,.+'&*++'7+%-'3/&&,-%'*'%&&'.2&;%-(' U

15 EDIDI :$&4.0) b-=+#<() m_('/-6%m2$%?)$#m63()('(+%'&&$(m.v$%0)$(3#;3&)'+%;-(&'+89o(%$#($%')-+0/>%-#6%0#- 2-()2#$))6#$6<#6$#'-(68#9=45#63()-#$(66$#;$#.f$22#-)'03#$(;-(&'+%'&&3,8('(+45#<('/-6%. PB<6%$#2$##?GSSIQ E*,1-'GCR'Q%0'S.*48&'8(*4(8'0&'T%.C&*++C%.T'$%&&'(-2;%-'8&/-'-%81-8%-'5/8'82.0-%.=' 2.5 O(%$#($%=088&'(+.:5#-%%%-)$&-;6%#$-,'(+,$)2#-=;-&'%$%=#3;6)$66<%0,$(#$&-%';%6(-22 <88=088&'(+.B(;3()-#$(=&-#-#6'+9%,'(6%0($'(%$,$))$&9(+6-,,-6%$>-6%'+>$%$#(-60,,-#=(-)645#6<()$#2$(3,('(+$(m2#$)2-()m'E;$#'+$. EDFDB S.0)1%#+1.$+ c06%c0/>x$&$6%?#$&6$(dcxe+5#;-#7$9#$(=-#%&3++('(+-;%'&&+9(+$(892#$)2-()45#e;$#'+$6 ><6>9&&.O25#7-(-;GSSg>-)$Hg8#0/$(%-;-&&-E;$#'+$6-20(($(%$#45#4-6%%$&$40('36?+*,5%&-%%49 2#$)2-();'-BMEj4#9((3#,-6%$%$&$6%-%'0(.M$-;E;$#'+$6><6>9&&60,)9<%(?%%7-%)$(,57&'+>$%$(;-#)9RF8#0/$(%$&&$#FD`,'&70($#6%?/=$(.:5#<%0,BMEj;-#/-USSSSS><6>9&& -(6&<%(-%'&&O(%$#($%,$)=-2$&CXN$&&$#:'2$#CjBh;')6-,,-%')8<(=%.M$%%-6-,,-(%-+$%+$# -%%=(-88%GDG,'&70($#$&&$#`H8#0/$(%-;&-()$%6><6>9&&'25#7-(-;GSSg>-)$$(4-6% O(%$#($%<88=088&'(+.M3#<%5;$#%'&&=0,,$#O(%$#($%-(6&<%('(+-#,$)<88#'(+%,0)$,. T'#=-GWR-;)$<88=088&-)$><6>9&&$(>-)$)9$(>-6%'+>$%89,'(6%GV2'%W6($)6%#5,6.M$ ><6>9&&60,>-)$$(>-6%'+>$%89,'(6%FSV2'%W6($)6%#5,6;-#6-,%')'+%/'#=-F`8#0/$(%. M$%73,45#$&6$;$#=%?+45#2#$)2-()6-20(($,-(+60,cXE>-#89"$22$(;'6-)$;')6-,,-%')-%% /-UG8#0/$(%-;-&&-8#0)<=%$#$#27<)$#,'(6%GV2'%W6'>-6%'+>$%.II8#0/$(%-;8#0)<=%$#(- $#27<)$#,'(6%FSV2'%W60/>$()-6%Fg8#0/$(%-;8#0)<=%$#(->-#SDIV2'%W660,,-A',-& >-6%'+>$%. n=('(+$(-;-(%-&$%4-=%'6=--20(($,-(+,$)>-6%'+>$%$#895;$#gv2'%w63#6-,%')'+%6%-)'+0/> $(<886=-%%('(+-;-(%-&$%69)-(--20(($,-(+45#6&<%$%-;GSSg+$#$(&'+%:'+<#GCe$(-()$&89 5;$#US8#0/$(%. H

16 b-=+#<() H2++X'Y-%0#.0'*'D;%-*,%'ML/8&C'/45'&%+%8&9-%+8%.'GWWZ"' M9>-6%'+>$%$(89O(%$#($%-(6&<%('(+-#5=-#3#)$%45#6%962$#0$()$-;-%%><6>9&&$('6%5##$ <%6%#3/=('(+6=-44-#2#$)2-().:'+<#GCg($)-(;'6-#><#63%%$%,-(-(6&<%$#%'&&O(%$#($%'><6>9&&$( >-#45#3()#-%6<()$#)$6$(-6%$9#$(. GWWZ"' w;$(45#)$((-6%-%'6%'==-(,-(,'66%3(=--%%-()$&$(o(%$#($%<88=088&'(+-#60,2$%$/=(-660, %73(6%$#')-+3#<886%#5,6>-6%'+>$%$(')-+2$+#3(6-)%'&&FV2'%W6.:0=<6'O(%$#($%&$;$#-(%5#$#(-6,-#=(-)645#'(+,0%=0(6<,$(%$#>-#&3(+$;-#'%7<6%($)6%#5,6>-6%'+>$%$(. X73(6%$#60,2?++$#89cGc4<(+$#-#)0/=236%0,-(;3()-#$(>-#%'&&+9(+%'&&&'=->5+ FS

17 b-=+#<() AMEjC%$=('=$(PNMEjGQ=-($#27<)-6?,$%#'6=-<88=088&'(+-#0/>25#7-#&-(6$#-6=0,,$#6'$&&%' 9#. $#27<)$#-((-#6)$(236%--(6&<%('(+640#,$(.M$%%-3#3;$()$(08%',-&--(6&<%('(+640#,$(45#-%% '(%$2$#0$()$-;-;6%9()%'&&%$&$6%-%'0($#$&&$#=;-&'%$%89-//$66(3%$%P=088-#(3%$%Q45#%$&$40('.M$%,$&&$#6%-43&%$%'4'+<#:'+<#GCg0;-(#$8#$6$(%$#-#-()$&$(4'2$#-(6&<%('(+-#. EDFDE H81&*)1%#+1.$+ E$)-(GSSg>-#-(%-&$%-20(($,-(+45#,02'&%2#$)2-()0/=695=-%=#-4%'+%.V9(+->-# 45#,0)&'+$($%%69)-(%60,=0,8&$,$(%%'&&6'%%4-6%--20(($,-(+D,$($()$&>-#=-(6=$0/=69 6-+%<886'%%4-6%--20(($,-(+0/>$(2-#%(?%%7-#6'%%,02'&-.1-6%'+>$%$(45#)$%,02'&- 2#$)2-()$%3#)0/=063=$#0/>;-#'$#-#=#-4%'+%2$#0$()$890,6%3()'+>$%$#(-.a8$#-%5#$(X#$ <88+$#%'&&$A$,8$&-%%)$(4-=%'6=->-6%'+>$%$(45#)$#-6%73(6%mRb#$)2-()gDGV2'%W6m;-(&'+%;'6 +$#SDUlIV2'%W6($)6%#5,6.` _()$#65=('(+645#$%-+$%OXCL$6$-#/>-(+$#-%%)$%4#9(6%-#%%'&&0/>,$)45#6%-=;-#%-&$%GSSU69&%6 IgFSSS$(>$%$#45#,02'&%2#$)2-()'E;$#'+$ I.B;)$66-;-#,$#8-#%$(_EbC,0)$,%'&&23#2-#- )-%0#$#.c#0+(06$(3#6-%%%'&&eSSSSS69&)-$(>$%$#<()$#GSSU.M$%%-6=<&&$'694-&&'(($23#- (36%-($(,'&70(-(;3()-#$'6&<%$%89)$%%-9#$%. V02'&%2#$)2-();'-RdC(3%$(P_VXE0/>1EMcBQ-#2$%-#89>5+-4#$=;$(6$#0/>+$#>5+ >-6%'+>$%,$(#$&-%';%=0#%#3/=;'))45#;-#7$2-66%-%'0(.V02'&%2#$)2-();'-`ISV1xC(3%$% PTMVBGSSSQ+$#)3#$,0%,?/=$%+0)%3/=('(+,$(,$)$(&3+#$,-A>-6%'+>$%.1-6%'+>$%$((9# -&)#'+<88%'&&RdC(3%$(6,-A',-&-'6%0#6%3)$#D,$(TMVB>-#)3#$,0%$(>5+#$0/>6%-2'&-#$ >-6%'+>$%'+&$62?++)$(&'+%4&$#-%$6%$#.a8$#-%5#$([/-0*8('Q/#*+&%+%7/.*60,$(6-,)'680($#-#)$66- &3+#$4#$=;$(6$#=-(63=$#%49(+-<884&$#%-&$%-;)$/-F`SSSS><6>9&&60,'(%$>-#,57&'+>$%%'&& 4-6%-(6&<%('(+;'-%$&$6%-%'0(. e EDFDG E%#$-,'(+3#$(%73(6%60,=#3;$#$()$&=-8-/'%$%4#9(O(%$#($%-(6&<%('(+$(.GV2'%W66=<&&$=<((- 6$660,$(<()#$+#3(645#-%%=<((-%'&&+0)0+5#-6'+6%#$-,'(+,$)$(=;-&'%$%60,,0%6;-#-# 6%-()-#)CXN.M$%+9#%'&&0/>,$)-%%%-)$&-;6%#$-,'(+';-)60,=-&&-6>5+<88&56%=;-&'%$%3;$( 0,)$%'(%$+9#-%%73,45#-,$)1MXN.DB\'L+9$#27<)$#%$A8945#65=6$#'$(F.0-'F;%.9.'$( =;-&'%$%60,3#23%%#$3(6%-()-#)CXN0/>)$((-=#3;$#/-FD`V2'%W6-;-(;3()-#$(.:'&,G>0,$ 0/>E:CB(?%',$60,29)-$#27<)$#>?#4'&,;'-6%#$-,'(+>-#,'(','=#-;89FV2'%W645#-%% -(;3()-%73(6%$(.a8%',-&=;-&'%$%49#,-()0/=45#6%;')/-GV2'%W6. B;cXE=-#%&3++('(+0/>:'+<#GCe=-(6&<%6-%6$()#-6-%%<886=-%%('(+6;'65;$#US8#0/$(%-; E;$#'+$6O(%$#($%-(6&<%(-><6>9&&>-#%'&&+9(+%'&&GV2'%W6$&&$#,$#($)6%#5,6'25#7-(-;GSSU. _%5;$#)$66-%'&&=0,,$#3;$(-(;3()-#$-;,02'&%2#$)2-().M$66-6'44#0#;'6-#-%%)$( +#<()&3++-()$%$=('6=-45#<%63%%('(+$(P);62#$)2-()6%'&&+9(+$(Q45#-%%=<((-%'%%-896%#$-,-% '(($>9&&0/>>?#4'&,89(3%$%3#,?/=$%+0). Rb&-&-(6$#-)$b#$)2-()620&-+$%(?&'+$(%$=('=$(60,pX<#20MEjm>%%8kWW""".2#$)2-()620&-+$%.6$W `""".%#$.6$PGSSUCS`CFgQ. I.c#$66,$))$&-()$4#9(OXL$6$-#/>DX'&&+3(+&'+k""".'%#$6$-#/>.6$PGSSUCS`CGGQ. ec06%c0/>x$&$6%?#$&6$(gssgd6ei FF

18 b-=+#<() 2.6 Marknaden för hyrfilm idag c9,-#=(-)$(45#>?#4'&,89(3%$%')-+-+$#-#4#-,45#-&&%%#$6%5##$-=%5#$#zb0(('$#6e:c-(?%',$d VXdk6TMah./0,6-,%:'&,G10,$60,3+6-;4-,'&7$(N$#6%$$+>60,3;$(3#$()'6%#'2<%5#-; 4?6'6=-6=';0#D)3#=<()$(49#4'&,$#(-6='/=-)$%'&&6'+,$)806%$(.13#9%$#4'((6mj0;$4'&,mP4) b#-4'&,0/>b0a,-(q60,%'&&>5#$%%6%0#%'(%$#(-%'0($&&%45#$%-+6-,%tmah./0,60,0/=69>-# 6-,,-%?8-;%73(6%. M$((-%?8-;806%0#)$#%73(6%<%+5#)$%6%5#6%-6$+,$(%$%-;>?#4'&,6,-#=(-)$(;')6')-(-; %#-)'%'0($&&-P4?6'6=-Q;')$02<%'=$#.j0;$4'&,60,3#)$(6%5#6%--=%5#$('(0,6$+,$(%$%>-# $A$,8$&;'6$(6-,$(,-#=(-)6-()$&89FRJ45#>?#4'&,'6;$#'+$. g OVVE#-880#%mL5#&'+-b'&)$#GSSUm6;-#-)$)$RgI#$680()$(%$#60,6$%%89>?#4'&,<()$#)$( 806%0#)$#.O:'+<#GCU($)-(60,3#>3,%-)4#9(6-,,-<()$#65=('(+=-(,-(0/=69<%&36--%% %#-)'%'0($&&-;')$02<%'=$#;$#=-##$8#$6$(%$#-gSCUSJ-;,-#=(-)$(. E*,1-'GC]='T>1-'59-0%'01'7*+3%.T'$%'OZR'-%8)/.0%.&%-'8/3'59-&'7*+3'0%.'8%.8&%';%4(.'8;--')<'51-'0%',?/-&' )$>?#)$6'(6$(-6%$4'&,0(&'($.PVVEGSSUQ m_%;$/=&'(+$(p45#0(&'($<%>?#('(+q>-#+9%%&9(+6-,,-#$3(,-(%#0%%m63+$#e:cb(?%',$6nm 898'#-%=08'$#'(+$(,$(3;$(89)$%2$+#3(6-)$<%2<)-;%'%&-#60,4'((60(&'($.E:CB(?%',$ <88+$#-%%)$>-#/-FgSS%'%&-#.:'&,G>0,$<88+$#/-GSSS%'%&-#.M$%%-=-(73,45#-6,$)j0;$4'&, 60,<88+$#-%%)$>-#5;$#FISSS%'%&-#-%%$#27<)-. 60#%',$(%'&-()$%3#mh0FN')$0m89d5%+-%-('E%0/=>0&,.M$<88+$#-%%)$7<6%(< H >-#eu`e %'%&-#'&-+$#. E='&&(-)$(,$&&-(-(%-&$%%'&&+3(+&'+-%'%&-#'m0(&'($>?#2<%'=$(m0/>'m2<%'=$(m60,>?#<%4?6'6=- 6=';0#D2$#0#89-%%m0(&'($;')$02<%'=$#(-m6-=(-#6-,-#2$%$,$)4&$#--;)$6%0#--,$#'=-(6=- U>%%8kWW""".&0;$4'&,.6$WGSSUCSICSI. FG

19 b-=+#<() 4'&,20&-+$(mb'+E'Am FS B;6-=(-)$(-;6-,-#2$%$2$#0#'6'(%<#89-%%4'&,20&-+$('(%$><(('%,$) '<%;$/=&'(+$(=#'(+)'+'%-&)'6%#'2<%'0(-;4'&,. M$%4'((6)0/=4&$#-63%%-%%>?#-4'&,)'+'%-&%.B;X$&'-6/-FSSSSSSBMEjC=<()$#>-#5;$# RSSSSS)'+'%-&CXN;'-2#$)2-()$%0/>)3#,$)3;$(%'&&+9(+%'&&N')$0Ca(CM$,-()'6'()'+'%-&20A. B(;3()-#$(=-()9>?#-4'&,)'#$=%,$)473##=0(%#0&&$(<#>$&-E:CB(?%',$6<%2<).:'&,$(2$%-&-6 6$)-(896-,,-4-=%<#-60,2#$)2-()$%. +$(0,6('%%POXG`GSSUQ.M$((-6'44#-3#45#,0)&'+$(>5+#$')-+$4%$#$((?=-,8-(7;9+(?&'+$(. O)$(MhC-#%'=$&60,#$4$#$#-%6%'&&%')'+-#$<88+$#d$#-#)N$#6%$$+>-%%>-(6>?#%73(6%:'&,G>0,$ >-#m'(%3=%$#60,$(,'()#$;')$02<%'=m.m$%%-49#6$660,$(+-(6=-2&?+6-,0,63%%('(+' 45#>9&&-()$%'&&$A80($#'(+$(89(3%$%. FSmb'+CE'Am<%+5#6-;E0(?DGS%>T$(%<#?C:0ADb<$(-N'6%-Df-#($#b#06Dc-#-,0<(%6-,%_(';$#6-&.^3&&-kf'='8$)'-D X'&&+3(+&'+k>%%8kWW$(."'='8$)'-.0#+W"'='WV-70#u4'&,u6%<)'0GSSUCSICFH. FFX$&'-8#$66,$))GSSUCSFCFI>%%8kWW""".%$&'-60($#-.6$W8#$66W8#$66#$&$-6$6W'%$,.8-+$i8#6.'%$,O)yRG``Se. FR

20 V$%0) 3 M$%%-$A-,$(6-#2$%$3,(-#<()$#65=-><#$(>?#%73(6%45#6%#5,,-()$4'&,89(3%$%25# <%40#,-6.:5#-%%+5#-)$%%-=#3;6=<(6=-80,%$=('=$(=#'(+6%#5,,-()$,$)'-6-,% -(;3()-#(-696'=%$#0,>?#4'&,89(3%$%. 3.1 Val av metod N-&$%-;,$%0)2$#0#89;'&=$%#$6<&%-%60,45#;3(%-6-;6%<)'$(0/>><#)$%%-#$6<&%-%6=-&&<88(96. V$%0);-&$%6=-&&-&&%696%?#-6-;;-)45#4-%%-#$(2$>5;$#;$%-0/>;-#45#)$(($;'&&;$%-7<6%)$%.a, $(6%<)'$3#;$%$(6=-8&'+2?++$#)$(63&&-(89$%%%'&&;3+-+9(+663%%D<%-(>-#04%-'(6&-+-;0&'=-,$%0)$#.V-(6='&7$#'><;<)6-=89%;90&'=-,$%0)$#D=;-&'%-%';0/>=;-(%'%-%';. 3.2 Litteraturstudier :5#-%%=<((-45#=&-#-2-=0,&'++-()$%$=('=$#89$%%&3%%45#6%9$&'+%63%%=#3;6-%%,-(6=-44-#6'+2#- 45#=<(6=-8$#.w;$(40#,<&$#'(+$(-;$(=3%4#9+0#0/>4#9+0#%'&&'(%$#;7<$#=#3;$#-%%,-(3#89&36% 45#-%%=<((-49<%,$6%-,57&'+--;)$66-. B;25/=$#>-#7-+4#3,6%-(;3(%,'+-;&'%%$#-%<#'(0,,$%0)=<(6=-86-,%&7<)C0/> 2'&)=0)('(+6%$=('=.:5#-%%+5#-73,45#$&6$#(3#)$%+3&&$#>?#4'&,6=0(6<,%'0(DXNC%'%%-()$0/> O(%$#($%;-(0#>-##-880#%$#4#9(VVEDX$#-/0,6-,%c06%C0/>X$&$6%?#$&6$(PcXEQ0/=69-(;3(%6. VVE>-#+70#%+#<()&'+--(;3()-#<()$#65=('(+-#(3#)$%+3&&$#,$)'$=0(6<,%'0(.M$66->- -(;3(%660,$(73,45#$&6$,$))$#$6<&%-%60,)$(=;-(%'%-%';-)$&$(-;)$((-6%<)'$2?++$#89. cxe>-#;-#7$9#=-#%&-+%o(%$#($%<%2?++(-)$('e;$#'+$0/>6-,,-(6%3&&%#$6<&%-%$%'$(9#&'+ #-880#%.M$66-#-880#%$#>-#7-+-(;3(%2&-()-((-%45#-%%73,45#-;'&=$(<88=088&'(+6>-6%'+>$% ><6>9&&>-#73,45#%,$);-)$(=3%$(')$((-6%<)'$;'6-#. 3.3 Kvalitativ- och kvantitativ metod GDGDB 6-,%-%%40#6=-#$(65=$#49(+-69;3&,3(('6=0#6>-()&'(+-#60,)$66->-()&'(+-#6'(($25#)$#.M$% 60,<()$#65=63#04%-(9+0%68$/'4'=%0/>,-(;3()$#6'+;-(&'+%;'6%'&&$(,'()#$+#<88,3(('6=0#.:0#6=-#$(65=$#96%-)=0,,-$(>$&>$%62'&),$)5;$#+#'8-()$'(6'=%' 40#6=('(+68#02&$,$%.V$%0)$(=-(-(;3()-$(6%#<=%<#60,'(%$2$>5;$#;-#->$&%4-6%&-+)D<%-( GDGDE Y<.$)&).)&</#)8+ X'&&6='&&(-)4#9()$(=;-&'%-%';-C3#)$(=;-(%'%-%';-,$%0)$(,$#-;-260&<%=-#-=%3#.:0#6=-#$( 6-,&-#'(,3%2-#-D$,8'#'6=-)-%-60,=-(-(-&?6$#-6,$)6%-%'6%'6=-,$%0)$#0/>8#5;-6,0% <886%3&&)->?80%$6$#.d$(0,-%%;3&7-$%%#$8#$6$(%-%';%<#;-&-;)$%60,6=-&&<()$#65=-6=-( F`

21 3.4 Två metoder: enkät och intervjuer V$%0) ;-&)$6-%%+5#-$(-(;3()-#<()$#65=('(+'40#,-;$("$22$(=3%89>$,6')-(.d$(0,-%%+9<%,$)$(=&'/=2-#2-(($#89>$,6')-(#'=%-)%'&&-&&-(9))$6$(2#$)+#<88-;#$680()$(%$#.h3# $(=3%$(;-#2$6;-#-)68-#-6$(6=/00='$'#$680()$(%$(6"$22&36-#$60,45#>'()#-)$)$(($-%% 6;-#-89$(=3%$(?%%$#&'+-#$$(+9(+. V0#0%$(%'&&2$65=-#$(-%%6;-#-89"$22$(=3%$(;-#-%%2$65=-#$(4'/=FSSS803(+60,6$)-( FS=#. h3#)$%+3&&$#<%40#,('(+$(-;$%%4#9+$40#,<&3#3#)$%;'=%'+%-%%<%40#,('(+$('6'+,0%';$#-#,3(('6=0#-%%)$&%-.:#9+$40#,<&3#$%6=-&&;-#-$6%$%'6=%%'&&%-&-()$')$(<%6%#3/=('(+-%%40#,<&3#$% >-#$%%8#04$66'0($&&%<%%#?/=60,3#$(=$&%-%%45#6%9.O(+$('0(5)-(<%6,?/=-)&-?0<%$&&$# B%%)$%3#0#)('(+0/>#$)-'4#9+$40#,<&3#$%3#45#6%960/=69;'=%'+%.:#9+0#(-25#45#6%0/>4#3,6% >-$(%?)&'+(<,#$#'(+.:#9+0#0/>6;-#6=-&&;-#-%?)&'+%9%6='&7)-0/>)$%6=-&&=&-#%4#-,+9,$) '(6%#<=%'0($#><#6;-#$(6=-&&-(+$6.M$%25#4#-,+90,;'66-4#9+0#6=-&&>088-65;$#-;;'66- #$680()$(%$#.M$%%-=-&&-645#m6='/=m)9,-(<88,-(-##$680()$(%$(-%%%$Ama,)<6;-#-#($7D :#9+0#(-60#)('(+645&7)6=-&&;-#-+$(0,%3(=%.M$%3#2#--%%+#<88$#-&'=(-()$4#9+0#'0&'=- m2&0/=m0/>6%3&&-4#9+0#(-';-#7$2&0/='$(45&7).v-(;'&&)0/=45#65=-<();'=--%%6;-#$%89$( 4#9+-6%?#6;-#$%89(36%-4#9+-.N')-#$3#)$%2#--%%'(&$)-,$)4#9+0#60,;3/=$#806'%';%'(%#$66$ <%-(-%%;-#-'(%$+#'%$%6=3(6&'+-$&&$#6=-8-#'##'%-%'0(. h3#)$%=0,,$#%'&&0,49(+$%8940#,<&3#$%3#)$%'(%$63&&-(69-%%,-(>-#,$)4&$#-4#9+0#3( ;-),-(2$>5;$#.M$%3#)3#45#2#-,$)$(6'6%-+-&&#'(+'((-(<%6='/=$&&$#8<2&'/$#'(+.:#9+-(D 40#,<&$#-4#9+0#.M$%>-#89;$#=-%<%40#,('(+$(-;"$22$(=3%$(8945&7-()$63%%. CO$(=3%$(>-#7-+-(;3(%,'+-;(9+#-4#9+0#4#9(=-8'%&$%0,>?#4'&,4#9(VVE6%<)'$ ml5#&'+-2'&)$#gssumc96963%%=-(7-+73,45#-)$#$6<&%-%60,"$22$(=3%$(+$#,$) VVE6%<)'$. C:#9+0#(-8#5;-)$645#6%89(9+#-=0&&$+0#60,3#'(6-%%-'3,($%.h9+#-=0##'+$#'(+-# +70#)$6.E$)-(%$6%-)$64#9+0#(-89(9+#-;3(($#60,'(%$>-#(9+0(=<(6=-8'3,($%. :0#,<&$#'(+-#0/>0#);-&3()#-)$6)3#$4%$#(9+0%45#-%%+5#-4#9+0#(-3((<%?)&'+-#$0/> '(=0,;-#-;GS6;-#60,;-#04<&&6%3()'+-.{%$#6%9$()$FGH6;-#6-,,-(6%3&&)$66$)-(0/> -(-&?6$#-)$6. GDIDE C$)#%<Z3 O(%$#;7<(=-(#3%%-(;3();-#-$(=#-4%4<&&0/>6-,%')'+%4&$A'2$&,$%0)45#$(6%<)'$. L$680()$(%$(6#56%&3+$D2$%0('(+D=#088668#9=D8-<6$#'(+,,=-(+$;3#)$4<&&'(40#,-%'0(60, $%%6=#'4%&'+%6;-#'(%$=-(<882#'(+-896-,,-63%%.X'&&6='&&(-)4#9(6=#'4%&'+-6;-#,$)%$A$(=3%$# =-('(%$#;7<-#$(6%3&&-45&7)4#9+0#)'#$=%)3##$680()$(%$(66;-#=-(<%;$/=&-6.Pb$&&GSSeQ FI

22 V$%0) O(%$#;7<$#=-(>-;-#'$#-()$+#-)-;6%#<=%<#.V-(%-&-#;-(&'+%;'60,6%#<=%<#$#-)$CD6$,'C 6%#<=%<#$#-)$C0/>06%#<=%<#$#-)$'(%$#;7<$#.M$%;945#6%(3,()-3#$(=&-6%)3#'(%$#;7<-#$(' 8#'(/'82-#--(%$/=(-#6;-#'$%%4#9+$40#,<&3#)$(($<%40#,-%.M$%%-&3,8-#6'+236%45# <()$#65=('(+-#-;,$#=;-(%'%-%';=-#-=%3#.M$(06%#<=%<#$#-)$'(%$#;7<()3#$,0%<%+9#4#9($%% %$,-#<(%;'&=$%'(%$#;7<-#$(=-(6%3&&-0&'=-4#9+0#2$#0$()$;'&=-6;-#)$(($49#.:#9+0#45#2$#$)6 +';$%;'6D,$(=-(6%3&&-6')$(0#)('(+60,8-66-#236%;')'(%$#;7<%'&&43&&$%. O(%$#;7<$#(-45#)$((-6%<)'$+70#)$660,6$,'6%#<=%<#$#-)$89%$&$40(=;3&&6%'),$)8$#60($#60, -(,3&%'(%#$66$-%%,$);$#=-+$(0,6'%%$(=3%6;-#.X$&$40(6-,%-&$(68$&-)$6'(89$(,02'&%$&$40( 0/>%#-(6=#'2$#-)$6'6'(>$&>$%.O(%$#;7<8$#60($#(-%'&&4#9+-)$6'((-('(%$#;7<(0/>4'/=+$6'%%,$)+';-()$-%%6-,%-&$%68$&-)$6'(._%6=#'4%$#(-6%<)$#-)$66$)-(0/>'(%#$66-(%-/'%-%8&0/=-)$6 <%%'&&#$6<&%-%)$&$(.Pb$&&GSSeQ GDIDG :%<.* :5#'(%$#;7<$#(-;-&)$66$)-(8$#60($#60,'$(=3%$(%-/=-%7-%'&&-%%,$);$#=-'$(6$(-#$'(%$#;7<. b&-())$66-;-&)$66$)-(4?#-,3(0/>%#$=;'((0#60,-(;3()$0&'=-08$#-%';6?6%$(45#-%%89$%% 2#-63%%;-#-#$8#$6$(%-%';45#)$&('(+$(-;$(=3%$(#$80()$(%$#. 3.5 Metoddiskussion GDFDB 7#*&.1&*&)#) L$&'-2'&'%$%3#$%%,9%%89';'&=$(<%6%#3/=('(+$%%'(6%#<,$(%$&&$#%'&&;3+-+9(+663%%+$#6-,,- #$6<&%-%;')0&'=-%'&&43&&$(<()$#'5;#'+%&'=-0,6%3()'+>$%$#Pb$&&GSSeQ.:5#'(6%#<,$(%$%,0%6;-#-#&9+#$&'-2'&'%$%45#$=0,6%-;,9(+-8+13)3288*,4$&',3%#$6<&%-%$(.h3#,-(+5# '(%$#;7<$#=-&&-6,0%6;-#-()$4$(0,$(45##*8.M$%%-'(($23#-%%'(%$#;7<-#$(89;$#=-# #$680()$(%$(+$(0,6'%%63%%-%%6%3&&-4#9+0#(-.N')-#$=-(#$680()$(%$(>-6$%%$%%XNC8#0+#-, $&&$#(?&'+$(;-#'%,$)0,$(>3()$&6$60,89;$#=-%)$(($696'=%$#Pb$&&GSSeQ. :5#-%%4969+0)#$&'-2'&'%$%60,,57&'+%45#)$((-6%<)'$>-#40#,<&$#'(+$(-;$(=3%4#9+0#(- +#-(6=-%6(0+-45#-%%45#63=#--%%)$3#($<%#-&-0/>'(%$89(9+0%63%%&$)-()$.N') %$&$40('(%$#;7<$#(->-#0/=69$%%($<%#-&%#56%&3+$$4%$#6%#3;-%6. GDFDE Q.*&+&)#) N-&')'%$%3#$%%,9%%89><#;3&$(4#9+-,3%$#$&&$#2$6=#';$#)$%60,)$(3#%3(=%-%%,3%-$&&$# 2$6=#';-.V-(25#-&&%694<()$#-5;$#><#)$4#9+0#,-(>-#40#,<&$#-%$;$(%<$&&%=-(,'66%0&=-6. X;90&'=-8$#60($#=-(%0&=-$(4#9+-&'=-D,$(3()9'(%$+5#-6-,,-%0&=('(+60,'(%$#;7<-#$( %3(=%6'+.c96-,,-63%%=-(,-(63+--%%$%%'(6%#<,$(%60,>-#&9+;-&')'%$%8#0)</$#-#,9(+- 898&%3&*8(4$&. :5#)$%%-$A-,$(6-#2$%$>-#$(=3%4#9+0#+#-(6=-%6(0+-45#-%%45#65=-45#<%689><#)$<884-%%-6 -;#$680()$(%$(.L$680()$(%$(>-#0/=69%?)&'+%'(40#,$#-%6-%%<()$#65=('(+$(-;6$#>?#4'&, 60,6%#5,,-()$,$)'-0/>'(%$>?#4'&,,-(49#>$,'2#$;&9)-(. Fe

23 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( 4 Resultat och diskussion -%0/;*88'-%81+&&'8/3'&%+%7/.*.&%-;?1%-';'.;2.0-%',*;*&=' 4.1 2$65=-#$-;""".>$-)"$2./0,<()$#FS)-+-#.F`H6;-#89$(=3%$(#$+'6%#$#-)$6.GS-;)$66-6;-# ;-#04<&&6%3()'+-.{%$#6%9$()$FGH6;-#D4#9(&'=-,9(+-#$680()$(%$#D3#)$6;-#60,&'++$#%'&& +#<()45#)$#$6<&%-%60,#$)0;'6-6>3#.a,'(+$%-((-%63+63#69&$)$6.`IGa45#6-,%&'+-)'-+#-,. O)$(?>$%62#$;60,;$/=0;'66='/=-6<%%'&&1$-)"$26#$+'6%#$#-)$-(;3()-#$-((0(6$#-)$6 "$22$(=3%$(;')$%%%'&&43&&$.M$%%-+$($#$#-)$$(%088'6;-#64#$=;$(6$(,$)=(-88%eS$(=3%6;-# FG 89GSSAgS8'A&-#8&-/$#-);3&6?(&'+89 45#6%-6')-(.b-(($#(;-#&3%%-(',$#-),$)6(<##-()$m#06m45#-%%49(+-2&'/=$(>062$65=-#$(. _%6$$()$%4#-,+9#-;b'&)`CF($)-(. Y*+0'PCI='S&8%%.0%')<'#..%-'76-'_%##%.(2&%.=' h3#2$65=-#$(=&'/=-)$892-(($#(588(-)$6$(=3%$('$%%(?%%45(6%$#2-6$#-%89r-;-e/#'8%60, '(%$2&0/=$#-6896-,,-63%%60,$%%;-(&'+%808C<845(6%$#._%6$$()$%4#-,+9#-;b'&)`CG($)-(. FR P8#0)<=%$( mc0&&)-))?c#0mq6%0)45#)$((-&56('(+.e?6%$,$%=<()$+$6%-%'6%'=45#-(%-&6;-#0/>=<()$3;$( FRE$45#$%-+$%6>$,6')->%%8kWW""".80&&)-))?./0,W Fg

24 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( 8#0)</$#-)'-+#-,,$))'#$=%=088&'(+%'&&'(=0,(-$(=3%6;-#.c#$6$(%-%'0($(-;)$66-)-%-;-# F. m1?#-4'&,89(3%$%ml1<#<;')-#$680()$(%$(>-#%$6%-%>?#4'&,89(3%$%0/>)$(($6 $#4-#$(>$%$#-;)$%%- G. mb(;3()('(+-;%73(6%$(mla,=#-;#$680()$(%$(6=<&&$6%3&&-89$(>?#%73(6%45#4'&,89 (3%$%. R. m1<#,?/=$%;'&&)<2$%-&-imla,2$%-&('(+6;'&7-(45#>?#4'&,>06#$680()$(%$(. `. m^;-&'%$%89%73(6%$(mla,;'&=$(=;-&'%$%60,#$680()$(%$(45#;3(%-#6'+-;$(>?#%73(6% 45#4'&,89(3%$%. I. mb;6&<%-()$4#9+0#mlc$#60(&'+-4#9+0#0,9&)$#d=5(d<88=088&'(+6>-6%'+>$%6-,%;'&=$% 4.2 Resultat av webbenkäten IDEDB 7#0;8$+#$)#% B;)$FGH#$680()$(%$#(-%'&&$(=3%$(;-#UIJ,3(PFFS6%Q0/>FIJ=;'((0#PFH6%Q.13&4%$(-; #$680()$(%$#(-9%$#4'((6'9&)$#6+#<88$(RFCII9#.`UJPIR6%Q-;,3(($(0/>eRJPFG6%Q-; =;'((0#(-<%+5#)$((-9&)$#6+#<88.:'+<#`CF($)-(;'6-#9&)$#45#)$&('(+0/>45#)$&('(+,$&&-( 9&)$#0/>=5(. Hur gammal är du? n=129 Åldersfördelning och kön 60% 50% 40% 30% 20% 10% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 55 + år år år 0-19 år 0% 0% 0-19 år år år 55 + år E*,1-'PCI='c+0%-876-0%+.*.,'/45'76-0%+.*.,';'<+0%-'/45'(6.' Man n=110 Kvinna n=19 M$((9+0%5;$##-6=-()$6%0#-+#<88$(D,3(RFCII9#D;$#=-#<%+5#-)$(;'=%'+-6%$-;1$-)"$26 =<()+#<88$#.B%%)$%3#69=-(6=$)$&;'6=-(45#=&-#-6+$(0,1$-)"$26%$=('6=-&56('(+45# FU

25 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( ($)&-))('(+.1$-)"$26%73(6%45#($)&-))('(+-;MNMC4'&,2?++$#89)%%-C&/C)%%-C%$=('=.h3#)$% +3&&$#4'&)$&('(+3#,3(+$($#$&&%2$%?)&'+%4&'%'+-#$3(=;'((0#-%%-(;3()-4'&)$&('(+68#0+#-,. B()$&$(,3(<()$#RI9#60,(9+0(+9(+-(;3(%$%%4'&)$&('(+68#0+#-,3#$(&'+%$(-;ETb (?&'+$(8<2&'/$#-)<()$#65=('(+5;$#ISJ.V0%6;-#-()$6'44#-45#=;'((0#3#,$&&-(RSC`SJ. b&-()3&)#$d,3(ricii9#&'++$#,0%6;-#-()$-()$&$(89ficrsj-%%73,45#-,$)fscgsj45# =;'((0#.:'&)$&('(+D60,'6%5#6%-<%6%#3/=('(+49#-(%-6;-#-'&&$+-&D6?66$&63%%$#-&&%69$(&'+%E/bk6 #-880#%4#-,45#-&&%?(+#$,3(<()$#RI9#.B()$&$(4'&)$&-#$2&-()=;'((0#3#,'()#$3(>3&4%$(69 6%0#60,2&-(),3(.PE%-%'6%'6=-/$(%#-&2?#9(GSSgQ Andel personer i åldern år som någonsin använt ett fildelningsprogram 60% 50% 40% 30% Män Kvinnor 20% 10% 0% år år år år år år M$(6%0#--()$&$(#$680()$(%$#%'&&"$22$(=3%$('+#<88$(RFCII9#=-(%0&=-660,-%%)$%3#&'%$ 3&)#$8$#60($#'6%5##$<%6%#3/=('(+65=$#&-+&'+--&%$#(-%';%'&&-%%&-))-($#4'&,89(3%$%P0/> )3#,$)>'%%-%%'&&1$-)"$2Q._%2<)$%-;4'&,>061$-)"$2;3A$#6%-)'+%,$(3#')-+6&3+$%P,-7 GSSUQ+-(6=-2$+#3(6-%,$)/-eIS%'%&-#.1$-)"$2>-#)9$#27<)'%%73(6%$(-%%=58-4'&,+$(0, 8G8C($)&-))('(+6$)-($%%>-&;9#%'&&2-=-.X'&&$(25#7-(<%+70#)$6<%2<)$%-;$(6%0#)$&7-=%C0/> 4'6=$4'&,$#P/-FSS%'%&-#Q.M$%%-=-(%3(=-6>--%%#->$#-%,9(+-,-(&'+-2$65=-#$%'&&6-7%$(. IDEDE :;;'8;;*&$584J8;#%.)&<0[0)#/ :5#-%%&?/=-66=-8-$(2#-6%#$-,'(+%73(6%45#4'&,89(3%$%+3&&$#)$%-%%-(;3()-#$>-#%'&&#3/=&'+% 6(-222#$)2-()6<88=088&'(+.1-6%'+>$%$(GV2'%W6($)6%#5,6=-(6$660,$(($)#$+#3(645# =<((-%'&&+0)0+5#-6'+$(6%#$-,'(+2-6$#-)>?#%73(6%.E0,4#-,+9#-;%$0#'-;6('%%$%mX$=('6=- 45##<%63%%('(+-#m>-#<886=-%%('(+6;'6/-USJ-;&-()$%6O(%$#($%-(6&<%(-><6>9&&')-+%'&&+9(+%'&& 2#$)2-(),$)>-6%'+>$%89,'(6%GV2'%W6($)6%#5,6. B;"$22$(=3%$(6#$680()$(%$#<88+$#H-;FS-%%)$%>-#$(<88=088&'(+89GV2'%W6$&&$#,$#. E$:'+<#`CR($)-(. FH

26 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( Vilken hastighet har du på din internetuppkoppling? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Upp till 0,5 Mbit/s Upp till 2 Mbit/s Upp till 10 Mbit/s Över 10 Mbit/s E*,1-'PCO=''S))(/))+*.,858&*,5%&'5/8'%.(2&%.8'-%8)/.0%.&%-=' M91$-)"$26(<;-#-()$%73(6%45#($)&-))('(+-;4'&,2-#-3#/-$%%>-&;9#+-,,-&D=-()$%%3(=-6 -%%-(;3()-#6=-#-(2$6%9#$(6%0#-()$&b-+9'F0/)&%-8$(&'+%L0+$#6-)-8%'0(6%$0#'45#(?%$=('=. PL0+$#6GSSIQ.M9,$)-(%-+-()$%-%%b-+9'F0/)&%-8+$($#$&&%6$%%>-#$(6(-22-#$ O(%$#($%<88=088&'(+3(+$(0,6('%%$%. X'&&6='&&(-)4#9(($)&-))('(+6%73(6%$(45#4'&,)3#<88=088&'(+6>-6%'+>$%$(3#,'()#$;'=%'+=#3;$# $(%73(6%45#6%#$-,'(+,$#-;-(;3()-#$(6<88=088&'(+.B;$(=3%6;-#$(=-('-&&-4-&&=0(6%-%$#-6 -%%45#<%63%%('(+$((3#)$%+3&&$#<88=088&'(+6>-6%'+>$%<884?&&6-;HSJ-;-(;3()-#(-P);6 GV2'%W6Q. N-)-(;3()-#$(>-#45#08$#-%';6?6%$,3#0/=69;'=%'+%45#-%%;$%-><#%73(6%$(6=-&&<%40#,-6. 1$-)"$26%3&&$#;'66$#&'+$($+(-=#-;89-%%;-#-8&-%%40#,602$#0$()$45#6'(-%73(6%$#.M$%=-( )0/=;-#-$(45#)$&D%$A(3#)$%=0,,$#%'&&,-#=(-)645#('(+D-%%;$%-><#6%0#)$&-;-(;3()-#(- 60,-(;3()$#0&'=-08$#-%';6?6%$,.O(%#$66-(%3#6-,%')'+%-%%1$-)"$26-(;3()-#$'(%$#'=%'+% #$8#$6$(%$#-#O(%$#($%-(;3()-#$'-&&,3(>$%.E$:'+<#`C`($)-(k Vilket operativsystem använder du? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Windows Mac OS Linux Annat Headweb Internetanvändare (Källa W3C Mars 2008) E*,1-'PCP='K)%-&*;898&%3'8/3'%.(2&%.8'-%8)/.0%.&%-'.;2.0%-'?2376-&'3%0'8&&*8&*('7-<.'dOe IP ' F`E%-%'6=%'=5;$#45#$=0,,-()$08$#-%';6?6%$,>06O(%$#($%-(;3()-#$D >%%8kWW"""."R6/>00&6./0,W2#0"6$#6W2#0"6$#6u GS

27 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( M$(>5+#$-()$&$(j'(<AC0/>V-/aEC-(;3()-#$2$#0#45#,0)&'+$(89-%%1$-)"$23#$(6-,,- 0,-%%$#27<)-($)&-))('(+62-#4'&,60,4<(+$#-#89-&&-%#$08$#-%';6?6%$,$(.M$4&$6%--()#- %73(6%$#45#($)&-))('(+-;-(;3()$#V'/#0604%6=08'$#'(+66=?))PMLVQ0/>4<(+$#-#)9' 8#-=%'=$(2-#-89V'/#0604%608$#-%';6?6%$,.:5#)$6%0#--,$#'=-(6=-4'&,20&-+$(>-# =08'$#'(+66=?))45#4'&,2&';'%&'=;3#)'+%,$)V'/#0604%6MLV0/>)$%6-=(-6')-+$(588$( 6%-()-#)60,4<(+$#-#02$#0$()$-;08$#-%';6?6%$,>06-(;3()-#$(. IDEDG "[%.A&*/;\$O)#) B;$(=3%$(6FGH#$680()$(%$#;-#)$%I`P`SJQ60,<88+-;-%%)$8#0;-%$(>?#%73(6%45#4'&,89 %$0#'-;6('%%$%.O(%$0;3(%-%3#)$%,9(+-60,>-#$#4-#$(>$%-;E:C-(?%',$6%73(6%PFeJQ.B%%)$%3# 69,9(+-60,;$#=-#>-%$6%-%4&$#-%73(6%$#P6%-8$&4?#-4#9(;3(6%$#Q%'&&6-,,-(6,$))$(>5+- 6;-#64#$=;$(6$(894#9+-(;$#=-#%?)-89-%%$(6%0#)$&-;1$-)"$26-(;3()-#$<%+5#6-;b-+9' F0/)&%-8= Har du testat att hyra film på nätet någon gång? n=129 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, hos SFanytime Ja, hos Film2Home Ja, hos CDON.com Ja, har testat en annan tjänst eller flera olika Nej, har aldrig testat. Hur tittade du på filmen? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% På dataskärmen På min bildrörs-tv, med datorn kopplad till denna På min platt-tv eller via projektor, med datorn kopplad till denna E*,1-'PCU='>1-'0%'8/3'&%8&&'59-7*+3')<'.2&%&'&*&&0%')<'7*+3%.='[`RP' Med min digitalbox. På annat sätt. :'+<#$(0;-(;'6-#><#)$I`#$680()$(%$#60,6;-#-%7-8945#$+9$()$4#9+-6$)-(%'%%-)$89 4'&,$(.n;$##-6=-()$,9(+-69+4'&,$()'#$=%89)-%-6=3#,$(. GF

28 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( Hur nöjd var du med tjänsten? 40% 30% 20% 10% 0% Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd E*,1-'PCZ'='>1-'.6?0'0%'8/3'&%8&&'59-7*+3')<'.2&%&';-=''[`RP' Ganska missnöjd Mycket missnöjd M$%;$#=-#;')-#$60,0,4&$#-#$680()$(%$#;-#(57)-3()$60,;-#,'66(57)-,$)%73(6%$(.M$( >5+--()$&$(&'=+'&%'+-6;-#P,$&&$#6%-6%-8$&(Q49#3()9%0&=-660,-%%,?/=$%=-(+5#-645#-%%49 4&$#(57)-=<()$#. Hade du några problem med tjänsten? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, filmen hackade Ja, jag kunde inte spela upp filmen Ja, jag var tvungen att installera program/drivrutiner Ja (annat problem) Nej, det fungerade bra E*,1-'PC]='>1-'8&/-'.0%+';'-%8)/.0%.&%-.'50%')-/#+%3'3%0'&?2.8&%.=''[`RP' a/>;-)25#)9+5#-645#-%%494&$#(57)-=<()$#ib-#-=(-88%>3&4%$(-;6-,,-i`#$680()$(%$# >-)$'(+-8#02&$,,$)%73(6%$(.M$%6%5#6%-8#02&$,$%45#)$4&$6%-;$#=-#>-;-#'%-%%'(6%-&&$#- 8#0+#-,W)#';#<%'($#.M$%%-=-(;-#-#$&-%$#-%%'&&)$MLVC6=?))60,)$4&$6%->?#%73(6%$#89(3%$% -(;3()$#.B%%m4'&,$(>-/=-)$m45#FIJ-;#$680()$(%$#(-=-(2$#0892#$)2-()6<88=088&'(+$( $&&$#%73(6%$(66$#;$#.V$(=-(6=$,$#%#0&'+%3#-%%8#$6%-()-(89-(;3()-#$(6)-%0#;-#0%'&&#3/=&'+. GG

29 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( IDEDI >$<O$+$&$5.<)ZO$0)#$ M$%%--;6('%%-;$(=3%$(2$6%9#-;4#9+0#0,;-)#$680()$(%$#(-$4%$#4#9+-#-;$(%73(6%45#>?#4'&, 89(3%$%. Vilka faktorer skulle kunna få dig att hyra film på nätet? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lägre priser än i videobutiken Nyare filmer jämfört med videobutiken Större utbud av filmer jämfört med videobutiken Bättre kvalitet (motsvarande HDTV) Om det fungerade på mitt operativsystem Jag hyr redan film på nätet Annat E*,1-'PCa='B*+('7(&/-%-'8/3'8(1++%'7<'-%8)/.0%.&%.'&&'59-'7*+3')<'.2&%&=''[`IGa' :5#0;-(6%9$()$4#9+-;-#4&$#-6;-#6-&%$#(-%';;-&2-#-.c#'6D<%2<)0/>%'&&+3(+&'+>$%%'&&(?-%'%&-# ;$#=-#'4-&&-()$0#)('(+;-#-,$6%&0/=-()$(3#)$%+3&&$#-%%8#0;->?#4'&,89(3%$%. _%4-&&$%6%3,,$#+-(6=-;3&,$)$(&'=(-()$4#9+-60,6%3&&)$6'VVE<()$#65=('(+L5#&'+-2'&)$# GSSU.TB*+('7(&/-%-'50%'(1..&'7<'0*,'&&')-6;'&&'59-'7*+3')<'_%##%.AT.B&&-%#$-&%$#(-%';Z8#'6D<%2<) 0/>m(?-#$%'%&-#m-(+$6'4-&&-()$0#)('(+60,)$;'=%'+-6%$4-=%0#$#(-45#-%%8#5;->?#4'&,. E*,1-'PCIW='TB*+('7(&/-%-'50%'(1..&'7<'0*,'&&')-6;'&&'59-'7*+3')<'_%##%.AT'H2++X'^6-+*,'Y*+0%-'GWW]XI' MQQD'GWW]"' GR

30 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( M$(;-(&'+-6%$0#6-=$(%'&&-%%#$680()$(%$#(-'(%$6=<&&$;'&7-8#0;->?#4'&,89(3%$%;$#=-#;-#-,57&'+>$%$(-%%3+-4'&,$(.B%%=<((-6$4'&,$(89XNk(3#0/=69$(2$%?)-()$0#6-=.E$4'+<#$( ($)-(. Vad, om något talar emot att du skulle börja hyra film på nätet? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Det verkar invecklat Vill kunna se Vill hellre hyra innehållet på TV fysiska exemplar (har inte datorn (i traditionell kopplad till TV:n) videobutik eller genom en webbtjänst hem till brevlådan, t ex Lovefilm) Vill ha möjlighet att spara och/eller äga filmen Inget direkt, jag hyr redan film på nätet Annat.. E*,1-'PCII='B0'&+-'%3/&'76-'-%8)/.0%.&%.'&&'59-'7*+3')<'.2&%&=''[`IGa' O$(&'=(-()$4#9+-60,6%3&&)$6'VVE<()$#65=('(+TB0:'/3'.<,/&:'&+-'%3/&'76-'0*,'&&')-6;'&&'59-' #$680()$(%$#3(2&-()"$22$(=3%$(6#$680()$(%$#%?/=$#>3#-%%>?#-4'&,89(3%$%m;$#=-# '(;$/=&-%m.a,,-(2$%#-=%-#vve<()$#65=('(+60,,$##$8#$6$(%-%';6-,>3&&$%'6%0#%d%?)$# )$%%-89-%%1$-)"$26-(;3()-#$>-#6%5##$)-%0#;-(-3(+$(0,6('%%$%. E*,1-'PCIG='T'B0:'/3'.<,/&:'&+-'%3/&'76-'0*,'&&')-6;'&&'59-'7*+3')<'_%##%.AT'H2++X'^6-+*,'Y*+0%-'GWW]XI' MQQD'GWW]" G`

31 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( Hur vill du att filmen ska spelas upp? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Direkt i webbläsaren Med en fristående mediaspelare (programvara) Med Headwebs egen programvara Det spelar ingen roll Vet ej S&53%IVBGD"3%0'.A&*/#$0;#*.03;;X9]BE^' :#9+-(0,><#-(;3()-#$(;'&&-%%4'&,$(6=-68$&-6<88+-;$%%+-(6=-%?)&'+%6;-#.h36%-(e-;FS ;'&&6$4'&,$('$(4#'6%9$()$,$)'-68$&-#$')-%0#(.:&$#3(F-;`>-#6;-#-%-%%)$%'(%$68$&-#(9+0( #0&&.M$%%-=-(2$#0890=<(6=-86(-#-#$-%%,-(;$#=&'+$(%?/=$#-%%)$%'(%$68$&-#(9+0(#0&&. Hur viktigt är det att kunna börja titta på filmen direkt (dvs utan att vänta på att den skall laddas ner först)? 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mycket viktigt Ganska viktigt Det spelar ingen roll Ganska oviktigt Helt oviktigt Vet ej E*,1-'PCIP='>1-';*(&*,&'0%&'2-'&&'(1..'8%'7*+3%.'0*-%(&:'1&.'&&';2.&')<'.%0+00.*.,=''[`IGa a;-(6%9$()$4#9+-3,(-#+$$('()'=-%'0(0,;-),-(60,-(;3()-#$6%3&&$#45#=#-;89-%%4'&,$( 6=-25#7-;'6-6)'#$=%<%-(-%%;3(%-89-%%4'&,$(6=-&-))-6($#45#6%.:#9+-(=-(6$660,><# ;'=%'+%)$%3#-%%6-%6-898#$6%-()-45#$(>?#%73(6%69-%%-(;3()-#$(=-(6$4'&,$()'#$=%<%-(-%% ;3(%-89-%%)$(>$&%$&&$#)$&;'6&-))-6($#45#6%.M$%;$#=-#60,<(+$43#>3&4%$(-;#$680()$(%$#(- %?/=$#-%%)$%3#0=$7-%%;3(%-89($)&-))('(+. h3#)$%+3&&$#;-)#$680()$(%$#(--(6$#0,-%%=<((--(;3()-0&'=-08$#-%';6?6%$,45#$( >?#%73(6%%?/=$#%#$-;4?#-PgIJQ-%%)$%%-3#+-(6=-$&&$#,?/=$%;'=%'+%.M$%%-3#&9(+%4&$#3()$ =(-88%RSJ-;#$680()$(%$#(-60,-(;3()$#$%%-((-%08$#-%';6?6%$,3(f'()0"6.M$%;'6-#-%% GI

32 L$6<&%-%0/>)'6=<66'0( )$%4'((6$%%'(%#$66$45#588(-6%-()-#)$#0-;6$%%;-),-(673&;45#$)#-#45#,$)'-68$&-#$0/> 6?6%$,&56('(+.E$4'+<#:'+<#`CFI($)-(. 60% Hos flera leverantörer av hyrfilm på nätet idag är användaren hänvisad till Windows som operativsystem och spelaren Windows Media Player. Hur viktigt tycker du det är att kunna köra ett annat operativsystem eller använda andra mediaspelare också? 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mycket viktigt Ganska viktigt Oviktigt Har ingen åsikt / vet ej E*,1-'PCIR='>1-';*(&*,&'0%&'2-'3%0'8&60'76-'7+%-'/+*('/)%-&*;898&%3'/45')-/,-3;-=''[`IGa' Hur viktigt är följande för dig när du hyr film på nätet? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Helt oviktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 20% 10% 0% Att det finns ett stort utbud av nya filmer Ljud- och bildkvalié Pris Att tjänsten är lätt att använda Att det finns ett stort utbud av äldre filmer och klassiker Att jag kan hyra film direkt i min digitalbox E*,1-'PCIU'>1-';*(&*,'/+*('7(&/-%-'2-'.2-'3.'59-'7*+3')<'.2&%&='' h3#)$%+3&&$#0&'=-+';(-4-=%0#$#6%9#)$%=&-#%-%%z<%2<)-;(?-4'&,$#d8#'60/>=;-&'%$%3#;3&)'+% ;'=%'+%45#-(;3()-#(-.M$%%-5;$#$(66%3,,$#,$)#$6<&%-%$%-;$(&'=(-()$4#9+-%')'+-#$D6$ :'+<#`CH Ge

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång.

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Stora fördelar för dig som hyresgäst: Snabba hastigheter. Upp till 100/100 Mbit/s. Valfrihet till låga priser.

Läs mer

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare.

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare. Köpa dator 1 Varför? Jag skall köpa min första dator. Min gamla dator har kraschat eller har fått ett allvarligt fel. Min gamla dator är för klen för nya saker jag vill göra. Jag vill ha en dator till.

Läs mer

Dagens virtuella kommunikationsmedel en studie om kommunikation på avstånd C A R L V I K A R D

Dagens virtuella kommunikationsmedel en studie om kommunikation på avstånd C A R L V I K A R D Dagens virtuella kommunikationsmedel en studie om kommunikation på avstånd C A R L V I K A R D Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Dagens virtuella kommunikationsmedel en studie om kommunikation på avstånd

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken.

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken. Säljpodden del 2 i Veckan så lyssnade jag på ett webinar som jag har följt ett tag som heter Pitt Williams. Och som har revolutionerat lite grann inom informationsmarknadsföring, ja marknadsföring över

Läs mer

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster A R V I D C E D E R G R E N o c h M A R K U S A N J O U - L A G E R S T R Ö M Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Drivkrafterna

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE MINDRE MÄTNING I SYFTE ATT TITTA PÅ INTRESSET FÖR MENTORSKAP VID START AV FÖRETAG Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs Datum: 2014-09-18 Kontakt på Novus: Mats Elzén

Läs mer

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002:3 Telefonintervjuer med nya personer Ipnummer Datum Intervjuare Projektledare: Olle Findahl Jag heter xxxxxxx och

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område!

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! 1 S i d a Version 3 http://www.bruce.se/hlmfiber HLM-Fiber i Lund 2013-12-23 Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! Datum: 2013-12-23 Varför är optisk fiberlösning bra för mig? Eftersom

Läs mer

Formulär/Frågor. http://survey.worldinternetinstitute.se/question/index.php?pageid=104&sid=169. Dynamiskt enkätsystem v1.0. Vald enkät: SOI 2007

Formulär/Frågor. http://survey.worldinternetinstitute.se/question/index.php?pageid=104&sid=169. Dynamiskt enkätsystem v1.0. Vald enkät: SOI 2007 Sida 1 av 41 Dynamiskt enkätsystem v1.0 Logga ut Vald enkät: SOI 2007 Formulär/Frågor Här visas alla frågor i denna enkät. FRÅGOR Dölj / Visa alla frågor och inställningar VILLKOR Dölj / Visa Villkor #

Läs mer

1 Kan du uppskatta ungefär hur många minuter eller timmar i veckan som du

1 Kan du uppskatta ungefär hur många minuter eller timmar i veckan som du Internetanvändning intervjuer 2003 56. Vilken är din nuvarande sysselsättning? 2. Studerande 3. Hemmafru 4. hemma med barn 5. Arbetslös OM ja 251 b Har det hänt under det senaste året? 0 Nej 1 Ja 6. Sjukskriven

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning Mars 2004 Hur omvärldsbevakar PR-konsulterna? En av Agent25:s viktigaste och kräsnaste kundmålgrupper är PR-konsulter. För dem är omvärldsbevakning en mycket viktig

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

En överblick på marknaden för streaming i mobilen ISA ERICSSON

En överblick på marknaden för streaming i mobilen ISA ERICSSON En överblick på marknaden för streaming i mobilen ISA ERICSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 En överblick på marknaden för streaming i mobilen ISA ERICSSON Examensarbete i medieteknik om 15 högskolepoäng

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss?

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Kvinna 25 År Kvinna 35År Man 54 år Kvinna 63 år Kvinna 34 år Mina reflektioner

Läs mer

Välkommen till Fiberriket.

Välkommen till Fiberriket. Välkommen till Fiberriket. Kampanjpris 19 900 kr fr 357 kr/mån * ord. pris 34 900 kr Lev fullt ut i Fiberriket. Att ansluta huset till Öppen Fiber är som att öppna dörren till en ny värld. Du får en

Läs mer

Svenskarnas användning av Telefoni & Internet. Individundersökning 2008

Svenskarnas användning av Telefoni & Internet. Individundersökning 2008 Svenskarnas användning av Telefoni & Internet Individundersökning TNS Gallup: Per Löfqvist, Dennis Stenberg & Maria Rönnberg Post- och telestyrelsen: Camilla Jönsson Projektnummer: 17843 Datum: -12-04

Läs mer