Neuropsykologisk utredning vad händer sen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Neuropsykologisk utredning vad händer sen?"

Transkript

1 Danderyd-Vaxholm-Österåker psykiatriska sektor verksamhetschef: Mikael Själin Neuropsykologisk utredning vad händer sen? Neuropsykologiska utredningar vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och dess konsekvenser av Adimir Muhic, PTP-psykolog Rapport nr. 47 November 2005

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Inledning...4 Neuropsykologisk utredning...4 Tester i en neuropsykologisk utredning...5 Utlåtande och feed-back som en del i behandlingen...6 Individanpassade åtgärdsprogram och specifik träning...6 Konsultation med andra yrkeskategorier...6 Uppföljning...6 Mörby Psykiatriska öppenvårdsmottagning...6 Syfte...7 Metod...8 Deltagare...8 Design...8 Tillvägagångssätt...8 Resultat och kommentarer...9 Väntetider och tid för genomförande av de neuropsykologiska utredningarna...9 Journalföring...9 Ett år efter avslutad utredning...9 Slutsatser...10 Samlingsrubriker i journalföringsprogrammet...10 Väntetider...10 Diskussion...12 Referenser...13 Bilaga... 14

3 3 FÖRORD Min förhoppning är att denna rapport ska belysa en viktig del i psykologernas arbete inom psykiatrin nämligen neuropsykologiska utredningar. Men ännu viktigare är kanske att rapporten ska bidra till att starta en diskussion kring neuropsykologiska utredningar, deras betydelse inom psykiatrin, psykologernas roll och ansvar för utredningar. Rapporten skrevs som en del av min PTP-tjänstgöring på Mörby psykiatriska mottagning. Ett stort tack till alla anställda på mottagningen. Jag vill också tacka psykolog Marie Eidem, som har varit en stor inspirationskälla under min tjänstgöring och till Anita Enger som har suttit med mig i åtskilliga timmar och lärt mig det mesta jag kan om neuropsykologiska utredningar. Slutligen tack docent Gunnar Edman, utan honom hade det här arbetet aldrig blivit till.

4 4 INLEDNING Neuropsykologi är den vetenskapsgren inom psykologi, som utforskar relationen mellan det iakttagbara beteendet och hjärnans funktion (Nyman, 2004). I kliniska sammanhang utreder, bedömer och behandlar psykologer personer som har begränsningar eller nedsättningar av viktiga kognitiva funktioner. Med neuropsykologiska utredningar menas att psykologer utreder och bedömer människors grundläggande och högre kognitiva funktioner, till exempel uppmärksamhet, perception, inlärning och minne. Till dessa högre kognitiva funktioner hör även förmåga till abstrakt tänkande och exekutiva funktioner, dvs. aspekter som samordnar, styr och kontrollerar beteendet. Neuropsykologiska funktionsstörningar är inslag i många psykiatriska tillstånd och utgör ofta ytterligare en svår belastning för personen med en psykiatrisk diagnos. De diagnostiska systemen DSM IV (American Psychiatric Association, 1994) och ICD 10 innehåller direkta referenser till kognitiva eller neuropsykologiska funktionsnedsättningar vid beskrivningar av olika tillstånd, som demenser, minnesstörningar och andra kognitiva störningar, eller de utvecklingsrelaterade funktionshinder ADHD, autism och Aspergers syndrom, för att bara nämna några. Neuropsykologiska funktionsnedsättningar eller begränsningar som påverkar livskvaliteten, och hindrar effektiv behandling och rehabilitering är viktiga inslag hos personer med psykotiska, förstämnings-, eller ångestsyndrom, liksom personlighetsstörningar. Exempel på vanliga sådana svårigheter kan vara: perceptuella brister, uppmärksamhetsstörningar, koncentrationsstörningar, inlärningsproblematik, minnessvårigheter, samt någon eller hela spektrat av problem, som betecknas som exekutiva funktionsproblem, såsom svårigheter att initiera, planera och kontrollera beteende och inre processer. Samtliga av ovannämnda svårigheter kan man återfinna i form av kriterier för olika psykiatriska syndrom i både DSM IV och ICD 10. Funktionsnedsättningar av denna typ sänker livskvaliteten som och medför svårigheter i arbete, studier, och umgänget med andra människor (Basso, Nasrallah, Olson, & Bornstein, 1998). De försvårar också behandling och rehabilitering (Bennet-Levy, Klein-Boonschate, Batchelor, McCarter, & Walton, 1994). Neuropsykologiska funktionsstörningar påverkar stresströskeln avsevärt och ökar sårbarhet för olika typer av påfrestningar. Dessa funktionsnedsättningar kan leda till uppkomst av psykiatriska symtom, dvs. vara etiologiska till sin natur. De kan också vara mycket tidiga tecken på en allvarliga psykiatrisk störning (Chapman, 1966). Ofta vidmakthåller de olika psykiatriska syndrom och symtom (Karlsson, 2005). Hos personer med medfödda eller mycket tidigt förvärvade neuropsykologiska funktionsstörningarna har utvecklingen påverkats och präglats ända från barndomen. Trauma eller sjukdom kan orsaka funktionsstörningar i vuxen ålder (Karlsson, 2005). Både neuropsykologiska och andra psykologiska eller medicinska faktorer kan ge emotionella störningar i form av personlighetsstörningar varför patientens pre- och postmorbida emotionella och intellektuella funktion kartläggs i en neuropsykologisk utredning. Många patienter inom psykiatrin antas ha påtagliga neuropsykologiska störningar. Av dessa skäl finns det ett stort behov av neuropsykologiska utredningar och bedömningar av patienter inom psykiatrin. NEUROPSYKOLOGISK UTREDNING För en korrekt bedömning krävs oftast en mer omfattande neuropsykologisk utredning. Utredningen ger kvantitativa mått på funktionsnivån inom olika kognitiva domäner, men för att få information om orsaker till eventuella brister i den kognitiva förmågan krävs observationer och bedömningar av den undersökta individens tillvägagångssätt vid uppgifternas utförande, till exempel, typer av fel som begås i de enskilda testen, förekomst av motivations- och emotionella faktorer som påverkar prestationen. De kvantitativa måtten är lätta att erhålla, åskådliggöra och kommunicera till andra, medan det saknas konsensus kring hur de kvalitativa aspekterna på testning skall operationaliseras och kommuniceras. Detta innebär att kvalitativa aspekter av neuropsykologisk testning utgör en "tyst kunskap" hos psykologerna Denna tysta kunskap, som uppnås genom praktisk klinisk erfarenhet av olika patientkategorier, är till sin

5 karaktär subjektiv, vilket inte betyder att den saknar kliniskt diagnostiskt värde. För en neuropsykologisk utredning och dess utformning av utlåtande, som innehåller behandlingsförslag krävs c:a 20 timmar. Tidsåtgången för de olika momenten i testningen varierar beroende på frågeställning, patientens kondition och uthållighet samt flera andra faktorer. Vill man också återföra testresultaten till patienten och anhöriga, vilket av många skär är nödvändigt (se mer nedan!), tar hela utredningen i medeltal timmar/patient. Enligt psykolog Gerd Celsing (Celsing, 2005) kan tiden variera mellan 20 och 40 timmar/patient. Finns det en rimlig balans mellan den investerade tiden i en psykologisk utredning och tiden som investeras i åtgärder baserade på resultatet och rekommendationer från den psykologiska utredningen? Det är en fråga, som ligger i fokus för denna studie. 5 TESTER I EN NEUROPSYKOLOGISK UTREDNING Begåvningsprovet WAIS-III innehåller fjorton deltest: Bildkomplettering, Ordförråd, Symboler kodning, Likheter, Blockmönster, Aritmetik, Matriser, Sifferrepetition, Information, Bildarrangemang, Förståelse, Bokstav siffer serier, Symbolletning och Figursammansättning. Dessa ger goda mått i en rad viktiga funktioner av verbal och perceptuell karaktär, liksom uppmärksamhet, korttids- och arbetsminne samt motorisk snabbhet. Normgruppen bestod av 342 personer varav 132 män och 210 kvinnor med ålderspridning mellan 16 och 80 år. Reliabiliteten uppskattas till 0,90 för hela IK skala. Verbal skala uppskattas ha en reliabilitet på 0,91 och performance skala ligger på 0,78 (Wechsler, 1981). I den speciella neuropsykologiska versionen (WAIS-III NI) fås ytterligare nyanserad information genom de modifierade sätten att använda standarddeltesten (Bartfai, Nyman, & Stegmann, 1994). Rey Complex Figure Test and Recognition Trial (Lezak, 1995)används främst för bedömning av visuospatial konstruktionsförmåga och visuospatialt minne samt för att skilja mellan olika typer av störningar som kan påverka det visuospatiala minnet. Denna utgåva från 1995 utgår från Reys ursprungliga utvärderingssystem med bedömning av korrekt återgivning och placering av 18 figurenheter. RCFT består av fyra delprov: Kopiering, Omedelbar återgivning, Fördröjd återgivning samt ett nykonstruerat rekognitionsprov. Den svenska manualen ger en bakgrundsbeskrivning av RCFT samt administrerings- och poängsättningsanvisningar. Svenska data presenteras som stöder användningen av de amerikanska normerna. Manualen innehåller även tolkning av minnesprofiler samt fallbeskrivningar. Claeson-Dahls test för inlärning och minne är en uppdaterad och reviderad version av Claeson-Dahls inlärningstest för kliniskt bruk (Nyman, 1999). Till det ursprungliga testet - dvs. en ordlista som lärs in via uppläsning - finns nyare normdata. Två tilläggsmått har konstruerats; rekognition samt minne för ordningsföljd. I rekognitionsdelen ska patienten känna igen de upplästa orden bland likvärdiga distraktorer; i minne för ordningsföljd gäller det att komma ihåg i vilken ordning orden ursprungligen lästes upp i. Rekognitionsdelen avser att komplettera undersökningen av långtidsminnet genom att man här får visa om man har registrerat den korrekta informationen eller inte. Minnet för ordningsföljd anknyter nära till de exekutiva funktioner som har med planering av beteendet att göra. Testprotokollen har reviderats för att omfatta de nya tilläggmåtten. Wisconsin Card Sorting Test (WCST; (Heaton, Chelune, Talley, Kay, & Curtiss, 1993)) kan anses mäta den högre verkställande och samordnande funktion som erfordras för att utveckla och bibehålla en problemlösningsstrategi när stimulusförhållandena ändras. Testet består av kort med olika geometriska former som testpersonen ombeds sortera enligt varierande principer. Den reviderade och utökade manualen från 1993 innehåller bl. a förbättrade utvärderingskriterier för en standardadministrering, demografiskt korrigerade normdata för åldrarna 6-89 år, cut-off värden för grad av perseveration samt riktlinjer för klinisk tolkning av WSCT-resultat med fallstudier. Den svenska manualen, som utgör en översättning av alla för administrering, poängsättning, utvärdering och tolkning nödvändiga avsnitt ur den am. Manualen, presenterar också svenska normdata.

6 6 UTLÅTANDE OCH FEED-BACK SOM EN DEL I BEHANDLINGEN I utlåtandet skall ingå förslag till åtgärder, behandling eller rehabilitering. Om man funnit nedsättningar och begränsningar som inte tidigare uppmärksammats, kan det finnas skäl att modifiera pågående behandling, eller initiera specifik behandling. Uppföljning av förslagna åtgärder är också en del av föreliggande studie. Här presenteras några exempel på interventioner baserade på psykologutredningen: Själva utlåtandena från neuropsykologiska utredningar följer en struktur, som ska underlätta för läsaren, ofta en annan vårdgivare, att ta del av innehållet. Många patienter har emellertid begränsad förmåga att tillgodogöra sig och använda den detaljerade informationen i utlåtandet, varför en muntlig återföring i dialogform är nödvändig. Man kan då även göra en enkel sammanfattning i koncisa och anpassade ordalag. Det skriftliga utlåtandet är endast en del av feed-back-processen, som i övrigt omfattar ett eller flera tillfällen då psykologen presenterar vad utredningen visat på ett sådant sätt att patienten kan ta till sig och använda det. Ofta innehåller redan själva utredningen inslag av interventioner avsedda att visa patienten hur någon speciell svårighet kan kompenseras eller motverkas. Ibland ger inte utredningen tillräcklig information för att svara på frågeställningen. Uppföljning med ny utredning med andra metoder kan i sådana fall vara en i ledet av åtgärder, som föreslås. INDIVIDANPASSADE ÅTGÄRDSPROGRAM OCH SPECIFIK TRÄNING Med utgångspunkt från patientens besvär planeras träning och andra åtgärder som skall lindra effekterna av funktionsbegränsningen, eller hjälpa patienten kompensera för den. I viss omfattning kan också målet vara att återställa funktionen i något eller några avseenden. Ofta kan det handla om att arbeta med strategier och tekniker, som används vid planering, utförande och utvärdering av olika uppgifter, alltså exekutiva funktioner. Även koncentration, uthållighet eller uppmärksamhet kan åtgärdas med lämpliga träningsprogram. Individuella program skulle också kunna vara tillämpliga när det gäller att utveckla funktioner som personen aldrig besuttit i normal utsträckning. Här finns dock ännu ett otillräcklig empiriskt underlag för att man ska kunna säga att det är möjligt. KONSULTATION MED ANDRA YRKESKATEGORIER Psykologer svarar gärna på frågor angående hur utredningar och undersökningar skall planeras och genomföras, vilka metoder som skall användas, samt hur resultat skall tolkas och sammanställas. Likaså diskuterar de gärna hur man skall omsätta utredningsfynd i konkreta åtgärder och behandlingsplaner. UPPFÖLJNING Om frågeställningen för utredningen inte kunnat besvaras tillfredsställande, kan den rekommenderade åtgärden ibland vara uppföljning och förnyad utredning inom viss tid. Vissa tillstånd, t ex demens, krisreaktioner, m.fl., har en utveckling som gör att en uppföljande utredning kan ge bättre svar. En annan typ av uppföljning på en neuropsykologisk utredning kan vara att utvärdera effekten av insatta åtgärder, behandling eller träning. MÖRBY PSYKIATRISKA ÖPPENVÅRDSMOTTAGNING Mörby psykiatriska öppenvårdsmottagning tillhör DVÖ sektor. Detta bland annat innebär att mottagningen har ingått i en Vårdöverenskommelse om psykiatrisk vård. I nedanstående utdrag ur Vårdöverenskommelser med beställarna beskriv mottagningens uppdrag:

7 Sektorn är en baspsykiatrisk enhet vars primära ansvar är utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad och rehabilitering och där patienten ska garanteras tillgång till en differentierad vårdkedja med akutvård, heldygnsvård, mellanvård, öppenvård och rehabilitering basåtagandet. För de patienter sektorn inte kan erbjuda vissa behandlingsresurser skall sektorn medverka till att patientens behandlingsbehov tillgodoses genom samarbete med andra vårdgivare. Sektorn har det övergripande ansvaret för att varje patient tillhörande sektorn har en dokumenterad behandlingsplan. Detta gäller även då patienten vårdas utanför sektorns eget behandlingsutbud. Sektorn har det övergripande ansvaret för att rutiner finns för informationsöverföring mellan olika vårdgivare/vårdformer. För patienter med dubbla diagnoser såsom missbruk/allvarlig psykisk störning ansvarar sektorn för vårdplanering i samverkan med beroendevården, som ska svara för de beroendespecifika insatserna. Specialistpsykiatriska insatser till förståndshandikappade personer ingår i sektorns åtagande. I åtagandet ingår även att arbeta förebyggande av psykisk ohälsa på sekundär- och tertiärnivå. I detta arbete ska bland annat ingå att identifiera riskgrupper/risksituationer och i samarbete med beställaren utforma handlingsplaner för dessa grupper/situationer Den övergripande målsättningen är att den områdesbaserade psykiatrin ska utmärkas av hög kvalitet, god tillgänglighet, bra service och goda kontakter med samarbetspartners. (Ur Vårdöverenskommelse om psykiatrisk vård för år 2004 mellan Stockholms läns landsting, Beställarkontor Vård och Norra länets produktionsområde, Danderyd- Vaxholm-Österåker psykiatriska sektor). Detta är en standard mall för överenskommelse mellan beställare och vårdgivare i psykiatri och används även med andra psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Stockholms län. Vården skall vara inriktad på diagnostik, behandling, omvårdnad och rehabilitering i patientens närmiljö samt på tidiga insatser för att så långt som möjligt undvika inskrivning i sluten vård. I detta ingår även psykologiska utredningar. 7 SYFTE Med denna studie vill jag undersöka på vilket sätt en psykologisk utredning påverkar behandlingsprocessen. Baseras behandlingsåtgärder på resultaten och åtgärdsförslagen från neuropsykologiska utredningen? Hur ser balansen ut mellan tidsåtgången i en psykologisk utredning och tiden som investeras i åtgärder baserade på resultatet och rekommendationer från den psykologiska utredningen? Det är en annan fråga som ligger i fokus för denna studie. Dessutom är syftet med föreliggande studie undersöka användandet av rubriker under rubrik Psykologutredning, alltså Testdatum, Uppdragsgivare, Frågeställning osv. i det datoriserade journalföringssystemet Melior.

8 8 METOD DELTAGARE För den grupp som ingick i undersökningen valdes alla personer som påbörjade och fick sin psykologutredning avslutad under år Under år 2003 fanns det möjlighet att applicera resultatet i form av åtgärd, anpassad behandlingsform eller någon annan intervention baserad på psykoloutredningens resultat och åtgärdsförslag. I gruppen som undersöktes deltog således åtta utredningar av patienter, fem kvinnliga och tre manliga patienter. Tre av dem hade en personlighetsstörnings diagnos samt olika axel-i diagnoser, tre hade enbart axel-i diagnoser och två var inte diagnostiserade. Deltagarnas medelålder var 26 år (20 37 år). DESIGN I studien användes modellen för innehållanalys av text som den beskrivits av John T.E. Richardson (Richardson, 2000). TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Mallar för protokoll analys gjordes innehållande psykologutredningsrubriker ur Melior. För att ge hög kvalité läste jag och protokollförde varje journal åtta gånger.

9 9 RESULTAT OCH KOMMENTARER VÄNTETIDER OCH TID FÖR GENOMFÖRANDE AV DE NEUROPSYKOLOGISKA UTREDNINGARNA Tiden mellan första kontakten patient hade med mottagningen och tiden då frågan om en psykologisk utredning väckts/journalförts i Melior var i genomsnitt drygt 222 dagar eller mellan en och 913 dagar. Det dröjde ytterligare drygt fyra månader (130 dagar; dagar) innan själva utredningen påbörjades. Tiden från utredningens början till dess att den journalfördes, vilket kan ses som den tid det tog att genomföra själva testning, var i genomsnitt 42 dagar (14-76 dagar) eller nästan en och en halv månad. Tredje kategori visar hur lång tid tog det att avsluta och journalföra en utredning. Den fjärde tidsangivelsen, den tid det tog från utredningens avslutning till första tid på den psykiatriska mottagningen, vilket kan tas som ett mått på hur länge patienten fick vänta på återföring av resultaten och då konsekvenserna av utredningen tas, var i genomsnitt 394 dagar. Den patient som fick vänta kortast tid, i detta avseende, fick vänta nästa två månader (50 dagar) och den som fick vänta längst fick vänta tre år (1081 dagar). JOURNALFÖRING I journalföringsprogrammet Melior finns nio olika rubriker under vilka den neuropsykologiska utredningen dokumenteras, nämligen Testdatum, Uppdragsgivare, Frågeställning, Anamnes, Tidigare psykologutredning, Testsituation, Resultat, Sammanfattande bedömning och Åtgärd. Utredningarna hade dokumenterats under så gott som samtliga rubriker. Dokumentation saknades för en testning vardera för rubrikerna Anamnes och Åtgärd, men under rubriken Uppdragsgivare fanns bara en utredning dokumenterad, i detta fall en remiss från en primärvårdsmottagning. I övriga fall, alltså de som kom inifrån mottagningen, saknas dokumenteringen så man kan ifrågasätta behovet av denna rubrik. Frågeställningarna, som utreddes, gällde i de flesta fall (5 av 8) bedömning av kognitiva resurser inför den fortsatta behandlingen. I två fall ingick utredningen som ett led i en psykoterapibedömning. I båda dessa fall misstänktes att patienterna inte hade resurser för en psykodynamisk psykoterapi, vilket också bekräftades av utredningen. I ett av dessa fall, fanns en misstanke om en utvecklingsstörning. Det kunde också i detta sammanhang finnas en differentialdiagnostisk frågeställning (personlighetsstörning eller Aspergers syndrom). Den sista patienten hade insjuknat för första gången i en psykos, och för denna grupp av patienter är en utförlig utredning av kognitiva funktioner vanlig för att bedöma prognos och rehabiliteringsmöjligheter. I tre fall återfördes resultatet till kommunens handläggare av stöd enligt Lagen om Särskild Stöd (LSS). Patienten, som fick en Asperger-diagnos, remitterades vidare till en specialmottagning för denna grupp av patienter. ETT ÅR EFTER AVSLUTAD UTREDNING Ett år efter testningen hade sju av åtta patienter blivit informerade om utredningens resultat. Men samtliga patienter hade kommit i åtnjutande av åtgärder som baserats på utredningen.

10 10 SLUTSATSER SAMLINGSRUBRIKER I JOURNALFÖRINGSPROGRAMMET I bara ett fall av åtta används rubriken Uppdragsgivare. Detta medför att resultatet av utredningen och åtgärdsförslaget inte kan riktas mot en specifik behandlare utan utgör ett underlag i de samtal och konferenser som rör patienten. Det är en uppenbar brist som försvårar uppföljnings arbete på mottagningen och dessutom kan även definieras i termer av ansvar. Vem som har ansvar för att åtgärder och rekommendationer från utredningen genomförs? Många utredningar utförs som en kartläggning av kognitiva funktioner och nivåbedömning, vilket har sitt påtagliga värde. Dock är det önskvärt att antalet utredningar med specifika frågeställningen ökar. Funktionsbedömning, kognitiv dysfunktion eller bedömningen av den intellektuella nivån är några exempel på oklara formuleringen av frågeställningen. En mer specifik frågeformulering kan avsevärt förbättra möjligheterna att föreslå behandling, specifik träning eller andra åtgärder. Dessa frågeställningar kan vara uppmärksamhets- och koncentrationsproblem, inlärnings- och minnesstörningar, perceptionssvårigheter, samt problem med initiering, planering, problemlösning, målinriktning och utvärdering i beteende kan ofta kräva specifik bedömning och åtgärdsförslag. Enligt Celsing (Celsing, 2005) ska det vara psykologernas ansvar att specifikt definiera frågeställningen. Anamnes vid neuropsykologisk testning (se bilaga 1) har gjorts i sju av åtta utredningar hade rubriken Anamnes använts. Denna rubrik är av särskilt betydelse eftersom anamnes inför en neuropsykologisk utredning innehåller specifika uppgifter som är av vikt för just utredningen och inte för psykiatrisk problematik i övrigt (bilaga?) Rubrikerna Tidigare psykologutredningar, Testsituation, Resultat och Sammanfattande bedömning hade använts i samtliga utredningar. Rubriken Åtgärd hade använts i de flesta fall oftast åtföljda av rekommendationer om jag-stärkande samtal eller liknande. Även här skulle mer specifika eller detaljerade instruktionen eller förslag till åtgärder vara önskvärda. Särskilt om dem riktas mot uppdragsgivare. VÄNTETIDER Ett år efter avslutad utredning hade sju av åtta patienter fått resultatet av sin utredning återförd. I samtliga fall var patientansvarig läkare (PAL) eller patientansvarig person (PAP) med då resultatet presenterades till patienten, vilket är i enighet med rådande rekommendationer från Neuropsykologiska utredningsteamet från Karolinska universitetssjukhuset. Samtliga patienten fick vård i enighet med vårdöverenskommelsen om psykiatriskt vård för Slutsatsen är att det finns en paritet mellan tiden som investerades i en neuropsykologisk utredning och senare åtgärder. Tid och arbete som satsas på att göra en neuropsykologisk utredning är väl investerade sett i ett längre perspektiv, även om omedelbara insatser inte tydligt kan kopplas till neuropsykologiska utredningen. Här kan alla patientkategorier komma ifråga för utredning. Särskilt viktigt är det att tidigt utreda och bedöma eftersom psykiatriska patienter ofta har nedsatta eller begränsade kognitiva funktioner som ett inslag i sjukdomen. Den neuropsykologiska utredningen kan ge förståelse och insikt i hur symtomen kan ha uppkommit och hur de vidmakthålls. Om funktionsnedsättning är primär eller sekundär till sjukdomen är alltid en viktig fråga, som kanske kan besvaras med en neuropsykologisk utredning. Vikten av att göra neuropsykologiska utredningen i ett tidigt skede kan relateras till väntetider på Mörby psykiatriska mottagningen. I genomsnitt tar det mer än 200 dagar för att frågan om en neuropsykologisk utredning ska väckas. Om man lägger till de dryga 100 dagar som patienten sedan igenomsnitt får vänta för att påbörja en utredning från den dagen utredningen nämns för första gången i journalen är väntetiden nästan ett år eller exakt 351 dagar från dagen patienten hade första kontakten med mottagningen. Med tanke på att det tar i snitt en och en halv månad för att genomgöra en utredning, ter sig vän-

11 tetiderna orimligt långa. Varför det är på detta vis är en viktig fråga, som författare av denna studie inte hittat en rimlig förklaring till. Med en skillnad mellan en och 913 dagar och statistisk underlag av bara åtta patienter kan slutsatserna vara alltför osäkra. Förändrade rutiner på mottagningen där psykologer ska ha ansvar för att väcka frågan i tidigare skede kanske kan reducera tider avsevärt. Men då ställs frågan om uppdragsgivare: Ska psykologer uppmärksamma uppdragsgivaren på behovet eller själva formulera en mer specifik frågeställning? Eller finns det andra alternativ som skulle kunna förkorta väntetiden för en neuropsykologisk utredning för patienter med psykiatrisk problematik? 11

12 12 DISKUSSION En kvalitativ undersökning är till sin natur subjektiv. Det var jag, författaren, som sammanställde materialet, gjorde tolkningar som sedan presenterades för läsaren. Jag har försökt att undvika tolkningar i resultatredovisningen, men det ska inte glömmas bort att det var jag som sorterade och botaniserade i journalerna och tolkade interventioner, behandlingsformer osv. Detta gör att framställningen ändå blir subjektiv. Under tiden då rapporten skrevs, tjänstgjorde jag som klinisk psykolog. Skillnaden mellan forskning och klinisk verksamhet blev då ännu mer påtaglig. Som forskare utgår man från teoretiska konstruktioner, representationer av den verklighet, som kliniker jobbar i. Från dessa konstruktioner försökte jag utveckla en teknik som skulle möjliggöra för mig att utvärdera och sedan komma med förslag till förbättringar i verkligheten. Min konstruktion var då datorjournalen Melior. Snart blev det uppenbart för mig att det som dokumenteras i journalen bara är en bråkdel av det som sker i den kliniska verkligheten. Alla små samtal i korridoren, informella samråd mellan behandlare, alla beslut och överväganden, som inte förs in i journalen utan bara genomförs utan att dokumenteras, är bara en del av verkligheten, som inte kunde studeras med de tekniker jag har använt mig av. En enkät som vänder sig både till personalen och patienter skulle ge fördjupad kunskap och bättre förståelse av resultaten. Även det statistiska underlaget av bara åtta personer kan ifrågasättas. Året förre eller efter kunde det handla om flera eller färre patienter. Väntetider kunde se helt annorlunda ut. Verkligheten kunde se helt annorlunda ut än det som kunde extraheras ur en datajournal. En patient kunde behandlas i många månader innan behovet för en neuropsykologisk utredning formulerades och verkställdes.

13 13 REFERENSER American Psychiatric Association. (1994) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM- IV). Washington D.C.: American Psychiatric Press. Bartfai, A., Nyman, H., & Stegmann, B. (1994) WAIS-R. Översättning och bearbetning av Wechsler Adult Intelligence Scale - Revised (WAIS-R). Stockholm: Psykologiförlaget. Basso, M. R., Nasrallah, H. A., Olson, S. C., & Bornstein, R. A. (1998) Neuropsychological correlates of negative, disorganized and psychotic symptoms in schizophrenia. Schizophrenia Research, 31, Bennet-Levy, J., Klein-Boonschate, M. A., Batchelor, J., McCarter, R., & Walton, N. (1994) Encounters with Anna Thompson: the consumer's experience of neuropsychological assessment. Clinical Neuropsychologist, 8, Celsing, G. (2005) Personlig kommunikation. Chapman, J. (1966) The early symptoms of schizophrenia. British Journal of Psychiatry, 112, Heaton, R. K., Chelune, G. J., Talley, J. L., Kay, G. G., & Curtiss, G. (1993) Wisconsin Card Sorting Test. Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. Karlsson, B. (2005) Lezak, M. D. (1995) Neuropsychological assessment (3 ed.). New York, Oxford: Oxford University Press. Nyman, H. (1999) Claeson-Dahls test för inlärning och minne. Reviderad version. Stockholm: Psykologiförlaget. Nyman, H. (2004) Richardson, J. T. E. (2000) Handbook of Qualitative Research Methods. Blackwell. Wechsler, D. (1981) Wechsler Adult Intelligence Test - Revised. The Psychological Corporation.

14 14 Bilaga Anamnes Vid neuropsykologisk testning -förslag på frågor att ställa i inledandesamtal 1. Symtom Upplevda förändringar, sen när, plötsligt eller smygande, minne, koncentration, blir du lättare störd, lättare irriterad, förlägger du saker, glömmer du bort vart du är på väg, har du svårt att hitta ord, händer det att du säger något annat än det du tänkt, hänger du med i radio och tidning, minns du efteråt vad du läst och hört, hur går det att konversera i större sällskap, ljud- och ljuskänslighet, svårt att byta arbetsuppgifter, hur går det att köra bil, tycker dina närmaste att du förändrats. 2. Trauma Skallskada, bilolycka, medvetslöshet - längd. 3. Sjukdomar Infektion eller inflammation i hjärnan, förlossningsskada, tics, annan ovanlig sjukdom. 4. Utvecklingssvårigheter Satt, gick eller talade sent, är eller varit klumpig, tyckte dina föräldrar att du var ett besvärligt barn, sökt hjälp för dig när. 5. Skolgång, värnplikt, arbetsliv, intressen Svårigheter vid skolstart, gick det som förväntat att lära sig läsa och skriva, specialklass, modersmål, hur var det i skolan, kompisar, bästa och sämsta ämnen, genomsnittsbetyg, gymnasielinje, eftergymnasial utbildning, placering under värnplikt, befälsuttagen, typ av arbete och arbetsuppgifter, intellektuella eller andraintressen, läser böcker den sist lästa, ensidiga eller överskuggande intressen, uthållighet vad det gäller intressen. 6. Självbild Hur ser du på dig själv som person, tillgångar och resurser, svaga sidor, pat:s insikt och realism i ovanstående. 7. Hänthet, syn, hörsel, motorik Några enkla saker jag behöver veta innan vi sätter igång, hör och ser du bra, glasögon, vilken hand skriver, sparkar, kastar du, skär bröd, vänsterhänthet bland syskon och föräldrar Arbetsgruppen för basbatteri NÖSO Vuxenpsykiatri

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Skrifter från Barn- och Ungdomspsykiatrin nummer

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna? Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Läs mer

Utvärdering av SLÖP-modellen

Utvärdering av SLÖP-modellen Utvärdering av SLÖP-modellen Integrerad sluten- och öppenvård i psykosvård Trygghet Tillgänglighet Meningsfullhet Nödvändighet Psykiatri Östra Annika Söderlund Utvärdering av SLÖP-modellen. Integrerad

Läs mer

Slutversion. språkgranskad. Det jag saknar är tid och resurser

Slutversion. språkgranskad. Det jag saknar är tid och resurser Hälsouniversitetet Arbetsterapeutprogrammet Slutversion språkgranskad Det jag saknar är tid och resurser Enkätstudie om arbetsterapeuters förskrivning av kognitiva hjälpmedel till personer med psykisk

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT?

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? En undersökning bland chefer i Region Skåne med erfarenhet av systemiska möten Författare Ingrid Ainalem Ingrid Hjalmarson Hilkka Linnarsson Utvecklingscentrum, Region Skåne

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Min dotter sov bort sin skolgång

Min dotter sov bort sin skolgång 1 Krysmyntha Sjödin Stockholms Universitet Psykologiska Institutionen Min dotter sov bort sin skolgång - Om föräldrars upplevelse av stöd vid långvarig skolfrånvaro. Krysmyntha Sjödin Examensuppsats 15

Läs mer

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Arbetsterapeututbildningen, 180 hp Vårterminen 2009 LIU- ISV/AT-C 09/019--SE Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen

Läs mer

tid, tålamod och tillit

tid, tålamod och tillit tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar Redaktör: Joakim Tranquist tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer