Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes"

Transkript

1 1 KALLELSESIDA Utfärdad Sammanträdestid ; , kl Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 101. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET PROTOKOLLJUSTERARE 103. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL UTLÅTANDE ÖVER LAGBEREDNINGSGRUPPENS SLUTRAPPORT FÖR KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST/ÅLR FÖRSÄLJNING AV LAPPO SKOLBYGGNAD/UTBJUDANDE/FÖRNYANDE SAMT ANLITANDE AV MÄKLARE ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PLANERING AV MARKOMRÅDE/DEL AV ÖSTLINGS 2:1 I KORSÖ BY/STRANDBO AB REGELVERK FÖR ARBETSRESOR FÖR KOMMUNENS ANSTÄLLDA ANHÅLLAN OM UTLÅTANDE/BEGÄRAN OM MÖJLIGHET TILL SKÄRGÅRDS PLATS M.M./DICK GUSTAFSSON-ULFSBY GÅRD /ÅLANDSTRAFIKEN ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM. Protokollet framläggs till påseende , kl på kommunkansliet i Åva Ordförande Margaret Lundberg enligt uppdrag John Wrede, kom.dir. Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva(kommunkansliet) under tiden Intygar John Wrede, kom.dir.

2 2 Korrigerad kallelsesida 101. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET PROTOKOLLJUSTERARE 103. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL UTLÅTANDE ÖVER LAGBEREDNINGSGRUPPENS SLUTRAPPORT FÖR KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST/ÅLR FÖRSÄLJNING AV LAPPO SKOLBYGGNAD/UTBJUDANDE/FÖRNYANDE SAMT ANLITANDE AV MÄKLARE ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PLANERING AV MARKOMRÅDE/DEL AV ÖSTLINGS 2:1 I KORSÖ BY/STRANDBO AB REGELVERK FÖR ARBETSRESOR FÖR KOMMUNENS ANSTÄLLDA ANHÅLLAN OM UTLÅTANDE/BEGÄRAN OM MÖJLIGHET TILL SKÄRGÅRDS PLATS M.M./DICK GUSTAFSSON-ULFSBY GÅRD /ÅLANDSTRAFIKEN ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE; INVIGNING/EXTRA ÄRENDE BELLARSHAMN; ÅTGÄRDER: GALLRING AV TOMTER OCH PLANERING AV BÅTPLATSER/ANSLAG /EXTRA ÄRENDE BELLARSHAMN; MARKNADSFÖRING ÖVERFÖRING TILL NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN/EXTRA ÄRENDE FRAMTAGANDE AV BYGGNADSORDNING SOM ÄR ANPASSAD TILL NYA BYGGNADSLAGEN/EXTRA ÄRENDE BELLARSHAMN; FIBERDRAGNING-ANBUDSBEGÄRAN/EXTRA ÄRENDE.

3 3 Protokollssida Sammanträdestid; ; kl Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva Ärenden; Ordinarie: Margaret Lundberg, ordf. Tommy Öström, viceordf. Jörgen Gustafsson Mari Sjöman Mathilda Öström Personlig ersättare Monica Englund Mikael Eklund Marianne Karlström Peter Jansson Stefan Blomqvist Övriga: Jonny Karlström, kfge ordf. Thomas Sjöman, kfge viceordf. John Wrede, kom.dir. Susanne Öström, ekonomichef Underskrift Margaret Lundberg John Wrede Ordförande protokollförare Jörgen Gustafsson Mathilda Öström Justering protokolljusterare protokolljusterare Protokollet framlagt till påseende.2014 Kommunkansliet i Åva, Intygar John Wrede, kommundirektör Utdragets riktighet intygar datum namn

4 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. Ordförande Margaret Lundberg konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört PROTOKOLLJUSTERARE. Till protokolljusterare valdes Jörgen Gustafsson och Mathilda Öström GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNING- SLISTAN. Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan(kallelsesidan) ex. i vilken ordningsföljd ärendena skall behandlas (enkel majoritet). Även extra ärenden bör tas upp i samband med denna punkt (enkel majoritet). Föredragningslistan godkänns enligt den korrigerade kallelsesidan vilket innebär följande extra ärenden: 111. BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE; INVIGNING/EXTRA ÄRENDE BELLARSHAMN; ÅTGÄRDER: GALLRING AV TOMTER OCH PLANERING AV BÅTPLATSER/ANSLAG /EXTRA ÄRENDE BELLARSHAMN; MARKNADSFÖRING ÖVERFÖRING TILL NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN/EXTRA ÄRENDE FRAMTAGANDE AV BYGGNADSORDNING SOM ÄR ANPASSAD TILL NYA BYGGNADSLAGEN/EXTRA ÄRENDE BELLARSHAMN; FIBERDRAGNING-ANBUDSBEGÄRAN/EXTRA ÄRENDE NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL. Genomgång av följande protokoll och PM m.m.: - byggnadstekniskanämnden socialnämnden

5 UTLÅTANDE ÖVER LAGBEREDNINGSGRUPPENS SLUTRAPPORT FÖR KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST/ÅLR. Kommunstyrelsen ; Ålands kommunförbund begär kommunen utlåtande när det gäller ÅLR:s förslag till hur finansiera Kommunernas socialtjänst (fas 1 i den s.k. samhällsservicereformen initierad av ÅLR). Utlåtandet bör avges till ÅKF senast Konstaterades att oberoende vilken modell (av tre) som prioriteras så ökar utgifterna för kommunen jfr. dagens kostnader. KD Wrede och socialchef Feiring deltagit i ÅLR:s informations och diskussionstillfälle rörande finansieringen i Mariehamn Bifogade förslag till utlåtande omfattas. Ärendet förklaras omedelbart justerat. Ålands landskapsregering begär kommunens (samtliga åländska kommuners) utlåtande beträffande slutrapport (framtagen av lagberedningsgrupp tillsatt av ÅLR 7 april 2014) angående verkställande av Kommunernas socialtjänst (förkortas framöver KST). ÅLR önskar förslag och synpunkter rörande förverkligandet och finansieringen (skild rapport: provberäkningar av Nyckelmodellen/rapport 2014:4). Kommunen har / 13 avgett ett utlåtande som långt torde innehålla synpunkter m.m. som fortfarande är relevanta d.v.s. inför detta utlåtande. Kst. begär utlåtande av socialnämnden med anledning av slutrapporten både vad gäller förverkligandet och finansieringen. Socialnämnden bör framförallt analysera följderna för kommunens invånare vad gäller servicens tillgänglighet jfr. med dagsläget. Nämnden bör också uppskatta följderna för kommunens egen nuvarande personal (i praktiken socialchefen) bl.a. vad gäller arbetstiden (nuvarande åtgång-eventuell minskning), möjligheten att ta över funktioner/tjänster till kommunen m.m. Socialnämndens utlåtande bör vara Kst. tillhanda senast måndagen 8 september.

6 FÖRSÄLJNING AV LAPPO SKOLBYGGNAD/UTBJUDANDE/FÖRNYANDE SAMT ANLITANDE AV MÄKLARE. Kommunstyrelsen ; Refererande till budgettext år 2014 (Ro Egna fastigheter): Försäljning av Lappo skolbyggnad (totalt ca 380 m2) med tomt ca 4000 m2 (Tomten bryts ut från hela tomten som uppgår totalt till ca m2. Tomtstorleken m.m. kan vid behov justeras). Idag inhyser byggnaden en lägenhet i övre våningen på dryga 160 m2 som är outhyrd. Uppvärmningskostnaderna, underhåll m.m. för byggnaden per år ca Byggnaden bjuds ut, av Kst., så att den kan övergå i ny ägo Byggnaden bjuds i första hand ut för företagsverksamhet (turism motsvarande) och i andra hand som egnahemshus. Biblioteket skall ges tid för omställning (söka nya lokaliteter). Förslag att kommunen låter värdera byggnaden med tomt (två alternativ/två värderingar d.v.s. byggnaden med ca 4000 m2 eller ca m2 tomt) för att erhålla ett utgångspris. Kommunen begär Fastighetskonsult Ab/Mariehamn utföra utvärderingen. Fastighetskonsult Ab har också utfört tidigare värderingar av kommunens fastigheter. Ytterligare utförs (köptjänst) en allmän konditionsgranskning (fuktighet m.m.) av fastighetens skick. Med ett utgångspris kan Kst. gå vidare med försäljningen. Avsikten är att om möjligt sälja byggnaden med tomt innevarande år. Ärendet förklaras omedelbart justerat. Kommunstyrelsen ; Bifogas värdering (Fastighetskonsult Ab, Markus Fellman) samt besiktningsrapport(walles Bygg, via Fastighetskonsult Ab). Lappo skolbyggnad inklusive tomt bjuds ut till försäljning i befintligt skick ref. till besiktningsrapporten och med den befintliga värderingen d.v.s som utgångspris. Bifogas kartskiss över skola med markområde. Anbud, märkta Lappo skolbyggnad, lämnas till Brändö kommun, Åva senast den 2 juni 2014 kl Om bara ett anbud till nämnda datum så bjuds byggnaden ut på nytt med 4 augusti 2014 som nytt datum för inlämnande (eventuellt inlämnat anbud i kraft). Anbud bör skrivas på svenska och beakta följande: - Objektet (skolbyggnaden inklusive tomt) övergår i köparens ägo tidigast den 1 november Köparen bör ange om tomten som ingår i köpet skall vara 4000 m2 (styckas så naturligt som möjligt) eller ca 1,3 hektar (hela tomten) stor. Den mindre tomten i första hand för presumtiv köpare som saknar hembygdsrätt d.v.s. avser att söka jordförvärvsrätt. På tomten (1,3 hektaren) finns också brandbrunn, telemast, Lappo vattens byggnad och grannen Jan-Åke Törnroos garage (servitut d.v.s. vägrätt till garaget). - I anbudet bör nämnas hur skolbyggnaden framöver kommer att användas. Turism och motsvarande verksamhet prioriteras. Kommer att beaktas närheten till granne med tanke på användningsändamålet. - Köparen bör minst 10 år framöver (avses alltid från dagens för undertecknande av köpebrevet) ge andelslaget BKFfiber (eller motsvarande ägare av fiberdistributionsnätet) möjlighet att för max. 20 /månad (för att täcka elektricitetskostnaderna) ha tillgång till den fibercentral som finns i byggnaden. Forts...

7 FÖRSÄLJNING AV LAPPO SKOLBYGGNAD/UTBJUDANDE/FÖRNYANDE SAMT ANLITANDE AV MÄKLARE forts... - Köparen bör utan ersättning låta Andelslaget Västerby vatten ha tillgång till den brunn med byggnad som finns på samma tomt som skolbyggnaden (Västerby vatten ansvarar för brunnen och byggnaden m.m.). Samma gäller grannen Jan-Åke Törnroos som får sitt vatten via skolbyggnaden med egen mätare, den brandbrunn och den telemast som finns på området. - Köparen bör också beakta grannen Jan-Åke Törnroos garage inkl. vägrätt till garaget (servitut). - Jan-Åke Törnroos, grannen, ges möjlighet att lösa in den remsa som finns mot tomtens västra gräns/eventuell annan smärre reglering (i fall det blir aktuellt med försäljning). - Anbud antas i sista hand av kommunens fullmäktige. Besked ges om möjligt inom september KD formulerar och annonseras på hemsidan, facebook och kortare annons i Ålandstidningen och ÅU. Ärendet förklaras omedelbart justerat. Konstaterades att anbud ej lämnats in för byggnaden med markområde per Ej heller har någon per e-post eller på annat sätt visat intresse till kansliet. KD kom dock inte att utannonsera byggnaden m.m. i Ålandstidningen resp. ÅU (glömde bort). KD varit i kontakt med Fastighetskonsult Ab i Mariehamn/Markus Fellman som meddelat att bolaget är intresserat av att åta sig uppdraget på samma villkor som för byggnadsplanområdet Bellarshamn i Brändö by. Villkoren är följande: Fk kommer att göra följande marknadsföring; informationsskylt i anslutning till området samt på synligt plats i Lappo hamn (inkl. karta, kontaktuppgifter), annonser i lokaltidningarna, marknadsföring av tomterna via Fk:s hemsida, i skyltfönster i Mariehamn, på facebooksida. Detta mot ett arvode som är 2 % exklusive moms. Överenskommelsen gäller tillsvidare dock minst fram till Om någondera parten önskar bryta överenskommelsen bör det ske med två månaders varsel (per e-post räcker). De av Fk utlovade marknadsföringsåtgärderna är i kraft lika länge (minimun; tomten synlig i skyltfönster, på facebooksidan och hemsidan). Lappo skolbyggnad inklusive tomt bjuds ut till försäljning enligt villkoren i Kst:s beslut och med beaktande av försäljningen till Jan-Åke Törnroos om Kfge inte annorlunda besluter. Annonseringen i tidningarna upprepas ett par gånger. Anbud, märkta Lappo skolbyggnad, lämnas till Brändö kommun, Åva senast den Om anbud ej erhålls inom nämnda tid förlängs tiden med 4 månader o.s.v. tills Kst. annorlunda besluter. Överlåtelsen kan träda i kraft tidigast 3 månader efter Kfge:s beslut i ärendet (om acceptabelt anbud så m.a.o. tidigast cirka april 2015 o.s.v.). Tidsmarginalen behövs för att hitta nya verksamhetsutrymmen för biblioteksfilialen (tarvar sannolikt också beslut av Kfge). Kommunen ingår överenskommelse med Fastighetskonsult Ab (Fk) i enlighet med ovan nämnda villkor etc. Precisering: Om Fk önskar handha försäljningsformalia m.m. så bör köpebrevet godkännas av KD. KD undertecknar överenskommelsen enligt beslutet. Ärendet förklaras omedelbart justerat

8 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PLANERING AV MARKOMRÅDE/DEL AV ÖSTLINGS 2:1 I KORSÖ BY/STRANDBO AB. Strandbo Ab (via Cityjuristerna Ab) ansöker om att få starta upp planering av markområde (del av Östlings 2:1) i Korsö by. Se bilaga detta ärende. Enligt Cityjuristernas Marcus Måtar är kartans tomtindelning, vilket också anges, bara ungefärlig. Till skillnad från tidigare planering i kommunen framkommer det av ansökan att området planeras explicit för försäljning till personer som saknar hembygdsrätt (se värdepapperiseras ). Margaret Lundberg och Tommy Öström anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet. Kst. vald på förslag av Mathilda Öström Mari Sjöman till ordförande. Konstaterades att sökande d.v.s. Strandbo Ab kan utarbeta en detaljplan enligt ansökan. Kan konstateras att målsättningen/syftet kan godkännas trots att köparna i första hand avses vara personer som saknar hembygdsrätt (ref. värdepapperiseringen vilken indikerar på att tomterna kommer att användas för fritidsändamål). Motiveras med att all ökad verksamhet i kommunen i regel är positiv (ger mervärde så länge de inte strider mot andra intressen) och att antalet stränder som kan exploateras är stort också inom de områden som tangeras av allmänna vägar ( ribban lägre vad gäller exploatering i allmänhet). Att plan- området utgör en tillräckligt stor ändamålsenlig helhet och att arkitekt Michael Donalds (SAFA) kan godkännas som planläggare. Allt i enlighet med PBL 33. Vad gäller tomtindelningen föreslås att Strandbo Ab (genom planeraren Donalds) diskuterar med kommunens byggnadsinspektör (som kan jämföra med tidigare gjorda planeringar). För handläggningen (kallande till samråd och utställande m.m.) fakturerar kommunen inte markägarna d.v.s. Strandbo Ab. Kommunen påtar sig inte några som helst kostnader för planläggningen i övrigt.

9 REGELVERK FÖR ARBETSRESOR FÖR KOMMUNENS ANSTÄLLDA. Bifogade förslag till regelverk för arbetsresor har tagits fram av KD i samarbete med ekon.chef. Öström, skol.dir. Dreyer och soc.chef. Feiring. Behov av regelverk (preciserat) som komplement för AKTA för att a) beakta kommunens insulära läge (vilket ej görs i AKTA) och b) för att samtliga enheter skall fatta likartade beslut för sina anställda vad gäller reseersättning och dagtraktamente. För ett par år sedan ställde sig Kst. negativ till en begäran om att få bilersättning. KD Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet. Ledamot Sjöman och KD Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet. FÖRSLAG (Kst.ordf.): Förslag att regelverket ej omfattas vad gäller kilometerersättning per bil (om möjligt med buss m.a.o. Gäller dock ej kollektivtrafiken i kommunen) men nog i övrigt.

10 ANHÅLLAN OM UTLÅTANDE/BEGÄRAN OM MÖJLIGHET TILL SKÄRGÅRDSPLATS M.M./DICK GUSTAFSSON-ULFSBY GÅRD /ÅLANDSTRAFIKEN. Ålandstrafiken (via Gilla Karlsson) anhåller, se bilaga, om kommunens utlåtande i rubriken nämnda fråga. Karlsson avser också framöver att begära om kommunens utlåtande när anhållan om avvikelser från gällande regelverk (årskort relaterade som bokningsregler m.m.) ställs till Ålandstrafiken. KD diskuterat frågeställningen (beviljande i praktiken av årskort för skärgårdsbor) med Leif Eriksson (trafikgruppens ordf.) samt övriga skärgårdskommuner. Avvikelser från gällande regelverk (se ovan) skall ske mycket restriktivt. Person som har sin arbetsplats i skärgården kan erhålla avvikelse från regeln om vem som beviljas årskort för skärgårdsbor (rött kort 2014) om tjänstens/arbetets utförande kräver (förslagsvis ett kalenderår i taget). Skärgårdsplatser bör även framöver vara reserverade enbart (med ovan nämnda avvikelse) för personer som innehar årskort för skärgårdsbor. Personer/företag med påvisad verksamhet i Skärgården kan beviljas samma avbokningsrätt som skärgårdsbor (ribban avsevärt lägre än vad gäller beviljande av årskort för skärgårdsbor). Tillståndet är i kraft antingen en viss tid eller så länge verksamheten pågår (vad som är praktiskt möjligt för Ålandstrafiken att kontrollera). Rätten att ge utlåtande överlåts för Brändös del till KD. Ovan nämnda förslag bör Ålandstrafiken förankra hos samtliga sex skärgårdskommuner innan kompletteringen av regelverket träder i kraft.

11 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM. Kommunstyrelsen : KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom: - KD givit följande utlåtande rörande jordförvärvsärenden till Ålands landskapsregering; Pia Lindberg-Lumme&Jaakko Lumme, Åva (förordan, fast boende, mantalsskrivna), Siv Meierjohann, Brändö by(inget att invända; fritidsboende, ej mantalsskriven), Irmeli Mattsson&Leena Sipilä, Ramsö/Fiskö (inget att invända, ej mantasskrivna). - KD avser att ta ledigt , , varefter det återstår 19 dagar för år 2014 (detta trots 30 dagar semester sommaren 2014). - budgetdirektiven för 2015 diskuteras på AVEL 28.8 och av Kst.&Kfges presidier + ekon.chef. och KD Bellarshamn; entreprenaden klar. Begäran om muddring (ca 200 m3 utanför inloppet till Bellarshamns hamnbassäng inskickad av KD till ÅMHM på initiativ av Roger Husell och Niclas Häggblom, behövs för att komma in i hamnbassängen/båthamnen). - Skrivelse med begäran om förflyttning av Eftis verksamheten från Brändö skola till Milan. Ärendet behandlas i första hand av skolnämnden (första gången ). Torde senare även behandlas av Kst. och Kfge. - Kfges möten preliminärt meddelats per e-post eftersom de till viss del styr Kst:s möten. - KD fattat beslut om att nyttja beslutet om kvittning (se Kst ). - KD inbjudit DGH kf. att besöka kommunen för diskussion om förslaget till DGH:s nya stadgar (nya beräkningsgrunder som kan ha ekonomiska följder för kommunen). Mötet går av stapeln måndagen 1 september kl på kansliet i Åva. Från DGH deltar fullmäktigeordf. Eva Dahlén och styrelseordförande Sussi Nordberg. - Kfge ledamot Josephine Thörnroos meddelat att hon tillfälligt, , kommer att flytta till annan ort så att hon inte kan handha sitt Kfge-uppdrag. Thörnroos fortsätter alltså att vara mantalsskriven i kommunen. - preliminär tidtabell för Kfges sammanträden hösten 2014 (skickats per e-post) som också styr en del av Kst:s möten. - ÅLR fastställt nya taxor för taxibilar fr.o.m d.v.s. en höjning med 2-2,3% (startavgiften oförändrad)

12 BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE; INVIGNING/EXTRA ÄRENDE. Bellarshamns bostadsområde, ett av kommunens största projekt genom tiderna (i alla avseenden; inte minst vad gäller kostnaderna, inklusive planering m.m., på totalt ca 1,1 miljon ), står klart och har m.a.o. avslutats enligt entreprenadavtal (slutsynen genomförd ). Av Bellarshamns 22 tomter är 2 sålda varför det är viktigt med en synlig invigning som manifesterar satsningen och presenterar området för intresserade köpare och för kommunens invånare. Ärendet upptogs enhälligt till behandling som extra brådskande (främst för att hinna med i september infoblad). Utkast till program måndagen : - Samling vid Bellarshamns båthamn kl (finns stor plan för bilar m.m.). - Välkomstord av Jonny&Margaret...bakgrund, varför och framtiden (kaffebröd, smörgås, kaffe/öl). - Promenad runt området för att visa tomterna..med början Hyllan o.s.v. (totalt en promenad på dryga 2 km). - Avslutning/ invigningen... genom att gatubelysningen tänds (solen går ner ca kl.19.30). Skumvin och snittar. Kl Gästerna från fasta Åland till färjan kl från Torsholma. Om vädret är dåligt; storm, ösregn eller båda så i Brändö hallen med bil safari runt Bellarshamn. Till invigningen bjuds kommunens invånare samt alla som är intresserade/spekulanter (öppen inbjudan via facebook och Brändö info) och särskilt med personlig inbjudan (om än via e-post) kansliminister Wille Valve (ÅLR) som invigare samt övriga medlemmar i ÅLR, entreprenör Niclas Häggblom med kollegor, planerare Leif Hägglund, arkitekt Jens Karmert, byggnadskommittén inkl. kontrollanter m.fl., fastighetsmäklare Fk-fastigheter Markus Fellman samt media, grannar och vid behov ytterligare flera. Vid tjänligt väder uppskattas 50 personer delta i invigningen. KD Wrede ges i uppdrag att i samarbete med Kfge ordf. Jonny Karlström planera invigningens detaljer m.m. (vid behov göra smärre ändringar i programmet). För ändamålet anslås max (anslag torde finnas inom RO centralkansliet, vid behov äskas tilläggsanslag).

13 BELLARSHAMN; ÅTGÄRDER: GALLRING AV TOMTER OCH PLANERING AV BÅTPLATSER/ANSLAG /EXTRA ÄRENDE. KD besökt Bellarshamns bostadsområde i flera repriser och konstaterat, med framförallt Randolph Bergendahl men även efter samtal med fastighetsmäklare Marcus Fellman, att tomterna på området bör gallras (så snart som möjligt d.v.s. inkommande höst) och båthamnen(bassängen) förses med bryggor d.v.s. båtplatser (under år 2015). Båda åtgärderna är viktig för att ytterligare höja tomternas attraktionsvärde och m.a.o. öka sannolikheten att få tomterna sålda. Bergendahl erbjuder sig att utföra gallringen (genom sitt företag Randolph Bergendahl Marinconsult ) under hösten KD diskuterat gallringen med kommuntekniker Qvarnström som inte på orten känner till andra utförare. KD uppfattar att Bergendahl har erfarenhet av motsvarande och öga som behövs. Gallringen behövs för att åskådliggöra tomterna som idag många är tätt bevuxna (både träd och buskage) och som hindrar utsikten från framförallt de tomter som saknar egen strand. I båthamnen behövs i ett första skede ca 10 båtplatser (brygga, akterfäste i någon form) för de tomter som saknar egen strand (totalt i detta första skede ca 15 tomter, senare ytterligare 8 tomter d.v.s. på Slingan). Tanken är att båtplatserna (avsedda för max. 6 meters båtar) skall hyras ut d.v.s. båtplats ingår inte i tomtpriset. Ärendet upptogs enhälligt till behandling som extra brådskande. Förslag att byggnadskommitten ges i uppdrag att få gallringen av tomterna utförd om möjligt inom december Kostnaderna för gallringen (inbegriper: planering/samråd med kommunen, gallring och bortforsling) får uppgå till max moms. Randolph Bergendahl Marinkonsult ges i uppdrag att ta fram en ritning för båtplatser i Bellarshamns båthamn (hur hamnen färdigställd kan se ut). Ytterligare en kostnadsberäkning för de båtplatser som i ett första skede byggs i hamnen år 2015 förutsatt att anslag beviljas. För uppdraget erhåller Bergendahl moms. Ritningen och kostnadsberäkningen bör vara kommunen tillhanda inom oktober 2014.

14 BELLARSHAMN; MARKNADSFÖRING ÖVERFÖRING TILL NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN/EXTRA ÄRENDE. I.o.m. att Bellarshamns bostadsområde i princip är klart (saknas dock fortfarande framförallt fiber till tomterna) bör marknadsföringen av området intensifieras/trappas upp. Marknadsföringen innebär samtidigt marknadsföring för att få inflyttning. Kommunens marknadsföring handhas vad gäller turism och inflyttning av Närings- och utvecklingsnämnden (inflyttningen prioriterad). Marknadsföringsåtgärder är kostsamma. Det torde vara ytterst viktigt för kommunen att sälja tomterna i Bellarshamn inom en så kort tid som möjligt med beaktande av kostnaderna på ca 1,1 miljon för området. Detta dock med beaktande av att tomtköparna gärna bör hör till kategorin barnfamiljer d.v.s. den prioriterade målgruppen. Målsättningen bör vara att sälja minst 3 tomter per år (2014 har 2 tomter sålts hittills). Ärendet upptogs enhälligt till behandling som extra brådskande. Kst. ger Närings- och utvecklingsnämnden i uppdrag att ansvara för marknadsföringen av Bellarshamns bostadsområde (samtidigt marknadsförs också efter behov, möjlighet kommunens övriga planerade bostadsområden). Marknadsföringen under detta år bör rymmas inom nämndens budgetanslag. Närings- och utvecklingsnämnden kan äska om skilt anslag för marknadsföringen av Bellarshamn m.fl. i budgeten för Om möjligt bör nämnden i samband med anslaget ta fram en färdig plan hur marknadsföringen är tänkt att ske (om det är möjligt).

15 FRAMTAGANDE AV BYGGNADSORDNING SOM ÄR ANPASSAD TILL NYA BYGGNADSLAGEN/EXTRA ÄRENDE. Landskapets Plan- och byggnadslag (2008:102) samt dito förordning (2008:107) är antagna Brändö kommuns byggnadsordning är från 1989 med diverse mindre kompletteringar, ändringar som antagna under 1990-talet. Ålands landskapsregering har tagit fram en modell för byggnadsordning anpassad till gällande lagstiftning (se ovan). Kommunens byggnadsordning har inte anpassats till lagstiftningen. Ålands landskapsregering arbetar med en samhällsservicereform (Ref. meddelande nr 3/ / ) som bl.a. inbegriper samordning av samhällsplaneringen samt byggnadsinspektionen. För närvarande prioriteras dock inte dessa delar av reformen men torde sannolikt vara en tidsfråga innan också dessa delar blir föremål för reformarbetet. För kommunen torde det då vara viktigt att vara beredd och ha en uppdaterad byggnadsordning senast när reformarbetet för nämnda delar tar fart. Ärendet upptogs enhälligt till behandling som extra brådskande. Kommunen avser att inom mars 2015 ha en byggnadsordning anpassad till gällande lagstiftning. För ändamålet, framtagande av förslag till byggnadsordning, tillsätter Kst. en kommitté bestående av 5-6 medlemmar + kommuntekniker/byggnadsinspektör Bo Qvarnström som sekreterare och medlem. Byggnadstekniskanämnden ges i uppdrag att komma med förslag på 2-3 medlemmar i kommittén. Bör behandlas på nämndens följande möte. Kst. avser att tillsätta kommittén för framtagande av byggnadsordning så snart som möjligt så att kommittén får minst 4 månader tid för uppdraget.

16 BELLARSHAMN; FIBERDRAGNING-ANBUDSBEGÄRAN/EXTRA ÄRENDE. I budgeten för 2014 finns en notering, se RO Bellarshamn, om dragning av fiber till bostadsområdet Bellarhamns tomter. Kostnaden för dragningen uppskattas till men är inte ett anslag i vanlig mening utan kommer att synas som fordran i balansräkning (detta på inrådan av revisor Andreas Holmberg/Audiator Ab). Brändö-KumlingeBKFfiber kommer för varje anslutning att erlägga kommunen 1/22 del av kostnaderna (innebär i praktiken ett lån till BKF). KD har hört sig för och det finns 2-3 entreprenörer som är intresserade av fiberdragningen på området. Arbetet är inte direkt brådskande men borde vara klart sommaren 2015 då det kan finnas en till två bostadshus på området. Ärendet upptogs enhälligt till behandling som extra brådskande. KD ges i uppdrag att bjuda ut fiberdragning på området till minst tre entreprenörer. Fiberdragningen bör vara klar senast Anbudshandlingarna tas fram i samarbete med BKF:s styrelsemedlemmar. Anbuden begärs till

17 17 ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR Kommunstyrelsen Förbud att söka rättelse och besvärsförbud jämte grunder Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 kommunallagen rättelseyrkande eller besvär inte framföras över följande paragrafer:, , 105. Annan grund för besvärsförbud, vilken : gäller Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar. (i allmänhet de tre första ) 104, 110. Rättelseyrkande Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa paragrafer: , Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs. Kommunstyrelsen i Brändö kommunkansliet AX Åva På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets öppethållningstid. Framställan om rättelseyrkande skall innehålla - rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress - det beslut i vilken rättelse yrkas - till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas - motiveringar till yrkandet Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan person som befullmäktigats härtill. Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.

18 18 KOMMUNALBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag. Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan MARIEHAMN Paragrafer: Besvär skall anföras inom trettio (30) dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Besvär skall anföras skriftligen. I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall anges 1) det beslut i vilket ändring söks, 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 3) de grunder på vilka ändring yrkas Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller det befullmäktigade ombudet skall underteckna besvärsskriften samt uppge namn, hemkommun och postadress. Enligt 25 i Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/96) skall till besvärsskriften fogas: 1. det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär, 2. intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat, samt 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten: Ålands förvaltningsdomstol Torggatan 16 PB Mariehamn.

19 19 FÖRVALTNINGSBESVÄR Förvaltningsbesvär kan anföras endast av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet omedelbart gäller. Förvaltningsbesvär kan inlämnas på laglighets- och ändamålsenlighetsgrunder. Förvaltningsbesvär anlitas som regel i ärenden där myndighetens beslut baserar sig på speciallagstiftning. Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 AX MARIEHAMN Paragrafer: Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. Inlämnande av handlingarna Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

20

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 27.01.2014 Sammanträdestid ; 30.01.2014, kl.17.00 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 12. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 13. PROTOKOLLJUSTERARE 14. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 21.01.2016 s.1 KALLELSESIDA utfärdad Sammanträdestid: 21.01.2016 kl.19.00 Sammanträdesplats: Åva, kommunkansliet. 1. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 2. PROTOKOLLJUSTERARE 3. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrks

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrks KALLELSESIDA utfärdad 17.04.2015. Sammanträdestid:, kl.18.30. Sammanträdesplats: Brändö kommunkansli, Åva 10. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 11. PROTOKOLLJUSTERARE. 12. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 6/2016 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 6/2016 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Onsdag den 12.10.2016 kl 17:00 Sammanträdesplats: Kommunkansli, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Tiina Thörnroos, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Thomas

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11)

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11) 1(11) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 11.06.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Brändö grundskola Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 26-32 14.05.2014 NÄMNDEN Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Onsdag den 14.05.2014 kl.19.45-21:00 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 maj 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 8 SOCIALNÄMNDEN 2016-10-12 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-10-12 kl. 19.00 20.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE s.1 1

BRÄNDÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE s.1 1 17.02.2016 s.1 1 KALLELSESIDA utfärdad Sammanträdestid: 17.02.2016 kl.18.30 Sammanträdesplats: Åva, kommunkansliet. 12. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 13. PROTOKOLLJUSTERARE 14. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 februari 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1-11 07.01.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-19.50 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 16.08.2013 Sammanträdestid; 22.08.2013, kl.18.30 Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 97. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 98. PROTOKOLLJUSTERARE 99. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 23.04.2014 Sammanträdestid ; 28.04.2014, kl.19.00 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 55. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 56. PROTOKOLLJUSTERARE 57. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Sammanträdestid; ; kl.19 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva

Sammanträdestid; ; kl.19 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 1 KALLELSESIDA Utfärdad 20.09.2016 Sammanträdestid; ; kl.19 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 110. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 111. PROTOKOLLJUSTERARE. 112. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

KALLELSE 11.12.2012. Tisdagen den 11.12.2012 kl.19.00

KALLELSE 11.12.2012. Tisdagen den 11.12.2012 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 7/12 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 69 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 70 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 71 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13)

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13) 1(13) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 5 maj 2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 3/2011 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne -

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen 1.11.2016 kl. 17:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 335 Kallelse och beslutförhet KS 336 Godkännande och komplettering

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica Nr 4/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 1 SOCIALNÄMNDEN 2017-01-25 1 Sammanträdestid Onsdag 2017-01-25 kl. 19.00-21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Lindroos

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 16.04.2015

BRÄNDÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 16.04.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad 10.04.2015 Sammanträdestid ;, kl.19 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 31. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 32. PROTOKOLLJUSTERARE. 33. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE s.1 1

BRÄNDÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE s.1 1 16.06.2016 s.1 1 KALLELSESIDA utfärdad Sammanträdestid: 16.06.2016, kl.17.00. Sammanträdesplats: Vandrarhemmet,Jurmo. 28. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 29. PROTOKOLLJUSTERARE 30. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes KALLELSESIDA utfärdad 19.03.2014. Sammanträdestid:, kl.18.30. Sammanträdesplats: kommunkansliet i Åva, mötesrummet. 10. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 11. PROTOKOLLJUSTERARE. 12. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 25.02.2015 Sammanträdestid ; 04.03.2015, kl.19 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 14. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 15. PROTOKOLLJUSTERARE. 16. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2011 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 73 Kallelse och beslutförhet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes KALLELSESIDA utfärdad 25.10.2013 Sammanträdestid:, kl.18.30 Sammanträdesplats: kommunkansliet i Åva, mötesrummet. 35. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 36. PROTOKOLLJUSTERARE 37. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2017 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19.00-20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Jansson Tom, ordf. x Timonen Bo, vice ordf. - Hampf Berit x Karlsson Simon - Michelson Ulla -

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 14.01.2015 Sammanträdestid ; 21.01.2015, kl.19 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 1. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 2. PROTOKOLLJUSTERARE. 3. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Sammanträdestid Tisdagen den 18.12. 2012, klockan 18.30-20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson, ordförande

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 132-141 12.11.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-16.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 16.04.2015 Sammanträdestid : torsdagen den kl.19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva Ärenden: 20 Bokslut och verksamhetsberättelser för år 2014 21 Ansökan om byggnadslov

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf.

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf. MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 16.12.2010 8/8 Sammanträdestid Torsdagen den 16 december 2010, klockan 20.35 22:10 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby X Lars Rögård,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.1.2011 1/11 Sammanträdestid 19.1.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14 Sammanträdestid Onsdag 8.10.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 1 Kallelse och beslutförhet SN 2 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer