Årsredovisning Tekniska nämnden. Antagen av tekniska nämnden , 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Tekniska nämnden. Antagen av tekniska nämnden 2014-02-19, 4"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Tekniska nämnden Antagen av tekniska nämnden , 4

2

3 Innehåll 1 Sammanfattning nämndrapport Kommunfullmäktiges strategiska områden och övergripande mål Inspirerande livsmiljö Inspirerande lärande Inspirerande arbete Inspirerande organisation Nämndrapport Årets verksamhet Kvalitetsbeskrivning Mål och måluppfyllelse Inspirerande livsmiljö Inspirerande arbete Inspirerande organisation Årets resultat och investeringar Intern kontroll Barnkonsekvensbeskrivning Framtiden Ekonomisk sammanställning Nyckeltal... 28

4 1 Sammanfattning nämndrapport 2013 Uppdrag Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, parker, skogar och mark, vatten- och avloppsverksamhet samt den fysiska planeringen som består av att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser. Till tekniska nämndens ansvarsområde hör även kommunens kostverksamhet och lokalvård. Sanering av Prästgärdet, skapande av det nya bostadsområdet Spirean, och arbetet med tomtvärdering och va-frågor för Hällarnas fritidsområde har pågått under året. Sanering av Prästgärdet Under våren har saneringen av Prästgärdet pågått eftersom miljötekniska undersökningar visat att området var förorenat efter tidigare industri. I området hittades föroreningar med främst krom, sexvärt krom, bly och koppar. Saneringen bekostats av Naturvårdsverket och totalt har ca ton massor körts bort varav ca kg krom. Efter saneringen kvarstår en restförorening bestående av ett kromförorenat grus- och sandlager på fem meters djup. Naturvårdsverket har beviljat kommunen att använda 400 tkr av bidraget för ett forskningsprojekt som går ut på att försöka reducera det sexvärdiga kromet till trevärdigt krom samt stabilisering i vattenfas. Forskningsförsöket är unikt i sitt slag. Problem med stabilitet Stabilitetsproblemen vid Arbogaån blev åter aktuellt under våren då ett skred skedde mitt emot Villagatsbadet. En fördjupad stabilitetsutredning pågår för delar av området från Herrgårdsbron till Varvsbron. Utredningen ska visa vilka åtgärder som behövs för att stabilisera åkanten och vilka kostnader sådana åtgärder skulle innebära. Utredningar av stabiliteten pågår även på andra delsträckor. Nytt bostadsområde skapas Arbetet med att bygga gator, vatten och avlopp i kvarteret Spirean har pågått under året. Arbetet beräknas vara helt klart under år Sturestadens Fastighets AB har byggt tio stycken hus i området. Efterfrågan på kommunens villatomter är låg, trots att det finns attraktiva tomter till försäljning. Under år 2013 har tre villatomter sålts. Kommunen har även sålt fastigheten Långan 6 (Rappshuset) och Gäddan 3. 1

5 I slutet av året revs det gamla Taxihuset vid Ahllöfsparken. Även kiosken i Vasastan har förvärvats och kommer senare att rivas. Fortsatt arbete vid Hällarna Arbetet med Hällarnas fritidshusområde fortgår. Under december månad har ett förlag till detaljplan för delar av området (Ås 3:1, 1:13 med flera) varit på samråd. Under året har även en oberoende besiktningsman värderat tomterna och kommunfullmäktige har beslutat att de boende i området ska ha möjlighet att köpa sin fastighet, arrendera den, eller teckna tomrättsavtal. Parallellt pågår en utredning om en vattenöverföringsledning för att göra det möjligt att pumpa avloppsvattnet från Hällarna till reningsverket i Arboga och rent vatten från Arboga till Hällarna. Hastigheter förändras Tekniska nämnden har tagit fram en hastighetsplan för Arboga. Beslut om planen togs av kommunfullmäktige i augusti. Införandet av nya hastigheter planeras till år Vackrare och ljusare Till sommaren förskönades Nytorget med blomurnor, planteringar och nya parkbänkar. Runt om i staden har också 35 träd planterats med hjälp av pengar från Bergmansfonden. På Brattberget har belysningen vid gångoch cykelvägar bytts ut och på flera håll kompletterats med ytterligare belysningsstolpar. I november 2012 anordnades en trygghetsvandring i Vilstaområdet. Utifrån synpunkter som framkom har tekniska nämnden genomfört ett antal trygghetsskapande åtgärder i området i form av gatljus och förbättringar i gång- och cykeltunneln. En trygghetsvandring genomfördes även runt Västermovägen på Brattberget i oktober Resultatet blev bland annat ny belysning på gång- och cykelvägen bakom ICA. Belysning har även bytts ut i området Sjukhusgärdet. Området är det första större område i Arboga som får all belysning utbytt till LED. Under hösten försågs även Hundrastgården med belysning. Ny lekutrustning Fler lekplatser har under året renoverats eller kompletterats med ny lekutrustning. Lekplatsen i Ahllöfsparken får en ny sandlåda och skeppet med tillhörande klätterlekar har renoverats. Under år 2014 ska bland annat hönshuset och skeppet målas om. 2

6 En ny lekplats har anlagts vid Violinvägen med gungställning, sandlåda med bakbord, lekställning med rutschkana, fjädergunglek och lekskulptur. Nya lekredskap har också monterats på lekplatserna vid Hasseln, Trädgårdsgatan, Ringvägen och Bergmansparken. Dammanläggningen invigd I slutet av november invigdes den nya dammluckan och fisktrappa under Herrgårdsbron. Sedan tidigare fanns fyra dammluckor under Herrgårdsbron och nu har en femte lucka öppnats som tidigare varit igensatt. Den extra dammluckan gör det enklare att reglera vattennivån mellan Kapellbron och Herrgårdsbron och därmed minskar risken för översvämning i innerstaden. För att få bygga en ny dammlucka behövdes tillstånd från länsstyrelsen som krävde att en fisktrappa också byggdes. En fisktrappa har därför byggts under bron för att förbättra livsvillkoren för den utrotningshotade fiskarten Asp. I samband med ombyggnationen har ett turbinhjul tagits om hand och placerats som ett minnesmärke i Strandparken. Renoverade kök Det senaste året har en lokalutredning genomförts som ska visa vilka behov av lokaler som finns för skola, förskola och äldreomsorg i framtiden. I utredningen ingår även kommunens kök. Under sommaren har Hällbackens kök byggts om för att anpassas till den nya förskoleverksamheten på Västergårdens förskola. Ombyggnationer och arbetsmiljöförbättrande åtgärder har även skett i Gäddgårdsskolans kök. Under året har andelen ekologiska varor i förskola och skola ökat och arbetet för klimatsmartare mat pågår. Kombitjänster Ett av kommunens politiska mål är att erbjuda medarbetarna önskad sysselsättningsgrad. Under år 2012 startade ett försök med så kallade kombitjänster på tekniska förvaltningen. I slutet av 2013 beslutades att kombitjänsterna kunde permanentas. Det innebär att sammanlagt sju personer på tekniska förvaltningen fått utökad sysselsättningsgrad genom att kombinera arbete inom lokalvård och kök. Omfattande VA-ledningsarbeten Ett stort projekt som påbörjats under året är flytt av ledningar som är placerade under E20, Östra Broleden. Ledningsflytten beräknas vara klar i början av år Omfattande VA-ledningsarbeten har under året också påbörjats i Herrängsområdet där dagvattenseparering genomförs. Det innebär att allt regn- och dräneringsvatten kopplas bort från spillvattenledningen. 3

7 I samband med dagvattensepareringen byts också dricksvatten- och spillvattenledningarna. Arbetena innebär omfattande schaktningsarbeten och beräknas vara klara först under våren Vattenproduktion och rening Produktionen på Arboga vattenverk har under året varit stabil men något högre än föregående år. Insatser på ledningsnätet för att minska läckaget av dricksvatten har fortsatt. Driftresultaten är goda med få driftstörningar. Både Arbogas och Lungers vattenverk har fått gott betyg i den undersökning som Svenskt Vatten gjort om vattenverkens beredningssteg och mikrobiologiska barriärer. För att öka säkerheten gällande dricksvattenkvalitén har övervakningen av barriärerna på Arbogas vattenverk uppdaterats under året. Arboga avloppsreningsverk har haft en stabil drift hela året och klarat sina utsläppsgränser enligt gällande tillstånd. Arbetet med processen för rening av kväve fortsätter och har medfört vissa komplikationer under året. Riktvärdet för fosfor har överskridits en gång under året. Ekonomi Det ekonomiska utfallet för år 2013 visar en positiv avvikelse mot budget Investeringarna inom VA-verksamheten överskrider budgeten något. Vakanser och vikariebrist inom kostavdelningen, projekt- och trafikavdelningen, planavdelningen samt förvaltningskansliet gör att prognosen visar på ett litet överskott. Större investeringar under delåret har varit utbyggnaden av gata, markarbeten och va-ledningar i kvarteret Spirean, anläggandet av gångoch cykelvägen längs Köpingsvägen och byggnationen av dammanläggning vid Herrgårdsbron. 4

8 2 Kommunfullmäktiges strategiska områden och övergripande mål 2.1 Inspirerande livsmiljö I Arboga finns plats för inspiration, här finns plats att utveckla idéer och tänka nya tankar. Fritids- och kulturlivet är rikt och erbjuder något för alla. De unika miljöerna i Arboga tas till vara och utvecklas. Här finns många alternativ för boende och pendlingsmöjligheterna är bra. Det gör att allt fler väljer att bosätta sig i Arboga. Det känns tryggt att bo och vistas i Arboga. Kommunen arbetar förebyggande mot brott genom att skapa trygga miljöer och stärka de sociala nätverken både på grupp- och individnivå. En god social välfärd erbjuds utsatta grupper. Servicen till invånarna är bra, i staden och på landsbygden. Arbogaborna känner att de bor i en kommun med tillgängliga och väl fungerande verksamheter som bidrar till god livskvalitet i livets alla skeden. Det finns möjlighet för alla att vara med och påverka kommunens verksamheter. Arboga är ett demokratiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Här råder hög tolerans och människor är jämlika och jämställda. Naturresurser som vatten och luft skyddas och används på ett varsamt sätt. Tekniska nämndens bedömning Arboga kommun erbjuder tätortens fördelar med service, och samtidigt närheten till landsbygdens lugn och avskildhet. Ett aktivt arbete för att bevara och utveckla en god livsmiljö för kommunens medborgare pågår. Nya detaljplaner och bostadsområden med attraktiva boendemiljöer arbetas fram för att locka till inflyttning. Lediga tomter både i och utanför Arbogas tätort kan erbjudas omgående. Bland annat har bostadsområdet kvarteret Spirean nästintill färdigställts under året och detaljplan för Åbrinken etapp 1 har antagits. Under året har ett detaljplanearkiv lagts upp på kommunens hemsida. I detaljplanearkivet finns alla kommunens aktuella detaljplaner som har vunnit laga kraft. Att försöka skapa ett Arboga där man hellre är ute än inne är en viktig strategi för att uppnå en inspirerande, attraktiv och trygg livsmiljö. Under året har åtgärder för att öka både trivsel och trygghet i Arboga genomförts. Trygghetsvandringar har anordnats i området kring Brattberget, en uppgradering av gatubelysningen pågår och Nytorget har rustats upp. Trygg dricksvattenförsörjning är en förutsättning för god livskvalitet och produktionen och leveransen av ett bra vatten till Arbogaborna har upprätthållits under året. 5

9 Att arbeta med tillgänglighet, trygghet och service för kommunens medborgare ingår som en självklar del i utformningen av gatumiljö, infrastruktur och detaljplaner. Medborgardialogen är ett viktigt verktyg för att stärka demokratin i samhällsplaneringen. Kommunen bjöd under början av året in till snömöte för att få in synpunkter på snöröjningen och i samband med planarbete bjuds allmänheten ofta in till ett samrådsmöte. Ett omfattande remissarbete för att lyfta fram medborgarnas synpunkter görs vid framtagandet av alla detaljplaner. Inom kommunen pågår en utredning av ett långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav där bland annat kommunens kök är föremål för utredning. Tekniska nämnden har under året yttrat sig om de tre delrapporterna som sändes på remiss inom utredningen. Det är viktigt att helhetsbilden av förslaget till lokalanvändning utreds och att trafiksituationen och säkra skolvägar särskilt beaktas. Ur kommunikationssynpunkt är det angeläget att det lätt går att ta sig fram i Arboga via bra gator, gång- och cykelvägar. Arbetet med att erbjuda trafiksystem som är attraktiva, tillgängliga och säkra samt att skapa ett sammanhängande cykelnät för Arbogaborna pågår. Under året har bland annat en ny gång- och cykelväg utefter Köpingsvägen byggts. Ansvaret för att planera för god energiförsörjning på lång sikt ligger till stor del på kommunen. Det pågår en energiomställning i samhället och arbetet med att energieffektivisera verksamheterna och minska användningen av fossila bränslen i riktning med kommunens energi- och klimatstrategin pågår. Övergripande mål Arbogaborna ska ha god livskvalitet. Arboga kommun ska verka för att invånarna upplever att de har inflytande i kommunen. Arboga kommun ska verka för en ekologisk hållbarhet inom alla områden. Kommentar En bra bostad och boendemiljö är en viktig förutsättning för god livskvalitet liksom närhet till parker, grönområden och tillgången till gång- och cykelbanor. Tekniska nämnden arbetar aktivt inom dessa områden för att stärka Arbogabornas livskvalitet. Det finns flera olika sätt att vara med och påverka Arboga kommun. Tekniska nämnden besvarar remitterade medborgarförslag och beaktar inkomna synpunkter. Allmänheten inbjuds bland annat till snömöten och samrådsmöten inför viktiga beslut. Ett aktivt arbete pågår för att bevara och utveckla en god livsmiljö för såväl medborgare som djur och natur. För att bidra till en hållbar samhällsutveckling arbetar tekniska nämnden bland annat med att öka andelen ekologiska livsmedel och andelen miljöbilar inom kommunen. 6

10 Det ska finnas goda möjligheter till pendling med kollektivtrafik till och från Arboga. Den lokala och regionala kollektivtrafiken kan ses som en del av den grundläggande samhällsservicen. Tekniska nämnden arbetar fortlöpande med att skapa trygga och tillgängliga stadsmiljöer och trafiksystem för att underlätta bland annat pendling med kollektivtrafik. 2.2 Inspirerande lärande Trygghet, delaktighet, kreativitet och kompetens är ledord för Arbogas förskolor, fritidshem och skolor. Alla barn och elever blir sedda och får uppmärksamhet. Arbogas skolor inspirerar till nyfikenhet och lust att lära. Kompetenta lärare och ett bra ledarskap på alla nivåer bidrar till en god lärmiljö där eleverna utmanas, utvecklas och lyckas utifrån egna förutsättningar. Mötet, samspelet och dialogen mellan pedagog, barn, elev och föräldrar genomsyrar hela skoltiden. Vasagymnasiet håller hög kvalitet och det goda samarbetet med näringslivet utvecklas ytterligare. Det ger eleverna goda kunskaper och bra förutsättningar att gå vidare till högre studier eller arbete efter avslutad utbildning. Vuxenutbildningen bidrar till det livslånga lärandet och ger alla en ny chans. Tekniska nämndens bedömning I Arboga kommun finns tretton förskolor varav två har egna tillagningskök. Övriga har mottagningskök där varm måltid eller huvudkomponent för uppvärmning tas emot. Dessutom finns åtta skolkök varav tillagning görs i tre. Måltiden är ett viktigt pedagogiskt verktyg och en av många arenor för nyfikenhet och lärande. Vid varje lunch ska elever i grundskolan erbjudas ett lunchalternativ som uppfyller Svenska Näringsrekommendationerna (SNR) vilka anger vad en person i genomsnitt behöver av energi och näringsämnen för tillväxt och livsfunktioner. Kosten är en viktig del i den upplevda kvalitén och ett systematiskt kvalitetsarbete pågår enligt skollagens krav på dokumenterade näringsriktiga måltider. Under slutet av året har tekniska nämnden besvarat en remiss avseende ett förslag till långsiktigt hållbart lokalutnyttjande inom kommunen. Förslaget innebär att antalet tillagningskök inom kommunen kommer att öka och att måltiden tillagas närmare gästen vilket anses mycket positivt. Att laga mat på plats förväntas leda till kvalitetsförbättringar. Den yttre miljön och vägarna mellan skolan och hemmet är också en del av den upplevda tryggheten av kommunens förskolor och skolor. Tekniska nämnden har som ambition att skapa en trafiksäker och tillgänglig miljö vid skolor och förskolor samt att erbjuda säkra och trygga vägar mellan skolan och hemmet. 7

11 Övergripande mål Arbogas förskolor ska ha hög kvalitet och vara trygga. Kommentar Tekniska nämnden arbetar med kosten som en viktig del i den upplevda kvalitén inom förskolan. 2.3 Inspirerande arbete Arboga erbjuder en varierad arbetsmarknad inom många olika branscher. En god service från kommunens alla verksamheter och organisationer uppmuntrar till företagande och bidrar till att näringslivet växer och utvecklas. Attraktiva etableringsområden och god tillgång på arbetskraft skapar förutsättningar för nya branscher och företag. Arbogas unika kulturmiljö, rika historia och goda värdskap lockar besökare, vilket gör besöksnäringen till en allt större näringsgren. Tekniska nämndens bedömning Arboga är en kommun med växtkraft som omgående kan erbjuda företag mark för etablering genom god tillgång på planlagd industrimark. Attraktiva etableringsområden skapas och inventering av tillgänglig industrimark görs kontinuerligt. Arbetet med att underlätta för etablering och tillgodose näringslivets önskemål sker i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen. Några fastigheter inom tekniska nämndens verksamhetsområde, exempelvis Långan 6 (Rappshuset) och Gäddan 3 (tidigare motorcenter) har sålts. Arbogas fina stadskärna, unika kulturmiljö, rika historia och goda värdskap lockar många besökare och arbetet med att befolka gator och torg och skapa attraktiva mötesplatser i staden fortsätter. Stadskärnan utsmyckas efter säsong och en mindre omgestaltning har utförts på Nytorget. I anslutning till Bergmansparken, längs Ångbåtsgatan i centrala Arboga, har ställplatser för husbilar och husvagnar uppförts. Ställplatserna möjliggör övernattning i husbil eller husvagn i upp till 3 dygn. Byggnaden på fastigheten Sturestaden 3:1, före detta taxi, har rivits för att under år 2014 ge plats åt en ny offentlig toalett. Övergripande mål Arboga ska vara känd som en företagsvänlig kommun.. Kommentar Nystart och nyetableringar av företag i Arboga välkomnas och ambitionen är att underlätta för att göra processen så effektiv som möjligt. Tillgången på planlagd industrimark för etableringar är god. 8

12 2.4 Inspirerande organisation Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna utvecklas och är delaktiga. Arbetsmiljön är god och hälsofrämjande. Ambitionen är att erbjuda alla den sysselsättningsgrad de önskar. Medarbetare som trivs och mår bra är en förutsättning för en inspirerande organisation. Kommunens organisation är effektiv, tillgänglig och tydlig för medarbetare, medborgare och företagare. Ett gott bemötande ger god service och inbjuder till dialog. Ekonomin är i balans och kommunens resurser används alltid på bästa sätt såväl på kort som på lång sikt. Tekniska nämndens bedömning Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsmiljö och tekniska förvaltningen som arbetsplats ska kännetecknas av trivsel, delaktighet, kompetens-utveckling, god teknisk utrustning och konkurrenskraftiga löner. Samtliga anställda ska varje år erbjudas kompetensutveckling och inom förvaltningen har ett arbete med att uppdatera alla anställdas utbildningsplaner påbörjats. Arbetet med att utveckla kommunens GIS-miljö har inletts och i den strategiska och ekonomiska planen finns en uttalad politisk prioritering avseende GIS. Arbetet med en webbkarta på hemsidan är i sitt slutskede och kommer att kunna publiceras på arboga.se i början av Konkurrensen om arbetskraften är stor och det är viktigt att kommunen erbjuder en utvecklande arbetsmiljö för att kunna rekrytera och behålla arbetskraft inom kommunen. Inom tekniska förvaltningen har året präglats av stor omsättning på personal och svårigheter att rekrytera. Kombitjänster inom kost och lokalvård har inrättats för några anställda för att öka sysselsättningsgraden för dem som önskar. Friskvård uppmuntras och diskuteras bland annat vid arbetsplatsträffar. Förvaltningen har sex hälsoinspiratörer som arbetar aktivt med hälsofrämjande aktiviteter och information på arbetsplatserna. Övergripande mål Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster. Kommentar Arbetet med att utveckla kommunens GIS-miljö har inletts. Arbetet med en webbkarta på hemsidan är i sitt slutskede och kommer att kunna publiceras på arboga.se i början av år Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Samtliga anställda vid tekniska förvaltningen ska varje år erbjudas kompetensutveckling. Friskvård uppmuntras och kombitjänster inom kost och lokalvård erbjuds när det är möjligt. 9

13 Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Tekniska nämndens verksamheter bedöms bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt då både finansiella mål och övriga mål uppfylls. 10

14 3 Nämndrapport 2013 Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, parker, skogar och mark, vatten- och avloppsverksamhet samt den fysiska planeringen som består av att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser. Till tekniska nämndens ansvarsområde hör även kommunens kostverksamhet och lokalvård. På uppdrag av tekniska nämnden arbetar tekniska förvaltningen bestående av fem avdelningar; Driftavdelningen, Kostavdelningen, Projekt- och trafikavdelningen, Planavdelningen och VA-avdelningen. Driftavdelningen ansvarar för drift och underhåll i kommunen så som skötsel av parker, lekplatser, gator, parkeringar, gång- och cykelvägar och VA-ledningar. Kostavdelningen tillagar, distribuerar, serverar måltider samt tillhandahåller livsmedel enligt beställningar till kommunens verksamheter utifrån livsmedelslagen, arbetsmiljölagen och politisk beslutade riktlinjer för måltidsverksamhet. Projekt- och trafikavdelningen utgör en samlad resurs för utredning, projektering och projektledning främst inom områdena trafik, gata och park. Avdelningen arbetar också med stabilitetsfrågor. Planavdelningen arbetar med kommunens fysiska planering i form av detaljplaner och översiktsplanering och utför uppdrag inom mätning, beräkning och kartering. VA-avdelningen producerar och distribuerar dricksvatten samt behandlar spillvatten innan det återförs till recipient. Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad kommuner ska göra och kommunen ansvar för viktiga samhällsfunktioner som oftast är obligatoriska uppgifter. Kommunerna och landstingen ansvarar för huvuddelen av all offentlig service till landets medborgare. Kommuner kan även fatta beslut om att utföra olika frivilliga uppgifter. Kommunernas uppgifter regleras i kommunallagen och i flera andra lagar, t.ex. plan- och bygglagen och skollagen. Inom kommuners obligatoriska uppgifter ryms plan- och byggfrågor, renhållning och avfallshantering samt vatten och avlopp vilka ingår i tekniska nämndens uppdrag. Tekniska nämndens ansvar och uppdrag finns utöver kommunallagen också reglerade i andra lagar, föreskrifter och förordningar. Verksamhetsspecifika lagar är exempelvis trafikförordningen, vägmärkesförordningen, plan- och bygglagen, livsmedelslagen, renhållningslagen, miljöbalken, lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt lagen om allmänna vattentjänster. 11

15 3.1 Årets verksamhet Vintersäsongen Vintersäsong i januari innebar täta halkbekämpningar och en kostsam avslutning på vintersäsongen. Två stycken halkolyckor uppstod under början av året som blev försäkringsärenden. För att få in allmänhetens synpunkter på snöröjningen bjöd kommunen för tredje året in till ett öppet snömöte i mars månad. Inför vintersäsongen 2013/2014 har ytterligare en entreprenör anlitats för snöröjning. Det innebär att kommunen har tillgång till elva maskiner för snöröjning under kvälls- och nattetid samt 13 maskiner under dagtid. Snöröjningen går därmed fortare samtidigt som det är ett sätt att korta ner arbetspassen och förbättra arbetsmiljön anställda. Åtgärder för en trivsammare och mer attraktiv offentlig miljö Personalstyrkan avseende parkunderhåll dimensionerades under årets början efter den nya ekonomiska ramen och övergripande prioriteringar gjordes som innebar att gatuunderhållet prioriterades. Den nya ekonomiska ramen och de övergripande prioriteringarna medförde svårigheter att hinna med och hålla kvalitén uppe på bland annat parkunderhåll och gräsklippning. Flera synpunkter inkom från medborgare om att klippning av gräs på allmänna ytor utfördes mer sällan än tidigare. Resurserna omfördelades därför något för att utöka gräsklippningen. För att skapa en trivsammare miljö och pryda Arboga med blommor och prydnadsväxter har medel från Bergmansfonden fått användas. Bland annat planterades 2200 penséer och 35 nya träd under våren. Reparationsoch förbättringsarbeten av Nytorget genomfördes i början av sommaren. Ogräsbekämpning med ättika genomfördes i innerstaden i början av september. Istället för starka kemikalier används ättika som är ett mer miljövänligt ogräsmedel. Under hösten planterades vit och lila Calluna, Murgröna, Thuja, Silverek, Vaktelbär och Curryeternell i urnor runt om i centrala Arboga. Julbelysningen på Nygatan med sina 600 lampor tändes i slutet av november. I år är alla lampor i girlangerna utbytta till mer energisnåla LED-lampor. Tillsammans med adventsgranarna i urnorna lyser de upp Nygatan i decembermörkret. I anslutning till Bergmansparken, utefter Ångbåtsgatan i centrala Arboga, har ställplatser för husbilar och husvagnar uppförts. Uppställningsplatsen gör det möjligt att övernatta i husbil eller husvagn i upp till 3 dygn. Den vita byggnad vid Ahllöfsparken/Kapellgatan, där taxi tidigare hade sin verksamhet, har rivits. Avsikten är att en offentlig toalett ska kunna uppföras på platsen under år

16 Exploateringar och omvandlingsområden För fritidshusområdet Hällarna har arbetet med att färdigställa detaljplan, miljökonsekvensbeskrivning och VA-lösningar för området fortsatt. Detaljplan har tagits fram och planhandlingar har sänts på samråd under november-december Att säkerställa riksintresset för friluftslivet och möjliggöra för utbyggnaden av ett gemensamt vatten- och avloppssystem är prioriterat i området. En ansökan om upphävandet av strandskydd har påbörjats och planeras att färdigställas under nästa år. Frågan om strandskydd kommer att handläggas och beslutas om av länsstyrelsen. En auktoriserad besiktningsman har värderat marken i området och kommunfullmäktige har beslutat att de boende i området ska ha möjlighet att köpa sin fastighet, arrendera den, eller nyttja tomträtt. Parallellt pågår en utredning om en vattenöverföringsledning för att göra det möjligt att pumpa avloppsvattnet från Hällarna till reningsverket i Arboga och rent vatten från Arboga till Hällarna. I kvarteret Spirean har arbetet med utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar färdigställts under året. Nya serviser har byggts till samtliga tomter. Återstående arbeten är asfaltering inom området. Fler tilläggsbeställningar gjordes inom projektet, en ny vattenledning har anlagts och en matarkabel har dragits genom kvarteret Spirean fram till kvarteret Porsen för framtida behov. Exploateringen har möjliggjort för byggnation av bostäder i form av radhus och mindre friliggande småhus. Omfattande VA-ledningsarbeten Ett större projekt som påbörjats under året är flytten av ledningarna som är placerade under E20, Östra Broleden. Ledningsflytten beräknas vara klart i början av år Omfattande VA-ledningsarbeten har under året också påbörjats i Herrängsområdet där dagvattenseparering genomförs. Det innebär att allt regn- och dräneringsvatten kopplas bort från spillvattenledningen. I samband med dagvattensepareringen byts också dricksvatten- och spillvattenledningarna. Arbetena innebär omfattande schaktningsarbeten och beräknas vara klara först under våren Detaljplanearbete och lokaliseringsutredningar Under året har den första detaljplanen av fyra för utvecklingen av Åbrinkenområdet, sydväst om Arboga stadskärna, arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige. Syftet med detaljplanen är bland annat att möjliggöra för olika typer av bebyggelse så som friliggande småhus, parhus, radhus, kedjehus och flerbostadshus men planen medger också andra användningar. Ny detaljplan har också antagits för kvarteret Snöklockan med syftet att utöka byggrätten och möjliggöra för tillköp av mark. 13

17 Även för fastigheten Grindbergatullen har en ny detaljplan antagits och ändringar av detaljplanerna för Sätra trafikplats och Spirean har gjorts. Några nya detaljplanuppdrag har också påbörjats, bland annat för de sydöstra delarna av Brattberget och för kvarteret Sågen. Samrådshandlingar för Vasastaden är under framtagande men ingen samrådstid har ännu bestämts. I arbetet med planprogrammet för Vasastaden är medborgardialogen fortsatt viktig och via bloggen på arboga.se kan medborgarna följa arbetet och lämna kommentarer. På kommunens hemsida har under året alla detaljplaner lagts ut i ett detaljplanerarkiv. I detaljplanearkivet finns alla kommunens aktuella detaljplaner som har vunnit laga kraft. Översiktskartan för respektive tätort (Arboga, Götlunda, Medåker) hjälper till att lokalisera de detaljplaner som gäller för ett specifikt geografiskt område med hjälp av ytor och plannummer. Utifrån behovet av en större återvinningscentral med nytt läge har en lokaliseringsutredning också gjorts för placeringen av Återbruket. Politiskt beslut avseende Återbruket väntas under år Lokaliseringsutredning har även gjorts för en hundrastgård norr om järnvägen och tekniska förvaltningen fick därefter i uppdrag att anlägga en hundrastgård norr om järnvägen vid Varvsgatan, öster om Vasastan. Vid den befintliga hundrastgården vid före detta Krakaborgs camping har en belysning satts upp vid grinden till hundrastgården. Kommunövergripande projekt Inom kommunen pågår en utredning av ett långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav. Bland annat så är kommunens kök föremål för utredning. Utredningen presenterade under slutet av året ett förslag till lokalutnyttjande som sändes på remiss till bland annat tekniska nämnden. Förslaget innebär att antalet tillagningskök inom kommunen kommer att öka och att måltiden tillagas närmare gästen vilket anses mycket positivt. Att laga mat på plats förväntas leda till kvalitetsförbättringar. Det är viktigt att helhetsbilden av förslaget till lokalanvändning utreds och att trafiksituationen och säkra skolvägar särskilt beaktas. I kommunen finns ett behov av ett nytt vård- och omsorgsboende och underlagsmaterial i form av en lokaliseringsutredning för bästa placering av ett sådant boende har arbetats fram. För att utveckla möjligheterna för fotboll i Arboga drivs Idrottsprojektet i kommunen. Upphandlingen av konstgräset inom idrottsprojektet har överklagats och beslut i ärendet inväntas nu. 14

18 En aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan har gjorts under året och under år 2014 påbörjas arbetet med att revidera den befintliga översiktsplanen. Representanter från förvaltningen ingår också i nätverk och grupper för översiktlig planering inom kommunen, så som naturgrupp, boendegrupp och Västra Mälardalen i Samverkan. Utveckling av processer och rutiner Debiterings- och påminnelsehanteringar som tidigare hanterades av fastighetsbolaget har tagits över av tekniska förvaltningen. Arbetet har medfört administrativa insatser inom främst driftavdelningen då problem vid konvertering uppstod och nya arrendeavtal inte uppdaterades i tid. Hanteringen har nu inarbetats i förvaltningens rutiner. Utveckling av processer och rutiner för kart- och mätsidan fortsätter för att tydligare kunna prioritera jobb och kvalitetssäkra arbetet. Inom kart- och mätprocesserna är övergången till ett nationellt höjdsystem, RH 2000, över hela Arboga kommun, i sitt slutskede och beräknas vara klart i början av år Övergången gör det lättare att samla in och använda geografisk information och möjliggör för utbyte av data mellan olika aktörer. Arbetet med att utveckla kommunens geografiska informationssystem, GIS, har inletts under året. En effektkartläggning har gjorts för att tydligare kunna visa på behovet och nyttan med GIS. En webbkarta för arboga.se har beställts och arbete pågår nu med att lägga in information i kartan. Publicering av kartan planeras under början av år Inom lokalvården har en robotskurmaskin köpts in för att underlätta arbetet. Viss renovering har utförts av Rådhuset invändigt. Bland annat så har cafeterian rustats upp. Trafik och vägar En hastighetsplan enligt handboken "Rätt fart i staden" har för Arboga, Götlunda och Medåkers tätorter under året arbetas fram och varit på samråd. Synpunkter från samrådet har sammanställdes och planen godkändes av tekniska nämnden den 15 maj 2013, 50. Arboga kommunfullmäktige godkände Hastighetsplanen den 29 augusti Hastighetsplanen syftar till att anpassa hastigheterna och ta fram förslag till nya hastighetsgränser som bättre överensstämmer med vägens standard. Införandet av nya hastigheter planeras till år Första etappen i utbyggnaden av en separerad gång- och cykelväg utmed del av Köpingsvägen är klar. Åtgärden genomfördes som ett led i att öka tryggheten och säkerheten bland de oskyddade trafikanterna som färdas på Köpingsvägen. Under oktober utfördes beläggningsarbete på delar av Gamla Medåkersvägen som fick ett nytt slitlager asfalt. 15

19 Stabilitetshöjandeåtgärder Efter att ett skred inträffade under våren vid Arbogaåns södra sida i höjd med Villagatsbadet har en åtgärdsutredning av ett större område i anslutning till skredet gjorts. Åtgärder planeras genomföras under år En utredning och geoteknisk undersökning av stabilitetsförhållandena utmed delar av Arbogaån har genomförts och åtgärdsförslag har arbetat fram. För att ta reda på hur den befintliga muren är förankrad, har ett antal provgropar och provborrningar genomförts i området. Stabilitetshöjandeåtgärder planeras att genomföras under år Förbättrad belysning I november 2012 anordnades en trygghetsvandring i Vilstaområdet. Utifrån synpunkter som framkom har ett antal trygghetsskapande åtgärder genomförts i området i form av gatljus och förbättringar i gångoch cykeltunneln. En trygghetsvandring genomfördes även runt Västermovägen i oktober Resultatet blev bland annat ny belysning på gång- och cykelvägen bakom ICA. I området kring Sjukhusgärdet har all belysning bytts ut till LEDbelysning. Sjukhusgärdet är det första större området i Arboga där all belysning bytts till LED. Arboga kommun arbetar ständigt med energieffektivisering och att byta offentlig belysning till LED-armaturer är en del i att effektivisera gatubelysningen. I några gång- och cykeltunnlar har belysningen förbättrats för att öka trivsel- och trygghetskänslan i kommunen. Bland annat har gång- och cykeltunnlarna under Västerleden samt tunneln under länsväg 572 har fått ny belysning. För att skapa en helhetssyn och en långsiktighet kring belysningsfrågorna i Arboga kommer en belysningsplan för Arboga tätort att utarbetas. Ny lekutrustning Fler lekplatser har under året renoverats eller fått helt ny lekutrustning. Lekplatsen i Ahllöfsparken får en ny sandlåda och skeppet med tillhörande klätterlekar har renoverats. Under år 2014 ska bland annat hönshuset och skeppet målas om. En ny lekplats har anlagts vid Violinvägen med gungställning, sandlåda med bakbord, lekställning med rutschkana, fjädergunglek och lekskulptur. Nya lekredskap har också monterats på lekplatserna vid Hasseln, Trädgårdsgatan, Ringvägen och Bergmansparken. 16

20 Vattenproduktion och rening Produktionen på Arboga vattenverk har under året varit stabil men något högre än föregående år. Insatser på ledningsnätet för att minska läckaget av dricksvatten har fortsatt. Driftresultaten är goda med få driftstörningar. Både Arbogas och Lungers vattenverk har fått gott betyg i den undersökning som Svenskt Vatten gjort om vattenverkens beredningssteg och mikrobiologiska barriärer. Båda vattenverken har samma antal eller fler barriärer än vad livsmedelsverket rekommenderar vilket är positivt. För att öka säkerheten gällande dricksvattenkvalitén har övervakningen av barriärerna på Arbogas vattenverk uppdaterats under året. Arboga avloppsreningsverk har haft en stabil drift hela året och klarat sina utsläppsgränser enligt gällande tillstånd. Gällande tillstånd innebär ett gränsvärde för årsmedelvärdet på 0,3mg/l för fosfor, 10mg/l för BOD och 15mg/l för kväve. BOD är ett mått på hur mycket biologiskt syreförbrukande nedbrytbar substans det finns i vatten. Arbetet med processen för rening av kväve fortsätter och har medfört vissa komplikationer under året. Riktvärdet för fosfor har överskridits en gång under året. Under hösten genomfördes renspolning av delar av vattenledningsnätet. Spolningarna genomfördes för att avlägsna avlagringar i ledningarna. Miljö Det förorenade området söder om Fellingsbrovägen, Prästgärdet 2:1, har under året sanerats. Arbetet med att sanera området påbörjades under våren. Under entreprenadens gång har marken schaktas bort och de förorenade massorna har transporterats till en avfallsanläggning för omhändertagande. Området har därefter återfyllts med rena massor. Totalt har cirka m3 förorenade massor transporterats bort, varav kg krom. En restförorening har lämnats kvar i ett sand- och gruslager som påträffades under arbetets gång och kvarvarande medel inom projektet används nu för fortsatt forskning och fältförsök för reduktion och stabilisering av krom 6+ i den kvarlämnad restförorening. Ett förslag till vattenskyddsområde för Hjälmaren är framtaget enligt naturvårdverkets handbok och riktlinjer. Efter kontakt med länsstyrelsen har dock framkommit att förslaget eventuellt inte överensstämmer med länsstyrelsens krav och förhållningssätt. Besked om gällande förhållningssätt inväntas därför från länsstyrelsen innan nästa åtgärd. Under året har en våtmark anlagts nedanför Kallstenstippen som ska samla upp lakvatten från den gamla delen av tippen. 17

21 Dammanläggningen invigd I slutet av november invigdes den nya dammluckan och fisktrappa under Herrgårdsbron. Sedan tidigare fanns fyra dammluckor under Herrgårdsbron och nu har en femte lucka öppnats som tidigare varit igensatt. Regleranläggningen vid Herrgårdsbron har byggts för att enklare kunna reglera vattennivån och minska risken för översvämningar. Borrning och förankring av den nya konstruktionen samt formning och armering av nya väggar och balkar gjordes under våren. För att få bygga en ny dammlucka behövdes tillstånd från länsstyrelsen som krävde att en fisktrappa också byggdes. En fisktrappa har därför byggts under bron för att förbättra livsvillkoren för den utrotningshotade fiskarten Asp. En av de gamla vattenturbinerna har bevarats och placerats i Strandparken då den är ett kulturhistoriskt minne från Arboga elektricitetsverk. Dammanläggningen slutbesiktigades och invigdes i slutet av november. Måltiden som kvalitetsarbete Kostavdelnings verksamhet är löpande med daglig leverans av matportioner till cirka 2000 elever, 500 förskolebarn och 220 portioner till särskilda boenden och dagcentraler. Totalt levereras mer än portioner per år och ungefär 78 % av maträtterna är tillagade från råvara. Avdelningen ansvarar också för leverans av varor till cirka 80 kunder. Verksamheten styrs utifrån Riktlinjer för måltidsverksamheten inom vård och omsorg i Arboga kommun, antagen av socialnämnden den 17 maj 2011 och av tekniska nämnden den 14 september 2011 samt av Riktlinjer för måltidsverksamheten inom förskola och skola i Arboga kommun, antagen i barn- och utbildningsnämnden den 8 december 2010 och av tekniska nämnden den 2 februari Idag finns 6 tillagningskök och 14 mottagningskök inom kommunen. Måltiden är en viktig del i olika verksamheters upplevda kvalité som bidrar till trivsamhet för gästerna. På Nobeldagen serverades särskild Nobellunch på skolor och särskilda boenden. En ny förskola, Modulens förskola, med 30 barn startade under delåret. Leverans av varm komplett måltid kommer från Norrgårdens förskola. Under våren genomfördes arbetsmiljöåtgärder i Gäddgårdskolans kök. Åtgärder som är utförda är bland annat ugnsbyte, renovering av omklädningsrum, belastnings- och ergonomiutbildning och uppsättning av markiser. För att tillfälligt underlätta arbetssituationen har också mer helfabrikat använts vilket är en konsekvens av arbetsmiljöproblemen. Ombyggnad av Hällbackens kök har gjordes under sommaren för att kunna tillaga måltider till Västergårdens förskola som startar till årsskiftet. 18

22 Förvaltningens personalsituation Personalsituationen på förvaltningen är ansträngd och kan utvecklas till en arbetsmiljöfråga för de anställda. Rekrytering av ny personal är tidskrävande och ofta uppstår glapp innan tjänsterna tillsätts. Konsekvensen blir en ökad arbetsmängd för återstående personal. Det är därför angeläget att verka för en stabil personalsituation. Vid förvaltningskansliet kommer en tjänst som GIS-ingenjör att finnas vakant från årsskiftet efter beslut i kommunens strategiska och ekonomiska plan om inrättande av tjänst. Förvaltningens ekonom tillhör från och med hösten en kommungemensam central ekonomifunktion. På avdelningen arbetar också en assistent, en ekonomiassistent, en administrativ koordinator och en miljö- och utredningsingenjör. Vid VA-avdelningen har en VA-ingenjör/projektör anställts som börjar under våren Tjänsten planeras att organiseras vid projekt- och trafikavdelningen. En tjänst som VA-tekniker är vakant. En drifttekniker är anställd på 40 % och 60 % av tjänsten är vakant. En driftingenjör har anställts under året. På avdelningen arbetar också en assistent och tre drifttekniker. Vid projekt- och trafikavdelningen är tjänsten som projektchef vakant. Försök till rekrytering har gjorts. Det finns också en tjänst som ingenjör vakant från den 1 oktober Vid projekt- och trafikavdelningen arbetar också en projekteringsingenjör och en karttekniker. Vid planavdelningen finns tjänsten som planchef vakant. Försök till rekrytering har gjorts. Från mitten av mars år 2014 kommer en tjänst som planarkitekt vara vakant då nuvarande planarkitekt avslutar sin anställning. En ny kart- och mätingenjör har anställts under året då nuvarande planerar att ta ut pension från årsskiftet. Vid planavdelningen arbetar ytterligare en planarkitekt, två mätningstekniker och en kartassistent. Vid driftavdelningen pågår rekryteringen av en arbetsledare för anläggningsarbeten. En tjänst som parkarbetare och en tjänst om 40 % i verkstaden är vakanta. Totalt arbetar 51 personer på driftavdelningen som bland annat lokalvårdare, anläggningsarbetare, arbetsledare och parkarbetare. Kostavdelningen har för närvarande några sjukskrivna. Vikariebehovet inom kostavdelningen är stort, det finns ett ständigt behov av sex personer som vikariekockar vilket det idag råder brist på. På kostavdelningen arbetar också en kostchef, en assistent, en biträdande kostchef som närvarande är föräldraledig, två arbetsledare och totalt 40 köksanställda. 19

23 Kombitjänster har inrättats för att kunna erbjuda ökad sysselsättningsgrad. Kombitjänsterna är ett samarbete mellan kostavdelningen och driftavdelningens lokalvårdsgrupp. Kombitjänsterna innebär att medarbetare som arbetar deltid i något av kommunens kök fått erbjudande om att även arbeta inom lokalvården för att på det viset utöka sin arbetstid. 3.2 Kvalitetsbeskrivning Anläggningsarbete utförs enligt bygghandlingar och slutresultaten följs upp genom besiktningar. Besiktningar vid större projekt och arbeten genomförs av oberoende besiktningsmän. Under arbetets gång sker avstämning av utfört arbete mot bygghandlingar. Avstämning görs även vid byggmöten som dokumenteras. Bygghandlingarna är som regel upprättade enligt AMA, allmän material- och arbetsbeskrivning. AMA är en serie av referensböcker som ges ut av AB Svensk Byggtjänst. Dessa kompletteras med RA, Råd och Anvisningar, och ger god hjälp vid upprättandet av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för entreprenader. Dagbok förs vid större arbeten. Arboga kommun ansvarar som väghållare för snöröjning och halkbekämpning av gator, vägar, cykelvägar samt gångbanor som gränsar till kommunens fastigheter och mark, dock ej de som tillhör Rådhuset AB. Snöröjning utförs enligt de kriterier som fastställts och påbörjas vid 3-8 centimeter snödjup, beroende på om det är blöt eller "torr" snö. Arboga kommun har tillgång till elva maskiner för snöröjning under kvälls- och nattetid. Under dagtid kan snöröjning ske med 13 maskiner samtidigt. Snöröjningen påbörjas samtidigt inne i centrum och ute i bostadsområdena. Uppföljning av upplevd kvalitet sker vid snömöten en gång per år där allmänheten inbjuds. Västra Mälardalens Myndighets Förbund (VMMF) är tillsynsmyndighet för driften vid vattenreningsverket och de har krävt att det ska finnas ett egenkontrollprogram. VMMF kontrollerar att kontrollprogrammet efterlevs. Länsstyrelsen kontrollerar i sin tur VMMF. Driften vid vattenreningsverket har skötts enligt gällande egenkontrollprogram och justeringar har skett fortlöpande för att kunna leverera ett godkänt och bra vatten. Vid Arboga vattenverk genomförs även HACCP, riskbaserade egenkontrollprogram, och GDP(God Desinfektions Praxis). GDP görs för att fastställa att vattenverket har de barriärer som krävs med hänsyn till råvattenkvalliten. GDP är en modell för att säkerställa de mikrobiologiska säkerhetsbarriärerna i dricksvatten. Vidare utförs utbildningar av personalen för att upprätthålla kunskapsnivån. Kraven på rening vid Arboga avloppsreningsverk ställs av Länsstyrelsen. Kvaliteten upprätthålls genom väl inarbetade egenkontrollprogram och provtagningsprogram. Tillsynen av avloppsreningsverken i Götlunda och Lunger ansvarar VMMF för. 20

24 Producerat avloppsslam från samtliga reningsverk har levererats till Norrköping där det använts för täckning av tipp. Varje år lämnas fullständig miljörapport till tillsynsmyndigheterna senast den 31 mars året efter. På kostavdelningen används riskbaserade egenkontrollprogram, HACCP, för att säkerställa livsmedelssäkerheten i varje kök. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska faroanalys och kritiska styrpunkter) är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten. Systemet identifierar, bedömer och kontrollerar risker som är av betydelse för livsmedelssäkerheten. Vid varje lunch skall eleverna i grundskolan erbjudas ett lunchalternativ som uppfyller Svenska Näringsrekommendationerna (SNR) vilka anger vad en person i genomsnitt behöver av energi och näringsämnen för tillväxt och livsfunktioner. Kostdatasystemet AIVO, används för kvalitetssäkring av näringsvärden och produktionsplanering. Upphandling och inköp av varor hanteras också i ett separat dataprogram. Riktlinjer för måltidsverksamheten inom vård och omsorg samt inom förskola och skola i Arboga kommun finns utarbetade och antagna av respektive nämnd. Fysisk planering omfattar den verksamhet som syftar till att avgöra hur mark och vatten skall användas i tid och rum. Arbetet med fysisk planering leder i regel till formuleringen av olika typer av planer, främst översiktsplaner och detaljplaner som måste följa Plan- och bygglagen. Samråds- och granskningsförfarandet i detaljplanearbetet skapar många tillfällen till kvalitetskontroll. Kart- och mätverksamheten motsvarar den standard som beskrivs av Lantmäteriet i Mätningskungörelsen samt Handbok i mät- och kartfrågor, "nya HMK". Mätning och kartframställning med mera görs på ett enhetligt, planerat, noggrant och omsorgsfullt sätt. Medborgarundersökningen och medarbetarenkäten följs upp och behandlas för att säkerställa att allmänheten och medarbetarnas synpunkter tillvaratas. Årlig undersökning av kommunens kvalitet, med tekniska nämndens verksamheter inkluderade, görs genom SKL:s jämförelse av Kommuners Kvalitet i Korthet. Löpande återrapportering om verksamheterna görs av förvaltningen till nämnden. Intern kontroll följs upp årligen med en rapport en ny intern kontrollplan antas i slutet av året av nämnden. Alla kommunens lekplatser besiktigas en gång per år. Avstämning av den löpande verksamheten görs också vid avdelningarnas arbetsmöten. 21

25 3.3 Mål och måluppfyllelse Tekniska nämnden har under perioden 18 stycken nämndmål. 61 % bedöms uppfyllda under år % bedöms delvis uppfyllda under år % bedöms inte uppfyllda under år Inspirerande livsmiljö Nämndens mål Gatuunderhållet ska förbättras under planperioden. God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation av lägenheter i flerfamiljshus. God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation av småhusbebyggelse. Inventera behovet av miljöåtgärder, upprätta en handlingsplan och kostnadsberäkna föreslagna åtgärder på kommunalt ägd mark i området mellan Arbogaån och järnvägen utefter Norra Ågatan. Minska andelen måltider som består av helfabrikat. Skapa möjlighet till besöksparkering för husvagnar/husbilar i ett centralt läge. Kommentar Alla medel som avsatts för gatuunderhåll har förbrukats och totalt har cirka m 2 beläggningsarbete utförts. Gatuunderhåll innefattar mer än enbart beläggning av asfalt och gatuunderhållet kommer övergripande att förbättras. Måttet att belägga m 2 kommer inte att uppnås men målet om förbättrat gatuunderhåll anses ändå uppfyllt. Befintliga detaljplaner som medger byggnation av lägenheter i flerfamiljshus finns och planberedskap för att möjliggöra nybyggnation av lägenheter bedöms som god. Måttet att ha tomtmark klar för försäljning som räcker till 40 stycken lägenheter är uppfyllt. Befintliga detaljplaner som medger småhusbyggnation finns och planberedskap för att möjliggöra nybyggnation av småhus bedöms som god. Måttet att ha 20 stycken tomter för småhusbebyggelse klara för försäljning är uppfyllt. Arbetet med att inventera behovet av miljöåtgärder i aktuellt område beräknas kunna påbörjas först under hösten år Målet är att andelen måltider som består av helfabrikat ska minskas med 10 % varje år och för helåret 2013 ska andelen helfabrikat vara max 22 %. För att underlätta arbetssituationen och snabbt förbättra arbetsmiljön för de anställda vid Gäddgårdsskolans kök beslutades att tillfälligt använda mer helfabrikat än normalt och målet kan därför inte uppfyllas. Andelen måltider som består av helfabrikat uppgår under året till 28 %. Målet är uppfyllt. En ställplats har anordnats vid Bergmansparken för att möjliggöra central uppställning för husbilar och husvagnar. 22

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 Delårsrapport -08-31 Fastställd av KF -10-24 1 Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E-post: aboga.kommun@arboga.se

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Fastställd KF 2014-11-27 ORGANISATIONSÖVERSIKT Personalutskottet föreslås upphöra från och med år 2015. Överförmyndare kommer samordnas i en gemensam nämnd med Köpings

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28

Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28 Delårsrapport -07-31 Fastställd av KF -10-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11. Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden

Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11. Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11 Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden Bilder: Tobias Berntsson, Kenneth Molin, Lena Lundqvist (sid 40), Lena Martinsson, m fl. Innehållsförteckning Gatukontorets

Läs mer

14 Verksamhetsplan 2013-2015 för Sala kommuns nämnder (att delges kommunfullmäktige)

14 Verksamhetsplan 2013-2015 för Sala kommuns nämnder (att delges kommunfullmäktige) 14 Verksamhetsplan 2013-2015 för Sala kommuns nämnder (att delges kommunfullmäktige) ll'ilaga KS 2012/2H/l ~~ s~~~a KS 2012/254/1 lt;11 KOMMUN SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink 2012-10~ 3 t

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 s handling nr 37/2013 Delårsrapport 2013 Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 5 2.1 God

Läs mer

Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017

Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017 Kommunstyrelsens handling nr 32/2014 Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017 Kommunstyrelsen 2015 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-08-27 138 Kommunstyrelsen 1 Inledning Planeringsarbetet

Läs mer

Innehållsförteckning. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning 2011 2(24)

Innehållsförteckning. Nämndernas verksamhetsberättelse årsredovisning 2011 2(24) Måluppfyllelse 2011 Innehållsförteckning Kommunledningsstab... 3 Näringsliv och turism... 7 kommunteknik och service... 9 Kultur och fritid...12 Barn och utbildning...14 Miljö- och bygg...17 Vård och omsorg...19

Läs mer

J., /J; J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

J., /J; J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunstyrelsesalen klockan 14.00-18.00 Beslutande Carl-Erik Almskoug (OP A) Börje Blomkvist (S) Ove J anse (S) 152-163 Ola Eriksson (S) 152-157 Karl-Bertil Eklund (S) 152-175, 177 Eva Nielsen

Läs mer

Årsredovisning 2012 2013-03-11

Årsredovisning 2012 2013-03-11 Årsredovisning 2012 2013-03-11 lidköpings kommun Så styrs Lidköpings kommun Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för de övergripande och långsiktiga målen

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Kommentarer från nämndens ordförande Linköping har gynnats av två stora nationella beslut 2012. Riksdagens beslut att satsa på Ostlänken är en av de största beslut med långsiktig

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 -03-05 Tn 1083/ Verksamhetsplan med budget Örebro kommun Beslutad i -03-12 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut...3 2 Förvaltningschefens bedömning...4 2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden...4

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 2010-06-08 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Förord 6 3 Kommunfullmäktiges visioner och strategiska områden 7 4 Inriktningar inom de strategiska områdena,

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Antagen av kommunfullmäktige 17 juni 2009, 78 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Beslut i kommunstyrelsen 6 3 Förord 7 4 Omvärldsorientering 8 4.1 Samhällsekonomin...

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Boendeplanering 2012-2016. Planeringsunderlag. Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10

Boendeplanering 2012-2016. Planeringsunderlag. Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10 Boendeplanering 2012-2016 Planeringsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen 2012-01-10 Innehåll 1 Planeringsförutsättningar 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Hur hanteras boendeplanen?... 5 1.3 Vad är boendeplanens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Solna stads organisation Solna stads organisation

Solna stads organisation Solna stads organisation Årsredovisning 2012 Solna stads organisation Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen Stadsledningsförvaltningen Överförmyndarnämnden Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-30 Stadsbyggnadsnämnden 1. Inledning 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation 5 2.1. Nämndens ansvarsområde

Läs mer