Version 5B projektstöd. Arbetsplan arbetsgrupp Naturturism

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version 5B projektstöd. Arbetsplan arbetsgrupp Naturturism"

Transkript

1 Version 5B projektstöd Arbetsplan arbetsgrupp Naturturism 1

2 Ändringslogg för dokumentet Version Datum Ändring Signatur 1 Första utkast till arbetsplan LÖ Omarbetat arbetsplan, utkast BA Kompletterad med budget BA Justerad efter Arbetsgruppens synpunkter LÖ Omarbetad arbetsplan, utkast BA 5A Omarbetad arbetsplan LÖ 5B Omarbetad arbetsplan och budget BA 5B projektsöd Omarbetad arbetsplan projektstöd BA Bilagor 2

3 Innehåll 1. Bakgrund och syfte Behov av ökad kunskap Arbetssätt Målgrupp De övergripande målen för Landsbygdsnätverket som förändringarna och de förväntade resultaten ska bidra till De övergripande målen för landsbygdsprogrammet som förändringarna och de förväntade resultaten ska bidra till Mål för arbetsgruppen Identifiera och lista hinder och åtgärder Utveckla samverkansmodeller för kompetens- och affärsutveckling Nationella dialogträffar för stärkt samverkan, dialog och lärande Behovsanalys och förslag på utveckling av utbildningar Förberedelsearbete inför projektgenomförande Aktiviteter inom Landsbygdsnätverket Plan Leveransplan Kommunikationsplan Kopplingar och avgränsningar Kontakt med andra arbetsgrupper inom Landsbygdsnätverket Nya medlemmar till Landsbygdsnätverket Kontakter med övriga nationella landsbygdsnätverk inom EU Avgränsningar Uppföljning och utvärdering Budget Organisation, ansvar och bemanning

4 1. Bakgrund och syfte Naturturismbranschen har en stor utvecklingspotential. En stor del av företagarna inom naturturismbranschen är fåmansföretag och det handlar då i stort sett om livstilföretagare. För att kunna utveckla branschen utifrån det ökade intresse för naturturism som vi ser, är branschen i behov av att få stöd i en rad utmaningar. Kort handlar det om att ge förutsättningar för att branschen ska mogna. Vad är Landsbygdsnätverket? Landsbygdsnätverket är ett nätverk i Sverige som består av olika organisationer och myndigheter som på olika sätt har betydelse för utvecklingen av de verksamheter och företag som finns på landsbygden och i kustsamhällen. Alla EU-länder som har ett landsbygdsprogram ska ha ett landsbygdsnätverk. Det svenska landsbygdsnätverket är också en del av det europeiska landsbygdsnätverket med samma mål - att verka som smörjmedel för att skapa en bra utveckling i olika typer av landsbygder. Förutom att vara en del av landsbygdsprogrammet är det svenska landsbygdsnätverket även en del av havs- och fiskeriprogrammet och programmet för regional- och socialfonden inom lokalt ledd utveckling. Målet med Landsbygdsnätverket är att samla nationella aktörer för att kunna genomföra de ovan nämnda programmen på ett bättre och mer effektivt sätt. En förutsättning för att kunna nå det målet är bland annat att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte och lärande. I Landsbygdsnätverket knyts aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå ihop. Landsbygdsnätverket leds av en styrgrupp som representerar 15 av medlemsorganisationerna och myndigheterna. Ett av Landsbygdsnätverkets verksamhetsområden är naturturism. För detta arbete har Landsbygdsnätverkets styrgrupp beslutat om att tillsätta en arbetsgrupp. Arbetsgruppens övergripande syfte är att genom olika insatser stärka naturturismföretagares konkurrenskraft. Turism och naturturism Turism är per definition förflyttad konsumtion. Svensk turism växer och bedöms ha goda framtidsutsikter. Naturen är en av de viktigaste reseanledningarna. Den del av turismen som sker i naturen kallas naturturism och stora delar sker på landsbygden och torde kunna skapa nya arbetstillfällen och inkomster för landsbygden. Det finns ingen officiell definition av begreppet naturturism. Forskare vid ETOUR rekommenderar formuleringen Naturturism omfattar människors aktiviteter när de vistas i naturområden utanför sin vanliga omgivning. Ekoturism är däremot ett lite mer definierat begrepp. Ekoturismen ska skydda naturen genom att ta hänsyn till resmålets ekologiska begränsningar. Den ska också bidra till en hållbar utveckling i det besökta området. Branschens kunder är både internationella och inhemska. Även om produkterna i många fall är lika, ser affärslogiken olika ut. De internationella kunderna fångas upp genom den generella Sverigebilden som media och Visit Sweden förmedlar. Här är bedömningen att det finns en enorm utvecklingspotential, inte minst när stora länder i Asien växer in i medelklass med ett kraftigt ökat resande. 4

5 De inhemska kunderna har ofta ett intresse med sina rötter i den ideella sektorns friluftsliv. Det är genom friluftslivets föreningsstruktur som mångas intresse för naturen väcks och i förlängningen kan detta leda till att mer specifika upplevelser och kompetenser efterfrågas och konsumeras. För många människor sker introduktionen till naturupplevelser genom ett aktivt friluftsliv. Något som i förlängningen innebär en utveckling till att människorna ställer högre krav på sina naturupplevelser. Det kan då till exempel handla om guider, utbildningar, boende, och infrastruktur. Det finns därför ett stort värde av att utveckla och stimulera samspelet mellan ideell och privat sektor. 1.1 Behov av ökad kunskap Grunden för all natur- och ekoturism är kunder och enskilda entreprenörer. Det är viktigt att öka kunskapen om branschens möjligheter och utmaningar liksom dess svagheter och styrkor. Kunskap som omgående kan komma till användning för att stärka genomförandet av Landsbygdsprogrammet, Havsoch fiskeriprogrammet och det Operativa programmet för lokalt ledd utveckling inom regionala och sociala fonden samt för att stärka olika aktörers arbete med att främja ett ökat företagande inom naturturismbranschen och lokal utveckling på landsbygden. Viktiga delområden att få en fördjupad kunskap om är: Samspelet mellan privat naturturism och offentliga aktörer Naturturismbranschens infrastruktur Företagens egna förutsättningar I de aktiviteter som arbetsgruppen genomför ska också horisontella frågeställningar beaktas: Hållbarhetsaspekter (ekologiska, sociala och ekonomiska) Social inkludering (Integration, tillgänglighet, jämställdhet) 1.2 Arbetssätt Arbetsgruppen leds av en ordförande som utses av Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Arbetet i arbetsgruppen kommer delvis att organiseras genom undergrupper. I undergruppen kan även andra representanter från landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer ingå. Dock ska undergruppen ledas av en ledamot från arbetsgruppen. Ansvar för aktiviteter kopplade till arbetsplanen ska definieras och fördelas inom arbetsgruppen, det vill säga de aktiviteter som respektive medlemsorganisation i gruppen har rådighet över. I första hand ska arbetsgruppens organisationer vara de som genomför aktiviteterna. Om viss kompetens saknas kan arbetsgruppen förstärkas tillfälligt med denna kunskap. 1.3 Målgrupp Den primära målgruppen för de aktiviteter som initieras och genomförs av arbetsgruppen är företagare och andra aktörer inom naturturismbranschen. 5

6 En effekt av arbetsgruppens arbete med att identifiera hinder och åtgärder för en stärkt konkurrenskraft kan bli att knäckfrågor av politisk karaktär tydliggörs. Dessa behov kan då kommuniceras till berörda organisationer, myndigheter eller departement. 1.4 De övergripande målen för Landsbygdsnätverket som förändringarna och de förväntade resultaten ska bidra till Öka intressenters delaktighet i landsbygdsutveckling Olika intressenters delaktighet i utveckling av naturturismbranschen ska öka till följd av arbetsgruppens resultat. Öka kvaliteten i genomförandet av landsbygdsprogrammet Arbetsgruppen bidrar till att kvaliteten i landsbygdsprogrammets genomförande ökar och stödmöjligheterna används på ett sådant sätt att målen för investeringsstöd i programmet uppnås. 1.5 De övergripande målen för landsbygdsprogrammet som förändringarna och de förväntade resultaten ska bidra till Främja diversifiering samt utveckling av småföretag och arbetstillfällen. Främja lokal utveckling på landsbygden. 2. Mål för arbetsgruppen Det finns ett stort behov av kunskapshöjande insatser inom och om naturturismbranschen i syfte att på olika sätt främja en positiv utveckling av en bransch med potential. Likaså finns det ett behov av att öka kontaktytorna mellan offentliga och privata aktörer och samhället i övrigt. En stor utmaning för att få naturturismnäringen att lyfta ligger just i att få till en hållbar samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer både lokalt, regionalt och nationellt. Det pågår i dag en rad åtgärder för att möta dessa behov hos olika aktörer. Bland annat har Arena för tillväxt publicerat en handbok, Besöksnäringen lyfter en guide för ökad tillväxt inom den lokala besöksnäringen, som är riktad till beslutsfattare, tjänstemän och företagare. Svensk Turism AB har under 2015 fått uppdraget att samordna arbetet med att ta fram en nationell strategi för svensk naturturism. Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism utgör en plattform för diskussion och kan därmed fånga upp relevanta frågeställningar som går att mata in till den nationella strategin för svensk naturturism. Arbetsgruppens roll i förhållande till andra insatser som görs på området kommer att fokusera på åtgärder som stärker företagens konkurrenskraft i form av kompetens- och kunskapshöjande insatser och stärkt samverkan och samspel mellan olika aktörer. Det gör arbetsgruppen genom att använda de egna organisationerna för att förbereda en stark lokal och regional samverkan inför uppstart av ett nationellt projekt med pilottester och dialogträffar. Projektmedel ska sökas från Landsbygdsprogrammet. Innehållet i projektansökan beskrivs i kapitel

7 Arbetsgruppen ska använda de egna organisationerna för ta fram en behovsanalys med förslag på utveckling av utbildningsinsatser för naturturismaktörer. Förarbete Feb 2016-okt 2016 Projektansökan formuleras Arbetsgruppens organisationer samordnar och förbereder för ett starkt lokalt och regionalt samarbete Finansieras genom Landsbygdsnätverket Projektgenomförande okt 2016-dec 2017 Pilottester i 3 län Dialogträffar Behovsanalys utbildningar Arbetsgruppen fungerar som projektets styrgrupp Finansieras genom Landsbygdsprogrammet Efterarbete dec 2017-feb 2018 Arbetsgruppen medverkar till spridning av resultat 2.1 Identifiera och lista hinder och åtgärder Arbetsgruppen har hittills: Identifierat och listat hinder och åtgärder som har betydelse för naturturismbranschens utveckling. Kartläggningen har gjorts utifrån arbetsgruppens egna samlade kunskaper. Kartläggningen har resulterat i en leveransplan för arbetsgruppen som också är en del av gruppens arbetsplan. Vid fyra träffar under 2015 har arbetsgruppen gemensamt diskuterat och arbetat fram en lista på hinder och åtgärder som gruppen har identifierat som viktiga att ta tag i. En skrivargrupp har utsetts inom arbetsgruppen som har uppdraget att ta fram en fördjupad leveransplan som bygger på identifierade hinder och förslag på åtgärder som har diskuterats på genomförda träffar och workshoppar. Skrivargruppens arbete med den fördjupade leveransplanen stäms av med och godkänns av arbetsgruppen innan genomförandet av planen startas. I de fall behov av åtgärder ligger utanför arbetsgruppens rådighet och lyfts de dit de hör hemma. 7

8 2.2 Utveckla samverkansmodeller för kompetens- och affärsutveckling Arbetsgruppen ska initiera och genomföra insatser för att främja lokal och regional samverkan i syfte att stärka företagens samspel med andra företag, friluftsliv, markägare, närliggande stad, myndigheter och andra aktörer. skapa förutsättningar för en förbättrad dialog mellan olika aktörer i syfte att öka förståelsen för varandras roller, ansvar och möjligheter. Detta ska göras genom att utse 3 pilotlän där myndigheter, kommuner, branschorganisationer och företagare inom naturturismbranschen bjuds in att delta i en serie träffar och aktiviteter på regional nivå för att hitta metoder och arbetssätt som främjar lokal och regional samverkan och som också stärker de medverkande företagarnas konkurrenskraft. Det kan till exempel handla om insatser för att främja destinationsutveckling, strategisk planering och kompetensutveckling samt erfarenhetsutbyte och lärande mellan företagare och andra organisationer. De län som utses bör ha olika förutsättningar, eftersom det då ger oss större utmaning att ta fram metoder och arbetssätt som möter olika behov och förutsättningar och blir tillämpbara på fler ställen i landet. De medverkande företagarnas behov styr innehållet i aktiviteterna i kombination med ett ovanifrånperspektiv utifrån näringens behov av utveckling. De centrala delarna i pilotmodellen är utbildning, rådgivning och nätverkande. Arbetsgruppens deltagarorganisationer bidrar med de insatser som kommer att ingå i piloten. Insatserna utgår från deltagarorganisationernas ordinarie ansvar och roll i sitt tillväxtfrämjande uppdrag. Idéer som har diskuterats har bland annat handlat om att testa metoder för att företagare kompetensutvecklar varandra likt ett kollegialt lärande med besök i varandras verksamheter. Piloten innebär att de medverkande organisationerna i praktiken kan utveckla och testa metoder i samverkan för att stärka naturturismföretagarnas konkurrenskraft. Detaljplaneringen av pilotmodellen kommer att göras under våren Arbetet utförs av en undergrupp till arbetsgruppen. I arbetet ligger också att utse pilotlän och kontakter med intresserade medverkande aktörer. Tid för uppstart av regionala aktiviteter bestäms i planeringsarbetet. Specifikt mål Aktiviteten ska resultera i Att arbetsgruppens organisationer i samarbete med lokala och regionala aktörer utvecklar funktionella metoder och arbetssätt som stärker naturturismföretagens konkurrenskraft och som kan spridas till andra län och regioner. Medverkande naturturismföretagare har fått en ökad kunskap och förmåga att utveckla sitt företag. Operationellt mål Förväntat utfall av aktiviteten är att Ett behovsstyrt nätverk för naturturismaktörer i de tre medverkande länen startas. 8

9 En projektansökan för finansiering för att testa metoderna i de tre pilotlänen (se 2.5) Resultaten från testen dokumenteras så att de sprids och blir till inspiration för aktörer i andra lokala och regionala områden i Sverige. Målgrupp Naturturismföretagare i samarbete med länsstyrelse, kommuner, myndigheter, rådgivare, besöksnäringens branschorganisationer och lokala turistorganisationer/destinationsbolag. 2.3 Nationella dialogträffar för stärkt samverkan, dialog och lärande Arbetsgruppen ska Erbjuda mötesplatser i form av 3 dialogträffar för erfarenhetsutbyte, lärande och utveckling mellan myndigheter, rådgivare, kommuner, länsstyrelser, lokala turistorganisationer/destinationsbolag och besöksnäringens branschorganisationer. Dialogträffarna genomförs vid 3 tillfällen, höst 2016 samt vår och höst Vid den första dialogträffen är det viktigt att ge en grundläggande kunskap och bild av naturturismbranschens förutsättningar och potential. Därför läggs fokus på omvärldsanalys och att belysa olika perspektiv som till exempel markägarfrågor, skyddad natur, hållbarhet, friluftsliv, kvalitetsmärkning och tillgänglighet. Dialogträffarna är också ett bra forum att samla in inspel till framtagandet av den nationella strategi om naturturism som nu ska tas fram. Den andra dialogträffen kommer att fokusera på spridning av erfarenheter, redovisning av den behovsanalys av utbildningar som ska genomföras under 2016 samt rapport om arbetet med framtagningen av den nationella strategin. Deltagarna ska också under träffen påbörja en plan om en fortsatt samverkan på hemmaplan. Kommunernas landsbygdsutvecklare alternativ näringslivsutvecklare och yrkesverksamma landsbygdsrådgivare är viktiga aktörer att inkludera i dialogen då de kan komma att bli motor i det lokala och regionala utvecklingsarbetet för stärkt samverkan. Vid alla dialogträffarna är det viktigt att få med de aktörer som finns med i våra pilottester för att kunna sprida lärdomar, erfarenheter och resultat från genomförda aktiviteter. Specifikt mål Aktiviteten ska resultera i Att genom dialog och kunskapsspridning medvetandegöra olika aktörers roll och betydelse vad gäller samverkan för att stärka den svenska naturturismbranschen utveckling. Att naturturismbranschens aktörer får en förmåga att etablera samverkansmodeller i sina egna regioner. 9

10 Att naturturismbranschens aktörer upplever en ökad kunskap och förståelse om naturturismens betydelse i lokal, regional och nationell utveckling. Operationellt mål Förväntat utfall av aktiviteten är Att minst 4 nya regionala samverkansinitiativ har tagits efter träffarna. Att lärdomar från piloterna har spridits till deltagarna på träffarna. Målgrupp Myndigheter, rådgivare, kommuner, länsstyrelser, besöksnäringens branschorganisationer och lokala turistorganisationer/destinationsbolag. 2.4 Behovsanalys och förslag på utveckling av utbildningar Målet med behovsanalysen är att få en sammanhållen kunskap över de utbildningar som i dag finns och vad som saknas kopplat till de behov som är av betydelse för naturturismaktörer men också utbildningsbehov för de rådgivande aktörerna. Analysen ska täcka utbildningsmöjlighet på flera nivåer. Arbetsgruppen ska Ta initiativ till att en behovsanalys över utbildningar för naturturismaktörer genomförs. Analysen ska också innehålla en kartläggning av tillgängliga utbildningar och kurser samt förlag på utveckling. Behovsanalysen ska bland annat ta reda på vilka kurser och utbildningar som finns tillgängliga i dag, vad som saknas och hur dessa till exempel kan paketeras för att möta naturturismaktörernas kompetensbehov på bästa sätt. Om det uppmärksammas brister i utbudet ska analysen ge förslag till utveckling. Analysen ska innehålla utbud på folkhögskole-, gymnasie- och högskolenivå samt YH-utbildningar. Behovsanalysen ska inkludera både grundläggande utbildning och fortbildning till yrkesverksamma naturturismaktörer samt till rådgivare inom naturturism. Exempel på behov kan till exempel handla om entreprenörskap, säkerhet, naturvägledning, värdskap, kommunikation, friluftsliv, regelverk, hållbarhet och social inkludering. Det mesta av detta finns redan inom utbildningsvärlden, men en del kan behöva paketeras bättre så att det ännu bättre möter naturturismaktörernas kompetensbehov. Om analysen landar i att utvecklingsinsatser på en mer övergripande nivå behöver göras ska resultatet av analysen med förslag på åtgärder överlämnas till beslutsfattare. Dialogträffarna och pilottesterna ska ses som viktiga forum för att göra inspel till behovsanalysen. Det färdiga resultatet ska presenteras och diskuteras på dialogträff 2 under våren

11 Specifikt mål Aktiviteten ska resultera i En tydlig kunskapsbild om behov och utbud för de som vill utbilda sig inom naturturismsektorn, vare sig det handlar om framtida eller yrkesverksamma naturturismföretagare, anställda eller rådgivare. Operationellt mål Förväntat utfall av aktiviteten är En utbildningspaketering som gör det enklare att välja rätt för de som vill utbilda eller fortbilda sig inom naturturismsektorn. En analys av befintliga utbildningar och eventuellt behov som måste mötas. Målgrupp: Studenter, naturturismföretagare, framtida eller yrkesverksamma rådgivare, beslutsfattare 2.5 Förberedelsearbete inför projektgenomförande Arbetsgruppen ska: Formulera och samordna projektansökan för att kunna genomföra beskrivna aktiviteter Förbereda och lägga grund för en stark samverkan mellan naturturismaktörer i de län som pilotstester ska genomföras. Identifiera nyttor för respektive organisations medverkan i projektet. Samordna och förankra inom sina egna respektive organisationer inför projektstart. Agera styrgrupp till projektet. Det har stort värde för projektgenomförandet om arbetsgruppen kan samordna och förbereda för en stark lokal och regional samverkan i de län där pilottesterna ska genomföras. Arbetsgruppens respektive organisationer ska under våren, inom sina egna organisationer och tillsammans, identifiera och förbereda insatser som har ett värde för underlätta projektgenomförandet. Det kan handla om att föra en dialog vertikalt inom organisationerna, förbereda informationsmaterial, inventera lokala och regionala samverkansparter samt att föra dialog med dessa. Specifikt mål Aktiviteten ska resultera i: Väl förberedda regioner där pilottesterna ska genomföras i syfte att skapa effektiva och kvalitetssäkrade förutsättningar för projektgenomförandet. Operationellt mål Aktiviteten ska resultera i: En projektansökan inlämnad till Jordbruksverket. 11

12 Ett starkt lokalt och regionalt etablerat samarbete i de var och en av de 3 län där pilottesterna ska genomföras. Arbetsgruppen ska ha genomfört minst en träff i respektive län för att samla relevanta samverkansparter inför projektstart. 2.6 Aktiviteter inom Landsbygdsnätverket En förutsättning för att kunna nå Landsbygdnsätverkets övergripande mål om att stärka genomförandet av de olika strukturfondsprogrammen är bland annat att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte och lärande. Landsbygdsnätverket arrangerar årligen träffar för att erbjuda en arena för dialog mellan nätverkets olika medlemsorganisationer. Representanter från arbetsgruppen ska vara representerade och medverka vid Landsbygdsnätverkets nationella träffar Den årliga nationella nätverksträffen för Landsbygdsnätverket. Den nationella nätverksträffen för lokalt ledd utveckling. Arbetsgruppernas gemensamma träffar. Specifikt mål Aktiviteten ska resultera i att Arbetsgruppens deltagare bidrar till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning om naturturismbranschens förutsättningar och behov samt om arbetsgruppens resultat. Operativt mål Aktiviteten ska resultera i att Minst en representant från arbetsgruppen medverkar vid Landsbygdsnätverkets två nationella träffar per år. Vid de gemensamma träffarna för samtliga arbetsgrupper inom Landsbygdsnätverket ska hela arbetsgruppen delta. Leaderrepresentanten i arbetsgruppen medverkar på den nationella leaderträffen. Arbetsgruppens leaderrepresentant för en dialog med Samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling och ger en skriftlig lägesrapport inför varje träff med samordningsgruppen. Arbetsgruppen genomför aktiviteter i samverkan med Landsbygdsnätverkets övriga arbetsgrupper där. 12

13 3. Plan 3.1 Leveransplan Nedanstående tabell omfattar samtliga leveranser som den tematiska arbetsgruppen ska ta fram. Namn på leverans 2.1 Identifiera och lista hinder och åtgärder Workshop Identifiera hinder och åtgärder som rör samspelet mellan privat och offentlig naturturism. Workshop Kartläggning av framgångsfaktorer som stärker företagens konkurrenskraft. Formulera leveransplan som arbetsgruppen sedan jobbar vidare med. 2.4 Behovsanalys och förslag på utveckling av utbildningar 2.5 Förberedelsearbete inför projektgenomförande 2.6 Aktiviteter inom Landsbygdsnätverket Insamling av kunskap om hur andra Landsbygdsnätverk inom EU jobbar med att utveckla naturturism Information och dialog till riksdagsledamöter för att öka kunskapen om naturturismbranschens styrkor, potential och behov. Spridning av resultat Uppföljning av resultat. Görs via intervjuer eller enkäter. Ansvarig genomförare Leveransmottagare Arbetsgruppens medlemsorganisationer Arbetsgruppens medlemsorganisationer Arbetsgruppens medlemsorganisationer Aktörer inom naturturismbranschen Beslutsfattare Arbetsgruppens medlemsorganisationer Arbetsgruppens medlemsorganisationer Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer Starttidpunkt Vår 2015 Aug 2015 Okt 2015 Vår 2016 Vår 2016 Löpande Riksdagsledamöter Dec 2016 Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer, naturturismbranschen Arbetsgruppens medlemsorganisationer och med målgrupp i respektive aktivitet. Färdigtidpunkt Höst 2015 Januari 2016 Höst/vin ter 2017 Januari 2016 Dec 2016 Höst 2017 Höst

14 3.2 Kommunikationsplan Information som sprids om arbetsgruppens arbete ska vara väl förankrad inom arbetsgruppen. Vid informationsinsatser ska det tydligt framgå att det är Landsbygdsnätverket och arbetsgruppen som är avsändare. Landsbygdsnätverkets grafiska profil ska användas i all kommunikation. En separat kommunikationsplan kommer att tas fram för varje specifik aktivitet. Framtagen mall för kommunikationsplan ska användas. Kansliet tillhandahåller också stöd vid olika informationsinsatser. Landsbygdsnätverkets gemensamma kommunikationskanaler som samordnas av kansliet ska användas för spridning av information, samtidigt är det viktigt att ledamöterna i arbetsgruppen tar ansvar för att sprida information inom sina respektive organisationer. 4. Kopplingar och avgränsningar 4.1 Kontakt med andra arbetsgrupper inom Landsbygdsnätverket Gruppen kommer att bjuda in sig och träffa övriga Landsbygdsnätverkens arbetsgrupper i samband med olika nätverksträffar och genom de specifika träffar som arrangeras för samtliga arbetsgrupper. Kontakt med andra arbetsgrupper kommer i stor del ske via kansliet och respektive grupps kontaktperson. Nya medlemmar till Landsbygdsnätverket Underhand som verksamheten utvecklas kan det komma fram behov av nya aktörer som gruppen bör samarbeta med. Gruppen ska då verka för att också dessa organisationer ansöker om medlemskap hos Landsbygdsnätverket. Kontakter med övriga nationella landsbygdsnätverk inom EU Information kommer att sökas om hur andra landsbygdsnätverk inom EU arbetar med främjande av naturturism. I de fall det finns ett värde av erfarenhetsutbyte eller kontakt av annat slag bör kontakt tas. 4.2 Avgränsningar Arbetsgruppen har valt bort turism När naturen råkar vara en arena för tävling, evenemang eller sportanläggning. Samverkan för att skapa besöksanledningar krävs dock med alla i en bygd, det vill säga även med operatörer/ aktiviteter vi här valt bort. 5. Uppföljning och utvärdering En uppföljning kommer att göras om Resultaten har lett till förändringar som leder till en mer mogen och konkurrenskraftig naturturismbransch. 14

15 Resultaten har lett till en ökad lokal och regional samverkan för utveckling av naturturismbranschen. Om resultaten har gett andra effekter som kommer att påverka branschen positivt. Uppföljningen kommer att göras genom intervjuer och enkäter. 6. Budget Övergripande område Ordförande Ca 14 dagar. Inkl. resor kr. ca 24 dagar. (16 mån) Resor kr. Träffar inkl. internat med arbetsgrupp, startprocess Samspelet mellan privata och offentliga aktörer Stärkt konkurrenskraft Gruppen avser att bidra till målen genom följande aktiviteter Workshop med arbetsgrupp (budget bygger på att hela arbetsgruppen deltar, 10 pers arvode, resa) Konferenskostnader Inledande analysarbete och processledning Workshop med arbetsgrupp (budget bygger på att hela arbetsgruppen deltar, 10 pers arvode, resa) När Budget Budget Reviderad utifrån utfall feb 2016 Mars-aug Sep dec 2016 Feb-maj Aug Okt Konferenskostnader Processledning Stärkt konkurrenskraft Skrivargrupp 3 pers 2 dgr Resor Januari Förberedelsearbete inför projekt, träffar i 3 län, arvode

16 Behovsanalys Information och dialog Överblick om satsningar inom andra Landsbygdsnätverk Presentation för riksdagsledamöter (2 pers från arbetsgruppen, arvode och resa) Information kommer att sökas om hur andra landsbygdsnätverk i Europa arbetar med främjande av naturturism. I de fall det finns ett värde av erfarenhetsutbyte eller kontakt av annat slag bör kontakt tas. Dec Januari- Dec 2016 Nationella nätverksträffar Deltagande vid Landsbygdsnätverkets träffar. Leaderträff (okt och sep) Landsbygdsnätverkets nätverksträff (nov och nov) 1 person 4 träffar (6 dgr) 1 tillfälle (10 deltagare, resor, lokal) I samband med gemensamma träffar med arbetsgrupp 3 x 0,5 dagar Okt Träff med arbetsgrupp Träffar med arbetsgruppen i samband med gemensamma arbetsgruppsträffar Aktiviteter i samverkan med andra arbetsgrupper Aktiviteter Summa Organisation, ansvar och bemanning Namn Organisation Telefon E-post Ordförande Leif Öster Ekoturismföreningen Kanslirepresentant Beata Allen Landsbygdsnätverket Övriga ledamöter Per Jiborn Ekoturismföreningen Urban Laurin Företagarna 16

17 Daniel Melin Jordbruksverket Göran Wallin Lokalt ledd utveckling Birgitta Svedberg LRF Berit Löfgren Länsstyrelsen Gävle Ingvar Jundén Naturvårdsverket Per Jobs SeFF, Sveriges fisketurismföretagare SKL Lennart Andersson Skärgårdarnas Riksförbund , Per Sonnvik Ersättare: Eva Sandberg SLU CNV STF Svenska turistföreningen @stfturist.se Lennart Swärdh, Paradis Konferens & Fiskecamp Sveriges Fiskevattenägareförbund Ersättare: Peter Lundgren, Gärdsholmens Skärgårdshemman (ersättare) Therese Lindberg Tillväxtverket Sara Sundquist Visita Landsbygdsnätverkets kansli Kanslirepresentant Beata Allen Landsbygdsnätverket Kommunikatör Tommy Nilsson Landsbygdsnätverket Administratör Marie Söderström Landsbygdsnätverket

18 Styrgrupp: Peter Melin Jordbruksverket Eva Engström Åsa Bjelkeby Henrik Hammar Gun Rudquist Jesper Broberg Jenny Krueger Sofia Lindblad Maria Dirke Annika Andersson Christina Frieberg Thore Johnsson Staffan Bond Ingemar Alm Rebecca Källström Länsstyrelserna Tillväxtverket Vattenbrukarnas riksförbund Naturskyddsföreningen Hushållningssällskapens förbund Sveriges lantbruksuniversitet Lantbrukarnas riksförbund Ekologiska lantbrukare Lokalt ledd utveckling landsbygd Lokalt ledd utveckling fiskeområden Sveriges Fiskares Riksförbund Hela Sverige ska leva Svenska Fotbollsförbundet Företagarna 18

2015-10-23 (1) Arbetsplan arbetsgrupp Service i landsbygder

2015-10-23 (1) Arbetsplan arbetsgrupp Service i landsbygder 2015-10-23 (1) Arbetsplan arbetsgrupp Service i landsbygder Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Förändringar vi vill få till stånd som direkt följd av våra prioriteringar...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Protokoll från möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 25 26 maj i LRFs Lokaler i Stockholm

Protokoll från möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 25 26 maj i LRFs Lokaler i Stockholm Protokoll från möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 25 26 maj i LRFs Lokaler i Stockholm Närvarande: Peter Melin, Jordbruksverket, ordförande Maria Dirke, Ekologiska lantbrukarna Tore Johnsson,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Protokoll från Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 4 februari 2015 i Fotbollförbundets Lokaler i Solna

Protokoll från Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 4 februari 2015 i Fotbollförbundets Lokaler i Solna Protokoll från Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 4 februari 2015 i Fotbollförbundets Lokaler i Solna Närvarande: Peter Melin, Jordbruksverket, ordförande Maria Dirke, Ekologiska lantbrukarna Tore Johnsson,

Läs mer

Landsbygdsnätverket 2014-2020

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och sprids. De organisationer och myndigheter

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov.

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. Upprättad 2014-06- Bestämmelser för det nationella landsbygdsnätverket 2020 Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. 1. Ändamål Det svenska landsbygdsnätverket 2020 ändamål

Läs mer

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring 7 juli 2017 Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring Inspel från Tourism in Skåne AB och Region Skåne/Avdelningen för Regional Utveckling Nedanstående

Läs mer

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016 Fastställd av styrgruppen 25 maj 1 Sammanfattning Vilka som kommunicerar och vad som kommuniceras Under 2015-2016 ska de personer i Landsbygdsnätverket

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans!

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras

Läs mer

Tematisk arbetsgrupp. Kapitalförsörjning

Tematisk arbetsgrupp. Kapitalförsörjning Tematisk arbetsgrupp Kapitalförsörjning Innehållsförteckning Plan för tematisk arbetsgrupp Kapitalförsörjning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 2 Mål... 4 2.1 Effektmål... 4 2.2 Produktmål... 4 2.3 Tidplan...

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen 2016-01-19 Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@folkhalsomyndigheten.se Bakgrund Varför ett projekt om B-samordning Samordningen är komplicerad inom B- pga av

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

En lyckad spridning och implementering?

En lyckad spridning och implementering? En lyckad spridning och implementering? - Checklista för gap-analys av lokala verksamheter: vad behöver vi? - Spridning och implementering med kvalitet En lyckad spridning och implementering? - Checklista

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

MÅLSTYRNINGEN SKA BLI TYDLIGARE

MÅLSTYRNINGEN SKA BLI TYDLIGARE INFO FRÅN ARBETSGRUPPERNA Kvartal 4 2016 En stor del av Landsbygdsnätverkets arbete genomförs genom olika arbetsgrupper som består av representanter från nätverkets medlemsorganisationer. Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande 1(8) 2010-02-22 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@jordbruksverket.se Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

1. Bakgrund och syfte Aktiviteter... 4

1. Bakgrund och syfte Aktiviteter... 4 Innehåll 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Aktiviteter... 4 2.1. Webbinarier... 4... 4... 4 2.2. Animerad film... 5... 5... 5 2.3. Idéverkstäder... 5... 5... 5 2.4. Bistå poddreaktionen... 5... 6... 6 2.5.

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Handlingsplan för svenskt vattenbruk Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Program 10.00 Välkomna och kort bakgrund, Niclas Purfürst, avdelningschef Landsbygdsavdelningen, Jordbruksverket 10.15 Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr MSB 2016-129 Version 7 2016-02-04 Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt Beredd av AU 151007 Reviderad efter SOGO 151021 Reviderad av AU 151203/160122 Beslutad

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Trender för utbildningar inom naturvägledning och friluftsliv. 5/4/2016 Utbildningar, inspirationsträff naturum 2015 Bild 1

Trender för utbildningar inom naturvägledning och friluftsliv. 5/4/2016 Utbildningar, inspirationsträff naturum 2015 Bild 1 Trender för utbildningar inom naturvägledning och friluftsliv 5/4/2016 Utbildningar, inspirationsträff naturum 2015 Bild 1 Mål för friluftslivspolitiken Tillgänglig natur för alla (Boverket) Starkt engagemang

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Robert Nyholm Internationella Staben Enheten EU fondsamordning 1 EU-fonderna Verktyg för att uppnå Europa 2020-strategin Europeiska socialfonden

Läs mer

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Minneanteckningar från mötet 2015 08 24 Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Deltagare: Josefin Heed Hela Sverige ska leva, Matilda Göransson LRF, Matilda Björkqvist Länstyrelsen Skåne, Mårten Andersson

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige 2014-2020 Möjligheternas landsbygd Tranås, 8 oktober 2015 johan.magnusson@jordbruksverket.se Leadermetoden Boende och verksamma driver och påverkar

Läs mer

Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri

Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri Alnarp den 8 okt 2014 Taket: Budgeten Fastställd Väggarna: Mål och regelverk Arbete påbörjat. Grunden: EU-förordning, de svenska politiska prioriteringarna

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

::::: De som bestämmer vilka som ska få bestämma :::::

::::: De som bestämmer vilka som ska få bestämma ::::: ::::: De som bestämmer vilka som ska få bestämma ::::: Leaderträffen - Varberg - 2016 Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Stina Nilss och Josefina Andersson VI Josefina Andersson Coompanion Halland.

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Attraktionskraft Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser

Attraktionskraft Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser Ingrid Eriksson Sverige ska bli världens bästa land att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar

Läs mer

Om vi gör det här bra:

Om vi gör det här bra: Om vi gör det här bra: Då kan vi förbättra livet för enskilda människor nu Öka chansen för en lyckosam etablering Minska risken förframtida sjukdomar/problem Lära oss hur man snabbt skalar upp och sprider

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16

Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16 Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020 Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16 Min presentation Inledning Generell info Budget Tidsplan Gårdsstöd LFA Miljöstöd Flerfond CLLD Transnationell komponent

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend. Nyköping 22 december

Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend. Nyköping 22 december Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend Nyköping 22 december 2 Outdoor Weekend Ett hållbart produktoch affärsutvecklingsprojekt för aktörer i besöksnäringen verksamma inom området naturturism

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 FÄRDPLAN Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 Färdplan 2015-2020 Skånes vindkraftsakademi Inledning Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för att öka utbytet

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

DAGS ATT BYGGA BROAR MELLAN TVÅ PROGRAMPERIODER

DAGS ATT BYGGA BROAR MELLAN TVÅ PROGRAMPERIODER Kvartal 2 2013 En stor del av Landsbygdsnätverkets arbete genomförs genom olika arbetsgrupper som bemannas av Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer. Landsbygdsnätverkets styrgrupp beslutar vilka prioriterade

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap Leader en metod för landsbygdsutveckling Grundkunskap Leader betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi Vi börjar med en titt i backspegeln, Leader har ju faktiskt funnits i Sverige

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Arbetsplan Leader i Landsbygdsnätverket

Arbetsplan Leader i Landsbygdsnätverket Arbetsplan Leader i Landsbygdsnätverket 2017-2018 Innehåll Bakgrund och syfte... 4 Aktiviteter... 7 Plan... 10 Leveransplan... 10 Kommunikationsplan... 12 Uppföljnings- och utvärderingsplan... 12 Arbete

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Samverkan för stärkt krisberedskap genom behovsanalysprocessen

Samverkan för stärkt krisberedskap genom behovsanalysprocessen Samverkan för stärkt krisberedskap genom behovsanalysprocessen Aktörsgemensamt CBRNE-möte 170126 Ingrid Nilsson Folkhälsomyndigheten Ingrid.nilsson@folkhalsomyndighetn.se 2016-12-19 Behovsanalysprocessen

Läs mer

Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp

Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp Övergripande mål Övergripande mål Landsbygdsnätverket ska förbättra genomförandet av landsbygdsprogrammet och förstärka programmets insatser

Läs mer