HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM"

Transkript

1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1(6) meddelad i Stockholm den 26 juni 2015 KLAGANDE Sven-Inge Sandberg Kyrkogårdsgatan Borås Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 19 november 2014 i mål nr , se bilaga SAKEN Rätt att ta del av allmän handling HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet. BAKGRUND Sven-Inge Sandberg begärde hos Borås Energi och Miljö AB (bolaget) att bl.a. fa kopior av verkställande direktörens utgående e-postmeddelanden för vissa tidsperioder som fanns lagrade som backup-filer på bolagets server. E-postmeddelandena lämnades inte ut med motiveringen att meddelandena endast fanns på s.k. back up-band och därmed inte utgjorde allmänna handlingar. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2293 Birger Jarls torg måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:30

2 DOM Mål nr Kammarrätten i Jönköping avslog Sven-Inge Sandbergs överklagade av beslutet i de delar som omfattas av hans överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen. YRKANDE M.M. Sven-Inge Sandberg fullföljer sin talan och anför bl.a. följande. Tanken med införandet av 2 kap. 10 andra stycket tryckfrihetsförordningen var inte att undanta handlingar från allmänhetens insyn i de fall handlingar raderats i strid med gällande instruktioner i syfte att undandra allmänheten insyn. För det fall kammarrättens tillämpning av undantaget är korrekt medför detta att allmänhetens rätt att få del av offentliga handlingar blir illusorisk då en myndighet som inte önskar att allmänheten ska få del av en offentlig handling effektivt kan förhindra detta genom att radera informationen. Kammarrättens tillämpning av undantaget står i strid med uttalanden i förarbetena och leder till ett orimligt resultat med vittgående konsekvenser för allmänhetens möjlighet till insyn i offentliga verksamheter. Av förarbetena framgår att undantaget enbart är avsett att omfatta handlingar som förvaras i syfte att återskapa information som gått förlorad på grund av tekniska fel, sabotage, extraordinära händelser som brand eller översvämning etc. (prop. 2009/10:58 s. 25). SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Frågan i målet För att ta ställning till om de begärda handlingarna kan lämnas ut har Högsta förvaltningsdomstolen att pröva om en handlings karaktär av säkerhetskopia ändras till följd av att originalhandlingen raderats i strid med de gallringsföreskrifter som gäller för myndigheten. Rättslig reglering m. m. Med handling förstås enligt 2 kap. 3 första stycket tryckfrihetsförordningen framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på

3 DOM Mål nr annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Där anges vidare att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 6 eller 7 är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten. Som allmän handling anses enligt 2 kap. 10 andra stycket tryckfrihetsförordningen inte handling som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa information som har gått förlorad i en myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information (säkerhetskopia). Undantaget för säkerhetskopior infördes 2011 och syftar till att hindra att kravet på offentlighet leder till att myndigheterna inte kan bedriva sin verksamhet på ett effektivt och rättssäkert sätt (prop. 2009/10:58 s. 17). I förarbetena uttalas vidare att i de fall en allmän handling i sin ursprungliga form har gallrats i enlighet med tillämpliga föreskrifter kan det inte anses kvarstå något allmänt intresse av insyn i fråga om innehållet i den gallrade handlingen. Endast om material från en säkerhetskopia återförs och blir en del av myndighetens ordinarie verksamhet finns det ett allmänt intresse av att kunna ta del av informationen (a. prop. s. 19). Undantaget är enbart avsett att omfatta handlingar som förvaras i syfte att återskapa information som gått förlorad på grund av tekniska fel, sabotage, extraordinära händelser som brand eller översvämning etc., dvs. det ska vara fråga om en ofrivillig förlust av information (a. prop. s. 25). Om informationen t.ex. av misstag har raderats i den ordinarie verksamheten men finns kvar i en säkerhetskopia - som förvaras uteslutande i syfte att säkra ITdriften - måste det emellertid anses rimligt att informationen kan hämtas tillbaka utan att det får till följd att all den lagrade informationen faller utanför undantaget eller att syftet med förvaringen av säkerhetskopian anses ha ändrats (a. prop. s. 26). Några remissinstanser ansåg att det borde införas en skyldighet för myndigheter att använda säkerhetskopior för att återskapa handlingar i verksamhetsmiljön om de förstörts genom ett tekniskt missöde. Regeringen förutsatte dock att en

4 DOM Mål nr myndighet, när det finns skäl för det, återskapar information som har gått förlorad och ansåg därför att det inte fanns något behov av att reglera detta särskilt (a. prop. s. 27). Högsta förvaltningsdomstolens bedömning Bolaget har uppgett att de handlingar som begärs utlämnade inte finns kvar i dess ordinarie system för informationsbehandling utan endast som säkerhetskopior på s.k. back up-band. Enligt Sven-Inge Sandberg har de originalhandlmgar som han begärt utlämnade raderats i strid med gällande gallringsföreskrifter. Av utredningen i målet framgår inte annat än att så sannolikt är fallet. 1 målet finns inte något som motsäger att bolagets syfte med förvaringen när handlingarna säkerhetskopierades var att kunna återskapa informationen om den skulle gå förlorad i bolagets ordinarie system. Säkerhetskopiorna av de handlingar som målet gäller var således i enlighet med 2 kap. 10 andra stycket tryckfrihetsförordningen vid den tidpunkten inte allmänna handlingar. Fråga uppkommer därmed om en säkerhetskopia blir en allmän handling till följd av att originalhandlingen felaktigt raderats. En handling som har skapats inom en myndighet och förvaras där blir enligt 2 kap. 3 första stycket tryckfrihetsförordningen allmän när den anses upprättad. Om handlingen inte expedieras upprättas den enligt 7 första stycket genom att det ärende som den hänför sig till slutbehandlas eller, om den inte hänför sig till ett ärende, genom att den justeras eller på annat sätt färdigställs. En handling med information från en säkerhetskopia kan enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening inte anses upprättad innan den finns i myndighetens ordinarie system för informationsbehandling. Säkerhetskopians

5 DOM Mål nr status som en icke allmän handling forändras således inte redan till följd av att originalhandlingen raderas. Vid denna bedömning saknar det betydelse om raderingen skett på föreskrivet sätt eller i strid med gällande gallringsföreskrifter. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar emellertid vidare att en utgångspunkt för den reform som reglerar säkerhetskopiors rättsliga status var att ITutvecklingen inom statsförvaltningen inte fick leda till en försvagning av offentlighetsprincipen. Det innebar dock inte, uttalades det vidare, att all information bör vara tillgänglig för allmänheten, trots att den i och för sig är tekniskt möjlig att tillgå (a. prop. s. 17). Dessa båda aspekter låter sig normalt också väl förenas. Så länge en allmän handling förvaras i det ordinarie systemet kan den på vanligt sätt bli föremål för insyn. När det däremot gäller en samtidigt existerande säkerhetskopia av denna handling finns inte något berättigat insynsintresse. Likaså gäller att när en allmän handling i det ordinarie systemet har gallrats i enlighet med gällande föreskrifter finns det inte heller något berättigat intresse av insyn i den säkerhetskopia som kan finnas kvar. Om emellertid en allmän handling kommit att raderas i strid med gällande gallringsföreskrifter kan insynsintresset inte tillgodoses med mindre än att informationen återförs från säkerhetskopieringen till myndighetens ordinarie system. Därigenom återskapas den allmänna handlingen och frågan om dess utlämnande kan prövas. Med hänsyn till de intressen som bär upp regleringen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen får en myndighet, när en enskild begär att få ta del av en allmän handling som felaktigt raderats i myndighetens ordinarie system, anses ha en principiell skyldighet att så långt möjligt återskapa handlingen från det säkerhetskopierade materialet. Att så skulle ske förutsattes också av lagstiftaren som därför valde att inte reglera detta särskilt.

6 DOM Mål nr En begäran om att fa ta del av en handling som enbart finns som säkerhetskopia kan emellertid inte bifallas. Sven-Inge Sandbergs överklagade ska därför avslås. I avgörandet har deltagit j ustitieråden Mats Melin, Eskil Nord, Elisabeth Rynning, Inga-Lill Askersjö och Mari Andersson. Målet har föredragits av justitiesekreteraren Elin Kristensson.

7 Aktbilaga KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning l Meddelad i Jönköping Mål nr JLJU. KLAGANDE Sven-Inge Sandberg Kyrkogårdsgatan 17 Lgh Borås ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Borås Energi och Miljö AB:s beslut den 19 maj 2014, dnr BEM /1, se bilaga A, samt Borås Energi och Miljö AB:s beslut den 22 maj 2014, dnr BEM /3, se bilaga B SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 1. Kammarrätten"bifaller överklagandet av beslutet den 19 maj 2014 delvis och beslutar att vissa delar av handlingarna ska lämnas ut. Utlämnandet sker genom kammarrättens försorg. 2. Kammarrätten avslår överklagandet av beslutet den 22 maj Klaganden/ombudet Motparten/ombudet Försäkringskassan Förvaltningsrätten Socialstyrelsen För kännedom För åtgärd För delgivning Dok.Idl63211 Postadress Box Jönköping Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid SlottsgatanS (vx) måndag-fredag E-post: 08:00-16:00 wvvw.kammarrattenijonkoping.domstol.se

8 KAMMARRÄTTEN IJÖNKÖPING Avdelning l DOM Mål nr YRKAJTOEN Sven-Inge Sandberg yrkar i första hand att besluten ska undanröjas. I andra hand vidhåller han sin begäran avseende promemorior och utredningar samt yrkar att kammarrätten beslutar att den verkställande direktören (VD) Gunnar Peters skickade e-postmeddelanden, som finns på backupband, utgör allmänna handlingar. Borås Energi och Miljö AB (BEM) avstyrker bifall till överklagandet. VAD SOM BAR ANFÖRTS Sven-Inge Sandberg Det går inte att utläsa att Gunnar Peters är behörig att fatta beslut i sekretessfrågor. Det är bolagets styrelse som är behörig att fatta sådana beslut. När det gäller beslutet den 19 maj 2014 är BEM:s skäl för att besluta om sekretess allmänt hållna och utgör inte tillräcklig grund för antagandet att ett utlämnande av handlingarna skulle medföra ekonomisk skada för bolaget. Under alla förhållanden kan handlingarna i sin helhet inte innehålla uppgifter av känslig ekonomisk natur. Skäl föreligger därför i första hand att lämna ut handlingarna i sin helhet, i andra hand att uppgifter av känslig ekonomisk natur utelämnas. Vad avser beslutet den 22 maj 2014 har Gunnar Peters e-post-utkorg raderats medvetet för den tid som efterfrågats. Då Gunnar Peters utkorg inte har gått förlorad på grund av tekniska fel, sabotage, extraordinära händelser som brand eller översvämning etc. omfattas-inte dennes e-post-utkorg som finns lagrad i bolagets backup av undantaget i 2 kap. 10 tryckfrihetsför-.ordningen, TF, och utgör därför allmän handling.

9 KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning l DOM Mål nr BEM Det finns två tillgängliga instruktioner för den verkställande direktören som utpekar denne som behörig att fatta beslut om utlämnande av allmän handling i enlighet med 6 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Samtliga promemorior i beslutet den 19 maj 2014 innehåller material av känslig ekonomisk natur som enligt 19 kap. 3 OSL inte kan lämnas ut, då ett röjande av uppgifterna kan skada bolaget ekonomiskt. Bestämmelsen är tillämplig då det rör sig om uppgifter som hänför sig till ärende om förvärv av egendom samt tjänst och det finns anledningar att anta att BEM lider skada om uppgifterna om dessa promemorior/utredningar röjs. Skadan består i att BEM: s ställning som beställarpart skulle försämras vid kommande anbudsförfaranden, förhandlingar och eventuella överprövningar av upphandlingar. Någon möjlighet att lämna ut vissa delar av de begärda handlingarna föreligger inte, eftersom det inte förekommer några allmänt hållna uppgifter i handlingarna. Tvärtom innehåller promemoriorna genomgående och i alla delar uppgifter av känslig ekonomisk natur för vilka ett röjande skulle innebära att BEM lider ekonomisk skada. Under alla förhållanden ska uppgifterna i handlingarna omfattas av sekretess enligt 19 kap. l OSL, eftersom det är fråga om uppgifter om BEM:s affärs- och driftsförhållanden och någon som driver likartad rörelse och konkurrerar med BEM kan antas gynnas på bolagets bekostnad om uppgifterna röjs. Som exempel kan nämnas att BEM verkar på den svenska avfallsmarknaden. Det är allmänt känt att det råder hård konkurrens på den marknaden, där det finns såväl privata aktörer som andra offentligt styrda bolag. För att BEM ska kunna konkurrera med dessa aktörer måste villkoren och förutsättningarna för samtliga aktörer vara väsentligen lika. Även andra känsliga uppgifter angående BEM:s affärs- och driftsförhållanden av betydelse för såväl historiska som nuvarande och framtida investe-

10 KAMMARRÄTTEN IJÖNKÖPING Avdelning l DOM Mål nr ringar går att utläsa ur materialet. Det framgår t.ex. delar av BEM:s strategier och kommersiella överväganden samt planer som ger en bild av framtida affärsstrategier. Ett utlämnande av dessa uppgifter skulle vara till stor skada för bolaget. Angående e-postmeddelanden som omfattas av beslutet den 22 rnaj 2014 och som finns på backupband är dessa enligt 2 kap. 10 andra stycket TF inte allmänna handlingar om syftet endast är att kunna återskapa information. BEM har inte för avsikt att använda informationen på backupbanden på annat sätt och har inte heller använt backupen för att återskapa de efterfrågade e-postmeddelandena. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Vid tillämpning av OSL och bestämmelserna om rätt att ta del av allmän handling i TF jämställs enligt 2 kap. 3 OSL aktiebolag där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande med myndigheter. Borås kommun utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över BEM och bolaget ska därmed jämställas med myndighet vid tillämpning av aktuella bestämmelser. Behörighet att fatta beslut En VD i ett kommunalt bolag får enligt kammarrättens mening redan med stöd av 8 kap. 4 och 29 aktiebolagslagen (2005:551) anses ha behörighet att på bolagets vägnar besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling (jämför t.ex. kammarrättens dom den 11 augusti 2009 i mål nr ). Därtill har VD enligt punkt 17 i Instruktioner för verkställande direktör i Borås Energi och Miljö AB (antagna ) rätt att fatta beslut om utlämnande av allmän handling. Gunnar Peters har således varit behörig att fatta de överklagade besluten.

11 KAMMARRÄTTEN IJÖNKÖPING Avdelning l DOM Mål nr Beslutet den 19 maj 2014 Enligt 19 kap. l första stycket OSL, gäller sekretess i en myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- eller driftsförhållanden, om det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. Av 19 kap. 3 första stycket OSL, framgår att sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. I 2 kap. 12 första stycket TF anges att om handling inte kan tillhandahållas utan att sådan del därav som inte far lämnas ut röjs, ska den i övriga delar göras tillgänglig. De aktuella handlingarna har tagits fram av Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB på uppdrag av BEM. Enligt kammarrättens mening innehåller handlingarna uppgifter som typiskt sett omfattas av sekretess enligt 19 kap. l och 3 OSL. Kammarrätten anser dock att sådant som allmänt hållna uppgifter om BEM:s verksamhet och organisation, genomgång av lagar och rättspraxis, uppgifter om Konkurrenskommissionen och rubriker kan lämnas ut då det inte kan antas medföra någon skada för det allmänna och inte heller att någon som driver likartad rörelse gynnas på BEM:s bekostnad om uppgifterna röjs. Handlingarna ska därför lämnas ut i vissa delar. Utlämnandet ska ske genom kammarrättens försorg. Beslutet den 22 maj 2014 Enligt 2 kap. 3 TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och den är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Av 2 kap. 10 andra stycket TF framgår att som allmän handling anses inte handling som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa in-

12 KAMMARRÄTTEN IJÖNKÖPING Avdelning l DOM Mål nr formation som har gått förlorad i en myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information (säkerhetskopia). I förarbetena till den sistnämnda bestämmelsen (prop. 2009/10:58 sid. 26) uttalas att det inte bör vara möjligt för en myndighet att lagra och använda information från en säkerhetskopia för andra ändamål än för att återskapa information som gått förlorad på grund av t.ex. systemhaveri för att säkerhetskopian ska omfattas av undantaget från att vara en allmän handling. Om det finns en avsikt att informationen ska kunna användas även för andra ändamål kommer säkerhetskopian inte att omfattas av undantaget. Den aktuella bestämmelsen innebär att säkerhetskopior undantas från begreppet allmän handling. Endast handlingar som förvaras i syfte att återskapa information som gått förlorad på grund tekniska fel, sabotage, extraordinära händelser etc. omfattas av undantaget. Det är således syftet med förvaringen som är avgörande för regelns tillämplighet. De handlingar som Sven-Inge Sandberg har begärt att få ta del av består av e-postmeddelanden som har raderats. Sven-Inge Sandberg påstår att de avsiktligt raderats sedan han begärt att få ta del av dem. Enligt BEM finns e- postmeddelandena lagrade på backupband. Syftet med den förvaringen anges vara att kunna återskapa handling som gått förlorad på grund av t.ex. systemhaveri. Det har inte framkommit något som talar för att den förva- -v ringen är avsedd för andra ändamål. De backupband vari de raderade e- postmeddelandena finns lagrade utgör således en sådan säkerhetskopia som avses i 2 kap. 10 andra stycket TF och de är därför inte att anse som allmänna handlingar. Huruvida e-postmeddelandena avsiktligt har raderats har inte någon betydelse för den bedömningen. Eftersom säkerhetskopian inte är en allmän handling kan innehållet i den inte lämnas ut och överklagandet ska därför avslås i denna del.

13 KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning l DOM Mål nr [UR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga C (formulär 2). Anna Flyme Ahlstrand referent ^Ernilia Franke Föredragande: Helen Landström

14 A BORRS SveMnge Sandberg Rosengrens Advokatbyrå.Österlånggatan Borås Advokaten Sven-Inge Sandberg har begärt att få ut handlingar enligt följande: 1. Faktura nr A. Promemoria avseende frågan om Borås kommun är skyldig att i enlighet med bestämmelserna om offentlig upphandling upphandla avfallstjänster från Borås Energi och Miljö, Promemorian har översänts till Gunnar Peters den 29 november B. E-post korrespondens mellan Gunnar Peters/annan anställd hos Borås Energi och Miljö AB och Manhheimer'Swartling Advokatbyrå med anledning av promemorian, Beslut: Borås Energi och MiJjö AB finneratt aktueh promemoria innefattar materia! av känslig ekonomisk natur som enligt 19 kap, 3 Offentlighets- och Sekretesslagen (20.09:400) OSL inte kan lämnas ut då ett röjande av uppgifterna kan skada bolaget ekonomiskt, E-post korrespondensen kan inte återfinnas då precisering till datum och person saknas. 2. Faktura nr A. Promemoria avseende rättsliga överväganden angående möjligheten att göra avsteg från ett gällande ramavtal för avrop av tjänster som är av större omfattning. Promemorian är upprättad i e-post format. i o-h Kiijo J-.B ssflms s Vésvcrisiss- 15 (icr.ia-), SotsclieftRV <Sl C^AIkä-:, to s?a* 171S, SOi O EÄrSs f hnrasiri ss

15 BORAS S. E-post korrespondens.rnetlän. Gunnar Peters/annan, anställd hos Borås Energi och Miljö AB och Mannheimer Swartling Advokatbyrå med anledning av promemorian. Beslut: Borås Energi och MiiJjö AB' finner ätt aktuell promemoria innefattar material av känslig ekonomisk natur som enligt 19 kap. 3.Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400) OSL inte kan lä.mnas ut dl ett röjande av uppgifterna kan skada.bolaget ekonomiskt. E-post korrespondensen kan inte återfinnas då'precisering ttll datum och person saknas. 3. Faktura nr Ä. Promemoria rörande frågan om det finns några.möjligheter för Borås Energi och Miljö AB att undgå en offentlig upphandling avseende visst ITsystem. S. E-post korrespondens mellan Gunnar Peters/annan anställd hos Borås Energi och Miljö AB och Mannheimer Swartling Advokatbyrå med anledning av promemorian. Beslut: Borås Energj och MHjö AB finner att aktuell.promemoria innefattar material av känslig.ekonomisk natur söm enmgt 19 kap. 3 Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400). OSL inte kan lämnas ut dl ett röjande av 'uppgifterna kan skada bolaget ekonomiskt C-post korrespondensen kan inte återfinnas då precisering till datum och person saknas. 4. Faktura nr 2Q A. Utredning angående möjligheten ätt (enligt fjärrvär.mélagen) inom ramen för ett anbudsförfarande avseende leverans av värme och biogas till busstrafiken i Borås underprissätta leverans av fjärrvärme medan leverans av biogas överprissätts. B. E-post korrespondens mellan Gunnar Peters/annan anställd hos Borås Energi och Miljö AB och Mannheimer Swartling Advokatbyrå med anledning av promemorian. C. E-post korrespondens mellan Gunnar Peters/ annan anställd hos Borås Energi och Miljö AB och Borås Lokaltrafik AB med anledning av promemorian. Beslut: Boris Energi och Miljö AB finner ätt aktuell promemoria innefattar material av känslig ekonomisk natur som enligt 19 kap. 3 Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400) OSL inte kan lämnas tit'då ett röjande av uppgifterna kan skada bolaget ekonomiskt. E-post korrespondensen kan inte återfinnas då precisering till datum och person saknas. 5. Faktura nr A, Utredning med anledning av Konkurrenskommissionens rapport avseende kommunens inköp av avfellstfänster. Enräs Energi och MiijS AB esäsäites VäStefäii?? 10 (kwtao, Solsctst RV ti. (avtebs&tl, lar,&-; Pci-äAas gös 171 J, SOI 17 Brri» *.f i i«,-:, r:,,,»; ;,mbiikboiii n nr rsiri7;5««n Ifmär i Bsjif lsä} h «ä A l

16 BORRS B. E-post korrespondens mellan Gunnar Peters/annan anställd hos Borås Energi och Miljö AB och Mannheimer Swartl-ing Advokatbyrå med anledning av utredningen. Beslut: Borås Energi och Miljö AB finner att aktuell utredning innefattar material av känslig ekonomisk natur som enligt 19 kap. 3 Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400) ÖSL inte kan lämnas ut da ett röjande av uppgifterna kan skada bolaget ekonomiskt. E-post korrespondensen kan inte återfinnas då precisering tifl datum och person saknas. Bori nar Peters s Energi och ÖAB Information om överklagande Borås Energi och Miljö beslut om att inte lämna ut allmän handling kan överklagas skriftligt till Kammarrätten i Jönköping. Överklagandet ska skickas till Borås Energi och Miljö AB inom tre veckor från det att ni fått dd av beslutet. Överklagande som kommer senare än tre veckor kan i : nte prövas. I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Ni bör också ange varför n! anser att beslutet ska ändras. O'.cio'~'f'i, So

17 Sven-Inge Sandberg Rosengrens Advokatbyrå Österlånggatan Borås Beslut om utfåendé av allmän handling Advokaten Sven-Inge Sandberg har begärt att få ut handlingar enligt följande: Gunnar Peters utgående e-post för de tidsperioder jag begärt att få det av finns lagrad som backupfiler på bolagets server. Jag ber er därför att skyndsamt ta fram backupfilerna och översända dessa til! rnig, Beslut: Borås EnergJ och Miljö AB finner att äktueh e-post för perioderna maj - december 2012, januari - maj 2013 och augusti - oktober 2013 inte kan lämnas tit då e-postmeddelandena endast finns på s.k. back-up band och därmed Inte utgör allmänna handlingar enligt 2 kap. 10 Tryckfrihetsförordningen. lt-a *:*>> nar Peters VD Energi och Miljö AB \, Sorå.5 Ensrpi och Hi!j5 A5 ^sä>i'5ö;-as5 v^e^lr.:^ 10 («0:i?ir), 5i,-55C^.fi F.v' 4! (3vf5!;&5n!. koruc'} P?st?öre; VJye^C-33 X SI OS JfanÄfriiw IT 00 faj E-f OK kwkssfcorzsim.m Ofs w 55SSi7 55vQ 2o.^ 17t3 ; 501 i? Sara tecä,- i S-^rls Sfai^u kvww. b O i"2 S 3

18 BORAS Information om överklagande Borås Energi- och MHjö AB.:s beslut om att inte lämna ut allmän handling kan Överklagas skriftligt till Kammarrätten i lönköping. Överklagandet ska skickas till Baras Energi och Miljö AB krom tre veckor från det att ni fått del av besfutet. Överklagande som kommer senare än tre veckor kan inte prövas. I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Ni bor också ange varför rii anser att beslutet ska ändras. l ti i m I m m w U, Saras Energi och Miljö A3 v-éstsrfsftaa 10 (kontor), Ssteiösn P-V 4i CövfaKsa-iI, koftiur) PyKs-srzs* 6cx 1713, 501 I/ Sc^ås V5.-{^ 023 is SI 00 rtenticz ter 020 SV l? Co Fix 033 3S 71 S L -C Si feurdqpii-nrss-srrf.ss Org W 555S27-S&90 JrsQ*r i S^rå? 3tS-J«i'!U2 A3 v w «v.b orssem. s

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

DOM 2013-11-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-28 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 DOM 2013-11-28 Meddelad i Stockholm Sida l (4) Mål nr 6510-13 KLAGANDE Kenneth Samuelsson Ombud: Advokaterna Ulf Isaksson och Jenny Nilsson Box 16097 103 22 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-01-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-01-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-01-08 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7526-13 KLAGANDE Annie Hellquist Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Kritik mot Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, som bl.a. avtalat bort rätten till insyn i ett tjänstetillsättningsärende

Kritik mot Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, som bl.a. avtalat bort rätten till insyn i ett tjänstetillsättningsärende BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2014-01-23 Dnr 3529-2012 Sid 1 (8) Kritik mot Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, som bl.a. avtalat bort rätten till insyn i ett tjänstetillsättningsärende

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

Kristina Svahn Starrsjö (Justitiedepartementet)

Kristina Svahn Starrsjö (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Säkerhetskopiors rättsliga status Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2009 Tobias Billström Kristina Svahn Starrsjö (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Läkemedelsverkets beslut den 2 januari 2013 i ärende nr 585:2012/515694, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Läkemedelsverkets beslut den 2 januari 2013 i ärende nr 585:2012/515694, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (2) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^PlA/T JLHJ1V1 Mål nr 329-13 Avdelning 6 2013-03-18 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Kristina Lagerström Sveriges Television AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Läkemedelsverkets

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1317-2013 Förvaltningsrätten i Uppsala Box 1853 751 48 Uppsala Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 28 februari 2012 KLAGANDE Skandinaviska Enskilda Banken AB Ombud: Advokat Peter Nordquist Silvergränd 9 187 44 Täby MOTPART Skatteverket

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

Sida l (7) KAMMARRÄTTEN FM^A/T Mål nr 2646-10 I STOCKHOLM L/WvL Avdelning 03 2011-07-11 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Näps Sweden AB, 556326-5338

Sida l (7) KAMMARRÄTTEN FM^A/T Mål nr 2646-10 I STOCKHOLM L/WvL Avdelning 03 2011-07-11 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Näps Sweden AB, 556326-5338 Sida l (7) KAMMARRÄTTEN FM^A/T Mål nr 2646-10 L/WvL Avdelning 03 2011-07-11 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Näps Sweden AB, 556326-5338 Ombud: Tommy Nordman Grant Thornton Sweden AB Box 7623 103 94 Stockholm

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Ds 2014:34 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) Mål nr 7525-10 meddelad i Stockholm den 14 januari 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Nolato Cerbo AB (tidigare AB Cerbo), 556054-9270 Ombud: AA Ernst

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 13 juni 2014 KLAGANDE AA MOTPART Radiotjänst i Kiruna AB 981 80 Kiruna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 29 oktober

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (12) meddelad i Stockholm den 22 november 2013 KLAGANDE Finansinspektionen Ombud: Advokaten Jacob Melander och jur.kand. Lena Hellman Advokatfirman Hammarskiöld & Co

Läs mer

PROTOKOLL 2009-04-21 Stockholm. FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Jonsson

PROTOKOLL 2009-04-21 Stockholm. FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Jonsson AV ~ 1 (2) PROTOKOLL 2009-04-21 Stockholm Mål m 3978-07 Avdelning NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Billum, Fernlund och Jermsten FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Jonsson KLAGANDE Svenska

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 januari 2015 KLAGANDE Gothia Protection Group AB, 556567-5013 Ombud: AA Gothia Protection Group AB Box 2003 438 11 Landvetter MOTPART

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm gas KAMMARRATTEN I-STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1003-12 KLAGANDE SEKO Stockholm Klubb Lag & Rätt Box 1032 171 21 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Mål nr 3560-14 1 SÖKANDE MacSupport Aktiebolag, 556216-9267 Ombud: Advokat Roger Wier Advokatfirman Morris AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPARTER 1. Mälarenergi

Läs mer

8 Undantagande av handlingar och uppgifter

8 Undantagande av handlingar och uppgifter 119 8 Undantagande av handlingar och uppgifter 8.1 Allmänt Det är viktigt att komma ihåg att grundregeln vid revision är att samtliga handlingar som rör verksamheten får granskas. Endast i undantagsfall

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet

Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet Allvarlig kritik mot en tjänsteman inom socialtjänsten för att vissa uppgifter i ett ärende om kontaktfamilj har lämnats ut (4172-2012) (Dnr 4172-2012)

Läs mer