DESIGNMETODER. Koncep;asen - Målträd. Dagens föreläsning. Effektkartläggning. Effektkartläggning - Projektmål. Effektkartläggning - Effektmål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "14-24-1 DESIGNMETODER. Koncep;asen - Målträd. Dagens föreläsning. Effektkartläggning. Effektkartläggning - Projektmål. Effektkartläggning - Effektmål"

Transkript

1 Dagens föreläsning DESIGNMETODER TDP022 - interak/va system KoncepAasen - Målträd Användarnära design Prototypning Konceptdesign Detaljdesign Aseel Berglund IDA - Ins/tu/onen för datavetenskap 2 Effektkartläggning Koncep;asen - Målträd I användarundersökningarna definierades vad, hur och varför folk vet, känner och gör i dagsläget. Nästa del av koncepaasen är am definiera vad folk är tänkta am veta, känna och göra i e+ fram/dsläge. MålsäMningar: q Effektmål q Produktmål q Projektmål 3 4 Effektkartläggning - Effektmål Effektkartläggning - Projektmål Handlar inte om själva designen Vad man vill åstadkomma genom am ta fram en ny design Varför em designarbete överhuvudtaget behöver genomföras Vad ska designarbetet bidra med /ll verksamheten och /ll användarna q Stödja fordonsköpare i processen am köpa nya eller begagnade fordon q Ökad effek/vitet i orderhanteringen med 25% q Förmedla värdet av produkten X 5 Hur produkten eller servicen skall tas fram inom projektgruppen. U/från projektmålen specifierar man vad som ska uppnås när projektet är slut Realis/ska, tydliga och mätbara 6 1

2 Effektkartläggning - Produktmål Avsedda kvaliteter Hur man vill am designen ska vara q Systemet ska ha en cham- funk/on q Svars/derna ska inte övers/ga 5 sek Kvaliteter avsedda am upplevas av användarna och intressenterna i användningen av en visst interak/v produkt eller tjänst. De svarar på frågan om hur produkten eller tjänsten borde vara eller ska vara i sin användning. 7 8 Målträd exempel - Mul/media plaaorm Effektkartor - En särskild sorts målträd Kvaliteter Slutmål (effektmål) avsedda kvaliteter som måste uppnås för uppnå slutmålet - värden Ger krav som ger features 9 10 Exempel Den fantas/ska turismjänsten Effekt Varför skapar vi tjänsten? Öka antal turister i Göteborg Öka försäljningen av turistprylar Målgrupp Vilka använder tjänsten och bidrar /ll effekten? Turis/ntresserade danskar Turis/ntresserade svenskar Användarnära design Användningsmål Vad behöver och vill målgrupperna? Behöver info på danska Vill ha trevlig upplevelse Behöver visa sin iden/tet Åtgärder Vad ska tjänsten innehålla? Hur /llfredsställer tjänsten användningsmålen? Språkstöd Erbjuda informa/on HiMa kompisar Låta räm personer blogga Hotell i området Museum i området Aktuella ak/viteter

3 Användarnära design 1. Planera den användarnära processen 2. Förstå och specifiera användnings- sammanhang Design Uppfyller kraven 5. Utvärdera mot användarkrav 2. Specifiera användar- och verksamhetskrav En användarnära designprocess (ISO , 2010) 4. Producera designlösningar Implementa/on Design! Konceptdesign detaljdesign specifika/on Mognad/Kunskap Iterativ process Implementa/on Risk Källa: Michael Petterstedt, Combitech Prototyping (Warfel, 2009) Prototypning Ger nya och fler idéer AM visa, beräma och uppleva är Övertygande och kvalitetssäkrande Sparar /d, ansträngning och pengar Minskar slöseri Ger värde i kundernas och användarnas verksamhet

4 Eight guiding principles (Warfel, 2009) Understand your audience and intent Plan a limle prototype the rest Set expecta/ons You can sketch It s a prototype Not the Mona Lisa If you can t make it, fake it Prototype only what you need Reduce risk prototype early and ooen Detaljerad design - Low Fidelity Ooa gjorda i papper. Används för am testa en design med användare och förutse stora problem /ll en extremt låg kostnad. Department of Computer Department and Information of Computer Science and (IDA) Information Linköpings Science universitet, (IDA) Sweden Linköpings universitet, Sweden 19 Department of Computer Department and Information of Computer Science and (IDA) Information Linköpings Science universitet, (IDA) Sweden Linköpings universitet, Sweden 20 Detaljerad design - High Fidelity Wizard- of- oz Interak/va och datorbaserade. Används i användarutvärderingen. Används för am övertyga ledning och andra intressenter man är på god väg. Kostnaden för dem kan dock vara ganska hög Kan orsaka orealis/ska förväntningar bland kunder. Ger användarna intrycket av am de jobbar med em verkligt system utan am något sådant fak/skt existerar. Styrs helt eller delvis av en wizard som /Mar på vad användaren gör/ger systemresponsen Körbara datorprototyper Vad ska prototypen testa? Påminner om slutprodukten och görs senare i utvecklingscykeln Testar känsla och detaljerad interak/on Jobbigt am ändra och en felak/g detalj kan stoppa upp testningen Funk/on Integrerad Konstruk/on Look & feel

5 Evolu/onära prototyper Verktyg för am bygga datorprototyper Byggs för am både testa design och för am bygga vidare på. Görs i den utvecklingsmiljö som produkten ska utvecklas med. Risk för begränsning av de /llgängliga standrad komponenter som hindrar ifrån användning av nya interak/onskomponenter. Presenta/onsverktyg: PowerPoint, Keynote, Acrobat, FireWoeks, OmniGraffle, Visio Mul/mediaverktyg: Director, Flash, Expression Specialiserade prototypingsverktyg: Flash Catalyst, Expression Blend, Axture, Balsamiq Webbutvecklings språk: HTML, CSS, javascript Grafiska programmeringsmiljöer: Interface Builder, Visual Studio Express, LiveCode, Eclips hmp://c2.com/cgi/wiki?guiprototypingtools 25 Department of Computer Department and Information of Computer Science and (IDA) Information Linköpings Science universitet, (IDA) Sweden Linköpings universitet, Sweden 26 Designrymden Konceptdesign Öppna upp Inspireras Avgränsa Kombinera Värdera Konceptdesign: The fuzzy front- end of design and innova/on Vad är em koncept på em interak/vt system? Målbild och uaorskning Värde för vem och i vilka situa/oner? Nuläge och fram/dsvision Osäkert, tankeexperiment, skissning, bedömning, värdering, och beslut Från em okänt vad och varför /ll em känt vad och varför. Användarstudier, personas, nu- scenarios och målträd 29 em kommunika/onsverktyg som överbryggar yrkesdiscipliner och på em enkelt säm umrycker själva kärnan hos en produkt eller en tjänst. Department of Computer Department and Information of Computer Science and (IDA) Information Linköpings Science universitet, (IDA) Sweden Linköpings universitet, Sweden 30 5

6 Detaljering av em koncept Konceptdesign: VAD och VARFÖR Vem som är tänkt am använda systemet (agent) Vad de ska göra med det (akt) När och var de ska använda systemet (scen) Hur de ga /ll väga och uppleva det (medel) Varför de ska använda det (syoe) Övergripande inriktning på designens gestal Brainstorming Funk/onsanalys Konceptdivergens Konceptbeskrivning Konceptvärdering Department of Computer Department and Information of Computer Science and (IDA) Information Linköpings Science universitet, (IDA) Sweden Linköpings universitet, Sweden Brainstorming Brainstorming forts En idégenereringsmetod fokuserar på am generera idéer. Inga idéer får kri/seras Galna idéer uppmuntras Kombinera och förbämra andras idéer Alla gruppmedlemmar samarbetar med varandras idéer Skriva ned idéerna och värderar eoeråt Kvan/teten på idéerna som räknas och inte kvalitén. Department of Computer Department and Information of Computer Science and (IDA) Information Linköpings Science universitet, (IDA) Sweden Linköpings universitet, Sweden 33 Formulera em problem Skriv ned idéer på lappar individuellt i 10 minuter Läs en idé högt medan de andra skriver ned nya idéer de får och ga bordet runt Kategorisera alla lappar, ju fler lappar i en grupp desto mer lovande arbetslinje. Men! Iden/fiera de mest lovande och detaljera dem ymerligare för am kunna värdera dem 34 Metod 635 Funk/onsanalys Skicka idéerna vidare runt bordet: 6 deltagare 3 idéer 5 varia/oner Tot 6x3x6 = 108 idéer Svarar på frågan om vad användaren ska kunna göra med systemet q <verb, substan/v> t.ex. ta foton Prioritera funk/oner som nödvändiga (N), önskvärda (Ö), eller onödiga (O) (onödiga men roliga?) Iden/fiera vilka funk/oner som skulle kunna vara huvudfunk/oner (HF) Vad skulle det bli för design om man tog andra HF än den man tänker på först?

7 Konceptdivergens Konceptbeskrivning - KoncepAormulär Extrema designkoncept q gör am man bämre uaorskar designrymden q sporrar diskussion q tänjer på gränserna för det acceptabla Med koncepaormuläret kan man arbeta fram skillnaderna och likheterna mellan olika koncept med fokus på formulärets rubriker. Sedan kan man ta fram en balanserad syntes Konceptbeskrivning - scenario Text En seriestripp - storyboard ex på em scenario som beskriver em problem i personan Gretas vardag Greta är 76 år, änka och bor i Norrköping. Greta har något nedsam hörsel. Hon har dock en hörapparat som hon använder då och då. När hon använder hörapparaten för am /Ma på TV störs hon dock ooa av am någon granne spelar rockmusik på hög volym, ooa sent på kvällarna. DeMa tycker Greta är väldigt störande och hon har ooa velat ga upp /ll den unge killen en trappa upp som måste vara den som spelar den höga musiken. En trappa upp från Greta bor Johan, 26, som jobbar som ordningsvakt på olika uteställen i Norrköping. DeMa gör am han ooa först kan ga och lägga sig vid fyra eller fem på namen. Det händer dock nästan varje vecka am han väcks ur sin sömn av am någon granne dammsuger, skramlar med disk eller andra störande ljud /digt om morgnarna. Han misstänker am det är den gamla damen en trappa ner, man vet ju vilka /der pensionärer har. 41 hämtat från Arvola m.fl., 2008: Greta och Torsten: Två personas för äldre användare av hälsans nya verktyg. 42 7

8 Storyboarding på konceptniva Konceptvärdering Öppna upp Inspireras Avgränsa Kombinera Värdera Illustra/on Johanna Hultcrantz God design Kriterier för konceptval E/sk Prak/sk Este/sk Social Organisatorisk Teknisk Konceptval ska primärt baseras på am maximera bidraget /ll de vik/gaste effektmålen för användaren och andra centrala intressenter Även centrala produkt- och projektmål kan tas med TiMa /llbaka på vad som kom fram i användarstudien Pugh- tabeller Procedur för am göra Pugh- charts 1. Konsensus om kriterier 2. Konsensus om alterna/v 3. Värdering av alterna/v 4. Sammanställning 5. AngreppssäM för nega/va värderingar 6. Designbeslut och syntes

9 Detaljdesign: HUR Detaljdesign UAorskning q Designmönster q Skissning q Design ra/onale Beskrivning q Sitemaps q Wireframes Designmönster (se Tidwell) Designmönster (se Tidwell) forts En samling av designregler för am lösa designproblem och förbämra användbarheten. förklarar problemen, samt när, varför och hur dessa designmönster kan implementeras Mönstren fångar vanliga strukturer utan am ga in på exakt hur något skall se ut Lämnar en möjlighet för designern am vara krea/v i sim arbete. Designmönster beskriver hur designelement bör förhålla sig /ll användaren Designmönstren måste all/d anpassas u/från kontexten och användarens mål Inspira/on och saker am tänka på Inga recept! Ingen kokboksdesign! Magne/sm Magne/sm - Exempel Use when: The user needs to posi/on objects very precisely, such as next to other objects or against Guides. Why: Magne/sm helps compensate for users lack of perfect dexterity with a mouse. How: When the user drags an object closer to another object s edge, make it snap to the other object. Likewise, when it s dragged away, keep it there for a few pixels, and then let it move away. 53 En toolbar i Word som hakar fast, magnetiskt 54 9

10 Designteamet vet nu vad som ska göras Hur ska huvuddragen uaormas? Skissning Skissning Forma en övergripande bild av hur produkten eller tjänsten ska vara uaormad. Designens huvuddrag och systemlösningar utvecklas och fastställs Principerna för designen bestäms. Rights reserved by pocopina Picture by peterme Design Ra/onale Sitemaps En explicit dokumenta/on av skälen /ll beslut som famas när man uaormar em system eller artefakt.? alt + -! För webbsajt eller hirarkiskt ordnade applika/oner Kartor över sjaten/applika/onen baserat på kategoriseringen av innehållet Den enklaste varianten är som en hirakisk organisa/onskarta Boxarna representerar sidor eller skärmbilder Linjerna representerar länkar Utdrag ur en skissbok av Ma/lda ZeMerblom Vad har designteamet nu? Och sedan? Sitemap med olika storlekar på noderna för am visa hur vik/g en viss sida är för användare och andra intressenter Ger grund för prioritering av utvecklinsresurser Funk/oner Innehåll Struktur Skissa på layouten av gränssnimet

11 Wireframes Dagens föreläsning Grundläggande layouten av hur gränssnimet ska struktureras. DeMa inkluderar hur sidor/vyer kommer am relatera /ll varandra och hur den övergripande designen kommer am se ut. Wireframes ger en guide för hur användargränssnim kommer am konstruera. KoncepAasen - Målträd Användarnära design Prototypning Konceptdesign Detaljdesign Källa: Wireflows av Kelly Backlöf, Johanna Engstam, Åsa Ericson, Sofia Flårback och Elin Vretlund

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Prototypningsverktyg 1. Plan the humancentred process 2. Understand the context of use Mattias Arvola Meets the requirements 5. Evaluate against requirements

Läs mer

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik EXAMENSARBETE Marknadsföring på Webb 2.0 Utveckling av LillHjärtas webbplats Peter Leander 2014 Teknologie kandidatexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Från skiss till vektorgrafik

Från skiss till vektorgrafik En studie om utökat datorstöd för animatörer och illustratörer JONNA OLSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05117 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer

Läs mer

SÅ TAR VI TILLBAKA KONTROLLEN

SÅ TAR VI TILLBAKA KONTROLLEN SÅ TAR VI TILLBAKA KONTROLLEN 1. Börja här: Tre förutsättningar 2. Så skapas mänskligare datasystem 3. Stå emot! Åtta försvar mot det som stressar oss 4. Se upp! Återvändsgränder, villovägar och fallgropar

Läs mer

Agile Software Development - Vad betyder det i verkligheten?

Agile Software Development - Vad betyder det i verkligheten? C-uppsats LIU-ITN-C--05/006--SE Agile Software Development - Vad betyder det i verkligheten? Katrin Johansson 2005-06-08 Department of Science and Technology Linköpings Universitet SE-601 74 Norrköping,

Läs mer

Fallstudie av designuppdrag för bridgeförbundshemsida

Fallstudie av designuppdrag för bridgeförbundshemsida Fallstudie av designuppdrag för bridgeförbundshemsida En studie i hur man kan hantera ett designuppdrag åt en förening med många olika användare. William Hernebrink Linköpings Universitet Vårterminen 2013

Läs mer

Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt

Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt Mattias Kéva 810521-9011 make4911@student.uu.se David Halbik 830227-0338 daha4783@student.uu.se Johan Lindberg 791008-5575 joli7567@student.uu.se Josefin

Läs mer

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Examensarbete Mediakultur 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Mediakultur - multimedia

Läs mer

WEBBUTVECKLING HUR MAN FÖRBÄTTRAR ANVÄNDBARHETEN PÅ WEBBPLATSER. Kandidatuppsats i Informatik. Patrik Hansson. Damir Sabanovic VT 2009:KI07

WEBBUTVECKLING HUR MAN FÖRBÄTTRAR ANVÄNDBARHETEN PÅ WEBBPLATSER. Kandidatuppsats i Informatik. Patrik Hansson. Damir Sabanovic VT 2009:KI07 WEBBUTVECKLING HUR MAN FÖRBÄTTRAR ANVÄNDBARHETEN PÅ WEBBPLATSER Kandidatuppsats i Informatik Patrik Hansson Damir Sabanovic VT 2009:KI07 Svensk titel:

Läs mer

Min tolkning av Lean Product Development

Min tolkning av Lean Product Development Min tolkning av Lean Product Development Skriven av Göran Svensson Del 1: Teori om Lean Produktutveckling...3 Introduktion...3 Vad är lean produktutveckling?...3 Vad är slöseri...4 Målet med Lean Produktutveckling...6

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Searchanalytics. Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik. Institutionen för Data- och informationsteknik

Searchanalytics. Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik. Institutionen för Data- och informationsteknik Searchanalytics Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Vincent Andersson Jonathan Daugaard David Svensson Mattias Warnqvist Institutionen för Data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

C2-monitor en rapport om utvecklingen av ett mobilt gränssnitt

C2-monitor en rapport om utvecklingen av ett mobilt gränssnitt Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, medier och design C2-monitor en rapport om utvecklingen

Läs mer

Agila metoder en kartläggning av teori och praktik

Agila metoder en kartläggning av teori och praktik Agila metoder en kartläggning av teori och praktik Anna Georgsson 16 augusti 2010 Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp Handledare: Jürgen Börstler Examinator: Jonny Pettersson UMEÅ UNIVERSITET INSTITUTIONEN

Läs mer

DESIGN OCH IMPLEMENTATION AV EN WEBSIDA MED TILLHÖRANDE ADMINISTRATIONSSYSTEM

DESIGN OCH IMPLEMENTATION AV EN WEBSIDA MED TILLHÖRANDE ADMINISTRATIONSSYSTEM IT-UNIVERSITETET, CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GÖTEBORGS UNIVERSITET DESIGN OCH IMPLEMENTATION AV EN WEBSIDA MED TILLHÖRANDE ADMINISTRATIONSSYSTEM [ för AB Scandinavian Travel Agent DMC] Madeleine Afshar

Läs mer

Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda

Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda Master of Science Thesis [in the Programme Information Engineering] NIKLAS KIHL-FORSBERG Department of Computer Science and Engineering CHALMERS UNIVERSITY

Läs mer

Föreläsning 1 1ME403 Design av grafiska gränssni7, 7,5hp. Gränssni)ets sy-e. Rune Körnefors. Medieteknik. 2014 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.

Föreläsning 1 1ME403 Design av grafiska gränssni7, 7,5hp. Gränssni)ets sy-e. Rune Körnefors. Medieteknik. 2014 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu. Föreläsning 1 1ME403 Design av grafiska gränssni7, 7,5hp Gränssni)ets sy-e Rune Körnefors Medieteknik 1 2014 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Områden Utvecklingsprocess Roller Användargränssni) Översikt

Läs mer

Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI

Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Missad övning 5? Kontakta mig på peter.borjesson@ait.gu.se för att få en kompletteringsuppgift.

Läs mer

StoreDesk En möbel med bättre förvaring

StoreDesk En möbel med bättre förvaring PROJEKT RAPPORT TEKNISK DESIGN LTU 2014 StoreDesk En möbel med bättre förvaring Dany Danial, Fouad Younes TEKNISK DESIGN Luleå tekniska universitet Projektrapport för D0025A Designmetodik - Teknisk design

Läs mer

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Reg.kod: Oru-Te-EXM080-M113/05 Evgueni Roudenko och Ingenjörsprogrammet

Läs mer

En användbarhetsstudie av en B2B e-handel

En användbarhetsstudie av en B2B e-handel En användbarhetsstudie av en B2B e-handel Designkoncept framtagna med ett användarcentrerat perspektiv SOOLMAZ SHAHRIVAR Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 En användbarhetsstudie av en B2B e-handel

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

En projektledningsmodell för användarcentrerad utveckling i agila projekt med outsourcad utveckling LEONARD SAERS

En projektledningsmodell för användarcentrerad utveckling i agila projekt med outsourcad utveckling LEONARD SAERS En projektledningsmodell för användarcentrerad utveckling i agila projekt med outsourcad utveckling LEONARD SAERS Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 En projektledningsmodell för användarcentrerad utveckling

Läs mer

Att skapa en webbplats för olika kulturer.

Att skapa en webbplats för olika kulturer. Institutionen för kultur och kommunikation Cathrine Gustavsson Att skapa en webbplats för olika kulturer. En studie gjord ur ett användargränssnittperspektiv. To create a website for different cultures.

Läs mer

Stödmaterial och lärarhandledning

Stödmaterial och lärarhandledning Stödmaterial och lärarhandledning Metoder för främjning av kulturarv genom teknologi Website: www.ieducate.eu Telephone: +44(0)2476525550 INNEHÅLL Museer Arkiv Fallstudie av ett arkiv och Internet Digitala

Läs mer