10. Undervisning och forskning vid universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10. Undervisning och forskning vid universitet"

Transkript

1 10. Undervisning och forskning vid universitet F ö r k l a r i n g : Utvecklingen av universiteten, de tekniska högskolorna, handelshögskolorna och konsthögskolorna (nedan universiteten) baserar sig på lagen om utveckling av högskoleväsendet (1052/1986) och den plan för utveckling av utbildningen och den forskning som bedrivs vid universiteten för åren som statsrådet fastställt (SRb ). Enligt lagen om utveckling av högskoleväsendet skall det anslag som anvisas under universitetens omkostnadsmoment årligen höjas med ett belopp som minst motsvarar den ökning av avlöningsutgifterna som föranleds av statens avtalsuppgörelser på centralnivå om lönerna. Dessutom bestäms att anslaget år 2003 höjs med minst 30 miljoner euro och år 2004 med minst 20 miljoner euro. Bestämmelsen gäller åren Vid budgeteringen i fråga om universiteten betonas att universitetens basuppgifter fullgörs samtidigt som skötseln av utbildnings-, forsknings- och kulturpolitiskt betydande riksomfattande uppgifter samt belöning för kvalitet i verksamheten och inverkan av den möjliggörs. När det gäller grunderna för hur universitetsväsendets omkostnader bestäms har man helt övergått till ett kalkylmässigt förfarande. År 2003 beslutar man utgående från de förslag som framställts i anslutning till projektet för utvärdering av universitetens resultatstyrning och finansieringsmodell om de utvecklingsåtgärder som behövs för resultatavtalsperioden Åtgärderna för utveckling av utbildningen och forskningen inriktas på de områden som anges i utvecklingsplanen, dvs. bl.a. informationsindustrin, lärarutbildning, bioteknik, kompetens i företagsverksamhet, det virtuella universitetet och forskarutbildning. Undervisningsministeriet har uppställt följande mål för universiteten för 2003: Målet för universitetens verksamhet är hög kvalitet på forskningen, undervisningen och den konstnärliga verksamheten samt större inverkan i samhället och växelverkan mellan kultur-, arbets- och näringslivet. Universiteten främjar profileringen inom högskolenätet genom att effektivera samarbetet och arbetsfördelningen. Universiteten förbättrar villkoren för forskning och undervisning samt stärker sina insatsområden genom fortsatt strukturell utveckling. Universiteten dimensionerar sitt maximala utbildningsutbud för nya studerande. Universiteten främjar vuxenstudier och tar via öppna universitetet in nya studerande för examensstudier. Flexibiliteten i samband med biämnesstudier stärks vid alla universitet och inom alla utbildningsområden. Universiteten främjar sysselsättningen av utexaminerade. Det beräknas att det vid universiteten under avläggs i medeltal högre högskoleexamina och doktorsexamina. Universiteten utvecklar studierna inom alla områden så att utexamineringen blir effektivare och studietiderna kortare. Målet är att av studerandena avlägger en del av sin examen utomlands. Enligt en uppskattning bedrivs studier vid det öppna universitet av i genomsnitt heltidsstuderande. Universitetens mål stöds genom finansiering utifrån. Den företagsekonomiska avgiftsbelagda servicen vid universiteten är lönsam i sin helhet. Universiteten beräknas använda EU-stöd för jordbruksproduktion till ett värde av euro. Universitetens examensmål i genomsnitt för åren : Högre högskoleexamina Doktorsexamina utfall mål utfall mål Helsingfors universitet Jyväskylä universitet Uleåborgs universitet Joensuu universitet Kuopio universitet Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Åbo universitet Tammerfors universitet Åbo Akademi Vasa universitet Lapplands universitet Tekniska högskolan Tammerfors tekniska högskola Villmanstrands tekniska högskola Helsingfors handelshögskola Svenska handelshögskolan Åbo handelshögskola Sibelius-Akademin Teaterhögskolan Konstindustriella högskolan Bildkonstakademin Sammanlagt Universitetens rätt att utan vederlag överlåta lokaler till studentbespisningar samt till organisationer för studieområden och hobbyorganisationer bibehålls trots att Senatfastigheter tar ut hyra av universiteten för dessa lokaler. 21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. Anslaget får också användas till betalning av stipendier som beviljas lärare, forskare och studerande vid universiteten för främjande av forskning och utbildning, till betalning av utgifter som föranleds av ordnande av praktik för studerande i anslutning till studierna samt till betalning av utgifter som i anslutning till universitetens verksamhet föranleds av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer. Under 2003 får sådana hyresavtal ingås som utökar universitetens lokaler och som föranleder utgifter först efter 2003 så att ökningen av nettoutgifterna är högst euro på årsnivå. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen baserar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitets prestationer (1317/2001) samt på undervisningsministeriets beslut om avgifter för biblioteks- och informationstjänster (82/1993) och om avgifter vid öppen högskoleundervisning i högskolor (83/1993). Avsikten är att anslaget skall fördelas som följer: Helsingfors universitet, varav euro till Svenska social- och kommunalhög skolan och euro som riksomfattande andel för nationalbiblioteket Jyväskylä universitet Uleåborgs universitet Joensuu universitet Kuopio universitet Åbo universitet Tammerfors universitet Åbo Akademi Vasa universitet Lapplands universitet Tekniska högskolan Tammerfors tekniska högskola Villmanstrands tekniska högskola Helsingfors handelshögskola Svenska handelshögskolan Åbo handelshögskola Sibelius-Akademin Teaterhögskolan Konstindustriella högskolan Bildkonstakademin Sammanlagt Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats euro på grundval av lagen om utveckling av högskoleväsendet och euro i överföring av löneutgifterna för ett årsverke från moment Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 Bruttoutgifter verksamheten Gemensamma projekt Övriga omkostnader Bruttoinkomster Inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten företagsekonomiskt prissatta prestationer offentligrättsliga prestationer Övriga inkomster gemensamma projekt donationer sponsorinkomster övriga inkomster Nettoutgifter Tabell med jämförelsetal för den företagsekonomiska avgiftsbelagda verksamheten: uppskattning utfall prognos Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten (t ) Särkostnader för den avgiftsbelagda verksamheten (t ) Driftsåterstod (t ) % av intäkterna 17,9 23,8 23,7 Andel av gemensamma kostnader (t ) Överskott (t ) % av intäkterna 4,2 3,7 3,8 Intäkterna i % av kostnaderna 104,4 103,8 104,0 Volymförändring, % 7,8 3,1 0, budget budget tilläggsb bokslut Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Dispositionsplan: Anslaget får användas till betalning av utgifter för forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som gäller universiteten, därtill anslutet internationellt samarbete samt sysselsättningsfrämjande verksamhet, behörighetsutbildning som hänför sig till revideringen i fråga om förskoleundervisningen och för fortbildning av lärarutbildarna. 1. Forsknings-, utvecklings- och publikationsverksamhet Universitetens gemensamma ADBverksamhet och datakommunikationer Ersättning till Helsingfors universitets fonder Regional utveckling av universiteten Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 5. Utveckling av universitetens vuxenutbildning Sammanlagt Anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd för förlagsverksamhet i fråga om läromedel för universitetsbruk samt utgifter och understöd för tryggande av undervisningens och forskningens verksamhetsbetingelser. Av anslaget kan till Helsingfors universitets fonder betalas euro i ersättning för annullering av ensamrätten att publicera almanackor och kalendrar på finska och svenska på grund av lag (1195/1994). Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande 209 årsverken i uppgifter för viss tid. F ö r k l a r i n g : Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats euro som överföring från moment budget budget bokslut Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. Av anslaget används euro till betalning av stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, ungdoms- och expertutbyte, euro till betalning av löner till finländska utlandslektorer och gästprofessorer som tjänstgör vid utländska universitet samt till andra tjänstemän inom undervisningsförvaltningen som arbetar utomlands, sammanlagt högst 47 personer, i tilllämpliga delar i enlighet med reglementet för universitetslektorer i finska språket och kulturen som arbetar utomlands, och till undervisning i finska språket och finsk kultur utomlands. Av anslaget får högst euro användas till understöd för avgiftsbelagd service. F ö r k l a r i n g : Bruttoutgifter verksamheten Övriga omkostnader Gemensamma projekt Stipendier och understöd Undervisning i finska språket och finsk kultur utomlands Bruttoinkomster Inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten, övriga prestationer Övriga inkomster, gemensamma projekt Nettoutgifter Undervisningsministeriet har i samband med beredningen av budgetpropositionen preliminärt uppställt följande resultat- och servicemål för centret för internationellt personutbyte för 2003: Centret för internationellt personutbyte (CIMO) har som mål att främja den internationella växelverkan inom utbildningen och arbetslivet samt inom kultur- och ungdomsverksamheten. CIMO samordnar och genomför stipendie- och personutbytesprogram och ansvarar för den nationella verkställigheten av flera av Europeiska unionens utbildnings-, kultur-, och ungdomsprogram. CIMO arrangerar och utvecklar rådgivnings- och informationsservicen samt utbildningen i anslutning till sitt verksamhetsområde och marknadsför den utbildning som ges i Finland för utlänningar. Delegationen för studier i finska språket och kulturen vid utländska universitet stöder undervisningen i finska språket och finsk kultur vid utländska universitet samt arrangerar i Finland kurser i finska språket för utländska universitetsstuderande. CIMO stöder de finländska läroanstalterna vid tillvaratagandet av nya möjligheter i samband med att EU:s utbildnings- och ungdomsprogram öppnar sig mot vissa länder i Central- och Östeuropa. Kontakterna med företagsverksamheten utvecklas genom personutbyte och i synnerhet fördjupas den internationella praktikens relationer till läroanstalterna. Utvecklingen av yrkeshögskolornas internationella verksamhet stöds. Utnyttjandet av ny datateknik utvecklas alltjämt inom informationen, rådgivningen och utbildningen. Deltagandet i genomförandet av EU:s ungdomsprogram är fullskaligt. Särskild uppmärksamhet fästs vid utveckling av samarbetet med CIMO:s nya intressegrupper, bl.a. aktörer inom allmänbildande utbildning och vuxenutbildningsorganisationer samt inom kultur. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 2003 budget budget bokslut Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. Anslaget får också användas till betalning av utgifter för elevunderstöd samt utgifter som föranleds av att personalen och undervisningspraktikanterna erbjuds skolbespisning mot avgift. F ö r k l a r i n g : Undervisningsministeriet har uppställt följande resultatmål för övningsskolorna som en del av universitetsväsendet: Målet för övningsskolorna är en hög nivå på verksamheten som tjänar lärarutbildningen och en nära växelverkan med universitetet. Övningsskolorna sörjer för kvaliteten på undervisningsarbetet samt utvecklar läroplansarbetet, auskulteringen och användningen av undervisningsteknologi. Övningsskolorna deltar i utvecklandet av fortbildningen och genomför för sin del Kunskapsstrategin för utbildning och forskning. Antalet elever i övningsskolorna uppgår 2003 i genomsnitt till elever, varav är elever på grundskolestadiet och studerande i gymnasier. I övningsskolorna ordnas auskultering för ca lärarstuderande. Bruttoutgifter verksamheten Gemensamma projekt Övriga omkostnader Bruttoinkomster Inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten, övriga prestationer Inkomster av gemensamma projekt Övriga inkomster Nettoutgifter Kommunernas andel av kostnaderna för undervisning i övningsskolorna, euro, har beaktats vid dimensioneringen av moment budget budget bokslut Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till aktieförvärv i Joensuun Tiedepuisto Oy som tecknas för staten av Joensuu universitet. Joensuu universitet förvaltar de aktier i aktiebolaget som hör till staten. F ö r k l a r i n g : Anslaget är finansiering som riktas till utvecklande av regionerna. Avsikten är att med stöd av statsrådets principbeslut av den 26 maj 2000 om användningen av de inkomster som fås från försäljningen av statens egendom under till förvärv av aktierna använda den finansiering som anvisats för den regionala utvecklingen av universiteten budget budget bokslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

10. Undervisning och forskning vid universitet

10. Undervisning och forskning vid universitet 10. Undervisning och forskning vid universitet F ö r k l a r i n g : Utvecklingen av universiteten, de tekniska högskolorna, handelshögskolorna och konsthögskolorna (nedan universiteten) baserar sig på

Läs mer

10. Undervisning och forskning vid universitet

10. Undervisning och forskning vid universitet 10. Undervisning och forskning vid universitet F ö r k l a r i n g : Utvecklingen av universiteten, de tekniska högskolorna, handelshögskolorna och konsthögskolorna (nedan universiteten) baserar sig på

Läs mer

10. Undervisning och forskning vid universitet

10. Undervisning och forskning vid universitet 10. Undervisning och forskning vid universitet F ö r k l a r i n g : Enligt lagen om utveckling av högskoleväsendet skall det anslag som anvisas under universitetens omkostnadsmoment årligen höjas med

Läs mer

50. Undervisning och forskning vid universitet

50. Undervisning och forskning vid universitet Statsen 50. Undervisning och forskning vid universitet F ö r k l a r i n g : Tyngdpunkten i universitetens finansieringsmodell för åren har överförts så att förutsättningarna för forskning, forskarutbildning

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE De statsandelar och statsunderstöd som beviljas inom undervisningsministeriets förvaltningsområde budgeteras 2004 på grundval av beslutet om beviljande

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Verksamhetsenheterna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde svarar för verkställandet av utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts-

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Undervisningsministeriet svarar för skötseln av de utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska åliggandena inom sitt verksamhetsområde.

Läs mer

RESULTATAVTAL MELLAN ÅBO AKADEMI OCH UNDERVISNINGSMINISTERIET FÖR ÅREN 2001-2003

RESULTATAVTAL MELLAN ÅBO AKADEMI OCH UNDERVISNINGSMINISTERIET FÖR ÅREN 2001-2003 UNDERVISNINGSMINISTERIET 6.9.2000 RESULTATAVTAL MELLAN ÅBO AKADEMI OCH UNDERVISNINGSMINISTERIET FÖR ÅREN 2001-2003 MÅL FÖR VERKSAMHETEN Universitetens gemensamma mål Universitetens uppgifter anges i universitetslagen.

Läs mer

40. Allmänbildande utbildning

40. Allmänbildande utbildning 40. Allmänbildande utbildning F ö r k l a r i n g : Utvecklandet av den allmänbildande utbildningen baserar sig på den plan för utveckling av utbildningen och forskningen som statsrådet har godkänt. Utgångspunkten

Läs mer

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 01. Förvaltning 01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett tillägg på 95 000 euro. F ö r k l a r i n g

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

RESULTATAVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH SVENSKA HANDELS- HÖGSKOLAN FÖR PERIODEN 2004-2006 OCH HÖGSKOLANS RESURSER FÖR 2004

RESULTATAVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH SVENSKA HANDELS- HÖGSKOLAN FÖR PERIODEN 2004-2006 OCH HÖGSKOLANS RESURSER FÖR 2004 UNDERVISNINGSMINISTERIET 22.12.2003 RESULTATAVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH SVENSKA HANDELS- HÖGSKOLAN FÖR PERIODEN 2004-2006 OCH HÖGSKOLANS RESURSER FÖR 2004 MÅLSÄTTNINGAR Målsättningarna för

Läs mer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete utfall

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete utfall 92. EU och internationella organisationer Fullmakt Finansministeriet får med EU:s gemensamma resolutionsnämnd ingå ett avtal om ett arrangemang med lånelimit, inom vilket de lån som beviljas får uppgå

Läs mer

Statsbudgeten Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro.

Statsbudgeten Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. 03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på 254 823 000 euro. Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden

Läs mer

01. Social- och hälsovårdsministeriet

01. Social- och hälsovårdsministeriet 01. Social- och hälsovårdsministeriet F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av socialskyddet och social- och hälsovårdsservicen samt verksamhetspolitiken.

Läs mer

10. Förvaltning. Den beräknade fördelningen av anslagen under kapitlet Förvaltning (1 000 euro)

10. Förvaltning. Den beräknade fördelningen av anslagen under kapitlet Förvaltning (1 000 euro) 10. Förvaltning F ö r k l a r i n g : Handels- och industriministeriet svarar som sakkunnigorganisation i näringspolitik för att företagen har konkurrenskraftiga verksamhetsbetingelser för en fungerande

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

90. Gränsbevakningsväsendet

90. Gränsbevakningsväsendet 90. Gränsbevakningsväsendet F ö r k l a r i n g : Enligt gränsbevakningsväsendets vision har Finland de tryggaste gräns- och havsområdena i Europa. Gränsbevakningsväsendet är en internationellt erkänd

Läs mer

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : I den kompletterande budgetpropositionen har statsandelarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats

Läs mer

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. 30. Sjukförsäkring F ö r k l a r i n g : Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom

Läs mer

08. Folkhälsoinstitutet

08. Folkhälsoinstitutet F ö r k l a r i n g : Ämbetsverkets primära uppgift 08. Folkhälsoinstitutet Folkhälsoinstitutet har till uppgift att främja befolkningens hälsa och förebygga sjukdomar. Folkhälsoinstitutet följer, utövar

Läs mer

Statsbudgeten Yrkesutbildning. F ö r k l a r i n g : Samhälleliga verkningar

Statsbudgeten Yrkesutbildning. F ö r k l a r i n g : Samhälleliga verkningar F ö r k l a r i n g : Samhälleliga verkningar 20. Yrkesutbildning Målet inom yrkesutbildningen är att stärka välståndet och konkurrenskraften i arbetslivet och samhället i den allt mera internationella

Läs mer

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014).

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014). 28. Finansministeriets förvaltningsområde 10. Tullens inkomster Under momentet beräknas inflyta 2 320 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på följande författningar: 1) tullagen (1466/1994)

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH ÅBO AKADEMI OM RESURSERNA ÅR RESULTATAVTALET HÄNFÖR SIG TILL PERIODEN

AVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH ÅBO AKADEMI OM RESURSERNA ÅR RESULTATAVTALET HÄNFÖR SIG TILL PERIODEN UNDERVISNINGSMINISTERIET 29.1.2003 AVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH ÅBO AKADEMI OM RESURSERNA ÅR 2003. RESULTATAVTALET HÄNFÖR SIG TILL PERIODEN 2001-2003 ÅBO AKADEMIS RESURSER ÅR 2003 Mål Universitetens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

10. Allmänbildande utbildning

10. Allmänbildande utbildning Samhälleliga verkningar 1. Allmänbildande utbildning Utgångspunkten för utvecklingen av den allmänbildande utbildningen (förskoleundervisning, grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning, gymnasieutbildning,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av universitetslagen

Beslut. Lag. om ändring av universitetslagen RIKSDAGENS SVAR 60/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen och till lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen Ärende Regeringen

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE De statsandelar och statsunderstöd som beviljas inom undervisningsministeriets förvaltningsområde budgeteras 2005 på grundval av beslutet om beviljande

Läs mer

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8 20. Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet.

Läs mer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete.

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete. 92. EU och internationella organisationer F ö r k l a r i n g : År 2016 är det tredje budgetåret i EU:s fleråriga budgetram för 2014 2020. Verkställandet av budgetramen för 2014 2020 kräver ytterligare

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Statsbudgeten Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

Statsbudgeten Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 37/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 lagen om statliga affärsverk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen

Läs mer

50. Internationaliseringspolitik

50. Internationaliseringspolitik 50. Internationaliseringspolitik F ö r k l a r i n g : Genom internationaliseringspolitiken stöds speciellt nya samt små och medelstora företag i sina strävanden att inleda export och göra inbrytningar

Läs mer

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

RP 74/1999 m PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 74/1999 m PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 74/1999 m Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om upphävande av lagen om lärarutbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen den l O december

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

Internationell praktik. Bli internationell. anställ en utländsk. praktikant

Internationell praktik. Bli internationell. anställ en utländsk. praktikant Internationell praktik Bli internationell anställ en utländsk praktikant Bästa arbetsgivare! CIMO ordnar tillsammans med läroanstalter, studentorganisationer och arbetsförvaltningen praktikmöjligheter

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik 12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik F ö r k l a r i n g : Kapitlets rubrik har ändrats. Produktionskostnaderna inom jordbruket

Läs mer

90. (26.01 delvis och 26.97) Stöd till kommunerna

90. (26.01 delvis och 26.97) Stöd till kommunerna 90. (26.01 delvis och 26.97) Stöd till kommunerna F ö r k l a r i n g : I fråga om statens kommunpolitik har finansministeriet till uppgift att ha hand om utvecklingen av den kommunala självstyrelsen samt

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

RP 367/2014 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV TILLÄGGSBUDGET- PROPOSITIONEN FÖR 2015 (RP 362/2014 rd)

RP 367/2014 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV TILLÄGGSBUDGET- PROPOSITIONEN FÖR 2015 (RP 362/2014 rd) RP 367/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV TILLÄGGSBUDGET- PROPOSITIONEN FÖR 2015 (RP 362/2014 rd) Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till

Läs mer

RP 233/2014 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 (RP 207/2014 rd)

RP 233/2014 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 (RP 207/2014 rd) RP 233/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 (RP 207/2014 rd) Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna

Läs mer

02. Tillsyn. Verksamhetens omfattning utfall utfall uppskattning uppskattning

02. Tillsyn. Verksamhetens omfattning utfall utfall uppskattning uppskattning Statsen 02. Tillsyn F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av social- och hälsovårdsministeriets tillsyn över omkostnaderna för de inrättningar som bedriver lagstadgad verksamhet och

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET Forskningssystemet På nationell nivå eftersträvas en hållbar och balanserad samhällelig och ekonomisk utveckling.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studerandemobilitet - Studiestöd, rörlighet, och EU-frågor Nordiskt seminarium, Helsingfors 26-27.11.2007

Läs mer

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter RP 28/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagen ändras så att

Läs mer

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Arbetsförvaltningen har som verksamhetsidé att arbeta för en fungerande arbetsmarknad och för utvecklandet av arbetsorganisationerna,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om Propositionen

Läs mer

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 01. Förvaltning och forskning 01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett tillägg

Läs mer

Huvudtitel 32 ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 32 ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 32 ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 01. Förvaltning 01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett tillägg på 643 000

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 16/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 5 a lagen om organisering av konstens främjande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Universitetsstatistik 2005

Universitetsstatistik 2005 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Universitetsstatistik 2005 Tabeller ur KOTAdatabasen Undervisningsministeriets publikationer 2006:38 Universitetsstatistik 2005 Tabeller ur KOTAdatabasen Undervisningsministeriets

Läs mer

RP 9/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 9/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om studiestöd skall ändras. De

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

Universiteten 2004 Årsberättelse

Universiteten 2004 Årsberättelse Opetusministeriö Undervisningsministeriet Universiteten 2004 Årsberättelse Undervisningsministeriets publikationer 2005:14 Universiteten 2004 Årsberättelse Undervisningsministeriets publikationer 2005:14

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 111/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om planering av och statsandel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att kostnadsfördelningen

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 2220 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av utbildningsenheternas namn: BA HHH HU HU (SSKH) JoU JU KIH

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

RP 78/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 i lagen om Utbildningsfonden

RP 78/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 i lagen om Utbildningsfonden Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 i lagen om Utbildningsfonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om Utbildningsfonden

Läs mer

http://www.minedu.fi/opm/koulutus/yliopistokoulutus/ohjausjarjestelma.html

http://www.minedu.fi/opm/koulutus/yliopistokoulutus/ohjausjarjestelma.html DD 4/02, bilaga 4a ÅBO 25.9.2002 NR 287/20/02 TILL FAKULTETERNA OCH DE FRISTÅENDE INSTITUTIONERNA HÄNVISNING INITIATIV ÄRENDE BEREDNINGEN AV DE AKADEMI-INTERNA RESULTATDISKUSSIONERNA HÖSTEN 2002 OCH DISKUSSIONERNA

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 014 Universitets 01 Universitetsstuderande Antalet universitetsstuderande 167 00 år 01 Enligt Statistikcentralens sstatistik var antalet studerande i som leder till universitetsexamen 167 00

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

UNIVERSITETEN YLIOPISTOT UNDERVISNINGSMINISTERIET

UNIVERSITETEN YLIOPISTOT UNDERVISNINGSMINISTERIET UNIVERSITETEN YLIOPISTOT UNDERVISNINGSMINISTERIET 2002 UNDERVISNINGSMINISTERIET UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSPOLITISKA AVDELNINGEN UNIVERSITETSENHETEN Redaktörer: Iiris Patosalmi och Juho Korpi Översättning:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 18/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 lagen om utveckling av högskoleväsendet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005 ALLMÄN MOTIVERING Ekonomiska utsikter Inkomstposterna Balans och statsskulden Till riksdagen avlåts regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2005. Den uppfattning av den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 a och 28 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås nya bestämmelser i sjukförsäkringslagen gällande

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

RESULTATAVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN FÖR PERIODEN OCH UNIVERSITETENS RESURSER FÖR 2008

RESULTATAVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN FÖR PERIODEN OCH UNIVERSITETENS RESURSER FÖR 2008 UNDERVISNINGSMINISTERIET 07.01.2008 RESULTATAVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN FÖR PERIODEN 2007-2009 OCH UNIVERSITETENS RESURSER FÖR 2008 VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL VERKNINGSFULLHET

Läs mer

Statsbudgeten Hälsa och funktionsförmåga främjas

Statsbudgeten Hälsa och funktionsförmåga främjas 70. Hälsa och funktionsförmåga främjas F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av särskilda utgifter för hälsoövervakning, övervakning av smittsamma sjukdomar, anskaffning av vaccin och

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer