HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM"

Transkript

1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1(6) meddelad i Stockholm den 26 juni 2015 KLAGANDE Sven-Inge Sandberg Kyrkogårdsgatan Borås Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 19 november 2014 i mål nr , se bilaga SAKEN Rätt att ta del av allmän handling HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet. BAKGRUND Sven-Inge Sandberg begärde hos Borås Energi och Miljö AB (bolaget) att bl.a. fa kopior av verkställande direktörens utgående e-postmeddelanden för vissa tidsperioder som fanns lagrade som backup-filer på bolagets server. E-postmeddelandena lämnades inte ut med motiveringen att meddelandena endast fanns på s.k. back up-band och därmed inte utgjorde allmänna handlingar. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2293 Birger Jarls torg måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:30

2 DOM Mål nr Kammarrätten i Jönköping avslog Sven-Inge Sandbergs överklagade av beslutet i de delar som omfattas av hans överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen. YRKANDE M.M. Sven-Inge Sandberg fullföljer sin talan och anför bl.a. följande. Tanken med införandet av 2 kap. 10 andra stycket tryckfrihetsförordningen var inte att undanta handlingar från allmänhetens insyn i de fall handlingar raderats i strid med gällande instruktioner i syfte att undandra allmänheten insyn. För det fall kammarrättens tillämpning av undantaget är korrekt medför detta att allmänhetens rätt att få del av offentliga handlingar blir illusorisk då en myndighet som inte önskar att allmänheten ska få del av en offentlig handling effektivt kan förhindra detta genom att radera informationen. Kammarrättens tillämpning av undantaget står i strid med uttalanden i förarbetena och leder till ett orimligt resultat med vittgående konsekvenser för allmänhetens möjlighet till insyn i offentliga verksamheter. Av förarbetena framgår att undantaget enbart är avsett att omfatta handlingar som förvaras i syfte att återskapa information som gått förlorad på grund av tekniska fel, sabotage, extraordinära händelser som brand eller översvämning etc. (prop. 2009/10:58 s. 25). SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Frågan i målet För att ta ställning till om de begärda handlingarna kan lämnas ut har Högsta förvaltningsdomstolen att pröva om en handlings karaktär av säkerhetskopia ändras till följd av att originalhandlingen raderats i strid med de gallringsföreskrifter som gäller för myndigheten. Rättslig reglering m. m. Med handling förstås enligt 2 kap. 3 första stycket tryckfrihetsförordningen framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på

3 DOM Mål nr annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Där anges vidare att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 6 eller 7 är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten. Som allmän handling anses enligt 2 kap. 10 andra stycket tryckfrihetsförordningen inte handling som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa information som har gått förlorad i en myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information (säkerhetskopia). Undantaget för säkerhetskopior infördes 2011 och syftar till att hindra att kravet på offentlighet leder till att myndigheterna inte kan bedriva sin verksamhet på ett effektivt och rättssäkert sätt (prop. 2009/10:58 s. 17). I förarbetena uttalas vidare att i de fall en allmän handling i sin ursprungliga form har gallrats i enlighet med tillämpliga föreskrifter kan det inte anses kvarstå något allmänt intresse av insyn i fråga om innehållet i den gallrade handlingen. Endast om material från en säkerhetskopia återförs och blir en del av myndighetens ordinarie verksamhet finns det ett allmänt intresse av att kunna ta del av informationen (a. prop. s. 19). Undantaget är enbart avsett att omfatta handlingar som förvaras i syfte att återskapa information som gått förlorad på grund av tekniska fel, sabotage, extraordinära händelser som brand eller översvämning etc., dvs. det ska vara fråga om en ofrivillig förlust av information (a. prop. s. 25). Om informationen t.ex. av misstag har raderats i den ordinarie verksamheten men finns kvar i en säkerhetskopia - som förvaras uteslutande i syfte att säkra ITdriften - måste det emellertid anses rimligt att informationen kan hämtas tillbaka utan att det får till följd att all den lagrade informationen faller utanför undantaget eller att syftet med förvaringen av säkerhetskopian anses ha ändrats (a. prop. s. 26). Några remissinstanser ansåg att det borde införas en skyldighet för myndigheter att använda säkerhetskopior för att återskapa handlingar i verksamhetsmiljön om de förstörts genom ett tekniskt missöde. Regeringen förutsatte dock att en

4 DOM Mål nr myndighet, när det finns skäl för det, återskapar information som har gått förlorad och ansåg därför att det inte fanns något behov av att reglera detta särskilt (a. prop. s. 27). Högsta förvaltningsdomstolens bedömning Bolaget har uppgett att de handlingar som begärs utlämnade inte finns kvar i dess ordinarie system för informationsbehandling utan endast som säkerhetskopior på s.k. back up-band. Enligt Sven-Inge Sandberg har de originalhandlmgar som han begärt utlämnade raderats i strid med gällande gallringsföreskrifter. Av utredningen i målet framgår inte annat än att så sannolikt är fallet. 1 målet finns inte något som motsäger att bolagets syfte med förvaringen när handlingarna säkerhetskopierades var att kunna återskapa informationen om den skulle gå förlorad i bolagets ordinarie system. Säkerhetskopiorna av de handlingar som målet gäller var således i enlighet med 2 kap. 10 andra stycket tryckfrihetsförordningen vid den tidpunkten inte allmänna handlingar. Fråga uppkommer därmed om en säkerhetskopia blir en allmän handling till följd av att originalhandlingen felaktigt raderats. En handling som har skapats inom en myndighet och förvaras där blir enligt 2 kap. 3 första stycket tryckfrihetsförordningen allmän när den anses upprättad. Om handlingen inte expedieras upprättas den enligt 7 första stycket genom att det ärende som den hänför sig till slutbehandlas eller, om den inte hänför sig till ett ärende, genom att den justeras eller på annat sätt färdigställs. En handling med information från en säkerhetskopia kan enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening inte anses upprättad innan den finns i myndighetens ordinarie system för informationsbehandling. Säkerhetskopians

5 DOM Mål nr status som en icke allmän handling forändras således inte redan till följd av att originalhandlingen raderas. Vid denna bedömning saknar det betydelse om raderingen skett på föreskrivet sätt eller i strid med gällande gallringsföreskrifter. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar emellertid vidare att en utgångspunkt för den reform som reglerar säkerhetskopiors rättsliga status var att ITutvecklingen inom statsförvaltningen inte fick leda till en försvagning av offentlighetsprincipen. Det innebar dock inte, uttalades det vidare, att all information bör vara tillgänglig för allmänheten, trots att den i och för sig är tekniskt möjlig att tillgå (a. prop. s. 17). Dessa båda aspekter låter sig normalt också väl förenas. Så länge en allmän handling förvaras i det ordinarie systemet kan den på vanligt sätt bli föremål för insyn. När det däremot gäller en samtidigt existerande säkerhetskopia av denna handling finns inte något berättigat insynsintresse. Likaså gäller att när en allmän handling i det ordinarie systemet har gallrats i enlighet med gällande föreskrifter finns det inte heller något berättigat intresse av insyn i den säkerhetskopia som kan finnas kvar. Om emellertid en allmän handling kommit att raderas i strid med gällande gallringsföreskrifter kan insynsintresset inte tillgodoses med mindre än att informationen återförs från säkerhetskopieringen till myndighetens ordinarie system. Därigenom återskapas den allmänna handlingen och frågan om dess utlämnande kan prövas. Med hänsyn till de intressen som bär upp regleringen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen får en myndighet, när en enskild begär att få ta del av en allmän handling som felaktigt raderats i myndighetens ordinarie system, anses ha en principiell skyldighet att så långt möjligt återskapa handlingen från det säkerhetskopierade materialet. Att så skulle ske förutsattes också av lagstiftaren som därför valde att inte reglera detta särskilt.

6 DOM Mål nr En begäran om att fa ta del av en handling som enbart finns som säkerhetskopia kan emellertid inte bifallas. Sven-Inge Sandbergs överklagade ska därför avslås. I avgörandet har deltagit j ustitieråden Mats Melin, Eskil Nord, Elisabeth Rynning, Inga-Lill Askersjö och Mari Andersson. Målet har föredragits av justitiesekreteraren Elin Kristensson.

7 Aktbilaga KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning l Meddelad i Jönköping Mål nr JLJU. KLAGANDE Sven-Inge Sandberg Kyrkogårdsgatan 17 Lgh Borås ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Borås Energi och Miljö AB:s beslut den 19 maj 2014, dnr BEM /1, se bilaga A, samt Borås Energi och Miljö AB:s beslut den 22 maj 2014, dnr BEM /3, se bilaga B SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 1. Kammarrätten"bifaller överklagandet av beslutet den 19 maj 2014 delvis och beslutar att vissa delar av handlingarna ska lämnas ut. Utlämnandet sker genom kammarrättens försorg. 2. Kammarrätten avslår överklagandet av beslutet den 22 maj Klaganden/ombudet Motparten/ombudet Försäkringskassan Förvaltningsrätten Socialstyrelsen För kännedom För åtgärd För delgivning Dok.Idl63211 Postadress Box Jönköping Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid SlottsgatanS (vx) måndag-fredag E-post: 08:00-16:00 wvvw.kammarrattenijonkoping.domstol.se

8 KAMMARRÄTTEN IJÖNKÖPING Avdelning l DOM Mål nr YRKAJTOEN Sven-Inge Sandberg yrkar i första hand att besluten ska undanröjas. I andra hand vidhåller han sin begäran avseende promemorior och utredningar samt yrkar att kammarrätten beslutar att den verkställande direktören (VD) Gunnar Peters skickade e-postmeddelanden, som finns på backupband, utgör allmänna handlingar. Borås Energi och Miljö AB (BEM) avstyrker bifall till överklagandet. VAD SOM BAR ANFÖRTS Sven-Inge Sandberg Det går inte att utläsa att Gunnar Peters är behörig att fatta beslut i sekretessfrågor. Det är bolagets styrelse som är behörig att fatta sådana beslut. När det gäller beslutet den 19 maj 2014 är BEM:s skäl för att besluta om sekretess allmänt hållna och utgör inte tillräcklig grund för antagandet att ett utlämnande av handlingarna skulle medföra ekonomisk skada för bolaget. Under alla förhållanden kan handlingarna i sin helhet inte innehålla uppgifter av känslig ekonomisk natur. Skäl föreligger därför i första hand att lämna ut handlingarna i sin helhet, i andra hand att uppgifter av känslig ekonomisk natur utelämnas. Vad avser beslutet den 22 maj 2014 har Gunnar Peters e-post-utkorg raderats medvetet för den tid som efterfrågats. Då Gunnar Peters utkorg inte har gått förlorad på grund av tekniska fel, sabotage, extraordinära händelser som brand eller översvämning etc. omfattas-inte dennes e-post-utkorg som finns lagrad i bolagets backup av undantaget i 2 kap. 10 tryckfrihetsför-.ordningen, TF, och utgör därför allmän handling.

9 KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning l DOM Mål nr BEM Det finns två tillgängliga instruktioner för den verkställande direktören som utpekar denne som behörig att fatta beslut om utlämnande av allmän handling i enlighet med 6 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Samtliga promemorior i beslutet den 19 maj 2014 innehåller material av känslig ekonomisk natur som enligt 19 kap. 3 OSL inte kan lämnas ut, då ett röjande av uppgifterna kan skada bolaget ekonomiskt. Bestämmelsen är tillämplig då det rör sig om uppgifter som hänför sig till ärende om förvärv av egendom samt tjänst och det finns anledningar att anta att BEM lider skada om uppgifterna om dessa promemorior/utredningar röjs. Skadan består i att BEM: s ställning som beställarpart skulle försämras vid kommande anbudsförfaranden, förhandlingar och eventuella överprövningar av upphandlingar. Någon möjlighet att lämna ut vissa delar av de begärda handlingarna föreligger inte, eftersom det inte förekommer några allmänt hållna uppgifter i handlingarna. Tvärtom innehåller promemoriorna genomgående och i alla delar uppgifter av känslig ekonomisk natur för vilka ett röjande skulle innebära att BEM lider ekonomisk skada. Under alla förhållanden ska uppgifterna i handlingarna omfattas av sekretess enligt 19 kap. l OSL, eftersom det är fråga om uppgifter om BEM:s affärs- och driftsförhållanden och någon som driver likartad rörelse och konkurrerar med BEM kan antas gynnas på bolagets bekostnad om uppgifterna röjs. Som exempel kan nämnas att BEM verkar på den svenska avfallsmarknaden. Det är allmänt känt att det råder hård konkurrens på den marknaden, där det finns såväl privata aktörer som andra offentligt styrda bolag. För att BEM ska kunna konkurrera med dessa aktörer måste villkoren och förutsättningarna för samtliga aktörer vara väsentligen lika. Även andra känsliga uppgifter angående BEM:s affärs- och driftsförhållanden av betydelse för såväl historiska som nuvarande och framtida investe-

10 KAMMARRÄTTEN IJÖNKÖPING Avdelning l DOM Mål nr ringar går att utläsa ur materialet. Det framgår t.ex. delar av BEM:s strategier och kommersiella överväganden samt planer som ger en bild av framtida affärsstrategier. Ett utlämnande av dessa uppgifter skulle vara till stor skada för bolaget. Angående e-postmeddelanden som omfattas av beslutet den 22 rnaj 2014 och som finns på backupband är dessa enligt 2 kap. 10 andra stycket TF inte allmänna handlingar om syftet endast är att kunna återskapa information. BEM har inte för avsikt att använda informationen på backupbanden på annat sätt och har inte heller använt backupen för att återskapa de efterfrågade e-postmeddelandena. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Vid tillämpning av OSL och bestämmelserna om rätt att ta del av allmän handling i TF jämställs enligt 2 kap. 3 OSL aktiebolag där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande med myndigheter. Borås kommun utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över BEM och bolaget ska därmed jämställas med myndighet vid tillämpning av aktuella bestämmelser. Behörighet att fatta beslut En VD i ett kommunalt bolag får enligt kammarrättens mening redan med stöd av 8 kap. 4 och 29 aktiebolagslagen (2005:551) anses ha behörighet att på bolagets vägnar besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling (jämför t.ex. kammarrättens dom den 11 augusti 2009 i mål nr ). Därtill har VD enligt punkt 17 i Instruktioner för verkställande direktör i Borås Energi och Miljö AB (antagna ) rätt att fatta beslut om utlämnande av allmän handling. Gunnar Peters har således varit behörig att fatta de överklagade besluten.

11 KAMMARRÄTTEN IJÖNKÖPING Avdelning l DOM Mål nr Beslutet den 19 maj 2014 Enligt 19 kap. l första stycket OSL, gäller sekretess i en myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- eller driftsförhållanden, om det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. Av 19 kap. 3 första stycket OSL, framgår att sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. I 2 kap. 12 första stycket TF anges att om handling inte kan tillhandahållas utan att sådan del därav som inte far lämnas ut röjs, ska den i övriga delar göras tillgänglig. De aktuella handlingarna har tagits fram av Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB på uppdrag av BEM. Enligt kammarrättens mening innehåller handlingarna uppgifter som typiskt sett omfattas av sekretess enligt 19 kap. l och 3 OSL. Kammarrätten anser dock att sådant som allmänt hållna uppgifter om BEM:s verksamhet och organisation, genomgång av lagar och rättspraxis, uppgifter om Konkurrenskommissionen och rubriker kan lämnas ut då det inte kan antas medföra någon skada för det allmänna och inte heller att någon som driver likartad rörelse gynnas på BEM:s bekostnad om uppgifterna röjs. Handlingarna ska därför lämnas ut i vissa delar. Utlämnandet ska ske genom kammarrättens försorg. Beslutet den 22 maj 2014 Enligt 2 kap. 3 TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och den är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Av 2 kap. 10 andra stycket TF framgår att som allmän handling anses inte handling som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa in-

12 KAMMARRÄTTEN IJÖNKÖPING Avdelning l DOM Mål nr formation som har gått förlorad i en myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information (säkerhetskopia). I förarbetena till den sistnämnda bestämmelsen (prop. 2009/10:58 sid. 26) uttalas att det inte bör vara möjligt för en myndighet att lagra och använda information från en säkerhetskopia för andra ändamål än för att återskapa information som gått förlorad på grund av t.ex. systemhaveri för att säkerhetskopian ska omfattas av undantaget från att vara en allmän handling. Om det finns en avsikt att informationen ska kunna användas även för andra ändamål kommer säkerhetskopian inte att omfattas av undantaget. Den aktuella bestämmelsen innebär att säkerhetskopior undantas från begreppet allmän handling. Endast handlingar som förvaras i syfte att återskapa information som gått förlorad på grund tekniska fel, sabotage, extraordinära händelser etc. omfattas av undantaget. Det är således syftet med förvaringen som är avgörande för regelns tillämplighet. De handlingar som Sven-Inge Sandberg har begärt att få ta del av består av e-postmeddelanden som har raderats. Sven-Inge Sandberg påstår att de avsiktligt raderats sedan han begärt att få ta del av dem. Enligt BEM finns e- postmeddelandena lagrade på backupband. Syftet med den förvaringen anges vara att kunna återskapa handling som gått förlorad på grund av t.ex. systemhaveri. Det har inte framkommit något som talar för att den förva- -v ringen är avsedd för andra ändamål. De backupband vari de raderade e- postmeddelandena finns lagrade utgör således en sådan säkerhetskopia som avses i 2 kap. 10 andra stycket TF och de är därför inte att anse som allmänna handlingar. Huruvida e-postmeddelandena avsiktligt har raderats har inte någon betydelse för den bedömningen. Eftersom säkerhetskopian inte är en allmän handling kan innehållet i den inte lämnas ut och överklagandet ska därför avslås i denna del.

13 KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning l DOM Mål nr [UR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga C (formulär 2). Anna Flyme Ahlstrand referent ^Ernilia Franke Föredragande: Helen Landström

14 A BORRS SveMnge Sandberg Rosengrens Advokatbyrå.Österlånggatan Borås Advokaten Sven-Inge Sandberg har begärt att få ut handlingar enligt följande: 1. Faktura nr A. Promemoria avseende frågan om Borås kommun är skyldig att i enlighet med bestämmelserna om offentlig upphandling upphandla avfallstjänster från Borås Energi och Miljö, Promemorian har översänts till Gunnar Peters den 29 november B. E-post korrespondens mellan Gunnar Peters/annan anställd hos Borås Energi och Miljö AB och Manhheimer'Swartling Advokatbyrå med anledning av promemorian, Beslut: Borås Energi och MiJjö AB finneratt aktueh promemoria innefattar materia! av känslig ekonomisk natur som enligt 19 kap, 3 Offentlighets- och Sekretesslagen (20.09:400) OSL inte kan lämnas ut då ett röjande av uppgifterna kan skada bolaget ekonomiskt, E-post korrespondensen kan inte återfinnas då precisering till datum och person saknas. 2. Faktura nr A. Promemoria avseende rättsliga överväganden angående möjligheten att göra avsteg från ett gällande ramavtal för avrop av tjänster som är av större omfattning. Promemorian är upprättad i e-post format. i o-h Kiijo J-.B ssflms s Vésvcrisiss- 15 (icr.ia-), SotsclieftRV <Sl C^AIkä-:, to s?a* 171S, SOi O EÄrSs f hnrasiri ss

15 BORAS S. E-post korrespondens.rnetlän. Gunnar Peters/annan, anställd hos Borås Energi och Miljö AB och Mannheimer Swartling Advokatbyrå med anledning av promemorian. Beslut: Borås Energi och MiiJjö AB' finner ätt aktuell promemoria innefattar material av känslig ekonomisk natur som enligt 19 kap. 3.Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400) OSL inte kan lä.mnas ut dl ett röjande av uppgifterna kan skada.bolaget ekonomiskt. E-post korrespondensen kan inte återfinnas då'precisering ttll datum och person saknas. 3. Faktura nr Ä. Promemoria rörande frågan om det finns några.möjligheter för Borås Energi och Miljö AB att undgå en offentlig upphandling avseende visst ITsystem. S. E-post korrespondens mellan Gunnar Peters/annan anställd hos Borås Energi och Miljö AB och Mannheimer Swartling Advokatbyrå med anledning av promemorian. Beslut: Borås Energj och MHjö AB finner att aktuell.promemoria innefattar material av känslig.ekonomisk natur söm enmgt 19 kap. 3 Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400). OSL inte kan lämnas ut dl ett röjande av 'uppgifterna kan skada bolaget ekonomiskt C-post korrespondensen kan inte återfinnas då precisering till datum och person saknas. 4. Faktura nr 2Q A. Utredning angående möjligheten ätt (enligt fjärrvär.mélagen) inom ramen för ett anbudsförfarande avseende leverans av värme och biogas till busstrafiken i Borås underprissätta leverans av fjärrvärme medan leverans av biogas överprissätts. B. E-post korrespondens mellan Gunnar Peters/annan anställd hos Borås Energi och Miljö AB och Mannheimer Swartling Advokatbyrå med anledning av promemorian. C. E-post korrespondens mellan Gunnar Peters/ annan anställd hos Borås Energi och Miljö AB och Borås Lokaltrafik AB med anledning av promemorian. Beslut: Boris Energi och Miljö AB finner ätt aktuell promemoria innefattar material av känslig ekonomisk natur som enligt 19 kap. 3 Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400) OSL inte kan lämnas tit'då ett röjande av uppgifterna kan skada bolaget ekonomiskt. E-post korrespondensen kan inte återfinnas då precisering till datum och person saknas. 5. Faktura nr A, Utredning med anledning av Konkurrenskommissionens rapport avseende kommunens inköp av avfellstfänster. Enräs Energi och MiijS AB esäsäites VäStefäii?? 10 (kwtao, Solsctst RV ti. (avtebs&tl, lar,&-; Pci-äAas gös 171 J, SOI 17 Brri» *.f i i«,-:, r:,,,»; ;,mbiikboiii n nr rsiri7;5««n Ifmär i Bsjif lsä} h «ä A l

16 BORRS B. E-post korrespondens mellan Gunnar Peters/annan anställd hos Borås Energi och Miljö AB och Mannheimer Swartl-ing Advokatbyrå med anledning av utredningen. Beslut: Borås Energi och Miljö AB finner att aktuell utredning innefattar material av känslig ekonomisk natur som enligt 19 kap. 3 Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400) ÖSL inte kan lämnas ut da ett röjande av uppgifterna kan skada bolaget ekonomiskt. E-post korrespondensen kan inte återfinnas då precisering tifl datum och person saknas. Bori nar Peters s Energi och ÖAB Information om överklagande Borås Energi och Miljö beslut om att inte lämna ut allmän handling kan överklagas skriftligt till Kammarrätten i Jönköping. Överklagandet ska skickas till Borås Energi och Miljö AB inom tre veckor från det att ni fått dd av beslutet. Överklagande som kommer senare än tre veckor kan i : nte prövas. I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Ni bör också ange varför n! anser att beslutet ska ändras. O'.cio'~'f'i, So

17 Sven-Inge Sandberg Rosengrens Advokatbyrå Österlånggatan Borås Beslut om utfåendé av allmän handling Advokaten Sven-Inge Sandberg har begärt att få ut handlingar enligt följande: Gunnar Peters utgående e-post för de tidsperioder jag begärt att få det av finns lagrad som backupfiler på bolagets server. Jag ber er därför att skyndsamt ta fram backupfilerna och översända dessa til! rnig, Beslut: Borås EnergJ och Miljö AB finner att äktueh e-post för perioderna maj - december 2012, januari - maj 2013 och augusti - oktober 2013 inte kan lämnas tit då e-postmeddelandena endast finns på s.k. back-up band och därmed Inte utgör allmänna handlingar enligt 2 kap. 10 Tryckfrihetsförordningen. lt-a *:*>> nar Peters VD Energi och Miljö AB \, Sorå.5 Ensrpi och Hi!j5 A5 ^sä>i'5ö;-as5 v^e^lr.:^ 10 («0:i?ir), 5i,-55C^.fi F.v' 4! (3vf5!;&5n!. koruc'} P?st?öre; VJye^C-33 X SI OS JfanÄfriiw IT 00 faj E-f OK kwkssfcorzsim.m Ofs w 55SSi7 55vQ 2o.^ 17t3 ; 501 i? Sara tecä,- i S-^rls Sfai^u kvww. b O i"2 S 3

18 BORAS Information om överklagande Borås Energi- och MHjö AB.:s beslut om att inte lämna ut allmän handling kan Överklagas skriftligt till Kammarrätten i lönköping. Överklagandet ska skickas till Baras Energi och Miljö AB krom tre veckor från det att ni fått del av besfutet. Överklagande som kommer senare än tre veckor kan inte prövas. I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Ni bor också ange varför rii anser att beslutet ska ändras. l ti i m I m m w U, Saras Energi och Miljö A3 v-éstsrfsftaa 10 (kontor), Ssteiösn P-V 4i CövfaKsa-iI, koftiur) PyKs-srzs* 6cx 1713, 501 I/ Sc^ås V5.-{^ 023 is SI 00 rtenticz ter 020 SV l? Co Fix 033 3S 71 S L -C Si feurdqpii-nrss-srrf.ss Org W 555S27-S&90 JrsQ*r i S^rå? 3tS-J«i'!U2 A3 v w «v.b orssem. s

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjurist Pär Cronhult och biträdande jurist Viktor Robertson Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGS- PROTOKOLL Mål nr DOMSTOLEN. Stockholm. NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Mats Melin, ElisabethJRynning och Inga-Lill Askersjö

HÖGSTA FÖRVALTNINGS- PROTOKOLL Mål nr DOMSTOLEN. Stockholm. NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Mats Melin, ElisabethJRynning och Inga-Lill Askersjö HÖGSTA FÖRVALTNINGS- PROTOKOLL Mål nr DOMSTOLEN 1 ZrY5-OZ- 6304-14 Stockholm Sida l (1) NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Mats Melin, ElisabethJRynning och Inga-Lill Askersjö FÖREDRAGANDE ochprotokollförare Justitiesekreteraren

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 01 DOM 2017-03-13 Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 8403-16 KLAGANDE A ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens beslut den 25 november 2016 i ärende med dnr A819.177/2016, se bilaga A (ej

Läs mer

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Anneli Hyökki Gundas gata 9 431 51 Mölndal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE AB Transitios beslut den 18 juni 2014 dnr 2353, se bilaga A SAKEN Rätt att ta del

Läs mer

DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping

DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping Sida l (3) KLAGANDE Carolina Häggkvist Östgöta Correspondenten Östgöta Media AB 581 89 Linköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE AB Stångåstadens beslut den l november 2013, se

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 4 mars 2015 KLAGANDE Tidningen Lundagård Sandgatan 2 223 50 Lund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 25 mars 2014 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 29 juni 2016 KLAGANDE AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 7 december 2015 i mål nr 8200-15 SAKEN Rätt att ta del av

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. 2. Kammarrätten avslår överklagandet.

DOM. Meddelad i Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. 2. Kammarrätten avslår överklagandet. Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) Mål nr 1979-16 KLAGANDE A ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatteverkets beslut den 10 mars 2016, dnr 131-116944-16/263 SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS

Läs mer

2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall

2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall KAMMARRÄTTEN 2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall Sida l (3) KLAGANDE Emma Grönlund Rotmästarvägen 5 922 63 Tavelsjö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå kommuns beslut den 17 januari 2012, se bilaga A SAKEN Rätt att

Läs mer

DOM 2013-11-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-28 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 DOM 2013-11-28 Meddelad i Stockholm Sida l (4) Mål nr 6510-13 KLAGANDE Kenneth Samuelsson Ombud: Advokaterna Ulf Isaksson och Jenny Nilsson Box 16097 103 22 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM Mål nr 554-13 1(4) meddelad i Stockholm den l juli 2013 KLAGANDE Carl-Erik Holmqvist Ombud: Advokaterna Karl-Johan Nörklit och Lynda Ondrasek Olofsson Setterwalls Advokatbyrå

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^^A/f Mål nr 998-12 IJÖNKÖPING LJUM Avdelning l 2012-04-19 Meddelad i Jönköping

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^^A/f Mål nr 998-12 IJÖNKÖPING LJUM Avdelning l 2012-04-19 Meddelad i Jönköping Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^^A/f IJÖNKÖPING LJUM Avdelning l 2012-04-19 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Jordbruksverkets

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping

BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping KAMMARRÄTTEN [JÖNKÖPING * >s - '' Avdelning l BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping Skin l (4) Mål nr 3943-12 KLAGANDE Manju Andersson, 851111-6512 Anstalten Tillberga Box 1133 721 28 Västerås ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-01-28 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-01-28 Meddelad i Göteborg Avdelning 2 2014-01-28 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Carl Larsson SVT Sörmland Box 146 44 630 14 Eskilstuna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndigheten i Skånes beslut den 25 oktober 2013, dnr A243.677/2013,

Läs mer

DOM 2011-12-21 Meddelad i Jönköping

DOM 2011-12-21 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN IJÖNKÖPING Avdelning l DOM 2011-12-21 Meddelad i Jönköping Sida l (3) Mål nr 3220-11 KLAGANDE Ulf Contman Box 7390 103 91 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Transportstyrelsens beslut den 19 september

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGS- PROTOKOLL Mål nr DOMSTOLEN Stockholm. NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Henrik Jermsten, Eskil Nord och Thomas Bull

HÖGSTA FÖRVALTNINGS- PROTOKOLL Mål nr DOMSTOLEN Stockholm. NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Henrik Jermsten, Eskil Nord och Thomas Bull HÖGSTA FÖRVALTNINGS- PROTOKOLL Mål nr DOMSTOLEN - - 2611-12 Stockholm Sida l (1) NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Henrik Jermsten, Eskil Nord och Thomas Bull FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Justitiesekreteraren

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

KLAGANDE Mats Berglund c/o Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED) Hågesta 881 41 Sollefteå. SAKEN Rätt art ta del av allmän handling

KLAGANDE Mats Berglund c/o Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED) Hågesta 881 41 Sollefteå. SAKEN Rätt art ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN FVOA/T Mal nr 2090-14 LJ \J1V1 Avdelning l 2014-10-23 Meddelad i Jönköping l KLAGANDE Mats Berglund c/o Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED) Hågesta 881 41 Sollefteå ÖVERKLAGAT

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 juli 2016 KLAGANDE Västerviks kommun 593 80 Västervik MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 12 januari 2015

Läs mer

TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm. SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRATTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm. SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRATTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm Sida l (4) Mål^ 3892-12 KLAGANDE Erik Palm Sveriges Television 651 83 Karlstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatteverkets beslut i ärende

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping KAMMARRÄTTEN Avdelning l BESLUT 2013-02-11 Meddelat i Jönköping Sida l (5) Mål nr 94-13 KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings kommuns beslut

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i Malmös beslut den 13 maj 2014 med dnr Af-2014/274074, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i Malmös beslut den 13 maj 2014 med dnr Af-2014/274074, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (5) KAMMARRÄTTEN TV/^A/T JJUIVL Mål nr 4683-14 Avdelning 03 2QH "12" 1 1 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Tillväxtfaktor-X Vattenverksvägen 44 212 21 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A < KAMMARRÄTTEN GÖTEBORG Avdelning 1 I DOM 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 1372-09 KLAGANDE Uddevalla kommun 451 81 Uddevalla ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den

Läs mer

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7941-13 KLAGANDE Leif Wegerman ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms universitets beslut den 10 december 2013 i ärende

Läs mer

DOM 2012-09-04 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-04 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 DOM 2012-09-04 Meddelad i Stockholm Sida l (10) Mål nr 1441-12 KLAGANDE Jonas Eklund Svampvägen 175 122 63 Enskede ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms kommunstyrelses beslut den l

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN T^^A/T Mål nr I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN T^^A/T Mål nr I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN T^^A/T Mål nr 7713-12 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 6 2012-11-29 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2015-10-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-26 Meddelad i Stockholm Avdelning 04 DOM 2015-10-26 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 7369-15 KLAGANDE AA Sveriges Radio, Ekot 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 28 augusti 2015 i ärende

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 4 juni 2014 KLAGANDE AA Polisförbundet Förbundsområde Västernorrland Box 720 851 21 Sundsvall ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 november 2012 KLAGANDE AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 28 november 2011 i mål nr 5428-11 SAKEN Rätt att ta del

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2015-08-19 Meddelad i Jönköping

DOM 2015-08-19 Meddelad i Jönköping KAMMARRATTEN 2015-08-19 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Robin Enander Rullstensgatan 178 906 55 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kriminalvårdens beslut den 15 maj 2015, dnr 2015-11563, se bilaga A SAKEN Rätt att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2345-15 KLAGANDE JH SAKEN Utfående av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-04-13 Dnr 210-15

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 1 juli 2016 KLAGANDE 1. AA 2. BB MOTPART Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 4 december

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm

Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm Sida l (5) KAMMARRÄTTEN T^/^A/T UvJlVL Mål nr 14-12 Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Överförmyndamärnnden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1(2) Mål nr 2173-11 meddelad i Stockholm den 27 juni 2011 KLAGANDE Samuel Inghammar Nyhetsbyrån Siren Box 2039 103 11 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 februari 2017 KLAGANDE DAV Partner AB, 556609-4842 Ombud: Advokat Johan Rappmann och jur.kand. Lorena Bokberg Advokatfirman Glimstedt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 januari 2015 KLAGANDE 2Secure Screening AB, 556725-8560 Ombud: Advokaterna Pontus Stenbeck och Mikael Dubois Hamilton Advokatbyrå KB Box

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 3 december 2014 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms beslut den 24 juli 2014 i ärende AdmD 2014-348,

Läs mer

SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. Sida l (2) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^/^A/T U\JNL Mål nr 7107-10 Avdelnings 2011-01-11 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Pelle Zettersten Sveriges Radio AB Box 500 601 07 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 januari 2015 KLAGANDE Gothia Protection Group AB, 556567-5013 Ombud: AA Gothia Protection Group AB Box 2003 438 11 Landvetter MOTPART

Läs mer

DOM 2012 * 15. Meddelad i Stockholm

DOM 2012 * 15. Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 5 DOM 2012 * 15 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 3592-12 KLAGANDE Maria Elowsson ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds beslut den 11 maj 2012

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 18 mars 2015 KLAGANDE AA Östgöta Correspondenten 581 89 Linköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 13 juni 2014 i mål nr

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 december 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 januari 2013 i mål

Läs mer

DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm f KAMMARRÅTTEN I DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm Sida 1 (4) /',// c7- KLAGANDE Bo-Göran Bodin SR Ekot Sveriges Radio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Åklagarmyndighetens beslut den 18 januari

Läs mer

Handlingar som utväxlats mellan en kommun och kommunens juridiska ombud i en pågående rättsprocess har inte ansetts vara allmänna handlingar.

Handlingar som utväxlats mellan en kommun och kommunens juridiska ombud i en pågående rättsprocess har inte ansetts vara allmänna handlingar. HFD 2016 ref. 1 Handlingar som utväxlats mellan en kommun och kommunens juridiska ombud i en pågående rättsprocess har inte ansetts vara allmänna handlingar. 2 kap. 3, 6, 7 tryckfrihetsförordningen Högsta

Läs mer

DOM 2012-09-10 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-09-10 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN Avdelning l DOM 2012-09-10 Meddelad i Jönköping Sida l (3) Mål nr 2594-12 KLAGANDE Magnus Hellström TV 4 Uppsala Kungsgatan 62 753 18 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Transportstyrelsens beslut

Läs mer

KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå. SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar

KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå. SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar .. KAMMARRÄTTEN STOCKHOLM Avdelning 01 I Sida l (3) Mål nr 8017-08 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens

Läs mer

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm gas KAMMARRATTEN I-STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1003-12 KLAGANDE SEKO Stockholm Klubb Lag & Rätt Box 1032 171 21 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 november 2015 KLAGANDE AA MOTPART Borås kommun Ombud: Advokaterna Torgny Wetterberg och Josefin Mallmin A1 Advokater KB Riddargatan 13

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 februari 2017 KLAGANDE Stiftelsen Kungsportens Förskola, 826002-1202 Kungsängsvägen 25 561 51 Huskvarna MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

Läs mer

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7312-11 KLAGANDE Andreas Rocksén c/o Kalla Fakta Laika Film & Television AB Tavastgatan 16 118 24 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 04 2015-10-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 6701-15 1 KLAGANDE Amelia Andersdotter Eningbölevägen 44 749 61 Örsundsbro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens beslut den 7 juli 2015 i ärende nr

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 november 2014 KLAGANDE Königs Restaurang och Konsult AB, 556495-0524 Ombud: Chefsjurist Stefan Lundin Visita Box 3546 103 69 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 29 juni 2012 KLAGANDE Tredje Statsmakten Media AB Holländargatan 8 B 111 36 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Miracon AB, 556447-9425 Henry Dunkers Plats 6 242 67 Helsingborg

Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Miracon AB, 556447-9425 Henry Dunkers Plats 6 242 67 Helsingborg KAMMARRÄTTEN I T^OA /T 1JU1V1 Avdelning 2 2011 "10-2 ^ Meddelad i Göteborg Mål m 5147 ' 11 Sida l (4) KLAGANDE Miracon AB, 556447-9425 Henry Dunkers Plats 6 242 67 Helsingborg Ombud: Advokaten William

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen, Sektionen för

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN l SUNDSVALL DOM Meddelad i Sundsvall Sida l (6) KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gymnasienämnden i Skellefteå kommuns beslut den 16

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 oktober 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 april 2016 KLAGANDE AA Ombud: advokat Magnus Hagevi Advokatfirma DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm MOTPART Stockholms läns landsting

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2017 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 juni 2014 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 februari 2016 KLAGANDE RundEllen AB, 556457-4241 Västergatan 19 413 13 Göteborg MOTPART Göteborgs kommun Box 5282 402 25 Göteborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 september 2015 KLAGANDE Kronobergs läns landsting 351 88 Växjö MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 april

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 november 2016 KLAGANDE AA MOTPART Gävle kommun 801 84 Gävle ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 10 mars 2016 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 oktober 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Sida l (3) \ KAMMARRÄTTEN T^^A /T Mål nr 966-14 I SUNDS VALL UUIVI. Meddelad i Sundsvall

Sida l (3) \ KAMMARRÄTTEN T^^A /T Mål nr 966-14 I SUNDS VALL UUIVI. Meddelad i Sundsvall Sida l (3) \ KAMMARRÄTTEN T^^A /T Mål nr 966-14 I SUNDS VALL UUIVI Meddelad i Sundsvall KLAGANDE Ulf Karlsson SVT Västerbottensnytt Formvägen 14 906 21 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndigheten i Västerbottens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 mars 2012 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 18 mars 2011

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning l DOM 2012-02-29 Meddelad i Jönköping Sida l (2) Mål nr 4255-11 KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Överförmyndaren

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 juni 2015 KLAGANDE ResMed SAS Ombud: AA Deloitte AB 113 79 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 oktober 2014 KLAGANDE AA MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 12 september 2013

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 1 juli 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 14 december 2011

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM Mål nr 5580-15 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 december 2016 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Peter Bredelius Advokatfirman Lindahl KB Box 143 701 42 Örebro MOTPART Polismyndigheten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2016 KLAGANDE Malmö kommun Ombud: AA Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm MOTPARTER 1. Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 april 2013 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 februari 2012 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 6 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Vasakronan Malmöfastigheter AB, 556376-7267 Ombud: AA Svalner Skatt & Transaktion

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 oktober 2016 KLAGANDE Steinbrenner Nyberg & Ehlers Bageri AB, 556334-0560 Alfagatan 22 431 49 Mölndal MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 juni 2013 KLAGANDE 1. Alvesta kommun 2. Lessebo kommun 3. Ljungby kommun 4. Markaryds kommun 5. Regionförbundet Södra Småland 6. Tingsryds

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 26 mars 2014 i mål nr

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2017 KLAGANDE Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303 701 13 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 20 april 2016 KLAGANDE Skåne läns landsting 291 89 Kristianstad MOTPARTER Se bilaga (här borttagen) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer