Årsredovisning Tekniska nämnden. Antagen av tekniska nämnden , 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Tekniska nämnden. Antagen av tekniska nämnden 2014-02-19, 4"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Tekniska nämnden Antagen av tekniska nämnden , 4

2

3 Innehåll 1 Sammanfattning nämndrapport Kommunfullmäktiges strategiska områden och övergripande mål Inspirerande livsmiljö Inspirerande lärande Inspirerande arbete Inspirerande organisation Nämndrapport Årets verksamhet Kvalitetsbeskrivning Mål och måluppfyllelse Inspirerande livsmiljö Inspirerande arbete Inspirerande organisation Årets resultat och investeringar Intern kontroll Barnkonsekvensbeskrivning Framtiden Ekonomisk sammanställning Nyckeltal... 28

4 1 Sammanfattning nämndrapport 2013 Uppdrag Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, parker, skogar och mark, vatten- och avloppsverksamhet samt den fysiska planeringen som består av att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser. Till tekniska nämndens ansvarsområde hör även kommunens kostverksamhet och lokalvård. Sanering av Prästgärdet, skapande av det nya bostadsområdet Spirean, och arbetet med tomtvärdering och va-frågor för Hällarnas fritidsområde har pågått under året. Sanering av Prästgärdet Under våren har saneringen av Prästgärdet pågått eftersom miljötekniska undersökningar visat att området var förorenat efter tidigare industri. I området hittades föroreningar med främst krom, sexvärt krom, bly och koppar. Saneringen bekostats av Naturvårdsverket och totalt har ca ton massor körts bort varav ca kg krom. Efter saneringen kvarstår en restförorening bestående av ett kromförorenat grus- och sandlager på fem meters djup. Naturvårdsverket har beviljat kommunen att använda 400 tkr av bidraget för ett forskningsprojekt som går ut på att försöka reducera det sexvärdiga kromet till trevärdigt krom samt stabilisering i vattenfas. Forskningsförsöket är unikt i sitt slag. Problem med stabilitet Stabilitetsproblemen vid Arbogaån blev åter aktuellt under våren då ett skred skedde mitt emot Villagatsbadet. En fördjupad stabilitetsutredning pågår för delar av området från Herrgårdsbron till Varvsbron. Utredningen ska visa vilka åtgärder som behövs för att stabilisera åkanten och vilka kostnader sådana åtgärder skulle innebära. Utredningar av stabiliteten pågår även på andra delsträckor. Nytt bostadsområde skapas Arbetet med att bygga gator, vatten och avlopp i kvarteret Spirean har pågått under året. Arbetet beräknas vara helt klart under år Sturestadens Fastighets AB har byggt tio stycken hus i området. Efterfrågan på kommunens villatomter är låg, trots att det finns attraktiva tomter till försäljning. Under år 2013 har tre villatomter sålts. Kommunen har även sålt fastigheten Långan 6 (Rappshuset) och Gäddan 3. 1

5 I slutet av året revs det gamla Taxihuset vid Ahllöfsparken. Även kiosken i Vasastan har förvärvats och kommer senare att rivas. Fortsatt arbete vid Hällarna Arbetet med Hällarnas fritidshusområde fortgår. Under december månad har ett förlag till detaljplan för delar av området (Ås 3:1, 1:13 med flera) varit på samråd. Under året har även en oberoende besiktningsman värderat tomterna och kommunfullmäktige har beslutat att de boende i området ska ha möjlighet att köpa sin fastighet, arrendera den, eller teckna tomrättsavtal. Parallellt pågår en utredning om en vattenöverföringsledning för att göra det möjligt att pumpa avloppsvattnet från Hällarna till reningsverket i Arboga och rent vatten från Arboga till Hällarna. Hastigheter förändras Tekniska nämnden har tagit fram en hastighetsplan för Arboga. Beslut om planen togs av kommunfullmäktige i augusti. Införandet av nya hastigheter planeras till år Vackrare och ljusare Till sommaren förskönades Nytorget med blomurnor, planteringar och nya parkbänkar. Runt om i staden har också 35 träd planterats med hjälp av pengar från Bergmansfonden. På Brattberget har belysningen vid gångoch cykelvägar bytts ut och på flera håll kompletterats med ytterligare belysningsstolpar. I november 2012 anordnades en trygghetsvandring i Vilstaområdet. Utifrån synpunkter som framkom har tekniska nämnden genomfört ett antal trygghetsskapande åtgärder i området i form av gatljus och förbättringar i gång- och cykeltunneln. En trygghetsvandring genomfördes även runt Västermovägen på Brattberget i oktober Resultatet blev bland annat ny belysning på gång- och cykelvägen bakom ICA. Belysning har även bytts ut i området Sjukhusgärdet. Området är det första större område i Arboga som får all belysning utbytt till LED. Under hösten försågs även Hundrastgården med belysning. Ny lekutrustning Fler lekplatser har under året renoverats eller kompletterats med ny lekutrustning. Lekplatsen i Ahllöfsparken får en ny sandlåda och skeppet med tillhörande klätterlekar har renoverats. Under år 2014 ska bland annat hönshuset och skeppet målas om. 2

6 En ny lekplats har anlagts vid Violinvägen med gungställning, sandlåda med bakbord, lekställning med rutschkana, fjädergunglek och lekskulptur. Nya lekredskap har också monterats på lekplatserna vid Hasseln, Trädgårdsgatan, Ringvägen och Bergmansparken. Dammanläggningen invigd I slutet av november invigdes den nya dammluckan och fisktrappa under Herrgårdsbron. Sedan tidigare fanns fyra dammluckor under Herrgårdsbron och nu har en femte lucka öppnats som tidigare varit igensatt. Den extra dammluckan gör det enklare att reglera vattennivån mellan Kapellbron och Herrgårdsbron och därmed minskar risken för översvämning i innerstaden. För att få bygga en ny dammlucka behövdes tillstånd från länsstyrelsen som krävde att en fisktrappa också byggdes. En fisktrappa har därför byggts under bron för att förbättra livsvillkoren för den utrotningshotade fiskarten Asp. I samband med ombyggnationen har ett turbinhjul tagits om hand och placerats som ett minnesmärke i Strandparken. Renoverade kök Det senaste året har en lokalutredning genomförts som ska visa vilka behov av lokaler som finns för skola, förskola och äldreomsorg i framtiden. I utredningen ingår även kommunens kök. Under sommaren har Hällbackens kök byggts om för att anpassas till den nya förskoleverksamheten på Västergårdens förskola. Ombyggnationer och arbetsmiljöförbättrande åtgärder har även skett i Gäddgårdsskolans kök. Under året har andelen ekologiska varor i förskola och skola ökat och arbetet för klimatsmartare mat pågår. Kombitjänster Ett av kommunens politiska mål är att erbjuda medarbetarna önskad sysselsättningsgrad. Under år 2012 startade ett försök med så kallade kombitjänster på tekniska förvaltningen. I slutet av 2013 beslutades att kombitjänsterna kunde permanentas. Det innebär att sammanlagt sju personer på tekniska förvaltningen fått utökad sysselsättningsgrad genom att kombinera arbete inom lokalvård och kök. Omfattande VA-ledningsarbeten Ett stort projekt som påbörjats under året är flytt av ledningar som är placerade under E20, Östra Broleden. Ledningsflytten beräknas vara klar i början av år Omfattande VA-ledningsarbeten har under året också påbörjats i Herrängsområdet där dagvattenseparering genomförs. Det innebär att allt regn- och dräneringsvatten kopplas bort från spillvattenledningen. 3

7 I samband med dagvattensepareringen byts också dricksvatten- och spillvattenledningarna. Arbetena innebär omfattande schaktningsarbeten och beräknas vara klara först under våren Vattenproduktion och rening Produktionen på Arboga vattenverk har under året varit stabil men något högre än föregående år. Insatser på ledningsnätet för att minska läckaget av dricksvatten har fortsatt. Driftresultaten är goda med få driftstörningar. Både Arbogas och Lungers vattenverk har fått gott betyg i den undersökning som Svenskt Vatten gjort om vattenverkens beredningssteg och mikrobiologiska barriärer. För att öka säkerheten gällande dricksvattenkvalitén har övervakningen av barriärerna på Arbogas vattenverk uppdaterats under året. Arboga avloppsreningsverk har haft en stabil drift hela året och klarat sina utsläppsgränser enligt gällande tillstånd. Arbetet med processen för rening av kväve fortsätter och har medfört vissa komplikationer under året. Riktvärdet för fosfor har överskridits en gång under året. Ekonomi Det ekonomiska utfallet för år 2013 visar en positiv avvikelse mot budget Investeringarna inom VA-verksamheten överskrider budgeten något. Vakanser och vikariebrist inom kostavdelningen, projekt- och trafikavdelningen, planavdelningen samt förvaltningskansliet gör att prognosen visar på ett litet överskott. Större investeringar under delåret har varit utbyggnaden av gata, markarbeten och va-ledningar i kvarteret Spirean, anläggandet av gångoch cykelvägen längs Köpingsvägen och byggnationen av dammanläggning vid Herrgårdsbron. 4

8 2 Kommunfullmäktiges strategiska områden och övergripande mål 2.1 Inspirerande livsmiljö I Arboga finns plats för inspiration, här finns plats att utveckla idéer och tänka nya tankar. Fritids- och kulturlivet är rikt och erbjuder något för alla. De unika miljöerna i Arboga tas till vara och utvecklas. Här finns många alternativ för boende och pendlingsmöjligheterna är bra. Det gör att allt fler väljer att bosätta sig i Arboga. Det känns tryggt att bo och vistas i Arboga. Kommunen arbetar förebyggande mot brott genom att skapa trygga miljöer och stärka de sociala nätverken både på grupp- och individnivå. En god social välfärd erbjuds utsatta grupper. Servicen till invånarna är bra, i staden och på landsbygden. Arbogaborna känner att de bor i en kommun med tillgängliga och väl fungerande verksamheter som bidrar till god livskvalitet i livets alla skeden. Det finns möjlighet för alla att vara med och påverka kommunens verksamheter. Arboga är ett demokratiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Här råder hög tolerans och människor är jämlika och jämställda. Naturresurser som vatten och luft skyddas och används på ett varsamt sätt. Tekniska nämndens bedömning Arboga kommun erbjuder tätortens fördelar med service, och samtidigt närheten till landsbygdens lugn och avskildhet. Ett aktivt arbete för att bevara och utveckla en god livsmiljö för kommunens medborgare pågår. Nya detaljplaner och bostadsområden med attraktiva boendemiljöer arbetas fram för att locka till inflyttning. Lediga tomter både i och utanför Arbogas tätort kan erbjudas omgående. Bland annat har bostadsområdet kvarteret Spirean nästintill färdigställts under året och detaljplan för Åbrinken etapp 1 har antagits. Under året har ett detaljplanearkiv lagts upp på kommunens hemsida. I detaljplanearkivet finns alla kommunens aktuella detaljplaner som har vunnit laga kraft. Att försöka skapa ett Arboga där man hellre är ute än inne är en viktig strategi för att uppnå en inspirerande, attraktiv och trygg livsmiljö. Under året har åtgärder för att öka både trivsel och trygghet i Arboga genomförts. Trygghetsvandringar har anordnats i området kring Brattberget, en uppgradering av gatubelysningen pågår och Nytorget har rustats upp. Trygg dricksvattenförsörjning är en förutsättning för god livskvalitet och produktionen och leveransen av ett bra vatten till Arbogaborna har upprätthållits under året. 5

9 Att arbeta med tillgänglighet, trygghet och service för kommunens medborgare ingår som en självklar del i utformningen av gatumiljö, infrastruktur och detaljplaner. Medborgardialogen är ett viktigt verktyg för att stärka demokratin i samhällsplaneringen. Kommunen bjöd under början av året in till snömöte för att få in synpunkter på snöröjningen och i samband med planarbete bjuds allmänheten ofta in till ett samrådsmöte. Ett omfattande remissarbete för att lyfta fram medborgarnas synpunkter görs vid framtagandet av alla detaljplaner. Inom kommunen pågår en utredning av ett långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav där bland annat kommunens kök är föremål för utredning. Tekniska nämnden har under året yttrat sig om de tre delrapporterna som sändes på remiss inom utredningen. Det är viktigt att helhetsbilden av förslaget till lokalanvändning utreds och att trafiksituationen och säkra skolvägar särskilt beaktas. Ur kommunikationssynpunkt är det angeläget att det lätt går att ta sig fram i Arboga via bra gator, gång- och cykelvägar. Arbetet med att erbjuda trafiksystem som är attraktiva, tillgängliga och säkra samt att skapa ett sammanhängande cykelnät för Arbogaborna pågår. Under året har bland annat en ny gång- och cykelväg utefter Köpingsvägen byggts. Ansvaret för att planera för god energiförsörjning på lång sikt ligger till stor del på kommunen. Det pågår en energiomställning i samhället och arbetet med att energieffektivisera verksamheterna och minska användningen av fossila bränslen i riktning med kommunens energi- och klimatstrategin pågår. Övergripande mål Arbogaborna ska ha god livskvalitet. Arboga kommun ska verka för att invånarna upplever att de har inflytande i kommunen. Arboga kommun ska verka för en ekologisk hållbarhet inom alla områden. Kommentar En bra bostad och boendemiljö är en viktig förutsättning för god livskvalitet liksom närhet till parker, grönområden och tillgången till gång- och cykelbanor. Tekniska nämnden arbetar aktivt inom dessa områden för att stärka Arbogabornas livskvalitet. Det finns flera olika sätt att vara med och påverka Arboga kommun. Tekniska nämnden besvarar remitterade medborgarförslag och beaktar inkomna synpunkter. Allmänheten inbjuds bland annat till snömöten och samrådsmöten inför viktiga beslut. Ett aktivt arbete pågår för att bevara och utveckla en god livsmiljö för såväl medborgare som djur och natur. För att bidra till en hållbar samhällsutveckling arbetar tekniska nämnden bland annat med att öka andelen ekologiska livsmedel och andelen miljöbilar inom kommunen. 6

10 Det ska finnas goda möjligheter till pendling med kollektivtrafik till och från Arboga. Den lokala och regionala kollektivtrafiken kan ses som en del av den grundläggande samhällsservicen. Tekniska nämnden arbetar fortlöpande med att skapa trygga och tillgängliga stadsmiljöer och trafiksystem för att underlätta bland annat pendling med kollektivtrafik. 2.2 Inspirerande lärande Trygghet, delaktighet, kreativitet och kompetens är ledord för Arbogas förskolor, fritidshem och skolor. Alla barn och elever blir sedda och får uppmärksamhet. Arbogas skolor inspirerar till nyfikenhet och lust att lära. Kompetenta lärare och ett bra ledarskap på alla nivåer bidrar till en god lärmiljö där eleverna utmanas, utvecklas och lyckas utifrån egna förutsättningar. Mötet, samspelet och dialogen mellan pedagog, barn, elev och föräldrar genomsyrar hela skoltiden. Vasagymnasiet håller hög kvalitet och det goda samarbetet med näringslivet utvecklas ytterligare. Det ger eleverna goda kunskaper och bra förutsättningar att gå vidare till högre studier eller arbete efter avslutad utbildning. Vuxenutbildningen bidrar till det livslånga lärandet och ger alla en ny chans. Tekniska nämndens bedömning I Arboga kommun finns tretton förskolor varav två har egna tillagningskök. Övriga har mottagningskök där varm måltid eller huvudkomponent för uppvärmning tas emot. Dessutom finns åtta skolkök varav tillagning görs i tre. Måltiden är ett viktigt pedagogiskt verktyg och en av många arenor för nyfikenhet och lärande. Vid varje lunch ska elever i grundskolan erbjudas ett lunchalternativ som uppfyller Svenska Näringsrekommendationerna (SNR) vilka anger vad en person i genomsnitt behöver av energi och näringsämnen för tillväxt och livsfunktioner. Kosten är en viktig del i den upplevda kvalitén och ett systematiskt kvalitetsarbete pågår enligt skollagens krav på dokumenterade näringsriktiga måltider. Under slutet av året har tekniska nämnden besvarat en remiss avseende ett förslag till långsiktigt hållbart lokalutnyttjande inom kommunen. Förslaget innebär att antalet tillagningskök inom kommunen kommer att öka och att måltiden tillagas närmare gästen vilket anses mycket positivt. Att laga mat på plats förväntas leda till kvalitetsförbättringar. Den yttre miljön och vägarna mellan skolan och hemmet är också en del av den upplevda tryggheten av kommunens förskolor och skolor. Tekniska nämnden har som ambition att skapa en trafiksäker och tillgänglig miljö vid skolor och förskolor samt att erbjuda säkra och trygga vägar mellan skolan och hemmet. 7

11 Övergripande mål Arbogas förskolor ska ha hög kvalitet och vara trygga. Kommentar Tekniska nämnden arbetar med kosten som en viktig del i den upplevda kvalitén inom förskolan. 2.3 Inspirerande arbete Arboga erbjuder en varierad arbetsmarknad inom många olika branscher. En god service från kommunens alla verksamheter och organisationer uppmuntrar till företagande och bidrar till att näringslivet växer och utvecklas. Attraktiva etableringsområden och god tillgång på arbetskraft skapar förutsättningar för nya branscher och företag. Arbogas unika kulturmiljö, rika historia och goda värdskap lockar besökare, vilket gör besöksnäringen till en allt större näringsgren. Tekniska nämndens bedömning Arboga är en kommun med växtkraft som omgående kan erbjuda företag mark för etablering genom god tillgång på planlagd industrimark. Attraktiva etableringsområden skapas och inventering av tillgänglig industrimark görs kontinuerligt. Arbetet med att underlätta för etablering och tillgodose näringslivets önskemål sker i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen. Några fastigheter inom tekniska nämndens verksamhetsområde, exempelvis Långan 6 (Rappshuset) och Gäddan 3 (tidigare motorcenter) har sålts. Arbogas fina stadskärna, unika kulturmiljö, rika historia och goda värdskap lockar många besökare och arbetet med att befolka gator och torg och skapa attraktiva mötesplatser i staden fortsätter. Stadskärnan utsmyckas efter säsong och en mindre omgestaltning har utförts på Nytorget. I anslutning till Bergmansparken, längs Ångbåtsgatan i centrala Arboga, har ställplatser för husbilar och husvagnar uppförts. Ställplatserna möjliggör övernattning i husbil eller husvagn i upp till 3 dygn. Byggnaden på fastigheten Sturestaden 3:1, före detta taxi, har rivits för att under år 2014 ge plats åt en ny offentlig toalett. Övergripande mål Arboga ska vara känd som en företagsvänlig kommun.. Kommentar Nystart och nyetableringar av företag i Arboga välkomnas och ambitionen är att underlätta för att göra processen så effektiv som möjligt. Tillgången på planlagd industrimark för etableringar är god. 8

12 2.4 Inspirerande organisation Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna utvecklas och är delaktiga. Arbetsmiljön är god och hälsofrämjande. Ambitionen är att erbjuda alla den sysselsättningsgrad de önskar. Medarbetare som trivs och mår bra är en förutsättning för en inspirerande organisation. Kommunens organisation är effektiv, tillgänglig och tydlig för medarbetare, medborgare och företagare. Ett gott bemötande ger god service och inbjuder till dialog. Ekonomin är i balans och kommunens resurser används alltid på bästa sätt såväl på kort som på lång sikt. Tekniska nämndens bedömning Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsmiljö och tekniska förvaltningen som arbetsplats ska kännetecknas av trivsel, delaktighet, kompetens-utveckling, god teknisk utrustning och konkurrenskraftiga löner. Samtliga anställda ska varje år erbjudas kompetensutveckling och inom förvaltningen har ett arbete med att uppdatera alla anställdas utbildningsplaner påbörjats. Arbetet med att utveckla kommunens GIS-miljö har inletts och i den strategiska och ekonomiska planen finns en uttalad politisk prioritering avseende GIS. Arbetet med en webbkarta på hemsidan är i sitt slutskede och kommer att kunna publiceras på arboga.se i början av Konkurrensen om arbetskraften är stor och det är viktigt att kommunen erbjuder en utvecklande arbetsmiljö för att kunna rekrytera och behålla arbetskraft inom kommunen. Inom tekniska förvaltningen har året präglats av stor omsättning på personal och svårigheter att rekrytera. Kombitjänster inom kost och lokalvård har inrättats för några anställda för att öka sysselsättningsgraden för dem som önskar. Friskvård uppmuntras och diskuteras bland annat vid arbetsplatsträffar. Förvaltningen har sex hälsoinspiratörer som arbetar aktivt med hälsofrämjande aktiviteter och information på arbetsplatserna. Övergripande mål Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster. Kommentar Arbetet med att utveckla kommunens GIS-miljö har inletts. Arbetet med en webbkarta på hemsidan är i sitt slutskede och kommer att kunna publiceras på arboga.se i början av år Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Samtliga anställda vid tekniska förvaltningen ska varje år erbjudas kompetensutveckling. Friskvård uppmuntras och kombitjänster inom kost och lokalvård erbjuds när det är möjligt. 9

13 Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Tekniska nämndens verksamheter bedöms bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt då både finansiella mål och övriga mål uppfylls. 10

14 3 Nämndrapport 2013 Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, parker, skogar och mark, vatten- och avloppsverksamhet samt den fysiska planeringen som består av att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser. Till tekniska nämndens ansvarsområde hör även kommunens kostverksamhet och lokalvård. På uppdrag av tekniska nämnden arbetar tekniska förvaltningen bestående av fem avdelningar; Driftavdelningen, Kostavdelningen, Projekt- och trafikavdelningen, Planavdelningen och VA-avdelningen. Driftavdelningen ansvarar för drift och underhåll i kommunen så som skötsel av parker, lekplatser, gator, parkeringar, gång- och cykelvägar och VA-ledningar. Kostavdelningen tillagar, distribuerar, serverar måltider samt tillhandahåller livsmedel enligt beställningar till kommunens verksamheter utifrån livsmedelslagen, arbetsmiljölagen och politisk beslutade riktlinjer för måltidsverksamhet. Projekt- och trafikavdelningen utgör en samlad resurs för utredning, projektering och projektledning främst inom områdena trafik, gata och park. Avdelningen arbetar också med stabilitetsfrågor. Planavdelningen arbetar med kommunens fysiska planering i form av detaljplaner och översiktsplanering och utför uppdrag inom mätning, beräkning och kartering. VA-avdelningen producerar och distribuerar dricksvatten samt behandlar spillvatten innan det återförs till recipient. Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad kommuner ska göra och kommunen ansvar för viktiga samhällsfunktioner som oftast är obligatoriska uppgifter. Kommunerna och landstingen ansvarar för huvuddelen av all offentlig service till landets medborgare. Kommuner kan även fatta beslut om att utföra olika frivilliga uppgifter. Kommunernas uppgifter regleras i kommunallagen och i flera andra lagar, t.ex. plan- och bygglagen och skollagen. Inom kommuners obligatoriska uppgifter ryms plan- och byggfrågor, renhållning och avfallshantering samt vatten och avlopp vilka ingår i tekniska nämndens uppdrag. Tekniska nämndens ansvar och uppdrag finns utöver kommunallagen också reglerade i andra lagar, föreskrifter och förordningar. Verksamhetsspecifika lagar är exempelvis trafikförordningen, vägmärkesförordningen, plan- och bygglagen, livsmedelslagen, renhållningslagen, miljöbalken, lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt lagen om allmänna vattentjänster. 11

15 3.1 Årets verksamhet Vintersäsongen Vintersäsong i januari innebar täta halkbekämpningar och en kostsam avslutning på vintersäsongen. Två stycken halkolyckor uppstod under början av året som blev försäkringsärenden. För att få in allmänhetens synpunkter på snöröjningen bjöd kommunen för tredje året in till ett öppet snömöte i mars månad. Inför vintersäsongen 2013/2014 har ytterligare en entreprenör anlitats för snöröjning. Det innebär att kommunen har tillgång till elva maskiner för snöröjning under kvälls- och nattetid samt 13 maskiner under dagtid. Snöröjningen går därmed fortare samtidigt som det är ett sätt att korta ner arbetspassen och förbättra arbetsmiljön anställda. Åtgärder för en trivsammare och mer attraktiv offentlig miljö Personalstyrkan avseende parkunderhåll dimensionerades under årets början efter den nya ekonomiska ramen och övergripande prioriteringar gjordes som innebar att gatuunderhållet prioriterades. Den nya ekonomiska ramen och de övergripande prioriteringarna medförde svårigheter att hinna med och hålla kvalitén uppe på bland annat parkunderhåll och gräsklippning. Flera synpunkter inkom från medborgare om att klippning av gräs på allmänna ytor utfördes mer sällan än tidigare. Resurserna omfördelades därför något för att utöka gräsklippningen. För att skapa en trivsammare miljö och pryda Arboga med blommor och prydnadsväxter har medel från Bergmansfonden fått användas. Bland annat planterades 2200 penséer och 35 nya träd under våren. Reparationsoch förbättringsarbeten av Nytorget genomfördes i början av sommaren. Ogräsbekämpning med ättika genomfördes i innerstaden i början av september. Istället för starka kemikalier används ättika som är ett mer miljövänligt ogräsmedel. Under hösten planterades vit och lila Calluna, Murgröna, Thuja, Silverek, Vaktelbär och Curryeternell i urnor runt om i centrala Arboga. Julbelysningen på Nygatan med sina 600 lampor tändes i slutet av november. I år är alla lampor i girlangerna utbytta till mer energisnåla LED-lampor. Tillsammans med adventsgranarna i urnorna lyser de upp Nygatan i decembermörkret. I anslutning till Bergmansparken, utefter Ångbåtsgatan i centrala Arboga, har ställplatser för husbilar och husvagnar uppförts. Uppställningsplatsen gör det möjligt att övernatta i husbil eller husvagn i upp till 3 dygn. Den vita byggnad vid Ahllöfsparken/Kapellgatan, där taxi tidigare hade sin verksamhet, har rivits. Avsikten är att en offentlig toalett ska kunna uppföras på platsen under år

16 Exploateringar och omvandlingsområden För fritidshusområdet Hällarna har arbetet med att färdigställa detaljplan, miljökonsekvensbeskrivning och VA-lösningar för området fortsatt. Detaljplan har tagits fram och planhandlingar har sänts på samråd under november-december Att säkerställa riksintresset för friluftslivet och möjliggöra för utbyggnaden av ett gemensamt vatten- och avloppssystem är prioriterat i området. En ansökan om upphävandet av strandskydd har påbörjats och planeras att färdigställas under nästa år. Frågan om strandskydd kommer att handläggas och beslutas om av länsstyrelsen. En auktoriserad besiktningsman har värderat marken i området och kommunfullmäktige har beslutat att de boende i området ska ha möjlighet att köpa sin fastighet, arrendera den, eller nyttja tomträtt. Parallellt pågår en utredning om en vattenöverföringsledning för att göra det möjligt att pumpa avloppsvattnet från Hällarna till reningsverket i Arboga och rent vatten från Arboga till Hällarna. I kvarteret Spirean har arbetet med utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar färdigställts under året. Nya serviser har byggts till samtliga tomter. Återstående arbeten är asfaltering inom området. Fler tilläggsbeställningar gjordes inom projektet, en ny vattenledning har anlagts och en matarkabel har dragits genom kvarteret Spirean fram till kvarteret Porsen för framtida behov. Exploateringen har möjliggjort för byggnation av bostäder i form av radhus och mindre friliggande småhus. Omfattande VA-ledningsarbeten Ett större projekt som påbörjats under året är flytten av ledningarna som är placerade under E20, Östra Broleden. Ledningsflytten beräknas vara klart i början av år Omfattande VA-ledningsarbeten har under året också påbörjats i Herrängsområdet där dagvattenseparering genomförs. Det innebär att allt regn- och dräneringsvatten kopplas bort från spillvattenledningen. I samband med dagvattensepareringen byts också dricksvatten- och spillvattenledningarna. Arbetena innebär omfattande schaktningsarbeten och beräknas vara klara först under våren Detaljplanearbete och lokaliseringsutredningar Under året har den första detaljplanen av fyra för utvecklingen av Åbrinkenområdet, sydväst om Arboga stadskärna, arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige. Syftet med detaljplanen är bland annat att möjliggöra för olika typer av bebyggelse så som friliggande småhus, parhus, radhus, kedjehus och flerbostadshus men planen medger också andra användningar. Ny detaljplan har också antagits för kvarteret Snöklockan med syftet att utöka byggrätten och möjliggöra för tillköp av mark. 13

17 Även för fastigheten Grindbergatullen har en ny detaljplan antagits och ändringar av detaljplanerna för Sätra trafikplats och Spirean har gjorts. Några nya detaljplanuppdrag har också påbörjats, bland annat för de sydöstra delarna av Brattberget och för kvarteret Sågen. Samrådshandlingar för Vasastaden är under framtagande men ingen samrådstid har ännu bestämts. I arbetet med planprogrammet för Vasastaden är medborgardialogen fortsatt viktig och via bloggen på arboga.se kan medborgarna följa arbetet och lämna kommentarer. På kommunens hemsida har under året alla detaljplaner lagts ut i ett detaljplanerarkiv. I detaljplanearkivet finns alla kommunens aktuella detaljplaner som har vunnit laga kraft. Översiktskartan för respektive tätort (Arboga, Götlunda, Medåker) hjälper till att lokalisera de detaljplaner som gäller för ett specifikt geografiskt område med hjälp av ytor och plannummer. Utifrån behovet av en större återvinningscentral med nytt läge har en lokaliseringsutredning också gjorts för placeringen av Återbruket. Politiskt beslut avseende Återbruket väntas under år Lokaliseringsutredning har även gjorts för en hundrastgård norr om järnvägen och tekniska förvaltningen fick därefter i uppdrag att anlägga en hundrastgård norr om järnvägen vid Varvsgatan, öster om Vasastan. Vid den befintliga hundrastgården vid före detta Krakaborgs camping har en belysning satts upp vid grinden till hundrastgården. Kommunövergripande projekt Inom kommunen pågår en utredning av ett långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav. Bland annat så är kommunens kök föremål för utredning. Utredningen presenterade under slutet av året ett förslag till lokalutnyttjande som sändes på remiss till bland annat tekniska nämnden. Förslaget innebär att antalet tillagningskök inom kommunen kommer att öka och att måltiden tillagas närmare gästen vilket anses mycket positivt. Att laga mat på plats förväntas leda till kvalitetsförbättringar. Det är viktigt att helhetsbilden av förslaget till lokalanvändning utreds och att trafiksituationen och säkra skolvägar särskilt beaktas. I kommunen finns ett behov av ett nytt vård- och omsorgsboende och underlagsmaterial i form av en lokaliseringsutredning för bästa placering av ett sådant boende har arbetats fram. För att utveckla möjligheterna för fotboll i Arboga drivs Idrottsprojektet i kommunen. Upphandlingen av konstgräset inom idrottsprojektet har överklagats och beslut i ärendet inväntas nu. 14

18 En aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan har gjorts under året och under år 2014 påbörjas arbetet med att revidera den befintliga översiktsplanen. Representanter från förvaltningen ingår också i nätverk och grupper för översiktlig planering inom kommunen, så som naturgrupp, boendegrupp och Västra Mälardalen i Samverkan. Utveckling av processer och rutiner Debiterings- och påminnelsehanteringar som tidigare hanterades av fastighetsbolaget har tagits över av tekniska förvaltningen. Arbetet har medfört administrativa insatser inom främst driftavdelningen då problem vid konvertering uppstod och nya arrendeavtal inte uppdaterades i tid. Hanteringen har nu inarbetats i förvaltningens rutiner. Utveckling av processer och rutiner för kart- och mätsidan fortsätter för att tydligare kunna prioritera jobb och kvalitetssäkra arbetet. Inom kart- och mätprocesserna är övergången till ett nationellt höjdsystem, RH 2000, över hela Arboga kommun, i sitt slutskede och beräknas vara klart i början av år Övergången gör det lättare att samla in och använda geografisk information och möjliggör för utbyte av data mellan olika aktörer. Arbetet med att utveckla kommunens geografiska informationssystem, GIS, har inletts under året. En effektkartläggning har gjorts för att tydligare kunna visa på behovet och nyttan med GIS. En webbkarta för arboga.se har beställts och arbete pågår nu med att lägga in information i kartan. Publicering av kartan planeras under början av år Inom lokalvården har en robotskurmaskin köpts in för att underlätta arbetet. Viss renovering har utförts av Rådhuset invändigt. Bland annat så har cafeterian rustats upp. Trafik och vägar En hastighetsplan enligt handboken "Rätt fart i staden" har för Arboga, Götlunda och Medåkers tätorter under året arbetas fram och varit på samråd. Synpunkter från samrådet har sammanställdes och planen godkändes av tekniska nämnden den 15 maj 2013, 50. Arboga kommunfullmäktige godkände Hastighetsplanen den 29 augusti Hastighetsplanen syftar till att anpassa hastigheterna och ta fram förslag till nya hastighetsgränser som bättre överensstämmer med vägens standard. Införandet av nya hastigheter planeras till år Första etappen i utbyggnaden av en separerad gång- och cykelväg utmed del av Köpingsvägen är klar. Åtgärden genomfördes som ett led i att öka tryggheten och säkerheten bland de oskyddade trafikanterna som färdas på Köpingsvägen. Under oktober utfördes beläggningsarbete på delar av Gamla Medåkersvägen som fick ett nytt slitlager asfalt. 15

19 Stabilitetshöjandeåtgärder Efter att ett skred inträffade under våren vid Arbogaåns södra sida i höjd med Villagatsbadet har en åtgärdsutredning av ett större område i anslutning till skredet gjorts. Åtgärder planeras genomföras under år En utredning och geoteknisk undersökning av stabilitetsförhållandena utmed delar av Arbogaån har genomförts och åtgärdsförslag har arbetat fram. För att ta reda på hur den befintliga muren är förankrad, har ett antal provgropar och provborrningar genomförts i området. Stabilitetshöjandeåtgärder planeras att genomföras under år Förbättrad belysning I november 2012 anordnades en trygghetsvandring i Vilstaområdet. Utifrån synpunkter som framkom har ett antal trygghetsskapande åtgärder genomförts i området i form av gatljus och förbättringar i gångoch cykeltunneln. En trygghetsvandring genomfördes även runt Västermovägen i oktober Resultatet blev bland annat ny belysning på gång- och cykelvägen bakom ICA. I området kring Sjukhusgärdet har all belysning bytts ut till LEDbelysning. Sjukhusgärdet är det första större området i Arboga där all belysning bytts till LED. Arboga kommun arbetar ständigt med energieffektivisering och att byta offentlig belysning till LED-armaturer är en del i att effektivisera gatubelysningen. I några gång- och cykeltunnlar har belysningen förbättrats för att öka trivsel- och trygghetskänslan i kommunen. Bland annat har gång- och cykeltunnlarna under Västerleden samt tunneln under länsväg 572 har fått ny belysning. För att skapa en helhetssyn och en långsiktighet kring belysningsfrågorna i Arboga kommer en belysningsplan för Arboga tätort att utarbetas. Ny lekutrustning Fler lekplatser har under året renoverats eller fått helt ny lekutrustning. Lekplatsen i Ahllöfsparken får en ny sandlåda och skeppet med tillhörande klätterlekar har renoverats. Under år 2014 ska bland annat hönshuset och skeppet målas om. En ny lekplats har anlagts vid Violinvägen med gungställning, sandlåda med bakbord, lekställning med rutschkana, fjädergunglek och lekskulptur. Nya lekredskap har också monterats på lekplatserna vid Hasseln, Trädgårdsgatan, Ringvägen och Bergmansparken. 16

20 Vattenproduktion och rening Produktionen på Arboga vattenverk har under året varit stabil men något högre än föregående år. Insatser på ledningsnätet för att minska läckaget av dricksvatten har fortsatt. Driftresultaten är goda med få driftstörningar. Både Arbogas och Lungers vattenverk har fått gott betyg i den undersökning som Svenskt Vatten gjort om vattenverkens beredningssteg och mikrobiologiska barriärer. Båda vattenverken har samma antal eller fler barriärer än vad livsmedelsverket rekommenderar vilket är positivt. För att öka säkerheten gällande dricksvattenkvalitén har övervakningen av barriärerna på Arbogas vattenverk uppdaterats under året. Arboga avloppsreningsverk har haft en stabil drift hela året och klarat sina utsläppsgränser enligt gällande tillstånd. Gällande tillstånd innebär ett gränsvärde för årsmedelvärdet på 0,3mg/l för fosfor, 10mg/l för BOD och 15mg/l för kväve. BOD är ett mått på hur mycket biologiskt syreförbrukande nedbrytbar substans det finns i vatten. Arbetet med processen för rening av kväve fortsätter och har medfört vissa komplikationer under året. Riktvärdet för fosfor har överskridits en gång under året. Under hösten genomfördes renspolning av delar av vattenledningsnätet. Spolningarna genomfördes för att avlägsna avlagringar i ledningarna. Miljö Det förorenade området söder om Fellingsbrovägen, Prästgärdet 2:1, har under året sanerats. Arbetet med att sanera området påbörjades under våren. Under entreprenadens gång har marken schaktas bort och de förorenade massorna har transporterats till en avfallsanläggning för omhändertagande. Området har därefter återfyllts med rena massor. Totalt har cirka m3 förorenade massor transporterats bort, varav kg krom. En restförorening har lämnats kvar i ett sand- och gruslager som påträffades under arbetets gång och kvarvarande medel inom projektet används nu för fortsatt forskning och fältförsök för reduktion och stabilisering av krom 6+ i den kvarlämnad restförorening. Ett förslag till vattenskyddsområde för Hjälmaren är framtaget enligt naturvårdverkets handbok och riktlinjer. Efter kontakt med länsstyrelsen har dock framkommit att förslaget eventuellt inte överensstämmer med länsstyrelsens krav och förhållningssätt. Besked om gällande förhållningssätt inväntas därför från länsstyrelsen innan nästa åtgärd. Under året har en våtmark anlagts nedanför Kallstenstippen som ska samla upp lakvatten från den gamla delen av tippen. 17

21 Dammanläggningen invigd I slutet av november invigdes den nya dammluckan och fisktrappa under Herrgårdsbron. Sedan tidigare fanns fyra dammluckor under Herrgårdsbron och nu har en femte lucka öppnats som tidigare varit igensatt. Regleranläggningen vid Herrgårdsbron har byggts för att enklare kunna reglera vattennivån och minska risken för översvämningar. Borrning och förankring av den nya konstruktionen samt formning och armering av nya väggar och balkar gjordes under våren. För att få bygga en ny dammlucka behövdes tillstånd från länsstyrelsen som krävde att en fisktrappa också byggdes. En fisktrappa har därför byggts under bron för att förbättra livsvillkoren för den utrotningshotade fiskarten Asp. En av de gamla vattenturbinerna har bevarats och placerats i Strandparken då den är ett kulturhistoriskt minne från Arboga elektricitetsverk. Dammanläggningen slutbesiktigades och invigdes i slutet av november. Måltiden som kvalitetsarbete Kostavdelnings verksamhet är löpande med daglig leverans av matportioner till cirka 2000 elever, 500 förskolebarn och 220 portioner till särskilda boenden och dagcentraler. Totalt levereras mer än portioner per år och ungefär 78 % av maträtterna är tillagade från råvara. Avdelningen ansvarar också för leverans av varor till cirka 80 kunder. Verksamheten styrs utifrån Riktlinjer för måltidsverksamheten inom vård och omsorg i Arboga kommun, antagen av socialnämnden den 17 maj 2011 och av tekniska nämnden den 14 september 2011 samt av Riktlinjer för måltidsverksamheten inom förskola och skola i Arboga kommun, antagen i barn- och utbildningsnämnden den 8 december 2010 och av tekniska nämnden den 2 februari Idag finns 6 tillagningskök och 14 mottagningskök inom kommunen. Måltiden är en viktig del i olika verksamheters upplevda kvalité som bidrar till trivsamhet för gästerna. På Nobeldagen serverades särskild Nobellunch på skolor och särskilda boenden. En ny förskola, Modulens förskola, med 30 barn startade under delåret. Leverans av varm komplett måltid kommer från Norrgårdens förskola. Under våren genomfördes arbetsmiljöåtgärder i Gäddgårdskolans kök. Åtgärder som är utförda är bland annat ugnsbyte, renovering av omklädningsrum, belastnings- och ergonomiutbildning och uppsättning av markiser. För att tillfälligt underlätta arbetssituationen har också mer helfabrikat använts vilket är en konsekvens av arbetsmiljöproblemen. Ombyggnad av Hällbackens kök har gjordes under sommaren för att kunna tillaga måltider till Västergårdens förskola som startar till årsskiftet. 18

22 Förvaltningens personalsituation Personalsituationen på förvaltningen är ansträngd och kan utvecklas till en arbetsmiljöfråga för de anställda. Rekrytering av ny personal är tidskrävande och ofta uppstår glapp innan tjänsterna tillsätts. Konsekvensen blir en ökad arbetsmängd för återstående personal. Det är därför angeläget att verka för en stabil personalsituation. Vid förvaltningskansliet kommer en tjänst som GIS-ingenjör att finnas vakant från årsskiftet efter beslut i kommunens strategiska och ekonomiska plan om inrättande av tjänst. Förvaltningens ekonom tillhör från och med hösten en kommungemensam central ekonomifunktion. På avdelningen arbetar också en assistent, en ekonomiassistent, en administrativ koordinator och en miljö- och utredningsingenjör. Vid VA-avdelningen har en VA-ingenjör/projektör anställts som börjar under våren Tjänsten planeras att organiseras vid projekt- och trafikavdelningen. En tjänst som VA-tekniker är vakant. En drifttekniker är anställd på 40 % och 60 % av tjänsten är vakant. En driftingenjör har anställts under året. På avdelningen arbetar också en assistent och tre drifttekniker. Vid projekt- och trafikavdelningen är tjänsten som projektchef vakant. Försök till rekrytering har gjorts. Det finns också en tjänst som ingenjör vakant från den 1 oktober Vid projekt- och trafikavdelningen arbetar också en projekteringsingenjör och en karttekniker. Vid planavdelningen finns tjänsten som planchef vakant. Försök till rekrytering har gjorts. Från mitten av mars år 2014 kommer en tjänst som planarkitekt vara vakant då nuvarande planarkitekt avslutar sin anställning. En ny kart- och mätingenjör har anställts under året då nuvarande planerar att ta ut pension från årsskiftet. Vid planavdelningen arbetar ytterligare en planarkitekt, två mätningstekniker och en kartassistent. Vid driftavdelningen pågår rekryteringen av en arbetsledare för anläggningsarbeten. En tjänst som parkarbetare och en tjänst om 40 % i verkstaden är vakanta. Totalt arbetar 51 personer på driftavdelningen som bland annat lokalvårdare, anläggningsarbetare, arbetsledare och parkarbetare. Kostavdelningen har för närvarande några sjukskrivna. Vikariebehovet inom kostavdelningen är stort, det finns ett ständigt behov av sex personer som vikariekockar vilket det idag råder brist på. På kostavdelningen arbetar också en kostchef, en assistent, en biträdande kostchef som närvarande är föräldraledig, två arbetsledare och totalt 40 köksanställda. 19

23 Kombitjänster har inrättats för att kunna erbjuda ökad sysselsättningsgrad. Kombitjänsterna är ett samarbete mellan kostavdelningen och driftavdelningens lokalvårdsgrupp. Kombitjänsterna innebär att medarbetare som arbetar deltid i något av kommunens kök fått erbjudande om att även arbeta inom lokalvården för att på det viset utöka sin arbetstid. 3.2 Kvalitetsbeskrivning Anläggningsarbete utförs enligt bygghandlingar och slutresultaten följs upp genom besiktningar. Besiktningar vid större projekt och arbeten genomförs av oberoende besiktningsmän. Under arbetets gång sker avstämning av utfört arbete mot bygghandlingar. Avstämning görs även vid byggmöten som dokumenteras. Bygghandlingarna är som regel upprättade enligt AMA, allmän material- och arbetsbeskrivning. AMA är en serie av referensböcker som ges ut av AB Svensk Byggtjänst. Dessa kompletteras med RA, Råd och Anvisningar, och ger god hjälp vid upprättandet av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för entreprenader. Dagbok förs vid större arbeten. Arboga kommun ansvarar som väghållare för snöröjning och halkbekämpning av gator, vägar, cykelvägar samt gångbanor som gränsar till kommunens fastigheter och mark, dock ej de som tillhör Rådhuset AB. Snöröjning utförs enligt de kriterier som fastställts och påbörjas vid 3-8 centimeter snödjup, beroende på om det är blöt eller "torr" snö. Arboga kommun har tillgång till elva maskiner för snöröjning under kvälls- och nattetid. Under dagtid kan snöröjning ske med 13 maskiner samtidigt. Snöröjningen påbörjas samtidigt inne i centrum och ute i bostadsområdena. Uppföljning av upplevd kvalitet sker vid snömöten en gång per år där allmänheten inbjuds. Västra Mälardalens Myndighets Förbund (VMMF) är tillsynsmyndighet för driften vid vattenreningsverket och de har krävt att det ska finnas ett egenkontrollprogram. VMMF kontrollerar att kontrollprogrammet efterlevs. Länsstyrelsen kontrollerar i sin tur VMMF. Driften vid vattenreningsverket har skötts enligt gällande egenkontrollprogram och justeringar har skett fortlöpande för att kunna leverera ett godkänt och bra vatten. Vid Arboga vattenverk genomförs även HACCP, riskbaserade egenkontrollprogram, och GDP(God Desinfektions Praxis). GDP görs för att fastställa att vattenverket har de barriärer som krävs med hänsyn till råvattenkvalliten. GDP är en modell för att säkerställa de mikrobiologiska säkerhetsbarriärerna i dricksvatten. Vidare utförs utbildningar av personalen för att upprätthålla kunskapsnivån. Kraven på rening vid Arboga avloppsreningsverk ställs av Länsstyrelsen. Kvaliteten upprätthålls genom väl inarbetade egenkontrollprogram och provtagningsprogram. Tillsynen av avloppsreningsverken i Götlunda och Lunger ansvarar VMMF för. 20

24 Producerat avloppsslam från samtliga reningsverk har levererats till Norrköping där det använts för täckning av tipp. Varje år lämnas fullständig miljörapport till tillsynsmyndigheterna senast den 31 mars året efter. På kostavdelningen används riskbaserade egenkontrollprogram, HACCP, för att säkerställa livsmedelssäkerheten i varje kök. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska faroanalys och kritiska styrpunkter) är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten. Systemet identifierar, bedömer och kontrollerar risker som är av betydelse för livsmedelssäkerheten. Vid varje lunch skall eleverna i grundskolan erbjudas ett lunchalternativ som uppfyller Svenska Näringsrekommendationerna (SNR) vilka anger vad en person i genomsnitt behöver av energi och näringsämnen för tillväxt och livsfunktioner. Kostdatasystemet AIVO, används för kvalitetssäkring av näringsvärden och produktionsplanering. Upphandling och inköp av varor hanteras också i ett separat dataprogram. Riktlinjer för måltidsverksamheten inom vård och omsorg samt inom förskola och skola i Arboga kommun finns utarbetade och antagna av respektive nämnd. Fysisk planering omfattar den verksamhet som syftar till att avgöra hur mark och vatten skall användas i tid och rum. Arbetet med fysisk planering leder i regel till formuleringen av olika typer av planer, främst översiktsplaner och detaljplaner som måste följa Plan- och bygglagen. Samråds- och granskningsförfarandet i detaljplanearbetet skapar många tillfällen till kvalitetskontroll. Kart- och mätverksamheten motsvarar den standard som beskrivs av Lantmäteriet i Mätningskungörelsen samt Handbok i mät- och kartfrågor, "nya HMK". Mätning och kartframställning med mera görs på ett enhetligt, planerat, noggrant och omsorgsfullt sätt. Medborgarundersökningen och medarbetarenkäten följs upp och behandlas för att säkerställa att allmänheten och medarbetarnas synpunkter tillvaratas. Årlig undersökning av kommunens kvalitet, med tekniska nämndens verksamheter inkluderade, görs genom SKL:s jämförelse av Kommuners Kvalitet i Korthet. Löpande återrapportering om verksamheterna görs av förvaltningen till nämnden. Intern kontroll följs upp årligen med en rapport en ny intern kontrollplan antas i slutet av året av nämnden. Alla kommunens lekplatser besiktigas en gång per år. Avstämning av den löpande verksamheten görs också vid avdelningarnas arbetsmöten. 21

25 3.3 Mål och måluppfyllelse Tekniska nämnden har under perioden 18 stycken nämndmål. 61 % bedöms uppfyllda under år % bedöms delvis uppfyllda under år % bedöms inte uppfyllda under år Inspirerande livsmiljö Nämndens mål Gatuunderhållet ska förbättras under planperioden. God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation av lägenheter i flerfamiljshus. God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation av småhusbebyggelse. Inventera behovet av miljöåtgärder, upprätta en handlingsplan och kostnadsberäkna föreslagna åtgärder på kommunalt ägd mark i området mellan Arbogaån och järnvägen utefter Norra Ågatan. Minska andelen måltider som består av helfabrikat. Skapa möjlighet till besöksparkering för husvagnar/husbilar i ett centralt läge. Kommentar Alla medel som avsatts för gatuunderhåll har förbrukats och totalt har cirka m 2 beläggningsarbete utförts. Gatuunderhåll innefattar mer än enbart beläggning av asfalt och gatuunderhållet kommer övergripande att förbättras. Måttet att belägga m 2 kommer inte att uppnås men målet om förbättrat gatuunderhåll anses ändå uppfyllt. Befintliga detaljplaner som medger byggnation av lägenheter i flerfamiljshus finns och planberedskap för att möjliggöra nybyggnation av lägenheter bedöms som god. Måttet att ha tomtmark klar för försäljning som räcker till 40 stycken lägenheter är uppfyllt. Befintliga detaljplaner som medger småhusbyggnation finns och planberedskap för att möjliggöra nybyggnation av småhus bedöms som god. Måttet att ha 20 stycken tomter för småhusbebyggelse klara för försäljning är uppfyllt. Arbetet med att inventera behovet av miljöåtgärder i aktuellt område beräknas kunna påbörjas först under hösten år Målet är att andelen måltider som består av helfabrikat ska minskas med 10 % varje år och för helåret 2013 ska andelen helfabrikat vara max 22 %. För att underlätta arbetssituationen och snabbt förbättra arbetsmiljön för de anställda vid Gäddgårdsskolans kök beslutades att tillfälligt använda mer helfabrikat än normalt och målet kan därför inte uppfyllas. Andelen måltider som består av helfabrikat uppgår under året till 28 %. Målet är uppfyllt. En ställplats har anordnats vid Bergmansparken för att möjliggöra central uppställning för husbilar och husvagnar. 22

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Delårsrapport 2014. Tekniska nämnden. Tekniska förvaltningen 2014-09-12

Delårsrapport 2014. Tekniska nämnden. Tekniska förvaltningen 2014-09-12 Delårsrapport 2014 Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen 2014-09-12 Innehåll 1 Sammanfattning nämndrapport delår 2014 5 2 Kommunfullmäktiges strategiska områden 9 2.1 Inspirerande livsmiljö... 9 2.2

Läs mer

Verksamhetsberättelse helår 2015

Verksamhetsberättelse helår 2015 Verksamhetsberättelse helår 2015 Tekniska nämnden Tekniska nämnden 2016-02-03, 2, dnr 83/2014-041 Sammanfattning, Tekniska nämndens verksamhetsberättelse helår 2015 De sänkta priserna på ledig planlagd

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Ansvar... 3 3.1. Kostavdelningen... 3 3.2. Sektor utbildning...

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version VA-policy Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun Version 2016-05-24 Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 4 Samhällsutveckling... 4 Vision Rättviks kommun... 4 Utveckling... 4 UTMANINGAR... 5

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn

Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-15 Blad 5 Ks80 Au 79 Dnr 278/2010/043 Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn Från tekniska nämndens sammanträde

Läs mer

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (7) Anki Lysén 085 912 64 71, 070 608 78 09 anki.lysen@sigtuna.se 2011-04-27 Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Mötesanteckningar snömöte 2014

Mötesanteckningar snömöte 2014 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Tekniska förvaltningen Förvaltningskansliet Datum 2014-03-25 Mötesanteckningar snömöte 2014 Tid: Tisdag 25 mars 2014, kl. 18.00-20.00 Plats: Högskolecentrum, Arboga Medverkande

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun

Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014-11-14 0 (6) Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun Certifieringsmodell för kommunens lekparker Fastställda rutiner och åtgärder för att en lekpark

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Mat- och måltidspolicy

Mat- och måltidspolicy Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2016-08-25 Ansvarig: Utvecklingsledare-kost Revideras: Vart 4:e år Följas upp: Mat- och måltidspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor.

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor. Verksamhetsplan 2014-10-02 Kostenheten 2014 SAMMANFATTNING Kostenheten består av skolrestauranger, äldrekök och Sandbyhovs vaktmästeri. Enheten planerar, tillagar, transporterar och serverar mat till förskolan,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 4. Kommunstyrelsen. Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 SAMMANTRADESPROTOKOLL

ARBOGA KOMMUN. Blad 4. Kommunstyrelsen. Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 SAMMANTRADESPROTOKOLL SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-04 Blad 4 Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav delprojekt Kostverksamheten

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Kostpolicy Norrtälje kommun. Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016

Kostpolicy Norrtälje kommun. Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016 Kostpolicy Norrtälje kommun Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016 1 Vår vision är att erbjuda goda, näringsriktiga och lustfyllda måltider som lagas nära gästen och bidrar till hållbar utveckling. Inledning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare 1 Information om kommunens

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark

Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Dnr 2016-642-2.2.2. Sida 1 (4) 2016-11-20 Handläggare Britt Mattsson Telefon: 08-508 09 330 Till Östermalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Upprättad av KF tillfällig beredning Berörda verksamheter Bildning, Vård och Omsorg Fastställd datum KF 2011-11-22 99 Dokumentnamn Måltidspolicy Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 KS 2015-XX-XX XX KS 2015-XX-XX XX Version 0,1 1. Kommunstyrelsens mål Kapitlet har utgångspunkt i de mål som beslutats i Planeringsdirektiv med budget

Läs mer

Vi bygger attraktiva Kalmar

Vi bygger attraktiva Kalmar Vi bygger attraktiva Kalmar Staden som växer Samhällsbyggnadskontoret ser till att Kalmar växer. Precis som det låter är samhällsbyggnad ett brett spektrum där stadsplanering, lantmäteri, miljö, och trafikplanering

Läs mer

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Var ska det nya reningsverket byggas?

Var ska det nya reningsverket byggas? Var ska det nya reningsverket byggas? PRESENTATION AV LOKALISERINGSUTREDNING APRIL 2016 Resultat av lokaliseringsutredning för nytt reningsverk i Lidköping Här följer en sammanfattning av lokaliseringsutredningen.

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2016-03-08 1 (5) Stadsmiljö- och tekniska nämnden Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy den 29:e april 2016. Stadsmiljö- och

Läs mer

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping En stabil ekonomi som alltid är i god ordning är grunden för långsiktiga, angelägna och framåtsyftande satsningar inom alla kommunens områden. Centerpartiet i

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Hem Företaget Våra tjänster Kontakt

Hem Företaget Våra tjänster Kontakt Wallgruppen Entreprenad mark & anläggning http://wgeab.com/[2014-01-09 21:47:04] Företaget Wallgruppen Entreprenad FÖRETAGET Vi är den nya generationens markförädlare! Vår affärside är att utföra kostnadseffektiva

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Va-policy Emmaboda kommun

Va-policy Emmaboda kommun Va-policy Emmaboda kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-16, 76, registernr. 54.4 Va-policy Emmaboda kommun Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM KOSTPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Inledning I Haninge kommun serveras mat varje dag till drygt 15 000 barn, elever, vuxna och äldre inom måltidsverksamheterna i förskola, skola,

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer