ABSTRACT. Kostnad: Genomförandet (6 mån) uppskattas till kr och förvaltningskostnaden beräknas till kr (1 år).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABSTRACT. Kostnad: Genomförandet (6 mån) uppskattas till 2 489 000 kr och förvaltningskostnaden beräknas till 2 244 000 kr (1 år)."

Transkript

1 0

2 ABSTRACT Titel: Förstudie av Pedagog Göteborg - en sajt där pedagoger inspirerar varandra att utveckla undervisningen Typ av dokument: Förstudierapport Projektledare: Maria Eriksson och Pernilla Lorentzson På uppdrag av: Sektorschefer Utbildning (10 SDF), avdelningschef Planering och utveckling (UBF) och områdeschef område Stadsgemensamt UBF Datum: April Inledning: Syftet med denna förstudie är att undersöka pedagogers och skolledares behov av en pedagogsajt för inspiration, lärande exempel och kollegialt erfarenhetsutbyte samt att analysera hur en sådan sajt kan realiseras. En analys av närliggande kanaler inom Göteborgs Stad har genomförts för att identifiera eventuella uppdragskonflikter och samordningsbehov. I förstudien presenteras också mätbara effektmål utifrån behovsanalysen, samt en konceptdesign (prototyp med funktionalitet och design) byggd på dessa effektmål. Förstudien ger även rekommendationer för genomförande och förvaltning av Pedagog Göteborg, inklusive organisation, bemanning och kostnadsuppskattning. Metod: Intervjuer med redaktioner för etablerade pedagogsajter (benchmarking) och ansvariga för närliggande kanaler inom Göteborgs Stad, effektkartläggning (intervjuer med pedagoger), scenariotestning av fyra pedagogsajter, designverifiering av testgrupp (tre pedagoger inom olika verksamhetsformer) samt avstämning av konceptdesign med referensgrupp (13 st pedagoger och skolledare). Resultat: Förstudien visar att pedagoger och skolledare har ett behov av Pedagog Göteborg och att dess syfte inte står i konflikt med närliggande kanaler - dock finns samordningsbehov. De resultat (besöksstatistik/enkäter med mera) som etablerade pedagogsajter rapporterar visar att konceptet är uppskattat och att sajten fyller ett behov hos målgruppen. Mätbara effektmål och konceptdesign för Pedagog Göteborg har tagits fram och avstämts med positivt gensvar. Detta har resulterat i förslag och rekommendationer inför eventuell upphandling, rekrytering och genomförande. Lösningsförslag: Ovanstående resultat ger goda argument för att genomföra Pedagog Göteborg. Projektgruppen föreslår ett genomförande med en huvudredaktion, ett redaktionsråd och bloggredaktion som samverkar med närliggande kanaler kring innehåll och helhet för pedagoger och skolledare. Vi föreslår också att Torghandels webbplats integreras i Pedagog Göteborg för ökad effektivitet. Gällande tekniska val föreslår projektgruppen att man följer konceptdesignen och tar fram en webbplats byggd på CMS med öppen källkod (till exempel Drupal, Wordpress och Joomla), som innehåller en responsiv design. Kostnad: Genomförandet (6 mån) uppskattas till kr och förvaltningskostnaden beräknas till kr (1 år). Nyckelord: Pedagogsajter, Kollegialt lärande 1

3 Innehåll 1. Bakgrund Syfte Förstudien Syfte med förstudien Omfattning och avgränsningar Tidsram Risker Relationer till andra projekt och aktiviteter Finansiering Projektorganisation... 8 Projektbeställare/projektägare... 8 Styrgrupp... 8 Beredningsgrupp... 9 Huvudprojektledare och teknisk projektledare... 9 Interaktionsdesign... 9 Grafisk form... 9 Lösningsarkitekt Metod Nulägesanalys Behovsanalys/effektkartläggning Framtagande av förslag till konceptdesign för sajten (innehållsstruktur, funktionalitet och design): Förslag till organisatorisk struktur och bemanning Styrdokument och forskning Skollagen Forskning om framgångsfaktorer inom skolutveckling Kollegialt lärande har starkt forskningsstöd Prioriterade områden i Göteborgs Stads budget Kommunikationsstrategi för Göteborgs Stad Göteborgs Stads IKT-program för Utbildningsområdet Program för e-samhälle Nulägesanalys Den digitala utvecklingen och det utvidgade kollegiet

4 5.1.1 Film/video som medieform Content marketing Konceptet Pedagogsajter Benchmarking med fyra pedagogsajter Pedagogsajternas syfte Målgrupp Innehåll Organisation Produktion av material/innehåll Populärt innehåll Uppföljning - Resultat Teknisk plattform Utveckling Nationellt samarbete mellan pedagogsajter i Sverige Samarbete med IT i skolan, Skolverket Befintliga kanaler för pedagogisk inspiration i Göteborgs Stad Behovsanalys och effektkartläggning Resultat av intervjuerna Effektkartläggning Effektmål och mätområden/mätpunkter Scenariotestning av etablerade pedagogsajter Designverifiering av interaktionsdesign Avstämning med referensgrupp Närliggande kanaler Behov Resultat Samarbetsvinster med andra kanaler Lösningsförslag Målgrupp Organisation Egen drift eller regional samverkan? Karriär och kompetens (HR-relaterad information) Huvudredaktion Redaktionsråd med representanter från förvaltningarna Bloggredaktion Styrning

5 8.2.7 Torghandel Kanalval Publik kanal Samverkan med närliggande kanaler Teknisk lösning Egen webbplats Drift Content Management System (CMS) Konceptdesign (skisser på sajtens upplägg) Underlag vid upphandling Struktur för innehåll System för taggning av innehåll Administration Grundstrukturen Bloggar Kalendariet Sökfunktion Torghandel Responsiv design och appar Videohantering Grafisk form Genomförande Tekniskt införande Upphandling Förvaltning Uppskattning av kostnader för genomförande och förvaltning Rekommendationer Källor/Referenser Bilagor (se separata filer) 4

6 1. Bakgrund På sektorschefsmötet inom utbildningsområdet gjordes i oktober 2014 överenskommelsen att genomföra en förstudie kring en ny gemensam pedagogsajt för Göteborgs pedagoger och skolledare. Arbetsnamnet på pedagogsajten bestämdes till Pedagog Göteborg. Uppdraget har sin grund i den pedagogiska forskningens starka betoning av kollegialt lärande och spridning av best practise 1 som förutsättningar för god undervisning och hög måluppfyllelse. Att stärka det kollegiala utbytet mellan enheter och förvaltningar ligger också väl i linje med stadens strävan att skapa likvärdiga förutsättningar för barn och elevers lärande, oberoende av skola/förskola eller förvaltning. Under de senaste fem åren har pedagogsajter startats i flera kommuner runt om i landet. Pedagogsajten är idag ett etablerat koncept, med en grundläggande tänk kring innehåll, struktur och funktionalitet. Ett gemensamt syfte för dessa sajter är att inspirera till pedagogisk utveckling, sprida goda exempel och att stärka det lokala samarbetet mellan lärare och skolledare. 2. Syfte Det övergripande syftet med sajten Pedagog Göteborg är att: Bidra till pedagogisk utveckling genom att synliggöra lärande exempel och främja kollegialt utbyte av kunskap och erfarenheter i Göteborgs Stad. Kanalen ska stödja processer som leder till ökad likvärdighet och måluppfyllelse genom att: ge alla pedagoger och skolledare i Göteborg - inom samtliga verksamhetsformer och anställda hos såväl kommunala som fristående huvudmän - tillgång till lärande exempel, inspiration och kollegialt utbyte kring undervisning/skolutveckling. skapa ökade förutsättningar för effektivt samarbete och vi-känsla i ett hela-stadenperspektiv. stödja ledning, styrning och intern/extern kommunikation inom sektor Utbildning. 1 Best Practice: praxis som är införd, fungerar och används samt är bedömd av experter på området som det bästa som finns i bruk för tillfället. En praxis kan vara olika företeelser, t ex en process, ett avtal, en rutin, ett förhållningssätt. (Wikipedia) 5

7 skapa förutsättningar för samarbete med andra kommuner och aktörer inom utbildningsområdet. 3. Förstudien I detta kapitel förklarar vi syftet med förstudien, dess omfattning och avgränsningar, tidsram, risker, relationer till andra projekt och aktiviteter, finansiering, projektorganisation och metod för analys. 3.1 Syfte med förstudien Syftet med denna förstudie är att: identifiera vilka behov pedagoger (och skolledare) i Göteborg har av en sajt byggd på konceptet pedagogsajt, samt vilka specifika behov gällande innehåll, struktur och funktionalitet som behöver prioriteras. presentera förslag på mätbara effektmål utifrån behovsanalysen. genomföra en analys av närliggande kanaler i staden som riktar sig till utbildningsområdet (Hjärntorget, Intranätet, goteborg.se och Google Apps for Education (GAFE) för att identifiera eventuella uppdragskonflikter och samordningsbehov. ta fram en konceptdesign för sajten (prototyp med funktionalitet och design). ta fram rekommendationer för genomförande och förvaltning, inklusive organisation och bemanning för Pedagog Göteborg. ta fram kostnadsuppskattning för genomförande av Pedagog Göteborg samt för första året i förvaltning. 3.2 Omfattning och avgränsningar I förstudieprojektet ingår inte att: Ta fram en fullständig teknisk kravspecifikation (som underlag för eventuell upphandling av teknisk plattform inklusive kalendariefunktion). Ta fram förslag på fullständig design för sajten (inklusive ex. logotyp). Ta fram en projektbeskrivning för ett genomförande. Ovanstående moment förläggs till ett eventuellt genomförande. 3.3 Tidsram Förstudieprojektet startade 1 januari 2015 och ska avrapporteras till beställaren 8 maj

8 3.4 Risker Risk Beskrivning Förslag på åtgärd Någon annan hinner före med konceptet Pedagog Göteborg får inte någon/inte tillräcklig finansiering Intranätets utveckling Otydlig helhetsbild över syfte och innehåll i de olika kanaler som riktas till pedagoger och skolledare i staden. Det tar tid att organisera Pedagog Göteborg då det kräver stor samverkan. Göteborgs Stad äger inte konceptet och vem som helst skulle i princip kunna ta konceptet innan sajten är färdig. Även om det finns en stark önskan från alla parter att starta Pedagog Göteborg, kan projektet bli stoppat av att det inte finns tillräcklig finansiering. Intranätet genomgår just nu en översyn och det är inte beslutat i detalj vilken utveckling som kommer ske. Utveckling av ett socialt intranät diskuteras bl a, i syfte att stärka samarbete mellan medarbetare. Om detta beslutas kan det komma att tangera syftet och funktionaliteten i Pedagog Göteborg. Vi ser att de närliggande kanalerna i Göteborgs Stad inte samverkar i tillräckligt hög grad, vilket ger en otydlig helhetsbild för användaren. En konsekvens kan bli att pedagoger/skolledare inte nyttjar information/resurser på ett effektivt sätt. Pedagog Göteborg riskerar att försvinna bland andra kanaler om vi inte samverkar utifrån användarnas perspektiv. Kommunicera med intressenter kring pågående arbete för att förankra det. Eventuellt försöka hitta nya vägar till samarbeten som kan realisera projektet, tex HR och GU. Bevaka och föra dialog med ansvariga för intranätet kring samordning. Staden behöver samordna frågan om närliggande kanaler och deras samverkan. Frågan får lyftas till Ledningsgruppen för Processtyrning. 7

9 Skolledarna som målgrupp för Pedagog Göteborg är inte tillräckligt analyserad. Erfarenhet och historik kan förloras om projektmedlemmar byts ut. Målgruppen skolledare identifierades som prioriterade först efter att förstudien pågått i två månader, vilket gör att deras behov inte är lika väl analyserat som pedagogernas. Om för många av projektdeltagarna i förstudien byts ut i genomförandefasen finns risk att effektiviteten blir lägre och i förlängningen även kan även kvaliteten på slutprodukten påverkas. Eventuella behov av en fördjupande analys får omhändertas i en genomförandefas. Försöka fortsätta arbeta med samma medarbetare så länge de innehar önskad kompetens. Dokumentera så att andra medarbetare kan ta över påbörjat arbete. 3.5 Relationer till andra projekt och aktiviteter Projektet behöver koordineras med: Intranät för staden 2 (Utvecklingsprojekt). Hjärntorget (Utvecklingsprojekt). Goteborg.se (Enhetssida 2.0). Google Apps for Education (Sites). Riktlinjer för kommungemensamma interna tjänster för tjänsteområde Utbildning. 3.6 Finansiering Förstudieprojektet finansieras huvudsakligen av medel från Projekt e-samhälle samt även till viss del från förvaltningarna inom utbildningsområdet. 3.7 Projektorganisation Projektbeställare/projektägare Sektorschefer Utbildning (10 SDF), Avdelningschef Planering och utveckling (UBF) samt områdeschef för område Stadsgemensamt (UBF). Styrgrupp Malin Högstedt, områdeschef, område Stadsgemensamt Inger Fält, verksamhetschef, Språkcentrum Karin Asplund, verksamhetschef, Vägledningscentrum Jan Mellgren, verksamhetschef, Center för Skolutveckling Hans Wettby, sektorschef utbildning, SDF Centrum Kenneth Wallengren, sektorschef utbildning, SDF Askim-Frölunda-Högsbo 8

10 Anders Andrén, sektorschef utbildning, SDF Norra Hisingen Rickard Ernebäck, sektorschef utbildning, SDF Angered Lena Ericson, områdeschef, område Centrum, UBF Annacarin Engström, tf utbildningschef, Arbetsmarknad och Vuxenutbildning Stig Santa, avdelningschef, Stadsledningskontoret Beredningsgrupp Malin Högstedt, områdeschef, Område Stadsgemensamt Jan Mellgren, verksamhetschef, Center för Skolutveckling Stig Santa, Avdelningschef, Stadsledningskontoret Huvudprojektledare och teknisk projektledare Huvudprojektledare: Maria Eriksson och Pernilla Lorentzson Teknisk projektledare: Marie Börtin Hultström Interaktionsdesign 2 Maria Sjödin och Åsa Wendel Grafisk form Mattias Johansson Lösningsarkitekt 3 Navid Hariri 3.8 Metod De metoder vi använt oss av i förstudien är följande (uppdelat på de olika delmoment som ingått i uppdraget): Nulägesanalys Intervjuer med ansvariga redaktörer för fyra etablerade pedagogsajter, samt inhämtande av besöksstatistik. Analys av närliggande kanaler i Göteborgs Stad. Samtal/intervjuer med centralt kanalansvariga för Intranätet, Hjärntorget, goteborg.se och GAFE, utifrån kanalernas grunduppdrag och eventuella pågående eller planerade utvecklingsuppdrag. Inläsning av rapporter och artiklar. 2 Interaktionsdesign: Att forma produkter, tjänster och miljöer med särskilt fokus på hur de ska användas (utifrån kunskap om användares beteende). 3 Analyserar och hittar tekniska lösningar för sajten byggt på stadens existerande IT-tjänster (webbhotell, server, cms) samt etablerade verktyg på marknaden utifrån kravbilden. 9

11 3.8.2 Behovsanalys/effektkartläggning 4 intervjuer med en fokusgrupp (15 pedagoger inom olika verksamhetsformer anställda i både kommunal och fristående verksamhet). Effektkartläggning och framtagande av mätbara effektmål bygger på behovsanalysen ovan (fokusgrupp) Framtagande av förslag till konceptdesign för sajten (innehållsstruktur, funktionalitet och design): Scenariogranskning av fyra pedagogsajter (Stockholm, Malmö, Värmland och Skåne Nordväst). Intervjuer med ansvariga redaktörer för ovanstående sajter. Designverifiering 5 av testgrupp (tre pedagoger inom olika verksamhetsformer). Avstämning av konceptdesign med referensgrupp med representanter från samtliga förvaltningar (totalt 22 personer kallades, varav 13 st deltog i workshopen) Förslag till organisatorisk struktur och bemanning Benchmarking med etablerade pedagogsajter. Analys av lämplig organisation utifrån identifierade behov, som listas här: - att sajten ska ha nära koppling till verksamheten. - att innehållet som produceras ska ha hög kvalitet och relevans för målgruppen samt vara förankrat i forskning och beprövad erfarenhet. - att redaktionen bemannas med rätt kompetens för artikel- och filmproduktion. - att ta tillvara utvecklingsnätverk i staden för input kring innehåll samt spridning. 4. Styrdokument och forskning I detta kapitel presenteras nationella och kommunala styrdokument samt forskning som anknyter till konceptet pedagogsajter. Forskningens fokus ligger på faktorer som gynnar pedagogisk utveckling och förbättrar elevernas resultat. De kommunala styrdokument som refereras är prioriterade områden i stadens budget, Göteborgs Stads kommunikationsstrategi, IKT-program för utbildningsområdet samt program för e-samhälle. 4.1 Skollagen Skollagen ställer tydliga krav på att skolor och förskolor ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att huvudmannen systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla undervisningen. På skolnivå åligger motsvarande ansvar på rektor/förskolechef, i samverkan med pedagoger, barn/elever och vårdnadshavare. 4 Beskriva verksamhetens nytta och hur den skapas vid användning av sajten. Innehåller mål som ska mäta nyttan. 5 Designverifiering: Tester för att säkerställa att designen funkar så som önskat för användarna. 10

12 Det systematiska utvecklingsarbetet ska vara förankrat i vetenskaplig grund och/eller i beprövad erfarenhet. 4.2 Forskning om framgångsfaktorer inom skolutveckling Läraren har en avgörande betydelse för elevers möjligheter att lyckas. Det är en genomgående slutsats i den samlade skolforskningen. Skolsystem med hög måluppfyllelse använder sig av skickliga lärare, som genom sin pedagogiska och didaktiska kompetens får eleverna att prestera bättre, visar bland andra McKinsey. (McKinsey) En annan framgångsfaktor för hög kvalitet i undervisningen är, visar forskning, att lärare och skolledare drar nytta av andras - och varandras - kunskaper och erfarenheter. Det kan ske exempelvis genom att kvalitetsutvecklingen tar avstamp i vetenskapligt förankrade metoder och så kallad best practice. Att ta del av forskning, lärande exempel och best practise vad gäller didaktiska verktyg och pedagogiska metoder är därför en viktig del av lärares och skolledares uppdrag. Kollegialt lärande har starkt forskningsstöd För att ett utvecklingsarbete på en skola/förskola ska få genomslag och ge effekter även på längre sikt, behöver det ske ett kollegialt lärande mellan pedagogerna i verksamheten. I lärarnas gemensamma lärprocess kan forskning och best practice sättas i relation till egna erfarenheter och omvandlas till undervisningspraktik som möter elevernas behov och anpassas till deras förutsättningar. Kollegialt lärande kring undervisning och pedagogik är en av de allra starkaste framgångsfaktorerna för kvalitetsutveckling i skolan, visar forskning. Det är när lärare tillsammans med kollegor analyserar och utvärderar sin undervisning som den utvecklas - och därigenom presterar eleverna bättre resultat. (J. Hattie, H.Timperley, A. Hargreaves, Skolverket) 4.3 Prioriterade områden i Göteborgs Stads budget I stadens budget för 2015 står att skolan ska ges möjlighet att utvecklas i riktning mot en lärande organisation. Skolan ska ges utrymme att utvecklas som lärande organisation där personalen kan följa upp, analysera, utvärdera och vidta åtgärder för barnen och elevernas bästa. Budgettexten lyfter vidare fram behovet av att stärka lärarnas möjlighet till kollegial samverkan. Lärarna ska ges större utrymme till kollegial samverkan. Även spridning av 11

13 framgångrika metoder och lärande exempel mellan stadens förskolor och skolor pekas ut som en väg mot ökad kvalitet och måluppfyllelse. 4.4 Kommunikationsstrategi för Göteborgs Stad Kommunikationsstrategin för Göteborgs Stad, som antogs av Kommunstyrelsen i mars 2014, innebär ett långsiktigt tillvägagångssätt för att synliggöra stadens arbete. Målgrupperna för kommunikationen är boende, besökare, företagare och de som arbetar i Göteborgs Stad. Syftet med kommunikationsstrategin är att skapa intern samhörighet och extern tydlighet. Stadens förvaltningar och bolag ska ha möjlighet att kommunicera utifrån sina mål och målgrupper, samtidigt som vi signalerar att vi är en sammanhållen stad med en gemensam berättelse kring Göteborgs Stad. Den strategiska kommunikationen är: en stödprocess och en del av ledningsprocesserna. ett internt och externt styr- och påverkansmedel. ett verktyg för att öka en verksamhets effektivitet och en möjlighet att genomföra förändringar. avgörande vid intern och extern krishantering. Strategin ingår, tillsammans med informationspolicy, plan för kommunikationskanaler, grafisk profil, kommunikationsprocess och kommunikationsindex, i ett kommunikationsprogram som färdigställs under Därefter kommer aktivitetsplaner tas fram för respektive område. Utbildningsområdet hamnar inom två temaområden - Leva och bo samt Kunskapsstaden inom strategin. 4.5 Göteborgs Stads IKT-program för Utbildningsområdet IKT-programmet är ett styrande dokument för utbildningsområdet, beslutat av Kommunstyrelsen (juni 2012). Syftet med ett gemensamt IKT-program är att säkerställa likvärdigheten i staden. IKT beskrivs i programmet som en avgörande faktor för att Göteborg ska kunna utvecklas till en utbildningsstad i världsklass. "Göteborgs Stads IKT-program har visionen om en utbildningsstad i världsklass som utgångspunkt. I (...) centrum står lärandeprocesser hos barn, elever och studerande. En avgörande faktor för att alla skolor och förskolor ska närma sig visionen är medveten och kraftfull användning av IKT i olika former för samtliga lärande." 12

14 Fem området för IKT-utveckling är särskilt prioriterade: Modern lärmiljö Alla lärande erbjuds utmanande och stärkande lärmiljöer som skapar förutsättningar för ett aktivt, kreativt, engagerat deltagande i ett globalt nätverkssamhälle. Omformade processer och strukturer För förbättrad måluppfyllelse och mer effektiv användning av tid, pengar och personal utnyttjas kraften i teknik till att omforma processer och strukturer. Sammankopplade och nätverkande lärare Alla lärare arbetar individuellt och i team med teknik som kopplar dem till information, innehåll och resurser vilket leder till stimulerande och relevant lärande för alla barn, elever och studerande. Möjliggörande infrastruktur Alla lärande har tillgång till modern infrastruktur för lärande, när och var de behöver den. Utvecklande digitala lärresurser Alla lärande har tillgång till utvecklande digitala lärresurser som möjliggör ett omformat lärande. 4.6 Program för e-samhälle Stadsledningskontoret har i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett program för e- samhälle som anger målsättningen med stadens digitala utveckling och en handlingsplan med konkreta åtgärder. Detta beslutades av kommunstyrelsen den i juni 2014 och av kommunfullmäktige i september samma år. I den handlingsplan som tagits fram inom projektet e-samhälle finns Pedagog Göteborg med som en aktivitet, och beskrivs som en samverkanstjänst för effektivitet i verksamheten. Programmet för e-samhälle innehåller följande programområden: Vård och omsorg Demokrati och delaktighet Utbildning Näringsliv och arbete Kultur och fritid Samhällsbyggnad, trafik och miljö Dessa programområden arbetar med följande strategiska insatsområden: Ledning, samordning Informationsstruktur, begrepp Lagar och regelverk Infrastruktur, informationssäkerhet Program för e-samhälle är Göteborgs bidrag till Sveriges kommuner och landstings (SKL) "Strategi för esamhället" och regeringens Digital agenda för Sverige antog EUkommissionen Digital Agenda for Europe som ett av sju huvudinitiativ för att få Europa ur 13

15 krisen, där man ser digitalisering som en möjlighet för att möta de utmaningarna som medlemsländerna står inför. E-samhälle handlar om att använda informationsteknik (IT) i ett socialt, samhällsekonomiskt och legalt perspektiv. Tekniken är en resurs som rätt utnyttjad förenklar för boende, besökare och företag, stödjer effektivitet, kvalitet och samverkan samt bidrar till att utveckla demokrati, organisationer och arbetssätt. 5. Nulägesanalys I detta kapitel beskrivs den digitala utvecklingen och det utvidgade kollegiet (samt hur en dela-kultur växer fram), varför film som medium växer i betydelse och hur content marketing (innehållsmarknadsföring) kan användas. Därefter sätts fokus på konceptet pedagogsajter och erfarenheter inhämtas från fyra etablerade pedagogsajter. Sist följer en beskrivning av vilka befintliga kanaler som finns för pedagogiskt erfarenhetsutbyte i Göteborgs Stad. 5.1 Den digitala utvecklingen och det utvidgade kollegiet Kollegialt utbyte av kunskap och erfarenhet kan ske på många olika arenor, där fysiska mötesplatser som arbetslagsträffar, nätverk, inspirations- och fortbildningsmöten av tradition varit den dominerande formen. I ökande utsträckning använder pedagoger också olika digitala, webb-baserade arenor för inspiration, kompetensutveckling och kollegialt samarbete. Många pedagoger och skolledare använder idag sociala medier, som personliga bloggar, facebook och twitter, för omvärldsbevakning och samverkan med kollegor. Tekniken har inneburit tillgång till ett större, utvidgat kollegium, där erfarenheter delas, oberoende av tid och rum. Tankar och reflektioner från lärarummet på nätet kan sedan föras vidare och utvecklas tillsammans med kollegorna i den egna verksamheten och komma till nytta i det dagliga arbetet. En Dela-kultur växer fram Idag pratar man om en snabbt expanderande dela-kultur bland pedagoger, i Sverige och globalt. Fenomenet uppmärksammas bland annat i Europeiska kommissionens Horizon report 2014, där olika teknologidrivna trender inom utbildningsområdet analyseras. Så här beskriver man förändringarna i rapporten: 14

16 (...) many schools across the world are rethinking the primary responsibilities of teachers. Related to these evolving expectations are changes in the ways teachers engage in their own continuing professional development, much of which involves social media and online tools and resources. While fully online schoolwork is still relatively rare, an increasing number of teachers are using more hybrid and experiential learning scenarios, and experimenting with social media and others ways of building learning communities Film/video som medieform För femton år sedan var film på webben något nytt - idag når utbudet och konsumtionen av videofilm på hemsidor och i sociala medier rekordhöjder. Även här är det digitaliseringen som möjliggjort den snabba förändringen, som troligen kommer att fortsätta. Enligt det globala IT-företaget Cisco kommer video att utgöra 79 procent den privata internettrafiken (via datorer) Motsvarande siffror för mobil datatrafik spås bli nästan lika hög, nästan 75 procent (år 2019). (Cisco Visual Networking Index) Tittar man på sociala medier som Youtube så är utbudet av utbildningsfilmer riktade till lärare och skolledare omfattande. Det finns flera skäl till att film fått en allt större betydelse i kommunikation och marknadsföring. Film är ett medium som väcker känslor hos mottagaren och talar till många sinnen. Därför lämpar sig film på webben särskilt bra för att fånga uppmärksamhet och inspirera. Texter och länkar kan sedan bidra till mer fördjupning, som får besökaren att stanna kvar på sidan. Att göra film om pedagogiska frågor passar också särskilt väl. En film kan gestalta och levandegöra det pedagogiska arbetet på ett sätt som text inte kan. Videofilmning av pedagogers sätt att undervisa och möta barn/elever är heller inget nytt fenomen utan en etablerad metod för professionsutveckling. Enligt skolforskaren John Hattie är videodokumentation av undervisning, när den analyseras gemensamt av lärarkollegor, den starkaste faktorn för att skapa pedagogisk utveckling Content marketing 6 Content markering, eller innehållsmarknadsföring, är en strategi som används inom marknadsförings- och kommunikationsbranschen. Kort innebär strategin att man utgår mer från mottagarens villkor än det som företaget vill förmedla. Utifrån målgruppens behov skapar man ett innehåll som attraherar - och presenterar det i en kanal där målgruppen finns och vid rätt tidpunkt. Content marketing vinner också mark inom den offentliga sektorn. Både när det gäller kommunikation med medborgare och med medarbetare ser man idag exempel på att strategin används. Så här beskriver web content-experten Gerry McGovern de nya förutsättningarna för myndigheters kommunikation: 6 Content marketing: (Innehållsmarknadsföring) är en strategi där man utgår mer från mottagarens villkor än det som företaget vill förmedla. Utifrån målgruppens behov skapar man ett innehåll som attraherar - och presenterar det i en kanal där målgruppen finns och vid rätt tidpunkt. 15

17 Government websites are no longer content/data storage repositories and propaganda tools. They must instead be functional and useful. They must serve the public, not the politicians or bureaucrats. It is sad to say in 2014, but most intranets I come across are still terrible. They re not valued by management. But they have massive potential to increase productivity and efficiency. They can drive innovation and a more flexible, nimble, and fast organization by facilitating seamless collaboration and idea sharing. (Gerry McGovern) 5.2 Konceptet Pedagogsajter Nationellt har det under senare år skett en framväxt av kommunalt/regionalt initierade och finansierade pedagogsajter med fokus på inspiration, goda exempel och att stärka det lokala samarbetet mellan lärare och skolledare. Stockholms stad, som var först ut, startade Pedagog Stockholm Pedagog Malmö sjösattes 2012 och bygger på samma grundidé. Idag finns ett tiotal kommunala och regionala sajter med liknande koncept - och ytterligare några är under planering. Samtliga sajter är huvudsakligen öppna (saknar inloggningsskydd) och når därigenom samtliga pedagoger och skolledare i kommunen/regionen. Detta innebär också att en vidare målgrupp än kommunens anställda kan ta del av det som publiceras. Materialet som speglas på sajten är ofta en kombination av redaktionella artiklar/filmreportage och tematiskt inriktade pedagogbloggar. Gemensamt för många av sajterna är också att de erbjuder möjligheter för besökare/användare att kommentera och dela inlägg samt även att delta i kollegiala samtal i olika forum, utifrån sajtens innehåll. En central del av konceptet är vidare att innehållet ska utgå från pedagogers och skolledares behov och utmaningar i vardagsarbetet. 5.3 Benchmarking 7 med fyra pedagogsajter I denna förstudie har vi tagit avstamp i konceptet pedagogsajt och satt det i relation till de förutsättningar och behov som gäller för utbildningssektorn i Göteborg. En viktig källa till underlag för överväganden och rekommendationer är därför de erfarenheter som andra, etablerade pedagogsajter gjort. Vi har genom intervjuer inhämtat information, erfarenheter och statistik från fyra pedagogsajter som har varit i drift under 1,5-5 år. Sajterna är: 7 Benchmarking: (riktmärkning, prestandajämförelse, prestandamätning) betyder att man utvärderar sin verksamhet i förhållande till dem som man uppfattar presterar bäst inom respektive verksamhetsområde. 16

18 Pedagog Stockholm Pedagog Malmö Pedagog Värmland Pedagog Skåne Nordväst De två förstnämnda drivs i kommunal regi, medan de övriga två drivs i regional regi. De två storstadssajterna, Pedagog Stockholm och Pedagog Malmö, är utvalda dels för att deras utbildningsorganisationer storleksmässigt är mest lika Göteborgs Stads. Dels har dessa sajter funnits längst och har därigenom byggt upp mycket erfarenhet och kunskap. Pedagog Värmland och Pedagog Skåne Nordväst är relativt nystartade och har färska erfarenheter av att planera och starta upp kanalen Pedagogsajternas syfte Ett gemensamt syfte för alla fyra pedagogsajterna är att inspirera till pedagogisk utveckling. Samtliga sajter har också som ambition att bidra till ett ökat kollegialt utbyte. Pedagog Stockholm har utöver detta ett uttalat informationsuppdrag, vilket innebär att den utgör den huvudsakliga kanalen för viss information/tillgängliggörande av resurser riktad till pedagoger. (Läs mer under Innehåll, s 18). Både Pedagog Stockholm och Pedagog Malmö har också som en del i sitt uppdrag att bidra till rekrytering. I övrigt beskriver de kanalansvariga ytterligare ett antal syften, som kan vara av både prioriterad och mer underordnad art. Nedan redovisas en lista över dessa olika syften. Tillhandahålla lärverktyg/lärresurser (kopplade till undervisningen) på en gemensam plats. Lyfta pedagogernas kompetens, stärka de egna pedagogernas status. Skapa stolthet i organisationen. Stödja ett vetenskapligt förhållningssätt/vara en länk mellan forskning och pedagoger. Stödja, inspirera och bidra till pedagogers och elevers arbete och lärande. Underlätta lektionsplanering, till exempel genom flipp-filmer (instruktioner kring uppgift till barn/elever) i en materialbank Målgrupp Den primära målgruppen för samtliga pedagogsajter är pedagoger inom samtliga verksamhetsformer (från förskola till vuxenutbildning). Tre av sajterna ser också skolledare som en viktig målgrupp, varav en sajt (Pedagog Malmö) även har ett särskilt spår för skolledare, under en egen flik med egna artikelsidor och bloggar. Endast en av sajterna - Pedagog Stockholm - har inte skolledare som målgrupp. 17

19 Alla sajter utom Pedagog Skåne Nordväst riktar sig till verksamma inom både kommunal och fristående verksamhet. Det innebär att även fristående skolor/förskolor har möjlighet att bli speglade i artiklar och filmer samt bidra med bloggare Innehåll Lokalt fokus Innehållet på pedagogsajterna har huvudsakligen ett lokalt fokus. Det är det lokala pedagogiska arbetet i kommunens/regionens verksamheter som speglas. Artiklar och filmer med lärande exempel från skolor och förskolor utgör en betydande del av innehållet. Det gör även tematiska bloggar, skrivna av kommunens/regionens egna pedagoger och skolledare. Det lokala perspektivet kompletteras dock på samtliga sajter med nyheter och omvärldsbevakning med mer nationell och internationell prägel (till exempel länkar, forskningsrapporter). Man skulle kanske kunna likna sajternas roll vid en lokaltidnings, där den viktigaste nyhetsbevakningen ligger i närområdet, men där nationella och internationella händelser som berör målgruppen också har en plats. Information Som nämnts ovan har Pedagog Stockholm också ett informationsuppdrag och tillhandahåller material som pedagoger behöver i sin tjänsteutövning, exempelvis blanketter, mallar och lokala styrande dokument. På sidan finns vidare HR-relaterad information som Lediga jobb och guidning om karriärvägar för pedagoger. I kanalens informationsuppdrag ingår ibland också att förmedla information från förvaltningsledningen till medarbetarna, i en form som är förpackad utifrån målgruppens behov. Medieformer Med medieformer avses de tekniska former som informationen presenteras i. Följande medieformer finns representerade inom sajterna: Artiklar och filmer. Bloggar - skrivna av lokala pedagoger och skolledare. Kalendarium för lokala aktiviteter för pedagoger. Sociala medier (facebook, twitter och instagram) som används bland annat för spridning av innehåll. Nyhetsbrev. Utöver detta återfinns ytterligare medieformer på någon/några av sajterna, bland annat: Podcasts (ljudinspelningar som man kan prenumerera på). Individuell inloggning för anpassat innehåll. 18

20 5.3.4 Organisation Redaktionerna har en central placering i organisationsstrukturen, och majoriteten tillhör en utvecklingsenhet: Pedagogsajt Stockholm Malmö Värmland Skåne Nordväst Organisatorisk tillhörighet Utbildningsförvaltningen, Område Utveckling och samordning Grundskoleförvaltningen, Centrum för Pedagogisk Inspiration Utbildningsförvaltningen i Karlstad kommun, Avdelning Utvecklingsstöd Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs kommun, Utvecklingsavdelningen Produktion av material/innehåll Samtliga sajter har en huvudredaktion. Huvudredaktionen producerar den stora merparten av de filmer/artiklar som publiceras samt ansvarar för publicering och spridning i sociala medier och nyhetsbrev. Även redigering av texter som skrivits av pedagoger/skolledare utanför redaktionen kan ingå i arbetet. Uppdraget innebär dessutom samordning, utveckling, administration (bland annat av kalendariet), samverkan med olika aktörer samt uppföljning. Samtliga pedagogsajter har också bloggredaktioner. Skribenterna är pedagoger och skolledare inom organisationen, som kontrakteras för att blogga inom ett specifikt tema (till exempel ett skolämne). Bloggskribenterna avlönas inte av redaktionen, utan utför uppdraget som en del i sin grundtjänst. Övriga producenter Utöver huvudredaktionen och bloggskribenterna kan även andra funktioner/enheter inom organisationen bidra med material. Pedagog Stockholm publicerar till exempel kortversioner av artiklar som producerats av personaltidningen Lära samt utvecklingsartiklar som tagits fram inom FOU-enheten. I Malmö har man ett samarbete med förskoleförvaltningen som innebär att Pedagog Malmö delar förskoleförvaltningens publikation Fokus förskola som pdf på sajten. Även kommunikatörerna inom grundskoleförvaltningen och vuxenutbildningsförvaltningen skriver ibland artiklar för sajten. Några av sajterna innehåller även textmaterial som producerats av anställda inom skolans förvaltningar, till exempel IT-pedagoger, skolbibliotekarier, matematikutvecklare. Dessa erbjuds då viss skrivhjälp av redaktionen. Erfarenheten hos samtliga redaktioner är dock att det ofta är ineffektivt att lägga ut skrivuppdrag på icke-professionella skribenter. Konsekvensen blir inte sällan att redaktionen 19

21 i slutändan måste lägga ner mycket tid på att strukturera och redigera texterna, vilket kan ta längre tid än att låta de egna skribenterna göra jobbet från början. En mellanvägs -lösning på detta dilemma är att ta fram bra textmallar med tydlig struktur, frågor och instruktioner för pedagoger som vill bidra. Då kan underlaget bli mer gediget och redaktionens arbetsinsats begränsas Populärt innehåll För att mäta vilket innehåll som är mest populärt hos målgruppen används flera olika metoder. Att mäta sidvisningar på artikelnivå/kategorinivå eller antal klick på Youtube är en metod, en annan att se hur många delningar eller kommentarer som artikeln/filmen fått i sociala medier. Redaktionen får också en del direkt återkoppling från pedagoger och skolledare inom förvaltningen/regionen. Generellt kan man se att bloggarna har många visningar, nästan lika många som redaktionella filmer och artiklar och till och med fler på vissa av sajterna. Antalet temabloggar och aktiva bloggare spelar naturligtvis roll för hur många visningar inläggen får. När det gäller vilket tematiskt innehåll som är mest uppskattat rankas artiklar och filmer om hur pedagogerna arbetar högst. Så här beskriver Pedagog Malmö det: Berättelserna är det viktigaste. Att artiklarna är berättelser om lärare och deras pedagogiska arbete. Artiklar/filmer som innehåller konkreta tips på olika arbetssätt, verktyg och metoder är allra mest lästa, enligt två av redaktionerna. Nya frågor eller fenomen röner inte oväntat större uppmärksamhet och delas mer i sociala medier än mer etablerade pedagogiska frågor. Även Kalendarierna är bland det mest besökta innehållet på sajten. Pedagog Stockholm, som tillgängliggör blanketter och annat material som pedagogerna behöver i sitt arbete, rapporterar att detta lockar in många i målgruppen som annars kanske inte hittar dit. Detsamma gäller jobbannonser och information om karriärtjänster. Koppling till nationellt uppdrag, vetenskap och beprövad erfarenhet Samtliga sajter har förväntningar på sig att innehållet som publiceras ska vara kvalitetssäkrat, och ha tydlig förankring i utbildningsområdets uppdrag och styrdokument. Redaktionerna har också en likartad organisatorisk placering vilken ger tillgång till bred och djup kompetens inom pedagogik och skolutveckling. På Pedagog Värmland har man anställt en vetenskaplig ledare för sajten på procent av en tjänst, utöver huvudredaktören. Både Pedagog Stockholm och Pedagog Malmö svarar att ansvaret för att göra kopplingar till vetenskap och beprövad erfarenhet i stor utsträckning vilar på de pedagoger/skolledare som valts ut att medverka (i artiklar eller bloggar). De kanalansvariga på dessa sajter ser en risk med alltför långtgående krav på förankring i forskning och beprövad erfarenhet då det kan motverka syftet att inspirera till utveckling. Även nya arbetssätt och verktyg, som ännu inte hunnit beforskas, ska ha en plats på sajten. 20

22 Vi skriver mycket om forskningsrelaterade saker men vi vill inte missa att lyfta fram en helt ny obeforskad idé. (Intervju med huvudredaktör Pelle Månson) Pedagog Stockholm tillgängliggör även så kallade utvecklingsartiklar på sin sajt, artiklar som skrivits av stockholmslärare för publicering på den nationella webbplatsen Skolporten. Dessa artiklar följer då specifika kvalitetskrav. I Malmö förs diskussioner om att starta ett särskilt forskarspår där forskande lärare publicerar material Uppföljning - Resultat Den uppföljningsmetod som majoriteten av redaktionerna använder mest frekvent är besöksstatistik. Utöver sådana hårddata har några av sajterna gjort enkätundersökningar kring innehållet riktade till användarna av webbplatsen. Vanligt är också att man nyttjar sina sociala mediekanaler, till exempel redaktionens facebooksida, för att fånga in synpunkter på innehållet. Besöksstatistik ger en bild av hur väl känd och spridd sajten är, men måste tolkas utifrån de speciella förutsättningar som finns för varje enskild sajt. Hur lång tid sajten varit igång har till exempel en stor betydelse för vilken spridning den hunnit få. Nedan visas en sammanställning över besöksstatistik för de olika pedagogsajterna. För respektive kanal anges också tidpunkt för starten. Besöksstatistik 2014 Pedagog Stockholm Pedagog Malmö Pedagog Värmland Pedagog Skåne Nordväst Startår (ht) 2014 Antal besök per år Sajten: Bloggen: Totalt: Sajt inkl bloggar: Sajt inkl bloggar: Ca Sajt inkl bloggar: (mätt på ½ år) Andel återkommande besökare % 50 % 35 % 28 % Fördelning av besökare inom kommunen- /regionen samt utifrån Från Stockholm: Sajten: 63 % Bloggen: 47 % Från Malmö: Sajt inkl bloggar: 33 % Från Värmland: Sajt inkl bloggar: 28 % Från Skåne: Sajt inkl bloggar: 48 % 21

23 Som visas i matrisen hade Pedagog Stockholm, som varit i drift längst, totalt besök på sajten under Det motsvarar cirka besök per vecka, inräknat både bloggar och sajtens övriga innehåll. Motsvarande siffra för Pedagog Malmö, som startade 2012, är cirka 3000 besök/vecka medan den näst yngsta sajten, Pedagog Värmland, når upp till knappt 2000 besök/vecka. Intressant att notera är den stora andelen besökare som inte kommer från den egna kommunen/regionen. Det visar att pedagogsajterna når en större publik än den lokala målgruppen Teknisk plattform Alla sajter har valt att använda CMS 8 -verktyg (Episerver, Wordpress och Drupal), främst med öppen källkod 9. Öppen källkod innebär att man använder färdiga mallar och plugins, samtidigt som man har möjlighet att bygga om dem utifrån ens egna specifika behov. 5.4 Utveckling Samtliga pedagogsajter ser ett behov av kontinuerlig uppdatering och utveckling av sajtens funktioner och struktur. Alla intervjuade redaktioner är igång med att utveckla sin sajt eller har planer på att utveckla den på olika sätt. Nedan presenteras en lista över vilka utvecklingsinsatser som nämns: Funktionalitet för att underlätta att pedagoger själva kan tipsa om innehåll och själva bidra med uppslag, artiklar, blogga etcetera. Hitta en form för att etablera en utlokaliserad redaktion bestående av pedagoger som producerar innehåll med bredare geografisk spridning än i dagsläget. Skapa en mer långsiktig organisation för deltagande kommuner. Skapa fler samarbeten med parter som kan bidra med innehåll. Planerar att ta bort Inspirationsplatser (skolor presenterar sitt arbetssätt och erbjuder studiebesök för andra skolor). Detta är idag för resurskrävande. Utveckla spridningen av kanalen, till exempel genom en större satsning på nyhetsbrevet och lansera detta via skolledare. Vill inte riskera att kanalen blir en ankdamm, utan få en bred användning för större effekt. 5.5 Nationellt samarbete mellan pedagogsajter i Sverige Pedagogsajterna i Sverige har skapat ett nätverk, som delar sina erfarenheter både digitalt och genom öppna konferenser. I nätverket diskuteras olika lösningar, men också hur 8 Content Management System: Innehållshanteringssystem 9 Öppen källkod: Tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill. Programkoden kan användas och utvecklas i egna projekt utan att betala licensavgifter till kodens ägare, och kan anpassa koden till sina användares behov utan att hindras av immaterialrättsliga restriktioner. 22

24 pedagogsajterna kan samverka. Pedagog Värmland gjorde till exempel en resurskrävande film om betygssystemet som andra sajter har kunnat använda på olika sätt. 5.6 Samarbete med IT i skolan, Skolverket Nyligen tog Skolverkets enhet IT i skolan kontakt med nätverket för pedagogsajter i Sverige och ett samarbete med gemensamt forum har startats. Samarbetet innebär bland annat att Skolverket får tillgång till mer material från klassrumsgolvet för att publicera på sin nationella webbplats, och pedagogsajterna får större spridning av sitt material och visar upp sin kommun/region i Skolverkets nationella kanal. Denna spridning sker rent tekniskt via rssflöden till Skolverket. Samarbetet mellan Skolverket och pedagogsajterna skulle kunna vidareutvecklas och pedagogsajterna besöker Skolverket i början av hösten 2015 med detta i åtanke. 5.7 Befintliga kanaler för pedagogisk inspiration i Göteborgs Stad Hur sker det kollegiala erfarenhetsutbytet och spridningen av lärande exempel inom Göteborgs Stad ut idag? När det gäller fysiska mötesplatser för fortbildning och samarbete är de flesta pedagoger och skolledare i Göteborg i första hand hänvisade till lokala arenor knutna till den egna enheten, alltså skolan eller förskolan. Det handlar till exempel om arbetslagsträffar, ämneslagsträffar och olika lärgrupper. På förvaltningsnivå anordnas, i olika omfattning, inspirationsträffar, mässor/ torghandlar och nätverksmöten riktade till all personal inom en skolform/ett ämne eller utifrån olika befattningar/roller. På stadenövergripande nivå erbjuder Center för Skolutveckling nätverksträffar, fortbildningar och mötesplatser kring pedagogisk utveckling riktade till samtliga förvaltningar, inom ramen för sitt stödjande och inspirerande uppdrag. Torghandel är en sådan mötesplats för erfarenhetsutbyte, där fokus ligger på IKT som pedagogiskt verktyg. En del av Center för Skolutvecklings utbud är också öppet för fristående huvudmän (som då betalar självkostnadspris plus overheadkostnad). Kollegiala mötesplatser kring undervisning arrangeras också av andra aktörer än kommunen. Bland dessa kan nämnas Göteborgs Universitet, Lärar- och skolledarförbunden, GR, olika föreningar/organisationer, myndigheter med flera. Ett relativt nytt fenomen på den pedagogiska nätverksarenan är så kallade knytkonferenser (Edcamps) och Pedagogiska pubar som vuxit fram under de allra senaste åren. Initiativtagare är ofta enskilda pedagoger eller en grupp pedagoger som på ideell basis bjuder in till öppna sammankomster. 23

25 Digitala kanaler för samverkan och spridning av lärande exempel Den tekniska utvecklingen har inneburit nya möjligheter att dela med sig och samverka kring skolutveckling. Digitala forum, i till exempel Hjärntorget och Google Apps for Education (GAFE), bloggverktyg etcetera används i våra skolor och förskolor ofta som ett komplement till de fysiska arenor som finns. Även dessa forum är dock primärt riktade till personalen på den specifika enheten eller i förvaltningen. Vilka kanaler som används, och i vilken omfattning de digitala verktygen nyttjas, varierar också mellan förvaltningar och enheter. Center för Skolutveckling har vidare en webbplats kopplad till Torghandel. Den innehåller bland annat filmdokumentation från föreläsningar etcetera, twitterflöde, facebooksida och ett Kalendarium för Torghandels arrangemang. Sammanfattningsvis ser vi att Pedagog Göteborg kan bidra till en ökad spridning av lärande pedagogiska exempel inom staden och till att bättre tillvarata den samlade kompetens och kraft som finns i det samlade kollegiet. 6. Behovsanalys och effektkartläggning För att få en bild av vilka behov som finns bland pedagoger i Göteborg har förstudieprojektet genomfört intervjuer med en fokusgrupp bestående av pedagoger inom olika verksamhetsformer. Svaren i fokusgruppintervjuerna utgör ett viktigt underlag för förslaget till konceptdesign för sajten. Den tekniska lösningen (struktur, funktionalitet, färg och form) är alltså anpassad för att möta de identifierade behoven. Utöver detta underlag har även en scenariobaserad användningsgranskning av fyra etablerade pedagogsajter genomförts i syfte att undersöka om sajternas uppbyggnad och funktionalitet svarar mot de identifierade behoven. Resultatet av granskningen har också integrerats i förslaget till teknisk lösning. (Se sidan 37) Utifrån behovsanalysen har vi vidare tagit fram effektmål, samt förslag på mätområden och mätpunkter för uppföljning av hur väl de önskade effekterna uppnås. 6.1 Intervjuer med fokusgrupp En fokusgrupp med 15 pedagoger anställda i skolor/förskolor i Göteborg har intervjuats. Intervjupersonerna representerar olika verksamhetsformer och är anställda hos såväl kommunala som fristående huvudmän. Syftet var att få en bild av: 24

26 1. Hur pedagogerna i nuläget hittar inspiration och samarbetar med kollegor. 2. Om de ser behov av ett Pedagog Göteborg (utifrån konceptet Pedagogsajt). 3. Vilket innehåll/vilka funktioner de i så fall anser vara mest prioriterade. 6.2 Resultat av intervjuerna Sammanfattningsvis framkom i intervjuerna att pedagogerna var mycket positiva till pedagogsajtkonceptet. Samtliga uttryckte att de skulle värdesätta en sådan kanal/arena som en resurs i sitt dagliga arbete. När det gäller tankar om innehåll på en pedagogsajt lyftes en rad olika förslag och synpunkter fram. Under rubrikerna nedan presenteras intervjusvaren i korthet. Efterfrågat innehåll Vad som pågår i närområdet. Bli inspirerad/för att verkligen förstå krävs konkreta exempel. Exempel på hur man löser olika situationer. Aktuell forskning. Länkar. Plats för diskussion och utbyte av erfarenheter. Vilken skillnad ska pedagogsajten göra (i ditt arbete)? Effektivisera planeringstiden. Vill inte uppfinna hjulet igen - dra nytta av andras erfarenheter. Lägeskoll på andra stadsdelar/skolor. Koll på vilka resurser som finns att använda. Vill att det ska vara ett naturligt verktyg. Få hjälp att förändra mitt sätt att arbeta och undervisa. Hänvisa kollegor till ETT ställe. Vara ett ställe dit man kan vända sig om man har funderingar och dit man kan gå för att diskutera med andra. Jag vet vart jag ska vända mig om jag har problem. Göra det enklare att nätverka. Vilka egenskaper anser du att pedagogsajten bör ha? Vill att det ska kännas som en lärarsida - ska inte vara några pekpinnar utan man ska känna här får du hjälp och så här gör du som lärare. Lätt att hitta och enkel att använda. Tillräckligt mycket och relevant information. Trovärdighet och kvalitet. 25

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Skolverkets stöd för skolutveckling

Skolverkets stöd för skolutveckling Skolverkets stöd för skolutveckling Perspektiv på skolutveckling Skolverkets forskningsspridningsuppdrag Nationell skolutveckling Systematiskt kvalitetsarbete Sara Knöfel, undervisningsråd Marie Sedvall

Läs mer

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan Göteborg, Stockholm och Malmö juni 2017 Ildico Hellman, Malin Gyunda, Teresa Fernández Long Dagens program 09:30 Inledning 09:40 Språk-, läs-

Läs mer

Bildningsförvaltningens IKT-strategi

Bildningsförvaltningens IKT-strategi Bildningsförvaltningens IKT-strategi 2017-2020 Strategisk agenda Uppdrag: Systemavdelningen stödjer, inspirerar och vägleder skolledare, lärare och övrig personal i deras användande av digitala verktyg

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld IT-strategi för bättre lärande Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och även Pysslingen Skolor står inför

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Skola och lärande i en digital värld

Skola och lärande i en digital värld Skola och lärande i en digital värld Nationellt Nationella strategier för skolväsendets digitalisering: - tillgång till digitala enheter och lärresurser - It-strategisk kompetens och digital kompetens

Läs mer

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Strategi för IT i skolan Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Informationstekniken kommer kanske inte att rädda mänskligheten...men den är ett kraftfullt verktyg. Människor

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Strategi för bättre lärande i matematik

Strategi för bättre lärande i matematik Strategi för bättre lärande i matematik Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE I MATEMATIK 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och Pysslingens

Läs mer

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Planera och organisera för kollegialt lärande ISBN: 978-91-7559-230-5 Grafisk form: Typisk form och AB Typoform Foto: Elke Welzbacher och Lena Katarina Johansson Tryck: Elanders

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Skola Ansvarig Rektor:

Skola Ansvarig Rektor: SKA samtal 15/16 Skola Ansvarig Rektor: Samtalen äger rum fyra gånger per år: sep, nov, feb och apr Dokumentationen inför samtalen ska innehålla Rektors analys och Rektors åtgärder Resultat och ledarskap

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-10-27 1 (6) Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 1 Underlag för denna handlingsplan är den av rektorerna framtagna handlingsplan för

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-program Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare #NCSLaslyft Anna Lindblom Dagens program 10.00 Introduktion Språk-, läs, och skrivutvecklare, utbildningen NCS Läslyftet Gruppdiskussioner 12.00 LUNCH 13.00

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

e-strategi i utbildningen 2013-2016

e-strategi i utbildningen 2013-2016 19 februari 2013 1 (5) e-strategi i utbildningen 2013-2016 Huddinge ska vara en av de tre bästa skol-it-kommunerna i länet. En verksamhet i takt med tiden Vision E-strategi i utbildningen i Huddinge ger

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Strategi för nästa generations lärande

Strategi för nästa generations lärande Strategi för nästa generations lärande Med lärande i fokus från förskola till gymnasium. Varför: När vi besöker våra förskolor och skolor ska vi se barn, elever och lärare som kommunicerar effektivt, mot

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med det menas både undervisning och utbildning! Skolverkets

Läs mer

Forskningsbaserad skolutveckling i teori och praktik

Forskningsbaserad skolutveckling i teori och praktik Forskningsbaserad skolutveckling i teori och praktik Med fokus på att styra och leda Carl-henrik.adolfsson@lnu.se Fokus för dagens föreläsning Utifrån resultat och lärdomar från två större genomförda skolutvecklingsprojket

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

IKT-Strategi. En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016

IKT-Strategi. En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016 IKT-Strategi En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016 Barn- och utbildningskontoret Norrtälje kommun Framtidskompetenser Synligt lärande Kollegialt

Läs mer

Strategisk plan för kompetensutveckling och framtida lärande 2014 till 2017

Strategisk plan för kompetensutveckling och framtida lärande 2014 till 2017 Strategisk plan för kompetensutveckling och framtida lärande 2014 till 2017 Barn- och utbildningsförvaltningen Anders Bergius, projektledare BoU-nämnden 2014-10-23 66 Tjörn Möjligheternas ö En av Intels

Läs mer

Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: Barn och ungdomsnämnden

Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: Barn och ungdomsnämnden Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/544-BaUN-009 Barn och ungdomsnämnden Information- Strategier för ökat lärande med stöd

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan

Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan Slutrapport för kommunikationsplattform på Internet för förskolan Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet sid 1/6 Besökadress:, Järnvägsgatan 12 Tel: 0520-65 97 00 Fax: 0520-65 18 36 E-post:bildningsforvaltningen@lillaedet.se

Läs mer

Forskningsbaserat arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete. Jonas Andersson Anna Lindblom

Forskningsbaserat arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete. Jonas Andersson Anna Lindblom Forskningsbaserat arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete i praktiken Jonas Andersson Anna Lindblom Upplägg 13:00 15:00 Forskningsbaserat arbetssätt i praktiken Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren SID 1 (7) Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren 2016-2018 Innehåll Vision... 2 Solna stads vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Fritidshemsnätverk 24/11-16

Fritidshemsnätverk 24/11-16 Fritidshemsnätverk 24/11-16 08.30 Föreläsning Christina och Jenny 9.15 Gruppindelning + hämta fika 9.30 Grupparbete inklusive fika 10.15 Återsamling och summering 10.30 Avslutning, utvärdering och fokus

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN 2 (7) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 4 IT... 4 Sammanfattning... 7 LULEÅ KOMMUN 3 (7) Bakgrund Elever ska ha tillgång till

Läs mer

Kvalitetsnätverk GR 131127

Kvalitetsnätverk GR 131127 Kvalitetsnätverk GR 131127 Två och två: Om du hör begreppet kvalitet i förskola och skola, vad tänker du på då? Rachel Törnell, utvecklingschef Grunden för kvalitetsarbete i Alingsås Hur ser det konkret

Läs mer

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun 2017-2019 Ystads utbildningsverksamheter vilar på tre ben: det digitala benet, kultur samt utepedagogik. I arbetet med att möjliggöra högre måluppfyllelse

Läs mer

Program för kvalitetsutveckling. Framgångsrikt lärande

Program för kvalitetsutveckling. Framgångsrikt lärande Program för kvalitetsutveckling Framgångsrikt lärande Inledning Våra elever har gett oss ett förtroende uppdraget och möjligheten att spela roll och göra skillnad i deras liv och att ge dem resurser så

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Referat från seminarium i Almedalen Almedalsveckan, måndagen den 1 juli 2013 Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka. Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.se Fakta om Botkyrka 87 600 innevånare 22 kommunala grundskolor

Läs mer

Kvalitetsarbetet i förskola och skola.

Kvalitetsarbetet i förskola och skola. Kvalitetsarbetet i förskola och skola. Hur och på vilket sätt kan kvaliteten utvecklas i verksamheten med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Utbildningen

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer