AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se"

Transkript

1 BESLUT ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät DATUM DIARIENR AKTBIL. 19 Sökande B2 Bredband AB, Box STOCKHOLM Motparter TeliaSonera AB (publ), Stab Juridik Regulatoriska frågor FARSTA TeliaSonera Network Sales AB, Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA Saken Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (EkomL) prövning av tvist i fråga om skyldigheter i Post- och telestyrelsens beslut om skyldigheter den 24 november 2004 i ärende med diarienr ; mer specifikt byte av bandplan (från 997 till 998) för viss LLUB-tjänst. Post- och telestyrelsens avgörande 1. Post- och telestyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation följande. Teliasonera AB/TeliaSonera Network Sales AB ska, i de telestationer i vilka B2 Bredband AB idag använder VDSL-utrustning som följer bandplan 997, ge B2 Bredband AB möjlighet att till och med den 1 oktober 2011 använda VDSL-utrustning som följer bandplan 997. Följande reservation ska dock gälla från och med den 31 mars Begär någon operatör eller TeliaSonera AB/TeliaSonera Network Sales AB att få etablera utrustning som följer bandplan 998 i någon av dessa telestationer eller därtill tillhörande accessnät ska B2 Bredband, inom tre månader från det att TeliaSonera AB/TeliaSonera Network Sales AB skriftligen till B2 Bredband AB meddelat att sådan begäran mottagits, avveckla dess 997-utrustning vid berörd telestation eller anpassa denna till bandplan 998. POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON FAX E-POST WEBBADRESS

2 2 2. PTS avslår B2 Bredbands yrkande i förstahand att PTS ska fastställa att TeliaSonera AB/TeliaSonera Network Sales AB inte får genomföra bytet av bandplan förrän tidigast den dag som infaller sedan tolv månader förflutit från, dels det att TeliaSonera AB/TeliaSonera Network Sales AB har tillhandahållit B2 Bredband AB all relevant information avseende kopparnätets fysiska sträckning och regler för kopparnätets nyttjande för utbyggnad av den s.k. VDSL2-tekniken, dels att B2 Bredband AB förklarat sig acceptera den tillhandahållna informationen, yrkande i andrahand att PTS ska fastställa att TeliaSonera AB/TeliaSonera Network Sales AB inte har rätt att genomföra byte av bandplan 997 till bandplan 998 på de tidpunkter och de villkor i övrigt som TeliaSonera AB/TeliaSonera Network Sales AB aviserat och yrkande i fjärdehand att PTS ska fastställa att TeliaSonera AB/TeliaSonera Network Sales AB inte får införa den nya bandplanen 998 i de telestationer där B2 Bredband AB idag har utrustning som nyttjar bandplan 997 utan överenskommelse i varje enskilt fall med B2 Bredband AB. 3. Post- och telestyrelsen erinrar om att beslutet gäller omedelbart. Bakgrund Bandplan är en benämning på hur TeliaSonera AB:s (TeliaSonera) accessnät frekvensmässigt är uppdelat för upp- och nedströms transmission för xdslteknik. Efter samråd inom en arbetsgrupp som leddes av Post- och telestyrelsen (PTS) enades branschen för tre år sedan om att bandplan 997 skulle användas för VDSL-system i accessnätet. Den 15 september 2006 gick TeliaSonera Network Sales AB (TeliaSonera) ut med en enkät om hur branschen ställde sig till att byta bandplan från 997 till 998. Bolaget meddelade den 14 mars 2007 i ett nyhetsbrev att från och med den 15 augusti 2007 kommer enbart bandplan 998 att få tillämpas i det kopparbaserade accessnätet. B2 Bredband AB (B2 Bredband) har därefter begärt tvistlösning vid PTS för att förhindra bytet av bandplan på de av TeliaSonera aviserade villkoren. Yrkanden och inställning B2 Bredbands yrkanden 1. B2 Bredband har i förstahand yrkat att PTS, i enlighet med myndighetens beslut om fastställande av särskilda skyldigheter avseende kopparaccess 1 (Skyldighetsbeslutet), ska fastställa att TeliaSonera har rätt att genomföra byte av bandplan från bandplan 997 till bandplan 998 tidigast den dag som infaller sedan tolv månader förflutit från dels det att TeliaSonera har tillhandahållit B2 Bredband all relevant information avseende kopparnätets fysiska sträckning och regler för kopparnätets nyttjande för utbyggnad av den s.k. VDSL2-tekniken, dels B2 Bredband förklarat sig acceptera den tillhandahållna informationen, vilken förklaring inte får förvägras om TeliaSonera visar att B2 Bredband har fått tillgång till 1 PTS beslut den 24 november 2004, /23 b.

3 3 samma information i berörda hänseenden som verksamheterna inom TeliaSonera-koncernen har tillgång till. 2. B2 Bredband har i andrahand yrkat att PTS ska fastställa att TeliaSonera inte har rätt att genomföra byte av bandplan från bandplan 997 till bandplan 998 på de tidpunkter (15 augusti 2007 respektive 31 mars 2008) och de villkor i övrigt som TeliaSonera aviserat. 3. B2 Bredband har i tredjehand yrkat att PTS ska fastställa att TeliaSonera får införa den nya bandplanen (bandplan 998) tidigast den 1 oktober B2 Bredband har i fjärdehand yrkat att PTS ska fastställa att TeliaSonera inte får införa den nya bandplan 998 i de telestationer där B2 Bredband idag har utrustning som nyttjar bandplan 997 utan överenskommelse i varje enskilt fall med B2 Bredband. TeliaSoneras inställning TeliaSonera har bestritt B2 Bredband:s yrkanden. Omständigheter m.m. B2 Bredband har i huvudsak anfört följande B2 Bredband köper av TeliaSonera en grossistprodukt för kopparaccess som nyttjar den s.k. VDSL-tekniken. Genom grossistprodukten får B2 Bredband tillträde till TeliaSoneras accessnät för att kunna tillhandahålla bredbandstjänster till slutkunder. Grossistprodukten för VDSL förutsätter att grossistkunden placerar in egen utrustning i TeliaSoneras telestationer. B2 Bredband har köpt tillträde baserat på VDSL-utrustning av TeliaSonera i olika omgångar och för olika telestationer alltsedan B2 Bredband har i samband härmed investerat i egen utrustning som placerats i TeliaSoneras telestationer. Genom VDSL-produkten och B2 Bredbands utrustning säljer B2 Bredband bredbandsuppkopplingar till slutkunder. Det är frågan om fullt fungerande utrustning som B2 Bredband nu antigen har börjat tjäna pengar på eller håller på att få investeringen i utrustningen betald. Såvitt avser B2 Bredbands planerade användning av den aktuella utrustningen ska noteras att den är flyttbar. B2 Bredbands investeringsbeslut baserades därför bl.a. på förutsättningen att utrustningen skulle kunna flyttas mellan olika telestationer. B2 Bredband utgick från att användningen av utrustningen skulle kunna anpassas efter förändringar i slutkundernas efterfrågan och att utrustningen skulle kunna placeras där det är mest lönsamt för B2 Bredband från tid till annan. Som framgår av nyhetsbrevet den 14 mars 2007 hade bytet av bandplan föregåtts av en enkät om bandplan under perioden 15 november 2006 till den 15 februari Enkäten tillställdes samtliga operatörer som har kopparaccessavtal med TeliaSonera. Det kan synas förvånande att samtliga operatörer tillfrågades om vilken av bandplanerna 997 respektive 998 de förordar, eftersom det såvitt känt

4 4 bara är B2 Bredband som nyttjar VDSL-utrustning och bandplan 997 idag. Förklaringen är att valet av bandplan har betydelse för den kommande VDSL2- produkten, vilken TeliaSonera räknar med att fler operatören än B2 Bredband kommer vilja köpa. Enligt nyhetsbrevet visade svaren på enkäten att majoriteten förordar bandplan 998 framför 997. B2 Bredbands eget enkätsvar förordade bandplan 998, dock förutsatt att B2 Bredband genom rimliga villkor från TeliaSonera får möjlighet att migrera kunder, avveckla befintlig utrustning, installera och driftsätta ny utrustning samt leverera tjänster till kunder med hjälp av den nya bandplanen. B2 Bredband, som alltså är den enda operatören som har befintlig utrustning som direkt påverkas av bandplansbytet, begärde också att få delta i utarbetandet av de villkor och förutsättningar som ska gälla vid ett eventuellt byte av bandplan. TeliaSonera valde att bara läsa den del av B2 Bredbands enkätsvar som gällde förordandet av bandplan 998. I stället för att konstruktivt samarbeta med B2 Bredband om övergången till den nya bandplanen aviserade TeliaSonera genom nyhetsbrev den 14 mars 2007 självsvådligt att byte av bandplan kommer att ske redan den 15 augusti Det bandplansbyte som TeliaSonera aviserat ska genomföras abrupt och innebär att B2 Bredbands utrustning över en natt blir värdelös. Det ska särskilt noteras att det aviserade bandplansbytet får denna dramatiska effekt bara för B2 Bredband. TeliaSonera självt drabbas inte eftersom TeliaSonera, såvitt B2 Bredband känner till, idag inte i någon beaktansvärd omfattning använder VDSL-utrustning på bandplan 997. Detsamma gäller övriga operatörer. Det finns inte några skäl av teknisk natur eller av annat slag som nödvändiggör ett så abrupt byte av bandplan som TeliaSonera har aviserat. Sålunda är det fullt möjligt att använda den nya bandplan 998 parallellt med den befintliga bandplan 997 i samma telestation. Enda begränsningen är att VDSLutrustning med olika bandplaner inte kan samexistera i gemensamma kablar. Denna begränsning utgör dock inget problem eftersom B2 Bredband självfallet inte kommer att vilja använda VDSL-utrustning anpassad för bandplan 998 i de kablar där B2 Bredband önskar fortsätta använda VDSL-utrustning anpassad för bandplan 997. Att bytet av bandplan inte behöver ske för hela accessnätet eller ens för viss telestation styrks av att TeliaSonera i förhandlingsmöte med B2 Bredband gått med på viss uppluckring av det aviserade bandplansbytet. Sålunda har TeliaSonera erbjudit B2 Bredband dispens fram till 31 mars 2008 men bara såvitt avser befintliga 997-stationer, varmed avses att erbjudandet omfattar telestationer där B2 Bredband idag har installerat VDSL-utrustning anpassad för bandplan 997. Denna dispens hade TeliaSonera givetvis inte kunnat erbjuda om det var ett absolut krav från tekniksynpunkt att bandplansbytet behöver ske vid samma tidpunkt för hela accessnätet eller för varje enskild station. TeliaSonera har härefter erbjudit att den nyss beskrivna dispensen till den 31 mars 2008 i enskilda fall kan komma att förlängas. Sådan förlängning skulle dock förutsätta att parterna är överens, eller med andra ord att TeliaSonera går med på

5 5 förlängningen. TeliaSonera skulle med detta förslag kunna vägra förlängning av dispensen utan angivande av skäl. Att det ursprungliga aviserade bandplansbytet är oacceptabelt för B2 Bredband har framgått ovan. Detsamma gäller den erbjudna dispensen, dels eftersom den omfattar för kort tid för att B2 Bredband ska hinna få lönsamhet på utrustningen innan den måste kasseras, dels eftersom B2 Bredband förvägras möjligheten att flyta utrustning till andra telestationer där det skulle vara lönsamt för B2 Bredband att placera densamma. TeliaSoneras senaste erbjudande om att fristen till den 31 mars 2008 eventuellt kan komma att förlängas i enskilda fall är vidare för oprecist och osäkert för att B2 Bredband ska kunna planera det fortsatta användandet av utrustningen och migreringen av slutkunderna. Det är orimligt och oacceptabelt att det ska vara upp till TeliaSonera att bestämma vid vilken tidpunkt B2 Bredband ska upphöra använda utrustning och migrera slutkunder. Bandplansbytet är oacceptabelt ur ytterligare en aspekt av central betydelse. TeliaSonera har ingen färdig plan eller lösning för hur migrering av kunderna ska ske till den nya tekniska utrustningen som baseras på bandplan 998. TeliaSonera har inte ens bidragit med nödvändig information i detta hänseende. B2 Bredband saknar därmed möjlighet att planera för migrering av kunderna och utfasning av den befintliga utrustningen. Det är därmed oundvikligt att det kommer att uppstå avbrott i leveransen av bredbandstjänsten till B2 Bredbands kunder. Detta gäller oavsett om bandplansbytet genomförs den 15 augusti 2007 eller den 31 mars Att leveransavbrott kommer att uppstå är självfallet oacceptabelt för såväl B2 Bredband som dess slutkunder. Bandplansbytet är vidare oacceptabelt ur kommersiellt perspektiv som bottnar i en vägran från TeliaSonera att tillhandahålla information. För att kunna bedöma vilken typ av utrustning B2 Bredband ska ersätta den aktuella utrustningen för bandplan 997 med, är det nödvändigt att B2 Bredband får tillgång till information avseende hur TeliaSonera avser att bygga ut nästa generations accesser. Beroende på hur TeliaSoneras planer för utbyggnaden av s.k. VDSL2 ser ut, kan det visa sig vara kommersiellt fullständigt bortkastat att över huvud taget investera i utrustning i telestationer. TeliaSoneras plan för VDSL2-utbyggnaden kan nämligen mycket väl innebära att TeliaSoneras avser att helt överge dess telestationer. B2 Bredband behöver därför information från TeliaSonera avseende den planerade utbyggnaden för de telestationer där B2 bredband idag har samlokalisering i allmänhet och de telestatiner där B2 Bredband idag har installerat VDSL-utrustning för bandplan 997 i synnerhet. B2 Bredband har begärt sådan information från TeliaSonera, som vägrat tillmötesgå B2 Bredbands begäran. Förutom att det föreligger svårigheter att av rent tekniska skäl genomföra migrering av kunder till de av TeliaSonera utsatta tidpunkterna, föreligger således även ett rent kommersiellt hinder av allvarligt slag för att B2 Bredband ska kunna migrera kunderna till de av TeliaSonera angivna tidpunkterna. Eftersom TeliaSonera vägrar tillhandahålla den efterfrågade informationen enligt vad nyss beskrivits, tvingas B2 Bredband med de frister TeliaSonera bestämt i princip att gissa vilken utrustning som är lämplig att ersätta den utgående utrustningen med. Dessa gissningar kan i efterhand visa sig mycket omlämpliga och dyra för B2 Bredband. B2 Bredbands enda alternativ är att helt enkelt säga upp avtalen med

6 6 de berörda slutkunderna och hänvisa dem till att skaffa bredband via annan operatör. Att B2 Bredband på detta sätt försvinner som alternativ för slutkunderna kan inte anses förenligt med de syften som bär upp Skyldighetsbeslutet och lagen om elektronisk kommunikation, d.v.s.att främja konkurrensen och gynna slutanvändarna. Det är uppenbart att TeliaSonera inte skulle ha genomfört bandplansbytet så abrupt som aviserat, om TeliaSonera skulle behövt kassera egen utrustning och om leveransavbrott till de egna slutkunderna kunde påräknas. Att TeliaSonera inte tar samma hänsyn till B2 Bredband och dess slutkunder utgör ett flagrant missbruk av TeliaSoneras monopolställning. Eftersom det kan tas för givet att TeliaSonera inte skulle ha agerat på detta sätt mot sig självt, kan agerandet även betecknas som diskriminerande. Bandplansbytet är rättsligt sett att kvalificera som en återkallelse av tillträde. Återkallelse av en tidigare tillgodosedd rimlig begäran om tillträde enligt Skyldighetsbeslutet får inte ske hur som helst. En återkallelse av tillträde är underkastad samma restriktioner för TeliaSonera som en vägran att bevilja tillträde. En återkallelse av tillträde kan bara vara förenlig med Skyldighetsbeslutet om den är saklig motiverad och står i proportion till de följder för konkurrensen som återkallelsen medför. Bytet av bandplan som TeliaSonera aviserat är inte motiverat av sådana sakliga skäl som kan göra återkallelsen av tillträdet tillåtligt enligt Skyldighetsbeslutet. Bytet av bandplan för tvärtom med sig mycket allvarliga nackdelar för B2 Bredband och dess slutkunder om det genomförs som aviserat. För det fall det aviserade bandplansbytet inte är att betrakta som en återkallelse av tillträde är det i vart fall fråga om en förändring av förutsättningarna för ett redan beviljat tillträde. Det är självklart att TeliaSonera såvitt avser sådant tillträde som omfattas av Skyldighetsbeslutet sedan tillträde väl beviljats inte kan ändra förutsättningarna för tillträde hur som helst och utan hänsynstagande till motpartens intressen. B2 Bredband gör inte gällande att TeliaSonera inte kan ändra förutsättningarna för ett redan beviljat tillträde. Teknikutvecklingen, säkerhetsaspekter och annat kan göra att detta är fullt motiverat. B2 Bredband gör emellertid gällande att varje förändring av förutsättningarna för ett beviljat tillträde ska vara rimlig och sakligt motiverad samt i vederbörlig utsträckning beakta den aktuella operatörens intressen. En självklar begränsning som följer av skyldigheten om ickediskriminering är också att TeliaSonera inte kan genomdriva förändringar på sätt och villkor som TeliaSonera inte skulle tillämpa mot sig självt. Huruvida förändringen är rimlig måste bedömas i varje enskilt fall, dvs. för varje telestation där B2 Bredband har placerat VDSL-utrustning avsedd för 997- bandplanen. Lönsamhetsaspekter, migreringsförutsättningar och möjligheterna att genomföra bandplansbytet utan leveransavbrott varierar från telestation till telestation.

7 7 Avsaknaden av relevant information gör det omöjligt för B2 Bredband att ta ställning till vilken typ av utrustning som det är lämpligt och kommersiellt vettigt att ersätta den befintliga utrustningen för bandplan 997 med. Det är härvid mycket viktigt att framhålla, att utbyggnaden av VDSL2 kan innebära fundamentala förändringar av kopparnätet. Exempelvis kan TeliaSonera besluta att helt överge en viss telestation för att flytta utrustningen till kopplingsskåp eller källare. Andra operatörer har ingen som helst information om kopparnätet i dessa delar. Eftersom B2 Bredband således vare sig känner till TeliaSoneras planer för utbyggnaden av VDSL2 eller har nödvändig information om relevanta delar av kopparnätet, har B2 Bredband ingen möjlighet att analysera var och i vilken omfattning B2 Bredband bör installera utrustning för VDSL2. Därmed har B2 Bredband ingen möjlighet att fastställa på vilka stationer det är kommersiellt motiverat att satsa på bandplan 998; bandplan 998 är ju den bandplan som ska användas för VDSL2. B2 Bredbands begäran om information är en i sammanhanget mycket rimlig begäran. Det bör vara självklart att B2 Bredband inte ska tvingas utstå bytet av bandplan och kassera befintlig utrustning utan tillgång till den information som behövs för att kunna fatta beslut om vilken utrustning man ska ersätta den kasserade utrustningen med. TeliaSonera har i huvudsak anfört följande Tvisten rör endast avveckling av frekvensbandplanen 997 och villkoren för avvecklingen. Frågan regleras inte av Skyldighetsbeslutet varför PTS inte har någon möjlighet att reglera frågan. Övergången från frekvensbandplan 997 till 998 hänför sig till villkor för användande av kopparaccess. Det är fråga om en ändring av en teknisk parameter. Det är således inte någon fråga om återkallelse av ett tidigare beviljat tillträde eller någon tillåten ändring av förutsättningarna för ett redan beviljat tillträde för B2 Bredband. Beslutet om byte av bandplan har skett först efter operatörernas synpunkter inhämtats. B2 Bredband förordar själv den bandplan som föreslagits. Övergången till ny bandplan torde inte ha kommit särskilt överraskande för B2 Bredband. B2 Bredband vill således kunna behålla redan installerade VDSL-modem som följer bandplan 997 fram till oktober B2 Bredband har själva i samband med enkäten förespråkat en övergång till 998 men vill nu inte att det ska ske på ett sätt som tvingar B2 Bredband att byta utrustning före I B2 Bredbands enkätsvar har dock bolaget inte indikerat så lång avvecklingstid och synes ha övervägt konsekvenserna med ett byte av frekvensplan. Frekvensbandplanerna 997 och 998 kan inte samexistera i samma kabel vilket innebär att B2 Bredband blockerar för andra operatörer att installera VDSLmodem som följer bandplan 998. Det är TeliaSoneras uppfattning att bandplan 998 måste följas från och med den 15 augusti 2007 på de stationer där det idag inte finns 997 installerat. Det innebär

8 8 att B2 Bredband inte kommer att kunna flytta dess VDSL-utrustningar mellan stationer. Skulle B2 Bredband ges möjligheten att flytta mellan olika stationer skulle B2 Breband effektivt kunna hindra all utbyggnad av VDSL för nya operatörer. För att ge nya aktörer möjlighet at komma in på telestationer måste 997 fasas ut från stationer där den används. Detta sker på ett rimligt sätt som kan anpassas till andra operatörers behov och tillgång till kommersiellt gångbar VDSLutrustning som tillämpar bandplan 998. Det ligger i TeliaSoneras intresse att en överenskommelse kommer till stånd som är i parternas och marknadens intresse. TeliaSonera har därför föreslagit B2 Bredband en dispens till den 31 mars 2008 för utfasning av 997, med eventuell förlängning. B2 Bredband har dock inte godtagit förslaget. Vad avser TeliaSoneras planer för utbyggnad av VDSL2 är det TeliaSoneras uppfattning att B2 inte har rätt till sådan information. En skyldighet att kommunicera interna affärsplaner omfattas inte av skyldighetsbeslutet. B2 Bredband har yrkat att tiden för avvecklingen bör fastställas till viss rimlig tid efter att B2 Bredband fått information som inte kan specificeras konkret och som B2 Bredband förklaras sig nöjd med. Konsekvenser av bifall till ett sådant oprecist yrkande går inte att förutse. Det troliga är dock att det missgynnar utvecklingen på marknaden. Skäl Tillämpliga bestämmelser I 7 kap. 10 EkomL föreskrivs följande. Uppkommer det en tvist mellan dem som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller tillhörande tjänster i fråga om skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter, tillståndsvillkor eller beslut om förpliktelser som meddelats med stöd av lagen, får en part hänskjuta tvisten för avgörande av tillsynsmyndigheten. Myndigheten ska så snart som möjligt besluta i de frågor som tvisten gäller. Beslutet ska meddelas senast inom fyra månader från det att begäran kom in till myndigheten, om längre tid inte är nödvändig med hänsyn till tvistens omfattning eller andra särskilda omständigheter. PTS har med stöd av 8 kap. 6 EkomL i beslut den 24 november 2004 funnit att TeliaSonera har betydande inflytande på den svenska marknaden för tillträde i grossistledet (inklusive delat tillträde) till konventionella abonnentledningar av metall och delaccessnät uppbyggda av metallkablar, i syfte att tillhandahålla bredbands- och taltjänster (LLUB) 2. Inom ramen för detta arbete har myndigheten den 24 november 2004 beslutat om åläggande av särskilda skyldigheter för TeliaSonera på samma marknad (Skyldighetsbeslutet) 3. TeliaSonera har, i egenskap av operatör med betydande inflytande, enligt Skyldighetsbeslutet bl.a. skyldighet att på rimlig begäran ge andra operatörer tillträde till konventionella abonnentledningar av metall, vilket omfattar fullt och 2 PTS dnr /23, a. 3 PTS dnr /23, b.

9 9 delat tillträde som tillåter att hela respektive del av frekvensspektrumet i den tvinnade parkabeln används. Skyldigheten omfattar även tillträde till tillhörande installationer och de driftsstödssystem, informationssystem eller liknande funktioner som krävs för att tillgodose syftet med tillträdet. Sådant tillträde ska tillgodoses utan dröjsmål och utan att ovidkommande villkor ställs upp för tillträdet. 4 Skyldighetsbeslutet gäller omedelbart och har vunnit laga kraft. Mot denna bakgrund har TeliaSonera att fr.o.m. den 24 november 2004 efterleva de av PTS i Skyldighetsbeslutet meddelade skyldigheterna. PTS bedömning PTS behörighet Omfattas frågan om byte av bandplan av Skyldighetsbeslutet? TeliaSonera har angett som grund för dess bestridande bl.a. att tvisten endast rör tidplanen för avveckling av frekvensbandplanen 997 och villkoren för avvecklingen samt att frågan inte regleras av Skyldighetsbeslutet varför PTS inte har någon möjlighet att lösa tvisten. B2 Bredband har gjort gällande att bandplansbytet är att betrakta som en återkallelse eller en otillåten förändring av ett redan beviljat tillträde och frågan regleras därmed av Skyldighetsbeslutet. PTS gör följande bedömning Som tidigare nämnts har PTS den 24 november 2004 genom Skyldighetsbeslutet ålagt TeliaSonera att på rimlig begäran ge andra operatörer tillträde till konventionella abonnentledningar av metall och tillhörande installationer. Sådant tillträde ska tillgodoses utan dröjsmål och utan att ovidkommande villkor ställs upp för tillträdet. 5 TeliaSonera har även genom Skyldighetsbeslutet ålagts att offentliggöra ett referenserbjudande. Detta bör vara tillträckligt specificerat för att säkerställa att operatörer inte åläggs att betala för faciliteter som inte är nödvändiga för den begärda tjänsten. I referenserbjudandet ska TeliaSonera offentliggöra specificerade uppgifter om bl.a. tekniska specifikationer. Denna ska bl.a. omfatta en beskrivning av det tekniska gränssnittet för att anslutning och nyttjandet av tillträdet ska kunna ske 6. Kunskap om vilken bandplan som får används i kopparnätet är en väsentlig information för en tillträdande operatör. Bandplanen har t.ex. betydelse vid investeringar i den samlokaliserade utrustning som krävs för tillträde och som erfordras för att kunna erbjuda tjänster till slutkund. Frågan om vilken bandplan som ska användas är därmed en viktig förutsättning vid fullgörandet av ett 4 Skyldighetsbeslutet s 1, punkten 1, se även bilaga 1. 5 Skyldighetsbeslutet s 1, punkten 1, se även Bilaga 1, p Skyldighetsbeslutet s 19, se även Bilaga 1, p 5.6 samt p

10 10 tillträde. Byte av bandplan har stor betydelse för det fortsatta tillträdet, dvs. när en operatör har beviljats och även realiserat tillträdet. Ett byte av bandplan innebär att förutsättningarna för ett redan beviljat och realiserat tillträde förändras vilket kan innebära att det tidigare beviljade tillträdet fortsättningsvis inte kan nyttjas för att erbjuda tjänster till slutkund. Bytet av bandplan är att jämställa med en återkallelse av ett redan beviljat rimligt tillträde och det omfattas därmed av Skyldighetsbeslutet. PTS har således, med stöd av 7 kap. 10 EkomL, möjlighet att pröva de nu aktuella tvistiga frågorna. Processramen Enligt lydelsen av 7 kap. 10 EkomL måste det ha uppkommit en tvist för att PTS ska kunna fastställa avtalsvillkor mellan parterna. Utgångspunkten för när en tvist uppkommer är datumet för en parts anhängiggörande av begäran om tvistlösning. Enligt den ovan redovisade presumtionen är det således först fr.o.m. detta datum som PTS kan reglera tvisten mellan parterna. I förevarande ärende har B2 Bredband visserligen inkommit med begäran den 14 maj 2007 men i ansökan angett att bolaget vill ha ärendet avgjort snarast möjligt. PTS kan genom beslut reglera alla de förpliktelser och förutsättningar för dessa som är möjliga och nödvändiga enligt EkomL. Ytterst innebär detta att PTS kan, om det erfordras, reglera skyldigheterna i detalj. PTS bör dock inte reglera mer än nödvändigt i beslutet. 7 PTS är lagligen oförhindrad att föreskriva villkor som reglerar parternas mellanhavanden och som ägt rum före beslutets meddelandedag. PTS har möjlighet att föreskriva avtalsvillkor i samma omfattning som parterna skulle kunna komma överens om. De frågor som PTS har att ta ställning till, enligt B2 Bredbands yrkande, är till karaktär och innehåll inte sådana att deras giltighet behöver regleras retroaktivt. De i ärendet aktuella frågorna är istället sådana att de till sitt innehåll är avsedda att reglera nuvarande och framtida förhållanden. De aktuella avtalsvillkoren saknar i det här ärendet direkt verkan för tid som förflutit och det är därmed inte nödvändigt för PTS att reglera avtalsvillkorens retroaktivitet. PTS reglerar således de aktuella frågorna från och med dagen för beslut. Under vilka förutsättningar har TeliaSonera rätt att återkalla ett tidigare beviljat tillträde - byte av bandplan? Som angetts ovan är PTS av uppfattningen att byte av bandplan omfattas av Skyldighetsbeslutet och att ett sådant byte är att jämställa med en återkallelse av ett redan beviljat tillträde. En sådan återkallelse behöver dock inte nödvändigtvis stå i strid med Skyldighetsbeslutet. Frågan som PTS behöver ta ställning till är under vilka förutsättningar ett byte av bandplan är förenligt med Skyldighetsbeslutet. 7 Prop. 2002/03:110, s 180.

11 11 Vad gäller frågan om tillträde enligt punkten 1.1 i Bilaga till Skyldighetsbeslutet kan följande anföras. Enligt Skyldighetsbeslutet bilaga punkt 1.4 ska TeliaSonera tillgodose varje rimlig begäran från annan operatör om tillträde enligt punkt 1.1 i de fall den som begär tillträdet har avtal med slutanvändaren om bredbandsaccess via någon av TeliaSoneras existerande grossistprodukter för bredbandstillträde. Ett avslag ska grundas på objektiva kriterier såsom att det brister i möjligheterna att tekniskt genomföra tillträdet eller att ett avslag är nödvändigt för att förebygga att nätet eller dess användare skadas eller att nätets drift störs. Dominantens vägran utgör vid sådana omständigheter inte tecken på att denne utnyttjar att konkurrensen på den aktuella marknaden inte är effektiv. 8 PTS gör följande bedömning Av utredningen i ärendet följer att det aktuella bytet av bandplan föranleds av en teknikutveckling och att syftet är att optimera kopparnätets användning. Vidare har bytet av bandplan beslutats efter att berörda operatörers synpunkter hämtats in. Det kan även konstateras att B2 Bredband inte har motsatt sig bandplansbytet i sig, utan att B2 Bredband istället har motsatt sig de villkor som TeliaSonera aviserat för hur och när bandplansbytet ska genomföras. PTS bedömning är att bytet av bandplan, mot angiven bakgrund, är grundat på objektiva kriterier i det här fallet. B2 Bredband har yrkat att PTS ska fastställa att det aktuella bandplansbytet skall vara förbehållit ett antal villkor för hur bytet får genomföras. PTS har således även att ta ställning till om dessa villkor är förenliga med Skyldighetsbeslutet. PTS redovisar nedan dess bedömning i denna del. B2 Bredbands yrkande om att TeliaSonera inte får byta bandplan förrän TeliaSonera har tillhandahållit B2 Bredband all relevant information om VDSL2- utbyggnaden m.m. B2 Bredband har som en del av bolagets yrkande i förstahand begärt att PTS ska fastställa att TeliaSonera inte får genomföra bytet av bandplan förrän TeliaSonera har tillhandahållit B2 Bredband all relevant information avseende kopparnätets fysiska sträckning och regler för kopparnätets nyttjande för utbyggnad av s.k. VDSL2-utrustning. TeliaSonera har invänt att vad avser bolagets planer för utbyggnad av VDSL2 är det bolagets uppfattning att B2 Bredband inte har rätt till sådan information. En skyldighet att kommunicera interna affärsplaner omfattas inte av Skyldighetsbeslutet. Genom Skyldighetsbeslutet har TeliaSonera ålagts att ge andra operatörer insyn genom att tillhandahålla ett referenserbjudande. I Skyldighetsbeslutet anges att referenserbjudandet bör, förutom produkt- och tjänstebeskrivning av tillträde till konventionella abonnentledningar och tillhörande installationer, innehålla nödvändiga uppgifter om tekniska specifikationer och nätegenskaper, villkor för tillhandahållande och användning, prissättning och andra förhållande som behövs 8 Prop. 2002/2003:110, s 378.

12 12 för insyn i fråga om grossistprodukten för tillträde till konventionella abonnentledningar och tillhörande installationer. Den insyn som möjligheten att få tillgång till ett referenserbjudande innebär underlättar även för marknadens aktörer att säkerställa att produkten tillhandahålls på icke-diskriminerande villkor. PTS gör följande bedömning Skyldighetsbeslutet stadgar att B2 Bredband har rätt att av TeliaSonera få tillgång till sådan information som är nödvändig för tillträde. Exempel på sådan information kan vara uppgift om befintliga telestationer/kopplingsskåp, antal abonnenter som är knuten till viss telestation/kopplingsskåp, ledningslängder och geografisk placering av telestation/kopplingsskåp. B2 Bredband har i dess yrkande i förstahand begärt att PTS ska fastställa att TeliaSonera inte ska ha rätt att genomföra bytet av bandplan förrän TeliaSonera har tillhandahållit B2 Bredband all relevant information avseende kopparnätets fysiska sträckning och regler för kopparnätets nyttjande för utbyggnad av den s.k. VDSL2-tekniken samt att B2 Bredband förklarat sig acceptera den tillhandahållna informationen. Förpliktelse om insyn som TeliaSonera har ålagts genom Skyldighetsbeslutet får betecknas som en långtgående skyldighet som syftar till att aktörerna på marknaden skall ges tillgång till en tjänst eller produkt på samma villkor som TeliaSoneras egen slutkundsverksamhet. Det är dock PTS bedömning att det inte är förenligt med Skyldighetsbeslutet att genomförandet av bandplansbytet villkoras av att B2 Bredband får tillgång till all relevant information avseende kopparnätets fysiska sträckning och regler för kopparnätets utbyggnad av den s.k. VDSL2-tekniken. B2 Bredbands yrkande om att PTS ska fastställa att TeliaSonera inte får genomföra bytet av bandplan förrän tidigast den dag som infaller sedan tolv månader förflutit från, dels det att TeliaSonera har tillhandahållit B2 Bredband all relevant information avseende kopparnätets fysiska sträckning och regler för kopparnätets nyttjande för utbyggnad av den s.k. VDSL2-tekniken, dels att B2 Bredband förklarat sig acceptera den tillhandahållna informationen, ska i konsekvens med vad som ovan anförts avslås. B2 Bredbands yrkande om tidsfrister för genomförandet av bytet av bandplan 997 till bandplan 998 Bredbandsbolaget har genom dess yrkanden och utifrån vad bolaget anfört begärt att PTS ska fastställa att TeliaSonera inte får genomföra det aviserade bandplansbytet på de tider bolaget angett. Av handlingarna i ärendet framgår att bytet av bandplan innebär att B2 Bredband inte längre kommer att kunna använda den utrustning som bolaget investerat i med anledning av det tidigare beviljade tillträdet som baserade sig på bandplan 997. Vidare kommer inte B2 Bredband, att utifrån förändrade behov i dess kunders efterfrågan, kunna etablera sådan utrustning i någon annan telestation.

13 13 TeliaSonera har anfört att bandplanen 998 måste följas fr.o.m. den 15 augusti 2007 på de stationer där 997-utrustning inte finns installerat och att bandplan 997 måste fasas ut för att ge nya aktörer möjlighet att komma in på telestationer. TeliaSonera har föreslagit en dispens för B2 Bredband till den 31 mars 2008 för urfasning av bandplan 997. PTS gör följande bedömning En aspekt som bör beaktas vid bedömningen av en återkallelse av ett realiserat tillträde är att denna är proportionerlig utifrån vad som ska åstadkommas. En viktig del i en sådan bedömning är att den drabbade operatören, B2 Bredband, så långt det är rimligt, hålls skadefri. B2 Bredbands intressen av att kunna behålla och utnyttja befintlig utrustning måste alltså vägas mot betydelsen för marknaden att genomföra bytet av bandplan 997 till bandplan 998 utifrån de av TeliaSonera aviserade villkoren. Härvid måste även målen som EkomL och Skyldighetsbeslutet bygger på, dvs. att främja konkurrensen och att de elektroniska kommunikationerna ger största möjliga utbyte när det gäller urvalet av överföringstjänster samt deras pris och kvalitet, beaktas. 9 Det är PTS bedömning att det inte är rimligt att något byte av bandplan initieras förrän tidigast den 31 mars 2008 vid de stationer där B2 Bredband är etablerad med utrustning som följer bandplan 997. Detta datum ligger drygt sex månader efter datumet för detta beslut och motsvarar den tidsrymd för förändringar som B2 Bredband åtminstone har rätt att kräva vid dylika tekniska förändringar enligt gällande referenserbjudande. Från och med den 31 mars 2008 ska B2 Bredband vara tvungen att inom tre månader från det att TeliaSonera skriftligen meddelat B2 Bredband att någon operatör begär samlokalisering eller att TeliaSonera önskar att etablera sig, med sådan utrustning som kräver bandplan 998 i berörd telestation eller därtill tillhörande accessnät, avveckla eller anpassa dess utrustning så att denna följer bandplan 998. Denna tid motsvarar ungefär den tid det tar att genomföra en begäran om samlokalisering. B2 Bredband ska dock senast den 1 oktober 2011 helt ha avvecklat dess VDSLutrustning som följer bandplan 997. Genom denna övergångsperiod ges B2 Bredband möjlighet att utarbeta en plan för ett kommande byte till utrustning som följer bandplan 998 och migrering av befintliga kunder. Samtidigt beaktas även andra operatörers och TeliaSoneras önskan om att inom en rimlig tidsperiod kunna etablera sig med 998-utrustning vid de telestationer där B2 Bredband för närvarande använder sig av utrustning som följer bandplan 997. PTS avslår därmed B2 Bredbands yrkande att PTS ska fastställa att TeliaSonera inte har rätt att genomföra byte av bandplan 997 till bandplan 998 på de tidpunkter och de villkor i övrigt som TeliaSonera aviserat. Tillika avslår PTS B2 Bredbands yrkande att PTS ska fastställa att TeliaSonera inte får införa den nya bandplan 998 i de telestationer där B2 Bredband idag har utrustning som följer bandplan 997 utan överenskommelse i varje enskilt fall med B2 Bredband. 9 Prop. 2002/2003:110, s 101 f.

14 14 Underrättelse om överklagande Beslutet kan överklagas hos Länsrätten i Stockholms län, se bilaga 1. Marianne Treschow Generaldirektör Beslutet har fattats av generaldirektören Marianne Treschow. I ärendets slutliga handläggning har även enhetschefen Eva Liljefors och juristen Martin Gynnerstedt (föredragande) deltagit.

15 Bilaga 1 UNDERRÄTTELSE OM ÖVERKLAGANDE Om Ni vill överklaga detta beslut ska Ni skriva till Länsrätten i Stockholms län. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, Stockholm. Tala om i brevet vilket beslut Ni överklagar genom att ange beslutets nummer. Tala också om vilken ändring av beslutet Ni vill ha. Brevet ska skrivas under. Post- och telestyrelsen måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den dag Ni fått del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. Post- och telestyrelsen sänder överklagandet vidare till länsrätten för prövning om Post- och telestyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt. Om något är oklart kan Ni vända Er till Post- och telestyrelsen.

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

TeliaSonera skall tillhandahålla samlokalisering enligt ovan utan dröjsmål.

TeliaSonera skall tillhandahålla samlokalisering enligt ovan utan dröjsmål. UNDERRÄTTELSE DATUM 22 december 2004 VÅR REFERENS 04-14965 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab

Läs mer

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 9 maj 2005 04-13230 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik,

Läs mer

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Viktoria Arwinge Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 58 76 Viktoria.arwinge@pts.se DATUM VÅR REFERENS 19 december 2007 07-11513 TeliaSonera AB Att:

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-21 Dnr 09-7828 7 Konkurrensavdelningen Jonas Nordström 08-678 57 84 jonas.nordstrom@pts.se Sökande TeliaSonera AB, 556103-4249 Att. Per Hemrin TeliaSonera

Läs mer

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 februari 2005 04-12593 TeliaSonera AB

Läs mer

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta BESLUT DATUM DIARIENR 24 juni 2004 04-3682 AKTBIL. 20 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Peter Sigurdson Rättsavdelningen, enheten för tvistlösning 08-678 57 85 peter.sigurdson@pts.se Sökande

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, FARSTA

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, FARSTA BESLUT DATUM DIARIENR 24 maj 2004 04-43 AKTBIL. 25 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Peter Sigurdson Rättsavdelningen 08-678 57 85 peter.sigurdson@pts.se Sökande Telia Sonera Network Sales

Läs mer

Vår referens Dnr:

Vår referens Dnr: BESLUT 1(4) Datum Vår referens 2009-10-09 Dnr: 09-9138 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales AB Att:

Läs mer

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta BESLUT DATUM DIARIENR 23 juni 2004 04-3679 AKTBIL. 20 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Peter Sigurdson Rättsavdelningen, enheten för tvistlösning 08-678 57 85 peter.sigurdson@pts.se Sökande

Läs mer

Beslut om avskrivning

Beslut om avskrivning BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-06-16 Dnr: 16-357 Beslut om avskrivning Part Telia Company AB, org.nr. 556103-4249 Stab Juridik, Regulatoriska frågor 169 94 Solna Saken Tillsyn avseende nedläggning

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

31/1 31/3 31/5. Underrättelse enligt 7 kap. 4 LEK avseende beställningsrutinen för fullt tillträde (s.k. hel ledning) till kopparaccess (LLUB).

31/1 31/3 31/5. Underrättelse enligt 7 kap. 4 LEK avseende beställningsrutinen för fullt tillträde (s.k. hel ledning) till kopparaccess (LLUB). UNDERRÄTTELSE ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET,, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Viktoria Arwinge 19 december 2007 07-12195 Konkurrensavdelningen Accessnätsenheten viktoria.arwinge@pts.se TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Blockering och reservering av abonnentledningar

Blockering och reservering av abonnentledningar SKRIVELSE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 16 december 2005 05-3673/23 Till berörda bredbandsleverantörer

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera att tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnätet

Föreläggande till TeliaSonera att tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnätet BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-02-10 Dnr: 10-10678 21 Konkurrensavdelningen Peter Thörnqvist 08-678 57 93 peter.thornqvist@pts.se TeliaSonera AB, org.nr 556103-4249 och berörda dotterbolag

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(8) Datum Vår referens 2010-04-28 Dnr: 10-354 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av

Läs mer

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta BESLUT DATUM DIARIENR 23 juni 2004 04-3675 AKTBIL. 21 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Peter Sigurdson Rättsavdelningen, enheten för tvistlösning 08-678 57 85 peter.sigurdson@pts.se Sökande

Läs mer

Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-11 Dnr: 16-8191 14 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad

Läs mer

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597).

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597). FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 31 oktober 2002 02-11758 ERT DATUM ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Cecilia Östrand, teletillsyn 08-678 57 58, cecilia.ostrand@pts.se My Bergdahl,

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 14 mars 2007 07-585 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Anna-Karin Falkenstrand Enhet för Tillsyn 08-678 56 03 anna-karin.falkenstrand@pts.se

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885).

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885). BESLUT DATUM DIARIENR 12 juni 2006 06-2551 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Spektrumavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se Telenor Mobile Aviation AS Snaroyveien

Läs mer

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG BESLUT DATUM DIARIENR 14 oktober 2004 04-10068 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd 08-678 55 46 fredrik.ohlstrom@pts.se Teracom

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(10) Datum Vår referens 2010-09-08 Dnr: 10-5925 Konkurrensavdelningen Mattias Wellander 08-678 58 75 mattias.wellander@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19 BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande Itesco AB, 556574-0759 Ombud: Advokat Anna Fernqvist

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

Misstanke om underlåtenhet att tillhandahålla information på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3 a)

Misstanke om underlåtenhet att tillhandahålla information på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3 a) UNDERRÄTTELSE 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-06-17 Dnr: 14-5283 Konkurrensavdelningen Lars-Göran Hansson 08-678 58 34 lars-goran.hansson@pts.se TeliaSonera AB, org.nr. 556103-4249 Stab Juridik,

Läs mer

TeliaSonera Network Sales AB, 556458-0040. Ombud: TeliaSonera Sverige AB, 556430-0142 Stab Juridik 123 86 FARSTA

TeliaSonera Network Sales AB, 556458-0040. Ombud: TeliaSonera Sverige AB, 556430-0142 Stab Juridik 123 86 FARSTA BESLUT ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Camilla Philipson Watz Rättsavdelningen 08-678 57 41 camilla.philipson-watz@pts.se DATUM DIARIENR 12 oktober 2005 05-8347 AKTBILAGA 22 Sökande TeliaSonera

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Spektrumavdelningen 08-678 57 23 DATUM DIARIENR 4 mars 2005 05-1337 Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge AKTBIL. 6

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Föreläggande 1(8) Vår referens

Föreläggande 1(8) Vår referens Föreläggande 1(8) Datum Vår referens 2008-07-16 Dnr: 08-6271/23 Konkurrensavdelningen Robert Liljeström 0703-775869 robert.liljestrom@pts.se TeliaSonera AB Att. Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik,

Läs mer

Advokatfirma Linse&Wirgin, på uppdrag av Teledigit Scandinavia AB och

Advokatfirma Linse&Wirgin, på uppdrag av Teledigit Scandinavia AB och BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.Martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-04-23 Dnr 02-2885 Enligt sändlista Saken Ändring av den svenska

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

Motpart TeliaSonera Network Sales AB, Mårbackagatan Farsta

Motpart TeliaSonera Network Sales AB, Mårbackagatan Farsta BESLUT ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Annika Hernodh Rättsavdelningen Enheten för tvistlösning 08-678 57 66 annika.hernodh@pts.se DATUM 2006-05-10 DIARIENR 06-418 AKTBIL. Sökande Glocalnet

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7629/23 19

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7629/23 19 BESLUT 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7629/23 19 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande Infodata AB, 556197-9740 Ombud: Advokat Ola Hansson

Läs mer

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00

Synpunkter skall vara PTS tillhanda senast den 23 oktober 2009 och skickas till emma.nilimaa@pts.se. Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-10-05 Dnr: 07-11741/23 1(5) Konkurrensavdelningen Emma Nilimaa 08-678 57 63 emma.nilimaa@pts.se Samråd om ekonomiskt utrymme i prisregleringen av bitströmstillträde

Läs mer

Tvistlösning - fråga om PTS behörighet att pröva en oreglerad tjänst

Tvistlösning - fråga om PTS behörighet att pröva en oreglerad tjänst BESLUT 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-03-15 Dnr: 10-9917/2.12 20 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Tvistlösning - fråga om PTS behörighet att pröva en oreglerad

Läs mer

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad UNDERRÄTTELSE 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-07-03 Dnr: 13-7974 4 Konkurrensavdelningen Fredrik Lundberg 08-678 56 33 fredrik.lundberg@pts.se Tele2 Sverige AB org.nr 556267-5164 Att: Gustaf Ehrner

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-10-04 Dnr: 16-5176 30 Nätsäkerhetsavdelningen Andreas Häll 08-6785800 andreas.hall@pts.se SwedfoneNet AB, 556892-3360 Björkgatan 77 752 23 Uppsala

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2527 10 Canal Digital Sverige AB org. nummer 556039-8306 Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre

Läs mer

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor BESLUT DATUM VÅR REFERENS 10 mars 2006 05-002068 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se Begäran om tillsyn

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen Förslag till BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-03 Dnr: 13 11805 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08-678 55 37 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Förslag till beslut om ändring

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM DIARIENR 19 november 2004 04-2215 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Rättsavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se BIM 2002 AB Tallbacken, Lerbo 640 23

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1708 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Mälarenergi Stadsnät AB (556554-1488) Att: Alf Edgren 721 03 Västerås

Läs mer

Post- och telestyrelsen avvisar Vodafones begäran. Post- och telestyrelsen avvisar Hi3G:s begäran. Post- och telestyrelsen avslår Oranges ansökan.

Post- och telestyrelsen avvisar Vodafones begäran. Post- och telestyrelsen avvisar Hi3G:s begäran. Post- och telestyrelsen avslår Oranges ansökan. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Hans Brändström Telefrågor 08-678 55 97 hans.brandstrom@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2003-04-23 03-2918 Orange Sverige AB att. Pontus Nylander Stora Varvsgatan

Läs mer

Tillsyn om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Tillsyn om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-02-10 Dnr: 14-1611 11 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-6785541 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Tillsyn om ersättning vid utlämnande

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-17 Dnr: 10-6250 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet Sökande Hi3G Access AB, 556593-4899 Net4Mobility HB,

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1129 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Norrsken AB (556576-3066) Box 300 821 24 Bollnäs Saken Tillstånd att

Läs mer

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se DATUM DIARIENR 26 september 2007 07-10958 AKTBIL. 2 Malux Sweden AB

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster Sveriges Television AB:s (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) samrådsyttrande över PTS andra förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av TV-sändningsinnehåll

Läs mer

Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor Föreläggande enligt 7 kap. 5 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor Föreläggande enligt 7 kap. 5 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 30 maj 2007 07-573 b HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se TeliaSonera AB

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2015-06-16 Dnr: 15-1621 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät; SFS 2016:534 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Föreläggande att på begäran lämna ut uppgifter om abonnemang

Föreläggande att på begäran lämna ut uppgifter om abonnemang BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-03-31 Dnr: 15-9942 27 Nätsäkerhetsavdelningen Bahnhof AB, org. nr 556519-9493 Att: Jon Karlung Box 7702 103 95 Stockholm Föreläggande att på begäran lämna

Läs mer

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-13 Dnr: 17-2485 1(5) Administrativa avdelningen Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen Bakgrund Den 1 juli 2016 trädde lagen (2016:534) om

Läs mer

Ändring av telefoninummerplanen

Ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-03-18 Dnr: 12-10625 Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08-6785573 susanne.chennell@pts.se Ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska

Läs mer

Tvistlösning - fråga om ersättning för fast samtrafik efter nedläggning av lokala anslutningspunkter

Tvistlösning - fråga om ersättning för fast samtrafik efter nedläggning av lokala anslutningspunkter T BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-12 Dnr: 11-7176/2.12 16 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Tvistlösning - fråga om ersättning för fast samtrafik

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1327 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Telia Company AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och

Läs mer

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-03-23 Dnr: 16-3568 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Hi3G Access AB Att. Magnus Forslund Tillsyn över dokumentation

Läs mer

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-06-27 Dnr: 10-8138 1(6) Konkurrensavdelningen Susanne Severin Tedborn Lena Töregård 08-678 55 00 susanne.tedborn@pts.se lena.toregard@pts.se Angående TeliaSoneras

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 1(5) Kampsportsdelegationen Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Sökanden: Svenska MMA Förbundet Organisationsnummer: 802436-5093 Adress: Ölandsgatan

Läs mer

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597)

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597) FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2003 02-12813 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se TeliaSonera

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 6 maj 2009 KLAGANDE E.ON Elnät Sverige AB, 556070-6060 Ombud: Bolagsjurist Malin Persson E.ON Sverige AB 205 09 Malmö MOTPARTER 1. 3G Infrastructure

Läs mer

Underrättelse om misstanke att TeliaSonera inte tillmötesgår en rimlig begäran om bitströmstillträde

Underrättelse om misstanke att TeliaSonera inte tillmötesgår en rimlig begäran om bitströmstillträde UNDERRÄTTELSE 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-15 Dnr: 13-8584 Konkurrensavdelningen Lars Erik Axelsson 08-678 55 00 pts@pts.se TeliaSonera AB (org.nr 556103-4249) Att: Per Hemrin Stab Juridik,

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen Avdelning 05 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 5932-15 KLAGANDE A Ombud: B MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät BESLUT 1(13) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-15 Dnr: 16-9502 54 Rättssekretariatet Jessica Lippman 08-678 55 33 jessica.lippman@pts.se Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-12-08 Dnr: 11-4936 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet Sökande SavMAN AB, 556490-9439 Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9899 22 Spektrumavdelningen Bauer Media AB, org. nr 556602-1647 Box 34108 100 26 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-07 Dnr: 09-1326. Underrättelse enligt 7 kap. 4 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-07 Dnr: 09-1326. Underrättelse enligt 7 kap. 4 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) UNDERRÄTTELSE 1(20) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-07 Dnr: 09-1326 Konkurrensavdelningen Kristina Mellberg TeliaSonera AB Att. Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-08-12 Dnr: 15-2012 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 29 Peder.cristvall@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik 123 86 Farsta Att: Per Hemrin

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 14 DOM 2013-12-17 Meddelad i Stockholm Mål nr 25067-11 Sida 1 (13) KLAGANDE TeliaSonera Network Sales AB, 556458-0040 Ombud: Bolagsjuristerna Ann Ekstrand och Peter Holm TeliaSonera AB Stab Juridik

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Gustavus Holding AB, 556576-4874, Box 11046,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2005 Ö 4803-03 KLAGANDE 1. GW Ombud: advokaten SE 2. IW MOTPART SW Ombud: advokaten AS SAKEN Rättegångshinder ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden för nätinfrastrukturtillträde

Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden för nätinfrastrukturtillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-10-17 Dnr 387/2013 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 1(5) Kampsportsdelegationen Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Sökanden: Svenska Proffsboxningskommissionen Organisationsnummer: 802474-6983 Adress:

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datum Dnr 2007-10-08 246-2007 TeliaSonera AB Att: Conny Larsson Mårbackagatan 11 123 86 Farsta Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datainspektionens

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 oktober 2010 KLAGANDE Sigtuna kommun Ombud: AA KommunLex AB Box 3194 103 63 Stockholm MOTPART Socialstyrelsen 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9900 37 Spektrumavdelningen Teracom AB, org. nr 556441-5098 Box 30150 104 25 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping Föredragande: Per Läckström DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping Mål nr 1859-14 1 KLAGANDE Jönköpings kommun, Kommunstyrelsen 551 89 Jönköping MOTPART Polismyndigheten i Jönköpings län, Tillståndssektionen

Läs mer