Magnus Oscarsson (KD), ordförande John Widegren (M), del av 14, Anders Rydberg (KD) Madelaine Vilgren (S) Charles Eriksson (ÖP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magnus Oscarsson (KD), ordförande John Widegren (M), del av 14, 15-32 Anders Rydberg (KD) Madelaine Vilgren (S) Charles Eriksson (ÖP)"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 10 februari 2014 kl 8:30-12:10 Magnus Oscarsson (KD), ordförande John Widegren (M), del av 14, Anders Rydberg (KD) Madelaine Vilgren (S) Charles Eriksson (ÖP) Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Anita Sylvefjord, vik kommunsekreterare, sekreterare Peter Kenell, näringslivschef, 14, 24-25, 27-29, 32 Åse Theorell och Lotta Karlsson, 14 Emil Wissman, byggchef, 18, 24-25, 27-29, 32 Kerstin Karlsson, personalchef 20 Ajournering Utses att justera Justeringens tid o plats Charles Eriksson Kommunkontoret, Ödeshög Omfattar paragraferna Underskrifter Sekreterare/Anita Sylvefjord. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson Anslag/bevis Instans och datum Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkontoret, Ödeshög Underskrift

2 Innehållsförteckning 1. Besöksnäringen 2. Kommunövergripande verksamhetsplan Revisionsrapport Granskning av Styrning och uppföljning av köptrohet gentemot ingångna ramavtal 4. Vildsvin i tätortsnära områden 5. Medborgarförslag Gör parkeringsfickor utmed hela gamla banvallen i Hästholmen 6. Medborgarförslag Ta ett aktivt beslut att kämpa mer för öka befolkningsmängden 7. Lönekartläggning Försäljning av VÖKBY 9. Nytt sammanträdesdatum för KSAU:s sammanträde i mars 10. Extra KSAU sammanträde 27 februari 11. Föreläggande gällande ventilation på fastigheten Handelsman Johanna 4 (gamla brandstationen) 12. Framtiden för Johannamarken 13. Försäljning av fastigheten Kronhjorten 1 (Ungdomens Hus) m m 14. Begäran om yttrande över ansökan om bygglov för tillbyggnad av flytbryggor på fastigheten Hästholmen 15:2 15. Information från möte med PEAB 16. Information om spontanidrottsplats Lysingsskolan 17. Bildande av projekt Operation centrum 18. Bildande av Region Östergötland 19. Aktuella näringslivs- /turist- /fastighetsfrågor

3 KSAU 14/14 Besöksnäringen Vid dagens sammanträde lämnar Åse Theorell och Lotta Karlsson information om vikten av att ha ett långsiktigt strategiskt tänkande när det gäller turismnäringen. Det är en viktig fråga inte endast för Ödeshögs kommun utan också för hela länet. Turismnäringen är nästa stora näringsgren. Den spänner över många olika näringar, såsom t ex upplevelser, logistik, boende, handel m m. Det är många småföretagare som verkar inom turismnäringen. 50 % av företagen har en omsättning på upp till 1 mkr, 30 % av företagen har en omsättning på 1 10 mkr och resterande andel av företagen 20 % har en omsättning på 10 mkr eller mer. Samarbete mellan olika aktörer, såsom företagare, kommunen och andra myndigheter, är en förutsättning för att få en levande strategi. Idéer bygger på att det finns privata intressen. Företagarna bör bära sina kostnader för marknadsföring o dyl. Åsa Theorell och Lotta Karlsson återkommer med en skrivelse med förslag på hur man kan arbeta vidare med att ta fram en framtida strategi för att ta tillvara de möjligheter som finns för en utveckling av besöksnäringen.

4 KSAU 15/14 Diarienummer 140/13 Kommunövergripande verksamhetsplan ARBETSUTSKOTTETS BESLUTAR Efter redaktionella ändringar delge kommunstyrelsen den kommunövergripande verksamhetsplanen ARBETSUTSKOTTETS BESLUTAR VIDARE FÖRESLÅ Kommunstyrelsen besluta Lägga den kommunövergripande verksamhetsplanen till handlingarna Enligt kommunfullmäktiges beslut 73 den 28 oktober 2013 ska varje nämnd till kommunstyrelsen inlämna en verksamhetsplan som överensstämmer med de resurser som tilldelats enligt fullmäktigebeslut för samma period. Inlämnad verksamhetsplan ska innehålla en åtgärdsplan. Nämndernas planer som har sammanställts i en gemensam verksamhetsplan överlämnas härmed till kommunstyrelsen. I den kommunövergripande verksamhetsplanen redogörs för det ledningssystem för kvalitetsarbete som kommunstyrelsen beslutat om i 116/10 och som ska gälla för hela kommunen och dess bolag. I dokumentet ingår även de av fullmäktige beslutade vision och inriktningsmål. Resursplanen som presentras i den övergripande verksamhetsplanen är uppdaterad efter den kompletteringsbudget som är på väg till fullmäktige. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse Verksamhetsplan/budget 2014 och flerårsplan Utdrag till

5 KSAU 16/14 Diarienummer 597/13 Revisionsrapport Granskning av Styrning och uppföljning av köptrohet gentemot ingångna ramavtal ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Överlämna ekonomichefens tjänsteskrivelse till revisorerna som svar på rapporten. PWC har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av "Styrning och uppföljning av köptrohet gentemot ingångna ramavtal - Ödeshög kommun. Granskningen besvarar följande revisionsfråga: Säkerställer och verifierar kommunstyrelsen att det finns en styrning och uppföljning av köptroheten gentemot kommunens tecknade ramavtal? Revisorernas samlade bedömning efter utförd granskning är att det finns en styrning som säkerställer och verifierar köptroheten gentemot kommunens tecknade ramavtal. De bedömer dock att uppföljningen kan utvecklas. Bedömningen baseras på följande iakttagelser och ställningstagande: Det finns en enkel och god tillgänglighet till ramavtalen som skapar förutsättningar för en hög köptrohet. Reglementet, kommunens upphandlingspolicy samt anvisningar ger tillräckligt underlag för en ansvarsfördelning och styrning av inköpen i kommunen. En systematisk kontroll av köptroheten saknas. Verifieringen visar dock att det inom ett par av de granskade områdena finns en hög köptrohet gentemot ingångna ramavtal. Ekonomichefen har i skrivelse daterad kommenterat kommunrevisionens bedömning. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse Revisionsrapport Köptrohet gentemot ingångna ramavtal Ödeshögs kommun, daterad december Utdrag till revisorerna + ekonomichefens skrivelse samt

6 KSAU 17/14 Diarienummer 606/ Vildsvin i tätortsnära områden ARBETSUTSKOTTETS BESLUTAR Remittera ärendet till miljöchefen för beredning. Vildsvinen börja närmar sig den centrala tätorten. Vildsvinen tar sig bland annat över E4:an dels vid överfarter men även under staketen utmed E4:an. De finns även vid Sväm. Utdrag till

7 KSAU 18/14 Diarienummer 525/ Medborgarförslag Gör parkeringsfickor utmed hela gamla banvallen i Hästholmen ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Medborgarförslaget remitteras byggchefen för beredning. Kommunfullmäktige har , 88 överlämnat medborgarförslag om att göra parkeringsfickor utmed hela gamla banvallen i Hästholmen Beslutsunderlag Utdrag KF 88/13 AM Hertz medborgarförslag Utdrag till

8 KSAU 19/14 Diarienummer 495/ Medborgarförslag Ta ett aktivt beslut att kämpa mer för öka befolkningsmängden ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsens ordförande och nämndservice för beredning. Kommunfullmäktige har , 87 överlämnat medborgarförslag för beredning. Beslutsunderlag Utdrag KF 87/13 Stålknapps medborgarförslag Utdrag till

9 KSAU 20/14 Diarienummer 596/ Lönekartläggning 2013 ARBETSUTSKOTTETS BESLUTAR Med godkännande lägga lönekartläggningen 2013 till handlingarna. Diskrimineringslagen syftar bland annat till att män och kvinnor och män har samma villkor i arbetslivet. Ett sätt att utvärdera om kvinnor och män har samma villkor i arbetslivet är att jämföra lönen för arbetsuppgifterna som är lika eller som värderas som likvärdiga. Arbetsgivare med mer än 25 anställda ska vart tredje år genomföra en lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Om osakliga löneskillnader för lika eller likvärdigt arbete, som beror på kön, föreligger ska arbetsgivaren upprätta en handlingsplan för att uppnå jämställda löner. Syfte Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Samråd Samråd har skett med kommunens ledningsgrupp. Samverkan/information med fackliga organisationer i Cesam. Beslutsunderlag Personalchefens tjänsteskrivelse Lönekartläggning 2013, daterad Utdrag till

10 KSAU 21/14 Diarienummer 414/ Försäljning av VÖKBY Ordföranden rapporterar att intressenter finns för att köpa VÖKBY. Han räknar med att kunna lämna information vid KSAU:s extra sammanträde den 27 februari. -

11 KSAU 22/14 Nytt sammanträdesdatum för KSAU:s sammanträde i mars ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR KSAU:s sammanträde den 17 mars flyttas till tisdagen den 18 mars.

12 KSAU 23/14 Extra KSAU sammanträde 27 februari ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Ett extra KSAU sammanträde hålls den 27 februari kl 15:00 för att ta upp ärendet Lägenheter i Hästholmen. Därefter följer ett möte med AB Ödeshögsbostäders styrelse, kl 16:00.

13 KSAU 24/14 Diarienummer 545/ Föreläggande gällande ventilation på fastigheten Handelsman Johanna 4 (gamla brandstationen) Byggchef informerar om att ventilationen är utdömd. Han återkommer med mer information när vidare undersökningar har gjort om det är möjligt att använda den ventilationsanläggning som finns i Ungdomens Hus och vilka kostnader det skulle medföra. Utdrag till Byggchefen

14 KSAU 25/14 Diarienummer 570/ Framtiden för Johannamarken ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Uppdra till Peter Kenell att arbeta fram ett för slag till lösning på arrangemanget Johannamarken. Peter Kenell informerar om att ÖIK har tackat nej till uppdraget att arrangera Johannamarken. Redan idag ligger en del av arbetet att anordna Johannamarken på turistbyrån. Det är också mycket arbete med att kunna anvisa marknadsförsäljarna till deras platser och liknande. Kooperativet skulle kunna vara en lösning. Turismen återkommer med ett förslag på lösning. Utdrag till Peter Kenell

15 KSAU 26/14 Diarienummer 569/ Försäljning av fastigheten Kronhjorten 1 (Ungdomens Hus) m m ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Acceptera ett utgångspris på kr för fastigheten Om möjligt ta tillvara på den ventilationsanläggning som finns i fastigheten. Ungdomsverksamheten Ungdomens Hus har avflyttat från fastigheten Kronhjorten 1 Södra vägen 48. KSAU beslutade i 190/13 uppdra till förvaltningen att via mäklare sälja fastigheten Kronhjorten 1. Kommunchefen har varit i kontakt med mäklare angående värdering av fastigheten, utgångspris m m. Vid dagens sammanträde diskuteras om kommunen kan ta tillvara på den ventilationsanläggning som finns i fastigheten, se även KSAU 24/2014. Utdrag till

16 KSAU 27/14 Diarienummer 85/ Begäran om yttrande över ansökan om bygglov för tillbyggnad av flytbryggor på fastigheten Hästholmen 15:2 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Ställa sig positiv till ansökan om bygglov för tillbyggnaden av flytbryggor. Hästholmens Hamn & Magasin AB har ansökt om bygglov till tillbyggnad av flytbryggor på fastigheten Hästholmen 15:2. Som ägare till angränsande fastigheten Hästholmen 7:1 har kommunen beretts tillfälle att yttra sig i ärendet innan det handläggs i miljö och byggnadsnämnden. Beslutsunderlag Skrivelse från byggenheten jämte bygglovsansökan. Utdrag till Miljö- och byggnadsnämnden

17 KSAU 28/14 Diarienummer 089/ Information från möte med PEAB Ordförande rapporterar från möte med PEAB angående lägenheter i Hästholmen. Diskussionerna med PEAB fortsätter. Diskussionen återupptas på ett extra KSAU den 27 februari, dit också Ödeshögsbostäders styrelse är inbjuden.

18 KSAU 29/14 Diarienummer 488/ Information om spontanidrottsplats Lysingsskolan Byggchefen informerar om spontanidrottsplats vid Lysingsskolan och om planer på att se över användandet av området ur ett större perspektiv, som exempelvis att man kanske kan utnyttja det för en friidrottsanläggning. Anbudsförfrågan kommer att gå ut inom de närmaste dagarna. ----

19 KSAU 30/14 Diarienummer 87/ Bildande av projekt Operation centrum ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att bilda en arbetsgrupp som tar upp frågan om affärslokaler i centrum. Flera lediga affärslokaler finns i centrum. Ett projekt startas för att få intressenter starta verksamhet i centrum. Utdrag till

20 KSAU 31/14 Diarienummer Bildande av Region Östergötland ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Bemyndiga kommunstyrelsen ordförande att för Ödeshögs kommuns del föreslå en skatteväxling på 2 öre med landstinget, från och med , där landstinget/regionen höjer skatten med 2 öre och kommunen sänker skatten med 2 öre. Allt under förutsättning att riksdagen godkänner förslaget om att Östergötlands län omfattas av ändringen i lagen om regionalt utvecklingsansvar. Ordföranden och kommunchefen informerar från möten angående bildande av Region Östergötland.

21 KSAU 32/14 Aktuella näringslivs- /turist- /fastighetsfrågor m m Emil Wissman är tillfälligt inhyrd som teknisk chef på Ödeshögsbostäder på grund av att Niclas Olofsson slutat sin tjänst som teknisk chef. Urban Runesson arbetar tillfälligt med myndighetsbiten på byggsidan, bland annat med byggnadslovshandläggning En enhetschef är tillfälligt omplacerad på förvaltningen Maria Blomberg kommer att tillträda tjänsten som kommunsekreterare 12 maj, Anita Sylvefjord har tillfälligt förordnande, halvtid, på tjänsten fram till den 31 mars. Samordningsförbundet Ordföranden informerar om att en sammanslagning av samordningsförbunden, Mjölby-Ödeshög-Boxholms Samordningsförund och Motala-Vadstena Samordningsförbund diskuteras. Beräknas till 1 januari Fråga om socialbudgeten 2013 Charles Eriksson frågar om vad som hänt med den. Chefsändring, Rickard Weibull, har skett. Han kommer att lämna ett förslag till svar. Näringslivschefen informerar om aktuella näringsfrågor, fastighetsfrågor och turistfrågor. ----

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-31 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-31 1 1 Plats och tid Carl Augustrummet, kommunkontoret, Ödeshög, onsdagen den 31 oktober 2002 kl 8:30-12:50 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD) John Widegren (M), 147-177 Madelaine

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-11-14

Kommunstyrelsen 2012-11-14 2012-11-14 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, onsdagen den 14 november 2012 kl 08:30-12:25 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Lennart Åberg (KD) Nils-Inge Albinsson (KD), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby, tisdagen den 8 februari 2010. Klockan 09.20-11.55. Ajourne'ring 09.55-09.57 ( 85). Beslutare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 Beslutande Se sidan 2-3 Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Roland Kindslätt, kommunchef Börje Olsson, kanslichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-03-27 kl. 09.00 11.50 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter Åberg (S) Patrik Persson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ...

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... 2012-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 17 januari 2012 klockan 08:15-11:30 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer