ELSE. Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdag 14 december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELSE. Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdag 14 december 2011"

Transkript

1 o BASTADS KOMMUN Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz. u 11I11I ELSE Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdag 14 december 2011 Bilagor som ej är förändrade sedan kommunstyrelsens utskick återfinns i KS senaste kallelse. Ärendepunkt/rubrik Sidor 1. Upprop Protokolljustering l tur att justera: Tony Ivarsson och Anna Rosberg. Ersättare: Göran Håkansson. 1 Justering på tisdag den 20 december kl , kommunkansliet. 3. Godkännande av dagordningen 2 4. Informationspunkter: - Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna Redovisning av inkomna ärenden Interpellation - Åstad i Båstad, ett ekologiskt samhälle? Interpellation - Stationsläge iförslöv Interpellation - Ny inspektör för enskilda avlopp Fråga/interpellation - Oro inom Vård och omsorg? Interpellation - Vård- och omsorgschefens frånvaro Interpellation - Tomma boplatser på Åsliden i Östra Karup Internbudget Förlängning av borgensåtagande till Stiftelsen Norrvikens 69 Trädgårdar 14. Nybyggnation av läktare med tillhörande omklädningsrum, 70 Förslövs IF 15. Tekniska justeringar av pengen för förskola, grundskola och gymnasium 2012 (omedelbar justering) 16. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris Förslag på ändring av normerna gällande driftsbidrag till enskilda 75 vägar i Båstads kommun 19. Motion - Minska biltrafiken i Båstad Avsägelse av uppdrag - Claes Sundin CM) Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar 78 efter Gudrun Edh C--) 22. Delgivningar Eventuellt inkomna interpellationer eller frågor 86

2 Båstad den 7 december 2011 Benkt Ragnarsson ordförande ~nderssofan'----,-- enligt uppdrag Kungörelsen anslagen i laga ordning på kommunens anslagstavla den 7 december intygar: Ik- Henrik Andersson Kommunkansliet

3 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Val av iusterare Till att justera dagens protokoll utses: Till ersättare utses:. Justering äger rum på kommunkontoret i Båstad... dagen den../. kl. Närvarande tjänstemän vid dagens sammanträde: justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -1-

4 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KF Godkännande av dagordningen Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Dagordningen godkänns. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -2-

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KF Informationspunkter a) Lägesrapport från fullmäktiges beredningar justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -3-

6 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KF Redovisning av inkomna ärenden Ärendebeskrivning Beslut Bilagd förteckning redovisar ärenden som inkommit till fullmäktige och som remitterats för beredning. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Redovisningen av inkomna ärenden godkänns. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -4-

7 BAsTA S KOMMUN Kommunledning (1) Redovisning av ärenden som inkommit till fullmäktige Ankomst- Dnr Initierat av Ärendebeskrivning Remissinstans datum KS Miljöpartiet Motion - Återbetalning av del av Samordningsgrupp 1263/11 kostnader för centrumplanering Förslag till nästa ekonomiutskott (kommunchefen) KS Socialdemo- Motion - Information om statistik, Samordningsgrupp 1289/11 laaterna undersökningar m m Förslag till nästa ekonomiutskott (kommunikatören) -5-

8 MOTION MILJÖPARTIET ~t~stads KOMMUN KommunstyrC&fsen Dnr.t~..\~~ P:\::;2L () 1I1IIBOJ"I'."'"" 111 1I1l18 Mötion angående omfinansiering av arkitektsförslag om Båstads centrumplanering Vi yrkar på att kommunen gör återbetalning av kr till Peab och kr till Backahill för deras del av kostnaderna för att ta fram de två arkitektförslagen gällande Båstads centrumplanering Genom att betala tillbaka de kr gör kommunen en klar markering om sitt oberoende i en sådan viktig fråga som Båstads centrumplanering. ( Katarina Toremalm Jonas Nilsson ( \".-~'".,~" _._

9 SOCIALDEMOKRATERNA I BASTAD Motion till kommunfullmäktige Information til/fullmäktiges ledamöter mfl Det finns nationell statistik, brukarundersökning och jämförelser som ansvariga politiker sällan får ta del av om man inte är aktiv själv och letar efter den. Statistiska centralbyrån producerar statistik som t ex > Ekonomiskt bistånd efter hushållstyp, antal barn, födelseland, ålder och kön > Personer efter ålder som är beviljade olika insatser enligt Socialtjänstlagen > För förskoleklass, grundskola och särskola finns 30 olika nyckeltal, för Iårskolan 36, för gymnasiet 24, för komvux, särvux och sfi 23, för äldre- och funktionshindrade 22 och inom IFO 16 nyckeltal. Dessa kan man jämföra med en eller flera kommuner i Sverige och också ta fram utvecklingen över år i den egna kommunen Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen presenterar Öppnajämförelser för > Hälso- och sjukvård > Grundskola > Äldreomsorg > Gymnasieskolan > Trygghet och säkerhet > Folkhälsa > Barn o Unga > Missbruk > Ekonomiskt bistånd > Insatser för funktionshindrade Målgrupper för Öppna jämförelser är bl a ledande ijänstemän och politiker och verksamhetsnära beslutsfattare och personal, medborgare, brukare och närstående Dessutom presenterar Socialstyrelsen årligen en Äldreguide (enkät till kommunen) och brukarundersökningar (enkät till brukare) Sällan eller aldrig rar vi som politiker ta del av materialet ovan fast det är ett viktigt underlag i vår planering. Uppgifterna lämnas in av kommunen och finns lätt tillgängliga. Det är svårt för varje enskild politiker att hitta och sätta sig in i dessa siffror. Ännu svårare är det kanske för brukarna och närstående. C:\Documents and Settings\annk;jel\Mina dolrument\motioner\statistikmmll.doc -7-

10 Jag foreslår därfor > När kommunen får besked om att statistik, öppna jämforelser mm publicerats skall detta informeras på kommunens hemsida med länk till informationen samt som delgivning i nämnders och styrelsers protokoll > En gång om året skall kommunfullmäktige få enpresentationoch analys av delar av materialet med möjlighet att ställa frågor. > Önskemål skall kunna lämnas både av tjänstemän och politiker om vilken information man vill ha presenterad. C:\Documents and Settings\annk;jel\Mina dokument\motioner\statistikmmll.doc -8-

11 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Blad 4 KF KF 187 dnr KS 1194/ Interpellation - Åstad i Båstad, ett ekologiskt samhälle? Ärendebeskrivning Beslut Miljöpartiet i Båstad har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) där man bland annat undrar huruvida Astad-projektet kommer att utarbetas som ett ekologiskt hållbart samhälle. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde. KF Kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) besvarar interpellationen, bilaga. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -9-

12 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Handläggare Anette Åkesson Vårt dur 1194/11 Interpellationssvar Åstad BÅSTAOS KOMMUN Kommunstyrelsen Jonas Holgersson m fl Miljöpartiet i Båstad 1 (2) Fråga 1: Vart har visionen om att göra Åstad i Båstad till ett hållbart ekologiskt samhälle med stort medborgarinflytande tagit vägen? Svar: Visionen om Åstad i Båstad som ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle ligger kvar. Vad gäller medborgarinflytande har vi förstått att det inte riktigt kan gå till som i Tyskland, p g a de annorlunda förutsättningarna som finns i Sverige. I Tyskland finns både en annan struktur av äganderätter samt organiserade rörelser än hos oss och det är dessa som ligger bakom de projekt vi har besökt. Däremot kan vi tänka oss olika former av workshops. Projektet Åstad i Båstads etapp 1 har deletappindelats, där etapper A och B ligger relativt nära i tiden. Det betyder att för detaljplanen Inre kustvägen och området kring stationen är det inte aktuellt med en process som tar lång tid. Detta har inte bedömts som politiskt kontroversiellt. P g a tidspressen ligger projektets huvudfokus nu på detta område. Men vi har i styrgruppen också diskuterat att vi vill ha någon form av medborgarinflytande i något/några områden i de övriga deletapperna,. Fråga 2: Vi undrar var det unika med ovan beskrivna koncept, det som skulle sätta Båstad före andra kommuner, vart det har tagit vägen? Svar: Ambitionen är att hålla oss till tävlingsförslaget, samtidigt som vi behöver anpassa oss till vår verklighet. Fråga 3: Hur kommer vi att märka att Åstad i Båstad utmärker sig för ekologiskt tänkande och hållbarhet? Svar: Man kan nog i ärlighetens nämn ännu inte ge ett svar på den frågan. Viktigt är ändå att betona att det inte bara handlar om ekologisk hållbarhet utan även ekonomisk och social. Vi behöver specificera vad vi menar med dessa begrepp och har i styrgruppen diskuterat att projektet ges i uppdrag att komma med ett underlag som kan gå ut till de politiska partierna för återkoppling. (Uppdraget ges i samband med begäran om planbesked för planprogram för Åstad som är tänkt komma upp på ekonomiutskottet samt i kommunstyrelsen ). Idag sitter vi nog med 41 olika föreställningar bara i kommunfullmäktige om vad begreppen innebär. Även på andra sätt behöver vissa uppgifter från tävlingsförslaget specificeras. Vad gäller t ex kretsloppstänket för vatten, energi och avfall finns många ideer i tävlingsförslaget. Dessa behöver utredas för att se om de är möjliga att förverkligas. Delvis c.l. Postadress Båstad Gatuadress Vångavägen 2 Telefon vx Telefax E-post Webbplats Plusgiro Organisationsnummer

13 2 (2) är de beroende av att det finns någon som vill driva dem, det är inte tänkt att kommunen ska vara huvudman. Fråga 4: Vilka planer har kommunen på att avsätta ett område för byggnation enligt principerna ovan? Svar: l de senare etapperna kan det finnas områden som hålls öppna för om det finns intresse. Fråga 5: Vem i kommunen arbetar på att ta fram ramar för byggnation enligt de principer som tyskarna framgångsrikt följt? Svar: Den tyska arkitektbyrån är involverad i detaljplanearbetet för lme kustvägen och stationsområdet. Eftersom området i etapp 1 (som tävlingen imiktats på) är relativt stort föreslås att ett planprogram arbetas fram. Det är början i en planprocess för ett område som kanske kommer omfatta uppskattningsvis tio detaljplaner som byggs ut under en tidsperiod upp till 20 år. Beslutet om planprogram tas i kommunstyrelsen, som nämnt preliminärt , ett framtida antagande troligtvis i kommunfullmäktige. Fråga 6: Vem i kommunen arbetar med att marknadsföra Åstad till människor som är framsynta och vill bo i hållbart ekologiskt samhälle som bara Båstad i Sverige skulle kunna erbjuda? Svar: Åter vill jag betona att samhället ska vara hållbart även ekonomiskt och socialt. Som jag ser det blir det ett oerhört attraktivt område men än så länge finns inte så mycket konkret att marknadsföra utöver själva tävlingsförslaget. Projektansvarig för marknadsföring är Rebecka Lindell. Fråga 7: Om det är så att Åstad inte kommer att byggas enligt ovannämnda koncept, undrar vi hur motiveringen till detta lyder och i vilken instans detta imiktningsbeslut är taget och när? Svar: Ambitionerna att Åstad i Båstad byggs enligt konceptet lever fortfarande. En viss insikt har inställt sig att det inte går att arbeta exakt som i Tyskland. Och samtidigt behöver vi politiskt specificera lite mer om vilka förväntningar vi har om innehållet i tävlingsförslaget. Proj ektet kommer att ägna mer tid åt föranlaingsprocess efter att den tidsmässigt akuta deletappen laing lme kustvägen och stationsområdet är på banan. 1k~;A~ Anette Åkesson (M) Kommunstyrelsens ordförande c.l. Postadress Båstad Gatuadress Fridhemsvägen 3 Telefon vx Telefax /21 E-post Hemsida Postgiro Organisationsnummer

14 Interpellation Under flera år arbetade några politiker i Båstad för att Båstad skulle få ett attraktivt ekologiskt hållbart bostadområde i Hemmeslöv. Både Länsstyrelsen och Region Skåne bidrog medpeugar för att utveckla..,.. dessa nya ideer. Två studieresor gjordes med politiker och.tjänstmän från kommunen Målet för resorna var Freiburg och Tubingen,. två städer där man framgångsrikt utvecklat kon<;:eptet med ekologiska hållbara samhällen. Avsikten var, eller borde ha varit(detta tycker jag kan gå bolt eller ändras till: eller sades i alla fall vara), att ta lärdo~l1 av tyskarnas erfarenheter och därav skapa ett attraktivt ekologiskt boende i Hemmeslöv. Detta koncept skulle bli unikt i Norden och ge medvetna människor ett skäl för att vilja flytta till Båstad. En arkitekttävling utlystes och det vinnande förslaget visade sig vara framtaget av Joakim Eble mfl. Eble m.fl. har deltagit vid skapandet av de ekologiska samhällena i Freiburg, Tubingen och på andra ställen i Europa. De får därför anses väl skickade att genomföra ett liknande projekt i Båstad. Deras erfarenheter och kunnande måste tillvaratas i Båstad om vi ska kunna skapa ett ekologiskt boende S0111 kan attrahera en stor mängd människor, att verka och bo i området och kommunen. Hur skulle detta ekologiska projekt genomföras? Tyskarna lät intresserade familjer och även grupper av familjer anmäla sitt intresse. De ställde tomtmark till förfogande, storleken berodde på de behov som uppstod. Därefter bildade man grupper som diskuterade fram hur man ville bygga efter sina egna ideer. Detta var en process som kunde ta upp till några år. Kommunen bestämmer de yttre ramarna för byggnationen medan de blivande fastighetsägarna sälva bestämmer de inre ramarna. Exempel på detta är t ex husens utseende, byggmaterial, fårgval, typ av uppvärmning och sopsortering, som bestämmes av varje grupp. De som byggde gjorde det i egen regi med mindre byggnadsföretag, vilket sänkte kostnaderna. Förutom tillämpning av de ekologiska principerna gäller det att få ner kostnaderna. Kommunen kan vara generös med tomtpriserna, det lönar sig i längden. Miljöpartiet i Båstad frågar: l, Vart har visionen om att göra Åstad Båstad till ett hållbart ekologiskt samhälle med stort medborgarinflytande tagit vägen? ~ÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen.'. ; ~. '.' '.; -:

15 2. Vi undrar var Det unika med ovan beskrivna koncept, det som skulle sätta Båstad före andra koimnuner, vart har det tagit/ vägen?,.. 3. Hur kommer vi att märka att Åstad Båstad utmärker sig för ekologiskt tänkande och hållbarhet? 4. Vilka planer har kommunen på att avsätta ett område för byggnation enl. principer ovan? 5 Vem i kommunen arbetar på att ta fram ramar för byggnation enligt de principer som tyskarna framgångsrikt följt? 6 Vem i kommunen arbetar med att marknadsföra Åstad till människor som är framsynta och vill bo i hållbart ekologiskt,,:' samhälle som bara Båstad i Sverige, fö-j"n:ä:j:'vaiinci l::kmr S. /z.(..{,~c. {.'( erbjuda? 7 Om det är så att Åstad inte kommer att byggas enligt ovannämnda koncept, undrar vi hur motiveringen till detta lyder och i vilken instans detta inriktningsbeslut är taget, och när?! }'L-{./ H/l.'l / l Miljöpartiet i Båstad 20 oktober 2011 Jonas Holgersson Katarina Toremalm Jonas Nilsson \ \ ~ ~'

16 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KF dnr KS 1346/ Interpellation - Stationsläge iförslöv Ärendebeskrivning Beslut Bo Wendt, Bjärepartiet, har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) gällande eventuellt stationsläge iförslöv. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande enligt bilaga. justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande -14-

17 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Handläggare Anette Åkesson Vårt dnr Interpellationssvar Stationsläge Förslöv BÄSTADS KOIV/IV/UN Kommunstyrelsen 2011 Dnr frs ~'~~~'~Q~""~,,,~~, Bo Wendt Bjärepartiet 1 (2) Interpellanten framställer det som omjag ensam äger frågan och gör allt för att undvika att ta upp den. I själva verket förhåller det sig så att det finns flera inblandade parter. Utöver Båstads kommun är det Skånetrafiken som huvudman för trafikeringen, Trafikverket som huvudman för spåren, projekt Hallandsås där vissa uppgifter ingår som rör både spåren och ett kommande stationsläge i Förslöv, samt Region Skåne som bl a äger den s k RTI-planen (Regional TransportInfrastruktur) med helhetsgrepp över olika investeringar i Skåne. Projekt Hallandsås behöver enligt uppgift besked om stationsläge i Förslöv (Västra eller Central) senast februari-mars 2012, så för de beslut som eventuellt behöver tas av oss är deadline kommunfullmäktige 29/2 (med tillhörande kommunstyrelse 15/2 och ekonomiutskott 1/2). Sedan måste man vara ärlig och säga att hade vi politiskt varit helt överens - vilket ju hade varit önskvärt med tanke på att frågan är så pass strategisk och berör invånarna i hela kommunen, inte minst för att det även påverkar busstrafiken, under en lång tid - så hade frågan troligen kommit upp tidigare, kanske i form av ett imiktningsbeslut. Men som situationen är nu, med många känslor och felaktig information som tyvärr spritt sig, så behöver vi avvakta det underlag vi ska få. Vid det öppna mötet för allmänheten i augusti framkom att det saknades en del information, som t ex möjligheten att hantera godstrafik vid ett stationsläge i Förslöv Västra. Det är även så att en hel del kostnader fortfarande inte är kända. Däremot fick vi besked om att Trafikverket skulle svara för driftbudget för spåret till en eventuell kommande station i Grevie, dock under förutsättning att det dyrare investeringsalternativet valdes. Det skulle innebära ca 105 mkr (utifrån rapporten) som Båstads kommun skulle stå för. Då det även finns flera andra fördelar med ett stationsläge i Förslöv Västra behöver vi vänta på denna information. Tjänstemännen har hållit kontakt ochvi har nu fått besked om att det ska gå att lösa godstrafiken. På Ängelholms kommuns initiativ äger ett möte rum 7/12 där vi tillsammans kommer betona hur viktigt vi i Ängelholms och Båstads kommuner anser det är att pågatågen förlängs norr om Ängelholm centralstation. Vi får inte glömma i den diskussion som pågår lokalt att detta inte varit självklart och att det är väldigt positivt att vi över huvud taget ansluts till pågatågstrafiken. I anslutning till det mötet har vi från Båstads kommun bett om att få träffa Skånetrafiken och Trafikverket. Vid det mötet kommer kommunstyrelsens presidium att delta, utöver tjänstemän cala Postadress Båstad Gatuadl'ess Vångavägen 2 Telefon vx Telefax E-post Webbplats Plusgiro Organisationsnummer

18 2 (2) Det finns en uttalad avsikt att även ha ett möte för allmänheten i Förslöv. Detta var tänkt att ske före jul men tyvärr blir det först i januari Gag hoppas ha förslag till datum vid KF 16/12). Förslöv IF har senare tagit initiativ och erbjudit sig att hjälpa till med arrangemanget i samarbete med kommunen. Sammanfattningsvis: Vi arbetar för att få upp frågan på bordet så snart som möjligt. Anette Åkesson (M) Kommunstyrelsens ordförande Postadress Båstad Gatuadress Fridhemsvägen 3 Telefon vx Telefax /21 E-post Hemsida Postgiro Organisationsnummer

19 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Vi undrar varför du inte tar upp frågan om stationsläge iförslöv? I september hade vi möte med Trafikverket, region Skåne och Skånetrafiken och frågan kändes högakue1l. Samma kväll hade vi ett stort informationsmöte med allmänheten. Vi förvändade oss ett beslut i ärendet under september-oktober månad. Varför tar du inte upp ärendet? Tunnelprojektet måste ha besked i januari annars stör det deras planering. Detta var chefen Per Rydberg tydlig med. Ändå händer inget och snart har tåget gått? Varför? 10( Bo Wendt Bjärepartiet. ~AsTADS!-<OMMUN K'Onlmunstyr«t1sen OZ Dnr.~......l.0~fe.P.\..:-q OO 11I.1I1.1I I :1111:o1-17-

20 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Blad KF dnr KS 1345/ Interpellation - Ny inspektör för enskilda avlopp Ärendebeskrivning Beslut James Johnsson, Bjärepartiet, har inlämnat en interpellation till samhällsbyggnadsutskottets ordförande Thomas Andersson (FP) gällande inspektioner av enskilda avlopp. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av samhällsbyggnadsutskottets ordförande enligt bilaga. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -18-

21 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen ~~.-12-~1! Dnr >?,(. ;~.t:.:r il Interpellation stalid av James Johnsson, BJarepartlet IIMed anledning av att kommunen har anställt en ny inspektörför enskilda avlopp och de av kommunfullmäktige antagna miljötaxorna den 16 november undrarjag: 1. Hur mycket en inspektion av enskilda avlopp kommer att kosta de ca 3000 Bjärebor som har enskilda avlopp? 2. Hur många timmar kommer att debiteras vid en normal inspektion? 3. Hur många avlopp har inspekterats från 1 september til/l december? Svar: 1. Vid tillsyn av enskilda avlopp kommer Båstads kommun att debitera 4 timmar a770 kr/tim ::: kr för år 2011 och 4 timmar a825 kr/tim ::: kr för år timmar) inspektioner (+ 12 beslut om att anlägga enskilda avlopp) har genomförts under perioden 1 september 2011 till 1 december Båstad den 6 december 2011 :::..1?, u.. /}Pllll#IPJI(,pi) Thomas Andersson Ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet

22 Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Med anledning av att kommunen har anställt en ny inspektör bara för enskilda avlopp och de av kommunfullmäktige antagna miljötaxorna den 16 november undrar jag: 1. Hur mycket en inspektion av enskilda avlopp kommer att kosta de ca 3000 Bjärebor som har enskilda avlopp? 2. Hur många timmar kommer att debiteras vid en normal inspektion? 3. Hur många avlopp har inspekterats från 1- septemb er till 1 december?.l ~ 1j~,~ James Johnson Bjärepartiet. 5kSTADS KOMMUN ~orr.rnunstyre.9lsen ks. r~'--\ ~.L\.\::C) OO Dnr

23 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KF dm KS 1259/ Fråga/interpellation - Oro inom Vård och omsorg? Ärendebeskrivning Beslut Fråga inlämnad av Eddie Grankvist (BP) och ställd till välfärdsutskottets ordförande Asa Ragnarsson (M) gällande eventuell oro inom Vård och omsorg. Frågan kommer att behandlas som en interpellation. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Frågan får ställas som en interpellation och svar lämnas av välfärdsutskottets ordförande enligt bilaga. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -21-

24 BÅSTADS KOMMUN 1 (1) Svar på interpellation till ordförande i Välfärdsutskottet Jag är medveten om att det finns oro inom vård-och omsorgsförvaltningen. Sedan ett par år tillbaka pågår ett större utvecklingsarbete inom förvaltningen till följd av politiskt fattade beslut. Vi har lämnat ett uppdrag till förvaltningen och för att uppnå de av oss ställda målen har kommunchefen i sin tur lämnat ett uppdrag till vård och omsorgschefen att organisera resurser och arbetssätt på ett vis som möjliggör att dessa mål uppfylls. Även lagstiftningen ger anledning att organisera arbetet annorlunda} då vi enbart ska arbeta utifrån ett brukarperspektiv enligt "Vem är vi till för?" Att arbeta utifrån ett brukarperspektiv har i vår kommun varit ett eftersatt förändringsarbete och när vi nu genomför det skapar det naturligtvis en viss oro hos medarbetarna. Förändringar tar tid och jag har fullt förtroende för att ledningen arbetar tillsammans med övriga medarbetare för att nå en samstämdhet i organisationen. Jag vill vara tydlig i budskapet att medarbetarna har en fungerande organisation för sina funderingar kring sitt uppdrag. Som anställd kan och ska man vända sig till sin chef eller sitt fackförbund med dessa frågor. Inom vård och omsorg finns rutiner för hur samverkan och arbetsplatsträffar ska ske. Som politiker i kommunen bär jag och ni andra styrande} ansvaret för att kvaliteten på kommunens vård och omsorg lever upp till de mål vi har satt och till de lagar och regler som styr verksamheten. Vårt mål är att Båstad har en vård och omsorg som väl lever upp till de nationella kvalitetskraven! Åsa Ragnarsson Ordf. Välfärdsutskottet -22-

25 B,~STADS KOMMUN Kommunstyrdllsen BJÄREPARTIET Enkel fråga till Åsa Ragnarsson (ordförande Välfårdsutskottet) ~. B II R II III "" 1.11.' I' II I l II. III II lilla n Hur ser Du på oron i vård- och omsorgsför~altningenoch vad tänker Du göra åt detta? Båstad die Ciran1(vist Bjärepartiet -23-

26 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Blad KF dnr KS 1343/ Interpellation - Vård- och omsorgschefens frånvaro Ärendebeskrivning Beslut Eddie Grankvist, Bjärepartiet, har inlämnat en interpellation till välfärdsutskottets ordförande Asa Ragnarsson (M) angående vård- och omsorgschefens frånvaro under ett sammanträde med välfärdsutskottet. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av välfärdsutskottets ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -24-

27 Interpellation till välfårdsutskottets ordförande Åsa Ragnarsson. Vid senaste välfårdsutskottets sammanträde den 15 november saknades vård-och omsorgschefen som hade semester. Du hade inte kallat någon ersättare och vi hade flera vårdfrågor vi ledamöter ville diskutera. Månadsmötet med utskottets 5 ledamöter är vår enda chans att diskutera vårdfrågorna. Varfår hade du inte kallat in någon ersättare eller varför förlade du inte mötet till dagen innan den 14 november,då vård- och omsorgschefen arbetade? Detta är får oss obegripligt och tyder på nonchalau//och dåvg planering eller vad har du får förklaring?, W~V ",' /- BAsTADS," KOMMUN E le Granqvist ~ommunstyrldlsen Bjärepartiet Dnr.K~... ~:>';j~.i..u.::~ 00 alll" ". II.". al" III1:1I lj.&8-25-

28 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KF dnr KS 1344/ Interpellation - Tomma boplatser på Asliden i Östra Karup Ärendebeskrivning Beslut Bo Wendt, Bjärepartiet, har inlämnat en interpellation till välfärdsutskottets ordförande Asa Ragnarsson (M) angående tomma boplatser på Asliden. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av välfärdsutskottets ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -26-

29 Interpellation till välfårdsutskottets ordförande Med anledning av ett tiotal tomma boplatser på särskilda boendet Åsliden i Östra Kamp undrar jag varför inte alliansen i stället imättar korttidsvård där istället för hemvårdsteam och inköp av vårdplatser i andra kommuner? Jag kan inte förstå logiken i att skära ner från 15 platser till 8 när de senaste 6 månaderna uppvisar en överbeläggning med i snitt ca 20 intagna per natt? lt: Bjärepartiet. ~TADS KOMMUN Kon:rnunstyrtlYJsen O2 Dnr...~~...\~~~tu,-i~) AII.SllIta.., -27-

30 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Blad 4 10 EU KS dnr. KS 328/ Internbudget 2012 Ärendebeskrivning Yrkande Förslag till beslut Reservation Föreligger förslag till internbudget 2012 för Båstads kommun. Anne Kjellberg (S): Med hänvisning till förslaget till ramar i fullmäktige yrkar hon på följande tillägg i intern budgeten: tkr till Teknik och service för skötsel av parker och grönområden - 70 tkr till måltidsservice för ekologisk mat - 1 mkr till Barn och skola för ökad bemanning i förskolan - Slopat vårdnadsbidrag, vilket ger 500 tkr till ovan - 1 mkr till måltidsavgifter inom Vård och omsorg tkr till projektet Arbete istället för försörjningsstöd för att därmed minska kostnaderna för försörjningsstöd. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Föreliggande förslag till internbudget 2012 för Båstads kommun godkänns. 2. Internbudgeten delges kommunfullmäktige. Mot beslutet till förmån för det yrkande som avslagits reserverar sig Anne Kjellberg (S). KS Föreligger något reviderat förslag till internbudget Yrkanden Ann-Margret Kjellberg (S) och Ingela Stefansson (S): Bifall till socialdemokraternas budgetförslag enligt bilaga. Bo Wendt (BP), Eddie Grankvist (BP) och James Johnson (BP): Bifall till bjärepartiets budgetförslag enligt bilaga. Katarina Toremalm (MP): Bifall till miljöpartiets budgetförslag enligt bilaga. Pelle Höglund (M), Christian Nilsson (C), Asa Ragnarsson (M), Charlotta Bjärholm (FP) och Torgny Brenton (KD): Bifall till ekonomiutskottets förslag. Proposition Yrkande Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att ekonomiutskottets förslag bifallits. Ordförande ställer proposition på socialdemokraternas yrkande ang. korttidspiatser (yrkande nr. 7 i socialdemokraternas budgetsförslag) och finner att yrkandet avslagits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla ekonomiutskottets förslag röstar JA Ledamot som vill bifalla yrkandet röstar NEJ. forts. på nästa sida. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -28-

31 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen KS 328 Forts. Internbudget 2012 KS Omröstning Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTAR Asa Ra~marsson (M) X Pelle Höglund (M) X Charlotta Bjärholm (FP) X TorQny Brenton (KO) X Christian Nilsson (C) X Ann-Marie Johnsson (C) X Bo Wendt (BP) X Eddie Grankvist (BP) X James Johnson (BP) X Ann-Margret Kjellberg (S) X InQela Stefansson (S) X Katarina Toremalm (MP) X Anette Akesson (M) X SUMMA Kommunstyrelsen har således beslutat att avslå socialdemokraternas yrkande om korttidsplatser. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Föreliggande förslag till internbudget 2012 för Båstads kommun godkänns. 2. Internbudgeten delges kommunfullmäktige. Reservation Mot beslutet till förmån för sina yrkanden som avslagits reserverar sig: Bo Wendt (BP), Eddie Grankvist (BP), James Johnson (BP), Ann-Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S) och Katarina Toremalm (MP). Socialdemokraterna inlämnar skriftligt reservation, bilaga. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -29-

32 SOCIALDEMOKRATERNA I BAsTAD (jft..:reservation i iiemte ti?ll"'ft-internbudget 2012 Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet om internbudget för 2011 till förmån för vårt eget förslag. Socialdemokraterna anser att drift av kommunal verksamhet i första hand skall ske i egen regi. Därför tar vi idag inte ställning i denna fråga utan återkommer i varje enskilt ärende när det är aktuellt för beslut ~l"d den 30 novem;tj,: 2011 / (/&(/~~~ Ann-~~~jellb~ ~.. I ',LILJ I/fUl, fk ~---- Ingel~efansson -30-

33 '--y------', BÅSTA S. KOMMUN

34 Kommunstyrelsens beslut Internbudget Sammandrag 3 Ramunderlag 6 Kommunfullmäktige 7 Jävsnämnd, valnämnd 8 Överförmyndare 9 Kommunrevision 10 Kommunstyrelse Kommunstyrelsens verksamhetsområden: 12 - Kommunledningskontor 15 - Teknik & service 18 - Samhällsbyggnad 20 - Samhällsskydd 22 - Barn & skola 25 - Bildning & arbete 29 - Vård & omsorg 32 Investeringar 36 Politiska justeringar -32-

35 Sammandrag Sammandrag Kommunfullmäktige fastställde budget och plan den 22 juni Beslutet omfattar kommunens vision, övergripande mål och inriktning, förhållningssätt, prioriterade mål mm. För verksamhetsormådena finns angivet ansvarsområden, servicedeklarationer, prioriterade mål och nyckeltal. Kommunfullmäktige angav ekonomiska ramar för kommunfullmäktige, jävsnämnd, valnänmd, överförmyndare, revision samt kommunstyrelse. Kommunstyrelsen fastställer sin intembudget utifrån erhållen ram, mål mm. I detta dokument framgår hur kommunstyrelsen fördelat sin ram för verksamhetsområdena. I materialet finns en ekonomisk översikt, ansvarsområden, verksamhetsbeskrivning, verksamhetsförändringar, servicedeklarationer, prioriterade mål, nyckeltal och resultatmål. För att få en helhetsbild av kommunens hela budget ingår även kommunfullmäktige, jävsnämnd, valnämnd, överförmyndare och revision. Jämfört med beloppen i fullmäktigebudgeten har det tillförts medel för 2011 års löneökningar (+542 tia), gjorts justeringar för nya skatte- och pensionsprognoser ( tkr) samt följande ändringar av kolmnunstyrelsen:. Bredband RegI negativ post, ks Uppräkning, ersättning till BNAB Drift, beslutsstödssystem Försörjningsstödsprojektet Volymförändring och besparing, vård & omsorg, netto Summa tkr -200 tkr -100 tkr -200 tkr -400 tkr 51 tkr tkr Ökningen finansieras genom minskning av anslaget för inflation

36 Sammandrag Driftbudget Belopp i tia- Budget Verksamhetsområde 2012 Konununfullmäktige Jävsnämnd -50 Valnämnd -100 Överförmyndare -489 Revision -705 Skolpeng, barnomsorg/grundskola Skolpeng, gymnasium Kommunstyrelse: - kommunledningskontor telmik & service samhällsbyggnad samhällsskydd barn & skola bildning & arbete vård & omsorg Summa kommunstyrelse SUMMA NETTOKOSTNADER Finansförvaltning, nettointäkt TOTALT, ÖVERSKOTT Investeringsbudget Belopp i tkr Budget 2012 Kommunstyrelse varav skattefinansierade varavva-investeringar varav exploatering ". ~

37 Ramunderlag 2012 Belopp i tkr Kostnader Intäkter Netto KOMMUNFULLMÄKTIGE Budget Löneökning 2011 (helår) -41 Justering interners va -18 Poltiskt beslutför 2012 (beredningar) -300 Summa Sko/peng, bo, grundskola Löneökning Löneökning 2011 (helår) Politiskt beslut 2012 (minskat elevantal) 1761 Politiskt beslut 2012 (fritidshem) -900 Summa Sko/peng, gymnasieskola Löneökning Löneökning 2011 (helår) -232 Politiskt beslut 2012 (minskat elevantal) 5958 Summa JÄVSNÄMND Budget Summa VALNÄMND Budget Summa ÖVERFÖRMYNDARE Budget Summa REVISION Budget Löneökning 2011 (helår) -4 Summa KOMMUNSTYRElSENS VERKSAMHETS~ OMRÅDEN - kommunstyrelse Budget Löneökning 2011 (helår) -59 Justering interners va -100 Justering tidigare års budgetdiffeens -200 Summa

38 Belopp i tkr Kostnader Intäkter Netto - kommunledningskontor Budget Löneökning Löneökning 2011 (helår) Justering interners va -642 Omflyttning tjänstfrån barn & skola -375 Poftiskt beslutför2012 (avg turism) -100 Just 2011 avs effekt. kravfast.förvaftn -946 Bredband, ersättning tiff BNAB Beslutsstödssystem -200 Borttag interna ersättningar (postrundor mm) -530 Summa tekn.ik '& service (skattefinansierad) Budget Löneökning Löneökning 2011 (helår) -364 Poltiskt beslutför 2011 (skötselplaner) 700 Poltiskt beslutför 2012 (underhåll mm, se sid 36) Just kostnader/intäkterför städverksamhet Borttag interna ersättningar (kontorsservice) 51. Summa samhällsbyggnad Budget Löneökning Löneökning 2011 (helår) -132 Borttag interna ersättningar (nämndsadm) 100 Summa samhällsskydd Budget Löneökning Löneökning 2011 (helår) -164 Poftiskt beslutför 2012 (del mifjöstrateg) ", -150 Borttag interna ersättningar (nämndsadm) 100 Summa barn & skola, rambudget Budget Löneökning Löneökning 2011 (helår) -628 Omflyttning av tjänst till kommunledningskontor 375 Poftiskt beslutför 2012 (se sid 36) Just 2011 avs städning 881 Borttag interna ersättningar (kontorsservice) 140 Summa

39 Belopp i tkr Kostnader Intäkter Netto - bildning & arbete, rambudget Budget Löneökning Löneökning 2011 (helår) -615 Poltiskt beslutför2011 (arbetsmarknad, interk) 600 Poltiskt beslutför 2012 (se sid 36) Just 2011 avs städning 414 Just 2011 avs hyra Dillen 946 Försörjningsstöd -400 Borttag interna ersättningar (kontorsservice) 119 Summa vård & omsorg Budget Löneökning Löneökning 2011 (helår) Poltiskt beslutför2012 (se sid 36) -950 Borttag interna ersättningar (kontorsservice) 20 Di/f volymökning - minskningar boende mm 51 Summa Totalt för kommunstyrelsen TOTALT

40 Kommunfullmäktige Ekonomisk översikt Belopp i tkr Kommunfullmäktige - internbudget 2012 Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnader Kommunfullmäktige Ansvarsområden Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige utövar kommunens.maktbefogenheter enligt följande: instruktionsmakten lit förordningsmakten (lokala föreskrifter).. vetorätt (mot kommunens avstyrkan får tillstånd inte beviljas) lit beskattningsmakten (kommunalskatten) lit avgiftsmakten (kommunala taxor och avgifter) Skolpeng Kommunfullmäktige anslår peng som destineras direkt till rektorer för barnomsorg, grundskola och gymnasmm. Barnomsorg och grundskola tkr - justerat för minskat antal barn/elever tkr - löneökning tkr - tillskott fritidshem -900 tkr Budget tkr Gymnasieskola: - justerat för minskat antal elever - löneökning 2011 Budget tkr 5958 tkr -232 tkr tkr Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige har 41 ledamöter fördelade på partier enligt följande: Moderaterna (13), Bjärepartiet (7), Folkpartiet (3), Socialdemokraterna (6), Centerpartiet (6), Kristdemokratema (1), Miljöpartiet (3) och Sverigedemokraterna (2). Ersättning för ledamot i kommunfullmäktige utgår med 330 kr per sammanträde. Genomsnittliga kostnadema för arvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och resor uppgår till ca kronor/sammanträde. Kommunfullmäktige har tre fasta beredningar; beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad, beredningen för välfård och kultur samt demokratiberedningen. Fullmäktigeberedningama ansvarar för långsiktiga frågor såsom utarbetande och utveclding av övergripande mål och inriktningar inom sina respektive uppgiftsområden samt vad som skall uppnås utifrån ett medborgarperspektiv. Härutöver kan fullmäktige besluta om att tillsätta en eller flera tillfålliga beredningar för visst sakolmåde. Velrk: 31mhetdijn-ällll(dlJrftIJJlg Beredningama får ett tillskott med 300 t1<:r

41 Jävsnämnd, valnämnd - internbudget 2012 Jävsnämnd Ekonomisk översikt Belopp i tkr Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter O O O O O Nettokostnader Jävsnämnd O Ansvarsområden Jävsnämnden fattar myndighetsbeslut gentemot kommunens egna verksamheter. Valnämnd Ekonomisk översikt Belopp i tkr Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter 192 O O O O Nettokostnader Valnämnd Ansvarsområden Valnämnden har hand om de allmänna valen. Valnämnden har att upprätta förslag till kommunfullmäktige" om valdistrikten inom kolmnunen skall ändras. Dessutom åligger det nämnden särskilt att:. 1. upprätta förslag till planer inom verksamhetsområdet 2. ansvara för att informera om nämndens verksamhet 3. lämna allmälma råd om och upplysningar inom nämndens ansvarsområden 4. övervaka efterlevnaden av de lagar och föreslaifter som ligger inom nämndens ansvarsområde Verksamhetsbeskrivning Valnämnden har hand om de allmänna valen och har fem (5) ledamöter. Konnnunkansliet ansvarar för nälllildens administration. Kommunen är indelad i 9 valdistrikt

42 Överförmyndare Ekonomisk översikt Belopp i tkr Överförmyndare - internbudget 2012 Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter O O O O O Nettokostnader Överförmyndare Ansvarsområden Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Förmyndare, förvaltare eller god man är ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter. Båstads kommun har valt att inte utse en överförmyndamämnd utan utser istället en överförmyndare med ersättare. Verksamhetsbeskrivning Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Överfömlyndaren utses av kommunfullmäktige. Verksamheten köper för sin löpande administration 0,25 assistenttjänst av kommunkansliet

43 Kommunrevision Ekonomisk översikt Belopp i tla' Kommunrevision - internbudget 2012 Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnader Kommunrevision Ansvarsområden Kommunrevisionen ska årligen granska all verksamhet som bedrivs i KS, beredningar, utskott, bolagsstyrelser och stiftelser. För varje del skall revisionen granska och bedöma ändamålsenligheten, ekonomin, räkenskaper och den interna kontrollen. Resu1tatmål Mål: Mått: Ansvarsprövningen, d v s revisorernas bedömning i frågan om ansvarsfrihet, lämnas till fullmäktige inför dess prövning och beslut. Den kommunala revisionen är samordnad vilket innebär att även kommunala bolag och stiftelser ingår i uppdraget. En årlig granskning görs av KS, beredningarna, utskotten, bolagsstyrelser och stiftelser. Särskilda granslmingar görs efter en risk- och väsentlighetsanalys. Ekonomi Prestation Kvalite kr 3-4 verifierade granskningar Fullgott underlag för fullmäktiges 1-2 särskilda granskningar under prövning av ansvarsfrihet förutsättning att KF anslår medel härför. Granskningsrapporterna utformas så Revisionsberättelse upprättas för. att de, i förekommande fall, kan KS, beredningarna, utskotten och "tjäna som underlag för bolagsstyrelser förbättring av verksamheten

44 Kommunstyrelse - internbudget 2012 Kommunstyrelse = övergripande Ekonomisk översikt Belopp i tkr Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnader Kommunstyrelsens verksamhetsområden, nettokostnader: Kommunledningskontor Teknik & service Samhällsbyggnad Samhällsskydd Barn & skola Bildning & arbete Vård & omsorg (l nettokostnaden 2012 mgår mte anslag for skolpeng då dessa redovisas under komrnunfullrnaktige) Ansvarsområden Kommunstyrelsen har ansvar för all kommunal verksamhet samt har all myndighetsutövning som inte riktat sig mot kommunens egen verksamhet. Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har 13 ledamöter. Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd med tjänstgöringsgrad om 100% av heltid. Vice ordförande och andre vice ordförande, tillika oppositionsråd, har ijänstgöringsgrad om 40 % av heltid. Dessa tre utgör kommunstyrelsens presidium. Styrelsen har tre utskott med fem ledamöter och fem ersättare vardera; ekonomiutskottet, samhällsbyggnadsutskottet samt välfårdsutskottet. Pensionärsråd Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer inom kommunen å ena och kommunens beredningar och styrelse å andra sidan i frågor som rör de äldre i samhället. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. Rådet har som referensorgan inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse. Handikappråd Handikapprådet är en viktig kanal till funktionshindrade i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut. Det är därför angeläget att dess synpunkter beaktas. Handikapprådet har som referensorgan dock inte ställning som kommunal näillild eller styrelse. JP>R ROJriitenndi.e JrnåR - AHmäJiul2l mår o Antaletmedborgare i koml11unen ska öka med i genomsnitt 100 personerper år o Fler Båstadbor än genomsnittligt i kol11munnätverket ska uppleva att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen

45 Kommunstyrelse - internbudget 2012 G I!l G G G Fler Båstadbor än genomsnittligt i kommunnätverket upplever att kommunen gör det möjligt för dem att delta i kolmnunens utveckling Fler Båstadbor än genomsnittligt i kommulmätverket upplever att de har inflytande över kommunens verksamhet Båstads kommunorganisation ska ha en stölte andel miljöbilar än genomsnittligt i kommulidätverket Fler Båstadbor än genomsnittligt i kommunnätverket ska uppleva att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i Kollektivtrafikresandet ska öka - såväl inom kommunen som mellan Båstad och andra kommuner Konkurrensutsättning G Logistildösning för att minska transportkostnader vid olika slag av inköp " Bemanning inom olika områden. Ekonomi 2011 års budget, nettokostnad Löneökning 2010 Löneökning 2011 Justering, va-ersättning Avdrag för engångskostnader i 2011 års budget avseende - skötselplaner - arbetsmarknad och interkom ers Tillskott 2012, sidan 36 *) Tillskott 2012, sidan 1 Budget tkr tkr tkr -742 tkr 700 tkr 600 tkr tkr tkr tkr *) Beloppet på sidan 36 uppgår till tkr varav 900 tkr tillfölis skolpengen barn & skola

46 Kommunstyrelse, Kommunledningskontor - internbudget 2012 Kommunstyrelse = Kommunledningskontor Ekonomisk översikt Belopp i tkr Driftbudget Bokslut Budget Budget Plan Plan Kostnader Intäkter Nettokostnader Kommunstyrelse Kommunchef, strategi o utveckl Kansliavdelning Ekonomiavdelning Personalavdelning IT-avdelning Fastighetsadministration Ansvarsområden III Styr och ledningssystem III Övergripande utvecklingsfrågor. Et Exploateringsverksamhet o. Markförsörjning El Nämndsservice El Informationsinsatser o Näringslivsfrågor l Viss bidragsgivning. fil Övergripande personal- ekonomi- och IT-verksamhet Verl{Samhetsbeskrivning Kommunledningskontoret KOlllmunledningskontoret består av kommunchefmed tillhörande stab, kommunkansli, ekonomiavdelning, personalavdelning samt IT-avdelning. KOlllmunledningskontorets uppgift är att understödja den politiska ledningen och styl11ingen av kommunen samt ägna särskild kraft åt för kommunen strategiskt och långsiktigt viktiga utvecklingsfrågor av såväl extel11 som intel11 karaktär. Kontorettlrbetar aktivt rår effektivisering, samordning och samverkan. Kommunledningsstab Kommunledningsstaben består av verksamhetsutvecklare, kommunjurist och exploateringsingenjör samt en kommunikationsenhet. Staben arbetar operativt med och ansvarar för näringslivsfrågor, utvecklingsfrågor, kommunikations- och marknadsföringsfrågor, juridiska frågor, infrastrukturfrågor, bredbandsutbyggnad, exploateril1gsverksamhet och markförsöljning. Kommll.lllkansli Kansliet ansvarar bland annat för nämndsadministration för samtliga politiska organ i kommunen, inklusive post-, ärende- och dokumenthantering samt arkiv. Kansliet ansvarar också för kontorsvaktmästeri, reception och televäxel, överförmynderi samt sekreterarservice åt chefer och politiker

47 Kommunstyrelse, Kommunledningskontor - internbudget 2012 Ekonomiavdelning Ekonomiavdelningen ansvarar för övergripande frågor inom ekonomi och inköp såsom budget, bokslut, redovisning, uppföljning, likviditetsplanering, upphandlingar, finansiering, debitering och kravverksamhet samt försäkringsfrågor. Ekonomiavdelningen yth'ar sig i ärenden till kommunstyrelsen och biträder verksamheterna med stöd i ekonomifrågor. Ekonomiavdelningens inköpare biträder verksamhetema med upphandlingar och har samordningsansvar för inköpsgruppen, bestående av representanter för de olika verksamhetsområdena. Kommunen har avtal med Ängelholm och Örkelljunga för gemensamma upphandlingar. Personalavdelning Personalavdelningen ansvarar för övergripande frågor inom personalområdet såsom lönehantering och förhandlingsstöd, personal- och friskvårdsfrågor, personalsociala frågor, företagshälsovård, arbetsmiljö och samordnad kompetensutveckling samt för policydokument och handlingsprogram inom kompetensområdet. Avdelningen understödjer även förverkligandet av kommunens personalpolitiska program. IT-avdelning IT avdelningen har det övergripande ansvaret för IT-frågor i kommunen såsom IT-drift, IT SUPPOlt, helpdesk, IT-projektledning, systemstöd samt samordning och utveckling av kommunens IT-system. Verksamhetsförändring Kontoret tillförs tia för bredbandsutbyggnad och ytterligare 100 tkr för ersättning till BNAB, enligt gällande aktieägaravtal. Kontorets nettokostnader ökar med 375 tkr för centraliserad sekreterar-/nämndsadministrativ resurs, 200 tkr för centraliserad ärendehantering samt 330 tkr p.g.a. slopad intemdebitering för post- och vaktmästartjänster i kommunhuset. Verksamhetemas kostnader minskar i motsvarande omfattning. Ekonomiavdelningen tillförs 200 tkr för drift av nytt beslutsstödssystem. Serviceavgiften till Båstad Turism höjs med 100 tia till 600 tler. Servicedeklarationer G G o o Kommunens kundtjänst ger dig snabb och professionell vägledning Kommunens webbplats ger dig aktuell, begriplig och lättillgänglig information om allt du behöver veta om den kommunala servicen Båstad Näringsliv AB garanterar dig som företagare snabb och professionell näringslivsservice Minst 50 kommunala byggklara tomter färdigställs varje år Prioriterade mål o Fler Båstadbor än genomsnittligt i kommunnätverket upplever att de får bra webbinformation från kommunen o Sysselsäth1ingsgraden i Båstads kommun ska vara högre än genomsnittet i kommunnätverket o Det ska stmtas fler företag per 1000 invånare i Båstad än genomsnittligt i kommunnätverket o Antalet förvärvsarbetande ska öka mer i Båstad än genomsnittligt i kommunnätverket o Båstad ska ha ett bättre företagsklimat än genomsnittskommunen i kommullnätverket o Sjukfrånvaron i den kommunala organisationen ska vara lägre än 5 %

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-07-09 1(10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Anette Åkesson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012 12 19 1 (60) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 17.00 23.00. Sammanträdet ajourneras kl 20.00 i 60 minuter för middag och lite underhållning. ande: Se bifogad

Läs mer

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 2013-01-09 2013-01-23 Blad 23 26 KS KF 16 13 dnr: KS 1231/12-600 Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram 2014-2021 Beskrivning

Läs mer

dnr. KS 837 / Budget 2015 och plan

dnr. KS 837 / Budget 2015 och plan Ekonomiutskottet 2014-10-22 4 11 14 KS eu KS 103 250 166 dnr. KS 837 /14-906 Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Yrkanden Avstår från att delta i beslutet Budget 2015 och plan 2016-2017 I enlighet

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 04 24 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 21.40. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 02 27 1 (42) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 22.30. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 10 23 1 (22) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 18.00 23.35. Beslutande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Utses

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren STORFORS KOMMUN Datum 2016-03-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Onsdag den 16 mars 2016, kl. 18.00. Plats: Sammanträdesrum Valsaren,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013 06 12 1 (45) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl. 08.30 16.30. ande: Övriga närvarande: Kerstin Gustafsson (M), ordförande Åsa Ragnarsson (M) Ulf

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan 17(36) Kf 69 Ks2015/0167 041 Budget 2016 och plan 2017-2020 Beslut beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och plan 2017-2020, förutom att arbetsutskottet i miljö- och byggnämnden ska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 8 december 2014, kl. 12.30 13.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Brith Fäldt (V) Helena Stenberg (S) Ann-Louise Hagström (MP) Lars-Olof Pettersson (S)

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

BÅSTADS. KOMMUN Besök oss på bastad.se. Ärendepunkt/rubrik

BÅSTADS. KOMMUN Besök oss på bastad.se. Ärendepunkt/rubrik BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1 Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2015-04-01 Kommunfullmäktige Tid 2015-04-13, kl. 19:00 Plats Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet 1 2.

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. er Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 13 Ks 10 Au 174 Dnr 294/2010-101 Svar på motionen vårdnadsbidraget - en fråga om rättvisa Till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2010,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 190 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(4) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 548 Dm 229/2011 Kod 151 Konsumentrådgivning Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38)

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Tid och plats: ande: Onsdagen den 28 maj kl 19.00-24.00, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer