Kallelse till bolagsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till bolagsstämma"

Transkript

1 Årsredovisning 2004

2 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma Aktieägarna i Ecovision AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma i bolagets lokaler, Mäster Samuelsgatan 56, 3 tr, i Stockholm, tisdagen den 10 maj 2005, kl Anmälan om deltagande Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman, skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast 29 april dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl den 3 maj Anmälan under adress: Ecovision AB (publ), Ekonomivägen 4, Göteborg eller per telefon till Christina Åkerlind, eller via e-post: och uppge namn, adress och registrerat aktieinnehav. Aktieägare som skall företrädas genom ombud skall till anmälan bilägga fullmakt och övriga behörighetshandlingar. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd senast den 29 april 2005 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Aktieägare samt övriga intresserade hälsas välkomna till en frågestund, som vi anordnar i anslutning till bolagsstämman. Frågestunden börjar klockan Enklare förtäring serveras. Kommande rapporttillfällen Bokslutsrapporter för 2005 lämnas enligt följande: Delårsrapport jan-mars, 10 maj 2005 Delårsrapport jan - jun, 23 augusti 2005 Delårsrapport jan-sept, 9 november 2005 Bokslutskommuniké 2005, 14 februari 2006 Den ekonomiska informationen finns tillgänglig på Ecovisions hemsida, eller kan beställas från Ecovision AB, Ekonomivägen 4, Göteborg eller per telefon , telefax alt. via e-post: Ecovisions verksamhet och vision Ecovision är sedan starten år 1983 specialiserat på realtidsinformation för finansmarknaden. Bolaget är etablerat i samtliga nordiska länder. Våra kunder är banker, fondkommissionärer och professionella investerare. I Ecovision-koncernen ingår fyra affärsområden: Ecovision ProTrader med finansiell information och aktiehandel i realtid, Ecovision Newmedia som utvecklar och driver skräddarsydda informations- och handelstjänster, Ecovision Finansanalys som är en ledande leverantör av finansiell information till medieaktörer samt Nyhetsbyrån Ticker med realtidsnyheter för finansmarknaden. Ecovisions vision är att uppnå en marknadsledande ställning i Norden och bli en av de ledande i Nordeuropa. Bolagets huvudägare är den franska koncernen Fininfo som är en ledande europeisk leverantör av finansiell information. Innehållsförteckning År 2004 i sammandrag 3 Kommentarer av VD 4 Inriktning och verksamhet 6 Koncernstruktur 8 Produkt- och tillväxtstrategi 9 Ecovisions produkter och tjänster 10 Femårsöversikt 12 Aktiedata 13 Styrelse och revisor 14 Ledande befattningshavare 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 19 Balansräkning 20 Förändring i eget kapital 22 Kassaflödesanalys 23 Internationell redovisningsstandard IFRS 24 Tilläggsupplysningar, noter 25 Revisionsberättelse 29 Osäkerhet om framtiden 30 Adresser 32 E COVISION ÅRSREDOVISNING 2004 Sidan 2

3 År 2004 i sammandrag Omsättningen för 2004 ökade med 9 % till 72,0 Mkr jämfört med 66,3 Mkr år Rörelseresultat 2004 minskade med 11% till 9,4 Mkr jämfört med 10,6 år Resultat efter finansnetto för år 2004 minskade med 17% till 9,5 Mkr jämfört med 11,5 Mkr år Hård priskonkurrens på marknaden skapar press på intäkter och resultat Fortsatt fokus på integration och utveckling av nyförvärven Ecovision Newmedia och Ecovision Finansanalys. Försäljning Mkr Ecovision blev ny leverantör av Affärsvärldens Generalindex. Kaupthing blev ny kund till Nyhetsbyrån Ticker Skandiabanken lanserade ny handels- och informationsapplikation som utvecklas och driftas av Ecovision. Ecovision fick ordrar från SVT och Waymaker avseende webtjänst och informationsfeed. Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 4,51 kr ( 5,88) En oförändrad aktieutdelning på 1,75 kr (1,75) per aktie föreslås. Rörelseresultat Mkr Bolaget har inga räntebärande skulder och de likvida medlen är 25,0 Mkr (32,7). Eget kapital per aktie är 29,88 kr (27,15) Ecovisions verksamhet är främst förlagd till städerna Stockholm, Göteborg och Helsingfors. År 2004 i sammandrag Sidan 3 ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2004

4 Kommentarer av VD Hur såg marknaden och konkurrenssituationen ut för Ecovision under 2004? - Vår marknad kännetecknades av hård prispress. Marknaden har förvisso förbättrats, inte minst tack vare god börsutveckling, men konkurrensen består. Paul Östling, Verkställande Direktör V år bransch har de senaste åren genomgått omfattande förändringar. Antalet sysselsatta har kraftigt minskat, liksom antalet aktörer och omsättning. Till stor del är branschens intjäningsförmåga avhängigt börsaktivitet, kursutveckling och förväntningar. År 2003 blev en vändpunkt såtillvida att världens börser efter tre dystra år vände upp. Denna positiva utveckling fortsatte under Omsättningen på Stockholmsbörsen ökade under 2004 med 33,5 %. Affärsvärldens Generalindex steg med 17,5% (29,7 % år 2003), framförallt beroende på Ericssons kraftiga uppgång på 66 %. I världens ledande ekonomi, USA, var utvecklingen blygsam. Dow Jones Industrial Average steg med 3,2 % medan Nasdaq Composite ökade med 8,6 %. Trots flera positiva signaler präglades år 2004 av hård prispress på den typ av tjänster som Ecovision levererar. Ändå lyckades Ecovision uppnå ett rörelseresultat på 9,4 Mkr vilket är det näst bästa i bolagets historia. Omsättningen ökade med 9 % till 72,0 Mkr jämfört med 66,3 Mkr år Mot denna bakgrund ställs ett antal övergripande frågor till Ecovisions grundare och VD Paul Östling. Hur bemöter ni prispress och konkurrens? - Genom att utveckla nya tjänster och produkter, förädla våra befintliga och samtidigt hålla nere kostnaderna. Det är en tuff utmaning men vi lever upp till den. Trots våra kostnadsbesparingar kommer vi att hålla vår teknikutveckling på fortsatt hög nivå. Vad kan vi förvänta oss för typ av nyheter från Ecovision under år 2005? - Vi kommer att lansera en ny version av ProTrader. I stort sett samtliga våra produkter och tjänster genomgår en kontinuerlig förädlingsprocess, vi vill ständigt ge ett mer fördjupat och egenutvecklat innehåll i dem. Här har vi stor nytta av Fininfo, Ecovisions huvudägare, som är en av Europas ledande leverantörer av finansiell information. Vi kommer också att fortsätta satsningen på indexberäkning för banker och fondbolag i Sverige. Under 2004 blev ju Ecovision ny leverantör av Affärsvärldens Generalindex. Det är ett prestigefullt uppdrag, indexet är Sveriges äldsta. Att producera högkvalitativt och unikt innehåll för finansmarknaden i form av nyheter, fundamentaldata, konsensusestimat och indexserier är högsta prioritet för Ecovisiongruppen. Kommer det fler förvärv? - Vi är mycket nöjda med de förvärv vi genomförde under 2003, de har potentialen att fortsätta utvecklas väl. Newmedia tillförde oss såväl kompetens som kunder inom det kanske viktigaste området för framtiden, presentation av finansiell information på Internet och intranät. Ecovision Finansanalys gav oss en mängd nya kunder inom området finansinformation till mediasektorn. Båda förvärven gav synergieffekter och nya kontaktytor som i sin tur genererade nya kunder. E COVISION ÅRSREDOVISNING Sidan 4 Kommentarer av Verkställande direktören

5 År 2005 kommer att karaktäriseras av konsolidering. Det finns mer att hämta i vår koncernstruktur vad gäller kostnadsbesparingar, synergier och gemensamma utvecklingsprojekt. Men visst, det finns fortfarande intressanta objekt att titta närmare på och vi kommer troligen att syna möjligheter till nya förvärv. Vi har lärt oss mycket de senaste åren vilket givit oss ännu bättre förutsättningar att integrera nya verksamheter. Vad var positivt och negativt under 2004? - Det fanns flera positiva tecken, t ex att banker och fondkommissionärer allt mer inser betydelsen av att outsourca verksamheter och därmed få ett större fokus på sin egen kärnverksamhet. Under 2004 såg vi det bland annat genom de nya ordrar vi fick av Handelsbanken och Skandiabanken. Det är en positiv utveckling som vi positionerat oss för. På minussidan betydde den hårda priskonkurrensen mest. Vi förlorade under 2004 delar av avtalen med några storbanker, i huvudsak beroende på att konkurrenter lade sig på prisnivåer som långsiktigt kan vara svåra att upprätthålla. För 2005 innebär förlusten av dessa avtal ett intäktsbortfall på ca 8,5 Mkr för Ecovision. Vi ser en bättre marknad nu även om våra kunder fortfarande är lika kostnadsmedvetna som förut. Sammantaget med förlusten av vissa långtidsavtal innebär det att resultatet för 2005 inte kommer att bli så bra som år Men vår starka framtidstro är obruten vilket inte minst visas av att styrelsen i år föreslår bolagsstämman att bibehålla utdelningen på 1,75 kronor per aktie till aktieägarna. Fortsätter samarbetet med Fininfo att utvecklats? - Samarbetet ger oss tillgång till mer information än vad vi kan erbjuda som enskild aktör. Detta har utvecklats väl under 2004 och kommer att bli allt viktigare för oss de närmaste åren. Vilka är utsikterna för år 2005? - Vi ser en bättre marknad nu även om våra kunder fortfarande är lika kostnadsmedvetna som förut. Sammantaget med förlusten av vissa långtidsavtal innebär det att resultatet för 2005 inte kommer att bli så bra som år Men vår starka framtidstro är obruten vilket inte minst visas av att styrelsen i år föreslår bolagsstämman att bibehålla utdelningen på 1,75 kronor per aktie till aktieägarna. Göteborg i mars 2005 Paul Östling Verkställande Direktör Kommentarer av Verkställande direktören Sidan 5 ECOVISION ÅRSREDOVISNING

6 Inriktning och verksamhet Affärsidé Ecovision skall genom ett helhetsåtagande av innehåll, programvara och drift vara den ledande leverantören av finansiell realtidsinformation till den nordiska finansmarknaden. Strategi Verksamheten skall kännetecknas av högsta driftsäkerhet, användarvänlighet samt produkt- och tjänsteutveckling i nära samarbete med kunderna. Volymtillväxt med ökning av antalet abonnenter/ kunder ger betydande genomslag i lönsamheten. För att skapa tillväxt skall Ecovision erbjuda produkter med bättre funktionalitet, stabilitet och innehåll än konkurrenterna. Ecovision skall genom egenproducerade nyheter skapa en unik konkurrenskraft. Genom strukturaffärer och köp av kunddatabaser skall volymerna ytterligare ökas. Ecovision skall producera finansiella informationssystem åt banker, fondkommissionärer och media med en högre effektivitet och kvalitet än vad de själva kan prestera. Ecovisions historia Ecovision grundades 1983 under namnet Aktievision AB. Verksamheten bestod av ett system för finansiell information via Televerkets videotexnät. Under slutet av 1980-talet påbörjades ett omfattande utvecklingsarbete för att kunna erbjuda ett komplett finansiellt realtidssystem. År 1992 kom den första versionen av det nya systemet, som fick namnet Ecovision. Sedan introduktionen sker en fortlöpande utveckling av Ecovisions programvaror och för närvarande används den sjunde generationen av Ecovision-systemet, kallat Ecovision Nyhetsbyrån Ticker Ecovision ProTrader Ecovision Finansanalys Ecovision NewMedia Ecovisions olika verksamheter ger kostnadseffektiva helhetslösningar. ProTrader. Sedan år 1998 är Ecovision även en ledande leverantör av Internet-tjänster för banker, fondkommissionärer och media. Helhetslösningar Ecovisions fyra affärsområden bygger på en gemensam teknikkärna och infrastruktur vilket ger en effektiv produktion och distribution. Ecovisions utbud gör koncernen till en komplett leverantör av system för information till den nordeuropeiska professionella finansmarknaden. Ecovisions erbjuder helhetslösningar med programvara, innehåll och drift av både client-/serverlösningar och Internet-/intranetlösningar för finansiell information. Detta ger effektiva och flexibla lösningar för banker, fondkommissionärer och media. Snabbhet och flexibilitet Att möta finansmarknadens krav på information innebär att ge den i realtid, snabbheten att förmedla är avgörande. Nyhetsbyrån Ticker är ofta före konkurrerande nyhetsbyråer med kurspåverkande nyheter. Ecovisions system kan skräddarsys helt efter kundens behov. Ecovision har en liten, effektiv organisation med korta beslutsvägar, snabba beslut och hög flexibilitet. Regionalt försprång Ecovision arbetar i huvudsak med informationssystem för de olika nordiska marknaderna. De globala konkurrenterna utvecklar internationella system där Norden endast utgör en begränsad del. Detta ger Ecovision ett försprång på den nordiska marknaden. Ökad outsourcing Banker, fondkommissionärer, media och Internetaktörer har behov av kompletta eller skräddarsydda informationssystem. Istället för att bygga upp denna verksamhet själva, väljer de en extern leverantör. Ecovision möter dessa krav och levererar helt kompletta system, speciellt anpassade till varje kunds specifika behov. Skalfördelar och återanvändning Ecovision databas med finansiell information kan behandlas, sorteras och paketeras på en mängd olika sätt. Olika kundgrupper efterfrågar olika typer av lösningar. Den gemensamma informationsbasen kan användas till olika kunder men i olika utföranden. De E COVISION ÅRSREDOVISNING 2004 Sidan 6 Inriktning och verksamhet

7 fasta kostnaderna slås därmed ut på flera kunder vilket innebär att Ecovision kan erbjuda lägre prisnivåer och samtidigt få hög nettomarginal på tillkommande kunder. Fördelar i abonnemangsavtal En stor del av Ecovisions intäkter erhålls i form av fasta abonnemangsavtal som löper tills vidare. Abonnemangen betalas kvartalsvis i förskott. Det ger Ecovision ett kassaflöde som förbättrar finansnettot. Förskottsintäkter innebär bättre möjlighet till ekonomisk styrning, planering och lönsamhet. Förvärvsstrategi och geografisk expansion Ecovision skall växa organiskt och genom förvärv. Huvudinriktningen är att i Norden förvärva bolag och/ eller kundbaser vilka kan öka volymerna på Ecovisions befintliga produkter. Eftersom Ecovisions kostnader i huvudsak är fasta innebär denna typ av förvärv möjlighet till högre lönsamhet. Genom att koppla ihop Ecovision ProTrader med handelslösningar skapas ett konkurrenskraftigt alternativ för olika marknader. Ecovision ProTrader finns i dag i språkversioner på svenska, norska, engelska och holländska och kan snabbt översättas till ytterligare språk. Dessutom kan systemet lätt kompletteras med information som efterfrågas på den regionala marknaden. Övriga nordiska börser följer samma mönster. Antalet slutanvändare av realtidsinformation i Sverige visade en väsentlig ökning under hela talet. Under början av 2000-talet har antalet minskat, dock från en hög nivå. Ecovisions ställning på marknaden Ecovision levererar idag till flera svenska storbanker och ledande medieaktörer som Dagens Industri, Svenska Dagbladet och och Göteborgs-Posten. Inom nätmäklare finns kunder som Avanza och E-trade. Ecovision är därmed en av de ledande aktörerna inom aktierelaterad realtidsinformation och kurspåverkande nyheter i Sverige. Bolagets börsskärm, Ecovision ProTrader, är en av de tre mest använda i Sverige. Ecovision har sedan 1996 verksamhet i Norge och förvärvade år 2002 de finska verksamheterna Stardesk och Starweb. Ecovision är därmed den ledande regionala aktören i Finland. Marknadsandelarna är relativt låga i Norge och Danmark. Konkurrenssituation De största aktörerna är SIX och Reuters, samt nyhetsbyrån Direkt vilken konkurrerar med Nyhetsbyrån Ticker. Reuters är världens största företag inom området finansiell information med en dominerande ställning på många marknader. Framtidsutsikter och potential Under 90-talet visade Stockholmsbörsen en kraftig tillväxt i intresse och antal avslut. Åren var aktiviteten på världens börser starkt avtagande vilket påverkade Ecovisions marknad. Under 2003 ökade aktiviteten vilket fortsatte under inledningen av De närmaste åren är det avgörande att kunna leverera information och verktyg som ökar möjligheterna för aktieplacerare att göra affärer med positivt utfall. Detta innebär allt högre krav på banker, fondkommissionärer, nätmäklare, media och internetaktörer att leverera allt mer sofistikerad ekonomisk analys. Därmed torde förutsättningarna vara goda för de ledande inom den bransch Ecovision verkar i. Ecovisions ambition är att växa snabbare än branschen i sin helhet. Marknadens storlek och utveckling Omsättningen på Stockholmsbörsen har de senaste åren ökat kraftigt efter flera år av negativ utveckling. Hos Skandiabanken i Stockholm använder man Ecovision ProTrader. Inriktning och verksamhet Sidan 7 ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2004

8 Koncern med gemensam teknik Ecovision Sverige Ecovision Finland Ecovision Norge Ecovision Finansanalys Ecovision Newmedia Nyhetsbyrån Ticker Organisation Huvudkontoret ligger i Göteborg, där koncernens administration och teknik återfinns. Ecovision har egna försäljningskontor i Stockholm, Helsingfors och Oslo. Antal anställda uppgick per den 31 december 2004 till 42 personer inklusive de förvärvade bolagen Delphi Finansanalys och Newmedia. Personalen är organiserad i följande avdelningar: försäljning, teknisk utveckling, teknisk support samt administrativ personal. På Nyhetsbyrån Tickers arbetar reportrar. Den tekniska personalen och de ledande befattningshavarna har lång yrkeserfarenhet inom IT och finansmarknad. Försäljningen sker främst genom personliga demonstrationer, huvudsakligen hos kunderna. Ecovision genomför även seminarier med utbildning och försäljning av bolagets produkter. När försäljning skett installerar Ecovision programvaran hos kunden, samt genomför utbildning. Programutveckling Personalpolicy Ecovision skall vara en attraktiv arbetsgivare med en stimulerande arbetsmiljö och möjlighet till personlig utveckling. Ecovision är ett kunskapsföretag och beroende av medarbetarnas kompetens och engagemang. Bolaget uppmuntrar och tar aktivt del i personalens vidareutbildning. Genom delägande i företaget stimuleras personalen till ökat engagemang och ansvar. Kursinformation och nyheter inhämtas direkt från ett stort antal nordiska och utländska börser och nyhetsbyråer via ett nätverk uppkopplat online till olika informationskällor. Nätverket, som är ett fast ledningsnät, möjliggör en säker och snabb överföring av informationen till Ecovisions driftscentral. Driftsäkerhet är av största betydelse i finansbranschen, även ett kort driftstopp kan innebära stora problem. Ecovisions larmdatorer övervakar att informationen överförs på ett korrekt sätt från informationskällorna. I Ecovisions driftscentral Information Drift Support Teknisk plattform ger helhetslösningar Ecovisions verksamhet bygger på en gemensam teknisk plattform med finansiell information. Den är resultatet av många års erfarenhet och utvecklingsarbete. Plattformens huvuddelar är: Infrastruktur för informationsinsamling System för drift, support och kvalitetssäkring Programvaror och infrastruktur för informationsdistribution Infor- Inmatiomafortion bearbetas, komprimeras och krypteras den insamlade informationen. Utgående data sänds ut i realtid via satellit och Internet. Nyhetsbyrån Tickers teknikmiljö består av specialutvecklade nyhetseditors som används av redaktionen. Nyheterna från Ticker infogas i den gemensamma datafeeden. Ecovisions djup och bredd innebär att bolaget kan erbjuda helhetslösningar för krävande kunder. En bank eller fondkommissionär kan exempelvis använda Ecovision ProTrader tillsammans med nyheter från Nyhetsbyrån Ticker för den personal som köper och säljer värdepapper. Andra medarbetare som inte direkt är involverade i värdepappershandel kan ha tillgång till liknande information via bankens intranät. På bankens/ fondkommissonärens hemsida kan kunder få finansiell information samt nyheter från Nyhetsbyrån Ticker. Ecovision Finansanalys utnyttjar i hög grad den gemensamma databasen för att erbjuda medieaktörer tillgång till finansiell information i t ex tryckt media. Ecovision Newmedia erbjuder liknande lösningar för internetbaserad media. E COVISION ÅRSREDOVISNING 2004 Sidan 8 Koncernstruktur

9 Produkt- och tillväxtstrategi Ecovisions strategi har de senaste åren varit att genom strukturaffärer på en svag marknad positionera sig inför en väntad uppgång. Till bolagets strategi hör även en kontinuerlig produktutveckling. Vi ställer några frågor kring denna strategi till Ecovisions vvd Per Rastin. Vilka är Ecovisions starkaste konkurrensfördelar? - Vårt utökade och allt mer förädlade informationsinnehåll är grunden för vår konkurrensförmåga. Jämför man med hur det såg ut bara för några år sedan har Ecovisions produkter genomgått en dynamisk utveckling. Idag är vi en nordisk aktör med god konkurrensstyrka gentemot betydligt större internationella aktörer. Vi har en koncernstruktur som gynnar oss - Ecovision är ett relativt litet bolag men med en stor internationell aktör som huvudägare. Via samarbetet med Fininfo har vi breddat och fördjupat informationen från internationella börser samt från ränte- och valutamarknaden. Vi har en ständigt pågående dialog med Fininfo när det gäller att hitta nya samarbeten, synergier och nya produkter/tjänster. Vad har Ecovisions förvärv de senaste åren tillfört? - Möjligheterna till korsbefruktning mellan nya och befintliga verksamheter har varit uppenbara. Newmedia och Finansanalys har tillfört oss ny kompetens och nya kundgrupper. Tillsammans med Finansanalys har vi t ex utökat vår fundamentaldata om börsbolagen i Norden. Inom Ecovision Newmedia utvecklar vi vår ledande position inom kvalificerade internet- och intranettjänster för banker, fondkommissionärer och media. Kommer ni att behålla er höga utvecklingstakt? - Ja, det är avgörande för fortsatt framgång. Under 2005 lanserar vi den åttonde generationen av Ecovision ProTrader. Det kommer att innehålla en mängd nyheter av sofistikerad natur. Vi har t ex redan filtrering av avslutsinformation, marknadsnivåer och mäklarstatistik. Det ger möjlighet att se hur en mäklare agerat i en viss aktie under valfritt tidsintervall inom vissa kursnivåer, vilket ger information och beslutsunderlag för hur man framgångsrikt kan agera i en aktie. Vår produkt- och teknikutveckling är helt inriktad på att förse våra kunder med möjligheter till bättre affärer, både vad avser systemets informationsinnehåll och funktionalitet. Fler indexberäkningar samt enkäter kring resultatprognoser från Nyhetsbyrån Ticker är också att vänta. Vi ser nu även en snabb teknikutveckling inom Per Rastin, Vice verkställande Direktör t ex mobila tjänster. Ecovision har alltid utvecklat nya användarvänliga produkter för nya teknologier och det kommer vi att fortsätta med. Har efterfrågan på ny teknik och nya produkter ökat efter några svaga år? - I takt med ökat börsaktivitet ser vi nu återigen att intresset är i stigande. Intresset för nya produkter dalade något tidigare, men mer av kostnadsskäl än att intresset som sådant skulle ha avtagit. Vi är helt övertygade om betydelsen av att utveckla våra produkter, både vad gäller innehåll och teknik. Nyhetsbyrån Ticker har ett stort strategiskt värde för koncernen.vad är bakgrunden? - Nyhetsbyrån Ticker är den del av koncernen som har det högsta förädlingsvärdet. Deras spetskompetens och kurspåverkande nyheter är en stark konkurrensfördel för koncernen som helhet. Våra kunder efterfrågar ofta helhetslösningar och då kan vår nyhetstjänst vara det som till sist avgör att vi får ordern. Nyhetsbyrån Ticker har utvecklats mycket väl och har kraftigt ökat inslaget av intervjuer, resultatenkäter och bakgrundsinformation. Vi kommer att fortsätta utveckla såväl redaktionen som innehållet. Hur ser utvecklingen för Fininfo-koncernen ut? - Fininfo har sedan bolaget grundades 1982 haft en stark utveckling, både vad gäller försäljning och resultat. Fininfo-koncernen har en stark finansiell ställning och är väl positionerat för fortsatt tillväxt. Produkt- och tillväxtstrategi Sidan 9 ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2004

10 Ecovisions tjänster och produkter Ecovisions huvudprodukt, Ecovision ProTrader, är vad man i dagligt tal brukar kalla en börsskärm, som i realtid visar utvecklingen på de finansiella marknaderna samt innehåller en mängd information om de noterade bolagen. Därtill innehåller systemet en rad tjänster som kurslarm, nyhetslarm, teknisk analys, prognoser m m. Systemet finns i svensk, norsk och engelsk språkversion. ProTrader är uppkopplat till 25 börser och 9 nyhetsbyråer. I Ecovision Pro- Trader finns även möjlighet att köpa och sälja aktier genom direktkoppling mellan systemet och olika mäklarfirmor. ProTrader är alltså både ett informations- och handelssystem. Bland professionella aktörer som använder Ecovision ProTrader kan nämnas Skandiabanken, Etrade och Avanza. Ecovision ProTrader överförs via satellit för högsta möjliga driftsäkerhet men finns även tillgänglig via internet. Ecovision ProTrader server gör det möjligt att installera Ecovision ProTrader i nätverksmiljö. All information lagras då i servern och användarterminalen kan när som helst logga in och omedelbart bli uppdaterad med all information. Ecovision utvecklar och driver skräddarsydda informations- och handelstjänster på internet för banker, fondkommissionärer och media. Ecovision tillhandahåller allt från enkla standardlösningar till mycket avancerade och kundanpassade lösningar. I takt med den finansiella informationens ökade komplexitet, krav på säkerhet och snabbhet, ökar behovet hos våra kundgrupper att anlita en extern aktör som driver och utvecklar tjänsten. Bland Ecovisions kunder inom denna verksamhet kan nämnas bland andra Handelsbanken Sveriges Television, Förenings- Sparbanken, Skandiabanken, Carnegie och Länsförsäkringar. Som en del av Ecovisions webblösningar finns mobila internettjänster. Ecovision erbjuder webbtjänster med realtidsuppdaterade kurser för mobiltelefon eller kurslarm via SMS. Ecovision sammanställer och distribuerar kursinformation från i princip alla europeiska och nordamerikanska börser. Informationsfeeden kan mottagas både i realtid eller i fördröjd form exempelvis för uppdatering av backoffice-system. Även detaljerad bolagsinformation ingår i feeden från Ecovision.Ecovision kan leverera prisdatahistorik från 1986 och framåt för de svenska börsbolagen med korrigeringar för corporate actions (kurspåverkande händelser som splitar och emissioner) etc. För Oslo, Köpenhamn och Helsingfors finns ca 10 års historik korrigerad för corporate actions. Ecovision erbjuder ett flertal olika tekniska leveranssätt för prisdata bland annat i FIX-format och som XML-feed. Våra kunder återfinns främst inom finans- och mediasektorn. Bland annat banker, fondkommissionärer, redovisningsbyråer, nättidningar och internetportaler. Bland våra kunder återfinns Alfred Berg, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Riksskatteverket. Ecovision erbjuder indexberäkningstjänster till aktörer såsom banker, fondbolag och media på den nordiska marknaden. Ecovision skräddarsyr indexet efter kundens önskemål och sköter därefter beräkning och distribution av indexet. Från och med 1 januari 2005 är Ecovision producent och distributör av Affärsvärldens Generalindex och tillhörande branschindex. De flesta svenska fondförvaltare väljer att jämföra med detta index. Indexet är förmögenhetsviktat vilket innebär att varje akties vikt står i proportion till dess börsvärde. Affärsvärldens generalindex, AFGX, är Sveriges äldsta index och startades I efterhand har indexet rekonstruerats med historiska aktiekurser till 1901, då tidningen Affärsvärlden startades. AFGX är brett och mäter den genomsnittliga kursutvecklingen på Stockholmsbörsen. Ecovision beräknar och distribuerar även ett så kallat totalavkastningsindex för den svenska börsen där aktieutdelningarna är återlagda. Avkastningindexet kallas Ecovision Total Return och är ett lämpligt jämförelseindex för t ex svenska aktiefonder. E COVISION ÅRSREDOVISNING 2004 Sidan 1 0 Ecovisions tjänster och produkter

11 På aktiemarknaden finns en stark efterfrågan på information om de olika noterade bolagens data. Allt ifrån antalet anställda till omsättningshistorik och aktiedata är av stor betydelse för aktiemarknadens aktörer. I Ecovisions databaser finns denna information samlad och uppdateras ständigt. Denna typ av information har utvecklats starkt sedan Ecovision startade sin verksamhet på 80- talet. Idag är den långt mer sofistikerad och omfattar utöver fundamentala data även information om t ex insiderköp och -försäljningar liksom viktiga ägarförändringar. Många aktörer använder insiderhandel som sitt viktigaste beslutsunderlag inför aktieaffärer. En annan typ av information som blivit allt viktigare som indirekt kurspåverkande är de s k vinstestimaten. Med detta avses de insamlingar av vinstprognoser kring noterade bolag som Ecovision gör från olika analytiker. Dessa prognoser vägs samman varefter aktiemarknaden ställer dessa mot de verkliga utfallen. Avvikelser från prognoserna kan påverka kurserna i olika grad. Nyhetsbyrån Ticker ingår i Ecovisionskoncernen och är en ledande producent av nyheter för finansmarknaden. Därigenom kan Ecovision garantera alla användare av Ecovision ProTrader tillgång till marknadsledande realtidsnyheter. Nyhetsbyrån Ticker är även en viktig del av det utbud av tjänster som Ecovision erbjuder för internetsajter och intranät. Det är en avgörande fördel för aktörer på finansmarknaden att ha tillgång till information före andra. Därav Tickers målsättning att alltid vara först med marknadspåverkande nyheter. Därtill är det av betydelse att kunna leverera unikt, egenproducerat material, nyheter som andra nyhetsbyråer inte har eller publicerar långt senare. I stort sett samtliga svenska dagstidningar publicerar dagligen information om Stockholmsbörsens kurser. Många tidningar ger även dagliga kurser på fonder, valutor, räntor mm. Sidorna produceras ej av tidningarna själva, det är en alltför kostsam verksamhet. Istället är det Ecovision som levererar dem dagligen i det format som resp tidning önskar. Bland Ecovisions kunder finns idag merparten av Sveriges dagstidningar, bland annat Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs- Posten och VLT. Varje tidnings önskemål kan mötas och skräddarsys efter behov. I vissa fall kompletteras den kursinformationen med en kommenterande artikel om utvecklingen på börsen. Även denna produceras av Nyhetsbyrån Ticker. Ecovision ProTrader, ett verktyg använt av många av aktiemarknadens professionella aktörer. Ecovision producerar kurssidor åt över 80 dagstidningar. Ecovisions tjänster och produkter Sidan 1 1 ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2004

12 Fem år i sammandrag Ecovision-koncernen Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 17,1 15,2 13,3 16,0 13,0 Resultat efter finansiella poster, tkr Reavinster finansiella placeringar, tkr Nedskrivning intressebolag Vinstmarginal, % 18,9 17,4 7,1 17,4 13,1 Vinstmarginal exkl nedskrivning intressebolag 18,9 17,4 15,2 17,4 13,1 Genomsnittligt sysselsatt kapital Avkastning på sysselsatt kapital, % ,0 Eget kapital vid årets slut, tkr Avkastning på eget kapital, % ,8 Balansomslutning, tkr Soliditet, % 54,4 62,3 50,8 44,4 60,8 Investeringar, Mkr Antal anställda Antalet utestående aktier vid årets slut Definitioner av nyckeltal Rörelsemarginal (%): Resultat efter avskrivningar i förhållande till omsättningen. Vinstmarginal (%): Resultat efter finansnetto i förhållande till omsättningen. Soliditet (%): Beskattat eget kapital i förhållande till balansomslutning. Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskat med icke räntebärande skulder. Avkastning på sysselsatt kapital (%): Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital (%): Resultat efter finansiella poster och skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Kursutveckling Ecovisionsaktien Jun Ecovision B-aktie högst lägst per månad Affärsvärldens Generalindex Omsättning antal aktier i tusental Rörelsemarginal Avkastning sysselsatt kapital Avkastning eget kapital Soliditet % 20 % 80 % 60 % E COVISION ÅRSREDOVISNING 2004 Sidan 1 2 Femårsöversikt

13 Aktiedata Aktiekapital Bolaget registrerades under namnet AAA Aktievisionen Aktiedata Aktiebolag och har sedan dess bedrivit verksamhet. År 1997 namnändrades bolaget till Ecovision AB. Bolaget har sitt säte i Stockholm. Aktiekapitalet i Ecovision fördelas på aktier om 0,50 kr och dess utveckling sedan bolaget etablerades framgår av följande tabell: Ändring Totalt Antal aktier Totalt av aktie- aktie- Serie A Serie B antal År Åtgärd kapital, kr kapital, kr aktier Bolaget bildas Nyemission Split 100: Nyemission Fondemission Nyemission Nedsättning Nedsättning Nyemission Fondemission Split 2: Apportemission Nyemission Ägarförhållanden Aktiekapitalet i Ecovision fördelas på aktier om 0,50 krona vardera. Aktie av serie A berättigar till 10 röster och aktie av serie B till 1 röst vid bolagsstämma. Varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten. Aktierna har lika rätt till andel i Ecovisions tillgångar och vinst. Utdelning Den föreslagna utdelningen på 1,75 kr per aktie motsvarar samma utdelning som föregående år. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 13 maj Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning komma att utsändas från VPC AB den 18 maj Totala antalet aktier Summa Andel i procent av Ägare enligt VPC A-aktier B-aktier aktier kapital röster Fininfo ,0 50,8 Paul Östling ,5 31,5 Jan-Olof Dahlén via bolag ,9 1,6 Johan Rapp ,5 0,9 Per-Åke Duvander ,4 0,8 Kenneth Kjörnsberg ,4 0,8 Fred Östling ,4 0,8 Aaro Mine Consulting AB ,1 0,6 Fischer & Gave AB ,8 0,4 Anställda ,4 1,4 Övriga ,6 10,4 Summa ,0 100,0 Nyckeltal per aktie Vinst per aktie efter full skatt, kr 5,88 4,51 P/E, vid sista börsdagen kurs 55,50 kr, 9,18 12,30 Eget kapital per aktie vid utgången av året, kr 27,15 29,93 Kurs/eget kapital 2,0 1,8 Aktiedata Sidan 1 3 ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2004

14 Styrelse och revisorer Jan-Olof Dahlén Attila Balaton Björn Hall Dominique Leblanc Arnould Moyne Paul Östling Styrelsens ordförande Jan-Olof Dahlén f 1942, civilingenjör och civilekonom. Styrelsens ordförande sedan Aktier i Ecovision: B-aktier via bolag. Paul Östling f 1940, civilingenjör. Grundade Ecovision och är dess verkställande direktör sedan Tidigare befattningar: teknisk direktör Almex AB, VD i Tateco AB samt VD i Infraröd teknik AB. Aktier i Ecovision: A-aktier och B-aktier. Det föreligger ett optionsavtal mellan Fininfo och Paul Östling som innebär rätt för Fininfo att förvärva Paul Östlings andel i bolaget före 30 september 2007 samt rätt för Paul Östling att sälja sitt innehav till Fininfo före den 30 september Attila Balaton f 1948, direktör för ACOFIgruppen. Ledamot sedan år Aktier i Ecovision: 0. Björn Hall f 1942, pol mag, f d vvd och finansdirektör i Försäkrings AB Skandia. Ledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Max Matthiessen (ordförande), Ekman & Co AB. Aktier i Ecovision: B-aktier. Dominique Leblanc f 1951, verkställande direktör i Fininfo SA. Ledamot sedan Aktier i Ecovision: 0. Arnould Moyne f 1967, marknadsdirektör i Fininfo SA. Ledamot sedan år Aktier i Ecovision: 0 Revisor Ernst & Young AB Revisor i Ecovision AB sedan 1990, huvudansvarig revisor Helena Herlogsson. Styrelsens arbetsordning Styrelsen i Ecovision AB (publ) har 6 ledamöter. Under 2004 hade styrelsen 8 protokollförda ordinarie styrelsemöten. Styrelsen följer den arbetsordning som antogs vid styrelsemötet den 4 maj 2004 och de instruktioner som utfärdats avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Vid styrelsemöte, där årsredovisning behandlas, genomgås PM från bolagets revisor avseende deras iakttagelser från granskningen av Bolagets interna kontroll och bokslut. E COVISION ÅRSREDOVISNING 2004 Sidan 1 4 Styrelse och revisorer

15 Ledande befattningshavare Paul Östling Per Rastin Jan Andersson Christina Åkerlind Mats Fors Lars Johansson Paul Östling f 1940, civilingenjör. Övriga uppgifter: se motstående sida. Per Rastin f 1969, civilekonom. Vice verkställande direktör samt marknadschef. Grundare av Nyhetsbyrån Ticker och är dess verkställande direktör. Anställd sedan Aktier i Ecovision: B-aktier. Jan Andersson f 1952, civilekonom. VD för Ecovision Finansanalys och Ecovision Newmedia. Tidigare VD Gota Fonder, chef Gotabanken Fondkommission Stockholm, marknadschef Hagströmer & Qviberg, VD Euronics. Anställd sedan 2000 i Ecovision Finansanalys. Aktier i Ecovision: 0. Christina Åkerlind f 1946, ekonomichef. Tidigare ekonomichef hos WestMetall AB, ett bolag i The Empire och redovisningschef i Munterskoncernen. Anställd sedan Aktier i Ecovision: B-aktier. Mats Fors f 1970, produkt- och utvecklingschef. Teknisk ansvarig i större kundprojekt. Tidigare anställd på Kabelvision och Telia Kabel-TV. Anställd sedan Aktier i Ecovision: B-aktier. Lars Johansson f 1968, civilekonom. Chefredaktör för Nyhetsbyrån Ticker AB. Anställd sedan Aktier i Ecovision: 0 B-aktier. Ledande befattningshavare Sidan 1 5 ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2004

16 Förvaltningsberättelse Marknadsutveckling Den nordiska finansmarknadens intresse och efterfrågan efter kvalificerade informationssystem är fortsatt god. Samtidigt präglas den professionella marknaden fortfarande av stor konkurrens och kostnadsmedvetenhet. Ecovision kan konstatera många positiva effekter i marknadsnärvaro och stärkt produktutbud genom förvärven av Ecovision Newmedia och Ecovision Finansanalys under Många av marknadens större aktörer söker efter en helhetsleverantör för finansiell information. Ecovision-koncernen kan där erbjuda kompletta tjänster från programvara, utvecklingsarbete och outsourcad drift till leverans av datafeeder och finansnyheter. Viktiga händelser under år 2004 Ecovision slöt ett avtal med Affärsvärlden som innebar att Ecovision AB blev ny producent och distributör av Affärsvärldens Generalindex och tillhörande branschindex. Avtalet gäller från den 1 januari 2005 då Ecovision ersatte den tidigare leverantören SIX. Affärsvärldens generalindex, AFGX, är Sveriges äldsta index och de flesta svenska fondförvaltare väljer att jämföra med detta index. På grund av den hårda priskonkurrensen förlorade Ecovision under 2004 delar av avtalen med Förenings- Sparbanken, Handelsbanken och Nordea. För 2005 innebär detta intäktsbortfall med ca 8,5 Mkr jämfört med Avtalet med Affärsvärlden stärker Ecovisions position som en ledande innehållsleverantör på den svenska finansmarknaden. Ecovision-gruppen satsar stort på kvalificerad information som realtidsnyheter, bolagsinformation, konsensusestimat och indexserier. SkandiaBanken lanserade under våren 2004 en ny realtidsbaserad handels- och informationstjänst för handel på den svenska värdepappersmarknaden. Tjänsten, SkandiaBanken Trader, utvecklas och driftas av Ecovision. Ecovision är sedan tidigare leverantör av finansiell information till SkandiaBanken i Sverige och Norge. Åtagandet omfattar utveckling, drift och underhåll av ett flertal tjänster för SkandiaBankens räkning. Nyhetsbyrån Ticker fick under 2004 en mycket viktig order från Kaupthing som tecknade ett stort antal nyhetsabonnemang. Ordern innebar ytterligare ett bevis för Tickers betydelse som ledande nyhetsleverantör på den svenska finansmarknaden. Ticker har under året även fortsatt utveckla en omfattande verksamhet kring sammanställning och distribution av mäklarfirmornas vinstprognoser inför de största börsbolagens delårsrapportering. Vidare slöt Ecovision under året nya avtal med Waymaker och SVT. Ecovision levererar all finansiell information till Waymakers IR-siter för nordiska börsbolag. Till SVT levererar Ecovision en komplett webtjänst med kursinformation och finansnyheter från Nyhetsbyrån Ticker. Viktiga händelser på det nya året Ecovision blev vid årsskiftet ny leverantör av Affärsvärldens Generalindex. Detta innebär att Ecovision nu hanterar beräkning och distribution av Generalindexet som är Sveriges mest använda jämförelseindex för exempelvis fondbolag. Avtalet med Affärsvärlden innebär starten av en omfattande satsning på att erbjuda indexberäkningstjänster till banker och fondbolag i Sverige och i övriga Norden. På den finska marknaden har Ecovision fått order från Nordea på flera nya Ecovision ProTrader-terminaler. Förväntad framtida utveckling Den nordiska finansmarknaden visade en fortsatt stark utveckling och relativt hög aktivitet under Samtidigt präglas den professionella marknaden fortfarande av stor konkurrens och kostnadsmedvetenhet. På grund av den hårda priskonkurrensen förlorade Ecovision under 2004 delar av sina avtal med Nordea, Handelsbanken och FöreningsSparbanken och för helåret 2005 väntas därför ett lägre resultat än Ecovisions position på den nordiska finansmarknaden är emellertid stark och bolaget ser stora möjligheter att fortsätta växa och ta marknadsandelar. Många av marknadens större aktörer söker efter en helhetsleverantör för finansiell information. Ecovision-koncernen kan där erbjuda kompletta tjänster från programvara, utvecklingsarbete och outsourcad drift till leverans av datafeeder och finansnyheter. Försäljning och resultat För år 2004 uppgick Ecovisions omsättning till 72,0 Mkr (66,3). Härav svarar den icke-svenska marknaden för 30 % (35%). Rörelseresultatet blev 9,4 Mkr (10,6). Resultatet efter finansnetto blev 9,5 Mkr (11,5). E COVISION ÅRSREDOVISNING 2004 Sidan 1 6 F ö r valtningsberättelse

17 Styrelsens arbetsordning En beskrivning av styrelsens arbetsformer finns i samband med presentation av styrelsen. Finansiell ställning Bolagets finansiella ställning är god. Soliditeten uppgick den 31 december till 60,8 procent (44,4). De likvida medlen är 25,0 Mkr (32,7). Bolaget har inga räntebärande skulder (0). Personal Antalet medarbetare har under året varit 42 personer (34) varav 7 (4) kvinnor. Investeringar Huvuddelen av Ecovisions investeringar görs i utveckling av system och programvara. Alla utgifter för detta har belastat resultatet direkt efter bedömning i enlighet med RR15 immateriella tillgångar, d v s inga utgifter för programutveckling har balanserats som tillgång. Koncernens övriga investeringar i form av datorutrustning och inventarier uppgick under perioden till 1,9 Mkr (1,5) Aktieutdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 kr (1,75) per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 13 maj Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas från VPC AB den 18 maj Förvaltningsberättelse Sidan 1 7 ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2004

18 Förslag till vinstdisposition Förslag till disposition beträffande bolagets vinstmedel Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , disponeras enligt följande: Utdelning ( aktier á 1,75 kr) Balanseras i ny räkning Totalt Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas bolagsstämman den 10 maj 2005 för fastställelse. Göteborg den 21 mars 2005 Ecovision AB (Publ) Jan-Olof Dahlén Ordförande Björn Hall Dominique Leblanc Arnould Moyne Attila Balaton Paul Östling Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 25 mars 2005 Ernst & Young AB Helena Herlogsson Auktoriserad revisor E COVISION ÅRSREDOVISNING 2004 Sidan 1 8 Förslag till vinstdisposition

19 Resultaträkning Koncern Moderbolaget Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Total omsättning 1, Rörelsens kostnader Kostnad för information Övriga externa kostnader 2,3, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Andelar i intresseföretags resultat Utdelning dotterbolag Nedskrivning av andelar i dotterföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Aktiedata Resultat per aktie 4,51 5,88 Föreslagen utdelning per aktie 1,75 1,75 Genomsnittligt antal aktier Antal aktier vid periodens utgång Resultaträkning Sidan 1 9 ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2004

20 Balansräkning Koncern Moderbolaget Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Licenser och liknande rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, datorer och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR E COVISION ÅRSREDOVISNING 2004 Sidan 2 0 Balansräkning

21 Koncern Moderbolaget Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á nom 0:50 kr) Överkursfond Reservfond Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver/balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Obeskattade reserver Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Koncernen Moderbolaget Belopp i kr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Balansräkning Sidan 2 1 ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2004

22 Förändring i eget kapital Aktie- Bundna Fritt eget Koncernen kapital fonder kapital Eget kapital 31 december Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Disposition enligt bolagsstämmobeslut: Utdelning Årets resultat Årets omräkningsdifferens Eget kapital 31 december Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Disposition enligt bolagsstämmobeslut: Utdelning Årets resultat Årets omräkningsdifferens Eget kapital 31 december Moderbolaget Aktie- Överkurs- Reserv- Balanserad kapital kapital kapital vinst Eget kapital 31 december Utdelning Årets resultat Eget kapital 31 december Utdelning Årets resultat Eget kapital 31 december E COVISION ÅRSREDOVISNING 2004 Sidan 2 2 Förändring i eget kapital

ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006

ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006 ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006......... KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Ecovision AB (publ) kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler, Sveavägen 56 uppgång C, 3 tr,

Läs mer

Enea Data AB Årsredovisning 2003

Enea Data AB Årsredovisning 2003 Enea Data AB Årsredovisning Innehåll 4 6 7 8 1 12 14 15 16 17 18 2 21 23 24 26 27 28 3 35 Året i sammandrag Eneaaktien Affärsidé, mål och strategi VD har ordet Enea Embedded Technology Enea Systems Medarbetare,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 2 Innehållsförteckning 2008 i korthet... 4 Verkställande direktören har ordet... 6 Historik... 7 Marknad... 8 Verksamheten... 11 Organisation

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

Året som gått SID 3. Kommentar från VD SID 4 5

Året som gått SID 3. Kommentar från VD SID 4 5 Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Året som gått SID 3 Nyckeltal och viktiga händelser under 2002 och 2003 för Cybercom och i världen runt omkring. Kommentar från VD SID 4 5 Mats Alders, VD och koncernchef i

Läs mer

Årsstämma. Kommande rapporter

Årsstämma. Kommande rapporter Årsredovisning 2010 Årsstämma Tid och plats Årsstämma hålls måndagen den 9 maj 2011 kl 17.00 på Konferens Strandvägen 7A, Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara registrerad

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Enlight International AB (publ)

Enlight International AB (publ) Årsredovisning 2006 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...3 Året i korthet...4 Verksamhetsbeskrivning...5 Historik...8 Koncernens utveckling i sammandrag...9

Läs mer

NEONET ARSREDOVISNING 2007

NEONET ARSREDOVISNING 2007 NEONET ARSREDOVISNING 2007 Neonet I KORTHET Affärsidé Neonets affärsidé är att utveckla effektiva systemlösningar för global värdepappershandel. Målsättningen är att vara marknadsaktörernas förstahandsval

Läs mer

teletrade årsredovisning 2000

teletrade årsredovisning 2000 teletrade årsredovisning 2000 kalender Ordinarie bolagsstämma den 24 april 2001. Delårsrapport för 3 månader 2001 publiceras den 24 april 2001. Delårsrapport för 6 månader publiceras den 19 juli 2001.

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING. AddNode AB publicum under namnändring från Adera AB publicum

ÅRS REDO VISN ING. AddNode AB publicum under namnändring från Adera AB publicum AddNode AB publicum under namnändring från Adera AB publicum ÅRS REDO VISN ING 2003 AddNode är en IT-koncern med inriktning på utvalda branscher och teknologier i Norden. AddNode består idag av tre verksamma

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 årsredovisning 1998 Från och med januari 1999 tillfördes Tieto Entra och ett nytt och starkare Entra bildades. Välkommen till det Nya Entra. INNEHÅLL entra i korthet 2 det nya entra 3 entras aktie 6 styrelseberättelse

Läs mer

Innehåll. Historik. Kalendarium. Året i korthet 1. VD har ordet 2. Detta är FormPipe Software 3. Verksamhet, marknad och organisation 4

Innehåll. Historik. Kalendarium. Året i korthet 1. VD har ordet 2. Detta är FormPipe Software 3. Verksamhet, marknad och organisation 4 ÅRSREDOVISNING 2005 Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 Detta är FormPipe Software 3 Verksamhet, marknad och organisation 4 Affärsområde NetDesign 6 Historik 1997 Utvecklingen av systemplattformen

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel NEONET ÅRSREDOVISNING 2000 NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel Vårt mål är att våra kunder år 2003 ska kunna handla åttio procent av det globala börsvärdet i NeoNets handelsnätverk. Den nivån

Läs mer

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004 2004 ÅRET 2004 Innehållsförteckning 2004 i korthet 1 VD ord 2 Affärsidé, vision, strategi och mål 4 Nordnet-modellen 6 IT 8 Omvärldsfaktorer 10 Tjänster 12 Sverige 15 Norge 18 Danmark 20 Tyskland 22 Luxemburg

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

Vi önskar dig trevlig läsning

Vi önskar dig trevlig läsning ÅRSREDOVISNING 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vi önskar dig trevlig läsning koncernens verksamhet 2008 i korthet 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Vitecs mål 12 Kunder 14 Affärsområden 16 Medarbetare 18 förvaltningsberättelse

Läs mer

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Årsredovisning 2005 Årsredovisning 2005 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 25 april Informationstillfälle 2006 Årsstämma - 25 april 6,0 5,5 Försäljningsutveckling

Läs mer

NEONET ARSREDOVISNING 2009

NEONET ARSREDOVISNING 2009 NEONET ARSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Neonet i korthet 3 Året i sammandrag 5 VD-ord 6 Aktien 8 Koncernens finansiella utveckling, femårsöversikt 10 Förvaltningsberättelse 12 Koncernen Resultaträkning 16

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2009

Avanza bank Årsredovisning 2009 009 Avanza bank Årsredovisning 2009 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 1 ( 9) procent till 515 (509) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 280 (239) MSEK. Resultat per aktie ökade till 8,27 (6,78)

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 005 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 Året i korthet < Stark tillväxt under året. < Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. < Rörelseresultatet ökade till 146,7 (101,2) MSEK.

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 007 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 307 (244) MSEK. Resultat per aktie förbättrades till 8,51 (6,85)

Läs mer

Utskiftning av Uniflex AB och handel i Uniflex-aktier på Nya Marknaden. Poolia. Ibland behöver man kalla in extra personal

Utskiftning av Uniflex AB och handel i Uniflex-aktier på Nya Marknaden. Poolia. Ibland behöver man kalla in extra personal Utskiftning av Uniflex AB och handel i Uniflex-aktier på Nya Marknaden Poolia Ibland behöver man kalla in extra personal Innehållsförteckning Uniflex i korthet... 1 Styrelsens förslag... 2 Ekonomisk information

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna

Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 2 maj kl 15.00 Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj Försäljningsutveckling 6,0

Läs mer