ELSE. Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdag 14 december 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELSE. Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdag 14 december 2011"

Transkript

1 o BASTADS KOMMUN Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz. u 11I11I ELSE Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdag 14 december 2011 Bilagor som ej är förändrade sedan kommunstyrelsens utskick återfinns i KS senaste kallelse. Ärendepunkt/rubrik Sidor 1. Upprop Protokolljustering l tur att justera: Tony Ivarsson och Anna Rosberg. Ersättare: Göran Håkansson. 1 Justering på tisdag den 20 december kl , kommunkansliet. 3. Godkännande av dagordningen 2 4. Informationspunkter: - Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna Redovisning av inkomna ärenden Interpellation - Åstad i Båstad, ett ekologiskt samhälle? Interpellation - Stationsläge iförslöv Interpellation - Ny inspektör för enskilda avlopp Fråga/interpellation - Oro inom Vård och omsorg? Interpellation - Vård- och omsorgschefens frånvaro Interpellation - Tomma boplatser på Åsliden i Östra Karup Internbudget Förlängning av borgensåtagande till Stiftelsen Norrvikens 69 Trädgårdar 14. Nybyggnation av läktare med tillhörande omklädningsrum, 70 Förslövs IF 15. Tekniska justeringar av pengen för förskola, grundskola och gymnasium 2012 (omedelbar justering) 16. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris Förslag på ändring av normerna gällande driftsbidrag till enskilda 75 vägar i Båstads kommun 19. Motion - Minska biltrafiken i Båstad Avsägelse av uppdrag - Claes Sundin CM) Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar 78 efter Gudrun Edh C--) 22. Delgivningar Eventuellt inkomna interpellationer eller frågor 86

2 Båstad den 7 december 2011 Benkt Ragnarsson ordförande ~nderssofan'----,-- enligt uppdrag Kungörelsen anslagen i laga ordning på kommunens anslagstavla den 7 december intygar: Ik- Henrik Andersson Kommunkansliet

3 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Val av iusterare Till att justera dagens protokoll utses: Till ersättare utses:. Justering äger rum på kommunkontoret i Båstad... dagen den../. kl. Närvarande tjänstemän vid dagens sammanträde: justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -1-

4 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KF Godkännande av dagordningen Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Dagordningen godkänns. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -2-

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KF Informationspunkter a) Lägesrapport från fullmäktiges beredningar justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -3-

6 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KF Redovisning av inkomna ärenden Ärendebeskrivning Beslut Bilagd förteckning redovisar ärenden som inkommit till fullmäktige och som remitterats för beredning. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Redovisningen av inkomna ärenden godkänns. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -4-

7 BAsTA S KOMMUN Kommunledning (1) Redovisning av ärenden som inkommit till fullmäktige Ankomst- Dnr Initierat av Ärendebeskrivning Remissinstans datum KS Miljöpartiet Motion - Återbetalning av del av Samordningsgrupp 1263/11 kostnader för centrumplanering Förslag till nästa ekonomiutskott (kommunchefen) KS Socialdemo- Motion - Information om statistik, Samordningsgrupp 1289/11 laaterna undersökningar m m Förslag till nästa ekonomiutskott (kommunikatören) -5-

8 MOTION MILJÖPARTIET ~t~stads KOMMUN KommunstyrC&fsen Dnr.t~..\~~ P:\::;2L () 1I1IIBOJ"I'."'"" 111 1I1l18 Mötion angående omfinansiering av arkitektsförslag om Båstads centrumplanering Vi yrkar på att kommunen gör återbetalning av kr till Peab och kr till Backahill för deras del av kostnaderna för att ta fram de två arkitektförslagen gällande Båstads centrumplanering Genom att betala tillbaka de kr gör kommunen en klar markering om sitt oberoende i en sådan viktig fråga som Båstads centrumplanering. ( Katarina Toremalm Jonas Nilsson ( \".-~'".,~" _._

9 SOCIALDEMOKRATERNA I BASTAD Motion till kommunfullmäktige Information til/fullmäktiges ledamöter mfl Det finns nationell statistik, brukarundersökning och jämförelser som ansvariga politiker sällan får ta del av om man inte är aktiv själv och letar efter den. Statistiska centralbyrån producerar statistik som t ex > Ekonomiskt bistånd efter hushållstyp, antal barn, födelseland, ålder och kön > Personer efter ålder som är beviljade olika insatser enligt Socialtjänstlagen > För förskoleklass, grundskola och särskola finns 30 olika nyckeltal, för Iårskolan 36, för gymnasiet 24, för komvux, särvux och sfi 23, för äldre- och funktionshindrade 22 och inom IFO 16 nyckeltal. Dessa kan man jämföra med en eller flera kommuner i Sverige och också ta fram utvecklingen över år i den egna kommunen Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen presenterar Öppnajämförelser för > Hälso- och sjukvård > Grundskola > Äldreomsorg > Gymnasieskolan > Trygghet och säkerhet > Folkhälsa > Barn o Unga > Missbruk > Ekonomiskt bistånd > Insatser för funktionshindrade Målgrupper för Öppna jämförelser är bl a ledande ijänstemän och politiker och verksamhetsnära beslutsfattare och personal, medborgare, brukare och närstående Dessutom presenterar Socialstyrelsen årligen en Äldreguide (enkät till kommunen) och brukarundersökningar (enkät till brukare) Sällan eller aldrig rar vi som politiker ta del av materialet ovan fast det är ett viktigt underlag i vår planering. Uppgifterna lämnas in av kommunen och finns lätt tillgängliga. Det är svårt för varje enskild politiker att hitta och sätta sig in i dessa siffror. Ännu svårare är det kanske för brukarna och närstående. C:\Documents and Settings\annk;jel\Mina dolrument\motioner\statistikmmll.doc -7-

10 Jag foreslår därfor > När kommunen får besked om att statistik, öppna jämforelser mm publicerats skall detta informeras på kommunens hemsida med länk till informationen samt som delgivning i nämnders och styrelsers protokoll > En gång om året skall kommunfullmäktige få enpresentationoch analys av delar av materialet med möjlighet att ställa frågor. > Önskemål skall kunna lämnas både av tjänstemän och politiker om vilken information man vill ha presenterad. C:\Documents and Settings\annk;jel\Mina dokument\motioner\statistikmmll.doc -8-

11 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Blad 4 KF KF 187 dnr KS 1194/ Interpellation - Åstad i Båstad, ett ekologiskt samhälle? Ärendebeskrivning Beslut Miljöpartiet i Båstad har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) där man bland annat undrar huruvida Astad-projektet kommer att utarbetas som ett ekologiskt hållbart samhälle. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde. KF Kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) besvarar interpellationen, bilaga. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -9-

12 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Handläggare Anette Åkesson Vårt dur 1194/11 Interpellationssvar Åstad BÅSTAOS KOMMUN Kommunstyrelsen Jonas Holgersson m fl Miljöpartiet i Båstad 1 (2) Fråga 1: Vart har visionen om att göra Åstad i Båstad till ett hållbart ekologiskt samhälle med stort medborgarinflytande tagit vägen? Svar: Visionen om Åstad i Båstad som ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle ligger kvar. Vad gäller medborgarinflytande har vi förstått att det inte riktigt kan gå till som i Tyskland, p g a de annorlunda förutsättningarna som finns i Sverige. I Tyskland finns både en annan struktur av äganderätter samt organiserade rörelser än hos oss och det är dessa som ligger bakom de projekt vi har besökt. Däremot kan vi tänka oss olika former av workshops. Projektet Åstad i Båstads etapp 1 har deletappindelats, där etapper A och B ligger relativt nära i tiden. Det betyder att för detaljplanen Inre kustvägen och området kring stationen är det inte aktuellt med en process som tar lång tid. Detta har inte bedömts som politiskt kontroversiellt. P g a tidspressen ligger projektets huvudfokus nu på detta område. Men vi har i styrgruppen också diskuterat att vi vill ha någon form av medborgarinflytande i något/några områden i de övriga deletapperna,. Fråga 2: Vi undrar var det unika med ovan beskrivna koncept, det som skulle sätta Båstad före andra kommuner, vart det har tagit vägen? Svar: Ambitionen är att hålla oss till tävlingsförslaget, samtidigt som vi behöver anpassa oss till vår verklighet. Fråga 3: Hur kommer vi att märka att Åstad i Båstad utmärker sig för ekologiskt tänkande och hållbarhet? Svar: Man kan nog i ärlighetens nämn ännu inte ge ett svar på den frågan. Viktigt är ändå att betona att det inte bara handlar om ekologisk hållbarhet utan även ekonomisk och social. Vi behöver specificera vad vi menar med dessa begrepp och har i styrgruppen diskuterat att projektet ges i uppdrag att komma med ett underlag som kan gå ut till de politiska partierna för återkoppling. (Uppdraget ges i samband med begäran om planbesked för planprogram för Åstad som är tänkt komma upp på ekonomiutskottet samt i kommunstyrelsen ). Idag sitter vi nog med 41 olika föreställningar bara i kommunfullmäktige om vad begreppen innebär. Även på andra sätt behöver vissa uppgifter från tävlingsförslaget specificeras. Vad gäller t ex kretsloppstänket för vatten, energi och avfall finns många ideer i tävlingsförslaget. Dessa behöver utredas för att se om de är möjliga att förverkligas. Delvis c.l. Postadress Båstad Gatuadress Vångavägen 2 Telefon vx Telefax E-post Webbplats Plusgiro Organisationsnummer

13 2 (2) är de beroende av att det finns någon som vill driva dem, det är inte tänkt att kommunen ska vara huvudman. Fråga 4: Vilka planer har kommunen på att avsätta ett område för byggnation enligt principerna ovan? Svar: l de senare etapperna kan det finnas områden som hålls öppna för om det finns intresse. Fråga 5: Vem i kommunen arbetar på att ta fram ramar för byggnation enligt de principer som tyskarna framgångsrikt följt? Svar: Den tyska arkitektbyrån är involverad i detaljplanearbetet för lme kustvägen och stationsområdet. Eftersom området i etapp 1 (som tävlingen imiktats på) är relativt stort föreslås att ett planprogram arbetas fram. Det är början i en planprocess för ett område som kanske kommer omfatta uppskattningsvis tio detaljplaner som byggs ut under en tidsperiod upp till 20 år. Beslutet om planprogram tas i kommunstyrelsen, som nämnt preliminärt , ett framtida antagande troligtvis i kommunfullmäktige. Fråga 6: Vem i kommunen arbetar med att marknadsföra Åstad till människor som är framsynta och vill bo i hållbart ekologiskt samhälle som bara Båstad i Sverige skulle kunna erbjuda? Svar: Åter vill jag betona att samhället ska vara hållbart även ekonomiskt och socialt. Som jag ser det blir det ett oerhört attraktivt område men än så länge finns inte så mycket konkret att marknadsföra utöver själva tävlingsförslaget. Projektansvarig för marknadsföring är Rebecka Lindell. Fråga 7: Om det är så att Åstad inte kommer att byggas enligt ovannämnda koncept, undrar vi hur motiveringen till detta lyder och i vilken instans detta imiktningsbeslut är taget och när? Svar: Ambitionerna att Åstad i Båstad byggs enligt konceptet lever fortfarande. En viss insikt har inställt sig att det inte går att arbeta exakt som i Tyskland. Och samtidigt behöver vi politiskt specificera lite mer om vilka förväntningar vi har om innehållet i tävlingsförslaget. Proj ektet kommer att ägna mer tid åt föranlaingsprocess efter att den tidsmässigt akuta deletappen laing lme kustvägen och stationsområdet är på banan. 1k~;A~ Anette Åkesson (M) Kommunstyrelsens ordförande c.l. Postadress Båstad Gatuadress Fridhemsvägen 3 Telefon vx Telefax /21 E-post Hemsida Postgiro Organisationsnummer

14 Interpellation Under flera år arbetade några politiker i Båstad för att Båstad skulle få ett attraktivt ekologiskt hållbart bostadområde i Hemmeslöv. Både Länsstyrelsen och Region Skåne bidrog medpeugar för att utveckla..,.. dessa nya ideer. Två studieresor gjordes med politiker och.tjänstmän från kommunen Målet för resorna var Freiburg och Tubingen,. två städer där man framgångsrikt utvecklat kon<;:eptet med ekologiska hållbara samhällen. Avsikten var, eller borde ha varit(detta tycker jag kan gå bolt eller ändras till: eller sades i alla fall vara), att ta lärdo~l1 av tyskarnas erfarenheter och därav skapa ett attraktivt ekologiskt boende i Hemmeslöv. Detta koncept skulle bli unikt i Norden och ge medvetna människor ett skäl för att vilja flytta till Båstad. En arkitekttävling utlystes och det vinnande förslaget visade sig vara framtaget av Joakim Eble mfl. Eble m.fl. har deltagit vid skapandet av de ekologiska samhällena i Freiburg, Tubingen och på andra ställen i Europa. De får därför anses väl skickade att genomföra ett liknande projekt i Båstad. Deras erfarenheter och kunnande måste tillvaratas i Båstad om vi ska kunna skapa ett ekologiskt boende S0111 kan attrahera en stor mängd människor, att verka och bo i området och kommunen. Hur skulle detta ekologiska projekt genomföras? Tyskarna lät intresserade familjer och även grupper av familjer anmäla sitt intresse. De ställde tomtmark till förfogande, storleken berodde på de behov som uppstod. Därefter bildade man grupper som diskuterade fram hur man ville bygga efter sina egna ideer. Detta var en process som kunde ta upp till några år. Kommunen bestämmer de yttre ramarna för byggnationen medan de blivande fastighetsägarna sälva bestämmer de inre ramarna. Exempel på detta är t ex husens utseende, byggmaterial, fårgval, typ av uppvärmning och sopsortering, som bestämmes av varje grupp. De som byggde gjorde det i egen regi med mindre byggnadsföretag, vilket sänkte kostnaderna. Förutom tillämpning av de ekologiska principerna gäller det att få ner kostnaderna. Kommunen kan vara generös med tomtpriserna, det lönar sig i längden. Miljöpartiet i Båstad frågar: l, Vart har visionen om att göra Åstad Båstad till ett hållbart ekologiskt samhälle med stort medborgarinflytande tagit vägen? ~ÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen.'. ; ~. '.' '.; -:

15 2. Vi undrar var Det unika med ovan beskrivna koncept, det som skulle sätta Båstad före andra koimnuner, vart har det tagit/ vägen?,.. 3. Hur kommer vi att märka att Åstad Båstad utmärker sig för ekologiskt tänkande och hållbarhet? 4. Vilka planer har kommunen på att avsätta ett område för byggnation enl. principer ovan? 5 Vem i kommunen arbetar på att ta fram ramar för byggnation enligt de principer som tyskarna framgångsrikt följt? 6 Vem i kommunen arbetar med att marknadsföra Åstad till människor som är framsynta och vill bo i hållbart ekologiskt,,:' samhälle som bara Båstad i Sverige, fö-j"n:ä:j:'vaiinci l::kmr S. /z.(..{,~c. {.'( erbjuda? 7 Om det är så att Åstad inte kommer att byggas enligt ovannämnda koncept, undrar vi hur motiveringen till detta lyder och i vilken instans detta inriktningsbeslut är taget, och när?! }'L-{./ H/l.'l / l Miljöpartiet i Båstad 20 oktober 2011 Jonas Holgersson Katarina Toremalm Jonas Nilsson \ \ ~ ~'

16 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KF dnr KS 1346/ Interpellation - Stationsläge iförslöv Ärendebeskrivning Beslut Bo Wendt, Bjärepartiet, har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) gällande eventuellt stationsläge iförslöv. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande enligt bilaga. justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande -14-

17 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Handläggare Anette Åkesson Vårt dnr Interpellationssvar Stationsläge Förslöv BÄSTADS KOIV/IV/UN Kommunstyrelsen 2011 Dnr frs ~'~~~'~Q~""~,,,~~, Bo Wendt Bjärepartiet 1 (2) Interpellanten framställer det som omjag ensam äger frågan och gör allt för att undvika att ta upp den. I själva verket förhåller det sig så att det finns flera inblandade parter. Utöver Båstads kommun är det Skånetrafiken som huvudman för trafikeringen, Trafikverket som huvudman för spåren, projekt Hallandsås där vissa uppgifter ingår som rör både spåren och ett kommande stationsläge i Förslöv, samt Region Skåne som bl a äger den s k RTI-planen (Regional TransportInfrastruktur) med helhetsgrepp över olika investeringar i Skåne. Projekt Hallandsås behöver enligt uppgift besked om stationsläge i Förslöv (Västra eller Central) senast februari-mars 2012, så för de beslut som eventuellt behöver tas av oss är deadline kommunfullmäktige 29/2 (med tillhörande kommunstyrelse 15/2 och ekonomiutskott 1/2). Sedan måste man vara ärlig och säga att hade vi politiskt varit helt överens - vilket ju hade varit önskvärt med tanke på att frågan är så pass strategisk och berör invånarna i hela kommunen, inte minst för att det även påverkar busstrafiken, under en lång tid - så hade frågan troligen kommit upp tidigare, kanske i form av ett imiktningsbeslut. Men som situationen är nu, med många känslor och felaktig information som tyvärr spritt sig, så behöver vi avvakta det underlag vi ska få. Vid det öppna mötet för allmänheten i augusti framkom att det saknades en del information, som t ex möjligheten att hantera godstrafik vid ett stationsläge i Förslöv Västra. Det är även så att en hel del kostnader fortfarande inte är kända. Däremot fick vi besked om att Trafikverket skulle svara för driftbudget för spåret till en eventuell kommande station i Grevie, dock under förutsättning att det dyrare investeringsalternativet valdes. Det skulle innebära ca 105 mkr (utifrån rapporten) som Båstads kommun skulle stå för. Då det även finns flera andra fördelar med ett stationsläge i Förslöv Västra behöver vi vänta på denna information. Tjänstemännen har hållit kontakt ochvi har nu fått besked om att det ska gå att lösa godstrafiken. På Ängelholms kommuns initiativ äger ett möte rum 7/12 där vi tillsammans kommer betona hur viktigt vi i Ängelholms och Båstads kommuner anser det är att pågatågen förlängs norr om Ängelholm centralstation. Vi får inte glömma i den diskussion som pågår lokalt att detta inte varit självklart och att det är väldigt positivt att vi över huvud taget ansluts till pågatågstrafiken. I anslutning till det mötet har vi från Båstads kommun bett om att få träffa Skånetrafiken och Trafikverket. Vid det mötet kommer kommunstyrelsens presidium att delta, utöver tjänstemän cala Postadress Båstad Gatuadl'ess Vångavägen 2 Telefon vx Telefax E-post Webbplats Plusgiro Organisationsnummer

18 2 (2) Det finns en uttalad avsikt att även ha ett möte för allmänheten i Förslöv. Detta var tänkt att ske före jul men tyvärr blir det först i januari Gag hoppas ha förslag till datum vid KF 16/12). Förslöv IF har senare tagit initiativ och erbjudit sig att hjälpa till med arrangemanget i samarbete med kommunen. Sammanfattningsvis: Vi arbetar för att få upp frågan på bordet så snart som möjligt. Anette Åkesson (M) Kommunstyrelsens ordförande Postadress Båstad Gatuadress Fridhemsvägen 3 Telefon vx Telefax /21 E-post Hemsida Postgiro Organisationsnummer

19 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Vi undrar varför du inte tar upp frågan om stationsläge iförslöv? I september hade vi möte med Trafikverket, region Skåne och Skånetrafiken och frågan kändes högakue1l. Samma kväll hade vi ett stort informationsmöte med allmänheten. Vi förvändade oss ett beslut i ärendet under september-oktober månad. Varför tar du inte upp ärendet? Tunnelprojektet måste ha besked i januari annars stör det deras planering. Detta var chefen Per Rydberg tydlig med. Ändå händer inget och snart har tåget gått? Varför? 10( Bo Wendt Bjärepartiet. ~AsTADS!-<OMMUN K'Onlmunstyr«t1sen OZ Dnr.~......l.0~fe.P.\..:-q OO 11I.1I1.1I I :1111:o1-17-

20 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Blad KF dnr KS 1345/ Interpellation - Ny inspektör för enskilda avlopp Ärendebeskrivning Beslut James Johnsson, Bjärepartiet, har inlämnat en interpellation till samhällsbyggnadsutskottets ordförande Thomas Andersson (FP) gällande inspektioner av enskilda avlopp. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av samhällsbyggnadsutskottets ordförande enligt bilaga. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -18-

21 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen ~~.-12-~1! Dnr >?,(. ;~.t:.:r il Interpellation stalid av James Johnsson, BJarepartlet IIMed anledning av att kommunen har anställt en ny inspektörför enskilda avlopp och de av kommunfullmäktige antagna miljötaxorna den 16 november undrarjag: 1. Hur mycket en inspektion av enskilda avlopp kommer att kosta de ca 3000 Bjärebor som har enskilda avlopp? 2. Hur många timmar kommer att debiteras vid en normal inspektion? 3. Hur många avlopp har inspekterats från 1 september til/l december? Svar: 1. Vid tillsyn av enskilda avlopp kommer Båstads kommun att debitera 4 timmar a770 kr/tim ::: kr för år 2011 och 4 timmar a825 kr/tim ::: kr för år timmar) inspektioner (+ 12 beslut om att anlägga enskilda avlopp) har genomförts under perioden 1 september 2011 till 1 december Båstad den 6 december 2011 :::..1?, u.. /}Pllll#IPJI(,pi) Thomas Andersson Ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet

22 Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Med anledning av att kommunen har anställt en ny inspektör bara för enskilda avlopp och de av kommunfullmäktige antagna miljötaxorna den 16 november undrar jag: 1. Hur mycket en inspektion av enskilda avlopp kommer att kosta de ca 3000 Bjärebor som har enskilda avlopp? 2. Hur många timmar kommer att debiteras vid en normal inspektion? 3. Hur många avlopp har inspekterats från 1- septemb er till 1 december?.l ~ 1j~,~ James Johnson Bjärepartiet. 5kSTADS KOMMUN ~orr.rnunstyre.9lsen ks. r~'--\ ~.L\.\::C) OO Dnr

23 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KF dm KS 1259/ Fråga/interpellation - Oro inom Vård och omsorg? Ärendebeskrivning Beslut Fråga inlämnad av Eddie Grankvist (BP) och ställd till välfärdsutskottets ordförande Asa Ragnarsson (M) gällande eventuell oro inom Vård och omsorg. Frågan kommer att behandlas som en interpellation. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Frågan får ställas som en interpellation och svar lämnas av välfärdsutskottets ordförande enligt bilaga. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -21-

24 BÅSTADS KOMMUN 1 (1) Svar på interpellation till ordförande i Välfärdsutskottet Jag är medveten om att det finns oro inom vård-och omsorgsförvaltningen. Sedan ett par år tillbaka pågår ett större utvecklingsarbete inom förvaltningen till följd av politiskt fattade beslut. Vi har lämnat ett uppdrag till förvaltningen och för att uppnå de av oss ställda målen har kommunchefen i sin tur lämnat ett uppdrag till vård och omsorgschefen att organisera resurser och arbetssätt på ett vis som möjliggör att dessa mål uppfylls. Även lagstiftningen ger anledning att organisera arbetet annorlunda} då vi enbart ska arbeta utifrån ett brukarperspektiv enligt "Vem är vi till för?" Att arbeta utifrån ett brukarperspektiv har i vår kommun varit ett eftersatt förändringsarbete och när vi nu genomför det skapar det naturligtvis en viss oro hos medarbetarna. Förändringar tar tid och jag har fullt förtroende för att ledningen arbetar tillsammans med övriga medarbetare för att nå en samstämdhet i organisationen. Jag vill vara tydlig i budskapet att medarbetarna har en fungerande organisation för sina funderingar kring sitt uppdrag. Som anställd kan och ska man vända sig till sin chef eller sitt fackförbund med dessa frågor. Inom vård och omsorg finns rutiner för hur samverkan och arbetsplatsträffar ska ske. Som politiker i kommunen bär jag och ni andra styrande} ansvaret för att kvaliteten på kommunens vård och omsorg lever upp till de mål vi har satt och till de lagar och regler som styr verksamheten. Vårt mål är att Båstad har en vård och omsorg som väl lever upp till de nationella kvalitetskraven! Åsa Ragnarsson Ordf. Välfärdsutskottet -22-

25 B,~STADS KOMMUN Kommunstyrdllsen BJÄREPARTIET Enkel fråga till Åsa Ragnarsson (ordförande Välfårdsutskottet) ~. B II R II III "" 1.11.' I' II I l II. III II lilla n Hur ser Du på oron i vård- och omsorgsför~altningenoch vad tänker Du göra åt detta? Båstad die Ciran1(vist Bjärepartiet -23-

26 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Blad KF dnr KS 1343/ Interpellation - Vård- och omsorgschefens frånvaro Ärendebeskrivning Beslut Eddie Grankvist, Bjärepartiet, har inlämnat en interpellation till välfärdsutskottets ordförande Asa Ragnarsson (M) angående vård- och omsorgschefens frånvaro under ett sammanträde med välfärdsutskottet. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av välfärdsutskottets ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -24-

27 Interpellation till välfårdsutskottets ordförande Åsa Ragnarsson. Vid senaste välfårdsutskottets sammanträde den 15 november saknades vård-och omsorgschefen som hade semester. Du hade inte kallat någon ersättare och vi hade flera vårdfrågor vi ledamöter ville diskutera. Månadsmötet med utskottets 5 ledamöter är vår enda chans att diskutera vårdfrågorna. Varfår hade du inte kallat in någon ersättare eller varför förlade du inte mötet till dagen innan den 14 november,då vård- och omsorgschefen arbetade? Detta är får oss obegripligt och tyder på nonchalau//och dåvg planering eller vad har du får förklaring?, W~V ",' /- BAsTADS," KOMMUN E le Granqvist ~ommunstyrldlsen Bjärepartiet Dnr.K~... ~:>';j~.i..u.::~ 00 alll" ". II.". al" III1:1I lj.&8-25-

28 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KF dnr KS 1344/ Interpellation - Tomma boplatser på Asliden i Östra Karup Ärendebeskrivning Beslut Bo Wendt, Bjärepartiet, har inlämnat en interpellation till välfärdsutskottets ordförande Asa Ragnarsson (M) angående tomma boplatser på Asliden. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av välfärdsutskottets ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -26-

29 Interpellation till välfårdsutskottets ordförande Med anledning av ett tiotal tomma boplatser på särskilda boendet Åsliden i Östra Kamp undrar jag varför inte alliansen i stället imättar korttidsvård där istället för hemvårdsteam och inköp av vårdplatser i andra kommuner? Jag kan inte förstå logiken i att skära ner från 15 platser till 8 när de senaste 6 månaderna uppvisar en överbeläggning med i snitt ca 20 intagna per natt? lt: Bjärepartiet. ~TADS KOMMUN Kon:rnunstyrtlYJsen O2 Dnr...~~...\~~~tu,-i~) AII.SllIta.., -27-

30 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Blad 4 10 EU KS dnr. KS 328/ Internbudget 2012 Ärendebeskrivning Yrkande Förslag till beslut Reservation Föreligger förslag till internbudget 2012 för Båstads kommun. Anne Kjellberg (S): Med hänvisning till förslaget till ramar i fullmäktige yrkar hon på följande tillägg i intern budgeten: tkr till Teknik och service för skötsel av parker och grönområden - 70 tkr till måltidsservice för ekologisk mat - 1 mkr till Barn och skola för ökad bemanning i förskolan - Slopat vårdnadsbidrag, vilket ger 500 tkr till ovan - 1 mkr till måltidsavgifter inom Vård och omsorg tkr till projektet Arbete istället för försörjningsstöd för att därmed minska kostnaderna för försörjningsstöd. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Föreliggande förslag till internbudget 2012 för Båstads kommun godkänns. 2. Internbudgeten delges kommunfullmäktige. Mot beslutet till förmån för det yrkande som avslagits reserverar sig Anne Kjellberg (S). KS Föreligger något reviderat förslag till internbudget Yrkanden Ann-Margret Kjellberg (S) och Ingela Stefansson (S): Bifall till socialdemokraternas budgetförslag enligt bilaga. Bo Wendt (BP), Eddie Grankvist (BP) och James Johnson (BP): Bifall till bjärepartiets budgetförslag enligt bilaga. Katarina Toremalm (MP): Bifall till miljöpartiets budgetförslag enligt bilaga. Pelle Höglund (M), Christian Nilsson (C), Asa Ragnarsson (M), Charlotta Bjärholm (FP) och Torgny Brenton (KD): Bifall till ekonomiutskottets förslag. Proposition Yrkande Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att ekonomiutskottets förslag bifallits. Ordförande ställer proposition på socialdemokraternas yrkande ang. korttidspiatser (yrkande nr. 7 i socialdemokraternas budgetsförslag) och finner att yrkandet avslagits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla ekonomiutskottets förslag röstar JA Ledamot som vill bifalla yrkandet röstar NEJ. forts. på nästa sida. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -28-

31 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen KS 328 Forts. Internbudget 2012 KS Omröstning Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTAR Asa Ra~marsson (M) X Pelle Höglund (M) X Charlotta Bjärholm (FP) X TorQny Brenton (KO) X Christian Nilsson (C) X Ann-Marie Johnsson (C) X Bo Wendt (BP) X Eddie Grankvist (BP) X James Johnson (BP) X Ann-Margret Kjellberg (S) X InQela Stefansson (S) X Katarina Toremalm (MP) X Anette Akesson (M) X SUMMA Kommunstyrelsen har således beslutat att avslå socialdemokraternas yrkande om korttidsplatser. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Föreliggande förslag till internbudget 2012 för Båstads kommun godkänns. 2. Internbudgeten delges kommunfullmäktige. Reservation Mot beslutet till förmån för sina yrkanden som avslagits reserverar sig: Bo Wendt (BP), Eddie Grankvist (BP), James Johnson (BP), Ann-Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S) och Katarina Toremalm (MP). Socialdemokraterna inlämnar skriftligt reservation, bilaga. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -29-

32 SOCIALDEMOKRATERNA I BAsTAD (jft..:reservation i iiemte ti?ll"'ft-internbudget 2012 Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet om internbudget för 2011 till förmån för vårt eget förslag. Socialdemokraterna anser att drift av kommunal verksamhet i första hand skall ske i egen regi. Därför tar vi idag inte ställning i denna fråga utan återkommer i varje enskilt ärende när det är aktuellt för beslut ~l"d den 30 novem;tj,: 2011 / (/&(/~~~ Ann-~~~jellb~ ~.. I ',LILJ I/fUl, fk ~---- Ingel~efansson -30-

33 '--y------', BÅSTA S. KOMMUN

34 Kommunstyrelsens beslut Internbudget Sammandrag 3 Ramunderlag 6 Kommunfullmäktige 7 Jävsnämnd, valnämnd 8 Överförmyndare 9 Kommunrevision 10 Kommunstyrelse Kommunstyrelsens verksamhetsområden: 12 - Kommunledningskontor 15 - Teknik & service 18 - Samhällsbyggnad 20 - Samhällsskydd 22 - Barn & skola 25 - Bildning & arbete 29 - Vård & omsorg 32 Investeringar 36 Politiska justeringar -32-

35 Sammandrag Sammandrag Kommunfullmäktige fastställde budget och plan den 22 juni Beslutet omfattar kommunens vision, övergripande mål och inriktning, förhållningssätt, prioriterade mål mm. För verksamhetsormådena finns angivet ansvarsområden, servicedeklarationer, prioriterade mål och nyckeltal. Kommunfullmäktige angav ekonomiska ramar för kommunfullmäktige, jävsnämnd, valnänmd, överförmyndare, revision samt kommunstyrelse. Kommunstyrelsen fastställer sin intembudget utifrån erhållen ram, mål mm. I detta dokument framgår hur kommunstyrelsen fördelat sin ram för verksamhetsområdena. I materialet finns en ekonomisk översikt, ansvarsområden, verksamhetsbeskrivning, verksamhetsförändringar, servicedeklarationer, prioriterade mål, nyckeltal och resultatmål. För att få en helhetsbild av kommunens hela budget ingår även kommunfullmäktige, jävsnämnd, valnämnd, överförmyndare och revision. Jämfört med beloppen i fullmäktigebudgeten har det tillförts medel för 2011 års löneökningar (+542 tia), gjorts justeringar för nya skatte- och pensionsprognoser ( tkr) samt följande ändringar av kolmnunstyrelsen:. Bredband RegI negativ post, ks Uppräkning, ersättning till BNAB Drift, beslutsstödssystem Försörjningsstödsprojektet Volymförändring och besparing, vård & omsorg, netto Summa tkr -200 tkr -100 tkr -200 tkr -400 tkr 51 tkr tkr Ökningen finansieras genom minskning av anslaget för inflation

36 Sammandrag Driftbudget Belopp i tia- Budget Verksamhetsområde 2012 Konununfullmäktige Jävsnämnd -50 Valnämnd -100 Överförmyndare -489 Revision -705 Skolpeng, barnomsorg/grundskola Skolpeng, gymnasium Kommunstyrelse: - kommunledningskontor telmik & service samhällsbyggnad samhällsskydd barn & skola bildning & arbete vård & omsorg Summa kommunstyrelse SUMMA NETTOKOSTNADER Finansförvaltning, nettointäkt TOTALT, ÖVERSKOTT Investeringsbudget Belopp i tkr Budget 2012 Kommunstyrelse varav skattefinansierade varavva-investeringar varav exploatering ". ~

37 Ramunderlag 2012 Belopp i tkr Kostnader Intäkter Netto KOMMUNFULLMÄKTIGE Budget Löneökning 2011 (helår) -41 Justering interners va -18 Poltiskt beslutför 2012 (beredningar) -300 Summa Sko/peng, bo, grundskola Löneökning Löneökning 2011 (helår) Politiskt beslut 2012 (minskat elevantal) 1761 Politiskt beslut 2012 (fritidshem) -900 Summa Sko/peng, gymnasieskola Löneökning Löneökning 2011 (helår) -232 Politiskt beslut 2012 (minskat elevantal) 5958 Summa JÄVSNÄMND Budget Summa VALNÄMND Budget Summa ÖVERFÖRMYNDARE Budget Summa REVISION Budget Löneökning 2011 (helår) -4 Summa KOMMUNSTYRElSENS VERKSAMHETS~ OMRÅDEN - kommunstyrelse Budget Löneökning 2011 (helår) -59 Justering interners va -100 Justering tidigare års budgetdiffeens -200 Summa

38 Belopp i tkr Kostnader Intäkter Netto - kommunledningskontor Budget Löneökning Löneökning 2011 (helår) Justering interners va -642 Omflyttning tjänstfrån barn & skola -375 Poftiskt beslutför2012 (avg turism) -100 Just 2011 avs effekt. kravfast.förvaftn -946 Bredband, ersättning tiff BNAB Beslutsstödssystem -200 Borttag interna ersättningar (postrundor mm) -530 Summa tekn.ik '& service (skattefinansierad) Budget Löneökning Löneökning 2011 (helår) -364 Poltiskt beslutför 2011 (skötselplaner) 700 Poltiskt beslutför 2012 (underhåll mm, se sid 36) Just kostnader/intäkterför städverksamhet Borttag interna ersättningar (kontorsservice) 51. Summa samhällsbyggnad Budget Löneökning Löneökning 2011 (helår) -132 Borttag interna ersättningar (nämndsadm) 100 Summa samhällsskydd Budget Löneökning Löneökning 2011 (helår) -164 Poftiskt beslutför 2012 (del mifjöstrateg) ", -150 Borttag interna ersättningar (nämndsadm) 100 Summa barn & skola, rambudget Budget Löneökning Löneökning 2011 (helår) -628 Omflyttning av tjänst till kommunledningskontor 375 Poftiskt beslutför 2012 (se sid 36) Just 2011 avs städning 881 Borttag interna ersättningar (kontorsservice) 140 Summa

39 Belopp i tkr Kostnader Intäkter Netto - bildning & arbete, rambudget Budget Löneökning Löneökning 2011 (helår) -615 Poltiskt beslutför2011 (arbetsmarknad, interk) 600 Poltiskt beslutför 2012 (se sid 36) Just 2011 avs städning 414 Just 2011 avs hyra Dillen 946 Försörjningsstöd -400 Borttag interna ersättningar (kontorsservice) 119 Summa vård & omsorg Budget Löneökning Löneökning 2011 (helår) Poltiskt beslutför2012 (se sid 36) -950 Borttag interna ersättningar (kontorsservice) 20 Di/f volymökning - minskningar boende mm 51 Summa Totalt för kommunstyrelsen TOTALT

40 Kommunfullmäktige Ekonomisk översikt Belopp i tkr Kommunfullmäktige - internbudget 2012 Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnader Kommunfullmäktige Ansvarsområden Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige utövar kommunens.maktbefogenheter enligt följande: instruktionsmakten lit förordningsmakten (lokala föreskrifter).. vetorätt (mot kommunens avstyrkan får tillstånd inte beviljas) lit beskattningsmakten (kommunalskatten) lit avgiftsmakten (kommunala taxor och avgifter) Skolpeng Kommunfullmäktige anslår peng som destineras direkt till rektorer för barnomsorg, grundskola och gymnasmm. Barnomsorg och grundskola tkr - justerat för minskat antal barn/elever tkr - löneökning tkr - tillskott fritidshem -900 tkr Budget tkr Gymnasieskola: - justerat för minskat antal elever - löneökning 2011 Budget tkr 5958 tkr -232 tkr tkr Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige har 41 ledamöter fördelade på partier enligt följande: Moderaterna (13), Bjärepartiet (7), Folkpartiet (3), Socialdemokraterna (6), Centerpartiet (6), Kristdemokratema (1), Miljöpartiet (3) och Sverigedemokraterna (2). Ersättning för ledamot i kommunfullmäktige utgår med 330 kr per sammanträde. Genomsnittliga kostnadema för arvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och resor uppgår till ca kronor/sammanträde. Kommunfullmäktige har tre fasta beredningar; beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad, beredningen för välfård och kultur samt demokratiberedningen. Fullmäktigeberedningama ansvarar för långsiktiga frågor såsom utarbetande och utveclding av övergripande mål och inriktningar inom sina respektive uppgiftsområden samt vad som skall uppnås utifrån ett medborgarperspektiv. Härutöver kan fullmäktige besluta om att tillsätta en eller flera tillfålliga beredningar för visst sakolmåde. Velrk: 31mhetdijn-ällll(dlJrftIJJlg Beredningama får ett tillskott med 300 t1<:r

41 Jävsnämnd, valnämnd - internbudget 2012 Jävsnämnd Ekonomisk översikt Belopp i tkr Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter O O O O O Nettokostnader Jävsnämnd O Ansvarsområden Jävsnämnden fattar myndighetsbeslut gentemot kommunens egna verksamheter. Valnämnd Ekonomisk översikt Belopp i tkr Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter 192 O O O O Nettokostnader Valnämnd Ansvarsområden Valnämnden har hand om de allmänna valen. Valnämnden har att upprätta förslag till kommunfullmäktige" om valdistrikten inom kolmnunen skall ändras. Dessutom åligger det nämnden särskilt att:. 1. upprätta förslag till planer inom verksamhetsområdet 2. ansvara för att informera om nämndens verksamhet 3. lämna allmälma råd om och upplysningar inom nämndens ansvarsområden 4. övervaka efterlevnaden av de lagar och föreslaifter som ligger inom nämndens ansvarsområde Verksamhetsbeskrivning Valnämnden har hand om de allmänna valen och har fem (5) ledamöter. Konnnunkansliet ansvarar för nälllildens administration. Kommunen är indelad i 9 valdistrikt

42 Överförmyndare Ekonomisk översikt Belopp i tkr Överförmyndare - internbudget 2012 Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter O O O O O Nettokostnader Överförmyndare Ansvarsområden Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Förmyndare, förvaltare eller god man är ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter. Båstads kommun har valt att inte utse en överförmyndamämnd utan utser istället en överförmyndare med ersättare. Verksamhetsbeskrivning Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Överfömlyndaren utses av kommunfullmäktige. Verksamheten köper för sin löpande administration 0,25 assistenttjänst av kommunkansliet

43 Kommunrevision Ekonomisk översikt Belopp i tla' Kommunrevision - internbudget 2012 Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnader Kommunrevision Ansvarsområden Kommunrevisionen ska årligen granska all verksamhet som bedrivs i KS, beredningar, utskott, bolagsstyrelser och stiftelser. För varje del skall revisionen granska och bedöma ändamålsenligheten, ekonomin, räkenskaper och den interna kontrollen. Resu1tatmål Mål: Mått: Ansvarsprövningen, d v s revisorernas bedömning i frågan om ansvarsfrihet, lämnas till fullmäktige inför dess prövning och beslut. Den kommunala revisionen är samordnad vilket innebär att även kommunala bolag och stiftelser ingår i uppdraget. En årlig granskning görs av KS, beredningarna, utskotten, bolagsstyrelser och stiftelser. Särskilda granslmingar görs efter en risk- och väsentlighetsanalys. Ekonomi Prestation Kvalite kr 3-4 verifierade granskningar Fullgott underlag för fullmäktiges 1-2 särskilda granskningar under prövning av ansvarsfrihet förutsättning att KF anslår medel härför. Granskningsrapporterna utformas så Revisionsberättelse upprättas för. att de, i förekommande fall, kan KS, beredningarna, utskotten och "tjäna som underlag för bolagsstyrelser förbättring av verksamheten

44 Kommunstyrelse - internbudget 2012 Kommunstyrelse = övergripande Ekonomisk översikt Belopp i tkr Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnader Kommunstyrelsens verksamhetsområden, nettokostnader: Kommunledningskontor Teknik & service Samhällsbyggnad Samhällsskydd Barn & skola Bildning & arbete Vård & omsorg (l nettokostnaden 2012 mgår mte anslag for skolpeng då dessa redovisas under komrnunfullrnaktige) Ansvarsområden Kommunstyrelsen har ansvar för all kommunal verksamhet samt har all myndighetsutövning som inte riktat sig mot kommunens egen verksamhet. Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har 13 ledamöter. Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd med tjänstgöringsgrad om 100% av heltid. Vice ordförande och andre vice ordförande, tillika oppositionsråd, har ijänstgöringsgrad om 40 % av heltid. Dessa tre utgör kommunstyrelsens presidium. Styrelsen har tre utskott med fem ledamöter och fem ersättare vardera; ekonomiutskottet, samhällsbyggnadsutskottet samt välfårdsutskottet. Pensionärsråd Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer inom kommunen å ena och kommunens beredningar och styrelse å andra sidan i frågor som rör de äldre i samhället. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. Rådet har som referensorgan inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse. Handikappråd Handikapprådet är en viktig kanal till funktionshindrade i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut. Det är därför angeläget att dess synpunkter beaktas. Handikapprådet har som referensorgan dock inte ställning som kommunal näillild eller styrelse. JP>R ROJriitenndi.e JrnåR - AHmäJiul2l mår o Antaletmedborgare i koml11unen ska öka med i genomsnitt 100 personerper år o Fler Båstadbor än genomsnittligt i kol11munnätverket ska uppleva att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen

45 Kommunstyrelse - internbudget 2012 G I!l G G G Fler Båstadbor än genomsnittligt i kommunnätverket upplever att kommunen gör det möjligt för dem att delta i kolmnunens utveckling Fler Båstadbor än genomsnittligt i kommulmätverket upplever att de har inflytande över kommunens verksamhet Båstads kommunorganisation ska ha en stölte andel miljöbilar än genomsnittligt i kommulidätverket Fler Båstadbor än genomsnittligt i kommunnätverket ska uppleva att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i Kollektivtrafikresandet ska öka - såväl inom kommunen som mellan Båstad och andra kommuner Konkurrensutsättning G Logistildösning för att minska transportkostnader vid olika slag av inköp " Bemanning inom olika områden. Ekonomi 2011 års budget, nettokostnad Löneökning 2010 Löneökning 2011 Justering, va-ersättning Avdrag för engångskostnader i 2011 års budget avseende - skötselplaner - arbetsmarknad och interkom ers Tillskott 2012, sidan 36 *) Tillskott 2012, sidan 1 Budget tkr tkr tkr -742 tkr 700 tkr 600 tkr tkr tkr tkr *) Beloppet på sidan 36 uppgår till tkr varav 900 tkr tillfölis skolpengen barn & skola

46 Kommunstyrelse, Kommunledningskontor - internbudget 2012 Kommunstyrelse = Kommunledningskontor Ekonomisk översikt Belopp i tkr Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnader Kommunstyrelse Kommunchef, strategi o utveckl Kansliavdelning Ekonomiavdelning Personalavdelning IT-avdelning Fastighetsadministration Ansvarsområden III Styr och ledningssystem III Övergripande utvecklingsfrågor. Et Exploateringsverksamhet o. Markförsörjning El Nämndsservice El Informationsinsatser o Näringslivsfrågor l Viss bidragsgivning. fil Övergripande personal- ekonomi- och IT-verksamhet Verl{Samhetsbeskrivning Kommunledningskontoret KOlllmunledningskontoret består av kommunchefmed tillhörande stab, kommunkansli, ekonomiavdelning, personalavdelning samt IT-avdelning. KOlllmunledningskontorets uppgift är att understödja den politiska ledningen och styl11ingen av kommunen samt ägna särskild kraft åt för kommunen strategiskt och långsiktigt viktiga utvecklingsfrågor av såväl extel11 som intel11 karaktär. Kontorettlrbetar aktivt rår effektivisering, samordning och samverkan. Kommunledningsstab Kommunledningsstaben består av verksamhetsutvecklare, kommunjurist och exploateringsingenjör samt en kommunikationsenhet. Staben arbetar operativt med och ansvarar för näringslivsfrågor, utvecklingsfrågor, kommunikations- och marknadsföringsfrågor, juridiska frågor, infrastrukturfrågor, bredbandsutbyggnad, exploateril1gsverksamhet och markförsöljning. Kommll.lllkansli Kansliet ansvarar bland annat för nämndsadministration för samtliga politiska organ i kommunen, inklusive post-, ärende- och dokumenthantering samt arkiv. Kansliet ansvarar också för kontorsvaktmästeri, reception och televäxel, överförmynderi samt sekreterarservice åt chefer och politiker

47 Kommunstyrelse, Kommunledningskontor - internbudget 2012 Ekonomiavdelning Ekonomiavdelningen ansvarar för övergripande frågor inom ekonomi och inköp såsom budget, bokslut, redovisning, uppföljning, likviditetsplanering, upphandlingar, finansiering, debitering och kravverksamhet samt försäkringsfrågor. Ekonomiavdelningen yth'ar sig i ärenden till kommunstyrelsen och biträder verksamheterna med stöd i ekonomifrågor. Ekonomiavdelningens inköpare biträder verksamhetema med upphandlingar och har samordningsansvar för inköpsgruppen, bestående av representanter för de olika verksamhetsområdena. Kommunen har avtal med Ängelholm och Örkelljunga för gemensamma upphandlingar. Personalavdelning Personalavdelningen ansvarar för övergripande frågor inom personalområdet såsom lönehantering och förhandlingsstöd, personal- och friskvårdsfrågor, personalsociala frågor, företagshälsovård, arbetsmiljö och samordnad kompetensutveckling samt för policydokument och handlingsprogram inom kompetensområdet. Avdelningen understödjer även förverkligandet av kommunens personalpolitiska program. IT-avdelning IT avdelningen har det övergripande ansvaret för IT-frågor i kommunen såsom IT-drift, IT SUPPOlt, helpdesk, IT-projektledning, systemstöd samt samordning och utveckling av kommunens IT-system. Verksamhetsförändring Kontoret tillförs tia för bredbandsutbyggnad och ytterligare 100 tkr för ersättning till BNAB, enligt gällande aktieägaravtal. Kontorets nettokostnader ökar med 375 tkr för centraliserad sekreterar-/nämndsadministrativ resurs, 200 tkr för centraliserad ärendehantering samt 330 tkr p.g.a. slopad intemdebitering för post- och vaktmästartjänster i kommunhuset. Verksamhetemas kostnader minskar i motsvarande omfattning. Ekonomiavdelningen tillförs 200 tkr för drift av nytt beslutsstödssystem. Serviceavgiften till Båstad Turism höjs med 100 tia till 600 tler. Servicedeklarationer G G o o Kommunens kundtjänst ger dig snabb och professionell vägledning Kommunens webbplats ger dig aktuell, begriplig och lättillgänglig information om allt du behöver veta om den kommunala servicen Båstad Näringsliv AB garanterar dig som företagare snabb och professionell näringslivsservice Minst 50 kommunala byggklara tomter färdigställs varje år Prioriterade mål o Fler Båstadbor än genomsnittligt i kommunnätverket upplever att de får bra webbinformation från kommunen o Sysselsäth1ingsgraden i Båstads kommun ska vara högre än genomsnittet i kommunnätverket o Det ska stmtas fler företag per 1000 invånare i Båstad än genomsnittligt i kommunnätverket o Antalet förvärvsarbetande ska öka mer i Båstad än genomsnittligt i kommunnätverket o Båstad ska ha ett bättre företagsklimat än genomsnittskommunen i kommullnätverket o Sjukfrånvaron i den kommunala organisationen ska vara lägre än 5 %

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2011-11-16 1 (24) Tid och plats: Beslutande: Onsdag 16 november 2011 kl 19-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad

Läs mer

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se ~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se 1 (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl19.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl19.00. BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se Kungörelse l (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23. Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23. Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00. BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23 Blad l (24 Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00. BÅSTADS KOMMUN www.bastad.se Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz. KU GORELSE Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-26. Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson, tf. bitr. kommunchef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-26. Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson, tf. bitr. kommunchef lnj BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-26 Blad l (27) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl l9.00-22.30. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Glömt inte att det är studiebesök på morgonen kl. 08.30. Se separat utskick i e-posten. Datum Onsdagen den 13 februari 2013 Tid OBS: Mötet börjar kl. 13.00

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanställd redovisning Sammanfattning... 78 Resultaträkning... 80 Finansieringsanalys... 81 Balansräkning... 82 Noter...

Innehållsförteckning. Sammanställd redovisning Sammanfattning... 78 Resultaträkning... 80 Finansieringsanalys... 81 Balansräkning... 82 Noter... ÅRSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande... 3 Fem år i sammandrag... 4 Ekonomisk analys... 5 Personal... 10 Vision, mål och omvärldsanalys... 15 Servicedeklarationer... 18 Verksamheter

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen BÅSTADS 2015-04-15 l av41 Plats och tid: Beslutande: Bo Wendt BP), Ordförande. Närvarande 100-126 GöstaGebauer C), l:e vice ordförande. Tjg. som ordförande 127-132 Ingela Stefansson S),

Läs mer

Budget 2015. Plan 2016-2017

Budget 2015. Plan 2016-2017 Budget 2015 Plan 2016-2017 Fullmäktigebudget 2015-2017 1 Båstads kommuns vision samt mål 4 Servicedeklarationer 6 Övergripande ekonomisk bedömning 15 Sammandrag av driftbudget och investeringsbudget 16

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet

Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 19 mars 2014 Tid: 08.30 Plats: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening 1. Protokolljustering: I tur att justera Ann-Margret Kjellberg

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 28 april för sammanträde kl 18.30. Sammanträdet inleds med information i regionfrågan.

Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 28 april för sammanträde kl 18.30. Sammanträdet inleds med information i regionfrågan. HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 28 april för sammanträde kl 18.30 Sammanträdet inleds med information i regionfrågan. Ärenden 1 Sammanträdets

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer