Samrådsunderlag. Verksamhetsinriktning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008-01-21. Samrådsunderlag. Verksamhetsinriktning"

Transkript

1 Samrådsunderlag Verksamhetsinriktning och Budget för GR år 2009

2

3 Förslag till Verksamhetsinriktning och Budget för GR år 2009 Utveckling av Göteborgsregionen en kontinuerlig dialog... 4 Utgångspunkter för årets budgetprocess... 7 Styrgruppen för arbetsmarknad... 8 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Sociala styrgruppen Utbildningsgruppen...22 Resursfördelning...28

4 Utveckling av Göteborgsregionen en kontinuerlig dialog GR och medborgarperspektivet GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna samt vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. Uppgiften är med andra ord att på olika sätt hjälpa medlemskommunerna med samhällsutvecklingen. Grunden för GRs arbete läggs i verksamhetsinriktning och budget som arbetas fram av förbundsstyrelsen och de politiska styrgrupperna. Centralt för hur GR utför sin uppgift är också nätverksarbetet, där medlemskommunerna är i högsta grad aktiva. Regelbundet träffas över 100 nätverk inom GR där både förtroendevalda och tjänstemän inom olika verksamhetsområden deltar. I nätverken föds många idéer till projekt, kurser eller andra samverkansaktiviteter. Nätverken är också viktiga kanaler för förankringen tillbaka till kommunerna. Det är ett ständigt flöde. I framtiden ökar kravet på att GR i sina beslut ännu mer ska väga in medborgarperspektivet. Vilka behov är egentliga medborgarbehov? Och vilken nytta har medborgarna av GRs verksamhet? Inom GR finns sedan länge verksamheter som på ett påtagligt sätt förbättrar situationen för medborgarna. Den gränslösa gymnasieintagningen innebär att ungdomar i vårt område har hundratals utbildningar vid drygt 60 gymnasieskolor, såväl kommunala som fristående, att välja mellan. Intresset för de årliga gymnasiedagarna, då regionens gymnasieskolor informerar om det samlade utbildningsutbudet inför valet till gymnasiet, växer för varje år. Flertalet av medlemskommunernas barn, unga och vuxenstuderande får sina läromedel och praktikplatser via GR. Ett angränsade område är Göteborgsregionens internationella skola, ISGR, som bland annat gör det möjligt för utländska familjer, stationerade här för något av våra internationella företag, att få en välrenommerad utbildning för sina barn. GR är majoritetsägare i landets största vårdorganisation inom hem för vård och boende för barn, ungdomar, familjer och vuxna missbrukare, Gryning Vård AB. I denna verksamhet är hela tiden samhällsnyttan och klientens behov i fokus. På infrastrukturområdet har trafiköverenskommelsen, den så kallade Göken, från slutet av 1990-talet medfört en förbättring av trafiksituationen både i Göteborg och i kranskommunerna. Götatunneln och Åbromotet är bra exempel på detta. Individens möjligheter till utveckling förutsätter anpassning till ändrade villkor. Inom GR erbjuder Meritea AB validering av individens kompetens som underlag för en anpassad kompletterande yrkesutbildning. Med den utveckling vi ser, särskilt i storstadsområdena där folk bor, arbetar och utövar sina fritidsaktiviteter i olika kommuner, blir kommungränserna av allt mindre intresse. Istället ökar medborgarnas krav på att kommunerna är väl avstämda inbördes när det gäller utbudet av tjänster, men också vad gäller kvalitet och kompetens i den kommunala servicen. Utmaningarna för kommunerna och GR inom olika samhällsområden låter sig inte avgränsas geografiskt. Några exempel: Hur får vi till ett fungerande samarbete kring ensamkommande flyktingbarn? Hur samverkar vi kring vård och omsorgsverksamheten? Hur kan vi utveckla gemensamma åtgärder för att möta klimatförändringarna? Hur samarbetar vi för att förbättra trafiksituationen i Göteborgsområdet? För att klara dessa och andra stora utmaningar är det nödvändigt att vi finner lösningar som utgår från ett medborgarperspektiv. 4

5 Goda GRannar GR består av tretton medlemskommuner med cirka invånare. GR leds av en förbundsstyrelse bestående av representanter från respektive kommuns styrelse eller fullmäktige. Verksamheten finansieras till viss del genom årliga avgifter från kommunerna (ca 24 procent), men huvuddelen (ca 76 procent) finansieras genom intäkter från kurser, konferenser, utredningsarbete, sambruk, forskningsuppdrag m.m. GR har en årsomsättning på cirka 175 mkr. Tillsammans med de majoritetsägda bolagen uppgår omslutningen till drygt 600 mkr för Vision Västra Götaland Det goda livet Vision Västra Götaland Det goda livet är visionen för det geografiska området Västra Götaland som ska sätta sin prägel på arbetet i GR. Visionen är framtagen i samverkan mellan kommunerna genom de fyra kommunförbunden och Västra Götalandsregionen, i dialog med ett stort antal aktörer. Förbundsstyrelsen ställde sig bakom visionen i februari Det centrala inslaget i visionen är Det goda livet. Det definieras enligt följande: en god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god miljö där de förnybara systemen värnas naturen, boendet och arbetslivet, att möta behoven hos barn och ungdomar, uthållig tillväxt som skapar resurser för alla samt ett rikt kulturliv. Fyra generella perspektiv ska genomsyra arbetet; den gemensamma regionen, jämställdhet, integration och internationalisering. Hållbar utveckling I linje med visionen ska GR bidra till en hållbar utveckling i medlemskommunerna. Denna utveckling, som förutsätter en tät samverkan mellan medlemskommunernas politiker och tjänstemän, kan beskrivas i tre grundläggande och inbördes beroende dimensioner den sociala, den ekologiska och den ekonomiska eller som medborgarkraft, bärkraft och konkurrenskraft. Ett hållbart samhälle ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers. Alla beslut ska utformas på ett sätt som beaktar ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser i ett längre tidsperspektiv. GRs uppdrag GR är ett kommunalförbund och lyder därmed under kommunallagen (3 kap, 20-28). Kommunalförbundets uppgifter regleras i förbundsordningen som fastställs av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Enligt förbundsordningen har GR till ändamål att som organ för Göteborgsregionen tillvarata medlemskommunernas intressen samt främja deras samverkan och ge dem service. GR ska stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen. GR ska också genom samhällsplanerande insatser och utredningar verka för samordning av angelägenheter av gemensamt intresse för medlemskommunerna inom regionplanering, näringsliv/marknadsföring, kommunikationer, teknisk försörjning, utbildning, natur- och miljövård, bostadsförsörjning, sociala frågor, arbetsmarknadsfrågor samt regionala verksamheters finansiering. Dessutom innebär Uppdraget att GR ska bistå kommunerna med utbildningsinsatser, utvecklingsaktiviteter och medieinsatser. GR ska även svara för intagningen till gymnasieskolan enligt skollagen. GRs arbetsformer GR utför sitt uppdrag i tät samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer i det omgivande samhället. Centralt i verksamheten är att mycket av denna sker i dialog och samspel med olika nätverk, både politiska och tjänstemannanätverk. Detta samspel skapar förutsättningar för kreativitet, nytänkande och goda resultat i regionala sambruksuppdrag och utvecklingsprojekt. Kompetensutveckling för personer som är verksamma i Göteborgsregionens medlemskommuner är ett viktigt medel för att utveckla vår region. I Vision Västra Götaland utpekas kompetens- och kunskapsutveckling som ett av fem viktiga fokusområden. Kompetensutvecklingen i GRs regi ska vara tillgänglig för alla och möjlig att kombinera med annan verksamhet. Utbudet av kurser, konferenser och seminarier spänner över ett brett verksamhetsfält. Utbudet ska komplettera medlemskommunernas egna insatser. Detta förutsätter en tät dialog med medlemmarna och en god förankring i nätverken. 5

6 Förbundsstyrelsens och styrgruppernas roll Förbundsstyrelsen har tagit ett starkt och aktivt ansvar för att driva några av de mest centrala kommungemensamma utvecklingsprocesserna. För att arbeta mer ingående med olika målområden har följande politiska styrgrupper utsetts: Utbildningsgruppen, styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad, sociala styrgruppen och styrgruppen för arbetsmarknad. Styrgrupperna har en viktig roll i att omsätta förbundsstyrelsens antagna mål och strategier till olika kommungemensamma aktiviteter inom respektive styrgrupps verksamhetsområde. Styrgrupperna bereder i vissa fall ärenden till förbundsstyrelsen, men tar också egna politiska initiativ inom sina respektive verksamhetsområden. Rådslagsprocessen och Uthållig tillväxt Under år 2000 startade en rådslagsprocess i GRs medlemskommuner kring utvecklingen av Göteborgsregionen. I den första rådslagsrundan lyfte kommunerna fram en rad viktiga framtidsfrågor att diskutera vidare. Under 2005 fördjupades diskussionen kring dessa frågor i en andra rådslagsrunda. Under våren 2006 utvecklades ett tredje steg i rådslagsprocessen, inriktat mot Uthållig tillväxt mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur. Syftet med processen var att lägga en stabil grund för det gemensamma arbetet med att utveckla Göteborgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa en region som är attraktiv att bo, leva och verka i, men också att besöka. Under 2008 fortsätter dialogen i en fjärde rådslagsrunda med målet att uppnå en överenskommelse om att vi gemensamt tar ansvar för en regional struktur som är långsiktigt hållbar. Dialogen i rådslagen förs mellan förbundsstyrelsens presidium och medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. Inriktningen är att förbundsstyrelsen ska ta ställning till ett förslag till strukturbild för Göteborgsregionen i maj En viktig del av processen Uthållig tillväxt är projektet K2020 framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet. Förbundsstyrelsen beslöt i september 2007 att, efter samråd med medlemskommunerna och andra aktörer, ställa sig bakom förslaget till målbild för K2020. GR är projektägare med förbundsstyrelsen som styrgrupp. Målet är att ett handlingsprogram för den framtida kollektivtrafiken ska presenteras för förbundsstyrelsen under EU-arbetet EU-arbetet ska genomsyra förbundets verksamhet. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling kring EU-frågor är en del av uppgiften, liksom att kunna använda EU-fonder och program inom GRs olika verksamhetsområden. EU-arbetet inom GR ska bidra till tillväxt och utveckling i medlemskommunerna, gärna i form av gemensamma utvecklingsprojekt. GR deltar därför i flera regionala, nationella och internationella EUnätverk som rör utbildning, arbetsmarknad, sociala frågor, samhällsplanering och forskning. För att framgångsrikt ta till vara de möjligheter som EU skapar för kommunerna, krävs god samverkan med West Sweden och andra regionala aktörer inom verksamhetsområdet. 6

7 Utgångspunkter för årets budgetprocess Uppläggning av budgetarbetet GRs förbundsfullmäktige ska före utgången av september månad fastställa budgeten för nästa år. För att få ett brett engagemang och möjlighet till delaktighet ges medlemskommunerna möjlighet att lämna synpunkter och ställningstagande till budgetförslaget (samrådsunderlaget). För budgetprocessen 2009 innebär detta att de politiska styrgrupperna redan under hösten 2007 har utarbetat förslag till verksamhetsinriktning inom respektive område, med utgångspunkt från en analys av inriktningen på verksamheten Efter ställningstaganden i förbundsstyrelsen den 22 februari 2008 genomförs samråd med kommunerna under våren. När kommunerna inkommit med sina synpunkter beslutar förbundsstyrelsen om budget och verksamhetsinriktning 23 maj. Förbundsfullmäktige fastställer budgeten den 10 juni Tidplan Följande datum gäller 2008 för behandling av budget 2009: Datum Vad händer? 7 feb Utskick till förbundsstyrelsen och kommunerna av presidiets förslag till samrådsunderlag och budget feb Förbundsstyrelsen beslutar om samrådsunderlaget. 4 apr Synpunkter till GR från kommunerna. 30 apr Presidiet tar ställning till budgetförslaget. 23 maj Förbundsstyrelsen beslutar om förslag till budget. 10 juni Förbundsfullmäktige fastställer budget och medlemsavgift. 7

8 Styrgruppen för arbetsmarknad Vision I Göteborgsregionen ska det kommungemensamma arbetet, med kreativitet och förnyelse, verka för att alla arbetssökande ska ha samma möjligheter att söka och få ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning. Kostnader för exkludering från arbetslivet ska omvandlas till vidareutveckling av en hållbar välfärd. Mål Styrgruppen för arbetsmarknad ska medverka till att öka sysselsättningen, minska behovet av försörjningsstöd och reducera utanförskap. Det har stor betydelse för regionens möjligheter att utvecklas, skattekraften, den offentligt finansierade välfärden samt människors delaktighet och självkänsla m.m. Hur politiken bedrivs inom andra områden, t.ex. utbildning, näringsliv, infrastruktur och bostadsförsörjning, är av stor vikt för utfallet. Utmaningar Regering och riksdag har det övergripande ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Inriktningen på arbetsmarknadspolitiken får givetvis konsekvenser för kommunerna och det kommungemensamma arbetet. Regeringen har inlett en radikal förändring av arbetsmarknadspolitiken. Vilka positiva och negativa konsekvenser det kan innebära för medlemskommunerna är ännu svårbedömt. Styrgruppen för arbetsmarknad måste därför ha beredskap för omprövning av både strategi och handling. En annan utmaning är den lokala arbetsmarknadens utökning både till yta och till invånarantal. Den lokala arbetsmarknaden omfattar idag fler kommuner än de tretton medlemskommunerna i GR. Det kraftigt stigande invånarantalet ger underlag för fler branscher och arbetstillfällen. Men det ställer också krav på kommungemensamma strategier när det bl.a. gäller bostadsplanering, kollektivtrafik, etableringsförutsättning, social service och livslångt lärande. Detta ska ses inom ramen för en regional uthållig tillväxt. Trots att sysselsättningen har ökat och arbetslösheten minskat i hela storstadsområdet de senaste åren kvarstår bilden av social polarisering och obalans inom Göteborgsregionen. Vissa delområden har betydligt högre arbetslöshet och lägre sysselsättning än andra. Ett tillstånd som inte är önskvärt och som begränsar regionens möjligheter att utvecklas. Ett starkt näringsliv är av avgörande betydelse för arbetsmarknaden. Inom flera branscher råder det sedan en tid tillbaka en stark efterfrågan på arbetskraft. Utbudet på arbetsmarknaden matchar inte efterfrågan. Denna obalans är också en begränsande faktor för tillväxten. Det är ytterligare en utmaning för Göteborgsregionen. Bärande idé När det gäller arbetsmarknaden har Göteborgsregionens kommuner en stark koppling till varandra. Flera faktorer pekar på detta och tydligast är arbetspendlingen. Kommunernas geografiska gränser har ingen betydelse för arbetskraftens rörlighet. Det är angeläget för stat, kommun och andra aktörer inom arbetsmarknadsområdet att få långtidsarbetslösa tillbaka i arbete och att mera aktivt matcha de grupper som tidigare har visat sig ha svårare att få ett fotfäste på arbetsmarknaden, som t.ex. ungdomar, flyktingar och invandrare. För att klara denna uppgift är det nödvändigt med ett närmare samarbete mellan staten, kommunerna och arbetsmarknadens parter på regional nivå. Men även för att företagens efterfrågan på arbetskraft inte alltid motsvarar det lokala utbudet. 8

9 GR ska vara en plattform för det kommungemensamma arbetet. Utgångspunkten för styrgruppens arbete ska vara territoriet Göteborgsregionens möjligheter och utmaningar. Styrgruppen ska arbeta för gemensam analys och gemensamt agerande, att skapa arenor för samarbete och rationellt sambruk, att vara katalysator för erfarenhets-, idé- och projektutveckling, intressebevakning och påtryckningar samt kompetensutveckling. Arbetsformer Regeringens särproposition om förändringar av AMS uppdrag och organisation presenterades i början av AMS nya organisation börjar verka från och med Det är viktigt att medlemskommunerna, via styrgruppen för arbetsmarknad, etablerar en regional arena med staten för gemensamt agerande på arbetsmarknadsområdet. En av de viktigare frågorna är att tidigt klara ut rollfördelningen mellan stat och kommun inom arbetsmarknadspolitiken. Angeläget är också att styrgruppen för arbetsmarknad i vissa frågor intensifierar sitt samarbete med övriga berörda styrgrupper inom GR samt i vissa frågor med BRG. Viktiga nätverk för styrgruppens arbete är kommunernas chefsnätverk inom GR som t.ex. arbetsmarknadschefer, personalchefer, sociala chefsnätverket och chefer för vuxenutbildningen. De nätverk som är kopplade till det nybildade bolaget Meritea AB är också centrala. På den statliga sidan finns ett antal myndigheter med regionala platskontor som har betydelse för arbetsmarknadsområdet. Förhoppningen är att staten här har börjat samordna sig på regional nivå. Avgörande för styrgruppens arbete är förankringen i kommunerna och medlemmarnas engagemang. Från och med 2008 förändras den statliga arbetsförmedlingen och organiserar sig i så kallade funktionella arbetsmarknadsregioner, istället för som tidigare efter länsgränserna. Styrgruppen välkomnar den förändringen, eftersom Göteborgsregionen sedan länge är ett tydligt exempel på en funktionell arbetsmarknadsregion. Vilka samrådsformer regeringen kommer att föreslå mellan bl.a. stat, kommun och arbetsmarknadens parter är ännu inte klara. GR och medlemmarna har tydligt uttryckt att utgångspunkten måste vara att regeringen och Arbetsmarknadsstyrelsen betraktar GR som en odelad funktionell arbetsmarknadsregion. Strategiska satsningsområden Styrgruppens initiativ och arbete ska utifrån en regional plattform bl.a. fokusera på följande områden: Den dubbla obalansen och validering Dels råder det en kraftig obalans mellan olika geografiska områden när det gäller sysselsättning och arbetslöshet, dels råder det en obalans mellan efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden. Validering med kompletterande yrkesutbildningar är här ett verkningsfullt och effektivt instrument, såväl för personer från annat land som personer födda i Sverige. Därför är det angeläget med ett fortsatt stöd för utvecklingen av valideringsarbetet tillsammans med branscher och arbetsmarknadens parter. Avgörande är också att både stat och kommun ger möjlighet till efterföljande, kompletterande yrkesutbildningsinsatser. Arbetslivets förväntningar på interkommunala lösningar när det gäller regionala vuxenutbildningsinsatser ökar. Allt fler jobbar och bor i skilda kommuner. EUs nya strukturfonds-program Styrgruppen ska pröva hur EUs nya strukturfondsprogram kan stödja valda strategiska områden på arbetsmarknadsområdet samt främja en kompetensutveckling riktad till kommunanställda. Strukturfondsprogrammen bedöms i ännu högre grad än idag fokusera på större samlingsprojekt. Utifrån utvärdering och erfarenheter från samlingsprojektet Växtkraft Mål 3 ( Samlat Grepp ), kommer möjligheten att genomföra ytterligare kompetensprojekt att undersökas. Personalförsörjning Med den sociala styrgruppen ska det framtida behovet av och tillgång till personal inom socialtjänsten bedömas. Detta ska ske för att förebygga eventuell framtida obalans. Ungdomsarbetslösheten Trots en högkonjunktur är ungdomsarbetslösheten hög i Göteborgsregionen. En prioriterad uppgift är att med medlemmarna och andra, bl.a. BRG, på alla 9

10 sätt försöka reducera arbetslösheten bland unga. Ungdomars möjlighet till ferie-/sommarjobb är av stor betydelse. Styrgruppen ska följa och bevaka i vilken grad ungdomar i gymnasieåldern ges möjlighet att sommararbeta samt ha en beredskap för att ta initiativ när det gäller tillgång till kommunala feriejobb. Hälsa och ohälsa bland kommunanställda Arbetet med nyckeltal samt benchmarking i syfte att öka hälsan bland kommunanställda ska fortsätta. Regional praktikanskaffning Tillsammans med medlemmarna och GR Utbildning ska möjligheten prövas att skapa en gemensam plattform för effektivare hantering av praktikplatser i GR-området. Ett område av särskilt intresse är möjligheten att kombinera regional praktikanskaffning med en regionaliserad SFI (Svenska för invandrare). Socialfonden är ytterligare ett exempel på möjlig medfinansiering av kommungemensamma utbildningsinsatser. Oavsett finansiering ska behovet av insatser och om de bör vara kommungemensamma definieras av medlemskommunerna. De regionala kommungemensamma insatserna innehåller också erfarenhetsutbyte med kollegor från angränsande kommuner och organisationer. Löpande utvärderingar visar att detta kollegiala erfarenhetsutbyte är högt uppskattat. Efterfrågan på kommungemensamma insatser i GRs regi ökar, framför allt när det gäller större satsningar. Det är ett rationellt sätt att arbeta på och stämmer väl överens med sambrukstanken. De så kallade Mötesplatserna ökar i omfattning. Syftet med att arrangera dessa är att kommunanställda under en dag ska ges möjlighet att själva visa upp egna bra verksamheter i workshops, utställningar eller i seminarieform. En regional arbetsmarknadspolitik Styrgruppen ska arbeta för att den statliga arbetsmarknadspolitiken i högre grad formas utifrån den lokala och regionala arbetsmarknadens förutsättningar. Göteborgsregionens formulerade mål och strategier för Uthållig tillväxt ska vara basen för arbetet. Gränssnitt kommun och stat Regeringens arbetsmarknadspolitik påverkar gränssnittet mellan kommun och stat när det gäller ansvar, uppgifter, roller och sannolikt även finansiering av insatser. Viktigt är här att bevaka bl.a.: Jobb- och utvecklingsgarantierna för vuxna och unga. Strategiskt är att bevaka garantins så kallade tredje fas, med innehållet varaktig, samhällsnyttig sysselsättning, vilken planeras starta våren Tillsammans med den sociala styrgruppen ska styrgruppen följa försörjningsstödets utveckling och i vilken grad det påverkas av den statliga arbetsmarknadspolitiken. Kompetensutveckling GRs insatser inom kompetensutvecklingsområdet ska komplettera medlemskommunernas insatser riktat mot anställda. Kompetensutvecklingen kan bestå av kortare eller längre insatser som bedrivs i samarbete med exempelvis högskola och universitet. Vissa insatser initieras och medfinansieras av staten inom t.ex. psykiatri samt äldre- och handikappomsorgen. 10

11 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Vision Genom Uthållig tillväxt - mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur har förbundsstyrelsen lagt en tydlig grund för flertalet av de frågor som rör styrgruppens ansvarsområden. Genom beslutet läggs bl.a. fast: Göteborgsregionen ska vara en stark och tydlig tillväxtregion i Europa en region som är attraktiv att bo, leva och verka i, samt besöka. Genom ett gemensamt, målinriktat arbete vill vi stärka regionens kvaliteter och aktivt arbeta för att möta framtidens utmaningar. Vidare läggs fast att arbetet utgår från Vision Västra Götaland Det goda livet. Det innebär att GR ska verka för en utveckling i balans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna och en tillämpning av perspektiven; den gemensamma regionen, jämställdhet, integration och internationalisering. Mål Genom mål- och strategidokumentet Uthållig tillväxt har förbundsstyrelsen pekat ut huvudriktningen för styrgruppens fortsatta arbete med att utveckla såväl den regionala strukturen som miljön. Göteborgsregionen ska fortsätta att växa både genom en ökad befolkning och genom regionförstoring, dvs. genom en utökad lokal arbetsmarknad. Det förutsätter förbättrad infrastruktur och kortare restider för ett stort antal boende och verksamma i stora delar av Västra Götaland och Halland. Samtidigt ska regionens kvaliteter säkras och utvecklas samt livsmiljön värnas från skadlig påverkan. Under 2008 kommer ett rådslag att genomföras kring en strukturbild för Göteborgsregionen. Vidare kommer ett handlingsprogram för den framtida kollektivtrafiken (K2020) att föreläggas förbundsstyrelsen för beslut. Båda dessa processer kan komma att bidra till att förstärka eller förtydliga redan antagna mål. Av de antagna målen kan bl.a. framhållas följande av betydelse för styrgruppens arbete: Göteborgsregionen ska utvecklas med en stark och attraktiv regional kärna och längs tydliga stråk med ett flertal starka och attraktiva regiondelscentrum. Marieholmsförbindelsen och Västlänken ska vara utbyggda senast 2015 och Götalandsbanan senast Minst 40 procent av resorna i Göteborgsregionen ska göras med kollektivtrafik Till grund för styrgruppens arbete finns även Transportpolitiska mål, antagna och Regional transportstrategi, antagen Förbundsstyrelsen har initierat en revidering av transportstrategin. GR har tidigare remitterat ett förslag till miljömål för Göteborgsregionen till medlemskommunerna. I detta arbete har tre insatsområden specifika för regionen lyfts fram; luft och energi, vatten samt rekreation och livskvalitet. Arbetet med miljömålen har vilat under Genom att Göteborgs Stad bedriver ett arbete med miljömål kan frågan om ett regionalt perspektiv på dessa mål komma att behöva aktualiseras. Bärande idé - styrgruppens roll Styrgruppen arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen och bereder frågor inom sakområdena miljö och samhällsbyggnad, bevakar utvecklingen inom dessa sakområden samt tar de initiativ som utvecklingen föranleder. Styrgruppen ansvarar även för att genom samverkan få till stånd och kontinuerligt genomföra 11

12 ett aktivt erfarenhetsutbyte och idéarbete inom dessa sakområden. GR är av regeringen utsett till regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen (PBL). Styrgruppen har förbundsstyrelsens uppdrag att leda detta arbete och bereda sådana frågor som kräver förbundsstyrelsens ställningstagande. Huvuduppgifterna är kortfattat att: biträda kommuner och statliga myndigheter med regionala synpunkter följa regionala frågor inom ansvarsområdet låta utreda förhållanden som har regional räckvidd fortlöpande följa statlig och kommunal planering samråda vid upprättande och förändring av översiktsplaner och detaljplaner (när dessa får regionala konsekvenser) förse kommunerna med underlag ifråga om mellankommunala frågor underlätta information om regionala förhållanden mellan och inom kommunerna GR har genom ett särskilt beslut i förbundsstyrelsen förankrat i varje medlemskommun uppdraget att samordna planeringen av transport-infrastrukturen i regionen. Detta uppdrag, där styrgruppen är beredande, innebär att GR ska: ansvara för samordningen av all regional infrastrukturplanering, dvs. sådan planering som berör hela regionen eller två eller flera medlems kommuner. representera kommunerna i olika organisationers arbets- och ledningsgrupper som behandlar regional infrastrukturplanering. ansvara för utformningen av remissvar över sådana utredningar som berör regional infrastrukturplanering och som tillställs GR och/eller medlemskommunerna. Utformningen av svaren ska ske i samråd med berörda kommuner. företräda medlemskommunerna gentemot staten och Västra Götalandsregionen i frågor som berör regional infrastrukturplanering. initiera utredningar om regional infrastrukturutbyggnad på eget initiativ eller efter framställan från medlemskommunerna. Styrgruppen är beslutande i frågor som förbundsstyrelsen delegerar till gruppen. Förbundsstyrelsen har valt att tills vidare utgöra styrgrupp i fråga om det fortsatta arbetet med Uthållig tillväxt och K2020. Framtida utmaningar Förbundsstyrelsen har genom Uthållig tillväxt beskrivit de grundläggande utmaningarna för Göteborgsregionens fortsatta utveckling. Styrgruppens del i att möta dessa utmaningar ligger i att verka för att av förbundsstyrelsen antagna mål och strategier kan omsättas till ett aktivt agerande i såväl medlemskommunerna som de statliga trafikverken m.fl. organisationer. Styrgruppen har ett bevaknings- och beredningsansvar i följande frågor: - Bostadsbyggande; bedriva ett idé- och erfarenhetsutbyte för att bidra till ett balanserat bostadsbyggande av hög kvalitet och till acceptabla kostnadsnivåer. - Grönstruktur (hav, skog och sjöar); följa utvecklingen och verka för att Göteborgsregionens grundläggande kvaliteter bibehålls och görs tillgängliga. - Handel; följa utvecklingen och verka för att etableringar som kan få betydande påverkan på den regionala strukturen och trafiken kommer till stånd i lägen som bidrar till en utveckling enligt uppsatta mål. - Infrastruktur; följa utvecklingen och verka för att aktuell transportstrategi omsätts i kommande investeringsplanering. - Kollektivtrafik; bevaka att kommunala planer och större investeringar i infrastrukturen aktivt bidrar till att målen avseende kollektivtrafiken kan nås, samt i övrigt ta de initiativ som kan bidra till att öka kollektivtrafikens andel av det totala resandet i Göteborgsregionen. - Näringsliv; följa utvecklingen och bedöma behovet av att säkerställa tillgången på mark av strategisk betydelse för näringslivets fortsatta utveckling. - Stadsbyggande; verka för ett idé- och erfarenhetsutbyte i frågor som kan bidra till att stärka Göteborgsregionens attraktionskraft. - Miljö; följa utvecklingen inom kommunernas ansvarsområden, verka för ett idé- och erfarenhetsutbyte och ta de initiativ som utvecklingen föranleder. - Luftvård; följa utvecklingen och ta initiativ till sådana åtgärder så att gällande miljökvalitetnormer kan klaras och klimatmålen nås. - Vattenvård och -försörjning; verka för att säkra vattenkvaliteten i Göta älv med flera vattendrag och samtidigt bevaka att behovet av alternativ vatten- 12

13 täkt kan tillgodoses för att minska känsligheten av störningar vid eventuella föroreningar i Göta älv. - Klimat och sårbarhet; följa upp ny kunskap och aktuell utveckling samt verka för att arbeta in dessa frågor i all planering och samhällsbyggande. De politiska syftena bakom EUs strukturfonder fungerar väl som stöd i Göteborgsregionens arbete med att utveckla en långsiktigt hållbar regional struktur. Delar av GRs arbete kring uthållig tillväxt kan sannolikt komma i fråga för delfinansiering genom EUs gränsregionala, transnationella och interregionala program. Det ligger en särskild utmaning i att identifiera hur medel från dessa fonder kan komma till nytta i GRs fortsatta arbete. Arbetsformer Förbundsstyrelsen har pekat på betydelsen av att stärka analysen och kunskapsuppbyggnaden i frågor som rör regional utveckling. En god omvärldsbevakning ger förutsättningar för ett tidigt och målinriktat agerande i viktiga frågor från såväl GRs som medlemskommunernas sida. GRs roll som regionplaneorgan ger styrgruppen möjlighet att låta utreda och planera för de frågor som bedöms vara av betydelse för Göteborgsregionens utveckling. Under senare år har i praktiken andra arbetsformer valts. GR är genom styrgruppen bärare av det regionala perspektivet inom de aktuella sakområdena samt verkar genom medverkan från såväl politisk som tjänstemannanivå i en rad nätverk, arbets-, lednings- och styrgrupper. I vissa frågor bildas partnerskap för att på så sätt skapa resurser för gemensam kunskapsuppbyggnad och/eller erfarenhetsutbyte. Ett viktigt stöd ges av de chefsnätverk som finns inom GR för styrgruppens del i första hand kommundirektörer, stads-/ samhällsbyggnadschefer och miljöchefer, men även kunskap från andra grupperingar är av betydelse. Härutöver finns nätverk som bildats särskilt för arbetet inom prioriterade temaområden, t.ex. bostäder, infrastruktur, handel samt mark för näringslivet. Inom miljöområdet sker ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte i nätverksform. GR arbetar på tjänstemannanivå inom kunskapsnätverket HUR I nätverket ingår representanter på ledande nivå från 14 organisationer som arbetar med infrastrukturfrågor i Göteborgsregionen. Inom nätverket sker en kunskapsuppbyggnad och ett erfarenhetsutbyte i frågor som rör hållbar regional utveckling och transportinfrastruktur. Löpande verksamhet externa nätverk, särskilda uppdrag och projekt GR deltar på såväl politisk som tjänstemannanivå i nätverk och har uppdrag som direkt eller indirekt faller inom ramen för styrgruppens ansvarsområde. Dessa, vilka bedöms vara aktuella även under 2009, är bl.a. - ARC; GR är medlem i Airport Regions Conference och har organisationens uppdrag att svara för generalsekretariatet, ett uppdrag som troligen förlängs t.o.m DART; GR medverkar, tillsammans med Vägverket, Banverket, Västtrafik m.fl. parter i projektet Driftsättning av regional transportinformatik, som syftar till att underlätta för trafikanter och resenärer genom informationsåtgärder. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad är styrgrupp för projektet. - Europakorridoren; GR är medlem i organisationen och verkar aktivt i dess olika grupperingar för att bl.a. få Götalandsbanan till stånd. - Grön kemi; GR samverkar tillsammans med länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg inom ramen för projektet Grön kemi, som syftar till att skapa en renare miljö. För närvarande drivs ett projekt, Clean shipping, i syfte att reducera sjöfartens miljöpåverkan. - Göta älvs vattenvårdsförbund; GR har uppdraget att administrera förbundets verksamhet. GR har tillsammans med vattenvårdsförbundet bildat ett vattenråd för Göta älv som en följd av arbetet för att klara kraven i EUs vattendirektiv. - Göteborgsregionens luftvårdsprogram; GR företräder medlemskommunerna i programmet, som även omfattar länsstyrelsen i Västra Götalands län och medlemmar från näringslivet. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad utgör den politiskt tillsatta delen av styrgruppen för luftvårdsprogrammet. - Kalkning; GR svarar på uppdrag av länsstyrelserna och ett flertal medlemskommuner för kalkning av stora delar av Göteborgsregionen. Villkoren för uppdraget ses över under Miljösamverkan Västra Götaland; projektet, som är en samverkan mellan Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen i Västra Götalands län, kommunför- 13

14 bunden (inkl. GR) och kommunernas miljöförvaltningar, syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet. - Via Lappia; GR är medlem i intresseorganisationen, som arbetar för att stärka stråket E45 (tidigare riksväg 45) i hela dess stäckning. Strategiska satsningsområden Styrgruppen har, som framgått ovan, ett betydande ansvar för att följa och arbeta med en rad frågor inom sakområdena miljö och samhällsbyggnad. Inriktningen av arbetet under 2009 kommer även att bestämmas av utfallet av dels det rådslag kring strukturbild för Göteborgsregionen som kommer att genomföras under vintern/våren 2008, dels det handlingsprogram för den framtida kollektivtrafiken (K2020) som läggs fram till förbundsstyrelsen under Det är därför inte möjligt, eller ens önskvärt, att under våren 2008 med bestämdhet peka ut strategiska satsningsområden för En slutsats som dock redan nu kan dras är att ett förstärkt fokus kommer att behöva läggas på klimat- och sårbarhetsfrågor. Följande strategiska frågor är aktuella inför Hållbarhetsmodellen; styrgruppen har fått ett uppdrag från förbundsstyrelsen att utveckla tankarna kring den s.k. hållbarhetsmodellen med de tre dimensionerna (den ekonomiska, ekologiska respektive sociala). I samband med arbetet kring uthållig tillväxt har pekats på att modellen bl.a. berör utmaningar i att minska utsläppen av koldioxid, oljeberoendet och de sociala klyftorna. - ÖP-översikt; ett arbete med att digitalt sammanställa kommunernas översiktplaner har påbörjats. I förlängningen av detta arbete ligger frågan om att utveckla en gemensam infrastruktur och gemensam kompetens för en interaktiv planering i Göteborgsregionen. - Mark för näringslivet; för att säkerställa regionens konkurrenskraft krävs att näringslivets behov av att utvecklas/investera kan tillgodoses. I samverkan med BRG och medlemskommunerna pågår ett arbete för att kunna tillgodose näringslivets behov och samtidigt verka för att stärka den regionala strukturen. - Göta älv; älven är ett avgörande strukturerande element i Göteborgsregionen och har en rad strategiska funktioner. Arbete med att säkerställa den framtida dricksvattenförsörjningen pågår. Detta arbete bör vidgas till att även omfatta ett klimatoch sårbarhetsperspektiv samt älvens betydelse för bl.a. transporterna på, längs respektive tvärs älven. - Infrastruktur (investeringsplanering, finansiering); arbetet inför kommande nationella och regionala investeringsplaner har påbörjats och bedrivs under ledning av BRU (beredningen för regionutveckling som är ett samverkansorgan mellan kommunerna och VGRs regionutvecklingsnämnd). Under 2008 kommer arbetet att intensifieras för att under 2009 leda fram till förslag till planer att gälla för perioden Formerna för samverkan bör ses över och stärkas. Frågan om nya former för finansiering av infrastruktur har väckts av regeringen under Möjligheterna att finansiera föreslagna infrastrukturprojekt är avgörande för en framgångsrik utveckling av Göteborgsregionen. - KLIMP (klimatinvesteringsprogrammet); GR har för medlemskommunernas räkning fått pengar från Naturvårdsverket för att verka för en reducering av klimatpåverkan från transporter. Arbetet, som innebär medverkan från 10 medlemskommuner, kommer att pågå under Regional kretsloppsplan; frågan om en regional kretsloppsplan har aktualiserats redan inför Ett första steg kan, enligt en av förbundsstyrelsen ställd fråga till medlemskommunerna, komma att avse en regional avfallsplan. Frågor som därutöver är aktuella i ett regionalt samverkansperspektiv är bl.a. hanteringen av förorenad mark och lokaliseringar av olika typer av anläggningar m.m. 14

15 Sociala styrgruppen Vision I Vision Västra Götaland Det goda livet beskrivs vad som är det önskvärda tillståndet att uppnå: En god hälsa, arbete och utbildning; trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet; en god miljö där de förnyelsebara systemen värnas naturen, boendet och arbetslivet; möta behoven hos barn och ungdomar; uthållig tillväxt som skapar resurser för alla; och ett rikt kulturliv. I den sociala styrgruppens vision är det attraktivt, spännande och tryggt att bo i Göteborgsregionen. Barn och unga får möjlighet att växa upp under goda förhållanden i ett samhälle som inkluderar alla och där invånarna känner delaktighet. Främjande och tidiga insatser för barn och unga har en hög prioritet i det interkommunala samarbetet. Samverkan med andra aktörer är en central och nödvändig strategi för att skapa gynnsamma uppväxtvillkor för barn och unga. Äldre har möjlighet att utifrån sina individuella förutsättningar vidmakthålla och utveckla sina livsintressen. Bärande idé och arbetsformer Då det är allt vanligare att medborgarna bor i en kommun, arbetar i en annan och kanske har sin fritid i en tredje, kan ibland kommungränserna upplevas som ett onödigt hinder. För att stärka såväl den enskilda kommunen som Göteborgsregionen samarbetar GRkommunerna i de frågor där ett mellankommunalt samarbete ger ett mervärde för kommunerna och deras invånare jämfört med om varje kommun löser frågan på egen hand. Styrgruppen står bakom ett regionalt synsätt som innebär att en enskild kommun kan stödja gemensamma initiativ som är bra i ett regionalt perspektiv, även om det inte alltid främst gynnar den egna kommunen. Styrgruppen utgör en gemensam plattform för intressebevakning när medlemskommunerna vill påverka samhällsutvecklingen på central eller regional nivå. I vissa frågor tar styrgruppen initiativ till rekommendationer till medlemskommunerna. Dessa rekommendationer fastställs sedan av förbundsstyrelsen. Den sociala styrgruppen har, tillsammans med övriga kommunalförbund i Västra Götaland, ett nära samarbete med VästKom, som framför allt samordnar kommunerna i gränssnittfrågor kring hälso- och sjukvård i förhållande till VGR. Andra samarbetspartners är Sveriges Kommuner & Landsting, Socialstyrelsen, Sahlgrenska Akademin, universitetet, länsstyrelsen m.fl. Till stöd för att driva frågor och skapa ett erfarenhetsutbyte på det sociala området finns olika nätverk på tjänstemannanivå. FoU i Väst/GR bidrar med kunskap inom de frågeområden och projekt som styrgruppen tar sig an. Strategiska satsningsområden Brukarkraft I Vision Västra Götaland Det goda livet betonas att resurser hos varje människa ska tas tillvara oavsett kön, ursprung, funktionshinder, sexuell läggning eller religion. Det är viktigt att stödja det civila samhället och enskilda medborgares engagemang. Medborgarna önskar i allt större utsträckning kunna påverka de tjänster samhället tillhandahåller, och man efterfrågar många gånger individuellt anpassade lösningar. Styrgruppen lyfter fram goda exempel på där brukarna engagerats och fått ett inflytande eller direkt beslutande över de sociala tjänsterna samt där 15

16 socialtjänsten utvecklat sin roll som serviceorganisation. Här fungerar FoU i Väst/GR som en resurs för att visa på former för brukarkraft, men också som utvärderare av pågående satsningar. Uppföljning/utvärdering som leder till verksamhetsutveckling Att kunna följa upp sin verksamhet och jämföra den med andra kommuner har blivit allt viktigare för att löpande kunna förbättra kvalitet, ompröva sin verksamhet, och ha kontroll på kostnaderna. GR-kommunerna har sedan ett antal år utarbetat nyckeltal och andra uppföljningar, där vissa studier genomförs varje år och andra vartannat år. GR erbjuder medlemskommunerna att utarbeta Nyckeltal Äldreomsorg, Nyckeltal LSS och Nyckeltal IFO, samt tar dessutom fram Nyckeltal Försörjningsstöd och Välfärdsbilder. Nyckeltalen anpassas successivt till de alltmer omfattande uppgifter som kommunerna lämnar till den centrala nationella nivån, vilket gör att fokus kan läggas på analys av nyckeltalen snarare än på själva uppgiftsinlämnandet. Med nyckeltalen som utgångspunkt är det intressant att gå vidare och djupare analysera de kostnadsskillnader som redovisas. Under 2007 sker med stöd av FoU i Väst/GR fördjupningsstudier inom områdena IFO och funktionshinder. Om detta arbetssätt faller väl ut kan utökas till fler områden under kommande år. Regional utveckling Hållbar utveckling brukar beskrivas i den ekonomiska, miljö- och den sociala dimensionen. Indikatorerna för ekonomisk utveckling i Göteborgsregionen har de senaste åren visat genomgående positiva resultat, medan mätningar kring miljö och sociala förhållanden visat en betydligt mer splittrad bild. Den sociala obalansen kvarstår och har i vissa fall förstärkts. Det finns också en medvetenhet om att en positiv utveckling av faktorer som ingår i den sociala dimensionen är nödvändigt för att få en långsiktigt hållbar utveckling. Personalförsörjning och kunskapsutveckling År 1999 gjorde GR-kommunerna en analys över vilket rekryteringsbehov som kunde förutses inom vård- och omsorgsområdet under åren fram till Detta rekryteringsbehov beräknades till ca personer per år, vilket kommunerna i princip har kunnat klara. Under de närmaste åren kan förutses en större konkurrens om arbetskraften beroende på den förbättrade tillgången på jobb. Därför utarbetades under 2007 en ny prognos över arbetskraftsbehovet fram till år Med denna som utgångspunkt kan medlemskommunerna planera olika insatser för att säkra tillgången på utbildad personal. GR bedriver en omfattande kurs- och seminarieverksamhet för medlemskommunerna inom det sociala området. Denna omfattar såväl kortare som längre utbildningar. Utbildningarna genomförs som både öppna arrangemang och som uppdragsutbildningar. Olika typer av mötesplatsarrangemang har utvecklats under de senaste åren. Här samlas GR-kommunernas personal inom olika områden, visar upp vilken verksamhet man bedriver och har ett erfarenhetsutbyte. Exempel på sådana arrangemang är Mötesplatserna för IFO, Äldreomsorg, Psykiatri och Funktionshinder. Framtida utmaningar Samarbete mellan styrgrupperna Många av de frågeområden som kommunerna och deras invånare möter kräver gränsöverskridande arbetssätt. Det gäller att söka lösningar över administrativa och geografiska gränser samt mellan kompetensområden. De olika styrgrupperna inom GR sociala området; arbetsmarknad; miljö- och samhällsbyggnad samt Utbildningsgruppen fördjupar samarbetet i gemensamma frågor. Vidareutveckla samverkan med Västra Götalandsregionen På utförarsidan har GR-kommunerna ett upparbetat samarbete med VGR genom t.ex. LGS (SUs sjukvårdsområde) och Simba-samarbetet (Kungälvs sjukvårdsområde). Ett exempel på pågående samarbete är Västbus, där kommunernas socialtjänst och skola etablerar ett fördjupat samarbete med i första hand barn- och ungdomspsykiatrin utifrån politiskt antagna gemensamma riktlinjer. Den sociala styrgruppen bygger även upp ett samarbete med Västra Götalandsregionens beställare. 16

17 Samarbete med övriga kommunalförbund Det praktiska samarbetet med övriga kommunalförbund och VästKom, när det gäller t.ex. kompetensutveckling och Västbus, kan utvecklas ytterligare. Främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga Sociala styrgruppen har pekat ut tidiga, förebyggande insatser för barn och unga som ett prioriterat område. En utmaning är att etablera samarbete inom olika områden där barn och unga befinner sig i riskmiljöer, inte minst vad gäller våld och droger. Våld i nära relationer påverkar barns uppväxtvillkor, och här kan kommunerna samarbeta för att förbättra sina insatser. GR fortsätter att etablera samverkan med olika aktörer, som t.ex. Länsstyrelsen och Ungdomsstyrelsen. Sociala aspekter i regionplaneringen Den sociala styrgruppen arbetar med att bygga upp och redovisa kunskapen om hur de sociala förhållandena utvecklas i Göteborgsregionen. En sådan indikator kan vara t.ex. andelen fattiga barn. Forskning visar på en högre risk för sjuklighet och skador för denna grupp. Här utvecklas också ett arbetssätt för hur kunskapen om de sociala förhållandena bättre kan struktureras och integreras i övrig regionplanering. Ett samarbete sker med övriga styrgrupper inom GR, FoU i Väst, och med Göteborgs Stads projekt S2020. Insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden Med den statliga Jobb- och utvecklingsgarantin kan arbetstagare få arbete/sysselsättning/studier upp till 450 dagar. De som efter dessa 450 dagar fortfarande står utanför arbetsmarknaden ska erbjudas samhällsnyttig, varaktig sysselsättning. Denna situation inträder första gången under våren Sociala styrgruppen bör, tillsammans med styrgruppen för Arbetsmarknad, noga följa vad som händer med den grupp som efter Jobb- och utvecklingsgarantin fortfarande står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Integration En av de absolut största utmaningar som kommunerna i Göteborgsregionen står inför är att på ett bra sätt öka integrationen och minska klyftorna, så att alla får möjlighet att ingå i den gängse samhällsgemenskapen. Sociala styrgruppen, i samarbete med övriga styrgrupper, söker goda exempel på verksamheter som främjar integration och förmedlar kunskap samt kan, om medlemmarna så beslutar, även samordna medlemskommunernas insatser på detta område. EU-arbetet Genom ökade internationella kontakter kommer nya influenser. Det ställs ökade krav på att kommunerna anpassar sig till det europeiska regelverket men också tar tillvara den kunskap man kan få genom de internationella kontakterna. GR bidrar med information till medlemskommunerna om vilka praktiska möjligheter EU-samarbetet ger när det gäller kompetensutveckling och deltagande i EU-program. Dessutom kan stöd lämnas när det gäller att skapa kontakter i andra EU-länder. Europeiska Socialfonden satsar under åren sammanlagt 6,2 miljarder kr i Sverige på projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Man kommer att prioritera större projekt och projekt med breda partnerskap. Detta gör att mellankommunalt samarbete ökar konkurrenskraften vid ansökan. GR erbjuder medlemskommunerna hjälp att formulera gemensamma projekt. Implementering av den nationella ITstrategin för vård och omsorg Sedan ett par år tillbaka arbetar kommunerna och VGR med att på det lokala och regionala planet genomföra den nationella IT-strategi som beslutats av regeringen. Under 2009 införs den webbaserade modellen för SMVP, Samordnad Vårdplanering, (information avseende patienter som flyttar mellan sjukhus, primärvård och kommunens vård). Samtidigt pågår projektet Vården på webben, som syftar till att medborgarna via nätet ska få tillgång till vårdinformation och kontakt med vårdgivarna. GR samarbetar i dessa frågor med VästKom. Harmonisera reglerna för färdtjänst, sjukresor och kollektivtrafik Kommuninvånare i aktiv ålder har sedan ett antal år kunnat göra regionala resor inom ramen för ett och samma biljettsystem. För dem som är beroende av färdtjänst och sjukresor finns inte samma flexibilitet, utan resandets längd, frekvens och betalning beror på vilken typ av samhällsbetald resa man utnyttjar och i vilken kommun man bor. Styrgruppen verkar för 17

18 en harmonisering av reglerna för färdtjänst, sjukresor och kollektivtrafik. Vårdcollege Styrgruppen har tillsammans med Utbildningsgruppen tagit ett initiativ som ska prövas av medlemskommunerna; att samla utbildningsanordnare och arbetsgivare inom vård- och omsorgsområdet inom ramen för Vårdcollege. Det är ett arbetssätt som syftar till att kvalitetssäkra utbildningarna på gymnasie- och KY-nivå, samt att höja statusen på yrken inom vården. En tillgång för Vårdcollege är att det genom Meritea AB även finns valideringsmöjligheter. FoU i Väst/GR Vision För att förverkliga visionen om det goda livet och stärka en hållbar utveckling i Göteborgsregionen krävs ett systematiskt och gränsöverskridande lärande över organisations- professions- och geografiska gränser. FoU i Väst/GR ska ha en självklar roll och vara en resurs i detta sammanhang. Bärande idé och löpande verksamhet FoU i Väst/GR ska stärka vardagsnära kunskapsutveckling och regionalt lärande genom att synliggöra erfarenheter och befintliga kunskaper inom ett brett kunskapsfält, utveckla ny kunskap och visa på goda exempel. Genom ett nära samarbete med högskolor och universitet samt med övriga FoU-verksamheter i Västra Götaland inom välfärdsområdet ges goda förutsättningar för att utifrån kunskap och beprövad erfarenhet möta människors behov av trygghet, gemenskap, god hälsa och delaktighet under livets alla skeden. Arbetsformer Studier, utvärderingar och cirklar samt dialogtillfällen för erfarenhetsutbyte initieras av GR-kommunerna samt av hälso- och sjukvården i VGR. FoU-projekt med brukarperspektiv och/eller fokus på samverkan prioriteras. Arbetssätten för FoU-projekten utvecklas genom dialog med berörda, och resultat återförs kontinuerligt till verksamheterna för att på så vis bidra till lärande och verksamhetsförbättringar. Erfarenheter från enskilda projekt sprids inom GR genom tidningen FOURUM, nyhetsbrev, rapporter, seminarier, nätverk och webbplats. Seminarier för politiker, medarbetare och chefer anordnas kontinuerligt, ofta i samarbete med medlemskommunerna och/eller VGR, Göteborgs universitet, Vårdalinstitutet, Sahlgrenska akademin, Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. FoU i Väst/GR ska verka för en långsiktighet och ett arbetssätt som främjar lärande på arbetsplatserna så att kunskaper och beprövade erfarenheter kan leda till kunskapsutveckling samt till att verkningsfulla metoder och arbetssätt implementeras. 18

2009-01-23. Samrådsunderlag. Verksamhetsinriktning. och Budget för GR år

2009-01-23. Samrådsunderlag. Verksamhetsinriktning. och Budget för GR år 2009-01-23 Samrådsunderlag Verksamhetsinriktning och Budget för GR år 2010 2009-01-23 Förslag till Verksamhetsinriktning och Budget för GR år 2010 Utveckling av Göteborgsregionen en kontinuerlig dialog...

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning 2010-05-07 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år 2011 2010-05-07 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år 2011 Göteborgsregionen tar höjd för nya utmaningar...4 Utgångspunkter för årets budgetprocess...8

Läs mer

Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013.

Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013. Handlingsplan 2013 Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013. Verksamhetsinriktning 2013 fastställt av

Läs mer

Förslag på brev till förbundsstyrelsen

Förslag på brev till förbundsstyrelsen FOU I VÄST/GR Diskussionsunderlag för sociala styrgruppen Förslag på brev till förbundsstyrelsen FoU i Väst/GR har funnits sedan 1999 som en resurs för kunskapsutveckling och regionalt lärande inom välfärdsområdet

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

FoU i Väst/GR Verksamhetsinriktning 2012

FoU i Väst/GR Verksamhetsinriktning 2012 2010-10-28 Elisabeth Hajtowitz FoU i Väst/GR Verksamhetsinriktning 2012 Verksamhetsinriktningen har arbetats fram av GR:s sociala styrgrupp. Inriktningen anger huvuddragen för verksamheten vid FoU i Väst/GR

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Samrådsunderlag. Förslag till Verksamhetsinriktning. och Budget

Samrådsunderlag. Förslag till Verksamhetsinriktning. och Budget 2007-01-15 Samrådsunderlag Förslag till Verksamhetsinriktning och Budget för GR år 2008 2007-01-15 Samrådsunderlag Förslag till Verksamhetsinriktning och Budget för GR år 2008 GRs roll i regional samverkan...

Läs mer

2012-01-17. Samrådsunderlag. Verksamhetsinriktning. och Budget för GR år

2012-01-17. Samrådsunderlag. Verksamhetsinriktning. och Budget för GR år 2012-01-17 Samrådsunderlag Verksamhetsinriktning och Budget för GR år 2013 Index Arbetsmarknadspolitik i förändring...11 Barn och unga...20 Bostadsbyggande...16 Brukarens inflytande och medskapande...19

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området - Uppdraget som försvann Utredningens syfte och frågeställningar Syfte Rapportens ska fungera som ett diskussions- och beslutsunderlag

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 för VästKom Beslutad i styrelsen den 28 november 2014 1 1. Inledning VästKoms verksamhetsplan beskriver huvuddragen i de verksamheter och aktiviteter som vi ser framför oss för 2015.

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Regional satsning på vuxnas lärande

Regional satsning på vuxnas lärande PM 2008-11-18 Förslag till Regional satsning på vuxnas lärande Bakgrund och motiv Den arbetsgrupp som tillsatts för att på Utbildningsgruppens uppdrag ta fram ett underlag som ger möjlighet för Utbildningsgruppen

Läs mer

GR:s uppdrag

GR:s uppdrag GR:s uppdrag Social hållbarhet på agendan i flera nätverk Samhällsbyggnadschefer Socialchefer Nätverket för EU-samordnare Mistra Urban Futures-nätverket Nätverket för hållbart resande Förslag på inriktning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2013 Styrgruppen för arbetsmarknad

Verksamhetsinriktning 2013 Styrgruppen för arbetsmarknad Verksamhetsinriktning 2013 Styrgruppen för arbetsmarknad Styrgruppens roll Styrgruppen för arbetsmarknad är en politisk beredningsgrupp för GRs förbundsstyrelse. GR är en plattform för det kommungemensamma

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands kommuner och landsting inför mandatperioden 2014 2018 Västmanlands kommuner och landsting har alltid arbetat

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen är ett beredande organ till GRs styrelse. Styrgruppen ska arbeta för -gemensam analys och gemensamt agerande -att skapa arenor

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005 Till Direktionsmötet den 9 december 2005 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2006 Kommunalförbundets roll Den geografiska närheten och medlemskommunernas i många hänseenden starka inbördes

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Internationellt arbete Till nytta för vem eller vad? Brukare - patienter? Kommuner, landsting och regioner? Verksamheten FoU? Forskare? Andra medarbetare? www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

GRs årsredovisning 2009 2010-04-12. Göteborgsregionens kommunalförbund

GRs årsredovisning 2009 2010-04-12. Göteborgsregionens kommunalförbund 2010-04-12 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2009 1 Index ARC Airport Regions Conference... 15 Barn och unga... 19 Bostadsbyggande... 14 Brukares röster... 20 Brukarkraft... 16 Brukarkraft

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Datum Bilaga till protokoll styrelsen 2007-12-14 Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Kommunförbundet Skånes vision att anta vision för förbundet enligt bifogade

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 137/14 2014-10-08 Kf 39 1 Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun Riktlinjer för introduktion av nya medborgare INNEHÅLLSFÖRETCKNING

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Sociala styrgruppen

Sociala styrgruppen Sociala styrgruppen Den sociala styrgruppen är GRs förbundsstyrelses politiska beredningsgrupp inom socialtjänstens område. Samarbetet mellan GRkommunerna på det sociala området bygger på de initiativ

Läs mer

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Västra Götalandsregionen och arbetsmarknadsfrågor igår, idag, imorgon Erfarenheter av finanskrisen ledde till

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer